PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr STED: LHL Skibotnsenteret, Storfjord TIDSPUNKT: mars 2015 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Fra adm: Inger Heiskel, Storfjord Karl Arvid Brose, Lyngen Torgeir Johnsen, Skjervøy Lidvart Jakobsen, Nordreisa Jan Helge Jensen, Kvænangen Svein O. Leiros, Kåfjord (deltok tirsdag ) Anne-Marie Gaino, Nordreisa Leif Lintho, Lyngen (fratrådte tirsdag ) Frank Pedersen, Kvænangen Einar Pedersen, Kåfjord (fratrådte tirsdag ) Cissel Samuelsen, Skjervøy (deltok ) Trond-Roger Larsen, Storfjord Berit Fjellberg, daglig leder Program: Mandag Kl 1100 Tur ungdom og ordførere Kl 1100 Møte i rådmannsutvalget, Skibotnsenteret Møtestart Nord-Troms Regionråd kl 1630 Merknad til sakslisten: Det var enighet om å ta opp følgende saker i tillegg til utsendte saksliste: Orientering om status i arbeidet med Newton-rom på Skjervøy Vedtakssak: Sak 20/15 Møteforespørsel til helseministeren vedrørende sykestuesenger Nord- Troms Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett Tlf , Org. nr E-post:

2 Orienteringssaker: Nytt fra kommunene (ordførerrunde 5 min pr kommune) Skjervøy: Kystsoneplanen meklingsmøte med Fylkesmannen angående lokaliteter Fylkesråd for samferdsel kommer på besøk onsdag , reguleringsplan ferdig for Langbakken Møte i Tromsø ad sykestuesenger i slutten av februar. Kommer som egen sak senere i møte Utfordringer med mange eldre som har behov for sykehjemsplass Arnøya jobber med beredskapsbåt og nærbutikk Nordreisa: Utfordringer med kommuneøkonomien Kystsoneplan samarbeider med Skjervøy Har hatt møte med nabokommunene vedr kommunestruktur. Oppfølgingsmøte på Skjervøy etter påske Plassering av masser i forbindelse tunnelutbygging foregår og vil gi arealer for utbygging Storfjord: Sluttfasen med rådmannstilsetting. Håper å ha ny rådmann på plass med tiltredelse 1. august Budsjettet godkjent av fylkesmannen Skal bygge nytt sykehjem stor sak i Storfjord Regnskap for 2014 avsluttet med overskudd Vedtatt gratis barnehageplass for barn nr 2 som et bolysttiltak Vindkraft har hatt møter med Statskog og Troms Kraft Mange kvinnelige ledere i Storfjord Lyngen: Kystsoneplan planer om godkjenning før sommerferien Oslo møte forrige uke vedrørende Ullsfjordforbindelsen. UFB-utbygging må kombineres med tunnel eller hurtig-gående ferge over Lyngen Jobbes godt med næringsutvikling i kommunen Senterutvikling stedsutvikling Beredskap utfordring med mange skiturister og rasproblematikk Felles formannskapsmøte med Storfjord og Kåfjord gjennomført Kåfjord: Utnyttelse av masser fra Nordnes-tunnelen 5 skredsikringsprosjekt under arbeid Vedtatt bygging av idrettshall Må renovere/bygge nytt helsesenter Møte i studiesenteret kompetansekartlegginga innenfor helsesektoren. Vekslingsmodellen for gjennomføring av helsefagarbeider kan være en god modell 2

3 for våre kommuner. Vi må også tenke rundt denne satsingen blant annet med livsvilkår/bolig Samhandlingsreformen effekter, begrunnelser for sykestuesenger. Bør pasienter med særlige behov/krav til spesialkompetanse få et annet tilbud? Noe man kan samarbeide om? Gjennomgå tjenesteavtaler Møte med Sametinget samiske forvaltningskommuner, fokus på ny kommunestruktur og dilemma Kvænangen: Har fått budsjettet i havn Båtruta oppe i fylkestinget forrige uke. Får svar om en måned på denne saken Sykestuesenger viktig sak Ambulanseberedskap også på land har vært i fokus Kvænangsfjellet skal i gang med reguleringsplaner denne uke Oppfølgingssaker: Status i arbeidet med kommunereformen i Nord-Troms Kvænangen: jobber med bred politisk forankring hele veien. Gjort vedtak om opprettelse av styringsgruppe (8 personer). Skal utrede Nord-Troms 4 (vil møte på Skjervøy i neste møte), og Alta-alternativet. Legger opp til folkeavstemning. Lyngen, Storfjord og Kåfjord har laget et felles forslag til vedtak/prosessplan. Vil bruke felles ressurs til beskrivelse av nå-situasjonen. Lyngen har vært i møter med Tromsø. Fint med reformen å få laget en beskrivelse av nå-situasjonen. Har alle nødvendige vedtak på plass i Lyngen. Skal utrede samarbeid rundt Lyngenfjorden og Tromsø-alternativet. Skjervøy der skal neste møte ha fokus på Nord-Troms 4 alternativet, møte skal avholde like etter påske. Viktig å bli enige om en felles prosess/milepælsplan. Ønske om folkeavstemning i Skjervøy. Analyse av egen status legges fram i k-styret i juni. Storfjord skal utrede de samme alternativer som Lyngen. Midler fra Fylkesmannen (tidligere omsøkt til økonomisystem mm) kan søkes omdisponert til arbeidet med kommunestruktur, fordeles likt mellom kommunene. Vedtakssak: Sak 20/15 Møteforespørsel til helseministeren vedrørende sykestuesenger Nord-Troms Status i arbeidet med videreføring av sykestuesenger Nord-Troms etter 2015 (referat fra møte i Tromsø ) Forslag til brev til Helseministeren presentert i møte. Forslaget til brev er utarbeidet med utgangpunkt i møte Vedtak: brev oversendes ministeren, hvor de 4 ordførerne ber om møte med statsråden 3

4 Status vedr Forskningsnode Nord-Troms En struktur for forskning i Nord-Troms i et samarbeid mellom UiT og Halti-miljøet Mål, innhold, behov diskuteres i dialogseminar i slutten av mai Det inviteres deltakere fra alle Nord-Troms kommunene Status i arbeidet med utvikling av lokale læremidler for Nord-Troms - «3 stammers møte» Arbeidet i gang. Jobbes med å skaffe finansiering. Mulig det vil bli behov for justeringer av opprinnelig plan, for å gjøre satsingen mer nærings- og samfunnsrettet. Oppdatert prosjektplan må utarbeides og legges til behandling i neste regionrådsmøte/forankres i kommunene. Status nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms o Kompetanseløft i Nord-Troms - i gang, god framdrift for alle 3 strategier o Boligutviklingsprosjekt informert om tidligere fra Storfjord kommune o Arenabygging prosjektplan under utarbeidelse o Entreprenørskapssatsing alle delprosjektplaner er ferdig utarbeidet og godkjent. Delprosjekt A er klar til å sende til TFK. Delprosjekt B er sendt til TFK. Delprosjekt C er til behandling i kommunene. Orientering av status i arbeidet med Newton-rom Informasjon delt ut i møtet Diskusjonssaker: Samarbeid om legevaktsentral? Innledning ved Einar Pedersen om krav til kompetanse til en slik tjeneste Både kostnader og kompetanse må tas med i denne vurderingen Lyngen og Storfjord har avtale med Tromsø Kvænangen vurderer kjøp fra Alta Konklusjon fra møtet: Hver kommune gjør egne vurderinger så kan saken tas opp igjen på et senere møte. Møtet hevet kl Berit Fjellberg referent 4

5 Tirsdag Kl 0830 Møtestart Nord-Troms Regionråd Tilstede: Ordførere (samme som ) Nord-Troms Ungdomsråd RUST Regional ungdomskonsulent Lisa Solbakken Diskusjonssaker (fortsettelse fra mandag): Behov for en egen sjømatutredning Nord-Troms? Skal det være en statusrapport? Kriterier ved bestilling? Delte meninger i møtet om behovet for en slik utredning Oppfølging fra møte: saken oversendes NUNT for å avklare behov og evt bestilling REFERATSAKER: Fra Nord-Troms Regionråd: «Uttalelse ang. leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelser» Fra Nord-Troms Regionråd: «Høringsuttalelse til ny postlov» Fra Nord-Troms Regionråd: «Uttalelse vedrørende fare for nedleggelse av psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, døgnenheten Storsteinnes, kjent som «Kløvertun»» Fra Nord-Troms Regionråd: «Høringsinnspill til statsbudsjettet: Studiesentrene i Troms på statsbudsjettet 2015» Fra Nord-Troms Regionråd: «Nord-Troms Regionråd advarer mot kutt i ambulanseberedskapen!» Fra Midt-Troms Regionråd: «Akuttmedisinske tjenester fra UNN oppretthold beredskapen» Fra Universitetssykehuset Nord-Norge: «vedr henvendelse til UNN HF» (uttalelse vedr Kløvertun) Fra Kvænangen kommune: møteprotokoll kommunestyret: «delprosjekt A: 6-16 år grunnskole ungt entreprenørskap» Fra Tromsøområdets regionråd: «Uttalelse ny Kvaløyaforbindelse» Vedtak: referatsakene tas til orientering. 5

6 VEDTAKSSAKER: Sak 07/15 Retningslinjer og jury språkpris for Nord-Troms (utsatt sak 02/15) Saksdokumenter: Forslag til pris fra Audun Johnsen, Lyngen Særutskrift av sak 44/14 og 51/14 Opprettelse av språkpris for Nord-Troms Saksbehandler: Frank Pedersen Bakgrunn Det er mottatt følgende forslag: «Eg tillater meg med dette å fremme forslag om at Nord-Troms regionråd oppretter en egen språkpris for å fremme og styrke den språklige identiteten til folk fra Nord-Troms De fleste norske Nord-Troms dialektene har fått sitt særpreg på bakgrunn av språkblandingen i regionen. Kvensk og samisk språk har tidligere påvirket den norske dialekten både når det gjelder tonefall, setningsbygning, ord og uttrykk. I dag er dialektene i Nord-Troms under sterkt press fra bymålet i Tromsø, særlig blant ungdommen. For å styrke identiteten blant oss som bor i Nord-Troms ville det vært flott om regionrådet kunne gi positiv omtale og honnør til den eller de som fremmer dialekt fra Nord-Troms gjennom media og på andre måter, og som kan være et språklig forbilde og identitetsbærer for oss andre fra regionen. Hvis det finnes verdige kandidater, burde prisen kunne utdeles årlig.» Forutsetninger Dette saksframlegget tar utgangspunkt i hvordan grunnlaget for en språkpris kan utformes og drøfter i mindre grad om slik pris bør opprettes eller deles ut. Saksbehandler har tolket at forslaget går i samme retning som omdømmetankegangen og at det skal legges vekt på å styrke identiteten knyttet til hverdagsspråket blant folk flest. Det må likevel vises til at det for tiden pågår et arbeid med kommunereform som kan føre til at dagens Nord-Tromsregion kan bli forandret. Det er pr i dag lite som tyder på at regionen vil stå igjen med dagens seks kommuner dersom reformen blir gjennomført og det må vurderes om det er hensiktsmessig å opprette en pris som kan bli så kortlivet som til en ny kommunestruktur i Kortsiktighet kan i verste fall tjene mot sin hensikt. Organisering og vedtekter Vedtekter Forslag til vedtekter lyder: Nord-Troms regionråd deler hvert år ut en pris til enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som bidrar til å styrke en eller flere av dialektene i Nord-Troms. Det legges særlig vekt på innsats som styrker barn og unges bevissthet og bruk av dialekten. Prisen består av diplom og kunstverk/kunsthåndverk med inspirasjon fra regionen til en pris av inntil kroner. Prisen kan deles. 6

7 Prisen deles ut i forbindelse med annet åpent arrangement med i regionen og skal profileres i media. Prisen lyses ut årlig og personer bosatt i regionen kan fremme forslag til mottakere. Det oppnevnes en jury som skal arbeide på fritt og selvstendig grunnlag. Hver av medlemskommunene oppnevner en person og regionens ungdomsråd oppnevner en person til juryen. Medlemmene sitter i fire år av gangen og minst tre av medlemmene skal være kvinner. Juryen skal søke konsensusavgjørelser, men kan fatte vedtak ved vanlige flertallsavstemninger. Det er bare prisvinnerens navn (ikke andre foreslåtte) som er offentlig. Alle kommunene har en vertskapsforpliktelse for juryens praktiske arbeid og eventuell innhenting av bistand og administrasjon. Lyngen kommune har ansvaret for første jury/prisutdeling. Organisering og finansiering Det foreslås følgende: Utgiftene til pris og eventuell administrasjon deles etter innbyggertall i kommunene. Felles vedtekter vedtas i hvert kommunestyre basert på vedtak i denne sak samt innhentet uttalelse fra Ungdomsrådet. Første utdeling av pris kan skje sent i 2015/tidlig i Behandling av saken i møtet: Forslag til vedtak fra Storfjord ved Inger Heiskel fremmet i møtet: Nord-Troms Regionråd er i utgangspunktet positiv til en slik pris. Saken oversendes kommunene (også kommunale ungdomsråd) til uttalelse før saken behandles i regionrådet. Saken behandles på regionrådets junimøte. Vedtak: forslag fra Storfjord falt mot 2 stemmer. Møtet besluttet deretter å behandle hvert enkelt kulepunkt i forslaget til vedtekter og forslag til organisering og finansiering; Forslag til vedtekter kulepunkt 1: Nord-Troms Regionråd deler hvert år ut en pris til enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som bidrar til å styrke en eller flere av dialektene i Nord-Troms. Det legges særlig vekt på innsats som styrker barn og unges bevissthet og bruk av dialekten. Avstemming: Kulepunkt 1 er vedtatt med regionrådsleders dobbeltstemme. Forslag til vedtekter kulepunkt 2: Prisen består av diplom og kunstverk/kunsthåndverk med inspirasjon fra regionen til en pris av inntil kroner. Prisen kan deles. 7

8 Avstemming: Kulepunkt 2 ble nedstemt. Forslag til vedtekter til nytt kulepunkt 2: Prisen består av diplom og kunstverk/kunsthåndverk med inspirasjon fra regionen til en pris av maksimum kr 5.000,-. Prisen kan deles. Avstemming: forslag til nytt kulepunkt 2 ble enst vedtatt. Forslag til vedtekter kulepunkt 3: Prisen deles ut i forbindelse med annet åpent arrangement med i regionen og skal profileres i media. Avstemming: Enst vedtatt. Forslag til vedtekter kulepunkt 4: Prisen lyses ut årlig og personer bosatt i regionen kan fremme forslag til mottakere. Avstemming: Enst vedtatt. Forslag til vedtekter kulepunkt 5: Det oppnevnes en jury som skal arbeide på fritt og selvstendig grunnlag. Hver av medlemskommunene oppnevner en person og regionens ungdomsråd oppnevner en person til juryen. Medlemmene sitter i fire år av gangen og minst tre av medlemmene skal være kvinner. Avstemming: Enst vedtatt. Forslag til vedtekter kulepunkt 6: Juryen skal søke konsensusavgjørelser, men kan fatte vedtak ved vanlige flertallsavstemninger. Det er bare prisvinnerens navn (ikke andre foreslåtte) som er offentlig. Avstemming: Enst vedtatt. Forslag til vedtekter kulepunkt 7: Alle kommunene har en vertskapsforpliktelse for juryens praktiske arbeid og eventuell innhenting av bistand og administrasjon. Lyngen kommune har ansvaret for første jury/prisutdeling. Avstemming: Enst vedtatt. Behandling av forslag til organisering og finansiering; Organisering og finansiering Forslag kulepunkt 1: Utgiftene til pris og eventuell administrasjon deles etter innbyggertall i kommunene. 8

9 Avstemming: Kulepunkt 1 falt. Forslag til nytt kulepunkt 1 fra ungdomsrådet: Utgiftene til pris og eventuell administrasjon dekkes innenfor regionrådets budsjett. Avstemming: Forslag til nytt kulepunkt 1 ble vedtatt mot 1 stemme. Forslag kulepunkt 2: Felles vedtekter vedtas i hvert kommunestyre basert på vedtak i denne sak samt innhentet uttalelse fra Ungdomsrådet. Avstemming: Kulepunkt 2 tas ut, enst. Forslag kulepunkt 3: Første utdeling av pris kan skje sent i 2015/tidlig i Avstemming: Kulepunkt 2 tas ut, enst. Vedtaket ble som følger: Vedtekter for språkpris Nord-Troms: Nord-Troms regionråd deler hvert år ut en pris til enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som bidrar til å styrke en eller flere av dialektene i Nord-Troms. Det legges særlig vekt på innsats som styrker barn og unges bevissthet og bruk av dialekten. Prisen består av diplom og kunstverk/kunsthåndverk med inspirasjon fra regionen til en pris av maksimum kr 5.000,-. Prisen kan deles. Prisen deles ut i forbindelse med annet åpent arrangement med i regionen og skal profileres i media. Prisen lyses ut årlig og personer bosatt i regionen kan fremme forslag til mottakere. Det oppnevnes en jury som skal arbeide på fritt og selvstendig grunnlag. Hver av medlemskommunene oppnevner en person og regionens ungdomsråd oppnevner en person til juryen. Medlemmene sitter i fire år av gangen og minst tre av medlemmene skal være kvinner. Juryen skal søke konsensusavgjørelser, men kan fatte vedtak ved vanlige flertallsavstemninger. Det er bare prisvinnerens navn (ikke andre foreslåtte) som er offentlig. Alle kommunene har en vertskapsforpliktelse for juryens praktiske arbeid og eventuell innhenting av bistand og administrasjon. Lyngen kommune har ansvaret for første jury/prisutdeling. Organisering og finansiering Utgiftene til pris og eventuell administrasjon dekkes innenfor regionrådets budsjett. 9

10 Sak 08/15 Regnskap 2014 Saksdokumenter: Totalregnskap 2014 Delregnskaper 2014 Saksbehandler: Berit Fjellberg Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 4 avdelingsregnskap (drift inkl ungdomssatsinga RUST, Nord-Troms Studiesenter, Kompetanseløft Nord-Troms og Omdømmeprosjektet). Delregnskap Drift: Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST er gjort opp med et overskudd på kr ,- for Overskuddet skyldes i hovedsak at følgende budsjettposter ikke er benyttet i 2014 (dette er aktiviteter som er utsatt og vil bli gjennomført i 2015): Kr til data- og arkivsystem (skal gjennomføres med virkning fra ) Kr til innkjøp av datautstyr (henger sammen med overnevnte post) Kr til mastergradsstipend (denne skal kobles til arbeidet med forskningsnode Nord-Troms i 2015) Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den enkelte kommunene. Delregnskap Nord-Troms Studiesenter: Delregnskapet for Studiesenteret er gjort opp i balanse for Det har vært stor aktivitet i studiesenteret i Eierkommunene har bidratt med i tilskudd, det samme beløpet som Troms fylkeskommune har bevilget. I tillegg bidrar studieavgiften på inntektssiden. Delregnskap Kompetanseløft i Nord-Troms: Delregnskapet for «Kompetanseløft i Nord-Troms» er gjort opp i balanse for Dette utviklingsprosjektet i regi av Nord-Troms Studiesenter har 3 hovedsatsinger; Strategisk kompetanseutvikling i kommunene Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter Utvikling av fellesområdene Motor, megler og møteplass Prosjektet startet opp i 2014, og er finansiert med RDA-midler fra Troms fylkeskommune (75 %) og egen inntjening (25 %). Delregnskap 3 Omdømmeprosjektet: Omdømmeprosjektet er et tre-årig prosjekt som ble avsluttet Etterarbeid med rapportering og regnskapsavslutning gjøres i

11 Prosjektet er i hovedsak finansiert med Bolyst-midler fra Kommunal- og regionaldepartementet, mens Troms fylkeskommune, Sametinget og eierkommunene er delfinansiører. Prosjektets regnskap er innenfor godkjente budsjettrammer og prosjektår 3 er gjort opp i balanse. Kommunene bidrar også med betydelig innsats gjennom «eget arbeid» - hver kommune finansierer en 20 % prosjektmedarbeiderstilling inkl kontorhold, dette kommer ikke fram i regionrådets regnskap, men vil bli synliggjort i rapporteringen til alle finansieringsparter i prosjektet. Totalregnskapet: Totalregnskapet er summen av de fire omtalte delregnskapene, og er selskapets offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd for regnskapsåret 2014 på kr ,-. Forslag til vedtak: Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2014, med et overskudd på kr ,-. Styret fremmer sitt vedtak som forslag overfor representantskapet. Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak 09/15 Disponering av overskudd Saksbehandler: Berit Fjellberg Forslag til vedtak: Regnskapet for 2014 er gjort opp med et overskudd på kr ,-. Styret foreslår overfor representantskapet at overskuddet i sin helhet overføres til frie fond. Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak 10/15 Styrets årsberetning 2014 Saksdokumenter: forslag til styrets årsberetning for 2014 Saksbehandler: Berit Fjellberg Styrets årsberetning tilfredsstiller formkrav i Regnskapsloven og sendes sammen med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til regnskapsregisteret i Brønnøysund. Forslag til vedtak: 11

12 Det fremlagte forslaget godkjennes som styrets årsberetning for Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak 11/15 Årsrapport 2014 Saksdokumenter: forslag til Årsrapport for 2014 Saksbehandler: Berit Fjellberg Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, viser årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året. Årsrapporten for 2014 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift og satsingene Nord-Troms Studiesenter og utviklingsprosjektet «Kompetanseløft i Nord-Troms», Nord- Troms ungdomsråd/rust og Omdømmeprosjektet. Oversikt over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2014 er også tatt med i årsrapporten. Det er i tillegg utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene. Forslag til vedtak: Den fremlagte rapporten godkjennes som styrets årsrapport for 2014, og legges frem for representantskapet. Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak 12/15 Tema for rådsforsamling 2015 Saken ble diskutert på møte i arbeidsutvalget Arbeidsutvalget legger fram følgende forslag til rammeprogram for dagen, og ber møtet komme med innspill til program/foredragsholdere. Forslag til program: Møtested: Kultursenteret i Olderdalen Møtedato: tirsdag 28. april 2015 Kl 1000 Representantskapsmøte (ordførerne/styret møter også) Kl 1100 Regional plan for reindrift, informasjon ved Troms fylkeskommune (4 representanter møter) Kl 1200 Lunsj Kl 1245 Rådsforsamling tema kommunestruktur Velkommen ved rådsordfører 12

13 Kl 1700 Innledninger til tema 2-3 (for eksempel ved forsker (Nils Aarsæteher?/andre?) og en politiker fra en naboregion vi ønsker oss noen «nye» stemmer) Paneldebatt ledet av redaktør i Framtid i Nord Åpen debatt med deltakelse fra salen Avslutning Innspill til program fra møtet: Bør tenke gjennom målsettinga med tema/debatten RUST bør være med i dette arbeidet Oppgaveløsning presentasjon av siste rapport, kan dette være aktuelt? Er det for tidlig å diskutere kommunereform? Forskningsinstitusjoner kan bidra Hva med eksempel/erfaring fra Saltensamarbeidet? Hvordan bevare og forsterke ungdomssatsinga? Ungdomsmedvirkning? Tenke noen nye tanker! Kommunestruktur sett fra et ungdomsperspektiv! Hva fremmer bolyst og utvikling utfordre til debatt Forslag til vedtak fremmet i møte: Arbeidsutvalget utarbeider program for rådsforsamling 2015 med bakgrunn i innspill gitt i møte. Representanter fra RUST inviteres med i planleggingen og gjennomføringen av rådsforsamlingen. Vedtak: forslag fremmet i møte ble enstemmig vedtatt. Sak 13/15 Søknad fra Nord-Troms Museum om støtte til bokutgivelse Saksdokumenter: Søknad fra Nord-Troms Museum datert Særutskrift sak 14/11 «søknad om støtte til bokutgivelse om rekefiskets og rekeindustriens historie i Nord-Troms, del II» Saksbehandler: Berit Fjellberg Saksopplysninger Søknaden fra Nord-Troms Museum av er likelydende med søknad datert vedr støtte til bokutgivelse om rekefiskets og rekeindustriens historie i Nord- Troms, del II, med unntak av søknadsbeløp. I 2011 søkte Nord-Troms Museum om kr i støtte til bokutgivelsen mens man i 2015 søker om kr ,- i støtte. Vurdering: Siden dette er en likelydende søknad som tidligere er behandlet, og budsjettsituasjon i regionrådet ikke har endret seg siden siste behandling opprettholdes tidligere vurderinger og vedtak i saken av

14 Forslag til vedtak: Styret i Nord-Troms Regionråd DA opprettholder vedtaket i sak 14/11 ut fra de samme begrunnelser som gitt i Det vil si at Nord-Troms Regionråd må avslå søknaden fra Nord-Troms Museum om støtte til bokutgivelse om rekefiskets og rekeindustriens historie i Nord-Troms del II på grunn av manglende budsjettdekning. Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak 14/15 Uttalelse høring ambulansetjenesten På møte i regionrådet ble det avholdt møte med representanter fra UNN vedrørende varsla endringer i ambulanseberedskapen. Konklusjonen fra møtet; det bør utarbeides et felles saksframlegg for Nord-Troms kommunene som er godt gjennomarbeidet. Følgende personer får ansvar for å utarbeide saksframlegg; Øyvind Roarsen, kommunelege Cissel Samuelsen, rådmenn Frist for ferdigstilling av saksframlegg: 20. mars til kommunene Saken behandles i regionrådsmøtet 24. mars mars sendte administrerende direktør Tor Ingebrigtsen i UNN HF ut pressemelding vedrørende saken: «Utredningen om mulige endringer i ambulansetjenesten viser at det på kort sikt ikke er mulig å redusere antall ambulansestasjoner uten at dette fører til betydelig økning av responstidene i de områdene som er vurdert. Dette vil medføre brudd med prinsippet om at UNN skal gi likeverdige tilbud til befolkningen. Direktøren vil derfor ikke fremme forslag om endringer i ambulanseberedskapen for styret, og det er dermed ikke nødvendig å sende saken på høring til kommunene som opprinnelig planlagt.» Dette medfører at saken ikke lenger er aktuell. Sak 15/15 Uttalelse - forslag til ny regionstruktur i Fiskeridirektoratet Saksdokumenter: Fiskeridirektørens anbefalinger til fiskeriminister Elisabeth Aspaker Saksbehandler: Torgeir Johnsen Forslag til uttalelse: Fiskerikontorene hører til der næringen utøves Nord-Troms Regionråd forlanger at dagens struktur med desentraliserte fiskerikontorer skal videreføres. Dagens utvikling av marine næringer, havbruk og fiske, viser at dette fortsatt skjer ute i distriktene, og det vil da være feil å sentralisere kontroll funksjonen som 14

15 Fiskeridirektoratet har. I Troms har vi i dag kun 2 utekontorer i tillegg til regionkontoret i Tromsø. Virksomhetsområdet er fiske, fangst og forvaltning. Kontroll- og tilsynsoppgaver har preget utviklingen av mange fiskerikontor, selv om det varierer langs kysten. Vi mener at det ikke kan skjæres ned ytterligere på utekontorene i Troms, men heller styrke de enkelte kontor gjerne opp til en minimumsbemanning som rapporten legger opp til. Med nedlegging av fiskerikontor vil man miste verdifull lokalkunnskap og nærhet til utøvelsen av næringa. Synlighet er også viktig å ta med i betraktningen. Innen kontroll og tilsyn har tilstedeværelse en preventiv virkning. Lengre avstander vil føre til mindre synlighet. Rapportens forslag til struktur vil også bety betydelige reisekostnader ved besøk av anlegg ved tilsyn og kontroll. Fiskeridirektoratet har også et ansvar ved rømming fra oppdrettsanlegg. Lengre avstander vil føre til svekket beredskap. I Nord-Troms ligger fiskerikontoret på Skjervøy svært strategisk plassert som et område med stor havbruksaktivitet kombinert med tradisjonelt fiskeri og fiskeindustri. Om fylkesgrensen opphører som skille for oppgaver vil det også være naturlig å legge Sørøya som ansvarsområde for Fiskerikontoret på Skjervøy. Reisetid fra Skjervøy til Sørøya via Øksfjord tar halve tiden sammenlignet med reisetid fra Honningsvåg. Fiskeriene har til alle tider variert og det ene ti-året er ulikt det neste. Nord-Troms Regionråd mener at det er en minimumsstruktur på distriktskontorene slik det er i vår region i dag. En rapport utarbeidet av Troms Fylkeskommune viser en skisse over total tonnasje av sjømattransporter i Troms. Den illustrerer aktiviteten innen fiskeri og havbruk i Nord-Troms, og ble utarbeid i Eksport av fisk fra Skjervøy alene er nesten doblet siden 2012, og forventes ytterliggere å øke. 15

16 Uttalelsen sendes: Fiskeriministeren Kopi til: o Fiskeridirektoratet i Bergen o Troms fylkesting o Andre? (Tromsbenken) Forslag til vedtak: Forslag til uttalelse vedrørende strukturendring fiskerikontorene støttes. Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Rådmannsutvalget tiltrådte møtet. 16

17 Sak 16/15 Høring fylkesplanens handlingsprogram Saksdokumenter: Utkast til fylkesplanens handlingsprogram Høringsuttalelse til fylkesplan fra Nord-Troms Regionråd mars 2014 Innspill til regionalt utviklingsprogram fra Nord-Troms Regionråd november 2014 Saksbehandler: Berit Fjellberg Saksopplysninger Troms Fylkesråd har sendt Fylkesplanens handlingsprogram på høring og offentlig ettersyn. Nord-Troms Regionråd har tidligere gitt innspill til ny Fylkesplan for (mars 2014) og til RUP (november 2014). Frist for innspill 10. april Fylkestinget vil vedta endelig handlingsprogram i juni Fylkesplanens handlingsprogram har følgende funksjoner: Er handlingsdel til fylkesplanen Gir retning for virkemiddelbruken Fungerer som strategiske føringer for Innovasjon Norge Troms sin bruk av bedriftsrettede virkemidler og bygdeutviklingsmidler Fylkesplanen legger til rette for fokus på tre innsatsområder: Nordområdepolitikken Konkurransedyktig næringsliv Regionale sentra Planen består av følgende temaer: 1. Nordområdene. Herunder også kvensk 2. Næringsstrategier, FOU og kompetanse. Herunder også samferdsel 3. Senterstrategi 4. Arealpolitikk og forvaltning 5. Folkehelse 6. Urfolksdimensjonen 7. Tannhelse 8. Videregående opplæring Vurdering Nord-Troms Regionråd ga innspill til fylkesplanen i fjor. For å få bedre oversikt over sammenhengene vil vi gå gjennom Handlingsprogrammets tema og kommentere/gi innspill til de prioriterte strategiene. (Forslag til Handlingsprogram vedlagt). 17

18 Behandling av forslaget til høringsinnspill fra Nord-Troms Regionråd: Forslag ble gjennomgått punkt for punkt i møtet. Forslag til endringer og innspill fra blant annet Storfjord ble behandlet underveis. Forslag til endringer og vedtak er skrevet med rød skrift. NORDOMRÅDENE Forslag til kommentar/innspill fra Storfjord: Troms Fylkeskommune må i større grad tenke samarbeid og samhandling mot Sverige og Finland når det snakkes om Nordområdesatsing. Dette gjelder i en rekke strategier, f.eks jernbane, riksveinettet, rekruttering av arbeidskraft, utvikling av kompetanse mm. Vedtak: forslaget fra Storfjord skrives inn i høringsinnspill fra NTRR. 2. Utvikling av kapasitet og kompetanse om arktiske forhold, klima, miljø, bærekraftig utnytting av naturressurser og forvaltningen av disse. Når det er snakk om forvaltning av naturressurser er det viktig at kulturaspektet ivaretas. Flere av Nord-Troms kommunene er vertskommuner for reindrifta, og dette aspektet påvirker forvaltningen av naturressursene. Fylkeskommunen bør integrere dette i strategien, og bidra til at det utvikles mer kunnskap om kulturelle forhold som har betydning for utvikling av kapasitet, men også kan øke samhandling og forståelse for reindriften. 10. Landsdelens mellomriksveger, E8 i Troms og E10 i Nordland/Troms, må prioriteres for å styrke samarbeid og samhandel i Barentsregionen. Det foregår stor næringsaktivitet i Nord-Troms, spesielt innen sjømatnæringen. Hovedtransporten av sjømat fra Finnmark og Nord-Troms går etter E6 og mellomriksveien E8 til Kilpis. Selv om det er igangsatt store samferdselsprosjekter på stamveinettet i regionen er det fortsatt et stort behov for bedre framkommelighet langs E6, spesielt Kvænangsfjellet, Kåfjordbergan og Storslett bru. Det må understrekes at viktige årer for samhandel er fylkesveier, og disse betegnes som flaskehalser for økning av kapasitet; RV 866 (Langslett- Skjervøy, inkl Langbakken), forbindelsen til Arnøy, og RV 868 (Lyngseidet Oteren). Forslag fra Storfjord: Skibotnelva bru skrives inn etter Kåfjordbergan, Skibotnelva bru og Storslett bru. Vedtak: forslaget fra Storfjord skrives inn i høringsinnspill fra NTRR. 18

19 12. Kapasitet og fasiliteter på Tromsø lufthavn Langnes må bygges ut i tråd med sterkt forventet passasjervekst og gjøres klar til å kunne forbli det sentrale passasjerknutepunktet på flytransportsiden for Nord-Norge og Barentsregionen. Nord-Troms Regionråd støtter satsingen. Samtidig ønsker vi å presisere viktigheten av Sørkjosen lufthavn for innbyggere, næring og offentlig sektor. Ivaretakelse av flyplassen for framtiden, og utvikling av flyplassens betydelse for fylket og nordområdene er sentralt for oss. 14. Videreutvikle både det profesjonelle og frivillige kulturarbeidet og folk-til-folk samarbeidet i nord. Nord-Troms Regionråd støtter prioriteringen av denne strategien. Vi ønsker at også kultursamarbeidet mellom Tornedalen og Nord-Troms skrives inn i denne strategien og at Tornedalsrådet føres opp som en av de aktuelle samarbeidspartene. Ikke prioriterte strategier i forslaget: 16. Bidra til å utvikle kvensk språk og kultur Halti Kvenkultursenter IKS har vært en sentral del av planene for «Stor-Halti» helt fra de første planene om bygget. I de tidligere år var bygget betraktet som et «Kvenkultursenter», med stor kvensk utstilling, kontorer, arkivrom og annet. Halti kvenkultursenter er en av få institusjoner for den kvenske nasjonalminoriteten, og skal være et «kvensk fyrtårn». Halti kvenkultursenter har arbeidet hardt i mange år med å revitalisere kvensk, og nå kan det se ut som at pendelen for kvenene som folkegruppe er i ferd med å snu. Kvenene har gått sammen om å få språket løftet opp på nivå 3 på Det europeiske språkcharteret. Vi har grunn til å tro at dette snart vil bli en realitet. Om dette går igjennom vil det innebære økonomiske forpliktelser for opplæring, kunnskapsspredning, historieformidling, media m.m. Den dagen ønsker vi at Kvenkultursenteret er et tydelig og synlig senter, som er klare til å påta seg mange av de nasjonale oppgavene. Den dagen kan komme i løpet av de neste tre år. Med dette kan Halti på mange måter fremstå som et nasjonalt og internasjonalt senter, i tillegg til regionalt som er målsettingen i dag. Med et nytt Halti, som åpner for publikum denne våren, er det meget viktig at Fylkeskommunen løfter kvensk til en prioritert strategi, slik at tiltak og språkaktiviteter vil bli ivaretatt. Innsatsen bør være både politisk og gjennom søkbare midler, for at vi skal være i stand til å løfte det kvenske språket nye Halti til et internasjonalt og nasjonalt nivå, med utviklingen av språk og revitalisering av kultur i fokus. 19

20 Forslag til endringer/innspill fra Storfjord: Med både Halti kvenkultursenter og Storfjord språksenter etablert i regionen, har Nord- Troms landets tyngste satsing på kvensk språk og kultur. Troms Fylkeskommune må opprette en ny ordning med søkbare midler til utvikling av kvenske språk- og kulturtiltak. Arbeid med å få på plass nasjonal medfinansiering må komme i ettertid når ordningen er på plass. Sametinget har hatt en slik ordning for utvikling av samiske språk- og kulturtiltak over lang tid, og dette har vært en viktig medvirkende årsak til den positive utviklingen som har funnet sted på dette området de siste tiårene. 16. Bidra til å utvikle kvensk språk og kultur Halti Kvenkultursenter IKS har vært en sentral del av planene for «Stor-Halti» helt fra de første planene om bygget. I de tidligere år var bygget betraktet som et «Kvenkultursenter», med stor kvensk utstilling, kontorer, arkivrom og annet. Halti kvenkultursenter er en av få institusjoner for den kvenske nasjonalminoriteten, og skal være et «kvensk fyrtårn». Storfjord språksenter er et flerspråklig språksenter som jobber for å styrke samisk, kvensk og finsk i Storfjord kommune. Storfjord språksenter samarbeider tett med Regionkontoret i Nord-Troms for å styrke språkfagene i grunnskolen, med utvikling av læremateriell, deltagelse i språklærernettverk og arrangering av årlige språkleirer for elevene i regionen. Halti kvenkultursenter har arbeidet hardt i mange år med å revitalisere kvensk, og nå kan det se ut som at pendelen for kvenene som folkegruppe er i ferd med å snu. Kvenene har gått sammen om å få språket løftet opp på nivå 3 på Det europeiske språkcharteret. Vi har grunn til å tro at dette snart vil bli en realitet. Om dette går igjennom vil det innebære økonomiske forpliktelser for opplæring, kunnskapsspredning, historieformidling, media m.m. Den dagen ønsker vi at Kvenkultursenteret er et tydelig og synlig senter, som er klare til å påta seg mange av de nasjonale oppgavene. Den dagen kan komme i løpet av de neste tre år. Med dette kan Halti på mange måter fremstå som et nasjonalt og internasjonalt senter, i tillegg til regionalt som er målsettingen i dag. Det er meget viktig at Fylkeskommunen løfter kvensk til en prioritert strategi, slik at tiltak og språkaktiviteter vil bli ivaretatt. Innsatsen bør være både politisk og gjennom søkbare midler, for at vi skal være i stand til å sette utviklingen av språk og revitalisering av kultur i fokus. Med både Halti kvenkultursenter og Storfjord språksenter etablert i regionen, har Nord- Troms landets tyngste satsing på kvensk språk og kultur. Troms Fylkeskommune må opprette en ny ordning med søkbare midler til utvikling av kvenske språk- og kulturtiltak. Arbeid med å få på plass nasjonal medfinansiering må komme i ettertid når ordningen er på plass. Sametinget har hatt en slik ordning for utvikling av samiske språk- og kulturtiltak over lang tid, og dette har vært en viktig medvirkende årsak til den positive utviklingen som har funnet sted på dette området de siste tiårene. 20

21 Forslag til endring/omskriving av siste avsnitt fremmet i møte: Med et nytt Halti, som åpner for publikum denne våren, er det meget viktig at Fylkeskommunen løfter kvensk til en prioritert strategi, slik at tiltak og språkaktiviteter vil bli ivaretatt. Innsatsen bør være både politisk og gjennom søkbare midler, for at vi skal være i stand til å løfte det kvenske språket nye Halti til et internasjonalt og nasjonalt nivå, med utviklingen av språk og revitalisering av kultur i fokus. Vedtak: forslaget til endring fremmet i møte ble vedtatt. Forslag fra Lyngen kommune: 18. Troms fylke skal ta hensyn til det biologiske mangfoldet, og ivareta naturen og dyrelivet. Næringslivet i Troms er i stor grad basert på utnytting av naturressurser. For å sikre grunnlaget for næringer som er avhengig av velfungerende økosystem og ren besvart natur, som turist- og fiskerinæring, er det ønskelig med en prioritering av disse områdene. Vedtak: forslaget til prioritering av denne strategien fra Lyngen falt. Møtet mener denne blir dekt av strategi nr 1 under «næringsstrategier, fou og kompetanse». NÆRINGSSTRATEGIER, FOU OG KOMPETANSE 1.Satse på regionale fortrinn, det vil si utvikling av næringsvirksomhet og kompetanse knyttet til bærekraftig utnytting av naturressurser. Nord-Troms Regionråd er fornøyd tilfreds med at det tas utgangspunkt i regionale og lokale fortrinn for utvikling av de ulike delene av Troms. Vedtak: Enighet i møte om å erstatte «fornøyd» med «tilfreds». 6. Styrke samarbeidet mellom bedrifter og forskningsmiljø i og utenfor fylket. Nord-Troms Regionråd ser at fylkesrådet i forslaget til handlingsprogram legger til rette for at innovasjon og utvikling kan skje også i distriktene. Å bevare og utvikle de desentraliserte kompetansestrukturene (herunder studiesentrene og studiebibliotekene), og legge til rette for god logistikk og transportsystemer er avgjørende for bosetting og næringsutvikling i distriktene. I strategiene er dette ikke stadfestet. Vi foreslår at man tilføyer i punkt 6, at dette samarbeidet også skal utvides til å omfatte kommunene og næringshagene, for å ivareta koplingen mellom forskningsinstitusjonene og distriktene. 21

22 7. Arbeide for gode rammebetingelser for regionalt utvikling, herunder opprettholdelse av tiltakssonen og videreføring av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift og kompenserende ordninger for sektorer og områder som ikke får videreført på samme nivå som tidligere. Nord-Troms Regionråd mener at det er riktig er fornøyd med at arbeidet med rammebetingelser i tiltakssonen er en prioritert strategi i den første 4-årsperioden. Vedtak: Enighet i møte om å erstatte «fornøyd» med «det er riktig». 9. Rekruttere og produsere kompetent arbeidskraft Nord-Troms Regionråd mener dette er en viktig strategi for utvikling av alle regioner i fylket. I distrikter med demografiutfordringer som i Nord-Troms, med nedgang i befolkningen og en skjev aldersfordeling, må vi tenke flere strategier. Vi vil ikke klare å rekruttere tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i forhold til behovet i framtiden, til dette er konkurransen for stor. I tillegg til en rekrutteringsstrategi må vi også ha en strategi for å produsere kompetent arbeidskraft til arbeidslivet i regionen dersom vi skal lykkes. I den sammenheng er relevante tilbud på videregående skole som kan produsere kompetent arbeidskraft i tråd med arbeidslivets behov avgjørende. I tillegg er verktøy som studiesentrene veldig viktig for produksjon av kompetanse på høyere nivå som behovene i regionen. Både Midt- og Nord-Troms har inngått samarbeidsavtaler med UiT Norges arktiske universitet. 8. Satse på entreprenørskap i utdanningen Nord-Troms Regionråd vil understøtte fylkesrådet i at denne strategien bør prioriteres. I Nord-Troms jobber vi for en helhetlig entreprenørskapssatsing gjennom 3 ulike delprosjekt rettet aldersgruppene 6-35 år. SENTERSTRATEGI Når der gjelder bredbåndsutbygging vil regionrådet formidle til fylkesrådet at det fortsatt er et behov i kommunen for tilskudd til bredbåndsutbygging i distriktene. 8 områder har fortsatt ikke tilstrekkelig internett. Noen av disse stedene har heller ikke TV mottakelse. Vi ber om at Fylkeskommunen opprettholder midler til slike tiltak, inntil behovet er dekt i distriktene. Forslag i møte: setninger som bare gjelder Nordreisa strykes. 22

23 Vedtak: bifalles. Ikke prioriterte strategier i forslaget: 6. Se på hvordan boligbehov både i ulike sentra og distrikter påvirker forutsetningene for lokalisering av virksomheter og rekruttering av kompetent arbeidskraft Nord-Troms Regionråd har gjennom Omdømmeprosjektet arbeidet med bolyst i regionen. Gjennom dette arbeidet har det kommet fram at tilgang på boliger er en mangelvare. Vi har gjort en utredning blant kommunene i Nord-Troms, hvor følgende funn ble gjort; behovet for midlertidige boliger anses som stort i alle kommuner utleiemarked fungerer etter «jungeltelegraf-prinsippet» det er behov for byggeklare tomter. Vi tror situasjonen kan være lik i resten av distriktstroms og vil derfor foreslå at denne strategien blir prioritert i 4-årsperioden. Boligbehov kan gjerne knyttes sammen med strategien om stedsutvikling. Forslag fra Storfjord: 12. Hele fylket må få tilgang til rask kommunikasjonsinfrastruktur som nye generasjoner mobilnett osv. Det er svært viktig at dette blir løftet opp som en prioritert satsing i første del av perioden slik at Troms fylke får en rask overgang til nye generasjoner mobilnett. Vedtak: forslaget fra Storfjord skrives inn i høringsinnspill fra NTRR. 13. Tilpasning av opplæringstilbudets struktur til endringer i demografi og samfunnsutvikling Vi er skeptiske til formuleringen strategi 13. Hvis dette følges, så kan det skje en massiv nedbygging av skoletilbudet i distriktene. Nord-Troms videregående representerer en mengde kompetanse som også kommer samfunnet til gode. Det er viktig at kompetansen ivaretas og bygges på. Bysentrene i fylket får slik kompetanse til seg, det vil være vanskelig for distriktene og i vareta samfunnsoppgaver hvis man i så stor grad mister kompetanse. Det er viktigere at fylket legger til rette for at ungdommene har et bredt undervisningstilbud i dagpendleravstand fra hjemmet i størst mulig del av fylket. Nord-Troms Regionråd viser også til høringsinnspill til «grunnlagsutredninger og strategier for fag- og yrkesopplæringen i Troms» med høringsfrist , vedrørende denne strategien. 23

24 Forslag fra Storfjord: For regionene utenfor Tromsø er det svært viktig av opplæringstilbudene i Tromsø by reguleres ned til faktisk behov. De siste årene er det om lag 500 elever på VGS i Tromsø som har bostedsadresse utenfor Tromsø. Med dagens boligpriser i Tromsø, vegstandarden i store deler av fylket, samt et utfordrende kollektivtilbud i distriktskommunene, kan ikke Troms Fylkeskommune fortsette å ha en overkapasitet på VGS i Tromsø som er større enn en normal distriktsskole. Vedtak: forslaget fra Storfjord skrives inn i høringsinnspill fra NTRR. AREALPOLITIKK OG FORVALTNING Forslag fremmet i møte: Strategi 1: Arbeide for å innføre en arealavgift for havbruksnæringen som skal gå til vertskommunene og at vertskommunene skal få kompensert for sine utgifter med å tilrettelegge areal for havbruksnæringen. Vedtak: møtet var enige om å prioritere denne strategien i første fireårsperiode i høringsinnspillet fra NTRR. FOLKEHELSE - ingen innspill URFOLKSDIMENSJONEN Nord-Troms er del av Sametingets virkemiddelområde for næring. For å styrke næringsutvikling i samiske områder bør det, på grunn av avstander og kommunikasjoner, være en stedlig ressurs for dette næringsarbeidet i regionen. Å ha en stedlig ressurs kan også bidra til at kommunene i større grad kan samhandle og jobbe for utviklingen av samiske tilbud i kommunen. Forslag fra Storfjord: Dette kan utgå. Allerede kontor på Nordlige Folk Senter Vedtak: forslaget fra Storfjord vedtatt, punktet strykes. TANNHELSE Forslag fra Storfjord: 24

25 5. Graden av desentralisering av klinikker må veies opp mot muligheten for å rekruttere personell og utvikle et godt faglig miljø. Punktet må løftes opp til prioritert plass og omformuleres. Tannhelsetjenesten ute på distriktsklinikkene er særskilt viktig for barna i grunnskolen. Det kan ikke aksepteres at klinikkene samles på færre kontorer slik at skolebarna må være borte en hel skoledag for å besøke tannklinikken. Vedtak: forslaget fra Storfjord skrives inn i høringsinnspill fra NTRR. 7. Arbeide for stabil spesialistdekning på TkNN I forhold til kjeveortopedi må dagens pasienter enten reise til Hammerfest eller Tromsø. Det medfører heldagsfravær og i noen tilfeller behov for overnatting for pasient og evt ledsager (mange barn i pasientgruppen). Det viktig for Nord-Troms å få tilbake tjenester for kjeveortopedi. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Strategier; profesjonalitet Strategi 1 og 5, og prioriteringen av disse viser at fylkeskommunen har i stor grad hørt på innspill fra distriktene. Skriv inn: Fagtilbud som er særlig viktig de blå fagene og helsefagarbeider Strategier; øke gjennomføringsgraden Strategier for å øke gjennomføringsgraden bør også innbefatte bomiljø til elevene og fylkeskommunens ansvar og rolle ovenfor oppfølging av den enkelte på skolestedet. Her kan også vertskommunene involveres. Nord-Troms Regionråd viser også til høringsinnspill til «grunnlagsutredninger og strategier for fag- og yrkesopplæringen i Troms» med høringsfrist , vedrørende denne strategien. Forslag til vedtak fremmet i møte: Det fremlagte forslaget til høringsuttalelse godkjennes med endringer foretatt i møtet. Høringsuttalelsen oversendes fylkesrådet i Troms. Vedtak: 1. Forslag til vedtak med endringsforslag ble vedtatt. 25

26 2. Dette innspillet sendes ut til alle kommuner ved ordfører med vedlagte innspill fra kommunene som har kommet med innspill innen fristen. Sak 17/15 Høring grunnlagsdokument for fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæringen i Troms Saksdokumenter: Høring grunnlagsdokumenter for fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæringen i Troms Saksbehandler: Berit Fjellberg Saksopplysninger: Fylkesråd for utdanning har lagt grunnlagsutredninger og strategier for fag- og yrkesopplæringen i Troms ut til høring med innspillfrist 10. april Fylkesrådet vil legge saken fram for fylkestinget i juni Intensjonene er å undersøke hvordan nye utdanningsmodeller og et tettere samarbeid mellom skole og bedrift kan øke gjennomføringen. Samtidig rettes oppmerksomheten mot kvaliteten i utdanningen, kvalitetsutvikling av lærere, og om opplæringen kan gjøres mer steds- og tidsuavhengig, slik at mulighetene blir større i alle deler av fylket. Hovedutfordringen i Troms er at bare halvparten av elevene som starter på et yrkesfaglig løp i Vg1, fullfører og består opplæringen. Normalordningen er at fag- og yrkesopplæringen først gis over 2 år i skole og så over 2 år i lærebedrift. Overgangen fra skole til opplæring er identifisert som særlig problematisk. Når om lag halvparten av elevene i Troms velger yrkesfaglig opplæring etter ungdomstrinnet, sier det seg selv at dette er et betydelig samfunnsproblem. Fylkestingsmeldingen har følgende hovedkapitler: Videregående opplæring i et fremtidsorientert samfunnsperspektiv Fag- og yrkesopplæringen (organisering, oppgaver og aktører) Overordnede vurderinger (kvalitet, lokalisering og økonomi) Forslag til strategier og tiltak for å styrke kvaliteten og øke gjennomføringen i fagog yrkesopplæringen i Troms Gjennomføring av tiltakene Formålet med meldingen er å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Meldingen skal være et styringsdokument som støtter opp om overordnede planer og strategisk arbeid i fag- og yrkesopplæringen. De sentrale planene i Troms fylkeskommune er blant andre «Fylkesplan for Troms » og «strategiplan for videregående opplæring Tid for mestring!» 26

27 Vurdering Nord-Troms Regionråd berømmer fylkesråden for initiativet med en slik melding, og vil understreke at dette er et viktig arbeide for utviklingen av hele fylket. Å bevare og utvikle de desentraliserte kompetansestrukturene er avgjørende for bosetting og næringsutvikling i hele regionen. I distrikter med demografiutfordringer som i Nord-Troms, med nedgang i befolkningen og en skjev aldersfordeling, må vi tenke flere strategier. Vi vil ikke klare å rekruttere tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i forhold til behovet i framtiden, til dette er konkurransen for stor. I tillegg til en rekrutteringsstrategi må vi også ha en strategi for å produsere kompetent arbeidskraft til arbeidslivet i regionen dersom vi skal lykkes. I den sammenheng er relevante tilbud på videregående skole som kan produsere kompetent arbeidskraft i tråd med arbeidslivets behov avgjørende. Nord-Troms Regionråd har valgt å kommentere og gi innspill til de foreslåtte strategier og tiltak. Strategi 1: Iverksette forsøk med mer fleksible opplæringsmodeller Her åpnes det i forslaget opp for ulike varianter av veksling mellom opplæring i skole og bedrift, der teori og praksis vil kunne gå mer hånd i hånd. Valg av varianter kan da gjøres ut fra lokale og regionale fortrinn og forutsetninger. Nord-Troms Regionråd hilser forslaget om fleksibilisering velkommen. Vi tror at et tettere samarbeid mellom skole og bedrift vil være med å øke sjansene for gjennomføring. Vi oppfatter også at dette vil kunne bidra til å gi våre elever større bredde i tilbudet, med en slik kobling av utdanning og praksis. Ved å få større bredde i tilbudet kan også elever som føler at de har et begrenset tilbud ved at de må velge tilbud som er nært (slik at de for eksempel fortsatt kan bo hjemme), gis flere utdanningsmuligheter. Strategier for å øke gjennomføringsgraden bør også innbefatte bomiljø til elevene og fylkeskommunens ansvar og rolle ovenfor oppfølging av den enkelte på skolestedet. Her kan også vertskommunene involveres. Strategi 2: Iverksette forsøk der skolene har større ansvar i fag- og yrkesopplæringen En god arbeidsdeling mellom skole og lærebedrift forutsetter at skolene og lærebedriftene utfyller hverandre i opplæringen. Organisering av læreplanenes kompetansemål og 27

28 opplæringens innhold i kurs og moduler kan gjøre det lettere også for voksne til å gjennomføre videregående opplæring. Gjennom en slik strategi kan det også gis rom for å fravike prinsippet om minimum 8 elever for å igangsette tilbud. Dette trenger ikke å være et absolutt krav, om man lar rammebevilgningen følge eleven. Da kan det være opp til skolen å drive/gi tilbud innenfor disse forutsetningene. Nord-Troms Regionråd ser denne strategien som en åpning for at flere voksne som er i arbeid kan gis muligheten til å formalisere sin kompetanse. Dette vil styrke både det faglige utbyttet for elevene og det økonomiske grunnlaget for tilbudene. Gjennom prosjektet «Kompetanseløft i Nord-Troms» har Nord-Troms Studiesenter gjennomført en omfattende kartlegging innen helsesektoren i regionen. Kartleggingen har vist at det er mange ufaglærte innen denne sektoren som kunne gis en mulighet til gjennomføring av videregående opplæring i et slikt tiltak. Det er derfor viktig å få voksenopplæringa inn i det fleksible systemet. I tillegg vil vi trekke frem ungdomsgruppa uten rettighet til videregående opplæring, og som er for ung til voksenopplæringstilbud (19 25 år) disse havner «mellom flere stoler» og burde fanges opp i et fleksibelt opplæringssystem. Forskningsrapport (NIFUrapport ) viser at 30 % i denne gruppa gjør «ingen ting». Strategi 3: Iverksette forsøk med tids- og stedsuavhengig opplæring Fag- og yrkesopplæringen skal ta fylkets fortrinn i bruk. Næringspolitikken i Troms skal kunne ta utgangspunkt i regionale og lokale fortrinn og forutsetninger, og være klynge- og innovasjonsrettet. Ved å styrke koblinger mellom næringsmiljøer og opplærings- og kunnskapsmiljøer skal det stimuleres til nyetableringer, innovasjonsevne og konkurransestyrke for bedrifter i klynger og næringsmiljø. I tråd med dette kan det være fruktbart også å gi opplæringstilbud med utgangspunkt i tilgangen på bedrifter, uavhengig av geografisk nærhet til skolested med de aktuelle tilbudene. I Nord-Troms har vi startet arbeidet med en helhetlig entreprenørskapssatsing gjennom 3 ulike delprosjekt rettet mot aldersgruppene 6-35 år (Troms fylkeskommunens nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms). Gjennom en sterkere entreprenørskapssatsing i skolen som blir nært koblet til næringsutviklingsmiljøene i regionen tror vi dette på sikt kan bidra til utvikling av Nord-Troms. Vi ser også at tilbud som «service og samferdsel» med vg2 kurs reiseliv er viktig for næringsutviklingen i regionen, og vil underbygge øvrige utviklingsstrategier. Ved å ta i bruk digitale verktøy og virtuell undervisning er det viktig at elevene har forankring til ett skolested. Erfaringer med nettbasert undervisning fra Nord-Troms 28

29 Studiesenter viser at tilrettelegging rundt denne undervisningsformen er viktig for å sikre gjennomføring. Andre tiltak som kan gjøres for å gi elevene en felles klassefølelse/identitet til skolen er ulike sosiale opplegg, felles oppstartuker gjerne med tur, felles «uniformering» o.l. Om man skal ta i bruk nettbasert undervisning i større grad er det fortsatt et behov i for tilskudd til bredbåndsutbygging i distriktene. Nord-Troms Regionråd har i innspill til handlingsplan Fylkesplan bedt om at Fylkeskommunen opprettholder midler til slike tiltak, inntil behovet er dekt i distriktene. Sluttkommentar: Nord-Troms Regionråd slutter opp om forslaget om å iverksette følgeforskning på alle forsøkene som skal gjennomføres. Forslag til vedtak: Forslag til høringsinnspill til fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæringen godkjennes, og oversendes fylkesråd for utdanning. Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak 18/15 Uttalelse undervisningskonsesjon Saksbehandler: Torgeir Johnsen/Skjervøy kommune Forslag til uttalelse: VEDRØRENDE SØKNAD OM UTVIDET UNDERVISNINGSKONSESJON I NORD-TROMS Nord-Troms Regionråd er kjent med at Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy, er i gang med søknadsprosessen for en utvidet undervisningskonsesjon i Nord-Troms. Dette er en konsesjon som Nord-Troms Regionråd ser som meget interessant og støtter på det sterkeste. Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy har stort fokus på de blå fag. Det forventes større vekst i Nord-Norge enn resten av landet når vi snakker havbruksnæring. Skjervøy er en naturlig fiskerikommune og har etter nedgang i hvitfiskproduksjonen satset stort på å tilrettelegge for havbruk, og da hele verdikjeden, fra smoltproduksjon, oppdrett av laks til slakteri, videreforedling og salg. Nord-Troms Regionråd anser at svært mange faktorer ligger til rette for fortsatt og økt aktivitet i havbruksnæringen i regionen. Regionen består av fjorder og sund som gir gunstige lokaliteter til oppdrett, og vår spredte bosetting samt tradisjon som fiskerikommuner gjør at vi har god aksept for sjø-anleggene i befolkningen. 29

30 Utvidelse av undervisningskonsesjon vil ha stor betydning både for grunnskolen og den videregående skole. Skolested Skjervøy skal være et maritimt kompetansesenter, og utvidet undervisningskonsesjon vil tilføre Nord-Troms videregående skole en unik kvalitet og kontinuerlig oppdatert kompetanse innen havbruk. En utvidet undervisningskonsesjon vil bidra til bedre kunnskap og informasjon om hva oppdrettsnæringa driver med og hvordan. Dette er viktig i rekrutteringssammenheng men også meget aktuelt siden det for tiden er økt fokus på oppdrettsnæringa i forhold til miljø, arbeidsplasser, behov for økt global matproduksjon mv. Forslag til vedtak: Forslag til uttalelse vedrørende søknad om undervisningskonsesjon til Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy, støttes. Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak 19/15 Prosess for videre løp Kompetanseløft i Nord-Troms, Helse Saksdokumenter: Kompetanseløft helse, status pr 1. mars 2015 Rapport om Kompetanseprosjektet i Nord-Troms mars 2015 Saksbehandler: Lisbeth Holm Prosjekt kompetanseløft i Nord-Troms «kommuneprosjektet» Anbefalt av styringsgruppa for Prosjekt Kompetanseløft i Nord-Troms/Ressursgruppa for Nord-Troms Studiesenter i møte den 13. mars Bakgrunn: FASE MED-AKTØRER ANSVAR FASE 1: TEGNE KARTET Kartlegge behovet beholdningen - utviklingsbildet FASE2: ANALYSERE OG LEGGE STRATEGIER Hvis vi skal løyse dette, må vi FASE 3: TILTAK: Dette må gjøres fordi (begrunnelsen) Kompetansetiltak iverksettes UiT v/ RESULT bidrar i kartleggingsarbeidet, utarbeider kartleggingsverktøy UiT v/ RESULT bidrar i analysearbeidet Flere nivå i kommunene må kobles inn for å legge strategier Kompetanseplan iverksettes av utdanningsaktører lokalt i samarbeid med fagskoler, høgskoler, universitetet etc *) Nord-Troms Studiesenter / rådmenn/arbeidsgruppe *) i medvirkende kommuner Nord-Troms Studiesenter / rådmenn /arbeidsgrupper i medvirkende kommuner Nord-Troms Studiesenter koordinerer arbeidet 30

31 *) Arbeidsgruppe nedsatt av rådmenn, bestående av en fra helse og omsorgssektoren i hver kommune. Registrering av kompetansebeholdningen i helsesektoren utført av arbeidsgruppa. RESULT, UiT v/ Gunnar Grepperud og Ådne Danielsen har samlet og bearbeidet tallene. Rapporten «En kartlegging av kompetansebeholdningen i helse og omsorgssektoren i Nord-Troms kommunene» v/ Gunnar Grepperud og Ådne Danielsen UiT foreligger vedlagt. Rapporten danner overgangen fra fase to til tre, der en går over fra kartlegging og analyse til konkrete tiltak. Vi vet nå mye om hva som bør gjøres. Hva er mulig å gjøre og hvordan gå fram for å få det til, er neste spørsmål. Konklusjonene i rapporten (s 37) setter opp noen avklaringer som bør gjøres: Hvilket handlingsrom vil prosjektet ha i sin tredje fase? Hva har man av ressurser og hva er mulig å få til? Rekkefølgen på arbeidet framover? Hva starer en med og hva må utvikles over tid? Hva kan raskt iverksettes jfr. kobling til Nord-Troms videregående skole og vekslingsmodellen for helsefagarbeidere Hvem kan være bidragsytere i prosjektets tredje fase? Kommunene og Regionråd og NTSS er naturlige viderebringere, mens UiT s rolle må avklares. Interessenter som KS og Fylkesmannen er interessert i prosjektet Selve tiltaksarbeidet må foregå på kommunalt nivå, koordinert også i fortsettelsen av NTSS Vi anbefaler følgende progresjon: 1) Vedlagte rapport danner grunnlag for drøfting i kommunestyrene i alle kommunene i løpet av juni Til disse møtene stiller NTSS og RESULT opp, hvis ønskelig. 2) Før behandling i kommunestyrene gjøres det et forarbeid, (perioden mars mai) der rapporten suppleres med saksutredning og forslag til løsninger. 3) Nord-Troms Studiesenter koordinerer arbeidet sammen med arbeidsgruppa og RESULT. Forslag til vedtak: Nord-Troms Regionråd slutter seg til den anbefalte progresjonen i prosjektet fremmet av styringsgruppen. Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Møter med eksterne: «Hva kan gjøres for å involvere Redningsskøytene sterkere i de kommunale beredskapsplaner?» Møte med Redningsselskapet ved Arild Braathen. Mål med møte; å komme inn i kommunale beredskapsplaner igjen Redningsskøytene kan delta på redningsøvelser lokalt 31

32 Presentasjon oversendes ordførere og rådmenn i etterkant av møtet Møte med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), ved Roger Solstad assisterende regiondirektør. Agenda; Informasjonsutveksling med kommuneledelse (ordfører og rådmannsnivå) Tilby/videreutvikle samarbeid med regionråd og dets kommuner Plantilnærming og ledelsesforankring av aktuell tematikk innen tilflytting/befolkningsstrategier og mangfold Demografisk utvikling i nord, regionalt og kommunalt sett opp mot strategiarbeid, arbeidsmarkedstilnærming og kvalifisering for dette Møtet hevet kl 1515 Rett protokollutskrift bevitnes 24. mars 2015 Berit Fjellberg Referent 32

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr 04-2015 STED: Hotell Maritim, Skjervøy TIDSPUNKT: 1.september 2015 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Fra adm: Forfall: Arvid Lilleng, Storfjord Sølvi

Detaljer

Nord-Troms Regionråd DA

Nord-Troms Regionråd DA Gabnietid Storfjoid Kiflard Slykr." Nofdrekl CI-;() T Til Eierkommunene MELDING OM VEDTAK NORD-TROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr 05-2014 STED: Lyngseidet gjestegård, Lyngseidet TIDSPUNKT: 2. september 2014

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr 2-2017 STED: skype TIDSPUNKT: 21. februar 2017 kl 0900 DELTAKERE: Ordførere: Fra adm: Forfall: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy Øyvind Evanger, Nordreisa

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr 6-2017 STED: Reisafjord hotell, Sørkjosen/Halti, Storslett TIDSPUNKT: 4. og 5. september 2017 Program: Mandag Reisafjord hotell kl 1600-1900 Behandling

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 18. og 19. februar 2013 1 / Rica Hotell, Hammerfest Møtet fant sted på Rica Hotell,Hammerfest Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører

Detaljer

behandlet i møte sak 0067/07. Følgende vedtak ble fattet:

behandlet i møte sak 0067/07. Følgende vedtak ble fattet: 7 NORDREISA KOMMUNE Rådmannen Kommunal- og regionaldepartementet PB 8112 Dep 0032 Oslo REGIONSENTERET I NORD-TROMS Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 07/01485-230 &13 08.01.2008 004/SIGLEIFP MELDING OM

Detaljer

PROTOKOLL fra møte 09/2014 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen

PROTOKOLL fra møte 09/2014 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen PROTOKOLL fra møte 09/2014 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen Dato: 05. november 2014 Sted: Nord-Østerdal videregående skole, Tynset Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, Ragnhild Aashaug,

Detaljer

~~~a~!re~~ Møteinnkalling

~~~a~!re~~ Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Saken blir behandlet pr. e-post Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: Innen torsdag kl. 15:00. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00.

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem KY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem KY Møteprotokoll Utvalg: Fondsstyret Møtested: Kommunehuset Dato: 26.10.2016 Tidspunkt: 11:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Nestleder H Jan Helge Jensen

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument Bjugn KOMMUNE Arkiv: 026 Dato: 22.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune 11.02.2014 Saksbehandler: Arnt-Ivar Kverndal Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring

Detaljer

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd Tid: 7. april 2017 kl. 0830 1400 Sted: Scandic Hotel Kristiansund 0830 0845 Velkommen - Ordfører og AU-leder 0845 0915 Del 1: Formalia 0915 1130

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Ishavsstudio, Halti Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: 09:35 13.00 Saker: 8/14 11/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Gunn Waltenberg Medlem Lyngen næringsforening

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Gunn Waltenberg Medlem Lyngen næringsforening Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Skogeng

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Honningsvåg 9.-10.november 2015 Scandic Bryggen Honningsvåg 1 / Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: Ordfører Monica Nielsen Alta: Rådmann Bjørn Atle

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.30 Felles møte med Røros formannskap på Tolga TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 148/14 REGIONRÅDET

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Bø kommune Dato: 28.04.2017 Tidspunkt: Kl 09:00-1300 Saker til behandling: 035/17 044/17 Tilstede

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 22.06.2007 Tid: kl.10:00 Forfall: Kari Marie Engnæs, Gran, Anne Lise Bleie, Gran, Diann Wallin, Oppland Fylkeskommune Varamedlemmer: Hans Bjørge, Gran,

Detaljer

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013-2020 Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013 2020 - høringsutkast Side 1 Innholdsfortegnelse: Forord s. 3 Visjon s. 5 Overordnet målsettinger

Detaljer

Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark

Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark Utdanningspolitiske utfordringer i Finnmark Av fylkesråd Knut Mortensen 22.02.2010 1 Hva skal jeg si Høyere utdanning en kritisk faktor i Finnmark? Utdanningsnivå i Finnmark Utdanningsinstitusjoner i Finnmark

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Saknr. 11/6983-4 Ark.nr. 000 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/03 03/00635 REFERATSAKER 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 0018/03 03/00628 "DEN KULTURELLE

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Alta 5. juni 2012 1 / Alta Rica Hotell Møtet fant sted på Alta Rica Hotell Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Laila Davidsen Alta: rådmann

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Omdømmebygging i Nord-Troms 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Nord-Troms Regionråd DA org. nr 979470452 3. Søknadsbeløp: 2.577.000 kroner

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Journalpost:17/33965 Saksnummer Utvalg/komite Dato 121/2017 Fylkesrådet 26.04.2017 Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Sammendrag Denne saken er en uttalelse og innspill til NAV s forslag

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST 1 Frist: 25.mai Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Årlig rapport BOLYST Fra: Nord-Troms regionråd DA Dato: 14.05.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Saksordfører Kontaktperson

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr 03-2015 STED: Gildetun, Kvænangen TIDSPUNKT: 22. 23. juni 2015 DELTAKERE: Ordførere: Sigmund Steinnes, Storfjord Sølvi Jensen, Lyngen Torgeir Johnsen,

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brandt H Anna Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 09:20

Møteprotokoll. Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 09:20 Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Telefonmøte Dato: 16.09.2015 Tidspunkt: 09:00 09:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger Medlem AP

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Kommunereform Troms - organisering

Kommunereform Troms - organisering Kommunereform Troms - organisering Prosjekteier Fylkesmannen i Troms Styringsgruppe fylkesmannen Prosjektkoordinator Fylkesleder KS Troms Regiondirektør KS Nord-Norge Leder av Rådmannsutvalget Fylkesmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3669 026 Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG: Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 23.11.2017 Tid: Rett etter møtet i administrasjonsutvalget TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 96/17 15/694

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Folkemusikksentret i Prestfoss, Sigdal Møtedato: Tid: 12:00-15:30

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Folkemusikksentret i Prestfoss, Sigdal Møtedato: Tid: 12:00-15:30 MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Folkemusikksentret i Prestfoss, Sigdal Møtedato: 18.03.2016 Tid: 12:00-15:30 Til stede på møtet Gustav Kalager Tine Norman Ståle Versland Anita Larsen

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ Rønnaug Aaring

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ Rønnaug Aaring Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Søt-Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/9880-4 Rønnaug Aaring 91384546 01.02.2016

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Ordfører orienterte om at det i møtet vil bli orientert om status investeringsprosjekter.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Ordfører orienterte om at det i møtet vil bli orientert om status investeringsprosjekter. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.02.06 Møtestart: 16.40 Møteslutt: 19.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Berit Hansen Dessuten

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Havøysund, 16. og 17. april 2013 1 / Havøysund Hotell & Rorbuer Møtet fant sted på Havøysund Hotell & Rorbuer Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: ordfører

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 Dato: 17.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord formannskap 23.09.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per O. Johansen Vedlegg: 1. Brev av 27.08.2014 fra

Detaljer

HØRING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE TIL FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN

HØRING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE TIL FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN Fylkesdirektøren Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Dato: 15.01.2007. Vår ref.: Sak. nr. 04/4875-9 Ark. A40 &00 Saksbeh. Paal Morken Andersen tlf. 62 54 44 52 fax. 62 53 24

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune Skjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune HANDLINGSPLAN 2011 Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune 2011 Prosjektleder: Silja Karlsen Dato: 24.02.10 Fiskeri

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2016/3028-19 Saksbehandler: Gro Sæten Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.08.2017 Rådmannens innstilling

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B00 Arkivsaksnr: 2016/5525-2 Saksbehandler: Ann Kristin Geving Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel Sekretær: Knut Maarud + 47 23 30 13 19 / 96 23 24 68 kma@utdanningsdirektoratet.no Møte 06.08 Referat oppdatert: 22.12.2008 Til Kunnskapsdepartementet Ref nr 2008/06239 Karlsenutvalget - høringsuttatelse

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD ALTA, 26. OG 27. MAI 2011 RICA HOTELL, ALTA 1/ Møtet fant sted på Rica Hotell, Alta Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta:

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen!

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen! Regionrådet for Fjellregionen Formannskapsmedlemmer i Fjellregionen Fylkesordfører, fylkesråd og opposisjon i Hedmark Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag Andre med møterett i følge adresseliste Dato 2011-11-07

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr 05-2015 STED: Kommunestyresalen, Lyngseidet TIDSPUNKT: 3.november 2015 kl 1100 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Fra adm: Forfall: Knut Jentoft, Storfjord

Detaljer

Moteprotokoll. Følgende faste medlemmer matte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Lønhaug Medlem SV Mona Jørgensen Medlem H

Moteprotokoll. Følgende faste medlemmer matte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Lønhaug Medlem SV Mona Jørgensen Medlem H Moteprotokoll Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 16:30 Følgende faste medlemmer matte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Lønhaug Medlem

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Møterom Ofoten Møtedato: Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Møterom Ofoten Møtedato: Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Møterom Ofoten Møtedato: 14.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Tilstede: Ernst Eidem, leder Turid Gaarder, nestleder Anna Steinfjell Anne Britt Sletteng, FrP Varamedlem: Ingrid

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0005/07 ORIENTERINGSSAKER FOR REGIONRÅDSMØTE 11.05.07.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0005/07 ORIENTERINGSSAKER FOR REGIONRÅDSMØTE 11.05.07. PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 11.05.2007 Tid: 10.00 Forfall: Elin Håkonsløkken Lunner kommune, Anne Hjelmstadstuen Jordre Oppland Fylkeskommune, Lars Kristian Dahl Oppland Fylkeskommune,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 30. oktober 2014 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KMD Fra: Midt-Troms regionråd Dato: 23. oktober 2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Midt-Tromskommunene (Bardu,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Oppfølging av Regionplan Agder 2020

Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Med Regionplan Agder 2020 har Agder fått et svært godt grunnlagsdokument for å få til samhandling omkring fem felles prioriterte områder: Klima: Høye mål lave utslipp

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN / NASJONAL TRANSPORTPLAN HØRINGSUTTALELSE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN / NASJONAL TRANSPORTPLAN HØRINGSUTTALELSE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021/ NASJONAL TRANSPORTPLAN

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole Møte i Skoleutvalget for Orkdal vgs og Meldal vgs mandag 21.06. 2010 kl 8:30 Møtested: Meldal videregående skole Til behandling

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap Møteprotokoll Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 08.04.2015 Tidspunkt: 12:00-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem SV Ronald Jenssen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 17.09.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til sentralbordet tlf 72578200, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Knut Jentoft, Trond Roger Larsen, May-Tove Lilleng Maria Figenschau 2015/ juni 2016 kl , møterom Salmen, Rådhuset

Knut Jentoft, Trond Roger Larsen, May-Tove Lilleng Maria Figenschau 2015/ juni 2016 kl , møterom Salmen, Rådhuset Storfjord kommune Kulturkontoret Notat Til: Fra: Knut Jentoft, Trond Roger Larsen, May-Tove Lilleng Maria Figenschau Referanse 2015/1345-20 01.06.2016 Dato Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 1. juni

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD Møtedato: 27. mars 2015 09/15: INNKALLING OG DAGSORDEN Vedtak Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger Saksutredning: Den utsendte innkalling og dagsorden legges frem for godkjenning 1 Møtedato:

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 2/16 Eldrerådet 19.01.2016 2/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 20.01.2016

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr 8-2017 STED: skype TIDSPUNKT: 2. november 2017 kl 0900 DELTAKERE: Ordførere: Fra adm: Svein O. Leiros, Kåfjord Ørjan Albrigtsen, Skjervøy Øyvind

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli NESTL MSNBL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli NESTL MSNBL GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 23.10.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30.

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 019/07-025/07 Dato: 22.06.2007 Møtested: Sandland skole Tidspunkt: 10:00 - Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Følgende

Detaljer

NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK KAP. 551.61 (RDA) - RDA- PROSESSEN I TROMSØ

NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK KAP. 551.61 (RDA) - RDA- PROSESSEN I TROMSØ TROMS FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDSNOTAT FYLKESRÅDSAK NR.: 168/06 Løpenr.: 23658/06 Saknr.: 06/2774-141 Ark.nr.: PRO Dato: 25.09.2006 Til: Fylkesrådet Fra: Fylkesråden for næring NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK

Detaljer

Kavli og Thorsteinsen fratrådte møte

Kavli og Thorsteinsen fratrådte møte PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr 04-2016 STED: Kvænangshagen Verdde, Sørstraumen TIDSPUNKT: 21. juni 2016 kl 1000 DELTAKERE: Ordførere: Dan-Håvard Johnsen, Lyngen Ørjan Albrigtsen,

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/11740-12 Saksbehandler Inger Margrethe Braathu Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 - høring Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 06.06.2017 17/52 Fylkesutvalget har

Detaljer