Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Skøyteforbund ÅRBOK"

Transkript

1 Norges Skøyteforbund ÅRBOK

2 Norges Skøyteforbund 2007 Redaktør: Arild Gjerde Statistikk/resultater: Magne Teigen Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv Media AS Opplag: 600 eks. INNHOLD Innkalling og Forretningsorden Norges Skøyteforbunds ting Protokoll Norges Skøyteforbunds ting Beretninger Styret Toppidrett Breddeidrett Teknisk Kunstløp Teknisk Hurtigløp Tingvalgte komiteer Styrets oppsummering Økonomi Regnskap og balanse for 2005 med noter Regnskap og balanse for 2006 med noter Langtidbudsjett med kommentarer Innkomne forslag Norges Skøyteforbunds ting Lovforslag Andre forslag Forslag til behandling i seksjonsmøte hurtigløp Forslag til behandling i seksjonsmøte kunstløp Forslag Kongepokalenes fordeling 2008/ Resultater Kunstløp Hurtigløp Rekorder og bestenoteringer Historikk NSFs presidenter NSFs årsmøter/ting NSFs tingdirigenter NSFs utmerkelser NSFs distansemerke

3 INNKALLING til ordinært ting for Norges Skøyteforbund Det innkalles herved til Forbundsting på Victoria Hotel, Stavanger, fredag 15., lørdag 16. og søndag 17. juni Tingforhandlingene starter fredag 15. juni kl Dagsorden 1. Tingets åpning a) Minnetaler b) Åpningstale c) Hilsningstaler 2. Konstituering a) Godkjenning av innkalling til Tinget b) Godkjenning av fullmaktene c) Godkjenning av dagsorden d) Godkjenning av forretningsorden e) Valg av: - 2 dirigenter - sekretærer - 2 tillitsvalgte til å undertegne protokollen - reisefordelingskomité - tellekorps 3. Beretninger 4. Regnskap a) Regnskap for perioden til b) Regnskap for perioden til NSFs strategi- og handlingsplan 6. Seksjonsmøter kunstløp og hurtigløp 7. Langtidsbudsjett Innkomne forslag a) Lovforslag b) Andre forslag c) Kongepokalenes fordeling i 2008 og Valg ifølge lovene FORRETNINGSORDEN Norges Skøyteforbunds ting Forretningsorden 1. Tinget ledes av de tingvalgte dirigentene, som innbyrdes fordeler ledelsen av forhandlingene. Forhandingene tas opp på lydbånd, og på dette grunnlag skrives protokollen av NSFs sekretariat. Protokollen offentliggjøres i henhold til NSFs lov. 2. Ingen representant må gis rett til ordet mer enn tre 3 ganger i samme sak. Taletiden settes til fem 5 minutter første gang, tre 3 minutter andre og ett 1 minutt tredje gang. Unntak kan gjøres gjeldene for presidenten og de områdeansvarlige. Når det gjelder begrensning av taletiden for første gangs opptreden, gjøres unntak for innledningsforedrag og representanter som har forslag på sakslisten. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett 1 minutts taletid. Tingets dirigenter kan foreslå forkortning av taletiden og strek for inntegnede talere. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigentene og må være undertegnet med organisasjonens og representantenes navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt eller etter at saken er tatt opp til votering. 4. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak NSFs lover fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke disse stemmene regnes som «ikke avgitt». 5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen. Se også NSFs lover, Fullmakter Ifølge NSFs lover skal fullmakter være Norges Skøyteforbund i hende senest 3 dager før Tingets avholdelse. Fullmaktsskjemaene må følgelig være postlagt så tidlig at forbundskontoret har dem ihende senest tirsdag 12. juni Fullmakter som kommer senere vil ikke bli godkjent! Skjema for reisefordelingen skal sendes NSF samtidig med fullmaktene. Skjema for fullmakt og reiseutgifter sendes fra NSF sammen med Årboken. Reisefordeling Skjemaene for reisefordelingsutgifter skal sendes NSF samtidig med fullmaktene. 4 5

4 PROTOKOLL Norges Skøyteforbunds ting 2005 Skøytetinget 2005 ble avholdt på Grand Nordic Hotel, Harstad i tiden mai 2005, med Harstad Skøyteklubb og Norges Skøyteforbund som tekniske arrangører. 1. Tingets åpning a) Minnetaler Tinget ble åpnet med at presidenten i Norges Skøyteforbund, Terje Andersen, holdt minnetale over sentrale personer i norsk skøytesport som hadde gått bort i løpet av siste tingperiode: Thorbjørn Kaastad, Odd Jens Bjerkli, Leif Thronæs og Bente Erstad. De ble minnet av tingforsamlingen med ett minutts stillhet. b) Åpningstale Presidenten ønsket delegater og gjester velkommen til tinget i Harstad, og spesielt velkommen til Ordføreren i Harstad. Han minnet om at Harstad hadde fostret mange kjente løpere opp igjennom årene. Presidenten sa det hadde skjedd mye i forbundet siden Tinget sist var samlet i Arendal. Det første det nyvalgte styret tok fatt på var å gjennomgå budsjettet slik det var vedtatt. Den vedtatte målsettingen om oppbygging av ny egenkapital måtte medføre en omorganisering av forbundets drift, uten dette ville målet ikke kunne nås. Fokus skulle være på idrettslig aktivitet for å oppnå internasjonale plasseringer innen hurtigløp. Gjennom tingperioden hadde man kommet lenger i dette, både når det gjaldt anvendelse av midler, øke profesjonaliseringen i organisasjonen og bedre tilbudet til de aktive. Presidenten takket de som hadde vært involvert i prosessen for en konstruktiv holdning til utfordringene. Presidenten redegjorde for det krav om manglende innbetalt arbeidsgiveravgift som forbundet mottok i Dette gjaldt for lave innbetalinger i perioden Dette og andre ekstraordinære utgifter hadde medført at forbundet igjen har tapt sin egenkapital. I tillegg varslet presidenten om vanskene med forbundets generalsponsor Unofon og deres oppfølging av de avtalte økonomiske forpliktelsene. Begge sakene vil bli tatt opp igjen ifm. gjennomgang av regnskapene. På det sportslige plan pekte presidenten på de nylig gjennomførte mesterskapene, VM Allround på Hamar og Nordisk mesterskap kunstløp i Asker, begge flott arrangert. I tillegg nevnte han spesielt de norske resultatene i VM Enkeltdistanser i Inzell og for Michael Chrolenko med gull i juniorklassen i Nordisk mesterskap i kunstløp. Svært gledelig er det også at Arendal kunstisbane er åpnet for bruk. Presidenten pekte også på de øvrige anleggene i utvikling, spesielt i Bjugn, Kristiansund og Stavanger. Anleggsutvikling vil være et viktig felt å følge opp framover, også mindre kunstisflater for hurtigløp enn de tradisjonelle 400-metersbanene. Presidenten pekte også på viktigheten av internasjonal kontakt. Det er større og større rift om å være arrangør av både internasjonale kunstløps- og hurtigløpsmesterskap, og dermed viktig i større og større grad å være tilstede der slike bestemmelser fattes. Han berømmet vårt engasjement på teknisk side internasjonalt, men savnet et mer politisk engasjement. Internasjonalt samkvem bør også inkludere et bredere samarbeid med våre naboland om på rekrutteringssiden. Norges Idrettsforbund og Olympiske komite vil framover bruke tid på å diskutere samarbeidsløsninger og sammenslåingsmuligheter både innen idrettskretsleddet og særforbundsleddet. Dette vil også kunne berøre Norges Skøyteforbund, og det er viktig å engasjere seg i slike diskusjoner. Presidenten mente det er viktig å fokusere på organisasjonsutvikling framover, og henstilte til Tinget å vurdere sammensetning av det nye styret på basis av både krav til kompetanse og tid til å oppfylle styrevervene. Det er en stadig økende konkurranse om både medlemmer og oppmerksomhet, så det ligger store utfordringer framover. Som nasjonalidrett må også vi kjempe om medias og sponsorenes gunst. Presidenten avsluttet med å takke Harstad skøyteklubb for invitasjonen til Tinget. Han takket også tingdelegatene og alle engasjerte frivillige i Skøyte-Norge for innsatsen som sammen skal bringe skøytesporten videre. Han ønsket lykke til med tingforhandlingene. c) Hilsningstaler Presidenten ga ordet til ordfører Halvard Hansen fra Harstad kommune. Han ønsket velkommen til kommunen og hilste til tinget. Ordføreren pekte på utviklingen Harstad er inne i, og de tilbud den har både til innbyggere og tilreisende. Han berømmet likeledes Harstad Skøyteklubb for stor innsats for å gi et skøytetilbud i kommunen. Presidenten takket ordføreren for hilsenen, og overrakte blomster. 2. Konstituering Generalsekretær Morten Almaas foretok konstitueringen av tinget. a) Godkjenning av innkallingen til tinget Tinget var innkalt i henhold til lovens 12, og innkallingen ble enstemmig godkjent. b) Godkjenning av fullmakter Innen fristens utløp hadde det kommet inn 101 fullmaker til forbundskontoret i henhold til lovens 11. c) Godkjenning av dagsorden Den fremlagte dagsorden i samsvar med lovens 13 ble enstemmig godkjent. Presidenten orienterte om to saker styret ønsket tingbehandling på, henholdsvis bytte av revisor og sponsoravtalen med unofon. Generalsekretær opplyste at lovteksten på nettsidene etter vedtak fra tinget i 2003 ikke er fullstendig oppdatert. Dette vil bli gjort umiddelbart. d) Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden med den foreslåtte endring enstemmig vedtatt. e) Tingets funksjonærer - Kjellaug Olsen og Martin Holtung ble enstemmig valgt til tingets dirigenter - Generalsekretær Morten Almaas ble enstemmig valgt til tingets sekretær - Johs. Wetten, Hamar IL og Reidun Vikan, Trondheim Skøyteklubb ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen 6 7

5 - Olaf Steffenak, Nord-Norsk Skøytekrets, Anne Brit Kleiberg, Bergen Kunstløpsklubb og Arild Gjerde fra administrasjonen ble enstemmig valgt til reisefordelingskomité - Bjørn-Ove Indrøy, Erik Øsmundset og Bjørg Ellen Ringdal ble enstemmig valgt til tellekorps 3. Styrets beretning Beretningen ble gjennomgått punkt for punkt. a) Forbundsstyret Styremedlem Knut A. Ludahl bemerket at kunstisbanen i Drammen ikke ble åpnet i gjeldende periode. NM sprint som arrangement var utelatt i teksten for Stange Sportsklubb arrangerte landsmesterskapet i 2005, dette var også utelatt. Nordisk mesterskap kunstløp var heller ikke nevnt i beretningen. Hordaland skøytekrets skal erstatte Hordalandsalliansen som arrangøransvarlig. En delegate roste kvaliteten på nettsidene, og oppfordret til ytterligere oppdateringer av disse. b) Rapport Toppidrett Ingen bemerkninger fra tingdelegatene. c) Rapport Breddeområdet Det ble bemerket at barneidrettsbestemmelsene må følges opp både i vår egen og andre idretter. Aktiviteten Skøyteknappen i skolene må framover gå i regi av klubber og kretser på bakgrunn av bemerkninger fra NIF. Det ble spurt om oppfølging av en utøver som ønsket å delta i inline-stevner. Generalsekretær redegjorde for kontakten som hadde vært og mulighetene framover. Det ble savnet representanter fra ungdomsgruppen. Det ble redegjort for at disse hadde trukket seg fra styret i inneværende periode. d) Beretning Teknisk Kunstløp Marja Salonen Pettersen skal føres opp som medlem dommerutvalget. Berit Aarnes skal føres opp som dommer i Nordisk mesterskap. e) Beretning Teknisk Hurtigløp deltakere gjennomførte oppfriskingsseminaret. Are Strickert, Falken og Steffen Strømsvik, Leinstrand føres opp som nye startere. Med ovenstående presiseringer ble beretningen enstemmig vedtatt. Generalsekretæren orienterte om de aktuelle presseoppslagene og anvendelse av automatinntekter og NIF-tilskudd til bredde- og rekrutteringsaktiviteter. Representant fra Geithus skøyteklubb orienterte om utbyggingsplaner for kunstisbanen på Furumo. 4. Regnskap Dirigenten gjennomgikk regnskapet og leste opp revisors og kontrollkomiteens beretning for de enkelte år. Presidenten orienterte nærmere om regnskapstallene, og pekte spesielt på det vanskelige utgangspunktet med det vedtatte langtidsbudsjettet. Dette måtte revideres for å skape et realistisk utgangspunkt for økonomistyringen framover. Oppbyggingen av egenkapital hadde fokus, men hendelser gjorde at takten ble lavere enn forutsatt. Presidenten redegjorde også om saken som lå til grunn for at Oslo likningskontor hadde etterlignet Norges Skøyteforbund for mangelfull innbetaling av arbeidsgiveravgift for årene Saken er enda ikke avgjort, men de økonomiske konsekvensene er tatt høyde for i regnskapet. a) For perioden Ingen spesielle kommentarer fra delegatene ifm. regnskap Regnskapet for 2003 ble enstemmig vedtatt. b) For perioden Det ble uttrykt ros til dagens sittende styre for åpenhet om skattesaken slik den framstår nå. Det daværende styret hadde en vanskelig vurdering om inngåelse av avtalene den gang, men fant det riktig etter en totalvurdering. Det ble ønsket at revisor orienterte om grunnlaget for avtalen. Lovkomiteen orienterte om at loven krever at det skal tas inn sakslisten på forhånd dersom tinget skal gjennomføre revisorvalg. Ordstyrer orienterte om at dette kan fravikes hvis det fremmes skriftlige forslag som vedtas til votering. Regnskapet for 2004 ble enstemmig vedtatt. 5. Innkomne forslag a) Lovforslag ORGANISASJONSKOMITEENS INNSTILLING Generalsekretær orienterte om Organisasjonskomiteens mandat, dets arbeid og sammensetning. Begrunnelser og konklusjoner ble gjennomgått. Det vises til for øvrig sakspapirene. Votering om innstillingen blir gjort under de enkelte lovforslag. Tinget pekte på enkelte faktafeil i innstillingen, som ble rettet opp. Likeledes ble det oppklart hvordan ansvar for anleggsarbeid, arrangement og toppidrett skal organiseres ved siden av teknisk hurtigløp. Det ble uttrykt viktighet at styret gis en sammensetning som foreslått for å sikre relevant kompetanse ift. det formelle ansvar styret har. Etter diskusjonen og avklaringer uttrykte Lovkomiteen at de støtter det framlagte forslag fra Organisasjonskomiteen. Tinget ga gjennom en prøvevotering sin fulle tilslutning til forslagene fra Organisasjonskomiteen. De enkelte lovmessige konsekvenser vil bli behandlet som lovendringsforslag. På dette tidspunkt av tingforhandlingene presenterte Valgkomiteen sin innstilling, og begrunnet denne. De enkelte kandidater ble presentert. TILSETTING AV NY REVISOR Presidenten presenterte styrets forslag om endring av revisor. Bakgrunnen for forslaget var den situasjonen Norges Skøyteforbund var kommet i etter den nevnte saken om manglende innebetaling av arbeidsgiveravgift Lovkomiteens leder orienterte om formalia ifm. behandlingen av slikt forslag. 8 9

6 Revisor orienterte kort og stilte seg i utgangspunktet helt åpen i forhold til gjenvalg eller ikke. På et senere tidspunkt gjorde revisor det klart at hun trakk sitt kandidatur. Det ble så gjennomført separate seksjonsmøter for henholdsvis hurtigløp og kunstløp. Forslag 1: Forslaget enstemmig vedtatt Forslag 2: Forslaget trukket. Forslag 3: Styremedlem Knut A. Ludahl fremmet følgende presiseringer til lovforslaget: senior fjernes i tekstlinjene Under d): allround erstattes med sammenlagt Siste strekpunkt: endres til 30 år Forslagsstiller aksepterer at det tas inn 16 år som alder Forslaget enstemmig vedtatt. Forslag 4: Enstemmig vedtatt å oversende forslaget til styret. Forslag 5: Under dette lovforslaget ble det orientert om status for arbeidet med kunstis på Frogner stadion, Oslo. Dette ser nå ut til å bli realisert. Enstemmig vedtatt å oversende forslaget til styret. Forslag 6: Forslaget trukket. Forslag 7: Forslaget forkastet mot 1 stemme. b) Forslag Spesielle bestemmelser hurtigløp Forslag 8: Forslaget trukket. Forslag 9: Forslaget oversendes styret for behandling. Forslag 10: Forslaget oversendes styret for behandling. 6. NSFs Strategi- og Handlingsplan Gjeldende langtidsplan ble kommentert fra administrasjonen. Den blir videreført fram mot tinget i Langtidsbudsjettet Generalsekretæren innledet budsjettdebatten med å gå igjennom og presentere styrets langtidsbudsjettforslag. Det ble også presentert økonomiske spesifikasjoner for den idrettsfaglige aktiviteten generelt og toppidrettssatsingen spesielt. Tinget var opptatt av bl.a. finansieringsgrunnlaget for regionsarbeidet, økonomi og organisering rundt internasjonale mesterskap i Norge og midler til skøytegymnas. I tillegg ble det bemerket at det kan skje endringer på automatmarkedet som kan påvirke økonomien for Skøyteforbundet. Forbundsstyret ble oppfordret til å vurdere en sentral avtale med regionstrenere til forskjell fra de løse regionale avtalene som er i dag. Det ble ikke fremmet konkrete endringsforslag. Langtidsbudsjettet ble enstemmig vedtatt som framlagt. I tilknytning til denne saken orienterte presidenten om sponsorsituasjonen og fremmet følgende forslag: «Forbundsstyret har i styremøte vedtatt å søke en anbefaling fra tinget når det gjelder videre samarbeid med unofon. Skøytetinget gir styret fullmakt til å reforhandle og om nødvendig avvikle gjeldende sponsoravtale med unofon.» Tinget ga sin tilslutning til forslaget. 8. Forslag til Kongepokalenes fordeling 2006 og 2007 Styret fremla følgende forslag: Kongepokalene for 2006 og 2007 settes opp i følgende mesterskap: 2006: Menn sprint hurtigløp Kvinner enkeltdistanser hurtigløp 2007: Menn allround hurtigløp Kvinner allround hurtigløp Styrets forslag vedtatt mot en stemme. Forslag 11: Forslaget oversendes styret for behandling

7 9. Valg Valgene ble basert på vedtaket om den nye organisasjonsmodellen. Forbundsstyret Forslag på President: Terje Andersen, TT Skøyter Terje Andersen enstemmig gjenvalgt. Forslag på Visepresident: Vibecke Sørensen, OI Vibecke Sørensen enstemmig valgt. Varamedlem: Enstemmig valgt. Appellutvalg Leder: Medlemmer: Varamedlemmer: Enstemmig valgt. Roar Eriksen, Herkules Skøyter Hroar Elvenes, OI Knut Johannesen, ASK Unni Knudsen, ASK Vivi-Ann Østby-Eng, OI Odd Olsen, Spk Ceres Forslag på styremedlem Teknisk hurtigløp: Knut Ludahl, IF Fram Knut Ludahl enstemmig valgt. Forslag på styremedlem Barn Bredde Rekruttering: Espen Riktor, Lilleborg IK Espen Riktor enstemmig valgt. Forslag på styremedlem Teknisk kunstløp: Mona Adolfsen, OI Mona Adolfsen enstemmig valgt. Forslag på styremedlem: Yngve Hågensen, ASK Yngve Hågensen enstemmig valgt. Forslag på styremedlem: Kim Wedum, OSK Kim Wedum enstemmig valgt. Forslag på Varamedlem Teknisk hurtigløp: Erik Øsmundset, Eidsvold Turn Skøyter Erik Øsmundset enstemmig valgt. Forslag på Varamedlem Barn Bredde Rekruttering: Gunn Rigmor Thomassen, Bossekop UL og Sturla Mysen, TT foreslått. Sturla Mysen, TT valgt. Forslag på Varamedlem Teknisk Kunstløp: Kari-Anne Olsen, AKK Kari-Anne Olsen enstemmig valgt. Forslag på Varamedlem styret: Julie Vister Nordbø, AKK Julie Vister Nordbø enstemmig valgt. Kontrollkomité Leder: Medlem: Varamedlem: Enstemmig valgt. Lovkomité Leder: Medlemmer: Erik Ekornhol, OI Hans Petter Carlsen, OSK Mette Midtun Walde, SKK Knut A. Olsen, IF Fram Bjørg Røsto Jensen, FKK Tove M. Berg, Harstad SK Domsutvalg Leder: Medlemmer: Varamedlem: Enstemmig valgt. Anstein Gjengedal, OI Nils Dagfinn Lier, OSK Sigrun Mørkeseth, Fredrikstad KK Odd Knudsen, TT Valgkomité Forslag på Bjørn Gulliksen, Magne Teigen og Tor Helge Hetland som medlem ble fremmet. Utfallet av valget ble: Leder: Medlem: Varamedlem: Bjørn F. Magnussen, Spk Falken Evy Namtvedt, Bergen KK Tor Helge Hetland, Stavanger SK (ny) Berit Steigedal, AKK Magne Teigen, Kongsberg IF, skøyter (ny) Reidun Vikan, TSK Revisor Valgkomiteens leder presenterte forslaget på Deloitte v/revisor Torgeir Dahle Enstemmig valgt. 10. Avslutning Presidenten takket for tilliten. Han takket de som gikk ut av styret. I tillegg takket han dirigentene for deres innsats, administrasjonen og lokal arrangør for vel gjennomført arrangement. Presidenten oppsummerte tingforhandlingene og den gode debatten med fokus på økonomi og utvikling av skøytesporten. Deretter erklærte han Skøytetinget 2005 for hevet. Avslutningsvis takket Dagfinn Sjonsti, Harstad Skøyteklubb for besøket. Protokollfører: Generalsekretær Morten Almaas Protokollen, som er skrevet på grunnlag av video-opptak som oppbevares i NSFs sekretariat, godkjennes. Johs. Wetten sign Reidun Vikan sign 12 13

8 BERETNINGER 1. Forbundsstyret a) Sammensetning Etter forbundstinget i Harstad 2005 har forbundsstyret hatt følgende sammensetning: President: Visepresident: Bredde/rekruttering: Vara: Teknisk Kunstløp: Vara: Teknisk Hurtigløp: Vara: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Terje Andersen, Tønsbergs Turnforening Vibecke Sørensen, Oslo Idrettslag Rolf Espen Riktor, Lilleborg Idrettsklubb Sturla Mysen, Tønsbergs Turnforening Mona Adolfsen, Oslo Idrettslag Kari-Anne Olsen, Asker Kunstløpklubb Knut Ludahl, Idrettforeningen Fram Erik Øsmundset, Eidsvoll Turnforening Kim Wedum, Oslo Skøyteklubb Yngve Hågensen, Aktiv Skøyteklubb Julie Vister Nordbø, Asker Kunstløpklubb b) Møtevirksomhet Det har i perioden vært avholdt 8 styremøter med i alt 54 protokollerte saker samt 7 AUmøter med 26 saker i I 2006 har det vært avholdt 8 styremøter med 64 saker, og 4 AU-møter med 29 saker. c) Styrets arbeid Styrets viktigste arbeid i denne perioden har vært å fortsette konsolideringen av forbundets økonomi. Med lave egeninntekter og negativ egenkapital, har det vært begrenset rom for nysatsing. Forbundsstyret har i perioden måttet engasjere seg sterkt i arbeidsgiveravgiftssaken med Oslo likningskontor, samt saken fra Lotteri- og stiftelsestilsynet med trussel om tilbaketrekning av automatløyver i Den nye organisasjonsmodellen vedtatt på Skøytetinget i Harstad 2005 har blitt implementert, og fungerer etter styrets mening hensiktsmessig. Følgende representerte NSF på ISU-kongressen i Budapest, Ungarn i juni 2006: Terje Andersen, Knut Ludahl og Mona Adolfsen fra styret, samt generalsekretær Morten Almaas. Tron Espeli er fortsatt leder av Teknisk Komité Hurtigløp i ISU. Han er for tiden vår eneste valgte representant i ISUs styrende organer. d) Sponsorarbeidet Arbeidet med å øke sponsorinntektene til landslagssatsing hurtigløp har gitt gode resultater, og vil bli fulgt opp videre framover. Forbundet har ikke benyttet særskilte sponsormeklere, men benyttet rådgivertjenester knytter til avtaletekst etc. Sommeren 2005 sa forbundet opp avtalen med Unofon. I perioden etter dette har forbundet hatt generalsponsoravtale med Terra. Denne løper fram til og med sesongen 2007/2008. I tillegg har forbundet hovedsponsoravtaler med Ugland Industrier (ut sesongen 2007/2008) og AXA (ut sesongen 2009/2010). Utover dette har forbundet ulike utstyravtaler og barteravtaler. MPX, som har vært sponsor siden 2004, valgte å ikke fornye avtalen etter sesongen 2006/07. Forbundet har pr. dags dato to ledige sponsormerker og ekstern konsulent er engasjert for å hjelpe til med arbeidet for å skaffe disse sponsorene. e) Økonomi Langtidsbudsjettene fra Skøytetinget 2005 har blitt lagt til grunn for utarbeidelsen av de enkelte års budsjetter. Forutsetningene har imidlertid endret seg vesentlig underveis, og budsjettrevisjoner har vært nødvendig. Bl.a. har både uttreden fra og inngåelse av sponsoravtaler en viktig rolle. I tillegg har både inntektsnivået og varigheten av automatinntektene vært uklare inntil det siste, hvor beslutningen nå er fattet om at nåværende automatløyver inndras fra og med 30. juni Dette innebærer at Skøyteforbundet mister alle sine automatinntekter fra og med samme dato. Det er usikkert hvilke inntekter forbundet kan forventet ved innføring av ny ordning. Regnskapsoppsett og rapporteringsrutiner har blitt endret gjennom 2006, og er nå tilfredsstillende for en løpende oppfølging fra styrets side. Det utarbeides prognoser gjennom det enkelte driftsår. Regnskapet for 2005 viste et underskudd på kr Forbundet hadde dermed en negativ egenkapital på kr I 2005 hadde forbundet ingen internasjonale hurtigløpsmesterskap i Norge, dermed ingen inntekter fra slike. Regnskapet for 2006 viser derimot et overskudd på kr Så godt som hele den negative egenkapitalen er dermed rettet opp, og er pr på kr Styret klarte å innfri den økonomiske målsetting om et overskudd basert på normal drift, eksklusive inntekter fra internasjonale mesterskap.forbundet arrangerte EM Allround i Vikingskipet, noe som ga et vesentlig overskudd. Under arrangementet brøt kjøleanlegget sammen, noe som førte til betydelige forsinkelser i avviklingen andre løpsdag. Det viste seg senere at Vikingskipet måtte bytte hele kjøleanlegget, noe som medførte en betydelig investering for nasjonalanlegget. Både de aktive, funksjonærer og publikum tok hendelsen med fatning, og det medførte ingen negative konsekvenser eller følelser for skøytesporten. I 2006 var forbundet også arrangør av et internasjonalt Junior Grand Prix-stevne i kunstløp, denne gang på Jordal Amfi i Oslo. Stevnet hadde 110 deltakere fra 31 nasjoner. Dette medførte betydelige overskridelser av kostnader for overnatting, transport og opphold, noe som gjorde at arrangementet gikk med et underskudd på nær 1 mill. kroner. NSF har anmodet om ekstraordinær økonomisk støtte fra ISU i denne forbindelse. Styret ser på arrangementet som en viktig investering med det klare mål å få arrangere større internasjonale kunstløpsmesterskap i Norge. Gjennomføringen av mesterskapet viser også behov for en fast arrangørstab innen større internasjonale kunstløpsstevner slik det praktiseres innen hurtigløp. Forbundets inntektsside består av tre hovedelementer: - Overføringer fra NIF/OLT - Sponsorinntekter - Overskudd fra internasjonale hurtigløpsmesterskap Generelt har tippemiddeltilskuddet gjennom NIF vist et stabilt nivå. Det er liten grunn til å tro at dette vil øke vesentlig i årene som kommer. Tilskuddet er i hovedsak basert på innrapporterte medlemstall, og speiler således klubbaktiviteten. Olympiatoppen gir oss et generelt tilskudd til toppidrettsutvikling, i tillegg til enkelte prosjektmidler for spesielle tiltak. Faktisk har Skøyteforbundet fått vesentlig prosjektstøtte de senere år, bl.a. til medisinsk støtteapparat, treningsleire og også høydetreningsopphold

9 Kontrollkomiteen og revisjonen har vært løpende orientert om arbeidet i forbundet og den økonomiske utviklingen. f) NSFs administrasjon Forbundskontoret har i perioden hatt følgende bemanning: - Morten Almaas, generalsekretær - Arild Gjerde, konsulent (50%) - Bjørg Ellen Ringdal, konsulent (50 % fra november 2005) - Finn Aamodt, sportssjef (til ) - Øystein Haugen, stab sport sportssjef fra Lasse Sætre, utviklingssjef (fra ) g) NSFs organisasjon NSF har pr. 1. januar 2006 til sammen 89 klubber med et innrapportert medlemstall på Medlemstallet har dermed sunket gjennom det siste året. Den fullstendige medlemsstatistikken for forbundet viser: Lag Kvinner Menn Ksum Msum Totalt h) Bane- og anleggssituasjonen Fremdeles er anleggsutbyggingen avhengig av lokale initiativ og ildsjeler. For kunstløp sin del gis det muligheter i de nybygde ishallene for ishockey. Disse kommer flere steder i landet, og bør gi gode muligheter for nyetableringer av klubber. For hurtigløp er det flere store anleggsutbygginger på trappene. I inneværende tingperiode er innendørshallen på Bjugn i ferd med å ferdigstilles, med påtenkt åpning sommeren Det er et formidabelt løft å få til et slikt anlegg, og svært gledelig både for lokalmiljøet og skøytesporten i landet. Ellers er kunstisbane i Kristiansund og innendørshall i Stavanger på trappene. Flere andre steder i landet har også realistiske planer om innendørs skøytehaller. Skøyteforbundet har inngått en samarbeidsavtale med Norges Bandyforbund og ingeniørselskapet Norconsult om planarbeid på anleggssiden. Konkret har samarbeidet resultert i et kalkyleverktøy for kunstisanlegg, slik at utbyggere raskt kan vurdere økonomien i prosjekter. Dette er presentert for Idrettsavdelingen i Kultur- og Kirkedepartementet, og inngår i deres arbeid med anleggsplaner. Det utarbeides for øvrig et statusdokument vedr. anlegg som diskusjonsgrunnlag om anleggsplan på skøytetinget. i) Arrangement Norges Skøyteforbund har i perioden stått som ansvarlig arrangør av to internasjonale mesterskap i hurtigløp, EM 2006 (Hamar ) og VM Sprint 2007 ( ). Begge mesterskapene ga et godt økonomisk overskudd. Under første dag av EM 2006 oppsto det en helt uventet situasjon da fryseanlegget i Vikingskipet brøt sammen. Det endte med at 5000m for menn måtte utsettes til søndag, slik at de mannlige deltakerne måtte gå tre distanser på avslutningsdagen. Til tross for disse store vanskelighetene ble mesterskapet gjennomført på en forsvarlig måte, takket være utmerket samarbeid mellom overdommerne, ISUs tilstedeværende representanter, hovedkomiteen og HOA. Problemene under EM 2006 medførte at HOA sommeren 2006 gjennomførte en fullstendig rehabilitering av fryseanlegget i Vikingskipet til en kostnad av ca. 11 millioner kroner, og sesongen 2006/2007 ble gjennomført uten problemer. Sprint-VM ble et velarrangert og sportslig vellykket mesterskap, med gode resultater på den kanskje beste is noengang i Vikingskipet. Ellers har vi i siste sesong hatt ansvaret for tre internasjonale begivenheter. Når det gjelder ISU Junior Grand Prix (Spin of Norway) som ble arrangert på Jordal Amfi fra 27. september til 1. oktober 2006, vises det til egen redegjørelse under Kunstløpskomiteens beretning. Arendal Skøyteklubb og Dølemo IL påtok seg arrangementsansvaret for 4-landskampen i hurtigløp for neosenior og junior desember 2006, mens Bergen Skøyteklubb tok seg av den nordiske gutte- og jentelandskampen, som ble avviklet på Slåtthaug Kunstisbane Begge disse arrangementene ble avviklet på en meget tilfredsstillende måte. Samtlige nasjonale mesterskapsarrangement i kunstløp og hurtigløp har blitt avviklet etter programmet, og det er styrets oppfatning at kvaliteten på disse arrangementene blir stadig bedre. Spesielt skal nevnes NM allround senior i hurtigløp 2006, som markerte åpningen av den nye kunstisbanen i Arendal. Stevnet ble en dundrende suksess, både sportslig og økonomisk, med en publikumstilstrømning som vi må flere tiår tilbake for å finne maken til. Landsmesterskapet i hurtigløp for jenter og gutter ble for første gang i historien avviklet i Nord-Norge, og Tromsø Skøyteklubb sto for en flott arrangement til tross for at dårlig flyvær skapet problemer for noen av deltakerne som ikke kom seg til Ishavsbyen grunnet innstilte flyavganger. Ellers er det styrets oppfatning at den revisjonen av NM-programmet som etter å ha blitt behandlet av en styreoppnevnt komité ble vedtatt på tinget i 2005 har vært meget vellykket. Styret vil takke våre iherdige og entusiastiske arrangører av store og små stevner over det ganske land for stor og uegennyttig innsats. Konkurranseaktiviteten er selve kjernen i vår virksomhet, og grunnlaget for all aktivitet i Skøyte-Norge. j) Internett Arbeidet med forbundets hjemmesider har høy prioritet. Arild Gjerde fra forbundskontoret har hatt det redaksjonelle hovedansvaret, Gunnar Nygaard har stått for det meste av den daglige oppdateringen, mens Bjørn-Ove Indrøy har hatt ansvaret for design og tekniske løsninger. Magne Teigen har bidratt med jevnlige oppdateringer av statistikker. Hjemmesidene våre har fire hovedmålsettinger: - Være tidlig ute med norske skøytenyheter og ha best mulig resultattjeneste - Informere om tiltak og møter i forbundets regi, som kurs, Ledermøte/ting etc. - Ha lett tilgjengelig basisstoff om organisasjonen, som regelverk, adresser etc. - Ha en aktiv statistikkservice med jevnlige oppdateringer En av hovedutfordringene er er å gjøre det enkelt for brukerne å finne fram i den omfattende og voksende informasjonsmengden. Design og funksjonalitet vurderes kontinuerlig, og tips fra brukerne er meget verdifulle. Sist sesong ble hjemmesidene ved flere anledninger brukt til å kvalitetssikre påmeldingslister og registrere strykninger til nasjonale mesterskap og Norgescup-stevner. Dette fungerte svært godt og gjorde arbeidet for overdommere/arrangører betydelig lettere. I kommende sesong vil dette bli forsøkt gjennomført for samtlige viktige stevner i Norge. I sesongen foregår mye av oppdateringsarbeidet naturlig nok i helgene, slik at resultatene kan være mest mulig oppdatert. Samarbeidet med stevnearrangører har fungert utmerket, og klubbene blir stadig flinkere til å sende inn eller publisere resultater

Norges Skøyteforbund ÅRBOK. aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54

Norges Skøyteforbund ÅRBOK. aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54 Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2009 2011 aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54 Norges Skøyteforbund 2011 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout:

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer

Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2013, Thon Hotell Vettre, Asker. 7.-9. juni 2013

Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2013, Thon Hotell Vettre, Asker. 7.-9. juni 2013 Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2013, Thon Hotell Vettre, Asker 7.-9. juni 2013 1. Tingets åpning a) Minnetaler Tinget ble åpnet med at presidenten i Norges Skøyteforbund, Vibecke Sørensen, holdt

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl. 1330-1600 Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013 Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013 Gardermoen 23. mars 2014 Side 2 INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 4 FORRETNINGSORDEN... 4 BERETNING... 5 FORBUNDSTINGET 2013... 5 TILLITSVALGTE... 5 FORBUNDSSTYRET...

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP F O R NORGES BANDYFORBUND B U N D S T I N G E ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012-2014 STRATEGI-ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2014-2017 T FORBUNDSTINGET NBF LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 1200 UBC ULLEVAAL STADION,

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND'S TING Referat fra Tinget 10.- 11. mai 2014 Rica Hotel Gardermoen, Jessheim 1. ÅPNING Jan Roger Skyttesæter, president i Norges Bueskytterforbund,

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

Årsberetning 2007-2008. Norges Rytterforbunds ordinære ting Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 15. mars 2009

Årsberetning 2007-2008. Norges Rytterforbunds ordinære ting Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 15. mars 2009 Årsberetning 2007-2008 Norges Rytterforbunds ordinære ting Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 15. mars 2009 Sidehenvisninger Side Ryttertinget 2009 Saksliste 1 Sak 4: Årsberetning 2007-2008 Sak 5:

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsberetning 2011-2012. Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013

Årsberetning 2011-2012. Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013 Årsberetning 2011-2012 Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013 Sidehenvisninger Ryttertinget 2013 Saksliste 3 Side Side Sak 4: Årsberetning 2011-2012 Sak 5: Regnskap

Detaljer

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND Versjon 5 NORGES STYRKELØFTFORBUND KLUBB OG REGION KOMITEEN Organisasjons håndbok ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 POLICY... 3 1.2 FORMÅLSPARAGRAF... 3 1.3 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN...

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

HOVEDSAKSDOKUMENT NORGES SKISKYTTERFORBUNDS 18. ORDINÆRE FORBUNDSTING

HOVEDSAKSDOKUMENT NORGES SKISKYTTERFORBUNDS 18. ORDINÆRE FORBUNDSTING HOVEDSAKSDOKUMENT NORGES SKISKYTTERFORBUNDS 18. ORDINÆRE FORBUNDSTING Stiklestad 13.-15. juni 2014 Tinget 2014 Program Fredag 13. juni 17.30 20.30 Temamøte: - Velkommen - Presentasjon VM 2016 - Idedugnad:

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter... side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter... side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomité for Tingprotokollen og to representanter

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsberetning 2009-2010. Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011

Årsberetning 2009-2010. Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011 Årsberetning 2009-2010 Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011 Sidehenvisninger Ryttertinget 2011 Saksliste 3 Side Side Sak 4: Årsberetning 2009-2010 Sak

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SPORT A-LANDSLAGET For A-landslaget herrer inneholdt denne sesongen to store turneringer. Først Olympiske leker i Sochi (februar 2014), deretter VM i Minsk (mai 2014). Forberedelsene

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2003 Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Årsberetning 2003 2 2003 har vært et spesielt år for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). På den ene siden

Detaljer