Veileder i innkjøp av takseringstjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder i innkjøp av takseringstjenester"

Transkript

1 Veileder i innkjøp av takseringstjenester KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

2 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum November 2012 Innholdsfortegnelse 1. Generell del Spesielt om anskaffelser under kr Utarbeide kravspesifikasjon og bestemme kontraktsvilkår Innhente pris på tjenesten Hjemmel Inndeling av oppdraget Forarbeid Anbyders kompetanse Interessekonflikt Konkurransegrunnlag Generelt om offentlige anskaffelser Anskaffelsesprosedyre og kriterier for valg av tilbud Hvorfor det som utgangspunkt er foreslått å bruke "åpen anbudskonkurranse" som konkurranseform og "laveste pris" som kriterium for valg av tilbudet Innsending av anbud, merking av anbud, innleveringsfrist og åpning av anbud Krav til leverandøren (kompetansekrav mv.) Dokumentasjonskrav Kunngjøring Generelt om utfylling av tilbudet Behandling av tilbud med klagefrist Kontraktsvilkår Kravspesifikasjon Taksering av boliger Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer, lager etc.) Taksering av verker og bruk - med produksjonsutstyr (maskiner) Taksering av energinett (lav- og høyspentnett) Taksering av elektroniske kommunikasjonsanlegg Protokollføring... 13

3 3 1. Generell del Alle offentlige innkjøp skal skje i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV nr 69, heretter kalt anskl.), med tilhørende forskrifter (FOR nr 402, heretter kalt anskfor. eller FOA). Del I gjelder for alle anskaffelser uansett verdi (også for anskaffelser under terskelverdien på kr). For kontrakter hvor den anslåtte verdi overstiger kr ekskl. mva men ikke overstiger 1,7 mill. kr gjelder FOA del I og III. Forskriftens del III gjelder kontrakter der den anslåtte verdi overstiger 1,7 mill. kr. Alle innkjøp skal, så langt det er mulig, baseres på konkurranse. Dette gjelder også for anskaffelser under terskelverdien på kr. Generelle konkurranseregler som bl.a. skal sikre god forretningsskikk og konkurranse på like vilkår, gjelder for alle anskaffelser uansett verdi. Med konkurranse menes at flere leverandører får lov til å gi pris under ellers like vilkår. 1.1 Spesielt om anskaffelser under kr Også for anskaffelser under kr gjelder de generelle reglene i lov om offentlige anskaffelser som bl.a. går på at alle anskaffelser skal så langt som mulig baseres på konkurranse. Under kr er man imidlertid ikke nødt til å følge de formaliserte anbudsreglene som er gjengitt i forskriften. I slike tilfeller kan det gjøres direkte innkjøp uten forutgående kunngjøring og anbudskonkurranse. I Fornyings- og administrasjonsdepartementets "Veileder til reglene om offentlige anskaffelser" (bestilles fra publikasjonskode P-0933 B eller lastes ned fra nettet ) står det (pkt. 7.2): "Kjøp etter forskriftens del I blir ofte omtalt som "direkte anskaffelser". Departementet mener dette begrepet kan være misvisende, fordi det leder tanken hen på at oppdragsgiver kan gå direkte til 'en leverandør uten å avholde konkurranse. Utgangspunktet er imidlertid at det skal være en reell konkurranse forut for anskaffelsen." Dersom man er i tvil om anskaffelsen vil ligge under "terskelverdien" på kr, bør man velge en av de tillatte anskaffelsesprosedyrene etter forskriften - åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse eller anskaffelse etter forhandlinger. Vurderes anskaffelsen å ligge under terskelverdien kan man f.eks. gå frem på følgende måte:

4 4 1.2 Utarbeide kravspesifikasjon og bestemme kontraktsvilkår Selv om anskaffelsen ligger under terskelverdien, og at man som utgangspunkt kan gå til direkte anskaffelse uten forutgående anbudskonkurranse, må man inngå slike avtaler på en ryddig og forutsigbar måte, og sikre at man får lavest mulig pris. Dette kan gjøres ved å sette opp en kravspesifikasjon samt bestemme kontraktsregler på forhånd. Slik er det mulig å få en bindende pris før arbeidet starter. Her kan man med fordel bruke det som allerede er laget innenfor taksering av boliger, verker og bruk osv. (se denne veilederens anbudsgrunnlag). 1.3 Innhente pris på tjenesten Med kravspesifikasjon og kontraktsreglene som grunnlag bør man i størst mulig grad prøve å få til konkurranse. Det oppnås ved å forespørre flere leverandører samtidig. Her er det viktig at alle som blir invitert til å inngi pris behandles likt i tråd med de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven. Det må settes frist for innlevering av pris. Dersom det bare er én aktuell leverandør, bør man forhandle om lavest mulig pris før kontrakt inngås. Det bør opprettes en formell kontrakt hvor begge partene skriver under. Det må ikke være tvil om hva oppdraget skal gå ut på og hva som omfattes av den avtalte prisen. Det er viktig å understreke at eiendomsskattekontoret ikke må bruke forslaget til anbudsgrunnlag ukritisk. Alle forutsetninger og forhold som er tatt inn i veilederen må gjennomgås nøye før forslagene til anbudsdokumenter tas i bruk. Resultatet kan bli dårlig dersom eiendomsskattekontoret uten videre bruker en blåkopi av veilederen. KSE vil også henvise til Fornyings- og Administrasjonsdepartementets veileder (se foran). Mange kommuner har eget innkjøpsreglement. De største kommunene har egen innkjøpstjeneste. Det er viktig at man bruker kommunens kompetanse også for slike anskaffelser som det her er snakk om. 1.4 Hjemmel Det er viktig å avklare tidlig om kommunen foretar taksering etter eiendomsskatteloven 8 A-3 andre ledd (takstnemnd) eller fjerde ledd (sakkyndig nemnd). Etter andre ledd skal nemnda selv befare og taksere eiendommene. Ved behov vil nemnda kunne trekke veksler på kompetansen til personer eller firma med spesiell takseringsfaglig kompetanse. Etter fjerde ledd kan kommunestyret alternativt oppnevne en sakkyndig nemnd som fastsetter takstene på grunnlag av forslag fra såkalte «tilsette synfaringsmenn». Den

5 5 sakkyndige nemnda er selv ikke på befaring av eiendommene. De «synfaringsmenn» som besiktiger eiendommene og inngir forslag til takst (forslag til takster som vurderes og vedtas av den sakkyndige nemnd) vil ved behov være personer/firma som har erfaring med å taksere eiendommer for eiendomsskatteformål. 1.5 Inndeling av oppdraget Eiendomsskattekontoret må vurdere om oppdraget skal deles opp, eller om det skal innhentes samlet anbud for alle kategorier. Anskaffelsen kan deles inn i følgende kategorier: Taksering av: 1. Boliger 1. Næringsbygg (butikker, kontorer, lager etc.) 2. Verker og bruk - produksjonseiendommer med produksjonsutstyr (maskiner) 3. Energinett (lav- og høyspentnett) 4. Elektroniske kommunikasjonsanlegg De forskjellige eiendomstyper krever forskjellig takseringskompetanse. Det er eksempelvis for tiden få firma som har kompetanse på taksering av kraftlinjer, elektroniske kommunikasjonsanlegg og store industrianlegg. Det kan være prisgunstig at det konkurreres innenfor hver kategori. På den annen side kan det være gunstig for kommunen å holde seg til et firma for all taksering. KSE sin veileder er bygget opp i samsvar med forannevnte inndeling i kategorier - se denne veilederens fem anbudsgrunnlag. 1.6 Forarbeid I forarbeidene må eiendomsskattekontoret framskaffe en ajourført oversikt over alle eiendommer innen de forskjellige kategorier som skal takseres. De anbudstjenester som er med i konkurransegrunnlaget forutsetter omfattende forarbeid fra eiendomsskattekontorets side, jfr. KSEs Veileder i praktisk takseringsarbeid (www.ks.no / Økonomi / KS Eiendomsskatteforum / lukket område for medlemmer: Styrings- og kvalitetssikringssystemer). Dersom eiendomsskattekontoret har en ajourført oversikt over hvilke eiendommer som skal takseres, og det er vedtatt sjabloner for takseringen, samt at det er anskaffet et IKT-verktøy for eiendomsskatt, vil taksering av boliger og næringseiendommer i realiteten omfatte: Kontroll av faktiske opplysninger om eiendommene Vurdering av skjønnsmessige forhold Beregning av taksten ut fra fastsatte satser Presentasjon på et fastsatt format

6 6 1.7 Anbyders kompetanse Eiendomsskattekontoret må derfor nøye vurdere hvilken kompetanse som anses nødvendig for å utføre takseringen. På grunn av uklarhet i eiendomsskatteloven kan det oppstå minst to avgrensningsproblemer: Hvilke "verk og bruk" utenfor områder utbygd på byvis skal ha eiendomsskatt? Eventuelt hvilket produksjonsutstyr (maskiner) skal ha eiendomsskatt? Dette er juridiske problemstillinger som ikke er av takstfaglig karakter. De færreste takseringsfirma vil ha kompetanse til å avgjøre slike problemstillinger. KSE vil derfor anbefale at denne problemstilling ikke tas med i oppdraget til takstfirma. Eiendomsskatte-kontoret bør foreta denne avgrensning, eventuelt med juridisk bistand. Det vil i hovedsak dreie seg om et fåtall eiendommer. Det må understrekes at et takseringsfirmas takstforslag kun er veiledende for takstnemnda. 1.8 Interessekonflikt Det er uheldig om et takseringsfirma også har oppdrag for eiere av eiendommer i kommunen, eller det foreligger en annen form for interessekonflikt som kan skape tvil om at kun rent takstfaglige forhold er vektlagt ved takseringen. Det kan blant annet svekke tilliten til takseringen, herunder skape usikkerhet om likebehandlingsprinsippet er ivaretatt. I anskaffelsesprosessen må det legges vekt på å avdekke slike forhold. Det må kreves at takseringsfirmaet redegjør skriftlig for alle forhold som kan innebære en slik interessekonflikt. Firmaet bør spørres om: 1 Om det har eller har hatt oppdrag for eierne av eiendommer i kommunen, av mer enn bagatellmessig karakter. 2 Om firmaet er i forhandlinger eller lignende om oppdrag for eiere av eiendommer i kommunen. 3 Om det foreligger andre forhold som kan innebære noen form for interessekonflikt som kan skape tvil om hvilke interesser som er vektlagt ved takseringen. Dersom firmaet bekrefter at det foreligger slike forhold, må det utdype dette.

7 7 Det vil kunne forekomme at mulige interessekonflikter oppstår eller først blir kjent etter at leverandøren har inngått avtale med kommunen. Takseringsfirmaet bør avgi en erklæring om det også vil redegjøre for slike forhold. Kontrakten som inngås, bør inneholde en klausul om at takseringen skal utføres på en faglig god måte og som ikke er influert av særinteresser. Også en slik klausul vil bidra til bevisstgjøring omkring denne viktige problematikken. Taksering vil alltid innebære et innslag av skjønn, og det er en fare for at særlige interesser kan påvirke takseringen mer eller mindre bevisst. 2. Konkurransegrunnlag Her gis generell veiledning om utarbeiding av anbudsbeskrivelse for tjenestekjøp takseringstjenester. 2.1 Generelt om offentlige anskaffelser Forslaget til anbudsskrivelse er utarbeidet ut fra den forutsetningen at det dreier seg om en anskaffelse under EØS-terskelverdien. Grensen mellom nasjonale- og EØS-anskaffelser for tjenestekjøp går ved 1,7 mill. kroner. Denne grensen kan variere. Hvordan verdien for anskaffelsen skal beregnes fremgår av anskfor Terskelverdien bør sjekkes før anbudsbeskrivelsen lages, jfr. anskfor Selv om anskaffelsen antas å ligge over EØS-terskelverdien trenger man ikke å redigere anbudsbeskrivelsen i større grad. Konkurransereglene over og under EØS-terskelverdien er nokså like. Det må imidlertid opplyses innledningsvis om det er en EØS-anskaffelse eller ikke. Det er viktig at kunngjøringen skjer slik den skal, enten som nasjonal anskaffelse eller EØSanskaffelse. 2.2 Anskaffelsesprosedyre og kriterier for valg av tilbud Det er foreslått som mal å bruke åpen anbudskonkurranse, og at valg av tilbud skal skje etter det tilbudet som har den laveste prisen. For å kunne unngå mer useriøse tilbydere, bør det stilles strenge kvalifikasjonskrav. De tilbyderne som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene skal avvises. Dette er en forutsigbar og enkel måte å gjennomføre konkurransen på. Det å vurdere andre kriterier enn pris opp mot hverandre kan ofte være vanskelig. Dersom man ønsker å tildele kontrakt etter det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, må det settes opp utvelgelseskriterier. Som utgangspunkt kan man ikke blande sammen kvalifikasjonskrav med utvelgelseskriterier, men dersom kompetansen antas å ha direkte

8 8 betydning for kvaliteten på det som skal ytes, kan man for eksempel ta med tidligere erfaring i utvelgelseskriteriene. Det anbefales å sette seg grundig inn i hvilke utvelgelseskriterier som er relevant å ta med i denne sammenheng. 2.3 Hvorfor det som utgangspunkt er foreslått å bruke "åpen anbudskonkurranse" som konkurranseform og "laveste pris" som kriterium for valg av tilbudet Det endelige utfallet av konkurransen bør bli det samme uansett om man velger "åpen eller begrenset anbudskonkurranse" som konkurranseform. Ved åpen anbudskonkurranse får alle interesserte tilbydere, ved åpen utlysning, anledning til å levere inn tilbud. Tilbyderen må i første omgang selv vurdere om han er kvalifisert etter de kravene som oppdragsgiveren har satt i tilbudsdokumentene. Er han ikke kvalifisert risikerer han å bli avvist, jfr. forskriften I noen tilfeller skal tilbudet avvises ( (1), og i andre tilfeller kan tilbudet avvises ( 11-11(2)). Det er først etter at tilbudene er kommet inn at oppdragsgiveren vurderer tilbudene i forhold til avvisningsbestemmelsene. Ved begrenset anbudskonkurranse får alle interesserte tilbydere, ved åpen utlysning, anledning til å melde sin interesse for deltakelse i konkurransen. Her skjer først en prekvalifiseringsrunde hvor et bestemt antall firma (minst 3) får anledning til å gå videre i konkurransen ved å gi inn pristilbud. Hvem som får gi inn pristilbud skjer ut fra på forhånd oppsatte utvalgskriterier. Når først oppdragsgiveren har valgt ut leverandører (foretatt prekvalifisering) kan han senere ikke avvise tilbudet med bakgrunn i forhold ved leverandøren (under forutsetning at det ikke har skjedd endringer i kompetansen). Ved åpen anbudskonkurranse utelukkes useriøse tilbydere fra konkurransen ved at deres tilbud avvises etter at tilbudene er kommet inn, mens ved begrenset anbudskonkurranse får de ikke anledning til å levere inn pristilbud i det hele tatt. Her skjer utelukkelsen allerede i første runde under prekvalifiseringen. Resultatet bør bli det samme i begge tilfeller, det vil si at tilbudet velges blant de tilbyderne som tilfredsstiller de oppsatte kvalifikasjonskravene. Som utvalgskriterium er det foreslått å bruke "laveste pris", ikke "det mest økonomisk fordelaktige", jfr Dette er gjort for å forenkle anskaffelsesprosessen. Når man klarer å beskrive det produktet (tjenesten) som skal leveres noenlunde entydig, samtidig som det stilles strenge kompetansekrav, er det forsvarlig å velge ut fra den som har det laveste pristilbudet. Useriøse tilbydere skal/kan som tidligere nevnt avvises, jfr. forskriften (avvisning på grunn av forholdet ved tilbudet) og (avvisning på grunn av forhold ved leverandøren). Dersom utvalget skal skje ut fra andre kriterier i tillegg til pris, vil det være en utfordring både å beskrive slike kriterier og gi disse innbyrdes vekt. Det er som utgangspunkt ikke tillatt å ta med tilbyderens kompetanse i kriteriene for valg av tilbud. For tjenestekjøp er det imidlertid en viss anledning til dette, men for å unngå sammenblanding og feil

9 9 saksbehandling er det enklest å bruke kun laveste pris som tildelingskriterium for slike tjenestekjøp som det her er snakk om. 2.4 Innsending av anbud, merking av anbud, innleveringsfrist og åpning av anbud Det anbefales å holde åpen anbudsåpning, hvor alle tilbydere har anledning til å være til stede. Dette sikrer gjennomsiktighet i anbudsprosessen. 2.5 Krav til leverandøren (kompetansekrav mv.) Her listes opp alle de kompetansekravene som stilles til leverandøren for å få være med i konkurransen. De tilbyderne som ikke oppfyller minstekravene risikerer å få sitt tilbud avvist. Her vil det også være naturlig å ta inn spørsmål om mulig interessekonflikt, jf. punkt Dokumentasjonskrav Her skal tas med all den dokumentasjon som kommunen krever fremlagt. Ved gjennomgang av innkomne anbud må det sjekkes at all etterspurt dokumentasjon ligger ved. Dersom tilbudene ikke er komplette kan disse avvises, jfr. avvisningsreglene under anskfor Dersom skatteattest, HMS-erklæring eller offentlig tilgjengelig dokumentasjon av at et krav til leverandøren er oppfylt mangler, kan det imidlertid gis en kort tilleggsfrist for å fremskaffe manglende dokumentasjon, jfr. anskfor Kunngjøring Det er krav om kunngjøring både over og under EØS-terskelverdien (unntatt under terskelverdien på kr). 2.8 Generelt om utfylling av tilbudet Tilbudene skal være komplett utfylt. All dokumentasjon som kreves, skal ligge ved tilbudet. Ikke komplette tilbud kan avvises. Det er derfor viktig å sette seg grundig inn i avvisningsreglene i forskriften flg. 2.9 Behandling av tilbud med klagefrist Det er viktig at behandling av innkomne tilbud skjer etter faste prosedyrer:

10 10 Først sjekkes om tilbudene er avgitt slik de skal, dvs. at de er avgitt til fastsatt tid og at all dokumentasjon som kreves ligger ved. Anbud som er avgitt for sent skal avvises. Anbud som ikke er vedlagt nødvendig dokumentasjon kan avvises, men her bør gis en kort tilleggsfrist for ev. ettersendelse av HMS-erklæring eller skatteattest. Se generelt om avvisningsreglene i anskfor flg. Det skal føres anbudsprotokoll, jfr. anskfor Det må sjekkes om tilbyderne oppfyller fastsatte kvalifikasjonskrav, jfr. avvisningsreglene i anskfor Deretter skal det foretas en utvelgelse av tilbud ut fra den som har den laveste prisen. NB: Under denne formen for konkurranse er det ikke tillatt å føre forhandlinger om prisen eller vilkårene i anbudene. Det er bare i unntakstilfeller at det kan tas kontakt med tilbyderne for avklaringer av tilbudene før utvelgelsen skjer, jfr. anskfor. 12-1(2). Alle deltakere i konkurransen tilskrives og orienteres om hvem som er vinner(e) av konkurransen. Det kan legges ved en anbudsoppstilling som viser sluttsummene for de ulike tilbudene for hver kategori. Det gis 10 dagers klagefrist på oppdragsgiverens beslutning om å tildele kontrakt til et bestemt firma. Se anskfor (1). Etter klagefristens utløp kan kontrakt underskrives. 3. Kontraktsvilkår Som generelle kontraktsbestemmelser er vist til NS 8401, så langt denne standarden er anvendelig. I tillegg er inntatt noen spesielle kontraktsbestemmelser. 4. Kravspesifikasjon I forslaget til anbudsbeskrivelse er det forutsatt at eiendomsskattekontoret skal ha gjort et visst forarbeid. Det er viktig å lese nøye gjennom det som er skrevet i forslagene til anbudsbeskrivelser, og ta stilling til om dette passer for det aktuelle anbudet som skal innhentes. Dersom de forutsetningene som er satt opp ikke stemmer, vil det fort komme uforutsette tilleggskrav fra leverandøren. I forslag til anbudsbeskrivelse er det gjort følgende inndelinger:

11 Taksering av boliger Dersom det er store mengder boliger som skal takseres kan det være aktuelt å inndele oppdraget i geografiske områder. Årsaken er at de fleste takseringsfirma er små og vil ikke ha kapasitet til å ta store oppdrag innen korte tidsfrister. Eiendomsskattekontoret må nøye beskrive hvordan takseringen skal utføres. I anbudsbeskrivelsen har vi tatt med et forslag til beskrivelse av oppdrag. Det er viktig å skille mellom de ulike typer boliger. Beskriv eks. hvordan rekkehus, flermannsboliger, blokker og borettslag takseres. I forslaget til anbudsbeskrivelse er det foreslått å innhente fast pris pr stk. bolig som skal takseres. Dersom tilbyderen mener det bør være forskjellig priser på ulike typer boliger, må han selv ta forbehold om dette i sitt tilbud. 4.2 Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer, lager etc.) Som grunnlag for anbudskonkurransen må eiendomsskattekontoret utarbeide en oversikt over de eiendommer som skal takseres. Oversikten må inneholde minimum beliggenhet og areal i m2. Erfaringsmessig har ikke alle kommuner nødvendige oversikter over alle næringseiendommer som skal takseres. Det kan derfor være aktuelt å utvide anbudet til å foreta oppmåling eller innhente de nødvendige opplysninger som er nødvendig for taksering. Anbudet tar utgangspunkt i at kommunen har utarbeidet sjabloner for næringseiendommer. Da vil rene næringseiendommer som butikker, kontorer, lager etc. takseres ut fra sjabloner. Eiendomsskattekontoret må nøye beskrive hvordan takseringen skal utføres. I anbudsbeskrivelsen er det tatt med et forslag til beskrivelse av oppdraget. De eiendommer som skal takseres vil være av forskjellig størrelse og form. Derfor kan det egne seg best å konkurrere på m2-pris, i stedet for fast pris pr. bygg. Dersom det oppdages avvik fra det oppgitte takstarealet, bør sluttsummen fra takstfirmaet reguleres etter virkelig utførte masser. 4.3 Taksering av verker og bruk - med produksjonsutstyr (maskiner) Eiendomsskattekontoret utarbeider en oversikt med beskrivelse av alle verk og bruk som skal takseres. Dette kan være svært forskjellige eiendommer fra rene fabrikker og masseuttak. Andre eiendommer som ikke er tatt med under næringseiendommer, kan tas med her, eks. kaier. Den delen av produksjonseiendommen som er rene bygg, takseres som næringsbygg.

12 12 Eiendomsskattekontoret må utarbeide oversikt over alle aktuelle verk og bruk med en enkel beskrivelse av foretaket og beliggenhet. Oversikten skal danne grunnlag for tilbudet fra takseringsfirmaene. Erfaring viser at mange kommuner ikke har oversikt over verk og bruk før befaring/taksering starter. Taksering av produksjonsutstyr er en utfordring både i å avklare om og hvilket produksjonsutstyr som skal skattlegges, jfr. side 6 ovenfor. Eiendomsskattekontoret bør derfor i første omgang foreta en kartlegging av verk og bruk som kan ha produksjonsutstyr som skal skattlegges. Innenfor denne kategorien kan det være vanskelig å kvantifisere oppdraget. Det anbefales derfor at oppdraget gjennomføres som regningsarbeid, hvor konkurransen avgjøres etter hvilken leverandør som har den laveste timeprisen. Bestilling av arbeid og godkjenning av timer skjer på vanlig måte innenfor vedtatt standard (NS 8401). 4.4 Taksering av energinett (lav- og høyspentnett) Eiendomsskattekontoret må utarbeide en oversikt over hvilke nett/netteiere som finnes i kommunen og som det ønskes takst over. Eiendomsskattekontoret kan velge om kontoret selv skal innhente de nødvendige opplysninger fra netteier som grunnlag for taksering, eller overlate dette til takseringsfirmaet. Taksering av energinett skjer etter bestemte regler slik at det ikke alltid er nødvendig med befaring før utarbeidelse av takstforslag. I denne kategori kan kommunen i anbudsbeskrivelsen også ta med nært relaterte eiendommer som: o Fjernvarmeanlegg (produksjon og nett) o Gasskraftverk o Vindmøller For denne kategorien vil det sannsynligvis egne seg best å be om fast pris pr. anlegg. 4.5 Taksering av elektroniske kommunikasjonsanlegg Erfaringsmessig kan det være vanskelig å få oversikt over alle elektroniske kommunikasjonsanlegg og kraftlinjer. Eiendomsskattekontoret må vurdere om den selv skal framskaffe oversikt over denne type eiendommer og eiere, eller overlate det til takseringsfirma. Takseringsfirma har vanligvis ikke oversikter over lokale anlegg. Eiendomsskattekontoret kan kanskje lettere skaffe de nødvendige oversikter gjennom sin lokalkunnskap, og gjennom opplysninger fra bygningsmyndighetene. Man bør ha oppmerksomhet mot denne kategorien slik at kommunen ikke går glipp av skatteinntekter, eller at skattytere blir forskjellsbehandlet.

13 13 Eiendomsskattekontoret må bestemme om et objekt skal takseres eller ikke. Aktuelle selskaper hva gjelder elektroniske kommunikasjonsanlegg er blant andre: o Telenor Telecom Solutions (Telenor fastnett) o Telenor Mobil o NetCom Mobil o Bredbåndselskap o Kabel-TV-selskap Det etterspørres pris for hvert selskap eller en samlet pris. Forutsetningene for å gi pris er beskrevet for hver kategori. Det er viktig at eiendomsskattekontoret nøye går gjennom forutsetningene, og er klar over hvilke krav som eiendomsskattekontoret må oppfylle som grunnlag for prissettingen. 5. Protokollføring Oppdragsgiver skal føre protokoll for alle anskaffelser som overstiger kr eks. mva, jfr. FOA 3-2. Som vedlegg følger protokoller for anskaffelser henholdsvis mellom og kr og anskaffelse som overstiger kr eks. mva. -o0o-

14 14 Kontoradresse: Postadresse: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Telefon: Bilde: ScanStockPhoto

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av boliger Oppdragsgiver:. Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål... 4 1.3.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket Advokat Morten Goller Bygg og anleggsanskaffelser 2016, Oslo 2. november 2016 Agenda 1 Den nye tilbudsprosedyren 2 Forhandlinger over EØS-terskelverdi

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1.

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1. Side 1 av 7 ANSKAFFELSESPROTOKOLL OVER TERSKEL for anskaffelser etter forskrift om offentlige anskaffelser, del III - over terskelverdi (over 1,65 mill. for varer og tjenester, 41,0 mill. bygg og anlegg)

Detaljer

Anbudsprotokollen er unntatt offentlighet jf. FOA 3-5 jf. offentlighetsloven 8, 9, 11, jf. forskrift av 14. februar 1986 nr. 351 pkt. V nr.

Anbudsprotokollen er unntatt offentlighet jf. FOA 3-5 jf. offentlighetsloven 8, 9, 11, jf. forskrift av 14. februar 1986 nr. 351 pkt. V nr. Side 1 av 5 ANSKAFFELSESPROTOKOLL OVER TERSKEL for anskaffelser etter forskrift om offentlige anskaffelser, del III - over terskelverdi (over 1,65 mill. for varer og tjenester, 41,0 mill. bygg og anlegg)

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

PREKVALIFISERING: HVORDAN VELGE UT OVERTALLIGE LEVERANDØRER?

PREKVALIFISERING: HVORDAN VELGE UT OVERTALLIGE LEVERANDØRER? PREKVALIFISERING: HVORDAN VELGE UT OVERTALLIGE LEVERANDØRER? GOD OFFENTLIG PROSJEKTLEDELSE HVORDAN ASKER KOMMUNE 6. FEBRUAR 2013 V/ ADVOKAT ANE GRIMELID Oversikt 6. februar 2013 2 Tema for foredraget Oppdragsgiver

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Frister Hjemmel

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser VITO teknisk entreprenør AS Att. Vidar Lien Nedre Eikervei 65 3048 Drammen Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Webstep AS Lars Hillesgate 20 A 5008 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2010/47 16.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester og prosjektledelse i forbindelse med bygging av 12-15 boliger og et avlastningshjem.

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise ved oppføring av flerbrukshall med tilleggsdel for skole/sfo. Klager anførte at valgte leverandørs

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS 1 Avvisningsreglene i FOA 2006 Revidert i forhold til FOA 2001 Nødvendige endringer

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Hybelfellesskap/bofellesskap for ungdom m/bemanning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt KONKURRANSEGRUNNLAG Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 2 3. STRUKTURERING AV TILBUD...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Anbudsgrunnlag. Oppdragsgiver: Namsos kommune v/rådmannen EIENDOMSSKATT - PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TAKSERING/OMTAKSERING - PROSJEKTLEDELSE

Anbudsgrunnlag. Oppdragsgiver: Namsos kommune v/rådmannen EIENDOMSSKATT - PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TAKSERING/OMTAKSERING - PROSJEKTLEDELSE Anbudsgrunnlag EIENDOMSSKATT - PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TAKSERING/OMTAKSERING - PROSJEKTLEDELSE - VEILEDNING OG SAKSBEHANDLING Oppdragsgiver: Namsos kommune v/rådmannen Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Adnor Advokat AS Postboks 281 Sentrum 7402 TRONDHEIM Deres ref.:jørund Tuveng Vår ref.: 2014/0127-6 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 22.04.2015 Avvisning

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24 Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering/omtekking av tak, vurderte innklagede leverandørenes kvalifikasjoner samtidig med tilbudsevalueringen i forhold til

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokat Richard Koester Postboks 442 Nesttun 5853 BERGEN Deres ref.:richard Koester Vår ref.: 2015/0067-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 09.09.2015 Avvisning

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av medisinsk forbruksmateriell. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Innledning dagens tema Tre ting man bør tenke på ved utforming av tilbud: Ikke

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12. KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av Brøytekontraktør til Kragerø kommune Sannidal m/ plasser Tilbudsfrist: 20.06.13. kl: 12.00 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 3 2 Gjennomføring

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling med prekvalifisering om konsulenttjenester i forbindelse med en tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt. Anskaffelsen var etter

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Tilbudsfrist: 11.03.2015, kl. 12.00 1 Generelle opplysninger om konkurransen... 4 1.1 Invitasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav:

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav: Innklagede hadde kunngjort en konkurranse med forhandling vedrørende anskaffelse av et boligforvaltningssystem. To leverandører som ikke var kvalifisert, ble likevel invitert til forhandlinger, og kontrakt

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Vedtatt av Jevnaker kommunestyre i sak /14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret ei sakkyndig nemnd til å

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konsulentarbeid Mulighetsstudie Sjøsandsleiren

Konkurransegrunnlag. Konsulentarbeid Mulighetsstudie Sjøsandsleiren Konkurransegrunnlag Konsulentarbeid Mulighetsstudie Sjøsandsleiren 1. Innledning Mandal kommune ønsker en vurdering av hva området til Sjøsandsleiren kan benyttes til. Pr i dag er det camping-/leilighetsovernatting.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/21 Klager: Innklaget: Kågen s Linjebygg Det frivillige Skyttervesen Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger,

Detaljer

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Utgangspunkter Problemstillingen aktuell for anbudskonkurranser

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I kjøling - ventilasjon 29.01.2013 Konkurransegrunnlag Del I Implementering av kjøling i eksisterende ventilasjonsanlegg Byskogen Sykehjem Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE Kartlegging av hvordan inngåelser, bruk og oppfølging av kontrakter, rammeavtaler og lignende fungerer 2008 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for innleie av. prosjektleder. til. Siljan kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. for innleie av. prosjektleder. til. Siljan kommune KONKURRANSEGRUNNLAG for innleie av prosjektleder til Siljan kommune Tilbudsfrist: 22.06.2012 - klokken 12.00 2 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 4 2 Gjennomføring av konkurransen...

Detaljer

Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM

Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM Erfaring fra et spesielt tilfelle Anbudsinnbydelse fra en kommune

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for

Detaljer

Kostnader ved taksering for eiendomsskatteformål

Kostnader ved taksering for eiendomsskatteformål 1 Kostnader ved taksering for eiendomsskatteformål KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/fagrådsleder Helge

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av prosjektleder/byggeleder for gjennomføring av en totalentreprise av et byggeprosjekt. Klagenemda

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Rammeavtale konsulenttjenester innen avfallssektoren

Rammeavtale konsulenttjenester innen avfallssektoren KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale konsulenttjenester innen avfallssektoren Konkurranse med forhandlinger etter forskriftens del I og II TILBUDSFRIST: 15.05.15, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse GENERELLE OPPLYSNINGER

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

taksering av verk og bruk med produksjonsutstyr / maskiner

taksering av verk og bruk med produksjonsutstyr / maskiner Bilag 1 Kundens beskrivelse av oppdraget Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) og taksering av verk og bruk med produksjonsutstyr / maskiner 2 1. Om takseringen Konsulenten plikter å overholde

Detaljer