Vedlegg til anbudsinnbydelse*: INNSJØKALKING MED BÅT OG HELIKOPTER I ROGALAND I 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til anbudsinnbydelse*: INNSJØKALKING MED BÅT OG HELIKOPTER I ROGALAND I 2014"

Transkript

1 Vedlegg til anbudsinnbydelse*: INNSJØKALKING MED BÅT OG HELIKOPTER I ROGALAND I 2014 *: Selve anbudsinnbydelsen sendes ut av de forskjellige grunneierlag, fiskeforeninger m.fl. 0 FORBEHOLD Anbudet sendes ut med forbehold om at enkelte prosjekter (evt. innsjøer i prosjekter) kan bli trukket ut. 1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er åpen anbudskonkurranse og kontraktstype er fastprisavtale. Det gjøres oppmerksom på at ved anbudskjøp er det ikke anledning til forhandling. Det er ikke mulig å endre priser og vesentlige betingelser etter anbudsfristens utløp. 2 ANBUDSGRUNNLAG Som anbudsgrunnlag gjelder foreliggende anbudsinnbydelse med opplysninger om den enkelte kalkingslokalitet (vedlegg 1) og evt. forespørsler i oversendelsesbrevet. 3 OM ANSKAFFELSEN 3.1 Transport og spredning av kalk i innsjøer Denne anbudsinnbydelsen omfatter lokale innsjøprosjekter som administreres og drives av forskjellige foreninger og lag. Det gis to hovedalternativ, basert på rammeavtale og integrert anbud. Pga. prosjektenes kompleksitet er det ønskeligst med integrert anbud. Ved prislikhet vil integrert anbud bli foretrukket. Det skal gis separate tilbud på båt- og helikopterkalkingen i de forskjellige prosjektene. Det er forutsatt benyttet kalksteinsmel ved båtkalking og slurry ved helikopterkalkingen. Unntak er enkelte lavereliggende områder, hvor det kan benyttes kalksteinsmel også ved helikopterkalkingen. Begrensningen i bruk av kalksteinsmel skyldes avdrift med påfølgende skader på moser og lav, særlig i høyfjellet. Det gis også adgang til å benytte oppslemmet kalksteinsmel som slurry. Mengdene blir da redusert til 90% av slurry-mengdene Ramme-avtale: Kalkleveransen tas på DNs (nå: Miljødirektoratets) rammeavtale, slik at anbudet kun gjelder transport og spredning av kalk. Anskaffelsen gjelder transport av kalksteinsmel el. slurry i bulk fra nærmere angitte leveringssteder til opplastingssteder for spredeutstyr (båt eller helikopter) og spredning av kalken i innsjøer Integrert anbud ("total-entreprise"): Det gis også adgang til å komme med en total-entreprise, hvor oppdragstaker selv er ansvarlig for 1

2 både kalken og transport/spredning. Oppdragstaker står helt fritt i valg av kalkleverandør, forutsatt at spesifikasjonene i vedlegg 1 er oppfylt Kalktyper og kalkingsmetoder i Rogaland: Ved båtkalkingen skal kalken oppslemmes under selve kalkingen. Helikopterkalkingen skal skje med bruk av tobber hvor piloten har kontroll med spredningen fra førerplass. Helikopterkalking skal fortrinnsvis skje med "våt" kalk (oppslemmet kalksteinsmel el. slurry). Begrunnelsen for dette er de skader som avdrift har medført på lav og mose. Unntaket er innsjøer > 0.3 km 2, hvor også helikopterkalkingen kan skje med tørt mel (merket med * i vedlegg 1). Det gis adgang til å helikopterkalke innsjøer som er forutsatt båtkalket (eller motsatt), men mengdene kan endres noe. Fylkesmannen vil i slike tilfeller justere kalkmengden på forespørsel. 3.2 Omfang Kalking med utgangspunkt i "ramme-avtalen": Tjenesten omfatter transport og spredning av kalksteinsmel i innsjøer eller områder av innsjøer slik det framgår av vedlegg 1. Det er også oppgitt spredemåte (båt/hel.) for de forskjellige innsjøene. Kalken leveres fra følgende lastesteder: Forus: Fiskå Mølle A/S, Forus Kornsilo, Oddahagen 36 BioKalk Kristiansand: Kristiansand Ferdigbetongfabrikk AS, Sjølystveien 25 VK3 Forslag til logistikkløsninger som vil virke positivt på transport- og spredekostnadene, vil bli lagt vekt på ved valg av leverandører. Dette punktet vil kunne gi grunnlag for diskusjon av løsninger. Oversikt over kalkingslokalitetene er vist i vedlegg 1, der kalkbehov er spesifisert for hver lokalitet. Total-entreprise: Tjenesten omfatter komplett kalking av innsjøer eller områder av innsjøer slik det framgår av vedlegg 1. Det er også oppgitt spredemåte (båt/hel.) for de forskjellige innsjøene. Det kan bli foretatt justeringer av kalkmengde for noen lokaliteter. Anbudsinnbyder forbeholder seg retten til å korrigere kalkmengden for hver enkelt lokalitet inntil 4 uker før beregnet kalking av lokaliteten. 3.3 Avtalens varighet Avtalen er gyldig fra kontrakt er undertegnet til og med ANBUDSREGLER 4.1 Administrative bestemmelser Anbudsinnbyder forbeholder seg rett til å anta helt eller delvis hvilket som helst anbud eller forkaste samtlige. Anbyder pålegges å behandle alle opplysninger som fremkommer i denne forespørselen, og eventuell annen informasjon som måtte fremkomme under samtaler, som fortrolig informasjon. Dette innebærer at foreliggende anbud ikke skal gjøres tilgjengelig for andre personer enn de som fra anbyders side vil arbeide med utformingen av anbudet. Kostnader som anbyder pådrar seg i forbindelse med utarbeidelse, levering og oppfølging av anbudet vil ikke bli refundert. 2

3 Anbyder plikter å gjennomgå alle dokumenter i tilknytning til anbudsgrunnlag på en forsvarlig måte og er ansvarlig for å gjøre seg kjent med alle forhold som kan påvirke kostnader eller leveransen. Ingen innrømmelser vil bli gjort fra anbudsinnbyder for feil eller unnlatelser fra leverandørens side. Leverandører som får kalkingsoppdrag, skal etter at kalkingen er sluttført og senest innen , avgi en resultatrapport til Fylkesmannen. Denne skal være digital, på regnearkformat, og sendes på . Rapporten skal bl.a. inneholde en liste over alle kalkingslokalitetene med opplysninger om kalkingsmetode, kalktype, kalkekvivalenter (% CaCO 3 -ekv.), kalkmengde (tonn) og dato for kalking. Oversikten skal utformes som vist i tabellen under: Innsjønavn UTM Oppdragsgiver Båt/Hel. Mengde Type CaCO 3-ekv. Sprededato Leverandøren plikter å varsle oppdragsgiver minst 2 dager før kalking. 4.2 Forbehold om reduksjon i kalkingsvolum Finansiering av kalkingsprosjektene er basert på bevilgninger over statsbudsjettet. Det tas forbehold om reduksjon i kalkingsvolumet dersom det totalbeløp som er bevilget til kalkingsvirksomheten for 2014 blir redusert, slik at tilskuddsmottakernes tilskudd ikke er tilstrekkelig til å dekke kostnadene ved den planlagte kalkingen, eller de samlede kostnader for kalkingsprosjektene blir større enn det som er mulig å gjennomføre innenfor den gitte totalramme. 4.3 Utforming av anbud Anbudet skal være utformet på norsk. Anbudet skal utformes og besvares i den rekkefølgen som fremgår av anbudsdokumentene, med samme henvisningsnummer. 4.4 Kommunikasjon Alle henvendelser vedr. administrative/praktiske spørsmål knyttet til det enkelte prosjekt, rettes til OPPDRAGSGIVER. Generelle kalkingsfaglige spørsmål kan rettes til Fylkesmannen. 5. TIDSFRISTER OG TIDSANGIVELSER 5.1 Siste frist for anmodning om tilleggsopplysninger Siste frist for å be om tilleggsopplysninger er Innsending av anbud og anbudsfrist Signert og datert anbud m/vedlegg legges i dobbel konvolutt. Den innerste konvolutten skal være merket ANBUD KALKING Anbudene må være innkommet oppdragsgiver senest For sent innkomne anbud vil bli avvist. Det sendes kopi/samleoversikt til Fylkesmannen. Postadresse: se oversendelsesbrev 3

4 5.3 Åpning av anbudene Offentlig åpning av anbudene vil ikke finne sted. Åpning av innkomne anbud vil finne sted hos oppdragsgiver innen 1 uke etter anbudsfrist. 5.4 Vedståelsesfrist Anbudet forutsettes vedstått i 3 måneder fra anbudsfristens utløp. 6 UTVELGELSESKRITERIER De eller det økonomisk mest fordelaktige anbud velges etter en totalvurdering ut fra følgende kriterier: A. Priser og betingelser B. Våtstpredning ved helikopterkalkling, fortrinnsvis med oppslemmet mel prioriteres* C. Logistikkløsninger D. Leverandøropplysninger E. Miljøprofil (*: så langt det er mulig innenfor de gitte økonomiske rammene) I tillegg vil kalkleverandørs pris på kalken og kalkkvalitet levert det enkelte leveringssted, ha betydning for valg av anbud på transport/spredning. Det er inngått rammeavtaler om levering av kalk fra alle leveringssteder nevnt i pkt Øvrige krav som stilles i dette dokument vil også bli vektlagt. 7 PRISER OG BETINGELSER 7.1 Priser Det er laget et anbudsgrunnlag for hver kalkingslokalitet (innsjø), se vedlegg 1. Priser og rabatter angis på et eget skjema for hvert prosjekt det gis anbud på. Alle priser skal være spesifisert som vist i dette skjemaet. Prisen skal oppgis i NOK og skal være inkludert merverdiavgift. Prisen skal gjelde for hele I tillegg skal det gis opplysninger om mulige rabatter på 2014-prisen dersom anbyder får oppdraget også på andre områder han gir anbud på. Anbyder skal selv presisere hvilke områder som utløser rabatten. Slike betingede rabatter kan kun knyttes opp til de store anbudene i Rogaland. Det forutsettes at anbudspris pr. tonn for et område med et gitt antall kalkingslokaliteter gjelder innenfor et intervall på ± 30% av kalkmengde pr år for området oppgitt i anbudsgrunnlaget. Dersom faktiske tonnasjer og antall kalkingslokaliteter faller utenfor nevnte intervaller, må anbyder anføre i anbudet hvilke konsekvenser dette får for den gitte tonnprisen. Dersom det ikke anføres noe om dette, forstås tonnprisen å gjelde for alle faktiske årskvanta for gitte prosjekt. Alle eventuelle forhold som kan medføre endring av priser som er tilbudt skal oppgis i anbudet. Forhold som ikke direkte er beskrevet i anbudet, men som er nødvendig for at transport, overføring av kalken til spredeutstyr og spredning skal kunne utføres tilfredsstillende, regnes som innkalkulert i anbudet. Det skal ikke beregnes ekspedisjons- eller faktureringsgebyr. 4

5 Det tas forbehold om muligheter for justering av prisene for å kompensere for dokumentert endring i offentlige avgifter eller endringer i drivstoffprisene som følge av råvaresituasjonen eller politiske forhold, dersom endringene er større enn +/- 10% i forhold til drivstoffprisene som oppgitt i oljeselskapets prislister, og offentlige avgifter pr Anbyder kan ikke endre priser og betingelser uten at dette er godkjent av oppdragsgiver. 7.2 Betaling Dersom annet ikke er skriftlig avtalt skal fakturering skje etter at all kalking knyttet til gitte prosjekt er fullført. Nærmere regler for faktureringen kan bli bestemt etter avtale. Der transportør og kalkleverandør er samme firma, forutsettes felles fakturering av kalk og transport/- spredning. Ved total-entreprise skal hele kalkingen faktureres av det firma som er oppdragstaker. Betaling skal skje innen 30 dager etter godkjenning av utførte oppdrag og mottatt faktura. Reklamasjoner som oppstår mellom tidspunkt for utført oppdrag og betalingstidspunkt medfører utsettelse av betaling fram til reklamasjonen er avklart. 7.3 Øvrige priser og betingelser Øvrige priser og betingelser vil være i henhold til NS 3431, dersom ikke annet blir avtalt. 8 ANSVARSFORHOLD 8.1 Tidsplan Kalking av den enkelte innsjø skal skje innen I høyereliggende strøk bør kalkingen utføres i god tid før fristen pga. fare for islegging. I enkelte prosjekter kan disse datoene avvikes (se oversendelsesbrevet). Værforhold som medfører stans eller forsinkelse i arbeidet skal ikke medføre ekstra kostnader for oppdragsgiver. 8.2 Anbyders/oppdragstakers ansvar Anbyder er selv ansvarlig for å undersøke alle forhold som kan ha betydning for utførelsen av oppdraget. Dette gjelder for eksempel framkommelighet m.m. til det enkelte leveringssted for kalken og det enkelte sted hvor kalken skal overføres til spredeutstyr eller spres direkte i innsjøen fra bil, herunder standard på veg, oppstillings- og snuplasser m.m. Anbyder er også ansvarlig for å finne egnet(e) sted(er) for omlasting av kalken fra bil til spredeutstyr eventuelt egnet(e) sted(er) for å blåse kalken direkte i innsjø fra bil. Eventuelle kostnader i forbindelse med disse undersøkelsene skal være innkalkulert i prisen. Dersom det er ønske om befaring, kan dette avtales med kontaktperson. Det kan ikke forventes at oppdragsgiver skal kunne vurdere framkommeligheten for de forskjellige typer kalkingsmaskiner/utstyr Eventuelle skader på veg, oppstillings- og snuplasser m.m. som påføres under utførelsen av oppdraget er det oppdragstakers ansvar å erstatte Anbyder skal anføre i anbudet generelle og spesielle vilkår for utførelsen av oppdraget, 5

6 herunder behov for tilrettelegging av veg, snuplass, oppstillingsplass, landingsplass, utkjøringsrampe m.v Oppdragstaker henter kalk hos de leverandører som oppdragsgiver har valgt. Oppdragstaker har et administrativt ansvar direkte med kalkleverandør for å organisere kalkleveransene, avklare lastetidspunkt, disponibel mengde kalk o.l. Oppdragstaker er ansvarlig for umiddelbart å varsle oppdragsgiver dersom det oppstår problemer med kalkleverandør Oppdragstaker er ansvarlig for at kalken som blir levert av kalkleverandør er av rett kvalitet og at kalken er i god stand (tørr og uten fremmedlegemer) Det er oppdragstakers ansvar å sørge for intern og ekstern informasjon og prosedyrer slik at alt skjer i henhold til avtale. Dette inkluderer blant annet å gi aktuelle kontaktpersoner tilstrekkelig informasjon om utførelsen av oppdraget, herunder tidspunkt for kalking Oppstår forsinkelser, skal oppdragstaker varsle kontaktperson for kalkingslokaliteten umiddelbart og tiltak diskuteres Det utstyr som benyttes skal kunne betjene kalksteinsmel av malingsgrad kat. III, og evt. slurry eller oppslemmet kalk. Dersom det er begrensninger i hvilke produkter utstyret kan betjene, skal det klart framgå av anbudet hvilke produkter som ikke kan betjenes Oppdragstaker skal ta nødvendige forholdsregler for å unngå forurensning og sykdomsspredning. Dette innebærer vask og desinfeksjon av alt utstyr som er i kontakt med vannet (spredebåt, rør, slanger m.m.) Ved forsinket/mangelfull levering som ikke skyldes oppdragsgiver eller som ikke kan henføres under force majeure, vil oppdragsgiver kreve følgende erstatning fra oppdragstaker: Bot tilsvarende 1% av kontraktssummen pr. dag. Dersom oppdragsgiveren gis rimelig tid til å gi oppdraget til en annen leverandør, vil erstatningskravet begrenses til å dekke de merkostnader oppdragsgiver påføres for å få utført oppdraget. Hvis oppdragstaker etter gjentatte henvendelser ikke overholder sine forpliktelser, kan oppdragsgiver heve kjøpet Oppdragstaker skal innhente nødvendige tillatelser for bruk av veg, oppstillingsplass, landingsplass og for ferdsel i vann og utmark. Dette innebærer bl.a. å søke kommunen om tillatelse til motorisert ferdsel, der dette er nødvendig. Oppdragstaker skal ta hensyn til sårbart vilt (vedlegg 2). Gule soner skal unngås. I orange soner skal det vises spesielle hensyn (så lite flyging som mulig, fly godt utenom holmer og skjær). Merknad: Enkelte vann i orange områder er allerede tatt ut (jfr. vedlegg 1), men står fortsatt inntil videre på sårbarhetskartene Oppdragstaker skal i anbudet klargjøre eventuelle konkrete krav til tilrettelegging av veg, snuplass, landingsplass, utkjøringsrampe m.v. Er slike krav ikke eksplisitt nevnt i anbudet, har oppdragsgiver intet ansvar for kostnader til slik tilrettelegging. Merknad: Endel av de ovenstående punkter regulerer forholdet mellom kalkleverandør og transportør/spreder. Ved integrert anbud har oppdragstaker et total-ansvar for kalkingen, og hvordan han velger å forholde seg til sin(e) underleverandør(er), er oppdragsgiver uvedkommende. 8.3 Oppdragsgivers ansvar Oppdragsgiver skal kontrollere at oppdraget utføres i samsvar med kontrakten. Dette inkluderer bl.a. følgende: - Være tilstede når kalkingen starter. 6

7 - Kontrollere at levert kalkmengde, -type og spredningsmetode samsvarer med kontrakten (bl.a. ved å innhente veieseddel fra oppdragstaker på kalkingsstedet). - Kontrollere at det ikke er påført skade og slitasje utover det som er rimelig å forvente, eller forurensing av vann, strandlinje, utmark, vei og oppstillingsplass Oppdragsgiver skal reklamere til leverandøren straks forhold som tilsier reklamasjon blir oppdaget, først telefonisk, så skriftlig innen en uke Ved stopp i kalkleveransene som skyldes kalkleverandør og som ikke er varslet oppdragstaker mer enn 8 timer på forhånd, betinger følgende kompensasjoner til oppdragstaker: A. For transportør: Etter 2 timers venting beregnes kr 300,- pr time pr bil, begrenset oppover til kr Transportør skal ved stopp i utleveringene snarest søke annen kjøring eller permitteres. B. For spredeentreprenør: Utover 3 timers venting dekkes påløpende kostnader ved blant annet flytting av spredeutstyr m.v., begrenset oppover til kr LEVERANDØROPPLYSNINGER Følgende informasjon sendes til Fylkesmannen av alle som leverer anbud på ett eller flere prosjekter: 9.1 Attest for registrering i det faglige register som er bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, for eksempel foretaksregisteret i Brønnøysund. 9.2 Attest utstedt av kemner/kommunekasserer og skattefogd i Norge (skjema RF-1244), og tilsvarende i det landet hvor leverandøren er etablert, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og avgifter i samsvar med lovbestemmelsene. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder. 9.3 Årsregnskap inkludert vedlegg (styresberetning, revisjonsberetning o.l.) for de siste 2 år, eller utdrag av disse. 9.4 Liste over de viktigste leveransene de to siste regnskapsår, for den type oppdrag kontrakten angår. 9.5 Opplysninger om disponibelt utstyr og kapasitet til å utføre oppdraget og sikkerhet for levering. 9.6 Beskrivelse av virksomhetens kvalitetssikring. 9.7 Informasjon om underleverandører som er tenkt benyttet ved utføring av oppdraget. 10 MILJØPROFIL Vi ser det som viktig at bruken av miljøskadelige stoffer reduseres, samt at oppdraget utføres på en miljømessig tilfredsstillende måte. Vi ber derfor om en kortfattet beskrivelse av anbyders miljøprofil og hvordan dette vil påvirke utføringen av oppdraget. Sted:... Dato:... Underskrift:... 7

8 Vedlegg 1: Kalking i de enkelte lokaliteter Vedlagt vises en total-oversikt over over kalkingen i Rogaland. Anbydere til de forskjellige prosjektene kan hente all nødvendig informasjon om kalkingen i dette vedlegget. Ved båtkalking benyttes kalksteinsmel, og dette oppslemmes ved kalking. Helikopterkalkingen skal i utgangspunktet skje med slurry eller oppslemmet mel, men det er gitt unntak for lavereliggende områder (Dalane). I tillegg kan store innsjøer helikopterkalkes med mel (merket * i spesifikasjonene). Merknad: Benyttes oppslemmet kalksteinsmel i stedet for slurry vedhelikopterkalkingen, reduseres mengdene. 1 t kalk beregnet som BioKalk, kan erstattes av 0.9 t oppslemmet kalksteinsmel, beregnet som VK3. MERK: Et par helikopter-prosjekter er allrede oppgitt i VK3. Ønskes disse tall konvertert til BioKalk, divideres VK3-mengden på 0.9 Innsjø: Gis med navn, UTM-koordinater, kartblad og NVE-nummer. Dersom det likevel er tvil om hvilke lokaliteter som skal kalkes, er det anbyders ansvar å oppklare dette med oppdragsgiver. (Nytt i 2013 var at alle UTM-koordinater ble oppdatert til felles format (WGS84). Disse kan enkelt legges inn i kartprogrammer for lettere å kunne lokalitere rett lokalitet. Dette er særlig viktig for lokalteter med usikker navnsetting.) Spedning: Alle prosjekter under "båt" ligger i nærheten av vei. Også enkelte av helikopterprosjektene kan ligge nær vei, men veiadkomsten antas å være lite tilfredsstillende. Se også pkt. 8.2 i anbudsinnbydelsen. Avstand: Antatt flygeavstand (km) for helikopterprosjekter. Kalktyper: Kalkmengdene er her beregnet og oppgitt som enten VK3 eller BioKalk, da disse kalktypene er mest benyttet i Rogaland. Dette er ikke til hinder for at andre kalktyper kan benyttes. VK3 kan f.eks. erstattes av annet kalksteinsmel av kat. III. Mengdene regnes da om på bakgrunn av nøytraliserende verdi Skjellsand: Tre (3) innsjøer skal ha skjellsand i bekk. Spesifisering vil bli gitt i selve anbudsinnbydelsen (oversendelsesbrevet) om dette kun er en ren transport, eller om også anskaffelse skal inngå. 8

9 VEDLEGG 1: ANBUDSGRUNNLAG, LOKAL KALKING I ROGALAND 2014 Innsjø Søker/kontakt UTM-x UTM-y Kart Spredn. Avst. Type Kalk(t) Skjellkm Innsjø sand(t) I.MELKEVANN_AUSTRUMD Bjerkreim Komm hel. 4,7 Bio. 8,0 0,0 I.Skeidsvatn Bjerkreim Komm hel. 6,0 Bio. 12,0 0,0 Krokavann_Maudal Bjerkreim Komm hel.(*) 3,0 Vk3 10,0 0,0 Kvednavatn_Grytehei Bjerkreim Komm hel. 3,5 Vk3 5,0 0,0 Laugarvatnet Bjerkreim Komm hel. 3,5 Bio. 25,0 0,0 N.Seilvatn Bjerkreim Komm hel. 7,5 Bio. 2,0 0,0 Olavsvatn Bjerkreim Komm hel. 8,0 Bio. 10,0 0,0 Ø.Seilvatn Bjerkreim Komm hel. 7,5 Bio. 5,0 0,0 Stakkavatn Bjerkreim Komm hel. 5,0 Bio. 25,0 0,0 Storavatnet_Bjordal Bjerkreim Komm hel. 2,0 Bio. 10,0 0,0 AAMSTADVANN_SæTRA Dalane Miljø&Res hel. 1,5 Vk3 5,0 0,0 ÅRSTADTJøRN Dalane Miljø&Res hel. 0,8 Vk3 1,0 0,0 BOTNATJØRN_TRONVIK Dalane Miljø&Res hel. 4,3 Vk3 1,0 0,0 DOKKTJøRN_1 Dalane Miljø&Res hel. 2,2 Vk3 3,0 0,0 DOKKTJøRN_2 Dalane Miljø&Res hel. 2,4 Vk3 1,0 0,0 FISKELAUSVANN_SæTRA Dalane Miljø&Res hel. 2,3 Vk3 4,0 0,0 GAUDLANDSVANN Dalane Miljø&Res hel. 1,2 Vk3 6,0 0,0 GAULEVANN Dalane Miljø&Res hel. 1,8 Vk3 1,0 0,0 GJUVANN_ÅSVOLL Dalane Miljø&Res hel. 0,1 Vk3 3,0 0,0 GULLVANN Dalane Miljø&Res hel. 2,7 Vk3 25,0 0,0 Hellevatna_Øvre Dalane Miljø&Res hel. 1,0 Bio. 1,0 0,0 Hesttjørn Dalane Miljø&Res hel. 2,0 Vk3 1,0 0,0 I.FOSSETJøRN Dalane Miljø&Res hel. 2,0 Vk3 1,0 0,0 I.ODDREVANN Dalane Miljø&Res hel. 0,5 Vk3 5,0 0,0 Kappatjørn Dalane Miljø&Res hel. 1,0 Bio. 1,0 0,0 Kringlelitjørn Dalane Miljø&Res hel. 2,0 Vk3 4,0 0,0 KROGVANN_STRANNEN Dalane Miljø&Res hel. 1,4 Vk3 0,0 2,0 KROKAVANN_ORRESTAD Dalane Miljø&Res hel. 1,9 Vk3 12,0 0,0 KROSSVANN_SæTRA Dalane Miljø&Res hel. 2,2 Vk3 5,0 0,0 LANGEVANN_LILAND Dalane Miljø&Res hel. 0,7 Vk3 1,0 0,0 Langevatn_Elve Dalane Miljø&Res hel. 2,0 Vk3 3,0 0,0 Langev_Midtli Dalane Miljø&Res hel. 1,0 Vk3 3,0 0,0 LILANDSVANN Dalane Miljø&Res båt 0,0 Vk3 30,0 0,0

10 Innsjø Søker/kontakt UTM-x UTM-y Kart Spredn. Avst. Type Kalk(t) Skjellkm Innsjø sand(t) Lislåttjørn Dalane Miljø&Res hel. 2,0 Vk3 1,0 0,0 LJOSEVANN_MYSSE Dalane Miljø&Res hel. 2,0 Vk3 5,0 0,0 LJOSVANN_KOLESTRAND Dalane Miljø&Res hel. 1,2 Vk3 5,0 0,0 MATBRUNN Dalane Miljø&Res hel. 2,4 Vk3 20,0 0,0 MELKEVANN_SOKNDAL Dalane Miljø&Res hel. 0,0 Vk3 5,0 0,5 MYDLANDSVANN Dalane Miljø&Res båt 0,0 Vk3 100,0 0,0 M.FOSSETJøRN Dalane Miljø&Res hel. 1,6 Vk3 2,0 0,0 ORRESTADVANN Dalane Miljø&Res båt 0,0 Vk3 175,0 0,0 SNILSTJøRN_MYDLAND Dalane Miljø&Res hel. 0,7 Vk3 2,0 0,0 STEINSVANN Dalane Miljø&Res hel. 2,8 Vk3 5,0 0,0 Steveltjørn Dalane Miljø&Res hel. 1,0 Bio. 1,0 0,0 STIVLA Dalane Miljø&Res hel. 1,8 Vk3 8,0 0,0 STOKKAVANN Dalane Miljø&Res hel. 0,5 Vk3 5,0 0,0 STøLSTJøRN_TRONVIK Dalane Miljø&Res hel. 2,8 Vk3 2,0 0,0 Storestemmen Dalane Miljø&Res hel. 2,0 Vk3 6,0 0,0 St.Djuplivatn Dalane Miljø&Res hel. 5,0 Bio. 13,0 0,0 SVARTTJøRN_SæTRA Dalane Miljø&Res hel. 2,4 Vk3 4,0 0,0 TJØDNO_SOLLI Dalane Miljø&Res hel. 2,8 Vk3 1,0 0,0 TRISTIGLA Dalane Miljø&Res hel. 1,8 Vk3 2,0 0,0 URDALSTJøRN Dalane Miljø&Res. 32V LK hel. 1,8 Vk3 1,0 0,0 Y.FAGERVANN Dalane Miljø&Res hel. 2,2 Vk3 0,0 5,0 AURBEKKTJØRN Eigersund Komm hel. 0,1 Bio. 1,0 0,0 DRENGATJØRN Eigersund Komm hel. 1,1 Bio. 1,0 0,0 HOLMAVANN_HELLVIK Eigersund Komm hel. 1,7 Bio. 1,0 0,0 HOLMAVANN_MYSING Eigersund Komm hel. 2,1 Bio. 1,0 0,0 HOMMATJøRN Eigersund Komm hel. 1,9 Bio. 3,0 0,0 KJERRINGTJØRN Eigersund Komm hel. 0,2 Bio. 1,0 0,0 KRÅKETJØRN Eigersund Komm hel. 0,8 Bio. 2,0 0,0 KROKAVANN_EGERSUND Eigersund Komm hel. 0,7 Bio. 3,0 0,0 MØGEDALSVANN Eigersund Komm hel. 0,2 Bio. 3,0 0,0 BERGEVANN Forsand Komm hel. 10,0 Bio. 2,0 0,0 BREKKESTøLSVANN Forsand Komm hel.(*) 1,2 Bio. 5,0 0,0 Fannafjelltjørn Forsand Komm hel. 4,7 Bio. 2,0 0,0 FøLVANN Forsand Komm hel. 5,7 Bio. 2,0 0,0 FOSSVANN_FORSAND Forsand Komm hel. 5,9 Bio. 10,0 0,0

11 Innsjø Søker/kontakt UTM-x UTM-y Kart Spredn. Avst. Type Kalk(t) Skjellkm Innsjø sand(t) GJUVANN_ESPEDAL Forsand Komm hel. 6,7 Bio. 4,0 0,0 MOLTEKNUTVANN Forsand Komm hel.(*) 7,5 Bio. 8,0 0,0 NORDTJøRN_INDREDALEN Forsand Komm hel. 10,0 Bio. 3,0 0,0 Ervatjørn Gjesdal Komm hel. 4,8 Bio. 8,0 0,0 (tjern sør for Brådlansv.) Gjesdal Komm hel. 2,6 Bio. 5,0 0,0 DJUPAVANN Hunnedalen Vel hel. 1,0 Bio. 15,0 0,0 GOTTVALDTJøRN Kjell Haaland hel. 2,8 Bio. 1,0 0,0 HELLRAVANN Kjell Haaland hel. 4,7 Bio. 15,0 0,0 HOLMAVANN_FRAFJORD Kjell Haaland hel. 3,2 Bio. 3,0 0,0 ØYEVANN_FRAFJORD Kjell Haaland hel. 2,2 Bio. 5,0 0,0 HOLMAVANN_OGNEDAL Ognedal Bekkelag hel. 3,5 Bio. 2,0 0,0 KVIVANN Ognedal Bekkelag hel. 2,5 Bio. 3,0 0,0 LEKSARVANN Ognedal Bekkelag hel. 1,4 Bio. 5,0 0,0 OPPSALANDSVANN Ognedal Bekkelag hel. 2,1 Bio. 18,0 0,0 KROGETJøRN_MAUDAL Stavtjørn Grunneigarlag hel. 4,6 Bio. 7,0 0,0 KVEDNAVATN_Austrumda Stavtjørn Grunneigarlag hel.(*) 3,0 Bio. 8,0 0,0 LEITETJøRN Stavtjørn Grunneigarlag hel. 3,0 Bio. 1,0 0,0 N.KROGEDALSTJøRN Stavtjørn Grunneigarlag hel. 4,9 Bio. 1,0 0,0 ØVRE_KROGEDALSTJøRN Stavtjørn Grunneigarlag hel. 5,3 Bio. 1,0 0,0 SKIPTETJøRN Stavtjørn Grunneigarlag hel. 4,5 Bio. 1,0 0,0 STøLSVANN_k664 Stavtjørn Grunneigarlag hel. 6,5 Bio. 8,0 0,0 STORAVANN_k681 Stavtjørn Grunneigarlag hel. 5,5 Bio. 40,0 0,0

12 Vedlegg 2: Sårbarhetskart

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE Sykehusservice Bygg- og eiendoms seksjon KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING Ref 2013-41 TJE Tilbudsfrist: 19. april 2013 kl 12:00 INNLEDNING...3 1 GENERELL

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 ANBUDSDOKUMENT Samarbeid om kjøp av Teleskopisk brannlift Trondheim m Levanger Stjørdal Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL OG HENSIKT MED ANBUDSINNBYDELSEN...Side

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-128 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Kontrolltjenester i henhold til alkohol- og tobakkskadeloven til kommunene på Øvre Romerike For 2 år med

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Forside med logo og referanse Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Invitasjon Deres firma inviteres til å gi tilbud på skogbruksplanlegging i. (område)... Kommune imøteser deres tilbud innen tilbudsfristen.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. Versjon 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av Evaluering av den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-109. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse KONTOR- OG SKOLEMATERIELL TIL KOMMUNENE PÅ ØVRE ROMERIKE

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-109. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse KONTOR- OG SKOLEMATERIELL TIL KOMMUNENE PÅ ØVRE ROMERIKE Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-109 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse KONTOR- OG SKOLEMATERIELL TIL KOMMUNENE PÅ ØVRE ROMERIKE For 2 år med opsjonsmuligheter for 1 + 1 år Doffin id: 116118

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter 2015-2016 Utlysning

Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter 2015-2016 Utlysning Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter 2015-2016 Utlysning Skarsdalen veilag SA (forkortet til SV-SA) er et samvirkeforetak etablert etter «Lov om samvirkeforetak» av 01.01.2008 (Lov Nr.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer

ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES

ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES Innleie av private maskiner til vintervedlikehold INNHOLD: A. ANBUDSINNBYDELSE... side 3 B. ANBUDSREGLER... side 4 B1 Generelt... side 4 B2 Krav til anbudet... side 4 B3

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer