Vedlegg til anbudsinnbydelse*: INNSJØKALKING MED BÅT OG HELIKOPTER I ROGALAND I 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til anbudsinnbydelse*: INNSJØKALKING MED BÅT OG HELIKOPTER I ROGALAND I 2014"

Transkript

1 Vedlegg til anbudsinnbydelse*: INNSJØKALKING MED BÅT OG HELIKOPTER I ROGALAND I 2014 *: Selve anbudsinnbydelsen sendes ut av de forskjellige grunneierlag, fiskeforeninger m.fl. 0 FORBEHOLD Anbudet sendes ut med forbehold om at enkelte prosjekter (evt. innsjøer i prosjekter) kan bli trukket ut. 1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er åpen anbudskonkurranse og kontraktstype er fastprisavtale. Det gjøres oppmerksom på at ved anbudskjøp er det ikke anledning til forhandling. Det er ikke mulig å endre priser og vesentlige betingelser etter anbudsfristens utløp. 2 ANBUDSGRUNNLAG Som anbudsgrunnlag gjelder foreliggende anbudsinnbydelse med opplysninger om den enkelte kalkingslokalitet (vedlegg 1) og evt. forespørsler i oversendelsesbrevet. 3 OM ANSKAFFELSEN 3.1 Transport og spredning av kalk i innsjøer Denne anbudsinnbydelsen omfatter lokale innsjøprosjekter som administreres og drives av forskjellige foreninger og lag. Det gis to hovedalternativ, basert på rammeavtale og integrert anbud. Pga. prosjektenes kompleksitet er det ønskeligst med integrert anbud. Ved prislikhet vil integrert anbud bli foretrukket. Det skal gis separate tilbud på båt- og helikopterkalkingen i de forskjellige prosjektene. Det er forutsatt benyttet kalksteinsmel ved båtkalking og slurry ved helikopterkalkingen. Unntak er enkelte lavereliggende områder, hvor det kan benyttes kalksteinsmel også ved helikopterkalkingen. Begrensningen i bruk av kalksteinsmel skyldes avdrift med påfølgende skader på moser og lav, særlig i høyfjellet. Det gis også adgang til å benytte oppslemmet kalksteinsmel som slurry. Mengdene blir da redusert til 90% av slurry-mengdene Ramme-avtale: Kalkleveransen tas på DNs (nå: Miljødirektoratets) rammeavtale, slik at anbudet kun gjelder transport og spredning av kalk. Anskaffelsen gjelder transport av kalksteinsmel el. slurry i bulk fra nærmere angitte leveringssteder til opplastingssteder for spredeutstyr (båt eller helikopter) og spredning av kalken i innsjøer Integrert anbud ("total-entreprise"): Det gis også adgang til å komme med en total-entreprise, hvor oppdragstaker selv er ansvarlig for 1

2 både kalken og transport/spredning. Oppdragstaker står helt fritt i valg av kalkleverandør, forutsatt at spesifikasjonene i vedlegg 1 er oppfylt Kalktyper og kalkingsmetoder i Rogaland: Ved båtkalkingen skal kalken oppslemmes under selve kalkingen. Helikopterkalkingen skal skje med bruk av tobber hvor piloten har kontroll med spredningen fra førerplass. Helikopterkalking skal fortrinnsvis skje med "våt" kalk (oppslemmet kalksteinsmel el. slurry). Begrunnelsen for dette er de skader som avdrift har medført på lav og mose. Unntaket er innsjøer > 0.3 km 2, hvor også helikopterkalkingen kan skje med tørt mel (merket med * i vedlegg 1). Det gis adgang til å helikopterkalke innsjøer som er forutsatt båtkalket (eller motsatt), men mengdene kan endres noe. Fylkesmannen vil i slike tilfeller justere kalkmengden på forespørsel. 3.2 Omfang Kalking med utgangspunkt i "ramme-avtalen": Tjenesten omfatter transport og spredning av kalksteinsmel i innsjøer eller områder av innsjøer slik det framgår av vedlegg 1. Det er også oppgitt spredemåte (båt/hel.) for de forskjellige innsjøene. Kalken leveres fra følgende lastesteder: Forus: Fiskå Mølle A/S, Forus Kornsilo, Oddahagen 36 BioKalk Kristiansand: Kristiansand Ferdigbetongfabrikk AS, Sjølystveien 25 VK3 Forslag til logistikkløsninger som vil virke positivt på transport- og spredekostnadene, vil bli lagt vekt på ved valg av leverandører. Dette punktet vil kunne gi grunnlag for diskusjon av løsninger. Oversikt over kalkingslokalitetene er vist i vedlegg 1, der kalkbehov er spesifisert for hver lokalitet. Total-entreprise: Tjenesten omfatter komplett kalking av innsjøer eller områder av innsjøer slik det framgår av vedlegg 1. Det er også oppgitt spredemåte (båt/hel.) for de forskjellige innsjøene. Det kan bli foretatt justeringer av kalkmengde for noen lokaliteter. Anbudsinnbyder forbeholder seg retten til å korrigere kalkmengden for hver enkelt lokalitet inntil 4 uker før beregnet kalking av lokaliteten. 3.3 Avtalens varighet Avtalen er gyldig fra kontrakt er undertegnet til og med ANBUDSREGLER 4.1 Administrative bestemmelser Anbudsinnbyder forbeholder seg rett til å anta helt eller delvis hvilket som helst anbud eller forkaste samtlige. Anbyder pålegges å behandle alle opplysninger som fremkommer i denne forespørselen, og eventuell annen informasjon som måtte fremkomme under samtaler, som fortrolig informasjon. Dette innebærer at foreliggende anbud ikke skal gjøres tilgjengelig for andre personer enn de som fra anbyders side vil arbeide med utformingen av anbudet. Kostnader som anbyder pådrar seg i forbindelse med utarbeidelse, levering og oppfølging av anbudet vil ikke bli refundert. 2

3 Anbyder plikter å gjennomgå alle dokumenter i tilknytning til anbudsgrunnlag på en forsvarlig måte og er ansvarlig for å gjøre seg kjent med alle forhold som kan påvirke kostnader eller leveransen. Ingen innrømmelser vil bli gjort fra anbudsinnbyder for feil eller unnlatelser fra leverandørens side. Leverandører som får kalkingsoppdrag, skal etter at kalkingen er sluttført og senest innen , avgi en resultatrapport til Fylkesmannen. Denne skal være digital, på regnearkformat, og sendes på . Rapporten skal bl.a. inneholde en liste over alle kalkingslokalitetene med opplysninger om kalkingsmetode, kalktype, kalkekvivalenter (% CaCO 3 -ekv.), kalkmengde (tonn) og dato for kalking. Oversikten skal utformes som vist i tabellen under: Innsjønavn UTM Oppdragsgiver Båt/Hel. Mengde Type CaCO 3-ekv. Sprededato Leverandøren plikter å varsle oppdragsgiver minst 2 dager før kalking. 4.2 Forbehold om reduksjon i kalkingsvolum Finansiering av kalkingsprosjektene er basert på bevilgninger over statsbudsjettet. Det tas forbehold om reduksjon i kalkingsvolumet dersom det totalbeløp som er bevilget til kalkingsvirksomheten for 2014 blir redusert, slik at tilskuddsmottakernes tilskudd ikke er tilstrekkelig til å dekke kostnadene ved den planlagte kalkingen, eller de samlede kostnader for kalkingsprosjektene blir større enn det som er mulig å gjennomføre innenfor den gitte totalramme. 4.3 Utforming av anbud Anbudet skal være utformet på norsk. Anbudet skal utformes og besvares i den rekkefølgen som fremgår av anbudsdokumentene, med samme henvisningsnummer. 4.4 Kommunikasjon Alle henvendelser vedr. administrative/praktiske spørsmål knyttet til det enkelte prosjekt, rettes til OPPDRAGSGIVER. Generelle kalkingsfaglige spørsmål kan rettes til Fylkesmannen. 5. TIDSFRISTER OG TIDSANGIVELSER 5.1 Siste frist for anmodning om tilleggsopplysninger Siste frist for å be om tilleggsopplysninger er Innsending av anbud og anbudsfrist Signert og datert anbud m/vedlegg legges i dobbel konvolutt. Den innerste konvolutten skal være merket ANBUD KALKING Anbudene må være innkommet oppdragsgiver senest For sent innkomne anbud vil bli avvist. Det sendes kopi/samleoversikt til Fylkesmannen. Postadresse: se oversendelsesbrev 3

4 5.3 Åpning av anbudene Offentlig åpning av anbudene vil ikke finne sted. Åpning av innkomne anbud vil finne sted hos oppdragsgiver innen 1 uke etter anbudsfrist. 5.4 Vedståelsesfrist Anbudet forutsettes vedstått i 3 måneder fra anbudsfristens utløp. 6 UTVELGELSESKRITERIER De eller det økonomisk mest fordelaktige anbud velges etter en totalvurdering ut fra følgende kriterier: A. Priser og betingelser B. Våtstpredning ved helikopterkalkling, fortrinnsvis med oppslemmet mel prioriteres* C. Logistikkløsninger D. Leverandøropplysninger E. Miljøprofil (*: så langt det er mulig innenfor de gitte økonomiske rammene) I tillegg vil kalkleverandørs pris på kalken og kalkkvalitet levert det enkelte leveringssted, ha betydning for valg av anbud på transport/spredning. Det er inngått rammeavtaler om levering av kalk fra alle leveringssteder nevnt i pkt Øvrige krav som stilles i dette dokument vil også bli vektlagt. 7 PRISER OG BETINGELSER 7.1 Priser Det er laget et anbudsgrunnlag for hver kalkingslokalitet (innsjø), se vedlegg 1. Priser og rabatter angis på et eget skjema for hvert prosjekt det gis anbud på. Alle priser skal være spesifisert som vist i dette skjemaet. Prisen skal oppgis i NOK og skal være inkludert merverdiavgift. Prisen skal gjelde for hele I tillegg skal det gis opplysninger om mulige rabatter på 2014-prisen dersom anbyder får oppdraget også på andre områder han gir anbud på. Anbyder skal selv presisere hvilke områder som utløser rabatten. Slike betingede rabatter kan kun knyttes opp til de store anbudene i Rogaland. Det forutsettes at anbudspris pr. tonn for et område med et gitt antall kalkingslokaliteter gjelder innenfor et intervall på ± 30% av kalkmengde pr år for området oppgitt i anbudsgrunnlaget. Dersom faktiske tonnasjer og antall kalkingslokaliteter faller utenfor nevnte intervaller, må anbyder anføre i anbudet hvilke konsekvenser dette får for den gitte tonnprisen. Dersom det ikke anføres noe om dette, forstås tonnprisen å gjelde for alle faktiske årskvanta for gitte prosjekt. Alle eventuelle forhold som kan medføre endring av priser som er tilbudt skal oppgis i anbudet. Forhold som ikke direkte er beskrevet i anbudet, men som er nødvendig for at transport, overføring av kalken til spredeutstyr og spredning skal kunne utføres tilfredsstillende, regnes som innkalkulert i anbudet. Det skal ikke beregnes ekspedisjons- eller faktureringsgebyr. 4

5 Det tas forbehold om muligheter for justering av prisene for å kompensere for dokumentert endring i offentlige avgifter eller endringer i drivstoffprisene som følge av råvaresituasjonen eller politiske forhold, dersom endringene er større enn +/- 10% i forhold til drivstoffprisene som oppgitt i oljeselskapets prislister, og offentlige avgifter pr Anbyder kan ikke endre priser og betingelser uten at dette er godkjent av oppdragsgiver. 7.2 Betaling Dersom annet ikke er skriftlig avtalt skal fakturering skje etter at all kalking knyttet til gitte prosjekt er fullført. Nærmere regler for faktureringen kan bli bestemt etter avtale. Der transportør og kalkleverandør er samme firma, forutsettes felles fakturering av kalk og transport/- spredning. Ved total-entreprise skal hele kalkingen faktureres av det firma som er oppdragstaker. Betaling skal skje innen 30 dager etter godkjenning av utførte oppdrag og mottatt faktura. Reklamasjoner som oppstår mellom tidspunkt for utført oppdrag og betalingstidspunkt medfører utsettelse av betaling fram til reklamasjonen er avklart. 7.3 Øvrige priser og betingelser Øvrige priser og betingelser vil være i henhold til NS 3431, dersom ikke annet blir avtalt. 8 ANSVARSFORHOLD 8.1 Tidsplan Kalking av den enkelte innsjø skal skje innen I høyereliggende strøk bør kalkingen utføres i god tid før fristen pga. fare for islegging. I enkelte prosjekter kan disse datoene avvikes (se oversendelsesbrevet). Værforhold som medfører stans eller forsinkelse i arbeidet skal ikke medføre ekstra kostnader for oppdragsgiver. 8.2 Anbyders/oppdragstakers ansvar Anbyder er selv ansvarlig for å undersøke alle forhold som kan ha betydning for utførelsen av oppdraget. Dette gjelder for eksempel framkommelighet m.m. til det enkelte leveringssted for kalken og det enkelte sted hvor kalken skal overføres til spredeutstyr eller spres direkte i innsjøen fra bil, herunder standard på veg, oppstillings- og snuplasser m.m. Anbyder er også ansvarlig for å finne egnet(e) sted(er) for omlasting av kalken fra bil til spredeutstyr eventuelt egnet(e) sted(er) for å blåse kalken direkte i innsjø fra bil. Eventuelle kostnader i forbindelse med disse undersøkelsene skal være innkalkulert i prisen. Dersom det er ønske om befaring, kan dette avtales med kontaktperson. Det kan ikke forventes at oppdragsgiver skal kunne vurdere framkommeligheten for de forskjellige typer kalkingsmaskiner/utstyr Eventuelle skader på veg, oppstillings- og snuplasser m.m. som påføres under utførelsen av oppdraget er det oppdragstakers ansvar å erstatte Anbyder skal anføre i anbudet generelle og spesielle vilkår for utførelsen av oppdraget, 5

6 herunder behov for tilrettelegging av veg, snuplass, oppstillingsplass, landingsplass, utkjøringsrampe m.v Oppdragstaker henter kalk hos de leverandører som oppdragsgiver har valgt. Oppdragstaker har et administrativt ansvar direkte med kalkleverandør for å organisere kalkleveransene, avklare lastetidspunkt, disponibel mengde kalk o.l. Oppdragstaker er ansvarlig for umiddelbart å varsle oppdragsgiver dersom det oppstår problemer med kalkleverandør Oppdragstaker er ansvarlig for at kalken som blir levert av kalkleverandør er av rett kvalitet og at kalken er i god stand (tørr og uten fremmedlegemer) Det er oppdragstakers ansvar å sørge for intern og ekstern informasjon og prosedyrer slik at alt skjer i henhold til avtale. Dette inkluderer blant annet å gi aktuelle kontaktpersoner tilstrekkelig informasjon om utførelsen av oppdraget, herunder tidspunkt for kalking Oppstår forsinkelser, skal oppdragstaker varsle kontaktperson for kalkingslokaliteten umiddelbart og tiltak diskuteres Det utstyr som benyttes skal kunne betjene kalksteinsmel av malingsgrad kat. III, og evt. slurry eller oppslemmet kalk. Dersom det er begrensninger i hvilke produkter utstyret kan betjene, skal det klart framgå av anbudet hvilke produkter som ikke kan betjenes Oppdragstaker skal ta nødvendige forholdsregler for å unngå forurensning og sykdomsspredning. Dette innebærer vask og desinfeksjon av alt utstyr som er i kontakt med vannet (spredebåt, rør, slanger m.m.) Ved forsinket/mangelfull levering som ikke skyldes oppdragsgiver eller som ikke kan henføres under force majeure, vil oppdragsgiver kreve følgende erstatning fra oppdragstaker: Bot tilsvarende 1% av kontraktssummen pr. dag. Dersom oppdragsgiveren gis rimelig tid til å gi oppdraget til en annen leverandør, vil erstatningskravet begrenses til å dekke de merkostnader oppdragsgiver påføres for å få utført oppdraget. Hvis oppdragstaker etter gjentatte henvendelser ikke overholder sine forpliktelser, kan oppdragsgiver heve kjøpet Oppdragstaker skal innhente nødvendige tillatelser for bruk av veg, oppstillingsplass, landingsplass og for ferdsel i vann og utmark. Dette innebærer bl.a. å søke kommunen om tillatelse til motorisert ferdsel, der dette er nødvendig. Oppdragstaker skal ta hensyn til sårbart vilt (vedlegg 2). Gule soner skal unngås. I orange soner skal det vises spesielle hensyn (så lite flyging som mulig, fly godt utenom holmer og skjær). Merknad: Enkelte vann i orange områder er allerede tatt ut (jfr. vedlegg 1), men står fortsatt inntil videre på sårbarhetskartene Oppdragstaker skal i anbudet klargjøre eventuelle konkrete krav til tilrettelegging av veg, snuplass, landingsplass, utkjøringsrampe m.v. Er slike krav ikke eksplisitt nevnt i anbudet, har oppdragsgiver intet ansvar for kostnader til slik tilrettelegging. Merknad: Endel av de ovenstående punkter regulerer forholdet mellom kalkleverandør og transportør/spreder. Ved integrert anbud har oppdragstaker et total-ansvar for kalkingen, og hvordan han velger å forholde seg til sin(e) underleverandør(er), er oppdragsgiver uvedkommende. 8.3 Oppdragsgivers ansvar Oppdragsgiver skal kontrollere at oppdraget utføres i samsvar med kontrakten. Dette inkluderer bl.a. følgende: - Være tilstede når kalkingen starter. 6

7 - Kontrollere at levert kalkmengde, -type og spredningsmetode samsvarer med kontrakten (bl.a. ved å innhente veieseddel fra oppdragstaker på kalkingsstedet). - Kontrollere at det ikke er påført skade og slitasje utover det som er rimelig å forvente, eller forurensing av vann, strandlinje, utmark, vei og oppstillingsplass Oppdragsgiver skal reklamere til leverandøren straks forhold som tilsier reklamasjon blir oppdaget, først telefonisk, så skriftlig innen en uke Ved stopp i kalkleveransene som skyldes kalkleverandør og som ikke er varslet oppdragstaker mer enn 8 timer på forhånd, betinger følgende kompensasjoner til oppdragstaker: A. For transportør: Etter 2 timers venting beregnes kr 300,- pr time pr bil, begrenset oppover til kr Transportør skal ved stopp i utleveringene snarest søke annen kjøring eller permitteres. B. For spredeentreprenør: Utover 3 timers venting dekkes påløpende kostnader ved blant annet flytting av spredeutstyr m.v., begrenset oppover til kr LEVERANDØROPPLYSNINGER Følgende informasjon sendes til Fylkesmannen av alle som leverer anbud på ett eller flere prosjekter: 9.1 Attest for registrering i det faglige register som er bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, for eksempel foretaksregisteret i Brønnøysund. 9.2 Attest utstedt av kemner/kommunekasserer og skattefogd i Norge (skjema RF-1244), og tilsvarende i det landet hvor leverandøren er etablert, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og avgifter i samsvar med lovbestemmelsene. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder. 9.3 Årsregnskap inkludert vedlegg (styresberetning, revisjonsberetning o.l.) for de siste 2 år, eller utdrag av disse. 9.4 Liste over de viktigste leveransene de to siste regnskapsår, for den type oppdrag kontrakten angår. 9.5 Opplysninger om disponibelt utstyr og kapasitet til å utføre oppdraget og sikkerhet for levering. 9.6 Beskrivelse av virksomhetens kvalitetssikring. 9.7 Informasjon om underleverandører som er tenkt benyttet ved utføring av oppdraget. 10 MILJØPROFIL Vi ser det som viktig at bruken av miljøskadelige stoffer reduseres, samt at oppdraget utføres på en miljømessig tilfredsstillende måte. Vi ber derfor om en kortfattet beskrivelse av anbyders miljøprofil og hvordan dette vil påvirke utføringen av oppdraget. Sted:... Dato:... Underskrift:... 7

8 Vedlegg 1: Kalking i de enkelte lokaliteter Vedlagt vises en total-oversikt over over kalkingen i Rogaland. Anbydere til de forskjellige prosjektene kan hente all nødvendig informasjon om kalkingen i dette vedlegget. Ved båtkalking benyttes kalksteinsmel, og dette oppslemmes ved kalking. Helikopterkalkingen skal i utgangspunktet skje med slurry eller oppslemmet mel, men det er gitt unntak for lavereliggende områder (Dalane). I tillegg kan store innsjøer helikopterkalkes med mel (merket * i spesifikasjonene). Merknad: Benyttes oppslemmet kalksteinsmel i stedet for slurry vedhelikopterkalkingen, reduseres mengdene. 1 t kalk beregnet som BioKalk, kan erstattes av 0.9 t oppslemmet kalksteinsmel, beregnet som VK3. MERK: Et par helikopter-prosjekter er allrede oppgitt i VK3. Ønskes disse tall konvertert til BioKalk, divideres VK3-mengden på 0.9 Innsjø: Gis med navn, UTM-koordinater, kartblad og NVE-nummer. Dersom det likevel er tvil om hvilke lokaliteter som skal kalkes, er det anbyders ansvar å oppklare dette med oppdragsgiver. (Nytt i 2013 var at alle UTM-koordinater ble oppdatert til felles format (WGS84). Disse kan enkelt legges inn i kartprogrammer for lettere å kunne lokalitere rett lokalitet. Dette er særlig viktig for lokalteter med usikker navnsetting.) Spedning: Alle prosjekter under "båt" ligger i nærheten av vei. Også enkelte av helikopterprosjektene kan ligge nær vei, men veiadkomsten antas å være lite tilfredsstillende. Se også pkt. 8.2 i anbudsinnbydelsen. Avstand: Antatt flygeavstand (km) for helikopterprosjekter. Kalktyper: Kalkmengdene er her beregnet og oppgitt som enten VK3 eller BioKalk, da disse kalktypene er mest benyttet i Rogaland. Dette er ikke til hinder for at andre kalktyper kan benyttes. VK3 kan f.eks. erstattes av annet kalksteinsmel av kat. III. Mengdene regnes da om på bakgrunn av nøytraliserende verdi Skjellsand: Tre (3) innsjøer skal ha skjellsand i bekk. Spesifisering vil bli gitt i selve anbudsinnbydelsen (oversendelsesbrevet) om dette kun er en ren transport, eller om også anskaffelse skal inngå. 8

9 VEDLEGG 1: ANBUDSGRUNNLAG, LOKAL KALKING I ROGALAND 2014 Innsjø Søker/kontakt UTM-x UTM-y Kart Spredn. Avst. Type Kalk(t) Skjellkm Innsjø sand(t) I.MELKEVANN_AUSTRUMD Bjerkreim Komm hel. 4,7 Bio. 8,0 0,0 I.Skeidsvatn Bjerkreim Komm hel. 6,0 Bio. 12,0 0,0 Krokavann_Maudal Bjerkreim Komm hel.(*) 3,0 Vk3 10,0 0,0 Kvednavatn_Grytehei Bjerkreim Komm hel. 3,5 Vk3 5,0 0,0 Laugarvatnet Bjerkreim Komm hel. 3,5 Bio. 25,0 0,0 N.Seilvatn Bjerkreim Komm hel. 7,5 Bio. 2,0 0,0 Olavsvatn Bjerkreim Komm hel. 8,0 Bio. 10,0 0,0 Ø.Seilvatn Bjerkreim Komm hel. 7,5 Bio. 5,0 0,0 Stakkavatn Bjerkreim Komm hel. 5,0 Bio. 25,0 0,0 Storavatnet_Bjordal Bjerkreim Komm hel. 2,0 Bio. 10,0 0,0 AAMSTADVANN_SæTRA Dalane Miljø&Res hel. 1,5 Vk3 5,0 0,0 ÅRSTADTJøRN Dalane Miljø&Res hel. 0,8 Vk3 1,0 0,0 BOTNATJØRN_TRONVIK Dalane Miljø&Res hel. 4,3 Vk3 1,0 0,0 DOKKTJøRN_1 Dalane Miljø&Res hel. 2,2 Vk3 3,0 0,0 DOKKTJøRN_2 Dalane Miljø&Res hel. 2,4 Vk3 1,0 0,0 FISKELAUSVANN_SæTRA Dalane Miljø&Res hel. 2,3 Vk3 4,0 0,0 GAUDLANDSVANN Dalane Miljø&Res hel. 1,2 Vk3 6,0 0,0 GAULEVANN Dalane Miljø&Res hel. 1,8 Vk3 1,0 0,0 GJUVANN_ÅSVOLL Dalane Miljø&Res hel. 0,1 Vk3 3,0 0,0 GULLVANN Dalane Miljø&Res hel. 2,7 Vk3 25,0 0,0 Hellevatna_Øvre Dalane Miljø&Res hel. 1,0 Bio. 1,0 0,0 Hesttjørn Dalane Miljø&Res hel. 2,0 Vk3 1,0 0,0 I.FOSSETJøRN Dalane Miljø&Res hel. 2,0 Vk3 1,0 0,0 I.ODDREVANN Dalane Miljø&Res hel. 0,5 Vk3 5,0 0,0 Kappatjørn Dalane Miljø&Res hel. 1,0 Bio. 1,0 0,0 Kringlelitjørn Dalane Miljø&Res hel. 2,0 Vk3 4,0 0,0 KROGVANN_STRANNEN Dalane Miljø&Res hel. 1,4 Vk3 0,0 2,0 KROKAVANN_ORRESTAD Dalane Miljø&Res hel. 1,9 Vk3 12,0 0,0 KROSSVANN_SæTRA Dalane Miljø&Res hel. 2,2 Vk3 5,0 0,0 LANGEVANN_LILAND Dalane Miljø&Res hel. 0,7 Vk3 1,0 0,0 Langevatn_Elve Dalane Miljø&Res hel. 2,0 Vk3 3,0 0,0 Langev_Midtli Dalane Miljø&Res hel. 1,0 Vk3 3,0 0,0 LILANDSVANN Dalane Miljø&Res båt 0,0 Vk3 30,0 0,0

10 Innsjø Søker/kontakt UTM-x UTM-y Kart Spredn. Avst. Type Kalk(t) Skjellkm Innsjø sand(t) Lislåttjørn Dalane Miljø&Res hel. 2,0 Vk3 1,0 0,0 LJOSEVANN_MYSSE Dalane Miljø&Res hel. 2,0 Vk3 5,0 0,0 LJOSVANN_KOLESTRAND Dalane Miljø&Res hel. 1,2 Vk3 5,0 0,0 MATBRUNN Dalane Miljø&Res hel. 2,4 Vk3 20,0 0,0 MELKEVANN_SOKNDAL Dalane Miljø&Res hel. 0,0 Vk3 5,0 0,5 MYDLANDSVANN Dalane Miljø&Res båt 0,0 Vk3 100,0 0,0 M.FOSSETJøRN Dalane Miljø&Res hel. 1,6 Vk3 2,0 0,0 ORRESTADVANN Dalane Miljø&Res båt 0,0 Vk3 175,0 0,0 SNILSTJøRN_MYDLAND Dalane Miljø&Res hel. 0,7 Vk3 2,0 0,0 STEINSVANN Dalane Miljø&Res hel. 2,8 Vk3 5,0 0,0 Steveltjørn Dalane Miljø&Res hel. 1,0 Bio. 1,0 0,0 STIVLA Dalane Miljø&Res hel. 1,8 Vk3 8,0 0,0 STOKKAVANN Dalane Miljø&Res hel. 0,5 Vk3 5,0 0,0 STøLSTJøRN_TRONVIK Dalane Miljø&Res hel. 2,8 Vk3 2,0 0,0 Storestemmen Dalane Miljø&Res hel. 2,0 Vk3 6,0 0,0 St.Djuplivatn Dalane Miljø&Res hel. 5,0 Bio. 13,0 0,0 SVARTTJøRN_SæTRA Dalane Miljø&Res hel. 2,4 Vk3 4,0 0,0 TJØDNO_SOLLI Dalane Miljø&Res hel. 2,8 Vk3 1,0 0,0 TRISTIGLA Dalane Miljø&Res hel. 1,8 Vk3 2,0 0,0 URDALSTJøRN Dalane Miljø&Res. 32V LK hel. 1,8 Vk3 1,0 0,0 Y.FAGERVANN Dalane Miljø&Res hel. 2,2 Vk3 0,0 5,0 AURBEKKTJØRN Eigersund Komm hel. 0,1 Bio. 1,0 0,0 DRENGATJØRN Eigersund Komm hel. 1,1 Bio. 1,0 0,0 HOLMAVANN_HELLVIK Eigersund Komm hel. 1,7 Bio. 1,0 0,0 HOLMAVANN_MYSING Eigersund Komm hel. 2,1 Bio. 1,0 0,0 HOMMATJøRN Eigersund Komm hel. 1,9 Bio. 3,0 0,0 KJERRINGTJØRN Eigersund Komm hel. 0,2 Bio. 1,0 0,0 KRÅKETJØRN Eigersund Komm hel. 0,8 Bio. 2,0 0,0 KROKAVANN_EGERSUND Eigersund Komm hel. 0,7 Bio. 3,0 0,0 MØGEDALSVANN Eigersund Komm hel. 0,2 Bio. 3,0 0,0 BERGEVANN Forsand Komm hel. 10,0 Bio. 2,0 0,0 BREKKESTøLSVANN Forsand Komm hel.(*) 1,2 Bio. 5,0 0,0 Fannafjelltjørn Forsand Komm hel. 4,7 Bio. 2,0 0,0 FøLVANN Forsand Komm hel. 5,7 Bio. 2,0 0,0 FOSSVANN_FORSAND Forsand Komm hel. 5,9 Bio. 10,0 0,0

11 Innsjø Søker/kontakt UTM-x UTM-y Kart Spredn. Avst. Type Kalk(t) Skjellkm Innsjø sand(t) GJUVANN_ESPEDAL Forsand Komm hel. 6,7 Bio. 4,0 0,0 MOLTEKNUTVANN Forsand Komm hel.(*) 7,5 Bio. 8,0 0,0 NORDTJøRN_INDREDALEN Forsand Komm hel. 10,0 Bio. 3,0 0,0 Ervatjørn Gjesdal Komm hel. 4,8 Bio. 8,0 0,0 (tjern sør for Brådlansv.) Gjesdal Komm hel. 2,6 Bio. 5,0 0,0 DJUPAVANN Hunnedalen Vel hel. 1,0 Bio. 15,0 0,0 GOTTVALDTJøRN Kjell Haaland hel. 2,8 Bio. 1,0 0,0 HELLRAVANN Kjell Haaland hel. 4,7 Bio. 15,0 0,0 HOLMAVANN_FRAFJORD Kjell Haaland hel. 3,2 Bio. 3,0 0,0 ØYEVANN_FRAFJORD Kjell Haaland hel. 2,2 Bio. 5,0 0,0 HOLMAVANN_OGNEDAL Ognedal Bekkelag hel. 3,5 Bio. 2,0 0,0 KVIVANN Ognedal Bekkelag hel. 2,5 Bio. 3,0 0,0 LEKSARVANN Ognedal Bekkelag hel. 1,4 Bio. 5,0 0,0 OPPSALANDSVANN Ognedal Bekkelag hel. 2,1 Bio. 18,0 0,0 KROGETJøRN_MAUDAL Stavtjørn Grunneigarlag hel. 4,6 Bio. 7,0 0,0 KVEDNAVATN_Austrumda Stavtjørn Grunneigarlag hel.(*) 3,0 Bio. 8,0 0,0 LEITETJøRN Stavtjørn Grunneigarlag hel. 3,0 Bio. 1,0 0,0 N.KROGEDALSTJøRN Stavtjørn Grunneigarlag hel. 4,9 Bio. 1,0 0,0 ØVRE_KROGEDALSTJøRN Stavtjørn Grunneigarlag hel. 5,3 Bio. 1,0 0,0 SKIPTETJøRN Stavtjørn Grunneigarlag hel. 4,5 Bio. 1,0 0,0 STøLSVANN_k664 Stavtjørn Grunneigarlag hel. 6,5 Bio. 8,0 0,0 STORAVANN_k681 Stavtjørn Grunneigarlag hel. 5,5 Bio. 40,0 0,0

12 Vedlegg 2: Sårbarhetskart

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INNEKLIMA INSTRUMENTER TIL HØGSKOLEN I OSLO, AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INNEKLIMA INSTRUMENTER TIL HØGSKOLEN I OSLO, AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING www.hio.no Til leverandørene Deres ref: Vår ref: 2008/2282 Saksbehandler: Sturla Rolfsen og Gitte Østhus Dato: 29. mai 2008 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INNEKLIMA INSTRUMENTER TIL HØGSKOLEN I OSLO, AVDELING

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Orkdal kommune Tekniske Tjenester LEGGING AV NYTT SPORTSGULV 2100 M 2 PÅ TO BANEFLATER I ORKLAHALLEN Prosjekt 2014/4814 Anbudsfrist 07. juli 2014, kl 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE :

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av AS fjellinjen gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer.

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Konkurranse med forhandling. Leie av ambulansestasjon på Notodden

Konkurranse med forhandling. Leie av ambulansestasjon på Notodden Konkurranse med forhandling Leie av ambulansestasjon på Notodden Tilbudsfrist: 30.08.2013 1. Generelle tilbudsbetingelser 1.1 Anskaffelsesprosedyre Utlyst konkurranse med forhandling. 1.2 Henvisning til

Detaljer

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER Varighet 2 med opsjon på1+1 år KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 20.02.2014 kl. 12.00 Vedlegg: 1. Standarkontraktsvilkår kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Molde vann og avløp KF. Instruks til anbyder

Molde vann og avløp KF. Instruks til anbyder Dam Bergsvatn ombygging 2011 Instruks til anbyder Bygg- og anleggsteknisk entreprise Instruks til anbyder Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 1.1 Anskaffelsen...3 1.2 Konkurransegrunnlaget...3

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse)

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse) NESNA KOMMUNE Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna (åpen anbudskonkurranse) Tilbudsfrist: 31.05.2016, kl. 12:00 1 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse... 3 2 Leveransens omfang... 3 3 Oppdragsgivers

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer 1 1 Innledning 1.1 Formålet med anskaffelsen Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst (heretter kalt Nasjonalmuseet) ønsker med dette å invitere til konkurranse

Detaljer

Farsund kommune, Naudodden opprydding i forurensede sediment. Anbudsinnbydelse Datert:

Farsund kommune, Naudodden opprydding i forurensede sediment. Anbudsinnbydelse Datert: Farsund kommune, Naudodden opprydding i forurensede sediment Anbudsinnbydelse Datert: 20.06.2012 Innhold: 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Oppdragsgiver 3 1.3 Oppdraget 3 1.4 Konkurransegrunnlaget 3

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Konkurranseform... 3 1.3 Konkurransegrunnlaget...

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE TRIVSELSREISER ANBUD 7/08

STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE TRIVSELSREISER ANBUD 7/08 STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE TRIVSELSREISER ANBUD 7/08 Steinkjer 27. februar 2008 INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRIVSELSREISER TIL STEINKJER KOMMUNE INNLEDNING Steinkjer

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURANSEGRUNNLAG ELEKTRISK INSTALLASJONSMATERIELL Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 FORESPØRSEL FSP FLO-IKT.2008.004 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

Hammerfest kommune. ANBUDSFORESPØRSEL Åpen konkurranse INNKJØP AV MESSEGULV TIL HAMMERFESTHALLEN

Hammerfest kommune. ANBUDSFORESPØRSEL Åpen konkurranse INNKJØP AV MESSEGULV TIL HAMMERFESTHALLEN Hammerfest kommune ANBUDSFORESPØRSEL Åpen konkurranse INNKJØP AV MESSEGULV TIL HAMMERFESTHALLEN Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: HMS erklæring INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Oppdragsgiver og omfang Side 2 6

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING KONKURRANSEGRUNNLAG

DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING KONKURRANSEGRUNNLAG DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING KONKURRANSEGRUNNLAG Pilotprosjekt: Arealrepresentativ overvåking basert på fjernanalyse. Test av metode, forslag til design og vurdering av ressursbehov for gjennomføring

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE CHARPY SKÅRSLAG TESTER TIL HØGSKOLEN I OSLO, AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING (IU)

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE CHARPY SKÅRSLAG TESTER TIL HØGSKOLEN I OSLO, AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING (IU) www.hio.no Til leverandørene Deres ref: Vår ref: 2008/2276 Saksbehandler: Rune Orderløkken, Arne Gjessing og Gitte Østhus Dato: 04. juni 2008 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE CHARPY SKÅRSLAG TESTER TIL HØGSKOLEN

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av to fartøy til telling av hval. Tokt nr:

Konkurransegrunnlag. Leie av to fartøy til telling av hval. Tokt nr: Konkurransegrunnlag Leie av to fartøy til telling av hval Tokt nr: 2006 829 Åpen anbudskonkurranse 1 1. TILBUDSINNBYDELSE 1.1. Kontraktens omfang og varighet Havforskningsinstituttet ønsker å inngå avtale

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av fartøy til bestandsundersøkelser av havert. Tokt nr:

Konkurransegrunnlag. Leie av fartøy til bestandsundersøkelser av havert. Tokt nr: Konkurransegrunnlag Leie av fartøy til bestandsundersøkelser av havert Tokt nr: 2005 819 Åpen anbudskonkurranse 1 1. TILBUDSINNBYDELSE 1.1. Kontraktens omfang og varighet Havforskningsinstituttet ønsker

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere KONKURANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR KJØP AV NETTVERKSUTSTYR 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. INTRODUKSJON Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) ved avdeling for teknologi (AFT) inviterer til konkurranse om levering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av fartøy til hvalmerking. Tokt nr:

Konkurransegrunnlag. Leie av fartøy til hvalmerking. Tokt nr: Konkurransegrunnlag Leie av fartøy til hvalmerking Tokt nr: 2006 828 Tilbudsfrist 2. juni 2006 Åpen anbudskonkurranse 1 1. TILBUDSINNBYDELSE 1.1. Kontraktens omfang og varighet Havforskningsinstituttet

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ LÅS OG BESLAG

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ LÅS OG BESLAG www.hio.no Ref: Til leverandørene Vår ref: 2008/1499 Saksbeh.: Christian Sundelin/Gry Lund Andersen Dato: 10. juli 2008 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ LÅS OG BESLAG 1. OPPDRAGSGIVER Høgskolen

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Norges Bank gjennomføre konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI TILBUDSFRIST: 22.03.2012 KL. 10:00 SAK NR. 12/01696 Side 1 av 7 Innhold 1. Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 2435038 Bergenhus Festning Entreprise 5,

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING BÆRUM KOMMUNE EIENDOM PROSJEKT - ANLEGG TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER 100070 RÅDHUSBROEN - REHABILITERING Del I: Regler for konkurransen Kartutsnitt av området ved Rådhusbroen (Sandvika bru) i Sandvika.

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Askøy Kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Askøy Kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Askøy Kommune Bergen 24.06.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Askøy Kommune gjennomføre konkurranse

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Konkurransegrunnlag. Sekretariat for villreinnemnda i Snøhetta og Knutshø villreinområder. Perioden 2016-2017

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Konkurransegrunnlag. Sekretariat for villreinnemnda i Snøhetta og Knutshø villreinområder. Perioden 2016-2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Konkurransegrunnlag Sekretariat for villreinnemnda i Snøhetta og Knutshø villreinområder Perioden 2016-2017 Side 1 av 8 Innhold 1. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE...

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av to fartøy til hvaltelling. Tokt nr:

Konkurransegrunnlag. Leie av to fartøy til hvaltelling. Tokt nr: Konkurransegrunnlag Leie av to fartøy til hvaltelling Tokt nr: 2007 823 Tilbudsfrist 5. desember 2006 Åpen anbudskonkurranse 1 1. TILBUDSINNBYDELSE 1.1. Kontraktens omfang og varighet Havforskningsinstituttet

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr:

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr: Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt Doculivenr: 201401422 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av tankbil til Strand kommune brannvesen Tilbudsfrist: 16.03.2016 kl.12.00 Arkivsaksnr.16/316 Konkurransegrunnlag Tankbil side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ANALYSE OG STATISTIKK PÅ KALKPRØVER VASSDRAGSKALKING I 2011 OG 2012

KONKURRANSEGRUNNLAG ANALYSE OG STATISTIKK PÅ KALKPRØVER VASSDRAGSKALKING I 2011 OG 2012 KONKURRANSEGRUNNLAG ANALYSE OG STATISTIKK PÅ KALKPRØVER VASSDRAGSKALKING I 2011 OG 2012 Tilbudsfrist 26. november 2010 Side 1 av 10 1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAG OG KUNNGJØRING...

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.:

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: Kontrakt varekjøp Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: 942 110 464 Telefonnr: Postnr.: 7004 E-post: Poststed: TRONDHEIM Kontaktperson: og Navn på leverandør (Leverandør)

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale kjøp av legemiddelautumater Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune for 2 år med opsjon på 1 + 1 år Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 2 1. INTRODUKSJON 1.1 Oppdragsgiver Hemnes kommune, organisasjonsnummer: 846316442 1.2 Beskrivelse av anskaffelsene Lån til investeringer

Detaljer

FAGRÅD FOR YTRE OSLOFJORD EUTROFIOVERVÅKNING I YTRE OSLOFJORD 2012 KONKURRANSEGRUNNLAG

FAGRÅD FOR YTRE OSLOFJORD EUTROFIOVERVÅKNING I YTRE OSLOFJORD 2012 KONKURRANSEGRUNNLAG FAGRÅD FOR YTRE OSLOFJORD EUTROFIOVERVÅKNING I YTRE OSLOFJORD 2012 KONKURRANSEGRUNNLAG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Orientering om Fagrådet og overvåkning i Ytre Oslofjord...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG INNREDNING FOR OPPDRETT AV LIVKYLLING 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole Konkurransegrunnlag - Anskaffelse av CNC-dreiebenk 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Fjell Kommune gjennomføre konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av tjenester. Kartlegging av naturtyper i Verran og Namdalseid kommuner 2014

Konkurransegrunnlag for kjøp av tjenester. Kartlegging av naturtyper i Verran og Namdalseid kommuner 2014 Konkurransegrunnlag for kjøp av tjenester Innhenting av tilbud for Kartlegging av naturtyper i Verran og Namdalseid kommuner 2014 For levering til Verran kommune 1 Om oppdragsgiver Verran kommune ligger

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Side 1 av 5 AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Mellom Trondheim kommune, Kommunalteknikk (Oppdragsgiver) Org.nr.: 942 110 464 Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM og Prosjekterende (Prosjekterende) Org.nr.:

Detaljer

Total bredde på rom PH 533 er 3475 mm, bordene og tilbehør må ikke overskride dette.

Total bredde på rom PH 533 er 3475 mm, bordene og tilbehør må ikke overskride dette. www.hio.no Til leverandørene Deres ref: Vår ref: 2008/2278 Saksbehandler: Rune Orderløkken og Gitte Østhus Dato: 29. mai 2008 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INTEGRERT LØSNING FOR HERDING/ANLØPING MED AVKJØLING

Detaljer