DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 1937 UTARBEIDET VED PARTIKONTORET OSLO 19 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 1937 UTARBEIDET VED PARTIKONTORET OSLO 19 38"

Transkript

1

2

3 DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 97 UTARBEIDET VED PARTIKONTORET OSLO 9 8 ARBEIDERNE8 AKTIET RYKKE RI

4 Innholdsfortegnelse Side JllIl dlling (X>lItrul tyrel og lallds:styret '* Partikontoret Hepre ntasjon Utvalg og komiteer, )\' ulli&tsjon over ikt - Agitn Rjon I maidagen :;(l-hr' jubileet Pa rtiets Økonomi I'e og ociale politikk l'ji<'kll'i itclsuthyggingen og kraftfor yningen )lordi!<k 'amarl)('ide - \rbei<el'bey( g('lsens monument \l'll( i<erbladet \r\jeidern<, Pres ekontor 4' Del 0 rh undl'» Pa rlillre en Conrad )0rs legat K \'iull('!<('krl'tul'ia td By- og herredslaget Forskjellige &\kcr \ ita_jo))en i hær og flåle \ rbt'i<lel'llc Aktietl'yl(kt'ri Hoda!isUsk kolelag l"j'um-l!'ylkingcn Arbeiderne Ju tisfond \rbt'iderbevegelsens Arki\' Kommull valget (lj'tilla'sgr\llll)('ll beretllilla' uf) 60 Gl GG GG 6T HU

5 97 Det nor ke Arbeiderparti om ble\' stiftet den allgu t ' 7, kunde i 97 feire itt 50-al'sj ubileum, I jubil Umdret tl l' Det norske \l'ljciderparti som landet' ab olutt tør te og 'tel'ke te parti, et parti i lcvl'lldc vek t og utvikling og med en stadig vok ende lloliti k makt og illllfjytel '('o Den poith e og byggende politikk om ble" innledet vcd Arbeider "('gjeringen tiltl'eden i 95, er fort att og videreført i løp t av J 97 Gjennem de retning,linjer for partiets Økonomi ke og ociale politikk som partiet lands {yl'e vedtok i juni, er bolig pør m,llet og ernæring _ gpørsmålet bragt i forgrunnen om de me t aktuelle p rllål, ved iden av en fortsatt Økonomi k utbyo'ging av landet RetninO' linjene kan ta som uttrykk for at partiet våkent følger den Økonomiske utvikling og (il ellllyer tid SØker l aktualisere og videreføre in politi ke linje og \' i l'ksomhet Partiet organi atori ke v k t er fort att i 97 Iedl mstallet Cl' Øket med ' det er i < rct' løp lwmmet til 40 nyl' forl'ningel', "ålede at partiet ved utgangen av l ret hadde medlemmer i 4 7 forening r id en 90, da partiet hadde et medlem tall på 'O 000, el' medlem 'tallet fordoblet Partiet har nå organi a joner i 7:!5 av landets kommuli l' og mangler foreninger i bare kommuner Kommunevalget som blev holdt i oktober, blev omfattet med m 're ('nn almindelig tor interes e Og;; kommune,'algene blir mere og mer(' utpreget politiske valg om kan være barometer for den politi ke opfatning blandt velgerne Partiet stillet denne gang li tel' i 70 ay landet 747 ]wmmuner og fikk valgt repre entanter i 69 kommuner Til runmen fikk partiet 5:! 7 temmer, In-ilket s\'a'er til 4,!) pet m' de' avgitte temmer På partilistene ble v det valgt ialt 5776 representantej', en fremgano' fra 94: p< 697 Partiet fikk mere enn halvparten av representantene i 7 kommuner og halvparten i 64, Det er valgt arbeiderordførere i 4, kommuner Re ultatet ay kommune\"alget bl"v å ledes meget tilfred tillende for partiet og innebar et tydelig tillitsvotum og å til Arbeiderregjeringens og partiets almindelige politijrk, Samarbeidet mellem partiet og de Ønige arbeid rol'o'anla jonene har fort att vært godt og tillit fullt Dl'n samlede arbeiderbevegelse i Torge har gjennemgått den amm terke og rike vek t o'" nor k al'ueiderbevegel e står idag terkere og mel'e amlet enn nogen gang ffll'

6 Centratstyret og landsstyret Sal/len8etni IIY Central tyret valgt pa lalld 'liløtet :!,-:!,*, lllai!)6: O car Torp formann, :M:agnu Nilssen, varaformann, EinHr Gerhardsen, ekretær, Martin Tranmæl redaktør, Olav llilldahl, Eugen Johannessen, Trygve Lie, Eugen Pettersen, Osvalu John en, IngvalU Haugen Valgt av Yvinne ekretal'iatet er Sigrid y\ el'tsen o Johanne Reutz, Gunnar aud valgt av ngtiom fylkiugeus centrah,tyr'e Johan Tygaardsvold tiltrer central tyret i den tid han opholder ig i 0,0 Varamenn: Alfred LjØnel', Te Lange, Arnfinn ik, Birger Bel'gel'sen, P l' Lie og llerman tor dalen, uppleanter for l(dnne ekretariatet representanter er Rachel Grepp i mi Lagel' trj;m, IIalvard luanthey og Lilly llenig og for Ungdomsfylkingen repl'esentant: 'rygve Bratteli, LandsstyrehJ øvrige medlemm<'l': l\aglllh! r ohansen, ø tfom, Valdemal' Nielsen, Aker hus, Oscar Nilssen, lledmal'k Egil Hernæs, Opland, Karl edberg, Bu kerud, Carl Gulbrandsen, Vest fold, Johan :Magnu en, Telemark, Auni Ry tad, Au t-agder, Aa mulld Kulien, Ve t-agder, G NatYig Peder en, ta\anger, L K, Hogne:lad, Ho alaud, il Langhelle, B rgen, Kr Mugaa, IIordaland, llaus I{\ aul, So '- og Fjordane, M, Landstad, Møre og ROUliSual, J ohan y"aal'<lyold, SØr-TrØndelag, Ole PL ang, Trondheim,, ilhelm Flotvik, Nord-TrØndelag, Andrea foan, Nordland, llah dan Va haug, Jordland, Gitta Jøn on, Trom', r RabMs, Finnmark Varamenn: Olav \Vatnebl'Yll, Drammen, Ida Nordahl, Nord-TrØndelag, Albert Vang, Østfold, JenH teffen en, Nordland, Martin Smeby, Oplald, Kr Fjeld, lledmal'k, Bel'trand Bakk{', Rogaland, llarald Skutvik, Møre og Rom dal If (Jtet' entralstyrct har holdt 6 moter og behandlet 8- aker De - uten har centralstyret holdt 4 felle møter med torting gruppen, møter' sammen med regjel'ingen medlemmer, I felle møte meu storting gruppen og Land organisasjonens sekretariat, felle møte med regjeringen me<llemmer og Landsorganisasjonens <sekretariat I dis e fellermøter er behandlet 9 saker, Land tyret har yært aullet til møte gang og b bandlet da aker Det er :'lle<le holdt 5 møter og behandlet akpr, Land tyrcmøte holdtes IL og 9 juni TJUnd tyret behandlet beretningen, regn kaper, budgetter og instruk for revisjonen Det blev \'e<- tatt retningslinjer for partiet kommunepolitikk og organi atori ke

7 5 retning,linjer for kommunevalget Yi{lere blev v dtatt retning l i njer for pa r t iet Økonomiske og sociale pol itikk Fora nlediget av hem'en del!';e fru et felle møte av repr 8entanter fra vårt fylke part i i Telemark og Det kommuni ti ke Parti dl t l'i klorganisa,jon i fylket om å opt a forhandling med Norge kommuni t i k e Parti o m organisatori k am li ng, blev ved t a t t uttalelse i am,ar med be,lu tni ngcn på land møtet 96 Partikontoret Pal'tikontol'et8 per onale har vært partlekretær Einar Gerhard en, IIjalmal' Dyrendahl, ol'gani a j owq kretær, Thina Thorleif en og Aa, e Liou:t>, kvinnesekretærer, Bja l'le Borgan, kommunahjekletær Det Øvrige pel' onale ved kon toret hal' vært ka '8erer ke felle for partiet og forlag t, kont ordamer, cellttalbonld ame felle med Oply_ Iling for bundet, og en visergutt Representasjon Partiet har vært repre entert på de llordi ke arbeiderorgani asjo samarbeidskomite konfe J'a n, ('l' P konferan en i tockholm -Hl augu t møtte O,ca r Tor p, IaglllJ,' :XiL en og Johan ygaard vold Pa konferan en i Kjøbenham l- desember møtte Oscar Torp, Magnus 'il en og llalvdan Kollt Pa Tol'sk Skog- og Lan darbeiderforbunds landsmøte var part iet lcpl'e,l{'utert ved Einar Gerhardsen og på land møtet i orsk kjt'mii'k Indu,tl'iarbeiderfol'bund,ed Aagnu il en Pil land møtet i Al'b iderne 'car Torp, n gdom fylking møtte Einar el'hardsen og Martin Tranmæl Pa \rbeiderne Lytterforbund firsmøte møtte Einar Gerhard!';en l organisa jonen «Verdenulml ingen for fred (R U P)>> {'r pa rtiet re presen ter t \'e<l Aa,e Lionæs C ntntstyret har \'æl't representert pfi de fle te fylke - og het pa rtiel' år, møter På Østfold Fylkespa rti fli' møte møtte Of'icar Torp T o l'(hn Øre : "'ig rid y\'erben lledmark : Trygve Lie Ye t-opland : Einar Gerha rd,en Yes t -Agder : Bjarne B O l'gan Telemark : Einar Gerhard en Akerhus : J oha n TYgaal' dsvold YeRtfold : fartin Tranmæl Rogaland : lljalmar unnmøre og Romsdal : Bj arne Borga n amdal : Magnus DYl'endahl Johanen llordala nd : Bjal'n<, Borgan Aust-Agder : Einar Gerha rd sen Gudbrand dalen : G Natvig Peder en Innt rfsndelao' : Lar, Moen SørneI'

8 6 TrØndelag: Johan Nygaard,'old ÅTord-Trom : IIjalmar Dyrcndahl ør-trom : IIjalmar Dyrendahl Jordl'c IIclgeland: IIjalmar Dyrendahl Sogn og Fjordane: O kar Andel' en Ølldl'e IIelgcland: Ole Øi ang J: ordre Salten: Andrea Moan Central tyret Utvalg og komiteer repre entanter i tol'ting gruppen: Martin Tranmæl og Einar Gerhardsen I K\'iune ekretarialet: Eug n Petter en og Arnfinn Vik med Osvald Johm;en om nuamann I Ungdom fylkingf:>llk ccntl'al iyre: IIjalmal' Dyren<lahl med Per Lie om,'aramann I Fram Fylkingen: Pel' Lie, Dag Bryn og G org IIaO'elien RcvisjoLsutvalg: Alfred Nil n, formann, O M Orvoll og ilk Ancbcn med Alf Torp Olr Olaf Kopperud om yaramenn gitasjonsut'valg: Einar Gerhardsen, formann, O car Torp, Uartin Tranmæl, Arnfinn Vik, Thina Thorleif en, IIjalmar Dyrendahl om ekreta'l' lte/'na, jon(lle tfralg: Oscar Torp, foi'mann, IaO'nu Nilssen, ral' tin Tranmæl, Ola,' IIindahl, IIåkon ){f:>yer, IIah'ard Manthey Langt' Finn [oc, t'kretær, Kooperative lttvalg : Jens Teigen, formann, yyc-rtsen, Bjarne Jullum og O,'ald John en yen S,'en, on, Sigrid Kultt'utl'alg: Birger BerO'ersen, formann, IIans Amundsen, Au!'l' Lionæs, IIalvard Man lhey Lange og Haakon Lie Lalldsutvalg fol' agitasjonen 'i hæren og flåten: IIjalmar Dyrendahl, formann, og Einar Gerhard en valo't a" partiet centraltyre, Gunnar and, ekretær, og Arne IIagen,'ulgt a,' FylkiuO'en' central tyre Samarbeidskomiteen: O car Torp og Martin Tranmæl med Eina)' Gerhard en om varamann Landorgani a jonen medlemmer av komiteen har vært Ola" IIindahl og 'J'orbjØrn Ilenrik en med Konrad Jo ' dahl om,'aramann Lar Eyeu en har vært komiteen ekretær,jl8ti fondet: Einar Gerhard en og Arnfinn Yik med IIjalmar Dyl' ndahl som yaramann Landsorganisasjonen' llil'(}l(;'mmer a" komiteen hal' vært Lars Evenscn, formann, Albert Raaen og IIan li'ladeby Dagfinn Bedl har vært komiteens sekretær ArbeidC'bladet kontl'ollkomit6: Oscat' Torp, formann, Ingvald Haugen og Jens Teigen yalgt av centra! tyret A\rnfinn Vik med Anneth ' Petter en om uppleant valgt a" O lo Arbeiderparti Gunnar DisenaaclI

9 7 med Rolf Olsen som supplea nt for O lo og Aker,hu faglige Di trikt organisa jon Karl Andersen med Ole Hagen om varama nn fra Aker Arbeiderparti Alf Agnor for ekspedi jonsper OIl let og llan Amund en for redak jon pel' onalet O Kirkvaag er komiteens ekretær Avisutvalg for den dcn bys l)((rtipresse: Oscar Torp, Einar Ger hardsen, O KirkYaag, Arnold Wik og IIjal mar Dyrendahl Bibliotekutvalg: ll J lljartøy, formann, Halvar-d Manthey Lange, sekretær, KolbjØrn Fjeld og ITåkon Meyer Utenby korre ponderende medlemmer er Johan Johan en, llalden, Ola,- Steinne, Kri tian>;and, Joh John en, Stavanger, John Barstad, Volda Ji'ot'lagskomite: Oscar Torp, formann, Ole ColbjØrn en, llaakon Lie og Einar Gerhardsen Kolbjørn Fjeld er komiteens ekre tær At'beidernes Aktiet'ykkeris styre: Valgt a,- trykkeriet generalfor samling: Oscar Torp, formann, Valdemar Nielsen, Jens 'eigen, Olm' llindahl; Max Uadle og Joh llulth i n om per onalets repre entanter, Di pone-nt Ø"erlie, ekretær Organisasjons- og medlemsoversikt SunnmØre og Rom dal Kret part i er fra juli delt i kret partier, et for SunnmØre og et for Rom dal I føre og Rom da l fylke er det efter denne opdeling tre kretspartier, idet det også for NordmØre er eget kret parti Stayanger Arbeiderparti som har stått tilmeldt landspartiet direkte er fra april tilmeldt Rogaland fylkesparti Hauge und Arbei derparti tår fremdele d it'ekte t ilmeldt landspartiet, men skal i løpet av 9 gle inn i Rogaland fylke parti Ved utgangen a,- 96 manglet vi organi a oner i 7 kommuner løpet av 97 er det tiftet foreninger i - av d isse Det var Sle lede' ved utgangen av året kommuner hvor v i er uten organi a jon I året løp er antallet av foreninger teget moo H fra 46 t il 4 7 foreninger Moolem tallet er Øket med 7455 fra 4790 til medlemmer Av det samlede medlemstal l er 575 kdnner Det er en Økning på 7 fra forrige år I

10 8 Nr I Ø 'Hold Akershus Hedmark Organisasjonsoversikt ved årsskiftet 97-8 Orga isa jon I Antall I Antall tor- medeninger lemmer o Gudbrandsdal Vest-Opland 0 0 Bu kerud Vestfold, Tl'lemark Au t-agde\', Ve t-agdl'r Rogaland ' " IIordaland Sogn og Fjordane SunnmØre Romsdal ordmøre ' 0 0 Ør-TrØndelag o o o ' o " o Illll-TrØndela o o " o Namdal o o SØr-Helgeland o ' 0 0 Nord-Ilelgelan< S indre alæn o o o 0 0 Tordre Salten o, o Lofotl'll og V sterålen o o SØr-Troms o o ' o o o T ord -'l'roms Ve><t-Finnmark o o, Øst-Finnmark o o o O lo o o o o Drammen o o IIaugemnd o o Bergen o o o o o 'l'rondheim o o, o o ? I Derav kvinner Tilsammen Organisas:ionsOtlcrsilct lo-årsperioden r: Foreninger: ledlemmer ialt: Der\' kvinner: ID:! DD D A

11 9 Agitasjonen TIo\edvekten ay begynnelse o agita jon virk omheten fra aret Ør- og frem til valgkampen ble,- lagt pll mtrent tiand fylkene Y alle kommuner hvor organi asjonene mr nye og de kommuner vi p,\ for ikte på Mnd ikke hadde foreninger i, blev be Økt, med 0(' il tabili ere Og it i de øvrige fylker blev det nedlagt t ningene og å danne nye vake punkter i organi a jon nettet omfattende arbeide med å utbedre de I vinne ekretariatet arrangerte en land omfattende agitasjon ma ne tl fra 5 februar-5 mal' Det ble\' en vellykket agitasjon ml ned Pal'tijuhileet blev nyttet til en tor tilet land omfattende agita jon g sa kom ml kampen med offen iv kraft fra pal'iiorganla jonene I)artikontoret har ikke opgaver til a kunne fl en full tendig over Det er ærlig sikt o\'er foredrag virk omheten mrdlemmer egne partiavdelingene kamp r e mangler Yi opga\-er holdere Fra de fleste av di Den ovel' ikt d har med i beretningen gert,7 foredrag turneer og pc antallet a,' enkeltforedrag kommer GOl d om foredrag: er at det var ialt arran blev det holtlt di kommunevalg under benytte foredrag, 9 00' om Yi har med i over ikten er 9 L Dertil lede ialt 447 foredrag holdt mai Oversikt<>n omfatter foredrag Foredragsturneer l!jivilld Rei rscll i Valdres I dao'ene :7 mars rei te Eivind Reie,' en i Yaldre februar til leder: Yang TIan holdt foredrag på disse (4), Y lidre, Etnedal ( ) foredrag Til ammen Gunnar Braathen i Øste/ dalen nder valgkampen rei te GUllIlar Braathen pa turne i ordre daku Tolga Tynset (), Alvdal teder: Folldal, Kvikne e lian holdt foredrag på di (:), () ( ), ter- ( Til ammen foredrag Thina Thorleifscn i Opland I april l' iste Tltina TllOrleifsell følgende "leder: GjØvik (), Biri, i Opland TIun holdt foredrag på nel'tingdal Torpa, Dokka, Etnedal, S Land, Kolbu, Raufoss, Kapp, Skreia, Eina, Vardal, Brandbu, Gran Lunner, Grua, TIare tua Tilsammen 0 (: ), foredrag Bja'C Bm'gan i Gudbrandsdalen I ptember reiste Bjarne Borga/l, i Gudbrand dal og holdt foredrag i dis e bygder: IIeidal, 'amm n 9 foredrag el (), Yfigl (), I om (), j< k, L(''ja 'l'il

12 0 ils", teen i BSkel'lld I tiden -7 oktober foretok Nils rud lian holdt 4 foredrag på turen Steen en foredrag rei e i Buske F'cdrik IIaslund i TclCllwrl: I oktober måned rei te F'cdrik Hasltmd i Telemark lian holdt foredrag i dis e kommuner: Langesund, KragerØ, Drangedal ( ), Not odden (), Rjukan (), POl' grunn, Brevik Til ammen 0 foredrag O kar Andersen i Telemm k I januar-februar rei te Os7:w Andersen på turne i Telemark lian holdt foredrag på dis e teder: Gjerpen (6), Skien (5), Eidanger (4 ), olum (), Porsgnmn (), Tinn Til ammen 0 foredrag Elling Solheim, i Telernark Elling Solheim reiste i Telemark under valgkampen og holdt 6 foredrag Thina Thorleifsen i Telemark I september rei te Thina Thorleifsen på turne i Telemark og holdt foredrag på følgende teder: Rj llkan, Hovin, Notodden, Øvre Gjerpen, kien, Langesund, POl' grunn, Brevik, Stathelle, KragerØ, IIjuksehfl, Borge tau () Tilsammen foredrag Olav Vegheiln i -,h st-agder I eptember-oktober reiste Olav regheim i Aust-Agder Han holdt foredrag på di se steder: SØndeled, Vegårshei, øye tad, lii øy, Landvik, Birkenes, Eide, østre Uoland, Lillesand, HØv" g, Kjennheim, Skarr, Brattekleh', Ferik, Dybvåg, SallrØd Tilsammen 6 foredrag Eivind Reiersen i AU8t--,lgder har ned på agitasjonsrei el' i Au l-agder Fra 6 januar til 0 februar holdt han foredrag i følgende kommuner: Gjerstad (), Søndeled (), TromØY (), Veg" l' hei (), Åmli ( 4 ), Gjøvdal, Tovdal, ø Moland (), liisøy, Landvik, T,illesand, Froland (5) Til ammen 5 foredrag I Setesdal reiste han i dagene 5 mai til 5 juui lian bolut foredrag på disse steder: Bykle (), Valle, liyllestad, Byg land (), Tn it, Bygland fjol'd, Evje, Hornnes, Iveland, Vegusdal, Areu dal Til ammen foredrag Ialt 8 foredrag EidIld Reier-sen Eivind Reie/'sen i Vest-Agder Eivilld Reicr-sen har rært på agita jon turneer i Vest-Agder I tiden 6 mal' - mai holdt han foredrag pc dis e teder: Søgur, Greip tad, Halse, Mandal (5), SØr-Audnedal ( ), Lyngdal, Eiken ( ), Hægebostad, Austad, Kristiansand, Herad (), Krine dal (), Nes (),

13 Feda, IIidra, Knaben i Fjotla nd, Y"il, Kor\'iha mn, FUl' 'und, Ilolum ( ) øy lebø Laudal pind, Ilarkmark, Yigmo tad, Kon mo (), Grind heim (),,, eral (), Bjelland (), Ilægla nd, 0fjær, Tm'dal Fiu< la n(l Til a m men 50 foredrag l dagene 7 jul i-to augu t talte han pil møter pa folgende "tedel' : Fin l a nd (), øgn e, Korshamn, K\' " Ilerad, Kaaben \na- il'a \na beløy, Kvam'ik, FjelL', Dl'allgeid, Feda Tilsa m men : foredra<> Fra 6 no\ ember-7 de em ber holdt ha n foredl'an i di > kom muner: Fim;lund (\, T"eit (), Øvrebø (), Rallde'uud Hol u m, Hal se (), Lyngdal, Knh;, Herad () Va n e Tilsa m men 5 foredrag I a lt IL' foredrag Eirik GWllheim i re t-agder nder "algkampen reiste Eirik G u n n hei m pil agita jon turne i Ye t Agder lian holdt foredrag på møtel' Bergto?' Stt'island i l'est-agder, Agd Under,'algkampen rei te Bel'gtor Stl'islalld ' lia n holdt 5 foredrag på tm'en lfred P' agita 'jo n tut' i Ye t latr i resf-lgder I oktober rei 'te Alfl'ed kar i Vest-Agder og holdt foredrar' i dislie bygder : Ra nde u n d, Li ta (), Au tad, Spangereid, Ør-Aud nødal F (la, Gyland, Bakke, J:Te (), TIidl'a (), Ha rkmark, HaLe, Otldet'lle-s, øgne, 'fil a mmen 0 forool'ag Aa c Lionæs i Yest- lgder nd er valgkampen rei te "la c LiollwS i Ye L-Agder og holdt fore tit'ag på følgende thler : Flekkefjord, Bakke (), Gyland, K\'ineRdal Kri tian 'an d, l\ia ndal, Yenllesla, Yilgsbygd, Alefjær Til 'ammen 0 fore dra"' '''ygre Lie Jå 'øl'- 0[ restlalldrf rei te i oktober P' en tihilt> pa Ol'- og- Yestlandt t lia n holdt foredrag på følo-ende teder : Bergen, La k enlg, Haug-e nlld, anda, tavanger, Fa r und, Yen nesla, Kl'j ti a n a nd Til8ammen " foredrag Tl'ygee Lie Eivind Reiel'sen i Roga7ulld Eivind Reier-sen rei te pil a mmenhengende turne i Ro"'aland fnl 0 augu t til 7 oktober TIan holdt foredrag P' følgende tedel': rrpke tad (), Helleland, Yarhang, IlØle (), Helle a ndnes, a ndei<l ( ), Vikedal, m laud, u ldal (), Te 'fla ten, Sand (), Tedstrand (: Iljemeland, auda (), Falkeid, Hauge nnd, Skudene havn, :: kilde ne (), Kopervik, ha (), Tona ta d (), Avaldsne (), k:ire (), Ty vær, Yat, For a nd (), ærbø Bjel'heim ( ) \Ioi Tilsa m men ;) foredrag,,

14 Lars EvenseIl på "Vestlandet I oktober rei te Lar Evensen på Ve tlandet og holdt foredrag i disse kommuner : Bergen ( ), Fana, Stord, IIauge und, Stavanger, dda-tyssedal ( ), Vo " Bruvik () Tilsammen foredrag Isak Ji'latabø i H0 daland hak FlcLtabø har foretatt agitaejonsrei er i Hordaland I tiden 4 mal' - april rei te han i di e kommuner : Ullen ','an g ( 6 ), Kin sarvik ( 4 ), Eidfjord ( ), Ulvik ( ), Granvin (), Vo e trand (), og i dagene,-5 september holdt han foredrag i di e kommuner : Kvin herad ( 4 ), Yarald<ØY ( ), trandebarm ( ) Pc en turn i oktober talte hun på møter i di Sle kommuner : \u trheim ( ), Hjelma Herdla, Man g r, æbø, Alver und ( ), Lindå ( ), IIordabØ, Mæland, IIamre, IIos lmger, IIau () I alt 46 foredrag Johan Jel! en i Hordaland i ste uke i eptember og første uke i oktober rei en Johan Jensen i IIordaland og talte på di se teder : Fin e, Uppheim, Vinje, Norheim, I llshaugen, Bulken, Evanger, Dol tadøyri, Bl'lwik, Gj('r tad, Samnan ger, _ IIoldhu, Strandvik, Sevareid, Updal eidet TiL ammen 6 fore drag Gllt'id Almenningen i Ilo'daland Under valgkampen rei te Glrid Almenningen pc turne i Hordaland Hun holdt foredrag P' følgende steder : IIordabØ, Manger, )Iyking, Lindå, IIund,'enc, Sæbø, Au trheim, Bysheim, Ynlestrandfo en, ll(,l'dl a, Ulvik Tilsammen foredrag ONkar Andet'sen i IlQ'claland Oskat Andersen har vært pa agitasjon rei er i IIol'll aland I tiden mai-5 juni hojdt han foredrag i dl 'e kommuner : Stord (4), I 'jell (), Sund ( ), ro ter ( ), Au tevoll (), Bruvik, Tysnes, Fitjar 'i ammen 6 fored rag, I tiden 0 juli til 6, oktobe-r holdt han foredrag i di e kommuner: 0'd ( 5 ), Odda ( 5 ), Jondal ( 4 ), Skc ned k ( 4 ), Kvam (), Ølen (), 0 ter ( ), Strandvik ( ), Austrheim ( ), >:æbø ( ), Ullen vang ( ), Kin arvik ( ), Sveio (), BØmlo ( ), Kvinberad ( ), Fu a, IIåland da l, Bremnee, Manger, AlverRuud, IIamre, no ange-l', Lind, køy, MaR fjorden, Hjelma, Ty nes, Lak evåg, Bergen, Røldal, Eidfjord, Ulvik, trandeba rm, Fjelberg, Bruvik Til ammen 6 foredra"" Johan Jel! en i Sogn og Fjordane I 'eptember foretok Johan Jensen en agitasjon rei e i Obl']} og Fjor na u talte pc møter på di e teder : Sande, Jøl ter, Førde, Dale, (hlll,

15 Gjølang r, Straum ne, Flekke, Ya dalen, Guddal, Skol', Leirvik, IIylle stad, Davik, Vik, Sokndal, Aurland, Myrdal Til ammen 7 foredrag Oskar Andersen i ogn og Fjor dallc I tiden februar-u> mai rei te Oskar lnders(,/ i ogn og Fjor dane IIan holdt foredrag p følgende sted r : Kyrkjebø ( ), Fjaler ( ), Bremanger ( 4 ), Sogndal (4), ør-v g øy ( ), Gulen ( ), Y iun ( ) FlorØ (), Hylle tad (), Brekke ( ), elje, Yord-Y"'lYsØY, Davik, Eid, liol'nindal, Gloppen, Førde, Lavik, Leikanger Til ammen 50 fol'edrag ''0' Grøt/nel/ik i Sogn og Fjorda ne nder valgkampen rei te To/' Grønncvik på agita;;jollstur i Sogn og Fjol'dane TInn holdt for dmg pel ;) møter! olls $j(' jj<i ore tiden 5 eptemoel' til 7 oktober foretok Joh Bøe en ammen hengende agitasjon turne i Rom dal og Sunnmøre lian holdt i alt 46 foredrag pa turneen l 'hina Thorleif8cn i Møre I oktober reiste Thilla Thorlcif cn på en turne i lør IIl! n hol d t unndal Øra, Todal n, Tingvoll, traum foredrag pc følge-nde (C{lcr : ne" Elllrjan, Yri, tiam;und, Bruhagen, Vågo, Dale, LangeV:g, le und Tilsammen foredrag Aasc Liol/æs i Møre I mars rei te /la c Lion æ i Romsdal og Sunn mør IIun talte pfi di;;se steder : Yeblung,ne ( ), Våg tranda, Iolde ( ), Vestnes, ndal Ile" Bl'ah'\g, YolUa, )r tavik ( ), i le und ( ), Lan ge\<lg, Yigl'a, Vatne, Spjelkavik TiLamml'll fol'c{lrag Oskm' tlndc/'i$cil i Ill/ml/øre I dagene no\ mber- de,ember foretok ONka/' nd'cscn en agita jon 'r ise i SUllnmøre lian talte på møter i følg nde kommuner: Borgund ( 7 ), TIaram (4), Ilareid ( ), HerØY ( ), Syvde (), ykkylven ( ), Vartdal ( ), Skodje, øl' kog, tordal, Vigra, Sande Til ammen L foredrag Gunna' and i Ro msdal og S/llllIllM c I dagene 5 eptember-0 oktober rei te Gunnar and pi'! turne i Romsdal og Sunnmøre IIan holdt foredrag pil di,e teder : Molde G ['ytten, Veøy, Bud, IIu tad,yestnes, Ålesund, Borgund, ykkylveil, lia ram, Ør ta, Vannylven Til ammen foredrag

16 4 l\ o n rad Kn udsen i };o,"dmøre I okt ober rei e Konrad Knudsen i NordmØre Han holdt foredrag følgende teder : Rin<al, urnadal, Kvanne, Å ka '<, lla lsa, Val øy fjord, AUl'e, Stem haug, Tu tna, Kri t iansund, Bruhagen, Torvi kbukt, t raum nes, Tingvoll, Å lvu ndeid, Sunndal øra Til, ammen 6 foredrag p, B ja'lle Borg(tj, i 'l'rø n dclag I okt oher l'ei ste B jarnc B a t"gan i TrØndelag og talte i dis e bygder : V >rda, Leranger, teinkjer, Yerran, Snå a, Stl'in<a, Malyik, Klæbu, )Iehus, Opdal Til a mmen 0 foredrag l a 'r L ionæs i Tt"øn delag l a Me Liolw's rei ste i dagene -9 eptember pa agi t a jon turne i T l'øndelag Hun holdt foredrag på di se teder : G rah!'! ( ), Glåmo, StjØrdal, Leyanger, Sparbu, n a, Malm Tilsammen 0 "el b u, Gud" fore drag A (0j a l b ll b æk i Fo I okt ober rei -te A d o l! CIL A d o l! a l b u b(l'l i Fo en og holdt 0 foredrag a l b u bæk i Namdal I eptember rei ste f0'e d ra 0" A dolf k a l btbæk på t urne i Ytre amdal og holdt K O Il /'ad JlI dsell i Ya m d a l I september rei te ](on'(ul Kltd en på agita jon turne i Namdal hol<t fored l'ag P' dis,e steder: Fiskum, Berg moen, Godej ord, ol'dli, Grong ( 4 ), lløylandet ( ), Ranumsletta, Ø l letta, )Iælen, Bang flll lld, Bangdal, loin ga, Yemu]](hik ( ), Nam o Til ammen 9 fore drag linn Il O l r ika i IIelgela nd p, en tu rne i llelgeland under valgka mpen talte JI O lvika på mø t l' i <l i e kommuner : Alstahaug ( ), llerøy ( 4 ), Tor<ldk ( ), DØnnes ( ), Lu røy ( ), Tj øtta i Ll lnmen 4 foredrag J o lw n Wiik i Lojotell 0[ l'esten'uell I eptember rei te Johan Wiik på turne i Lofoten 00" Vesterålen llan holdt foredra g p disse teder i Lofoten : Røst, Værøy, Vin tad, Fred \'all, Ramberg, re, OpdØl, Eggum, Bøstad, Gim Øyand, llenningsvær, La u p tad, Brette-sne, KabelYiig, Syolyær I V tel' Hen : llad el ( ), B j ( ), Øksne, Dverberg, Andene, BjØrn kinn ( ), ortla nd, Kleiva T i l sam men 6 foredrag

17 5 Trygve Bmtteli i Xordlalld I augu t rei te Trygve Bmtteli i J: ordland og holdt foredrao" i dis e " oh-ær, kommuner : BodØ ( ), pildra, Bal tad, Stam und, Øv rebygd nkene ( ), Vik Til amm n fored rag Olaf Johal en 'i Xordland I tiden 0 august til / september rei te Olaf Johansen pa amm n teder : ) 0hengende turne i Nordland lia n holdt foredrag på di i;j øen ( ), El fjorden, liemnesbel'get, Ut kal'pen, Fineidfjord, Korgen, ord-r ana ( ), Mo, altda len ( ), Øl'fold ( ), Kjel' tad ( ), Fau ke ( ) Bodin ( ), BodØ, Meløy ( 9 ), Gilde kål ( ), Kjerringøy, Brønnøy ( ), VeHjord ( ), Vik ( 4 ) Tilsammen 5 foredrag Enket tforedrag Oskar Ander'sen: Alesund ( 6 ), Borgund ( ), Gloppen ( ), Ye tne' Til ammen foredrag De, u ten 0 foredrag på en turne i Telemark, 50 på en turne i Sogn og Fjordane, 7 pc to turneer i liordaland og pc en turne i Sunnmøre Til-ammen foredrag Eivind Reie'sen: Eidberg, Brandbu, liokk und Des uten har Reier en holdt foredrag p turneer i Au t-agder, 7 foredrao" på turneer i Vest-Agder, 45 foredrag på en turne i R ogaland og ) foredrag på en turne i Yaldre I alt 7 foredrag Bjarne BOl'gan: O lo ( 5 ), Aker ( ), S Land ( 6 ), Kvam ( ), ande fjord, TØn berg ( ), ore ( ), Stayanger, Eger und, Sandne, auda, l I augesund, Bergen ( ), Odda ( ), NordedlOv ( ), ndahne Yestne, e et, Molde, Ør kog, liaram, Borgund, Volda, Ale und, LI tein ( ), Drammen ( :' ), Arendal ( ), Kristiansand ( ), Brandbu, Toten ( ), r Eiker ( ), liodum traum ne ( ), BodØ ( ), Trom ø ( ),,'oh'ær ( ), Vikna ( ), Orkanger, RØro, BØ i Telemark ( ), Torpa ( ), Flu berg ( ), ordre Land (), Sked mo ( ), Amot ( ), Trysil ( ), Ørum, Eid voll, Bjugn () Til ammen 96 foredrag De uten pa en turne udbl'and dalen 9 foredrag og 0 foredrag P' en turne i TrØnd l ag I H I t 5 foredrag Trygve Bmtteli: O lo ( 4 ), Trondheim ( ), Lillehammer, llamar, Aker ( ), Fred rik tad ( ), Borge tjd, Flisa, Eidsvoll, Bergen ( ), ot odden ( ), Ve tne ( 4 ), LØren kog, Skjeberg, Nam o ( ), )ly en, Te odden ( ), TØn berg, øtterøy, em, Brummunddal ( ), Kong berg, lefos, Rjukan RiSØr, øndeled, tokken, Arendal, Froland Grim tad Tilsa mmen 9 foredrag De uten foredrag på en turne i J:T ordland I ah 04 foredrag Ole Øisang : Trondheim (4), Ør-'J)'Øndelag ( ), ord-trøndelag _

18 6 ( 6 ) Tordland (), Mfsre ( 6 ), IIedmark, O lo ( ) Til ammen 99 fore drag Ilu k o ll Lie: O lo ( ), Akcr ( ), T itteual, Bru mmllnddal, Uam:u', Lier t I'anda, Kong,bcrg, J e sheim, Kong \ingcr, fsr-odal, )ly 'CI Gjjsvik, Trondheim, tjørdal, ytre Vinjc ( ), \ Rkim, 8ked mo, øyer, Ij illehammer, Gol ( ), Dr$ hak, SOll, Aurc ( ), SUllIHla l "fsra, \ nes ( ), \IYlToll, IIalden, Idd, østre Toten ( ), Raufos ( ), Bjørkelangen, Set skog, Yang i ValdreR, "kraul\'ul, ØRtre Slidl'e, Tord- \ludal, Geilo, Al, HClllsedal, Xe byen ( ), Rukkedal, Gulsdk, Flu, IÆ Illler ( ), Odda, rl'ok tadelva, GCithUR, Amot, G ran Tilsammen 9 foredrag TlIina Tho,zcijsCJl: Y<'me l I a u gfo 'S, Krok tadelvh, Løren kog, IIa kallal, Mo, Tofte, TCl'oset, Brøttum, Ioch, Lillc't røm, IIøv ik, Ak r ( ), Li l' tranden, øh'e and vær, Rakkc tau, Stabekk, Te<lre Sigdal, Drammeu, Askcr, Uæl ingru, 'rrondheim, Strimla, IIommelvik, Folldal, V gå ( ), kjcberg, Degerne, )Ijs,ndalen, F, berg ( ), øuc Gausdal, 'f ulle, Fredt'ik tad, Røyken, O lo ( 5 ) Til a nhll( n 5 foredrag Dess u le n pa en t urne i Opland O foredrag, foredt'n i Telemark og pa Tordmøre I alt 9 forcdrag G un nar Sa ll d : Oslo ( 5 ), :\ k er ( ), Asker, Kntkstad, E ids\ oll Lpl'en kog, Sarpsborg, Skjeberg ( ), IIalden, D rammen ( ), l: orderhov ( j ), IIOl' tell, IIorr, Gjerpen, FolWal ( ), Eid skog ( ), Brandbu, GjØvik, Kri liansa llll ( ), Eger und ( ), Stamnger ('*), TærbØ ( 5 ), ilau Kt'iRtinll und ( ), ilurum, KyrkjebØ, Am'land, Vik, Leikanget' Tilsa m mcn 7 foredrag Dessuten pi't en turne i Møre og ROlll9ual fol'edl'ag I ah 90 foredrag Afartin Tt'anmæl : al'psborg, Oslo ( ), IIokk und, Lilleaker, Sk i ( ), Bryn, DrØbak, ITønefo ( ), Bergcn ( ), andvika ( ), St rømmen ( : n, andefjord ( ), Spikke lad, Bjørge eter, Granholmen, }0 " Yt' tby, Trondheim, Rælingen, To en ( ), Jessheim, ilalden, Arna, Lakscy' g, A ker ( 6 ), D rangedal, Gval'\', ordagutu, Våler ( ), Flisa, Bran d\'ul ( ), i ttedal, D raillmen TilRammen foredrag Aase Lio tæ, : Trondheim (), Drammen, Aker (), Sarp borg, DrØbak, Borgt', Au t-agdel' ( ), Kri tiansand, Melhus ( ), Moelv, Fred rikst ad, ilokksund, Larvik, nøvik, Trondhei m, a ndefjord, Bergen ( ), Bestln, O lo ( 6) TilRammen 4 foredra O' Des u ten på en turne i Møre foredrag, 0 fore drag pfi en turne i TrØndelag o, 0 ptt en turne i Ve t-agder I alt O foredrag Einar Ge'hafcl en : trømmen, A kim, D rammen, Fluberg, Yard al, Glemmen, ila lum, Arendal ( ), Borge tad, Stavern, GjØvik, Ski, Nitte dal, llakadal, Ræling n, Aker ( ), ileidal, Otta, Lom, Garmo, O lo ( 55 ) Tilsammen 77 foredrag

19 7,Johs Bøe : Je\'naker (), Brandbn, Drammen, R jros, tange, c l n I, Domb, Torderho" Bærum Til ammen 0 foredrag De, uten,*6 fore drag p< en turne i MØre I alt 6 foredrag Johan Jcnsen: Gol ( 5 ), Kvine dal ( ), Ål ( ), Geilo ( ) Tore, Ilem 'ooa ( ), Ilol ( ), Torpa, Ne byen, HØnefos, Ilole Tilsammen 0 fore drag De uten på en turne i Sogn og Fjordane 7 foredrag og p en turne i Ilordaland 6 I alt 5 fore<lrag Olaf Johansen: Xanne tad ( ) De suten på en turne i Tordland fore<l rag I alt 5 foredrag O lo ( ), Aker ( ), ø Eiker ( ), LØkken, Tron<lheim, trinda ( ), Malvik, Kri tian und Ale llld, Kri tian and, KragerØ, Bel'gen ( ), ta" anger, Jørpeland, Kongsberg GjØ\"i k, LØren skog ( ), Grue, Ørum, A kei' ( ), Strømmen, Raufo, Gran Skien, Bærum Til ammen 5 foredj:ag IIans lindrønning : lvik, By heim Stamnes, Ilordabø, Kvam, Jondal Isak Flatabø: De uten 46 foredrag på tre t urneer i Ilordaland I alt fore<lrag KOllrad Kmldsen: Fellingfor ( ), Ilønefo ( ) Torderho,' (,* ), G eithus, Flå, Oslo, Aker ( ), amdal, trinda, Grong Til ammen 6 foredrag De nten 6 foredrag pc en t urne i ordmøre og 9 foredrag på en turne i Xamdal I alt 5 foredrag Joh an "Wiik : Gyan, LØkken Yerk, Kolyereid ( ) Grong, Lau ne, I l arran, Bang und, Fosnes, Otterøy, Statland, al bruket, Rørvik, Tam os (7) Til ammen 0 foredrag Dessuten på en turne i J ofoten og Ve ter, len 6 fored rag I alt 46 foredrag Nils Stccn: Krok tadel\"a, teinberg, Kongsberg, IlØnefo (), Tofte, Kolbotn, TØn berg, O l o ( ), Amodt (), Sætre, ki, Sandefjord ideu ( ), Drammen ( ), Hokk und ( ), Geilo, RØyken, PJ'deberg, Til ammen 7 foredrag Dessuten 4 foredrag p åen turne i Buskerud I alt 4 fore<lrag 0s Johansen: O lo ( 4 ), Aker hu, Buskerud, Ye tfold, Tranfly ( 4 ) Trom øy und ( ), Bardu () alangen ( ) Dyrøy ( ), andtor]> ( 5 ), Bj arkøy, Skånland ( ), Trondene ( ), Ibestad ( ), Y,'æfjord ( ), Ilar tad ( ), Trom ø, Ki rkene Til ammen,* foredrag Pcdcr Alsvik: Brem ne ( ), Ilopen ( 6 ), Tingvoll ( 4 ), Kri tiaund :No ( 7), Grip ( ), Aure ( ), Brat\'ær ( ), EdØY ( ) Tilsammen 4 foredrag igrid YJ;C!'t en: Brandval (), Kri tian, und (), Tjølling Glem men, Dikemark, Herøya, Stathelle, Rygge, Fredril, tad, Lillo trfjjll, Golia, Gran ( ), Bærum, RØa, Hedmark ( ), 0 0 ( 9 ) Til sammen 40 foredrag D N A -

20 8 Arnfinn rik: O lo (:: ), Strømmen, Aker ( ), I Iolme trand, Dokka Til ammen 40 foredrag Fred'ik Hasl u n d : dal, Skjeberg, Greåker, IIundorp ( ), RØyken ( ), Løren kog, Ski, O lo ( l!) ) Des uten på en turne i Telemark 0 fore d rag I alt 9 foredrag Olav Vegheim: O lo ( ), Skotfo, Sauland, kt tøy ( ), Sannid al, BØ, Drangedal ( ), Lange und, Lunde, Kvite eid, Lårdal, Dalen, Eid borg, Veum, Vrådal, i edal ( ), POl' grunn, kien ( ) Tilsammen ± foredrag De suten pli,en turne i Aust-Agder 6 fored rag I alt 40 fore draft Oscar Torp : Oslo ( ), Bergen, Orkanger, Fredrik tad, R akke tad, Mo, A kim, Oppeg' rd ( ), Sarp borg, Lillehammer, Trondheim ( ), ki, Kong berg, otodden T i l ammen 7 foredrag Thorbjørn Dah l : Indre og vre ø t fold 7 foredrag IVa?' Skjånes : Trondheim ( ), Steinkjer, Verdal, Strinda ( ), kogn ( ), Rennebu ( ), Meldal ( ) Til ammen 5 foredrag E O olbakke n : O lo ( 6 ), Aker ( :: ), Bl'an(h"al ( :! ), A kei' ( ), ø Toten ( ), Røyken, Rakkestad, Tune, Gol, A, Ve tby, Vardal, Bærum, Strømmen Til ammen 5 foredrag Olav Mei dalshagen: 5 foredrag i Opland fylke Paul Benfsen: IIorten ( 6 ), Borre ( 5 ), Sandefjord ( :: ), IIolme tf'and (), Ramne ( ), Mo, TØnsberg, Sem, San ne, Sandal' Til ammen :: foredrag Marie Skau : Stokke ( ), AO'ne, Lanik, trømsgod et ( ), Sande fjord ( ), Jeløy ( ), Røyken ( ), Lier, Tøtterøy ( ), Borre ( :: ), IIorten, tavern, Vlile, Botne, Selvik, TjØlling, Tofte, IIØnefoss, Sem, TjØmØY, Lunner, Rygge, Sande, Drammen Tilsammen foredrag Olav æte': Try il ( ), S Odal ( ), Løten Våler, ne ( ), Vin ger ( ), Furne, Elverum ( l!) ) Tilsammen foredrag Bjarne Diefz: IIalden ( ), Berg ( 5 ), Idd ( ), II mler, Rolv øy, Borge ( ), Sarp borg ( 7 ) Til ammen foredrag orten ( 6 ), Oslo ( 4 ), TØn berg ( ), andefjord, 'n e Drogseth : andar ( ), Kong berg, Ringebu ( ), Flivang ( ), øyer ( ), Tretten, Borre ( ), Sand(', Vlile, Jøtterøy, Vivestad Til ammen foredrag Gunna' Bt'aathen: Tolga, Tynset ( ), Alvdal ( ), Furnes ( ), Trysil, Lange, Ringsaker ( ), Asne, Våler ( ), tor-elvdal ( ) Tilsammen l!) fored rag De uten på en turne i IIedmark foredrag I alt foredrag P Moe Jakobsen: MlisØY ( ), Alta ( ), Kjelvik ( ), Sørøy H u d, IIammerfest ( ) Til ammen foredrag Olaf Kaarby: Sørøy und ( 5 ), Hasvik (5), Loppa ( 5 ), låsøy ( 5 ) Tilsammen 0 foredrag

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

NM for janitsjarkorps 2012, Trondheim 23. 24. mars. Elitedivisjon trekk total. 1. divisjon

NM for janitsjarkorps 2012, Trondheim 23. 24. mars. Elitedivisjon trekk total. 1. divisjon Elitedivisjon 1 96 96 Lillestrøm Musikkorps, Akershus 2 94 94 Nittedal og Hakadal Janitsjar, Akershus 3 92 92 Sandvikens Ungdomskorps, Hordaland 4 91 91 Dragefjellets Musikkorps, Hordaland 5 90 90 Sarpsborg

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim De nye kommunene blir som følger 1. Ny kommune i Indre Østfold 2. Ny kommune på nedre Romerike Enighetspunkt Stortinget gjør vedtak om Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim Stortinget gjør vedtak om

Detaljer

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2015

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2015 LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2015 Year Venue Chps Name Club res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl res 5 pl 1964 Tolga JNMa Martin Solvang Tolga IL 43,6 5 4.55,2 10 2.17,4

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Fylke Kommune Skole Elevtall 8.-10. trinn (2011-2012) Årsverk per skole fra KD ÅRSVERK TILDELT etter søknadsbeh. Akershus Aurskog- Aursmoen

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag Veke 1 Tysdag 01.01.2013 Veke 1 Onsdag 02.01.2013 Veke 1 Torsdag 03.01.2013 Veke 1 Fredag 04.01.2013 Veke 1 Laurdag 05.01.2013 Veke 1 Søndag 06.01.2013 Veke 2 Måndag 07.01.2013 Veke 2 Tysdag 08.01.2013

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 Antall salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon,1980 2009...

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi Side 1 av 5 Om svartebøkene Tilbakemelding Forsiden Sagn Prosesser Fellessøk Søk etter enkeltoppskrifter. Klikk på en knapp for å se innholdsfortegnelse eller hele boken samlet som faksimile. Klikk på

Detaljer

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK -

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - OYPPTELEN DAMM FAKTUM INNHOLD Forord 10 Kvinnebunad fra Vallset

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF Vedlegg Opptaksområde per 2009 Befolkningssammensetning etter HF/Sykehus sine opptaksområder Alle innvandrere i Norge; per 1.01.08-9,7% av befolkningen dvs 460 000 personer, hvorav 324 378 i HSØ 25, %

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2012

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2012 LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2012 Year Venue Chps Name Club res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl res 5 pl 1964 Tolga JNMa Martin Solvang Tolga IL 43,6 5 4.55,2 10 2.17,4

Detaljer

Partner- og prestasjonsklubber Oppdatert 2.september 2016

Partner- og prestasjonsklubber Oppdatert 2.september 2016 Partner- og prestasjonsklubber Oppdatert 2.september 2016 Nr Prestasjonsklubb Partnerklubb Klasser 162 Stjørdal Håndballklubb (01.05.2012 - Fram IL, Håndball Lånke IL Remyra IL Stjørdals-Blink IL 260 Flint

Detaljer

Premiering, 15-skudd, 1. Premiering, 15-skudd, 2. Premiering, 15-skudd, 3. Kongsberg skytterlag. Fylkesmesterskapet 2004. Leon - Resultatprogram

Premiering, 15-skudd, 1. Premiering, 15-skudd, 2. Premiering, 15-skudd, 3. Kongsberg skytterlag. Fylkesmesterskapet 2004. Leon - Resultatprogram Premiering, 15-skudd, 1 1. Einar Nordengen Tyrist rand 146 0,-kr Gave 2. Leif Bergaplass Vats og Leveld 143 153,-kr 3. Per Johansen Snarum 142 54,-kr 4. Lene T. Korbu Kongsberg 140 0,-kr 5. Dag Levi Løkseth

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

MEDLEMSKLUBBER MED MEDLEMSTALL PR. 20. FEBRUAR 2012

MEDLEMSKLUBBER MED MEDLEMSTALL PR. 20. FEBRUAR 2012 MEDLEMSKLUBBER MED MEDLEMSTALL PR. 20. FEBRUAR 2012 Medlemstall hentet inn fra idrettsregistreringen 2011. Klubbene som står med 0 medlemmer er ikke registrert pr 20.02.2012 og reknes ikke som aktiv klubb.

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter 11.01.2009 Arendal Og Omegn Hundeklubb 090002 AG + AG 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter Lillesand 4818 FÆRVIK arendal.hunde@klubb.nkk.no 24.01.2009 Follo Brukshundklubb 25.01.2009

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 22. august 2013 Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 Gave til 78% av Kommune- Norges informasjons- og kommunikasjonsansvarlige

Detaljer

Premieoppgjør Løvenskioldbanestevnet 2015

Premieoppgjør Løvenskioldbanestevnet 2015 Premieoppgjør Løvenskioldbanestevnet 2015 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Helene Lillekvelland Nordstrand 5 50 49 50 100 100 349 17* Gylt medalje 2 Knut Olav Olsen Skarpskytten 5 50 50 49 98 100 347

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK LOKASJONER 214 NR Lokasjon Type kontor SK 38 Bryn Oljeskattekontoret 31 Helsfyr SITS/SKD 311 Kalbakken 1 Datahall 312 Kalbakken 3 Printhall 313 Kalbakken 2 Energisenter 152 Molde Skattekontor 12 153 Kristiansund

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Akershus Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Akershus 2015-2016...

Detaljer

Medlemsstatistikk 2004

Medlemsstatistikk 2004 2004 Medlemsstatistikk Hovedtall 2004 2003 2004 Antall registrerte 21 213 20 970-1,15 % Antall betalende 21 421 21 425 0,02 % Antall bet under 26 år 17 011 17 193 1,07 % Dekningsgrad i befolkninge 1,93

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer