MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum Møtedato/tid/sted: 5. mars 2014 / kl 10:00 15:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / S Medlemmer: Kari Ekelund Thørud Ove A. Brattbakk Hilde Bakken Toini Løvseth Morten Røsæg Thor Otto Lohne Knut Lockert Oluf Ulseth Dokumentet sendes til: KL, Arkiv Dato: Statnett SF Kontoradresse Postadresse Telefon Foretaksregister Nydalen Allé 33 PB 4904 Nydalen NO MVA 0484 OSLO 0423 OSLO

2 AGENDA SAK NR. SAK ANSVARLIG Åpning av møtet Referatet fra forrige gang Gjennomgang av agenda Jakob Dyrhaug / Oluf Ulseth Endret mandat for Markeds- og driftsforum / se vedlegg Auke Lont Nettutvikling nord for Ofoten / se vedlegg Håkon Borgen Orientering om Statnetts innspill til Reitenutvalget / se vedlegg Øivind K. Rue Strategi for utkoblingsplanlegging og driftskoordinering 2014 / se vedlegg Øivind K. Rue Driften frem mot våren og praksis rundt bud i RKOM / orientering gis i møtet Øivind K. Rue HMS i kraftbransjen hvordan løfte sammen? / se vedlegg Knut Hundhammer Kundetilfredshetsundersøkelsen 2013 / se vedlegg Bente Monica Haaland Plan for året / orientering gis i møtet Bente Monica Haaland Eventuelt Med vennlig hilsen Jakob Norem Dyrhaug Sekretær, Statnetts markeds- og driftsforum Statnett SF Kontoradresse Postadresse Telefon Foretaksregister Nydalen Allé 33 PB 4904 Nydalen NO MVA 0484 OSLO 0423 OSLO

3 M A RKED S- OG DRIFTSFF ORUMM -SAK MDF-sak Endret mandat for Markeds- og driftsforum Ansvarlig konserndirektør/ Enhet Auke Lont / Konsernsjef Saksbehandler/Enhet Jakob Noremm Dyrhaug / S&K Møtedato: Kort sammendrag av saken som blir presentert Statnetts styre ble gitt en tilbakemelding på form og innhold i Markeds- og driftsforum i fellesmøtet i 5. desember i fjor. Styret har vurdert innspillene og vedtattt å endre deler av forumets mandat på bakgrunn av disse. Oppdatert mandat er lagt ved denne saken. Den viktigste endringen i forumets mandat er at det åpnes for at forumet kan gi innspill på plansiden, som en del av den formelle planprosessen for sentralnettet. I møtett 5. mars vil administrasjonen overbringe tilbakemeldingen fraa styret til forumet og gjøre rede for de endringer som er gjort i mandatet. Det vil også gjøres rede for hvordan endringene er tenkt implementert i praksis. Samtidig lar styret administrasjonen overbringe en oppklaring av forumets formål og rolle. Tidligere behandling i Statnetts markeds- og driftsforum Oppfølging av fellesmøte med styret 5. desember Forslag til behandlingsform Til orientering Forankring i Statnetts strategi, planer ogg begrunnelse for at saken fremmes - Sikre aksept og forståelse for Statnetts samfunnsoppdrag SakFeil! Fant ikke referansekilden. Side: 1/1

4 Mandat Statnetts markeds- og driftsforum Bakgrunn Statnett ønsker god kontakt med våre kunder og brukere på alle nivå. I statsbudsjettet for 2013 ble Sentralnettbrukernes Råd fjernet. Statnett hadde da et behov for å erstatte innspill fra dette rådet. Samtidig ønsket vi å styrke den strategiske arenaen med kundene. Dette gjaldt spesielt på drifts og markedssiden, hvor det var mindre som var formalisert av prosesser og møtepunkter mellom Statnett og kundene. Statnett så derfor et behov for å formalisere kontakten med kundene gjennom et markeds- og driftsforum for å diskutere og dele kunnskap om strategiske og prinsipielle saker som omhandler marked og drift. Forumet vil også kunne bes om innspill på plansiden, som en del av den formelle planprosessen for sentralnettet. Formål, autoritet og virkeområde Hovedformålet med markeds- og driftsforumet er å gi Statnett innspill og råd i forbindelse med saker knyttet til drifts- og markedsforhold, på et strategisk nivå. Hovedfokus skal være på saker som har betydning for framtidige beslutninger. I tillegg vil det være orienteringer om behandlede saker. Videre vil forumet være en viktig informasjons- og diskusjonskanal for Statnett i forbindelse med større endringer vedrørende drifts- og markedsforhold. Det legges vekt på å ta opp saker der Statnett skal treffe prinsipielle og strategiske beslutninger. Typiske tema er tariffstrategi, systemdrift og markedsutviklingsplaner (SMUP), utvikling i markedsdesign og handel, nordiske- og europeiske prosesser og samhandling med ENTSO-E, EU og ACER. Utover dette vil det være naturlig å diskutere de lange linjene i arbeidet tilknyttet "Forum for systemtjenester", systemoperatørforum og andre arenaer Statnett har på markeds- og driftssiden. Forumet har ikke besluttende myndighet men vil kunne gi direkte råd til Statnetts administrasjon og styre. Referatet fra møtene forelegges første styremøte etter hvert avholdte møte. Ulike grupper har rett til å få sitt synspunkt i referatet, uavhengig av andres syn. Det avholdes ett møte med Statnetts styre hvert år. Medlemmene bør ha sitt daglige virke i den øverste ledelsen til selskapet de representerer. Medlemmer Drifts- og markedsforumet skal bestå av 9 medlemmer. Organisasjonene (Energi Norge, Norsk Industri, Defo, og Norsk Olje og Gass) foreslår kandidater blant sine medlemsbedrifter og Statnetts administrasjon innstiller til Styret som utnevner. Statnett kan selv også foreslå medlemmer. Medlemmene utnevnes for tre år av gangen, hvor tre byttes ut hvert år og 6 blir sittende. Dette for å sikre kontinuitet. Medlemmene skal representere et tverrsnitt av Statnetts kunder og administrasjonen vil innstille med dette som bakgrunn. Både kundegruppe, størrelse, kjønn og geografi er relevante elementer å ta med i vurderingen. Statnett står for sekretariatet. Forumet velger en møteleder blant medlemmene som skal lede møtene. Det innebærer å bistå i utforming av agenda, fasilitere diskusjon i møtene, oppsummere råd til Statnett som hele forumet kan stille seg bak, samt bistå i utformingen av referatet. Møteleder har ingen formell rolle utover dette som representant for forumet. Møteleder og vara velges for to år av gangen. Praktiske forhold Det avholdes minst fem møter årlig. Møteplan kunngjøres for ett år av gangen. Forumets medlemmer kan spille inn tema og agenda sendes ut to uker før møtene. Eventuelt saksunderlag sendes ut en uke før møtene og referat sendes ut senest en uke etter avholdt møte. Alle dokumenter og referat vil også legges ut på Deltagelse foregår for medlemmenes egen regning.

5 M A RKED S- OG DRIFTSFF ORUMM -SAK MDF-sak Nettutvikling nord for Ofoten Ansvarlig konserndirektør/ Enhet Håkon Borgen / T&U Møtedato: Saksbehandler/Enhet Olga Ingrid M. Steinsholt / Plan Nord Ola Øyan / Plan Nord Kirsten Faugstad / Prosjektdirektørr Kort sammendrag av saken som blir presentert Sentralnettet nord for Ofoten ble i hovedsakk utviklet på og 70-tallet. Utviklingen i produksjon og forbruk har senere medført at overføringsbe ehovet overstiger overføringskapasiteten i nettet, slik at nettet er høyt utnyttet og forsyningssikkerheten i dag er svekket. Forsyningssikkerheten vil svekkes ytterligere i årene fremover når belastningen øker som følge av økt forbruk. Dette gjør at dett er et stort behov for å øke overføringskapasiteten i nettet nord for Ofoten. En økning av overføringskapasiteten innebærer omfattende nettutbyggingstiltak. Videre er det usikkerhet knyttet til hvor mye forbruket f faktisk vil øke. Trygghet for at det vil bli tilstrekkelig kapasitet i nettet er viktig for at forsyning fra nettet skal være et realistisk alternativ, spesielt for petroleumnæringen. Store investeringer og usikkert behov gjør derfor at verdienn av å utvikle nettet i takt med at behovet realiseres er stor. En god utbyggingsstrategi nord for Ofoten avhenger derfor av flere ulike u hensyn. I denne saken orienterer vi om hvordan vi har vurdert at enn trinnvis utbygging av nettet gir nødvendig trygghet for tilstrekkelig kapasitet, veid opp mot gjeldende usikkerhet i forbruksutviklingen. Ønsker innspill på/diskutert Markeds- og driftsforum inviteres til å komme med innspill knyttet til avveiningenn mellom nettinvesteringer, usikkerhet i forbruksutviklingen og robuste planer for nettutviklingen nord for f Ofoten. Tidligere behandling i Statnetts markeds- og driftsforum Nei. Forslag til behandlingsform Velg et element. Forankring i Statnetts strategi, planer ogg begrunnelse for at saken fremmes - Bygge et robust og miljøtilpasset sentralnett - Utvikle neste generasjon Statnett SakFeil! Fant ikke referansekilden. Side: 1/3

6 1 Invitasjon til diskusjon om nettutvikling nordd for Ofoten På vinteren er det kraftunderskudd i hele regionen nord for Ofoten. Dette gjør at overføringsbehovet er størst nær Ofoten og at det avtar gradvis jo lenger nord vi kommer. Det medfører også at feil i nettet lenger sør vil ramme forsyningssikkerheten i større s grad enn feil lenger nord. Forsyningssikkerheten mellom Ofoten og Balsfjord har vært svak i flere år allerede, med brudd på N 1 kriteriet 2 (N 1) om lag 10 prosent av tiden. Sentralnettet nord for Ofoten ble i hovedsak utviklet på 1960 og 70 tallet. Utviklingenn i produksjon og forbruk har senere medført at overføringsbehovet overstiger overføringskapasiteten i nettet, slik at forsynings og hvor sikkerheten er svekket. Det er i dag mellom Ofoten og Balsfjord at feil i nettet får størst konseskvenser avbruddd forekommer hyppigst. De kommende årene ventes utfordringene å øke også nord for Balsfjord. Nettet nord for Ofoten strekker seg over lange avstander (se kart til høyre). De fleste ledningene i regionen er på lave spenningsnivåer 1, og det err få store kraftverk som styrker kraftsystemet. For å øke overføringskapasiteten inn til Finnmark vesentlig må vi derfor gjøre relativt store investeringer. Samtidig er det usikkerhet knyttet til hvor stor forbruksveksten faktisk blir ogg når den eventuelt kommer. Store investeringer og usikkert behov gjør derfor at verdien av å utvikle nettet i takt med at behovet realiseres er stor. Nettutbygging har imidlertid ofte vesentlig lengre ledetider enn nytt forbruk. Det er derfor potensiale både for å investere i mer kapasitet enn vi v strengt tattt trenger og potensial for å investere for lite slik at forsynings MDF sikkerheten blir for dårlig. I dennee saken orienterer vi om disse vurderingene nord for Ofoten og inviterer til en diskusjon om nettutvikling nord for Ofoten. 2 Forsyningssikkerheten er svak og forverres s ved vekst i forbruket Nettet nord for Balsfjord er også høyt utnyttet,, men har historisk hatt færre brudd på N 1. Siden nettet er høyt utnyttet, gjør selv mindre økninger i forbruket at omfanget av brudd på N 1 øker. På grunn av forbruk som med sikkerhet kommer, vil forsyningssikkerheten i Finnmark bli sårbar ved feil i nettet. Antall kilometer ledning vil være relativt omfattende. Vi kan derfor få mange brudd i strømforsyningen dersom N 1 kriteriet brytes ofte. Troms og Finnmark har rik tilgang på naturressurser. Spesielt i Finnmark er det planer for mer industri for å foredle disse. Kraftforbruket er derfor ventet å øke vesentlig sammenliknet med i dag. Dette øker overførings behovet nord for Ofoten og svekker dermedd forsyningssikkerheten. Sentralnettet nord i regionen er derfor ikke klargjort for vekst i forbruket og industriutviklingen som ventes. 3 Forbruket vil øke vesentlig de neste årene Sammen med regionale nettselskaper, størree industrikunder og eksterne konsulenter har vi kartlagt kraftfigur behovet fremover. I Troms venterr vi om lag 500 MW vekst i forbruket, i Finnmark vesentlig mer. Se under. Utvikling i forbruket i Finnmark (MW) Potensielt (MW) Sannsynlig (MW) Sannsynlig, ledetid <5 år (MW) Gjennomføres med sikkerhett (MW) Forbruket i Finnmark vil sannsynligvis dobles (gul kurve) fra dagens nivå på p cirka MW. Ser vi bort fra utbygginger av ny petroleum (utover Goliat), innebærer forbruksveksten sannsynligvis om lag 200 MW nytt 1 Det er ba are en ledning på 420 kv nord for Ofoten (mellom Ofoten og Balsfjord) og det resterende sentralnettet er 132 kv. 2 N-1-krite riet betyr at nettet tåler feil på en anleggskomponent uten at forbrukere mister strømforsyningen.. Hvor mange feil som vil gi avbrudd og hvor store s avbrudd feil vil medføre vil imidlertid variere fra situasjon til situasjon. Hvor alvorlig brudd på N-1-kriteriet er for forsyningssikkerheten avhenger derfor fra situasjon til situasjon. s Sak Feil! Fant ikke referansekilden. Side: 2/3

7 forbruk (grønn kurve). Det nye forbruket er knyttet til petroleumsutvinning og tjenester, samt gruvedrift. I tillegg venter vi at dette medfører ringvirkninger og dermed noe økt alminnelig forbruk. Tar vi i tillegg med prosjekter hvor realisering er svært usikker, kan forbruk om lag tredobles fra i dag (grå kurve). Ser vi kun på nytt forbruk hvor realisering har stor grad av sikkerhet (svart kurve), er derimot forbruksveksten vesentlig lavere. Dette gjør at det er relativt stor usikkerhet knyttet til hva forbruksveksten faktisk blir. Forbruket har typisk 1 5 år ledetid fra utbygging blir besluttet til forbruket faktisk kommer. Det tar ofte vesentlig lenger tid å øke overføringskapasiteten i nettet. Samtidig innebærer ny industriaktivet store investeringer og manglende overføringskapasitet i nettet kan derfor skape stor usikkerhet for industriaktørene. Troverdige planer for nettutvikling og tilstrekkelig kort gjennomføringstid er derfor viktig. 4 Ofoten Balsfjord Skaidi er nødvendig for god forsyningssikkerhet Fra Ofoten til Hammerfest (hvor det meste av forbruket er ventet) er det 513 km. Bygging av en ny 420 kv ledning med tilhørende stasjoner er derfor et meget omfattende prosjekt. En allerede svak forsyningssikkerhet, samt industriaktørenes behov for forutsigbarhet og trygghet for tilstrekkelig nettkapasitet, gjør at det haster med å komme i gang med byggingen. Utbyggingen er planlagt i flere trinn. Første etappe er Ofoten Balsfjord (150 km). Siden det allerede går en 420 kv ledning her, vil en ny 420 kv ledning om lag tredoble overføringskapasiteten (N 1). Ledningen Ofoten Balsfjord sikrer dermed forsyningssikkerheten i nordre Nordland og Troms i alle forbruksprognosene ovenfor. OED har gitt endelig konsesjon til denne ledningen. Byggestart er planlagt før sommeren Planlagt idriftsettelse av seksjonene Ofoten Kvandal og Bardufoss Balsfjord er lagt til 2016 og Kvandal Bardufoss er planlagt i Andre etappe er fra Balsfjord til Skaidi/Hammerfest 3 (om lag 360 km). Strekningen berører hele 35 reinbeitedistrikter. På bakgrunn av relativt høye kostnader, usikkerhet knyttet til behov og en begrenset kapasitetsøkning, har vi det siste året gjennomført en grundig vurdering av behov og lønnsomhet. Det arbeides også målrettet med å redusere risiko ifm prosjektgjennomføring. Alternative byggemetoder som vil gjøre det mulig å bygge effektivt også om vinteren er under utvikling. Dette kan forventes å redusere HMS risiko, kostnader og ikke minst konfliktpotensialet mht reindrift. Det har også vært vurdert å bygge en kortere ledning eller å velge et lavere spenningsnivå. Konklusjonen er at disse løsninger har liten effekt for å øke overføringskapasiteten i nettet 4. Slike tiltak bidrar derfor lite til å sikre forsyningssikkerheten. Siden nettet er høyt utnyttet i dag, forbruket kommer raskt og utbyggingen tar flere år har vi lite fleksibilitet til å utsette ledningen. Statnett har mottatt konsesejon fra NVE på ledning Balsfjord Hammerfest, men denne er påklaget og vi forventer en endelig konsesjon fra OED i Investeringsbeslutning for Balsfjord Skaidi planlegges i 3.kvartal 2014 og oppstart i 2015/2016. Idriftsettelse vil trolig kunne bli i perioden , avhengig av byggemetode og restriksjoner / mulighet for avtaler med reinbeitedistriktene. 5 Vi kan utsette flere stasjoner inntil vi har fått flere avklaringer Det er identifisert en fleksibilitet knyttet til tidspunkt for bygging av nye stasjoner mellom Balsfjord og Skaidi. De nye stasjonene kan bygges i løpet av to tre år, de berører et mindre område og byggingen påvirker i liten grad driften av kraftsystemet. Vi har derfor større fleksibilitet til å følge forbruksutviklingen uten at dette påvirker aktørenes trygghet for nettilknytning. Siden stasjonene utgjør en vesentlig del av kostnadene, har denne fleksibiliteten stor verdi. På denne bakgrunn vurderer vi å avvente investeringsbeslutning av Nordreisa stasjon og minimum store deler av Skaidi stasjon. Vi vil følge utviklingen nøye, slik at vi kan etablere stasjonene i løpet av to tre år etter at vi har fått avklaringer om forbruksutviklingen. Utsatt beslutning trenger ikke forsinke når stasjonene tidligst kan være ferdige. Dersom det blir etablert større nytt forbruk vil det sannsynligvis være behov for tiltak utover stasjonene vi vurderer å utsette for å etablere tosidig forsyning (N 1). Slikt forbruk vil sannsynligvis være større nye petroleumsutbygginger. 3 Ledningen fra Skaidi til Hammerfest er en industriradial. Investeringsbeslutning av denne ledningen og nødvendige stasjonstiltak hviler derfor ikke på Statnett alene, men må koordineres med kundene som skal finansiere ledningen. 4 Det skyldes at overføringskapasiteten er begrenset av både spenningsstabilitet og termisk kapasitet. En ledning med lavere spenning styrker i liten grad spenningsstabiliteten. Å stoppe den nye ledningen før vi eventuelt kommer til der det nye forbruket blir etablert gir videre lite ny overføringskapasitet, siden det eksisterende nettet allerede er utnyttet nær termisk kapasitet. Sak Feil! Fant ikke referansekilden. Side: 3/3

8 M A RKED S- OG DRIFTSFF ORUMM -SAK MDF-sak Orientering om Statnetts innspill til Reitenutvalget Ansvarlig konserndirektør/ Enhet Øivind Kristian Rue / Nettdriftt Møtedato: Kort sammendrag av saken som blir presentert Statnett ga i slutten av januar sine innspill til Reitenutvalget, OEDs ekspertgruppe pe som skal utrede et bedre organisert strømnett i Norge. I dennee saken redegjør Statnett for de budskap som ble overlevert til utvalget. Statnetts hovedbudskap til utvalget: Kun én systemansvarlig med myndighet som gjelder hele kraftsystemet - Statnett Én aktør DSO må ha ansvar for å utvikle og drive alt nett under sentralnettsnivå innenfor et større geografisk område "metakonsesjon" DSO må ha virkemidler og insentiver til å gjøre en samlet vurdering avv nettutvikling, energi/ effektsikkerhet og nettkapasitet Forholdet mellom Statnett og DSOO må reguleres gjennom avtaler og/eller forskrift Ønsker innspill på/diskutert Hva har forumets medlemmer spilt inn til utvalget? Hva er forumets kommentarer til t de budskap Statnett overleverte til utvalget? Tidligere behandling i Statnetts markeds- og driftsforum Nei. Forslag til behandlingsform Til orientering Forankring i Statnetts strategi, planer ogg begrunnelse for at saken fremmes - Sikre aksept og forståelse for Statnetts samfunnsoppdrag SakFeil! Fant ikke referansekilden. Side: 1/1

9 Nettstruktur og nettorganisering i Norge Hva tjener kraftsystemet og forsyningssikkerheten best?

10 Særskilte spørsmål fra utvalget til Statnett Utfordringer ved utøvelse av systemansvaret Forholdet til de ulike aktørene Hvor langt ned i nettet mener Statnett systemansvaret bør gå? Systemansvaret i regionalnettet fram mot 2020 Er det ønskelig for Statnett i større grad å trekke seg ut av regionalnettet? Statnetts vurdering av forslagene fra ulike aktører om utpeking av noen større DSOer Statnetts samarbeid med regionalnettet når det gjelder planlegging, investeringer og tilknytningsplikt

11 Vårt hovedbudskap Kun én systemansvarlig med myndighet som gjelder hele kraftsystemet Statnett Én aktør DSO må ha ansvar for å utvikle og drive alt nett under sentralnettsnivå innenfor et større geografisk område "metakonsesjon" DSO må ha virkemidler og insentiver til å gjøre en samlet vurdering av nettutvikling, energi/ effektsikkerhet og nettkapasitet Forholdet mellom Statnett og DSO må reguleres gjennom avtaler og/eller forskrift

12 Én aktør med ansvar for et større geografisk område I hovedsak fungerer kraftsystemet og samhandlingen godt i dag, men det er rom for forbedringer for å styrke forsyningssikkerheten og effektiviteten Statnett anbefaler at én aktør (heretter kalt DSO) har ansvar og nødvendige konsesjoner for utvikling og drift av både regional og distribusjonsnett innenfor et definert geografisk område Utpeking av DSO kan gjennomføres på flere måter Antallet og inndelingen kan ses i sammenheng med KSU/KDSområdene. Viktige hensyn bør være beredskap og forsyningssikkerhet Statnetts regionalnettsanlegg må overtas og eies av relevante konsesjonærer Nettstruktur med DSO for alt nett under sentralnett gir mulighet for et mer effektivt samspill med sentralnettet Driftskoordinering, beredskap og nettutvikling

13 Nåværende eierskap/ struktur Framtidig struktur eierskap / operatør TSO Sentralnett Samarbeid og avtaler med DSO Regionalnett For framtidens regional og distribusjons nett Distribusjonsnett

14 Kun én utøver systemansvar, mens alle konsesjonærer er ansvarlig for drift DRIVE NETT Nett bygges, eies og drives i medhold av en konsesjon etter energiloven Beredskapsforskriften Forskrift om leveringskvalitet DSB forskrifter for sikkerhet og elektriske forsyningsanlegg SYSTEMANSVAR Sikre momentan balanse til enhver tid Vedtakskompetanse Lydighetsplikt i operativ drift Regulerer produksjon og har myndighet til å koble ut forbruk Samordner og koordinerer nettselskapene Vedtak om idriftsettelse (utforming og krav til nye anlegg)

15 Statnetts vurdering av forslag fra ulike aktører om å utpeke noen større DSOer En DSO må ha et klart ansvar innenfor ett geografisk område og inneha nødvendige konsesjoner for drift og utvikling av nettet En "metakonsesjon" som en overbygning for dagens områdeog anleggskonsesjon? En DSO som skal koordinere og samordne flere netteiere innenfor et område må ha et veldefinert ansvar og myndighet Det må ikke være tvil om hva som er DSOens ansvar og hva som er netteiernes ansvar. En DSO med myndighet til å samordne flere netteiere bør ikke forhindre løsninger med en og samme netteier/ DSO som dekker et område, jf Statnetts høringssvar knyttet til tredje elmarkedspakke

16 Det kan bare være én systemansvarlig For å unngå uklarhet om ansvarsforhold, kan det bare være en systemansvarlig (Statnett) Kun systemansvarlig kan ha myndighet til å fatte vedtak som angår andre aktører DSOene kan utføre flere oppgaver Flaskehalshåndtering i operativ drift må ligge hos systemansvarlig En framtidig struktur bør legge til rette for at kostnader for håndtering av flaskehalser dekkes gjennom DSO

17 Statnett anbefaler at fremtidens DSO får flere incentiver enn i dag I dag betaler alle nettkunder for regionale begrensninger i nettkapasitet via Statnetts systemdriftskostnader Tiltak og risiko ved investering og drift for kunder i r og d nett bør vurderes samlet av en DSO slik er det ikke i dag TSO må ha sitt fokus rettet mot totalsystemet

18 Systemansvarlig ønsker ikke oppgaver i operativ drift av distribusjonsnett* Systemansvarlig må fortsatt kunne fatte vedtak om forhold som har betydning for totalsystemet (FIKS) Smart grids bør kunne utnyttes gjennom avtaler om automatisk utkobling av produksjon og forbruk i distribusjonsnett TSO lager kriterier og retningslinjer Vedtak fra TSO før idriftsettelse etter gitte kriterier Mulighet for aggregatorer holdes åpen slik at fleksibiliteten også kan bys inn i Statnetts reservemarked *Nett med spenningsnivå <= 22kV

19 DSO må få flere oppgaver i regionalnett Håndtere begrenset nettkapasitet i planfasen Systemvern Avtaler med forbruk/produksjon Forhåndsdefinerte koblingsbilder Forsyningssikkerhet (effekt/energisikring i lokale områder) I operativ drift kunne utøve oppgaver som i BKK avtalen

20 Dagens praksis for lokal koordinator BKK avtalen Beskriver oppgaver for praktisk håndtering av operativ drift i regionalnett Forhåndsdefinerte oppgaver som Statnett har godkjent/utarbeidet sammen med BKK BKK koordinerer driftsstanser og revisjoner basert på full konsensus blant berørte BKK har koblingsavtaler med de andre konsesjonærene Statnett fatter alle systemkritiske vedtak

21 Flaskehalshåndtering i operativ drift må fortsatt ligge hos systemansvarlig Systemansvarlig må ha kontroll på totalbalansen Ved lav frekvens i systemet vil en nedregulering pga en flaskehals gjøre situasjonen verre Flere regionalnettsanlegg inngår i snitt som har betydning for snittgrenser i s nett På lang sikt vil IT systemer, automatikk og overføring av måleverdier kunne gjøre det mulig å vurdere operativ flaskehalshåndtering hos DSO Men.. Slik operativ flaskehalshåndtering vil forutsette full nøytralitet Forutsetter også at det stilles funksjonskrav til DSOenes IKT løsninger

22 Rasjonell nettutvikling krever samarbeid og koordinering Statnetts samarbeid med de 17 utredningsansvarlige selskapene fungerer i hovedsak godt Det kan være en viss tendens til at utredningsansvarlig har mest fokus på og kompetanse om eget nett Behov for sterkere fagmiljøer, mer helhetlig tilnærming og økt samarbeid med kunder og konsesjonærer for å sikre riktige beslutninger Statnett har registrert et visst ønske om å flytte nettinvesteringer fra regional til sentralnett på grunn av tariffvirkning lokalt samt ulik opplevelse av investeringsinsentiver

23 Er det ønskelig for Statnett å trekke seg ut av regionalnettet? Statnetts skal eie, drifte og utvikle alt sentralnett i Norge Sikre enhetlig utvikling og sørge for riktig prioriteringer Regionalnettet skal eies og utvikles av konsesjonærer som har dette som sin primære fokus I forbindelse med implementering av 3dje elmarkedspakke bør regionalnett eid av Statnett bli overført til relevante konsesjonærer

24 MARKEDS- OG DRIFTSFORUM MDF-sak Strategi for utkoblingsplanlegging og driftskoordinering 2014 Ansvarlig konserndirektør og enhet Øivind Kristian Rue / Nettdrift Møtedato: Saksbehandler/Enhet Ragnhild Elholm / Plan og prosjekt Nils Martin Espegren / Driftsplanlegging Kort sammendrag av saken som blir presentert Revisjonskoordineringen skal sørge for at nødvendig vedlikehold gjennomføres henyntatt forsyningssikkerhet for effektiv drift. Som systemansvarlig skal Statnett ivareta hensyn til alle berørte konsesjonærer og legge til grunn samfunnsøkonomisk rasjonelle løsninger ved behandlingen av driftsstanser i henhold til forskrift om systemansvaret (fos) 17. Det skal settes fokus på tiltak som kan redusere utkoblingstiden og gi bedre utnyttelse av revisjonssesongen. Videre bør det vurderes økonomiske insentiver som kan bidra til god planlegging og effektiv gjennomføring av nødvendige driftsstanser. Systemansvarlig må samtidig i større grad synliggjøre markedsmessige kostnader av større planlagt driftsstanser. Andelen systemkritiske vedtak om ikke planlagte driftsstanser bør reduseres betydelig. Driftsstanser de siste tre uker før utkoblingstidspunktet skal i hovedsak kun omfatte nødrevisjoner og feilretting. Driftspersonell involvert i igangsatte driftsstanser skal ikke bli bedt om å redusere utkoblingstiden, men ansvarlige ledere i Statnett og eksterne aktører har ansvar for å minimalisere utkoblingsbehovet i planleggingsfasen. Helhetlig utkoblingsplanlegging i Statnett legger til rette for at utkoblingsbehov skal identifiseres og planlegges på et tidlig tidspunkt. Planene detaljeres ettersom usikkerheten reduseres og blir gradvis mer forpliktende frem til endelig innmelding og søknad om utkobling 1. oktober året før. Ønsker diskutert/drøftet I 2013 vedtok systemansvarlig om lag 6500 driftsstanser i sentral og regionalnettet. Om lag 900 av disse ble avlyst eller endret av ulike årsaker. Noen driftsstanser omprioriteres av henyn til forsyningssikkerhet eller av andre rasjonelle henyn. Det er imildertid en rekke driftsstanser som avlyses eller flyttes som følge av mangelfull planlegging. Hvordan kan Statnett som anleggskonsesjonær og systemansvarlig best sikre god planlegging og gjennomføring av nødvendige driftsstanser? Tidligere behandling i Statnetts markeds- og driftsforum Nei Forslag til behandlingsform Til orientering med følgende tilleggssynspunkter. Forankring i forhold til Statnetts strategi, planer og begrunnelse for at saken fremmes - Sørge for sikker og effektiv drift - Sikre forsyningssikkerhet og verdiskaping i samspill med Norden og Europa Saken fremmes for å sikre en felles aksept og forståelse for de utfordringer som revisjonskoordineringen møter de kommende årene og for å fremme tiltak som fortsatt kan sikre effektive driftsstanser i en periode med økende utkoblingsbehov. Det er viktig at anleggskonsesjonærene, og i særdeleshet Statnetts egne drifts- og prosjektenheter, har forståelse for og respekterer vedtatte rutiner for gjennomføring av driftsstanser. SakFeil! Fant ikke referansekilden. Side: 1/4

25 Innledning Statnett er inne i en periode med betydelig vekst i bygging av nye anlegg, samt reinvesterings-og vedlikeholdstiltak knyttet til eksisterende anlegg. Muligheter for driftsstanser er allerede og vil være en betydelig knapphetsfaktor i gjennomføringen av planene til Statnett i årene fremover. Regler og tidsfrister for søknader om utkoblinger ble endret for sesongen Bakgunnen for endingene var de omfattende byggeplanene, krav etter revisjon fra NVE og kommende Europeiske krav til driftsplanleggingen. Fristen for innmelding av planer for hovedlinjer i systemet var 1.okt og behandlingen i Statnett var ferdig i januar/februar. Flere forhold tilsier at utkobingsplaner må ferdigstilles enda tidligere de kommende årene. I denne forbindelse er det nødvendig at anleggskonsesjonærene, og i særdeleshet Statnetts egne drifts- og prosjektenheter, har forståelse for og respekterer vedtatte rutiner for gjennomføring av driftsstanser. For å sikre en god gjennomføring av planlagte prosjekter og aktiviteter og en effektiv utnyttelse av driftsstanser, settes det fokus på etablering en helhetlig og langsiktig planprosess for utkoblinger på tvers av divisjoner i Statnett. Samtidig skjerpes rutinene for den årlige og løpende revisjonskoordineringen. I det etterfølgende adresseres noen av de tiltak og fokusområder som Statnett har i denne forbindelse Tiltak for å forbedre koordinering av driftsstanser Kombinasjon av langsiktighet og fleksibilitet Prosessen for helhetlig utkoblingsplanlegging i Statnett legger til rette for at nødvendige driftsstanser skal identifiseres og planlegges på et tidlig tidspunkt. Planene detaljeres ettersom usikkerheten reduseres og blir gradvis mer forpliktende frem til endelig innmelding og søknad om utkobling 1. oktober året før. Prosjekter og vedlikeholdstiltak som har høyest prioritet i Statnetts portefølge får prioritet.. Øvrige prosjekter skal der det er mulig koordineres med de som har prioritet, for å sikre en effektiv utnyttelse av mulige utkoblingsvinduer. I 2013 ble det gjennomført en pilot i Statnett med hovedfokus på koordinering av utkoblingsbehovene for 2014 samt innmelding av utkoblingsbehov 2014 innen fristen 1. oktober For 2014 utvides planhorisonten til 5 år, dvs det skal utarbeides plan for utkoblingsbehov for perioden Gjennom tidlig involvering i prosjektplanleggingen vil koordineringsbehovet i prosjektgjennomføringen kunne reduseres. Fra og med 2014 skal utkoblingsbehov fem år frem i tid meldes inn i verktøyet TPV- U ("TotalPlanVerktøyet Utkobling"). Dette skal blant annet gi et bedre grunnlag for den årlige innmelding til årsplanen 1. oktober. Ved hjelp av TPV-U skal driftsplanleggerne gi en vurdering av gjennomførbarheten av prosjektene i forhold til geografisk konsentrasjon og tid (år/årstid). Allerede fra 2014 vil det være behov for omfattende driftsstanser for å få gjennomført utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter i henhold til plan. Det må aksepteres stor reduksjon i handelskapasiteter i 2014 og de kommende 5-10 årene. For å sikre at aktørene tilpasser seg slike begrensninger best mulig er det viktig å få gitt riktig informasjon til markedet så tidlig som mulig. Det vil derfor bli lagt stor vekt på at driftsstanser innmeldt til årsplanleggingen blir behandlet i henhold til gjeldende frister. Revisjonskoordineringen skal følges opp gjennom en egen KPI som synliggjør behandlingstiden for innmeldte søknader om driftsstanser. Dialogen med tilgrensende TSOer er svært viktig. Driftsstanser som påvirker kapasiteten mot utlandet må koordineres gjennom den nordiske gruppen NOT, og med TenneT. Forståelsen hos tilgrensende TSOer for at utkoblinger kan medføre redusert kapasitet må økes. For å sikre tilstrekkelig handlingsrom og for forenkling av arbeidsprosessene må driftskoordineringen utnytte den fleksibiliteten som forskrift om systemansvaret legger til rette for. Fos legger til grunn at det kun skal fattes vedtak om driftsstanser som berører andre konsesjonærer. Driftsstanser som ikke berører andre konsesjonærer kan behandles etter en forenklet prosess. Det må etableres klare kriterier for hvilke driftsstanser som dette omfatter og utarbeides prosedyrer for hvordan slike saker skal følges opp. I denne gruppen er blant annet mange produksjonsenheter og regionalnett med kun en eier. Samtidig må utøvelsen av systemansvaret være forutsigbar og ikke diskriminerende. Vedtatte driftsstanser som har stor betydning for flaskehalser/overføringskapasitet skal systemansvarlig kun endre dersom det er nødvendig av hensyn til forsyningssikkerhet eller hvis kostnadene blir svært høye. Sak Feil! Fant ikke referansekilden. Side: 2/4

REFERAT. Statnett administrasjon tilstede: Statnetts styre tilstede (fra kl 11:00 05.12.13) Bente Hagem. Kolbjørn Almlid (styreleder) Øivind Rue

REFERAT. Statnett administrasjon tilstede: Statnetts styre tilstede (fra kl 11:00 05.12.13) Bente Hagem. Kolbjørn Almlid (styreleder) Øivind Rue REFERAT Sak: Referat Statnetts markeds- og driftsforum 2013-03 Møtedato/tid/sted: 4.- 5. desember 2013 / kl. 17:00 / Jevnaker Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / KMK Medlemmer tilstede: Ove

Detaljer

Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt. Håkon Borgen Konserndirektør Statnett

Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt. Håkon Borgen Konserndirektør Statnett Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt Håkon Borgen Konserndirektør Statnett «Vi bygger landet» Forsyningssikkerhet Øst-Finnmark Forsyningssikkerhet Lofoten Økt trafokapasitet Nord-Norge Ofoten- Hammerfest

Detaljer

Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser

Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser Beskrivelse for konsesjonærer som omfattes av FoS 17, Samordning av driftsstanser. Dato: 01.10.2014 Innhold 1 Innmelding av planlagte driftsstanser... 2

Detaljer

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Kirkenes 29. 30.09.2008 Bjørn Hugo Jenssen Områdeansvarlig Nord-Norge, Divisjon utvikling og Investering Viktige ledningssnitt som overvåkes

Detaljer

Systemansvarliges virkemidler

Systemansvarliges virkemidler Systemansvarliges virkemidler Øivind Rue, Konserndirektør Statnett SF Virkemidler i henhold til FoS Hvilke virkemidler har Statnett og kan disse avhjelpe situasjonen? Vurdering av aktørenes oppgaver og

Detaljer

REFERAT. Møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-04

REFERAT. Møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-04 REFERAT Møte i s Markeds- og driftsforum 2015-04 Møtedato/tid/sted: 11. november 2015 / kl. 15:00 og 12. november kl. 11:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Gabriella Larsson / ST Medlemmer

Detaljer

Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden. Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015

Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden. Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015 Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015 SIKKER HMS: Nedgangen har stoppet opp - nye initiativ er satt i gang Driften En

Detaljer

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Statnett i nord Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Om Statnett o Ca 1200 ansatte o Hovedkontor i Nydalen o Regionkontor i Tr.heim, Bergen, Sunndalsøra og i Alta o Regionkontor

Detaljer

Virkningen av den økonomiske reguleringen for Statnett

Virkningen av den økonomiske reguleringen for Statnett Virkningen av den økonomiske reguleringen for Statnett Norges energidager Holmenkollen Park Hotell 18. oktober 2013 Konserndirektør Knut Hundhammer Statnett SF Tidlig 2000-tall var nettet preget av flere

Detaljer

Utvikling av kraftsystemet i Nord-Norge

Utvikling av kraftsystemet i Nord-Norge Utvikling av kraftsystemet i Nord-Norge Tromsø 19. august 29 Gunnar G. Løvås Konserndirektør Divisjon Utvikling og Investering Agenda Drivkreftene De nære løsningene Visjonene som muliggjør enda mer vindkraft

Detaljer

Fremtidige utfordringer i systemdriften 1. Hovedutfordringer for systemdriften 2. Viktige forhold mht regional kraftsystemplanlegging

Fremtidige utfordringer i systemdriften 1. Hovedutfordringer for systemdriften 2. Viktige forhold mht regional kraftsystemplanlegging Fremtidige utfordringer i systemdriften 1. Hovedutfordringer for systemdriften 2. Viktige forhold mht regional kraftsystemplanlegging Tom Tellefsen Direktør Systemdrift og markedsoperasjoner Hovedutfordringer

Detaljer

Systemansvarliges virkemidler

Systemansvarliges virkemidler Systemansvarliges virkemidler Øivind Rue, Konserndirektør Statnett SF Virkemidler i henhold til FoS Hvilke virkemidler har Statnett og kan disse avhjelpe situasjonen? Vurdering av aktørenes oppgaver og

Detaljer

EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering

EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering Endret filosofi rundt kabling hvilke konsekvenser tekniske og økonomiske kan dette få? EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering

Detaljer

Ny infrastruktur - nye muligheter i nord

Ny infrastruktur - nye muligheter i nord Ny infrastruktur - nye muligheter i nord Finnmarkskonferansen 5. september 2012 Konsernsjef Auke Lont Statnetts oppdrag Forsyningssikkerhet Klima og miljø Verdiskaping Nettmeldingen underbygger Statnetts

Detaljer

Forslag til ny forskrift om energiutredninger. Christina Kvamme Nettseksjonen, Energiavdelingen

Forslag til ny forskrift om energiutredninger. Christina Kvamme Nettseksjonen, Energiavdelingen Forslag til ny forskrift om energiutredninger Christina Kvamme Nettseksjonen, Energiavdelingen g Hvorfor foreslås endringer? Nettmeldingen Forsyningssikkerhet Behov for mer detaljert forskriftstekst Forslag

Detaljer

Ekstremværet Dagmar sett fra Statnett. Konserndirektør og beredskapsleder Øivind K. Rue

Ekstremværet Dagmar sett fra Statnett. Konserndirektør og beredskapsleder Øivind K. Rue Ekstremværet Dagmar sett fra Statnett Konserndirektør og beredskapsleder Øivind K. Rue Statnett SF Statnett eier, drifter og bygger det landsdekkende sentralnettet for overføring av elektrisk kraft i Norge,

Detaljer

REFERAT. Møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04

REFERAT. Møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 REFERAT Møte i s Markeds- og driftsforum 2014-04 Møtedato/tid/sted: 10. -11. desember 2014 / kl 15:00 / Jevnaker Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / S&K Medlemmer til stede: Thor Otto Lohne

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Gunnar G. Løvås, konserndirektør Nettutvikling, Statnett Presentasjon i Polyteknisk forening 30. september 2010 2010 09 17-2 Vi trenger både nett og alternativene

Detaljer

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen Statoil ASA Hammerfest LNG Postboks 413 9615 Hammerfest Oslo, 22.10.2013 Deres ref.: AU-DPN ON SNO-00207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Ingrid Bjotveit Hammerfest LNG-endring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 Møtedato/tid/sted: 10. 11. desember 2014 / kl 15:00 / Thorbjørnrud Hotell og Nedre Vang Gård, Jevnaker Saksbehandler/adm.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Hvordan vil endringer i det europeiske regelverket påvirke driften av kraftsystemet (network codes)?

Hvordan vil endringer i det europeiske regelverket påvirke driften av kraftsystemet (network codes)? Hvordan vil endringer i det europeiske regelverket påvirke driften av kraftsystemet (network codes)? Hans Olav Ween Næringspolitisk rådgiver - kraftsystemer Innhold Hvorfor er EU regelverk viktig for Norge?

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015 - Fokus på nord. Presentasjon på Kraftdagen 2015 Bodø 12. nov. 2015

Nettutviklingsplan 2015 - Fokus på nord. Presentasjon på Kraftdagen 2015 Bodø 12. nov. 2015 Nettutviklingsplan 2015 - Fokus på nord Presentasjon på Kraftdagen 2015 Bodø 12. nov. 2015 Statnetts hovedmål er å legge til rette for en samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling av kraftsystemet Gjennomføre

Detaljer

Neste generasjon kraftsystem Auke Lont, CEO Statnett

Neste generasjon kraftsystem Auke Lont, CEO Statnett Neste generasjon kraftsystem Auke Lont, CEO Statnett Sammentænkning, København, 12. september 2014 2 Statnett er ansvarlig for et sikkert og stabilt kraftsystem i Norge Statnett drifter omkring 11 000

Detaljer

01/12/2012. FOU som virkemiddel

01/12/2012. FOU som virkemiddel FOU som virkemiddel "Statnett satser på forskning og utvikling for å bygge opp under vår visjon, våre verdier og strategier. En av våre verdier er innovasjon som innebærer at Statnett er nyskapende i utvikling

Detaljer

Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet. Odd Henning Abrahamsen

Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet. Odd Henning Abrahamsen Foreløpig arbeid kvalitetskriterier i Regionalnettet Odd Henning Abrahamsen Kvalitetskriterier i regionalnettet Kort om Lyse Elnett Identifisere behovet for investeringer Bli enige om ønsket kvalitet på

Detaljer

Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet. Bente Hagem

Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet. Bente Hagem Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet Bente Hagem Statnett i tall 11 000 km kraftledninger 150 Transformatorstasjoner 3 Regionssentraler 1 Landssentral 1100 Ansatte 41 mrd

Detaljer

Statnett SF Avdeling Vern- og Kontrollanlegg Seksjon Vern og Feilanalyse. Jan-Arthur Saupstad Fagansvarlig

Statnett SF Avdeling Vern- og Kontrollanlegg Seksjon Vern og Feilanalyse. Jan-Arthur Saupstad Fagansvarlig Statnett SF Avdeling Vern- og Kontrollanlegg Seksjon Vern og Feilanalyse Jan-Arthur Saupstad Fagansvarlig Fasitdagene 15-16. November 2011 Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet 22 Feilanalyse og

Detaljer

Tariffer for utkoblbart forbruk. Torfinn Jonassen NVE

Tariffer for utkoblbart forbruk. Torfinn Jonassen NVE Tariffer for utkoblbart forbruk Torfinn Jonassen NVE 2 Utredning om utkoblbart forbruk - bakgrunn OED har fått en rekke innspill vedrørende ordningen og innvirkning på arbeidet med omlegging av energibruken

Detaljer

Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012. Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther

Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012. Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012 Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther Konsesjon Konsesjon NVE Energiloven Vassdragsreguleringsloven Industrikonsesjonsloven Energilovforskriften

Detaljer

Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer

Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer Tilstand og utvikling i energiforsyningssystemer Infrastrukturdagene i Bergen 10.02.2010 11.02.2010 Hva er Energi Norge? Hans Olav Ween Hva er Energi Norge? Interesseorganisasjon for energibedriftene i

Detaljer

Nettutviklingsplan 2007-2025. Norske og nordiske nettutfordringer. Grete Westerberg Statnett. EBL Temadag 30.-31. mai 2007

Nettutviklingsplan 2007-2025. Norske og nordiske nettutfordringer. Grete Westerberg Statnett. EBL Temadag 30.-31. mai 2007 Nettutviklingsplan 2007-2025 Norske og nordiske nettutfordringer Grete Westerberg Statnett EBL Temadag 30.-31. mai 2007 Hva er Nettutviklingsplanen? Bygger på Kraftsystemutredning for Sentralnettet, NVE-krav.

Detaljer

Produksjonsteknisk Konferanse 2010, Gardermoen Kravene til Statnett i FIKS

Produksjonsteknisk Konferanse 2010, Gardermoen Kravene til Statnett i FIKS Statnett er av NVE gitt ansvar for hele kraftsystemet, dvs. at produksjon,overføring og forbruk fungerer og spiller godt sammen Ansvar og myndighet er definert i Forskrifter om Systemansvar - FOS FIKS:

Detaljer

Sentralnettariffen 2013

Sentralnettariffen 2013 Sentralnettariffen 2013 Statnett har vedtatt å holde et stabilt tariffnivå til våre kunder. På grunn av spesielt høye flaskehalsinntekter Ingress: vil merinntekten i løpet av året komme opp mot 3,5 mrd.

Detaljer

Pålitelighet i kraftforsyningen

Pålitelighet i kraftforsyningen NEK Elsikkerhetskonferansen 27. nov. 2013 Pålitelighet i kraftforsyningen Gerd Kjølle Seniorforsker SINTEF Energi/ professor II NTNU Inst for elkraftteknikk gerd.kjolle@sintef.no 1 Oversikt - problemstillinger

Detaljer

Pilotprosjekt Nord-Norge

Pilotprosjekt Nord-Norge 2016 Pilotprosjekt Nord-Norge "Utviklingsplattform for testing og validering av nye løsninger for drift av kraftsystemet i Nord-Norge" Statnett FoU Innhold OPPSUMMERING... 3 1.1 NASJONAL DEMO - SMARTGRIDSENTERET...

Detaljer

Kraftsystemutredninger -dagens praksis og fremtidenes utfordringer. Plenumsmøte 2008 Anne Sofie Ravndal Risnes asrr@nve.no Nettseksjonen NVE

Kraftsystemutredninger -dagens praksis og fremtidenes utfordringer. Plenumsmøte 2008 Anne Sofie Ravndal Risnes asrr@nve.no Nettseksjonen NVE Kraftsystemutredninger -dagens praksis og fremtidenes utfordringer Plenumsmøte 2008 Anne Sofie Ravndal Risnes asrr@nve.no Nettseksjonen NVE Disposisjon Hva er kraftsystemutredninger Innhold og krav til

Detaljer

HVDC-kabler -utfordringer for systemdriften

HVDC-kabler -utfordringer for systemdriften HVDC-kabler -utfordringer for systemdriften Idar Gimmestad, Avdelingsleder Landssentralen IEEE 12.11.2015 Nordiske HVDC-kabler Utvikling i HVDC-kapasitet -en ny kabel omtrent annethvert år Frekvenskvalitet

Detaljer

Anleggsbidrag - forenklinger?

Anleggsbidrag - forenklinger? Anleggsbidrag - forenklinger? Næringspolitisk verksted, Tariffer og anleggsbidrag i distribusjonsnettet BKK Nett AS, Charlotte Sterner og Bengt Otterås Energi Norge 4.8.2012 Hvem kan spå om fremtiden?

Detaljer

BKK Nett AS. BKK Vestlandets eget kraftselskap. Plenumsmøte 01-02 April 2008 Gardermoen

BKK Nett AS. BKK Vestlandets eget kraftselskap. Plenumsmøte 01-02 April 2008 Gardermoen BKK Nett AS BKK Vestlandets eget kraftselskap Plenumsmøte 01-02 April 2008 Gardermoen Hva er Gjøa? Gjøa feltutbygging består av en stor, flytende plattform hvor olje og gass skal skilles og behandles.

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Gjennomgang av samlet regulering av nettselskapene

Norges vassdrags- og energidirektorat. Gjennomgang av samlet regulering av nettselskapene Norges vassdrags- og energidirektorat Gjennomgang av samlet regulering av nettselskapene Utredning OED Gjennomgang av samlet reguleringen av nettselskapene Sentralnettets utstrekning Nasjonale tariffer

Detaljer

Toveiskommunikasjon og nettariffen

Toveiskommunikasjon og nettariffen Toveiskommunikasjon og nettariffen EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Trond Svartsund Rådgiver, EBL Temadag, 21.05.08 Tema Inntektsrammene Tariffnivået Ny tariffprodukter Toveiskommunikasjon

Detaljer

Nye forsyningsmønstre for kraft - virkning for norsk næringsutvikling på kort og lang sikt

Nye forsyningsmønstre for kraft - virkning for norsk næringsutvikling på kort og lang sikt Nye forsyningsmønstre for kraft - virkning for norsk næringsutvikling på kort og lang sikt EnergiRikekonferansen 2007, Haugesund Odd Håkon Hoelsæter Konsernsjef, Statnett Disposisjonsutkast KRAFTFORSYNING

Detaljer

Nettmeldingen. Plenumsmøte om kraftsystemplanlegging. 19. september 2012 Helga Stenseth. Olje- og energidepartementet regjeringen.

Nettmeldingen. Plenumsmøte om kraftsystemplanlegging. 19. september 2012 Helga Stenseth. Olje- og energidepartementet regjeringen. Nettmeldingen Plenumsmøte om kraftsystemplanlegging 19. september 2012 Helga Stenseth Nettmeldingen fastlegger politiske føringer for nettinvesteringer 1. Klargjøring av behovet for økte investeringer

Detaljer

Fremtiden er usikker, men elektrisk

Fremtiden er usikker, men elektrisk / MWh Fremtiden er usikker, men elektrisk 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Solar Wind Oil US Shale Gas 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 150 $/bbl Kilde: EPIA (2011): "Solar Photovoltaic

Detaljer

Krav om rapportering av driftsforstyrrelser i produksjonsanlegg. Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014

Krav om rapportering av driftsforstyrrelser i produksjonsanlegg. Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014 Krav om rapportering av driftsforstyrrelser i produksjonsanlegg Jørn Heggset FASIT for produksjonsanlegg, 10.12.2014 Kontaktinformasjon Feilanalyse Bemannet Feilanalysekontor på dagtid mandag-fredag Statnett

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Neste generasjon sentralnett - planer, drivere og utviklingstrekk. Vindkraftseminaret 2011 Erik Skjelbred, Direktør, Statnett

Neste generasjon sentralnett - planer, drivere og utviklingstrekk. Vindkraftseminaret 2011 Erik Skjelbred, Direktør, Statnett Neste generasjon sentralnett - planer, drivere og utviklingstrekk Vindkraftseminaret 2011 Erik Skjelbred, Direktør, Statnett Forsyningssikkerhet - Redusert kvalitet 1200 Antall avvik pr. måned Trend 1000

Detaljer

Balansekraft barrierer og muligheter

Balansekraft barrierer og muligheter Balansekraft barrierer og muligheter Produksjonsteknisk konferanse 7. mars 2011 Bente Hagem Konserndirektør We will see wind farms in Scotland produce electricity which is stored in Norway and then used

Detaljer

Vil manglende nettkapasitet legge begrensninger på industriutviklinga i regionen? Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram

Vil manglende nettkapasitet legge begrensninger på industriutviklinga i regionen? Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram Vil manglende nettkapasitet legge begrensninger på industriutviklinga i regionen? Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram Er pålitelig strømforsyning en selvfølge? For svakt nett i

Detaljer

Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling. Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013

Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling. Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013 Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013 Mrd. NOK (2010-kroner) Vi står overfor det største investeringsløftet på lenge Investeringer

Detaljer

Regionalnettene i Norge. Jon Eilif Trohjell, Agder Energi Nett AS

Regionalnettene i Norge. Jon Eilif Trohjell, Agder Energi Nett AS Regionalnettene i Norge NEF-konferansen 25.-26.10.2010 26.10.2010 Grimstad Jon Eilif Trohjell, Agder Energi Nett AS Linjer/kabler 33-45-66-110-132 kv Transformatorstasjoner til 6-11-22 kv Regionalnettets

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat FASIT-dagene 2013: Uenighetssaker om ansvarlig konsesjonær for avbrudd - reglene, saksgangen og vedtakene Hege Sveaas Fadum seksjon for regulering av nettjenester

Detaljer

Rapport. Områder med redusert driftssikkerhet i Sentralnettet

Rapport. Områder med redusert driftssikkerhet i Sentralnettet Rapport Områder med redusert driftssikkerhet i Sentralnettet Sammendrag Statnett har besluttet ny Driftspolicy og har signalisert eksternt at driftsikkerheten er uakseptabel i områder av landet der en

Detaljer

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Kjell Sand Grete Coldevin Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 1 Strategi - framgangsmåte for å nå et mål [ Kilde:Bokmålsordboka]

Detaljer

Leverandørenes kvalitets- og HMS-styring Statnetts krav og oppfølging. LUEN-seminar Alta 17. november 2011 Ole-Edvard Pedersen

Leverandørenes kvalitets- og HMS-styring Statnetts krav og oppfølging. LUEN-seminar Alta 17. november 2011 Ole-Edvard Pedersen Leverandørenes kvalitets- og HMS-styring Statnetts krav og oppfølging LUEN-seminar Alta 17. november 2011 Ole-Edvard Pedersen Om Statnett Statsforetak underlagt Olje- og Energidepartementet Statnett eier

Detaljer

REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning

REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning Formål Formålet med dette REN bladet er å gi oversikt og struktur til prosessen mellom potensiell Innmatingskunde og det

Detaljer

Nettutbygging i sterkt vekst - morgendagens løsninger - hvordan sikre fremragende gjennomføring

Nettutbygging i sterkt vekst - morgendagens løsninger - hvordan sikre fremragende gjennomføring Nettutbygging i sterkt vekst - morgendagens løsninger - hvordan sikre fremragende gjennomføring SFE energikonferansen Kraft i Vest Håkon Borgen, Konserndirektør 27. September 2013 Tema Anstrengt nett og

Detaljer

Nodeprising fremtidens energimarked?

Nodeprising fremtidens energimarked? Nodeprising fremtidens energimarked? Klikk for å redigere undertittelstil i malen Andre nivå Tredje nivå Energidagene 2011 Finn Erik Ljåstad Pettersen Seksjon for analyse Motivasjon Overføringskapasitet

Detaljer

NOTAT Rafossen Kraftverk

NOTAT Rafossen Kraftverk NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Per Øivind Grimsby Kopi til: Borgund Kåre Theodorsen, Agnar Firma Fork. Anmerkning Sira Kvina Kraftselskap Fra: Fitje Erlend Nettilknytning av Rafoss kraftverk Rafoss

Detaljer

Status Vestre korridor

Status Vestre korridor Status Vestre korridor Nils Sirnes, Prosjektleder Vestre korridor - Spenningsoppgradering fra 300- til 420kV legger til rette for: Sikker drift av dagens nett og mellomlandsforbindelser Innfasing av ny

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester

MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester MYNDIGHETER OG VANNKRAFTUTBYGGING kompetent - kreativ - komplett Hvordan planlegge et utbyggingsløp (jungelboka) Halvor Aarrestad, sivilingeniør elektro

Detaljer

Hvorfor lønner det seg å sitte stille? Hva skal til for at det lønner seg å gå i front!

Hvorfor lønner det seg å sitte stille? Hva skal til for at det lønner seg å gå i front! Hvorfor lønner det seg å sitte stille? Hva skal til for at det lønner seg å gå i front! 28.10.2011 1 Nettets rolle i klimapolitikken Konserndirektør infrastruktur Thor André Berg 2 Kraft trenger Nett «som

Detaljer

PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012. Med nett og ny produksjon skal landet bygges. rsk Energiforening F d t 10/10 2012

PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012. Med nett og ny produksjon skal landet bygges. rsk Energiforening F d t 10/10 2012 rsk Energiforening F d t 10/10 2012 PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012 Med nett og ny produksjon skal landet bygges Torodd Jensen, NVE tje@nve.no Innhold Bakgrunn Status i konsesjonsbehandlingen

Detaljer

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Nettkonferansen 2010 Grete Westerberg, Direktør Nettplanlegging, Statnett

Detaljer

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT ' "" Deres ref Vår ref Dato 14/1448-

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT '  Deres ref Vår ref Dato 14/1448- 5 0 IX I. J DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT ' "" BKK Nett AS Postboks 7050 5020 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 1 6 APR 2015 Klage på NVEs vedtak om vilkår for tilknytning og anleggsbidrag - nettilknytning

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet. Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering

Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet. Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering Innhold Spenningsoppgradering fra 300 til 420 kv Hvorfor Hvordan

Detaljer

Vedlegg Oppdatering av investeringsplanen i hver region Utviklingen av nye sentralnettanlegg tar lang tid. Underveis i prosjektutviklingen legger Statnett stor vekt på å gi oppdatert informasjon om prosjektenes

Detaljer

Nettplan. Stor-Oslo. Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo

Nettplan. Stor-Oslo. Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo Nettplan Stor-Oslo Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo Sentralnettet i Stor-Oslo må fornyes for å sikre trygg strømforsyning i fremtiden Gammelt nett og økt strømforbruk krever oppgradering til et mer

Detaljer

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven 04.06.2012 Sarepta Energi AS Sarepta Energi AS eies 50/50 av NTE og TrønderEnergi Selskapet er stiftet i 2004 av Hydro og

Detaljer

Nett og verdiskaping. Med fokus på BKK-området

Nett og verdiskaping. Med fokus på BKK-området Nett og verdiskaping Med fokus på BKK-området Hvordan kan ulike tiltak for å rette opp den anstrengte kraftsituasjonen i BKK-området påvirke verdiskapingen nasjonalt og regionalt? Viktige premisser i debatten

Detaljer

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Driver NVE soft-boksing med bransjen hvor aktørene spilles ut mot hverandre? Nettpolitikk Vi skal frakte mer fornybar

Detaljer

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

Status Referansegruppe for feil og avbrudd. Aktiviteter 2009 Planer 2010

Status Referansegruppe for feil og avbrudd. Aktiviteter 2009 Planer 2010 Status Referansegruppe for feil og avbrudd Aktiviteter 2009 Planer 2010 Fasit-dagene 8. 9. desember 2009 Mandat Rådgivende organ for registrering og bruk av feil- og avbruddsdata Registrering: Anbefale

Detaljer

Effekttariffer. Hvordan kan de utformes for å styre elforbruket i kostnadsriktig retning?

Effekttariffer. Hvordan kan de utformes for å styre elforbruket i kostnadsriktig retning? Effekttariffer. Hvordan kan de utformes for å styre elforbruket i kostnadsriktig retning? SET/NEF-konferansen 20.10.2015 Velaug Mook Elmarkedstilsynet Seksjon for regulering av nettjenester Hvorfor skal

Detaljer

hvor mye, hvordan, til hvilken pris?

hvor mye, hvordan, til hvilken pris? Statnett Er markedet presentasjon innen rekkevidde hvor mye, hvordan, til hvilken pris? Norsk fornybar energi i et klimaperspektiv Oslo 6.mai 2008 Odd Håkon Hoelsæter Konsernsjef Markeder innen rekkevidde

Detaljer

Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL

Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL Tema Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskap? Beredskap Funksjonskrav Lokale forhold Samarbeidsmuligheter

Detaljer

Velkommen til PTK 2012. Administrerende direktør Oluf Ulseth

Velkommen til PTK 2012. Administrerende direktør Oluf Ulseth Velkommen til PTK 2012 Administrerende direktør Oluf Ulseth Investeringer i fornybar energi gir grønn vekst Bransjen skal investere - behovet for effektive konsesjonsprosesser og raskere nettutvikling

Detaljer

Prosjektet Ofoten - Hammerfest. Kirsten Faugstad, Prosjektdirektør Ofoten - Hammerfest

Prosjektet Ofoten - Hammerfest. Kirsten Faugstad, Prosjektdirektør Ofoten - Hammerfest Prosjektet Ofoten - Hammerfest Kirsten Faugstad, Prosjektdirektør Ofoten - Hammerfest Investor Konsernpresentasjon Presentation 01/12/2012 bygger neste generasjon sentralnett Dette er Statnett Konsernpresentasjon

Detaljer

Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen

Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen Fakta Myndighetenes vurderinger Strømkrise? Energibalanse Større hendelser

Detaljer

fredag 12. november 2010 Statnett er en del av løsningen i Midt-Norge

fredag 12. november 2010 Statnett er en del av løsningen i Midt-Norge Statnett er en del av løsningen i Midt-Norge Statnetts oppdrag Forsyningssikkerhet Alle deler av landet skal ha sikker levering av strøm Verdiskaping Klimaløsninger Vårt viktigste tiltak: Nytt sentralnett

Detaljer

Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret.

Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret. Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret Prosjektet har nådd formålet med å bygge kompetanse i forbedringsarbeid,

Detaljer

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Kraftforsyningen og utbyggingsplaner Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i

Detaljer

Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land

Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land A DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Statnett SF Postboks 5192 Majorstuen 0302 OSLO Deres ref Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land Det vises til Olje- og energidepartementets

Detaljer

Sikkerhetsforums Årskonferanse 2004 HMS-regelverket som verktøy for helhetlig oppfølging - hav og land

Sikkerhetsforums Årskonferanse 2004 HMS-regelverket som verktøy for helhetlig oppfølging - hav og land Sikkerhetsforums Årskonferanse 2004 HMS-regelverket som verktøy for helhetlig oppfølging - hav og land Olaf Thuestad Direktør rammesetting Petroleumstilsynet Regjeringens føringer og forventninger Petroleumstilsynet

Detaljer

Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter. Edvard Lauen, Agder Energi

Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter. Edvard Lauen, Agder Energi Norsk kabelstrategi konsekvenser og muligheter for norske produsenter Edvard Lauen, Agder Energi 1. Disposisjon 1. Et Europeisk kraftsystem med betydelige utfordringer 2. Norge kan bidra 3. Norge og fornybardirektivet

Detaljer

Må energiloven endres for å møte dagens utfordringer i kraftsektoren?

Må energiloven endres for å møte dagens utfordringer i kraftsektoren? Må energiloven endres for å møte dagens utfordringer i kraftsektoren? Einar Hope Energiforum EF og NHH Temamøte Energiforum 03.10.07 Energiloven av 29. juni 1990, nr. 50 Formål: Loven skal sikre at produksjon,

Detaljer

Hvordan løse store oppgaver med opprusting og utbygging i Agder? Forum for Koblingsanlegg 2014 / Dag Ole Nøstdahl, Agder Energi Nett AS

Hvordan løse store oppgaver med opprusting og utbygging i Agder? Forum for Koblingsanlegg 2014 / Dag Ole Nøstdahl, Agder Energi Nett AS Hvordan løse store oppgaver med opprusting og utbygging i Agder? Forum for Koblingsanlegg 2014 / Dag Ole Nøstdahl, Agder Energi Nett AS AGENDA 1. Om Agder Energi Nett 2. Investeringer i nettet 3. Bakgrunn

Detaljer

Workshop om marginaltap. Statnetts marginaltapsmodell

Workshop om marginaltap. Statnetts marginaltapsmodell Workshop om marginaltap Statnetts marginaltapsmodell Agenda Lovverket Marginaltap hva er det? Statnetts modell Forholdene i Nord-Norge Lovverket Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme

Detaljer

Norges rolle som energinasjon

Norges rolle som energinasjon Norges rolle som energinasjon NEF-konferansen 26.10.2010 Edvard Lauen Agenda 1 Hvorfor kabler? 2 Utfordringer med å få bygget kablene 3 Kabler regional næringsutvikling Kabler vil øke verdien på norske

Detaljer

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS 24.08.2009 2 Storforshei Ørtfjell Fagervollan Langvatn Reinforsen Sjona Gullsmedvik

Detaljer

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat FASIT-dagene 2013: Enkeltvedtak i saker om ansvarlig konsesjonær - reglene, saksgangen og vedtakene Hege Sveaas Fadum seksjon for regulering av nettjenester Innhold

Detaljer

Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner. Energirike, 24. juni 2011, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling

Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner. Energirike, 24. juni 2011, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner Energirike, 24. juni 211, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling Samfunnets oppdrag til Statnett Bedre forsyningssikkerhet Økt verdiskapning

Detaljer

Dilemmaer rundt lokal og sentral energiproduksjon

Dilemmaer rundt lokal og sentral energiproduksjon Dilemmaer rundt lokal og sentral energiproduksjon Konsekvenser for nettet sett fra nettselskapets side BKK Nett AS, Bengt Otterås, oktober 2013. Hvordan ser fremtiden ut? Dilemma 1: Trender, effekt og

Detaljer

Vedtak om betaling for systemtjenester 2014, jf. forskrift om systemansvaret (fos) 27

Vedtak om betaling for systemtjenester 2014, jf. forskrift om systemansvaret (fos) 27 Vannkraftaktører med aggregater > 10 MVA Saksbeh./tlf.nr. Ingrid Helene Eivik / +4723903301 Deres ref./deres dato / Vår ref./ dok. id.12/01258-17 Vår dato 17.12.13 Vedtak om betaling for systemtjenester

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer