Kun til internt bruk!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kun til internt bruk!"

Transkript

1 Internt dokument V1 WAKA Veiledning til nytt anbud på LØFTEPLATTFORMER mm. (gjelder Strategos B, LP5, LP8 og Handi-Lift EA7) - leveringstid - prosjektering - montering - demontering - gjenbruk - ettersyn - reparasjonsarbeid - opplæring og kurs - service og øvrig teknisk bistand Kun til internt bruk! Side 1 av 11

2 1 TJENESTER 1.1 Leveringstid Produkter skal være levert og tjenester skal være ferdigstilt på avtalt leveringssted, og rapport (for tjenester) til NAV Hjelpemiddelsentral skal være mottatt, innen følgende frister: Element Maksimal Kommentar leveringstid i antall virkedager Levering av prosjektering (oppmåling) 10 Gjelder både ved nykjøp og Levering av trappeheiser med sete for rett trappeløp og standard trappeheis med plattform for rett trappeløp samt tilhørende skinner (lnkl frakt, montering samt klargjøring og utsendelse ifm evt. gjenbruk) Levering av trappeheiser med sete for trappeløp med sving/ repos og standard trappeheis med plattform for trappeløp med sving/repos samt tilhørende skinner (inkl frakt, montering samt klargjøring og utsendelse ifm evt. gjenbruk) Levering av trappeheiser med plattform (spesialmål) for rett trappeløp samt tilhørende skinner (inkl frakt, montering samt klargjøring og utsendelse ifm evt. gjenbruk) Levering av trappeheiser med plattform (spesialmål) for trappeløp med sving/repos samt tilhørende skinner (inkl frakt, montering samt klargjøring og utsendelse ifm evt. gjenbruk) Levering av løfteplattformer med og uten sjakt (inkludert frakt, montering samt klargjøring og utsendelse ifm med evt. gjenbruk) gjenbruk 20 Gjelder både for nykjøp og gjenbruk. 25 Gjelder både for nykjøp og gjenbruk. 35 Gjelder både for nykjøp og gjenbruk 40 Gjelder både for nykjøp og gjenbruk 30 Gjelder både for nykjøp og gjenbruk Levering av tilbehør 15 Gjelder kun separat tilbehør Levering av reservedeler 5 - Reparasjoner som omfattes av garantien og reparasjon iht reklamasjonsbestemmelser i rammeavtalen 5 Gjelder både ved nykjøp og gjenbruk Reparasjoner utenfor garantien og utenfor reklamasjonsbestemmelser i rammeavtalen Demontering 7 Gjelder både ved nykjøp og ved gjenbruk 10, dersom ikke senere leveringstid er avtalt med bruker/pårørende Gjelder både ved nykjøp og ved gjenbruk Side 2 av 11

3 1.1.1 Felles regler - dokumentasjon på og leveringsdag for utførte tjenester Etter at tjenesten er ferdigstilt, skal Leverandøren dokumentere utførelsen av tjenesten ved å utferdige skriftlig rapport som beskriver hvilket arbeide som er gjort. Når tjenesten er utført hos bruker skal bruker eller brukers foresatte signere rapporten. Rapporten sendes til NAV Hjelpemiddelsentral. Tidspunktet for når denne rapporten er mottatt av NAV Hjelpemiddelsentral, regnes som Leveringsdag for tjenesten. Når tjenesten er utført og/eller hovedproduktet leveres direkte til bruker skal Leverandøren påse at bruker signerer på pakkseddel. Kopi av signert pakkseddel vedlegges faktura. 1.2 Felles regler for reise- og oppholdskostnader i forbindelse med tjenesteutføring Der det i punktene nedenfor (punktene 6.3 flg.) er oppgitt at reise- og oppholdsutgifter ikke er inkludert i tjenesteprisen gjelder: Disse kostnadene faktureres NAV Hjelpemiddelsentral iht. Statens satser, uten påslag. Ved fakturering skal reisestart og -slutt når det gjelder tid og avstand ta utgangspunkt i den aktuelle NAV Hjelpemiddelsentrals fysiske lokalisering i det fylket hvor oppdraget utføres. Hvis Leverandøren har adresse nærmere leveringsstedet/utførelsesstedet enn NAV Hjelpemiddelsentral, skal Leverandørens adresse tas som utgangspunkt. Dersom Leverandøren utfører flere oppdrag for Kunden på samme reise, skal det bare beregnes utgifter for én reise. Reisetid skal faktureres med samme timepris som for reparasjoner (jamfør punkt 6.5 Reparasjonsarbeider). 1.3 Prosjektering (oppmåling) i forbindelse med kjøp av hovedprodukt Aktiviteten prosjektering (oppmåling) og administrasjon inkluderer alle nødvendige aktiviteter Leverandøren må utføre for å være klar til fremstilling av produktet, herunder: Avtale møte med bruker og kontaktperson i kommunen. Måle opp og planlegge løsning hos bruker. Gjeldende krav til brannsikring og rømningsvei i henhold til plan- og bygningslovens brannforskrifter skal ivaretas. Skissere løsning for bruker og kontaktperson i kommunen (1. linje). Oppfylle de for produktgruppen aktuelle krav i forskriftene til plan- og bygningsloven. Aktiviteten bestilles av NAV hjelpemiddelsentral, hvis det er behov for prosjektering og administrasjon av installasjonssøknad, som del av bestillingen av produktet. Det skal gis referanse til produkt. Kommunalt saksbehandlingsgebyr dekkes av bruker. Innen leveringsfristen for prosjektering (oppmåling) skal Leverandøren gi tilbakemelding til NAV hjelpemiddelsentral: - alternativ 1: Hvis det ikke fremkommer endrede behov under prosjekteringen, skal Leverandøren gi skriftlig ordrebekreftelse. NAV hjelpemiddelsentral skal bekrefte bestillingen. Bekreftelsen skal inneholde HMS artikkelnummer på hovedprodukt og tilbehør som utstyret består av. I dette tilfellet regnes tidspunktet for denne meldingen som bestillingstidspunktet. NAV hjelpemiddelsentral behøver ikke gi Leverandøren ytterligere tilbakemelding. - alternativ 2: Hvis det gjennom prosjekteringen fremkommer behov for endringer av opprinnelig bestilling fra NAV hjelpemiddelsentral, skal Leverandøren gi sentralen ordrebekreftelse, som inkluderer alle endringer, evt. gi NAV hjelpemiddelsentral tilbud på revidert løsning med priser. Tilbudet skal inneholde HMS artikkelnummer på hovedprodukt og tilbehør som utstyret består av. Dersom ikke hjelpemiddelsentralen kommer med innsigelse innen 10 arbeidsdager, regnes endringene som akseptert. De avtalte leveringstidene løper Side 3 av 11

4 fra tidspunktet NAV hjelpemiddelsentral bekrefter ordren fra Leverandøren. Dersom NAV hjelpemiddelsentral ikke gir en tilbakemelding ansees bestillingstidspunktet som 10 dager etter at Leverandøren har gitt sin ordrebekreftelse til NAV hjelpemiddelsentral. NAV Hjelpemiddelsentralen kan velge å bestille eller ikke bestille hovedproduktet som er tilbudt. Uten ugrunnet opphold skal Leverandøren gjennomføre alle aktiviteter for å få godkjent installasjonssøknad for produkter der dette er nødvendig. NAV hjelpemiddelsentral skal underrettes om tidspunktet for når søknaden er innvilget. For produkter med krav om installasjonssøknad løper leveringstid fra godkjennelsestidspunktet (i stedet for de tidspunkt som er angitt ovenfor i alternativ 1 eller 2) Reise- og oppholdsutgifter er ikke inkludert i enhetspris for prosjektering. Det er beregnet en fast pris for oppdraget fordelt på tre varenummer: SALG Prosjektering LP5/LP8/Strategos B selger TEK Prosjektering LP5/LP8/Strategos B intern tekniker EKS Prosjektering LP5/LP8/Strategos B ekstern tekniker SALG Prosjektering Handi-Lift EA7 selger TEK Prosjektering Handi-Lift EA7 intern tekniker EKS Prosjektering Handi-Lift EA7 ekstern tekniker Side 4 av 11

5 1.4 Montering i forbindelse med kjøp av hovedprodukt Ved montering skal Leverandøren oppfylle de for produktgruppen aktuelle krav i forskriftene til planog bygningsloven. I de tilfeller hvor det er nødvendig med driftstillatelse fra Kommunen skal denne foreligge før montering og vedlegges faktura. For trappeheiser forutsettes det montering over en eller flere etasjer. Produktet er ikke å anse som ferdig montert før hovedprodukt og alt aktuelt tilbehør er installert og ferdigstilt og klart for benyttelse av bruker. For løfteplattformer skal Leverandøren i sitt tilbud ta utgangspunkt i produktets løftehøyde samt to stoppnivåer. For løfteplattform som har føringer skal disse inngå i prisen på hovedproduktet. For løfteplattform omfatter montering også følgende: - feste av løfteplattform til bygning/bygningsmessige deler - opplegg for styrestrøm og veggfaste kontakter For trappeheis omfatter montering følgende: - feste av skinne i trappeløp - opplegg av styrestrøm og veggfaste kontakter Inkludert i monteringsarbeidet er demontering av eksisterende rekkverk og lignende. Leverandøren skal avtale nærmere tidspunkt for montering med bruker. Dersom rekkverk og lignende må skrus ned skal Leverandøren innhente kvittering fra huseier om at demontering er foretatt og at rekkverk eller lignende er i huseiers forvaring. Leverandør skal oppbevare denne kvitteringen og kunne fremvise den for NAV hjelpemiddelsentral på forespørsel. Endringer på elektrisk anlegg, føre strøm inn i et rom, fremføring eller installering av telefon/ uttak, opprette ny strømkurs, åpning av vegger, tak og gulv eller lignende skal ikke tas med. Fremføring av strøm fra eksisterende punkt i rommet skal være inkludert og er leverandørens ansvar (dvs. ekstra elektrisk punkt der hvor det er nødvendig). Skjøteledning skal ikke benyttes. Ved utendørs montering skal fremføring av strøm ikke inkluderes i pristilbudet. Fremføring av strøm er like fullt leverandørens ansvar og inngår i den oppgitte leveringstiden. Pris for fremføring av strøm avtales i det enkelte tilfelle. For hydrauliske systemer skal Leverandøren sørge for at rør og slanger blir forlagt på en betryggende måte, og slik at eventuelle lekkasjer kan bli hurtig oppdaget og oppsamlet. Den avtalte enhetsprisen for montering er også gjeldende for montering ved gjenbruk av hovedproduktet. Reise- og oppholdsutgifter er ikke inkludert i enhetspris for montering. Det er beregnet en fast pris for oppdraget fordelt på to varenummer: TEK Montering LP8/Strategos B intern tekniker EKS Montering LP8/Strategos B ekstern tekniker TEK Montering LP5 intern tekniker EKS Montering LP5 ekstern tekniker TEK Montering en etasje Handi-Lift EA7 intern tekniker EKS Montering en etasje Handi-Lift EA7 ekstern tekniker TEK Montering etasjetillegg Handi-Lift EA7 intern tekniker EKS Montering etasjetillegg Handi-Lift EA7 ekstern tekniker Side 5 av 11

6 1.4.1 Reparasjon utenfor garantien og rammeavtalens reklamasjonsbestemmelser Dette punktet gjelder reparasjonsarbeider som ikke er omfattet av rammeavtalens garanti- og reklamasjonsbestemmelser. Leverandøren skal utføre reparasjoner etter bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral. Reparasjoner av hovedproduktene skal utføres fagmessig, og slik at produktet i ettertid fungerer slik det er ment å gjøre. Reparasjoner skal være levert innen fristen i punkt 6.1. Leverandøren skal tilby én fast timepris for reparasjonsarbeider. Denne timeprisen skal også benyttes ved reisetid, se punkt TEK Reparasjoner Strategos B/LP8 intern tekniker EKS Reparasjoner Strategos B/LP8 ekstern tekniker TEK Reparasjoner LP5 intern tekniker EKS Reparasjoner LP5 ekstern tekniker TEK Reparasjoner Handi-Lift EA7 intern tekniker EKS Reparasjoner Handi-Lift EA7 ekstern tekniker Garantireparasjoner Leverandøren skal gjennomføre garantireparasjoner og reparasjoner etter reklamasjonsbestemmelsene i rammeavtalen innen 5 virkedager etter at NAV hjelpemiddelsentral har reklamert. 1.5 Periodisk ettersyn i og utenfor garantitiden Periodisk ettersyn omfatter service (renhold, smøring, oljeskift og lignende, funksjonstest) etter behov. Leverandøren skal, etter bestilling fra NAV hjelpemiddelsentral, utføre ettersyn én gang per år. Leverandøren og NAV hjelpemiddelsentral skal sammen, så langt som mulig utarbeide planer for fremtidig ettersyn for å minimere unødvendige reisekostnader. For eksempel halvårlige eller årlige planer. Alle feil som oppdages under ettersynet, skal meddeles NAV hjelpemiddelsentral. Sentralens bekreftelse skal foreligge før reparasjoner igangsettes. Ved feil på sikkerhetsanordninger som ikke straks kan avhjelpes skal Leverandøren sette anlegget ut av drift og feilen meddeles bestiller omgående. Det påhviler bestiller (NAV hjelpemiddelsentral) sammen med Leverandør å opprette en rutine for denne type hendelser. Ettersynet skal utføres av teknisk kvalifisert personell slik at ettersynet av løfteinnretninger utføres sikkerhetsmessig forsvarlig, og i henhold til de enhver tid gjeldende forskrifter, herunder forskifter til plan- og bygningsloven. Ved hvert ettersyn skal Leverandøren føre protokoll. Protokollen skal vise anleggets stand, hva som er utført ved ettersynet og hvem det er utført av. Protokollen skal oppbevares hos Leverandøren. Kopi av protokollen skal vederlagsfritt sendes den aktuelle NAV hjelpemiddelsentral uten ugrunnet opphold. Kontroll ut over de faste ettersyn, herunder kontroll etter krav fra offentlig heiskontroll, er unntatt fra denne rammeavtalen. Side 6 av 11

7 1.5.1 Ettersyn i garantiperioden Ettersyn i garantiperioden, dvs. to ettersyn, er kostnadsfritt for Oppdragsgiver. Også forbrukt materiell som smøre- og rengjøringsmidler er kostnadsfritt. Ettersyn i garantiperioden faller under kjøpsavtalen Ettersyn utenfor garantiperioden Leverandøren skal tilby enhetspris for ettersyn utenfor garantiperioden som dekker aktivitetene som er nødvendig for å gjennomføre ettersynet. Prisen skal inkludere forbrukt smøre- og rengjøringsmidler TEK Ettersyn løfteplattform Strategos B/LP5/LP8 intern tekniker EKS Ettersyn løfteplattform Strategos B/LP5/LP8 ekstern tekniker TEK Ettersyn trappeheis Handi-Lift EA7 intern tekniker EKS Ettersyn trappeheis Handi-Lift EA7 ekstern tekniker Reise- og oppholdsutgifter er ikke inkludert i enhetspris for ettersyn utenfor garantiperioden. 1.6 Gjenbruk NAV tilstreber å ha en høy gjenbruksprosent av hjelpemidlene som kjøpes. Med gjenbruk menes at en bruker ikke lenger har behov for produktet, og at hele eller deler av det settes i stand slik at det kan brukes på nytt. Leverandørene skal tilby klargjøring for gjenbruk av de enkelte produktene. Vurderingen av hvorvidt produktene skal gjenbrukes gjøres av den enkelte hjelpemiddelsentral. Gjenbruk bestilles av NAV Hjelpemiddelsentralen Demontering Leverandøren skal demontere løfteplattformer og trappeheiser etter bestilling fra NAV hjelpemiddelsentral. Leverandøren skal kontakte bruker eller brukers pårørende for å avtale tidspunkt for demontering. Leverandøren skal innhente kvittering fra huseier på at demontering er godkjent. Leverandøren skal oppbevare kvitteringen. På forespørsel fra NAV hjelpemiddelsentral skal Leverandøren kunne fremvise kvitteringen. Leverandøren skal ha demontert produkter og tilbehør innen avtalt leveringstid jf. pkt. 6.1, dersom ikke senere leveringstid avtales med bruker eller pårørende. Dersom slik avtale gjøres med bruker eller pårørende, skal NAV hjelpemiddelsentral underrettes om det avtalte demonteringstidspunkt. Dersom Leverandøren utfører flere oppdrag for Oppdragsgiver på samme reise, skal det bare beregnes utgifter for en reise. Etter demontering skal Leverandøren ta vare på produkter og tilbehør som kan gjenbrukes. Leverandøren skal tilby fast enhetspris for demontering av hele anlegget, uavhengig av størrelse TEK Demontering LP8/Strategos B intern tekniker EKS Demontering LP8/Strategos B ekstern tekniker TEK Demontering LP5 intern tekniker EKS Demontering LP5 ekstern tekniker TEK Demontering en etasje Handi-Lift EA7 intern tekniker EKS Demontering en etasje Handi-Lift EA7 ekstern tekniker TEK Demontering > 1 etg. etasjetillegg Handi-Lift EA7 intern tekniker EKS Demontering > 1 etg. etasjetillegg Handi-Lift EA7 ekstern tekniker Side 7 av 11

8 1.6.2 Frakt til lagringsplass Leverandøren skal, etter demontering, frakte produktet til lagringsplass etter bestilling fra NAV hjelpemiddelsentral. Frakt avtales med den enkelte NAV hjelpemiddelsentral. Prisen som avtales skal være forholdsmessig ut fra fraktkostnaden i Produkt- og prisskjema Bilag 1, kolonnen Frakt spesifisert. Forklaring: For trappeheiser og løfteplattformer skal frakten som oppgis skal være det samme påslaget for frakt som er inkludert i priselementet Pris trappeheis/ løfteplattform inkl. frakt i Bilag 1. Sagt på en annen måte er det kalkyleelementet frakt fra Pris trappeheis/ løfteplattform inkl. frakt som legges inn i Frakt spesifisert. Spesifikasjon av frakt skal oppgis i alle poster. Hensikten med dette er at NAV hjelpemiddelsentral, med utgangspunkt i kunnskap om opprinnelig transportavstand skal kunne bedømme rimeligheten av tilbud på frakt ifm transport fra bruker til lagringsplass. Leverandøren skal uten ugrunnet opphold frakte hovedprodukter og tilbehør for gjenbruk eller for lagring i påvente av beslutning om kassasjon eller utrangering til sitt lager. Levering anses som skjedd når produktene er fraktet til lagringsplassen, og NAV hjelpemiddelsentral er gitt melding om produktene er blitt lagret Lagring Produkter som egner seg for gjenbruk lagres vederlagsfritt for Oppdragsgiver hos Leverandør eller servicepartner hvis ikke annet er avtalt. Leverandøren skal så, uten ugrunnet opphold, gi informasjon om at produktene er lagret slik at NAV hjelpemiddelsentral kan registrere den på sitt lager. Leverandøren skal lagre hovedprodukter og tilbehør på et egnet og betryggende sted. Ved lagring skal Oppdragsgivers til enhver tid gjeldende rutiner for registrering av løfteplattformer og trappeheiser følges. Lagrede produkter skal kunne vises på Leverandørenes hjemmesider. Det skal i tilbudsbrevet oppgis adresse til disse. Produktene skal lagres tilsvarende som Leverandørens egne produkter. Produkter som lagres hos Leverandøren eller hans underleverandører for gjenbruk, skal dekkes av Leverandørens forsikring. 1.7 Klargjøring og utsendelse Klargjøring for gjenbruk av løfteplattformer og trappeheiser innebærer følgende: Klargjøring, herunder funksjonstest. Reparasjon/utskiftning av ødelagte og slitte deler dersom det er nødvendig. Rengjøring i den utstrekning det er nødvendig Ny bruksanvisning. Frakt til NAV Hjelpemiddelsentral/bruker. Ved klargjøring og utsendelse av enhet til ny bruker gjelder følgende betingelser: - Enhetspris klargjøring og utsendelse, inkl frakt, se nedenfor i dette punktet - Priser og betingelser for reservedeler og tilbehør gjelder som avtalt i rammeavtalen. - Prosjektering og administrasjon av installasjonssøknad, montering, dokumentasjon og opplæring følger betingelsene som avtalt i rammeavtalen. - Pris og betingelser for montering gjelder som avtalt i rammeavtalen. Klargjøring og utsendelse skal være levert innen fristen i punkt 6.1. Side 8 av 11

9 Ovennevnte tjenester skal utføres fagmessig. Etter at arbeidet i forbindelse med klargjøring for gjenbruk er gjennomført, skal løfteinnretningen fremstå tilnærmet som ny. Leverandøren har tilsvarende forpliktelser knyttet til kassasjon ifm. klargjøring og utsendelse som ved demontering nevnt tidligere TEK Klargjøring og utsendelse Strategos B/LP8 løfteh100 int. tekniker EKS Klargjøring og utsendelse Strategos B/LP8 løfteh100 eks. tekniker TEK Klargjøring og utsendelse LP8 løfteh150 int. tekniker EKS Klargjøring og utsendelse LP8 løfteh150 eks. tekniker TEK Klargjøring og utsendelse Strategos B løfteh150/180/210/250 int. tekniker EKS Klargjøring og utsendelse Strategos B løfteh180/210/250 eks. tekniker TEK Klargjøring og utsendelse Strategos B løfteh280/300 int. tekniker EKS Klargjøring og utsendelse Strategos B løfteh280/300 eks. tekniker TEK Klargjøring og utsendelse LP5 int. tekniker EKS Klargjøring og utsendelse LP5 eks. tekniker TEK Klargjøring og utsendelse Handi-Lift EA7 int. tekniker EKS Klargjøring og utsendelse Handi-Lift EA7 eks. tekniker 1.8 Gjenbruk over fylkesgrensene Trappeheiser og løfteplattformer skal kunne overføres fra et fylke til ett annet etter avtale med berørte NAV hjelpemiddelsentraler, som vil foreta den nødvendige overføring i sitt datasystem. Historikken skal følge anlegget. Ved gjenbruk over fylkesgrensene skal den NAV hjelpemiddelsentral som skal ha anlegget overført til seg, betale for de elementer nevnt i punkt 6.8 Frakt fra opprinnelsesfylket til mottaksfylket dekkes og besørges av den NAV hjelpemiddelsentral som skal gjenbruke enheten. 1.9 Kassasjon Leverandøren skal ved reparasjon og klargjøring for gjenbruk alltid vurdere om produktet bør kasseres. Vurderingen skal basere seg på en kost nytte betraktning, samt at det også skal ses hen til forholdet mot pris for helt nytt produkt. Tilsier denne vurderingen at produktet bør kasseres, skal Leverandøren foreslå kassasjon, og Leverandøren skal så raskt som mulig informere NAV Hjelpemiddelsentral (kassasjonsutvalget) slik at kassasjon kan vurderes. Leverandørens anbefaling skal inneholde produktets HMS artikkelnummer og en begrunnelse for hvorfor produktet bør kasseres. Dersom kassasjonsutvalget mener at produktet ikke skal kasseres skal det uten ugrunnet opphold, og senest innen 5 virkedager, gi Leverandøren skriftlig beskjed om dette, og Leverandøren skal da gjøre arbeidet ferdig i henhold til opprinnelig bestilling. Leveringstidene oppgitt i 6.1 skal økes med det antall dager som har gått fra Leverandøren sendte melding om foreslått kassasjon til Leverandøren mottok kassasjonsutvalgets skriftlige meddelelse om at kassasjon ikke skal skje. Dersom Leverandøren ikke har orientert NAV Hjelpemiddelsentral (kassasjonsutvalget) i overensstemmelse med ovennevnte, og det må antas at NAV Hjelpemiddelsentral ellers hadde latt være å bestille tjenester, eller avbestilt, kan Leverandøren ikke kreve betaling i videre utstrekning enn om Kunden hadde latt være å bestille tjenester eller hadde avbestilt. Leverandøren har ansvar for kostnadsfritt å avhende produkter som er besluttet kassert, dvs. transportere deler eller produkter og deponere dem på godkjent avfallsplass. Side 9 av 11

10 2 SERVICE OG TEKNISK BISTAND Leverandøren skal, under og etter utløpt garantitid, kunne gi nødvendig service og teknisk bistand. Leverandørens personell skal kommunisere på norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk, og være tilgjengelig på arbeidsdager i tidsrommet kl Side 10 av 11

11 EGNE NOTATER Side 11 av 11

Betingelser Omfang og bruk av avtalene

Betingelser Omfang og bruk av avtalene Betingelser Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet hygienehjelpemidler har NAV inngått hhv Rammeavtale for kjøp av hygienehjelpemidler, tilbehør, reservedeler og tjenester dertil med følgende

Detaljer

Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad

Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad Betingelser Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet elektrisk hev og senk av innredning på kjøkken og bad har NAV inngått hhv

Detaljer

Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206

Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206 Betingelser Formstøpte sitteenheter 01.06.2014 31.05.206 Gyldighetsperiode Denne avtalen på formstøpte sitteenheter gjelder fra 01.06.2014-30.05.2016. Etter 31.05.2016 har NAV muligheten til forlenge hele

Detaljer

KUN TIL INTERN BRUK!

KUN TIL INTERN BRUK! Internt dkument V1 CHAR 04.11.2013 Veiledning til nytt anbud på Mdulppbygde sittesystemer g understell Anbudet mfatter følgende tjenester: - Utprøving - Reparasjn utenfr garantitid - Klargjøring fr gjenbruk

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-128 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Kontrolltjenester i henhold til alkohol- og tobakkskadeloven til kommunene på Øvre Romerike For 2 år med

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV

Kvalifikasjonsgrunnlag KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV Kvalifikasjonsgrunnlag nr. 09/378 KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFORM(LMS) til Hedmark fylkeskommune Frist for

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter landeveis etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at oppdragsgiver

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP

OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP 2. UTGAVE 12/2012 1. PARTER I disse standard salgs-og leveringsbetingelser ( Standard salgsbetingelser ) er Optimera AS,

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 Anbudskonkurranse Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014 21.mars 2014 Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 6 1 Generell informasjon...

Detaljer

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER 2. UTGAVE 03/2014 1. PARTER I disse standard oppdragsbetingelser for næringsdrivende ( Standard oppdragsbetingelser

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer