Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design"

Transkript

1 Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design Studieplan for toårig masterstudium i design 120 Studiepoeng Godkjent Nokut , publisert Innholdsfortegnelse: 1. DESIGNUTDANNINGENS PROFIL Design i samfunnet Designerrollen Studietilbudene UTDANNINGSOMRÅDER Interiørarkitektstudiet Møbeldesignstudiet Klesdesign og kostymedesign Visuell kommunikasjon MÅL OG MÅLGRUPPE GRADEN OPPTAK Opptakskrav og rangering Søknadsfrist INNHOLD Fagfordeling og semesteroversikt Teori og metode (15 studiepoeng) Romdesign / interiørarkitektur (15 studiepoeng) Industrirettet møbeldesign (15 studiepoeng) Klesdesign og kostymedesign (15 studiepoeng) Visuell kommunikasjon (15 studiepoeng) Spesialisering II Fagfordypning (30 studiepoeng) Mastergradsoppgaven (60 studiepoeng) (i) Forprosjektet (15 studiepoeng) (ii) Fullføring av mastergradsoppgaven (45 studiepoeng) ARBEIDSFORMER STUDIEKONTRAKT/UNDERVISNINGSPLAN VURDERING Mastergradsoppgaven UTGIFTER I STUDIET NETTVERK OG SAMARBEIDSPARTNERE PENSUM OG LITTERATURLISTE: Fellespensum teori og metode Prosjektarbeid og skriveteknikk Interiørarkitektur Møbeldesign Klesdesign og kostymedesign Visuell kommunikasjon Artikler Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 1

2 1. DESIGNUTDANNINGENS PROFIL 1.1 Design i samfunnet Utdanningene skal bidra til å øke bruken av god design. Uteksaminerte designere tilfører samfunnet spisskompetanse så vel som videreutvikling av eksisterende kunnskaper innen designfagene. Fakultet for design vil ved sin virksomhet også være et kompetansesenter som akkumulerer og viderefører kunnskaper på designområdet. Overgangen fra industrisamfunnet til informasjonssamfunnet stiller nye krav til menneskenes evne til omstilling og evne til samarbeid. Endringer av sosiale, økonomiske og miljømessige forhold krever nye produkter og tjenester. Ny teknologi og utvidelse fra et nasjonalt til et globalt samfunnsperspektiv fordrer utvikling av hittil ukjente designløsninger. Gjennom utdanningen skal designerne kvalifiseres til å bidra med gode løsninger på disse oppgavene. De kan også bidra til at design blir et viktig virkemiddel til økt konkurranseevne for næringslivet og i utforming av kulturell identitet 1.2 Designerrollen Designeren har den erfaring og de kunnskaper som skal til for å gjennomføre en god og innovativ designprosess. Med sine estetiske, tekniske og analytiske innfallsvinkler står designeren som en fortolker mellom tekniske, funksjonelle og økonomiske krav og brukernes ønsker, behov og behag. Designeren engasjeres av og arbeider for oppdragsgivere, men har også en funksjon som fri og uavhengig premissgiver for nye løsninger og vinklinger på design. Designeren kan også bidra til næringslivets strategiske planlegging. Målet med designprosessen er å forene teknologi, materialer og kommunikasjonsmedier med brukervennlig funksjon og god visuell kvalitet. 1.3 Studietilbudene Mastergradsstudiet i design ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) er et 2-årig profesjonsrettet og forskningsforberedende studium med fordypning innenfor studieretningene: Interiørarkitektur Møbeldesign Klesdesign- og kostymedesign Visuell kommunikasjon. Studiene skal gi kompetanse til å behandle faglige problemstillinger innenfor kultursektoren, offentlig virksomhet og næringslivet. Gjennom studiene oppnår studentene en spesialisert kompetanse innenfor unikaproduksjon, kunstindustriell virksomhet og industriell masseproduksjon. Mangfoldet innen utdanningstilbudene og studiestrukturen gir store muligheter for andre fordypninger i mastergraden basert på delstudier ved flere studieretninger/andre utdanningsinstitusjoner, f.eks for scenografistudier. Utdanningstilbudene i design og visuell kommunikasjon er noen av mange fagtilbud ved Kunsthøgskolen i Oslo som forøvrig tilbyr studier innen visuell kunst og scenekunst. Undervisningen i design bygger på den tidligere Statens håndverks- og kunstindustriskoles rike kunstfaglige tradisjon og preges både av bruk av dagens høyteknologiske verktøy og av tradisjonelle håndverksteknikker. Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 2

3 2. UTDANNINGSOMRÅDER 2.1 Interiørarkitektstudiet Interiørarkitektstudiet handler om å forme rom og gjenstander i rom. Det kan i sin karakter plasseres i skjæringspunktet mellom produktdesign og arkitektur. I mastergradsstudiet inngår fordypningsstudier i romutforming, rombehandling og utvikling av romkomponenter med særlig vektlegging på delemnene form, funksjon, materialer, konstruksjon, farge og belysning, behandlet enkeltvis og i komplekse sammenhenger. Gjennom studiet får studenter fullverdige profesjonskunnskaper som kvalifiserer til medlemskap i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL). Samtidig gir studiet grunnlag for fagutvikling og eventuell videre utdanning på doktorgradsnivå. 2.2 Møbeldesignstudiet Møbeldesignstudiet er industrirettet og vektlegger design for bruk i generelle romlige sammenhenger/situasjoner til beste for sluttbruker i både privat og offentlig sektor både inne og ute. Studiet er prosessorientert, eksperimentelt, både intuitivt undersøkende og analytisk, med fokus på relasjonsbygging i verdikjeden design, produksjon og markedsføring. Det er etablert nær kontakt med produsenter og forhandlere. Studiet gir fullverdige profesjonskunnskaper som kvalifiserer til medlemskap i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL). Samtidig gir studiet grunnlag for fagutvikling og eventuell videre utdanning på doktorgradsnivå. 2.3 Klesdesign og kostymedesign Klesdesign og kostymedesign gir kunnskaper om utforming av bekledning som oppfyller ulike brukeres behov, fra scenisk unikaproduksjon, til en mer allmen bruk av klær, sett i en sosial og kulturell sammenheng. I mastergradsstudiet arbeider studenter hovedsakelig innen ett av områdene: Klesdesign eller kostymedesign. Hvert område muliggjør fordypningsstudier innen en rekke felter som krever spesialkompetanse. Studiet gir både profesjonskunnskaper og muliggjør ytterligere fagutvikling og videre utdanning på doktorgradsnivå. 2.4 Visuell kommunikasjon Visuell kommunikasjon er et multidisiplinært fagområde for utvikling og produksjon av visuelle problemløsninger og visuell formidling. I mastergradsstudiet fordyper studenten seg innen grafisk design eller illustrasjon. Studiet i grafisk design omhandler merkevarebygging / profilering, redaksjonell design, og multimedia / interaktiv design. Gjennom prosjekter arbeides det med planmessig og målrettet bruk av visuell informasjon og visuelle virkemidler, basert på analyser og studier av målgruppers, produkters og tjenesters egenart slik disse kan synliggjøres i ulike medier. I spesialisering i Illustrasjon arbeides med billedbasert informasjon beregnet på industriell produksjon og distribusjon, både som visuell hovedbærer av informasjonen og/eller som del av et større kommunikasjonskonsept. Studieretningen har samarbeid med andre lærersteder der studenter arbeider med konkrete prosjekt i team. Ferdig utdannede kandidater kvalifiserer for medlemskap i GRAFILL. Samtidig gir studiet grunnlag for fagutvikling og eventuell videre utdanning på doktorgradsnivå. Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 3

4 3. MÅL OG MÅLGRUPPE Mastergradsstudiet i design ved Kunsthøgskolen i Oslo har som mål å utdanne høyt kvalifiserte fagutøvere i spesialiserte designområder til selvstendig profesjonsutøvelse på høyeste nivå å danne grunnlag for faglig videreutvikling og innovasjon Målgruppen for studiet er søkere som ønsker å videreutvikle seg faglig gjennom et profesjonsrelatert fordypningsstudium eller som ønsker et forskerforberedende studium innenfor designområdene interiørarkitektur, møbeldesign, kles- og kostymedesign eller visuell kommunikasjon eller spesialiseringer innenfor disse. Studiet passer for den samfunnsbevisste, entusiastiske og nysgjerrige søker som kan resonnere og håndtere både praktiske og abstrakte problemstillinger i konseptuell og teoretisk sammenheng. 4. GRADEN Fullført og bestått mastergradsutdanning gir rett til gradsbetegnelsen: Mastergrad i Design ( ) ved Kunsthøgskolen i Oslo. Studieretning angis i parentes, i.e. Mastergrad i Design (Interiørarkitektur) ved Kunsthøgskolen i Oslo og tilsvarende for møbeldesign, klesdesign og kostymedesign og visuell kommunikasjon). Den engelske gradsbetegnelsen vil være: Master of Design med studieretningene (Interior Architecture), (Furniture Design), (Fashion Design and Costume Design) eller (Visual Communication) og høgskolens engelske navn. 5. OPPTAK Det tas opp studenter til mastergradsstudiet i design hver høst. For enkelte studieretninger/fagområder kan det innføres opptak hver annet år. Antall studenter som tas opp er regulert og et visst antall studieplasser knytter seg til de respektive studieretningene. Antall studieplasser kunngjøres i mars/april. 5.1 Opptakskrav og rangering Mastergradsstudiet bygger på en 3-årig bachelorgrad (180 studiepoeng) eller likeverdig utdanning som omfatter designstudier på minst 120 studiepoeng relatert til og relevant for den studieretning som søkes. Søkere med et mindre omfang av design/designrelaterte fag i graden, kan også søke om opptak dersom de dokumenterer at de gjennom praksis har tilsvarende omfang og nivå i forhold til den studieretning de søker. Søkere som har påbegynt et mastergradsstudium i et tilsvarende designområde ved annen godkjent høyere institusjon (eller har likeverdig utdanningsnivå), kan søke om innpassing i 2. eller 3. semester. Dette gjelder også søkere med tidligere diplomutdanning eller 1 ½-årig hovedfag. Søknaden skal bestå av fullstendig utfylt søknadsskjema. Med søknaden skal det følge: Curriculum Vitae Portefølje med visuell og skriftlig dokumentasjon av faglig kompetanse innen den studieretning spesialiseringen skjer innenfor Prosjektbeskrivelse over hva det planlegges å arbeide med som selvstendig mastergradsprosjekt. En begrunnelse for valg av emne, tema og/eller problemstilling og hvordan prosjektet tenkes utviklet skal inngå i skissen. For søkere med mindre enn 120 studiepoeng i design/designrelaterte fag kreves en dokumentasjon av realkompetanse tilsvarende dette omfang og nivå. Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 4

5 Det kan være aktuelt å innkalle søkerne til intervju der de får anledning til å utdype søknaden og motivasjon for studiet. Ved rangering av søkere foretas en samlet vurdering av: karakterer fra bachelorstudiet (eller likeverdig grad) med vekt på avsluttende eksamens- /fordypningsarbeider den dokumenterte faglige produksjonen søkerens evne til å identifisere, formulere og avgrense et faglig tema og en problemstilling og evne til å begrunne faglig relevans og antyde løsningsmuligheter for mastergradsprosjektet. 6. INNHOLD Studieperioden skal gi utvidet faglig kunnskap og skal gi rom for forsøk og uavhengig designfaglig utvikling. Videre skal studiet styrke sosiale ferdigheter og evne til sosialt samspill i yrkesrollen som designer. Studiet er undersøkende og eksperimenterende og bygger på høgskolens humanistiske tradisjoner kombinert med moderne designutviklingsteorier og nasjonal og internasjonal forskning i design og designrelaterte fag. Samfunnsengasjement, miljøbevissthet og nytenkning står sentralt. Mastergradsstudiet består av 4 hovedemner: 1. Teori og metode 15 studiepoeng 2. Spesialisering I 15 studiepoeng 3. Spesialisering II 30 studiepoeng 4. Mastergradsoppgaven 60 studiepoeng 6.1 Fagfordeling og semesteroversikt 1.år Studieenheter 1.sem Høst 1. Teori og metode 15 sp 2.sem Vår 2.år 1.sem Høst 2.sem Vår 2. Spesialisering I 15 sp 3. Spesialisering II 30 sp 4. Mastergradsoppgave Forprosjekt Fullføring 15.sp 15 sp 30 sp Sum 30 sp 30 sp 30 sp 30 sp sp=studiepoeng (=ECTS) Teori og metode (15 studiepoeng) Studieenheten skal styrke kunnskapen om ulike teorier og metoder for praktisk profesjonsutøvelse, og metoder innen forskning og utviklingsarbeid. Den skal danne grunnlag for videreutvikling av faglig vurderingsevne og for valg av arbeidsmåte. Studenten skal i studiet utvikle evne til: å reflektere kritisk i forhold til faget og til eget arbeid sett i et samfunnsperspektiv å formulere og behandle faglige problemstillinger ut fra flere innfallsvinkler å planlegge og gjennomføre et større, selvstendig prosjekt å dokumentere og formidle eget arbeid Enheten består av (i) Teori og metode i kontekst, (ii) Dokumentasjon og formidling og (iii) Metodeprosjekt. og er felles for alle mastergradsstudentene. Studenter som har fått innpassing i 2. eller 3.semester, må også ta (i)teori og metode i kontekst. Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 5

6 (i)teori og metode i kontekst Ulike teorier og metoder i designutvikling (både) innen design generelt og innen relevante fagområder som filosofi, samfunnsfag og naturvitenskap presenteres og diskuteres i en bred samfunnsmessig og/eller historisk sammenheng. Studieenheten gir innføring i samtidens diskurs om designfagene og hva som er med på å forme denne diskursen. Studentene skal levere en skriftlig hjemmeoppgave samt presentere et muntlig innlegg for diskusjon i plenum som del av studiet. (ii) Dokumentasjon og formidling Ulike former for dokumentasjon og formidling av et designprosjekt presenteres og diskuteres. Dokumentasjon og formidling av arbeidsprosessen fra idé til ferdig resultat inkluderes i enheten. Studieenheten og vurderingen kan knyttes til et pågående prosjektarbeid, se (iii). (iii) Metodeprosjekt Den teoretiske og metodiske kunnskapen anvendes i et prosjekt. Prosjektet kan være knyttet til studentens respektive studieretning eller være et samarbeidsprosjekt mellom to eller flere av fakultetets studieretninger. I prosjektet vektlegges den metodiske tilnærmingen Spesialisering I (15 studiepoeng) Fagkretsen i Spesialisering I er knyttet til den valgte studieretningen og går parallelt med Teori og metode Romdesign / interiørarkitektur (15 studiepoeng) Gjennom studieenheten skal studenten utdype sine kunnskaper innenfor ett eller flere enkeltemner innen interiørarkitektur. Studenten skal utvikle en undersøkende og en eksperimentell holdning til romrelaterte problemstillinger for testing av ulike metoder og problemstillinger til mastergradsoppgaven. I studieenheten arbeider studenten med ett eller flere av emnene eksperimentell romdesign, utstillingsarkitektur, universell utforming og spesialdesign av møbler, tre som materiale for bruk i interiør, anvendelse av farge i rom, lys og belysning i arkitektonisk sammenheng og scenografiske rom. Drøfting av prosess og gjennomføring av et arkitekt-/ interiørarkitekt-oppdrag inngår i denne studieenheten. Prosjekteksempel: Fullskala rombygging. Romlige uttrykk utforskes gjennom fullskala rombygging og drøftes i forhold til ulike teorier innen relevante fagområder. Kjernen i fullskala rombygging er menneskers opplevelse ved opphold og bevegelse i rom. Prosjektet kan inngå i et tverrfaglig samarbeidsprosjekt med andre fagområder som arkitektur, møbeldesign, klesdesign og kostymedesign, visuell kommunikasjon, scenografi og scenefag ved høgskolen Industrirettet møbeldesign (15 studiepoeng) I studieenheten skal studenten få forståelse for møbeldesignerens plass og betydning for alle ledd i verdikjeden med design, produksjon, markedsføring og bruker i samfunnet som helhet. Det arbeides med nasjonal og internasjonal markedsorientering på basis av møbler for kontrakts-, kontor- og det private markedet. Videre arbeides det med merkevarebygging og profilering gjennom anvendelse av semantiske teorier. I studiet inngår planmessig og målrettet bruk av informasjon og virkemidler. Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 6

7 Prosjekt: Situasjonsbestemt og prosessorientert møbeldesignutvikling Med utgangspunkt i definerte situasjoner for ulike brukergrupper utvikles møbler fra skissestadium via mock-ups til fullskalamodell. Dette visualiseres i manuelle og/eller digitale arbeidstegninger. Anvendt ergonomi står sentralt. Det forutsettes at studentene har forkunnskaper i 3D programmer for PC. Prosjektet kan være knyttet til metodeprosjektet eller være i samarbeid med andre studieretninger eller andre studiesteder/samarbeidspartnere i næringslivet. I studieenheten inngår obligatoriske besøk hos møbelprodusenter og møbelforhandlere og dessuten en kortere studietur i Norge eller Norden Klesdesign og kostymedesign (15 studiepoeng) I studieenheten skal studenten styrke kompetansen innen det valgte arbeidsområdet og inngå i prosjektgruppe med andre studenter for å løse oppgaver som innebærer samarbeid med eksterne partnere. Prosjekt: Samarbeidsprosjekt med andre aktører Ett eller flere tematiske og/eller reelle prosjekter med andre studenter og/eller oppdragsgivere vil inngå. Ett av prosjektene kan kobles opp mot metodeprosjektet. Prosjektene vil normalt være initiert av de fagansvarlige i samarbeid med andre studieretninger/studiesteder og/eller private eller offentlige oppdragsgivere, noe som vil variere fra år til år. Prosjektene skal resultere i en offentlig formidling eller presentasjon Visuell kommunikasjon (15 studiepoeng) Studieenheten har som mål å høyne studentens kompetanse innenfor valgt disiplin og kvalifisere til å håndtere ulike typer problemstillinger, oppdrag og oppgaver innen visuell kommunikasjon. Yrkesrollene for grafiske designere og illustratører er i stadig endring i det visuelle mediesamfunnet og studentene settes i stand til å identifisere seg med rollene og bidra til en utvikling av fagene. Prosjekt: Samarbeidsprosjekt med andre aktører Ett eller flere tematiske og/eller reelle prosjekter med andre studenter og/eller oppdragsgivere vil inngå. Ett av prosjektene kan kobles opp mot metodeprosjektet. Prosjektene vil normalt være initiert av de fagansvarlige i samarbeid med andre studieretninger/studiesteder og/eller private eller offentlige oppdragsgivere, noe som vil variere fra år til år. Prosjektene skal resultere i en offentlig formidling eller presentasjon Spesialisering II Fagfordypning (30 studiepoeng) Studieenheten gir studenten tid og mulighet til å utforske ulike designområder og for å erverve seg praktisk erfaring fra nasjonal og internasjonal profesjonsrettet virksomhet. Enheten legger til rette for fagrettet forberedelse, fordypning og trening for kommende arbeid med mastergradsoppgaven. Studieenheten omfatter utvikling av ett eller flere reelle og/eller eksperimentelle designprosjekt, vanligvis i samarbeid med eksterne partnere. I prosjektene vil studentene få praktisk erfaring med ulike ledergrupper innenfor offentlig og privat virksomhet for gjennomføring og presentasjon/offentliggjøring av et prosjekt. Presentasjon og offentliggjøring kan, foruten publisering i ulike fora, være i form av utstillinger, messedeltakelse, konkurransedeltakelse, produksjon med distribusjon, lanseringer mm. For studentene ved studieretningen Klesdesign og kostymedesign innebærer prosjektet at studentene arbeider med formidling gjennom utstilling eller motevisning. Det legges opp til mulighet for 6-8 ukers praksisopphold eller studieopphold ved annen utdanningsinstitusjon/studiereise/feltarbeid som del av semesteret. Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 7

8 Praksisopphold søkes fortrinnsvis ved bedrifter i det nasjonale og internasjonale nettverk som studieretningen har faglig samarbeid med, som f.eks.: interiørarkitektur: ved arkitekt-/interiørarkitekt-/designkontor møbeldesign: hos møbelprodusent klær og kostymer: hos klesdesignere, i designbyrå, i TEKO-industrien, film, fjernsyn, teater, opera, ballett visuell kommunikasjon: designkontorer, byråer, forlag ol. primært på kontinentet eller i Storbritannia, men også i Norge Studieoppholdet kan være ved en samarbeidende utdanningsinstitusjon i utlandet eller i Norge eller kan være en studiereise eller feltarbeid knyttet til utforskning av tema for mastergradsoppgaven. Studieoppholdet skal inngå som en spesialiserende del som forberedelse til mastergradsoppgaven og må være på relevant nivå. Studieopphold og opplegg for studiereise/feltarbeid må være godkjent av fagansvarlige før oppstart Mastergradsoppgaven (60 studiepoeng) Arbeidet med mastergradsoppgaven er todelt. (i) Forprosjekt (15 studiepoeng) (ii) Fullføring (45 studiepoeng) Forprosjektet inngår som en del av mastergradsoppgaven (i) Forprosjektet (15 studiepoeng) Forprosjektet skal gi et metodisk grunnlag for arbeidet med mastergradsoppgaven. Målet er å oppnå kunnskap om og erfaring med innholdsmessig planlegging, praktisk gjennomføring, samt dokumentasjon og formidling av et større prosjekt. Studieperioden skal gjøre studenten i stand til å videreutvikle sine idéer til en mastergradsoppgave. Det legges vekt på idéutvikling, formulering av mål og problemstillinger, valg av teori og metode, informasjonsinnhenting, eksperimentering og undersøkelser på en måte som skal gi grunnlag for utvikling av mastergradsoppgaven. Prosjektperioden avsluttes med innlevering av en prosjektbeskrivelse med visuell dokumentasjon for mastergradsoppgaven samt en framdriftsplan. Prosjektbeskrivelsen må være godkjent før videre arbeid med mastergradsoppgaven Forprosjektet skal være godkjent av fagansvarlig og hovedveileder før arbeidet videreføres (ii) Fullføring av mastergradsoppgaven (45 studiepoeng) Med utgangspunkt i forprosjektet utvikles mastergradsløsningen. Besvarelsen består av en skriftlig og en praktisk del. Mastergradsoppgaven skal vise kandidatens selvstendige faglige kompetanse og forståelse for faglig utviklingsarbeid. Den skal vise evne til å formulere, planlegge og gjennomføre et faglig prosjekt og å kunne eksperimentere, problematisere og reflektere over faglig arbeid også satt inn i en samfunnsmessig sammenheng. Valg av teorier og metoder, arbeidsprosess og resultat skal dokumenteres sammen med formidling av idé, budskap og teknisk dokumentasjon slik at prosjektet kan vurderes i sin helhet. Studenten har selv ansvar for gjennomføringen av prosjektet i samarbeid med veileder. Der eventuell teknisk assistanse er benyttet i prosessen og i det avsluttende produktet, skal det komme klart fram hva som er studentens arbeid og hva som er produsert av andre. Navn/firma skal oppgis sammen med spesifisering av arbeidet. Mastergradsoppgaven skal formidles til offentligheten gjennom utstilling og/eller ved annen egnet dokumentasjon, presentasjon og publisering i Kunsthøgskolens eller fakultetets regi. Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 8

9 7. ARBEIDSFORMER Studiet er et fulltidsstudium med storparten av undervisningen på dagtid. Det stilles krav om at studenten er fulltidsstudent og følger normert studieprogresjon. Så langt råd er, vil studenten få tildelt en arbeidsplass ved skolen. Retten til arbeidsplass opphører to år etter studiestart med mindre annet er avtalt eller studenten har fått innvilget permisjon. Det kreves at studentene følger den oppsatte undervisning og det forventes at de deltar aktivt i arrangement både ved skolen og i regi av andre fora for fagrelaterte debatter og formidling i regi av museer, bransjeorganisasjoner, Norsk Form, Norsk Designråd oa. I tillegg til tradisjonelle undervisningsformer som forelesninger, seminarer, workshops, individuell veiledning og gruppeveiledning, er arbeidsformen i stor grad selvstendig og basert på prosjektarbeid team og samarbeid. Samarbeidet foregår både med interne og eksterne partnere for løsning av reelle faglige problemstillinger og situasjoner hvor fagemnene er integrert i en større prosess. Delgjennomganger og sluttgjennomgang der studentene dokumenterer og presenterer prosess og resultat i plenum er en viktig del av undervisnings- og læringsformen. Tradisjonell håndverksutøvelse brukes i kombinasjon med nyere teknologi. Studentene har tilgang til Norges største fag- og forskningsbibliotek innen design og kunsthåndverk på studiestedet samt tilgang til en rekke verksteder for data, foto, lys og håndverksfagene: søm, strikking, gips, metallbearbeiding, sveising, støping, overflateteknikker, trebearbeiding, papir og grafikk. Gjennom KHiOs samarbeid med andre fagmiljø og produksjonsbedrifter, arbeides det for at studenten kan få tilgang til andre typer spesialiserte verksteder ved behov. 8. STUDIEKONTRAKT/UNDERVISNINGSPLAN Det skrives kontrakt i begge studieår. Ved studiestart inngås kontrakt mellom student og studieadministrasjonen. Kontrakten skal inneholde utdanningsplan for studenten i høst og vårsemesteret og rettigheter og plikter for begge kontraktparter. Kontrakten skal være underskrevet innen 1. oktober. Før forprosjektets start i tredje semester tildeles studenten en hovedveileder for mastergradsoppgaven. En ny kontrakt blir inngått som inneholder mastergradsoppgavens arbeidstittel, foreløpig framdriftsplan samt fastsatt veiledningstid, rettigheter og plikter for studenter og veileder(e). Kontrakten skal underskrives av dekan, student og veileder(e). 9. VURDERING De nasjonale karakterskalene brukes. Karakterene Bestått/Ikke bestått 1 benyttes for studieenhetene i Teori og metode, Spesialisering I og Spesialisering II. Alle studieenhetene i første studieår må være godkjent og bestått før studenten begynner på forprosjektet til mastergradsoppgaven. Teori og metode (i)teori og metode i kontekst En skriftlig hjemmeoppgave og et muntlig innlegg for diskusjon i plenum vurderes til: Bestått/Ikke bestått av faglærerne. (ii) Dokumentasjon og formidling Separat vurdering av dokumentasjonen og formidlingen i et prosjekt, individuelt eller i gruppe i 1. høstsemester vurderes til: Bestått/Ikke bestått av faglærerne. I tillegg gis en skriftlig kommentar. 1 Bestått/ Ikke bestått: Bestått (minimum): Tilfredsstiller minimumskravene eller bedre. Kandidaten kan i tilfredsstillende grad bruke kunnskapen selvstendig. Har både detaljkunnskap og oversikt. Ikke bestått: Tilfredsstiller ikke minimumskravene. Kandidaten kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. Kandidaten mangler detaljkunnskap og/eller oversikt. Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 9

10 (iii)metodeprosjekt Vurdering av metodisk beskrivelse og tilnærming i et prosjekt i 1.høstsemester til: Bestått/Ikke bestått av faglærerne. I tillegg gis en skriftlig kommentar. Spesialisering I Prosess og resultat presentert i delgjennomganger og sluttgjennomganger i prosjektene vurderes til: Bestått/Ikke bestått av faglærerne Spesialisering II Prosjektene: Prosess og resultat presentert i delgjennomganger og sluttgjennomganger i prosjektene vurderes til: Bestått/Ikke bestått av faglærerne Praksisutplassering: Selve praksisen vurderes ikke med karakter, men studentene får en uttalelse/attest fra veileder på praksisstedet. Studenten skal normalt bearbeide erfaringene fra praksisstedet for medstudenter i foredrags- eller kåseriform og levere en rapport for å få praksisdelen godkjent. Studieopphold: Studenter som inngår i regulære studier ved annet lærested vurderes av mottakende lærested. Studiereise/feltarbeid: Studenten skal normalt presentere erfaringer fra studiereisen/feltarbeidet for medstudenter i foredragseller kåseriform og levere en rapport for å få godkjenning for studieperioden. 9.1 Mastergradsoppgaven Mastergradsoppgaven representererer den avsluttende eksamen og det gis en karakter etter gradert karakterskala. Karakteren er en sammenslått karakter, der vurdering av den skriftlige og praktiske delen inngår. Delene kan vektes ulikt, avhengig av mastergradsoppgavens egenart. Studenten bestemmer i samråd med veileder vektfordelingen etter følgende skala: a) hovedvekt praktisk del (75%-25%) b) likevekt mellom praktisk og skriftlig del (50%-50%) c) hovedvekt skriftlig del (75%-25%) Mastergradsoppgavens skriftlige og praktiske del vurderes av to eksterne og en intern sensor. Det kan oppnevnes ulike eksterne sensorer for oppgavens skriftlige og praktiske del. Det settes tidligere innleveringsfrist for skriftlig del, enn for praktisk del. I forbindelse med framlegging av den praktiske delen for sensur, vil studenten gi en muntlig presentasjon. Den 6-delte skalaen A-F benyttes ved vurdering av mastergradsoppgaven, der E er laveste ståkarakter 2. I tillegg gir sensorene en skriftlig betenkning for vurdering av oppgavebesvarelsen. 2 Karakterskala A F Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse A Fremragende Høyt kunnskapsnivå. God analytisk evne. Kan bruke kunnskapen selvstendig. B Meget god God oversikt over kunnskapsfeltet. Kan bruke kunnskapen selvstendig. C God Kan gjøre greie for de viktigste elementene i fagfeltet. Kan til en viss grad bruke kunnskapen selvstendig. D Brukbar Oversikt over de viktigste kunnskapselementene mangler. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. E Tilstrekkelig Tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. F Ikke bestått Mangler både detaljkunnskap og oversikt. Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 10

11 10. UTGIFTER I STUDIET Det betales ikke skolepenger. Studenten må imidlertid regne med kostnader til semesteravgift, materialer til modellarbeider, kopiering, utskrifter. film, foto, pensumlitteratur, utgifter til bedriftsbesøk, befaringer og studiebesøk, studiereiser ol. Alle utgifter i forbindelse med mastergradsoppgaven må normalt dekkes av studenten. 11. NETTVERK OG SAMARBEIDSPARTNERE Designutdanningene i Norge, Norden og resten av Europa har et nært faglig samarbeid gjennom bilaterale avtaler, nettverk og medlemsskap i organisasjoner. Fakultet for design ved Kunsthøgskolen i Oslo har også bilaterale avtaler med studiesteder i andre land. Det arrangeres stadig nasjonale og internasjonale workshops, utstillinger, visninger og konkurranser der studenter oppfordres til å delta. I tillegg har studieretningene nært samarbeid med bransjene og fagmiljøer i inn- og utland. Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 11

12 12. PENSUM OG LITTERATURLISTE: Pensum i teori og metode er felles. Lesepensum på studieretningene kan variere noe fra år til år og vil i hovedsak være knyttet til prosjektene man arbeider med. I tillegg til bøker, artikler ol., vil filmer, bilder, forestillinger, utstillinger ol. og manualer til dataprogram og annet teknisk utstyr også være pensum. Pensum forøvrig vil være individuelt knyttet til det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven. Omfanget og typen pensum vil variere med typen oppgave og vektfordelingen mellom skriftlig og praktisk del. Pensum er under stadig revisjon Fellespensum teori og metode Forslag til fellespensum for alle mastergradsstudentene ca 2000 s ( ): Kjørup, Søren. Menneskevidenskaberne: problemer og traditioner i humanioras videnskabsteori. Roskilde. Roskilde Universitetsforlag, s Lerdahl, Erik. Conceptual models. Staging for the creative collaboration in design teams: models, tools and methods. Doctoral thesis. Trondheim: NTNU, 2001: , 25 s Lerdahl, Erik. Generelle tanker rundt forskning i design. Upublisert manus, stensil 3 s Lundeqvist, Jerker. Design och produktutveckling: metoder och begrepp. Lund: Studentlitteratur, s Rolf, Bertil. Profession, tradition och tyst kunskap. Lund: Nya Doxa, s I tillegg vil det bli lagt opp et utvalg av artikler som vil variere fra år til år. Ca 150 s 12.2 Prosjektarbeid og skriveteknikk Dysthe, Olga, Frøydis Hertzberg og Torlaug Løkensgard Hoel. Skrive for å lære: skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstract, 2000.? s Eco, Umberto. Kunsten å skrive en akademisk oppgave, hovedoppgave og masteroppgave. Oslo: Idem, s Johannesen, Jon Arvid og Johan Olaisen. Prosjekt: hvordan planlegge, gjennomføre og presentere prosjektoppgaver, utredninger og forskning. Bergen: Fagbokforlaget, s Rognsaa, Aage. Prosjektoppgaven: krav til utforming. Oslo: Universitetsforlaget, 2. utg 2003.? s Anbefalt litteratur: Fletcher, Alan: The art of looking sideways, London, Phaidon Press (1067 s) Dramond, Jared: Guns, Germs and Steel. The Fates of Human Societies, New York: W.W. Norton (480 s) 12.3 Interiørarkitektur Felles litteraturliste: ca 1000 s + Individuelt pensum 12.4 Møbeldesign Felles litteraturliste: ca 1000 s + individuelt pensum. Felles pensum inkluderer bl.a.: Vavik, Tom; Øritsland, Trond Are: Menneskelige Aspekter i Design en innføring i ergonomi. Institutt for produktdesign. Trondheim (ISBN ) 213 s Gusrud, Svein: Design mellom to stoler, Oslo 2003, upublisert hefte. 150 s Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 12

13 Et utvalg essays, artikler o.l. Fritz Lang: Metropolis - film Filmer om Charles Earnes. I tillegg er manualer til dataprogram og annet teknisk utstyr pensum Klesdesign og kostymedesign Felles litteraturliste for klesdesign og kostymedesign: ca 1000 s For spesialisering i kostymedesign, ca 1000 s + individuelt pensum For spesialisering i klesdesign, ca 500 s + individuelt pensum I tillegg er manualer til dataprogram og annet teknisk utstyr pensum Visuell kommunikasjon Felles litteraturliste ca 3000 sider, i spesialisering ca 1000 s + individuelt pensum Forslag til felles litteraturliste : Eriksen, Trond Berg: Tidens historie, Oslo 1999, J. M. Stenersens Forlag A/S 283 s Koolhaas, Rem and Bruce Mau: S, L, M, XL, (Small, Medium, Large, Extra-Large) New York, 2 nd edition, 2003, The Monacelli Press. Ca1376 s Lakoff, George and Johnson, Mark: Metaphors We Live By, Chicago 1980 (utdrag) 125 s Mau, Bruce: Life Style, Phaidon Press Inc, 2000, 625 s I fellespensum for Grafisk design foreslås bl.a: Wurman, Richard Saul et al: Information Anxiety 2, Que;; 2000, 308 s Kapferer, Jean-Noël: Strategic Brand Management. Creating and Sustaining Brand Equity Long Term, London 1997, 2nd edition, Kogan Page Business Books, 320 s 12.7 Artikler I tillegg vil manualer til dataprogram og annet teknisk utstyr være pensum. Kunsthøgskolen i Oslo / MA Design 13

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i dans/ program in Dance 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 30.01.13 Akkreditert av NOKUT 30.01.14 Innholdsfortegnelse: DEL 1... 2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet

Detaljer

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Avdeling for Ledelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring 1 1.1 Om programmet 1 1.2 Forenklet studieplan 2 1.3 Læringsutbytte

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Forord. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, September 2011 versjon 1.0. Studiet er godkjent av NOKUT 21.12.

Forord. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, September 2011 versjon 1.0. Studiet er godkjent av NOKUT 21.12. Forord Dette dokumentet er Studieplan Historiske Grøntanlegg. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt læreplaner i hvert av fagene. Del 1 tar blant annet for seg informasjon

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Studieplan for Grønn Fagskole

Studieplan for Grønn Fagskole Studieplan for Grønn Fagskole Toårig fagskoleutdanning for gartnere og blomsterdekoratører 2005 1 Forord Vedlegg 2.2.2a Vi har valgt å kalle hele dette dokumentet for Studieplan for Grønn Fagskole. Dokumentet

Detaljer

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill Spilldesign Studieplan Avdeling for Film, TV og spill Innhold Innhold... i 1... Innledning Spilldesign... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Design avgangsutstilling juni 2013. Avdeling for Design: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014

Design avgangsutstilling juni 2013. Avdeling for Design: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014 Design avgangsutstilling juni 2013 Avdeling for Design: Kvalitetsrapport 2013 Dato 08.11.2013 Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2011 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/62 Dato

Detaljer

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Areal og eiendom Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom å akkreditere

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Kreativ markedskommunikasjon Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Campus Kristiania- Norges Kreative Fagskole Kreativ

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012

Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 Avdeling for design Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 Kunsthøgskolen i Oslo - Kvalitetsrapport 2011 Plan 2012 side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Innledning - kort oppsummering... 3 1. Utdanning... 6 1.1 Studietilbud...

Detaljer