Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design"

Transkript

1 Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design Studieplan for toårig masterstudium i design 120 Studiepoeng Godkjent Nokut , publisert Innholdsfortegnelse: 1. DESIGNUTDANNINGENS PROFIL Design i samfunnet Designerrollen Studietilbudene UTDANNINGSOMRÅDER Interiørarkitektstudiet Møbeldesignstudiet Klesdesign og kostymedesign Visuell kommunikasjon MÅL OG MÅLGRUPPE GRADEN OPPTAK Opptakskrav og rangering Søknadsfrist INNHOLD Fagfordeling og semesteroversikt Teori og metode (15 studiepoeng) Romdesign / interiørarkitektur (15 studiepoeng) Industrirettet møbeldesign (15 studiepoeng) Klesdesign og kostymedesign (15 studiepoeng) Visuell kommunikasjon (15 studiepoeng) Spesialisering II Fagfordypning (30 studiepoeng) Mastergradsoppgaven (60 studiepoeng) (i) Forprosjektet (15 studiepoeng) (ii) Fullføring av mastergradsoppgaven (45 studiepoeng) ARBEIDSFORMER STUDIEKONTRAKT/UNDERVISNINGSPLAN VURDERING Mastergradsoppgaven UTGIFTER I STUDIET NETTVERK OG SAMARBEIDSPARTNERE PENSUM OG LITTERATURLISTE: Fellespensum teori og metode Prosjektarbeid og skriveteknikk Interiørarkitektur Møbeldesign Klesdesign og kostymedesign Visuell kommunikasjon Artikler Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 1

2 1. DESIGNUTDANNINGENS PROFIL 1.1 Design i samfunnet Utdanningene skal bidra til å øke bruken av god design. Uteksaminerte designere tilfører samfunnet spisskompetanse så vel som videreutvikling av eksisterende kunnskaper innen designfagene. Fakultet for design vil ved sin virksomhet også være et kompetansesenter som akkumulerer og viderefører kunnskaper på designområdet. Overgangen fra industrisamfunnet til informasjonssamfunnet stiller nye krav til menneskenes evne til omstilling og evne til samarbeid. Endringer av sosiale, økonomiske og miljømessige forhold krever nye produkter og tjenester. Ny teknologi og utvidelse fra et nasjonalt til et globalt samfunnsperspektiv fordrer utvikling av hittil ukjente designløsninger. Gjennom utdanningen skal designerne kvalifiseres til å bidra med gode løsninger på disse oppgavene. De kan også bidra til at design blir et viktig virkemiddel til økt konkurranseevne for næringslivet og i utforming av kulturell identitet 1.2 Designerrollen Designeren har den erfaring og de kunnskaper som skal til for å gjennomføre en god og innovativ designprosess. Med sine estetiske, tekniske og analytiske innfallsvinkler står designeren som en fortolker mellom tekniske, funksjonelle og økonomiske krav og brukernes ønsker, behov og behag. Designeren engasjeres av og arbeider for oppdragsgivere, men har også en funksjon som fri og uavhengig premissgiver for nye løsninger og vinklinger på design. Designeren kan også bidra til næringslivets strategiske planlegging. Målet med designprosessen er å forene teknologi, materialer og kommunikasjonsmedier med brukervennlig funksjon og god visuell kvalitet. 1.3 Studietilbudene Mastergradsstudiet i design ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) er et 2-årig profesjonsrettet og forskningsforberedende studium med fordypning innenfor studieretningene: Interiørarkitektur Møbeldesign Klesdesign- og kostymedesign Visuell kommunikasjon. Studiene skal gi kompetanse til å behandle faglige problemstillinger innenfor kultursektoren, offentlig virksomhet og næringslivet. Gjennom studiene oppnår studentene en spesialisert kompetanse innenfor unikaproduksjon, kunstindustriell virksomhet og industriell masseproduksjon. Mangfoldet innen utdanningstilbudene og studiestrukturen gir store muligheter for andre fordypninger i mastergraden basert på delstudier ved flere studieretninger/andre utdanningsinstitusjoner, f.eks for scenografistudier. Utdanningstilbudene i design og visuell kommunikasjon er noen av mange fagtilbud ved Kunsthøgskolen i Oslo som forøvrig tilbyr studier innen visuell kunst og scenekunst. Undervisningen i design bygger på den tidligere Statens håndverks- og kunstindustriskoles rike kunstfaglige tradisjon og preges både av bruk av dagens høyteknologiske verktøy og av tradisjonelle håndverksteknikker. Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 2

3 2. UTDANNINGSOMRÅDER 2.1 Interiørarkitektstudiet Interiørarkitektstudiet handler om å forme rom og gjenstander i rom. Det kan i sin karakter plasseres i skjæringspunktet mellom produktdesign og arkitektur. I mastergradsstudiet inngår fordypningsstudier i romutforming, rombehandling og utvikling av romkomponenter med særlig vektlegging på delemnene form, funksjon, materialer, konstruksjon, farge og belysning, behandlet enkeltvis og i komplekse sammenhenger. Gjennom studiet får studenter fullverdige profesjonskunnskaper som kvalifiserer til medlemskap i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL). Samtidig gir studiet grunnlag for fagutvikling og eventuell videre utdanning på doktorgradsnivå. 2.2 Møbeldesignstudiet Møbeldesignstudiet er industrirettet og vektlegger design for bruk i generelle romlige sammenhenger/situasjoner til beste for sluttbruker i både privat og offentlig sektor både inne og ute. Studiet er prosessorientert, eksperimentelt, både intuitivt undersøkende og analytisk, med fokus på relasjonsbygging i verdikjeden design, produksjon og markedsføring. Det er etablert nær kontakt med produsenter og forhandlere. Studiet gir fullverdige profesjonskunnskaper som kvalifiserer til medlemskap i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL). Samtidig gir studiet grunnlag for fagutvikling og eventuell videre utdanning på doktorgradsnivå. 2.3 Klesdesign og kostymedesign Klesdesign og kostymedesign gir kunnskaper om utforming av bekledning som oppfyller ulike brukeres behov, fra scenisk unikaproduksjon, til en mer allmen bruk av klær, sett i en sosial og kulturell sammenheng. I mastergradsstudiet arbeider studenter hovedsakelig innen ett av områdene: Klesdesign eller kostymedesign. Hvert område muliggjør fordypningsstudier innen en rekke felter som krever spesialkompetanse. Studiet gir både profesjonskunnskaper og muliggjør ytterligere fagutvikling og videre utdanning på doktorgradsnivå. 2.4 Visuell kommunikasjon Visuell kommunikasjon er et multidisiplinært fagområde for utvikling og produksjon av visuelle problemløsninger og visuell formidling. I mastergradsstudiet fordyper studenten seg innen grafisk design eller illustrasjon. Studiet i grafisk design omhandler merkevarebygging / profilering, redaksjonell design, og multimedia / interaktiv design. Gjennom prosjekter arbeides det med planmessig og målrettet bruk av visuell informasjon og visuelle virkemidler, basert på analyser og studier av målgruppers, produkters og tjenesters egenart slik disse kan synliggjøres i ulike medier. I spesialisering i Illustrasjon arbeides med billedbasert informasjon beregnet på industriell produksjon og distribusjon, både som visuell hovedbærer av informasjonen og/eller som del av et større kommunikasjonskonsept. Studieretningen har samarbeid med andre lærersteder der studenter arbeider med konkrete prosjekt i team. Ferdig utdannede kandidater kvalifiserer for medlemskap i GRAFILL. Samtidig gir studiet grunnlag for fagutvikling og eventuell videre utdanning på doktorgradsnivå. Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 3

4 3. MÅL OG MÅLGRUPPE Mastergradsstudiet i design ved Kunsthøgskolen i Oslo har som mål å utdanne høyt kvalifiserte fagutøvere i spesialiserte designområder til selvstendig profesjonsutøvelse på høyeste nivå å danne grunnlag for faglig videreutvikling og innovasjon Målgruppen for studiet er søkere som ønsker å videreutvikle seg faglig gjennom et profesjonsrelatert fordypningsstudium eller som ønsker et forskerforberedende studium innenfor designområdene interiørarkitektur, møbeldesign, kles- og kostymedesign eller visuell kommunikasjon eller spesialiseringer innenfor disse. Studiet passer for den samfunnsbevisste, entusiastiske og nysgjerrige søker som kan resonnere og håndtere både praktiske og abstrakte problemstillinger i konseptuell og teoretisk sammenheng. 4. GRADEN Fullført og bestått mastergradsutdanning gir rett til gradsbetegnelsen: Mastergrad i Design ( ) ved Kunsthøgskolen i Oslo. Studieretning angis i parentes, i.e. Mastergrad i Design (Interiørarkitektur) ved Kunsthøgskolen i Oslo og tilsvarende for møbeldesign, klesdesign og kostymedesign og visuell kommunikasjon). Den engelske gradsbetegnelsen vil være: Master of Design med studieretningene (Interior Architecture), (Furniture Design), (Fashion Design and Costume Design) eller (Visual Communication) og høgskolens engelske navn. 5. OPPTAK Det tas opp studenter til mastergradsstudiet i design hver høst. For enkelte studieretninger/fagområder kan det innføres opptak hver annet år. Antall studenter som tas opp er regulert og et visst antall studieplasser knytter seg til de respektive studieretningene. Antall studieplasser kunngjøres i mars/april. 5.1 Opptakskrav og rangering Mastergradsstudiet bygger på en 3-årig bachelorgrad (180 studiepoeng) eller likeverdig utdanning som omfatter designstudier på minst 120 studiepoeng relatert til og relevant for den studieretning som søkes. Søkere med et mindre omfang av design/designrelaterte fag i graden, kan også søke om opptak dersom de dokumenterer at de gjennom praksis har tilsvarende omfang og nivå i forhold til den studieretning de søker. Søkere som har påbegynt et mastergradsstudium i et tilsvarende designområde ved annen godkjent høyere institusjon (eller har likeverdig utdanningsnivå), kan søke om innpassing i 2. eller 3. semester. Dette gjelder også søkere med tidligere diplomutdanning eller 1 ½-årig hovedfag. Søknaden skal bestå av fullstendig utfylt søknadsskjema. Med søknaden skal det følge: Curriculum Vitae Portefølje med visuell og skriftlig dokumentasjon av faglig kompetanse innen den studieretning spesialiseringen skjer innenfor Prosjektbeskrivelse over hva det planlegges å arbeide med som selvstendig mastergradsprosjekt. En begrunnelse for valg av emne, tema og/eller problemstilling og hvordan prosjektet tenkes utviklet skal inngå i skissen. For søkere med mindre enn 120 studiepoeng i design/designrelaterte fag kreves en dokumentasjon av realkompetanse tilsvarende dette omfang og nivå. Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 4

5 Det kan være aktuelt å innkalle søkerne til intervju der de får anledning til å utdype søknaden og motivasjon for studiet. Ved rangering av søkere foretas en samlet vurdering av: karakterer fra bachelorstudiet (eller likeverdig grad) med vekt på avsluttende eksamens- /fordypningsarbeider den dokumenterte faglige produksjonen søkerens evne til å identifisere, formulere og avgrense et faglig tema og en problemstilling og evne til å begrunne faglig relevans og antyde løsningsmuligheter for mastergradsprosjektet. 6. INNHOLD Studieperioden skal gi utvidet faglig kunnskap og skal gi rom for forsøk og uavhengig designfaglig utvikling. Videre skal studiet styrke sosiale ferdigheter og evne til sosialt samspill i yrkesrollen som designer. Studiet er undersøkende og eksperimenterende og bygger på høgskolens humanistiske tradisjoner kombinert med moderne designutviklingsteorier og nasjonal og internasjonal forskning i design og designrelaterte fag. Samfunnsengasjement, miljøbevissthet og nytenkning står sentralt. Mastergradsstudiet består av 4 hovedemner: 1. Teori og metode 15 studiepoeng 2. Spesialisering I 15 studiepoeng 3. Spesialisering II 30 studiepoeng 4. Mastergradsoppgaven 60 studiepoeng 6.1 Fagfordeling og semesteroversikt 1.år Studieenheter 1.sem Høst 1. Teori og metode 15 sp 2.sem Vår 2.år 1.sem Høst 2.sem Vår 2. Spesialisering I 15 sp 3. Spesialisering II 30 sp 4. Mastergradsoppgave Forprosjekt Fullføring 15.sp 15 sp 30 sp Sum 30 sp 30 sp 30 sp 30 sp sp=studiepoeng (=ECTS) Teori og metode (15 studiepoeng) Studieenheten skal styrke kunnskapen om ulike teorier og metoder for praktisk profesjonsutøvelse, og metoder innen forskning og utviklingsarbeid. Den skal danne grunnlag for videreutvikling av faglig vurderingsevne og for valg av arbeidsmåte. Studenten skal i studiet utvikle evne til: å reflektere kritisk i forhold til faget og til eget arbeid sett i et samfunnsperspektiv å formulere og behandle faglige problemstillinger ut fra flere innfallsvinkler å planlegge og gjennomføre et større, selvstendig prosjekt å dokumentere og formidle eget arbeid Enheten består av (i) Teori og metode i kontekst, (ii) Dokumentasjon og formidling og (iii) Metodeprosjekt. og er felles for alle mastergradsstudentene. Studenter som har fått innpassing i 2. eller 3.semester, må også ta (i)teori og metode i kontekst. Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 5

6 (i)teori og metode i kontekst Ulike teorier og metoder i designutvikling (både) innen design generelt og innen relevante fagområder som filosofi, samfunnsfag og naturvitenskap presenteres og diskuteres i en bred samfunnsmessig og/eller historisk sammenheng. Studieenheten gir innføring i samtidens diskurs om designfagene og hva som er med på å forme denne diskursen. Studentene skal levere en skriftlig hjemmeoppgave samt presentere et muntlig innlegg for diskusjon i plenum som del av studiet. (ii) Dokumentasjon og formidling Ulike former for dokumentasjon og formidling av et designprosjekt presenteres og diskuteres. Dokumentasjon og formidling av arbeidsprosessen fra idé til ferdig resultat inkluderes i enheten. Studieenheten og vurderingen kan knyttes til et pågående prosjektarbeid, se (iii). (iii) Metodeprosjekt Den teoretiske og metodiske kunnskapen anvendes i et prosjekt. Prosjektet kan være knyttet til studentens respektive studieretning eller være et samarbeidsprosjekt mellom to eller flere av fakultetets studieretninger. I prosjektet vektlegges den metodiske tilnærmingen Spesialisering I (15 studiepoeng) Fagkretsen i Spesialisering I er knyttet til den valgte studieretningen og går parallelt med Teori og metode Romdesign / interiørarkitektur (15 studiepoeng) Gjennom studieenheten skal studenten utdype sine kunnskaper innenfor ett eller flere enkeltemner innen interiørarkitektur. Studenten skal utvikle en undersøkende og en eksperimentell holdning til romrelaterte problemstillinger for testing av ulike metoder og problemstillinger til mastergradsoppgaven. I studieenheten arbeider studenten med ett eller flere av emnene eksperimentell romdesign, utstillingsarkitektur, universell utforming og spesialdesign av møbler, tre som materiale for bruk i interiør, anvendelse av farge i rom, lys og belysning i arkitektonisk sammenheng og scenografiske rom. Drøfting av prosess og gjennomføring av et arkitekt-/ interiørarkitekt-oppdrag inngår i denne studieenheten. Prosjekteksempel: Fullskala rombygging. Romlige uttrykk utforskes gjennom fullskala rombygging og drøftes i forhold til ulike teorier innen relevante fagområder. Kjernen i fullskala rombygging er menneskers opplevelse ved opphold og bevegelse i rom. Prosjektet kan inngå i et tverrfaglig samarbeidsprosjekt med andre fagområder som arkitektur, møbeldesign, klesdesign og kostymedesign, visuell kommunikasjon, scenografi og scenefag ved høgskolen Industrirettet møbeldesign (15 studiepoeng) I studieenheten skal studenten få forståelse for møbeldesignerens plass og betydning for alle ledd i verdikjeden med design, produksjon, markedsføring og bruker i samfunnet som helhet. Det arbeides med nasjonal og internasjonal markedsorientering på basis av møbler for kontrakts-, kontor- og det private markedet. Videre arbeides det med merkevarebygging og profilering gjennom anvendelse av semantiske teorier. I studiet inngår planmessig og målrettet bruk av informasjon og virkemidler. Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 6

7 Prosjekt: Situasjonsbestemt og prosessorientert møbeldesignutvikling Med utgangspunkt i definerte situasjoner for ulike brukergrupper utvikles møbler fra skissestadium via mock-ups til fullskalamodell. Dette visualiseres i manuelle og/eller digitale arbeidstegninger. Anvendt ergonomi står sentralt. Det forutsettes at studentene har forkunnskaper i 3D programmer for PC. Prosjektet kan være knyttet til metodeprosjektet eller være i samarbeid med andre studieretninger eller andre studiesteder/samarbeidspartnere i næringslivet. I studieenheten inngår obligatoriske besøk hos møbelprodusenter og møbelforhandlere og dessuten en kortere studietur i Norge eller Norden Klesdesign og kostymedesign (15 studiepoeng) I studieenheten skal studenten styrke kompetansen innen det valgte arbeidsområdet og inngå i prosjektgruppe med andre studenter for å løse oppgaver som innebærer samarbeid med eksterne partnere. Prosjekt: Samarbeidsprosjekt med andre aktører Ett eller flere tematiske og/eller reelle prosjekter med andre studenter og/eller oppdragsgivere vil inngå. Ett av prosjektene kan kobles opp mot metodeprosjektet. Prosjektene vil normalt være initiert av de fagansvarlige i samarbeid med andre studieretninger/studiesteder og/eller private eller offentlige oppdragsgivere, noe som vil variere fra år til år. Prosjektene skal resultere i en offentlig formidling eller presentasjon Visuell kommunikasjon (15 studiepoeng) Studieenheten har som mål å høyne studentens kompetanse innenfor valgt disiplin og kvalifisere til å håndtere ulike typer problemstillinger, oppdrag og oppgaver innen visuell kommunikasjon. Yrkesrollene for grafiske designere og illustratører er i stadig endring i det visuelle mediesamfunnet og studentene settes i stand til å identifisere seg med rollene og bidra til en utvikling av fagene. Prosjekt: Samarbeidsprosjekt med andre aktører Ett eller flere tematiske og/eller reelle prosjekter med andre studenter og/eller oppdragsgivere vil inngå. Ett av prosjektene kan kobles opp mot metodeprosjektet. Prosjektene vil normalt være initiert av de fagansvarlige i samarbeid med andre studieretninger/studiesteder og/eller private eller offentlige oppdragsgivere, noe som vil variere fra år til år. Prosjektene skal resultere i en offentlig formidling eller presentasjon Spesialisering II Fagfordypning (30 studiepoeng) Studieenheten gir studenten tid og mulighet til å utforske ulike designområder og for å erverve seg praktisk erfaring fra nasjonal og internasjonal profesjonsrettet virksomhet. Enheten legger til rette for fagrettet forberedelse, fordypning og trening for kommende arbeid med mastergradsoppgaven. Studieenheten omfatter utvikling av ett eller flere reelle og/eller eksperimentelle designprosjekt, vanligvis i samarbeid med eksterne partnere. I prosjektene vil studentene få praktisk erfaring med ulike ledergrupper innenfor offentlig og privat virksomhet for gjennomføring og presentasjon/offentliggjøring av et prosjekt. Presentasjon og offentliggjøring kan, foruten publisering i ulike fora, være i form av utstillinger, messedeltakelse, konkurransedeltakelse, produksjon med distribusjon, lanseringer mm. For studentene ved studieretningen Klesdesign og kostymedesign innebærer prosjektet at studentene arbeider med formidling gjennom utstilling eller motevisning. Det legges opp til mulighet for 6-8 ukers praksisopphold eller studieopphold ved annen utdanningsinstitusjon/studiereise/feltarbeid som del av semesteret. Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 7

8 Praksisopphold søkes fortrinnsvis ved bedrifter i det nasjonale og internasjonale nettverk som studieretningen har faglig samarbeid med, som f.eks.: interiørarkitektur: ved arkitekt-/interiørarkitekt-/designkontor møbeldesign: hos møbelprodusent klær og kostymer: hos klesdesignere, i designbyrå, i TEKO-industrien, film, fjernsyn, teater, opera, ballett visuell kommunikasjon: designkontorer, byråer, forlag ol. primært på kontinentet eller i Storbritannia, men også i Norge Studieoppholdet kan være ved en samarbeidende utdanningsinstitusjon i utlandet eller i Norge eller kan være en studiereise eller feltarbeid knyttet til utforskning av tema for mastergradsoppgaven. Studieoppholdet skal inngå som en spesialiserende del som forberedelse til mastergradsoppgaven og må være på relevant nivå. Studieopphold og opplegg for studiereise/feltarbeid må være godkjent av fagansvarlige før oppstart Mastergradsoppgaven (60 studiepoeng) Arbeidet med mastergradsoppgaven er todelt. (i) Forprosjekt (15 studiepoeng) (ii) Fullføring (45 studiepoeng) Forprosjektet inngår som en del av mastergradsoppgaven (i) Forprosjektet (15 studiepoeng) Forprosjektet skal gi et metodisk grunnlag for arbeidet med mastergradsoppgaven. Målet er å oppnå kunnskap om og erfaring med innholdsmessig planlegging, praktisk gjennomføring, samt dokumentasjon og formidling av et større prosjekt. Studieperioden skal gjøre studenten i stand til å videreutvikle sine idéer til en mastergradsoppgave. Det legges vekt på idéutvikling, formulering av mål og problemstillinger, valg av teori og metode, informasjonsinnhenting, eksperimentering og undersøkelser på en måte som skal gi grunnlag for utvikling av mastergradsoppgaven. Prosjektperioden avsluttes med innlevering av en prosjektbeskrivelse med visuell dokumentasjon for mastergradsoppgaven samt en framdriftsplan. Prosjektbeskrivelsen må være godkjent før videre arbeid med mastergradsoppgaven Forprosjektet skal være godkjent av fagansvarlig og hovedveileder før arbeidet videreføres (ii) Fullføring av mastergradsoppgaven (45 studiepoeng) Med utgangspunkt i forprosjektet utvikles mastergradsløsningen. Besvarelsen består av en skriftlig og en praktisk del. Mastergradsoppgaven skal vise kandidatens selvstendige faglige kompetanse og forståelse for faglig utviklingsarbeid. Den skal vise evne til å formulere, planlegge og gjennomføre et faglig prosjekt og å kunne eksperimentere, problematisere og reflektere over faglig arbeid også satt inn i en samfunnsmessig sammenheng. Valg av teorier og metoder, arbeidsprosess og resultat skal dokumenteres sammen med formidling av idé, budskap og teknisk dokumentasjon slik at prosjektet kan vurderes i sin helhet. Studenten har selv ansvar for gjennomføringen av prosjektet i samarbeid med veileder. Der eventuell teknisk assistanse er benyttet i prosessen og i det avsluttende produktet, skal det komme klart fram hva som er studentens arbeid og hva som er produsert av andre. Navn/firma skal oppgis sammen med spesifisering av arbeidet. Mastergradsoppgaven skal formidles til offentligheten gjennom utstilling og/eller ved annen egnet dokumentasjon, presentasjon og publisering i Kunsthøgskolens eller fakultetets regi. Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 8

9 7. ARBEIDSFORMER Studiet er et fulltidsstudium med storparten av undervisningen på dagtid. Det stilles krav om at studenten er fulltidsstudent og følger normert studieprogresjon. Så langt råd er, vil studenten få tildelt en arbeidsplass ved skolen. Retten til arbeidsplass opphører to år etter studiestart med mindre annet er avtalt eller studenten har fått innvilget permisjon. Det kreves at studentene følger den oppsatte undervisning og det forventes at de deltar aktivt i arrangement både ved skolen og i regi av andre fora for fagrelaterte debatter og formidling i regi av museer, bransjeorganisasjoner, Norsk Form, Norsk Designråd oa. I tillegg til tradisjonelle undervisningsformer som forelesninger, seminarer, workshops, individuell veiledning og gruppeveiledning, er arbeidsformen i stor grad selvstendig og basert på prosjektarbeid team og samarbeid. Samarbeidet foregår både med interne og eksterne partnere for løsning av reelle faglige problemstillinger og situasjoner hvor fagemnene er integrert i en større prosess. Delgjennomganger og sluttgjennomgang der studentene dokumenterer og presenterer prosess og resultat i plenum er en viktig del av undervisnings- og læringsformen. Tradisjonell håndverksutøvelse brukes i kombinasjon med nyere teknologi. Studentene har tilgang til Norges største fag- og forskningsbibliotek innen design og kunsthåndverk på studiestedet samt tilgang til en rekke verksteder for data, foto, lys og håndverksfagene: søm, strikking, gips, metallbearbeiding, sveising, støping, overflateteknikker, trebearbeiding, papir og grafikk. Gjennom KHiOs samarbeid med andre fagmiljø og produksjonsbedrifter, arbeides det for at studenten kan få tilgang til andre typer spesialiserte verksteder ved behov. 8. STUDIEKONTRAKT/UNDERVISNINGSPLAN Det skrives kontrakt i begge studieår. Ved studiestart inngås kontrakt mellom student og studieadministrasjonen. Kontrakten skal inneholde utdanningsplan for studenten i høst og vårsemesteret og rettigheter og plikter for begge kontraktparter. Kontrakten skal være underskrevet innen 1. oktober. Før forprosjektets start i tredje semester tildeles studenten en hovedveileder for mastergradsoppgaven. En ny kontrakt blir inngått som inneholder mastergradsoppgavens arbeidstittel, foreløpig framdriftsplan samt fastsatt veiledningstid, rettigheter og plikter for studenter og veileder(e). Kontrakten skal underskrives av dekan, student og veileder(e). 9. VURDERING De nasjonale karakterskalene brukes. Karakterene Bestått/Ikke bestått 1 benyttes for studieenhetene i Teori og metode, Spesialisering I og Spesialisering II. Alle studieenhetene i første studieår må være godkjent og bestått før studenten begynner på forprosjektet til mastergradsoppgaven. Teori og metode (i)teori og metode i kontekst En skriftlig hjemmeoppgave og et muntlig innlegg for diskusjon i plenum vurderes til: Bestått/Ikke bestått av faglærerne. (ii) Dokumentasjon og formidling Separat vurdering av dokumentasjonen og formidlingen i et prosjekt, individuelt eller i gruppe i 1. høstsemester vurderes til: Bestått/Ikke bestått av faglærerne. I tillegg gis en skriftlig kommentar. 1 Bestått/ Ikke bestått: Bestått (minimum): Tilfredsstiller minimumskravene eller bedre. Kandidaten kan i tilfredsstillende grad bruke kunnskapen selvstendig. Har både detaljkunnskap og oversikt. Ikke bestått: Tilfredsstiller ikke minimumskravene. Kandidaten kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. Kandidaten mangler detaljkunnskap og/eller oversikt. Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 9

10 (iii)metodeprosjekt Vurdering av metodisk beskrivelse og tilnærming i et prosjekt i 1.høstsemester til: Bestått/Ikke bestått av faglærerne. I tillegg gis en skriftlig kommentar. Spesialisering I Prosess og resultat presentert i delgjennomganger og sluttgjennomganger i prosjektene vurderes til: Bestått/Ikke bestått av faglærerne Spesialisering II Prosjektene: Prosess og resultat presentert i delgjennomganger og sluttgjennomganger i prosjektene vurderes til: Bestått/Ikke bestått av faglærerne Praksisutplassering: Selve praksisen vurderes ikke med karakter, men studentene får en uttalelse/attest fra veileder på praksisstedet. Studenten skal normalt bearbeide erfaringene fra praksisstedet for medstudenter i foredrags- eller kåseriform og levere en rapport for å få praksisdelen godkjent. Studieopphold: Studenter som inngår i regulære studier ved annet lærested vurderes av mottakende lærested. Studiereise/feltarbeid: Studenten skal normalt presentere erfaringer fra studiereisen/feltarbeidet for medstudenter i foredragseller kåseriform og levere en rapport for å få godkjenning for studieperioden. 9.1 Mastergradsoppgaven Mastergradsoppgaven representererer den avsluttende eksamen og det gis en karakter etter gradert karakterskala. Karakteren er en sammenslått karakter, der vurdering av den skriftlige og praktiske delen inngår. Delene kan vektes ulikt, avhengig av mastergradsoppgavens egenart. Studenten bestemmer i samråd med veileder vektfordelingen etter følgende skala: a) hovedvekt praktisk del (75%-25%) b) likevekt mellom praktisk og skriftlig del (50%-50%) c) hovedvekt skriftlig del (75%-25%) Mastergradsoppgavens skriftlige og praktiske del vurderes av to eksterne og en intern sensor. Det kan oppnevnes ulike eksterne sensorer for oppgavens skriftlige og praktiske del. Det settes tidligere innleveringsfrist for skriftlig del, enn for praktisk del. I forbindelse med framlegging av den praktiske delen for sensur, vil studenten gi en muntlig presentasjon. Den 6-delte skalaen A-F benyttes ved vurdering av mastergradsoppgaven, der E er laveste ståkarakter 2. I tillegg gir sensorene en skriftlig betenkning for vurdering av oppgavebesvarelsen. 2 Karakterskala A F Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse A Fremragende Høyt kunnskapsnivå. God analytisk evne. Kan bruke kunnskapen selvstendig. B Meget god God oversikt over kunnskapsfeltet. Kan bruke kunnskapen selvstendig. C God Kan gjøre greie for de viktigste elementene i fagfeltet. Kan til en viss grad bruke kunnskapen selvstendig. D Brukbar Oversikt over de viktigste kunnskapselementene mangler. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. E Tilstrekkelig Tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. F Ikke bestått Mangler både detaljkunnskap og oversikt. Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 10

11 10. UTGIFTER I STUDIET Det betales ikke skolepenger. Studenten må imidlertid regne med kostnader til semesteravgift, materialer til modellarbeider, kopiering, utskrifter. film, foto, pensumlitteratur, utgifter til bedriftsbesøk, befaringer og studiebesøk, studiereiser ol. Alle utgifter i forbindelse med mastergradsoppgaven må normalt dekkes av studenten. 11. NETTVERK OG SAMARBEIDSPARTNERE Designutdanningene i Norge, Norden og resten av Europa har et nært faglig samarbeid gjennom bilaterale avtaler, nettverk og medlemsskap i organisasjoner. Fakultet for design ved Kunsthøgskolen i Oslo har også bilaterale avtaler med studiesteder i andre land. Det arrangeres stadig nasjonale og internasjonale workshops, utstillinger, visninger og konkurranser der studenter oppfordres til å delta. I tillegg har studieretningene nært samarbeid med bransjene og fagmiljøer i inn- og utland. Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 11

12 12. PENSUM OG LITTERATURLISTE: Pensum i teori og metode er felles. Lesepensum på studieretningene kan variere noe fra år til år og vil i hovedsak være knyttet til prosjektene man arbeider med. I tillegg til bøker, artikler ol., vil filmer, bilder, forestillinger, utstillinger ol. og manualer til dataprogram og annet teknisk utstyr også være pensum. Pensum forøvrig vil være individuelt knyttet til det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven. Omfanget og typen pensum vil variere med typen oppgave og vektfordelingen mellom skriftlig og praktisk del. Pensum er under stadig revisjon Fellespensum teori og metode Forslag til fellespensum for alle mastergradsstudentene ca 2000 s ( ): Kjørup, Søren. Menneskevidenskaberne: problemer og traditioner i humanioras videnskabsteori. Roskilde. Roskilde Universitetsforlag, s Lerdahl, Erik. Conceptual models. Staging for the creative collaboration in design teams: models, tools and methods. Doctoral thesis. Trondheim: NTNU, 2001: , 25 s Lerdahl, Erik. Generelle tanker rundt forskning i design. Upublisert manus, stensil 3 s Lundeqvist, Jerker. Design och produktutveckling: metoder och begrepp. Lund: Studentlitteratur, s Rolf, Bertil. Profession, tradition och tyst kunskap. Lund: Nya Doxa, s I tillegg vil det bli lagt opp et utvalg av artikler som vil variere fra år til år. Ca 150 s 12.2 Prosjektarbeid og skriveteknikk Dysthe, Olga, Frøydis Hertzberg og Torlaug Løkensgard Hoel. Skrive for å lære: skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstract, 2000.? s Eco, Umberto. Kunsten å skrive en akademisk oppgave, hovedoppgave og masteroppgave. Oslo: Idem, s Johannesen, Jon Arvid og Johan Olaisen. Prosjekt: hvordan planlegge, gjennomføre og presentere prosjektoppgaver, utredninger og forskning. Bergen: Fagbokforlaget, s Rognsaa, Aage. Prosjektoppgaven: krav til utforming. Oslo: Universitetsforlaget, 2. utg 2003.? s Anbefalt litteratur: Fletcher, Alan: The art of looking sideways, London, Phaidon Press (1067 s) Dramond, Jared: Guns, Germs and Steel. The Fates of Human Societies, New York: W.W. Norton (480 s) 12.3 Interiørarkitektur Felles litteraturliste: ca 1000 s + Individuelt pensum 12.4 Møbeldesign Felles litteraturliste: ca 1000 s + individuelt pensum. Felles pensum inkluderer bl.a.: Vavik, Tom; Øritsland, Trond Are: Menneskelige Aspekter i Design en innføring i ergonomi. Institutt for produktdesign. Trondheim (ISBN ) 213 s Gusrud, Svein: Design mellom to stoler, Oslo 2003, upublisert hefte. 150 s Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 12

13 Et utvalg essays, artikler o.l. Fritz Lang: Metropolis - film Filmer om Charles Earnes. I tillegg er manualer til dataprogram og annet teknisk utstyr pensum Klesdesign og kostymedesign Felles litteraturliste for klesdesign og kostymedesign: ca 1000 s For spesialisering i kostymedesign, ca 1000 s + individuelt pensum For spesialisering i klesdesign, ca 500 s + individuelt pensum I tillegg er manualer til dataprogram og annet teknisk utstyr pensum Visuell kommunikasjon Felles litteraturliste ca 3000 sider, i spesialisering ca 1000 s + individuelt pensum Forslag til felles litteraturliste : Eriksen, Trond Berg: Tidens historie, Oslo 1999, J. M. Stenersens Forlag A/S 283 s Koolhaas, Rem and Bruce Mau: S, L, M, XL, (Small, Medium, Large, Extra-Large) New York, 2 nd edition, 2003, The Monacelli Press. Ca1376 s Lakoff, George and Johnson, Mark: Metaphors We Live By, Chicago 1980 (utdrag) 125 s Mau, Bruce: Life Style, Phaidon Press Inc, 2000, 625 s I fellespensum for Grafisk design foreslås bl.a: Wurman, Richard Saul et al: Information Anxiety 2, Que;; 2000, 308 s Kapferer, Jean-Noël: Strategic Brand Management. Creating and Sustaining Brand Equity Long Term, London 1997, 2nd edition, Kogan Page Business Books, 320 s 12.7 Artikler I tillegg vil manualer til dataprogram og annet teknisk utstyr være pensum. Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 13

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design Studieplan for toårig masterstudium i design 120 Studiepoeng Godkjent Nokut 25.01.05 Revidert av dekan 22.04.2008 Revidert av dekan 17.09.08 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

3. STUDIETS STRUKTUR Masterstudier ved Kunsthøgskolen i Bergen bygger på en gjensidig forpliktende studiekontrakt mellom studenten og institusjonen.

3. STUDIETS STRUKTUR Masterstudier ved Kunsthøgskolen i Bergen bygger på en gjensidig forpliktende studiekontrakt mellom studenten og institusjonen. 1 STUDIEPLAN MASTERGRADEN I DESIGN Fastsatt av styret ved KHiB med hjemmel i Uhl. 3.3(3), og i samsvar med Gradsforskrift ved KHiB jfr. Uhl. 3-3 (2). Revidert i samsvar med NOKUTs forutsetninger 28.09.04.

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til

Detaljer

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet FORFATTERSTUDIUM 2 Navn Forfatterstudium 2 Forfattarstudium 2 Study in Creative Writing 2 Omfang 60 studiepoeng Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Retail Design Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning Bachelorstudiet i Retail Design er et gjennomgående studium på 6 semester (180

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng.

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Emne BFØ340: Drama fordypning Behandlet i Instituttråd, IFU 09.12.08 Godkjent av dekan 12.03.08

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN

MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 25.11.2014. Revidert 07.08.2015 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterprogrammet i kuratorpraksis er en tverrfaglig utdanning

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Emneplan for. Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai

Detaljer

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene.

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene. KHiB Kunst og design for et samfunn i endring Kunst- og designhøgskolen i Bergen utdanner kunstnere og designere. KHiB utvikler seg hele tiden gjennom dialog mellom studenter og fagstab og undervisningen

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap

Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap Mastergradsprogrammet i dokumentasjonsvitenskap har to studieretninger. Velger du dokumentforvaltning kan du arbeid som bibliotekar i alle typer bibliotek,

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i kunstfag 120 Studiepoeng Godkjent av NOKUT 25.01.2005, publisert 08.03.2006 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016

Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016 Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane Studieplan 2015-2016 Innhold 1 Innledning... 3 2. Læringsmål for programmet...

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrammets mål PhD-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål - Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Rammeplan for ingeniørutdanning

Rammeplan for ingeniørutdanning Toårig og treårig ingeniørutdanning Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål med ingeniørutdanningen... 3 3. Mål for ingeniørutdanning...

Detaljer

Felles mastergrad i informatikk programutvikling

Felles mastergrad i informatikk programutvikling Avtale for toårig mastergradsstudium Felles mastergrad i informatikk programutvikling Et samarbeid mellom: Institutt for data- og realfag, Høgskolen i Bergen og Institutt for informatikk, det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2013-2016. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2013-2016. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2013-2016 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2013 HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/12

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene.

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene. Læringsutbytte for studieretninger ingeniør Læringsutbytte i fastsatt forskrift om rammeplan 3 Læringsutbytte som gjelder for alle bachelorkandidater i ingeniørutdanningene. Formuleringer i fastsatt forskrift

Detaljer

Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art. 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art. 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06.2013, 01.12.2014) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET 1 STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET Fastsatt av styret ved KHiB med hjemmel i Uhl. 3.3(3), og i samsvar med Gradsforskrift ved KHiB jfr. Uhl. 3-3 (2). 1. STUDIEPROGRAMMETS HOVEDLINJER

Detaljer

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2016-2017 - programprofil Avdeling for film, tv og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

STUDIEORIENTERING 2015-2016

STUDIEORIENTERING 2015-2016 STUDIEORIENTERING 2015-2016 GENERELT Kunstakademiet i Trondheim (KIT) tilbyr treårig bachelorstudium (BFA), og toårig masterstudium (MFA), i billedkunst. Akademiet er et institutt ved Fakultet for arkitektur

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer