Vedlegg til anbudsinnbydelse*: INNSJØKALKING MED BÅT OG HELIKOPTER I ROGALAND I 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til anbudsinnbydelse*: INNSJØKALKING MED BÅT OG HELIKOPTER I ROGALAND I 2014"

Transkript

1 Vedlegg til anbudsinnbydelse*: INNSJØKALKING MED BÅT OG HELIKOPTER I ROGALAND I 2014 *: Selve anbudsinnbydelsen sendes ut av de forskjellige grunneierlag, fiskeforeninger m.fl. 0 FORBEHOLD Anbudet sendes ut med forbehold om at enkelte prosjekter (evt. innsjøer i prosjekter) kan bli trukket ut. 1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er åpen anbudskonkurranse og kontraktstype er fastprisavtale. Det gjøres oppmerksom på at ved anbudskjøp er det ikke anledning til forhandling. Det er ikke mulig å endre priser og vesentlige betingelser etter anbudsfristens utløp. 2 ANBUDSGRUNNLAG Som anbudsgrunnlag gjelder foreliggende anbudsinnbydelse med opplysninger om den enkelte kalkingslokalitet (vedlegg 1) og evt. forespørsler i oversendelsesbrevet. 3 OM ANSKAFFELSEN 3.1 Transport og spredning av kalk i innsjøer Denne anbudsinnbydelsen omfatter lokale innsjøprosjekter som administreres og drives av forskjellige foreninger og lag. Det gis to hovedalternativ, basert på rammeavtale og integrert anbud. Pga. prosjektenes kompleksitet er det ønskeligst med integrert anbud. Ved prislikhet vil integrert anbud bli foretrukket. Det skal gis separate tilbud på båt- og helikopterkalkingen i de forskjellige prosjektene. Det er forutsatt benyttet kalksteinsmel ved båtkalking og slurry ved helikopterkalkingen. Unntak er enkelte lavereliggende områder, hvor det kan benyttes kalksteinsmel også ved helikopterkalkingen. Begrensningen i bruk av kalksteinsmel skyldes avdrift med påfølgende skader på moser og lav, særlig i høyfjellet. Det gis også adgang til å benytte oppslemmet kalksteinsmel som slurry. Mengdene blir da redusert til 90% av slurry-mengdene Ramme-avtale: Kalkleveransen tas på DNs (nå: Miljødirektoratets) rammeavtale, slik at anbudet kun gjelder transport og spredning av kalk. Anskaffelsen gjelder transport av kalksteinsmel el. slurry i bulk fra nærmere angitte leveringssteder til opplastingssteder for spredeutstyr (båt eller helikopter) og spredning av kalken i innsjøer Integrert anbud ("total-entreprise"): Det gis også adgang til å komme med en total-entreprise, hvor oppdragstaker selv er ansvarlig for 1

2 både kalken og transport/spredning. Oppdragstaker står helt fritt i valg av kalkleverandør, forutsatt at spesifikasjonene i vedlegg 1 er oppfylt Kalktyper og kalkingsmetoder i Rogaland: Ved båtkalkingen skal kalken oppslemmes under selve kalkingen. Helikopterkalkingen skal skje med bruk av tobber hvor piloten har kontroll med spredningen fra førerplass. Helikopterkalking skal fortrinnsvis skje med "våt" kalk (oppslemmet kalksteinsmel el. slurry). Begrunnelsen for dette er de skader som avdrift har medført på lav og mose. Unntaket er innsjøer > 0.3 km 2, hvor også helikopterkalkingen kan skje med tørt mel (merket med * i vedlegg 1). Det gis adgang til å helikopterkalke innsjøer som er forutsatt båtkalket (eller motsatt), men mengdene kan endres noe. Fylkesmannen vil i slike tilfeller justere kalkmengden på forespørsel. 3.2 Omfang Kalking med utgangspunkt i "ramme-avtalen": Tjenesten omfatter transport og spredning av kalksteinsmel i innsjøer eller områder av innsjøer slik det framgår av vedlegg 1. Det er også oppgitt spredemåte (båt/hel.) for de forskjellige innsjøene. Kalken leveres fra følgende lastesteder: Forus: Fiskå Mølle A/S, Forus Kornsilo, Oddahagen 36 BioKalk Kristiansand: Kristiansand Ferdigbetongfabrikk AS, Sjølystveien 25 VK3 Forslag til logistikkløsninger som vil virke positivt på transport- og spredekostnadene, vil bli lagt vekt på ved valg av leverandører. Dette punktet vil kunne gi grunnlag for diskusjon av løsninger. Oversikt over kalkingslokalitetene er vist i vedlegg 1, der kalkbehov er spesifisert for hver lokalitet. Total-entreprise: Tjenesten omfatter komplett kalking av innsjøer eller områder av innsjøer slik det framgår av vedlegg 1. Det er også oppgitt spredemåte (båt/hel.) for de forskjellige innsjøene. Det kan bli foretatt justeringer av kalkmengde for noen lokaliteter. Anbudsinnbyder forbeholder seg retten til å korrigere kalkmengden for hver enkelt lokalitet inntil 4 uker før beregnet kalking av lokaliteten. 3.3 Avtalens varighet Avtalen er gyldig fra kontrakt er undertegnet til og med ANBUDSREGLER 4.1 Administrative bestemmelser Anbudsinnbyder forbeholder seg rett til å anta helt eller delvis hvilket som helst anbud eller forkaste samtlige. Anbyder pålegges å behandle alle opplysninger som fremkommer i denne forespørselen, og eventuell annen informasjon som måtte fremkomme under samtaler, som fortrolig informasjon. Dette innebærer at foreliggende anbud ikke skal gjøres tilgjengelig for andre personer enn de som fra anbyders side vil arbeide med utformingen av anbudet. Kostnader som anbyder pådrar seg i forbindelse med utarbeidelse, levering og oppfølging av anbudet vil ikke bli refundert. 2

3 Anbyder plikter å gjennomgå alle dokumenter i tilknytning til anbudsgrunnlag på en forsvarlig måte og er ansvarlig for å gjøre seg kjent med alle forhold som kan påvirke kostnader eller leveransen. Ingen innrømmelser vil bli gjort fra anbudsinnbyder for feil eller unnlatelser fra leverandørens side. Leverandører som får kalkingsoppdrag, skal etter at kalkingen er sluttført og senest innen , avgi en resultatrapport til Fylkesmannen. Denne skal være digital, på regnearkformat, og sendes på . Rapporten skal bl.a. inneholde en liste over alle kalkingslokalitetene med opplysninger om kalkingsmetode, kalktype, kalkekvivalenter (% CaCO 3 -ekv.), kalkmengde (tonn) og dato for kalking. Oversikten skal utformes som vist i tabellen under: Innsjønavn UTM Oppdragsgiver Båt/Hel. Mengde Type CaCO 3-ekv. Sprededato Leverandøren plikter å varsle oppdragsgiver minst 2 dager før kalking. 4.2 Forbehold om reduksjon i kalkingsvolum Finansiering av kalkingsprosjektene er basert på bevilgninger over statsbudsjettet. Det tas forbehold om reduksjon i kalkingsvolumet dersom det totalbeløp som er bevilget til kalkingsvirksomheten for 2014 blir redusert, slik at tilskuddsmottakernes tilskudd ikke er tilstrekkelig til å dekke kostnadene ved den planlagte kalkingen, eller de samlede kostnader for kalkingsprosjektene blir større enn det som er mulig å gjennomføre innenfor den gitte totalramme. 4.3 Utforming av anbud Anbudet skal være utformet på norsk. Anbudet skal utformes og besvares i den rekkefølgen som fremgår av anbudsdokumentene, med samme henvisningsnummer. 4.4 Kommunikasjon Alle henvendelser vedr. administrative/praktiske spørsmål knyttet til det enkelte prosjekt, rettes til OPPDRAGSGIVER. Generelle kalkingsfaglige spørsmål kan rettes til Fylkesmannen. 5. TIDSFRISTER OG TIDSANGIVELSER 5.1 Siste frist for anmodning om tilleggsopplysninger Siste frist for å be om tilleggsopplysninger er Innsending av anbud og anbudsfrist Signert og datert anbud m/vedlegg legges i dobbel konvolutt. Den innerste konvolutten skal være merket ANBUD KALKING Anbudene må være innkommet oppdragsgiver senest For sent innkomne anbud vil bli avvist. Det sendes kopi/samleoversikt til Fylkesmannen. Postadresse: se oversendelsesbrev 3

4 5.3 Åpning av anbudene Offentlig åpning av anbudene vil ikke finne sted. Åpning av innkomne anbud vil finne sted hos oppdragsgiver innen 1 uke etter anbudsfrist. 5.4 Vedståelsesfrist Anbudet forutsettes vedstått i 3 måneder fra anbudsfristens utløp. 6 UTVELGELSESKRITERIER De eller det økonomisk mest fordelaktige anbud velges etter en totalvurdering ut fra følgende kriterier: A. Priser og betingelser B. Våtstpredning ved helikopterkalkling, fortrinnsvis med oppslemmet mel prioriteres* C. Logistikkløsninger D. Leverandøropplysninger E. Miljøprofil (*: så langt det er mulig innenfor de gitte økonomiske rammene) I tillegg vil kalkleverandørs pris på kalken og kalkkvalitet levert det enkelte leveringssted, ha betydning for valg av anbud på transport/spredning. Det er inngått rammeavtaler om levering av kalk fra alle leveringssteder nevnt i pkt Øvrige krav som stilles i dette dokument vil også bli vektlagt. 7 PRISER OG BETINGELSER 7.1 Priser Det er laget et anbudsgrunnlag for hver kalkingslokalitet (innsjø), se vedlegg 1. Priser og rabatter angis på et eget skjema for hvert prosjekt det gis anbud på. Alle priser skal være spesifisert som vist i dette skjemaet. Prisen skal oppgis i NOK og skal være inkludert merverdiavgift. Prisen skal gjelde for hele I tillegg skal det gis opplysninger om mulige rabatter på 2014-prisen dersom anbyder får oppdraget også på andre områder han gir anbud på. Anbyder skal selv presisere hvilke områder som utløser rabatten. Slike betingede rabatter kan kun knyttes opp til de store anbudene i Rogaland. Det forutsettes at anbudspris pr. tonn for et område med et gitt antall kalkingslokaliteter gjelder innenfor et intervall på ± 30% av kalkmengde pr år for området oppgitt i anbudsgrunnlaget. Dersom faktiske tonnasjer og antall kalkingslokaliteter faller utenfor nevnte intervaller, må anbyder anføre i anbudet hvilke konsekvenser dette får for den gitte tonnprisen. Dersom det ikke anføres noe om dette, forstås tonnprisen å gjelde for alle faktiske årskvanta for gitte prosjekt. Alle eventuelle forhold som kan medføre endring av priser som er tilbudt skal oppgis i anbudet. Forhold som ikke direkte er beskrevet i anbudet, men som er nødvendig for at transport, overføring av kalken til spredeutstyr og spredning skal kunne utføres tilfredsstillende, regnes som innkalkulert i anbudet. Det skal ikke beregnes ekspedisjons- eller faktureringsgebyr. 4

5 Det tas forbehold om muligheter for justering av prisene for å kompensere for dokumentert endring i offentlige avgifter eller endringer i drivstoffprisene som følge av råvaresituasjonen eller politiske forhold, dersom endringene er større enn +/- 10% i forhold til drivstoffprisene som oppgitt i oljeselskapets prislister, og offentlige avgifter pr Anbyder kan ikke endre priser og betingelser uten at dette er godkjent av oppdragsgiver. 7.2 Betaling Dersom annet ikke er skriftlig avtalt skal fakturering skje etter at all kalking knyttet til gitte prosjekt er fullført. Nærmere regler for faktureringen kan bli bestemt etter avtale. Der transportør og kalkleverandør er samme firma, forutsettes felles fakturering av kalk og transport/- spredning. Ved total-entreprise skal hele kalkingen faktureres av det firma som er oppdragstaker. Betaling skal skje innen 30 dager etter godkjenning av utførte oppdrag og mottatt faktura. Reklamasjoner som oppstår mellom tidspunkt for utført oppdrag og betalingstidspunkt medfører utsettelse av betaling fram til reklamasjonen er avklart. 7.3 Øvrige priser og betingelser Øvrige priser og betingelser vil være i henhold til NS 3431, dersom ikke annet blir avtalt. 8 ANSVARSFORHOLD 8.1 Tidsplan Kalking av den enkelte innsjø skal skje innen I høyereliggende strøk bør kalkingen utføres i god tid før fristen pga. fare for islegging. I enkelte prosjekter kan disse datoene avvikes (se oversendelsesbrevet). Værforhold som medfører stans eller forsinkelse i arbeidet skal ikke medføre ekstra kostnader for oppdragsgiver. 8.2 Anbyders/oppdragstakers ansvar Anbyder er selv ansvarlig for å undersøke alle forhold som kan ha betydning for utførelsen av oppdraget. Dette gjelder for eksempel framkommelighet m.m. til det enkelte leveringssted for kalken og det enkelte sted hvor kalken skal overføres til spredeutstyr eller spres direkte i innsjøen fra bil, herunder standard på veg, oppstillings- og snuplasser m.m. Anbyder er også ansvarlig for å finne egnet(e) sted(er) for omlasting av kalken fra bil til spredeutstyr eventuelt egnet(e) sted(er) for å blåse kalken direkte i innsjø fra bil. Eventuelle kostnader i forbindelse med disse undersøkelsene skal være innkalkulert i prisen. Dersom det er ønske om befaring, kan dette avtales med kontaktperson. Det kan ikke forventes at oppdragsgiver skal kunne vurdere framkommeligheten for de forskjellige typer kalkingsmaskiner/utstyr Eventuelle skader på veg, oppstillings- og snuplasser m.m. som påføres under utførelsen av oppdraget er det oppdragstakers ansvar å erstatte Anbyder skal anføre i anbudet generelle og spesielle vilkår for utførelsen av oppdraget, 5

6 herunder behov for tilrettelegging av veg, snuplass, oppstillingsplass, landingsplass, utkjøringsrampe m.v Oppdragstaker henter kalk hos de leverandører som oppdragsgiver har valgt. Oppdragstaker har et administrativt ansvar direkte med kalkleverandør for å organisere kalkleveransene, avklare lastetidspunkt, disponibel mengde kalk o.l. Oppdragstaker er ansvarlig for umiddelbart å varsle oppdragsgiver dersom det oppstår problemer med kalkleverandør Oppdragstaker er ansvarlig for at kalken som blir levert av kalkleverandør er av rett kvalitet og at kalken er i god stand (tørr og uten fremmedlegemer) Det er oppdragstakers ansvar å sørge for intern og ekstern informasjon og prosedyrer slik at alt skjer i henhold til avtale. Dette inkluderer blant annet å gi aktuelle kontaktpersoner tilstrekkelig informasjon om utførelsen av oppdraget, herunder tidspunkt for kalking Oppstår forsinkelser, skal oppdragstaker varsle kontaktperson for kalkingslokaliteten umiddelbart og tiltak diskuteres Det utstyr som benyttes skal kunne betjene kalksteinsmel av malingsgrad kat. III, og evt. slurry eller oppslemmet kalk. Dersom det er begrensninger i hvilke produkter utstyret kan betjene, skal det klart framgå av anbudet hvilke produkter som ikke kan betjenes Oppdragstaker skal ta nødvendige forholdsregler for å unngå forurensning og sykdomsspredning. Dette innebærer vask og desinfeksjon av alt utstyr som er i kontakt med vannet (spredebåt, rør, slanger m.m.) Ved forsinket/mangelfull levering som ikke skyldes oppdragsgiver eller som ikke kan henføres under force majeure, vil oppdragsgiver kreve følgende erstatning fra oppdragstaker: Bot tilsvarende 1% av kontraktssummen pr. dag. Dersom oppdragsgiveren gis rimelig tid til å gi oppdraget til en annen leverandør, vil erstatningskravet begrenses til å dekke de merkostnader oppdragsgiver påføres for å få utført oppdraget. Hvis oppdragstaker etter gjentatte henvendelser ikke overholder sine forpliktelser, kan oppdragsgiver heve kjøpet Oppdragstaker skal innhente nødvendige tillatelser for bruk av veg, oppstillingsplass, landingsplass og for ferdsel i vann og utmark. Dette innebærer bl.a. å søke kommunen om tillatelse til motorisert ferdsel, der dette er nødvendig. Oppdragstaker skal ta hensyn til sårbart vilt (vedlegg 2). Gule soner skal unngås. I orange soner skal det vises spesielle hensyn (så lite flyging som mulig, fly godt utenom holmer og skjær). Merknad: Enkelte vann i orange områder er allerede tatt ut (jfr. vedlegg 1), men står fortsatt inntil videre på sårbarhetskartene Oppdragstaker skal i anbudet klargjøre eventuelle konkrete krav til tilrettelegging av veg, snuplass, landingsplass, utkjøringsrampe m.v. Er slike krav ikke eksplisitt nevnt i anbudet, har oppdragsgiver intet ansvar for kostnader til slik tilrettelegging. Merknad: Endel av de ovenstående punkter regulerer forholdet mellom kalkleverandør og transportør/spreder. Ved integrert anbud har oppdragstaker et total-ansvar for kalkingen, og hvordan han velger å forholde seg til sin(e) underleverandør(er), er oppdragsgiver uvedkommende. 8.3 Oppdragsgivers ansvar Oppdragsgiver skal kontrollere at oppdraget utføres i samsvar med kontrakten. Dette inkluderer bl.a. følgende: - Være tilstede når kalkingen starter. 6

7 - Kontrollere at levert kalkmengde, -type og spredningsmetode samsvarer med kontrakten (bl.a. ved å innhente veieseddel fra oppdragstaker på kalkingsstedet). - Kontrollere at det ikke er påført skade og slitasje utover det som er rimelig å forvente, eller forurensing av vann, strandlinje, utmark, vei og oppstillingsplass Oppdragsgiver skal reklamere til leverandøren straks forhold som tilsier reklamasjon blir oppdaget, først telefonisk, så skriftlig innen en uke Ved stopp i kalkleveransene som skyldes kalkleverandør og som ikke er varslet oppdragstaker mer enn 8 timer på forhånd, betinger følgende kompensasjoner til oppdragstaker: A. For transportør: Etter 2 timers venting beregnes kr 300,- pr time pr bil, begrenset oppover til kr Transportør skal ved stopp i utleveringene snarest søke annen kjøring eller permitteres. B. For spredeentreprenør: Utover 3 timers venting dekkes påløpende kostnader ved blant annet flytting av spredeutstyr m.v., begrenset oppover til kr LEVERANDØROPPLYSNINGER Følgende informasjon sendes til Fylkesmannen av alle som leverer anbud på ett eller flere prosjekter: 9.1 Attest for registrering i det faglige register som er bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, for eksempel foretaksregisteret i Brønnøysund. 9.2 Attest utstedt av kemner/kommunekasserer og skattefogd i Norge (skjema RF-1244), og tilsvarende i det landet hvor leverandøren er etablert, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og avgifter i samsvar med lovbestemmelsene. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder. 9.3 Årsregnskap inkludert vedlegg (styresberetning, revisjonsberetning o.l.) for de siste 2 år, eller utdrag av disse. 9.4 Liste over de viktigste leveransene de to siste regnskapsår, for den type oppdrag kontrakten angår. 9.5 Opplysninger om disponibelt utstyr og kapasitet til å utføre oppdraget og sikkerhet for levering. 9.6 Beskrivelse av virksomhetens kvalitetssikring. 9.7 Informasjon om underleverandører som er tenkt benyttet ved utføring av oppdraget. 10 MILJØPROFIL Vi ser det som viktig at bruken av miljøskadelige stoffer reduseres, samt at oppdraget utføres på en miljømessig tilfredsstillende måte. Vi ber derfor om en kortfattet beskrivelse av anbyders miljøprofil og hvordan dette vil påvirke utføringen av oppdraget. Sted:... Dato:... Underskrift:... 7

8 Vedlegg 1: Kalking i de enkelte lokaliteter Vedlagt vises en total-oversikt over over kalkingen i Rogaland. Anbydere til de forskjellige prosjektene kan hente all nødvendig informasjon om kalkingen i dette vedlegget. Ved båtkalking benyttes kalksteinsmel, og dette oppslemmes ved kalking. Helikopterkalkingen skal i utgangspunktet skje med slurry eller oppslemmet mel, men det er gitt unntak for lavereliggende områder (Dalane). I tillegg kan store innsjøer helikopterkalkes med mel (merket * i spesifikasjonene). Merknad: Benyttes oppslemmet kalksteinsmel i stedet for slurry vedhelikopterkalkingen, reduseres mengdene. 1 t kalk beregnet som BioKalk, kan erstattes av 0.9 t oppslemmet kalksteinsmel, beregnet som VK3. MERK: Et par helikopter-prosjekter er allrede oppgitt i VK3. Ønskes disse tall konvertert til BioKalk, divideres VK3-mengden på 0.9 Innsjø: Gis med navn, UTM-koordinater, kartblad og NVE-nummer. Dersom det likevel er tvil om hvilke lokaliteter som skal kalkes, er det anbyders ansvar å oppklare dette med oppdragsgiver. (Nytt i 2013 var at alle UTM-koordinater ble oppdatert til felles format (WGS84). Disse kan enkelt legges inn i kartprogrammer for lettere å kunne lokalitere rett lokalitet. Dette er særlig viktig for lokalteter med usikker navnsetting.) Spedning: Alle prosjekter under "båt" ligger i nærheten av vei. Også enkelte av helikopterprosjektene kan ligge nær vei, men veiadkomsten antas å være lite tilfredsstillende. Se også pkt. 8.2 i anbudsinnbydelsen. Avstand: Antatt flygeavstand (km) for helikopterprosjekter. Kalktyper: Kalkmengdene er her beregnet og oppgitt som enten VK3 eller BioKalk, da disse kalktypene er mest benyttet i Rogaland. Dette er ikke til hinder for at andre kalktyper kan benyttes. VK3 kan f.eks. erstattes av annet kalksteinsmel av kat. III. Mengdene regnes da om på bakgrunn av nøytraliserende verdi Skjellsand: Tre (3) innsjøer skal ha skjellsand i bekk. Spesifisering vil bli gitt i selve anbudsinnbydelsen (oversendelsesbrevet) om dette kun er en ren transport, eller om også anskaffelse skal inngå. 8

9 VEDLEGG 1: ANBUDSGRUNNLAG, LOKAL KALKING I ROGALAND 2014 Innsjø Søker/kontakt UTM-x UTM-y Kart Spredn. Avst. Type Kalk(t) Skjellkm Innsjø sand(t) I.MELKEVANN_AUSTRUMD Bjerkreim Komm hel. 4,7 Bio. 8,0 0,0 I.Skeidsvatn Bjerkreim Komm hel. 6,0 Bio. 12,0 0,0 Krokavann_Maudal Bjerkreim Komm hel.(*) 3,0 Vk3 10,0 0,0 Kvednavatn_Grytehei Bjerkreim Komm hel. 3,5 Vk3 5,0 0,0 Laugarvatnet Bjerkreim Komm hel. 3,5 Bio. 25,0 0,0 N.Seilvatn Bjerkreim Komm hel. 7,5 Bio. 2,0 0,0 Olavsvatn Bjerkreim Komm hel. 8,0 Bio. 10,0 0,0 Ø.Seilvatn Bjerkreim Komm hel. 7,5 Bio. 5,0 0,0 Stakkavatn Bjerkreim Komm hel. 5,0 Bio. 25,0 0,0 Storavatnet_Bjordal Bjerkreim Komm hel. 2,0 Bio. 10,0 0,0 AAMSTADVANN_SæTRA Dalane Miljø&Res hel. 1,5 Vk3 5,0 0,0 ÅRSTADTJøRN Dalane Miljø&Res hel. 0,8 Vk3 1,0 0,0 BOTNATJØRN_TRONVIK Dalane Miljø&Res hel. 4,3 Vk3 1,0 0,0 DOKKTJøRN_1 Dalane Miljø&Res hel. 2,2 Vk3 3,0 0,0 DOKKTJøRN_2 Dalane Miljø&Res hel. 2,4 Vk3 1,0 0,0 FISKELAUSVANN_SæTRA Dalane Miljø&Res hel. 2,3 Vk3 4,0 0,0 GAUDLANDSVANN Dalane Miljø&Res hel. 1,2 Vk3 6,0 0,0 GAULEVANN Dalane Miljø&Res hel. 1,8 Vk3 1,0 0,0 GJUVANN_ÅSVOLL Dalane Miljø&Res hel. 0,1 Vk3 3,0 0,0 GULLVANN Dalane Miljø&Res hel. 2,7 Vk3 25,0 0,0 Hellevatna_Øvre Dalane Miljø&Res hel. 1,0 Bio. 1,0 0,0 Hesttjørn Dalane Miljø&Res hel. 2,0 Vk3 1,0 0,0 I.FOSSETJøRN Dalane Miljø&Res hel. 2,0 Vk3 1,0 0,0 I.ODDREVANN Dalane Miljø&Res hel. 0,5 Vk3 5,0 0,0 Kappatjørn Dalane Miljø&Res hel. 1,0 Bio. 1,0 0,0 Kringlelitjørn Dalane Miljø&Res hel. 2,0 Vk3 4,0 0,0 KROGVANN_STRANNEN Dalane Miljø&Res hel. 1,4 Vk3 0,0 2,0 KROKAVANN_ORRESTAD Dalane Miljø&Res hel. 1,9 Vk3 12,0 0,0 KROSSVANN_SæTRA Dalane Miljø&Res hel. 2,2 Vk3 5,0 0,0 LANGEVANN_LILAND Dalane Miljø&Res hel. 0,7 Vk3 1,0 0,0 Langevatn_Elve Dalane Miljø&Res hel. 2,0 Vk3 3,0 0,0 Langev_Midtli Dalane Miljø&Res hel. 1,0 Vk3 3,0 0,0 LILANDSVANN Dalane Miljø&Res båt 0,0 Vk3 30,0 0,0

10 Innsjø Søker/kontakt UTM-x UTM-y Kart Spredn. Avst. Type Kalk(t) Skjellkm Innsjø sand(t) Lislåttjørn Dalane Miljø&Res hel. 2,0 Vk3 1,0 0,0 LJOSEVANN_MYSSE Dalane Miljø&Res hel. 2,0 Vk3 5,0 0,0 LJOSVANN_KOLESTRAND Dalane Miljø&Res hel. 1,2 Vk3 5,0 0,0 MATBRUNN Dalane Miljø&Res hel. 2,4 Vk3 20,0 0,0 MELKEVANN_SOKNDAL Dalane Miljø&Res hel. 0,0 Vk3 5,0 0,5 MYDLANDSVANN Dalane Miljø&Res båt 0,0 Vk3 100,0 0,0 M.FOSSETJøRN Dalane Miljø&Res hel. 1,6 Vk3 2,0 0,0 ORRESTADVANN Dalane Miljø&Res båt 0,0 Vk3 175,0 0,0 SNILSTJøRN_MYDLAND Dalane Miljø&Res hel. 0,7 Vk3 2,0 0,0 STEINSVANN Dalane Miljø&Res hel. 2,8 Vk3 5,0 0,0 Steveltjørn Dalane Miljø&Res hel. 1,0 Bio. 1,0 0,0 STIVLA Dalane Miljø&Res hel. 1,8 Vk3 8,0 0,0 STOKKAVANN Dalane Miljø&Res hel. 0,5 Vk3 5,0 0,0 STøLSTJøRN_TRONVIK Dalane Miljø&Res hel. 2,8 Vk3 2,0 0,0 Storestemmen Dalane Miljø&Res hel. 2,0 Vk3 6,0 0,0 St.Djuplivatn Dalane Miljø&Res hel. 5,0 Bio. 13,0 0,0 SVARTTJøRN_SæTRA Dalane Miljø&Res hel. 2,4 Vk3 4,0 0,0 TJØDNO_SOLLI Dalane Miljø&Res hel. 2,8 Vk3 1,0 0,0 TRISTIGLA Dalane Miljø&Res hel. 1,8 Vk3 2,0 0,0 URDALSTJøRN Dalane Miljø&Res. 32V LK hel. 1,8 Vk3 1,0 0,0 Y.FAGERVANN Dalane Miljø&Res hel. 2,2 Vk3 0,0 5,0 AURBEKKTJØRN Eigersund Komm hel. 0,1 Bio. 1,0 0,0 DRENGATJØRN Eigersund Komm hel. 1,1 Bio. 1,0 0,0 HOLMAVANN_HELLVIK Eigersund Komm hel. 1,7 Bio. 1,0 0,0 HOLMAVANN_MYSING Eigersund Komm hel. 2,1 Bio. 1,0 0,0 HOMMATJøRN Eigersund Komm hel. 1,9 Bio. 3,0 0,0 KJERRINGTJØRN Eigersund Komm hel. 0,2 Bio. 1,0 0,0 KRÅKETJØRN Eigersund Komm hel. 0,8 Bio. 2,0 0,0 KROKAVANN_EGERSUND Eigersund Komm hel. 0,7 Bio. 3,0 0,0 MØGEDALSVANN Eigersund Komm hel. 0,2 Bio. 3,0 0,0 BERGEVANN Forsand Komm hel. 10,0 Bio. 2,0 0,0 BREKKESTøLSVANN Forsand Komm hel.(*) 1,2 Bio. 5,0 0,0 Fannafjelltjørn Forsand Komm hel. 4,7 Bio. 2,0 0,0 FøLVANN Forsand Komm hel. 5,7 Bio. 2,0 0,0 FOSSVANN_FORSAND Forsand Komm hel. 5,9 Bio. 10,0 0,0

11 Innsjø Søker/kontakt UTM-x UTM-y Kart Spredn. Avst. Type Kalk(t) Skjellkm Innsjø sand(t) GJUVANN_ESPEDAL Forsand Komm hel. 6,7 Bio. 4,0 0,0 MOLTEKNUTVANN Forsand Komm hel.(*) 7,5 Bio. 8,0 0,0 NORDTJøRN_INDREDALEN Forsand Komm hel. 10,0 Bio. 3,0 0,0 Ervatjørn Gjesdal Komm hel. 4,8 Bio. 8,0 0,0 (tjern sør for Brådlansv.) Gjesdal Komm hel. 2,6 Bio. 5,0 0,0 DJUPAVANN Hunnedalen Vel hel. 1,0 Bio. 15,0 0,0 GOTTVALDTJøRN Kjell Haaland hel. 2,8 Bio. 1,0 0,0 HELLRAVANN Kjell Haaland hel. 4,7 Bio. 15,0 0,0 HOLMAVANN_FRAFJORD Kjell Haaland hel. 3,2 Bio. 3,0 0,0 ØYEVANN_FRAFJORD Kjell Haaland hel. 2,2 Bio. 5,0 0,0 HOLMAVANN_OGNEDAL Ognedal Bekkelag hel. 3,5 Bio. 2,0 0,0 KVIVANN Ognedal Bekkelag hel. 2,5 Bio. 3,0 0,0 LEKSARVANN Ognedal Bekkelag hel. 1,4 Bio. 5,0 0,0 OPPSALANDSVANN Ognedal Bekkelag hel. 2,1 Bio. 18,0 0,0 KROGETJøRN_MAUDAL Stavtjørn Grunneigarlag hel. 4,6 Bio. 7,0 0,0 KVEDNAVATN_Austrumda Stavtjørn Grunneigarlag hel.(*) 3,0 Bio. 8,0 0,0 LEITETJøRN Stavtjørn Grunneigarlag hel. 3,0 Bio. 1,0 0,0 N.KROGEDALSTJøRN Stavtjørn Grunneigarlag hel. 4,9 Bio. 1,0 0,0 ØVRE_KROGEDALSTJøRN Stavtjørn Grunneigarlag hel. 5,3 Bio. 1,0 0,0 SKIPTETJøRN Stavtjørn Grunneigarlag hel. 4,5 Bio. 1,0 0,0 STøLSVANN_k664 Stavtjørn Grunneigarlag hel. 6,5 Bio. 8,0 0,0 STORAVANN_k681 Stavtjørn Grunneigarlag hel. 5,5 Bio. 40,0 0,0

12 Vedlegg 2: Sårbarhetskart

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER Varighet 2 med opsjon på1+1 år KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 20.02.2014 kl. 12.00 Vedlegg: 1. Standarkontraktsvilkår kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Hammerfest kommune. ANBUDSFORESPØRSEL Åpen konkurranse INNKJØP AV MESSEGULV TIL HAMMERFESTHALLEN

Hammerfest kommune. ANBUDSFORESPØRSEL Åpen konkurranse INNKJØP AV MESSEGULV TIL HAMMERFESTHALLEN Hammerfest kommune ANBUDSFORESPØRSEL Åpen konkurranse INNKJØP AV MESSEGULV TIL HAMMERFESTHALLEN Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: HMS erklæring INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Oppdragsgiver og omfang Side 2 6

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE TRIVSELSREISER ANBUD 7/08

STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE TRIVSELSREISER ANBUD 7/08 STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE TRIVSELSREISER ANBUD 7/08 Steinkjer 27. februar 2008 INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRIVSELSREISER TIL STEINKJER KOMMUNE INNLEDNING Steinkjer

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Norges Bank gjennomføre konkurranse

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Konkurransegrunnlag. Sekretariat for villreinnemnda i Snøhetta og Knutshø villreinområder. Perioden 2016-2017

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Konkurransegrunnlag. Sekretariat for villreinnemnda i Snøhetta og Knutshø villreinområder. Perioden 2016-2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Konkurransegrunnlag Sekretariat for villreinnemnda i Snøhetta og Knutshø villreinområder Perioden 2016-2017 Side 1 av 8 Innhold 1. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE...

Detaljer

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.:

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: Kontrakt varekjøp Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: 942 110 464 Telefonnr: Postnr.: 7004 E-post: Poststed: TRONDHEIM Kontaktperson: og Navn på leverandør (Leverandør)

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Fjell Kommune gjennomføre konkurranse

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 10/07: FARMASØYTISK TILSYN. for perioden 01.08.2007 01.08.2009 med mulighet for prolongering ett år + ett år

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 10/07: FARMASØYTISK TILSYN. for perioden 01.08.2007 01.08.2009 med mulighet for prolongering ett år + ett år STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 10/07: FARMASØYTISK TILSYN for perioden 01.08.2007 01.08.2009 med mulighet for prolongering ett år + ett år Steinkjer 24. mai 2007 Side 1 av 11 1. INNLEDNING Steinkjer

Detaljer

ANBUD. Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester. innen veg, vann, avløp og renovasjon. til. Steinkjer kommune. for perioden

ANBUD. Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester. innen veg, vann, avløp og renovasjon. til. Steinkjer kommune. for perioden ANBUD Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester innen veg, vann, avløp og renovasjon til Steinkjer kommune for perioden 01.07.2007 01.07.2009 Steinkjer 14.05.07 1.0 MÅL OG HENSIKT MED TILBUDSINNBYDELSEN

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Versjon 31.10.2008 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INNKJØP AV TRAKTOR 4 X 4 Til Notodden kommune ved virksomhet for eiendom og utedrift Anbudsfrist mandag 22.08.2011 kl. 12.00 Som del av konkurransegrunnlaget

Detaljer

Anbudsdokument støvbindende middel for veg

Anbudsdokument støvbindende middel for veg Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2008/334-1711/2008/KRUN 21.01.2008 Anbudsdokument støvbindende middel for veg 1. Generelt Steinkjer kommune skal kjøpe inn støvbindende middel for bruk på kommunale

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2)

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) Konkurransegrunnlag Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbud skyvegrind / port 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av skyvegrind / port til hovedadkomst inn til

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Anskaffelse av høyhastighetskamera

Konkurransegrunnlag: Anskaffelse av høyhastighetskamera Høgskolen i Telemark Til tilbyderne Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Deres referanse: Vår referanse: Dato: 35 57 52 14 knut.vagsather@hit.no 2015/03343 03.09.15 Konkurransegrunnlag: Anskaffelse

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 ANBUDSDOKUMENT Samarbeid om kjøp av Teleskopisk brannlift Trondheim m Levanger Stjørdal Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL OG HENSIKT MED ANBUDSINNBYDELSEN...Side

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Kvalifikasjonsgrunnlag. Anbud 18/07: IT Driftstjenester. for. Steinkjer kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Kvalifikasjonsgrunnlag. Anbud 18/07: IT Driftstjenester. for. Steinkjer kommune Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Kvalifikasjonsgrunnlag Anbud 18/07: IT Driftstjenester for Steinkjer kommune Steinkjer 17.07.07 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Steinkjer kommunes eksisterende avtale om med

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

TILBUDSMAPPE. Innkjøp av pellets. Til Kirkebakken nærvarme

TILBUDSMAPPE. Innkjøp av pellets. Til Kirkebakken nærvarme TILBUDSMAPPE Innkjøp av pellets Til Kirkebakken nærvarme i Firma: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Internettadresse: Kontaktperson: E-post kontaktperson: Side 1 av 11 Innhold Innhold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12. KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av Brøytekontraktør til Kragerø kommune Sannidal m/ plasser Tilbudsfrist: 20.06.13. kl: 12.00 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 3 2 Gjennomføring

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale for trevareverkstedet ved Ringerike fengsel. Kriminalomsorgen Ringerike fengsel

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale for trevareverkstedet ved Ringerike fengsel. Kriminalomsorgen Ringerike fengsel KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale for trevareverkstedet ved. Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Utkast til rammeavtale Vedlegg 2: Standard avtalevilkår Vedlegg 3: Tilbudsmal/Kravspesifikasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Etablering av ekstra nedgravde containere i Dyre Halses gt.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Etablering av ekstra nedgravde containere i Dyre Halses gt. KONKURRANSEGRUNNLAG Etablering av ekstra nedgravde containere i Dyre Halses gt. Dato: 20.07.2012 Innholdsfortegnelse Del 1. Tilbudsinnbydelse... 4 1.1 Orientering om prosjektet... 4 1.2 Anbudsbefaring...

Detaljer

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Espersen om rekrutteringsbistand Ny administrerende direktør Digitale Gardermoen IKS Digitale

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE Konkurransegrunnlag Del I Anskaffelse av lekeplassutstyr til Harøy skule INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

Automat - Biblioteket. Åpen anbudskonkurranse

Automat - Biblioteket. Åpen anbudskonkurranse STEINKJER KOMMUNE Avdeling for informasjon økonomi og IKT Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2008/5516-22230/2008/BIAS 601 17.10.2008 Automat - Biblioteket. Åpen anbudskonkurranse 1. Generelt Steinkjer

Detaljer

Forespørsel om deltakelse

Forespørsel om deltakelse Forespørsel om deltakelse Begrenset anbudskonkurranse for kjøp av elektronisk spørreskjemaverktøy for Politidirektoratet Søknadsfrist: 4. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse til å delta i anbudskonkurranse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Immunmodulerende (sykdomsmodifiserende) medikamenter med indikasjonen multippel sklerose (MS) LIS-MS 1103 LIS på vegne av de regionale helseforetakene Helse Sør-Øst

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE TILBUDSFRIST: 12.5.2014 KL. 10:00 SAK NR. 14/01130 Konkurransegrunnlag sak 14/01130 Side 1 av 8 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL I TØNSBERG KOMMUNE.

TILBUDSFORESPØRSEL I TØNSBERG KOMMUNE. TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE ( LEASING ) AV 5 TJENESTEBILER TIL VIRKSOMHET BARN OG UNGE I TØNSBERG KOMMUNE. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Kunngjort på DOFFIN 08.05.2013 hamh Side 1 av 6 1. INNLEDNING 1.1 Kommunens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet.

Konkurransegrunnlag. Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet. Konkurransegrunnlag Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet Tokt nr: 2007 831 Tilbudsfrist 2. februar 2007 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering

Detaljer

Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester.

Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. 1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. Kongsvinger kommune har ca. 17

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8401 - oppdrag etter fast pris (forutberegnelighet knyttet til omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Innbydelse til. åpen anbudskonkurranse

Innbydelse til. åpen anbudskonkurranse Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold (Snøbrøyting/høvling/strøing/stiming/Isgrøfting / slamsuging) 2013 2017(2018) Opsjoner: Nedsetting av brøytestikk Renhold/kosting av veger og plasser

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte FORESPØRSEL: 2013000113-136 Side 1 av 6 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på elektrisk lastebil med tilhenger Forespørsel

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av helikopter og fly til selundersøkelser i Grønlandshavet (Vesterisen) Tokt nr: 2007 809

Konkurransegrunnlag. Leie av helikopter og fly til selundersøkelser i Grønlandshavet (Vesterisen) Tokt nr: 2007 809 Konkurransegrunnlag Leie av helikopter og fly til selundersøkelser i Grønlandshavet (Vesterisen) Tokt nr: 2007 809 Tilbudsfrist 8. desember 2006 Åpen anbudskonkurranse 1 1. TILBUDSINNBYDELSE 1.1. Kontraktens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for innleie av. prosjektleder. til. Siljan kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. for innleie av. prosjektleder. til. Siljan kommune KONKURRANSEGRUNNLAG for innleie av prosjektleder til Siljan kommune Tilbudsfrist: 22.06.2012 - klokken 12.00 2 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 4 2 Gjennomføring av konkurransen...

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12. Anbyder Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009 Anbud traktor for parkanlegg og idrettsanlegg 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av traktor, ny eventuelt

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale år norskopplæring for voksne etter introduksjonsloven for Nore og Uvdal og Rollag kommuner

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale år norskopplæring for voksne etter introduksjonsloven for Nore og Uvdal og Rollag kommuner KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale 1+1+1 år norskopplæring for voksne etter introduksjonsloven for Nore og Uvdal og Rollag kommuner Tilbudsfrist: 13.02 2015 kl. 12.00 Vedlegg: DIFIS kontraktstandard med vilkår

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Vennesla kommune For levering av plasthall 15 X 30 meter Oktober 2014

Konkurransegrunnlag for Vennesla kommune For levering av plasthall 15 X 30 meter Oktober 2014 V E N N E S L A K O M M U N E Enhet for park og idrett Tilbydere Konkurransegrunnlag for Vennesla kommune For levering av plasthall 15 X 30 meter Oktober 2014 Innhold: 1. Konkurranseinstruks 2. Krav om

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/3242-8522/2009/BIAS 601 27.03.2009 Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Orientering Steinkjer kommune Tjenesteenhet Eiendom inviterer

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing:

Detaljer

Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss

Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss Renholdstjenester for NAV Forvaltning Oppland, avd. Raufoss Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43930827.aspx Ekstern anbuds ID 2014-960283 Saksnummer 13/3372-3 Konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer