Innlegg ved Ergoterapeutene og Ergoterapeututdanningen i Oslo og Akershus sitt 60- årsjubileum. Førstelektor/prosjektleder forskning Hanne Tuntland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innlegg ved Ergoterapeutene og Ergoterapeututdanningen i Oslo og Akershus sitt 60- årsjubileum. Førstelektor/prosjektleder forskning Hanne Tuntland"

Transkript

1 Innlegg ved Ergoterapeutene og Ergoterapeututdanningen i Oslo og Akershus sitt 60- årsjubileum Førstelektor/prosjektleder forskning Hanne Tuntland

2 Behov for forskning på hverdagsrehabilitering på følgende områder (1) Brukernes tilfredshet, livskvalitet og funksjon Medarbeideres og pårørendes tilfredshet Økonomiske forhold ved etablering av hverdagsrehabilitering Dokumentere erfaring og utprøving av ulike modeller, verktøy og arbeidsformer tilpasset behovet i norske kommuner

3 Evidens status hverdagsrehabilitering Rapporter fra Frederica har funnet 13% reduksjon i kommunale kostnader basert på et før etter design (2-3). Ingen vitenskapelige publikasjoner om hverdagsrehabilitering i Scandinavia (1), ei heller internasjonalt (unntak «re-ablement») Det mangler kvalitative studier både av deltageres og ansattes erfaringer med å arbeide med hverdagsrehabilitering - og det mangler effektstudier av hverdagsrehabilitering på funksjonsnivå og kostnader.

4 Evidensstatus av annen type tverrfaglig hjemmerehabilitering/hjemmetilbud for en heterogen gruppe eldre personer Viktig forbehold: Gjelder ikke diagnosespesifikk rehabilitering. En Cochrane oversikt (2008) sammenligner sykehjem, versus sykehus og eget hjem når det gjelder rehabilitering av eldre. De fant ingen studier å inkludere, det vil si manglende evidens for effekt (4).

5 Fortsettelse evidensstatus. En RCT sammenligner tradisjonell hjemmebasert rehabilitering av eldre med institusjonsbasert rehabilitering. Studien finner ingen forskjeller mellom gruppene når det gjelder effekt på funksjon (5). En RCT sammenligner grupperehabilitering på institusjon med standard helsehjelp hjemme, finner at intervensjonsgruppen trenger mer personhjelp etter rehabilitering!!! (6). Konklusjon: Lite forskning, lite entydige resultater

6 En interessant norsk studie En ny studie (2012) sammenligner rehabilitering av eldre på distriktsrehabiliteringssenter med standard korttids rehabilitering på sykehjem (7). Resultat: Tverrfaglig, strukturert, intensiv døgnrehabilitering (i rehabsenter) øker de eldres evne til å mestre ADL og det i løpet av kortere tid, sammenlignet med standard korttids rehabilitering på sykehjem.

7 Dersom hverdagsrehabilitering har effekt - hva er de virksomme ingrediensene i denne multikomponentintervensjonen? Struktur? Planlagt, strukturert rehabilitering (individuell rehabiliteringsplan med jevnlig oppfølging). Brukerinvolvering? Klientsentrert tilnærming (COPM) Tidspunktet for igangsetting av rehabilitering? Tidlig intervensjon.

8 Fortsettelse - hva er virksomt i hverdagsrehabilitering? Tverrfaglig innsats? Bredde eller organisering. Flere årsverk? Mer ressurser når det gjelder terapeuter eller hjemmetrenere. Intensivitet i treningen? Daglig trening. Klinisk behandlingsmetode? Oppgaveorientert trening. Aktivitetenes art? Trening i dagliglivets aktiviteter, topdown-tilnærming. Andre forklaringer?

9 Forskergruppen vår Høgskolen i Bergen: Førstelektor/ Kari Hjelle, høgskolelektor Olbjørg Skutle, professor Birgitte Espehaug og førstelektor/ Hanne Tuntland Senter for omsorgsforskning Vest: Førsteamanuensis Oddvar Førland, førsteamanuensis Astri Drange Hole og professor Frode Fadnes Jacobsen Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter: Seniorforsker/ Ingvild Kjeken Haraldsplass diakonale Høgskole: Professor Herdis Alvsvåg Rokkansenteret, Universitetet i Bergen: Seniorforsker Egil Kjærstad

10 Kriterier for inklusjon av deltagere i studie 1-3 Nye søknader/henvisninger/henvendelser til hjemmebaserte tjenester eller søknad om mer bistand Reduksjon i funksjon i minst èn aktivitet Personer over 18 år med samtykkekompetanse Hjemmeboende Må beherske norsk skriftlig og muntlig

11 Kriterier for eksklusjon av deltagere i studie 1-3 Være vurdert til å ha behov for sykehjemsplass Være terminal syk Ha kognitiv svikt Ha behov for dag/døgnrehabilitering på institusjon

12 Studie 1 Problemstilling: Er hverdagsrehabilitering mer effektivt enn tradisjonell hjemmerehabilitering og hjemmetjenester når det gjelder endring av aktivitet og deltagelse for hjemmeboende eldre? Studiedesign: Randomisert kontrollert studie med 60 deltagere, 30 mottar hverdagsrehabilitering og 30 mottar standard hjemmebasert hjelp/rehabilitering. Vurdering ved baseline, 3 måneder og 9 måneder.

13 Fortsettelse studie 1 Utfallsmål og instrumenter: Aktivitet og deltagelse (COPM), mobilitet (Timed up and Go), håndstyrke (Jamar dynamometer) og generell helse (COOP/Wonka).

14 Studie 2 Problemstilling: Fører hverdagsrehabilitering til en mer effektiv kommunal ressursbruk sammenlignet med hjemmebasert rehabilitering og hjemmetjenester? Studiedesign: Samme RCT som i studie 1. Vurdering ved baseline, 3, 9 and 15 måneder. Utfall: Daglig registrering hjemme hos deltager av personalets tidsforbruk og type profesjon.

15 Randomisert kontrollert studie av effekt av hverdagsrehabilitering Informert samtykke Baselinekartlegging Randomisering Hjemmebesøk av prosjektmedarbeider Intervensjonsgruppe 30 deltagere Hverdagsrehabilitering Kontrollgruppe 30 deltagere Standard behandling Gjentatte hjemmebesøk som ledd i hverdagsrehabilitering eller øvrige hjemmetjenester, maks 3 mnd Kontroll ved 3 og 9 måneder Kontroll ved 3 og 9 måneder Hjemmebesøk av prosjektmedarbeider Kontroll ved 15 måneder Kontroll ved 15 måneder Innhenting av vedtaksdata fra forvaltningskontor

16 Studie 3 Problemstilling: Hvilke erfaringer har brukere ved deltagelse i hverdagsrehabilitering? Studiedesign: Individuelle intervju. Seks deltagere vil bli intervjuet to ganger i løpet av en periode på 4 måneder (under og etter rehabilitering). Fenomenologisk tematisert analyse.

17 Studie 4 Problemstilling: Hvilken betydning har hverdagsrehabilitering for de involverte ansatte, spesielt med hensyn til jobbtrivsel? Studiedesign: Fokusgruppeintervju med helsepersonell i to grupper. 4-6 personer med bachelorutdanning og 4-6 personer med lavere utdanning. To intervju i løpet av 3 måneder. Fenomenologisk tematisert analyse.

18 Plan for formidling av resultater Fire artikler i fagfellevurderte internasjonale tidsskrifter i Rapport med samlet fremstilling av erfaringer og resultater i Vossamodellen vurderes utarbeidet som dokumentasjon til landets kommuner. Endelig avgjørelse om dette er ikke tatt. Artikler i fagtidsskrift og presentasjon av resultater på nasjonale og internasjonale kongresser

19 Finansiering av forskningen FOU-tid tildelt av Høgskolen i Bergen Innvilget søknad til Ergoterapeutenes midler til forskning og fagutvikling til dekning av utgifter til reiser og kompetanseutvikling Hanne Tuntland 2011 og 2012 Kari Hjelle 2012 Søknad til Regionalt forskningsfond Vestlandet (finansiert av Norges Forskningsråd) til frikjøp av arbeidstid for forskere og prosjektmedarbeidere. Søknad ikke behandlet ennå.

20 Referanser 1. Prosjektgruppe hverdagsrehabilitering i Norge. Ergoterapeutene, Norsk sykepleierforbund, Norsk fysioterapeutforbund (2012). Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. 2. Kjellberg, P.K. (2010). Hverdagsrehabilitering i Fredericia kommune. 1. delevaluering. Notat udarbeidet til Fredericia Kommune. Dansk Sundhetsinstitut. 3. Kjellberg P.K., Ibsen R., Kjellberg J. (2011). Fra pleje og omsorg til rehabilitering. Viden og anbefalinger. Prosjekt Dansk Sundhetsinstitut. 4. Ward D., Drahota A., Gal D., Severs M., Dean TP. Care home versus hospital and own home environments for rehabilitation of older people (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD DOI: / CD pub2.

21 Fortsettelse referanser 5. Crotty M., Giles LC., Halbert J., Harding J., Miller M. Home versus day rehabilitation: a randomized controlled trial. Age and Ageing 2008, 37: Ollongquist K, Aaltonen T, Karppi S-L, Hinkka K. Network-based rehabilitation increases formal support of frail home-dwelling persons in Finland: randomised controlled trial. Health and Social Care, 2008; 16(2): Johansen I, Lindbaek M, Stanghelle JK, Brekke M. Structured community-based inpatient rehabilitation of older patients is better than standard primary health care rehabilitation an open comparative study. Disability & Rehabilitation, 2012; 34(24):

Abstracts til sesjonsprogram

Abstracts til sesjonsprogram Abstracts til sesjonsprogram organisert etter program Onsdag 18.9 kl 1600-1730 A2 BIDRAR ERGOTERAPEUTER TIL ARBEID FOR ALLE? Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? En skreddersydd

Detaljer

TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET

TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET Av Jill Hole og Jon-Håvard Hurum Sammendrag Jill Hole er spesialergoterapeut og jobber i Drammen kommune. Jon-Håvard Hurum er fysioterapeut og jobber i Kongsberg kommune.

Detaljer

Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis

Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis Det stilles økende krav til at ergoterapeuter arbeider

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428 Historikk DATO SBESKRIVELSE 204 06 02 2 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 4. Definisjoner... 4.. Revmatiske sykdommer... 4..2 Revmatologi... 5..3 Rehabilitering... 5..4 Rehabiliteringsforløp... 6

Detaljer

Abstracts til sesjonsprogram

Abstracts til sesjonsprogram Abstracts til sesjonsprogram organisert etter program Onsdag 18.9 kl 1600-1730 A1 HØYTRYKK/LAVTRYKK- OM TRYKKAVLASTNING Dansk trykmålingsundersøkelse 2012 i kontekst dynamisk/statisk trykaflastning i et

Detaljer

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Rapport fra Kunnskapssenteret nr 15 2014 Oversikt over systematiske oversikter Vi sammenfatter i denne rapporten resultater fra systematiske

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Presentasjoner fra Sentrene

Presentasjoner fra Sentrene Sykehjem som læringsmiljø Mari Wolff Skalvik Presentasjoner fra Sentrene Presentasjonen tar utgangspunkt i avhandlingen Nursing homes as learning environments: A study of experiences and perceptions of

Detaljer

Ta ikke en pille for alt som er ille. Det er andre måter å løse dette på. Omorganisert omsorg

Ta ikke en pille for alt som er ille. Det er andre måter å løse dette på. Omorganisert omsorg Rehabilitering i endring Ta ikke en pille for alt som er ille. Det er andre måter å løse dette på. SITATET fra Peter F. Hjort ble levert av statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg på REHAB 2014, som ble arrangert

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien

Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien Forskningsrapport Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien - En del av en nordisk multisenterstudie PROSJEKTORGANISASJON Prosjektledere i Trondheim Jorunn Lægdheim

Detaljer

Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Ved prosjektgruppe Hverdagsrehabilitering i Norge Nils Erik Ness, prosjektleder, Norsk Ergoterapeutforbund Toril Laberg, Norsk Ergoterapeutforbund Malene Haneborg

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. forskning02 14. Sykepleien. Tannhelse etter hjerneslag

SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. forskning02 14. Sykepleien. Tannhelse etter hjerneslag forskning 02 14 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien forskning02 14 Tannhelse etter hjerneslag 114 forskning 02 14 SYKEPLEIEN FORSKNING

Detaljer

Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus. En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt. Idépoliklinikken, april 2013

Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus. En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt. Idépoliklinikken, april 2013 Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt Idépoliklinikken, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT IDÉPOLIKLINIKKEN 1 EVALUERINGSRAPPORT IDÉPOLIKLINIKKEN 2 Sammendrag

Detaljer

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING. Sammendrag. Parallellsesjoner

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING. Sammendrag. Parallellsesjoner Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING Sammendrag Parallellsesjoner Sesjon 1 Demens Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE

Detaljer

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Liv Wergeland Sørbye, Else Vengnes Grue, Einar Vetvik RAPPORT 2009/5 Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Nyere norsk forskning relatert til helse- og sosialtjenesten 1 Denne rapporten er

Detaljer

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Rapportserie fra Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU Rapport 2011/2 Oldervoll LM & Lillefjell M Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Kunnskapsoversikt Trondheim,

Detaljer

NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET

NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Institutt for samfunnsmedisin FORSKNING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Birger Lillesveen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010 Arbeidsgruppens rapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag og anbefalte tiltak... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn og mandat...

Detaljer

Forskningsprosjekt og fagutviklingsarbeid 2010 ved Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus

Forskningsprosjekt og fagutviklingsarbeid 2010 ved Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus Forskningsprosjekt og fagutviklingsarbeid 2010 ved Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus Slagbehandlingskjeden Bergen Ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering pågår et større

Detaljer

Utviklingsmidler 2008-2010

Utviklingsmidler 2008-2010 Utviklingsmidler 2008-2010 Faglig rapportering 2011 Et samarbeid mellom høyskolene og sykehusene i Bergen. 1 Forord Utviklingsmidlene er et samarbeid mellom høgskolene og sykehusene i Bergen. Midlene skal

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Tirsdag 13. november 2012, Søve Effekter av forebyggende psykisk helsearbeid - kunnskapsbasert praksis i skolen Bror Just Andersen,

Detaljer

FORORD. Bergen, 5.november 2012. Siren Haugland. Uni Helse, Uni Research

FORORD. Bergen, 5.november 2012. Siren Haugland. Uni Helse, Uni Research Studier med støtte En evaluering på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet Av: Siren Haugland, Bodil Ravneberg, Kari Ludvigsen og Stein Atle Lie 1 FORORD Denne evalueringen er gjort på oppdrag av

Detaljer