: : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret /08 KONKURRANSEUTSETTING I SANDNES KOMMUNE - STATUS - ERFARINGER OG STRATEGI Saken gjelder: Bystyret har i forbindelse med utarbeidelsen av økonomiplanen for , sak 97/08 bedt rådmannen vurdere områder for konkurranseutsetting. I denne saken gjennomgår rådmannen dagens status, hvilke erfaringer som er gjort og fremmer forslag til hvordan konkurranseutsetting bør håndteres i fremtiden, herunder hvordan identifisere områder som kan synes egnet for konkurranse. Gjeldene strategi for konkurranseutsetting gjennomgås og oppdateres. Rådmannen legger opp til at denne sakens konklusjoner utgjør kommunens fremtidige strategi. Bakgrunn: Definisjoner og avgrensning: Konkurranseutsetting : Konkurranse om leveransen av en vare eller tjeneste som kan utføres/leveres av både eksterne leverandører og kommunen selv. Konkurransekvalifisering: Sette egen enhet i stand til å konkurrere med eksterne leverandører. Konkurranseeksponering: Måle hvor konkurransedyktig egen enhet er sammenlignet med andre som leverer tilsvarende vare eller tjeneste. Kjøp av varer og tjenester som kommunen ikke produserer selv, enten det skjer med eller uten konkurranse, omfattes ikke av strategien. Dagens strategi: Bystyret i Sandnes kommune vedtok i desember 2002 rådmannens anbefaling om en strategi for det videre arbeidet med konkurranseutsetting/eksponering i kommunen. Strategien gjelder fortsatt. Jfr. vedlegg 1. Følgende 5 prinsipper utgjør i dag Sandnes kommune sin strategi for konkurranseutsetting: 1. Konkurranseutsetting/konkurranseeksponering benyttes for tjenesteenheter der det er grunn til å forvente at gevinsten ved å gjennomføre en konkurranse er større enn de administrative kostnader dette medfører. 2. Konkurranseutsetting av tjenesteområder bemannet med egne ansatte vil kunne føre til virksomhetsoverdragelse dersom kommunen taper konkurransen. Prosessen med virksomhetsoverdragelse synes å være komplisert og kan være en juridisk labyrint som kan skape unødvendig usikkerhet blant ansatte. For en del tjenesteområder vil det ikke være mulig å unngå en slik prosess. Side 1 av 10

2 3. For andre tjenesteområder kan anbud/tilbud alternativt hentes inn fra markedet når kommunen utvider tjenestetilbudet, ved nyetableringer o.a. og tjenester som kan tømmes for egne ansatte pga. naturlig avgang eller omplassering til andre oppgaver. Det at Sandnes er en kommune i sterk vekst og at det er stor turn over blant de ansatte gir gode muligheter for å benytte en slik strategi. Personalpolitiske retningslinjer i forbindelse med konkurranseutsetting og virksomhetsoverdragelse legger vekt på ansattes fremtidige vilkår i en konkurransesituasjon. En slik framgangsmåte som her skisseres vil ivareta dette og en vil lettere kunne oppnå ett godt samarbeidsklima med de ansatte og deres representanter. 4. Det bør i det enkelte tilfelle vurderes om kommunen selv skal unnlate å gi tilbud, slik at private driver tjenesten som grunnlag for benchmarking av tilsvarende kommunalt drevne enheter. Dette vil forenkle prosessen med konkurransen betydelig. Sparte ressurser kan da benyttes til å utvikle gode metoder for å måle og sammenligne resultater mellom privat og kommunalt drevne virksomheter. 5. Utvikling av verktøy for beregning av egne kostnader som grunnlag for sammenligning med tilsvarende tjenester videreføres i det allerede pågående prosjektet om utvikling av økonomiske tjenestefakta. Skulle slike beregninger vise at kommunen ikke selv driver effektivt vil en kunne gi klare resultatmål for egne virksomheter. Personalpolitiske retningslinjer: Kommunen har vedtatt personalpolitiske retningslinjer for håndteringen av konkurranseutsetting. Jfr. vedlegg 2. Denne saken omhandler ikke en gjennomgang eller revisjon av disse retningslinjene. Konkurranseutsetting i Sandnes kommune gjennomførte prosjekter: Prosjekt: I 1999 ble det etablert et Prosjekt konkurranseutsetting, med mandat å sette de utpekte enhetene i stand til å konkurrere på tilnærmet like vilkår som private aktører i løpet av Områdene som var en del av prosjektet var: - renhold - kantiner for ansatte - kjøkken på bo- og aktivitetssentrene - renovasjon Det ble ved avslutningen av prosjektet laget en rapport om hvert enkelt område. Rapportene inneholder bl.a. oversikt over effektiviseringstiltak og innsparinger oppnådd i prosjektperioden. Det er til dels påvist store innsparinger/effektiviseringstiltak i denne perioden. Prosjektet er avsluttet og rådmannen anbefalt i økonomiplanen oppfølging for de enkelte områdene. Det ble anbefalt konkurranseutsetting av deler av renhold og renovasjonen og at det ble arbeidet videre med å dokumentere fortsatt konkurransedyktighet for samtlige tjenesteområder. Renhold: I 2002 gjennomførte kommunen en anbudskonkurranse om renhold på tre av kommunens skoler. Konkurransen forutsatte mulig virksomhetsoverdragelse, krav om pensjonsordning, detaljert spesifiseringsnivå på tjenesten og mulig kommunalt tilbud. Ingen store private aktører valgte å gi tilbud. Ved anbudsfristens utløp var det kommet inn tre tilbud, ett internt, ett fra Stavanger Byggdrift KF og ett fra en liten privat bedrift. Stavanger Byggdrift KF vant konkurransen. Side 2 av 10

3 Innsparingen ved konkurransen var relativt liten, men oversteg kostnadene ved gjennomføringen av konkurransen. I 2003 ble renholdet ved Sørbø skole og Sørbøhallen konkurranseutsatt. I tillegg til Sandnes kommune deltok tre eksterne leverandører. Sandnes kommune var lavbyder og ble tildelt oppdraget med en margin på ca.kr eller 7,6 % til nestlavbyder. I 2005 ble det etablert et eget prosjekt med sikte på å effektivisere renholdstjenesten ytterligere. Prosjektet konkluderte med at det var mulig å reduserer dagens renholdstjeneste, eksklusiv de konkurranseutsatte arealene, med til sammen 15,65 årsverk, tilsvarende 4,9 mill.kr og samtidig opprettholde en akseptabel kvalitet på renholdet. Det ble satt målsetting om å ta ut 80 % av dette potensialet innen Innsparingskravet ble nådd. Bystyret vedtok i sak 6/06 - Effektivisering av kommunalt renhold konkurranseutsetting endring av tidligere vedtak: 1. Renholdet ved kommunens bygg utføres som hovedregel i egenregi. 2. Renholdet som utføres på skolene Austrått, Skeiane og Riska tilbakeføre til kommunen når nåværende avtale utløper. Ansatte i Stavanger Byggdrift KF som opprinnelig kom fra Sandnes kommune og som utfører renhold på de angjeldende skolene tilbys stilling i Sandnes kommune. 3. Nytt areal på Hana skole og Hana idrettshall utføres i egenregi. 4. Dersom fremtidig areal skal konkurranseutsettes avgjøres det som en del av byggeprosjektet. 5. Nødvendige tiltak iverksettes for å nå effektiviseringsgevinsten i rapporten Effektivt kommunalt renhold datert 1.desember Pr. i dag utføres alt renhold på kommunale bygg av Sandnes Bydrift sin enhet Byggdrift, supplert med vikartjenester fra rammeavtale med to private leverandører. Byhagen: Kommunen gjennomførte i 2004 en ekstern konkurranse om byggingen av ett nytt bo-og aktivitetssenter. Deretter ble det etter en omfattende intern prosess i 2005 avholdt konkurranse om driften av det nye Byhagen bo og aktivitetssenter med totalt 45 plasser. Driftsstart skulle være , men ble forskjøvet med noen måneder lenger ut i Det kom inn totalt seks tilbud hvorav ett var internt. Kommunens eget tilbud, ved Distrikt Nord, vant konkurransen. Distrikt Nord har seinere gått ut av avtalen og Byhagen drives nå som en ordinær kommunal resultatenhet. Renovasjon: Det var i tråd med prosjektet fra 1999 planlagt å konkurranseutsette innhentingen av kommunal renovasjon. I løpet av 2002 arbeidet imidlertid et ordførerutvalg med å se på nye regionale modeller for VAR-tjenester. Planene ble av den grunn stilt i bero og renovasjonen fant seinere sin nåværende organisering, som Interkommunalt selskap IKS eid av kommunene Sandnes og Stavanger. Konkurranseeksponering i Sandnes kommune eksempler på kjøp av tjenester som tidligere ble levert av interne: Kjøring av internpost: Kommunen har satt ut til ekstern leverandør all transport av post mellom egne enheter. Tjenesten utføres av Sandnes Pro-service som vant konkurransen Overvåking av trygghetsalarmer: Ordningen ble tidligere administrert av Sør Rogaland Brannvesen IKS. Fra og med høsten 2006 går alarmene direkte via en egen sentral drevet av fysioterapiavdelingen og ut til egne ansatte i det enkelte distrikt der alarmen går. Side 3 av 10

4 Vaskeri: Tjenesten har alltid hatt en viss blanding av egenregi og kjøp av tjenester. I dag er situasjonen at andelen egenregi er betydeligst. Tjenesten leveres i all hovedsak fra vaskeri ved Åse- bo og aktivitetssenter. Gatefeiing: Utføres både i egenregi og ekstern leverandør fordelingen varierer. Vintervedlikehold: Utføres både i egenregi og eksterne leverandører fordelingen varierer. Konkurransekvalifisering i Sandnes kommune Bestiller Utførerorganisering, sammenligninger: Bestiller - Utfører Sandnes kommune har i flere år jobbet med intern bestiller utførerorganisering hvor en viktig grunn er å kunne konkurransekvalifisere egne tjenesteområder. Målsettingene ved en bestiller utførerorganisering er gitt av bystyret i sak 195/07 om evaluering av organisasjonsstrukturen. Målsettingene er: - Større uavhengighet mellom den enkelte bestillerfunksjon og utførerenhetene. Dette vil profesjonalisere begge funksjonene og tydeliggjøre funksjoner og ansvar. - Økt mulighet for å sammenligne egen drift mot andre aktører både private, andre kommuner og seg selv over tid. - Behov for et mer enhetlig system for praktisering av bestiller utførermodellen. - Mer effektiv bruk/utnyttelse av maskinpark og menneskelige ressurser. De prinsippene som skal legges til grunn for organiseringen er: - Utfører- og bestillerenheter rapporterer til forskjellige ledere for å sikre uavhengighet og tydeliggjøring av ansvar og roller. - Utførerenhetene samles under felles ledelse for å oppnå bedre koordinering, samhandling, helhetstenkning, utnyttelse av administrative ressurser, systemer og maskinpark. - Utførerenhetene samlokaliseres på Bulega. - Utførerenhetene skal ha minst like stor frihet som resultatenhetene i hvordan de vil organisere og utføre tjenesten. - Bestillerenheten har pengene og utfører fakturerer bestiller. - Bestiller har kjøpsplikt og utfører har leveringsplikt innen rammen av dagens ressursnivå og det som en til enhver tid vedtar i økonomiplanen. - Eksterne brukere/innbyggere forholder seg normalt til bestiller, dersom ikke annet er avtalt og lagt inn i bestillingen. Bruker/innbygger skal møtes med en dør inn holdning og løsningen skal være effektiv med hensyn til oppfølging. Etter disse målsettingene og prinsippene for en bestiller utførerorganisering etablerte man den den nye enheten Sandnes Bydrift. Kommunale bestillerenheter og utførerenheter fikk fra denne datoen ulik intern organisasjonstilhørighet og ulike ledelseslinjer. Følgende resultatenheter inngår nå i Sandnes Bydrift: Byggdrift, Bulega drift, Utbygging, Idrett og landskapsdrift og Sandnes Matservice. Totalt har Sandnes Bydrift nesten 300 årsverk og i underkant av 400 ansatte. Sammenligningsdata med andre storkommuner ASSS-nettverket består av de 10 største kommunene i landet Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim og Tromsø. KS er sekretariat for og samarbeidspartner i nettverket. Side 4 av 10

5 Hovedfokus i arbeidet er utvikling og analyse av økonomi og styringsdata på aggregert nivå. Aktiviteten og rapportene fra arbeidet skal presentere situasjonen i de samarbeidende kommunenes tjenesteproduksjon og gi grunnlag for sammenlikning og styring med sikte på effektiv tjenesteproduksjon med god kvalitet, og for egen kompetanseutvikling. Hensikten med analysen er å få frem særtrekkene ved regnskapstallene for Sandnes kommune sammenliknet med gjennomsnittet for de øvrige ASSS-kommunene og kommunene i alt. Regnskapsanalysen er analysen konsentrert om størrelser målt i forhold til driftsinntektene. Det blir sett på hvordan kommunenes inntekter er sammensatt, hvordan inntektene anvendes og forholdet mellom inntektsnivå og utgiftsnivå. Resultatet av ASSS-arbeidet blir videre brukt til sammenligninger og benchmarking internt i Sandnes kommune, samt videreutvikling av tjenestene. Videre er det blitt utviklet finansieringsmodeller på flere av kommunens tjenester. Både skole- og barnehageområdet har veletablerte modeller, og pleie og omsorgstjenesten er i ferd med å ferdigstille modeller. Modellene gir viktig styringsinformasjon og god informasjon i forbindelse med ressursfordelingsprosesser. Modellene kartlegger og dokumenterer kostnadene til kommunale tjenester. Dette gir grunnlag for prioritering og fastsetting av volum og kvalitetsnivå. Omfanget av kjøp av varer og tjenester i Sandnes kommune i dag: Kommunens brutto driftsutgifter i 2007 var på kr 2,6 milliarder. Av dette utgjorde lønnsutgiftene (inkl. sosiale utgifter) til ansatte ca. kr 1,6 milliarder. Fratrukket overføringer til andre (for eksempel private barnehager) og avskrivninger på til sammen kr 373 millioner, er det igjen kr 600 millioner til bruk i tjenesteproduksjonen. Av dette beløpet ble det i 2007 brukt grovt regnet 250 millioner til kjøp av varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon, for eksempel kjøp av plasser i private/offentlige institusjoner, kjøp fra IVAR. Kjøp av varer og tjenester til bruk i tjenesteproduksjonen utgjorde ca kr 350 millioner. Slike kjøp skjer i dag gjennom konkurranse enten ved spesifikke konkurranser for en leveranse eller ved konkurranse om kommunens rammeavtaler. Investeringsbudsjettet utgjorde i 2007 kr 395 millioner. Den store andel av investeringene er byggeprosjekter. Hvert enkelt byggeprosjekt er gjenstand for full konkurranse ihht. anskaffelsesregelverket. Entrepriseformen fastsettes av formannskapet for hvert prosjekt. Utstyrsleveranser slik som møbler til bygg er enten en del av hovedprosjektet eller det anskaffes ved bruk av kommunens rammeavtaler. Kommunaltekniske prosjekter og anlegg følger tilsvarende krav om konkurranse, med unntak av kommunalteknisk planlegging som leveres av intern utfører. Grovt regnet kan man si ca mill. som kjøpes skjer gjennom kommunens rammeavtaler. Dette er avtaler inngått etter fastlagte offentlige prosedyrer for anskaffelser, som igjen bygger på fri konkurranse mellom private og offentlige aktører. Kjøp av varer og tjenester skjer altså i all hovedsak ved bruk av konkurranse som virkemiddel. Dersom en skal øke andelen av kommunebudsjettet som anskaffes gjennom konkurranse vil det måtte omfatte tjenester hvor lønn til ansatte inngår som innsatsfaktor, hvilket som vist utgjør hele 1,6 mrd. i året. Dersom anskaffelsen skal omfatte tjenester hvor kommunen har egne ansatte krever det at en gjør noe med /reduserer antall ansatte innenfor det aktuelle tjenesteområdet. Side 5 av 10

6 Vurdering: Hensikt: En vurdering av konkurranseutsetting tar vanligvis utgangspunkt i hva oppdragsgiver ønsker å oppnå med virkemiddelet. Bakgrunnen for at kommunale virksomheter eller tjenester eksponeres for konkurranse er som oftest sammensatt av flere hensyn og ønsker. Typisk begrunnelse for konkurranseutsetting er at kommunen ønsker å oppnå ett eller flere av disse målene: - større valgmuligheter for brukerne - tydeligere styring - rett kvalitet - større omstillingsvilje - lavere kostnader - bedre bruk av ressursene Rådmannen oppfatter det slik at bystyrets mål med konkurranseutsetting er effektivisering for å oppnå bedre ressursutnyttelse. Virkemidler som konkurranseutsetting, konkurransekvalifisering og konkurranseeksponering synes alle å være virkemidler bystyret ønsker å benytte. Det samsvarer også med kommunens någjeldende prinsipper for konkurranseutsetting. De gjengitte målsettingene og prinsippene for kommunens bestiller utførerorganisering underbygger også en slik forståelse av bystyrets hensikt med å ville konkurranseutsette. Erfaringer med gjennomførte prosjekter: Rådmannen oppfatter konkurranseutsetting som et virkemiddel for å få fokus på forbedringsarbeidet i egen tjeneproduksjon. Prosjektet fra 1999, renholdsprosjektet og Byhagen-prosjektet viser alle at det gjør noe med egen organisasjon. Rådmannen vurderer erfaringen som nødvendige og gode. Flere av de utpekte områdene i prosjektet fra 1999 kan vise til gode resultater uavhengig av om konkurranse ble gjennomført eller ikke. For renhold synes gevinsten i mindre grad å komme som et direkte resultat av selve konkurransen, men som en følge nevnte gjennomførte interne prosjekt og med bistand fra ekstern konsulent. En av de store utfordringene for kommunens enheter var manglende kunnskaper om kostnader ved egen drift. Dette har en hatt fokus på i de senere år og flere og flere tjenester kan nå tallfestes og på den måten sammenlignes med andre. Kommunens arbeid med økonomiske tjenestefakta, finansieringsmodeller, KOSTRA og samarbeidet i ASSS har alle bidratt til økt fokus på og kunnskap om kostnader ved egen drift. Konkurranseutsetting vil lett skape usikkerhet hos egne ansatte, særlig dersom tjenesten som konkurranseutsettes i dag utføres av egne ansatte. For å unngå denne usikkerheten har det til nå vært lagt vekt på at konkurranseutsetting bør rette seg inn mot situasjoner hvor kommunen utvider tjenestetilbudet ved nyetableringer eller der en tjeneste uproblematisk kan tømmes for egne ansatte. For en kommune i sterk vekst vil disse virkemidlene enklere la seg benytte enn i en situasjon med stagnasjon i tjenestetilbudet. Forberedelse, gjennomføringen og oppfølgingen av en kontrakt i forbindelse med en konkurranseutsetting har en kostnadsside. Gevinsten ved konkurranseutsettingen må i det minste overstige kostnadene i de tre nevnte fasene. Merkostnadene ved konkurranseutsettingen av Byhagen er for bestiller i ettertid stipulert til kr og for intern utfører kr Driftsutgiftene er stipulert til å utgjøre mellom 2 og 3 % av kontraktsummen. Eksempelet Byhagen vil på en slik bakgrunn ha administrasjonskostnader i størrelsesorden 3 mill. for en kontraktsperiode på 4 år eller ca. kr pr.år. Side 6 av 10

7 Det er dokumentert flere eksempler som tyder på at trusselen om konkurranseutsetting av en tjeneste virker besparende. Det kan forklares med at det i en slik fase ofte settes økt fokus på enheten og at det settes konkrete resultatmål knyttet til effektivisering, reduksjon av tilskudd eller lignende. Oppsummert er der holdepunkter for å kunne hevde at konkurranseutsetting kan være en kostbar prosess som skaper en del uro blant de ansatte, men som i ettertid oppleves som lærerikt og som gjennom sitt fokus gir innsparinger. Det er imidlertid ikke entydig gjennomføring av konkurranseutsetting i seg selv som fører til besparelser. Det som imidlertid trolig kan dokumenteres er at konsentrert innsats for styring av arbeidsprosessene og systematisk konkurranseeksponering medfører effektiviseringsgevinster. Når reelt prisavslag er oppnådd gjennom konkurranse eller benchmarking er det prismessig begrenset hva oppdragsgiver ytterligere kan oppnå gjennom gjentakende prosesser. Denne erkjennelsen er også noe av bakgrunnen for at noen kommuner nå ikke lar konkurransen ha hovedfokus på pris, men at prisen er gitt og konkurransen fokuserer på kvalitet. Bestiller utførerorganiseringen: Ved etableringen av Sandnes Bydrift har kommunen tatt et nytt skritt i retning av en mer tydelig og gjennomgripende bestiller utførerorganisering. Målsettinger og prinsipper for organiseringen er gjengitt ovenfor. Utvalget som i 2007 evaluerte organisasjonsstrukturen i kommunen påpekte at en samling av de tekniske utførermiljøene ville være av stor betydning for om kommunen får tatt de grepene som er nødvendige for å få til bedre samordning, god ressursutnyttelse og uttak av stordriftsfordeler. Dette ble av rådmannen fulgt opp gjennom etableringen av Sandnes Bydrift. Sandnes Bydrift driver en virksomhet som lar seg konkurranseutsette. Enheten har som målsetting å være den foretrukne leverandør, selv om bestillerne fritt kunne kjøpe tjenester eksternt, noe de etter dagens prinsipper ikke kan gjøre. Sandnes Bydrift må etter rådmannens oppfatning få noe tid på seg til å gjøre de grepene som er nødvendige for å gjøre enheten konkurransedyktig. Det er viktig at de får utnyttet de eksisterende ressursene på en optimal måte, før man sammenligner interne og eksterne leverandører. Renholdstjenesten, som inngår i Sandnes Bydrift, ble som kjent prøvd mot markedet for kort tid siden og blir nå fullt ut levert av Sandnes Bydrift som en intern leverandør. Det nevnte Organisasjonsstrukturutvalget pekte også på nødvendigheten av å samordne bestiller funksjonene i større grad enn det som er tilfellet er i dag. Dette er et arbeid rådmannen vil komme tilbake til. Kommunen bør nå vurdere om ikke også andre deler av kommunens tjenesteproduksjon skal bestiller utførerorganiseres. Rådmannen oppfatter ikke bystyrets vedtak om bestiller utførerorganisering til kun å gjelde tidligere teknisk sektor. Side 7 av 10

8 Mest nærliggende er det å vurdere Tjenesteområdet Oppvekst barn og unge i forhold til barnehagesektoren. Forvaltningen av både kommunale og private barnehager skjer i dag av den samme ledelseslinjen som har driftsansvaret for de kommunale barnehagene. Fremtidige utfordringer i barnehagesektoren kan tyde på at en klarere kommunal bestiller, uten driftsansvar for egne kommunale enheter, vil tvinge seg fram. Private barnehager og aktører vil ved en slik organisering trolig i større grad oppfatte forvalter/bestiller som objektiv, nøytral og likebehandlende. Rådmannen vil vurdere hensiktsmessigheten ved en slik organisering. Områder som synes egnet for konkurranse: Med den tiden som har vært til rådighet har det ikke vært mulig å foreta en involverende og god gjennomgang av hvilke kommunale tjenester som nå kan egne seg for konkurranseutsetting i Sandnes kommune. Generelt er det grunnlag for å si at kommunesektoren for tiden har betydelig mindre fokus på konkurranseutsetting som virkemiddel for forbedring enn tilfellet var for noen år siden. Av landets 431 kommuner er det for eksempel under 20 kommuner som har konkurranseutsatt sykehjem. Friere brukervalg i hjemmetjenesten er gjennomført i færre enn 10 av landets kommuner. Tilsvarende tall for teknisk sektor har rådmannen ikke funnet, noe som kan skyldes vanskelige sammenligninger og ulike interkommunale samarbeidsformer. En forutsetning for å kunne konkurranseutsette er at der finnes et marked av eksterne leverandører. Det er oftest tilfelle i de tettest befolkede delene av landet, men heller ikke der er alltid det tilfellet. I Danmark innførte en for noen år siden en privat utfordrer-rett. En privat aktør kunne da kreve at eget tilbud ble vurdert opp mot egen offentlig leveranse. Etter det rådmannen kjenner til ble retten aldri noen suksess og utfordrerretten i Danmark er nå opphevet. Kan det tyde på at marginene i kommunal tjenesteyting er marginale, også i Norge? De områdene som kommunene oftest konkurranseutsetter finner en innen teknisk drift, vann og avløp, renovasjon, utbygging, park og idrett, kjøkkendrift, renhold, vaskeri, eldreomsorg og enkelte fellestjenester som IT, revisjon, trykkeri mv. En nærliggende tilnærming for å finne det/de best egnede områdene for konkurranseutsetting er å benytte seg av det betydelige sammenligningsgrunnlaget som finnes i KOSTRA og i ASSS-samrabeidet, som Sandnes er en del av. ASSS-samarbeidet omfatter de 10 største kommunene i landet. En kan trolig legge til grunn at konkurranseutsetting som virkemiddel nok er betydelig større i disse kommunene sammenlignet med landet for øvrig. Sandnes kommune kan altså ved å sammenligne seg med de andre ASSS-kommunene oppnå å sammenligne seg med kommuner som har gjort mest i forhold til konkurranseutsetting. Med denne tilnærmingen kan en ved å gjennomgå dagens ASSS-tall for Sandnes finne ut hvor potensialet presumtivt er størst for å oppnå forbedringer. Det vises til egen sak om årets ASSS-rapporter. Kort oppsummert finner en følgende hovedfunn: - Sandnes leverer samlet de billigste tjenestene til grunnskole, pleie og omsorg, helse, sosial og barnevern av alle. Kostnaden pr. innbygger i Sandnes er ca. kr lavere enn landsgjennomsnittet. - Drammen, Sandnes og Stavanger driver de billigste grunnskolene, ca. 300 kr. lavere enn landsgjennomsnittet. Side 8 av 10

9 - Sandnes driver tredje billigst pleie og omsorg av de 10 ASSS-kommunene - Sandnes driver den billigste sosialtjenesten av ASSS. - Sandnes driver tredje billigste barnehager av ASSS. En finner også sammenligninger for kvalitet jfr. nevnte ASSS-sak. Ellers kan nevnes av flere av kommunens enheter samarbeider om benchmarking med andre aktører. Eiendom deltar i et omfattende nøkkeltallsamarbeid, Kommunalteknikk får gjennom Norvar og sitt EFQM arbeide nyttige sammenligningstall, avgiftsnivået i sammenlignbare kommuner, skolesektoren har en lang tradisjon på sammenligninger gjennom GiS. Byggesak og Biblioteket har eksempelvis også godt tallgrunnlag for sammenligninger med andre. Med en slik anvendelse av nøkkeltallene vil en trolig oppnå å sette fokus på de områdene hvor forbedringspotensialet er størst. Rådmannen savner i ASSS-rapportene gode sammenligninger innen for noen av de tjenestene som en vanligvis oppfatter som best egnet til konkurranseutsetting. Dette er områder rådmannen vil be om at ASSS øker fokuset på i fremtiden. Konklusjon prinsipper: Rådmannen vil på denne bakgrunn foreslå at Sandnes kommune legger følgende prinsipper til grunn for sitt arbeidet med konkurranseutsetting. Prinsippene er i noen grad en videreføring av dagens prinsipper, med noen nye tilpasninger: 1. Konkurranseeksponering: Nøkkeltall og eksterne sammenligninger benyttes som første grunnlag for å vurdere hvilke tjenesteområder som skal vurderes konkurranseutsatt. IKS-er og KF-er må også dokumentere egne nøkkeltall og sammenligninger med andre tilsvarende leverandører. 2. Konkurransekvalifisering: Tjenesteområder som ønskes konkurranseutsatt kvalifiseres for konkurranse. Dersom det gjennom konkurranseeksponering fremkommer enheter i kommunen som har et effektiviseringspotensiale, bør enheten gis effektiviseringskrav og tilføres nødvendige ressurser og tid for å effektivisere egen drift. Med ressurser kan menes kompetanse, IKT løsninger, modernisering av teknisk utstyr mv. 3. Konkurranseutsetting: Følgende elementer vektlegges ved konkurranseutsetting: - Det må være grunn til å forvente at gevinsten ved å gjennomføre konkurransen er større enn de administrative kostnadene ved gjennomføringen. - Tjenesteområder uten egne ansatte, ved utvidelse av tjenestetilbudet og nyetableringer, samt tjenester som uproblematisk kan tømmes for egne ansatte anbefales ved valg av område for konkurranseutsetting. - Konkurranseutsetting av tjenesteområde bemannet med egne ansatte vil kunne medføre virksomhetsoverdragelse. Konkurranseutsetting av slike områder krever spesielt grundige forberedelser og bred deltakelse fra de ansattes side. - Det må i det enkelte tilfellet vurderes om kommunen selv skal unnlate å gi tilbud. Det vil i noen tilfeller forenkle prosedyren betydelig og spare administrative ressurser. Side 9 av 10

10 Forslag til VEDTAK: Bystyret legger til grunn følgende prinsipper for arbeidet med konkurranseutsetting i Sandnes kommune: 1. Konkurranseeksponering: Nøkkeltall og eksterne sammenligninger benyttes som første grunnlag for å vurdere hvilke tjenesteområder som skal vurderes konkurranseutsatt. Interkommunale selskaper og Kommunale foretak må også dokumentere egne nøkkeltall og sammenligninger med andre tilsvarende leverandører. 2. Konkurransekvalifisering: Tjenesteområder som ønskes konkurranseutsatt kvalifiseres for konkurranse. Dersom det gjennom konkurranseeksponering fremkommer enheter i kommunen som har et effektiviseringspotensiale, bør enheten gis effektiviseringskrav og tilføres nødvendige ressurser og tid for å effektivisere egen drift. Med ressurser kan menes kompetanse, IKT løsninger, modernisering av teknisk utstyr mv. 3. Konkurranseutsetting: Følgende elementer vektlegges ved konkurranseutsetting: - Det må være grunn til å forvente at gevinsten ved å gjennomføre konkurransen er større enn de administrative kostnadene ved gjennomføringen. - Tjenesteområder uten egne ansatte, ved utvidelse tjenestetilbudet og nyetableringer, samt tjenester som uproblematisk kan tømmes for egne ansatte anbefales ved valg av område for konkurranseutsetting. - Konkurranseutsetting av tjenesteområde bemannet med egne ansatte vil kunne medføre virksomhetsoverdragelse. Konkurranseutsetting av slike områder krever spesielt grundige forberedelser og bred deltakelse fra de ansattes side. - Det må i det enkelte tilfellet vurderes om kommunen selv skal unnlate å gi tilbud. Det vil i noen tilfeller forenkle prosedyren betydelig og spare administrative ressurser. RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes rådmann Per Hanasand driftsdirektør Side 10 av 10

11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Administrasjonsutvalget sak 26/08 vedlegg 1 Arkivsak : Arkivkode : 601 & 11 Saksbeh. : Per Eddie Tokvam Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr. Formannskapet Bystyret /02 ERFARINGER MED KONKURRANSEUTSETTING VIDERE STRATEGI 1. Saken gjelder Hensikten med denne saken er å gjennomgå kommunens erfaringer med konkurranseeksponering og konkurranseutsetting så langt, samt gi innspill til videre strategi. Erfaringene er basert på konkurranseutsetting av eksisterende drift, samt resultater oppnådd gjennom prosjektet forberedelse til konkurranseutsetting (konkurranseeksponering). 1.1 Bakgrunn Prosjekt konkurranseutsetting ble etablert i 1999, med mandat å sette de utpekte enhetene i stand til å konkurrere på tilnærmet like vilkår som private aktører i løpet av Områdene som har vært en del av prosjektet er: Renholdstjenesten Kantinetjenester for ansatte Kjøkken på bo- og aktivitetssentrene Renovasjonstjenesten Det ble ved avslutning av prosjektet laget en rapport om hvert enkelt område. Rapportene inneholder bl.a. oversikt over effektiviseringstiltak og innsparinger oppnådd i prosjektperioden. Det er til dels påvist store innsparinger/effektiviseringsresultater i denne perioden. Rapportene fulgte som vedlegg til økonomiplan Fokus i de enhetene som har vært en del av prosjektet har vært å effektivisere produksjonen samt å forberede seg på en eventuell konkurransesituasjon. Prosjektet er avsluttet og rådmannen anbefalte i økonomiplan oppfølging for de enkelte områdene. Det ble anbefalt konkurranseutsetting av deler av renhold og renovasjon og at det ble arbeidet videre med å dokumentere fortsatt konkurransedyktighet for samtlige tjenesteområder. Bystyret vedtok den Personalpolitiske retningslinjer i forbindelse med konkurranseutsetting og virksomhetsoverdragelse. I tillegg er det utarbeidet interne retningslinjer for håndtering av tilbud når en intern tilbyder deltar i konkurransen. 1.2 Erfaringer Sandnes kommune har erfaring i å gjennomføre store anbudskonkurranser for bygg, varer og tjenester. Det nye i konkurransen om renhold var at krav om virksomhetsovertakelse og overføring av kommunalt ansatte kom inn som ett nytt element. Denne konkurransen gir derfor viktige erfaringer for videre utvikling av strategi på dette området Anbudskonkurranse renholdstjenester Sandnes kommune gjennomførte våren og sommeren 2002 en anbudskonkurranse om renhold på tre av kommunens skoler. Konkurransen ble gjennomført som åpen anbudskonkurranse i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Ved anbudsfristens utløp var det innkommet tre tilbud. Servicebedriftenes Landsforening (SBL) og en Side 1 av 5

12 Administrasjonsutvalget sak 26/08 vedlegg 1 bedrift - ISS - har i brev til kommunen utrykt skepsis til anbudskonkurransen. Skepsisen gikk på kravet om at leverandør måtte påregne virksomhetsoverdragelse, pensjonskrav, spesifiseringsnivå og at kommunen åpnet for internt tilbud. Rådmannen antar at dette er noe av grunnen til at ingen store private aktører valgte å gi tilbud Utforming av konkurransegrunnlag Sandnes kommune har gjennom økonomiplan og Personalpolitiske retningslinjer for konkurranseutsetting og virksomhetsoverdragelse gitt føringer som skal legges til grunn ved konkurranseutsetting. Utover formuleringen om at kommunen selv skal delta i konkurranser på like vilkår er spesielt to bestemmelser trukket fram; private firma må påregne at virksomhetsoverdragelse vil bli gjort gjeldende og kommunens ansatte som blir overført til privat utfører skal tilbys pensjonsordninger tilsvarende det de har i kommunen i dag. (Offentlige ansatte har en pensjonsforsikring som betraktes som svært bra, den inneholder alle forsikringselementer, bruttogaranti 66%, G-regulering og overføringsavtale ved skifte av arbeidsplass innen offentlig sektor) Under arbeidet med kravspesifikasjonens bestemmelser om kvalitetsnivå på tjenesten innhentet vi erfaringer fra andre kommuner. Det ble derfra framhevet at nøyaktig og detaljert beskrivelse av kvalitetsnivå var avgjørende for en vellykket avtale. På bakgrunn av dette ble det lagt stor vekt på spesifisering av nivå, omfang og kvalitet på renholdet Interesse for anbudet I tiden etter anbudsutlysningen meldte 10 leverandører sin interesse for anbudet og ba om dokumentene. Etter at konkurransegrunnlaget var sendt ut ble det holdt befaringer på skolene med stort frammøte og tydelig stor interesse fra leverandørene. Den mottok kommunen brev fra SBL. Brevet var også sendt samtlige medlemsbedrifter i vårt distrikt. I brevet anmoder organisasjonen om ny konkurranse, og hevder at flere av deres medlemmer ikke vil levere tilbud. Kritikken synes å rette seg mot at kommunen har valgt å definere oppdraget som en virksomhetsoverdragelse med derigjennom videreføring av de ansattes lønns-, pensjonsog arbeidsvilkår. Det ble stilt spørsmål om internt tilbud vil oppfylle de spørsmål og krav som er stilt i konkurransegrunnlaget og usikkerhet om informasjon gitt kommunen vil kunne tilflyte andre. Det stilles videre spørsmål om det er lovlig å stille krav om tilsvarende eller lik pensjon for ansatte som går over til en privat utfører. Norsk Forum For Offentlige anskaffelser hevder i en tilsvarende sak 84/2002 at kravet trolig er ulovlig. Dette baseres bla. på vurdering av at; Rettighetene er av en kvalitativ spesiell karakter og med omfattende og vanskelig beregnbare økonomiske konsekvenser for tilbydere. Rådmannen har tatt kontakt med Nærings- og handelsdepartementet som ansvarlig for Lov om offentlige anskaffelser. I en muntlig orientering er saksbehandler der usikker på om pensjonskravet er ulovlig, men departementet finner dette som en interessant prinsipiell sak og vil vurdere å utrede saken spesielt. Slik utredning er ikke gjennomført når dette skrives. Til slutt i brevet inviterer SBL Sandnes kommune til samarbeide om å utvikle en modell for innhenting av renholdsanbud i tråd med en ny standard for renholdskvalitet (Insa 800) som kan danne mal for andre kommuner Valg av leverandør Konkurransen ble gjennomført som forutsatt. Ved anbudsfristens utløp var det innkommet tre tilbud, ett internt, ett fra Stavanger byggdrift KF og ett fra en liten privat bedrift. Evaluering basert på kriterier i konkurransegrunnlaget ga som resultat at Side 2 av 5

13 Administrasjonsutvalget sak 26/08 vedlegg 1 Stavanger byggdrift KF vant konkurransen. Innsparingen var relativt liten, men overstiger kostnadene ved gjennomføring av konkurransen. Stavanger Byggdrift KF er et kommunalt foretak eid av Stavanger kommune. Foretaket hadde ingen problemer med å oppfylle kravene; inkludert pensjonskravet. 2. Vurdering Flere av de utpekte områder i konkurranseutsettingsprosjektet kan vise til gode resultater uavhengig av om konkurranse ble gjennomført eller ikke. For renhold synes gevinsten i mindre grad å komme som direkte resultat av selve konkurransen. Dersom de forsøkene Stavanger Eiendom nå tester ut på skolene i Sandnes lykkes og metodene overføres til andre av kommunens skoler vil dette kunne gi innsparinger også i etterkant av konkurransen. 2.1 Rådmannens vurdering av konkurransen om renhold Konkurransen ble gjennomført i henhold til rammer lagt av bystyret gjennom økonomiplan og Personalpolitiske retningslinjer for konkurranseutsetting og virksomhetsoverdragelse og i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Det synes som at flere bedrifter finner at summen av de kravene som stilles gir lite rom for modernisering, kreativitet og effektivisering. For å unngå å bygge opp egen bestillerenhet og behov for dobbel kompetanse er det er i Sandnes kommune åpnet for at utfører og bestiller kan være organisert i samme avdeling. Dette ble gjort i anbudskonkurransen om renhold. Selv om internt tilbud ble likebehandlet med eksterne tilbud og innsyn i sensitiv informasjon, fra leverandøren gitt i tilbud, ble begrenset til ansatte på bestillersiden, kan dette ha blitt oppfattet annerledes sett utenfra. Selv om det kunne vært ønskelig med større deltakelse i konkurransen, kom det inn nok tilbud til at konkurransen ble fullført. Det vil bli tatt kontakt med bransjeforeningen for å vurdere videre samarbeide innen utarbeiding av krav og kvalitetsmåling ved senere konkurranser om renhold. 2.2 Konkurranse om renovasjonstjenester Ledergruppen vedtok i møte å stoppe den planlagte konkurransen for renovasjonstjenester med følgende vedtak: Erfaringen knyttet til konkurranseutsetting av renhold samt det hensyn at det ordførerinitierte utvalget som ser på VAR avgir sin rapport i februar, gjør at LG ønsker at renovasjon avventes til bystyret har behandlet en sak om evaluering om hvordan konkurranseutsettingen har fungert så langt. 2.3 Kjennskap til egne kostnader En av de store utfordringene for kommunens enheter er manglende kunnskaper om kostnader ved egen drift. Det vil ikke være mulig å gi inn realistiske egentilbud dersom en ikke kjenner egne kostnader. Det er etablert et pilotprosjekt som skal kartlegge og dokumenter økonomiske tjenestefakta på utvalgte nøkkeltjenester i omsorg og barnevern. Prosjektet skal på bakgrunn av aktivitetsbasert kalkulasjon ta stilling til og dokumentere kostnader til den enkelte tjeneste som grunnlag for prioritering, bestilling, sammenligning og fastsetting av kvalitetsnivå. Dette vil gi grunnlag for bedre styringsinformasjon og være et godt grunnlag for sammenligning mellom tjenesteleverandører. Det skal utarbeides økonomiske tjenestefakta på 50 % av nøkkeltjenestene som det utarbeides serviceerklæringer på. Med bakgrunn i de erfaringer en får fra pilotprosjektet vil en vurdere ulike metoder for synliggjøring av kostnader tilknyttet de enkelte tjenester samt vurdere ulike finansieringsprinsipp. (eks. penger følger bruker). Side 3 av 5

14 Administrasjonsutvalget sak 26/08 vedlegg Kunnskap om alternative driftsmetoder Ellers synes det å være av stor verdi å kunne se hvordan andre leverandører utfører tjenester vi selv produserer. Eksterne leverandører synes å foretrekke å gi tilbud på oppdrag der de selv i størst mulig grad kan definere hvordan oppdraget skal utføres. Dette kan stride mot kommunens interesse for å sikre kvalitet i avtaleperioden ved å beskrive i detalj hva som skal leveres. 2.5 Organisering og troverdighet Ved interne tilbud kan det se ut som om kommunen kan miste noe troverdighet utad ved at bestiller og utfører organisatorisk tilhører samme avdeling. 2.6 Gevinster må overstige innsats Basert på erfaringer innhentet fra andre kommuner og vurderinger gjort i forbindelse med sak om konkurranseutsetting av bo- og aktivitetssenter i sentrum er administrasjonskostnadene, ved konkurranseutsetting der det er åpnet for intern tilbud, forsøkt beregnet. Kostnader for bestiller er her stipulert til kr , kostnader for intern utfører til kr og driftsutgiftene til å utgjøre ca. ca. 2-3% av kontraktsummen. Som eksempel vil da administrasjonskostnadene for bestiller, utfører og kontraktsoppfølging for ett sykehjem med årlige driftsutgifter på kr. 20 mill. samlet for en kontraktsperiode på 4 år utgjøre kr. 3 mill. eller i snitt kr pr. år. Eventuelle uforutsette utgifter ved overføring av ansatte i fm. virksomhetsoverdragelse er da ikke tatt med. Selv om kostnadene vil være ekstra store første gang en konkurranseutsetting gjennomføres, må det kunne forventes innsparinger som minimum overstiger økningen i administrative utgifter, før konkurranseutsetting igangsettes. 2.7 Ryddighet og forutsigbarhet er viktig både for leverandører og egne ansatte Konkurranseutsetting for tjenester der kommunen allerede har egne ansatte er en stor utfordring. Ivaretakelse av de ansattes rettigheter som likverdig pensjon har vist seg vanskelig å ivareta. Selve prosessen synes å være både komplisert og kan være en juridisk labyrint som også skaper unødvendig usikkerhet blant ansatte. I renholdskonkurransen erfarte vi at aktuelle leverandører fant krav bl.a. om mulig virksomhetsoverdragelse og pensjonskravet så kompliserende at en unnlot å gi inn tilbud. 2.8 Ved valg av strategi ønsker rådmannen å oppnå at Prosessen forenkles betydelig og flere fallgruver elimineres. Leverandøren får få bindinger og gis stor handlefrihet i oppgaveløsningen, dette bør gi markedets beste pris. De ansattes interesser ivaretas. Juridiske tvistesaker/rettssaker i forbindelse med virksomhetsoverdragelser unngås. Løsningen kan virke mobiliserende heller enn demotiverende. Gjennom å utarbeide gode systemer for målinger (benchmarking) gis det grunnlag for å utarbeide riktige resultatmål til egne virksomheter. Bedre argumenter og økt forståelse dersom resultatmål ikke nås og senere privatisering blir resultatet. 3.0 Konklusjoner og anbefalinger Det er bedre ressursutnyttelse som er målet for å sette ut offentlige oppgaver i konkurranse, samt å få et korrektiv til kommunens egenproduksjon. Ut fra erfaringer med prosjektet konkurranseutsetting gis følgende anbefaling for videre arbeide med effektivisering av kommunens tjenester: 1. Konkurranseutsetting/konkurranseeksponering benyttes for tjenesteenheter der det er grunn til å forvente at gevinsten ved å gjennomføre en konkurranse er større enn de administrative kostnaden dette medfører. Side 4 av 5

15 Administrasjonsutvalget sak 26/08 vedlegg 1 2. Konkurranseutsetting av tjenesteområder bemannet med egne ansatte vil kunne føre til virksomhetsoverdragelse dersom kommunen taper konkurransen. Prosessen med virksomhetsoverdragelse synes å være komplisert og kan være en juridisk labyrint som kan skape unødvendig usikkerhet blant ansatte. For en del tjenesteområder vil det ikke være mulig å unngå en slik prosess. 3. For andre tjenesteområder kan anbud/tilbud alternativt hentes inn fra markedet når kommunen utvider tjenestetilbudet, ved nyetableringer o.a. og tjenester som kan tømmes for egne ansatte pga. naturlig avgang eller omplassering til andre oppgaver. Det at Sandnes er en kommune i sterk vekst og at det er stor turn over blant de ansatte gir gode muligheter for å benytte en slik strategi. Personalpolitiske retningslinjer i forbindelse med konkurranseutsetting og virksomhetsoverdragelse legger vekt på ansattes fremtidige vilkår i en konkurransesituasjon. En slik framgangsmåte som her skisseres vil ivareta dette og en vil lettere kunne oppnå ett godt samarbeidsklima med de ansatte og deres representanter. 4. Det bør i det enkelte tilfelle vurderes om kommunen selv skal unnlate å gi tilbud, slik at private driver tjenesten som grunnlag for benchmarking av tilsvarende kommunalt drevne enheter. Dette vil forenkle prosessen med konkurransen betydelig. Sparte ressurser kan da benyttes til å utvikle gode metoder for å måle og sammenligne resultater mellom privat og kommunalt drevne virksomheter. 5. Utvikling av verktøy for beregning av egne kostnader som grunnlag for sammenligning med tilsvarende tjenester videreføres i det allerede pågående prosjektet om utvikling av økonomiske tjenestefakta. Skulle slike beregninger vise at kommunen ikke selv driver effektivt vil en kunne gi klare resultatmål for egne virksomheter. Rådmannen tilrår følgende VEDTAK: Bystyret slutter seg til rådmannens anbefaling om strategi for det videre arbeidet med konkurranseutsetting/konkurranseeksponering i Sandnes kommune. RÅDMANNEN I SANDNES, 18.november 2002 Tore Sirnes rådmann Per Hanasand kommunaldirektør Side 5 av 5

16 Administrasjonsutvalget sak 26/08 vedlegg 2

17 Administrasjonsutvalget sak 26/08 vedlegg 2

18 Administrasjonsutvalget sak 26/08 vedlegg 2

19 Administrasjonsutvalget sak 26/08 vedlegg 2

20 Administrasjonsutvalget sak 26/08 vedlegg 2

Administrasjonsutvalget 20.01.09 sak 1/09 Formannskapet 20.01.09 sak 10/09 Bystyret 27.01.09 sak 5/09

Administrasjonsutvalget 20.01.09 sak 1/09 Formannskapet 20.01.09 sak 10/09 Bystyret 27.01.09 sak 5/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Administrasjonsutvalget 20.01.09 sak 1/09 Formannskapet 20.01.09 sak 10/09 Bystyret 27.01.09 sak 5/09 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Gjennomgang og status - Sandnes Bydrift KB

Gjennomgang og status - Sandnes Bydrift KB SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102564 : E: 210 : Per Hanasand Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 24.05.2011 74/11 Bystyret 31.05.2011 SANDNES BYDRIFT

Detaljer

23.11.2010 23.11.2010 07.12.2010 07.12.2010 14.12.2010

23.11.2010 23.11.2010 07.12.2010 07.12.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000395 : E: 034 &40 : P.Hanasand, P.E.Tokvam. T.S.Nilsen, R.Moen Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10 NOTAT Til: Fra: Kopi: Dato: 22.09.10 Sak: NHO Service Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger)

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.03.2011 Møtetid: Kl. 16.00

Detaljer

VURDERING AV KONKURRANSEUTSETTING AV EIENDOMSDRIFT

VURDERING AV KONKURRANSEUTSETTING AV EIENDOMSDRIFT Ark.: Lnr.: 4050/10 Arkivsaksnr.: 10/704-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren VURDERING AV KONKURRANSEUTSETTING AV EIENDOMSDRIFT SAMMENDRAG: Rådmannen anbefaler at vi venter med å ta stilling til konkurranseutsetting.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000395 : E: 034 &40 : P.Hanasand, P.E.Tokvam, T.S.Nilsen, R.Moen Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Oversiktsheftet om organisering og konkurranse bør sees i sammenheng med andre hefter KS utgir:

Oversiktsheftet om organisering og konkurranse bør sees i sammenheng med andre hefter KS utgir: 2 Forord KS har utarbeidet et oversiktshefte til folkevalgte og ledelse om organisering og konkurranse i kommunal/fylkeskommunal tjenesteyting. Det er stadig større mangfold i organisering av tjenestene,

Detaljer

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden og Linn Pettersen oktober 2012 Bransjens behov for statistikk I denne statistikken anvendes begrepene

Detaljer

EFFEKTIVISERING OG OMSTILLING - OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK 170/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016

EFFEKTIVISERING OG OMSTILLING - OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK 170/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/07278-1 Saksbehandler Hilde Lofthus Behandles av Møtedato Administrasjonsutvalget 01.10.2013 Formannskapet 01.10.2013 Bystyret 22.10.2013 EFFEKTIVISERING OG

Detaljer

KOSTRA. Fagleder Wenche Holt

KOSTRA. Fagleder Wenche Holt KOSTRA Fagleder Wenche Holt Endringer 2011 Art 050 inkl. telefon (ikke på art 165) Art 190 inkl. innleie av utleieboliger fra private Art 220 ikke intern leie av driftsmidler Art 270 inkl. Refusjon til

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400550 Arkivkode: 948 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Omsorgskomite 13.10.2014 Råd for funksjonshemmede 14.10.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200705124 : E: 031 F21 &32 : Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.05.2008 16/08 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER

10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER 10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER 1 Sak 116/10 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 10/1426-2 Løpenr.: 8553/10 Arkivnr.:

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

Effektiviseringspotensial

Effektiviseringspotensial Effektiviseringspotensial Det er klart at en kommunesammenslåing også kan gi grunnlag for å hente ut stordriftsfordeler gjennom mer effektiv administrasjon og tjenesteproduksjon. Erfaringene fra tidligere

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem»

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Sandnes Kommune Prosjekt omstilling og effektivisering i Levekår 2016 Sandnes kommune Innledning På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon er det behov

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser Levanger kommune Utførerens rammebetingelser BAKGRUNN Gjennomføring av BUM-modellen fra 1.1.2004 innebærer ny oppgave- og ansvardeling internt i Levanger kommune. Bestilleren får etter modellen bl.a. ansvar

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.02.2011 6/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.02.2011 6/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200807439 Arkivkode : E: Q02 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 02.02.2011 6/11 FDV-AVTALE MED LYSE INFRA AS - GATELYS

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 30.08.2011 30.08.2011 06.09.2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 30.08.2011 30.08.2011 06.09.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603977 : E: 020 : J.T. Lundeby, S.Haugen, P.Hanasand Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret

Detaljer

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang KOSTRA- basert tjenestebudsjett Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang Budsjett og økonomiplan: Kommunestyrets ansvar Rammene for drifts- og investeringsbudsjettet: Inntektene Størrelse

Detaljer

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad PLANLEGGING AV NYTT LEGESENTER I GAUSDAL. Vedlegg: Lokalisering av legesenter i Gausdal Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6 Valg av revisjonsordning Kontrollutvalgets innstilling Kommunestyret vedtar å videreføre ordningen med kjøp av revisjonstjenester

Detaljer

Konkurranseutsette tjenester innenfor pleie, omsorg og rehabilitering

Konkurranseutsette tjenester innenfor pleie, omsorg og rehabilitering Konkurranseutsette tjenester innenfor pleie, omsorg og rehabilitering Erfaringer og prosess ved slike innkjøp i Asker kommune Tommy Hestem Leder Anskaffelser På hvilke områder? Sykehjemsdrift Dagplasser

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE I DRAMMEN KOMMUNE â Innstilling til bystyrekomitè helse, sosial og omsorg /

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester

Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester FLT 1803-2010 Johan Martin Leikvoll TEMA 1. Hva er konkurranseutsetting? 2. Behovet for mangfold, individfokus, kvalitet, leveringsdyktighet og effektivitet

Detaljer

: 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT ETTER ANBUDSKONKURRANSE. NY BEHANDLING

: 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT ETTER ANBUDSKONKURRANSE. NY BEHANDLING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 17.06.2008 88/08 SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse orientering om ny tjenestekonsesjonsperiode og valg av tilbydere

Brukerstyrt personlig assistanse orientering om ny tjenestekonsesjonsperiode og valg av tilbydere Asker, april 2015 Brukerstyrt personlig assistanse orientering om ny tjenestekonsesjonsperiode og valg av tilbydere 1. Bakgrunn 13 kommuner i Vestregionen samt Kongsberg kommune etablerte i 2008 et samarbeid

Detaljer

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03 FELLES LØNN- OG REGNSKAPSFUNKSJON FOR KOMMUNENE ASKER, BÆRUM OG DRAMMEN INNSTILLING TIL: ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF Felles kravspesifikasjon for 2012 Helen Knutsen Prosjektansvarlig Om oss Kommunale eiendomsforetakene (UBF, BBY, OBY), eier/drifter/forvalter 90 prosent av s bygningsmasse Bøkene omfatter formålsbygg:

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune /13 Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune SISS ESARK-0717-201303311-16 Hva saken gjelder: I forbindelse med rullering av HR-strategien for Bergen kommune,

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 71/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 13/13726 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.14 SAK 71/14: ASSS-RAPPORT OG NØKKELTALL

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING OPPFØLGING AV RENHOLD. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING OPPFØLGING AV RENHOLD. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/10 Saksbeh. Jan Solberg Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 24.3.2010 SAK 15/10 OPPFØLGING AV RENHOLD Innstilling til: Styret i

Detaljer

PLAN FOR FINANSUTVALGETS ARBEID. Eidsvoll kommune. Finansutvalget

PLAN FOR FINANSUTVALGETS ARBEID. Eidsvoll kommune. Finansutvalget PLAN FOR FINANSUTVALGETS ARBEID Eidsvoll kommune Finansutvalget 1. Bakgrunn Kommunestyret fattet 4.02.14 følgende vedtak i sak 6/14: «Det nedsettes et partssammensatt utvalg (finansutvalg) som skal gjennomgå

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 15.12.2009 150/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 15.12.2009 150/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200904459 Arkivkode : E: 601 Saksbeh. : Marianne Schwerdt / Stein Sivertsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 120/09 Bystyret

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 08.12.2010 77/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 08.12.2010 77/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201006456 : E: Q14 : Sven Tysdal Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 08.12.2010 77/10 JUSTERING AV TJENESTENIVÅ

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang.

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2046-3 Arkiv: 201 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: AGENDA KAUPANG - GJENNOMGANG AV KOSTNADSDRIVERE I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

ORIENTERING OM EIERSTRATEGI PROSJEKT FOR DRAMMEN DRIFT

ORIENTERING OM EIERSTRATEGI PROSJEKT FOR DRAMMEN DRIFT Formannskapsmøte Drammen kommune 1.mars 201 ORIENTERING OM EIERSTRATEGI PROSJEKT FOR DRAMMEN DRIFT Espen Fossum, THEMA Consulting Group DRAMMEN DRIFT ER EN LEVERANDØR AV DRIFT OG ENTREPRENØRTJENESTER INNEN

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1232 Sakstittel: KOMMUNEPOOL - INNKJØPSALLIANSEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen kommunestyre vedtar

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

UTREDNING AV KONKURRANSEUTSETTING, STØTTEFUNKSJONER MM

UTREDNING AV KONKURRANSEUTSETTING, STØTTEFUNKSJONER MM Arkivsaksnr.: 08/229-45 Arkivnr.: 144 Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen UTREDNING AV KONKURRANSEUTSETTING, STØTTEFUNKSJONER MM Hjemmel: Rådmannens innstilling: Effektivisering av støttefunksjoner

Detaljer

ASSS Styringsgruppe - Referat fra møte 17.-18.september 2013

ASSS Styringsgruppe - Referat fra møte 17.-18.september 2013 Fra: Tina Skarheim Dato: 10.09.2013 Til: Dokument nr.: 13-3811 Kopi til: ASSS Styringsgruppe - Referat fra møte 17.-18.september 2013 Tid: 17.-18.september 2013 Sted: Tilstede: Fravær: Scandic Kristiansand

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune Evaluering av forsøket Innherred Samkommune Resultater fra evalueringen i perioden 2003-2007 og refleksjoner i ettertid Roald Sand (ros@tforsk.no) Trøndelag Forskning og Utvikling Levanger og Verdal: Store

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 10.03.2010 5/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 10.03.2010 5/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001296 : E: H22 : Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 10.03.2010 5/10 SYKEHJEMSPLASSER

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803671 : E: D37 : Odd Andersen/ Hilde Uberg/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Kommentarer og argumentasjon Med virkning fra 1. januar 2015 slås fire arbeidsrettede tiltak sammen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet Bystyret

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet Bystyret SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000633 : O: : L81-43 : Dag Ove Søvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet

Detaljer

Rådmannens svar til Høyre

Rådmannens svar til Høyre Rådmannens svar til Høyre Spørsmålene Det ser som om vi bruker veldig mye mer enn andre på både hjemmehjelp og institusjon. o Hvorfor? o Hva er døgnpris pr pasient på LOS? Ex renter og avskrivninger Hva

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2013/556-4 Arkiv: 570 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 27.05.2013 Kriterier for valg av leverandør ved kjøp av tjenestepensjon for Risør kommune Utv.saksnr

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

Fra: Tina Skarheim Dato: 05.06.2015 Til: Dokument nr.: 15-3527 Kopi til:

Fra: Tina Skarheim Dato: 05.06.2015 Til: Dokument nr.: 15-3527 Kopi til: Fra: Tina Skarheim Dato: 05.06.2015 Til: Dokument nr.: 15-3527 Kopi til: ASSS - hva nå? ASSS (Tjenester til utviklingshemmede) ble startet som et prosjektnettverk, og skal etter planen avsluttes 31.12.15.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 FORVALTNINGSRAPPORT - LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER TILTAK FOR Å FORBEDRE RUTINENE VED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus.

Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus. Frode Eidset Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus. Nasjonalt topplederprogram 31.10.13 Bakgrunn for prosjektet. HR-avdelingen ved Ahus har i dag systemansvar

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 LEBESBY KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Innledning Dette dokumentet viser hovedresultatene fra overordnet analyse av Lebesby

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Drammen Kjøkken KF 2009. Eiermøte 16. november 2010 Status og situasjonen framover

Drammen Kjøkken KF 2009. Eiermøte 16. november 2010 Status og situasjonen framover Drammen Kjøkken KF 2009 Eiermøte 16. november 2010 Status og situasjonen framover 2009 2009 var et litt tungt år Stort underskudd Begrensningene gitt av rammene for virksomheten ble tydelige De forretningsmessige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV alle norske kommuner.

Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV alle norske kommuner. NOTAT Til: Fra: NHO Service Kopi: Dato: 26.10.10 Sak: Ressurs og effektivitetsanalyse av kommunale helse og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger, kommunale

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905629 : E: 064 : Kari Ødegård Aas, Kirsten Vatne m.fl. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10 Bystyret

Detaljer

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000064 : 071 & 32 : Ole Vikse, Marianne Jørgensen, Ole Jørgen Alstadsæter Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.02.2010 13/10

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Høringsnotat Til: Fra: Kopi: Dato: Sak: Sammendrag og konklusjon merkostnadene for Helse Midt-Norge Revisjon ambulanseplan 2010

Høringsnotat Til: Fra: Kopi: Dato: Sak: Sammendrag og konklusjon merkostnadene for Helse Midt-Norge Revisjon ambulanseplan 2010 Høringsnotat Til: Styret og administrasjonen i Helse Midt-Norge Fra: NHO Service Kopi: Dato: 13.04.2011 Sak: Evaluering av dagens ambulansedrift og kostnadsbildet i Helse Midt-Norge NHO Service er den

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer