SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON"

Transkript

1 312 Studiehåndboka for humanistiske fag SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON BACHELOR - STUDIERETNING EMNEGRUPPE STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om studieretning i språklig kommunikasjon Studiet av språklig kommunikasjon gir bakgrunn for å analysere og vurdere kommunikasjon og problemer knyttet til kommunikasjon på ulike praktiske områder - i utdanning, arbeidsliv og medier. Vi tar utgangspunkt i spørsmål som: Hva gjør vi når vi samtaler- og hva gjør samtaler med oss? Hva er det som skjer når vi ikke kommuniserer godt? Hvordan kan vi kommunisere bedre? Hvordan lærer vi språk? Hvordan utvikler vi kommunikasjonsferdigheter? Hva er forskjellen på institusjonell og hverdagslig kommunikasjon? Hvilken rolle spiller språkbruk for eksempel i helsevesenet? Hvordan kan kommunikasjonsstudier være kulturanalyse? Synes du slike spørsmål er interessante, vil faget være relevant for deg. Faget er rettet inn mot praktiske oppgaver og problemer med tilegnelse og bruk av språk i samhandling med andre. Studiet bygger på forskning i anvendt språkvitenskap, hvor tilnærmingsmåten er bred og tverrfaglig. Vi bruker både humanistiske og samfunnsfaglige tilnærmingsmåter. Vi ser teori og praksis i lys av hverandre og samarbeider derfor med praktikere i skole, media, næringsliv og forvaltning. Som student hos oss vil du lære å: Analysere språklig kommunikasjon. Vurdere både populæroppfatninger om kommunikasjon og forskning om kommunikasjon kritisk. Bruke og vurdere ulike kommunikasjonsteknologier. Utvikle bedre opplegg for formidling, undervisning eller behandling. Yrkesmuligheter Har du greie på språklig kommunikasjon, har du en kompetanse som kan brukes i mange yrker. Studiet gir deg bakgrunn for å undervise i faget Kommunikasjon og kultur i den videregående skolen, samt bli en ressursperson i språk- og kommunikasjonsyrker i utdanning, forlag, media, forvaltning, næringsliv, forskning og utviklingsarbeid.

2 SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON 313 EMNEOVERSIKT Emner bachelornivå Emnekode Emnetittel Studiepoeng Emner på basisnivå Semester Adgangsregulering AVS1114 Skriftlig kommunikasjon: Prosess og praksis 15 Vår AVS1115 Anvendt språkvitenskap i studier av språklig 15 Høst kommunikasjon AVS1118 Muntlig kommunikasjon: Mangfold og mønstre 15 Vår Emner på fordypningsnivå AVS2215 Språk, kjønn og etnisitet 15 Høst 1) AVS2217 Språklig kommunikasjon i utdanning og arbeidsliv 15 Høst 2) AVS2235 Tekstanalyse og tekstutvikling 15 Vår AVS2232 Norsk som andrespråk: Et sosiolingvistisk perspektiv 15 Vår AVS2233 Uttale-undervisning: Norsk som andrespråk 7,5 Høst 1) AVS2215 Språk, kjønn og etnisitet blir undervist annethvert år f.o.m. høstsemesteret AVS2215 inngår også som et valgfritt emne i fordypning i medievitenskap. Emnet undervises ikke studieåret 2010/ ) AVS2217 Språklig kommunikasjon i utdanning og arbeidsliv blir undervist annethvert år f.o.m. høstsemesteret Også emner i norsk som andrespråk kan inngå i fordypning i språklig kommunikasjon, se egen studieplan for norsk som andrespråk. Obligatoriske emner er merket med uthevet skrift Emner masternivå Emnekode Emnetittel Studiepoeng Semester AVS3304 Styrt selvstudium 7,5 Vår AVS3305 Metoder i språklig kommunikasjon 15 Høst AVS3306 Språklig kommunikasjon: Fag og felt 15 Høst AVS3307 Kommunikasjonsforskning og vitenskapsteori 15 Vår AVS3390 Masteroppgave i språklig kommunikasjon 60 Høst/Vår Ja 1) 1) Adgang til AVS3390 forutsetter opptak til masterprogrammet i språklig kommunikasjon. Adgangsregulering Det er kun mulig å få uttelling i studiepoeng for ett og samme emne én gang. Det er ikke anledning til å bruke en allerede benyttet emnekode til eksamen med nytt pensum. Dette er spesielt viktig å merke seg med hensyn til emner med generelle emnetitler, hvor emnenes innhold kan variere fra et semester til et annet. En ny eksamensmelding i en emnekode som allerede er benyttet vil derfor telle som forsøk på forbedring av karakter i emnet som har denne koden, hvis emnet allerede er bestått.

3 314 Studiehåndboka for humanistiske fag BACHELORNIVÅ: STUDIERETNING I SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON Mål og innhold Studiet skal gi praktisk og teoretisk kompetanse i å: Analysere språklig kommunikasjon, oftest med sikte på forbedring. Vurdere populære oppfatninger om kommunikasjon, språklæring, kommunikasjonsteknologi og språkundervisning. Bruke og vurdere ulike kommunikasjonsteknologier. Utvikle begrunnede opplegg for bedre kommunikasjon/formidling/opplæring. Vurdere undervisningsplaner, læreverk, undervisningsmetoder og vurderingsformer. Vurdere forsknings- og utviklingsarbeid. Studiet gir deg basisutdanning i språklig kommunikasjon (anvendt språkvitenskap). Det gir teoretisk og praktisk innsikt i muntlig og skriftlig kommunikasjon, inkl. kommunikasjon i elektroniske medier, og hvordan denne kan forbedres når dette trengs. Studiet gir oversikt over utvalgte fagområder og praktisk erfaring med arbeidsmetoder og analyse. Oppbygning og struktur En fordypning i språklig kommunikasjon er normalt på 90 studiepoeng. I det første semesteret er det vanlig å ta basisemnet AVS1115 Anvendt språkvitenskap i studier av språklig kommunikasjon, som gir et overblikk og noen teoretiske perspektiver på faget. I andre semester tas AVS1114 Skriftlig kommunikasjon: prosess og praksis, der du og medstudentene fordyper dere i skriftlig kommunikasjon, og AVS1118 Muntlig kommunikasjon: Mangfold og mønstre, som fører meningsbegrepet over i praktiske studier av språklig kommunikasjon. Deretter tas påbygningsemnene AVS2215 Språk, kjønn og etnisitet, AVS2217 Språklig kommunikasjon i utdanning og arbeidsliv og AVS2235 Tekstanalyse og tekstutvikling (alle på 15 studiepoeng). Studenter som ønsker en mindre fordypning på 82,5 studiepoeng, erstatter ett av emnene AVS2215, AVS2217 eller AVS2235 med enten AVS2233 eller AVS2234. En annen mulighet er å bygge på basisemnene med minst 37,5 studiepoeng i norsk som andrespråk. Dette forutsetter imidlertid at man i tillegg tar norsk som støttefag. Tabellene nedenfor viser mulig oppbygging av en bachelorgrad med fordypning i språklig kommunikasjon:

4 SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON 315 Bachelor med fordypning i språklig kommunikasjon Semester 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng 6 V Støttefag Støttefag 5 H Støttefag AVS2217 Språklig kommunikasjon i utdanning og arbeidsliv 1) 4 V Perspektivemne Valgfri del AVS2235 Tekstanalyse og tekstutvikling 1) 3 H AVS2215 Språk, kjønn og etnisitet 1) Valgfri del 2 V AVS1114 Skriftlig kommunikasjon: Prosess og praksis 1 H Ex. phil.: EXPH0001 Filosofi og vitenskapsteori Ex. fac.: EXFAC0003 Språk og litteratur AVS1118 Muntlig kommunikasjon: Mangfold og mønstre AVS1115 Anvendt språkvitenskap i studier av språklig kommunikasjon 1) Studenter som ønsker en fordypning på 82,5 studiepoeng erstatter ett av emnene AVS2215, AVS2217 eller AVS2235 med enten AVS2233 eller AVS2234. Emner i norsk som andrespråk kan også inngå, se informasjon under samt egen studieplan for norsk som andrespråk. AVS2215 og AVS2217 undervises annethvert år. Høsten 2010 undervises AVS2217. Følgende emner inngår i en fordypning på 90 sp i språklig kommunikasjon Basisemner (45 sp) AVS1114 Skriftlig kommunikasjon: Prosess og praksis (15 sp) AVS1115 Anvendt språkvitenskap i studier av språklig kommunikasjon (15 sp) AVS1118 Muntlig kommunikasjon: Mangfold og mønstre (15 sp) Fordypnings-/påbygningsemner (45 sp*): AVS2215 Språk, kjønn og etnisitet (15 sp) AVS2217 Språklig kommunikasjon i utdanning og arbeidsliv (15 sp) AVS2235 Tekstanalyse og tekstutvikling (15 sp) *) Studenter som ønsker fagfordypning på 82,5 sp, i språklig kommunikasjon, erstatter ett av emnene i rekken AVS2215, AVS2217 og AVS2235 med AVS2233 eller AVS2234 på 7,5 sp. Emner i norsk som andrespråk kan også velges som fordypningsemner forutsatt at man i tillegg tar nordisk støttefag. Dersom man i stedet for AVS2215, AVS2217 og AVS2235 tar 37,5 studiepoeng fra listen under, får man fordypning i språklig kommunikasjon med norsk som andrespråk. Se studieplanen for norsk som andrespråk for mer informasjon. AVS2219 Tverrspråklige emner: Norsk som andrespråk (15 sp) AVS2232 Norsk som andrespråk: Et sosiolingvistisk perspektiv (15 sp) AVS2233 Uttale-undervisning: Norsk som andrespråk (7,5 sp) AVS2234 Språklæring: Norsk som andrespråk (7,5 sp) NORD2311 Variasjon, struktur og teori: Norsk som andrespråk (7,5 sp) NORD2312 Litterære kulturmøter og kulturell identitet: Norsk som andrespråk (7,5 sp)

5 316 Studiehåndboka for humanistiske fag STØTTEFAG Støttefagsordning Alle fag-/disiplinbaserte bachelorprogram ved HF inneholder fra og med studieåret 2008/ 2009 krav om et obligatorisk støttefag i tillegg til kravet om fordypning. Støttefaget er en emnegruppe som består av 45 studiepoeng, og skal hentes fra et annet fag enn det faget du har fordypning innenfor. Støttefagsordningen innenfor de enkelte studieprogrammene fremgår av studieplanen for de ulike programmene og består av obligatoriske, fritt valgte eller anbefalte støttefagsgrupper på 45 studiepoeng. Instituttet anbefaler følgende støttefag: Anbefalte støttefag er enten fonetikk, lingvistikk, norsk som andrespråk, medievitenskap, psykologi, sosiologi, sosialantropologi eller en av de to støttefagspakkene i tverrfaglige kulturstudier (Studier av teknologi, kunnskap og samfunn - STS eller Kultur- og kjønnsstudier - KKS). Vi gjør oppmerksom på at AVS2215 tidligere har inngått i den ene støttefagspakke i KKS. Emnet kan ikke inngå både i fordypningen i språklig kommunikasjon og i støttefaget i KKS. Alle støttefag ved HF, samt emnekombinasjoner på 45 studiepoeng i samfunnsvitenskapelige fag er imidlertid godkjent som støttefag i en bachelorgrad med fordypning i språklig kommunikasjon. Liste over godkjente støttefag fra HF samt SVT-fakultetet finnes i et eget kapittel i studiehåndboka. Andre emnekombinasjoner på 45 sp fra andre fakultet, eller ekstern utdanning, kan godkjennes etter søknad. Følgende emner inngår i et støttefag i språklig kommmunikasjon: AVS1114 Skriftlig kommunikasjon: Prosess og praksis (15 sp) AVS1115 Anvendt språkvitenskap i studier av språklig kommunikasjon (15 sp) AVS1118 Muntlig kommunikasjon: mangfold og mønstre (15 sp). Utenlandsopphold Det er mange alternativer for studenter som ønsker å ta deler av sine studier i utlandet. NTNU har utvekslingsavtaler med universiteter både i og utenfor Europa, og det er også mulig å reise som "free mover" utenfor slike avtaler. Nærmere informasjon finnes på NTNUs nettsider: Det er mulig å ta deler av bachelorgraden (fortrinnsvis på fordypningsemnenivå) samt deler av mastergraden i utlandet. Det eksisterer utvekslingsavtaler mellom instituttetene og flere universitet i Europa gjennom for eksempel NORDPLUS og Erasmussamarbeidet. Ta kontakt med Institutt for språk og kommunikasjonsstudier for mer informasjon. EMNEGRUPPE Studenter som ønsker et kortvarig studium i språklig kommunikasjon, anbefales å ta følgende emner på til sammen 60 studiepoeng (emnegruppen fører ikke frem til grad): Semester 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng 2 V AVS1114 Skriftlig kommunikasjon: Prosess og praksis 1 H AVS1115 Anvendt språkvitenskap i studier av språklig kommunikasjon AVS1118 Muntlig kommunikasjon: Mangfold og mønstre LING1105 Innføring i språkvitenskap

6 SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON 317 MASTER I SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON Mål og innhold Mastergrad i språklig kommunikasjon skal gi stor faglig dybde og gjøre studenter i stand til å drive selvstendig forskning og utviklingsarbeid. Graden kvalifiserer til videre doktorgradsstudium. Samtidig får studentene solid grunnlag for ulike yrkeskarrierer hvor kravet til innsikt i språklig kommunikasjon er særlig store. Programmet bygger på vitenskapsfaget anvendt språkvitenskap. Et sentralt mål for programmet er at studenter skal kunne plassere aktuell forskning og utvikling i en teoretisk og faghistorisk sammenheng, som grunnlag for kritisk refleksjon og utvikling av egen fagposisjon. Et annet sentralt mål er at studentene skal få teoretisk og metodisk fordypning som gir grunnlag for egen forskning på et utvalgt område. Et tredje sentralt mål er at studentene skal tilegne seg kompetanse i ulike former for faglig fremstilling. Programmet omfatter: Studier av vitenskapsteori og kommunikasjonsteori. Studier av faghistorie og status på ulike felter i anvendt språkvitenskap. Fordypning i et selvvalgt faglig område. Selvstendig forskning under veiledning. Trening i ulike former for faglig framlegging. Opptakskrav Opptak til mastergradsstudiet i språklig kommunikasjon krever fullført bachelorgrad med fordypning i språklig kommunikasjon, eller tilsvarende godkjent utdanning. Det stilles i tillegg krav om middelkarakteren C eller bedre i det faglige opptaksgrunnlaget (fagfordypningen). Gjennomføring av mastergraden Masterstudiet er ordnet som et heltidsstudium med to års normert studietid. Normal studiebelastning for ett semester er beregnet til 30 studiepoeng (60 studiepoeng per studieår), og masteroppgaven er beregnet til to semester. Studenter som ikke planlegger å studere på heltid (det vil si gjøre avtale om deltid), eller som av andre grunner (for eksempel sykdom eller permisjon) ikke vil bli ferdig i løpet av fire semestre, må kontakte Institutt for språk og kommunikasjonsstudier så tidlig som mulig. Det er anledning til å avlegge masterstudiet som deltidsstudium over fire år med minimum 50 prosent av normert studieprogresjon. Søknad om deltidsstudier sendes til instituttet. Studenter som ønsker å studere på deltid, må få dette godkjent etter søknad til instituttet. Søknad om permisjon sendes også til instituttet. Permisjon og deltidsstudier er hjemlet i Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), med utfyllende regler for Det humanistiske fakultet, som finnes i et eget avsnitt i studiehåndboken. Deltidsstudier og permisjoner er også nedfelt i masteravtalen, som alle masterstudenter skal inngå i løpet av sitt første semester (innen 15. september ved opptak i høstsemesteret/15. februar ved opptak i vårsemesteret). Oppbygning og struktur De to første semestrene i masterstudiet består av emner, inkludert et tverrfaglig fellesemne, som gir et teoretisk og metodisk grunnlag for et selvstendig forskningsarbeid (masteroppgaven). De to siste semestrene er viet dette forskningsarbeidet. Første fase av dette arbeidet har oftest fokus på design,

7 318 Studiehåndboka for humanistiske fag litteraturstudier og datainnsamling. Andre fase har gjerne fokus på analyse og tolkning, samt ferdigskriving av oppgaven. Master i språklig kommunikasjon Semester 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng 4 V AVS3390 Masteroppgave i språklig kommunikasjon 3 H AVS3390 Masteroppgave i språklig kommunikasjon 2 V AVS3307 Kommunikasjonsforskning og vitenskapsteori AVS3304 Styrt selvstudium Eksperter i team 1 H AVS3305 Metoder i språklig kommunikasjon AVS3306 Språklig kommunikasjon: Fag og felt Eksperter i team (EiT) Eksperter i team er et prosjektbasert obligatorisk fellesemne i mastergraden. Emnet er på 7,5 studiepoeng, og er felles for alle som avlegger mastergrad ved NTNU. Hvert Eksperter i team-emne kalles landsby. Emnet skal fokusere på problembasert læring og tverrfaglig samarbeid om reelle problemstillinger for samfunn og næringsliv. Emnet er i studieplanen lagt til andre semester (vårsemester), men kan alternativt tas i fjerde semester (vårsemester) dersom det passer bedre inn i den individuelle utdanningsplanen. Det er obligatorisk oppmøte hver onsdag i hele vårsemesteret, eller over en konsentrert periode (maks. fravær inntil fire ganger). Studentene melder sine landsbyønsker på Studentweb innen gitte frister. Se nærmere beskrivelse av Eksperter i team i eget avsnitt i studiehåndboka, samt på EiTs egne nettsider: Mastergradskarakter Ved fastsetting av samlet karakter for mastergraden teller Eksperter i team: 1/16 AVS3304: 1/16 AVS3305: 2/16 AVS3306: 2/16 AVS3307: 2/16 AVS3390: 8/16 Alle delvurderingene må være bestått. Frist for levering av masteroppgaven i vårsemesteret er 1. mai og i høstsemesteret 15. oktober. VURDERINGSFORMER Emnene ved instituttet tar i bruk varierte vurderingsformer som mappevurderinger, prosjekter, semesteroppgaver, analyseverksted, gruppearbeid og skriftlige og muntlige presentasjoner. Se emnebeskrivelsene i nettutgaven av studiehåndboka. Frister Frister for innlevering av eksamensoppgaver publiseres hvert semester i eksamensdag-oversikten på NTNU sine nettsider:

8 SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON 319 Se ellers informasjon om frister for innlevering av obligatorisk aktivitet på It s:learning. OVERGANGSORDNINGER Faglig overlapp, det vil si sammenfall i faglig innhold mellom emner fremgår av emnebeskrivelsen til hvert enkelt emne. Faglig overlapp gir reduksjon i studiepoeng. Studenter som har eksamen i eldre emner fra tidligere studieplaner, bør derfor undersøke om det er studiepoengreduksjoner mellom disse emnene og nåværende emner (med nye emnekoder). Kontakt studiekonsulent ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier i slike tilfeller. Dersom en avlegger eksamen i to emner som har studiepoengreduksjon mellom seg, vil studenten få hel eller delvis studiepoengreduksjon på vitnemålet, alt etter graden av overlapp. Bachelor Emner fra tidligere studieplaner i språklig kommunikasjon vil kunne videreføres i bachelorgraden. Det må søkes om godkjenning i hvert enkelt tilfelle. Søknaden sendes instituttet. Overgangsordning fra studieplanen i språklig kommunikasjon for 2008/2009 og 2009/ 2010: Basisemnene AVS1113 og AVS1117 legges ned fra studieåret 2010/2011, og erstattes av basisemnene AVS1114 og AVS1118. Studenter som har tatt emnekombinasjonen AVS1113, AVS1115 og AVS1117 i henhold til gjeldende studieplan for språklig kommunikasjon for studieårene 2008/2009 og 2009/2010 trenger ikke søke instituttet om godkjenning. Studenter som har tatt ett av emnene AVS1113 og AVS1117 fra før, må få en individuell tilpasning innenfor ett av de nye emnene, for å unngå faglig overlapp: Studenter som ikke har avlagt AVS1113 tar AVS1114. Studenter som ikke har avlagt AVS1117 tar AVS1118. Innpassing av ekstern utdanning Når det gjelder innpassing av ekstern utdanning/eksamener fra utenlandske læresteder, henvises det til egen informasjon om gjeldende regler og frister for innpassing i studiehåndboka. Støttefagsordning Studenter tatt opp til et bachelorprogram ved Det humanistiske fakultet våren 2008 eller tidligere er unntatt fra krav om støttefag. Master Faglig overlapp, det vil si sammenfall i faglig innhold mellom emner fremgår av emnebeskrivelsen til hvert enkelt emne. EMNEBESKRIVELSER OG YTTERLIGERE INFORMASJON Du finner ytterligere informasjon om studietilbudet på Her finner du blant annet lenker til emnebeskrivelser og informasjon om jobbmuligheter og opptak. På kan du søke etter emner på tittel eller emnekode.

258 Studiehåndboka for humanistiske fag

258 Studiehåndboka for humanistiske fag 258 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 FONETIKK BACHELOR - STUDIERETNING EMNEGRUPPE STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om studieretningen i fonetikk Hvordan får vi til å snakke? Hvorfor snakker vi

Detaljer

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON 302 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON NB! Siste opptak til bachelor og master i språklig kommunikasjon var høsten 2012. Faget språklig kommunikasjon gir bakgrunn for

Detaljer

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON 326 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON BACHELOR - STUDIERETNING EMNEGRUPPE STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om studieretning i språklig kommunikasjon Studiet av språklig kommunikasjon

Detaljer

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON Faget språklig kommunikasjon gir bakgrunn for å analysere og vurdere kommunikasjon og problemer knyttet til kommunikasjon - i utdanning,

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

KUNSTHISTORIE BACHELOR - KUNSTHISTORIE - KUNST OG HÅNDVERK ÅRSSTUIDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER

KUNSTHISTORIE BACHELOR - KUNSTHISTORIE - KUNST OG HÅNDVERK ÅRSSTUIDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER KUNSTHISTORIE 143 KUNSTHISTORIE BACHELOR - KUNSTHISTORIE - KUNST OG HÅNDVERK ÅRSSTUIDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om kunsthistorie Kunsten studeres gjennom analyse av konkrete kunstverks estetiske utforming,

Detaljer

42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011

42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011 42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011 ARKEOLOGI BACHELOR STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om arkeologi Arkeologien studerer fortidens kultur- og samfunnsutvikling på grunnlag av fysiske etterlatenskaper

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 345 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) EMNER STØTTEFAG ÅRSSTUDIUM MASTER Kort om studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) Hvorfor blir

Detaljer

272 Studiehåndboka for humanistiske fag

272 Studiehåndboka for humanistiske fag 272 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 NORSK SOM ANDRESPRÅK Dagens Norge er et flerspråklig og flerkulturelt samfunn, og dette reflekteres på alle samfunnsnivåer. I skolen finner man et stort

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

KUNSTHISTORIE BACHELOR - KUNSTHISTORIE - KUNST OG HÅNDVERK ÅRSSTUIDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER

KUNSTHISTORIE BACHELOR - KUNSTHISTORIE - KUNST OG HÅNDVERK ÅRSSTUIDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER 154 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 KUNSTHISTORIE BACHELOR - KUNSTHISTORIE - KUNST OG HÅNDVERK ÅRSSTUIDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om kunsthistorie Kunsten studeres gjennom analyse av

Detaljer

BACHELOR STUDIERETNING ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER I FRANSK - STUDIERETNING FRANSK - STUDIERETNING FRANSK MED PROSJEKTORIENTERING

BACHELOR STUDIERETNING ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER I FRANSK - STUDIERETNING FRANSK - STUDIERETNING FRANSK MED PROSJEKTORIENTERING FRANSK 265 FRANSK BACHELOR STUDIERETNING ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER I FRANSK - STUDIERETNING FRANSK - STUDIERETNING FRANSK MED PROSJEKTORIENTERING Kort om studieretningen i fransk Fransk er et viktig

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING KULTURMINNEFORVALTNING 149 KULTURMINNEFORVALTNING BACHELOR EMNER MASTER Kort om studieprogrammet kulturminneforvaltning Kulturminner er så vel materielle som immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet

Detaljer

FONETIKK (TALEVITENSKAP)

FONETIKK (TALEVITENSKAP) Fonetikk 129 FONETIKK (TALEVITENSKAP) Hvordan får vi til å snakke? Hvorfor snakker vi som vi gjør? Hvordan klarer vi å oppfatte tale og gjenkjenne stemmer? Hvordan lages syntetisk tale? Hvordan hjelper

Detaljer

336 Studiehåndboka for humanistiske fag

336 Studiehåndboka for humanistiske fag 336 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 TYSK BACHELOR STUDIERETNING ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om studieretning i tysk Tysk er morsmål for omtrent 100 millioner mennesker i Europa.

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) 305 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Hvordan blir de slik, og ikke helt annerledes?

Detaljer

86 Studiehåndboka for humanistiske fag

86 Studiehåndboka for humanistiske fag 86 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011 FILMVITENSKAP OG MEDIEPRODUKSJON BACHELOR - FILMVITENSKAP - MEDIEPRODUKSJON EMNEGRUPPE MASTER Innledning Bachelorprogrammet består av to studieretninger:

Detaljer

TVERRFAGLIGE KULTURSTUDIER

TVERRFAGLIGE KULTURSTUDIER TVERRFAGLIGE KULTURSTUDIER 281 TVERRFAGLIGE KULTURSTUDIER MASTER - STUDIER AV TEKNOLOGI, KUNNSKAP OG SAMFUNN - KULTUR OG KJØNNSTUDIER STØTTEFAG EMNER Kort om studieprogrammet i tverrfaglige kulturstudier

Detaljer

FILM- OG MEDIEVITENSKAP MASTER

FILM- OG MEDIEVITENSKAP MASTER 104 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 FILM- OG MEDIEVITENSKAP MASTER Masterprogrammet har som mål å utdype studentens kunnskap om faget gjennom tiltagende spesialisering, med vekt på selvstendig

Detaljer

282 Studiehåndboka for humanistiske fag

282 Studiehåndboka for humanistiske fag 282 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 NORSK SOM ANDRESPRÅK Dagens Norge er et flerspråklig og flerkulturelt samfunn, og dette reflekteres på alle samfunnsnivåer. I skolen finner man et stort

Detaljer

KUNSTKRITIKK OG KULTURFORMIDLING

KUNSTKRITIKK OG KULTURFORMIDLING 162 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 KUNSTKRITIKK OG KULTURFORMIDLING MASTER Kort om kunstkritikk og kulturformidling Kunstkritikk og kulturformidling er et yrkesforberedende, tverrestetisk

Detaljer

Norsk som andrespråk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i nordisk og litteraturvitenskap.

Norsk som andrespråk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i nordisk og litteraturvitenskap. 256 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 NORSK SOM ANDRESPRÅK Dagens Norge er et flerspråklig og flerkulturelt samfunn, og dette reflekteres på alle samfunnsnivåer. I skolen finner man et stort

Detaljer

MASTER I EUROPASTUDIER

MASTER I EUROPASTUDIER 96 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 MASTER I EUROPASTUDIER EMNER MASTER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER MED PROSJEKTORIENTERING Mål og innhold

Detaljer

TVERRFAGLIGE KULTUR- OG KJØNNSSTUDIER (KKS)

TVERRFAGLIGE KULTUR- OG KJØNNSSTUDIER (KKS) Tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier (KKS) 311 TVERRFAGLIGE KULTUR- OG KJØNNSSTUDIER (KKS) Vi kan ikke snakke særlig meningsfullt om kjønn, seksualitet og likestilling i dagens Norge uten å ta med at

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 304 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Og hvordan blir det slik, og ikke helt annerledes? På hvilken

Detaljer

144 Studiehåndboka for humanistiske fag

144 Studiehåndboka for humanistiske fag 144 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 HISTORIE Historie er faget om fortiden. Faget handler om å forstå og forklare hvordan og hvorfor verden har blitt som den er, og hvordan ulike sider av

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

NORSK SOM ANDRESPRÅK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur

NORSK SOM ANDRESPRÅK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Norsk som andrespråk 283 NORSK SOM ANDRESPRÅK Studieplan for studieåret 2017 2018. Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Dagens Norge er et flerspråklig og flerkulturelt

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING 162 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær eller fjern fortid. De er kilder til kunnskap

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 276 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Hvordan blir de slik, og ikke helt annerledes?

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

84 Studiehåndboka for humanistiske fag BACHELOR I EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK EMNER

84 Studiehåndboka for humanistiske fag BACHELOR I EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK EMNER 84 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 EUROPASTUDIER BACHELOR I EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK EMNER Kort om europastudier med fremmedspråk I et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked er det

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 98 MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

320 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 BACHELOR STUDIERETNING (INTERNASJONALT SAMARBEID) ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG

320 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 BACHELOR STUDIERETNING (INTERNASJONALT SAMARBEID) ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG 320 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 SPANSK BACHELOR STUDIERETNING (INTERNASJONALT SAMARBEID) ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

MEDIEVITENSKAP BACHELOR - VISUELL KULTUR - MEDIER OG SAMFUNN EMNEGRUPPE STØTTEFAG MASTER BACHELOR

MEDIEVITENSKAP BACHELOR - VISUELL KULTUR - MEDIER OG SAMFUNN EMNEGRUPPE STØTTEFAG MASTER BACHELOR MEDIEVITENSKAP - 197 MEDIEVITENSKAP BACHELOR - VISUELL KULTUR - MEDIER OG SAMFUNN EMNEGRUPPE STØTTEFAG MASTER Medievitenskap er studiet av medienes rolle i kultur og samfunn. Studiet består av emner fra

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

288 Studiehåndboka for humanistiske fag

288 Studiehåndboka for humanistiske fag 288 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 RELIGIONSVITENSKAP Over hele verden har religioner bidratt til å forme kulturer og samfunn og omvendt. For befolkningsgrupper verden over har tro og livstolkning

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

312 Studiehåndboka for humanistiske fag Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

312 Studiehåndboka for humanistiske fag Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 312 Studiehåndboka for humanistiske fag 2014 2015 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG SIDE 47 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningen Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

BACHELOREMNER I STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN. Emneoversikt

BACHELOREMNER I STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN. Emneoversikt 306 Studiehåndboka for humanistiske fag 2017 2018 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Studieplan for studieåret 2017 18. Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for tverrfaglige

Detaljer

FONETIKK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur

FONETIKK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Fonetikk 131 FONETIKK Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Hvordan får vi til å snakke? Hvorfor snakker vi som vi gjør?

Detaljer

MEDIEVITENSKAP BACHELORGRAD MASTERGRAD HVA ER MEDIEVITENSKAP?

MEDIEVITENSKAP BACHELORGRAD MASTERGRAD HVA ER MEDIEVITENSKAP? SIDE 86 BACHELORGRAD MASTERGRAD HVA ER? Vi lever i et samfunn som gjerne omtales som et medie- og/eller informasjonssamfunn. Dette har sammenheng med en stadig økende mediebruk, og at mediene spiller en

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Varighet: 2 års fulltidsstudier (120 studiepoeng) Gradstittel: Master i film- og medievitenskap, studieretning filmvitenskap eller medievitenskap

Varighet: 2 års fulltidsstudier (120 studiepoeng) Gradstittel: Master i film- og medievitenskap, studieretning filmvitenskap eller medievitenskap Film- og medievitenskap master 95 FILM- OG MEDIEVITENSKAP MASTER Studieplan for studieåret 2017 2018. Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for kunst- og medievitenskap Varighet: 2

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG SIDE 52 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

318 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i språk og litteratur.

318 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i språk og litteratur. 318 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR

NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR 268 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Det norske språket og den norske kulturen er et levende og fascinerende felt. Gjennom en 2000 år lang historie har norsk kultur

Detaljer

168 Studiehåndboka for humanistiske fag BACHELOR MED FORDYPNING I KUNSTHISTORIE

168 Studiehåndboka for humanistiske fag BACHELOR MED FORDYPNING I KUNSTHISTORIE 168 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 KUNSTHISTORIE Kunsthistorie er faget om kunsten i fortid og nåtid. Faget handler om å forstå hvorfor kunsten er blitt som den er, og hvordan ulike kunstneriske

Detaljer

FILM- OG VIDEOPRODUKSJON

FILM- OG VIDEOPRODUKSJON Film- og videoproduksjon 83 FILM- OG VIDEOPRODUKSJON Film- og fjernsynsuttrykk produseres i dag i stort omfang, og presenteres i stadig nye sammenhenger. De audiovisuelle mediene representerer for mange

Detaljer

30 Studiehåndboka for humanistiske fag

30 Studiehåndboka for humanistiske fag 30 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 ARKEOLOGI I faget arkeologi studeres kultur- og samfunnsutvikling på grunnlag av de fysiske etterlatenskapene av menneskelige handlinger. Arkeologi omfatter

Detaljer

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER SIDE 15 ÅRSSTUDIER Årsstudier er et eget studieprogram på ett år (60 studiepoeng) fra ett eller flere fagområder. I noen årsenheter er alle emnene obligatoriske, mens du i andre kan velge mellom flere

Detaljer

LIKESTILLING OG MANGFOLD Studieplan for studieåret Vedtatt av det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for tverrfaglige kulturstudier

LIKESTILLING OG MANGFOLD Studieplan for studieåret Vedtatt av det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for tverrfaglige kulturstudier 228 Studiehåndboka for humanistiske fag 2017 2018 LIKESTILLING OG MANGFOLD Studieplan for studieåret 2017 18 Vedtatt av det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for tverrfaglige kulturstudier At

Detaljer

138 Studiehåndboka for humanistiske fag

138 Studiehåndboka for humanistiske fag 138 Studiehåndboka for humanistiske fag 2014 2015 HISTORIE Historie er fagstudiet om fortidens mennesker og samfunn. Faget handler om å forstå og forklare endring og kontinuitet i forskjellige kulturer

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

NORDISK BACHELOR - STUDIERETNING ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER

NORDISK BACHELOR - STUDIERETNING ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER NORDISK 301 NORDISK BACHELOR - STUDIERETNING ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om studieretning i nordisk Det norske språket og den norske kulturen er et levende og fascinerende felt. Gjennom en 2000

Detaljer

HISTORIE BACHELOR STUDIERETNING HISTORIE BACHELOR - HISTORIE - ANTIKKENS KULTUR ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER - HISTORIE - KLASSISKE FAG

HISTORIE BACHELOR STUDIERETNING HISTORIE BACHELOR - HISTORIE - ANTIKKENS KULTUR ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER - HISTORIE - KLASSISKE FAG HISTORIE - STUDIERETNING HISTORIE 133 HISTORIE BACHELOR - HISTORIE - ANTIKKENS KULTUR ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER - HISTORIE - KLASSISKE FAG BACHELOR Bachelorprogrammet i historie er delt i to studieretninger:

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 283 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning SIDE 279 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.01.07. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap

Detaljer

SPANSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur

SPANSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Spansk 297 SPANSK Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og Spansk er et verdensspråk i fremmarsj, og i dag er spansk morsmålet til nesten

Detaljer

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 76 FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud

Detaljer

NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR

NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR 258 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Det norske språket og den norske kulturen er et levende og fascinerende felt. Gjennom en 2000 år lang historie har norsk kultur

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 313 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.02.06. BACHELOR I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap tar sikte på (1) å

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG SIDE 55 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

216 Studiehåndboka for humanistiske fag

216 Studiehåndboka for humanistiske fag 216 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 MUSIKKVITENSKAP BACHELOR EMNEGRUPPE STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om studieprogrammet musikkvitenskap Musikkvitenskap er et bredt kunnskapsområde som har

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING 154 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær og fjern fortid. De er kilder til kunnskap

Detaljer

Master i bevegelsesvitenskap

Master i bevegelsesvitenskap Master i bevegelsesvitenskap Denne studieplanen er gyldig for studenter som er tatt opp i studieåret 2017/2018. Studieplanen er godkjent av Fakultet for medisin og helsevitenskap 07.03.17. Fakta om studieprogrammet

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest FINANSIELL ØKONOMI SIDE 71 FINANSIELL ØKONOMI Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.12.2015. Studietilbud

Detaljer

TYSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur

TYSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur 316 Studiehåndboka for humanistiske fag 2017 2018 TYSK Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Tysk som universitetsfag omfatter

Detaljer

MEDIEVITENSKAP BACHELOR - VISUELL KULTUR - MEDIER OG SAMFUNN EMNEGRUPPE STØTTEFAG MASTER BACHELOR

MEDIEVITENSKAP BACHELOR - VISUELL KULTUR - MEDIER OG SAMFUNN EMNEGRUPPE STØTTEFAG MASTER BACHELOR MEDIEVITENSKAP - 183 MEDIEVITENSKAP BACHELOR - VISUELL KULTUR - MEDIER OG SAMFUNN EMNEGRUPPE STØTTEFAG MASTER Medievitenskap er studiet av medienes rolle i kultur og samfunn. Studiet består av emner fra

Detaljer

ARKEOLOGI BACHELOR I ARKEOLOGI

ARKEOLOGI BACHELOR I ARKEOLOGI 36 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 ARKEOLOGI I faget arkeologi studeres kultur- og samfunnsutvikling på grunnlag av de fysiske etterlatenskapene av menneskelige handlinger. Arkeologi omfatter

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Studieplan Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Gjelder fra og med høsten 2013 Oppnådd grad ved fullført studium Master

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

FILM- OG VIDEOPRODUKSJON

FILM- OG VIDEOPRODUKSJON 90 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 FILM- OG VIDEOPRODUKSJON Film- og fjernsynsuttrykk produseres i dag i stort omfang, og presenteres i stadig nye sammenhenger. De audiovisuelle mediene representerer

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING 154 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær og fjern fortid. De er kilder til kunnskap

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

FILM- OG VIDEOPRODUKSJON

FILM- OG VIDEOPRODUKSJON 90 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 FILM- OG VIDEOPRODUKSJON Film- og fjernsynsuttrykk produseres i dag i stort omfang, og presenteres i stadig nye sammenhenger. De audiovisuelle mediene representerer

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for historiske studier.

KULTURMINNEFORVALTNING Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for historiske studier. Kulturminneforvaltning 163 KULTURMINNEFORVALTNING Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for historiske studier. Kulturminner er materielle og immaterielle

Detaljer

266 Studiehåndboka for humanistiske fag

266 Studiehåndboka for humanistiske fag 266 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 NORDISK Det norske språket og den norske kulturen er et levende og fascinerende felt. Gjennom en 2000 år lang historie har norsk kultur vært i dialog med

Detaljer

RELIGIONSVITENSKAP Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for filosofi og religionsvitenskap

RELIGIONSVITENSKAP Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for filosofi og religionsvitenskap 288 Studiehåndboka for humanistiske fag 2017 2018 RELIGIONSVITENSKAP Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for filosofi og religionsvitenskap Over

Detaljer

BACHELOR MED FORDYPNING I NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR

BACHELOR MED FORDYPNING I NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Nordisk språk og litteratur 241 NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Det norske språket og den norske kulturen er et levende og fascinerende felt. Gjennom en 2000 år lang historie har norsk kultur vært i dialog

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminneforvaltning 165 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær eller fjern fortid. De er kilder til kunnskap og opplevelse for

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

STUDIET OG GRADER 15 STUDIET OG GRADER

STUDIET OG GRADER 15 STUDIET OG GRADER 15 BACHELORGRADER Alle bachelorgrader skal tilfredsstille følgende krav: Fullførte eksamener på minimum 180 studiepoeng eller 3 års fulltidsstudier Fellesemner på minst 22,5 studiepoeng Det skal inngå

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

74 Studiehåndboka for humanistiske fag

74 Studiehåndboka for humanistiske fag 74 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 DRAMA OG TEATER BACHELOR EMNEGRUPPE MASTER Kort om drama og teater Drama og teater omfatter et bredt spekter av uttrykksformer som bygger på spill og agering.

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

52 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012

52 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 52 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 ARKEOLOGI BACHELOR STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om arkeologi Arkeologi studerer kultur- og samfunnsutvikling på grunnlag av fysiske etterlatenskaper av menneskelige

Detaljer

AFRIKASTUDIER. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I AFRIKASTUDIER BACHELORPROGRAM I AFRIKASTUDIER EMNER I AFRIKASTUDIER

AFRIKASTUDIER. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I AFRIKASTUDIER BACHELORPROGRAM I AFRIKASTUDIER EMNER I AFRIKASTUDIER AFRIKASTUDIER Vedtatt av Styret ved NTNU 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 30.1.2015. Studietilbud AFRIKASTUDIER SIDE 19 ÅRSSTUDIUM I AFRIKASTUDIER

Detaljer

BACHELOR I EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK

BACHELOR I EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK Europastudier 75 EUROPASTUDIER Europastudier ved NTNU er et fler- og tverrfaglig studieområde hvor fagene fremmedspråk, historie og statsvitenskap møtes. Studiet gir politisk, historisk og språklig-kulturell

Detaljer