Veileder i innkjøp av takseringstjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder i innkjøp av takseringstjenester"

Transkript

1 Veileder i innkjøp av takseringstjenester KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

2 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum November 2012 Innholdsfortegnelse 1. Generell del Spesielt om anskaffelser under kr Utarbeide kravspesifikasjon og bestemme kontraktsvilkår Innhente pris på tjenesten Hjemmel Inndeling av oppdraget Forarbeid Anbyders kompetanse Interessekonflikt Konkurransegrunnlag Generelt om offentlige anskaffelser Anskaffelsesprosedyre og kriterier for valg av tilbud Hvorfor det som utgangspunkt er foreslått å bruke "åpen anbudskonkurranse" som konkurranseform og "laveste pris" som kriterium for valg av tilbudet Innsending av anbud, merking av anbud, innleveringsfrist og åpning av anbud Krav til leverandøren (kompetansekrav mv.) Dokumentasjonskrav Kunngjøring Generelt om utfylling av tilbudet Behandling av tilbud med klagefrist Kontraktsvilkår Kravspesifikasjon Taksering av boliger Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer, lager etc.) Taksering av verker og bruk - med produksjonsutstyr (maskiner) Taksering av energinett (lav- og høyspentnett) Taksering av elektroniske kommunikasjonsanlegg Protokollføring... 13

3 3 1. Generell del Alle offentlige innkjøp skal skje i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV nr 69, heretter kalt anskl.), med tilhørende forskrifter (FOR nr 402, heretter kalt anskfor. eller FOA). Del I gjelder for alle anskaffelser uansett verdi (også for anskaffelser under terskelverdien på kr). For kontrakter hvor den anslåtte verdi overstiger kr ekskl. mva men ikke overstiger 1,7 mill. kr gjelder FOA del I og III. Forskriftens del III gjelder kontrakter der den anslåtte verdi overstiger 1,7 mill. kr. Alle innkjøp skal, så langt det er mulig, baseres på konkurranse. Dette gjelder også for anskaffelser under terskelverdien på kr. Generelle konkurranseregler som bl.a. skal sikre god forretningsskikk og konkurranse på like vilkår, gjelder for alle anskaffelser uansett verdi. Med konkurranse menes at flere leverandører får lov til å gi pris under ellers like vilkår. 1.1 Spesielt om anskaffelser under kr Også for anskaffelser under kr gjelder de generelle reglene i lov om offentlige anskaffelser som bl.a. går på at alle anskaffelser skal så langt som mulig baseres på konkurranse. Under kr er man imidlertid ikke nødt til å følge de formaliserte anbudsreglene som er gjengitt i forskriften. I slike tilfeller kan det gjøres direkte innkjøp uten forutgående kunngjøring og anbudskonkurranse. I Fornyings- og administrasjonsdepartementets "Veileder til reglene om offentlige anskaffelser" (bestilles fra publikasjonskode P-0933 B eller lastes ned fra nettet ) står det (pkt. 7.2): "Kjøp etter forskriftens del I blir ofte omtalt som "direkte anskaffelser". Departementet mener dette begrepet kan være misvisende, fordi det leder tanken hen på at oppdragsgiver kan gå direkte til 'en leverandør uten å avholde konkurranse. Utgangspunktet er imidlertid at det skal være en reell konkurranse forut for anskaffelsen." Dersom man er i tvil om anskaffelsen vil ligge under "terskelverdien" på kr, bør man velge en av de tillatte anskaffelsesprosedyrene etter forskriften - åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse eller anskaffelse etter forhandlinger. Vurderes anskaffelsen å ligge under terskelverdien kan man f.eks. gå frem på følgende måte:

4 4 1.2 Utarbeide kravspesifikasjon og bestemme kontraktsvilkår Selv om anskaffelsen ligger under terskelverdien, og at man som utgangspunkt kan gå til direkte anskaffelse uten forutgående anbudskonkurranse, må man inngå slike avtaler på en ryddig og forutsigbar måte, og sikre at man får lavest mulig pris. Dette kan gjøres ved å sette opp en kravspesifikasjon samt bestemme kontraktsregler på forhånd. Slik er det mulig å få en bindende pris før arbeidet starter. Her kan man med fordel bruke det som allerede er laget innenfor taksering av boliger, verker og bruk osv. (se denne veilederens anbudsgrunnlag). 1.3 Innhente pris på tjenesten Med kravspesifikasjon og kontraktsreglene som grunnlag bør man i størst mulig grad prøve å få til konkurranse. Det oppnås ved å forespørre flere leverandører samtidig. Her er det viktig at alle som blir invitert til å inngi pris behandles likt i tråd med de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven. Det må settes frist for innlevering av pris. Dersom det bare er én aktuell leverandør, bør man forhandle om lavest mulig pris før kontrakt inngås. Det bør opprettes en formell kontrakt hvor begge partene skriver under. Det må ikke være tvil om hva oppdraget skal gå ut på og hva som omfattes av den avtalte prisen. Det er viktig å understreke at eiendomsskattekontoret ikke må bruke forslaget til anbudsgrunnlag ukritisk. Alle forutsetninger og forhold som er tatt inn i veilederen må gjennomgås nøye før forslagene til anbudsdokumenter tas i bruk. Resultatet kan bli dårlig dersom eiendomsskattekontoret uten videre bruker en blåkopi av veilederen. KSE vil også henvise til Fornyings- og Administrasjonsdepartementets veileder (se foran). Mange kommuner har eget innkjøpsreglement. De største kommunene har egen innkjøpstjeneste. Det er viktig at man bruker kommunens kompetanse også for slike anskaffelser som det her er snakk om. 1.4 Hjemmel Det er viktig å avklare tidlig om kommunen foretar taksering etter eiendomsskatteloven 8 A-3 andre ledd (takstnemnd) eller fjerde ledd (sakkyndig nemnd). Etter andre ledd skal nemnda selv befare og taksere eiendommene. Ved behov vil nemnda kunne trekke veksler på kompetansen til personer eller firma med spesiell takseringsfaglig kompetanse. Etter fjerde ledd kan kommunestyret alternativt oppnevne en sakkyndig nemnd som fastsetter takstene på grunnlag av forslag fra såkalte «tilsette synfaringsmenn». Den

5 5 sakkyndige nemnda er selv ikke på befaring av eiendommene. De «synfaringsmenn» som besiktiger eiendommene og inngir forslag til takst (forslag til takster som vurderes og vedtas av den sakkyndige nemnd) vil ved behov være personer/firma som har erfaring med å taksere eiendommer for eiendomsskatteformål. 1.5 Inndeling av oppdraget Eiendomsskattekontoret må vurdere om oppdraget skal deles opp, eller om det skal innhentes samlet anbud for alle kategorier. Anskaffelsen kan deles inn i følgende kategorier: Taksering av: 1. Boliger 1. Næringsbygg (butikker, kontorer, lager etc.) 2. Verker og bruk - produksjonseiendommer med produksjonsutstyr (maskiner) 3. Energinett (lav- og høyspentnett) 4. Elektroniske kommunikasjonsanlegg De forskjellige eiendomstyper krever forskjellig takseringskompetanse. Det er eksempelvis for tiden få firma som har kompetanse på taksering av kraftlinjer, elektroniske kommunikasjonsanlegg og store industrianlegg. Det kan være prisgunstig at det konkurreres innenfor hver kategori. På den annen side kan det være gunstig for kommunen å holde seg til et firma for all taksering. KSE sin veileder er bygget opp i samsvar med forannevnte inndeling i kategorier - se denne veilederens fem anbudsgrunnlag. 1.6 Forarbeid I forarbeidene må eiendomsskattekontoret framskaffe en ajourført oversikt over alle eiendommer innen de forskjellige kategorier som skal takseres. De anbudstjenester som er med i konkurransegrunnlaget forutsetter omfattende forarbeid fra eiendomsskattekontorets side, jfr. KSEs Veileder i praktisk takseringsarbeid (www.ks.no / Økonomi / KS Eiendomsskatteforum / lukket område for medlemmer: Styrings- og kvalitetssikringssystemer). Dersom eiendomsskattekontoret har en ajourført oversikt over hvilke eiendommer som skal takseres, og det er vedtatt sjabloner for takseringen, samt at det er anskaffet et IKT-verktøy for eiendomsskatt, vil taksering av boliger og næringseiendommer i realiteten omfatte: Kontroll av faktiske opplysninger om eiendommene Vurdering av skjønnsmessige forhold Beregning av taksten ut fra fastsatte satser Presentasjon på et fastsatt format

6 6 1.7 Anbyders kompetanse Eiendomsskattekontoret må derfor nøye vurdere hvilken kompetanse som anses nødvendig for å utføre takseringen. På grunn av uklarhet i eiendomsskatteloven kan det oppstå minst to avgrensningsproblemer: Hvilke "verk og bruk" utenfor områder utbygd på byvis skal ha eiendomsskatt? Eventuelt hvilket produksjonsutstyr (maskiner) skal ha eiendomsskatt? Dette er juridiske problemstillinger som ikke er av takstfaglig karakter. De færreste takseringsfirma vil ha kompetanse til å avgjøre slike problemstillinger. KSE vil derfor anbefale at denne problemstilling ikke tas med i oppdraget til takstfirma. Eiendomsskatte-kontoret bør foreta denne avgrensning, eventuelt med juridisk bistand. Det vil i hovedsak dreie seg om et fåtall eiendommer. Det må understrekes at et takseringsfirmas takstforslag kun er veiledende for takstnemnda. 1.8 Interessekonflikt Det er uheldig om et takseringsfirma også har oppdrag for eiere av eiendommer i kommunen, eller det foreligger en annen form for interessekonflikt som kan skape tvil om at kun rent takstfaglige forhold er vektlagt ved takseringen. Det kan blant annet svekke tilliten til takseringen, herunder skape usikkerhet om likebehandlingsprinsippet er ivaretatt. I anskaffelsesprosessen må det legges vekt på å avdekke slike forhold. Det må kreves at takseringsfirmaet redegjør skriftlig for alle forhold som kan innebære en slik interessekonflikt. Firmaet bør spørres om: 1 Om det har eller har hatt oppdrag for eierne av eiendommer i kommunen, av mer enn bagatellmessig karakter. 2 Om firmaet er i forhandlinger eller lignende om oppdrag for eiere av eiendommer i kommunen. 3 Om det foreligger andre forhold som kan innebære noen form for interessekonflikt som kan skape tvil om hvilke interesser som er vektlagt ved takseringen. Dersom firmaet bekrefter at det foreligger slike forhold, må det utdype dette.

7 7 Det vil kunne forekomme at mulige interessekonflikter oppstår eller først blir kjent etter at leverandøren har inngått avtale med kommunen. Takseringsfirmaet bør avgi en erklæring om det også vil redegjøre for slike forhold. Kontrakten som inngås, bør inneholde en klausul om at takseringen skal utføres på en faglig god måte og som ikke er influert av særinteresser. Også en slik klausul vil bidra til bevisstgjøring omkring denne viktige problematikken. Taksering vil alltid innebære et innslag av skjønn, og det er en fare for at særlige interesser kan påvirke takseringen mer eller mindre bevisst. 2. Konkurransegrunnlag Her gis generell veiledning om utarbeiding av anbudsbeskrivelse for tjenestekjøp takseringstjenester. 2.1 Generelt om offentlige anskaffelser Forslaget til anbudsskrivelse er utarbeidet ut fra den forutsetningen at det dreier seg om en anskaffelse under EØS-terskelverdien. Grensen mellom nasjonale- og EØS-anskaffelser for tjenestekjøp går ved 1,7 mill. kroner. Denne grensen kan variere. Hvordan verdien for anskaffelsen skal beregnes fremgår av anskfor Terskelverdien bør sjekkes før anbudsbeskrivelsen lages, jfr. anskfor Selv om anskaffelsen antas å ligge over EØS-terskelverdien trenger man ikke å redigere anbudsbeskrivelsen i større grad. Konkurransereglene over og under EØS-terskelverdien er nokså like. Det må imidlertid opplyses innledningsvis om det er en EØS-anskaffelse eller ikke. Det er viktig at kunngjøringen skjer slik den skal, enten som nasjonal anskaffelse eller EØSanskaffelse. 2.2 Anskaffelsesprosedyre og kriterier for valg av tilbud Det er foreslått som mal å bruke åpen anbudskonkurranse, og at valg av tilbud skal skje etter det tilbudet som har den laveste prisen. For å kunne unngå mer useriøse tilbydere, bør det stilles strenge kvalifikasjonskrav. De tilbyderne som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene skal avvises. Dette er en forutsigbar og enkel måte å gjennomføre konkurransen på. Det å vurdere andre kriterier enn pris opp mot hverandre kan ofte være vanskelig. Dersom man ønsker å tildele kontrakt etter det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, må det settes opp utvelgelseskriterier. Som utgangspunkt kan man ikke blande sammen kvalifikasjonskrav med utvelgelseskriterier, men dersom kompetansen antas å ha direkte

8 8 betydning for kvaliteten på det som skal ytes, kan man for eksempel ta med tidligere erfaring i utvelgelseskriteriene. Det anbefales å sette seg grundig inn i hvilke utvelgelseskriterier som er relevant å ta med i denne sammenheng. 2.3 Hvorfor det som utgangspunkt er foreslått å bruke "åpen anbudskonkurranse" som konkurranseform og "laveste pris" som kriterium for valg av tilbudet Det endelige utfallet av konkurransen bør bli det samme uansett om man velger "åpen eller begrenset anbudskonkurranse" som konkurranseform. Ved åpen anbudskonkurranse får alle interesserte tilbydere, ved åpen utlysning, anledning til å levere inn tilbud. Tilbyderen må i første omgang selv vurdere om han er kvalifisert etter de kravene som oppdragsgiveren har satt i tilbudsdokumentene. Er han ikke kvalifisert risikerer han å bli avvist, jfr. forskriften I noen tilfeller skal tilbudet avvises ( (1), og i andre tilfeller kan tilbudet avvises ( 11-11(2)). Det er først etter at tilbudene er kommet inn at oppdragsgiveren vurderer tilbudene i forhold til avvisningsbestemmelsene. Ved begrenset anbudskonkurranse får alle interesserte tilbydere, ved åpen utlysning, anledning til å melde sin interesse for deltakelse i konkurransen. Her skjer først en prekvalifiseringsrunde hvor et bestemt antall firma (minst 3) får anledning til å gå videre i konkurransen ved å gi inn pristilbud. Hvem som får gi inn pristilbud skjer ut fra på forhånd oppsatte utvalgskriterier. Når først oppdragsgiveren har valgt ut leverandører (foretatt prekvalifisering) kan han senere ikke avvise tilbudet med bakgrunn i forhold ved leverandøren (under forutsetning at det ikke har skjedd endringer i kompetansen). Ved åpen anbudskonkurranse utelukkes useriøse tilbydere fra konkurransen ved at deres tilbud avvises etter at tilbudene er kommet inn, mens ved begrenset anbudskonkurranse får de ikke anledning til å levere inn pristilbud i det hele tatt. Her skjer utelukkelsen allerede i første runde under prekvalifiseringen. Resultatet bør bli det samme i begge tilfeller, det vil si at tilbudet velges blant de tilbyderne som tilfredsstiller de oppsatte kvalifikasjonskravene. Som utvalgskriterium er det foreslått å bruke "laveste pris", ikke "det mest økonomisk fordelaktige", jfr Dette er gjort for å forenkle anskaffelsesprosessen. Når man klarer å beskrive det produktet (tjenesten) som skal leveres noenlunde entydig, samtidig som det stilles strenge kompetansekrav, er det forsvarlig å velge ut fra den som har det laveste pristilbudet. Useriøse tilbydere skal/kan som tidligere nevnt avvises, jfr. forskriften (avvisning på grunn av forholdet ved tilbudet) og (avvisning på grunn av forhold ved leverandøren). Dersom utvalget skal skje ut fra andre kriterier i tillegg til pris, vil det være en utfordring både å beskrive slike kriterier og gi disse innbyrdes vekt. Det er som utgangspunkt ikke tillatt å ta med tilbyderens kompetanse i kriteriene for valg av tilbud. For tjenestekjøp er det imidlertid en viss anledning til dette, men for å unngå sammenblanding og feil

9 9 saksbehandling er det enklest å bruke kun laveste pris som tildelingskriterium for slike tjenestekjøp som det her er snakk om. 2.4 Innsending av anbud, merking av anbud, innleveringsfrist og åpning av anbud Det anbefales å holde åpen anbudsåpning, hvor alle tilbydere har anledning til å være til stede. Dette sikrer gjennomsiktighet i anbudsprosessen. 2.5 Krav til leverandøren (kompetansekrav mv.) Her listes opp alle de kompetansekravene som stilles til leverandøren for å få være med i konkurransen. De tilbyderne som ikke oppfyller minstekravene risikerer å få sitt tilbud avvist. Her vil det også være naturlig å ta inn spørsmål om mulig interessekonflikt, jf. punkt Dokumentasjonskrav Her skal tas med all den dokumentasjon som kommunen krever fremlagt. Ved gjennomgang av innkomne anbud må det sjekkes at all etterspurt dokumentasjon ligger ved. Dersom tilbudene ikke er komplette kan disse avvises, jfr. avvisningsreglene under anskfor Dersom skatteattest, HMS-erklæring eller offentlig tilgjengelig dokumentasjon av at et krav til leverandøren er oppfylt mangler, kan det imidlertid gis en kort tilleggsfrist for å fremskaffe manglende dokumentasjon, jfr. anskfor Kunngjøring Det er krav om kunngjøring både over og under EØS-terskelverdien (unntatt under terskelverdien på kr). 2.8 Generelt om utfylling av tilbudet Tilbudene skal være komplett utfylt. All dokumentasjon som kreves, skal ligge ved tilbudet. Ikke komplette tilbud kan avvises. Det er derfor viktig å sette seg grundig inn i avvisningsreglene i forskriften flg. 2.9 Behandling av tilbud med klagefrist Det er viktig at behandling av innkomne tilbud skjer etter faste prosedyrer:

10 10 Først sjekkes om tilbudene er avgitt slik de skal, dvs. at de er avgitt til fastsatt tid og at all dokumentasjon som kreves ligger ved. Anbud som er avgitt for sent skal avvises. Anbud som ikke er vedlagt nødvendig dokumentasjon kan avvises, men her bør gis en kort tilleggsfrist for ev. ettersendelse av HMS-erklæring eller skatteattest. Se generelt om avvisningsreglene i anskfor flg. Det skal føres anbudsprotokoll, jfr. anskfor Det må sjekkes om tilbyderne oppfyller fastsatte kvalifikasjonskrav, jfr. avvisningsreglene i anskfor Deretter skal det foretas en utvelgelse av tilbud ut fra den som har den laveste prisen. NB: Under denne formen for konkurranse er det ikke tillatt å føre forhandlinger om prisen eller vilkårene i anbudene. Det er bare i unntakstilfeller at det kan tas kontakt med tilbyderne for avklaringer av tilbudene før utvelgelsen skjer, jfr. anskfor. 12-1(2). Alle deltakere i konkurransen tilskrives og orienteres om hvem som er vinner(e) av konkurransen. Det kan legges ved en anbudsoppstilling som viser sluttsummene for de ulike tilbudene for hver kategori. Det gis 10 dagers klagefrist på oppdragsgiverens beslutning om å tildele kontrakt til et bestemt firma. Se anskfor (1). Etter klagefristens utløp kan kontrakt underskrives. 3. Kontraktsvilkår Som generelle kontraktsbestemmelser er vist til NS 8401, så langt denne standarden er anvendelig. I tillegg er inntatt noen spesielle kontraktsbestemmelser. 4. Kravspesifikasjon I forslaget til anbudsbeskrivelse er det forutsatt at eiendomsskattekontoret skal ha gjort et visst forarbeid. Det er viktig å lese nøye gjennom det som er skrevet i forslagene til anbudsbeskrivelser, og ta stilling til om dette passer for det aktuelle anbudet som skal innhentes. Dersom de forutsetningene som er satt opp ikke stemmer, vil det fort komme uforutsette tilleggskrav fra leverandøren. I forslag til anbudsbeskrivelse er det gjort følgende inndelinger:

11 Taksering av boliger Dersom det er store mengder boliger som skal takseres kan det være aktuelt å inndele oppdraget i geografiske områder. Årsaken er at de fleste takseringsfirma er små og vil ikke ha kapasitet til å ta store oppdrag innen korte tidsfrister. Eiendomsskattekontoret må nøye beskrive hvordan takseringen skal utføres. I anbudsbeskrivelsen har vi tatt med et forslag til beskrivelse av oppdrag. Det er viktig å skille mellom de ulike typer boliger. Beskriv eks. hvordan rekkehus, flermannsboliger, blokker og borettslag takseres. I forslaget til anbudsbeskrivelse er det foreslått å innhente fast pris pr stk. bolig som skal takseres. Dersom tilbyderen mener det bør være forskjellig priser på ulike typer boliger, må han selv ta forbehold om dette i sitt tilbud. 4.2 Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer, lager etc.) Som grunnlag for anbudskonkurransen må eiendomsskattekontoret utarbeide en oversikt over de eiendommer som skal takseres. Oversikten må inneholde minimum beliggenhet og areal i m2. Erfaringsmessig har ikke alle kommuner nødvendige oversikter over alle næringseiendommer som skal takseres. Det kan derfor være aktuelt å utvide anbudet til å foreta oppmåling eller innhente de nødvendige opplysninger som er nødvendig for taksering. Anbudet tar utgangspunkt i at kommunen har utarbeidet sjabloner for næringseiendommer. Da vil rene næringseiendommer som butikker, kontorer, lager etc. takseres ut fra sjabloner. Eiendomsskattekontoret må nøye beskrive hvordan takseringen skal utføres. I anbudsbeskrivelsen er det tatt med et forslag til beskrivelse av oppdraget. De eiendommer som skal takseres vil være av forskjellig størrelse og form. Derfor kan det egne seg best å konkurrere på m2-pris, i stedet for fast pris pr. bygg. Dersom det oppdages avvik fra det oppgitte takstarealet, bør sluttsummen fra takstfirmaet reguleres etter virkelig utførte masser. 4.3 Taksering av verker og bruk - med produksjonsutstyr (maskiner) Eiendomsskattekontoret utarbeider en oversikt med beskrivelse av alle verk og bruk som skal takseres. Dette kan være svært forskjellige eiendommer fra rene fabrikker og masseuttak. Andre eiendommer som ikke er tatt med under næringseiendommer, kan tas med her, eks. kaier. Den delen av produksjonseiendommen som er rene bygg, takseres som næringsbygg.

12 12 Eiendomsskattekontoret må utarbeide oversikt over alle aktuelle verk og bruk med en enkel beskrivelse av foretaket og beliggenhet. Oversikten skal danne grunnlag for tilbudet fra takseringsfirmaene. Erfaring viser at mange kommuner ikke har oversikt over verk og bruk før befaring/taksering starter. Taksering av produksjonsutstyr er en utfordring både i å avklare om og hvilket produksjonsutstyr som skal skattlegges, jfr. side 6 ovenfor. Eiendomsskattekontoret bør derfor i første omgang foreta en kartlegging av verk og bruk som kan ha produksjonsutstyr som skal skattlegges. Innenfor denne kategorien kan det være vanskelig å kvantifisere oppdraget. Det anbefales derfor at oppdraget gjennomføres som regningsarbeid, hvor konkurransen avgjøres etter hvilken leverandør som har den laveste timeprisen. Bestilling av arbeid og godkjenning av timer skjer på vanlig måte innenfor vedtatt standard (NS 8401). 4.4 Taksering av energinett (lav- og høyspentnett) Eiendomsskattekontoret må utarbeide en oversikt over hvilke nett/netteiere som finnes i kommunen og som det ønskes takst over. Eiendomsskattekontoret kan velge om kontoret selv skal innhente de nødvendige opplysninger fra netteier som grunnlag for taksering, eller overlate dette til takseringsfirmaet. Taksering av energinett skjer etter bestemte regler slik at det ikke alltid er nødvendig med befaring før utarbeidelse av takstforslag. I denne kategori kan kommunen i anbudsbeskrivelsen også ta med nært relaterte eiendommer som: o Fjernvarmeanlegg (produksjon og nett) o Gasskraftverk o Vindmøller For denne kategorien vil det sannsynligvis egne seg best å be om fast pris pr. anlegg. 4.5 Taksering av elektroniske kommunikasjonsanlegg Erfaringsmessig kan det være vanskelig å få oversikt over alle elektroniske kommunikasjonsanlegg og kraftlinjer. Eiendomsskattekontoret må vurdere om den selv skal framskaffe oversikt over denne type eiendommer og eiere, eller overlate det til takseringsfirma. Takseringsfirma har vanligvis ikke oversikter over lokale anlegg. Eiendomsskattekontoret kan kanskje lettere skaffe de nødvendige oversikter gjennom sin lokalkunnskap, og gjennom opplysninger fra bygningsmyndighetene. Man bør ha oppmerksomhet mot denne kategorien slik at kommunen ikke går glipp av skatteinntekter, eller at skattytere blir forskjellsbehandlet.

13 13 Eiendomsskattekontoret må bestemme om et objekt skal takseres eller ikke. Aktuelle selskaper hva gjelder elektroniske kommunikasjonsanlegg er blant andre: o Telenor Telecom Solutions (Telenor fastnett) o Telenor Mobil o NetCom Mobil o Bredbåndselskap o Kabel-TV-selskap Det etterspørres pris for hvert selskap eller en samlet pris. Forutsetningene for å gi pris er beskrevet for hver kategori. Det er viktig at eiendomsskattekontoret nøye går gjennom forutsetningene, og er klar over hvilke krav som eiendomsskattekontoret må oppfylle som grunnlag for prissettingen. 5. Protokollføring Oppdragsgiver skal føre protokoll for alle anskaffelser som overstiger kr eks. mva, jfr. FOA 3-2. Som vedlegg følger protokoller for anskaffelser henholdsvis mellom og kr og anskaffelse som overstiger kr eks. mva. -o0o-

14 14 Kontoradresse: Postadresse: Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Telefon: Bilde: ScanStockPhoto

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...6

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Innhold: 1. Regelverket om offentlige anskaffelser 1-4 1.1. Grunnleggende

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Innkjøpsreglement. Ibestad kommune

Innkjøpsreglement. Ibestad kommune Innkjøpsreglement Ibestad kommune Vedtatt av kommunestyret 20.11.2013 1 INNLEDNING... 3 2 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER FOR ALLE ANSKAFFELSER... 3 1. Forholdsmessigprinsippet... 4 2. Krav til konkurranse...

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune Desember 2011 Offentlige anskaffelser følges regelverket? 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Hemne kommune Januar 2009 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august - januar 2009.

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtaler vedrørende behandlingstilbud for personer med lettere psykiske og sammensatte

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a)

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Universitetet i Bergen Juridisk fakultet Masteravhandling Kandidat: 179 110 Veileder: Jonn Sannes

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Innkjøp i Vennesla kommune

Innkjøp i Vennesla kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Forvaltningsrevisjon Innkjøp i Vennesla kommune En vurdering av om anskaffelser foretas iht. bestemmelsene i lov og forskrift om

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning PENSJONSVEILEDER 2009 Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning Pensjonkontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VII s gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon:

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Klæbu kommune Desember 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden juli - desember 2007.

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Melby Auksjon DA Minnesund Industrifelt 39 2092 MINNESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/166 27.05.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer