Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Skøyteforbund ÅRBOK"

Transkript

1 Norges Skøyteforbund ÅRBOK

2 Norges Skøyteforbund 2007 Redaktør: Arild Gjerde Statistikk/resultater: Magne Teigen Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv Media AS Opplag: 600 eks. INNHOLD Innkalling og Forretningsorden Norges Skøyteforbunds ting Protokoll Norges Skøyteforbunds ting Beretninger Styret Toppidrett Breddeidrett Teknisk Kunstløp Teknisk Hurtigløp Tingvalgte komiteer Styrets oppsummering Økonomi Regnskap og balanse for 2005 med noter Regnskap og balanse for 2006 med noter Langtidbudsjett med kommentarer Innkomne forslag Norges Skøyteforbunds ting Lovforslag Andre forslag Forslag til behandling i seksjonsmøte hurtigløp Forslag til behandling i seksjonsmøte kunstløp Forslag Kongepokalenes fordeling 2008/ Resultater Kunstløp Hurtigløp Rekorder og bestenoteringer Historikk NSFs presidenter NSFs årsmøter/ting NSFs tingdirigenter NSFs utmerkelser NSFs distansemerke

3 INNKALLING til ordinært ting for Norges Skøyteforbund Det innkalles herved til Forbundsting på Victoria Hotel, Stavanger, fredag 15., lørdag 16. og søndag 17. juni Tingforhandlingene starter fredag 15. juni kl Dagsorden 1. Tingets åpning a) Minnetaler b) Åpningstale c) Hilsningstaler 2. Konstituering a) Godkjenning av innkalling til Tinget b) Godkjenning av fullmaktene c) Godkjenning av dagsorden d) Godkjenning av forretningsorden e) Valg av: - 2 dirigenter - sekretærer - 2 tillitsvalgte til å undertegne protokollen - reisefordelingskomité - tellekorps 3. Beretninger 4. Regnskap a) Regnskap for perioden til b) Regnskap for perioden til NSFs strategi- og handlingsplan 6. Seksjonsmøter kunstløp og hurtigløp 7. Langtidsbudsjett Innkomne forslag a) Lovforslag b) Andre forslag c) Kongepokalenes fordeling i 2008 og Valg ifølge lovene FORRETNINGSORDEN Norges Skøyteforbunds ting Forretningsorden 1. Tinget ledes av de tingvalgte dirigentene, som innbyrdes fordeler ledelsen av forhandlingene. Forhandingene tas opp på lydbånd, og på dette grunnlag skrives protokollen av NSFs sekretariat. Protokollen offentliggjøres i henhold til NSFs lov. 2. Ingen representant må gis rett til ordet mer enn tre 3 ganger i samme sak. Taletiden settes til fem 5 minutter første gang, tre 3 minutter andre og ett 1 minutt tredje gang. Unntak kan gjøres gjeldene for presidenten og de områdeansvarlige. Når det gjelder begrensning av taletiden for første gangs opptreden, gjøres unntak for innledningsforedrag og representanter som har forslag på sakslisten. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett 1 minutts taletid. Tingets dirigenter kan foreslå forkortning av taletiden og strek for inntegnede talere. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigentene og må være undertegnet med organisasjonens og representantenes navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt eller etter at saken er tatt opp til votering. 4. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak NSFs lover fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke disse stemmene regnes som «ikke avgitt». 5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen. Se også NSFs lover, Fullmakter Ifølge NSFs lover skal fullmakter være Norges Skøyteforbund i hende senest 3 dager før Tingets avholdelse. Fullmaktsskjemaene må følgelig være postlagt så tidlig at forbundskontoret har dem ihende senest tirsdag 12. juni Fullmakter som kommer senere vil ikke bli godkjent! Skjema for reisefordelingen skal sendes NSF samtidig med fullmaktene. Skjema for fullmakt og reiseutgifter sendes fra NSF sammen med Årboken. Reisefordeling Skjemaene for reisefordelingsutgifter skal sendes NSF samtidig med fullmaktene. 4 5

4 PROTOKOLL Norges Skøyteforbunds ting 2005 Skøytetinget 2005 ble avholdt på Grand Nordic Hotel, Harstad i tiden mai 2005, med Harstad Skøyteklubb og Norges Skøyteforbund som tekniske arrangører. 1. Tingets åpning a) Minnetaler Tinget ble åpnet med at presidenten i Norges Skøyteforbund, Terje Andersen, holdt minnetale over sentrale personer i norsk skøytesport som hadde gått bort i løpet av siste tingperiode: Thorbjørn Kaastad, Odd Jens Bjerkli, Leif Thronæs og Bente Erstad. De ble minnet av tingforsamlingen med ett minutts stillhet. b) Åpningstale Presidenten ønsket delegater og gjester velkommen til tinget i Harstad, og spesielt velkommen til Ordføreren i Harstad. Han minnet om at Harstad hadde fostret mange kjente løpere opp igjennom årene. Presidenten sa det hadde skjedd mye i forbundet siden Tinget sist var samlet i Arendal. Det første det nyvalgte styret tok fatt på var å gjennomgå budsjettet slik det var vedtatt. Den vedtatte målsettingen om oppbygging av ny egenkapital måtte medføre en omorganisering av forbundets drift, uten dette ville målet ikke kunne nås. Fokus skulle være på idrettslig aktivitet for å oppnå internasjonale plasseringer innen hurtigløp. Gjennom tingperioden hadde man kommet lenger i dette, både når det gjaldt anvendelse av midler, øke profesjonaliseringen i organisasjonen og bedre tilbudet til de aktive. Presidenten takket de som hadde vært involvert i prosessen for en konstruktiv holdning til utfordringene. Presidenten redegjorde for det krav om manglende innbetalt arbeidsgiveravgift som forbundet mottok i Dette gjaldt for lave innbetalinger i perioden Dette og andre ekstraordinære utgifter hadde medført at forbundet igjen har tapt sin egenkapital. I tillegg varslet presidenten om vanskene med forbundets generalsponsor Unofon og deres oppfølging av de avtalte økonomiske forpliktelsene. Begge sakene vil bli tatt opp igjen ifm. gjennomgang av regnskapene. På det sportslige plan pekte presidenten på de nylig gjennomførte mesterskapene, VM Allround på Hamar og Nordisk mesterskap kunstløp i Asker, begge flott arrangert. I tillegg nevnte han spesielt de norske resultatene i VM Enkeltdistanser i Inzell og for Michael Chrolenko med gull i juniorklassen i Nordisk mesterskap i kunstløp. Svært gledelig er det også at Arendal kunstisbane er åpnet for bruk. Presidenten pekte også på de øvrige anleggene i utvikling, spesielt i Bjugn, Kristiansund og Stavanger. Anleggsutvikling vil være et viktig felt å følge opp framover, også mindre kunstisflater for hurtigløp enn de tradisjonelle 400-metersbanene. Presidenten pekte også på viktigheten av internasjonal kontakt. Det er større og større rift om å være arrangør av både internasjonale kunstløps- og hurtigløpsmesterskap, og dermed viktig i større og større grad å være tilstede der slike bestemmelser fattes. Han berømmet vårt engasjement på teknisk side internasjonalt, men savnet et mer politisk engasjement. Internasjonalt samkvem bør også inkludere et bredere samarbeid med våre naboland om på rekrutteringssiden. Norges Idrettsforbund og Olympiske komite vil framover bruke tid på å diskutere samarbeidsløsninger og sammenslåingsmuligheter både innen idrettskretsleddet og særforbundsleddet. Dette vil også kunne berøre Norges Skøyteforbund, og det er viktig å engasjere seg i slike diskusjoner. Presidenten mente det er viktig å fokusere på organisasjonsutvikling framover, og henstilte til Tinget å vurdere sammensetning av det nye styret på basis av både krav til kompetanse og tid til å oppfylle styrevervene. Det er en stadig økende konkurranse om både medlemmer og oppmerksomhet, så det ligger store utfordringer framover. Som nasjonalidrett må også vi kjempe om medias og sponsorenes gunst. Presidenten avsluttet med å takke Harstad skøyteklubb for invitasjonen til Tinget. Han takket også tingdelegatene og alle engasjerte frivillige i Skøyte-Norge for innsatsen som sammen skal bringe skøytesporten videre. Han ønsket lykke til med tingforhandlingene. c) Hilsningstaler Presidenten ga ordet til ordfører Halvard Hansen fra Harstad kommune. Han ønsket velkommen til kommunen og hilste til tinget. Ordføreren pekte på utviklingen Harstad er inne i, og de tilbud den har både til innbyggere og tilreisende. Han berømmet likeledes Harstad Skøyteklubb for stor innsats for å gi et skøytetilbud i kommunen. Presidenten takket ordføreren for hilsenen, og overrakte blomster. 2. Konstituering Generalsekretær Morten Almaas foretok konstitueringen av tinget. a) Godkjenning av innkallingen til tinget Tinget var innkalt i henhold til lovens 12, og innkallingen ble enstemmig godkjent. b) Godkjenning av fullmakter Innen fristens utløp hadde det kommet inn 101 fullmaker til forbundskontoret i henhold til lovens 11. c) Godkjenning av dagsorden Den fremlagte dagsorden i samsvar med lovens 13 ble enstemmig godkjent. Presidenten orienterte om to saker styret ønsket tingbehandling på, henholdsvis bytte av revisor og sponsoravtalen med unofon. Generalsekretær opplyste at lovteksten på nettsidene etter vedtak fra tinget i 2003 ikke er fullstendig oppdatert. Dette vil bli gjort umiddelbart. d) Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden med den foreslåtte endring enstemmig vedtatt. e) Tingets funksjonærer - Kjellaug Olsen og Martin Holtung ble enstemmig valgt til tingets dirigenter - Generalsekretær Morten Almaas ble enstemmig valgt til tingets sekretær - Johs. Wetten, Hamar IL og Reidun Vikan, Trondheim Skøyteklubb ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen 6 7

5 - Olaf Steffenak, Nord-Norsk Skøytekrets, Anne Brit Kleiberg, Bergen Kunstløpsklubb og Arild Gjerde fra administrasjonen ble enstemmig valgt til reisefordelingskomité - Bjørn-Ove Indrøy, Erik Øsmundset og Bjørg Ellen Ringdal ble enstemmig valgt til tellekorps 3. Styrets beretning Beretningen ble gjennomgått punkt for punkt. a) Forbundsstyret Styremedlem Knut A. Ludahl bemerket at kunstisbanen i Drammen ikke ble åpnet i gjeldende periode. NM sprint som arrangement var utelatt i teksten for Stange Sportsklubb arrangerte landsmesterskapet i 2005, dette var også utelatt. Nordisk mesterskap kunstløp var heller ikke nevnt i beretningen. Hordaland skøytekrets skal erstatte Hordalandsalliansen som arrangøransvarlig. En delegate roste kvaliteten på nettsidene, og oppfordret til ytterligere oppdateringer av disse. b) Rapport Toppidrett Ingen bemerkninger fra tingdelegatene. c) Rapport Breddeområdet Det ble bemerket at barneidrettsbestemmelsene må følges opp både i vår egen og andre idretter. Aktiviteten Skøyteknappen i skolene må framover gå i regi av klubber og kretser på bakgrunn av bemerkninger fra NIF. Det ble spurt om oppfølging av en utøver som ønsket å delta i inline-stevner. Generalsekretær redegjorde for kontakten som hadde vært og mulighetene framover. Det ble savnet representanter fra ungdomsgruppen. Det ble redegjort for at disse hadde trukket seg fra styret i inneværende periode. d) Beretning Teknisk Kunstløp Marja Salonen Pettersen skal føres opp som medlem dommerutvalget. Berit Aarnes skal føres opp som dommer i Nordisk mesterskap. e) Beretning Teknisk Hurtigløp deltakere gjennomførte oppfriskingsseminaret. Are Strickert, Falken og Steffen Strømsvik, Leinstrand føres opp som nye startere. Med ovenstående presiseringer ble beretningen enstemmig vedtatt. Generalsekretæren orienterte om de aktuelle presseoppslagene og anvendelse av automatinntekter og NIF-tilskudd til bredde- og rekrutteringsaktiviteter. Representant fra Geithus skøyteklubb orienterte om utbyggingsplaner for kunstisbanen på Furumo. 4. Regnskap Dirigenten gjennomgikk regnskapet og leste opp revisors og kontrollkomiteens beretning for de enkelte år. Presidenten orienterte nærmere om regnskapstallene, og pekte spesielt på det vanskelige utgangspunktet med det vedtatte langtidsbudsjettet. Dette måtte revideres for å skape et realistisk utgangspunkt for økonomistyringen framover. Oppbyggingen av egenkapital hadde fokus, men hendelser gjorde at takten ble lavere enn forutsatt. Presidenten redegjorde også om saken som lå til grunn for at Oslo likningskontor hadde etterlignet Norges Skøyteforbund for mangelfull innbetaling av arbeidsgiveravgift for årene Saken er enda ikke avgjort, men de økonomiske konsekvensene er tatt høyde for i regnskapet. a) For perioden Ingen spesielle kommentarer fra delegatene ifm. regnskap Regnskapet for 2003 ble enstemmig vedtatt. b) For perioden Det ble uttrykt ros til dagens sittende styre for åpenhet om skattesaken slik den framstår nå. Det daværende styret hadde en vanskelig vurdering om inngåelse av avtalene den gang, men fant det riktig etter en totalvurdering. Det ble ønsket at revisor orienterte om grunnlaget for avtalen. Lovkomiteen orienterte om at loven krever at det skal tas inn sakslisten på forhånd dersom tinget skal gjennomføre revisorvalg. Ordstyrer orienterte om at dette kan fravikes hvis det fremmes skriftlige forslag som vedtas til votering. Regnskapet for 2004 ble enstemmig vedtatt. 5. Innkomne forslag a) Lovforslag ORGANISASJONSKOMITEENS INNSTILLING Generalsekretær orienterte om Organisasjonskomiteens mandat, dets arbeid og sammensetning. Begrunnelser og konklusjoner ble gjennomgått. Det vises til for øvrig sakspapirene. Votering om innstillingen blir gjort under de enkelte lovforslag. Tinget pekte på enkelte faktafeil i innstillingen, som ble rettet opp. Likeledes ble det oppklart hvordan ansvar for anleggsarbeid, arrangement og toppidrett skal organiseres ved siden av teknisk hurtigløp. Det ble uttrykt viktighet at styret gis en sammensetning som foreslått for å sikre relevant kompetanse ift. det formelle ansvar styret har. Etter diskusjonen og avklaringer uttrykte Lovkomiteen at de støtter det framlagte forslag fra Organisasjonskomiteen. Tinget ga gjennom en prøvevotering sin fulle tilslutning til forslagene fra Organisasjonskomiteen. De enkelte lovmessige konsekvenser vil bli behandlet som lovendringsforslag. På dette tidspunkt av tingforhandlingene presenterte Valgkomiteen sin innstilling, og begrunnet denne. De enkelte kandidater ble presentert. TILSETTING AV NY REVISOR Presidenten presenterte styrets forslag om endring av revisor. Bakgrunnen for forslaget var den situasjonen Norges Skøyteforbund var kommet i etter den nevnte saken om manglende innebetaling av arbeidsgiveravgift Lovkomiteens leder orienterte om formalia ifm. behandlingen av slikt forslag. 8 9

6 Revisor orienterte kort og stilte seg i utgangspunktet helt åpen i forhold til gjenvalg eller ikke. På et senere tidspunkt gjorde revisor det klart at hun trakk sitt kandidatur. Det ble så gjennomført separate seksjonsmøter for henholdsvis hurtigløp og kunstløp. Forslag 1: Forslaget enstemmig vedtatt Forslag 2: Forslaget trukket. Forslag 3: Styremedlem Knut A. Ludahl fremmet følgende presiseringer til lovforslaget: senior fjernes i tekstlinjene Under d): allround erstattes med sammenlagt Siste strekpunkt: endres til 30 år Forslagsstiller aksepterer at det tas inn 16 år som alder Forslaget enstemmig vedtatt. Forslag 4: Enstemmig vedtatt å oversende forslaget til styret. Forslag 5: Under dette lovforslaget ble det orientert om status for arbeidet med kunstis på Frogner stadion, Oslo. Dette ser nå ut til å bli realisert. Enstemmig vedtatt å oversende forslaget til styret. Forslag 6: Forslaget trukket. Forslag 7: Forslaget forkastet mot 1 stemme. b) Forslag Spesielle bestemmelser hurtigløp Forslag 8: Forslaget trukket. Forslag 9: Forslaget oversendes styret for behandling. Forslag 10: Forslaget oversendes styret for behandling. 6. NSFs Strategi- og Handlingsplan Gjeldende langtidsplan ble kommentert fra administrasjonen. Den blir videreført fram mot tinget i Langtidsbudsjettet Generalsekretæren innledet budsjettdebatten med å gå igjennom og presentere styrets langtidsbudsjettforslag. Det ble også presentert økonomiske spesifikasjoner for den idrettsfaglige aktiviteten generelt og toppidrettssatsingen spesielt. Tinget var opptatt av bl.a. finansieringsgrunnlaget for regionsarbeidet, økonomi og organisering rundt internasjonale mesterskap i Norge og midler til skøytegymnas. I tillegg ble det bemerket at det kan skje endringer på automatmarkedet som kan påvirke økonomien for Skøyteforbundet. Forbundsstyret ble oppfordret til å vurdere en sentral avtale med regionstrenere til forskjell fra de løse regionale avtalene som er i dag. Det ble ikke fremmet konkrete endringsforslag. Langtidsbudsjettet ble enstemmig vedtatt som framlagt. I tilknytning til denne saken orienterte presidenten om sponsorsituasjonen og fremmet følgende forslag: «Forbundsstyret har i styremøte vedtatt å søke en anbefaling fra tinget når det gjelder videre samarbeid med unofon. Skøytetinget gir styret fullmakt til å reforhandle og om nødvendig avvikle gjeldende sponsoravtale med unofon.» Tinget ga sin tilslutning til forslaget. 8. Forslag til Kongepokalenes fordeling 2006 og 2007 Styret fremla følgende forslag: Kongepokalene for 2006 og 2007 settes opp i følgende mesterskap: 2006: Menn sprint hurtigløp Kvinner enkeltdistanser hurtigløp 2007: Menn allround hurtigløp Kvinner allround hurtigløp Styrets forslag vedtatt mot en stemme. Forslag 11: Forslaget oversendes styret for behandling

7 9. Valg Valgene ble basert på vedtaket om den nye organisasjonsmodellen. Forbundsstyret Forslag på President: Terje Andersen, TT Skøyter Terje Andersen enstemmig gjenvalgt. Forslag på Visepresident: Vibecke Sørensen, OI Vibecke Sørensen enstemmig valgt. Varamedlem: Enstemmig valgt. Appellutvalg Leder: Medlemmer: Varamedlemmer: Enstemmig valgt. Roar Eriksen, Herkules Skøyter Hroar Elvenes, OI Knut Johannesen, ASK Unni Knudsen, ASK Vivi-Ann Østby-Eng, OI Odd Olsen, Spk Ceres Forslag på styremedlem Teknisk hurtigløp: Knut Ludahl, IF Fram Knut Ludahl enstemmig valgt. Forslag på styremedlem Barn Bredde Rekruttering: Espen Riktor, Lilleborg IK Espen Riktor enstemmig valgt. Forslag på styremedlem Teknisk kunstløp: Mona Adolfsen, OI Mona Adolfsen enstemmig valgt. Forslag på styremedlem: Yngve Hågensen, ASK Yngve Hågensen enstemmig valgt. Forslag på styremedlem: Kim Wedum, OSK Kim Wedum enstemmig valgt. Forslag på Varamedlem Teknisk hurtigløp: Erik Øsmundset, Eidsvold Turn Skøyter Erik Øsmundset enstemmig valgt. Forslag på Varamedlem Barn Bredde Rekruttering: Gunn Rigmor Thomassen, Bossekop UL og Sturla Mysen, TT foreslått. Sturla Mysen, TT valgt. Forslag på Varamedlem Teknisk Kunstløp: Kari-Anne Olsen, AKK Kari-Anne Olsen enstemmig valgt. Forslag på Varamedlem styret: Julie Vister Nordbø, AKK Julie Vister Nordbø enstemmig valgt. Kontrollkomité Leder: Medlem: Varamedlem: Enstemmig valgt. Lovkomité Leder: Medlemmer: Erik Ekornhol, OI Hans Petter Carlsen, OSK Mette Midtun Walde, SKK Knut A. Olsen, IF Fram Bjørg Røsto Jensen, FKK Tove M. Berg, Harstad SK Domsutvalg Leder: Medlemmer: Varamedlem: Enstemmig valgt. Anstein Gjengedal, OI Nils Dagfinn Lier, OSK Sigrun Mørkeseth, Fredrikstad KK Odd Knudsen, TT Valgkomité Forslag på Bjørn Gulliksen, Magne Teigen og Tor Helge Hetland som medlem ble fremmet. Utfallet av valget ble: Leder: Medlem: Varamedlem: Bjørn F. Magnussen, Spk Falken Evy Namtvedt, Bergen KK Tor Helge Hetland, Stavanger SK (ny) Berit Steigedal, AKK Magne Teigen, Kongsberg IF, skøyter (ny) Reidun Vikan, TSK Revisor Valgkomiteens leder presenterte forslaget på Deloitte v/revisor Torgeir Dahle Enstemmig valgt. 10. Avslutning Presidenten takket for tilliten. Han takket de som gikk ut av styret. I tillegg takket han dirigentene for deres innsats, administrasjonen og lokal arrangør for vel gjennomført arrangement. Presidenten oppsummerte tingforhandlingene og den gode debatten med fokus på økonomi og utvikling av skøytesporten. Deretter erklærte han Skøytetinget 2005 for hevet. Avslutningsvis takket Dagfinn Sjonsti, Harstad Skøyteklubb for besøket. Protokollfører: Generalsekretær Morten Almaas Protokollen, som er skrevet på grunnlag av video-opptak som oppbevares i NSFs sekretariat, godkjennes. Johs. Wetten sign Reidun Vikan sign 12 13

8 BERETNINGER 1. Forbundsstyret a) Sammensetning Etter forbundstinget i Harstad 2005 har forbundsstyret hatt følgende sammensetning: President: Visepresident: Bredde/rekruttering: Vara: Teknisk Kunstløp: Vara: Teknisk Hurtigløp: Vara: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Terje Andersen, Tønsbergs Turnforening Vibecke Sørensen, Oslo Idrettslag Rolf Espen Riktor, Lilleborg Idrettsklubb Sturla Mysen, Tønsbergs Turnforening Mona Adolfsen, Oslo Idrettslag Kari-Anne Olsen, Asker Kunstløpklubb Knut Ludahl, Idrettforeningen Fram Erik Øsmundset, Eidsvoll Turnforening Kim Wedum, Oslo Skøyteklubb Yngve Hågensen, Aktiv Skøyteklubb Julie Vister Nordbø, Asker Kunstløpklubb b) Møtevirksomhet Det har i perioden vært avholdt 8 styremøter med i alt 54 protokollerte saker samt 7 AUmøter med 26 saker i I 2006 har det vært avholdt 8 styremøter med 64 saker, og 4 AU-møter med 29 saker. c) Styrets arbeid Styrets viktigste arbeid i denne perioden har vært å fortsette konsolideringen av forbundets økonomi. Med lave egeninntekter og negativ egenkapital, har det vært begrenset rom for nysatsing. Forbundsstyret har i perioden måttet engasjere seg sterkt i arbeidsgiveravgiftssaken med Oslo likningskontor, samt saken fra Lotteri- og stiftelsestilsynet med trussel om tilbaketrekning av automatløyver i Den nye organisasjonsmodellen vedtatt på Skøytetinget i Harstad 2005 har blitt implementert, og fungerer etter styrets mening hensiktsmessig. Følgende representerte NSF på ISU-kongressen i Budapest, Ungarn i juni 2006: Terje Andersen, Knut Ludahl og Mona Adolfsen fra styret, samt generalsekretær Morten Almaas. Tron Espeli er fortsatt leder av Teknisk Komité Hurtigløp i ISU. Han er for tiden vår eneste valgte representant i ISUs styrende organer. d) Sponsorarbeidet Arbeidet med å øke sponsorinntektene til landslagssatsing hurtigløp har gitt gode resultater, og vil bli fulgt opp videre framover. Forbundet har ikke benyttet særskilte sponsormeklere, men benyttet rådgivertjenester knytter til avtaletekst etc. Sommeren 2005 sa forbundet opp avtalen med Unofon. I perioden etter dette har forbundet hatt generalsponsoravtale med Terra. Denne løper fram til og med sesongen 2007/2008. I tillegg har forbundet hovedsponsoravtaler med Ugland Industrier (ut sesongen 2007/2008) og AXA (ut sesongen 2009/2010). Utover dette har forbundet ulike utstyravtaler og barteravtaler. MPX, som har vært sponsor siden 2004, valgte å ikke fornye avtalen etter sesongen 2006/07. Forbundet har pr. dags dato to ledige sponsormerker og ekstern konsulent er engasjert for å hjelpe til med arbeidet for å skaffe disse sponsorene. e) Økonomi Langtidsbudsjettene fra Skøytetinget 2005 har blitt lagt til grunn for utarbeidelsen av de enkelte års budsjetter. Forutsetningene har imidlertid endret seg vesentlig underveis, og budsjettrevisjoner har vært nødvendig. Bl.a. har både uttreden fra og inngåelse av sponsoravtaler en viktig rolle. I tillegg har både inntektsnivået og varigheten av automatinntektene vært uklare inntil det siste, hvor beslutningen nå er fattet om at nåværende automatløyver inndras fra og med 30. juni Dette innebærer at Skøyteforbundet mister alle sine automatinntekter fra og med samme dato. Det er usikkert hvilke inntekter forbundet kan forventet ved innføring av ny ordning. Regnskapsoppsett og rapporteringsrutiner har blitt endret gjennom 2006, og er nå tilfredsstillende for en løpende oppfølging fra styrets side. Det utarbeides prognoser gjennom det enkelte driftsår. Regnskapet for 2005 viste et underskudd på kr Forbundet hadde dermed en negativ egenkapital på kr I 2005 hadde forbundet ingen internasjonale hurtigløpsmesterskap i Norge, dermed ingen inntekter fra slike. Regnskapet for 2006 viser derimot et overskudd på kr Så godt som hele den negative egenkapitalen er dermed rettet opp, og er pr på kr Styret klarte å innfri den økonomiske målsetting om et overskudd basert på normal drift, eksklusive inntekter fra internasjonale mesterskap.forbundet arrangerte EM Allround i Vikingskipet, noe som ga et vesentlig overskudd. Under arrangementet brøt kjøleanlegget sammen, noe som førte til betydelige forsinkelser i avviklingen andre løpsdag. Det viste seg senere at Vikingskipet måtte bytte hele kjøleanlegget, noe som medførte en betydelig investering for nasjonalanlegget. Både de aktive, funksjonærer og publikum tok hendelsen med fatning, og det medførte ingen negative konsekvenser eller følelser for skøytesporten. I 2006 var forbundet også arrangør av et internasjonalt Junior Grand Prix-stevne i kunstløp, denne gang på Jordal Amfi i Oslo. Stevnet hadde 110 deltakere fra 31 nasjoner. Dette medførte betydelige overskridelser av kostnader for overnatting, transport og opphold, noe som gjorde at arrangementet gikk med et underskudd på nær 1 mill. kroner. NSF har anmodet om ekstraordinær økonomisk støtte fra ISU i denne forbindelse. Styret ser på arrangementet som en viktig investering med det klare mål å få arrangere større internasjonale kunstløpsmesterskap i Norge. Gjennomføringen av mesterskapet viser også behov for en fast arrangørstab innen større internasjonale kunstløpsstevner slik det praktiseres innen hurtigløp. Forbundets inntektsside består av tre hovedelementer: - Overføringer fra NIF/OLT - Sponsorinntekter - Overskudd fra internasjonale hurtigløpsmesterskap Generelt har tippemiddeltilskuddet gjennom NIF vist et stabilt nivå. Det er liten grunn til å tro at dette vil øke vesentlig i årene som kommer. Tilskuddet er i hovedsak basert på innrapporterte medlemstall, og speiler således klubbaktiviteten. Olympiatoppen gir oss et generelt tilskudd til toppidrettsutvikling, i tillegg til enkelte prosjektmidler for spesielle tiltak. Faktisk har Skøyteforbundet fått vesentlig prosjektstøtte de senere år, bl.a. til medisinsk støtteapparat, treningsleire og også høydetreningsopphold

9 Kontrollkomiteen og revisjonen har vært løpende orientert om arbeidet i forbundet og den økonomiske utviklingen. f) NSFs administrasjon Forbundskontoret har i perioden hatt følgende bemanning: - Morten Almaas, generalsekretær - Arild Gjerde, konsulent (50%) - Bjørg Ellen Ringdal, konsulent (50 % fra november 2005) - Finn Aamodt, sportssjef (til ) - Øystein Haugen, stab sport sportssjef fra Lasse Sætre, utviklingssjef (fra ) g) NSFs organisasjon NSF har pr. 1. januar 2006 til sammen 89 klubber med et innrapportert medlemstall på Medlemstallet har dermed sunket gjennom det siste året. Den fullstendige medlemsstatistikken for forbundet viser: Lag Kvinner Menn Ksum Msum Totalt h) Bane- og anleggssituasjonen Fremdeles er anleggsutbyggingen avhengig av lokale initiativ og ildsjeler. For kunstløp sin del gis det muligheter i de nybygde ishallene for ishockey. Disse kommer flere steder i landet, og bør gi gode muligheter for nyetableringer av klubber. For hurtigløp er det flere store anleggsutbygginger på trappene. I inneværende tingperiode er innendørshallen på Bjugn i ferd med å ferdigstilles, med påtenkt åpning sommeren Det er et formidabelt løft å få til et slikt anlegg, og svært gledelig både for lokalmiljøet og skøytesporten i landet. Ellers er kunstisbane i Kristiansund og innendørshall i Stavanger på trappene. Flere andre steder i landet har også realistiske planer om innendørs skøytehaller. Skøyteforbundet har inngått en samarbeidsavtale med Norges Bandyforbund og ingeniørselskapet Norconsult om planarbeid på anleggssiden. Konkret har samarbeidet resultert i et kalkyleverktøy for kunstisanlegg, slik at utbyggere raskt kan vurdere økonomien i prosjekter. Dette er presentert for Idrettsavdelingen i Kultur- og Kirkedepartementet, og inngår i deres arbeid med anleggsplaner. Det utarbeides for øvrig et statusdokument vedr. anlegg som diskusjonsgrunnlag om anleggsplan på skøytetinget. i) Arrangement Norges Skøyteforbund har i perioden stått som ansvarlig arrangør av to internasjonale mesterskap i hurtigløp, EM 2006 (Hamar ) og VM Sprint 2007 ( ). Begge mesterskapene ga et godt økonomisk overskudd. Under første dag av EM 2006 oppsto det en helt uventet situasjon da fryseanlegget i Vikingskipet brøt sammen. Det endte med at 5000m for menn måtte utsettes til søndag, slik at de mannlige deltakerne måtte gå tre distanser på avslutningsdagen. Til tross for disse store vanskelighetene ble mesterskapet gjennomført på en forsvarlig måte, takket være utmerket samarbeid mellom overdommerne, ISUs tilstedeværende representanter, hovedkomiteen og HOA. Problemene under EM 2006 medførte at HOA sommeren 2006 gjennomførte en fullstendig rehabilitering av fryseanlegget i Vikingskipet til en kostnad av ca. 11 millioner kroner, og sesongen 2006/2007 ble gjennomført uten problemer. Sprint-VM ble et velarrangert og sportslig vellykket mesterskap, med gode resultater på den kanskje beste is noengang i Vikingskipet. Ellers har vi i siste sesong hatt ansvaret for tre internasjonale begivenheter. Når det gjelder ISU Junior Grand Prix (Spin of Norway) som ble arrangert på Jordal Amfi fra 27. september til 1. oktober 2006, vises det til egen redegjørelse under Kunstløpskomiteens beretning. Arendal Skøyteklubb og Dølemo IL påtok seg arrangementsansvaret for 4-landskampen i hurtigløp for neosenior og junior desember 2006, mens Bergen Skøyteklubb tok seg av den nordiske gutte- og jentelandskampen, som ble avviklet på Slåtthaug Kunstisbane Begge disse arrangementene ble avviklet på en meget tilfredsstillende måte. Samtlige nasjonale mesterskapsarrangement i kunstløp og hurtigløp har blitt avviklet etter programmet, og det er styrets oppfatning at kvaliteten på disse arrangementene blir stadig bedre. Spesielt skal nevnes NM allround senior i hurtigløp 2006, som markerte åpningen av den nye kunstisbanen i Arendal. Stevnet ble en dundrende suksess, både sportslig og økonomisk, med en publikumstilstrømning som vi må flere tiår tilbake for å finne maken til. Landsmesterskapet i hurtigløp for jenter og gutter ble for første gang i historien avviklet i Nord-Norge, og Tromsø Skøyteklubb sto for en flott arrangement til tross for at dårlig flyvær skapet problemer for noen av deltakerne som ikke kom seg til Ishavsbyen grunnet innstilte flyavganger. Ellers er det styrets oppfatning at den revisjonen av NM-programmet som etter å ha blitt behandlet av en styreoppnevnt komité ble vedtatt på tinget i 2005 har vært meget vellykket. Styret vil takke våre iherdige og entusiastiske arrangører av store og små stevner over det ganske land for stor og uegennyttig innsats. Konkurranseaktiviteten er selve kjernen i vår virksomhet, og grunnlaget for all aktivitet i Skøyte-Norge. j) Internett Arbeidet med forbundets hjemmesider har høy prioritet. Arild Gjerde fra forbundskontoret har hatt det redaksjonelle hovedansvaret, Gunnar Nygaard har stått for det meste av den daglige oppdateringen, mens Bjørn-Ove Indrøy har hatt ansvaret for design og tekniske løsninger. Magne Teigen har bidratt med jevnlige oppdateringer av statistikker. Hjemmesidene våre har fire hovedmålsettinger: - Være tidlig ute med norske skøytenyheter og ha best mulig resultattjeneste - Informere om tiltak og møter i forbundets regi, som kurs, Ledermøte/ting etc. - Ha lett tilgjengelig basisstoff om organisasjonen, som regelverk, adresser etc. - Ha en aktiv statistikkservice med jevnlige oppdateringer En av hovedutfordringene er er å gjøre det enkelt for brukerne å finne fram i den omfattende og voksende informasjonsmengden. Design og funksjonalitet vurderes kontinuerlig, og tips fra brukerne er meget verdifulle. Sist sesong ble hjemmesidene ved flere anledninger brukt til å kvalitetssikre påmeldingslister og registrere strykninger til nasjonale mesterskap og Norgescup-stevner. Dette fungerte svært godt og gjorde arbeidet for overdommere/arrangører betydelig lettere. I kommende sesong vil dette bli forsøkt gjennomført for samtlige viktige stevner i Norge. I sesongen foregår mye av oppdateringsarbeidet naturlig nok i helgene, slik at resultatene kan være mest mulig oppdatert. Samarbeidet med stevnearrangører har fungert utmerket, og klubbene blir stadig flinkere til å sende inn eller publisere resultater

NSF sportslige satsing kunstløp og hurtigløp

NSF sportslige satsing kunstløp og hurtigløp Norges Skøyteforbund NSF sportslige satsing kunstløp og hurtigløp Skøytetinget Stavanger 15-17. juni 2007 Kunstløp Norges Skøyteforbund Sportslig organisering kunstløp 2007/2008 Olympiatoppen -faglig ressursperson

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Oppsummering 2005/2006 Norges Skøyteforbund kunstløp NSF kunstløp,sesongen 2005/2006

Detaljer

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Vurdering måloppnåelse 1.2 Hovedmål 2003-2007 Beskrevet målsetting Stabilisere forbundets økonomiske fundament med tilstrekkelig egenkapital

Detaljer

NSF sportslige satsning hurtigløp

NSF sportslige satsning hurtigløp Norges Skøyteforbund NSF sportslige satsning hurtigløp Forbundsgrupper 2009/2010 NORGES SKØYTEFORBUNDS SPONSORER Sportslig organisering hurtigløp 2009/2010 Forbundsgruppe Elite Peter / løpere (3-5) Forbundsgruppe

Detaljer

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap sesongen 2017/2018

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap sesongen 2017/2018 Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap sesongen 2017/2018 NSF legger følgende prinsipper Finn og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2017/2018.

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Protokoll. Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Rune Gerhardsen

Protokoll. Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Rune Gerhardsen Protokoll Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Rune Gerhardsen Visepresident Torbjørn Digernes Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem

Detaljer

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter:

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter: Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap NSF legger følgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2015/2016. Styret

Detaljer

Protokoll. Styremøte #4/ Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Protokoll. Styremøte #4/ Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen Protokoll Styremøte #4/2012 14.05. 2012 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem Teknisk kunstløp

Detaljer

NSF sportslige satsning kunstløp. Ledermøte 1-2. juni 2012

NSF sportslige satsning kunstløp. Ledermøte 1-2. juni 2012 NSF sportslige satsning kunstløp Ledermøte 1-2. juni 2012 Strategi- og handlingsplan 2011-13 1.2 Sportslige resultater kunstløp forslag til hovedelementer i rullert plan Hovedmål: Deltagelse i OL 2014

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2017, Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen juni 2017

Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2017, Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen juni 2017 Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2017, Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 9.-11. juni 2017 1. Tingets åpning a) Minnetaler Tinget ble åpnet med at presidenten i Norges Skøyteforbund, Rune Gerhardsen,

Detaljer

Utlistet av Preben G Petersen / Magne Teigen, WSSSA KVINNER

Utlistet av Preben G Petersen / Magne Teigen, WSSSA KVINNER Utviklingen av Beste norske resultat på norsk bane 1994-2015 ( Videreføring av Utviklingen av Norske rekorder pr 1.7.1994 men f.o.m. 1994/95 KUN som bestenoteringer!! ) (Jfr. lista for NORSK REKORD som

Detaljer

Struktur / Organisering Regioner / kretser / klubber

Struktur / Organisering Regioner / kretser / klubber Norges Skøyteforbund Struktur / Organisering Regioner / kretser / klubber Ansvar og oppgaver Norges Skøyteforbund Krets / region / klubb 30-31. juli 2005, Hamar Region / krets / klubb REGION Region Furumo

Detaljer

Protokoll. Styremøte #2/2012 08.03. 2012 (Telefon) Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Protokoll. Styremøte #2/2012 08.03. 2012 (Telefon) Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen Protokoll Styremøte #2/2012 08.03. 2012 (Telefon) Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem Barn,

Detaljer

Årets overraskelse hurtigløp

Årets overraskelse hurtigløp Årets overraskelse hurtigløp Sesongen har bydd på flere positive overraskelser i hurtigløp, ikke minst på tampen av sesongen. Under World Cup-finalen på 5000 m for menn fikk vi vår første dobbeltseier

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 5-0 3. 1 2. 2 0 0 9

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 5-0 3. 1 2. 2 0 0 9 Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 5-0 3. 1 2. 2 0 0 9 Til helgen dreier skøyter seg igjen om det som skjer på isen og ikke utenfor. I Calgarys OL-hall fra 1988 skal

Detaljer

Protokoll. Styremøte #8/2011 (telefon) 26.09. 2011. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Protokoll. Styremøte #8/2011 (telefon) 26.09. 2011. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen Protokoll Styremøte #8/2011 (telefon) 26.09. 2011 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Barn, bredde Kolfinna Magnusdottir Styremedlem Teknisk

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Uttakskriterier sesongen 2004/2005 for internasjonal representasjon og norske mesterskap NSF legger etterfølgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2004/2005.

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2007 2009 Norges Skøyteforbund 2009 Redaktør: Arild Gjerde Statistikk/resultater: Magne Teigen Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv Media AS Opplag: 600

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Oppsummering 2005/2006 Videre planer, tanker og visjoner..

Oppsummering 2005/2006 Videre planer, tanker og visjoner.. Norges Skøyteforbund Oppsummering 2005/2006 Videre planer, tanker og visjoner.. Norges Skøyteforbund kunstløp NSF kunstløp,sesongen 2005/2006 Landslag, 5 utøvere 14-17 år Rekrutteringslag, 6 utøvere 11-13

Detaljer

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 Innhold Åpning... 2 Sak 1 Godkjenning av de frammøtte representanter... 2 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 2 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 3 Sak 4 Godkjenning

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

Ballongseksjonens seksjonsmøte 2015 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 21. mars 2015

Ballongseksjonens seksjonsmøte 2015 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 21. mars 2015 Ballongseksjonens seksjonsmøte 2015 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 21. mars 2015 Saksdokumenter Ballongseksjonens seksjonsmøte 2015 Side 1 PROGRAM Fredag 20. mars Ettermiddag/ kveld Ankomster og

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2015, Storefjell Resort Hotell, Gol 12.-14. juni 2015

Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2015, Storefjell Resort Hotell, Gol 12.-14. juni 2015 Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2015, Storefjell Resort Hotell, Gol 12.-14. juni 2015 1. Tingets åpning a) Minnetaler Tinget ble åpnet med at presidenten i Norges Skøyteforbund, Rune Gerhardsen,

Detaljer

Valgkomitéens innstilling til nytt NSF styre:

Valgkomitéens innstilling til nytt NSF styre: Valgkomitéens innstilling til nytt NSF styre: President Vibecke Sørensen (42) Oslo Idrettslag Vibecke har vært president i NSF siden 2008. Før det har hun tre år som visepresident i styret. Vibecke kom

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

Norges Danseforbund, Ting juni 2016 Thon Hotel Oslo Airport

Norges Danseforbund, Ting juni 2016 Thon Hotel Oslo Airport Seksjonsstyrets medlemmer Medlemsklubber NDs President eller dens stedfortreder Leder eller dennes stedfortreder i NDs komiteer/utvalg NDs administrative leder eller dens stedfortreder 3. juni 2016 MEDLEMSMØTE

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Handlingsplan NSF - Realisering av strategi for perioden 2009-2011. Av NSF 15. februar 2010

Handlingsplan NSF - Realisering av strategi for perioden 2009-2011. Av NSF 15. februar 2010 Handlingsplan NSF - Realisering av strategi for perioden 2009-2011 Av NSF 15. februar 2010 Rekruttering / barn / bredde Øke rekrutteringen i hurtigløp og kunstløp vesentlig. Skape fokus på skøyter som

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

NM enkeltdistanser 18.-20. oktober 2013 Vikingskipet

NM enkeltdistanser 18.-20. oktober 2013 Vikingskipet NM enkeltdistanser 18.-20. oktober 2013 Vikingskipet Norges skøyteforbund og Hamar IL skøytegruppe ønsker alle løpere, trenere, ledere og vårt skøyteinteresserte publikum velkommen til NM enkeltdistanser

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2003 2005 Norges Skøyteforbund 2005 Redaktør: Statistikk/resultater: Ombrekking: Ansvarlig trykk: Opplag: Arild Gjerde Magne Teigen Bjørn-Ove Indrøy Kursiv Media AS 600 eks.

Detaljer

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS Og EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND Idrettens Hus Tirsdag 9. mai 2017 KL 18.00 1 SAKLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE

Detaljer

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03 Norges speiderforbund Dok. nr. 90/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Sak nr. 71/03 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19. AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok

Detaljer

Oppnevning OD/ST

Oppnevning OD/ST Oppnevning OD/ST 2006-07 Norges Skøyteforbund ved Hurtigløpskomiteen/dommerutvalg hurtigløp (HK/DUH) har oppnevnt overdommere og startere til sesongens norske mesterskap og norgescupstevner. HK/DUH ber

Detaljer

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Vedlegg 1 Lovendringsforslag Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet NOTAT Til: Seiltinget 2015 Fra: Styret i Norges Seilforbund Dato: 21.01.2015 FORSLAG TIL LOVENDRINGER. Dette

Detaljer

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund 21. mars 2015 Åpning President Eline Oftedal åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen. Sak 1 Opprop og godkjenning av delegater Freddy S. Bruu ledet opprop av

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR)

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Stig Rønne (SR) Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.13 kl. 11.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Reidun Skretting (RS)

Detaljer

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Utarbeidet av Norges Skøyteforbund, breddeutvalget Mars 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REKRUTTERING TIL SKØYTESKOLEN...

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK. aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54

Norges Skøyteforbund ÅRBOK. aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54 Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2009 2011 aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54 Norges Skøyteforbund 2011 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout:

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 06/06

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 06/06 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/06 27.-28. januar 2006 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016. Hamar Idrettspark

Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016. Hamar Idrettspark Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016 Hamar Idrettspark 29. april 2016 1 Dagsorden 1. Åpning Innledning v/leder Godkjenning av innkalling og teknisk opplegg til årsmøtet 2. Møteledelse a) Valg av møteleder

Detaljer

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/05 14. 15. oktober 2005 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Årsberetning for Eidsvold Turnforening Skøyter 2015

Årsberetning for Eidsvold Turnforening Skøyter 2015 Årsberetning for Eidsvold Turnforening Skøyter 1. STYRET Leder: Mariann Dønnum Mariann Dønnum Nestleder: Maj Britt Aarnes Ronny Hovland Sekretær: Even Gulbrandsen Ingelin Berby Kasserer: Jan H. Gulbrandsen

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 18.mars 2014

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 18.mars 2014 HALDEN IDRETTSRÅD Postboks 2105, Brødløs 1760 Halden tlf: 69 18 66 86 tlf: 69 17 49 66 kontakt@halden-idrettsrad.com Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 18.mars 2014 Leder Per Nordlie ønsket alle

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND. Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00

REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND. Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00 REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00 35 stemmeberettigede delegater til stede. Se vedlagte liste over delegater. 12 Forbundstingets

Detaljer

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND PROTOKOLL. Idrettskretstinget 2016 Hedmark idrettskrets. 16. april kl på Scandic Ringsaker Hotell

NORGES IDRETTSFORBUND PROTOKOLL. Idrettskretstinget 2016 Hedmark idrettskrets. 16. april kl på Scandic Ringsaker Hotell NORGES IDRETTSFORBUND Hedmark idrettskrets o~ PROTOKOLL Idrettskretstinget 2016 Hedmark idrettskrets 16. april kl. 10.00-15.00 på Scandic Ringsaker Hotell NORGES IDRETTSFORBUND Hedmark idrettskrets - opp

Detaljer

I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND

I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND 33 Referat/ protokoll FORBUNDSTING 2017 z Sak 1: Åpning v/harald Rolfsen I følge NABSF lov 14 skal Tinget innkalles av styret med 2 måneders varsel. Forslag

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

norges skøyteforbund

norges skøyteforbund norges skøyteforbund STRATEGI FOR PERIODEN 2009-2011 NORGES SKØYTEFORBUND, NSF VEDTATT PÅ SKØYTETINGET, GEILO, JUNI 2009 NSF ble stiftet 27.februar 1893. NSF administrerer hurtigløp, kunstløp, inline og

Detaljer

Vedtak: Protokollen fra styremøte oktober 2012 enstemmig vedtatt uten endringer.

Vedtak: Protokollen fra styremøte oktober 2012 enstemmig vedtatt uten endringer. Til Styret PROTOKOLL STYREMØTE ONSDAG 16. JANUAR 2013 Sted: Radisson Airport Hotel, Gardermoen. Møtet startet kl. 17.00. Møtet avsluttet kl. 21.00. Til stede: Trond Wåland Lars Erik Hagen Tor-Egil Kristensen

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Gjennomgang av protokollerfra siste styre møte. Protokollene JJS 2002-2003 nr 2 og 3 ble gjennomgått og godkjent.

Gjennomgang av protokollerfra siste styre møte. Protokollene JJS 2002-2003 nr 2 og 3 ble gjennomgått og godkjent. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 4 2002/2004 STED: Oslo Ullevål DATO: 31. januar - 1. februar 2003 TID: Fredag kl. 18.00 22.00, lørdag kl. 9.00 15.00 TIL STEDE: Anne Søvik Leder Uwe Kubosch Nestleder

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Uttakskriterier 2017-2018 Per august 2017 (gjelder inntil annet er publisert). Generelt Sportslig vurdering ved klubbrepresentasjon i åpne klubbkonkurranser i alle ISUs medlemsland

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne

Innkalling til årsmøte i Skogvokterne Innkalling til årsmøte i Skogvokterne 15.05.2015 kl. 19:00 21:00 Solstølen, Hol kommune Sandnes, 29.04.2015 Denne innkallingen er sendt til alle betalende medlemmer av Skogvokterne. Det innkalles til årsmøte

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer