DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 1937 UTARBEIDET VED PARTIKONTORET OSLO 19 38

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 1937 UTARBEIDET VED PARTIKONTORET OSLO 19 38"

Transkript

1

2

3 DET NORSKE ARBEIDERPARTI BERETNING 97 UTARBEIDET VED PARTIKONTORET OSLO 9 8 ARBEIDERNE8 AKTIET RYKKE RI

4 Innholdsfortegnelse Side JllIl dlling (X>lItrul tyrel og lallds:styret '* Partikontoret Hepre ntasjon Utvalg og komiteer, )\' ulli&tsjon over ikt - Agitn Rjon I maidagen :;(l-hr' jubileet Pa rtiets Økonomi I'e og ociale politikk l'ji<'kll'i itclsuthyggingen og kraftfor yningen )lordi!<k 'amarl)('ide - \rbei<el'bey( g('lsens monument \l'll( i<erbladet \r\jeidern<, Pres ekontor 4' Del 0 rh undl'» Pa rlillre en Conrad )0rs legat K \'iull('!<('krl'tul'ia td By- og herredslaget Forskjellige &\kcr \ ita_jo))en i hær og flåle \ rbt'i<lel'llc Aktietl'yl(kt'ri Hoda!isUsk kolelag l"j'um-l!'ylkingcn Arbeiderne Ju tisfond \rbt'iderbevegelsens Arki\' Kommull valget (lj'tilla'sgr\llll)('ll beretllilla' uf) 60 Gl GG GG 6T HU

5 97 Det nor ke Arbeiderparti om ble\' stiftet den allgu t ' 7, kunde i 97 feire itt 50-al'sj ubileum, I jubil Umdret tl l' Det norske \l'ljciderparti som landet' ab olutt tør te og 'tel'ke te parti, et parti i lcvl'lldc vek t og utvikling og med en stadig vok ende lloliti k makt og illllfjytel '('o Den poith e og byggende politikk om ble" innledet vcd Arbeider "('gjeringen tiltl'eden i 95, er fort att og videreført i løp t av J 97 Gjennem de retning,linjer for partiets Økonomi ke og ociale politikk som partiet lands {yl'e vedtok i juni, er bolig pør m,llet og ernæring _ gpørsmålet bragt i forgrunnen om de me t aktuelle p rllål, ved iden av en fortsatt Økonomi k utbyo'ging av landet RetninO' linjene kan ta som uttrykk for at partiet våkent følger den Økonomiske utvikling og (il ellllyer tid SØker l aktualisere og videreføre in politi ke linje og \' i l'ksomhet Partiet organi atori ke v k t er fort att i 97 Iedl mstallet Cl' Øket med ' det er i < rct' løp lwmmet til 40 nyl' forl'ningel', "ålede at partiet ved utgangen av l ret hadde medlemmer i 4 7 forening r id en 90, da partiet hadde et medlem tall på 'O 000, el' medlem 'tallet fordoblet Partiet har nå organi a joner i 7:!5 av landets kommuli l' og mangler foreninger i bare kommuner Kommunevalget som blev holdt i oktober, blev omfattet med m 're ('nn almindelig tor interes e Og;; kommune,'algene blir mere og mer(' utpreget politiske valg om kan være barometer for den politi ke opfatning blandt velgerne Partiet stillet denne gang li tel' i 70 ay landet 747 ]wmmuner og fikk valgt repre entanter i 69 kommuner Til runmen fikk partiet 5:! 7 temmer, In-ilket s\'a'er til 4,!) pet m' de' avgitte temmer På partilistene ble v det valgt ialt 5776 representantej', en fremgano' fra 94: p< 697 Partiet fikk mere enn halvparten av representantene i 7 kommuner og halvparten i 64, Det er valgt arbeiderordførere i 4, kommuner Re ultatet ay kommune\"alget bl"v å ledes meget tilfred tillende for partiet og innebar et tydelig tillitsvotum og å til Arbeiderregjeringens og partiets almindelige politijrk, Samarbeidet mellem partiet og de Ønige arbeid rol'o'anla jonene har fort att vært godt og tillit fullt Dl'n samlede arbeiderbevegelse i Torge har gjennemgått den amm terke og rike vek t o'" nor k al'ueiderbevegel e står idag terkere og mel'e amlet enn nogen gang ffll'

6 Centratstyret og landsstyret Sal/len8etni IIY Central tyret valgt pa lalld 'liløtet :!,-:!,*, lllai!)6: O car Torp formann, :M:agnu Nilssen, varaformann, EinHr Gerhardsen, ekretær, Martin Tranmæl redaktør, Olav llilldahl, Eugen Johannessen, Trygve Lie, Eugen Pettersen, Osvalu John en, IngvalU Haugen Valgt av Yvinne ekretal'iatet er Sigrid y\ el'tsen o Johanne Reutz, Gunnar aud valgt av ngtiom fylkiugeus centrah,tyr'e Johan Tygaardsvold tiltrer central tyret i den tid han opholder ig i 0,0 Varamenn: Alfred LjØnel', Te Lange, Arnfinn ik, Birger Bel'gel'sen, P l' Lie og llerman tor dalen, uppleanter for l(dnne ekretariatet representanter er Rachel Grepp i mi Lagel' trj;m, IIalvard luanthey og Lilly llenig og for Ungdomsfylkingen repl'esentant: 'rygve Bratteli, LandsstyrehJ øvrige medlemm<'l': l\aglllh! r ohansen, ø tfom, Valdemal' Nielsen, Aker hus, Oscar Nilssen, lledmal'k Egil Hernæs, Opland, Karl edberg, Bu kerud, Carl Gulbrandsen, Vest fold, Johan :Magnu en, Telemark, Auni Ry tad, Au t-agder, Aa mulld Kulien, Ve t-agder, G NatYig Peder en, ta\anger, L K, Hogne:lad, Ho alaud, il Langhelle, B rgen, Kr Mugaa, IIordaland, llaus I{\ aul, So '- og Fjordane, M, Landstad, Møre og ROUliSual, J ohan y"aal'<lyold, SØr-TrØndelag, Ole PL ang, Trondheim,, ilhelm Flotvik, Nord-TrØndelag, Andrea foan, Nordland, llah dan Va haug, Jordland, Gitta Jøn on, Trom', r RabMs, Finnmark Varamenn: Olav \Vatnebl'Yll, Drammen, Ida Nordahl, Nord-TrØndelag, Albert Vang, Østfold, JenH teffen en, Nordland, Martin Smeby, Oplald, Kr Fjeld, lledmal'k, Bel'trand Bakk{', Rogaland, llarald Skutvik, Møre og Rom dal If (Jtet' entralstyrct har holdt 6 moter og behandlet 8- aker De - uten har centralstyret holdt 4 felle møter med torting gruppen, møter' sammen med regjel'ingen medlemmer, I felle møte meu storting gruppen og Land organisasjonens sekretariat, felle møte med regjeringen me<llemmer og Landsorganisasjonens <sekretariat I dis e fellermøter er behandlet 9 saker, Land tyret har yært aullet til møte gang og b bandlet da aker Det er :'lle<le holdt 5 møter og behandlet akpr, Land tyrcmøte holdtes IL og 9 juni TJUnd tyret behandlet beretningen, regn kaper, budgetter og instruk for revisjonen Det blev \'e<- tatt retningslinjer for partiet kommunepolitikk og organi atori ke

7 5 retning,linjer for kommunevalget Yi{lere blev v dtatt retning l i njer for pa r t iet Økonomiske og sociale pol itikk Fora nlediget av hem'en del!';e fru et felle møte av repr 8entanter fra vårt fylke part i i Telemark og Det kommuni ti ke Parti dl t l'i klorganisa,jon i fylket om å opt a forhandling med Norge kommuni t i k e Parti o m organisatori k am li ng, blev ved t a t t uttalelse i am,ar med be,lu tni ngcn på land møtet 96 Partikontoret Pal'tikontol'et8 per onale har vært partlekretær Einar Gerhard en, IIjalmal' Dyrendahl, ol'gani a j owq kretær, Thina Thorleif en og Aa, e Liou:t>, kvinnesekretærer, Bja l'le Borgan, kommunahjekletær Det Øvrige pel' onale ved kon toret hal' vært ka '8erer ke felle for partiet og forlag t, kont ordamer, cellttalbonld ame felle med Oply_ Iling for bundet, og en visergutt Representasjon Partiet har vært repre entert på de llordi ke arbeiderorgani asjo samarbeidskomite konfe J'a n, ('l' P konferan en i tockholm -Hl augu t møtte O,ca r Tor p, IaglllJ,' :XiL en og Johan ygaard vold Pa konferan en i Kjøbenham l- desember møtte Oscar Torp, Magnus 'il en og llalvdan Kollt Pa Tol'sk Skog- og Lan darbeiderforbunds landsmøte var part iet lcpl'e,l{'utert ved Einar Gerhardsen og på land møtet i orsk kjt'mii'k Indu,tl'iarbeiderfol'bund,ed Aagnu il en Pil land møtet i Al'b iderne 'car Torp, n gdom fylking møtte Einar el'hardsen og Martin Tranmæl Pa \rbeiderne Lytterforbund firsmøte møtte Einar Gerhard!';en l organisa jonen «Verdenulml ingen for fred (R U P)>> {'r pa rtiet re presen ter t \'e<l Aa,e Lionæs C ntntstyret har \'æl't representert pfi de fle te fylke - og het pa rtiel' år, møter På Østfold Fylkespa rti fli' møte møtte Of'icar Torp T o l'(hn Øre : "'ig rid y\'erben lledmark : Trygve Lie Ye t-opland : Einar Gerha rd,en Yes t -Agder : Bjarne B O l'gan Telemark : Einar Gerhard en Akerhus : J oha n TYgaal' dsvold YeRtfold : fartin Tranmæl Rogaland : lljalmar unnmøre og Romsdal : Bj arne Borga n amdal : Magnus DYl'endahl Johanen llordala nd : Bjal'n<, Borgan Aust-Agder : Einar Gerha rd sen Gudbrand dalen : G Natvig Peder en Innt rfsndelao' : Lar, Moen SørneI'

8 6 TrØndelag: Johan Nygaard,'old ÅTord-Trom : IIjalmar Dyrcndahl ør-trom : IIjalmar Dyrendahl Jordl'c IIclgeland: IIjalmar Dyrendahl Sogn og Fjordane: O kar Andel' en Ølldl'e IIelgcland: Ole Øi ang J: ordre Salten: Andrea Moan Central tyret Utvalg og komiteer repre entanter i tol'ting gruppen: Martin Tranmæl og Einar Gerhardsen I K\'iune ekretarialet: Eug n Petter en og Arnfinn Vik med Osvald Johm;en om nuamann I Ungdom fylkingf:>llk ccntl'al iyre: IIjalmal' Dyren<lahl med Per Lie om,'aramann I Fram Fylkingen: Pel' Lie, Dag Bryn og G org IIaO'elien RcvisjoLsutvalg: Alfred Nil n, formann, O M Orvoll og ilk Ancbcn med Alf Torp Olr Olaf Kopperud om yaramenn gitasjonsut'valg: Einar Gerhardsen, formann, O car Torp, Uartin Tranmæl, Arnfinn Vik, Thina Thorleif en, IIjalmar Dyrendahl om ekreta'l' lte/'na, jon(lle tfralg: Oscar Torp, foi'mann, IaO'nu Nilssen, ral' tin Tranmæl, Ola,' IIindahl, IIåkon ){f:>yer, IIah'ard Manthey Langt' Finn [oc, t'kretær, Kooperative lttvalg : Jens Teigen, formann, yyc-rtsen, Bjarne Jullum og O,'ald John en yen S,'en, on, Sigrid Kultt'utl'alg: Birger BerO'ersen, formann, IIans Amundsen, Au!'l' Lionæs, IIalvard Man lhey Lange og Haakon Lie Lalldsutvalg fol' agitasjonen 'i hæren og flåten: IIjalmar Dyrendahl, formann, og Einar Gerhard en valo't a" partiet centraltyre, Gunnar and, ekretær, og Arne IIagen,'ulgt a,' FylkiuO'en' central tyre Samarbeidskomiteen: O car Torp og Martin Tranmæl med Eina)' Gerhard en om varamann Landorgani a jonen medlemmer av komiteen har vært Ola" IIindahl og 'J'orbjØrn Ilenrik en med Konrad Jo ' dahl om,'aramann Lar Eyeu en har vært komiteen ekretær,jl8ti fondet: Einar Gerhard en og Arnfinn Yik med IIjalmar Dyl' ndahl som yaramann Landsorganisasjonen' llil'(}l(;'mmer a" komiteen hal' vært Lars Evenscn, formann, Albert Raaen og IIan li'ladeby Dagfinn Bedl har vært komiteens sekretær ArbeidC'bladet kontl'ollkomit6: Oscat' Torp, formann, Ingvald Haugen og Jens Teigen yalgt av centra! tyret A\rnfinn Vik med Anneth ' Petter en om uppleant valgt a" O lo Arbeiderparti Gunnar DisenaaclI

9 7 med Rolf Olsen som supplea nt for O lo og Aker,hu faglige Di trikt organisa jon Karl Andersen med Ole Hagen om varama nn fra Aker Arbeiderparti Alf Agnor for ekspedi jonsper OIl let og llan Amund en for redak jon pel' onalet O Kirkvaag er komiteens ekretær Avisutvalg for den dcn bys l)((rtipresse: Oscar Torp, Einar Ger hardsen, O KirkYaag, Arnold Wik og IIjal mar Dyrendahl Bibliotekutvalg: ll J lljartøy, formann, Halvar-d Manthey Lange, sekretær, KolbjØrn Fjeld og ITåkon Meyer Utenby korre ponderende medlemmer er Johan Johan en, llalden, Ola,- Steinne, Kri tian>;and, Joh John en, Stavanger, John Barstad, Volda Ji'ot'lagskomite: Oscar Torp, formann, Ole ColbjØrn en, llaakon Lie og Einar Gerhardsen Kolbjørn Fjeld er komiteens ekre tær At'beidernes Aktiet'ykkeris styre: Valgt a,- trykkeriet generalfor samling: Oscar Torp, formann, Valdemar Nielsen, Jens 'eigen, Olm' llindahl; Max Uadle og Joh llulth i n om per onalets repre entanter, Di pone-nt Ø"erlie, ekretær Organisasjons- og medlemsoversikt SunnmØre og Rom dal Kret part i er fra juli delt i kret partier, et for SunnmØre og et for Rom dal I føre og Rom da l fylke er det efter denne opdeling tre kretspartier, idet det også for NordmØre er eget kret parti Stayanger Arbeiderparti som har stått tilmeldt landspartiet direkte er fra april tilmeldt Rogaland fylkesparti Hauge und Arbei derparti tår fremdele d it'ekte t ilmeldt landspartiet, men skal i løpet av 9 gle inn i Rogaland fylke parti Ved utgangen a,- 96 manglet vi organi a oner i 7 kommuner løpet av 97 er det tiftet foreninger i - av d isse Det var Sle lede' ved utgangen av året kommuner hvor v i er uten organi a jon I året løp er antallet av foreninger teget moo H fra 46 t il 4 7 foreninger Moolem tallet er Øket med 7455 fra 4790 til medlemmer Av det samlede medlemstal l er 575 kdnner Det er en Økning på 7 fra forrige år I

10 8 Nr I Ø 'Hold Akershus Hedmark Organisasjonsoversikt ved årsskiftet 97-8 Orga isa jon I Antall I Antall tor- medeninger lemmer o Gudbrandsdal Vest-Opland 0 0 Bu kerud Vestfold, Tl'lemark Au t-agde\', Ve t-agdl'r Rogaland ' " IIordaland Sogn og Fjordane SunnmØre Romsdal ordmøre ' 0 0 Ør-TrØndelag o o o ' o " o Illll-TrØndela o o " o Namdal o o SØr-Helgeland o ' 0 0 Nord-Ilelgelan< S indre alæn o o o 0 0 Tordre Salten o, o Lofotl'll og V sterålen o o SØr-Troms o o ' o o o T ord -'l'roms Ve><t-Finnmark o o, Øst-Finnmark o o o O lo o o o o Drammen o o IIaugemnd o o Bergen o o o o o 'l'rondheim o o, o o ? I Derav kvinner Tilsammen Organisas:ionsOtlcrsilct lo-årsperioden r: Foreninger: ledlemmer ialt: Der\' kvinner: ID:! DD D A

11 9 Agitasjonen TIo\edvekten ay begynnelse o agita jon virk omheten fra aret Ør- og frem til valgkampen ble,- lagt pll mtrent tiand fylkene Y alle kommuner hvor organi asjonene mr nye og de kommuner vi p,\ for ikte på Mnd ikke hadde foreninger i, blev be Økt, med 0(' il tabili ere Og it i de øvrige fylker blev det nedlagt t ningene og å danne nye vake punkter i organi a jon nettet omfattende arbeide med å utbedre de I vinne ekretariatet arrangerte en land omfattende agitasjon ma ne tl fra 5 februar-5 mal' Det ble\' en vellykket agitasjon ml ned Pal'tijuhileet blev nyttet til en tor tilet land omfattende agita jon g sa kom ml kampen med offen iv kraft fra pal'iiorganla jonene I)artikontoret har ikke opgaver til a kunne fl en full tendig over Det er ærlig sikt o\'er foredrag virk omheten mrdlemmer egne partiavdelingene kamp r e mangler Yi opga\-er holdere Fra de fleste av di Den ovel' ikt d har med i beretningen gert,7 foredrag turneer og pc antallet a,' enkeltforedrag kommer GOl d om foredrag: er at det var ialt arran blev det holtlt di kommunevalg under benytte foredrag, 9 00' om Yi har med i over ikten er 9 L Dertil lede ialt 447 foredrag holdt mai Oversikt<>n omfatter foredrag Foredragsturneer l!jivilld Rei rscll i Valdres I dao'ene :7 mars rei te Eivind Reie,' en i Yaldre februar til leder: Yang TIan holdt foredrag på disse (4), Y lidre, Etnedal ( ) foredrag Til ammen Gunnar Braathen i Øste/ dalen nder valgkampen rei te GUllIlar Braathen pa turne i ordre daku Tolga Tynset (), Alvdal teder: Folldal, Kvikne e lian holdt foredrag på di (:), () ( ), ter- ( Til ammen foredrag Thina Thorleifscn i Opland I april l' iste Tltina TllOrleifsell følgende "leder: GjØvik (), Biri, i Opland TIun holdt foredrag på nel'tingdal Torpa, Dokka, Etnedal, S Land, Kolbu, Raufoss, Kapp, Skreia, Eina, Vardal, Brandbu, Gran Lunner, Grua, TIare tua Tilsammen 0 (: ), foredrag Bja'C Bm'gan i Gudbrandsdalen I ptember reiste Bjarne Borga/l, i Gudbrand dal og holdt foredrag i dis e bygder: IIeidal, 'amm n 9 foredrag el (), Yfigl (), I om (), j< k, L(''ja 'l'il

12 0 ils", teen i BSkel'lld I tiden -7 oktober foretok Nils rud lian holdt 4 foredrag på turen Steen en foredrag rei e i Buske F'cdrik IIaslund i TclCllwrl: I oktober måned rei te F'cdrik Hasltmd i Telemark lian holdt foredrag i dis e kommuner: Langesund, KragerØ, Drangedal ( ), Not odden (), Rjukan (), POl' grunn, Brevik Til ammen 0 foredrag O kar Andersen i Telemm k I januar-februar rei te Os7:w Andersen på turne i Telemark lian holdt foredrag på dis e teder: Gjerpen (6), Skien (5), Eidanger (4 ), olum (), Porsgnmn (), Tinn Til ammen 0 foredrag Elling Solheim, i Telernark Elling Solheim reiste i Telemark under valgkampen og holdt 6 foredrag Thina Thorleifsen i Telemark I september rei te Thina Thorleifsen på turne i Telemark og holdt foredrag på følgende teder: Rj llkan, Hovin, Notodden, Øvre Gjerpen, kien, Langesund, POl' grunn, Brevik, Stathelle, KragerØ, IIjuksehfl, Borge tau () Tilsammen foredrag Olav Vegheiln i -,h st-agder I eptember-oktober reiste Olav regheim i Aust-Agder Han holdt foredrag på di se steder: SØndeled, Vegårshei, øye tad, lii øy, Landvik, Birkenes, Eide, østre Uoland, Lillesand, HØv" g, Kjennheim, Skarr, Brattekleh', Ferik, Dybvåg, SallrØd Tilsammen 6 foredrag Eivind Reiersen i AU8t--,lgder har ned på agitasjonsrei el' i Au l-agder Fra 6 januar til 0 februar holdt han foredrag i følgende kommuner: Gjerstad (), Søndeled (), TromØY (), Veg" l' hei (), Åmli ( 4 ), Gjøvdal, Tovdal, ø Moland (), liisøy, Landvik, T,illesand, Froland (5) Til ammen 5 foredrag I Setesdal reiste han i dagene 5 mai til 5 juui lian bolut foredrag på disse steder: Bykle (), Valle, liyllestad, Byg land (), Tn it, Bygland fjol'd, Evje, Hornnes, Iveland, Vegusdal, Areu dal Til ammen foredrag Ialt 8 foredrag EidIld Reier-sen Eivind Reie/'sen i Vest-Agder Eivilld Reicr-sen har rært på agita jon turneer i Vest-Agder I tiden 6 mal' - mai holdt han foredrag pc dis e teder: Søgur, Greip tad, Halse, Mandal (5), SØr-Audnedal ( ), Lyngdal, Eiken ( ), Hægebostad, Austad, Kristiansand, Herad (), Krine dal (), Nes (),

13 Feda, IIidra, Knaben i Fjotla nd, Y"il, Kor\'iha mn, FUl' 'und, Ilolum ( ) øy lebø Laudal pind, Ilarkmark, Yigmo tad, Kon mo (), Grind heim (),,, eral (), Bjelland (), Ilægla nd, 0fjær, Tm'dal Fiu< la n(l Til a m men 50 foredrag l dagene 7 jul i-to augu t talte han pil møter pa folgende "tedel' : Fin l a nd (), øgn e, Korshamn, K\' " Ilerad, Kaaben \na- il'a \na beløy, Kvam'ik, FjelL', Dl'allgeid, Feda Tilsa m men : foredra<> Fra 6 no\ ember-7 de em ber holdt ha n foredl'an i di > kom muner: Fim;lund (\, T"eit (), Øvrebø (), Rallde'uud Hol u m, Hal se (), Lyngdal, Knh;, Herad () Va n e Tilsa m men 5 foredrag I a lt IL' foredrag Eirik GWllheim i re t-agder nder "algkampen reiste Eirik G u n n hei m pil agita jon turne i Ye t Agder lian holdt foredrag på møtel' Bergto?' Stt'island i l'est-agder, Agd Under,'algkampen rei te Bel'gtor Stl'islalld ' lia n holdt 5 foredrag på tm'en lfred P' agita 'jo n tut' i Ye t latr i resf-lgder I oktober rei 'te Alfl'ed kar i Vest-Agder og holdt foredrar' i dislie bygder : Ra nde u n d, Li ta (), Au tad, Spangereid, Ør-Aud nødal F (la, Gyland, Bakke, J:Te (), TIidl'a (), Ha rkmark, HaLe, Otldet'lle-s, øgne, 'fil a mmen 0 forool'ag Aa c Lionæs i Yest- lgder nd er valgkampen rei te "la c LiollwS i Ye L-Agder og holdt fore tit'ag på følgende thler : Flekkefjord, Bakke (), Gyland, K\'ineRdal Kri tian 'an d, l\ia ndal, Yenllesla, Yilgsbygd, Alefjær Til 'ammen 0 fore dra"' '''ygre Lie Jå 'øl'- 0[ restlalldrf rei te i oktober P' en tihilt> pa Ol'- og- Yestlandt t lia n holdt foredrag på følo-ende teder : Bergen, La k enlg, Haug-e nlld, anda, tavanger, Fa r und, Yen nesla, Kl'j ti a n a nd Til8ammen " foredrag Tl'ygee Lie Eivind Reiel'sen i Roga7ulld Eivind Reier-sen rei te pil a mmenhengende turne i Ro"'aland fnl 0 augu t til 7 oktober TIan holdt foredrag P' følgende tedel': rrpke tad (), Helleland, Yarhang, IlØle (), Helle a ndnes, a ndei<l ( ), Vikedal, m laud, u ldal (), Te 'fla ten, Sand (), Tedstrand (: Iljemeland, auda (), Falkeid, Hauge nnd, Skudene havn, :: kilde ne (), Kopervik, ha (), Tona ta d (), Avaldsne (), k:ire (), Ty vær, Yat, For a nd (), ærbø Bjel'heim ( ) \Ioi Tilsa m men ;) foredrag,,

14 Lars EvenseIl på "Vestlandet I oktober rei te Lar Evensen på Ve tlandet og holdt foredrag i disse kommuner : Bergen ( ), Fana, Stord, IIauge und, Stavanger, dda-tyssedal ( ), Vo " Bruvik () Tilsammen foredrag Isak Ji'latabø i H0 daland hak FlcLtabø har foretatt agitaejonsrei er i Hordaland I tiden 4 mal' - april rei te han i di e kommuner : Ullen ','an g ( 6 ), Kin sarvik ( 4 ), Eidfjord ( ), Ulvik ( ), Granvin (), Vo e trand (), og i dagene,-5 september holdt han foredrag i di e kommuner : Kvin herad ( 4 ), Yarald<ØY ( ), trandebarm ( ) Pc en turn i oktober talte hun på møter i di Sle kommuner : \u trheim ( ), Hjelma Herdla, Man g r, æbø, Alver und ( ), Lindå ( ), IIordabØ, Mæland, IIamre, IIos lmger, IIau () I alt 46 foredrag Johan Jel! en i Hordaland i ste uke i eptember og første uke i oktober rei en Johan Jensen i IIordaland og talte på di se teder : Fin e, Uppheim, Vinje, Norheim, I llshaugen, Bulken, Evanger, Dol tadøyri, Bl'lwik, Gj('r tad, Samnan ger, _ IIoldhu, Strandvik, Sevareid, Updal eidet TiL ammen 6 fore drag Gllt'id Almenningen i Ilo'daland Under valgkampen rei te Glrid Almenningen pc turne i Hordaland Hun holdt foredrag P' følgende steder : IIordabØ, Manger, )Iyking, Lindå, IIund,'enc, Sæbø, Au trheim, Bysheim, Ynlestrandfo en, ll(,l'dl a, Ulvik Tilsammen foredrag ONkar Andet'sen i IlQ'claland Oskat Andersen har vært pa agitasjon rei er i IIol'll aland I tiden mai-5 juni hojdt han foredrag i dl 'e kommuner : Stord (4), I 'jell (), Sund ( ), ro ter ( ), Au tevoll (), Bruvik, Tysnes, Fitjar 'i ammen 6 fored rag, I tiden 0 juli til 6, oktobe-r holdt han foredrag i di e kommuner: 0'd ( 5 ), Odda ( 5 ), Jondal ( 4 ), Skc ned k ( 4 ), Kvam (), Ølen (), 0 ter ( ), Strandvik ( ), Austrheim ( ), >:æbø ( ), Ullen vang ( ), Kin arvik ( ), Sveio (), BØmlo ( ), Kvinberad ( ), Fu a, IIåland da l, Bremnee, Manger, AlverRuud, IIamre, no ange-l', Lind, køy, MaR fjorden, Hjelma, Ty nes, Lak evåg, Bergen, Røldal, Eidfjord, Ulvik, trandeba rm, Fjelberg, Bruvik Til ammen 6 foredra"" Johan Jel! en i Sogn og Fjordane I 'eptember foretok Johan Jensen en agitasjon rei e i Obl']} og Fjor na u talte pc møter på di e teder : Sande, Jøl ter, Førde, Dale, (hlll,

15 Gjølang r, Straum ne, Flekke, Ya dalen, Guddal, Skol', Leirvik, IIylle stad, Davik, Vik, Sokndal, Aurland, Myrdal Til ammen 7 foredrag Oskar Andersen i ogn og Fjor dallc I tiden februar-u> mai rei te Oskar lnders(,/ i ogn og Fjor dane IIan holdt foredrag p følgende sted r : Kyrkjebø ( ), Fjaler ( ), Bremanger ( 4 ), Sogndal (4), ør-v g øy ( ), Gulen ( ), Y iun ( ) FlorØ (), Hylle tad (), Brekke ( ), elje, Yord-Y"'lYsØY, Davik, Eid, liol'nindal, Gloppen, Førde, Lavik, Leikanger Til ammen 50 fol'edrag ''0' Grøt/nel/ik i Sogn og Fjorda ne nder valgkampen rei te To/' Grønncvik på agita;;jollstur i Sogn og Fjol'dane TInn holdt for dmg pel ;) møter! olls $j(' jj<i ore tiden 5 eptemoel' til 7 oktober foretok Joh Bøe en ammen hengende agitasjon turne i Rom dal og Sunnmøre lian holdt i alt 46 foredrag pa turneen l 'hina Thorleif8cn i Møre I oktober reiste Thilla Thorlcif cn på en turne i lør IIl! n hol d t unndal Øra, Todal n, Tingvoll, traum foredrag pc følge-nde (C{lcr : ne" Elllrjan, Yri, tiam;und, Bruhagen, Vågo, Dale, LangeV:g, le und Tilsammen foredrag Aasc Liol/æs i Møre I mars rei te /la c Lion æ i Romsdal og Sunn mør IIun talte pfi di;;se steder : Yeblung,ne ( ), Våg tranda, Iolde ( ), Vestnes, ndal Ile" Bl'ah'\g, YolUa, )r tavik ( ), i le und ( ), Lan ge\<lg, Yigl'a, Vatne, Spjelkavik TiLamml'll fol'c{lrag Oskm' tlndc/'i$cil i Ill/ml/øre I dagene no\ mber- de,ember foretok ONka/' nd'cscn en agita jon 'r ise i SUllnmøre lian talte på møter i følg nde kommuner: Borgund ( 7 ), TIaram (4), Ilareid ( ), HerØY ( ), Syvde (), ykkylven ( ), Vartdal ( ), Skodje, øl' kog, tordal, Vigra, Sande Til ammen L foredrag Gunna' and i Ro msdal og S/llllIllM c I dagene 5 eptember-0 oktober rei te Gunnar and pi'! turne i Romsdal og Sunnmøre IIan holdt foredrag pil di,e teder : Molde G ['ytten, Veøy, Bud, IIu tad,yestnes, Ålesund, Borgund, ykkylveil, lia ram, Ør ta, Vannylven Til ammen foredrag

16 4 l\ o n rad Kn udsen i };o,"dmøre I okt ober rei e Konrad Knudsen i NordmØre Han holdt foredrag følgende teder : Rin<al, urnadal, Kvanne, Å ka '<, lla lsa, Val øy fjord, AUl'e, Stem haug, Tu tna, Kri t iansund, Bruhagen, Torvi kbukt, t raum nes, Tingvoll, Å lvu ndeid, Sunndal øra Til, ammen 6 foredrag p, B ja'lle Borg(tj, i 'l'rø n dclag I okt oher l'ei ste B jarnc B a t"gan i TrØndelag og talte i dis e bygder : V >rda, Leranger, teinkjer, Yerran, Snå a, Stl'in<a, Malyik, Klæbu, )Iehus, Opdal Til a mmen 0 foredrag l a 'r L ionæs i Tt"øn delag l a Me Liolw's rei ste i dagene -9 eptember pa agi t a jon turne i T l'øndelag Hun holdt foredrag på di se teder : G rah!'! ( ), Glåmo, StjØrdal, Leyanger, Sparbu, n a, Malm Tilsammen 0 "el b u, Gud" fore drag A (0j a l b ll b æk i Fo I okt ober rei -te A d o l! CIL A d o l! a l b u b(l'l i Fo en og holdt 0 foredrag a l b u bæk i Namdal I eptember rei ste f0'e d ra 0" A dolf k a l btbæk på t urne i Ytre amdal og holdt K O Il /'ad JlI dsell i Ya m d a l I september rei te ](on'(ul Kltd en på agita jon turne i Namdal hol<t fored l'ag P' dis,e steder: Fiskum, Berg moen, Godej ord, ol'dli, Grong ( 4 ), lløylandet ( ), Ranumsletta, Ø l letta, )Iælen, Bang flll lld, Bangdal, loin ga, Yemu]](hik ( ), Nam o Til ammen 9 fore drag linn Il O l r ika i IIelgela nd p, en tu rne i llelgeland under valgka mpen talte JI O lvika på mø t l' i <l i e kommuner : Alstahaug ( ), llerøy ( 4 ), Tor<ldk ( ), DØnnes ( ), Lu røy ( ), Tj øtta i Ll lnmen 4 foredrag J o lw n Wiik i Lojotell 0[ l'esten'uell I eptember rei te Johan Wiik på turne i Lofoten 00" Vesterålen llan holdt foredra g p disse teder i Lofoten : Røst, Værøy, Vin tad, Fred \'all, Ramberg, re, OpdØl, Eggum, Bøstad, Gim Øyand, llenningsvær, La u p tad, Brette-sne, KabelYiig, Syolyær I V tel' Hen : llad el ( ), B j ( ), Øksne, Dverberg, Andene, BjØrn kinn ( ), ortla nd, Kleiva T i l sam men 6 foredrag

17 5 Trygve Bmtteli i Xordlalld I augu t rei te Trygve Bmtteli i J: ordland og holdt foredrao" i dis e " oh-ær, kommuner : BodØ ( ), pildra, Bal tad, Stam und, Øv rebygd nkene ( ), Vik Til amm n fored rag Olaf Johal en 'i Xordland I tiden 0 august til / september rei te Olaf Johansen pa amm n teder : ) 0hengende turne i Nordland lia n holdt foredrag på di i;j øen ( ), El fjorden, liemnesbel'get, Ut kal'pen, Fineidfjord, Korgen, ord-r ana ( ), Mo, altda len ( ), Øl'fold ( ), Kjel' tad ( ), Fau ke ( ) Bodin ( ), BodØ, Meløy ( 9 ), Gilde kål ( ), Kjerringøy, Brønnøy ( ), VeHjord ( ), Vik ( 4 ) Tilsammen 5 foredrag Enket tforedrag Oskar Ander'sen: Alesund ( 6 ), Borgund ( ), Gloppen ( ), Ye tne' Til ammen foredrag De, u ten 0 foredrag på en turne i Telemark, 50 på en turne i Sogn og Fjordane, 7 pc to turneer i liordaland og pc en turne i Sunnmøre Til-ammen foredrag Eivind Reie'sen: Eidberg, Brandbu, liokk und Des uten har Reier en holdt foredrag p turneer i Au t-agder, 7 foredrao" på turneer i Vest-Agder, 45 foredrag på en turne i R ogaland og ) foredrag på en turne i Yaldre I alt 7 foredrag Bjarne BOl'gan: O lo ( 5 ), Aker ( ), S Land ( 6 ), Kvam ( ), ande fjord, TØn berg ( ), ore ( ), Stayanger, Eger und, Sandne, auda, l I augesund, Bergen ( ), Odda ( ), NordedlOv ( ), ndahne Yestne, e et, Molde, Ør kog, liaram, Borgund, Volda, Ale und, LI tein ( ), Drammen ( :' ), Arendal ( ), Kristiansand ( ), Brandbu, Toten ( ), r Eiker ( ), liodum traum ne ( ), BodØ ( ), Trom ø ( ),,'oh'ær ( ), Vikna ( ), Orkanger, RØro, BØ i Telemark ( ), Torpa ( ), Flu berg ( ), ordre Land (), Sked mo ( ), Amot ( ), Trysil ( ), Ørum, Eid voll, Bjugn () Til ammen 96 foredrag De uten pa en turne udbl'and dalen 9 foredrag og 0 foredrag P' en turne i TrØnd l ag I H I t 5 foredrag Trygve Bmtteli: O lo ( 4 ), Trondheim ( ), Lillehammer, llamar, Aker ( ), Fred rik tad ( ), Borge tjd, Flisa, Eidsvoll, Bergen ( ), ot odden ( ), Ve tne ( 4 ), LØren kog, Skjeberg, Nam o ( ), )ly en, Te odden ( ), TØn berg, øtterøy, em, Brummunddal ( ), Kong berg, lefos, Rjukan RiSØr, øndeled, tokken, Arendal, Froland Grim tad Tilsa mmen 9 foredrag De uten foredrag på en turne i J:T ordland I ah 04 foredrag Ole Øisang : Trondheim (4), Ør-'J)'Øndelag ( ), ord-trøndelag _

18 6 ( 6 ) Tordland (), Mfsre ( 6 ), IIedmark, O lo ( ) Til ammen 99 fore drag Ilu k o ll Lie: O lo ( ), Akcr ( ), T itteual, Bru mmllnddal, Uam:u', Lier t I'anda, Kong,bcrg, J e sheim, Kong \ingcr, fsr-odal, )ly 'CI Gjjsvik, Trondheim, tjørdal, ytre Vinjc ( ), \ Rkim, 8ked mo, øyer, Ij illehammer, Gol ( ), Dr$ hak, SOll, Aurc ( ), SUllIHla l "fsra, \ nes ( ), \IYlToll, IIalden, Idd, østre Toten ( ), Raufos ( ), Bjørkelangen, Set skog, Yang i ValdreR, "kraul\'ul, ØRtre Slidl'e, Tord- \ludal, Geilo, Al, HClllsedal, Xe byen ( ), Rukkedal, Gulsdk, Flu, IÆ Illler ( ), Odda, rl'ok tadelva, GCithUR, Amot, G ran Tilsammen 9 foredrag TlIina Tho,zcijsCJl: Y<'me l I a u gfo 'S, Krok tadelvh, Løren kog, IIa kallal, Mo, Tofte, TCl'oset, Brøttum, Ioch, Lillc't røm, IIøv ik, Ak r ( ), Li l' tranden, øh'e and vær, Rakkc tau, Stabekk, Te<lre Sigdal, Drammeu, Askcr, Uæl ingru, 'rrondheim, Strimla, IIommelvik, Folldal, V gå ( ), kjcberg, Degerne, )Ijs,ndalen, F, berg ( ), øuc Gausdal, 'f ulle, Fredt'ik tad, Røyken, O lo ( 5 ) Til a nhll( n 5 foredrag Dess u le n pa en t urne i Opland O foredrag, foredt'n i Telemark og pa Tordmøre I alt 9 forcdrag G un nar Sa ll d : Oslo ( 5 ), :\ k er ( ), Asker, Kntkstad, E ids\ oll Lpl'en kog, Sarpsborg, Skjeberg ( ), IIalden, D rammen ( ), l: orderhov ( j ), IIOl' tell, IIorr, Gjerpen, FolWal ( ), Eid skog ( ), Brandbu, GjØvik, Kri liansa llll ( ), Eger und ( ), Stamnger ('*), TærbØ ( 5 ), ilau Kt'iRtinll und ( ), ilurum, KyrkjebØ, Am'land, Vik, Leikanget' Tilsa m mcn 7 foredrag Dessuten pi't en turne i Møre og ROlll9ual fol'edl'ag I ah 90 foredrag Afartin Tt'anmæl : al'psborg, Oslo ( ), IIokk und, Lilleaker, Sk i ( ), Bryn, DrØbak, ITønefo ( ), Bergcn ( ), andvika ( ), St rømmen ( : n, andefjord ( ), Spikke lad, Bjørge eter, Granholmen, }0 " Yt' tby, Trondheim, Rælingen, To en ( ), Jessheim, ilalden, Arna, Lakscy' g, A ker ( 6 ), D rangedal, Gval'\', ordagutu, Våler ( ), Flisa, Bran d\'ul ( ), i ttedal, D raillmen TilRammen foredrag Aase Lio tæ, : Trondheim (), Drammen, Aker (), Sarp borg, DrØbak, Borgt', Au t-agdel' ( ), Kri tiansand, Melhus ( ), Moelv, Fred rikst ad, ilokksund, Larvik, nøvik, Trondhei m, a ndefjord, Bergen ( ), Bestln, O lo ( 6) TilRammen 4 foredra O' Des u ten på en turne i Møre foredrag, 0 fore drag pfi en turne i TrØndelag o, 0 ptt en turne i Ve t-agder I alt O foredrag Einar Ge'hafcl en : trømmen, A kim, D rammen, Fluberg, Yard al, Glemmen, ila lum, Arendal ( ), Borge tad, Stavern, GjØvik, Ski, Nitte dal, llakadal, Ræling n, Aker ( ), ileidal, Otta, Lom, Garmo, O lo ( 55 ) Tilsammen 77 foredrag

19 7,Johs Bøe : Je\'naker (), Brandbn, Drammen, R jros, tange, c l n I, Domb, Torderho" Bærum Til ammen 0 foredrag De, uten,*6 fore drag p< en turne i MØre I alt 6 foredrag Johan Jcnsen: Gol ( 5 ), Kvine dal ( ), Ål ( ), Geilo ( ) Tore, Ilem 'ooa ( ), Ilol ( ), Torpa, Ne byen, HØnefos, Ilole Tilsammen 0 fore drag De uten på en turne i Sogn og Fjordane 7 foredrag og p en turne i Ilordaland 6 I alt 5 fore<lrag Olaf Johansen: Xanne tad ( ) De suten på en turne i Tordland fore<l rag I alt 5 foredrag O lo ( ), Aker ( ), ø Eiker ( ), LØkken, Tron<lheim, trinda ( ), Malvik, Kri tian und Ale llld, Kri tian and, KragerØ, Bel'gen ( ), ta" anger, Jørpeland, Kongsberg GjØ\"i k, LØren skog ( ), Grue, Ørum, A kei' ( ), Strømmen, Raufo, Gran Skien, Bærum Til ammen 5 foredj:ag IIans lindrønning : lvik, By heim Stamnes, Ilordabø, Kvam, Jondal Isak Flatabø: De uten 46 foredrag på tre t urneer i Ilordaland I alt fore<lrag KOllrad Kmldsen: Fellingfor ( ), Ilønefo ( ) Torderho,' (,* ), G eithus, Flå, Oslo, Aker ( ), amdal, trinda, Grong Til ammen 6 foredrag De nten 6 foredrag pc en t urne i ordmøre og 9 foredrag på en turne i Xamdal I alt 5 foredrag Joh an "Wiik : Gyan, LØkken Yerk, Kolyereid ( ) Grong, Lau ne, I l arran, Bang und, Fosnes, Otterøy, Statland, al bruket, Rørvik, Tam os (7) Til ammen 0 foredrag Dessuten på en turne i J ofoten og Ve ter, len 6 fored rag I alt 46 foredrag Nils Stccn: Krok tadel\"a, teinberg, Kongsberg, IlØnefo (), Tofte, Kolbotn, TØn berg, O l o ( ), Amodt (), Sætre, ki, Sandefjord ideu ( ), Drammen ( ), Hokk und ( ), Geilo, RØyken, PJ'deberg, Til ammen 7 foredrag Dessuten 4 foredrag p åen turne i Buskerud I alt 4 fore<lrag 0s Johansen: O lo ( 4 ), Aker hu, Buskerud, Ye tfold, Tranfly ( 4 ) Trom øy und ( ), Bardu () alangen ( ) Dyrøy ( ), andtor]> ( 5 ), Bj arkøy, Skånland ( ), Trondene ( ), Ibestad ( ), Y,'æfjord ( ), Ilar tad ( ), Trom ø, Ki rkene Til ammen,* foredrag Pcdcr Alsvik: Brem ne ( ), Ilopen ( 6 ), Tingvoll ( 4 ), Kri tiaund :No ( 7), Grip ( ), Aure ( ), Brat\'ær ( ), EdØY ( ) Tilsammen 4 foredrag igrid YJ;C!'t en: Brandval (), Kri tian, und (), Tjølling Glem men, Dikemark, Herøya, Stathelle, Rygge, Fredril, tad, Lillo trfjjll, Golia, Gran ( ), Bærum, RØa, Hedmark ( ), 0 0 ( 9 ) Til sammen 40 foredrag D N A -

20 8 Arnfinn rik: O lo (:: ), Strømmen, Aker ( ), I Iolme trand, Dokka Til ammen 40 foredrag Fred'ik Hasl u n d : dal, Skjeberg, Greåker, IIundorp ( ), RØyken ( ), Løren kog, Ski, O lo ( l!) ) Des uten på en turne i Telemark 0 fore d rag I alt 9 foredrag Olav Vegheim: O lo ( ), Skotfo, Sauland, kt tøy ( ), Sannid al, BØ, Drangedal ( ), Lange und, Lunde, Kvite eid, Lårdal, Dalen, Eid borg, Veum, Vrådal, i edal ( ), POl' grunn, kien ( ) Tilsammen ± foredrag De suten pli,en turne i Aust-Agder 6 fored rag I alt 40 fore draft Oscar Torp : Oslo ( ), Bergen, Orkanger, Fredrik tad, R akke tad, Mo, A kim, Oppeg' rd ( ), Sarp borg, Lillehammer, Trondheim ( ), ki, Kong berg, otodden T i l ammen 7 foredrag Thorbjørn Dah l : Indre og vre ø t fold 7 foredrag IVa?' Skjånes : Trondheim ( ), Steinkjer, Verdal, Strinda ( ), kogn ( ), Rennebu ( ), Meldal ( ) Til ammen 5 foredrag E O olbakke n : O lo ( 6 ), Aker ( :: ), Bl'an(h"al ( :! ), A kei' ( ), ø Toten ( ), Røyken, Rakkestad, Tune, Gol, A, Ve tby, Vardal, Bærum, Strømmen Til ammen 5 foredrag Olav Mei dalshagen: 5 foredrag i Opland fylke Paul Benfsen: IIorten ( 6 ), Borre ( 5 ), Sandefjord ( :: ), IIolme tf'and (), Ramne ( ), Mo, TØnsberg, Sem, San ne, Sandal' Til ammen :: foredrag Marie Skau : Stokke ( ), AO'ne, Lanik, trømsgod et ( ), Sande fjord ( ), Jeløy ( ), Røyken ( ), Lier, Tøtterøy ( ), Borre ( :: ), IIorten, tavern, Vlile, Botne, Selvik, TjØlling, Tofte, IIØnefoss, Sem, TjØmØY, Lunner, Rygge, Sande, Drammen Tilsammen foredrag Olav æte': Try il ( ), S Odal ( ), Løten Våler, ne ( ), Vin ger ( ), Furne, Elverum ( l!) ) Tilsammen foredrag Bjarne Diefz: IIalden ( ), Berg ( 5 ), Idd ( ), II mler, Rolv øy, Borge ( ), Sarp borg ( 7 ) Til ammen foredrag orten ( 6 ), Oslo ( 4 ), TØn berg ( ), andefjord, 'n e Drogseth : andar ( ), Kong berg, Ringebu ( ), Flivang ( ), øyer ( ), Tretten, Borre ( ), Sand(', Vlile, Jøtterøy, Vivestad Til ammen foredrag Gunna' Bt'aathen: Tolga, Tynset ( ), Alvdal ( ), Furnes ( ), Trysil, Lange, Ringsaker ( ), Asne, Våler ( ), tor-elvdal ( ) Tilsammen l!) fored rag De uten på en turne i IIedmark foredrag I alt foredrag P Moe Jakobsen: MlisØY ( ), Alta ( ), Kjelvik ( ), Sørøy H u d, IIammerfest ( ) Til ammen foredrag Olaf Kaarby: Sørøy und ( 5 ), Hasvik (5), Loppa ( 5 ), låsøy ( 5 ) Tilsammen 0 foredrag

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958 Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 957 Nr. 68 Folkemengden i herreder og byer. januar 956 Population in rural districts and towns 69 Norges jernbaner

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 0. Folketellingen i Norge desember 0. Annet hefte. Trossamfund. ( ) (llecensement du er décembre 0 : H. Population de droit classée par culte.) Utgitt av Det Statistiske

Detaljer

BERETNING 1932 ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON OSLO 1933 - TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI HA L VA RD OLSEN OG ALFRED MA DSEN

BERETNING 1932 ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON OSLO 1933 - TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI HA L VA RD OLSEN OG ALFRED MA DSEN F2RMREt ARBEDERNES FAGLGE LANDSORGANSASJON BERETNNG 932 FOR SEKRETARATET VED HA L VA RD OLSEN OG ALFRED MA DSEN OSLO 933 TRYKT ARBEDERNES AKTETRYKKER nnholdsfortegnelse Side 'ekretariatet Representantskapet

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1947. Nr. 122. Kriminalstatistikk 1943 og 1944. (Statistique de la crirninalité.) 123. StatistiskØkonomisk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII 66. STORTINGSVALGET 1921. (Élections en 1921 pour le «Storting».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII 66. STORTINGSVALGET 1921. (Élections en 1921 pour le «Storting».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. STORTINGSVALGET. (Électons en pour le «Stortng».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.. KRISTIANIA O. FREDR. ARNESENS

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

NORGES ELEKTRISITETSVERKER

NORGES ELEKTRISITETSVERKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 40 NORGES ELEKTRISITETSVERKER 954 Electricity Plants 954. STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 956 Tidligere utkommet: Norges elektrisitetsverker

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

7 = Søsken 39= 40. PersoaamEatn. 9 Tjenestefolk. 8= Andre slektninger. Kodeliste ved folketellinnien 1060. Kjønn: 1 = Mann 2. Kvinne.

7 = Søsken 39= 40. PersoaamEatn. 9 Tjenestefolk. 8= Andre slektninger. Kodeliste ved folketellinnien 1060. Kjønn: 1 = Mann 2. Kvinne. h /ill, 2/1-61 Kjønn: 1 = Mann 2. Kvinne Stilling i hushold: A. Private husholdninger. Det nyttes to-sifret kode. Første siffer angir familiekjernen slik: 0 = Hovedpersonens familiekjerne eller ingen familiekjerne

Detaljer

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports 99/13 Rapporter Reports Dag Juvkam Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON B E RET N NG, 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON (9) 13eretning 1951 ARBEIDERNES AKTI ETRYKKE RIO S LO 1 9 52 ..... 5').'] 000 500 000 't15 00 o 00 1,00

Detaljer

STO RTI N G SVALG ET

STO RTI N G SVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 606 STO RTI N G SVALG ET 973 HEFTE I STORTING ELECTIONS 973 Volume I STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-033-6 FORORD I denne

Detaljer

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff NJFF-Nordland X X 2001 Alta JFF NJFF-Finnmark X X 420 Alvdal

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNING 963 0 AKTIETRYKKERIET OSL 0, 9 6 4 sso 000 52< 000 soo 000 475.000 450 000 us 000 400 000 375 000 350 000 l2s 000 300 000 275 000 250

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11 HØRINGSLISTE: Arbeids- og sosialepartementet postmottak@ad.dep.no Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer