Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE"

Transkript

1 BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

2 2

3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING BUDSJETTPROFIL KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!) REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG ØKONOMISKE RAMMER RAMMER DRIFTSBUDSJETT INVESTERINGER FINANSIERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FORSLAG TIL VEDTAK KOMMENTARER FRA ENHETENE...23 Enhet 10 Politisk virksomhet...23 Enhet 11 Andre råd og utvalg...23 Enhet 12 Næring...23 Enhet 13 Tilskudd til kirke og trossamfunn...23 Enhet 14 Diverse Fellesutgifter...23 Enhet 15 Administrativ ledelse...23 Enhet 16 Stabsorganisasjon...23 Enhet 17 Støttefunksjoner...23 Enhet 47 Havnevesen...24 Enhet 20 Oppvekst felles...25 Enhet 21 Barnehagene...25 Enhet 22 Ore skole...27 Enhet 23 Borhaug skole...27 Enhet 24 Vanse skole...27 Enhet 25 Lista ungdomsskole...28 Enhet 26 Farsund barne- og ungdomsskole...28 Enhet 27 Voksenopplæringen...29 Enhet 28 Kultur og idrett Enhet 29 PPT Lister...30 Enhet 30 Forvaltning helse og omsorg...30 Enhet 31 NAV kommune Sosialtjenesten...32 Enhet 32 Psykisk helse og barne- og ungdomstjenester...33 Enhet 33. Institusjonstjenester sone Farsund...34 Enhet 34 Listaheimen - skjermet...35 Enhet 35 Hjemmetjenester sone Vanse Enhet 36 Hjemmetjenester sone Farsund...38 Enhet 38 Funksjonshemmede sone Vanse...38 Enhet 39 Funksjonshemmede sone Farsund...39 Enhet 64 Listaheimen - somatikk...39 Enhet 41 Teknisk drift - ansvarsområder 1610,1640,1641,1642,1643 og Enhet 45 Landbruk Vedlegg 1 - Budsjettrundskriv til enhetene Vedlegg 2 - Kontrollutvalgets budsjett for Vedlegg 3 Budsjettet for budsjettenhet pr hovedpost Vedlegg 4 Budsjettskjema 1A og økonomisk oversikt driftsbudsjett

4 1. INNLEDNING Rådmannens budsjettforslag for Farsund kommune 2011 legges med dette fram. Budsjettet er utarbeidet i tråd med rammer vedtatt i formannskapet Det er lite rom for ønsketenking og nye tiltak. Rammene som var satt er for noen enheters vedkommende svært trange, mens de fleste vel kan klare å opprettholde driftsnivået fra Jeg har i denne framleggelsen valgt å holde budsjettrammene fra formannskapet konstante, men må legge vekt på å forklare noe av de innspill som er kommet fra de ulike enhetene. Ved en nøyere gjennomgang av alle budsjettstørrelser, har jeg funnet å kunne øke finansielle inntekter noe i forhold til ved framleggelsen av budsjettrammesaken for formannskapet. Dette har ført til at nettorammen nå er 2,058 mill kr i forhold til 1 mill kr. Vi skal i fortsettelsen se at diss vil komme godt med ved salderingen av budsjettet, Farsund formannskap fattet i møte , F-sak 10/51, slikt vedtak: 1. Farsund formannskap vedtar rammer for enhetenes budsjetter for 2011 i hht. justert forslag fra rådmannen dat Det settes ned en prosjektgruppe bestående av administrativt og politiske representanter som får i oppgave å utrede en fremtidig modell for helse- og omsorg i Farsund, herunder behov for institusjonsplasser, omsorgsplasser og tilbud til hjemmeboende. I dette ligger at man også vurderer hva og hvilke bygg som er hensiktsmessige å bruke, bygge eller ta bort. Dette er et omfattende arbeid som vil ta noe tid. I mellomtiden foreslås 72-bygget brukt med dagens 10 plasser. 3. Pkt. 2 fremmes som egen sak til formannskapet første møte. Budsjettsaken ble lagt fram for Landbruksutvalget og for Levekår og Teknisk utvalg i møte Landbruksutvalget sluttet seg enstemmig til forslaget fra administrasjonen Teknisk utvalg tok administrasjonens forslag til etterretning. Utvalg for Levekår hadde ingen spesielle merknader i forbindelse med orienteringen. 4

5 2. BUDSJETTPROFIL Rådmannen ønsker i sammenheng med budsjettframlegget å vektlegge, og sette fokus på det gode tjenestetilbudet Farsund kommune gjør og gir. Vi planlegger gjennom budsjettet for 2011 å utføre tjenester og service, forvaltningsoppgaver og omsorg for brutto kr, fordelt på: Årsbudsjett 2011 Årsbudsjett 2010 Regnskap 2009 Formannskap Oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk utvalg Finans Som en kan forstå er Farsund kommune en organisasjon som er rettet på tjenesteyting i lokalsamfunnet av stor betydning og med store ressurser. Det arbeider ca 540 årsverk fordelt på 773 mennesker for å yte disse tjenestene. Den daglige tilbakemeldingen som ulike kommunale enheter får fra innbyggere og brukere er meget gode. Det generelle inntrykket er at kommunens ulike enheter gjør en god innsats på sine områder som settes pris på av den enkelte innbygger og tjenestemottaker. Med så store ressurser og så mange personer i arbeid, er det av vesentlig betydning at vi jobber med de rette tingene på riktig måte. Spørsmålet blir altså først og fremst om vi bruker de resurssene vi har riktig. Kan vi få mer ut av pengene ved å gjøre ting annerledes. Er det noen tjenester vi kan klare oss med mindre av. Kan andre gjøre det bedre og billigere, osv. Tall fra Kostra gir oss en god oversikt over den enkelte kommunes drift i forhold til andre kommuner. Det vises her til oversikt på SSB s Kostra nettsider: Viser også til tabell vedlagt med enkelte utvalgte Kostra-tall, og sammenligninger. Vil med en gang advare mot bastante konklusjoner ved avvik pga faren for feil eller mangler i statistikken. Kommunens organisasjon er i og vil alltid være i endring. Behov og krav endres hele tiden og dette påvirker behov for tjenester. Endringer må imidlertid gjøres gjennom prosesser hvor klare målsettinger ligger til grunn og strenge prioriteringer. ADMINISTRASJON Kommunens administrasjonsutgifter økte når vi ser på sammenlignbare Kostra tall. Dette er nytt og jeg kan umiddelbart ikke se hva som skal være grunnen til dette. Det kan være avskrivninger av administrasjonsbygg og innlemming av Skjærgårdspark og Naturarv- 5

6 prosjektet som gjør dette. I så fall vil det fortsette å øke i 2010 hvor innlemming av Lister PPT og Lister bartnevern også vil spille en rolle. Rådmannen har som varslet innført styringssamtaler med kommunalsjefene med målsettinger for året, som følges opp på slutten av året. Dette har kommunalsjefene videreført overfor sine enhetsledere. Denne styringsmåten vil videreføres og styrkes inni Alle ledere får gjennom dette klare målsettinger for sitt område som skal følges opp i løpet av året. Oppfølging og rapportering er i løpet av 2010 betydelig utvidet, og krever stadig mer av enhetslederne mht styring og kontroll i forhold til ledelse. Målsetting for 2011: Kommuneadministrasjonen må i 2011 spesielt arbeide for en effektiv iverksetting av politiske vedtak, og legge til rette for rasjonell drift i enhetene. OPPVEKST OG KULTUR Skole. Skolene i Farsund er veldrevet og relativt rimelig drevet i forhold til gjennomsnittet i landet. Resultatene på elevprøvene er noe dårligere enn landsgjennomsnittet. Det er ingen grunn til å trekke en direkte konklusjon mellom de nevnte to forhold. På skoleområdet som andre områder bør vi stadig tilstrebe oss å bli bedre. Jeg mener at vi bør ha som en målsetting å gjøre det bedre enn gjennomsnittet i Vest-Agder på skoleprøvene. Målsetting for 2010: Bedre resultater på de nasjonale prøvene for alle skolene! Kultur. Farsund kommune bruker noe mindre andel av sitt budsjett enn gjennomsnittskommunen. Vi har likevel et meget godt utviklet tilbud på så vel idrett som annen kultur. Ikke minst er vi gode på friluftsliv, med et vell av ulike turløyper og muligheter for utøvelse av friluftsliv. Jeg nevner sjøen og båtliv, fiske og fangst, flysport, motorsport av ulike slag, ballspill i hall, i binge, på gress, på kunstgress og naturgress, sandsport, kiting, surfing, all innendørs idrett, innendørs svømmebasseng, utendørs badeanlegg, kajakk, seiling - ja og mye mer. I tillegg et stort antall med lokale grendehus og kultur lokaler, for møter, dans, musikkutøvelse og konserter. Siste skudd på stammen Nordberg Fort, er blitt et allaktivitetshus med mange muligheter. Turismesatsingen er i år en iverksettelse av den nye ordningen med ny reiselivsorganisasjon for kommunene i Lister. Etableringen av helårs turistkontor i nye lokaler i Torvgaten, vil for første gang få prøvd seg. Det er en målsetting at Farsund skal ha et profesjonelt turistkontor som også får maksimalt ut av de samarbeidsrelasjoner som vi er tilknyttet gjennom Region Lister og Visit Sørlandet. Havna har plass til mange flere turister og de kan ligge her i større 6

7 deler av sesongen. Utnevnelsen av Årets Gjestehavn 2010 må brukes for alt det er verdt i denne sammenheng. Målsetting for 2011: Dra nytte av nyorganiseringen innenfor turisme slik at flere blir oppmerksom på vår kommunes fortrinn i reiselivssammenheng. Utnytte cruise-anløpene forretningsmessig, og legge grunnlag for gjennbesøk fra passasjerer og andre turister som kommer for en kort periode på en kortere omvisning. Utnytte Skjærgårdsparken i turistsammenheng. Medvirke i verdiskapningen og merverdien som Sør-norsk Kystkultur bidrar til. HELSE- OG OMSORG Selv om sykefraværet er vesentlig redusert i løpet av 2010 slik målsettingen var er det fremdeles en problemstilling at enkelte enheter har et for høyt sykefravær. Nytt turnusprogram innført i 2010 må i løpet av 2011 gi en god oversikt over ansatte og disponeringen av disse, samtidig som man i størst mulig grad unngår overtid og ekstravakter. Arbeidet for å redusere uønsket deltid, er fortsatt sentralt. Målet her er at ingen skal arbeide i stillinger mindre enn de ønsker. Arbeidet den nye prosjektgruppe skal gjøre å utrede en fremtidig modell for helse- og omsorg i Farsund, herunder behov for institusjonsplasser, omsorgsplasser og tilbud til hjemmeboende, blir meget viktig. I dette ligger at man også vurderer hva og hvilke bygg som er hensiktsmessige å bruke, bygge eller ta bort. Arbeidet kan bli omfattende. I mellomtiden er 72-bygget vedtatt brukt med dagens 10 plasser. Det er ei utfordring i Helse og omsorgssektoren i hele Norge så vel som i Farsund, å fokusere på forebygging og rehabilitering som kan forlenge livskvalitet og evne til i størst mulig grad å være selvhjulpen. Dette er det slik jeg ser det, umåtelig viktig å vektlegge stadig sterkere. Det er viktig å sette stor fokus på antall sykesenger, fordi dersom det brukes for mye ressurser her, får vi for lite fokus og tyngde på den forebyggende delen og til omsorgstrappas laveste trinn. Målsetting for 2011: Holde enhetene innenfor de gitte budsjettrammer, utvikle mer kostnadseffektive måter å yte hjelp med utgangspunkt i tjenestemottakers ressurser. Utnytte omsorgstrappas muligheter fullt ut. Redusere sykefraværet Øke stillingsstørrelsene (redusere ufrivillig deltid). Fokus på forebygging og rehabilitering Redusere bruk av overtid og vikarer til å være innenfor budsjett. 7

8 TEKNISK SEKTOR Teknisk drift Sektoren har mange utfordringer på driftssiden. VAR-området påvirker de fleste innbyggerne våre. Likeså gjør veier, gater og torg, parkeringsplasser og parkanlegg. Sektoren får noe mer midler å rutte med for 2011, for å kompensere for større ansvar og flere oppgaver. Det er avsatt over 20 mill kr til forbedring av rør og vannkvalitet, en satsning som videreføres i Veivedlikehold er viktig innenfor laver ressurser. Budsjettet forutsetter at vinteren blir mindre krevende enn forrige. Vi har også fått ansvar for flere km-kommunal vei som følge av Listerpakken. Vedlikehold av kommunens bygg, som i reelle verdier er på over 400 mill kr, er en viktig del av sektoren.. Målsetting for 2011: VAR-tjenestene fremstår slik at alle abonnentene er fornøyd. Kommunen skal fremstå som ren og ryddig i offentlige rom, veier og parker. Kommunale bygg vedlikeholdes godt og fremstår presentable. Teknisk forvaltning Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker (kalenderdager) har vært meget bra i forhold til landsbasis. Likeså gjennomsnittlig saksbehandlingstid for kartforretninger. Saksbehandlingstid for reguleringsplaner er noe lengre i Farsund enn på landsgjennomsnitt. Målsetting for 2011: Saksbehandlingen opprettholdes på et høyt faglig nivå, og saksbehandlingstiden gjøres fortsatt bedre enn landsgjennomsnittet. Landbruk Farsund er fylkets største jordbrukskommune. Det formidles nær 30 mill kr i landbrukstilskudd gjennom det kommunale landbrukskontoret. Saksmengden er høy, og interessen for skog- landbruksaktiviteter er høy. Dette kommer ikke minst som følge av et aktivt og godt landbrukskontor med dyktige medarbeidere. Vi har viktige flerårige prosjekter i kommunen som relaterer seg til landbrukssektoren, som Skjærgårdsparken og Sør norsk kystkultur, hvor sektoren er sterkt involvert. Samtidig som nye prosjekter er interessant for kommunens næringsutvikling med mer, er det en utfordring for de ansatte å få nok tid til løpende arbeidsoppgaver samtidig som det jobbes i og med nye prosjekter. For å håndtere merarbeidet er sektoren styrket med en stilling i 2010 som for det meste er prosjektfinansiert. Målsetting for 2011: Fortsette å være en aktiv bidragsyter i kommunale utviklingsprosjekter som relaterer seg til sektoren, samtidig som det opprettholdes en høy aktivitet på primærområdene. 8

9 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!) Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt landet Gj.snitt alle 1003 kommune Vest- utenom kommune Farsund gruppe 08 Agder Oslo r Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -0,1 1,7 0,7 1,3 1,2 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 0,9 2,8 4,3 2,7 2,7 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter ,8 181,3 175,9 170,3 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 40 24,1 30, Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 92,3 89,6 86,4 89,3 88,5 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent 8,1 8,3 7,4 7,6 7,6 Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,8 9,4 9,8 9,5 9,5 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 6,9 8 8,2 8,6 8,6 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner ,4 99, ,7 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 13 12,3 13,6 14,3 14,6 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år 3,2 3,7 3,6 3,8 3,9 Andel barn med barneverntiltak ift. innb år 3,3 4,5 4,1 4,2 4,3 Lengde kommunale veier og gater i km pr innbygger 16,4 9,8 9,8 8,8 7,9 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per innb Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Produktivitet/enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202, 222, 223), per elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 14,5 12,9 13, ,2 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 17,5 14,3 15,2 14,6 14,8 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager) Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Lovanvendelse Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget For ytterligere sammenligning for kommunene i Vest-Agder se Fylkesmannens i Vest-Agders egen Kostra-rapport utdrag: 9

10 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG I Kommuneproposisjonen 2011 ble det signalisert en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter fra 2010 til 2011 på mellom 4 og 5 mrd. kroner. Det ble lagt opp til at mellom 2½ og 3 mrd. kroner av denne veksten skulle komme som frie inntekter. Det ble understreket at veksten i inntektene etter vanlig praksis regnes fra det nivået på kommunesektorens inntekter i 2010 som ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett I Kommuneproposisjonen ble det også lagt fram forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene, jf. boks 3.7. Regjeringens budsjettforslag for 2011 innebærer en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 5,7 mrd. kroner eller 1,7 pst., regnet i forhold til anslaget for kommunesektorens inntekter i 2010 i Revidert nasjonalbudsjett 2010, jf. Tabell 3.8. Realveksten i kommunesektorens frie inntekter anslås til 2,75 mrd. kroner fra 2010 til 2011, regnet i forhold til inntektsanslaget for 2010 i Revidert nasjonalbudsjett Det foreslås i tillegg økte midler knyttet til nominell videreføring av maksimalprisen i barnehager, videre opptrapping med sikte på økonomisk likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager, helårsvirkningen av nye barnehageplasser i 2010, samt helårsvirkningen av økt undervisningstimetall og gratis leksehjelp i Disse midlene bevilges som frie inntekter, men regnes ikke med i den oppgitte veksten i frie inntekter, siden midlene er knyttet til nye oppgaver. Midlene regnes imidlertid med i veksten i de samlede inntektene. Det foreslås også økte bevilgninger til bl.a. rehabilitering og opprusting av skole- og svømmeanlegg, kirkebygg og fylkesveier, flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser, styrking av det kommunale barnevernet, samhandlingsreformen og tiltak på rusfeltet. Gebyrinntektene anslås å øke reelt med drøyt 0,2 mrd. kroner fra 2010 til Ved beregning av realveksten i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en prisvekst på kommunal tjenesteyting (deflator) på 2,8 pst. fra 2010 til Regjeringens budsjettforslag innebærer en vekst i kommunesektorens samlede inntekter som ligger over øvre grense i det intervallet som ble signalisert i Kommuneproposisjonen Veksten i kommunesektorens frie inntekter er innenfor det signaliserte intervallet. Regnet i forhold til anslag på regnskap for 2010 innebærer Regjeringens budsjettforslag en reell økning i kommunesektorens samlede inntekter på om lag 5,1 mrd. kroner. Realveksten i de frie inntektene anslås til 1,9 mrd. kroner. Det er da tatt hensyn til at skatteanslaget for 2010 er oppjustert. Kommunesektorens samlede inntekter i 2011 anslås til i underkant av 350 mrd. kroner. Av dette utgjør de frie inntektene, som består av rammetilskudd fra staten og skatteinntekter, 76 pst. Denne andelen er økt med 8 prosentpoeng fra 2010, i hovedsak som følge av innlemming av tilskuddene til barnehager. Kommunesektoren har i tillegg inntekter fra bl.a. øremerkede tilskudd fra staten, avgifter, gebyrer, og momskompensasjonsordningen. Ved beregning av inntektsveksten holdes tilskudd fra momskompensasjonsordningen utenom. Maksimalskattørene og kommunesektorens skatteinntekter Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skatteytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommuner og fylkeskommuner. I Kommuneproposisjon 2011, som ble lagt fram i mai 2010, ble det signalisert at den kommunale skattøren for 2011 skal fastsettes slik at skatteinntektene vil utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene i kommunene. For kommunene anslås skatteinntektene å utgjøre om lag 45 pst. av inntektene i 2010, mens skatteandelen for fylkeskommunene anslås til 38 pst. De kommunale skattørene foreslås redusert fra 12,80 pst. i 2010 til 11,30 pst. i 2011, dvs. med 1,5 prosentpoeng. De fylkeskommunale skattørene foreslås holdt uendret på 2,65 pst. De foreslåtte justeringene innebærer at skattens andel av kommunenes samlede inntekter reduseres til om lag 40 pst. i For fylkeskommunene anslås skatteandelen til om lag 38 pst. i 2011, som er uendret i forhold til Reduksjonen i den kommunale skattøren innebærer isolert sett at skatteinntektene til kommunesektoren trekkes ned med om lag 10,5 mrd. kroner i 2011, mot tilsvarende økning i rammetilskuddet. I skatteanslaget for både kommuner og fylkeskommuner er det tatt hensyn til at endringer i skattereglene for pensjon bidrar til å trekke ned skatteinntektene i Endringer i inntektssystemet for kommunene 10

11 Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene mellom de enkelte kommuner og fylkeskommuner. Ved fordelingen tas det hensyn til forskjeller i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og skatteinntekter (inntektsutjevning). I tillegg omfatter inntektssystemet enkelte regionalpolitiske elementer, herunder skjønnstilskudd. Utgiftsutjevningen skal i prinsippet kompensere de enkelte kommunene fullt ut for utgifter ved tjenesteytingen som de selv ikke kan påvirke. Utjevningen beregnes ved hjelp av såkalte kostnadsnøkler, som består av et sett med objektive kriterier og tilhørende vekter. Utgiftsutjevningen overfører midler fra relativt sett lettdrevne Kommuner, til relativt sett tungdrevne kommuner. Samtidig bidrar inntektsutjevningen til å jevne ut ulikheter i skatteinntektene mellom kommunene, ved at skattesterke kommuner får et trekk i rammetilskuddet, mens skattesvake Kommuner, får et tilsvarende tillegg. For at alle kommunene skal kunne levere de tjenestene de er pålagt, må kostnadsnøklene oppdateres i takt med endringer i befolkningen, bosettingsmønster, levekår og tjenestetilbud i kommunene. På denne bakgrunnen la Regjeringen i Kommuneproposisjonen 2011 fram forslag til oppdaterte kostnadsnøkler og enkelte andre endringer i inntektssystemet for kommunene. Endringene får virkning fra 1. januar De viktigste elementene er: Ny kostnadsnøkkel. Kostnadsnøkkelen for kommunene er bygd opp av delkostnadsnøkler for de ulike tjenesteområdene som omfattes av utgiftsutjevningen. Alle eksisterende delkostnadsnøkler er oppdatert med utgangspunkt i nye analyser. I tillegg er det utarbeidet en ny delkostnadsnøkkel for barnehager. Redusert skatteandel fra 45 pst. til 40 pst. Det er store forskjeller i skattegrunnlag mellom kommuner. For å redusere betydningen av denne forskjellen settes skatteandelen, dvs. kommunenes skatteinntekter målt som andel av inntektene, ned fra 45 pst. til 40 pst. ved å redusere den kommunale skattøren. Småkommunetilskuddet og Nord-Norge- og Namdalstilskuddet reduseres. Dette må ses i sammenheng med at kostnadsulempene for disse kommunene blir bedre ivaretatt med ny kostnadsnøkkel. Nytt storbytilskudd. De størst byene har særlige utfordringer som ikke fanges opp i kostnadsnøklene. Det innføres derfor et nytt storbytilskudd til de fire største byene. Som en følge av dette avvikles hovedstadstilskuddet. Tapskompensasjon. Alle kommuner som taper mer enn 100 kroner per innbygger på omleggingen kompenseres delvis. Tapskompensasjonen ligger fast til neste revisjon av kostnadsnøkkelen. Det vises til Prop. 124 S ( ) for nærmere omtale av endringene i inntektssystemet for kommunene. 5. ØKONOMISKE RAMMER Skatteanslaget er satt opp i samsvar med forslag til statsbudsjett. Kommunens inntekter er i de kommunale budsjettene negative dvs markert med (-). Det er derfor verdt å merke seg dette når man leser tabeller og rapporter vedrørende den kommunale økonomien. Skatter og rammetilskudd som staten bestemmer hvert år ved statsbudsjettet, er kommunenes viktigste inntektskilder. Det er derfor i hovedsak staten som bestemmer hvilket utgiftsnivå kommunen kan ha. Skatte på inntekt og formue, samt rammetilskudd kalles de frie inntekter. Utover dette er det statlige tilskuddsordninger og såkalte øremerkede tilskudd som påvirker aktivitetsnivået i kommunen. Resten av kommunale tjenester må finansieres gjennom betaling for kommunale tjenester ved avgifter, betalingssatser, og kommunal eiendomsskatt. 11

12 Av figuren under framgår, at regjeringen i år har lagt veksten på rammetilskuddet i Denne gang skyldes dette først og fremst barnehagetilskuddet som er innlemmet, men også en del andre tilskudd. Den ekstra sterke økningen i rammetilskuddet 2009 ligger i at øremerkede tilskudd til psykiatrien fom 2009 inngikk i det generelle tilskuddet, for derved å stille kommunene friere med hensyn til bruken av midlene. Dette er i samsvar med forutsetningene når ordningen med øremerkede psykiatrimidler ble innført (opptrappingsplanen). Fra og med 2009 måtte midler brukt innenfor psykiatrien vurderes på lik linje med andre formål i kommunesektoren. Eiendomsskatten utgjør 22,5 mill kr hvorav skatt på verk og bruk utgjør ca 12,8 mill kr. For skatt på verk og bruk er satsen satt til 7 som er maksimalt nivå. Skatt på øvrige eiendommer i hele kommunen er i budsjettet for 2011, forutsatt holdt på samme nivå som i 2010 med 3. Til informasjon vil en økning av eiendomsskattepromillen på 1 på andre eiendommer, utgjør 3,2 mill.kr. Maksimal tillatte økning pr år er 2. Figuren nedenfor viser den relative fordelingen av inntektssiden til kommunen som skal finansiere nettoutgiftene I enhetene og programområdene ( Felles (1), Levekår ( 2 og 3), Teknisk (4)). 12

13 Bud 2011 Statlige tilskudd -1 % Eiendomsskatt -5 % Rammetilskudd -49 % Skatter -45 % Av figuren fremgår det tydelig at det er blitt rammetilskuddet som er kommunens viktigste inntekstkilde 49% (økt fra 37% i 2010), fulgt av skatteinntektene med 45% (redusert fra 56% i fjor), og eiendomsskatten med 5%, og andre statlige tilskudd 1 %. På finansieringssiden er det lagt til grunn en rente på 4 % i gjennomsnitt, og avdragsbetaling med ca 24 års avdragstid. Vel halvparten av lånene sikret på omtrent dette nivået. Se for øvrig mer detaljert om lån i økonomiplanen. Avkastning på Kraftfondet budsjetteres med nær 8 %, og synes i dagens situasjon å være relativt optimistisk uten å være helt urealistisk. Usikkerheten er imidlertid stor, og jeg skulle gjerne ønsket å være mer moderat i anslaget. Avkastning fra annen likviditet anslås til ca 2%. 13

14 5. RAMMER DRIFTSBUDSJETT Rådmannen har gjennom kommunalsjefene orientert hovedutvalg om forslagene til rammer for 2011 vedtatt i formannskapet I administrasjonen er budsjettene drøftet i ledermøter og enhetsledermøter hvor hovedtillitsvalgte også er med. Det har også vært en del arbeidsmøter blant enhetsledere innenfor samme programområder. Det er rådmannens inntrykk at det er en generell forståelse for budsjettrammene slik de framkommer i det som er rådmannens endelige forslag. Dette betyr ikke at alle er fornøyd og mener at man har fått tilstrekkelig med midler. Tvert i mot mener vel alle at rammene er svært trange og kunne vært økt. Noen har uttrykt at rammene ikke vil være store nok til å drive enhetene på samme nivå som i Noen fordi ikke de rammene var store nok (realistiske), og andre fordi omlegging av øremerkede tilskudd er innbakt i rammetilskuddet. Rådmannen legger fram budsjettrammene slik de ble vedtatt i formannskapet med endringer av endelig vedtatt statsbudsjett og med noen få tekniske rettinger. Disse endringene har ført til at overskuddet er økt fra 1 mill kr ved formannskapets behandling, til mill kr. Det er ingen grunn til å anta eller gå ut fra at disse rammene ikke er reelle. Det er derfor en klar oppfordring at man ved den politiske behandlingen av budsjettet foretar eventuelle endringer innenfor de rammene som er gitt ved det fremlagte statsbudsjettet. Videre at man får fram eventuelle konsekvenser ved å redusere utgiftene ved en enhet dersom man foretar overføringer fra en enhet til en annen. Det betyr at dersom man bevisst vedtar en ramme som er mindre enn det signalene i det etterfølgende kommenterte og medfølgende kommentarer fra enhetsleder, klart bestemmer hvilke tjenester man da er forberedt på å yte mindre av eller fjerne. Det er essensielt for budsjettoppfølgingen for 2011 at de vedtatte budsjetter er realistiske, og derfor en forutsetning for vellykket budsjettoppfølging gjennom året. Nedenfor er de viktigste punktene som man politisk bør vurdere i forbindelse med salderingen av budsjettet. NÆRMERE OM DE ENKELTE PROGRAMOMRÅDER OG ENHETER: 1 FORMANNSKAP Det er lagt opp til stramme budsjettrammer gjennom hele programområdet. 10 Politisk virksomhet Økt med kr Økningen er foruten vanlig lønnsøknong ment å skulledekke økte utgifter i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget. 12 Næring, turisme og friluft 14

15 Rammen er økt for å kompensere noe for bortfall av leieinntekter i Lundevågen som følge av at Bredero har forlatt området og det ennå ikke er etablert nye leietakere. 13 Tilskudd kirke og trossamfunn Tilskuddet for 2010 ble i kommunestyret økt med kr. Denne økningen er ikke videreført i Enheten mangler mao kr i forhold til budsjett for 2010 Programområdet (1) er ellers bare justert for lønnsøkninger. 2 OPPVEKST OG KULTUR Skolebudsjettene er stramt, men realistisk. 20 Oppvekst Felles Enheten er styrket med nær 4 mill kr pga utgiftsføring av lærlinger for skolene er inntatt her, samt at refusjon for asylsøkere nå direkteinntektsføres på aktuell skole. Det er videre lagt inn kr til tilleggsbevilgninger i skolene ved spesielle behov. 21 Barnehager Barnehagetilskuddet som nå er innlemmet i rammetilskuddet er innarbeidet på samme nivå som tilskuddet i I denne enheten fremkommer dette som en økning av rammen, mens motposten finnes i økt rammetilskudd. Usikkerheten er påtakelig i forhold til hvordan dette egentlig vil slå ut, fordi reglene for de kommunale utbetalingene til private barnehager ennå ikke er klare. Vi må derfor ta forbehold om denne rammen og eventuelt komme tilbake til konsekvensene av de endelige reglene for Farsund kommune Grunnskolene Levekårsutvalget har vedtatt en felles mal for en mer rettferdig fordeling av midlene til skolen. Økningen i 2010 er videreført og sektoren har derved en økning som går ca 2 % utover pris og lønnsvekst. Enhet 23 mangler kr for å opprettholde 2010 nivå pga klassedeling. 28 Kultur og idrett Enheten er som følge av satsing på turistsjef i hel stilling økt med noe mer enn ordinær lønn i forhold til fjoråret. 15

16 3 HELSE- OG OMSORG Noen enheter har et sprik mellom dagens aktivitetsnivå og budsjettrammen. Enhetene må enten få økt ramme eller færre oppgaver/tjenestereduksjon. Andre har fått konsekvenser som følge av endringer i øremerkede tilskudd som er gått inni rammetilskuddet. 30 Forvaltning helse- og omsorg 31 NAV-kommune Kvalifiseringsprogrammet er lagt inn i rammetilskuddet og enhetene må tilføres kr dersom man skal kompenseres for dette. Det samme gjelder for tilskudd til Krisesenter hvor beløpet dette utgjør kr. Enheten mangler kr for å opprettholde 2010 nivå. 32 Psykisk helse, barne- og ungdomstjenester Enheten mener å mangle kr for å opprettholde driftsnivået fra 2010, pga urealistisk høyt inntektsanslag for å holde budsjettrammen. Enheten mangler kr for å opprettholde 2010 nivå. 62 Lister barnevern Farsund netto utgifter Enheten lå før opprettelsen av et felleskommunalt barnevern, inn under enhet Institusjonstjenester sone Farsund Enheten har slitt i alle år med å holde budsjettrammen. Økningen på 3,4 % er vanlig lønnsog prisstigning fra 2010, men er 1,5 mill mindre enn forbruket var i I enheten inngår legevakten, kommunalt kjøkken, aktivitetstjeneste, dagtilbud for senil demente. Alle utenom kjøkkentjenesten har relativt store differanser mellom budsjett og regnskap også i Enheten mangler kr for å opprettholde 2010 nivå. 34 Listaheimen skjermet enhet Enheten har mot slutten av året hatt noen større utfordringer med budsjettoppfølgingen som følge av ekstra krevende pasienter. 36 Hjemmetjenester sone Farsund Det er mange utfordringer i denne sonen i forhold til omsorgsboliger med spesielle tjenester. Enheten er styrket budsjettmessig med 2,1 mill kr, men ser likevel ikke ut til å kunne drive på 2010 nivå uten en ytterliger styrking. Enheten mangler ca 1-2 mill kr for å opprettholde 2010 nivå. 16

17 4 TEKNISK UTVALG Området er styrket litt for å ta igjen det kuttet man fikk i 2010, og som kompensasjon for diverse meroppgaver. Reduserte utgifter til Brannvesenet Sør, har økt rammen for øvrig virksomhet i Teknisk forvaltning. 5 FINANS 81 Eiendomsskatt Ingen spesielle endringer, men det kan bli en høyere inntekt som følge av taksering av ledning til likeretterstasjonen til BP. 82 Skatter Følger statsbudsjettet. 83 Rammetilskudd Som følge av statsbudsjettet økes rammetilskuddet med 6 mill kr. Dette legger til grunn et relativt optimistisk anslag på folketallet (9 430) er det grunn til å understreke her. Tabellen på neste side viser vedtatt budsjett for 2009, 2010 og formannskapets/rådmannens ramme til enhetene 17

18 Rev. Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett ramme 2011 Forslag 2011 %-vis økning fra Politisk virksomhet ,9 11 Andre råd og utvalg ,0 12 Næring ,0 13 Tilskudd kirke og trossamfunn ,6 14 Diverse fellesutgifter ,0 15 Administrativ ledelse ,5 16 Stabsorganisasjon ,5 17 Støttefunksjoner ,8 47 Havnevesen Formannskap ,8 20 Oppvekst Felles ,6 21 Barnehager ,4 22 Ore skole ,1 23 Borhaug skole ,8 24 Vanse skole ,1 25 Lista ungdomsskole ,0 26 Farsund barne- og ungdomsskole ,6 27 Voksenopplæringen ,3 28 Kultur og idrett ,8 2 Oppvekst og kultur ,5 30 Forvaltning helse og omsorg ,8 31 NAV-kommune ,6 32 Psykisk helse, barne- og ungdomstjenester ,7 62 Lister barnevern, Farsunds andel i alt ,4 33 Institusjonstjenester sone Farsund ,8 34 Listaheimen - skjermet enhet ,4 64 Listaheimen - somatisk enhet ,3 35 Hjemmetjenester sone Vanse , Hjemmetjenester Kommunal kjøkkenservice sone Farsund #DIV/0! 9,0 38 Funksjonhemmede - Vanse ,1 39 Funksjonshemmede - Farsund ,1 3 Helse og omsorg ,4 41 Teknisk drift ,3 42 Teknisk forvaltning ,3 45 Landbruk ,2 4 Teknisk utvalg , Eiendomsskatt ,0 82 Skatter ,0 83 Rammetilskudd ,6 84 Statlige tilskudd ,0 85 Renter og avdrag ,5 86 Finansielle transaksjoner ,0 87 Avskrivninger ,1 89 Mva ,5 5 Finans ,2 balanse Nettoutgifter på alle programområdene reduksjon for balansert forslag:

19 6. INVESTERINGER For kommentarer til investeringsbudsjettet vises det til kommentarene i forslag til økonomiplan, hvor så vel enhetenes forslag som rådmannens prioriterte/foreslåtte forslag fremkommer i 2011 og for planperioden. Rådmannens forslag til investeringer for 2011 beløper seg til kr , og fordeler seg på følgende prosjekter: INVESTERINGSBUDSJETT 2011 RÅDMANNENS FORSLAG (Alle tall i hele kr.) Programområde 1 Formannskap Prosjektnr Tjeneste Planlagt finansiering Planlagt utført, kostnad PROSJEKTNAVN: iht iht Egenkontoplan kontoplan Lån kapital Tilsk./ref 2011 IKT hele kommunen Opparbeidelse av nye næringsarealer KIRKELIGE FORMÅL: Opprusting av kirkebygg/anlegg Nybygg - utvidelse av kirketorg - Kommunalt tilskudd Enhet 20 Oppvekst felles IKT Oppvekst FEIDE Enhet 21 Barnehager "LØA", Borhaug barnehage Oppgradering av uteområder, komm. barnehager Enhet 22 Ore skole Omlegging av trafikkforhold av/på stigning Enhet 23 Borhaug skole Uteområde Enhet 24 Vanse skole Remebygget, vindu og ventilasjon - utbedring Ombygging/renov " Gulbyggetadm. " Enhet 25 Lista ungdomsskole Utbygging og renovering av Lista ungdomsskole Enhet 26 Farsund barne- og ungdomsskole Renovering ungdomsskole Enhet 28 Kultur og idrett Oppgradering Badehuset Ttilrettelegging turstier / sykkelstier Skilting av attraksjoner Lift til hallene Temperaturreg. Bibliotek Eilert Sundt Bygdebok Spind Flerbrukshus Museumsbygg Nordberg Fort - finansiering av mva Enhet 30 Forvaltning helse og omsorg Innkjøp av pps (praktisk prosedyre i sykepleietjeneste) Fase 2 Notus implementere SMS/web-løsning, IKT satsing Enhet 31 NAV Farsund Bolig til vanskeligstilte Enhet 33 Institusjonstjenester sone Farsund Fornyelse av kommunalt hjelpemiddellager/utstyr Enhet 34 Listaheimen Endring av bygnings struktur/endringer Enhet 64 Listaheimen Gjerde rundt hagen mellom 72 og 62 byggene * Enhet 36 Hjemmetjenester sone Farsund Bygningsmessige endringer Enhet 38 Funksjonshemmede Vanse Prosjektering 4 boliger Minde bofellesskap Bygging av 4 boliger Minde bofellesskap Enhet 39 Funksjonshemmede Farsund Uteareal Byggeklossen Kontorer Mosvold bofell/byggeklossen

20 Programområde 4 Teknisk utvalg Prosjektnr Tjeneste Planlagt finansiering Planlagt utført, kostnad PROSJEKTNAVN: iht iht Egenkontoplan kontoplan Lån kapital Tilsk./ref 2011 Enhet 41 Teknisk drift Asfaltering Utskifting/nye vannledninger Utskifting av dårlige kummer Utsifting av avløpsledninger/pumpestasjoner Gatebruksplan i Farsund Utskifting av maskiner biler og utstyr Brannsikring av kommunale bygg Nyanlegg gatelys Trafikk og miljøtiltak (inkludert autovern) Sikring av tiltak i tur og friluftsområder Industri område Røssevika Tiltak lekeplasser (opprusting ikke velikehold) Driftsovervåking Avløps renseanlegg Åpta (bioanlegg) Skidvansdammen rehabilitering Klevelandsvannet dammen rehabilitering Reinere Listafjorder - prosjekt Skråveien Vansebekken Forvaltning Varbakk Ekstraordinert vedlikehold oppgradering Enøk tiltak hele bygningsmassen Enhet 42 Teknisk forvaltning Brannvesen Sør - Farsund andel Enhet 45 Landbruk Skogsvei Røinås - Laundal Planlagt finansiering Planlagt utført, kostnad Egen- Lån kapital Tilsk./ref 2011 SUM ALLE INVESTERINGSFORSLAG VAR-DEL FINANSIERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET Samlede investeringer foreslås finansiert slik: Tilskudd refusjoner kr Egenkapital kr Lån kr Tilsammen kr

21 8. FORSLAG TIL VEDTAK 1) Farsund kommunestyre vedtar iht. kommunestyrelovens 45, budsjett for år 2011 med nettorammer for hver budsjettenhet slik de fremkommer i rådmannens forslag. 2) Investeringsbudsjettet vedtas som det fremgår av rådmannens forslag. 3) Forskuddsskatt innkreves etter maksimalgrensene. 4) Marginavsetningen settes til 10 %. 5) Kommunestyret vedtar å oppta lån med til sammen kr til dekning av utgifter på kapitalbudsjettet. Nedbetalingstiden settes til maks frister i hht kommuneloven. 6) I hht lov om Eigedomsskatt til kommunane 2,3 og 4, innkreves eiendomsskatt for 2011 i hele kommunen (jfr. k.st. vedtak 06/61). a. Eiendomsskatten settes til 7, for boliger settes satsen til 3. b. Eiendomsskatten betales i to terminer sammen med de øvrige kommunale avgiftene for vann, avløp og renovasjon ( 25). c. Etter Eiendomsskatteloven 7 a, fritas "Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, i hht tidligere vedtatt liste, og etter 7 b, fritas "Bygning som har historisk verde" i hht kommunestyrevedtak 06/63 ( Bygning fredet av Fylkeskonservatoren). 7) Kommunale husleier som det ikke er egne bestemmelser for leieregulering i, økes med 5%. 8) Kostpenger i barnehager økes for å dekke faktiske utgifter fra 200 til 250 kr pr mnd for 100 % plass, reguleres i forhold til plasstørrelse. 9) De kommunale avgiftene vedtas som følger med den forutsetning at vann, avløp og renovasjonsutgifter skal dekke kommunens faktiske drifts- og kapitalutgifter, dvs etter selvkostprinsippet, slik: a) Abonnementsgebyr for vann fastsettes til 1 500kr eks mva (opp fra 1 200kr eks mva), pr år, og forbruksgebyr for vann holdes uendret. b) Abonnementsgebyr og forbruksgebyr for avløp holdes uendret. c) Tilknytningsavgifter for vann- og avløp holdes uendret. d) Husholdnings- /renovasjonsavgiften settes til kr ,50 kr eks mva pr. abonnement pr. år (opp fra 2 019kr). e) Hytterenovasjonen settes til kr pr. år eks. mva. (opp fra 1 080,05kr). f) Slamrenovasjonsavgiften settes til 778,50 kr pr. abonnement pr. år eks. mva. (opp fra 717 kr) kr pr. tømming eks. mva. g) Feier- og tilsynsavgift fastsettes til 256,50 kr pr. pipe pr. år eks. mva. (opp fra 232,50 kr) 21

22 h) Frikjøp av krav om parkeringsdekning etter plan- og bygningsloven holdes uendret (kr ,- pr. plass) i) Når kommunen står som utbygger av vei, vann og avløp mv. for private utbyggingsprosjekter, skal den private utbygger dekke kommunens administrasjonskostnader med 3 % av anleggsbidraget (samme nivå som 2010) j) Gebyrene innen jord- og skogbruk og viltforvaltning holdes uendret k) Betalingsregulativ for byggesaker og private reguleringsplaner (detaljplaner) gitt i medhold av plan- og bygningsloven, økes med 5 %. l) Gebyrer etter matrikkelloven justeres etter gjeldende indeks. m) Purregebyr i følge lov om rettsgebyr (gjeldende sats). 10) Farsund kommunestyre vedtar forslag til havnebudsjett for 2011 med investeringer i hht forslag fra havnestyret. Underskuddet dekkes dersom det ikke kan dekkes av egne midler, av kommunekassen gjennom et disposisjonsfond som viser havnekassens forpliktelser overfor kommunekassen (midlertidig driftslån), og som tilbakebetales når det blir mulig. 11) Havneavgifter 2011 a) Havneavgiftene holdes uendret. b) Leiesatsene i de kommunale båthavnene holdes uendret. Leiesatser for nye plasser, fastsettes eventuelt i egen sak. 22

23 9. KOMMENTARER FRA ENHETENE Enhet 10 Politisk virksomhet Det er lagt inn økte utgifter til kommune- og fylkestingsvalget. Enhet 11 Andre råd og utvalg Vanlig budsjettframskriving. Enhet 12 Næring Vanlig budsjettframskriving, men leieinntekter i Lundevågen er ikke budsjettert. Enhet 13 Tilskudd til kirke og trossamfunn Tilskuddet er økt med 2,9% fra revidert tilskudd i Kirken har sagt at dette er svært trange rammer, og ikke dekker utgifter til strøm ved kalde vintrer. Enhet 14 Diverse Fellesutgifter Ansvar 1102, tjeneste 1100 Kommunerevisjonen Budsjettert i samsvar med Kontrollutvalgets vedtatte budsjettforslag. Ansvar 1102, tjeneste 1200 Fellestjenester Vanlig budsjettframskriving. Ansvar 1102, tjeneste 1204 Personalsaker Budsjett for tjeneste 1204 Personalsaker bygger i hovedsak på vedtatt budsjett for 2010 (dagens drift). Budsjettet er i hovedsak bundet i lønnsmidler til tillitsvalgte og vernetjeneste. Ansvar 1102, tjeneste 1205 Bedriftshelsetjeneste Bransjeforskriften for bedriftshelsetjenester ble endret med virkning fra Endringene førte til at antall lovpålagte innmeldte arbeidstakere (arbeidstakere med spesielt krav på HMS tjeneste) økte. Ordningen gjennomgår derfor en del endringer med påfølgende økte utgifter. Enhet 15 Administrativ ledelse Vanlig budsjettframskriving. Enhet 16 Stabsorganisasjon Enhet 17 Støttefunksjoner Ansvar 1102, tjeneste 1204 Lønns- og personalkontor 23

24 Lønns- og personalkontorets budsjett for 2011 (tjeneste 1207) bygger på vedtatt budsjettrammer for 2010 (dagens drift). De tilgjengelige ressursene er i stor grad bundet opp i ren drift, men gjennom enkelte interne omprioriteringer er det funnet rom for en midlertidig styrking av lønns- og personalkontorets bemanning i Tjeneste Stabsfunksjoner Rev bud 2010: Bud 2011: Årsaken til nedgang er statstilskudd og inntekter fra salgs- og skjenkeavgift, herunder at utgiften til Securitas (konsulent) er lavere enn inntekten Tjeneste plansaksbehandling Rev bud 2010: Bud 2011: ,- Var budsjettert litt for høyt på lønn i fjor. Har halvert kto for trykking, og økt konto for konsulent med ,- i tråd med kostnadsforventning/beregning. Økt kurskto Tjeneste 1202 EDB-drift Lagt alle teleutgiftene fra 1208 hit (derfor økt på 1202) EDB-programvare: mener er nok, da IT sier vi skal ha tilbake av de du nå kan se i regnskapet. Har opprettet kto for drift av økonomistsystemer og AA-reg da disse manglet (og det var ført på i 2010) Lærling 65% (har forlenget læretid med 6mnd. Han får derfor 65% i 1 år, fremfor 80% i 6 mnd, avklart med oppvekst og med Opplæringskontoret) Lærling 45%. Interne overf: kr fra oppvekst felles (1 stilling + 2 lærlinger) Resten ( ) fra øvrige interne overf. (arket) Tjeneste 1208 Servicetorg Fjernet teleutgifter (lagt til 1202 pga de er samkjørt) Fjernet kopieringsavtale da dette inngår i leasing Interne overf: kr ,- Tjeneste 1209 Arkiv Kto for porto og kontingent økt (sjekket med IKAVA for kontingent) Kurskonto økt pga Cosdoc Interne overf: kr ,- Tjeneste 1211 Politisk sekretariat Lagt inn kurs, km og kost da dette manglet. Lavere budsjett pga lærlingen har vært lønnet her til nå (flyttet til 1208 der hun skal være i 2011) Interne overf: kr ,- Enhet 47 Havnevesen Vanlig budsjettframskriving. 24

25 Enhet 20 Oppvekst felles Budsjettet på oppvekst felles har økt fra fjoråret. Økningen skyldes noen endringer knyttet til forholdet til skolene og innføringen av ny økonomimodell, der enkelte midler er flyttet til- eller hentet fra skolene. Forklaringen på endingene skyldes vesentlig følgende forhold: 0,6 mill. er avsatt til Kommunal reserve til spesialundervisning. Dette er midler som skal brukes ved skolene i forbindelse med budsjettjusteringer i løpet av budsjettåret. Det betyr at skolene får noe lavere ramme til spesialundervisning. 1,5 mill. skyldes at Inntekt for refusjon for barn i asylmottak/cocoon (fylkesmannen) reduseres fra (2010) til (2011), fordi inntekten bokføres Farsund barne- og ungdomsskole direkte i stedet i Det betyr at Farsund barne- og ungdomsskoles ramme må reduseres i tråd med inntekten de vil få fra fylkesmannen. ca. 0,5 mill skyldes at lønn til lærlinger ble underbudsjettert i 2010 samt at man ønsker å øke med flere IKT-lærlinger (samt ansatt til Feide-prosjekt og nye IT-avtaler ifm. Feide) i 2011 (i tråd med IKT-plan). 0,5 mill. til kompetanseutvikling i tråd med strategien Kompetanse for kvalitet (videreutdanning for lærere) og lederutvikling. 0,5 mill til leksehjelp er ikke tatt med i Dette skyldes at dette lagt ut på skolene og en konsekvens av kommunens nye fordelingsmodell. Farsund har per i dag flere gjesteelever i andre kommuner enn det vi mottar fra andre kommuner. Vi har mistet noen av gjesteelever fra 2010 som gav oss til dels store inntekter på budsjettet. Av endringer ellers er det små prisjusteringer på PPT, IT-avtaler og skoleskyss m.m. Kommunen har etter råd fra utvalg for levekår og Utdanningsforbundet lagt opp til en sentral reserve på oppvekst felles, der skolene kan få overført midler ved særskilte behov. Denne avsetningen er viktig, og kunne vært større. På et stramt budsjett har det ikke vært mulig å legge mer i denne felles reserven. Dersom skolen skulle få økt sine ressurser, vil det være hensiktsmessig å øke denne avsetningen til felles fordeling og hjelp. Enhet 21 Barnehagene Det er i år knyttet stor usikkerhet rundt budsjettet til barnehageenheten. Statlige tilskudd skal overføres til kommunens ramme fom Under følger foreløpige budsjettkommentarer på bakgrunn av det som er kjent pr. i dag: Melding om behov for økning i rammen til barnehageenheten: Økning i driftsbudsjett fra 10 til 11 dekker ikke ordinær lønnsvekst i barnehageenheten. 25

26 I tillegg har begge kommunale barnehager utvidet driften. Borhaug barnehage har utvidet med 19 plasser på Skøyteloftet/LØA og Sunde barnehage har utvidet ved 12 plasser i naturgruppe. Begge økningene gjelder for store barn. Budsjettert lønn 2010 Budsjettert lønn 2011 Borhaug Sunde I tillegg ber vi om en økning i rammen til barnehagenheten for å kunne bedre ivareta administrative oppgaver: Borhaug barnehage: 15% stilling utgjør kr (økningen gjøres i assistentressurs) Sunde barnehage: 20% stilling utgjør kr Førskole felles: Min. 60% stilling utgjør kr Det er behov for barnehagefaglig personell for å ivareta disse oppgavene. Det opplyses samtidig om at det ikke er noen merkantil ressurs i barnehageenheten. Økninger lagt inn: Ferievikar ble kuttet i fjorårets budsjett, dette er tatt inn igjen på begge barnehagene, Borhaug barnehage kr og Sunde barnehage kr Kutt i ferievikar medfører feriestengt 2 siste uker i juli. Driftsutgifter knyttet til barn er økt med kr ,- ved begge barnehagene pga. utvidelsene. Kostpenger betales av foreldre med 200,- pr. mnd på 100% plass (deretter prosentvis etter plassens størrelse) i tillegg til oppholdsbetalingen. Kommunestyret har fastsatt matpengene og oppholdsbetalingen. Kostpenger skal dekke barnehagens utgifter til mat som barna spiser. Utgiftene til mat har økt og det har over flere år vist seg at kostpengene ikke strekker til. Barnehagene ønsker av den grunn å øke kostpengene til kr. 250,- pr mnd på 100% plass. De fleste private barnehager ønsker å øke kostpengene tilsvarende kommunen. Usikkerhet knyttet til endring i tilskuddsordning fra Statlige tilskudd er lagt inn i budsjettet som tidligere år. Disse må tas ut når rammen er klar. Erfaringstall fra tidligere år + 3% rundet opp til nærmeste hele er lagt inn. Vedlagt følger en oversikt over statlige tilskudd for Pr var statlige tilskudd kommet opp i kr ,- Da er ikke siste tildeling av skjønnsmidler kjent og flere endringsmeldinger kan komme inn. Kutt ikke foretatt i budsjett for barnehagenheten. 26

27 Når rammen er klar og ev. økninger i rammen for barnehagene avklart, må budsjettet behandles på nytt. Enhet 22 Ore skole Ore skole er en liten fådelt skole (6.delt, dvs. at 6 og 7. trinn er sammenslått, men ikke i basisfagene. Fra høsten 2011 blir det 2 og 3.klasse), med 85 elever pr Vi er årsverk. Ore skole har et lavt sykefravær og vi ligger under vår målsetning. Lærerne jobber ikke i team, da det er kun en klasse pr. trinn. Ore skole har fått økt sitt budsjett fra 2010 til 2011 med kr ,-. Dette går til lønnsøkninger, økning av timer, leksehjelp og aktivitetstilbud, strømregninger og div. vedlikehold (datautstyr, skolebibliotek etc.) Enhet 23 Borhaug skole Driftsbudsjettet ble satt opp etter fullmakt fra kommunalsjef Tore Haus og på forhånd presentert for plasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet Merete Jørgensen. Enhet 24 Vanse skole Som det framgår av driftsbudsjett så opprettholder det budsjettet til Vanse skole ser en helt tydelig at vi allikevel vil få mindre elevtimer for pengene da prisøkning og den reelle lønnsøkningen 2 ligger høyere enn den som legges inn. Dette resulterer i at skolens rammetimetall blir spist opp av " økt lønn. Med fjorårets budsjettrunde frisk i minne: Totalt kutt i årsverk vil da utgjøre 2 til 2,5 stillinger. Dette utgjør mye for en skole som allerede er på bristepunktet. (jf kommentarer til driftsbudsjett 2010) I ettertid resulterte dette i en nedbemanning på 2 stillinger for skoleåret 2010/2011 fordelt mellom pedagog og fagarbeider. Administrasjonen har en klar oppfatning av at noen ytterligere nedbemanning ikke er forsvarlig å drive Vanse skole på. Arbeidsoppgavene ved skolen ser administrasjonen som økende, f. eks leksehjelp, selv om elevtallet varierer. Dvs. at ved en reduksjon av ansatte så må færre gjøre de samme oppgavene. Ved å beholde dagens bemanning, så vil vi få ha kontinuitet i arbeidet videre. For å opprette dagens bemanning må skolen i stedet ha en budsjettøkning tilsvarende lønnsveksten. Plassering av DSR på Vanse skole er en politisk avgjørelse og skolen ønsker helt klart å levere et produkt som kommunen kan være stolte av. Vi har i dag elever som benytter seg av tilbudet både fullt og delvis. DSR har også tett samarbeid med Lista u.skole hvor elever hospiterer ved skolen 2 dager i uka. For å opprette et pedagogisk forsvarlig tilbud for alle elevene disse brukerne av DSR, er vi avhengig av dyktige og fleksible pedagoger og fagarbeidere som får jobbe under gode rammeforhold. Administrasjonen vil måtte vurdere om tilbudet som DSR gir vil kunne opprettholdes eller avvikles. 1 Det er kommet en justering på budsjettet til Vanse skole ihht forslaget som ble vedtatt i formannskapet Reelle lønnsøkning for Vanse skole er estimert til over 6 %. 27

28 Vanse skole har i dag 266 elever og 45 ansatte som utfører 36,9 årsverk. De siste års HMS undersøkelse blant ansatte og trivselsundersøkelse for elever viser at trivselen er stor. Dette er noe administrasjonen ønsker skal fortsette. Enhet 25 Lista ungdomsskole Lista ungdomsskole er i en omstillingsfase med utbygging og renovering, etablering av ny ungdomsklubb og drift av skolen på to steder. I august 2011 vil hele anlegget fremstå som om vi hadde fått en helt ny skole. Alle ansatte gleder seg til de nye mulighetene som det nye skoleanlegget vil by på. I omstillingsfasen har vi mange utfordringer, og vi får mange uforutsette utgifter over driftsbudsjettet knyttet til todelt drift og bygningsmessige endringer. Blant annet vil vi få to klassetrinn som skal ha Mat og helse, og det betyr at vi høsten 2011 får 18 ekstra delingstimer pr uke. Vi gjør også oppmerksom på at byggestrømmen i hele anleggsperioden går av skolens driftsbudsjett. Vi har store utfordringer mht spesialundervisning. I inneværende skoleår har 13 % av elevene slik undervisning, og flere er under utredning. Vi kan i løpet av våren 2011 komme opp mot hele 17 % av elevene. Landsgjennomsnittet ligger på rundt 5 %. Mange av elevene er sterkt ressurskrevende. Vi har fått en budsjettramme for 2011 som er økt med 1,5 % fra Det er en reell nedgang som vil resultere i at vi må redusere staben med ca to lærerstillinger. Det vil bli vanskelig fordi vi høsten 2010 omtrent ikke har delingstimer. Klassene er store med opptil 30 elever, og vi har en situasjon hvor en lærer underviser en hel klasse. Hver klasse må ha minst en lærer hver time. For å klare reduksjonen i ansatte vil spesialundervisningen bli sterkt skadelidende ved at vi må samle elevene med svært ulike behov i store grupper på hvert trinn. I tillegg vil vi få utfordringer med å koordinere spesialundervisningen på grunn av lite ressurser. Skolens resultater har de siste årene vært forholdsvis gode til tross for lite ressurser. Gapet mellom lite ressurser og gode resultater fylles av meget kompetente og dyktige medarbeidere, men over tid er denne situasjonen belastende. Vi har hatt lavt sykefravær, men nå merkes kjøret de ansatte utsettes for, og en må regne med økt sykefravær. Fra skal vi gå over til flisfyring, og det er usikkert hvordan energiutgiftene vil fordele seg mellom strøm og flis. Vi antar at utgiftene blir omtrent som i 2010, og vi har derfor ikke gjort endringer i budsjettforslaget. Vi har fått et nybygg som skal varmes opp, men den gamle elevfløyen vil være under oppussing vinteren 2011 og være delvis kald. Enhet 26 Farsund barne- og ungdomsskole Farsund barne- og ungdomsskole budsjett for 2011 kommer ut med totalt kr (pluss lønnsvekst.) Skolen er meget fornøyd med den nye fordelingsmodellen for grunnskolen i Farsund som gir en mer rettferdig ressursfordeling mellom skolene i kommunen. Skolen fikk økt rammen med 1,25 mill som gjør at vi igjen kan budsjettere realistisk på midlene til drift. Budsjettet tar ikke høyde for klasseøkning på 1.klassetrinn. Skolen har i dag 59 elever (5 flyktninger) på 1. trinn. FAU og foreldrene mener at her må ressurser til klassedeling. Det vil koste over kr I tillegg får skolen fra neste høst en elev som starter i 1. klasse med store hørselvansker. Vedkommende må være i en gruppe som ikke overstiger 15 stk. og med prognose på nye 1. klasse elever vil dette utløse klassedeling ca. kr

29 Ellers vil jeg si at rammene er knappe, men skulle det bli krise har skolen 1 mill på fonds og 1,2 mill ubrukt på konto til lærebøker. Enhet 27 Voksenopplæringen Vi har gjennom en del år hatt en gruppe på ca. 20 elever ved spesialavdelingen i Vanse. De siste to årenes reduksjon i tilførte midler, har ført til en reduksjon i timer. Dette går ut over kvaliteten på undervisningen. I år har vi fått en liten økning, og kan ta igjen litt av det tapte. Skal vi komme opp på tidligere nivå må vi øke gjennom flere år, noe jeg ser det er lagt opp til. Det betyr mye for avdelingen. På norskopplæringen har vi i år hatt en markert nedgang. Husebyparken mottak hadde en reduksjon på 100 beboere fram mot 1. juli. Dette medførte en sterk begrensing i antall elever inn til skolen, og følgelig også statlige tilskudd. Dette regner vi med vil jevne seg noe ut over tid, men vil sikkert merkes inn i Det legges også opp til færre bosettinger i Farsund kommune, hvilket påvirker vårt elevgrunnlag. Det er her viktig at kommunen fyller opp de kvotene de har vedtatt. Vi har fortsatt samfunnsfag for flyktninger sammen med våre nabokommuner. Dette gir en bedre utnytting av midlene, og det gir et pedagogisk bedre tilbud til elevene. Enhet 28 Kultur og idrett. ALLE LØNNINGER JUSTERT MOT, 2315 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING SAMT, 3830 KULTURSKOLEN får tilskudd til leie av lokaler. De må leie kinoen til sine arrangementer er avsatt til sammen TURISTINFORMASJONEN: Er økt med ca på postene lønn, ekstrahjelp på grunn av krav til åpningstider, markedsføring og kurs og konferanser. En turistsjef må ha en portefølje! 3750 TILSKUDD TIL MUSEER. Er økt tilsvarende konsumprisindeks LISTAHALLEN: Lønn til driftsansvarlig regulert ned mens lønn til vikarer er justert noe opp. Leieinntektene samt billettinntekter er regulert noe ned FARSUND BIBLIOTEK. En del poster regulert i forhold til forbruk FARSUND KINO: Tilskudd til Kristiansand kino er konsumprisregulert. Videre er det satt av kr til vedlikehold bygg KULTURSKOLEN: En del poster regulert slik at de er i samsvar med forbruk KULTURKONTORET: En del poster regulert slik at de er i samsvar med forbruk. Kontoret tar de fleste annonseutgiftene. 29

30 Enhet 29 PPT Lister 1. Lønnsberegninger: Har brukt den lønnen de ansatte hadde før 1/5-10 som grunnlag for beregningen. Dette pga at de fleste av de ansatte ikke er ferdig med sine lønnforhandlinger. Har ut i fra dette økt lønnen med 6% 2. Andre driftsutgifter: Har økt disse med 3% ut i fra budsjettet fra i fjor. 3. Leie av tjenester fra Farsund kommune: I fjor budsjetterte vi med ,-. Har økt denne posten med 3%. 4. Refusjon fra vertskommunen: Har lagt inn nye tall for barn 0-16 år fra folkeregisteret pr 1/1-10. Ut i fra dette skal Farsund kommune betale kr ,- 5. Refusjon fra deltakerkommunene: Ut i fra beregningene med folketall pr 1/1-10 skal deltakerkommunene betale følgende: Flekkefjord kommune: ,- Lyngdal kommune ,- Kvinesdal kommune ,- Sirdal kommune ,- Til sammen ,- Enhet 30 Forvaltning helse og omsorg Sammendrag/Konklusjon: Har lagt inn tallmateriell tilsvarende den rammen som er vedtatt for resultatenheten Samme drift som 2010 tilsvarer en økning i rammen på Årsak. Ansvar Beløp Endret finansiering av fysioterapitjenesten , Lønnsjusteringer og økte satser i forbindelse ,- med legetjenesten, vikarutg. kommunelegen og kontorutg. for turnuskandidat Lønnsjustering ,- 30

31 Fra økt ramme 2011 er det inndekning for Resterende er dekket inn med: redusere på enkelte driftskostnader og budsjettert med økt refusjon på sykepenger under tjeneste 2556 Totalt tilsvarende ,- Redusert finansiering av driftsavtale fysioterapitjeneste ( ) Det er ikke tatt høyde for evt. justeringer av tilskudd for leger etter Ansvar:1300 Tjeneste 1206 Administrasjon - etatene Redusert utgiftene Forklaring: Til tross for økte lønnsutgifter reduseres arbeidsgiveravgift sammenliknet med 2010 (?). Hovedforklaring på hvorfor tjeneste 1206 budsjetteres med mindre enn i 2010 Tjeneste 2410 Kommunelegetjenesten Tjenestens utgifter har totalt økt med ut fra dagens nivå. Dessverre ikke tatt dette med på innspill da jeg ikke gikk i detalj på alle kontoer i tillegg til at jeg ikke hadde nok kunnskaper om hver enkelt konto konto tekst Økt i forhold Årsak til Lønn ,- lønnsjustering Kontorhold til turnuskandidat ,- Avtale re-forhandlet 2009 men ikke lagt inn i budsjett Praksisutgifter ,- Lønnsjustering/takst kommunelegen Kjøp av private tjenester og (tilsynslege institusjon og vikar for kommunelege Driftsavtale / basistilskudd leger og gjestepasienter Lønnsjustering + vikar for kommunelege (pålagt) ,- Tjeneste 2412 Driftsavtaler fysioterapeut Økning ,- Årsak: Endret finansiering av fysioterapitjenesten med gradvis omlegging fra 1.juli 2009 Omleggingen skjer ved at det overføres midler fra folketrygden til kommunene. 2009, 2010 og 2011 får kommunene overført midler som dekker merutgifter på grunn av at driftstilskuddet økes. Økning tilsvarer for som kommer inn i rammen til kommunen. 31

32 Ansvar 1364 Totale budsjett er her redusert med ,-. Forslag er at dette overføres til ansvar 1300 Forslag: inntektsføre i refusjon sykepenger under tjeneste 2556 Hvorfor: Det leies i liten grad inn vikar ved sykdom. Pr. september 2011 var refusjon i sykepenger under tjeneste Enhet 31 NAV kommune Sosialtjenesten Tjeneste 2331 Bevilling og skjenkekontroll, tjenestene gir inntekter på kr , denne tjenesten er feil, ble flyttet til annet ansvarsområde i 2010 Tjeneste 2430 Behandling plass i institusjon. Særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere. I budsjett forslag for 2011 er det budsjettert med , da en plass koster ca. kr pr. mnd. er det bare mulig å ha inne 1 person i rusinstitusjon i 2011 for å holde budsjettet. Oversikt utgifter opphold i rusinstitusjon: År Regnskap Budsjett Avvik ut september Kan bli over Som tabellen over viser vil en få en sprekk på over i Ønsker en politisk avklaring på hvordan vi skal forholde oss til tilbud om opphold i rusinstitusjon. Tjeneste: 2555 Ambulerende team NAV Kommunen mottar prosjektmidler fra Helse- og omsorgsavdelingen ved Fylkesmannen i Vest- Agder. Her brukes også psykiatrimidler fra kommunen. Tjeneste 2810 Økonomisk sosialhjelp Stønad til livsopphold. De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. Departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået. 32

33 Økonomisk sosialhjelp 5.1 oversikt utbetalt pr. år. År Regnskap Budsjett Avvik Forbruk ut september : Utbetalt i sosialhjelp ut september. Med denne utviklingen vil det ved årets slutt ende på et forbruk på ca , her vil vi få en reduksjon med ca i Dette er veldig positiv utvikling, flere brukere som har mottatt sosialhjelp over lengre tid er nå i kvalifiseringsprogram. Vi ser at det er bra, vi får da brukere over i aktivitet, tiltak, arbeid. De som ikke kommer i arbeid eller aktivitet blir ofte avklart mot statlige stønader. Som dere ser i tabellen over er det forholdsvis store endringer fra år til år. Vi ser at økt ledighet m.m. gjør at behovet for økonomisk sosialhjelp øker. Farsund kommune bruker statens retningslinjer som stønadsnivå som gjeldende. Staten har økt stønadsnivået de siste 3 4 årene. Arbeidsledigheten i Farsund er nå nede i 2.5 % det er lavt, hvis ledigheten øker i 2011 vil det medføre økte utgifter til økonomisk sosialhjelp. I budsjett forslag for 2011 er det budsjettert med kr til økonomisk sosialhjelp. Dette er en veldig optimistisk budsjettering. Tjeneste 2760 Kvalifiseringsordningen Denne tjenesten ble opprettet i 2008 etter av vi var etablert som NAV kontor. Kommunen har mottatt øremerkede statstilskudd over statsbudsjettet i 2008, 2009 og 2010 til dekning av kommunens merkostnader knyttet til innføring og drift. Midlene skal kompensere for kvalifiseringsstønaden, oppfølging av deltakere, planlegging, utvikling og iverksetting. For 2011 innlemmes kvalifiseringsprogrammet i rammetilskuddet. Midlene gis en særskilt fordeling og holdes utenfor ordinære kostnadsnøkler, for Farsund kommune utgjør dette omlag 1,5 mill. kr. Dette beløpet er lagt inn i budsjettet som inntekt under øremerkede statstilskudd. Rammen til NAV må øke med 1,5 mill. kr. NAV Farsund har pr. september 18 deltakere som mottar kvalifiseringsstønad. Tjeneste 2830 Økonomisk hjelp til pensjonister. Denne tjenesten kan flyttes til annen enhet/servicetorg. Skal ikke ligge under NAV kommune. Enhet 32 Psykisk helse og barne- og ungdomstjenester Enheten har fått tildelt en budsjettramme på kr, noe som er en reduksjon på 2,7% i forhold til Dette utgjør kr. Begrunnelsen for dette er at statstilskuddet for 2010 utgjør en økning på kr mer enn forventet. I dialog med rådmannen har jeg orientert om at denne rammen er umulig å holde. Det er ikke tatt høyde for lønnsøkning når rammen er redusert. Det er forventet at statstilskuddet vil utgjøre ca kr i 2011, men for å få en balanse i budsjettet har jeg derfor måtte gjøre en budsjett-teknisk endring med å øke dette til kr. Det er ikke reelt at vi får 33

34 denne summen. Hvis driften i 2011 skal være den samme som i 2010, noe rådmannen har uttalt, kan ikke dette gjøres uten tilleggsbevilgninger. Begrunnelse for økte utgifter: Det er økte lønnsutgifter som er grunnen til dette: ca kr Lærlingplass på treffpunktet utgjør ca kr (ikke på budsjett for 2010). Renholder på helsestasjon/familiesenter har fått økt opp sin stilling med 8% (ca kr) pga større arbeidsmengde (alle rom på familiesenteret er tatt i bruk nå). Sykefravær (2010). Generell lønnsøkning ansatte, endret lønnsplassering og kompetansetillegg gjør at lønnsutgiftene øker mer enn forventet. Enkelte ansatte har hatt en veldig stor lønnsøkning. Lønnspolitiske retningslinjer legger også føringer for dette. Utgifter utenom lønn har svært liten økning. Det er økt litt der en har sett at regnskapet så langt viser at enkelte poster har vært svært underbudsjettert. Fortsatt er budsjettet veldig magert og det kan bli vanskelig å holde. Hvis det trengs mer info om bakgrunnen for økonomien i enheten, stiller jeg gjerne opp. Enhet 33. Institusjonstjenester sone Farsund Ansvar 1371 institusjonstjenester sone Farsund. Tjeneste 2411 Legevakten: Legevakten justert ift. fastlønn. Tillegg på kr etter politisk vedtak lagt inn økning av utgiftene ved at dansk personalfirma er engasjert for å ordne legetilgang. Tjeneste 2412 Fys.Ergoterapitjenesten: Justert i ft. fastlønn. 25% av fysioterapeutstilling er overført lønnsmessig til Forvaltningen. Til rest står 75% st. som skal avlønnes på tjeneste Dette var uteglemt i budsjettet for Tjeneste 2530 Institusjonstjenester pleie- og omsorg Justert i ft. fastlønn. 54% st. som sykepleier som ble feilført da det var aktuelt med overføring av sykepleier til Listaheimen. Denne er nå inntatt med avlønning på vårt ansvar og tjeneste. Varer og tjenester: Leievask er oppjustert med kr Justeringer på ekstrahjelp. Tjeneste 2532 Renhold Justering ift. fastlønn. Tjeneste 2433 Aktivitetstjenesten Justering i forhold til fastlønn. 50% st. som hjelpepleier som ble uteglemt under budsjettarbeidet for 2010 er nå innlemmet med avlønning på vårt ansvar og tjeneste. Oppjustert ferievikarkontoen da vi regner med å ha åpent hele sommerferien Tjeneste 2435 Dagtilbud senil demente Justert ift. fastlønn. Oppjustert ferievikarkontoen da vi regner med å ha åpent hele sommerferien. Tjeneste 2610 Drift av institusjonen Oppjustering av utgifter til olje kr og strøm kr ift. fjorårets budsjett. 34

35 Ansvar 1372 Kommunal kjøkkenservice Tjeneste 2531: Har redusert på alle budsjettposter som det er mulig å kutte på drift samt lønn og tillegg. Sitter da tilbake med en minus på kr for å dekke inn utgiftene ut fra forventet prisstigning på 2,5% på innkjøp. Dette vil medføre at vi må redusere budsjettposten for matvarer med det samme beløp nesten en halv million kroner for å komme i balanse. Dette vil tilsvare en reduksjon på vel kr på våre innkjøp av matvarer. Dette vil få konsekvenser for vår mulighet til å produsere variert og næringsriktig kost. Konklusjon er at budsjettet er bearbeidet og justert for å bli realistisk ift. regnskapsføringer i Men med 2,5 % lønns-og prisøkning hvor hele potten på 1.1 mill. går til økning av fastlønnstillegg sier det seg selv at budsjettet har en stram ramme. Enhet 34 Listaheimen - skjermet DRIFTSBUDSJETT: Områder hvor budsjettet er for stramt: Øke ekstra budsjettet for å være skodd for å kunne bemanne opp i en lengre periode ved ekstra krevende beboere slik som vi opplever nå. Øke fra tretti tusen til to hundre tusen (eventuelt legge noe midler i et felles fond (for hele kommunen) til slike uforutsette utgifter). Forhåpentligvis blir det ikke brukt for så mange ekstravakter at denne budsjettposten blir brukt opp. Øke bemanningen noe lengre vakter med tanke på å kunne tilby flere økte stillinger (100%) i fremtiden. Satsnings område for kommunene å unngå ufrivillig deltid? Forbruk ca (tilsvarer å øke en dagvakt med 30 min og en kveldsvakt med 30 min alle hverdager). Noe økning i forhold til velferdstiltak til de ansatte og til kurs/møte. Økning på tyve tusen er ønskelig. Totalt kr. for å sikre god budsjettrammer for Forslag til regnskapsmessige forbedringer Flytte en del poster fra fellesbudsjettet og fordele på enhetene i forhold til størrelsene/behovene. Dette for å få et mer riktig totalbilde. Poster som bør flyttes: o Velferdstiltak ansatte. o Velferdstiltak beboere. o Påskjønnelse til ansatte og ombud. o Diverse utgifter. o Kurs og møter. o Spesial undersøkelser? o Km. Godtgjørelse. o Kjøp av inventar og utstyr. o Teknisk og elektrisk utstyr. o Bøker musikk video. 35

36 INVESTERINGSBUDSJETT: Prosjekter/investeringer: Diverse investerings poster for å bedre bygningsmessige aspekter. Til å være skjermet enhet, så har vi store grupper, og store arealer. Mye er vanskelig/veldig kostbart å gjøre noe med, mens andre ting trenger ikke koste alt for mye. Herunder omorganisering av kontorer/vaktrom, lage eget medisin rom osv. Anslår dette til ca kr. I forhold til gruppene, så er den såkalte sterk gruppen (blå side) verken bemanningsmessig eller bygningsmessig i nærheten av å kunne kalles en sterk gruppe. 9 beboere er alt for mye, den burde vært delt i to, med to egne stuer/kjøkken. Og gjerne med et rom bygget som en leilighet med mulighet til å isolere en person helt fra de andre beboerne. Dette er kostbart, men etter mitt syn en nødvendig investering å ta, av hensyn til beboere, pårørende og ikke minst arbeidsmiljøet (de ansatte). Kostnader her er vanskelig å beregne, må innhente pris/anbud osv. Er også mange valg å ta for hvor omfattende forandringer vi skal ta. Kan også velge å gjøre noen utbedringer, men ikke alt på en gang. For eks. lage en leilighet med egen stue og kjøkken (gjennom å slå sammen to rom) i Investere/prosjekt med multidose. Trolig kostnadsbesparende, men krever en investerings utgift. Multidose vil også øke medikament kontrollen vår betraktelig. Vi vil kunne ha mye mindre medisin lager (mer oversiktlig = bedre kontroll). Hvis vi i tillegg lager et lite medisin rom på skjermet enhet, vil vi kunne oppbevare all eventuell medisin der, og ha protokoll føring av den, samtidig som sykepleierne vil være tilgjengelige for avdelingen selv om de er på medisinrommet. Denne investeringen vil være med på å gjøre medisinhåndteringen både enklere (mer oversiktlig) og sikrere i forhold til avvik (feil medisinering, tyveri, osv) Å komme i gang med multidose vil koste ca kr. pr. beboer, i tillegg kommer det en del arbeidstimer. Total kostnad beregnes til kr. med mulighet for noe innsparinger på andre budsjettposter mot slutten av 2011 dersom vi kommer tidelig i gang. Fast lønn ansatte Posten er økt opp i forhold til lønnsøkning og i forhold til realistisk forbruk med tanke på at det er en del vakter i vikarpool Lønn sykevikar er lavere budsjettert enn forventet sykefravær, dette fordi en stor del av sykevikarene vil bli dekket inn gjennom vikarpool. Dette forklarer også hvorfor refusjon sykelønn (inntekter) er budsjettert høyere enn utgiftene på sykevikar. Lønn ferievikar også her regner jeg med at noe av behovet blir dekket inn gjennom vikarpool Har som skissert tidligere flyttet noen poster fra fellesbudsjettet til driftsbudsjettene for somatisk og skjermet enhet. Dette er nyttig i forhold til at hver drift kan styre sitt behov og ha egne midler. Dessverre er det ingen midler å avse fra fellesbudsjettet, så midler til disse postene er på bekostning av andre poster i driftsbudsjettet mitt. Budsjettramme økningen holder vel realistisk sett ikke en gang til antatte lønnsøkninger og inflasjon. Det gis vertfall ikke rom for å dekke inn økte utgifter på andre områder, eller dekke opp for tidligere for lave budsjetteringer. Men heldigvis synes inntektene å ha økt betydelig, noe som gjør at vi får et budsjett som er i balanse og realistisk dersom det ikke blir like store utfordringer i forhold til behov for ekstra bemanning rundt en eller flere beboere sånn som i år. 36

37 Enhet 35 Hjemmetjenester sone Vanse. Det forventes stor etterspørsel etter enhetens tjenester fra sykehus, leger, pasienter, pårørende og andre enheter i kommunen. Sykepleie, praktiskbistand, brukerstyrt personlig assistent og avlastning i hjemmet muligheten for tilsyn og hjelp hele døgnet, gjør at mange velger å bo i egen bolig lengst mulig. Liggetid i sykehus er nå meget kort, og det er kommunens ansvar å gi et faglig forsvarlig tilbud i hjemmet. Alternativet er institusjonsplass. Enhet for hjemmetjenester sone Vanse har september 2010 er dette 142 pasienter i hjemmesykepleien september 2009 var dette 119 brukere. Pleietyngden i hjemmesykepleien er stigende - selv om det finnes hjelpemidler så er det ikke alltid dette er praktisk mulig å bruke i hjemmet. Dette medfører at vi er nødt til å løse dette ved å bruke to ansatte. For å kunne opprettholde de tjenestekrav som fremgår i virksomhetsplan på de tjenesteområder som enheten dekker har en måtte bruke ekstravakter. Dette kan det bli behov for også i 2011, for å kunne etterkomme etterspørselen etter tjenestene. Enhet hjemmetjeneste har siden november 2009 og frem til i dag vært nødt til å leie inn ekstrabemanning på både kveld og dag hele uken. Uten dette hadde ikke enheten klart å opprettholde et forsvarlig tilbud eller å kunne gitt de tjenester som vi er pålagt å yte ut fra lovverket. For å kunne få budsjettet for 2011 i balanse for Enhet hjemmetjeneste sone Vanse har det vært nødvendig å redusere posten for ekstravakter. Dette kan føre til at tilbudet hjemmesykepleie og hjemmehjelp blir dårligere i Hjemmesykepleien er enormt uforutsigbart. Det har blitt et økt press på hjemmetjeneste nå som kriteriene for å få institusjonsplass har blitt høyere. Når en reduserer posten for ekstravakter har enheten ingen mulighet til å klare å overkomme økningen av brukere som måtte komme. I 2010 fikk enheten ingen statlige tilskudd for ressurskrevende brukere. Har imidlertid satt opp på ny et tilskudd fra staten på budsjett for 2011 tilsvarende Ny utfordringer som følge av at bruker skal være hjemme så lenge som mulig er avlastning i hjemmet og praktisk bistand med opplæring. Dette er en mulighet for å hjelpe brukere i hjemmet slik at en utsetter behovet for institusjonsplass. En reduksjon i posten for ekstravakter kan dette bli vanskelig å opprettholde. Budsjettposten for private tjenester er også økt i forhold til tjenester som enheten kjøper av Farsund apotek. Det ble i evaluering av kvalitetskommunene kommet med forslag på å ta i bruk multidoser. Dette ble satt i gang i 2010 og vil videre føres i Det vil da på sikt muligens bli frigjort en del sykepleier kompetanse som kan brukes direkte i pleien av brukere. Slik at en muligens kan holde behovet for ekstrahjelp på dagens nivå. For å kunne få budsjettet for 2011 i balanse for Enhet hjemmetjeneste sone Vanse har det vært nødvendig å redusere posten. Det at flere poster er redusert fra budsjettet 2010 til budsjettet 2011 kan det bli vanskelig å opprettholde de tjenestekrav som fremgår i enhetens virksomhetsplan. 37

38 Enhet 36 Hjemmetjenester sone Farsund Tjeneste 2541: Hjemmesykepleie tjeneste Enhetens budsjettforslag framlegges i.h.t. tildelt ramme på kr ,- Rammen er ut fra den grunnbemanning som har ligget i budsjettet de siste årene. Det har de siste årene også vært et stort overforbruk på ekstrahjelp som skyldes økning i antall personer som har behov for hjelp og mer omfattende hjelp til den enkelte. Nytt budsjett vil ikke dekke behov for ekstrahjelp hvis antall brukere blir det samme i Det er vanskelig og si nøyaktig hvor mye ekstrahjelp en har behov for i Dette er avhengig av hvor mange flere nye brukere enheten/tjenesten får. Det kan se ut som grunnbemanningen er for lavt i forhold til antall brukere som har behov for hjelp. Reduksjon av sykehjemsplasser har bl.a. ført til økt behov av hjemmesykepleie. Budsjettrammen for 2011 dekker ikke økt behov hos brukerne. Tiltak er iverksatt for å redusere bruk av ekstrahjelp i multidose -lærling -økt kompetanse -innføring av Notus -deling av enheten slik at den blir mindre - få på plass grunnbemanning med riktig kompetanse Etter en omfordeling av oppgaver og samarbeid med institusjonstjenesten ble et arbeidslag redusert med 3,2 årsverk i ekstrahjelp (omsorgsleilighetene).dette er tiltak som først vil få full effekt i 2011 fra I hjemmesykepleietjenesten ble det fra august til 1.10 gradvis redusert ekstrahjelp fra 15 timer pr. døgn ( 2,9 årsverk) til 0 timer. 14 dager senere øker antall brukere (enheten får inn flere cancer pasienter med omfattende behov for hjelp) slik at det blir nødvendig å sette inn ekstrahjelp tilsvarende 4,4 årsverk. Behov for ekstrahjelp i hjemmetjenesten varierer fra uke til uke. I dag er vi ned i 2,9 årsverk. Behov for ekstrahjelp vurderes hele tiden. Ut fra siste års behov for ekstrahjelp kan det se ut som at det i gjennomsnitt er behov for ca 3 årsverk. Statlige refusjoner (ressurskrevende brukere, og tilskudd for BPA ), anslås en reduksjon i refusjon på i forhold til det som ligger i budsjettforslaget for 2011 Under forutsetning av full effekt av de tiltak som her er beskrevet anslås det et behov for til ekstrahjelp og for manglende refusjon for ressurskrevende brukere. Til sammen 1, , denne ekstraressursen gir dekning for dagens drift men ikke økning. Uten disse ekstraressursene tilsvarende vil det være nødvendig og redusere driften. Min eneste mulighet er da å redusere omsorgsleiligheter slik at bemanning kan reduseres tilsvarende ca 3 årsverk. Dette kan medføre at det overføres ressursbruk til andre enheter. Enhet 38 Funksjonshemmede sone Vanse Driftsbudsjettet for enhet for funksjonshemmede Vanse er prøvd lagt på en realistisk ramme basert på tidligere års utgifter. Lista Aktivitetshus har nå vært i drift i over et år og tjenesten erstatter kjøp av private tjenester. Aktivitetshuset gir enheten mulighet til å gi brukere et verdigfullt, faglig godt aktivitetstilbud, i en 38

39 trygg økonomisk ramme. Systematisk tilrettelegging av rammebetingelser som forebygger utagering og som gjør det lettere å forutsi lønnsutgifter, unngå overtid og innleie av personell. Enheten har fra fått overført ansvaret for tjenestested 2551 team A, og privat avlastning, samtidig som rammebudsjettet er redusert med Statstilskuddene for ressurskrevende brukere har økt betraktelig etter justeringene av enkeltvedtakene til brukerne. Det er disse inntektene som er bakgrunnen for reduksjon av rammebudsjettet. Om inntektene tilsvarer imidlertid utgiftene for tjenestestedet team A og Privat avlastning vil vise seg. Det vil bli en stor utfordring å holde rammebudsjettet med hensyn til økende lønnsutgifter og utgifter til lovpålagt tjenester p.g.a. uforutsigbarheten rund dette. Begge utgiftspostene er vanskelig å kalkulere. Enhet 39 Funksjonshemmede sone Farsund Enhetens budsjettforslag framlegges i.h.t. tildelt ramme på kr ,- Forslaget ivaretar stort sett dagens nivå av tjenester men har dessverre ikke rom for nye brukere eller endret behov hos eksisterende brukere. Det er lagt inn et forventet statlig tilskudd for ressurskrevende tjenester med Kr ,-( ) under tjenesten 2546 og kr ,- under tjenesten Enhet 64 Listaheimen - somatikk Jeg har en vikarpool på 1,4 årsverk. I fastlønn ligger også poolen. Dette medfører dermed at en god del av utgifter til sykevikar dekkes gjennom fastlønn ( pool ), samt også en liten del av ferievikarer, andre vikarer og ekstrahjelp. Fellesbudsjettet for skjermet og somatisk enhet er under enhet 64. Et vanskelig budsjett å forutse i forhold til strømutgifter, og prisøkninger på medisiner, medisinsk utstyr osv. Enhet 41 Teknisk drift - ansvarsområder 1610,1640,1641,1642,1643 og I år har vi splittet opp ansvarsområdene på følgende ansvarsområder: 1610 Kommunale bygg 1640 Kommunalteknikk og grønt Disse to ansvars områdene inngår i rammen som er tildelt fra formannskapet Kommunalt vann 1642 Kommunalt avløp 1643 kommunal renovasjon 39

40 Disse ansvarsområdene har separate regnskaper og er finansiert gjennom avgifter Skjærgårdsparken Lister Dette ansvarsområde er interkommunalt og gjelder fire kommuner. Her er det alle kommunene som bidrar sammen med tilskudd fra SNO og dette skal være selvfinansierende. Farsunds andel av kostnadene er utgiftsført i ansvar Ved tildelte ramme er det ikke rom for store endringer fra 2010 budsjettet. Det er justert for generell lønns og prisstigning. Videre er det avsatt lit mer til veivedlikehold da vi har fått flere kilometer vei ang Skråveien. Noen er også justert der det har vært større kostnader en budsjettert. Det er ikke avsatt noe til nye tiltak. Enhet 45 Landbruk Enheten foreslår å styrke bemanningen med en full stilling for en naturforvalter. Krav og forventninger til kommunens naturfaglig kompetanse har over tid økt kraftig, både innen landbruksforvaltningen og kommunens pågående prosjekter som setter fokus på å utnytte naturressursene, kulturlandskapet og verneområdene for reiselivs-/opplevelses-næringen. Stillingen finansieres ved å leie ut arbeidskraft til prosjekt Sørnorsk kystnatur og omplassering innen enhetens budsjettramme. 40

41 10. Vedlegg 1 - Budsjettrundskriv til enhetene Farsund formannskap vedtok rammer for enhetenes budsjett for 2011iht justert forslag fra rådmannen. Rammene er utarbeidet med utgangspunkt i siste budsjett og siste avlagte regnskap, samt innspill fra enhetene. Oversikt over enhetenes rammer finnes på siste side. Innenfor de økonomiske rammer vi har, skal enhetene i sin budsjettering hensynta ønsket om fokus på: Vedlikehold med sikte på å fremstå som attraktiv bo- og fritidskommune. Heltidsansatte for å sikre rekruttering og arbeidsmiljø. Stimulering til vekst Budsjettet skal være best mulig i samsvar med Virksomhetsplanen for hver enhet, slik årshjulet i styrings- og rapporteringssystemet vårt er. Det er derfor viktig at dere ser på evalueringen som ble laget i forbindelse med årsrapporten, når budsjettet lages. Ny prosess for driftsbudsjettet med Agresso Planlegger Regnearkene for driftsbudsjettet, som har vært i bruk de siste årene, skal ikke lenger leveres inn. For budsjett 2011 skal enhetene nå detaljbudsjettere på web, i budsjettmodulen i Agresso. Den tekniske delen av budsjettprosessen blir som følger: 1. Enhetene tildeles rammebudsjett Rammebudsjettet er summen av fremskrevet budsjett +/- endringer. a. Fjorårets budsjett fremskrives av administrasjonen. b. Endringer legges inn som tiltak på den enkelte enhet Tiltak legges inn av rådmannen/sentraladministrasjonen. 2. Enhetene detaljerer sitt budsjett, dvs detaljbudsjetterer Enhetens budsjett er fremskrevet med utgangspunkt i revidert budsjett. Det aller meste av budsjettet er dermed fordelt på konto, ansvar og tjeneste som foregående år, men endringene (tiltakene) må legges inn på ønskede konti. Andre budsjettposter kan også endres ved at man flytter beløp mellom konti. 3. Godkjenning av årsbudsjett Rådmann godkjenner, evt returnerer, enhetenes detaljbudsjett for neste år. Returnerte budsjettbilag må behandles og sendes til godkjenning på nytt. 4. Tilleggsbevilgninger (evt reduksjoner) Endringer som følge av f eks vedtak i K.styret må behandles teknisk av administrasjonen. 5. Regulering og periodisering av årsbudsjett Etter at budsjettet er godkjent, må budsjettpostene periodiseres. Det gjøres i hovedsak sentralt ved en automatperiodisering, men det kan være nødvendig å omperiodisere enkelte poster. Nå kan man også regulere (justere) budsjettposter. Budsjettprosessen i Agresso web vil bli gjennomgått på enhetsledermøte

42 Det vil også bli utarbeidet brukerveiledning til budsjettmodulen. Hjelpemidler for lønnsberegning Budsjettmodulen beregner ikke lønn og sosiale utgifter. Det er derfor laget generelle maler/regneark til hjelp i dette arbeidet. Regnearkene har utgangspunkt i de tidligere budsjettregnearkene, og vil være kjent for de fleste. Forsikringer for ansatte blir ikke lenger beregnet, her må man ta utgangspunkt i siste års regnskap. Hjelpearkene sendes ut av Ingebjørg. DRIFTSBUDSJETT Budsjettet må legges på et nivå som er realistisk. Dvs at man legger opp til en drift som er innenfor de økonomiske rammer som er gitt. Lønn og sosiale utgifter: Pr dato er lønnsoppgjøret for 2010 i gruppe 4 ført fom 1.5. For gruppe 5 og 3, samt lokale forhandlinger i gruppe 4, er forhandlingene ikke startet ennå. Dette må hensyntas ved innleggelse av lønnsdata. I hjelpearkene for beregning av lønn legges inn en gjennomsnittlig lønnsøkning på 2,5 %, og lønnsveksten beregnes dermed automatisk. Pensjonssatsen arbeidsgiverandelen settes til: 17 % for kommunalt ansatte, og 10,46 % for statens pensjonskasse. Arbeidsgiveravgiften er 14,1 %. Disse satsene er lagt inn i regnearket. Interne overføringer: Den som budsjetterer med intern utgift konto , må forsikre seg om at mottaker av midlene budsjetterer med tilsvarende intern inntekt konto , og omvendt. Følgende skal leveres: Driftsbudsjett 2011 Detaljert tallbudsjett sendes til godkjenning via Agresso Web Word-dokument med kommentarer INVESTERINGSBUDSJETT Hver enkelt enhet må sørge for at alle prosjekter iverksatte, politisk vedtatte, og nye blir ført opp i investeringsbudsjett/økonomiplan. Det er ikke tilstrekkelig at prosjektene er ført opp i økonomiplanen tidligere år. Husk at investeringer må budsjetteres brutto - inkl. mva. Etter nye regler skal 40 % av mva-kompensasjonen for investeringer 2011 overføres investeringsregnskapet. Dvs at investeringer i 2011 må budsjetteres inkl 60% av mva (for 2012: 40% og for 2013: 20%). Tilskudd eller annet som skal finansiere tiltaket, angis særskilt. Investeringsforslag

43 Eventuelle forslag til nye eller fullføring av påbegynte investeringer nevnes spesielt med prosjektnavn og antatt kostnad. Investeringsforslagene for 2011 legges i kolonnen for 2011 i regnearket til økonomiplanen. For videreføring av tidligere vedtatte prosjekter tas med historikk samt beregnede kostnader i påfølgende budsjettår. Her er det viktig å oppgi korrekt prosjektnavn og prosjektnummer. For nye prosjekter som forutsetter oppfølging (bevilgninger) i senere budsjettår, angis dette. Økonomiplan Forslag til investeringer og eller driftsbudsjettendringer for perioden innarbeides i regnearkmodell for økonomiplan. Forslag til investeringer 2011 og til økonomiplan må kommenteres i Word dokumentet. Følgende skal leveres: Investeringsbudsjett 2011 Regneark Økonomiplan og økonomiplan Word-dokument med kommentarer TIL SLUTT Forslagene sendes til og egen kommunalsjef. Frist for innsending er senest 6.oktober. Vi går igjennom budsjettet og relaterte problemstillinger på enhetsledermøtet på onsdag 15 iht utsendt plan. Det er viktig at alle overholder tidsfristen for at vi skal komme i mål med budsjettbehandlingen. Husk også å invitere de lokale tillitsvalgte med i budsjettarbeidet. Lykke til med årets budsjettarbeid! Ikke vær redd for å spørre eller ta kontakt dersom det er noe dere lurer på. Med vennlig hilsen August Salvesen Rådmann 43

44 11. Vedlegg 2 - Kontrollutvalgets budsjett for 2011 UTSKRIFT AV MØTEBOK Fredag 22. oktober 2010 FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAK 09/10 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2011 Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2011 på kr ,-. 2. Kontrollutvalgets vedtak skal i henhold til 18 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner følge formannskapets innstilling til kommunestyret som et eget vedlegg. Saksfremstilling: Saksbehandler: Willy Gill Vedlegg: 1. Kommunerevisjonen Vest, representantskapet sak 08/10 2. Agder Sekretariat, styret sak 04/10 Bakgrunn for saken: Kontrollutvalget skal etter 18 i forskrift om kontrollutvalg utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. I merknadene heter det at budsjettet skal omfatte både kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet. Kontrollutvalgets vedtak skal i henhold til 18 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner følge formannskapets innstilling til kommunestyret. En praktisk møte å ordne dette på er at utskrift av kontrollutvalgets budsjettbehandling vedlegges formannskapets innstilling til kommunestyret og at kommunestyret fatter endelig vedtak om budsjettrammen til Kontroll og tilsyn. Kontrollutvalgssekretariatets budsjettforslag Driftstilskuddet skal dekke den normale aktiviteten i kontrollutvalget, fra saksbehandling til utsending av innkallinger og utskrifter, samt arkivhold med mer. Styret i Agder Sekretariat behandlet budsjettet i møte og legger i sitt budsjett opp til at driftstilskuddet økes fra kr i 2010 til kr i 2011, en økning på 3,16 %. For ytterligere informasjon vises til styrets budsjettbehandling i sak 04/10 som følger vedlagt. Kommunerevisjonens budsjettforslag Sekretariatet har mottatt forslag til budsjettramme fra Kommunerevisjonen Vest. Budsjettet er behandlet og vedtatt av både styre og representantskap. Forslaget innebærer 520 timer til regnskapsrevisjon og 360 timer til andre oppdrag (forvaltningsrevisjon/selskapskontroll). Totalt sett økes Farsund kommunes tilskudd til revisjonen fra kr i 2010 til kr i 2011, en økning på 4,3 %. For ytterligere informasjon vises til representantskapets budsjettbehandling i sak 08/10 som følger vedlagt. 44

45 Kontrollutvalgets utgifter Ifølge den nye forskriften skal utgifter til kontrollutvalgets samlede virksomhet være en del av budsjettet for kontroll og tilsyn. Som tidligere er det en egen post i budsjettforslaget til dekning av utvalgets utgifter. Fortsatt er det slik at utgifter til godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste m.m. til utvalgets medlemmer dekkes av en felles pott i kommunen. Det bør vurderes å overføre disse postene til budsjett for kontroll og tilsyn for å få samlet alle kontrollutvalgets utgifter. Budsjettforslaget: Det fremlagte budsjettforslag for kontroll og tilsyn bygger på Forrige års budsjettramme Vedtatt budsjett for Kommunerevisjonen Vest for 2011 Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat for 2011 Budsjettforslag 2011 Vedtatt budsjett 2010 Vedtatt budsjett 2009 Tilskudd til Kr Kr Kr revisjonsdistrikt Andel av Kr Kr Kr sekretariatstjenester Kontrollutvalgets Kr Kr Kr utgifter Totalbudsjett Kr Kr Kr Forslag til vedtak: 1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2011 på kr ,-. 2. Kontrollutvalgets vedtak skal i henhold til 18 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner følge formannskapets innstilling til kommunestyret som et eget vedlegg. 12. Vedlegg 3 Budsjettet for budsjettenhet pr hovedpost Eget sidetallsnummerering. 45

46 Hovedpost/Resultatenhet Årsbudsjett 2011 Årsbudsjett 2010 Regnskap LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON OVERFØRINGER SALGSINNTEKTER REFUSJONER Politisk virksomhet LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER REFUSJONER FINANSINNTEKTER Andre råd og utvalg KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Næring, turisme og friluft KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON OVERFØRINGER Tilskudd kirke og trossamfunn LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER REFUSJONER FINANSINNTEKTER Diverse fellesutgifter LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON OVERFØRINGER SALGSINNTEKTER REFUSJONER Administrativ ledelse LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Stabsorganisasjon LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Støttefunksjoner LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER Hovedpost/Resultatenhet Årsbudsjett 2011 Årsbudsjett 2010 Regnskap

47 5 FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Havnevesen FORMANNSKAP LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Oppvekst Felles LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Barnehager LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER Ore skole LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER SALGSINNTEKTER REFUSJONER Borhaug skole LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER Vanse skole LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER

48 Hovedpost/Resultatenhet Årsbudsjett 2011 Årsbudsjett 2010 Regnskap Lista ungdomsskole LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER SALGSINNTEKTER REFUSJONER Farsund barne- og ungdomsskole LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER FINANSINNTEKTER Voksenopplæringen LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Kultur og idrett LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER PPT Lister SKOLE OG KULTUR LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Forvaltning helse og omsorg LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER

49 Hovedpost/Resultatenhet Årsbudsjett 2011 Årsbudsjett 2010 Regnskap NAV-kommune LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Psykisk helse, barne- og ungdomstjenester LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Institusjonstjenester sone Farsund LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Listaheimen - Skjermet LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Hjemmetjenester sone Vanse LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER Hjemmetjenester sone Farsund LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER

50 Hovedpost/Resultatenhet Årsbudsjett 2011 Årsbudsjett 2010 Regnskap Funksjonshemmede - sone Vanse LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER Funksjonshemmede - sone Farsund LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Lister Barnevern LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Listaheimen - Somatikk HELSE- OG SOSIAL LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Teknisk drift LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER

51 Hovedpost/Resultatenhet Årsbudsjett 2011 Årsbudsjett 2010 Regnskap Teknisk forvaltning LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATER EGENPROD OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Landbruk TEKNISK LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER Pensjoner KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON OVERFØRINGER REFUSJONER OVERFØRINGER Eiendomsskatt OVERFØRINGER Skatter OVERFØRINGER Rammetilskudd OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER REFUSJONER OVERFØRINGER Statlige tilskudd KJØP AV VARER OG TJENESTER, EGENPRODUKSJON OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER FINANSINNTEKTER Renter og avdrag FINANSUTGIFTER Finansielle transaksjoner FINANSINNTEKTER Avskrivninger FINANSUTGIFTER REFUSJONER Mva FINANS, SKATTER OG OVERFØRINGER Balanse

52 13. Vedlegg 4 Budsjettskjema 1A og økonomisk oversikt driftsbudsjett 52

53 53

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak:

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak: FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 14/70 20.11.2014 Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 14/70 20.11.2014 Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/2648 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 14/70 20.11.2014 Kommunestyret Budsjett 2015 og økonomiplan for 2016-2018 Administrasjonens

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 10/ Kommunestyret 10/

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 10/ Kommunestyret 10/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2010/1267 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 10/72 23.11.2010 Kommunestyret 10/64 14.12.2010 Budsjett 2011 Administrasjonens

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 12/89 04.12.2012 Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 12/89 04.12.2012 Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/1481 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 12/89 04.12.2012 Kommunestyret Budsjett 2013 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato

Saksgang Saksnr Møtedato FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/324 Arkivkode: 151 Saksbehandler: Anita Ore Saksgang Saksnr Møtedato Budsjett 2016 med økonomiplan for 2016-2019 Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Farsund kommunestyre

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 08/ Kommunestyret 08/

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 08/ Kommunestyret 08/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/2101 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 08/81 25.11.2008 Kommunestyret 08/94 09.12.2008 Budsjett for 2009 Administrasjonens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1373 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/85 19.11.2013 Kommunestyret 13/101 03.12.2013 Budsjett 2014 og økonomiplan

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2016

Skatteinngangen pr. september 2016 oktober 2016 Skatteinngangen pr. september 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2017 - NYTT INNTEKTSSYSTEM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Vedlegg: Saksopplysninger:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2016

Skatteinngangen pr. oktober 2016 november 2016 en 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt

Detaljer

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/ Kommunestyret 11/ Budsjett 2012

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/ Kommunestyret 11/ Budsjett 2012 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret 11/108 13.12.2011 Budsjett 2012 Administrasjonens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Vedlegg: Høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Utskriftsdato: 23.12.2017 12:49:44 Status: Gjeldende Dato: 8.1.2015 Nummer: H-01/15 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Inntektssystemet. Karen N. Byrhagen

Inntektssystemet. Karen N. Byrhagen Inntektssystemet Karen N. Byrhagen 24.11.2010 1 Finansiering av kommunesektoren (2011) Frie inntekter Skatteinntekter Rammetilskudd 40% 36% Bundne inntekter Egenbetalinger (gebyrer) Øremerkede tilskudd

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Saksframlegg ENEBAKK KOMMUNE. Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet.

Saksframlegg ENEBAKK KOMMUNE. Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet. ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2007/986 Arkivkode: 024 Saksbehandler: Anne Helene Duvier Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Formannskapet Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet.

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en

Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Formannskapet 30.mai 2007 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 1 Kommuneproposisjonen 2008 (St.prp.

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer