CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger"

Transkript

1 Personlige opplysninger CURRICULUM VITAE Navn: Bernt Aardal Født: 9. oktober 1950 Privatadresse: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk Jobbadresse: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo Titler: Forsker I, Professor II Grad: Dr. philos., Mag.art. Utdanning 1999 Universitetspedagogisk utdanningsprogram som tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse for personer i toerstilling ved Universitetet i Oslo 1995 Kurs i kvalitativ dataanalyse, Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo Dr. philos., Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo ICPSR's sommerskole i kvantitative metoder, University of Michigan, Ann Arbor 1979 Magistergrad i statsvitenskap, med spesialpensum i politisk atferd og komparativ politikk, Universitetet i Oslo 1977 Forskerutdanningskurs i politisk idéanalyse ved Uppsala Universitet 1974 Sosiologi grunnfag, Universitetet i Oslo 1974 Historie grunnfag, Universitetet i Oslo 1973 Statsvitenskap mellomfag, Universitetet i Oslo 1972 Statsvitenskap grunnfag, Universitetet i Oslo 1971 Examen Philosophicum, Universitetet i Tromsø 1970 Examen Artium, Tromsø Gymnas Pedagogisk erfaring/veiledning Seminarleder for politisk atferd og komparativ politikk, statsvitenskap mellomfag, Universitetet i Oslo, Innføringsforelesning, statsvitenskap grunnfag: "Valg, folkemening og representasjon", Universitetet i Oslo, Forelesningsrekke i forskningsmetode, statsvitenskap grunnfag, Universitetet i Oslo, høsten 1981 og våren Hovedfag/master-kurs i statsvitenskap, STV-811/STV-4311: Holdningsdannelse og offentlig opinion, Universitetet i Oslo, Hovedfagskurs i statsvitenskap, STV-621/STV-4020 Innføring i surveymetode, Universitetet i Oslo, Hovedfagskurs i statsvitenskap, STV-817: Valgsystemer, Universitetet i Oslo (med prof. Bjørn Erik Rasch). Hovedfag/master-kurs i statsvitenskap, STV 4308: Medier og valgkamp (med Hanne Marthe Narud), H-2003,V-2007, V-2009, V2011. Forelesninger ved de regionale høgskolene i Halden, Harstad, Lillehammer og Bodø. Forelesninger om norsk politikk ved Den Internasjonale Sommerskole ved Universitetet i Oslo, Undervist ved Forsvarets Høgskole, Utarbeidet undervisningsopplegg om valg og valgordninger, bestående av et eget dataprogram (Celius) for mandatberegning og valgsimulering og arbeidsoppgaver. Forelest på kurs for kinesiske valgobservatører, Mangshi i Yunnan-provinsen, Kina i regi av Institutt for menneskerettigheter, oktober, Forelest på kurs om valgkamp for kinesiske valgobservatører, Hong Kong, februar 2001.

2 2 I tillegg til omfattende sensorvirksomhet på statsvitenskap grunnfag og hovedfag/master, veileder for en rekke hovedfag/master-studenter og doktorgradsstudenter. Faglige stillinger Professor II, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Forskningsleder, Institutt for samfunnsforskning, Oslo Førsteamanuensis II, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Daglig leder for Valgprosjektet, Institutt for samfunnsforskning Visiting Scolar, Center for Political Studies, Institute for Social Research, University of Michigan, Ann Arbor Forskningsstipendiat (NAVF) Vitenskapelig assistent, Valgprosjektet, Institutt for samfunnsforskning Forskningsledelse/forskningsadministrasjon Prosjektleder for Valgundersøkelsen i 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005 og 2009 med hovedansvar for design av spørreskjema, forberedelse og pretesting av undersøkelsene, samt gjennomføring av feltarbeidet i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. Valgundersøkelsene inngår i et langsiktig forskningsprogram som utføres i fellesskap av Institutt for samfunnsforskning og Statistisk sentralbyrå. I forbindelse med stortingsvalgene gjennomføres en survey-undersøkelse med et landsrepresentativt bruttoutvalg på 3000 personer - hvorav omlag halvparten er rullerende paneler fra den ene undersøkelsen til den neste. Valgundersøkelsen er blant de største survey-undersøkelser som blir gjort her i landet. I tillegg til survey-materialet gjøres det utstrakt bruk av økologiske data, basert på opplysninger fra de enkelte kommuner og fylker. Undersøkelsene har vært finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Norges Forskningsråd. Prosjektleder (sammen med Hege Skjeie) for oppbygging av en database med partiprogrammer for perioden 1884 fram til i dag. Innsamling og tilrettelegging av materialet har foregått i samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning og Norsk Samfunnsvitenskapelig Dataarkiv (NSD). Databasen oppdateres regelmessig i forbindelse med hver ny valgperiode. Hovedprosjektet ble finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektleder (sammen med Anne Krogstad) for prosjektet Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet. En studie av valgkampen Prosjektet var finansiert av Norges Forskningsråd og varte fra Forskningsleder ved ISF med ansvar for prosjekter og veiledning i tilknytning til forskningsområdet Politiske institusjoner, aktører og opinion. Forskningsformidling Ekspertkommentator i NRK-TVs valgsendinger 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 og Holdt en rekke foredrag basert på forskningsresultater fra valgundersøkelsene for ikke-faglig publikum, politiske partier og organisasjoner, og ungdomsorganisasjoner. Faglig formidling har i betydelig utstrekning også skjedd gjennom aviser, radio og TV, dels i form av kronikker, artikler og intervjuer, men også i form av bakgrunnsinformasjon basert på valgprosjektets materiale. Faglig konsulent for Statens Informasjonstjeneste/Kommunaldepartmentet i forbindelse med utarbeidelse av informasjonsmateriell til videregående skoler i tilknytning til en rekke stortings- og kommune-/fylkestingsvalg. Faglig konsulent for Kommunal- og regionaldepartementet i spørsmål knyttet til gjennomføring av valg og valgordninger.

3 3 Faglige verv Styreleder, Institutt for fredsforskning (PRIO) fra 2007 Styreleder, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) AS Styremedlem, Institutt for fredsforskning (PRIO) Nestleder Leder av utvalg for utredning av elektronisk stemmegivning, nedsatt av Kommunal- og regionaldepartementet, Medlem av Valglovutvalget Medlem av eksekutivkomiteen i ICORE, International Committee for Research into Elections and Representative Democracy. Medlem av Planning Committee, Module III, The Comparative Study of Electoral Systems (CSES). Leder av Norsk Markedsanalyseforenings vurderingskomite for meningsmålinger om samfunnsspørsmål, Bøker/avhandlinger 2011 Bernt Aardal (red.): Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009, Oslo: Cappelen Damm Akademisk Bernt Aardal (red.): Norske velgere. En studie av stortingsvalget 2005, Oslo: N.W. Damm & Søn 2004 Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red.): I valgkampens hete. Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet, Oslo: Universitetsforlaget Bernt Aardal (red.): Velgere i villrede... En studie av stortingsvalget 2001, Oslo: N. W. Damm & Søn Bernt Aardal (red.): Lokaldemokrati og deltakelse, Oslo: Kommuneforlaget Bernt Aardal i samarbeid med Henry Valen, Hanne Marthe Narud & Frode Berglund: Velgere i 90-årene, Oslo: NKS-Forlaget Bernt Aardal & Henry Valen: Konflikt og opinion, Oslo: NKS-Forlaget Bernt Aardal: Energi og miljø. Nye stridsspørsmål i møte med gamle strukturer, Rapport 93: 15, Oslo: Institutt for samfunnsforskning Dr. philos.-avhandling Henry Valen, Bernt Aardal & Gunnar Vogt: Endring og kontinuitet: stortingsvalget i 1989, Sosiale og økonomiske studier 74, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Bernt Aardal & Henry Valen: Velgere, partier og politisk avstand, Sosiale og økonomiske studier, nr. 69, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Henry Valen & Bernt Aardal: Et valg i perspektiv. En studie av Stortingsvalget 1981, Samfunnsøkonomiske Studier, nr. 54, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Bernt Olav Aardal: Økonomi, Ideologi og Strategi. En analyse av EF-debatten i norske og danske organisasjonstidsskrifter , Magistergradsavhandling i statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Kapitler og artikler på norsk 2011 Bernt Aardal og Dag Einar Thorsen: «Valgordning, demokrati og effektivitet: norske forholdstallsvalg versus britiske flertallsvalg», s i Øivind Bratberg og Kristin M. Haugevik (eds.): Det glemte partnerskapet? Norge og Sotrbritannia i et endret Europa, Rapport til Europapolitisk seksjon, Utenriksdepartementet, Oslo, Eva Josefsen og Bernt Aardal: «Valgordningen ved sametingsvalg en viktig rammebetingelse», s i Eva Josefsen og Jo Saglie (red.): Sametingsvalg. Velgere, partier, medier, Oslo: Abstrakt Forlag 2011 Bernt Aardal: Mange blir valgt, men få blir utvalgt, Kap. 1 (s ) i Bernt Aardal (red.): Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009, Oslo: Cappelen Damm Akademisk Bernt Aardal: Folkeopinionen demokratiets grunnvoll, Kap. 3 (s ) i Bernt Aardal (red.): Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009, Oslo: Cappelen Damm Akademisk Bernt Aardal: Det politiske landskap. Stabile grunnholdninger og skiftende

4 partipreferanser, Kap. 4 (s ) i Bernt Aardal (red.): Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009, Oslo: Cappelen Damm Akademisk Rune Karlsen og Bernt Aardal: Kamp om dagsorden og sakseierskap, Kap. 5 (s ) i Bernt Aardal (red.): Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009, Oslo: Cappelen Damm Akademisk Ola Listhaug og Bernt Aardal: Politisk tillit et mål på demokratiets helsetilstand?, Kap. 10 (s ) i Bernt Aardal (red.): Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009, Oslo: Cappelen Damm Akademisk Bernt Aardal: Urbane og velutdannede velgere en ny og kreativ klasse?, Kap. 11 (s ) i Bernt Aardal (red.): Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009, Oslo: Cappelen Damm Akademisk Andreas Tjernshaugen, Bernt Aardal og Anne Therese Gullberg: Det første klimavalget? Miljø- og klimaspørsmålenes plass ved valget i 2009, Kap. 12 (s ) i Bernt Aardal (red.): Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009, Oslo: Cappelen Damm Akademisk Bernt Aardal: Et politisk kart over Norge, Kap. 13 (s ) i Bernt Aardal (red.): Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009, Oslo: Cappelen Damm Akademisk Bernt Aardal: «Den norske stortingsvalgordningen og dens politiske konsekvenser», Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, nr. 2, s Bernt Aardal, Ingvild Stakkevold Reymert og Stine Renate Otterbekk: «Trenden er brutt færre skifter parti», s i Samfunnsspeilet, nr Aardal, Bernt (2010), «Refleksjoner om åpenhet fra en statsviters synsvinkel». Nytt Norsk Tidsskrift, nr.1/ Bernt Aardal: «Retten til å (be)stemme», s i Geir Helljesen (red.): Geir Helljesens valgskole, Oslo: NRK Aktivum Bernt Aardal: «Velgere på evig vandring? Hva skjedde ved stortingsvalget i 2005?», kap.1, s i Bernt Aardal (red.): Norske velgere. En studie av stortingsvalget 2005, Oslo: N.W. Damm & Søn Bernt Aardal: «Saker og standpunkter», kap. 2, s i Bernt Aardal (red.): Norske velgere. En studie av stortingsvalget 2005, Oslo: N.W. Damm & Søn Bernt Aardal: Holdninger og ideologisk struktur, kap. 3, s i Bernt Aardal (red.): Norske velgere. En studie av stortingsvalget 2005, Oslo: N.W. Damm & Søn Bernt Aardal: Ideologiske dimensjoner og stemmegivning: Gir store velgervandringer nye mønstre?, kap.4, s i Bernt Aardal (red.): Norske velgere. En studie av stortingsvalget 2005, Oslo: N.W. Damm & Søn Rune Karlsen og Bernt Aardal: Politisk dagsorden og sakseierskap, kap.5, s i Bernt Aardal (red.): Norske velgere. En studie av stortingsvalget 2005, Oslo: N.W. Damm & Søn Hanne Marthe Narud og Bernt Aardal: Økonomisk stemmegivning i oljefondets skygge, kap.7, s i Bernt Aardal (red.): Norske velgere. En studie av stortingsvalget 2005, Oslo: N.W. Damm & Søn Bernt Aardal og Hanne Marthe Narud: Er kvinner naturlig venstrevridde?, kap.8, s i Bernt Aardal (red.): Norske velgere. En studie av stortingsvalget 2005, Oslo: N.W. Damm & Søn Frode Berglund og Bernt Aardal: Politisk deltakelse håp for nye generasjoner?, kap.12, s i Bernt Aardal (red.): Norske velgere. En studie av stortingsvalget 2005, Oslo: N.W. Damm & Søn Bernt Aardal: Avslutning: oljerikdom og mistillit, kap.14, s i Bernt Aardal (red.): Norske velgere. En studie av stortingsvalget 2005, Oslo: N.W. Damm & Søn Bernt Aardal og Guro Stavn: Enda flere skifter parti, Samfunnsspeilet 3/2006, s. 2-8, Statistisk sentralbyrå, Oslo Rune Karlsen, Bernt Aardal og Dag Arne Christensen: Elektronisk stemmegivning. De første norske erfaringer, kap. 7, s i Jo Saglie og Tor Bjørklund (red.): Lokalvalg og lokalt folkestyre, Oslo: Gyldendal Akademisk 2004 Bernt, Aardal, Anne Krogstad, Hanne Marthe Narud og Ragnar Waldahl: Strategisk 4

5 kommunikasjon og politisk usikkerhet, kap. 1, s i Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red.): I valgkampens hete. Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet, Oslo: Universitetsforlaget Ragnar Waldahl og Bernt Aardal: Velgernes eksponering for valgkampen i mediene, kap. 11, s i Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red.): I valgkampens hete. Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet, Oslo: Universitetsforlaget Bernt Aardal og Ragnar Waldahl: Bestemmer mediene hva vi skal mene, eller bare hva vi skal mene noe om?, kap. 12, s i Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red.): I valgkampens hete. Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet, Oslo: Universitetsforlaget Bernt Aardal og Frode Berglund: Valgdeltakelse, partitilknytning og stemmegivning, kap. 13, s i Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red.): I valgkampens hete. Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet, Oslo: Universitetsforlaget Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud: Valgkamp på norsk, kap. 16, s i Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red.): I valgkampens hete. Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet, Oslo: Universitetsforlaget Bernt Aardal: Det første valg i et nytt årtusen, kap.1, s i Bernt Aardal (red.): Velgere i villrede... En studie av stortingsvalget 2001, N. W. Damm & Søn, Bernt Aardal: Velgere i bevegelse, kap. 2, s i Bernt Aardal (red.): Velgere i villrede... En studie av stortingsvalget 2001, N. W. Damm & Søn, Bernt Aardal: Flyktige stemningsbølger eller politiske grunnverdier?, kap. 3, s i Bernt Aardal (red.): Velgere i villrede... En studie av stortingsvalget 2001, N. W. Damm & Søn, Bernt Aardal: Ideologi og stemmegivning, kap. 4, i Bernt Aardal (red.): Velgere i villrede... En studie av stortingsvalget 2001, N. W. Damm & Søn, Bernt Aardal: Kritiske velgere, kap. 9, i Bernt Aardal (red.): Velgere i villrede... En studie av stortingsvalget 2001, N. W. Damm & Søn, Bernt Aardal og Hanne Marthe Narud: Er lederen viktigere enn partiet og politikken?, kap. 10, s i Bernt Aardal (red.): Velgere i villrede... En studie av stortingsvalget 2001, N. W. Damm & Søn, Bernt Aardal: Avslutning, kap 11, s i Bernt Aardal (red.): Velgere i villrede... En studie av stortingsvalget 2001, N. W. Damm & Søn, Bernt Aardal: Valgdeltakelse og demokrati en innføring og en oversikt, i B. Aardal (red.): Lokaldemokrati og deltakelse, Kommuneforlaget, Oslo, Bernt Aardal & Jan Erling Klausen: Direkte bydelsvalg i Oslo enda en mislykket reform?, i B. Aardal (red.): Lokaldemokrati og deltakelse, Kommuneforlaget, Oslo, Bernt Aardal: "Ideologi på tvers?", s (kap. 8) i Anders Todal Jenssen og Henry Valen (red.): Brussel midt i mot. Folkeavstemningen om norsk medlemskap i EU 1994, Ad Notam, Oslo Bernt Aardal og Anders Todal Jenssen: "Opinionsutviklingen ", s (kap. 2) i Anders Todal Jenssen og Henry Valen (red.): Brussel midt i mot. Folkeavstemningen om norsk medlemskap i EU 1994, Ad Notam?, Oslo Ragnar Waldahl & Bernt Aardal: Påliteligheten til erindringsdata, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 11.årgang, nr.4: Bernt Aardal: Den politiske opinion. Holdning til stridsspørsmål og underliggende dimensjoner, (kap. 4) i Bernt Aardal og Henry Valen: Konflikt og opinion, Oslo: NKS- Forlaget Bernt Aardal: Innvandringsfiendtlighet - en politisk understrøm? (kap.6) i Bernt Aardal og Henry Valen: Konflikt og opinion, Oslo: NKS-Forlaget Bernt Aardal: Opp og ned med miljøvernet (kap.7) i Bernt Aardal og Henry Valen: Konflikt og opinion, Oslo: NKS-Forlaget Bernt Aardal: Den sviktende tillit til partier og politikere (kap. 8) i Bernt Aardal og Henry Valen: Konflikt og opinion, Oslo: NKS-Forlaget. 5

6 1995 Bernt Aardal: Spilte rekordhøy arbeidsledighet noen rolle for valgresultatet? (kap.9) i Bernt Aardal og Henry Valen: Konflikt og opinion, Oslo: NKS-Forlaget Bernt Aardal: "Hva er en politisk skillelinje? En begrepsmessig grenseoppgang", Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 2, s Bjørn Erik Rasch og Bernt Aardal: "Bør regjeringen kunne skrive ut nyvalg?", s i Bjørn Erik Rasch & Knut Midgaard (red.): Representativt demokrati. Spilleregler under debatt, Oslo: Universitetsforlaget Bernt Aardal: "De unges valg: protest eller apati?", Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 5/6, s Bernt Aardal: "Natur- og miljøvern" (kap. 15) i Bjørn Alstad (red.) Norske meninger , Bind II, Oslo: Sigma Forlag Bernt Aardal: "Ny valgordning - nye koalisjonsmuligheter?", Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, nr. 3: Bernt Aardal og Gunnar Vogt: Sosial struktur og partivalg" (kap.5) i Henry Valen, Bernt Aardal og Gunnar Vogt: Endring og kontinuitet: stortingsvalget i 1989, Sosiale og økonomiske studier 74, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Bernt Aardal: "Partienes velgerprofiler" (kap.6) i Henry Valen, Bernt Aardal og Gunnar Vogt: Endring og kontinuitet: stortingsvalget i 1989, Sosiale og økonomiske studier 74, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Bernt Aardal og Henry Valen: På terskelen til 1990-årene (kap.7) i Henry Valen, Bernt Aardal og Gunnar Vogt: Endring og kontinuitet: stortingsvalget i 1989, Sosiale og økonomiske studier 74, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Johan P. Olsen og Bernt Aardal: "...Under publikums årvåkne øyne?" (kap.7) i Johan P. Olsen: Petroleum og politikk. Det representative demokratiets møte med oljealderen, Oslo: TANO Bernt Aardal: "De viktigste stridsspørsmål i valgkampen 1985" (kap.3) i Bernt Aardal og Henry Valen: Velgere, partier og politisk avstand, Sosiale og økonomiske studier, nr. 69, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Bernt Aardal: "Politiske standpunkter og ideologisk struktur" (kap.4) i Bernt Aardal og Henry Valen: Velgere, partier og politisk avstand, Sosiale og økonomiske studier, nr. 69, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Bernt Aardal: "Norsk opinion i endring " (kap.5) ) i Bernt Aardal og Henry Valen: Velgere, partier og politisk avstand, Sosiale og økonomiske studier, nr. 69, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Bernt Aardal og Ola Listhaug: Økonomi og stemmegivning (kap x) i Bernt Aardal og Henry Valen: Velgere, partier og politisk avstand, Sosiale og økonomiske studier, nr. 69, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Bernt Aardal: Kvinnenes venstredreining (kap.12) ) i Bernt Aardal og Henry Valen: Velgere, partier og politisk avstand, Sosiale og økonomiske studier, nr. 69, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Bernt Aardal og Henry Valen: Tendenser i norsk politikk (kap.15) ) i Bernt Aardal og Henry Valen: Velgere, partier og politisk avstand, Sosiale og økonomiske studier, nr. 69, Oslo: Statistisk Sentralbyrå Bernt Aardal: "De unges opprør" (kap. 6) i Henry Valen og Bernt O. Aardal: Et valg i perspektiv. En studie av stortingsvalget 1981, Samfunnsøkonomiske Studier, nr. 54, Statistisk Sentralbyrå, Oslo Bernt Aardal: "Stridsspørsmål ved valget i 1981" (kap. 8) i Henry Valen og Bernt O. Aardal: Et valg i perspektiv. En studie av stortingsvalget 1981, Samfunnsøkonomiske Studier, nr. 54, Statistisk Sentralbyrå, Oslo Bernt Aardal: Endringer i opinionen (kap 8) i Henry Valen og Bernt O. Aardal: Et valg i perspektiv. En studie av stortingsvalget 1981, Samfunnsøkonomiske Studier, nr. 54, Statistisk Sentralbyrå, Oslo Bernt Aardal & Henry Valen: Sammendrag og konklusjon (kap. 11) i Henry Valen og Bernt O. Aardal: Et valg i perspektiv. En studie av stortingsvalget 1981, Samfunnsøkonomiske Studier, nr. 54, Statistisk Sentralbyrå, Oslo Ragnar Waldahl og Bernt Olav Aardal: "Kan vi stole på erindringsdata?", Tidsskrift for 6

7 7 samfunnsforskning, nr.2-3: Per Arnt Pettersen og Bernt Olav Aardal: "Holdninger til energipolitikk og ressursforvaltning", Tidsskrift for samfunnsforskning, nr.2-3: Kapitler og artikler på engelsk 2011 Bernt Aardal: «The Norwegian Electoral System and its Political Consequences», World Political Sience Revew, vol. 7, issue Bernt Aardal and Tanja Binder: «Leader Efects and Party Characteristics», pp , in Kees Aarts, André Blais & Hermann Schmitt (eds.): Political Leaders and Democratic Elections, Oxford: Oxford University Press Kees Aarts and Bernt Aardal: «Patterns of Party Evaluations», pp , in M. Rosema, B. Denters and K. Aarts (eds.): How Democracy Works, Pallas Publications Amsterdam University Press, Amsterdam Bernt Aardal: «Reflections on transparency from a political scientist s perspective», Norges Banks Skriftserie, Occasional Papers No. 41, Oslo: Norges Bank Listhaug, Ola & Bernt Aardal (2009), «Support for Democracy: A Comparative Study of Western Europe and Post-Communist Countries». I: Yilmaz Esmer & Thorleif Petterson, red., The International System, Democracy and Values, Vol. 24, s Uppsala: Acta Universitatis Uppsaliensis Ola Listhaug, Bernt Aardal and Ingunn Opheim Ellis: «Institutional Variation and Political Support: An Analysis of CSES Data from 29 Countries», pp in Hans-Dieter Klingemann (ed.): The Comparative Study of Electoral Systems, Oxford: Oxford University Press 2005 Bernt Aardal & Pieter Van Wijnen: Issue Voting, pp in Jaques Thomassen (ed.): The European Voter. A Comparative Study of Modern Democracies, Oxford: Oxford University Press Bernt Aardal & Ragnar Waldahl: Political Cleavages in a Media-Driven Environment, in H. M. Narud and A. Krogstad (eds.): Elections, Parties and Political Representation, Oslo: Universitetsforlaget. Også trykt i Tidsskrift for samfunnsforskning, vol, 45, no. 2, Bernt Aardal: Electoral Systems in Norway, s i Bernard Grofman and Arend Lijphart (eds.): The Evolution of Electoral and Party Systems in the in the Nordic Countries, New York: Agathon Press Bernt Aardal: The Religious Factor in Political Life in the Nordic Countries, Tidsskrift for kirke, religion og samfunn, s , årg. 33, hefte Ragnar Waldahl and Bernt Aardal: The Accuracy of Recalled Previous Voting: Evidence from Norwegian Election Study Panels, Scandinavian Political Studies, vol. 23, No. 4: Bernt Aardal: Issue Voting and the Political Agenda: A Spiral of Silence?, pp in Hanne Marthe Narud and Toril Aalberg (eds.): Challenges to Representative Democracy: Parties, Voters and Public Opinion, Bergen: Fagbokforlaget Bernt Aardal: One for the Record the 1997 Storting Election, Scandinavian Political Studies, Vol. 21, No. 4: Bernt Aardal, Anders Todal Jenssen, Henrik Oscarsson, Risto Sänkiaho and Erika Säynässalo: Can Ideology Explain the EU Vote?, in A.T. Jensen, P. Pesonen and M. Gilljam (eds.): To Join or not to Join, Oslo: Scandinavian University Press Bernt Aardal and Henry Valen: "The Storting Elections of 1989 and 1993: Norwegian Politics in Perspective", Chapter 3, p in Kaare Strøm and Lars G. Svåsand (eds.): Challenges to Political Parties: The Case of Norway, Ann Arbor: The University of Michigan Press Henry Valen and Bernt Aardal: "The Norwegian programme of electoral research", European Journal of Political Research, 1-23, Bernt Aardal: "The 1993 Storting Election: Volatile Voters Opposing the European Union", Scandinavian Political Studies, vol. 17, no.2: Bernt Aardal: "The Norwegian Parliamentary Election of 1989", Electoral Studies, 9:2, pp

8 Bernt Aardal: "Green Politics: A Norwegian Experience", Scandinavian Political Studies, vol. 13, No. 2, pp Ola Listhaug and Bernt Aardal: "Welfare State Issues in the Norwegian 1985 Election: Evidence from aggregate and Survey Data", Scandinavian Political Studies, Vol. 12, no.1. pp Henry Valen and Bernt Aardal: Public attitudes towards foreign aid and the welfare state in the year 2000, in Kumar Rupesinghe (ed.): Development Assistance in the Year 2000, Oslo: Institute for Social Research Henry Valen and Bernt Olav Aardal: The Changing Electoral Basis of Political Parties: The Case of Norway, in Scandinavian Review, vol.73, No. 1, Spring 1985, pp. 34: Bernt Olav Aardal: "Economics, Ideology and Strategy. An Analysis of the EC-debate in Norwegian and Danish Organizations ", Scandinavian Political Studies, vol.6 - New Series - no.1, 1983, pp Ragnar Waldahl and Bernt Olav Aardal: "Can We Trust Recall-Data?", Scandinavian Political Studies, vol.5 - New Series - no.2, 1982, pp Rapporter 2011 Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal: Valgundersøkelse Dokumentasjonsrapport, Notater 29/11. Oslo: Statistisk sentralbyrå Bernt Aardal, Maria Høstmark, Bengt Oscar Lagerstrøm og Guro Stavn: Valgundersøkelsen 2005, Dokumentasjons- og tabellrapport, Rapporter 2007/31, Statistisk sentralbyrå, Oslo 2006 Bernt Aardal: How to loose a walkover election? A preliminary analysis of the 2005 Parliamentary Election in Norway, Rapport 2006:006, Oslo: Institutt for samfunnsforskning Ragnar Waldahl, Bernt Aardal og Audun Beyer: Påvirkes velgerne av meningsmålinger? Mulige konsekvenser av publiserte meningsmålinger, Utredning for Kommunal- og regionaldepartmentet, mars, Christensen, Dag Arne, Rune Karlsen & Bernt Aardal: På vei tilt e-demokratiet? Forsøkene med elektronisk stemmegivning ved kommune- og fylkestingsvalget Rapport 2004:6. Oslo: Institutt for samfunnsforskning Bernt Aardal, Henry Valen, Rune Karlsen, Øyvin Kleven og Tor Morten Normann: Valgundersøkelsen 2001, Dokumentasjon- og tabellrapport, Rapport 2003/14, Statistisk sentralbyrå, Oslo Jan Erling Klausen, Marit Helgesen og Bernt Aardal: Et valg av betydning? Videreføring av evaluering av forsøk med direkte valg til fire bydelsutvalg i Oslo kommune, NIBR Rapport 2002:1, Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning Bernt Aardal, Henry Valen og Rune Karlsen: Aldri har så mange skiftet parti, Samfunnsspeilet, nr, 2, Oslo: Statistisk sentralbyrå Bernt Aardal og Henry Valen: Notat om norsk valgforskning, Vedlegg 10, s i Velgere, valgordning, valgte, NOU 2001: Henry Valen og Bernt Aardal: Valgforskning i mer enn 40 år, s i Fredrik Engelstad (red.): Kunnskap og refleksjon. 50 års samfunnsforskning, Rapport 2:2000, Oslo: Institutt for samfunnsforskning Bernt Aardal, Henry Valen og Ingunn Opheim: Valgundersøkelsen Dokumentasjonsrapport, Rapport 99/16, Oslo: Statistisk sentralbyrå Terje P. Hagen, Jan Erling Klausen og Bernt Aardal: Direkte valg til bydelene. Evaluering av forsøket med direkte valg av representanter til fire bydelsutvalg i Oslo , NIBRs Pluss-serie 3-98, Oslo: Institutt for by- og regionforskning Henry Valen, Bernt Aardal og Frode Berglund: Velgervandringer og sviktende valgdeltakelse. Kommune- og fylkestingsvalget 1995, ISF-rapport 96:13, Oslo: Institutt for samfunnsforskning Bernt Aardal: "Evaluering av forsøk med direkte valg til fire bydeler i Oslo ved kommunevalget 11. september Delprosjekt 1.2: Effekter av ulike valgordninger", Rapport til Oslo kommune, desember Utgitt som under

9 9 tittelen «Forsøk med direkte valg til bydelsutvalg i Oslo. Effekter av ulike valgordninger», Rapport 96:11, Oslo: Institutt for samfunnsforskning Bernt Aardal: Sviktende tillit til partier og politikere i Norge, Nordisk Kontakt, nr. 1,1995, Utgitt av Nordisk Råd Bernt Aardal, Henry Valen og Frode Berglund: Valgundersøkelsen Dokumentasjonsrapport, Notater 95/11, Oslo: Statistisk sentralbyrå Bernt Aardal og Ragnar Waldahl (red.): Valg og velgere. Et utdrag av 40 års norsk valgforskning, Rapport 94:7, Oslo: Institutt for samfunnsforskning Bernt Aardal: "Stortingsvalget et tilbakeskritt for kvinnene?", i Backlash i Norge? Rapport fra en konferanse om kvinner i 90-åra, s , Arbeidsnotat 1/94, Sekretariatet for kvinneforskning, Oslo: Norges forskningsråd Bernt Aardal: "Bruk av EDB i forbindelse med valg", Notat til Kommunaldepartementet, Desember Bernt Aardal, Gunnar Vogt & Henry Valen: "Ungdom og valgdeltakelse", Rapport til Statens Informasjonstjeneste Henry Valen, Bernt Aardal & Gunnar Vogt: Velgere mot år 2000, s , Sammendragsserie 2/90, Oslo: Institutt for samfunnsforskning Bernt Aardal: Har den grønne bølge gått Norge forbi?, s , Sammendragsserie 2/90, Oslo: Institutt for samfunnsforskning Bernt Aardal: "Den nye valgordningen: utjevningsmandater, mekanismer og konsekvenser", i Sammendragsserie nr.3/89, Oslo: Institutt for samfunnsforskning Bernt Aardal: Tema: Velgervandringer, s , Sammendragsserie 2/88, Oslo: Institutt for samfunnsforskning, Oslo Bernt Aardal: "Fremskrittspartivelgere: Holdninger til innvandrere, velferd og solidaritet", Samfunnsspeilet, nr. 1/88, Oslo: Statistisk sentralbyrå Bernt O. Aardal, Ola Listhaug og Henry Valen: "Økonomi og stemmegiving", Søkelys på arbeidsmarkedet, Oslo: Institutt for samfunnsforskning Bernt Olav Aardal and Ola Listhaug: Economic Factors and Voting Behavior in Norway , Working Paper 1986:4, Oslo: Institute for Social Research Bernt Olav Aardal: Meningsmålinger om forsvars- og sikkerhetspolitikk med hovedvekt på NATO's dobbeltvedtak: en oversikt og evaluering, Aktuelle Forsvarsspørsmål, nr. 0384, Oslo: Forsvarsdepartementets Presse- og Informasjonsavdeling Bernt Olav Aardal: Kodebok for innholdsanalyse av norske og danske organisasjoner, Tillegg til magistergradsavhandling i statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Papers/Presentations/Discussant 2011 Bernt Aardal: E-voting Playing havoc with democracy?, Seminar, Department of Policy Studies, University of Auckland, New Zealand, November 25, Bernt Aardal: Electoral Reform in Norway: Democracy Measured in Square Kilometers?, Presentasjon på Seminario Internacional de Sistemas Electorales Comparados y Ejercicio Democrático Universitario, Instituto Federal Electoral, Mexico City, juni, Bernt Aardal: Myten om den nye middelklassen unge, velutdannede og urbane, Paper presentert på den 19. Fagkonferansen i statvitenskap, Bergen, 5-7. januar, Bernt Aardal: Den norske valgordningen og dens konsekvenser, Paper presentert på den 18. Fagkonferansen i statsvitenskap, Universitetet i Agder, Kristiansand, januar, Bernt Aardal & Rune Karlsen: Towards an Integrated and Dynamic Model of Voting. The Case of Norway,Presentert på den 17. Fagkonferansen i statsvitenskap, Klækken, januar, Bernt Aardal & Rune Karlsen: Towards an Integrated and Dynamic Model of Voting, Paper prepared for presentation at the XV Nordic Political Science Association (NOPSA) conference in Tromsø, August 6-10, 2008.

10 2008 Bernt Aardal: The left-right Scale. What does it measure and who cares?, Paper presentert på den 16. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap, Tromsø april, Bernt Aardal: Ideologiske dimensjoner. Paper presentert på den 15. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap, NTNU, Trondheim, januar, Hanne Marthe Narud og Bernt Aardal: Økonomi og stemmegivning, Paper presentert på den 15. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap, NTNU, Trondheim, januar, Rune Karlsen og Bernt Aardal: Politisk dagsorden og sakseierskap en analyse av stortingsvalget 2005, Paper presentert på den 15. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap, NTNU, Trondheim, januar, Discussant, An international conference on Elections and Democratic Governance, Institute of Political Science at Academia Sinica, Taipei, Taiwan april, Bernt Aardal: Politisk deltakelse i en ny tid: tre paradokser og ett antiklimaks, Innlegg på ISFs sensommertreff, 24. august ISF paper 2005: Rune Karlsen, Bernt Aardal og Dag Arne Christensen: Elektronisk stemmegivning de første norske erfaringer, Paper presenter på Fagkonferansen i statsvitenskap, januar 2005 i Hurdal Ola Listhaug, Bernt Aardal and Ingunn Opheim Ellis: Institutional Variation and Political Support: An Analysis of CSES Data from 29 Countries, Paper presentert på Fagkonferansen i statsvitenskap, 7-9. januar, 2004 i Tromsø Bernt Aardal: Livet - døden og kjærligheten, Innlegg på seminaret "Hvorfor er ikke Norge med i EU?" Institutt for samfunnsforskning 24. september 2004, ISF paper 2004: Ola Listhaug and Bernt Aardal: Support of Democracy in Europe, Paper prepared for the Conference on Democracy in the New Europe, Institut d Études Politiques de Paris de Dijon, November 13-16, Bernt Aardal og Hanne Marthe Narud: Er partilederne viktigere enn partiene og politikken?, Paper presentert på Fagkonferansen i statsvitenskap, januar 2003 i Trondheim Bernt Aardal: "Flyktige stemningsbølger eller politiske grunnverdier? En studie av "issue voting" ved det norske stortingsvalget 2001." Paper presentert på Nordisk Statskundskabs konferanse, Aalborg, august, Bernt Aardal and Henrik Oscarsson: The Myth of Increasing Personalization of Politics. Party leader effects on party choice in Sweden and Norway , Paper prepared for delivery at the 2000 Annual Meeting of the American Political Science Association, Marriott Wardman Park, Washington D.C. August 31- September 3, Ola Listhaug, Bernt Aardal and Ingunn Opheim Ellis: Institutional Variation and Political Support: An Analysis of CSES Data from 16 Countries, Paper prepared for presentation at the XVIII International Political Science Association World Congress, Quebec City, August 1-5, Bernt Aardal og Frode Berglund: Kastes barnet ut med badevannet? Om forholdet mellom sosial struktur, holdninger til stridsspørsmål og partivalg, Paper til den 8. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap, Tromsø, januar Bernt Aardal: Politikerforakt og politisk mistillit blant norske velgere utvikling over tid, årsaker og konsekvenser, Paper fremlagt i arbeidsgruppe 16, Den nordiske statsviterkonferansen (NOPSA), Uppsala, august, Bernt Aardal: Stridsspørsmål og ideologisk struktur, Paper fremlagt på Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap, Røros, januar Bernt Aardal: Electoral Systems in Norway , Paper fremlagt på Den nasjonale fagkonferanse i statsvitenskap, Geilo, januar Bernt Aardal: Electoral Systems in Norway , Paper presented at the UCI Conference on Evolution of Electoral Systems and Party Systems in the Nordic Countries, Laguna Beach, California, December 12-13,

11 Bernt Aardal: Representativity versus Legitimacy: The Norwegian Electoral System as a Case, Paper presented at the Seminar on Electoral Law: Comparative Analyses, Center for Strategic Studies, University of Jordan, Amman, Jordan, October, Bernt Aardal: «Can Ideology Explain the EU-Vote?», Paper presented at Nordiska Statsvetarkongressen (NOPSA), Helsinki, Finland, August 15-17, Working Group 9: Comparative Studies of Mass Politics in the Nordic Countries Bernt Aardal: "Issue Voting and the Political Agenda: A Spiral of Silence?", Paper presented at the 24th ECPR Joint Session of workshops, Oslo, March 29 - April 3, Workshop 14: "Issues, the Voters and the Media" Bernt Aardal: "Hva konstituerer en politisk skillelinje?", Paper presentert på Nordisk Statsviterkonferanse Oslo august 1993, 23 s Ola Listhaug and Bernt Aardal: "Welfare State Issues in the Norwegian 1985 Election: Evidence from aggregate and Survey Data", Paper prepared for the ECPR Joint sessions of Workshops, Rimini, April 5-10, Bernt Aardal and Ola Listhaug : "Economics and Voting Behavior in Norway ", Paper prepared for delivery at the Workshop on Trends in Voting Behavior, ECPR Joint Sessions of Workshops, University of Gothenburg, Sweden, April 1-6, Per Arnt Pettersen, Tore Riise og Bernt Olav Aardal: "Oppbevaring av radioaktivt avfall: geologi eller planlegging", Paper til kurs i rasjonell atferd ved Universitetet i Uppsala, våren Notater/kronikker/bokanmeldelser 2010 Bernt Aardal, Bjørn Erik Rasch og Gerhard Skagestein: En trussel mot demokratiet?, debattinnlegg, Aftenpostens morgennummer, 4. mai, Bernt Aardal: Stein Ringen: What Democracy Is For. On Freedom and Moral Government, bokanmeldelse i Tidsskrift for samfunnsforskning, nr.1, s Bernt Aardal: Gunnar Grendstad, Per Selle, Øystein Bortne og Kristin Strømsnes Unique Environmentalism. A Comparative Perspective, bokanmeldelse i Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 1, s Stein Tønnesson, Bernt Aardal og Kristian Berg Harpviken: Samarbeid på tvers av sektorer, debattinnlegg, Aftenpostens morgennummer, 7. mai, Stein Tønnesson, Bernt Aardal og Kristian Berg Harpviken: Rekruttering med mål, debattinnlegg, Aftenpostens morgennummer, 22. mars, Bernt Aardal: Hvorfor får vi ikke stemme via internett i høst? Webmagasin, nr. 1, Bernt Aardal: Pølsevev om valgordning, Debattinnlegg i Dagbladet, Bernt Aardal: Livet, døden og kjærligheten, Innlegg på seminaret Hvorfor er ikke Norge med i EU?, Institutt for samfunnsforskning, 24. september, ISF paper 2004: Bernt Aardal: Den modifiserte Sainte-Laguës metode og slengerordningen ved kommunevalg, Notat til Kommunal- og Regionaldepartementet, 24. september Bernt Aardal: Knut Heidar og Einar Berntzen: Vesteuropeisk politikk. Partier, regjeringsmakt, styreform, bokanmeldelse i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 15 (2): Bernt Aardal: Stortingsvalget i 1997 ble rekordenes valg, s i M. Malmø (red.) Politisk Årbok, Oslo: Millennium Bernt Aardal: Men hva skjer etter folkeavstemningen?, Kronikk, november Norsk Telegrambyrå (NTB) Bernt Aardal: Er EU-avstemningen allerede avgjort?, Kronikk, oktober Norsk Telegrambyrå (NTB) Bernt Aardal: Hvorfor skaper EU-saken så store bølger i norsk politikk?, Kronikk, september Norsk Telegrambyrå (NTB) Bernt Aardal: Kan vi forklare den økte tendensen til partiskifter blant norske velgere de siste 20 årene?, Prøveforelesning for den filosofiske doktorgrad, oppgitt emne, Universitetet i Oslo, 4. desember, Manuskript.

12 1993 Bernt Aardal: Book Review Peter Gundelach & Karen Siune (eds.): From Voters to Participants, Politica, Institute of Political Science, University of Aarhus, bokanmeldelse i Scandinavian Political Studies, Vol.16 - No- 4: Bernt Aardal: "Hvorfor øker Fr.P.?", Kronikk, Aftenposten 1. september Bernt Aardal: "Unge til protestpartiene", Perspektiv, Aftenposten 6. mai Bernt Aardal: "Hilmar Rommetvedt: Lokalvalg eller riksgallup? Kommune- og fylkestingsvalget 1987", bokanmeldelse i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, nr. 3, 1989, s Bernt Aardal: Olaf C. Torp: Stortinget i navn og tall, bokanmeldelse i Tidsskrift for samfunnsforskning.27, nr 3:

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt)

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) Navn Akademisk grad Tittel Institusjon Hanne Marthe Narud Dr. polit. Professor Institutt for statsvitenskap Boks 1097 Blindern 0317 Oslo Født 26.02.1958 Utdanning

Detaljer

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 ISF 2009 Rapport 2009:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

Regionavisenes dekning av kommune- og fylkestingsvalget 2007

Regionavisenes dekning av kommune- og fylkestingsvalget 2007 Regionavisenes dekning av kommune- og fylkestingsvalget 2007 Belyst gjennom dekningen i avisene Agderposten og Fædrelandsvennen Dag Ingvar Jacobsen dag.i.jacobsen@uia.no Anne Siri Skomedal a_skomedal@hotmail.com

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bredo Stabells vei 5, 0853 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger 1 Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger Vitenskapelige arbeider bygger på den litteraturen som allerede finnes på området som analyseres, og andre kilder. Henvisninger i

Detaljer

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling Publikasjoner/formidling Årsberetning 2002 NIFU-rapporter Wiers-Jenssen, Jannecke og Per Olaf Aamodt: Trivsel og innsats. Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier. Resultater fra Stud.mag.

Detaljer

Aktivitetsrapport 2005 2007

Aktivitetsrapport 2005 2007 Aktivitetsrapport 2005 2007 Innhold FAMIs stab 2005-2007... 2 Hovedfagsstudenter... 2 Prosjekter under FAMI... 4 1) Arbeid, livsstil og helse... 4 2) Sosialhjelpsklienters livsløp... 4 3) Social assistance

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper

Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper Valgdeltakelse i ulike aldersgrupper Historisk utvikling og oppdaterte tall fra stortingsvalget 2013 Et notat av Johannes Bergh Institutt for samfunnsforskning Oslo 2013 Innledning Graden av politisk engasjement

Detaljer

Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013

Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013 Notat 214 (P 214:4) Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 PO Box 3233 Elisenberg NO-28 Oslo, Norway www.samfunnsforskning.no Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 213 De første

Detaljer

Sten Sparre Nilson. Bibliografi 1938-2001

Sten Sparre Nilson. Bibliografi 1938-2001 Sten Sparre Nilson Bibliografi 1938-2001 Utarbeidet av Bredo Berntsen Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap Oslo 2001 1 Forord Statsvitenskap har i mange år vært et

Detaljer

En analyse av endringer i Høyres, Arbeiderpartiets og Fremskrittspartiets innvandrings- og integreringspolitikk 1

En analyse av endringer i Høyres, Arbeiderpartiets og Fremskrittspartiets innvandrings- og integreringspolitikk 1 I stjålne klær? En analyse av endringer i Høyres, Arbeiderpartiets og Fremskrittspartiets innvandrings- og integreringspolitikk 1 Kamilla Simonnes (f. 1985) Mastergrad i statsvitenskap (Oslo, 2011), frilansjournalist

Detaljer

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Høgskolen i Lillehammer Forskningsprosjekter Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 HILs publikasjonsserier 1992-1994 a. Skriftserien b. Arbeidsrapporter c. Informasjonsserien

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

5 Tilknytning til universiteter og høyskoler

5 Tilknytning til universiteter og høyskoler 5 Tilknytning til universiteter og høyskoler Institutt for Samfunnsforskning har god kontakt med både universitets - og høyskolemiljøer, både gjennom forskningssamarbeid og ved at instituttets forskere

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Tilfredshet med velferdstjenester: Har egenskaper ved kommunene noe å si? Dag Arne Christensen

Tilfredshet med velferdstjenester: Har egenskaper ved kommunene noe å si? Dag Arne Christensen Tilfredshet med velferdstjenester: Har egenskaper ved kommunene noe å si? Dag Arne Christensen Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Notat 11-2010 Uni Rokkansenteret, Stein Rokkan senter

Detaljer

Stemmerett for 16-åringer

Stemmerett for 16-åringer Institutt for samfunnsforskning Rapport 2014:1 Stemmerett for 16-åringer Resultater fra evalueringen av forsøket med senket stemmerettsalder ved lokalvalget 2011 Johannes Bergh (red.) Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Legitimitet gjennom prestasjon?

Legitimitet gjennom prestasjon? Legitimitet gjennom prestasjon? Legitimitet gjennom prestasjon? Annelin Gustavsen, Jon Pierre och Asbjørn Røiseland E nhver offentlig myndighet trenger i lengden å være legitim. Legitimitet uttrykker den

Detaljer

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud Direktøren har ordet Relevans og dybde Politikernes krav til norsk instituttsektor har de senere år vært entydig: forskningsinstituttene må bli mer lik universitetene i form av akademisk tydelighet og

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi 2006

Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi 2006 Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner En kommentert bibliografi 2006 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2006 ISF 2006 Rapport 2006:9 Institutt

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Signe Bock Segaard og Jo Saglie (red.) Evaluering av forsøket med e-valg 2011. Tilgjengelighet for velgere, tillit, hemmelig valg og valgdeltagelse

Signe Bock Segaard og Jo Saglie (red.) Evaluering av forsøket med e-valg 2011. Tilgjengelighet for velgere, tillit, hemmelig valg og valgdeltagelse Signe Bock Segaard og Jo Saglie (red.) Evaluering av forsøket med e-valg 2011 Tilgjengelighet for velgere, tillit, hemmelig valg og valgdeltagelse Institutt for samfunnsforskning Oslo 2012 ISF 2012 Rapport

Detaljer

SOSIALE MEDIER OG POLITISK KOMMUNIKASJON GAMMELT NYTT?

SOSIALE MEDIER OG POLITISK KOMMUNIKASJON GAMMELT NYTT? SOSIALE MEDIER OG POLITISK KOMMUNIKASJON GAMMELT NYTT? Mona Pedersen og Martin Nkosi Ndlela Nothing can be further from the spirit of the new technology than «a place for everything and everything in its

Detaljer