LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde"

Transkript

1 LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE Flytekai Vassdalen industriområde Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen Mars 2011

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 ANNBUDSINNBYDELSE... 5 ANBUDSSKJEMA... 6 TEGNINGSOVERSIKT... 7 OPPLYSNINGER OM BYGGHERRE OG ENGASJERTE RÅDGIVERE... 8 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 9 PROSJEKTETS ART OG OMFANG... 9 BELIGGENHET OG ADKOMST... 9 TIDSFRISTER... 9 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN... 9 ENTREPRISEFORM OG ANDRE ENTREPRISER... 9 PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER... 9 ANDRE FORHOLD... 9 ANBUDSREGLER GENERELLE ANBUDSREGLER KVALIFIKASJONSKRITERIER: SPESIELLE ANBUDSREGLER Anbud på pris og kvalitet Besiktigelse av byggeplass Forbehold Alternative løsninger Underentreprenører og samarbeidende firmaer KONTRAKTEN Avtaledokument TILLEGGSARBEID. REGNINGSARBEID LØNNS- OG PRISREGULERING TIDSFRISTER DAGMULKT LEVERANSENS OMFANG VEDLEGG Situasjonsplan Loppa kommune Siv Ing Pål Pettersen, mars 2011 Side 3

3 Situasjonsplan eksisterende anlegg: Flyfoto anleggsområde Tegninger: Siv Ing Pål Pettersen, mars 2011 Side 4

4 ANNBUDSINNBYDELSE På vegne av Loppa kommune innbyr vi Dem herved til å gi anbud på: FLYTEKAI VASSDALEN INDUSTRIOMRÅDE Anbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de anbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Det vil ikke bli avholdt anbudsbefaring, entreprenør står fritt til å befare arbeidene på egen hånd. Flybilder og kart av området sendes vedlagt. For å være med i anbudskonkurransen må anbudet være Loppa kommune, Driftsavdelingen, 9550 Øksfjord i hende innen 15. april 2011 kl 10:00. Tilbudet skal være skriftlig og avgis i lukket og merket forsendelse, enten direkte eller per post. Tilbudet skal være signert. Tilbudet kan ikke avgis med elektronisk middel. Tilbudsdokumentene skal utarbeides på norsk. Tilbudet skal være merket " FLYTEKAI VASSDALEN INDUSTRIOMRÅDE " og legges i nøytral og lukket forsendelse. Merking er viktig da postmottaket ikke ellers kan vite at dette er ett tilbud og dermed blir dette åpnet. NB! Tilbud som ikke tilfredsstiller dette vil måtte bli avvist. Anbudsåpning vil finne sted på Driftsavdelingen i Loppa kommune i Øksfjord den 15. april 2011 kl 11:00. Storslett den 23. mars Pål Pettersen Sivilingeniør Siv Ing Pål Pettersen, mars 2011 Side 5

5 ANBUDSSKJEMA I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende anbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende FLYTEKAI VASSDALEN INDUSTRIOMRÅDE til de priser som er oppført i anbudet og som samlet gir en sum inkl. prisstigning på: Materiell, komplett: Transport, tilrigging, fortøynings- og monteringsarbeider, komplett: Opsjon kai 2, komplett ferdig montert: Kr ekskl. mva. Kr ekskl. mva. Kr ekskl. mva. Forventet levetid på kai.. år, landgang.. år, forankringsutstyr (kjetting og lodd) år. Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det anbud fra -/eventuelt vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører: 1. Undertegnede forplikter seg til å utføre arbeidet innen:.. (antall kalenderdager fra byggherres bestilling). Herav stipulert leveringstid:. antall kalenderdager og monterings tid.. antall kalenderdager. Betalingsbetingelser:.. Anbudet vedstås i 90 dager etter anbudsåpningen Øvrige opplysninger vedrørende anbudet er gitt i medfølgende anbudsbrev... den 2011 Anbyder, stempel og signatur Adresse E-post Mobiltelefon Siv Ing Pål Pettersen, mars 2011 Side 6

6 TEGNINGSOVERSIKT 1. Situasjonsplan industriområde og molo. 2. Snitt, skisse molo og kai. Siv Ing Pål Pettersen, mars 2011 Side 7

7 OPPLYSNINGER OM BYGGHERRE OG ENGASJERTE RÅDGIVERE BYGGHERRE: Navn: Loppa kommune Adresse: Parkveien 1-3, 9550 ØKSFJORD Tlf: E-post: Ansvarlig: Jan-Eirik Jensen, Ordfører PROSJEKTERENDE Navn: Siv Ing Pål Pettersen NUF Adresse: Rotsundelv, 9153 Rotsund Tlf: E-post: Ansvarlig: Pål Pettersen Siv Ing Pål Pettersen, mars 2011 Side 8

8 ORIENTERING OM PROSJEKTET PROSJEKTETS ART OG OMFANG Leveransen omfatter kjørbare flytekaier levert i Øksfjord Havn komplett og fullstendig. Flytekaiene kan enten være nybygg eller brukte. Leverandøren må i sitt pristilbud også ta med seg nødvendig fremføring av strøm i kaia, og leveranse av forankring til flytekaiene. Leverandøren plikter å gjøre seg kjent med miljømessige forhold som vind, strøm etc. Leverandørene skal oppgi forventet levetid på konstruksjon. Det er ønskelig med levering av kai 1 i løpet av august Leverandøren skal ta med alle kostnader inklusiv tilrigging, drift av rigg, reise og overnattingskostnader, diett og nedrigging for å gjennomføre arbeidet i sitt tilbud. Der tilbudene ikke tilfredsstiller samtlige krav og spesifikasjoner skal dette klart fremgå av tilbudet, med opplysninger om avvik. Leveranse av en stykk kjørbar flytekai med landgang og nødvendig forankring. Monteres til tilpasset landfeste på ny utfylling. BELIGGENHET OG ADKOMST Vassdalen ligger ca 1 km syd for Øksfjord kommunesenteret i Loppa kommune. Til Øksfjord er det ca 2 timer med bil fra Alta. Daglig anløp av hurtigruten og hurtigbåt fra Hammerfest. TIDSFRISTER Tidsfrist for ferdigstillelse av arbeidene er 1. september FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN Ny utfylling i sjø ferdigstilles i løpet av våren sommeren 2011, rigg kan etableres på fylling. Nærmere avtale om riggområde må avklares med kommunen. Små sjø dybder i området der brygga skal ligge, inntil 3 meter på lavvann. Det finnes overnattingssted i Øksfjord. For byggestrøm kan avtales med nærliggende industrivirksomhet, slipp. Det er gode forhold for mobiltelefon på byggeplassen. ENTREPRISEFORM OG ANDRE ENTREPRISER Arbeidet utføres som totalentreprise. Landfeste utføres av byggherre i henhold til spesifikasjoner og tegninger oppgitt av bryggeleverandør. PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER Standard rutiner og kommunale retningslinjer følges. ANDRE FORHOLD Det er gitt byggetillatelse til arbeidene. Det tas forbehold om endelig finansiering og kommunestyrets godkjenning. Alle mål og dimensjoner er veiledende til bruk i anbudsprosessen. Før leveranse må mål og dybder kontrollmåles av leverandør. Alle leveranser av materiell skal være i henhold til gjeldende forskrifter og krav. Siv Ing Pål Pettersen, mars 2011 Side 9

9 ANBUDSREGLER GENERELLE ANBUDSREGLER Loppa kommune er underlagt lov om offentlige anskaffelser. Alle installasjoner og leveranser skal tilfredsstille gjeldende forskrifter og krav til dimensjonering. KVALIFIKASJONSKRITERIER: Arbeidene krever godkjenning innenfor arbeid med denne type leveranser. Dokumentasjonskrav - Oversikt over utdanning og praksis (inkl. referanseprosjekter) for entreprenørens tekniske og/eller administrative ledelse, samt den lokale anleggsledelse. - Firmaattest - Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav) - Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav) - Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav) - Foretakets siste års beretning, samt nyere opplysninger som har relevans til foretakets regnskapstall - Oversikt over foretakets totale bemanning - Dokumentasjon / redegjørelse vedrørende foretakets helse, miljø og sikkerhetspolicy samt kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem. SPESIELLE ANBUDSREGLER Anbud på pris og kvalitet Tildelingskriterier: Ett eventuelt innkjøp vil bli utført på bakgrunn av tildelingskriterier / vekting. Pris: 70% Kvalitet: (Egne erfaringer/referanser, levetid): 30% Pris: Tilbudskonkurranse er lagt opp som åpen tilbudskonkurranse med forhandling. Pris ønskes som pris etter oppgitte mengder, regulerbar etter medgåtte mengder. Vedståelsesfrist på anbud 60 dager. Levering og byggetid må oppgis i tilbudet. Kvalitet: Tilbudet skal inneholde nødvendig informasjonsmateriell med testresultater, teknisk beskrivelse m.v. som beskriver kvalitet på tilbudte produkter/tjeneste. Forventet levetid på kai, landgang og forankringsutstyr skal oppgis. Besiktigelse av byggeplass Anbyderne må gjøre seg kjent med forholdene på byggeplassen. Feiltakelser eller unnlatelser i noen som helst grad m.h.t. ovennevnte, berettiger ikke entreprenøren til ekstra krav. Forbehold Eventuelle forbehold skal spesifiseres i anbudsbrevet og skal være gitt i en slik form at deres økonomiske konsekvenser kan vurderes ved anbudsbedømmelsen. Forbehold og anmerkninger som anbyder gjør i teksten eller i mengdefortegnelsen uten å omtale dem konkret i anbudsbrevet, anses som ugyldige. Alternative løsninger Det er ikke ønskelig at leverandøren gir tilbud på alternative løsninger ut over det som forespørres. Siv Ing Pål Pettersen, mars 2011 Side 10

10 Underentreprenører og samarbeidende firmaer Anbyderen må oppgi navn på de firmaer, håndverkere eller leverandører som det foreligger anbud fra eller som det eventuelt vil bli opprettet samarbeid med. Opplysninger gis på skjema Underentreprenører og samarbeidende firmaer. KONTRAKTEN Avtaledokument Det skal opprettes avtaledokument (kontrakt) mellom byggherren og entreprenøren. Som grunnlag for dokumentet skal NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt benyttes. TILLEGGSARBEID. REGNINGSARBEID Byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre tilleggsarbeid som skal gjøres opp etter anbudets enhetspriser eller hvor disse ikke passer, etter tilbud (fast pris) fra entreprenøren eller som regningsarbeid. Ethvert arbeid som medfører krav om tilleggsbetaling utover kontraktsummen, skal ikke settes i gang før det foreligger skriftlig rekvisisjon fra byggherren. LØNNS- OG PRISREGULERING Som følge av endringene i lønns- eller prisnivå eller i størrelsen av de sosiale utgifter skal kontraktens priser ikke endres, eventuelt prisstigning medtas som fastpris i anbudet. TIDSFRISTER DAGMULKT Byggearbeidet igangsettes og fullføres innenfor de tidsfrister som er angitt under kapittel ORIENTERING hvis ikke annet blir avtalt ved kontraktsoppsettelsen. Bindende fremdriftsplan vil bli utarbeidet i samråd med alle involverte parter. Siv Ing Pål Pettersen, mars 2011 Side 11

11 LEVERANSENS OMFANG Leveransen omfatter flytekai, landgang og monterings- og fortøyningsarbeider. Levert i Øksfjord komplett og fullstendig. Flytekaien kan enten være nybygg eller brukte. Leverandøren må i sitt pristilbud også ta med seg nødvendig fremføring av strøm i kaia, og leveranse av forankring til flytekaiene. Leverandøren plikter å gjøre seg kjent med miljømessige forhold som vind, strøm etc. Leverandørene skal oppgi forventet levetid på konstruksjon. Det er ønskelig med levering og montering innen 1. september Leverandøren skal ta med alle kostnader inklusiv tilrigging, drift av rigg, reise og overnattingskostnader, diett og nedrigging for å gjennomføre arbeidet i sitt tilbud. Etterkontroll av brygge 1 år etter leveranse, inkludert oppstramminger av fortøyningskjetting og generell etterkontroll av brygge og fendring skal medtas i pris. Forsikringer av brygger inntil overtakelse skal være med i prisen. Garantier i henhold til kjøpsloven. Betalingsbetingelser må oppgis i tilbudet. Kranbistand og annen nødvendig maskinkapasitet skal være inkludert i tilbudet. Større mobilkran er lokalisert i Alta. Hjullaster og gravemaskin finnes i Øksfjord. Kommunen stiller fri tilgang til strøm og kaiplass før montering. Kaianlegg (betonggkai) ca 1 km fra anleggsplass. Nærmere bruk av kai må avklares med Loppa havn KF. Kai 1, inkl. landgang, montering og forankring. Denne flytekaia skal kunne betjene relativt store laster med totalt vekt på minst 55 tonn, lasteevne på minst 160 tonn. Tåle bølgehøyder på 2,5 meter. Det skal monteres kraftige verneskinner dimensjoner for tiltenkt trafikk. Bredde på kai mellom 9-11 meter. Lengde mellom meter. Fribord ca 1,3 meter. Flytekaia skal være fendret tett med lastebildekk, bredde 25 cm, eller tilsvarende. Tilbyder skal oppgi hvilke pullerter kaia leveres med. Det skal leveres med nødvendig fortøyningsarrangement. Fortøyningsarbeidet skal være inkludert i leveransen. Det skal regnes med vanndybder under kai på ca 2,5 til ca 5 meter (se vedlagt kart skissert inn dybdekoter). Landgangen inkludert svingskive skal ha bredde, lengde og akseltrykk tilpasset akseltrykket til tilbudt flytekai. Lende minst 17 meter, bredde minst 4,5 meter. Stål levert primet og malt. Fundament på land inngår ikke i leveransen. Fundamentet skal utføres av Byggherre etter spesifikasjoner og tegninger som skal leveres av valgt leverandør av flytekaia. Komplett levert i Vassdalen i Øksfjord. Siv Ing Pål Pettersen, mars 2011 Side 12

12 Kai 2 Opsjon Kai 2 skal ha samme spesifikasjon som kai 1. Det skal ikke leveres egen landgang, det skal være mulig å koble kaiene sammen. Vanndybde under kai 2 er fra ca 5 m til ca 9,5 meter. Opsjon på levering av kai 2. Avgjørelse om denne leveransen vil bli tatt innen 1 måned etter anbudsfrist. Det forutsettes samlet leveransetidspunkt som kai 1. Det må oppgis forventet leveringstid etter en eventuell bestilling. Leverandørene må angi om opsjon har prismessig konsekvens for leveransen av kai 1. Siv Ing Pål Pettersen, mars 2011 Side 13

13 VEDLEGG Anbudsbeskrivelse flytekai Vassdalen Industriområde Situasjonsplan Loppa kommune Situasjonsplan avmerket byggested. Siv Ing Pål Pettersen, mars 2011 Side 14

14 Situasjonsplan eksisterende anlegg: Kart viser eksisterende område I1 (ny fylling I2 og molo nå under opparbeidelse). Flyfoto anleggsområde Flyfoto anleggsområde (tatt før oppstart utfyllingsarbeider I2 og molo). Siv Ing Pål Pettersen, mars 2011 Side 15

15 Tegninger: Anbudsbeskrivelse flytekai Vassdalen Industriområde Snitt molo og kai Situasjonskart nytt anlegg med bunnkoter (nytt industriområde I2 ikke tegnet inn) Siv Ing Pål Pettersen, mars 2011 Side 16

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta kommune Drift og utbygging Kommunale Bygg Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta 9.6.15 Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 ANBUDSDOKUMENT Samarbeid om kjøp av Teleskopisk brannlift Trondheim m Levanger Stjørdal Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL OG HENSIKT MED ANBUDSINNBYDELSEN...Side

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DL 201400192 Modernisering av Statsbyggs visuelle profil Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 0.3.1 ANBUDSSKJEMA BRØYTING... 3 0.3.2 ANTALL RODER... 4 0.3.3 SAMARBEIDSPARTNER... 4 0.3.4 FIRMAOPPLYSNINGER...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE FOR Anlegg, kommunalteknikk og transportarbeider. Hitra Kommune Driftsavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE FOR Anlegg, kommunalteknikk og transportarbeider. Hitra Kommune Driftsavdelingen KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR Anlegg, kommunalteknikk og transportarbeider Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer