»wi * ivjvj\}c*r,&\ fe V ;?\«r j N i) H S K! N s i II I' T I OR V A N N F O R * K N \ i, I. i I N ) I!<. ( ) " " 7 ( ) n ' 7 ^ <) M 7 ^ UNDERSOKELSER AV VANN OG FORURENSNINGSPROBLEMER" name="description"> »wi * ivjvj\}c*r,&\ fe V ;?\«r j N i) H S K! N s i II I' T I OR V A N N F O R * K N \ i, I. i I N ) I!<. ( ) " " 7 ( ) n ' 7 ^ <) M 7 ^ UNDERSOKELSER AV VANN OG FORURENSNINGSPROBLEMER">

T/V *' >»wi * ivjv-j\}c*r,&\ fe V ;?\«

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T/V *' >»wi * ivjv-j\}c*r,&\ fe V ;?\«"

Transkript

1 n 3 f 'IL" ' «4 i te T/V *' >»wi * ivjvj\}c*r,&\ fe V ;?\«r j

2 N i) H S K! N s i II I' T I OR V A N N F O R * K N \ i, I. i I N ) I!<. ( ) " " 7 ( ) n ' 7 ^ <) M 7 ^ UNDERSOKELSER AV VANN OG FORURENSNINGSPROBLEMER VED KJERNEKRAFTVERK Rcsultatcr fru Oslotjordomradct tdr perioden Saksbehandlcr. Cand.real. Cioifrcd Nilsen Mcdarbeidere: Card.eal. Erik Andreassen S>v in,«. Birger Bjerkeng Cand mag. Hartvig Christie Ca id real. Ivar Haugen Cand.real. Jon Knutzen Canc.rcal. Knut Kvalvignæs Fil.cand Torsten K.i!iq\ij Siv ing Morten l.aake Fil.cand. Jan Magnusson Cand.real. Jarle Molvær Cand.real. Brage Rygg Cand.real. Olav Skulberg Rapporten avsluttet: Desember 974

3 Untie r::, /.'..:'>.v av vanr. g f r.! :...:.::.,.; r.:.! ::/r v.i... r.\>.'.rv.'" ; r/. vanriforiirtiiiiig, d a t r r t ". i'f\<r>i:\r i / f a. ilttor 'irrf* e;.:«rr.i!iorp': v ;. : : draj.;;;..g e l ^ r t t r i r u t e t ^ v t u e r.,!' n*,:/. r»i!'t verf.'.ne, ' '. rr..r.. *', ;..! ;'.*.te program redusert, i omfang. Den forel i ggende rapport tar utgangspunkt i de ti iger^ f r' ::y..?.:.' r>*" ^ tater og bringer mater ialet: t,j: ur!'r»rr. til cktot.er..<". 'I i dl i rv r f rr resul tåtene for undersøkelser i Oslo f jordområdet rapportert frer. til desember 973 Det er oppnådd innsikt i viktige prublemer knyttet ti^. t.ruk av d'. T r kjølevannsmengder. Mens oppmerksomhet i tidligere rapport.r hovedsakelig har vært rette*, mot temperatureffekten av kjølevannsutslipp, er det nå en mer balansert vurdering av flere miljøfor.old som kan bli influert. Eksperimentelle undersøkelser har utiypet ferståelsen av biologiske virkninger knyttet til varmepåvirkning. Etua^ereiser til fcrsk:vir:gsinstitusjoner og kjernekraftanlegg i USA, Canada og Sverige har avklaret teoretiske og praktiske sider ved vurderingsgrunnlaget for lokalisering og drift; av kjernekraftverk. Underspkelsene har vært koordinert med arbeidet til Vassdrags og havnelaboratoriet ved NTH, Trondheim, og Fiskeridirektoratets havforskr.ingsinstitutt, Bergen, i sammenheng med kjernekraftsaken. Universitetet i Oslo har bidratt på flere måter med de biologiske undersøkelser. Hoved ; fagsstudenter har gjort selvstendige oppgåver på aktuelle områder av pro [ blemstillingen. Det faglige råd for de biologiske undersøkelser har ' hjulpet instituttet med veiledning og kritikk. Vi takker alle for det samarbeid som har funnet sted. Blindern, 2. desember Olav Skulberg Jon PCnutzen

4 _ i _ INNHOLDSFORTEGNELSE f.ammendrag 0 I. INHLEDNING 3 II III GENERELT OM BIOLOGISKE VIRKNINGER AV ET KJERNEKRAFT VERK (G. Nilsen) 7 SPESIELLE UNDERSØKELSER a. Subletale effekter av økt temperatur på oskjell, blåskjell og vanlig sjøstjerne (Modiolus modiolus, Mytilus edulis og Astevias rubens) (G. Nilsen) b. Temperaturens innvirkning på eksperimentelle rennesamfunn (G. Nilsen) I4O ^8 c. Temperaturens innvirkning på primærproduksjonen (T. Kallqvist) 62 d. Hedbrytriing i sedimenter og d>.>vann (M. Laake) T3 e. Spesielt utsatte dyrearter i Oslofjorden (B. Rygg) 03 f. Eksperimentelle undersøkelser over effekter av en temperaturøkning hos trepigget stingsild (GasterosteuF acuelatus L.) og tangloppen Gcrnnapus oaeaniaus (Segerstråle) (H. Christie) 0 g. Mulige konsekvenser for stoff og energiomsetninger (G. Nilsen) 30 IV FELTUNDERSØKELSER a. '' rsøkelse av gruntvannsflora og fauna (I. Haugen & K. Kvalvågnæs) b. Hydrokjemiske undersøkelser i Oslofjorden (E.Andreassen) 208 c. Undersøkelse av Oslofjordvannets vekstpotensial M. Kallqvist) 229 d. Hydrokjemiske undersjzfkelser ved Naverfjorden (J. Magnussen & J. Molvær) 23U e. Undersøkelser i Langangsfjorden (G. Nilsen) f. Vurdering av lokalitetene. 260

5 FIGURFORTEGNELSE 3 i de :. Økning av biomasse på fliser utlagt 3/ Inntaksvannets algevekstpotensial Resultater fra forsøkene. Gjennomsnittsverdi er og standardavvik Resultater fra forsøkene. Gjennomsnittsverdier og standardavvik Gjennomsnitt av forsøkene vinteren 9737^ Hypotetisk kurve for å forklare foriøpet av fig Skisse iv forsøksapparatur 93 2lU. Utskrift av oksygenmålinger som funksjon av forsøkstiden 9^96 5 Totalt oksygenopptak de første 26 timer som funksjon av temperaturen Arrhenius diagram av oksygenopptak som funksjon av temperaturen 9o 7. Dehydrogenaseaktivitet (DHA) ved 7, 0 og 3 C Dehydrogenaseaktivitet (DHA) inntegrert over sedimentsjztylen (05) som funksjon av temperaturen ' 00 9 Temperaturforløpet i stingsildakvariene Totalt antall døde stingsild i forhold til tiden Dødelighet for trepigget stingsild i ulike tidsperioder Antall hanner med gytedrakt til ulike tidspunkt ved t C og t+ 8 C Lengdetilvekst for 97 årsklassen av trepigget stingsild 22 2k. Lengdetilvekst for 972 årsklassen av trepigget stingsild Lengdetilvekst for 973 årsklassen av trepigget stingsild Lengdetilvekst i forhold til gjennomsnittstemperatur i perioden for 972 årsklassen av trepigget stingsild Lengdetilvekst i forhold til gjennomsnittstemperatur i perioden for 973 årsklassen av trepigget stingsild I Temperaturforløp i amphipodeakvariene

6 5 Figurfortegnelse fortsatt. Side: 29. Akkumulert dguelighet for Gamarua oaeanious ved t C og t C Gjennomsnittsvekst for Garmavus oceaniaua ved t tt c og t + 8 C Gjennomsnittiig tilvekst for Gonmarus ooeaniaua ved t Foreriklet oversikt over biologisk omsetning av stoff og energi i og mellom ulike dyp Vorenklet oversikt over omsetning og transport av næringssalter i og mellom ulike dyp 37 'iu. Forenklet oversikt over omsetning og transport av oksygen i og mellom ulike dyp Kombinasjon av figurene 32, 33 og 3» Kart over Oslofjorden med stasjonsnett l Kart over Naverfjordområdet med stasjonsnett l6l 38. Kart over Langangsfjordområdet med stasjonsnett Vertikal mengdefordeling for fauna 6397 "Jk. Vertikalutbredelse av benthiske alger og antall arter ved nedre vegetasjonsgrense (Oslofjorden) Vertikalutbredelse av benthiske alger og antall arter ved nedre vegetasjonsgrense (Naverfjorden) Vertikalutbredelse arr benthiske alger og antall arter ved nedre vegetasjonsgrense (Langangsfjorden) Antall arter fordelt på dybdeinterval Vegetasjonen ved Steilene i Oslofjorden 2/ Masseforekomst av sjjzipinnsvin, Strongylocentvotus Dvoebaahieri8is som beiter på løsliggende Fuou.8 sevratue i DrjZfbaksundet 30/ Bilde fra 0 meters dyp på Rødtangen 30/8973, som viser mudderbunn med Asterias rubens, Pegnrus bernhardus og sjøpungene Dendrodoa grossularia sammen med råtnende plantedeler, vesentlig Zoatera marina Svarte slangestjerner, Ophiocomina nigra Store Færder 22/

7 6 Figurfortegnelse fortsatt, 82. Rødalgune Chondrue arispus og Corallina offiinul:. \,;% Bramholmen 83. Nakensneglen Dendronotua fronriosus QU. Den syvannete sjøstjernen Luidia oiliaris på Fugløy 20/0973. v 85. Blandet assosiasjon av Metridium senile og Ciona intevstinalis 86. Bilde fra Brudeskjær i Langangsfjorden 23/ Dybdekart over Oslofjorden i 88. Total nitrogen på stasjon 02 (Steilene...:" 89. Total fosfor på stasjon 02 (Steilene),lf. 90. Oksygeninnhold på stasjon 02 (Steilene)(VHL) Total nitrogen på stasjon 0i* (Filtvedt) 2cL 92. Total fosfor på stasjon Ok (Filtvedt) dll 93. Oksygeninnhold på stasjon 0U (Filtvedt) (VHL)?.2Z 9k. Total nitrogen på, stasjon 3 (Breiangen) Total fosfor på stasjon 3 (Breiangen) l:2k 96. Oksygeninnhold på stasjon 3 (Breiangen)(VHL) Total nitrogen på stasjon 09' (Rauer) 2lb 98. Total fosfor på stasjon 09 (Rauer) Oksygeninnhold på stasjon 09 (Rauer) Sesongvariasjon i vannets vekstpotensial i ulike deler av Oslofjorden (juni 972 juni 97 *) Vannets vekstpotensial i ulike deler av Oslofjorden jevnført med innholdet &v ortofosfat, løst nitrogen og organisk karbon (Middelverier juni 972 juni 97M Vekstforsøk i bl&ndinger av overflatevann (02 m) og dypvann (henholdsvis 30 m og 50 m)(filtvedt, juni 97* Lengdesnitt i Naverfjordområdet, S 0/00 (2728/8973). 239

8 7 Figurfortegnelse fortsatt. 0*. Lengdesnitt i Naverfjordområder, S o/oo (2/5~97 O 05. Vertikalsnitt på stasjon N8 (2/597M Side: 2ii0 2lil 06. Variasjoner i en del parametre (stasjon l) 07. Variasjoner i en del parametre (stasjon 3) 08. Variasjoner i en del parametre (stasjon k) 09. Variasjoner i en del parametre (stasjon 5) 0. Variasjoner i en del parametre (stasjon 6). Variasjoner i en del parametre (stasjon 7) ' 2. Overflatevannets innhold av nitrat som funksjon av saliniteten Overflatevannets innhold av ortofosfat som funksjon av saliniteten i*. Overflatevannets totale innhold av oppløste nitrogenforbindelser som funksjon av saliniteten 5 Salinitetens variasjon med tiden i overflatenn på stasjon, 3 og 5 25 * 6. Overflatevannets vekstpotensial som funksjon av ortofosfatmengden Vertikalsnitt på stasjon 5 (8/397 *) Vertikalsnitt på stasjon 5 (2U/697U) Vertikalsnitt for TotN og TotP på stasjon 5, 8/397*» Vertikalsnitt for TotN og TotP på stasjon 5, 2U/697U 259

9 8 TABELLFORTEGNELSE I a I b Blåskjellenes gjennomsnittlige produksjon av byssustråder pr. døgn gjennom ulike perioder etter forsøkets start (28/2) Oskjellenes gjennomsnittlige produksjon av byssustråder pr. døgn gjennom ulike perioder etter forsøkets start (28/2) Side: U3 L3 I c Sjøstjernenes vendehastighet. Gjennomsnittlig antall vendinger pr 000 s. (startet 28/2) U3 II a II b Antall blåskjell med redusert (*) eller helt manglende reaksjon (D) på berøring av kapperanden. Totalt 5 dyr. UL Antall Oskjell med redusert ( = ) eller helt manglende reaksjon (D) på berøring av kapperanden. Totalt 5 dyr. kk II c Antall sjøstjerner som har sterict nedsatt bevegelsesevne (T) eller er døde (D). Totalt 6 dyr. U5 III a III b IV De vanligste algene i uoppvarmet (a) og oppvarmet (b) renne Flisene ble sått ut den 3/8 og samlet inn til angitte tider. 50 De vanligste algene i uoppvarmet (a) og oppvarmet (b) renne. Flisene ble samlet inn den 0/0 etter å være sai/t ut til angitte tider. 5 2 Biomasse som mg organisk stoff pr. 00 CJI på fliser som ble kontrollert 0/0 etter å være sått ut til angitte tider. 5U V Makroskopiske dyr i rennene 56 VT Dato, temperatur og klorofyll a 65 VII Beregninger av oksygenforbruk ved aktuelle temperaturer. 75 VIII Hydrofysiske forhold ved de valgte stasjoner. "j 9 IX Gjennomsnittlig oksygenforbruk med standardavvik (o) og beregnede temperaturkoeffisienter på sedimentoverflåten. 8l X Oksygenmetning i bunnvannet etter 36 timer (forsøk 2) ved de ulike temperaturer. 8 XI Beregnet energi frigitt som varme ved aerob og anaerob metabolisme. 8^ XII Resultater av biologiske analyser på sedimenter og bunnvann. 85 XIII Resultater av kjemiske analyser på bunnvann og interstitialvann. 88

10 9 XIV Side: Data fra tidligere undersøkelser over teraperaturens effekt på oksygenforbruket i sedimenter. 90 XV Eggutviklingens varighet hos Gamarua oceanicus ved forskjellige temperaturer (fra Steele & Steele, 973). 0U XVI XVII XVIII XIX XX Konsentrasjoner av Zn, Cu, Cd og Pb i stingsild (Gasterosteus aauleatus) og tangloppen Gcamarus oceanicus fra akvarier med inntaksvann og oppvarraet vann, og fra inntaksvannet til akvariene 8 Antall Garmarus oceanicus fra 7 akvarier med inntaksvann og 7 akvarier med oppvarraet vann i fors)jjksperioden 5/67/273 9 Vertikalutbredelse og arter ved nedre vegetasjonsgrense, (Oslofjorden) 57 Vertikalutbredelse og arter ved nedre vegetasjonsgrense, (Naverfjorden) 59 Vertikalutbredelse og arter ved nedre vegetasjonsgrense, (Langangsfjrrden) I59 XXI Krysstabell for lokalisering av inntak og utslipp 25 XXII Overflatesaltholdighet i Naverfjordområdet under de hydrokjemiske toktene 235 XXIII Vindretning og vindstyrke under de hydrokjemiske toktene 25 XXIV Stasjon N8. Øvre grenser for kystvann, Skagerakvann og Atlanterhavsvann under fem tokt 236 XXV Oksygenkonsentrasjon i standarddyp 8/3 7U

11 0 SAMMENDRAG. Undersøkelser av vann og forurensningsproblemer ved kjernekraftverk er ført videre i 97 *. Resultatene for Oslofjordområdet er fremlagt i denne rapport. 2. Litteraturstudier og studiereiser til USA, Canada og Sverige har dannet basis for en oversikt over generelle reslpientpåvirkniriger i forbindelse med bruk av store kjølevannsmengder. Observasjoner ved igangværende kraftverk er behandlet. Miljøpåvirkningen ved bruk av store kjølevannsmengder er knyttet til temperaturøkningen som kan påvirke en rekke biologiske prosesser i resipienten, transport av organismer gjennom kjølevannsystemet der de utsettes for store påkjenninger og, ved dypinntak, pumping av vann som er rikt på næringssalter, til overflaten der det kan gi opphav til økt planteproduksjon. Undersøkelser omkring varmekraftverk i drift konkluderer i en del tilfelle med at det ikke er påvist forandringer i biologiske forhold i resipienten. I andre tilfelle er klare virkninger påvist. Det synes å være muligheter for i spesielle tilfelle å utnytte energien i kjølevannet til forbedring av forholdene i forurensede lokaliteter. Dette må imidlertid gjøres til gjenstand for grundige undersøkelser i hvert enkelt tilfelle. 3. En rekke eksperimentelle undersøkelser og teoretiske arbeider over spesielle problemstillinger er utført. a. Blåskjell og sjøstjerner viste ved forsøk utført om våren, redusert aktivitet og økt dødelighet ved forholdsvis lave temperaturer sammenlignet med hva organismene tåler i den varmeste årstid. Oskjell viste seg mer tolerante. b. Undersøkelse av begroing i renner, der en sammenlignet normal temperatur og normaltemperatur pluss k C, viste at algebegroingen økte med økende temperatur, og det var en tendens til økt dominans av grønnalger og blågrønnalger ved økende temperatur. c. Undersøkelse av primærproduksjon i naturlige planteplanktonprøver ved ulike temperaturer viste at i korttidseksperimenter øker produksjonen

12 stort sett med økende temperatur. Om vinteren var resultatene avvikende idet produksjonen økte ved overteraperatur på 2 og 6 C i forhold til naturlig temperatur, men var uforandret ved k C temperaturfflming. d. Tetnperaturens innflytelse på oksygenforbruk i sedi^enter f ra Oslofjorden er studert i laboratoriet. Oksygenforbruket Øker med økende temperatur og er av sanne størrelsesorden som det som er rapportert fra andre undersøkelser. Oksygenfrie forhold i bunnvannet leder til frigjøring av fosfatreserver fra sedimentene. e. Det er innledet arbeid med sikte på å få oversikt over viktige erter i Oslofjorden som vil være spesielt ømfintlige for en twnperaturøkning. f. Forsøk med trepigget stmgsild og tangloppen Gammarua oceonious viste økt dødelighet, og da særlig for G. oceanicu8 ved 8 C overtemperatur i forhold til naturlig temperatur. Stingsildene ble kjønnsmodne tidligere i det oppvarmede vannet. Fiskens tilvekst økte med Økende temperatur i intervallet 6 lu C (Ogruppen), roen minsket ved tempetaturer over 8 C {gruppen). G. oeeonicus fikk sterk nedsatt vekst ved oppvarming og akkumulerte også mer tungtnetaller enn kontrolldyrene. g. Biologisk stoff og energiomsetning i et fjordsystem blir beskrevet, og det diskuteres hvordan bruk av store kjølevannsmengder kan influere disse prosessene. Forholdene er meget komplekse, og virkningene kan til dels være motstridende (f.eks. kan primærproduksjon tenkes hemmet på grunn av dødelighet i kjølevannsystemet, men stimulert på grunn av transport av næringssalter til overflaten eller temperaturøkning). h. Feltundersøkelsene i aktuelle områder for lokalisering av kjernekraftverk er fortsatt i 9lh. a. Gruntvannsflora og fauna er undersøkt ved hjelp av dykking. Dybdegrensene for fastsittende alger i Oslofjorden har kommet høyere opp sammenlignet med eldre undersøkelser. Dette er tolket som økende eutrofivirkninger. b. Det er utført omfattende hydrokjemiske undersøkelser i Oslofjorden. I denne rapport er det gitt et kortfattet sammendrag av arbeidet, som vil bli behandlet fyldigere i en egen rapport. Pumping fra dypt vann og utslipp av kjølevann i overflaten kan gi tildels store virkninger på primærproduks j onen.

13 2 c. Oslofjordvannets vekstpotensial er undersøkt som tidligere. Vekstpotensialet er høyere ved Brenntangen enn ved Vardeåsen og Hurum. Tilblanding av dypvann til overflatevannet økte vekstpotensialet om sommeren. d. Det er utført fem hydrokjemiske tokt til Naverfjorden i 973 og 9TU. Programmet er ikke avsluttet, men presenteres her som foreløpig rapport. e. Undersøkelsene i Langangsfjorden viser at fjordområdet er sterkt påvirket av tilførsler av brakkvann og forurensning fra Frierfjorden. Dette gir høyt algevekstpotensial. I dypet kan oksygenforholdene va;re meget dårlige. f. Grunnlaget for en resipientmessig vurdering av lokalitetene blir presentert, og de enkelte lokalitetene (Emmerstad (tidligere Brenntangen), Skjøttelvik (tidligere Hurum), Vardeåsen, Naverfjorden og Langangsfjorden, Saga) blir beskrevet med dette utgangspunkt.

14 3 INNLEDNING I 97U er arbeidet ført videre med bakgrunn i tidligere utredninger og undsrsøkelser. Følgende rapporter og publikasjoner fra Norsk institutt for vannforskning gir informasjoner om de utførte underspkelser og sammenhengen i arbeidet: Rapporter: Notat om undersøkelse av vann og forurensningsprobleraer ved atomkraftverk. Blindern, 0. mars 97, ved J. Rueness. 2. Referat fra besøk i Sverige 8/3 9/3 97, ved J. Rueness og. Dahl. 3. Notat: Undersøkelse av vann og forurensningsproblemer ved kj ernekraftverk. Blindern, juli 97. F.E. Dahl, H. Kristiansen, P. Liseth, J. Rueness, 0. Skulberg. k. Forslag til eksperimentelle biologiske undersøkelser for vurdering av temperaturpåvirkning av resipienter til kjernekraftverk. Problemstilling. Fremgangsmåter. Gjennomføring og finansiering. Blindern, 6. august 97. E. Dahl, J. Rueness, 0. Skulberg. 5. Referat fra besøk i Uppsala 26/0 29/0 97, ved E. Dahl. Blindern, 3. november Undersøkelse av kjølevannsforhold for termiske kraftverk. Oslofjorden og Langesundsfjorden. Blindern, 5. november 97. H. Kristiansen. 7. Undersøkelse av kjølevannsforhold for termiske kraftverk. Bunnefjorden. Blindern, 7. november 97. H. Kristiansen.

15 Ill 8. Biologiske momenter av betydning ved valg av lokalitet for kjern«luraftverk. Generelle vurderinger for en grovpriorit^»«iti(r ttv byggesteder. Blindern, 7. februar 9T2. J. Runess, 0. Skulberg. 9. Fremdriftsrapport om eksperimentelle biologiske undersøkelser. Blindern, 3. mai 972. I. Haugen, 0. Skulberg 0. Undersøkelse av kjølvwins forhold for termiske kraftverk. Oslofjorden og Langesundfjorden. Blindern, ;'8. juni 972. H. Kristiansen.. Undersøkelser av begroingsproblemer i kjernekraftverk. Blindern, 3. oktober Skulberg. 2. Rapport ira reise til Storbritannia 22/9 2/ Blindern, 26. oktober Haugen, G. Nilsen. 3. Kjernekraftverk i Oslofjordområdet. Byggestedsomridene Brenntangen, Vardeåsen og Hurum. Resipientvurderinger, Trondheim/Oslo, 25. januar 973. Fellesrapport HIVA/VKL. lu. Undersøkelser av vann og forurensningsproblemer ved kjernekraftverk. Resultater fra Oslofjordområdet for perioden Blindern, juni 973. I. Haugen, G. Nilsen.. 3. Vann og forurensningsproblemer ved kjernekraftverk. Foreløpig rapport for undersøkelser i 973. Blindern,. desember 973. J. Knutzen. 0. Skulberg. l6. Utslipp av radioaktive stoffer fra kjernekraftverk. Rapport nr.. Bakgrunnsdata for elementer i oceanisk vann, og vann, organismer og sedimenter i Oslofjorden. Blindern, 3. januar 97 *. B. Rygg. 7 Tiltak for å redusere negative følger ved bruk av kjølevann. Notat. Blindern, 22. januar 97^ I. Haugen.

16 5 8. Foreløpig karakteristikk av Naverfjordområdet 30m resipient for kjølevann fra et kjernekraftverk. Blindern, 28. februar 97 **. G. Nilsen. 9. Langangs fjorden som resipient for kjølevann fra kjernekraftverk. Foreløpig rapport. Blindern, 28. februar 97 *. G. Nilsen. 20. Heiserapport fra deltakelse i NATOWORKSHOP: Waste heat and Nutrient Loaded Effluents in Aquaeulture, Blindern,. mars 97** I. Haugen, S.T. KSllqvist. 2. Referat fra reise til USA for å besøke institusjoner som arbeider med biologiske problemer i forbindelse med kjernekraftverk. Blindern, 5. juni 97**. I. Haugen, G. Nilsen. 22. Vann og forurensningsproblemer ved kjernekraftverk. Problemer knyttet til blokkering av kjølevannsinntaket forårsaket av organismer i sjøen. Blindern, 28. mai 97 k. I. Haugen. 23. Vann og forurensningsproblemer ved kjernekraftverk. Begroingsproblemer i sjøvannsledninger. Blindern, november 97 *. K. Kvalvågnæs. Publikasjonen SKULBERG, Olav M. : Biologiske virkninger av kjølevann sut slipp fra kjernekraftverk. Teknisk Ukeblad 20/97 *. NILSEN, G. & Thermal effects on marine biota in experimental K5LLQVTST, T. systems. International Atomic Energy Agency SM ls"j/2k HAUGEN, I.: Guidelines for recipient evaluation and biological field surveys in connection with the siting of the first nuclear power plant in Norway. International Atomic Energy Agency SM 8T/28.

17 6 Følgende lokaliseringsalternativer for kjernekraftverk or v^rd^rt i denne rapporten: i. Emmerstad. Vardeåsen ni. Skjøttelvik IV. Naverfjorden v. Langangsfjorden, Saga (med kjølevannsinntak i Langangsfjorden og utslipp i Naverfjordområde";}. Emmerstad er i tidligere rapporter benevnt Erenntangen, mens Skjøttelvik er kalt Hurum. Forutsetningen for undersøkelsene er at kraftverket ved full utbyscing vil være på I4OOO MWe eller 2000 MWe. Temperaturendringen av kjølevannet (= A T) er sått til 0 C med mulighet for økning til 5 C. Siden A T x kjølevannsvolum = konstant, vil økning av A T medføre reduksjon av kjølevannsvolumet, som ved A T = 0 C og *000 MWe, vil bli på 200 m 3 /s. Det er i 973/97^ påbegynt feltundersøkelser omkring de to siste alternat i vene, og det er utført supplerende undersøkelser i de øvrige områdene. Teoretiske studier og laboratorieforsøk er fortsatt med basis i tidligere undersøkelser. Undersøkelsene er foretatt i samarbeid med Havforskningsinstituttet og Vassdrags og havnelaboratoriet vedkth. De tre institusjonenes arbeid skal legges t i l grunn for en fellesrapport der de enkelte alternativenes egnethet vil bli vurdert.

18 7 II GENERELTOM BIOLOGISKE VIRKNINGEF AV ET KJERNEKRAFTVERK a) Innledning Det dobbelte av den elektriske energien som produseres i et kjernekraftverk må fjernes ved hjelp av kjølevannet. Dette innebærer transport av så store vannmengder og tilførsel av så store energimengder til vannet at det vil kunne medføre endringer i de biologiske forhold i kjølevannsresipienten. De ventede virkningene vil knytte seg til endringer av temperaturen, transport av store vannmengder gjennom kjølevannssystemet, tilsetning av begroingshindrende midler i kjølevannet, økt tilblanding av næringsrikt vann til overflaten (ved dypinntak) og tilførsel av radioaktive stoffer til resipienten. I det følgende blir disse problemene behandlet, bortsett fra tilførsel av radioaktive stoffer som har fått en særskilt behandling annensteds (NYE, 97 *). De problemer som skal behandles i det følgende, vil gjelde varmekraftverk generelt. Olje og gassfyrte kraftverk har imidlertid mindre kjølevannsbehov pr. elektrisk energienhet produsert enn kjernekraftverk. b) Effekt av endret temperatur i resipienten Temperaturen er en av de miljøfaktorer det er arbeidet mest med i biologisk forskning, og det finnes derfor en omfattende litteratur både når det gjelder biologisk virkning generelt (Kinne, 970) og når det gjelder temperaturvirkninger fra varmekraftverk (eks. Naylor, 965; Coutant, 969; 970; 97; Coutant og Goodyear, 972 og Coutant og Pfuderer, 973). Teisperatiiren som miljøfaktor er også behandlet tidligere i denne rapportserien (NIVÅ,973). Temperaturens generelle virkning på fysiologiske prosesser er kjent. Det normale er at deres hastighet øker med økende temperatur til et maksimum, hvorfra økt temperatur ofte fører til en kraftig aktivitetsnedgang. En dobling av aktivitet for hver 0 C temperaturøkning er normal. Imidlertid er det et utbredt prinsipp i naturen at et system reagerer på ytre påvirkninger slik at effekten av påvirkningen notvirkes. Dette gjelder også for levende organismer. Det finnes regulerings

19 8 systemer som svarer på en temperaturendring, slik at den opprir.nelige aktiviteten gjenopprettes helt eller delvis etter en tid. Denne akklimatiseringen er tidsavhengig, og dens effekt vil derfor være avnengig av hvor raske temperaturendringene er og hvor ofte temperaturen varierer (Kinne,970). Noen organismer, de euryterme, har et bredt temperaturintervall der de kan opprettholde normale aktiviteter. De kan derfor finnes i områder med vekslende temperatur, som overflaten i våre kystfarvann eller i forskjellige geografiske områder som er temperaturmessig ulike. Andre, de stenoterme artene, er knyttet til et begrenset temperaturområde og stabile temperaturer, f.eks. dypet av fjordene våre (Ekman, 935}. Man kan merke seg at temperaturtoleransen er forsk.jellig i forskjellige perioder, og f.eks. varierer med årstidene (Kinne, 970). Mange arter som er euryterme i store deler av sin livssyklus, er stenoterme i forbindelse med forplantningen. Det er de stenoterme arter som vil påvirkes mest av temperaturendringer; små temperaturendrinper kan gjtfre forholdene ulevelige for noen av de artene som nå lever i området. Spesielt vil dette gjelde hvis det skulle bli temperaturøkning i dypet av en fjord, hvor de normale temperaturfluktuasjonene er meget små og det finnes stenoterme kaldtvannsarter (kap. III e). Litorale organismer må i våre farvann være forholdsvis tenperaturtolerante fordi temperaturforholdene er så variable. Imidlertid vil også litorale organismer kunne reagere på temperaturer som overstiger normale maksimumstemperaturer. I august og september 959 ble bestanden av Laminapia digitata (fingertare) på sjetéen i Drøbaksundet ødelagt på grunn av høye sensommertemperaturer (2223 C i juliaugust) (Sundene, 96U). Det må også bemerkes at en temperaturøkning vil føre til at varmtvannsarter får bedre forhold. Nyetablering av varmekjære arter kan forekomme i områder som mottar kjølevann (Naylor, I965). Temperaturen er en vesentlig faktor i forbindelse med tidspunktet for forplantningen for en rekke arter (Kap. III f), og det kan være neget små temperaturgradienter som er avgjørende her. En endring av den normale temperatur i et område kan medføre at gytingen kommer på en tid da adekvat næring for larvene ikke finnes fordi oppblomstring av f.eks. planteplankton er mer lys enn temperaturkorrelert (Barnett & Hardy, 968).

20 9 "trredeise og forekomst. av en rekke forskjellige arter vil være avhengig av temperaturen. Varmt var.r.s art er vil reagere positivt., kaldtvannsarter negativt på?kende leir.peratur (jfr. Neumann, 97 M. rei knytt er seg særlig interesse til temperaturens virkning på primærproduksjon (Kap. Ill b og c). I havet ser det imidleitid ikke ut til at hoy produksjonsintensitet er knyttet til høy temperatur. Høyproduktive områder fir.nes både i kalde og varme farvann (Raymont, I963). I korttidseksperimenter er påvist at'produksjonen øker med økende temperatur til et maksimum ett^rfulgt av en nedgang ved høyere temperaturer (Kap. III c). Mye tyder imidlertid på at algene kan kompensere for temperaturendringer, antakelig ved endret enzyminnhold, slik at produksjonen gjenopprettes en tid etter temperaturøkningen (Steeman Nielsen og Jørger.c<?n, 968 og Jørgensen, I968). Den dårlige korrelasjon mellom primærproduksjon og temperatur i havet kan skyldes at andre faktorer, som lys og næringstilgang, er mer avgjøreude for produksjonen, slik at en eventuell temperatureffekt ikke kommer til uttrykk (Eppeley, 972). I de tilfeller da andre forhold ikke er begrensende, skulle man derfor kunne vente en økning av primærproduksjonen med økende temperatur (se også kap. Ill b og c), Ved den årlige våroppblomstringen er det overskudd av plantenæringsstoffer og nok lys i den produktive sone. Primærproduksjonen skulle da kunne øke med økende temperatur, men fordi dette medfører raskere forbruk av næringssalter vil vekstbegrensning også kunne inntre tidligere, slik at den totale produksjon i denne perioden ikke endres. Ved lavt næringssaltnivå i den produktive sonen er resyklering av næringssalter viktig. Ved nedbrytning av organisk stoff og ekskresjon i overflaten kan de frigjcrte næringssaltene gi opphav til ny produksjon. Denne resyklering må ventes å øke med økende temperatur (se også kap. III g). En temperaturøkning vil påvirke oksygenkrevende prosesser (Kap. III d). Generelt må man vente en økning til et maksimum der fortsatt temperaturøkning medfører nedgang. Respirasjonen vil imidlertid også være gjenstand for adapsjon over tid til de forhold individet lever under (Kinne, 970). Temperaturøkning i dypvannet kan i terskelfjorder føre til at den begrensede oksygentilgang brukes opp raskere enn før. Fonselius og Rattanasen (970) beskriver et tilfelle der innstrømning av forholdsvis varmt vann til Gotlanddypet i Østersjøen førte til raskt forbruk av 0 2 ~ressursene med resulterende HpSutvikling (jfr. kap. III d).

21 20 Produksjon av fisk og andre dyr er bl.a. avhengig av primærproduksjon og av algebestandens sammensetning. Den er også avhengig av temperaturen, og det er ulike temperaturoptima for ulike arter ( Brett et al., 969). Vj.dere er produksjonen avhengig av forholdet mellom dyrenes vekst og modning. Med økende temperatur dker ofte veksten, men modningen kan også inntre tidligere (kap. III f). Etter modningen blir veksten nedsatt fordi mye energi går til oppbygging av kjønnsprodukter, slik at maksimal størrelse nedsettes, Temperaturoptimum for vekst er også avhengig av næringstilgangen, og optimum finnes ved lave temperaturer når næringstilgangen er dårlig, ved høye temperaturer når næringstilgangen er god (Brett et al., 969). I våre farvann, der næringstilgangen er dårlig om vinteren for arter som er avhengige av planteplankton som næring, vil optimal veksttemperatur være lav. Økning utover optimal temperatur vil medføre suit og nedsatt vekst. Temperaturen er en faktor som virker sammen med andre faktorer, som saltholdighet, oksygenmetning, lys, forurensnlig osv. Ger^relt synes det å være slik at stress fra en eller flere slike andre faktorer reduserer en organismes evne til å tåle ugunstige temperaturer (McLeese, 956). På den annen side kan det anføres at de organismer som lever i områder der stresset er stort, nettopp er slike som tåler store påkjenninger. Temperatur virker ofte synergistisk med giftstoffer. F.eks. fant Hoss et al. (97*0 at kombinasjon av temperatursjokk og klorering ga større dødelighet enn summen av dødelighet ved bare temperatursjokk og bare klorering. De enkelte artene i et biologisk samfunn reagerer ulikt på en temperaturendring. En art som lever ved temperaturer stort sett under de optimale vil stimuleres, andre som lever over sitt optimum med hensyn til temperatur, vil hemmes av temperaturøkningen. Dette vil kunne føre til endringer i samfunnenes sammensetning. At artssammensetningen er helt forskjellig ved forskjellige +emperaturer, er vel kjent. Organismesamfunnene i havet kan grupperes i samfunn med utbredelse som samsvarer med temperaturgrenser (Ekman, 935).

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Resultater fra tokt 14-5-2013 1. juli 2013 1 Det kommunale samarbeidsorganet Fagrådet for indre Oslofjord

Detaljer

Biomasse av planteplankton i Norskehavet

Biomasse av planteplankton i Norskehavet Biomasse av planteplankton i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 8 Biomasse av planteplankton i Norskehavet Publisert 04.04.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Planteplankton

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8.

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8. Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8. mai 2014 26. juni 2014 1 Det kommunale samarbeidsorganet «Fagrådet for

Detaljer

Kyst og Hav hvordan henger dette sammen

Kyst og Hav hvordan henger dette sammen Kyst og Hav hvordan henger dette sammen Einar Dahl, Lars Johan Naustvoll, Jon Albretsen Erfaringsutvekslingsmøte, Klif, 2. des. 2010 Administrative grenser Kyststrømmen går som en elv langs kysten Kystens

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 18.

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 18. Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 18. august 2014 16. oktober 2014 1 Det kommunale samarbeidsorganet «Fagrådet

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord 31. mars 2014 1 Det kommunale samarbeidsorganet Fagrådet for indre Oslofjord finansierer miljøovervåkingen

Detaljer

Næringssalter i Skagerrak

Næringssalter i Skagerrak Næringssalter i Skagerrak Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Næringssalter i Skagerrak Publisert 12.05.2015 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) De siste 20 årene har konsentrasjonen

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 15.

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 15. Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 15. oktober 2014 13. november 2014 1 Det kommunale samarbeidsorganet «Fagrådet

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8.

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8. Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Rapport for tokt gjennomført 8. desember 2014 14. januar 2015 1 Det kommunale samarbeidsorganet «Fagrådet

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Resultater fra tokt 18-4-2013 25. juni 2013 1 Det kommunale samarbeidsorganet Fagrådet for indre Oslofjord

Detaljer

Biomasse og produksjon av planteplankton i Barentshavet

Biomasse og produksjon av planteplankton i Barentshavet Biomasse og produksjon av planteplankton i Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 9 Biomasse og produksjon av planteplankton i Barentshavet Publisert 5.2.214 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet)

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Resultater fra tokt

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Resultater fra tokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Resultater fra tokt 14-5-2012 Det kommunale samarbeidsorganet Fagrådet for indre Oslofjord finansierer miljøovervåkingen av indre Oslofjord.

Detaljer

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo NOTAT 4. mars 21 Til: Naustdal og Askvoll kommuner, ved Annlaug Kjelstad og Kjersti Sande Tveit Fra: Jarle Molvær, NIVA Kopi: Harald Sørby (KLIF) og Jan Aure (Havforskningsinstituttet) Sak: Nærmere vurdering

Detaljer

Fjorder som økosystem. Stein Kaartvedt King Abdullah University of Science and Technology/Universitetet i Oslo

Fjorder som økosystem. Stein Kaartvedt King Abdullah University of Science and Technology/Universitetet i Oslo Fjorder som økosystem Stein Kaartvedt King Abdullah University of Science and Technology/Universitetet i Oslo Fjorder Artig å jobbe i fjorder Utbredelse Fjorder er dannet av isbreer, følgelig ved høye

Detaljer

Våroppblomstring av planteplankton i Barentshavet

Våroppblomstring av planteplankton i Barentshavet Våroppblomstring av planteplankton i Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Våroppblomstring av planteplankton i Barentshavet Publisert 13.12.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet)

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Resultater fra tokt 19-8-2013 7. oktober 2013 1 Kort oppsummering Oksygenkonsentrasjonen i de dypere deler

Detaljer

Kan opptak av atmosfærisk CO2 i Grønlandshavet redusere virkningen av "drivhuseffekten"?

Kan opptak av atmosfærisk CO2 i Grønlandshavet redusere virkningen av drivhuseffekten? Kan opptak av atmosfærisk CO2 i Grønlandshavet redusere virkningen av "drivhuseffekten"? Lisa Miller, Francisco Rey og Thomas Noji Karbondioksyd (CO 2 ) er en viktig kilde til alt liv i havet. Ved fotosyntese

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Kombinasjonstokt 24.02.2016 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann-

Detaljer

Tidspunkt for våroppblomstring av planteplankton i Barentshavet

Tidspunkt for våroppblomstring av planteplankton i Barentshavet Tidspunkt for våroppblomstring av planteplankton i Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tidspunkt for våroppblomstring av planteplankton i Barentshavet Publisert 23.06.2014 av Overvåkingsgruppen

Detaljer

Miljøovervåking av Indre Oslofjord

Miljøovervåking av Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Resultater fra tokt 16-4-2012 15. mai 2012 1 Det kommunale samarbeidsorganet Fagrådet for indre Oslofjord

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Resultater fra tokt 27-8-2012 14. september 2012 1 Det kommunale samarbeidsorganet Fagrådet for indre

Detaljer

A /S Norske Shell - S øknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

A /S Norske Shell - S øknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Attn. Si ssel Sandgrind A/S Norske Shell P. O. Box 40 4098 Tananger Norway Telefon +47 71564000 Mobiltelefon +47 99321 139 E - post janmartin.haug

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt 12.10.2015 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og

Detaljer

Grønn overgang III Er integrasjon i det marine økosystemet bedre enn å ta slammet på land?

Grønn overgang III Er integrasjon i det marine økosystemet bedre enn å ta slammet på land? Grønn overgang III Er integrasjon i det marine økosystemet bedre enn å ta slammet på land? Tema i dag: Akvakultur interaksjon med marin økosystem Kjell Inge Reitan, Olav Vadstein og Yngvar Olsen Avfallsproduksjon

Detaljer

Integrert akvakultur har stort potensiale til å redusere påvirkning fra fiskeoppdrett

Integrert akvakultur har stort potensiale til å redusere påvirkning fra fiskeoppdrett Integrert akvakultur har stort potensiale til å redusere påvirkning fra fiskeoppdrett All domestisert oppdrett av dyr skaper påvirkning! Akvatisk mat produksjon har stor potensiale at bli økologisk bærekraftig

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt 12.05.2015 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport Hovedtokt 07.12.2015 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og

Detaljer

Sjødeponi ved planlagt kobbergruve, Nussir Repparfjorden. Lis Lindal Jørgensen på veiene av Jan Helge Fosså og Terje van der Meeren

Sjødeponi ved planlagt kobbergruve, Nussir Repparfjorden. Lis Lindal Jørgensen på veiene av Jan Helge Fosså og Terje van der Meeren Sjødeponi ved planlagt kobbergruve, Nussir Repparfjorden Lis Lindal Jørgensen på veiene av Jan Helge Fosså og Terje van der Meeren Havforskningsinstituttets sin rolle Nøytralt institutt med kunnskap og

Detaljer

Biomasse og produksjon av planteplankton i Norskehavet

Biomasse og produksjon av planteplankton i Norskehavet Biomasse og produksjon av planteplankton i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Biomasse og produksjon av planteplankton i Norskehavet Publisert 08.02.2013 av Miljødirektoratet ja Planteplankton

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Miljøovervåking av Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Resultater fra tokt 14-10-2013 15. november 2013 1 Kort oppsummering En større del av vannmassene i fjorden

Detaljer

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 3.-6. mars 2011.

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 3.-6. mars 2011. 1 Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 1 2011 Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 3.-6. mars 2011. Terje van der Meeren 1 og Håkon Otterå 2 1 Havforskningsinstituttet,

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Fysisk, kjemisk beskrivelse av Sagvikvatnet i Tustna kommune, Møre og Romsdal. FORFATTER: dr.philos. Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER : Stolt Sea Farm, ved Endre

Detaljer

Organisk avfall fra storskala oppdrett problem eller ressurs?

Organisk avfall fra storskala oppdrett problem eller ressurs? Organisk avfall fra storskala oppdrett problem eller ressurs? Kjell Inge Reitan kjell.i.reitan@ntnu.no NTNU Institutt for biologi Tema i dag: Akvakultur interaksjon med marin økosystem Avfallsproduksjon

Detaljer

Miljøovervåking av Indre Oslofjord

Miljøovervåking av Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Resultater fra tokt 18-2-2013 9. april 2013 1 Det kommunale samarbeidsorganet Fagrådet for indre Oslofjord

Detaljer

Miljøovervåking av Indre Oslofjord

Miljøovervåking av Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Resultater fra tokt 9-12-2013 http://www.hdwallpapersplus.com/santa-claus-wallpapers.html 18. desember

Detaljer

Artssammensetning dyreplankton i Nordsjøen

Artssammensetning dyreplankton i Nordsjøen Artssammensetning dyreplankton i Nordsjøen Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Artssammensetning dyreplankton i Nordsjøen Publisert 12.05.2015 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet)

Detaljer

Artssammensetning planteplankton i Barentshavet

Artssammensetning planteplankton i Barentshavet Artssammensetning planteplankton i Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Artssammensetning planteplankton i Barentshavet Publisert 26.06.2017 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet)

Detaljer

Artssammensetning planteplankton i Barentshavet

Artssammensetning planteplankton i Barentshavet Artssammensetning planteplankton i Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Artssammensetning planteplankton i Barentshavet Publisert 18.02.2010 av Miljødirektoratet ja Hvilke grupper og arter av plankteplankton

Detaljer

Våroppblomstring av planteplankton i Nordsjøen

Våroppblomstring av planteplankton i Nordsjøen Våroppblomstring av planteplankton i Nordsjøen Innholdsfortegnelse Side 1 / 6 Våroppblomstring av planteplankton i Nordsjøen Publisert 14.12.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet)

Detaljer

Toktrapport kombitokt

Toktrapport kombitokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport kombitokt 18.04.2017 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og

Detaljer

Tidspunkt for våroppblomstring

Tidspunkt for våroppblomstring Tidspunkt for våroppblomstring Tidspunktet for våroppblomstring av planteplankton har betydning for produksjon av larver og yngel, og påvirker dermed hele den marine næringskjeden i Barentshavet. Solen

Detaljer

Småkraft effekt på bunndyr og fisk

Småkraft effekt på bunndyr og fisk Småkraft effekt på bunndyr og fisk Svein Jakob Saltveit Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Prosjektet Etterundersøkelser ved små kraftverk: evaluering av endret vannføring Skal: øke kunnskapen

Detaljer

Miljøovervåking av Indre Oslofjord

Miljøovervåking av Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Miljøovervåking av Indre Oslofjord Resultater fra tokt 13-2-2012 4. mai 2012 1 Det kommunale samarbeidsorganet Fagrådet for indre Oslofjord

Detaljer

April: 2014 - Det spirer i den blå åker - Alger

April: 2014 - Det spirer i den blå åker - Alger April: 2014 - Det spirer i den blå åker - Alger Havet spirer! Hver vår ser vi det samme i kystvannet. Fjorder og viker blir grumsete og etter hvert melkegrønne. Hva kommer det av. Er det farlig, er det

Detaljer

Våroppblomstring av planteplankton i Norskehavet

Våroppblomstring av planteplankton i Norskehavet Våroppblomstring av planteplankton i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 6 Våroppblomstring av planteplankton i Norskehavet Publisert 16.12.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet)

Detaljer

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene. Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene. Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk A national institute INSTITUTE OF MARINE RESEARCH TROMSØ DEPARTMENT INSTITUTE OF MARINE

Detaljer

FISKEBESTANDEN I SOGNSVANNSBEKKEN OG FROGNERELVA I 2002.

FISKEBESTANDEN I SOGNSVANNSBEKKEN OG FROGNERELVA I 2002. 2 FISKEBESTANDEN I SOGNSVANNSBEKKEN OG FROGNERELVA I 2002. Svein Jakob Saltveit og Trond Bremnes Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI), Universitetet naturhistoriske museer og botaniske

Detaljer

Planteplankton og støtteparametere

Planteplankton og støtteparametere Planteplankton og støtteparametere O 2 1 Planteplankton (planktoniske alger) I klassifieringsveileder 2:2013 inngår pr. i dag kun biomasse-parameteren klorofyll a som parameter for kvalitetselementet planteplankton.

Detaljer

Toktrapport kombitokt

Toktrapport kombitokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport kombitokt 26.10.2016 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

Storskala miljøforhold og utviklingstrekk i sjø Utdrag fra HI-rapport 2015: Marine naturforhold og naturverdier i Færder nasjonalpark

Storskala miljøforhold og utviklingstrekk i sjø Utdrag fra HI-rapport 2015: Marine naturforhold og naturverdier i Færder nasjonalpark Storskala miljøforhold og utviklingstrekk i sjø Utdrag fra HI-rapport 2015: Marine naturforhold og naturverdier i Færder nasjonalpark I dette kapittelet vektlegges ytre påvirkninger, som stasjonært plante-

Detaljer

Feltkurs. fjæra som økosystem elevhefte. Navn:

Feltkurs. fjæra som økosystem elevhefte. Navn: Feltkurs fjæra som økosystem elevhefte Dato: Klasse: Navn: 1 Kompetansemål: Kompetansemål etter 10. årstrinn Forskerspiren formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og

Detaljer

Økosystemene i Nordsjøen og Skagerrak

Økosystemene i Nordsjøen og Skagerrak 3 Økosystemene i Nordsjøen og Skagerrak 3.1 Havklima Nordsjøen Sammenliknet med Norskehavet og Barentshavet er Nordsjøen et meget grunt hav. To tredjedeler av Nordsjøen er grunnere enn 100 m. Den dypeste

Detaljer

NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING

NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING Kurs om avløpsregelverket 25. og 26. april 2006 Et samarbeid mellom SFT, NORVAR og Fylkesmannen Fylkesmannen i Telemark NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING Basert på standardforedrag

Detaljer

Toktrapport kombitokt

Toktrapport kombitokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport kombitokt 07.12.2016 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og

Detaljer

FAKTA. Tareskog nedbeitet av kråkeboller utenfor Midt-Norge: Beiting av grønne kråkeboller i tareskog. har tareskogen fått bestå urørt.

FAKTA. Tareskog nedbeitet av kråkeboller utenfor Midt-Norge: Beiting av grønne kråkeboller i tareskog. har tareskogen fått bestå urørt. FAKTA-ark Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. Stiftelsen har ca. 21 ansatte (1994) og omfatter NINA - Norsk

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Månedlige temperatur, salinitets og oksygen registreringer ved Vadsø fra mars 1 til februar 2 og kort vurdering av. Akvaplan-niva rapport - - - - - - - -1-1 - Temperatur 1 2 Mars Mai Juli September November

Detaljer

Effekter av gruveutslipp i fjord. Hva vet vi, og hva vet vi ikke. Jan Helge Fosså Havforskningsinstituttet

Effekter av gruveutslipp i fjord. Hva vet vi, og hva vet vi ikke. Jan Helge Fosså Havforskningsinstituttet Effekter av gruveutslipp i fjord Hva vet vi, og hva vet vi ikke Jan Helge Fosså Havforskningsinstituttet 1 1 Havforskningsinstituttets rolle Gi råd til myndighetene slik at marine ressurser og marint miljø

Detaljer

Vurdering av helse- og miljøeffekter ved bruk av flubenzuroner ved avlusing av oppdrettsfisk

Vurdering av helse- og miljøeffekter ved bruk av flubenzuroner ved avlusing av oppdrettsfisk R A P P O R T F R A H A V F O R S K N I N G E N Nr. 4-2010 Vurdering av helse- og miljøeffekter ved bruk av flubenzuroner ved avlusing av oppdrettsfisk Ole Bent Samulesen og Arne Ervik www.imr.no VURDERING

Detaljer

Næringssalter en ressurs eller et problem?

Næringssalter en ressurs eller et problem? 1 æringssalter en ressurs eller et problem? Yngvar Olsen orges teknisk-naturvitenskapelige universitet (TU) Trondheim yngvar.olsen@bio.ntnu.no rogram Årssamling FHL Midtnorsk Havbrukslag 2-3. mars 2010

Detaljer

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Zoologisk Museum

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Zoologisk Museum Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Zoologisk Museum Rapport nr. 234 2004 ISSN 0333-161x Fiskedød i Sognsvannsbekken august 2004 Trond Bremnes og Åge Brabrand Universitetet i Oslo

Detaljer

Vurdering av eutrofieringssituasjonen i kystområder, med særlig fokus på Hardangerfjorden og Boknafjorden. Stein Fredriksen Universitetet i Oslo

Vurdering av eutrofieringssituasjonen i kystområder, med særlig fokus på Hardangerfjorden og Boknafjorden. Stein Fredriksen Universitetet i Oslo Vurdering av eutrofieringssituasjonen i kystområder, med særlig fokus på Hardangerfjorden og Boknafjorden Stein Fredriksen Universitetet i Oslo Ekspertgruppen Kjersti Sjøtun (Universitetet i Bergen) Hartvig

Detaljer

Toktrapport kombitokt

Toktrapport kombitokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport kombitokt 20.02.2017 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og

Detaljer

Konsekvenser av taredyrking på miljøet:

Konsekvenser av taredyrking på miljøet: Temamøte om taredyrking i Trøndelag, 2. juni 2014 Konsekvenser av taredyrking på miljøet: Hvordan kan vi sikre at taredyrking ikke påvirker miljøet negativt? Ole Jacob Broch SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Detaljer

RAPPORT LNR 5734-2009. Temperaturmålinger ved Jarlsø, Tønsberg i 2008

RAPPORT LNR 5734-2009. Temperaturmålinger ved Jarlsø, Tønsberg i 2008 RAPPORT LNR -00 Temperaturmålinger ved Jarlsø, Tønsberg i 008 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge Gaustadalléen

Detaljer

Bekreftelse på utført resipientundersøkelse ved Kvithylla, samt foreløpige resultater

Bekreftelse på utført resipientundersøkelse ved Kvithylla, samt foreløpige resultater Kontoradresse: Strandaveien, Lauvsnes Postadresse: Lauvsneshaugen 7, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 909 43 493 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541

Detaljer

Økosystempåvirkning i 10 år - fra lokal til global JOHANNA JÄRNEGREN

Økosystempåvirkning i 10 år - fra lokal til global JOHANNA JÄRNEGREN Økosystempåvirkning i 10 år - fra lokal til global JOHANNA JÄRNEGREN Økosystempåvirkning Økosystem - et dynamisk kompleks av planter, dyr og mikroorganismer som i samspill med det ikke-levende miljø utgjør

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN INTERN TOKTRAPPORT

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN INTERN TOKTRAPPORT IT II-92 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN INTERN TOKTRAPPORT Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: "G.M. Dannevig" 4.- 11. september 1991 Sørlandskysten mellom Arendal og Flekkefjord

Detaljer

International Produced Water Conference, oktober 2007, St. John s Canada Environmental Risks and Advances in Mitigation Technologies

International Produced Water Conference, oktober 2007, St. John s Canada Environmental Risks and Advances in Mitigation Technologies International Produced Water Conference, oktober 2007, St. John s Canada Environmental Risks and Advances in Mitigation Technologies Kort oversikt Torgeir Bakke og Ingunn Nilssen Tid: 17-18 oktober Sted:

Detaljer

Presentasjon av masteoppgaven:

Presentasjon av masteoppgaven: Presentasjon av masteoppgaven: Upstream lakes as Sinks or Sources of Particles and Nutrients Impact on Phytoplankton growth in Downstream Recipients - A Case Study from the Årungen Water Course Av: Anna-Sara

Detaljer

Forvaltningsplan for marine verdier i Ytre Hvaler nasjonalpark. Resultat av arbeidsmøtet april 2009

Forvaltningsplan for marine verdier i Ytre Hvaler nasjonalpark. Resultat av arbeidsmøtet april 2009 Forvaltningsplan for marine verdier i Ytre Hvaler nasjonalpark Resultat av arbeidsmøtet april 2009 Resultat 1) Fastsette naturkvaliteter/ økosystemer som skal bevares 2) Definere bevaringsmål 3) Identifisere

Detaljer

FAKTORER SOM PÅVIRKER OPPBLOMSTRING AV CYANOBAKTERIER I ÅRUNGEN - EN RISIKOVURDERING

FAKTORER SOM PÅVIRKER OPPBLOMSTRING AV CYANOBAKTERIER I ÅRUNGEN - EN RISIKOVURDERING FAKTORER SOM PÅVIRKER OPPBLOMSTRING AV CYANOBAKTERIER I ÅRUNGEN - EN RISIKOVURDERING Gunnhild Riise, Thomas Rohrlack Aleksandra T. Romarheim, Johnny Kristiansen, Pål Brettum og Tore Krogstad Årungen Catchment

Detaljer

72.75$33257Ã +$9)256.1,1*,167,7877(7Ã TOKTNR.: AVGANG: Bodø 07 juni ANKOMST: Tromsø 06 juli Barentshavet fra 17 Ø til 40 Ø.

72.75$33257Ã +$9)256.1,1*,167,7877(7Ã TOKTNR.: AVGANG: Bodø 07 juni ANKOMST: Tromsø 06 juli Barentshavet fra 17 Ø til 40 Ø. Ã Ã +$9)256.1,1*,167,7877(7Ã Ã 3HODJLVNÃ6HNVMRQÃ Ã 72.75$33257Ã FARTØY: TOKTNR.: 2002107 AVGANG: Bodø 07 juni 2002 ANKOMST: Tromsø 06 juli 2002 OMRÅDE: Barentshavet fra 17 Ø til Ø. 'HWÃEOHÃLNNHÃJMRUWÃXQGHUV

Detaljer

Jeg skal prøve å svare så godt som jeg kan på spø rsmålene dine!

Jeg skal prøve å svare så godt som jeg kan på spø rsmålene dine! tirsdag, 17. mars 2015 Hei Arne, Det var hyggelig å møte deg igjen! Jeg skal prøve å svare så godt som jeg kan på spø rsmålene dine! Oppstrømningen i Lysefjorden tilfører overflatelaget næringssalter med

Detaljer

Forurensning i norsk vårgytende sild i Norskehavet

Forurensning i norsk vårgytende sild i Norskehavet Forurensning i norsk vårgytende sild i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Forurensning i norsk vårgytende sild i Norskehavet Publisert 08.02.2012 av Miljødirektoratet ja Nivåene av miljøgifter

Detaljer

Toktrapport kombitokt

Toktrapport kombitokt Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Toktrapport kombitokt 18.08.2016 Miljøovervåkning av Indre Oslofjord 1 Bakgrunn - Miljøovervåkning Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og

Detaljer

Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen

Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak NOTAT Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen Utført av Akvaplan-niva AS for faggruppen for Nordsjøen 20.05.2010 TA-nummer: 2658/2010

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Bugårdsdammen Et vannprosjekt av Andreas Jahrn Helene Nøsterud Steinar Næss Veileder: Tore Nysæther

Bugårdsdammen Et vannprosjekt av Andreas Jahrn Helene Nøsterud Steinar Næss Veileder: Tore Nysæther Bugårdsdammen Et vannprosjekt av Andreas Jahrn Helene Nøsterud Steinar Næss Veileder: Tore Nysæther Utført av 2LAa ved Sandefjord V.G.S 2003 1 Innholdsfortegnelse 2 Side 1 Forside 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

BioReco. (Biological Recovery) Rensing av vann med BioReco og Terra Biosa. BioReco Aps Biosa Norge as

BioReco. (Biological Recovery) Rensing av vann med BioReco og Terra Biosa. BioReco Aps Biosa Norge as BioReco (Biological Recovery) Rensing av vann med BioReco og Terra Biosa BioReco Aps Biosa Norge as BioReco (Biological Recovery) biologisk gjenoppbygging av vann med effektiv oksygentilførsel BioRecos

Detaljer

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 1. juni 2010.

Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 1. juni 2010. 1 Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 3-2010 Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 1. juni 2010. Terje van der Meeren 1 og Knut E. Jørstad 2 1 Havforskningsinstituttet,

Detaljer

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av Rovebekken Undersøkelser av ørretbestanden August 2008 En undersøkelse utført av Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Sandefjord Lufthavn AS. Rapporten er en del av miljøoppfølgingen overfor

Detaljer

MULTICONSULT. 2. Bakgrunnsdata

MULTICONSULT. 2. Bakgrunnsdata MULTICONSULT Figur 1 Skansedammen nedtappet på 1980-tallet. Her viser innløpet for fontenen. Man legger også merke til at det er mest fjell nærmest Brannstasjonen, noe som underbygger registreringsrapportens

Detaljer

NORSKEKYSTEN ETT AV VERDENS RIKESTE FISKEFELT I FARE. HVA HAR SKJEDD?

NORSKEKYSTEN ETT AV VERDENS RIKESTE FISKEFELT I FARE. HVA HAR SKJEDD? Forslag til kronikk: Johannes Hamre Pensjonert havforsker NORSKEKYSTEN ETT AV VERDENS RIKESTE FISKEFELT I FARE. HVA HAR SKJEDD? Energi i form av varme fra solen er grunnlaget for all biologisk vekst på

Detaljer

Innsjøinterne tiltak for å bedre forurensningssituasjonen i Eutrofe innsjøer. av Dag Berge

Innsjøinterne tiltak for å bedre forurensningssituasjonen i Eutrofe innsjøer. av Dag Berge Innsjøinterne tiltak for å bedre forurensningssituasjonen i Eutrofe innsjøer av Dag Berge Innsjøinterne tiltak generell liste Fortynning og utspyling med renere vann Lede eventuelle restutslipp ut på dypt

Detaljer

Er løst, naturlig organisk materiale (humus) et forurensningsproblem?

Er løst, naturlig organisk materiale (humus) et forurensningsproblem? Er løst, naturlig organisk materiale (humus) et forurensningsproblem? Rolf D. Vogt & Egil Gjessing Gruppen for Miljøkjemi, UiO Helge Liltved (NIVA) har i stor grad bidratt med materiale til foredraget

Detaljer

Makrell i Norskehavet

Makrell i Norskehavet Makrell i Norskehavet Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/nmiljotilstanden-i-nfiskebestander/makrell-i-nmakrell-i-n Side 1 / 5 Makrell i Norskehavet Publisert 21.04.2015 av

Detaljer

Mobile renseløsninger vaskevann fra veitunneler

Mobile renseløsninger vaskevann fra veitunneler Mobile renseløsninger vaskevann fra veitunneler Eilen Arctander Vik, PhD Presentation på NORWAT: Veg og vannforurensning Teknologidagene 22-24. September 2015 Clarion Hotel & Congress, Trondheim Presentasjonens

Detaljer

Vanndirektivet - Kystvann

Vanndirektivet - Kystvann Vanndirektivet - Kystvann Einar Dahl Havforskningsinstituttet Foredrag, Fylkesmannen i Aust-Agder 1. juni 2010 Kystvann Vannforskriften Saltvann fra en nautisk mil utenfor grunnlinjen og inntil land eller

Detaljer

Bekreftelse på utført C-undersøkelse ved lokalitet Brakstadsundet

Bekreftelse på utført C-undersøkelse ved lokalitet Brakstadsundet Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541 Org. Nr.: 982 226 163 Namdal Settefisk AS

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

EUTROFIOVERVÅKNING I YTRE OSLOFJORD

EUTROFIOVERVÅKNING I YTRE OSLOFJORD Vedlegg 1 til konkurransegrunnlag FAGRÅD FOR YTRE OSLOFJORD EUTROFIOVERVÅKNING I YTRE OSLOFJORD 2012 OVERVÅKNINGSPROGRAM Rygge 12.10.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering... 3 2 Tilførsler... 3 3 Overvåkning

Detaljer

Radioaktivitet i produsert vann

Radioaktivitet i produsert vann Radioaktivitet i produsert vann Nullutslippsmålet og OSPAR Helsfyr, 22.10.2014 www.nrpa.no Statens strålevern Statens strålevern er et direktorat under helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet,

Detaljer

Kan sykdom hos oppdrettslaks gi færre villaks? Åse Helen Garseth og Eirik Biering

Kan sykdom hos oppdrettslaks gi færre villaks? Åse Helen Garseth og Eirik Biering Kan sykdom hos oppdrettslaks gi færre villaks? Åse Helen Garseth og Eirik Biering La oss starte med å definere hva vi vet... Helsesituasjonen hos oppdrettslaks (2013-tall) SAV/PD 99 Smittsomme sykdommer

Detaljer

Sedimentovervåking og grunnlagsundersøkelser 2013

Sedimentovervåking og grunnlagsundersøkelser 2013 Sedimentovervåking og grunnlagsundersøkelser 2013 Norskehavet - Grunnlagsundersøkelser Region 9 - Overvåking og grunnlagsundersøkelser Region 10 - Grunnlagsundersøkelser Sam Arne Nøland 21.okt. 2014 1

Detaljer

[2D] Målet for opplæringa er at elevane skal kunne gjere greie for korleis ytre faktorar verkar inn på fotosyntesen.

[2D] Målet for opplæringa er at elevane skal kunne gjere greie for korleis ytre faktorar verkar inn på fotosyntesen. Bi2 «Energiomsetning» [2D] Målet for opplæringa er at elevane skal kunne gjere greie for korleis ytre faktorar verkar inn på fotosyntesen. Oppgave 1a, 1b, 1c V1984 Kurven viser hvordan C0 2 -innholdet

Detaljer

EUTROFIOVERVÅKNING I YTRE OSLOFJORD

EUTROFIOVERVÅKNING I YTRE OSLOFJORD FAGRÅD FOR YTRE OSLOFJORD EUTROFIOVERVÅKNING I YTRE OSLOFJORD 2014-2018 OVERVÅKNINGSPROGRAM Rygge 16.09.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering... 3 2 Tilførsler... 3 3 Overvåkning av vannmasser... 3 3.1

Detaljer

Visuell dykkerinspeksjon av prosessutløpet til. Stolt Sea Farm. Kvinesdal kommune Rapport nr

Visuell dykkerinspeksjon av prosessutløpet til. Stolt Sea Farm. Kvinesdal kommune Rapport nr Visuell dykkerinspeksjon av prosessutløpet til Stolt Sea Farm Kvinesdal kommune Rapport nr. 7810 02.01.10 1 Visuell dykkerinspeksjon av prosessutløpet til Stolt Sea Farm Kvinesdal kommune Rapport nr. 7810

Detaljer

Indre Oslofjord og miljømål Bunnefjorden

Indre Oslofjord og miljømål Bunnefjorden Miljømål Bunnefjorden Rapport fase 3 - Prosjekt PURA Birger Bjerkeng John Arthur Berge Jan Magusson Jarle Molvær Are Pedersen Morten Schaaning Indre Oslofjord og miljømål Bunnefjorden Norsk institutt for

Detaljer