Folketellingen i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketellingen i Norge"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 0. Folketellingen i Norge desember 0. Annet hefte. Trossamfund. ( ) (llecensement du er décembre 0 : H. Population de droit classée par culte.) Utgitt av Det Statistiske Centralbyrå. Kristiania. I kommisjon hos H. Aschehoug & Co..

2 Fra Den almindelige Folketelling desember 0 foreligger følgende verker: Hefte. Folkemengde i de administrative inndelinger m. v. (Norges Offisielle Statistikk V 0).. Finner og lapper. Hjemvendte norskamerikanere. Dissentere. Blinde, døve og sinnssyke. Y.. Bebodde hus og husholdninger. V.. Folkemengde fordelt efter livsstilling. V.. Folkemengde/efter kjønn, alder og ekteskapelig stilling samt fødested. Fremmede staters undersåtter. VI.. Folkemengde efter livsstilling med angivelse av alder og ekteskapelig stilling. VI 0. Hovedoversikt. VI. Hefte. Fra Folketellingen 0 er tidligere utgitt: Folkemengde og areal i Rikets forskjellige deler. Hussamlinger på landet. VII. STEENSKE BOKTRYKKERI JOHANNES BJØRNSTAD

3 Innhold Side Forord * Systematisk fortegnelse * Alfabetisk fortegnelse * Tabell. Dissentere i Norge 0. Dissentere fordelt efter samfund. folkemengde og antall dissentere i hvert sogn

4 Table des matières. Pages Aperçu * Nomenclature systématique * Nomenclature alphabétique, * Tableau n. Dissidents en Norvège 0 «. Confessions des dissidents... «. Population de droit et nombre des dissidents dans chaque paroisse

5 Forord. Folketellingens opgaver over dissentere bygger på følgende spørsmål i folketellingsskjeniaet: Trossamfund: Statskirken eller Ved bearbeidelsen i Byrået blir alle som opgir ikke å være medlemmer av Statskirken regnet for En gjennemgåelse av opgavene for enkelte sogn synes efter de Oplysninger man har fått å tyde på at ikke få som fremdeles står i Statskirken, men ikke deler kirkens tro, opgir sig som En kontroll av hver individualopgave vilde imidlertid øke omkostningene ved tellingen så meget at man i 0 like litt som tidligere har kunnet påta sig dette merarbeide. I de oprindelige opgaver er der et overordentlig stort antall av betegnelser for dissentersamfund og trosbekjennelser. Grupperingen av disse har ikke alltid vært liketil, og man har "ved denne telling vært nødt til å gjøre nogen endringer i de grupperinger som har vært anvendt ved de tidligere tellinger. Ved fastsettelse av gruppene har Byrået hatt hjelp av d'hrr. stiftsprost Gleditsch, pastor Koren, sekretær i Det Norske Bibelselskap, og ingeniør Philip Pedersen, medlem av Dissentertinget. Tabell gir nærmere oplysning om de forskjellige dissentersamfunds størrelse til forskjellige tider. Efter folketellingen var der 0 (. pct. av folketallet) som hadde opgitt sig som I 0 var det samlede antall dissentere. Der er altså ikke nogen større stigning tar man hensyn til folketallets vekst, blir der omtrent ingen stigning. Der er som tidligere bare grupper av dissentersamfund som er av større betydning i landet : Lutherske frimenigheter, metodister og baptister. De teller henholdsvis 000, 000 og 000 medlemmer. Ingen av dem synes å ha vokset særlig sterkt i de siste 0 år, når man tar hensyn til folketallets vekst. Av de øvrige dissentergrupper teller ikke nogen så meget som 000 tilhengere. Der er alt i alt nogen flere dissentere i bygdene, 00, enn i byene, 00; men i forhold til folketallet er der over dobbelt så mange i byene (, pct.) som i bygdene (,0 pct.). I bygdene var de forskjellige frimeoigheter den største dissentergruppe (over 000 personer). Denne er størst i Nordland, AustAgder og Vestfold fylker. På landsbygden er der også forholdsvis mange baptister, næsten 000, derav i Østfoldbygdene og i Hålogaland bispedømme.

6 * I byene er metodistene tallrikst: 000 i alt, herav i Kristiania 0, i Bergen og i Sarpsborg 0. Av frikirkelige er der i byene over 000, herav fjerdeparten i Kristiania Foruten medlemmene av de forskjellige større og mindre dissentersamfund er der forholdsvis mange som har opgitt på folketellingsskjemaene : «Intet trossamfund» ell. lign., eller «Uttrådt av Statskirken» (uten nærmere betegnelse). Disse grupper tilsammen talte i 0, mot nu i 0. Forutsatt at opgavene er fullstendige eller ensartede i begge år, har denne gruppe i forhold til folketallet gått tilbake fra 00. Fra 00 0 vokste den sterkt. I forhold til folketallet er der flest dissentere i AustAgder og Telemark fylker. Byene i disse fylker har flest, respektive og pct. av folketallet. Av enkelte byer nevnes Arendal med (herav frikirkelige og metodister), Skien med (herav metodister) og Porsgrund (herav metodister). En del av de frikirkelige i Arendal og størstedelen i AustAgderbygdene tilhører «Guds menighet på Vegårsheia». Opgaver fra våre naboland fra de foregående tellinger tyder på at der er forholdsvis flest dissentere i Norge. For Sverige er imidlertid oplysningene om dissentere temmelig ufullstendige, i Danmark tåltes ved folketellingen i 000 personer som stod utenfor folkekirken,. pct. av befolkningen. Av disse var der henimot 000 metodister, 00 baptister, 00 katolikker og 00 tilhørende det Mosaiske trossamiund. Det Statistiske Centra lb y r å, Kristiania, april. Gunnar Jahn. Ragnvald «Tønsberg.

7 A. Systematisk fortegnelse over de forskjellige grupper av dissentere og andre utenfor Statskirken. Nomenclature systématique des diverses confessions des dissidents.. Romersk katolske. Catholiques romains.. Gresk katolske. Catholiques grecs,. Forskjellige utenlandske evangeliske samfund: reformerte m. fl. DIversen communautés étrangères de l'evangile (réformé*, etc.).. Metodister. Méthodistes.. Baptister. Baptistes.. Adventister. Aventistes.. Kvekere. Quakers.. Lutherske frimenigheter. Communautés libres luthériennes.. Forskjellige frimisjoner. Diverses sociétés des missions libres. 0. Forskjellige gjendøpersamfund. Diverses communautés d'anabaptistes.. Forskjellige mindre dissentersamfund og dissentere ikke nærmere opgitt. Diverses communautés inférieures des dissidents et dissidents non précisés.. Uttrådt av Statskirken uten nærmere oplysning. Sortis de l'église d'etat (sans autre désignation).. Intet trossamfund. Personnes sans confession.. Mormoner. Mormons.. Mosaiske trossamfund. Confession mosaique.. Andre ikke kristne samfund. Autres religions non chrétiennes. B, Alfabetisk fortegnelse over de viktigste betegnelser for dissentere som er forekommet i folketellingsopgavene med angivelse av gruppenummer, (Se den systematiske fortegnelse.) Nomenclature alphabétique des diverses dénominations des dissidents. Adventist. Almindelige samfund. Apostoliske frimenigheter. Apostolisk trosmisjon. Ateist. Baptist. Betania. Brahma. Brødremenigheten. Buddhist. Bærøa. Chr. Science. De frie. Deist. Den åndsdøpte menighet 0. Det hellige samfund. De troendes samfund.

8 Dissentere ikke nærmere opgitt. Dissentere med baptistisk retning. Drammens frimisjon. Ebenezer. Efraims brødre. Engelsk episkopale kirke. Evangelisk forening. Evangelisk katolsk. Evangelisk lutherske. Evangelisk reformerte. Evangelister. Finske statskirke. Forenede kirke (i II. S. A.). Fransk protestantisk kirke. Fri. Fri dissenter. Fri evangelisk samfund. Frie kristne. Frie misjonsforbund. Frie samfund. Frie venner. Frimisjon. Fritenker. Gjendøper 0. Gresk katolsk. Guds forsamling. Guds menighet. Guds menighet på Yegårsheia. Hilditsch menighet. Høitidsskaren. Internasjonal bibelstudieforening. Intet trossamfund. Jarlsbergske frimenighet. Jelsa menighet. Jøder. Katolsk apostolisk. Knut Aas's menighet. Kristelig dissenter. Kristelig fellesmisjon. Kristi kirke. Kristi menighet 0. Kristi samfund. Kvekere. Lammerske frimenighet. Losjen. Lutherske frimenighet. Lutherske kirke i Amerika. Lyngs menighet. Læstadianer. Manasse budbærere, døtre, sønner. Materialist. Menneskesønnens samfund. Metodist. Misjonsforbundet. Misjonshuset. Mormoner. Muhammedaner. Norsk misjonsforbund. Ortodoks. Ortodoks russisk. Panteist. Pinsebevegelsen, Pinsemenigheten, Pinsevennene 0 (Barratts menighet). Plymouthbrødre. Presbyterianer. Protestant. Reformert samfund. demonstrant. Romersk katolsk. Samfundet. Sehus menighet 0. Skotske høikirke, Tabernaklet. Teosof. Trinité Congrégation. Troende døpte frie 0. Tror på Jesus Kristus som frelser. Tysk evangelisk. Unitar. Uttrådt uten nærmere betegnelse.

9 Folketelling 0. Tabell. Dissentere i Norge O. Dissidents en Norvège Grupper av I alt. Herav : Bygder. Byer.. Romersk katolske Gresk katolske. Utenl. evang. sainf.: reformerte m. fl. I "0. Metodister. Baptister. Adventister 0 0 f ( 00 ' 00. Kvekere. Lutherske frimenigheter Forskjellige frimisjoner Forskjellige gjendøpersamf. 0 f 0J * 0 { Forskj ellige mindre dissenter samf. og dissentere ikke nærmere angitt Uttrådt av statskirken uten nærmere oplysning 0 0. Intet trossamfund 0 0. Mormoner 0. Mosaiske trossamfund 0. Andre ikke kristne samf Dissentere pr. 000 innbyggere Inntil 0 bare reformerte: engelske in. fl. Forskjellige samfund, bl. a. med baptistisk eller metodistisk tilsnitt. Ikke fuhoverensstemmelse mellem opgavene fra de forskjellige folketellinger.

10 Folketelling 0. Tabell. jdissentere Confessions Romersk katolske. Gresk katolske. Uten!, evang. samfund: reformerte m. fl. Metodister. Haptister. Adventister. Kvekere. Lu therske frimenigheter. Forsk j. frimisjoner. Forskj. gjendøpersamfund. i IO. Kiket I!. Rikets bygder. III. Rikets byer IV. Bygdene fylkesvis.. Østfold. Akershus. Hedmark. Opland. Buskerud.... Vestfold Telemark... AustAg'der. VestAo'der 0. Rogaland. Hordaland. Sogn og Fjordane.... Møre SørTrøndelag. NordTrøndelag.... Nordland. Troms. Finnmark CD OC i Y. Byene fylkesvis.. Østfold..... Akershus. Kristiania. Hedmark. Opiand. Buskerud. Vestfold. Telemark. AustAgder 0 VestAgder. Rogaland. Bergen. Sogn og Fjordane... Møre. SørTrondelag. NordTrøndelng. Nordland. Troms... Finnmark 0 0 n ;

11 Folketelling 0. fordelt efter des dissidents. samfund. Forsk j. mindre diss. samf. og dissentere ikke nærmere angitt. Uttrådt av statskirken uten nærmere oplysning. Intet tros sam fund. Mormo ner. Mosaiske trossa m fund. antall Andre ikke kristne samfund. Dissentere i pct. av folketallet. ii i t Riket. II. Rikets bygder. III. Rikets byer IV. Bygdene fylkesvis.. Østfold.. Akershus.. Hedmark.. Opland.. Buskerud.. Vestfold.. Telemark.. AustAgder.. VestAgder. 0. Rogaland.. Hordaland.. Sogn og Fjordane.. Møre.. SørTrondeiag.. NordTrøndelag.. Nordland.. Troms.. Finnmark V. Byene fylkesvis.. Østfold.. Akershus.. Kristiania.. Hedmark.. Opland.. Buskerud.. Vestfold.. Telemark.. AustAgder. 0. VestAgder.. Rogaland.. Bergen.. Sogn og Fjordane.. More.. Sør Trøndelag.. NordTrøndelag.. Nordland.. Troms.. Finnmark.

12 Folketelling 0. Tabell (forts.). Dissentere VI. Herreder. Østfold fylke. Trøgstad Askim. Spydeberg., Skiptvet... Rakkestad. Degernes., Eidsberg., 0 Lutherske frimenigheter. Mysen I Rødenes Romskog Rakkestad fogderi ( 0 Andre Personer dis som ikke senter tilhører Metodister. Baptister. samfund.! I!!! noget samfund, 0 antall 0 0 Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund*). gresk kat., frimis., med i : bapt. retn. jøde, med bapt. retn.! Kristi mgh., gresk kat. med bapt. retn., gjendøper, uopgitt trossamf. advent., jøder, frimisjoner, med bapt. retn. advent., rom. kat., med bapt. retn. rom. kat., med bapt. retn., pinsevenn. Aremark Øymark.! : I rom. kat. Kristi mgh., pinsemgh., uopgitt trossf. Idd 0 Kristi mgh., adventister, frimisjonen, fri venner, rom. kat., uopgitt trossf.. mormoner. Berg. Skjeberg Hvaler * I med bapt. retn., Plymouthbrødr., adventist, 0 Kristi mgh t, ikke døpte, 0 mormoner. adventister, Kristi mgh., misjonshuset. rom. kat., med bapt. retn., adventister, Kristi mgh., uttr. uten nærm. betg. Borge.. Torsnes Varteig II med bapt. retn., rom. kat. med bapt. retn., mormon, uttr. uten nærm. betg. Idd og Marker fogderi

13 fordelt efter samfund. Folketelling 0. Lutherske frimenigheter. Metodister. Baptister. j Andre dis senter I sarai fund. Personer som ikke tilhører noget samfund. antall Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund»). VI. Herreder. (Forts.) Østfold fylke. (Forts.) Tune Rolvsøy Glemmen 0! 0 i! 0 i! I fri venner, med bapt. retn,, andre refm. sainf., Manasse sønner, fri forsamling. rom. kat. rom. kat., gresk kat., med bapt. retn., jøder, advent., 0 Kiisti mgh., fri evang. samf. Kråkerøy Onsøy Råde Rygge Jeløy Våler Hobøl 0 0 J rom. kat., med bapt. retn., uopgitt, finsk statskirke, uttr. uten nærm. betg. mormoner, advent., Kristi mgh., uopgitt trossamf. advent., nasareer, rom. kat., andre ref. samf., med bapt. retn., mormoner, uttr. uten nærm. betg. rom. kat., jøder, Losjen Moss, tysk evang., uttr. uten nærm. betgn. adventist, uopgitt trossamf. Moss fogderi 0 Akershus fylke. Yestby (landdistriktet) Kråkstad Frogn... 0! 0 med bapt. retn., advent., intern, bibelstudieforen., 0 diss. uopgitt. fri venner, fri kristelige, rom. kat., gresk kat., jøde, mormoner, pinsev., fri mis., advent., Kristi mgh., kat. apost., diss. uopg. rom. kat., fri mis., Kristi mgh., diss. uopgitt, uttr. uten nærm. betg. 0 fri mis., advent., Kristi mgh., diss. uopgitt. Nesodden 0 0 rom. kat., advent., 0 Kristi mgh., unitar, uttr. uten nærm. betg.

14 Folketelling 0. Tabell (forts.). Dissentere I Luther Metodisterfrimenig j heter.! Baptister. Andre dis senter sam fund. Personer som ikke tilhører noget samfund. antall Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersainfund»). VI. Herreder. (Forts.) Akershus fylke. (Forts.) Oppegård 0 rom. kat., jøder, morm., pinsevenner, fri mis., Kristi mgh., advent., kat. apost., diss. uopgitt, uttr. uten nærm. betg. 0 0 ( i i 0 I i 0 tyske, schweiziske og franske evangeliske, reform., rom. kat., gresk kat., 0 adv., pinserngh. (Barratt), Kristi mgh., fri mis, kat. apost., kvekere, intern, bibelstudieforen., med bapt. retn., diss. ikke nærm. opgitt, uttr. uten nærm. betgn., Christian Science, unitarer, jøder, mormoner, muhammedanere. eng. episk., andre reform, sainf., rom. kat., gresk kat., ortodoks, jøder, mormoner, kristne jøder, fri mis., Kristi mgh., 0 advent., fri venner, pinsemgh., unitarer, Christian Science, uopgitt diss., uttr. uten nærm. betg. 0 rom. kat., gresk kat., jøder, mormoner, pinsemgh, fri mis., advent., Kristi mgh., kat. apost., diss. uopgitt, uttr. ut. nærm. betg. Aker 0 Aurskog.. Blaker... Høland... Setskog.. Enebakk.. rom. kat. tyske statskirke. Ebenezer, jøde, advent. rom. kat., 0 pinsemgh., uopgitt diss.

15 Folketelling 0. fordelt efter samfund.! I folke j mengde. Lutherske frimcnigheter. Andro i Personer! dis i som ikke, Meto! Bapdister. i tister. senter tilhører antall dissenteresarafund. noget samfund. Spesifikasjon av lubrikk («Andre dissentersamfund»). VI. Herreder. (Forts.) Akershusfylke. (Forts.) Fet Sørum!! Skedsmo. Lillestrøm 00i Lørenskog Nittedal ! i I I 0 i rom. kat., troende døpte. rom. kat., advent., kat. apost., uttr. ut. nærra. betg. rom. kat., pinse v., fri mis., advent., unitarer, Manasse budbærere. rom. kat., gresk kat., jøder, uttr. uten nærm. betegnelse. tysk evang., reform, samf., rom. kat., med bapt. retn., uopgitt diss., pinsev., advent., fri venners samt'., mormoner. 0 rom. kat., gresk kat., jøder, ikke døpte, adv., fri venner. Nedre Romerike fogderi! Gjerdrum.. Ullensaker. Nes I Eidsvoll 0 Nannestad. Hurdal Feiring l 00 i I 0!! rom. kat., gresk kat., ) med bapt. retn., pinsev., ikke døpte, 0 fri forsaml. rom. kat., gresk kat., jøde, pinsev., internasjo nal bibelstud foren., uttr. ut. nærm. betg. fri mis., Kristi mgh., advent., rom. kat., 0 gresk kat., jøder, gjendøpere, 0 mormoner. med bap. retn. Øvre Romerike fogderi Hedmark fylke. Ringsaker Nes Vang 0 0 rom. kat., gresk kat., forenede kirke, dansk folkekirke, Luth kirke, Amerika, uopgitt diss. eng. episk, kirke, rom. kat., adventister, samfundet, uopg. diss., uttr. uten nærm. betgn.

16 Folketelling 0. Tabell (forts.). Dissentere j folke meng I de.! Lutherske > fri! menig j heter. Andre Personer o.,!., i I,, I dis som ikke. Meto, Dap i... antall,.,., denter tilhører distcr. tisterj I sam noget fund! samfund. Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfnnd»). VI. Herreder. (Forts.) Hedmark fylke. (Forts.) Furnes Loten Romedal Stange 0 I i 0 evang. Lutherske, rom. kat., unitar. adventister, pinsem^h., eng. episk, kirke. adventister. Hedmark fogderi 0 i i 0 SørOdal NordOdal Vinger Eidskog 0 0! rom. kat., jøder, advent. uopgitt diss. udøpt. rom. kat., jøde, pinsev., uttr. uten nærm. betg. Vinger og Odal fogderi i Brandval Grue Hof.. Åsnes Våler I Ii J! 0 0 uopgitt diss. utt. uten nærm. betgn. Kristi mgh., gjendøpere, uttr. uten nærm. betgn. pinsev., uopgitt diss., uttr. uten nærm. betgn. Solør fogderi 0 Elverum. Trysil, Åmot. StorElvdal Solli 0 pinsemgh., forenede kirke, rom. kat., jøder, Kristi mgh., advent., uopgitt diss. jøde, Ebenezer, uopgitt diss., uttr. uten nærm. betg. rom. kat., Kristi mgh., advent., norsk misjonsforb. advent. SørØsterdal fogderi! 0 Ytre Rendal. Øvre Rendal. Alvdal Foldal. J * i! uttr. uten nærm. betgn. 0 0 de frie venners trossamf., 0 mormoner, brahma.

17 Folketelling 0. fordelt efter samfund. folkemengde Lutherske tri menig heter. Metodister. Baptister. Andre Personer I dis Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund»). VI. Herreder. (Forts. Hedmark fylke. (Forts.)\ Tynset Tolga Engerdal Kvikne! l J I l J 0 j med bapt. retn., pinsov. 0 NordØsterdal fogderi; Opland fylke. Dovre Lesja adventister. eng. episk, kirke, med bapt. retn., adventister, unitarer, uopgitt diss. Heidal Sel Nordre Fron!!! jøde, det fri samt". rom. kat., uopgitt diss. advent., jøder, rom. kat. NordGudbrandsdal fogderi Sondre Fron.. Østre Gausdal. Vestre Gausdal Fåberg ) 0 nytestam. mgh., misjonsforb., uopgitt diss., uttr. uten nærm. betgn. gresk kat. rom. kat., gresk kat., uopgitt diss. Kristi mgh. reform, sainf., rom. kat., gresk kat,, jøde, pinsemgh., uopg. diss., uttr. uten nærm. betgn. SørGudbrandsdal fogderi I Biri Snertingdal Vardal Østre Toten rom. kat. rom. kat., advent., den norske synode. den norske synode, reform, samf., rom. kat., advent., Sehus menighet,

18 Folketelling 0. 0 Tabell (forts.) Dissentere Lutherske Andre Personer dis i som ikke JVleto Iap ; sei. terfund. tilhører noget samfund.! I distcr. titter. menig j heter. antall Spesifikasjon av rubrikk («Andre clissentersauifund»). VI. Herreder. (Forts.)! Opland fylke. (Forts.)] Vestre Toten."! Eina j i 0 Kolbu j rom. kat., adventist. j uttr. uten nærrn. betgn. Toten fogden Lunner Jevnaker! 0 Brandbu 0 Gran i Fluberg 0 Søndre Land I 00 Nordre Land... Torpa! J!. rom. kat. rom. kat. Kristi s am f. pinsemgh. rom. kat., advent., Bærøa. jøde, Kristadelfier. Hadeland og Land fogderi ; 0 [ SørAurdal 0 Etnedal i NordAurdal I Vestre Slidre j Østre Slidre Vang 0 Valdres fogderi. I Menneskesønnens mgh. Buskerud fylke. Hoie Tyristrand Norderhov Ådal gresk kat., unitar. rom. kat, gresk kat., adventister, pinsevenner, tysk statsk., brødresamf., uttr. uten nærm. betgn. rom. kat. Ringerike fogderi Flå Xes Gol 0 Luth, kirke i Amerika. pinsev.

19 Folketelling 0. fordelt efter samfund. VI. Herreder. (Forts.) Buskerud fylke. (Forts.) Hemsedal Ål... Hol.. i Lutherske frimenigheter. Metodister. Baptister. Andre dissetitcrsamfund. Personer som ikke tilhører noget samfund. antall dissen tere. Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersarnfund»). rom. kat., uopgitt diss., Faderen, Sønnen og Helligånd. rom. kat. Hallingdal fogderi 0 Sigdal... Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier.... Royken.. Hurum (landdistriktet) frikirken, Amerika, eng. episk, kirke, rom. kat., Kristi mgh., uopgitt diss. reform sainf., rom. kat., jøder, advent., unitar, pinsev., uopgitt diss. rom, kat., med bapt. retn., mormoner, pinsevenner, uttr. uten nærm. betg. rom. kat., jøder, Ebenezer, adv., Kristi mgh., pinsev., hellige samf., udøpte. 0 morm., uttr. ut. nærm. betg., uopgitt diss. jøde, Kristi mgh., fri misjon, 0 uopgitt diss., pinsevenner, mormoner. 0 pinsevenner, Luth, kirke i Amerika, adventister, Kristi mgh., fri misjon, uopgitt. Buskerud fogderi 0 0 Ytre Sandsvær Øvre Sandsvær Flesberg.. Rollag Opdal Nore hellige samfund, uttr. uten nærm. betgn. uttr. uten nærm. betgn. adventist. uttr. uten nærm. betgn., Kristi mgh., uopgitt diss. Numedal og Sandsvær fogderi 0 0

20 Folketelling 0. Tabell (forts.). Dissentere Andre! Personer.,.,, dis! som ikke...,.,, I antall senter tilhører!.. dissensam noget i,!! tere fund. I samfund.! Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersainfund»). VI. Herreder. (Forts.) Strømm Skoger Sande, Hof.. Botne Våle. Borre Vestfold fylke.!! 0! 0 I! 0 0! Ramnes.. 0 Andebu, Stokke I ml : 0 Sem Nøtterøy. Tjøme... Jarlsberg fogderi!! Sandeherad io i Tjølling 0 Fredriksvern.,. Brunlanes Hedrum Lardal Larvik fogderi ! j I 0 I! i! 0 0 I I adventister, intern, bibelstudieforen. rom. kat., pinsevenner, adventist, Kristi mgh., fritt evang. samf., fri mis,, diss. uopgitt. pinsevenner, adventister, Kristi mgh., Menneskesønnensmgh., diss. uopgitt. rom. kat., adventister, uttr. uten nærm. betg. unitarer, uttr. uten nærm. betg. 0 tysk kirke, Kristi mgh., rom. kat., jøder, pinsevenner, adventister, Manasse sønner, Bétels mgh. pinsevenner. Lettisk Luth, kirke. rom. kat., uttr. uten nærm. betg., adventister, Kristi menigh. 0 gresk kat., med bapt. retn., adventister, gjendøper, Plymouthbrødr. J skotske høikirke, rom. kat., med bapt. retn., uttr. uten nærm. betg. adventister, uttr. uten nærm. betg rom. kat., ventister. jøder, ad intern, bibelstudieforenmg, rom. kat., adventister, gjendøpere, Kristi mgh., fritt evang. samf., pinse v., frimisjonen. Betania. rom. kat., adventister, uttr. uten nærm. betg. rom. kat., jøder, adv., Betania, fritt evang. samf., frimisjon, 0 diss. uopgitt. jøde, adventister.

21 Folketelling: 0. fordelt efter samfund. Lutherske fri menig heter. I Metodister. Baptister. Andrej Personer] dis som ikke senter tilhører såra noget fund. samfund. antall Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund»). VI. Herreder. (Forts.) Telemark fylke. Drangedal 0 Sannidal I Skåtøy. Bamble. Eidanger 0 i Siljan j Grjerpen! I 0 0 i 0! j med bapt. retn., advent., Kristi mgh. uttr. uten nærm. betg., diss. uopgitt. uttr. uten nærm. betg. reform, samf., jøde, adventister, frimisjonen, uttr. uten nærm. betg. forenede kirke, fri venner, tyske kirke, adventister, Sehus mgh. med bapt. retn. frikirken i Amerika, rom. kat., intern, bibelstudieforening, advent., pinsev., frimisjonen, Brødre i Kristo, diss. uopgitt. Bamble fogderi 0 Solum. Holla... Lunde.., Bø Sauherad Heddal., i 0 rom. kat., med bapt. retn., pinsemgh., evangelister, Lyngs mgh., intern, bibelstudieforen., advent., frimisjonen. kristi, disscntermgh., i diss. uopgitt, uttr. uten nærm. betg. rom. kat., diss. uopgitt. med bapt. retn. gresk kat., G adventister, pinsemgh., diss. uopgitt, rom. kat. Nedre Telemark fogderi 0. Tinn Hovin (Translier ad Hjartdal 0 eng. episk, kirke, jøder, pinsev., intern, bibelstudieforen,, frimisjonen, kristi, dissentermgh., fri venner, katolikker, diss. uopg. med bapt. retn., uopgitt. diss.

22 Folketelling 0. Tabell (forts.). Dissentere folke mengde. Lutherske frimenigheter. Metodister. Andrej Personer Baptister. dis som ikke senter tilhører sam j noget fund. I samfund. Spesifikasjon av rubrikk («Andro dissentersamfund»;. VI. Herreder. (Forts.) Telemark fylke. (Forts.) Seljord Kviteseid! Nissedal.. Fyresdal.. Mo Lårdal... Vinje Rauland. I \ med bapt. retn., uttr. uten nærm. betg., di?s. uopgitt. pinsev., adventist, diss. uopgitt. diss. uopgitt. jøde. med bapt. retn., pinsev. pinsemenigheten. Ovre Telemark fogderi 00 I 0 AustAgder fylke. Vegårshei Gjerstad I 00 Søndeled 0 Flosta Dyvåg i Holt... Tovdal.. (Ijøvdal. Åmli... Mykland Herefoss. Froland. østre Moland. Stokken Tromøy 0 0 I 0! 0! 0 His I Øyestad diss. uopgitt. 0 med bapt. retn. g g eng. episk, kirke, adv., uttr. uten nærm. betg. adventist. J gresk kat., med bapt. retn., diss. uopgitt. 0 pinsebev., diss. uopgitt. 0 diss. uopgitt. med bapt. retn. andre reform, samf., uttr. uten nærm. betg. rom. kat., med bapt. retn. den gjenorgan. kirke, rom. kat., med bapt. retn., Betania, uttr. uten nærm. betg, diss. uopgitt. rom. kat., jøde, advent. Betania, troende døpte Chr. Science, uttr. uten nærm. betg. 0 den intern, bibelstudieforen., 0 rom. kat., gresk kat., Betania, evang. mipjon, troende døpte, diss. uopgitt, mormoner. adventister, Betania, diss. uopgitt.

23 fordelt efter samfund. IS Folketelling 0. I fulke meng I de. Lutherske frirneniglietor. Metodister. Baptister. Andre dissent erfund. Personer som ikke tilhører noget samfund. antall Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund»). VI. Herreder. (Forts.) AustAgder fylke, (Forts.) Fjære Landvik Eide Vestre Moland Høvåg. Birkenes! 0! 0! 0 0 l 0 j 0 adventister, evangelister, frie kristne, mormon, diss. uopgitt. evang. Luth., mormoner. andre reform, samf., adventister, diss. uopgitt, samfundet. ram. kat, 0 adventister, evangelist. Nedenes fogderi! Vegusdal ^ Iveland 000 Hornnes i l Evje i Bygland Bykle j Valle! l 0 Hylestad! 0! uttr. uten nærm. betg. dis?, uopgitt. diss. uopgitt. Setesdal fogderi 0;!! VestAgder fylke. \ Tveit I l Oddernes I Randesimd! Vennesla j Øvrebø Hægeland 0 Sogne Greipstad! Halse og Harkmark.. Holum Laudal! Øyslehø Finsland 0 Grindheim Bjelland Åseral l 0 0 i 0 0 rom. kat., pinsemenigh., adventister. adventister. andre reform, samf., rom. kat., adventister. adventist. rom. kat. adventister, diss. uopgitt. rom. kat., 0 med bapt. retn., adventister, kirke av Gud. rom. kat. rom. kat. forenede kirke i Amerika.

24 Folketelling 0. Lutherske frimenigheter. Metodister. Bap tister. An Ire dissen l ersamfund. Tabell Personer scm ikke tilhører noget samfund. antall (forts.). Dissentere Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund»). VI. Herreder. (Forts.) VestAgder fylke. (Forts.) Konsmo Vigmostad SørAudnedal Spangereid Mandal fogderi i 0 0 f) adventister, hellige samf. pinsemgh., diss. uopgitt. Lista Herad... Spind... Austad Lvn 'dal. Kvås HsBgebostad Eiken Fjotland Feda Kvinesdal Hidra Xes Bakke (lyland Øvre Sirdal Tonstad ' 0 0 g 0 0 pinsemgh., Moody kirke i Chikago, adventister. diss. uopgitt. adventister. den Luth, kirke i Amerika, unitar er. kvekere. uttr. uten nærm. betg. andre reform, samf., rom. kat., pinsemenigli., adventister, Lomedals venner, mormoner. andre reform, samf., fri venner. uttr. uten nærm. betg. Lista fogderi Rogaland fylke. Sokndal Lund Heskestad Bjerkreim Helleland Eigersund Ogna Nærbø Varhaug q pinsemgh., diss. uopgitt, rom. kat., pinsemgh. samfundet. det alm. samf., 0 samfundet. pinsemgh., samfundet. samfundet. i øde. 0 uttr. uten nærm. betg.

25 fordelt efter samfund.? Folketelling 0. VI. Herreder. (Forts.) Rogaland fylke. (Forts.) Kleni) Time Gi estai... Høyland Båland Hetland i Lutherske frimenigheter. Metodister. Baptister. Andre dissentersam fund. Personer som ikke tilhører noget samfund. 0 antall 0 Spesifikasjon av rubrikk ( «An dre dissent ersam fu n d» ). adventister, pinsemgh., diss. uopgitt. jøder. rom. kat., med bapt. retn., adventister, pinsemgb., Kristi mgh., fri diss. adventister, pinsemgh. tysk statskirke, vennenes samf., rom. kat., kvekere, med bapt. retn., andre reform, samf., diss. uopgitt, uttr. uten nærrn. betg., mormon. Jæren og Dalene fogderi 0 0 Høle Forsand Strand Finnøy Rennesøy Mosterøy Vikedal Nedstrand Siernarøv Fister.. Årdal Hjelmeland Jelsa Erfjord Sand Sauda Suldal Åkra Skudenes Stangaland Avaldsnes Manasse sønner, uttr. uten nærm. betegn. tysk statskirke, diss. uop. gitt. rom. kat., kvekere, med bapt. retn., vennenes samfund. adventist, 0 uttr. uten nærm. betg. norsk synode i Amerika, jøder. kveker, pinsemgh... kvekere. den kanadiske kirke. rom. kat., vennenes samfund, diss. uopgitt. Manasse sønner. adventister, Kristi samf., diss. uopgitt. adventist, uttr. uten nærm. betgn. adventister, diss. uopgitt.

26 Fol ketelimg 0. Tabell (forts.). Dissentere Lutherske frimenigheter. Metodister. Baptister. Andre dissenter, samfund. Personer som ikke tilhører noget samfund. antall Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund»). VI. Herreder. (Forts.) Bogaland fylke. (Forts.) Torvastad Skåre 0 de helliges inenigh., diss. uopgitt. 0 adventister, pinsemgh., protestanter. Tysvær. Bokn.. Skjold. Yats Haugianerne» synode, adventister. 0 vennenes aamf. adventister. Ryfylke fogderi 0 Hordaland fylke. Varaldsøy.., Strandebarm Kvinnherad. Skånevik Etne Fjelberg Ølen Vikebygd... Sveio Valestrand.. Moster Bømlo Bremnes. Stord Fitjar. Tysnes J J j adventist, 0 diss. uopgitt. adventister. diss. uopffitt. adventist. norsk Luth, kirke i Amerika, gresk kat. menigheten, frikirken i Amerika, rom. kat. Søndhordland fogderi Fusa Hålandsdal Strandvik.. Os Samnanger. l uttr. uten nærm. betg. rom. kat.

27 fordelt efter samfund. folketelling 0. VI. Herreder. (Forts.) Fana Hordaland fylke. (Forts.) Austevoll Sund Fjell Askøy Laksevåg Haus Bruvik Hosanger Modalen Hamre Åsane Alversund Herdla Hjelme Manger Lindås Austrheim Masfjorden z Lutherske frimenigheter. Metodister. Baptister. 0 Andre dissentersamfund. 0 Personer som ikke tilhører noget samfund. 0 OO 00 antall Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund»). tyskluth. kirke, luth Mftmf. i Amerika, den luth, kirke i Petrograd, eng. episk, kirke, rom. kat., gresk kat., jøder, adventister, ortodoks russisk, gjendøpere, kat. apost., unitar, diss. uopgitt, gresk kat., uttr. uten nærm. betg. diss. uopgitt. adventist. rom. kat, adventister, fri misjon, Faderen i det høie, pinsevenner, evangelisk luth., fri evangelister, fri, diss. uopgitt. rom. kat,, adventister, H evangeliske venner. adventister, pinsevenner, fri evangelister, svensk misjonssamf., foren, kirke i U. S. A. rom. kat., adventister, fri misjonsfor. med bapt. retn., advent. adventister, Menneskesønnens samf. pinsevenner, diss. uopgitt, uttr. uten nærm. betg. adventister, pinsev. rom. kat. Nordhordland fogderi 0 0 Røldal Odda Ullensvang Kinsarvik Eidfjord kvekere. eng. episk., rom. kat., adventister, Kristi mgh.

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports 99/13 Rapporter Reports Dag Juvkam Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka MET info no. 04/2015 ISSN 1894-759X KLIMA Oslo, 05.05.2015 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt April 2015 Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka Kombinasjonen nordlys og skumring

Detaljer

Kristiania. 5.f.m. angaaende fredede bygninger i Sand sorenskriveri tillater man sig herved at meddele.

Kristiania. 5.f.m. angaaende fredede bygninger i Sand sorenskriveri tillater man sig herved at meddele. Kristiania. 5.f.m. angaaende fredede bygninger i Sand sorenskriveri tillater man sig herved at meddele. I Ved. Fjære herred. 1. Reder Andersens hus paa Hesnesøen eies nu av hans arvinger som er : Hans

Detaljer

Skoler som inngår i skolebasert kompetanseheving på ungdomstrinnet 2013/2014

Skoler som inngår i skolebasert kompetanseheving på ungdomstrinnet 2013/2014 Skoler som inngår i skolebasert kompetanseheving på ungdomstrinnet 2013/2014 Hedmark Hamar Ajer 1 1 HiHm Børstad 1 1 HiHm Ener 1 1 HiHm Ringsaker Nes 1 1 HiHm Furnes 1 1 HiHm Nord-Odal Nord-Odal 1 1 HiHm

Detaljer

Været i Norge. Storm på Jæren 27. november. Foto: Einar Egeland.

Været i Norge. Storm på Jæren 27. november. Foto: Einar Egeland. Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt November 2011 Nr. 11/2011 ISSN 1503-8017 KLIMA slo, 01.12.2011 Storm på Jæren 27. november. Foto: Einar Egeland. Månedstemperaturen for Norge som helhet er den

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014

Norsk kulturindeks 2014 Norsk kulturindeks 2014 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 43/2014 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 TF-notat nr: 43/2014 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I

KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I GRO MARIT GRIMSRUD Eva JOSEFSEN TURID VAAGE KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I DISTRIKTENE IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 9/2012 NORUT OG IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG FOR DISTRIKTSSENTERET ideas2evidence

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Kartlegging av radon i. Melhus kommune

Kartlegging av radon i. Melhus kommune Kartlegging av radon i Melhus kommune Radon 2000/2001 Vinteren 2000/2001 ble det gjennomført en fase 1-kartlegging av radon i inneluft i Melhus kommune, i forbindelse med den landsomfattende undersøkelsen

Detaljer

Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag. Hans Tømmervik Jan Åge Riseth

Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag. Hans Tømmervik Jan Åge Riseth 672 Historiske tamreintall i Norge fra 1800-tallet fram til i dag Hans Tømmervik Jan Åge Riseth NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Nils Jacobsen

HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Nils Jacobsen HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Er dette en by? foto: N. Jacobsen Nils Jacobsen Faggruppe for byutvikling og urban design Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

FORTEGNELSE OVER FASTE STUDENTER VED NORGES TEKNISKE HØISKOLE FOR STUDIEÅRET 1936-37 . ~

FORTEGNELSE OVER FASTE STUDENTER VED NORGES TEKNISKE HØISKOLE FOR STUDIEÅRET 1936-37 . ~ FORTEGNELSE OVER FASTE STUDENTER VED NORGES TEKNISKE HØISKOLE FOR STUDIEÅRET 1936-37. ~ 5 Arid tek ta vdelingen. Hjem sted lste åt slun s (Herred ell. by) l. Aasum, J olm Steinkjer 1911 1935 1936 2. Bergersen,

Detaljer

Rapportering av egenkontrollen for landbasert industri og deponier og kvotepliktige utslipp. Eies av Org. nr. Org.form Ansvarlig enhet Fagområde

Rapportering av egenkontrollen for landbasert industri og deponier og kvotepliktige utslipp. Eies av Org. nr. Org.form Ansvarlig enhet Fagområde Rapportering av egenkontrollen for landbasert industri og deponier og kvotepliktige utslipp. Oversikt over gyldige organisasjonsnumre per 3.2.2014, til bruk i Altinn. Både "Eies av" (foretaksnummeret)

Detaljer

HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET?

HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET? HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET? Kartlegging av innbyggernes og folkevalgtes erfaringer og oppfatninger En sammenfattende rapport basert på 82 kommuner Harald Baldersheim og Lawrence E. Rose Institutt

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

Pasientstrømmer ut av Helse Nord

Pasientstrømmer ut av Helse Nord Pasientstrømmer ut av Nord Av Ragnar Joakimsen Gro K. Rosvold Berntsen Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering SKDE Nord 3. 10-05 1 Oppsummering: Godt over 95 % av alle kontakter utføres i Nord

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Slik virker eldrebølgen

Slik virker eldrebølgen Helse-Norge mot 2030 Slik virker eldrebølgen NyAnalyse Hovedfunn Eldrebølgen er her allerede. I dag er helse og omsorg er den største enkeltsektoren i Norge, med årlige utgifter på ca 250 milliarder kroner.

Detaljer

Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner

Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner NIBR-rapport 2015:2 Kristian Rose Tronstad Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner Hva betyr organiseringen for overgangen til arbeid og utdanning? Introduksjonsprogram for flyktninger i

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet Oppdatert liste 02.04.2012 Norwegian Maritime Directorate

Sjøfartsdirektoratet Oppdatert liste 02.04.2012 Norwegian Maritime Directorate Sjøfartsdirektoratet Oppdatert liste 02.04.2012 Norwegian Maritime Directorate Postadresse: Postboks 2222, 5509 Haugesund, Norge Kontoradr. : Smedasundet 50A, 5528 Haugesund arkivnr. 861.3 Telefon : 52

Detaljer

KJØKKEN, GARDEROBE OG BAD

KJØKKEN, GARDEROBE OG BAD Du bygger Vi tar oss av resten KJØKKEN, GARDEROBE OG BAD MARS 2013 optimeraproff.no 11 kjøkkensentre med imponerende utstillinger som du trygt kan sende dine kunder til Kompetente kjøkkenkonsulenter Sikre

Detaljer

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata 2 2014 R A P P O R T Bæremast do Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Detaljer

Samarbeid om økt bruk av avløpsslam

Samarbeid om økt bruk av avløpsslam Samarbeid om økt bruk av avløpsslam på grøntarealer Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 05-006 Prosjekt nr: O-04037 Prosjektleder: Siv.ing. Kjell Terje Nedland, Aquateam Medarbeidere:

Detaljer

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Møre og Romsdal Notat 2013- i samarbeid med KS Møre og Romsdal Av Geir Vinsand og Magne

Detaljer