Folketellingen i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketellingen i Norge"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 0. Folketellingen i Norge desember 0. Annet hefte. Trossamfund. ( ) (llecensement du er décembre 0 : H. Population de droit classée par culte.) Utgitt av Det Statistiske Centralbyrå. Kristiania. I kommisjon hos H. Aschehoug & Co..

2 Fra Den almindelige Folketelling desember 0 foreligger følgende verker: Hefte. Folkemengde i de administrative inndelinger m. v. (Norges Offisielle Statistikk V 0).. Finner og lapper. Hjemvendte norskamerikanere. Dissentere. Blinde, døve og sinnssyke. Y.. Bebodde hus og husholdninger. V.. Folkemengde fordelt efter livsstilling. V.. Folkemengde/efter kjønn, alder og ekteskapelig stilling samt fødested. Fremmede staters undersåtter. VI.. Folkemengde efter livsstilling med angivelse av alder og ekteskapelig stilling. VI 0. Hovedoversikt. VI. Hefte. Fra Folketellingen 0 er tidligere utgitt: Folkemengde og areal i Rikets forskjellige deler. Hussamlinger på landet. VII. STEENSKE BOKTRYKKERI JOHANNES BJØRNSTAD

3 Innhold Side Forord * Systematisk fortegnelse * Alfabetisk fortegnelse * Tabell. Dissentere i Norge 0. Dissentere fordelt efter samfund. folkemengde og antall dissentere i hvert sogn

4 Table des matières. Pages Aperçu * Nomenclature systématique * Nomenclature alphabétique, * Tableau n. Dissidents en Norvège 0 «. Confessions des dissidents... «. Population de droit et nombre des dissidents dans chaque paroisse

5 Forord. Folketellingens opgaver over dissentere bygger på følgende spørsmål i folketellingsskjeniaet: Trossamfund: Statskirken eller Ved bearbeidelsen i Byrået blir alle som opgir ikke å være medlemmer av Statskirken regnet for En gjennemgåelse av opgavene for enkelte sogn synes efter de Oplysninger man har fått å tyde på at ikke få som fremdeles står i Statskirken, men ikke deler kirkens tro, opgir sig som En kontroll av hver individualopgave vilde imidlertid øke omkostningene ved tellingen så meget at man i 0 like litt som tidligere har kunnet påta sig dette merarbeide. I de oprindelige opgaver er der et overordentlig stort antall av betegnelser for dissentersamfund og trosbekjennelser. Grupperingen av disse har ikke alltid vært liketil, og man har "ved denne telling vært nødt til å gjøre nogen endringer i de grupperinger som har vært anvendt ved de tidligere tellinger. Ved fastsettelse av gruppene har Byrået hatt hjelp av d'hrr. stiftsprost Gleditsch, pastor Koren, sekretær i Det Norske Bibelselskap, og ingeniør Philip Pedersen, medlem av Dissentertinget. Tabell gir nærmere oplysning om de forskjellige dissentersamfunds størrelse til forskjellige tider. Efter folketellingen var der 0 (. pct. av folketallet) som hadde opgitt sig som I 0 var det samlede antall dissentere. Der er altså ikke nogen større stigning tar man hensyn til folketallets vekst, blir der omtrent ingen stigning. Der er som tidligere bare grupper av dissentersamfund som er av større betydning i landet : Lutherske frimenigheter, metodister og baptister. De teller henholdsvis 000, 000 og 000 medlemmer. Ingen av dem synes å ha vokset særlig sterkt i de siste 0 år, når man tar hensyn til folketallets vekst. Av de øvrige dissentergrupper teller ikke nogen så meget som 000 tilhengere. Der er alt i alt nogen flere dissentere i bygdene, 00, enn i byene, 00; men i forhold til folketallet er der over dobbelt så mange i byene (, pct.) som i bygdene (,0 pct.). I bygdene var de forskjellige frimeoigheter den største dissentergruppe (over 000 personer). Denne er størst i Nordland, AustAgder og Vestfold fylker. På landsbygden er der også forholdsvis mange baptister, næsten 000, derav i Østfoldbygdene og i Hålogaland bispedømme.

6 * I byene er metodistene tallrikst: 000 i alt, herav i Kristiania 0, i Bergen og i Sarpsborg 0. Av frikirkelige er der i byene over 000, herav fjerdeparten i Kristiania Foruten medlemmene av de forskjellige større og mindre dissentersamfund er der forholdsvis mange som har opgitt på folketellingsskjemaene : «Intet trossamfund» ell. lign., eller «Uttrådt av Statskirken» (uten nærmere betegnelse). Disse grupper tilsammen talte i 0, mot nu i 0. Forutsatt at opgavene er fullstendige eller ensartede i begge år, har denne gruppe i forhold til folketallet gått tilbake fra 00. Fra 00 0 vokste den sterkt. I forhold til folketallet er der flest dissentere i AustAgder og Telemark fylker. Byene i disse fylker har flest, respektive og pct. av folketallet. Av enkelte byer nevnes Arendal med (herav frikirkelige og metodister), Skien med (herav metodister) og Porsgrund (herav metodister). En del av de frikirkelige i Arendal og størstedelen i AustAgderbygdene tilhører «Guds menighet på Vegårsheia». Opgaver fra våre naboland fra de foregående tellinger tyder på at der er forholdsvis flest dissentere i Norge. For Sverige er imidlertid oplysningene om dissentere temmelig ufullstendige, i Danmark tåltes ved folketellingen i 000 personer som stod utenfor folkekirken,. pct. av befolkningen. Av disse var der henimot 000 metodister, 00 baptister, 00 katolikker og 00 tilhørende det Mosaiske trossamiund. Det Statistiske Centra lb y r å, Kristiania, april. Gunnar Jahn. Ragnvald «Tønsberg.

7 A. Systematisk fortegnelse over de forskjellige grupper av dissentere og andre utenfor Statskirken. Nomenclature systématique des diverses confessions des dissidents.. Romersk katolske. Catholiques romains.. Gresk katolske. Catholiques grecs,. Forskjellige utenlandske evangeliske samfund: reformerte m. fl. DIversen communautés étrangères de l'evangile (réformé*, etc.).. Metodister. Méthodistes.. Baptister. Baptistes.. Adventister. Aventistes.. Kvekere. Quakers.. Lutherske frimenigheter. Communautés libres luthériennes.. Forskjellige frimisjoner. Diverses sociétés des missions libres. 0. Forskjellige gjendøpersamfund. Diverses communautés d'anabaptistes.. Forskjellige mindre dissentersamfund og dissentere ikke nærmere opgitt. Diverses communautés inférieures des dissidents et dissidents non précisés.. Uttrådt av Statskirken uten nærmere oplysning. Sortis de l'église d'etat (sans autre désignation).. Intet trossamfund. Personnes sans confession.. Mormoner. Mormons.. Mosaiske trossamfund. Confession mosaique.. Andre ikke kristne samfund. Autres religions non chrétiennes. B, Alfabetisk fortegnelse over de viktigste betegnelser for dissentere som er forekommet i folketellingsopgavene med angivelse av gruppenummer, (Se den systematiske fortegnelse.) Nomenclature alphabétique des diverses dénominations des dissidents. Adventist. Almindelige samfund. Apostoliske frimenigheter. Apostolisk trosmisjon. Ateist. Baptist. Betania. Brahma. Brødremenigheten. Buddhist. Bærøa. Chr. Science. De frie. Deist. Den åndsdøpte menighet 0. Det hellige samfund. De troendes samfund.

8 Dissentere ikke nærmere opgitt. Dissentere med baptistisk retning. Drammens frimisjon. Ebenezer. Efraims brødre. Engelsk episkopale kirke. Evangelisk forening. Evangelisk katolsk. Evangelisk lutherske. Evangelisk reformerte. Evangelister. Finske statskirke. Forenede kirke (i II. S. A.). Fransk protestantisk kirke. Fri. Fri dissenter. Fri evangelisk samfund. Frie kristne. Frie misjonsforbund. Frie samfund. Frie venner. Frimisjon. Fritenker. Gjendøper 0. Gresk katolsk. Guds forsamling. Guds menighet. Guds menighet på Yegårsheia. Hilditsch menighet. Høitidsskaren. Internasjonal bibelstudieforening. Intet trossamfund. Jarlsbergske frimenighet. Jelsa menighet. Jøder. Katolsk apostolisk. Knut Aas's menighet. Kristelig dissenter. Kristelig fellesmisjon. Kristi kirke. Kristi menighet 0. Kristi samfund. Kvekere. Lammerske frimenighet. Losjen. Lutherske frimenighet. Lutherske kirke i Amerika. Lyngs menighet. Læstadianer. Manasse budbærere, døtre, sønner. Materialist. Menneskesønnens samfund. Metodist. Misjonsforbundet. Misjonshuset. Mormoner. Muhammedaner. Norsk misjonsforbund. Ortodoks. Ortodoks russisk. Panteist. Pinsebevegelsen, Pinsemenigheten, Pinsevennene 0 (Barratts menighet). Plymouthbrødre. Presbyterianer. Protestant. Reformert samfund. demonstrant. Romersk katolsk. Samfundet. Sehus menighet 0. Skotske høikirke, Tabernaklet. Teosof. Trinité Congrégation. Troende døpte frie 0. Tror på Jesus Kristus som frelser. Tysk evangelisk. Unitar. Uttrådt uten nærmere betegnelse.

9 Folketelling 0. Tabell. Dissentere i Norge O. Dissidents en Norvège Grupper av I alt. Herav : Bygder. Byer.. Romersk katolske Gresk katolske. Utenl. evang. sainf.: reformerte m. fl. I "0. Metodister. Baptister. Adventister 0 0 f ( 00 ' 00. Kvekere. Lutherske frimenigheter Forskjellige frimisjoner Forskjellige gjendøpersamf. 0 f 0J * 0 { Forskj ellige mindre dissenter samf. og dissentere ikke nærmere angitt Uttrådt av statskirken uten nærmere oplysning 0 0. Intet trossamfund 0 0. Mormoner 0. Mosaiske trossamfund 0. Andre ikke kristne samf Dissentere pr. 000 innbyggere Inntil 0 bare reformerte: engelske in. fl. Forskjellige samfund, bl. a. med baptistisk eller metodistisk tilsnitt. Ikke fuhoverensstemmelse mellem opgavene fra de forskjellige folketellinger.

10 Folketelling 0. Tabell. jdissentere Confessions Romersk katolske. Gresk katolske. Uten!, evang. samfund: reformerte m. fl. Metodister. Haptister. Adventister. Kvekere. Lu therske frimenigheter. Forsk j. frimisjoner. Forskj. gjendøpersamfund. i IO. Kiket I!. Rikets bygder. III. Rikets byer IV. Bygdene fylkesvis.. Østfold. Akershus. Hedmark. Opland. Buskerud.... Vestfold Telemark... AustAg'der. VestAo'der 0. Rogaland. Hordaland. Sogn og Fjordane.... Møre SørTrøndelag. NordTrøndelag.... Nordland. Troms. Finnmark CD OC i Y. Byene fylkesvis.. Østfold..... Akershus. Kristiania. Hedmark. Opiand. Buskerud. Vestfold. Telemark. AustAgder 0 VestAgder. Rogaland. Bergen. Sogn og Fjordane... Møre. SørTrondelag. NordTrøndelng. Nordland. Troms... Finnmark 0 0 n ;

11 Folketelling 0. fordelt efter des dissidents. samfund. Forsk j. mindre diss. samf. og dissentere ikke nærmere angitt. Uttrådt av statskirken uten nærmere oplysning. Intet tros sam fund. Mormo ner. Mosaiske trossa m fund. antall Andre ikke kristne samfund. Dissentere i pct. av folketallet. ii i t Riket. II. Rikets bygder. III. Rikets byer IV. Bygdene fylkesvis.. Østfold.. Akershus.. Hedmark.. Opland.. Buskerud.. Vestfold.. Telemark.. AustAgder.. VestAgder. 0. Rogaland.. Hordaland.. Sogn og Fjordane.. Møre.. SørTrondeiag.. NordTrøndelag.. Nordland.. Troms.. Finnmark V. Byene fylkesvis.. Østfold.. Akershus.. Kristiania.. Hedmark.. Opland.. Buskerud.. Vestfold.. Telemark.. AustAgder. 0. VestAgder.. Rogaland.. Bergen.. Sogn og Fjordane.. More.. Sør Trøndelag.. NordTrøndelag.. Nordland.. Troms.. Finnmark.

12 Folketelling 0. Tabell (forts.). Dissentere VI. Herreder. Østfold fylke. Trøgstad Askim. Spydeberg., Skiptvet... Rakkestad. Degernes., Eidsberg., 0 Lutherske frimenigheter. Mysen I Rødenes Romskog Rakkestad fogderi ( 0 Andre Personer dis som ikke senter tilhører Metodister. Baptister. samfund.! I!!! noget samfund, 0 antall 0 0 Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund*). gresk kat., frimis., med i : bapt. retn. jøde, med bapt. retn.! Kristi mgh., gresk kat. med bapt. retn., gjendøper, uopgitt trossamf. advent., jøder, frimisjoner, med bapt. retn. advent., rom. kat., med bapt. retn. rom. kat., med bapt. retn., pinsevenn. Aremark Øymark.! : I rom. kat. Kristi mgh., pinsemgh., uopgitt trossf. Idd 0 Kristi mgh., adventister, frimisjonen, fri venner, rom. kat., uopgitt trossf.. mormoner. Berg. Skjeberg Hvaler * I med bapt. retn., Plymouthbrødr., adventist, 0 Kristi mgh t, ikke døpte, 0 mormoner. adventister, Kristi mgh., misjonshuset. rom. kat., med bapt. retn., adventister, Kristi mgh., uttr. uten nærm. betg. Borge.. Torsnes Varteig II med bapt. retn., rom. kat. med bapt. retn., mormon, uttr. uten nærm. betg. Idd og Marker fogderi

13 fordelt efter samfund. Folketelling 0. Lutherske frimenigheter. Metodister. Baptister. j Andre dis senter I sarai fund. Personer som ikke tilhører noget samfund. antall Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund»). VI. Herreder. (Forts.) Østfold fylke. (Forts.) Tune Rolvsøy Glemmen 0! 0 i! 0 i! I fri venner, med bapt. retn,, andre refm. sainf., Manasse sønner, fri forsamling. rom. kat. rom. kat., gresk kat., med bapt. retn., jøder, advent., 0 Kiisti mgh., fri evang. samf. Kråkerøy Onsøy Råde Rygge Jeløy Våler Hobøl 0 0 J rom. kat., med bapt. retn., uopgitt, finsk statskirke, uttr. uten nærm. betg. mormoner, advent., Kristi mgh., uopgitt trossamf. advent., nasareer, rom. kat., andre ref. samf., med bapt. retn., mormoner, uttr. uten nærm. betg. rom. kat., jøder, Losjen Moss, tysk evang., uttr. uten nærm. betgn. adventist, uopgitt trossamf. Moss fogderi 0 Akershus fylke. Yestby (landdistriktet) Kråkstad Frogn... 0! 0 med bapt. retn., advent., intern, bibelstudieforen., 0 diss. uopgitt. fri venner, fri kristelige, rom. kat., gresk kat., jøde, mormoner, pinsev., fri mis., advent., Kristi mgh., kat. apost., diss. uopg. rom. kat., fri mis., Kristi mgh., diss. uopgitt, uttr. uten nærm. betg. 0 fri mis., advent., Kristi mgh., diss. uopgitt. Nesodden 0 0 rom. kat., advent., 0 Kristi mgh., unitar, uttr. uten nærm. betg.

14 Folketelling 0. Tabell (forts.). Dissentere I Luther Metodisterfrimenig j heter.! Baptister. Andre dis senter sam fund. Personer som ikke tilhører noget samfund. antall Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersainfund»). VI. Herreder. (Forts.) Akershus fylke. (Forts.) Oppegård 0 rom. kat., jøder, morm., pinsevenner, fri mis., Kristi mgh., advent., kat. apost., diss. uopgitt, uttr. uten nærm. betg. 0 0 ( i i 0 I i 0 tyske, schweiziske og franske evangeliske, reform., rom. kat., gresk kat., 0 adv., pinserngh. (Barratt), Kristi mgh., fri mis, kat. apost., kvekere, intern, bibelstudieforen., med bapt. retn., diss. ikke nærm. opgitt, uttr. uten nærm. betgn., Christian Science, unitarer, jøder, mormoner, muhammedanere. eng. episk., andre reform, sainf., rom. kat., gresk kat., ortodoks, jøder, mormoner, kristne jøder, fri mis., Kristi mgh., 0 advent., fri venner, pinsemgh., unitarer, Christian Science, uopgitt diss., uttr. uten nærm. betg. 0 rom. kat., gresk kat., jøder, mormoner, pinsemgh, fri mis., advent., Kristi mgh., kat. apost., diss. uopgitt, uttr. ut. nærm. betg. Aker 0 Aurskog.. Blaker... Høland... Setskog.. Enebakk.. rom. kat. tyske statskirke. Ebenezer, jøde, advent. rom. kat., 0 pinsemgh., uopgitt diss.

15 Folketelling 0. fordelt efter samfund.! I folke j mengde. Lutherske frimcnigheter. Andro i Personer! dis i som ikke, Meto! Bapdister. i tister. senter tilhører antall dissenteresarafund. noget samfund. Spesifikasjon av lubrikk («Andre dissentersamfund»). VI. Herreder. (Forts.) Akershusfylke. (Forts.) Fet Sørum!! Skedsmo. Lillestrøm 00i Lørenskog Nittedal ! i I I 0 i rom. kat., troende døpte. rom. kat., advent., kat. apost., uttr. ut. nærra. betg. rom. kat., pinse v., fri mis., advent., unitarer, Manasse budbærere. rom. kat., gresk kat., jøder, uttr. uten nærm. betegnelse. tysk evang., reform, samf., rom. kat., med bapt. retn., uopgitt diss., pinsev., advent., fri venners samt'., mormoner. 0 rom. kat., gresk kat., jøder, ikke døpte, adv., fri venner. Nedre Romerike fogderi! Gjerdrum.. Ullensaker. Nes I Eidsvoll 0 Nannestad. Hurdal Feiring l 00 i I 0!! rom. kat., gresk kat., ) med bapt. retn., pinsev., ikke døpte, 0 fri forsaml. rom. kat., gresk kat., jøde, pinsev., internasjo nal bibelstud foren., uttr. ut. nærm. betg. fri mis., Kristi mgh., advent., rom. kat., 0 gresk kat., jøder, gjendøpere, 0 mormoner. med bap. retn. Øvre Romerike fogderi Hedmark fylke. Ringsaker Nes Vang 0 0 rom. kat., gresk kat., forenede kirke, dansk folkekirke, Luth kirke, Amerika, uopgitt diss. eng. episk, kirke, rom. kat., adventister, samfundet, uopg. diss., uttr. uten nærm. betgn.

16 Folketelling 0. Tabell (forts.). Dissentere j folke meng I de.! Lutherske > fri! menig j heter. Andre Personer o.,!., i I,, I dis som ikke. Meto, Dap i... antall,.,., denter tilhører distcr. tisterj I sam noget fund! samfund. Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfnnd»). VI. Herreder. (Forts.) Hedmark fylke. (Forts.) Furnes Loten Romedal Stange 0 I i 0 evang. Lutherske, rom. kat., unitar. adventister, pinsem^h., eng. episk, kirke. adventister. Hedmark fogderi 0 i i 0 SørOdal NordOdal Vinger Eidskog 0 0! rom. kat., jøder, advent. uopgitt diss. udøpt. rom. kat., jøde, pinsev., uttr. uten nærm. betg. Vinger og Odal fogderi i Brandval Grue Hof.. Åsnes Våler I Ii J! 0 0 uopgitt diss. utt. uten nærm. betgn. Kristi mgh., gjendøpere, uttr. uten nærm. betgn. pinsev., uopgitt diss., uttr. uten nærm. betgn. Solør fogderi 0 Elverum. Trysil, Åmot. StorElvdal Solli 0 pinsemgh., forenede kirke, rom. kat., jøder, Kristi mgh., advent., uopgitt diss. jøde, Ebenezer, uopgitt diss., uttr. uten nærm. betg. rom. kat., Kristi mgh., advent., norsk misjonsforb. advent. SørØsterdal fogderi! 0 Ytre Rendal. Øvre Rendal. Alvdal Foldal. J * i! uttr. uten nærm. betgn. 0 0 de frie venners trossamf., 0 mormoner, brahma.

17 Folketelling 0. fordelt efter samfund. folkemengde Lutherske tri menig heter. Metodister. Baptister. Andre Personer I dis Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund»). VI. Herreder. (Forts. Hedmark fylke. (Forts.)\ Tynset Tolga Engerdal Kvikne! l J I l J 0 j med bapt. retn., pinsov. 0 NordØsterdal fogderi; Opland fylke. Dovre Lesja adventister. eng. episk, kirke, med bapt. retn., adventister, unitarer, uopgitt diss. Heidal Sel Nordre Fron!!! jøde, det fri samt". rom. kat., uopgitt diss. advent., jøder, rom. kat. NordGudbrandsdal fogderi Sondre Fron.. Østre Gausdal. Vestre Gausdal Fåberg ) 0 nytestam. mgh., misjonsforb., uopgitt diss., uttr. uten nærm. betgn. gresk kat. rom. kat., gresk kat., uopgitt diss. Kristi mgh. reform, sainf., rom. kat., gresk kat,, jøde, pinsemgh., uopg. diss., uttr. uten nærm. betgn. SørGudbrandsdal fogderi I Biri Snertingdal Vardal Østre Toten rom. kat. rom. kat., advent., den norske synode. den norske synode, reform, samf., rom. kat., advent., Sehus menighet,

18 Folketelling 0. 0 Tabell (forts.) Dissentere Lutherske Andre Personer dis i som ikke JVleto Iap ; sei. terfund. tilhører noget samfund.! I distcr. titter. menig j heter. antall Spesifikasjon av rubrikk («Andre clissentersauifund»). VI. Herreder. (Forts.)! Opland fylke. (Forts.)] Vestre Toten."! Eina j i 0 Kolbu j rom. kat., adventist. j uttr. uten nærrn. betgn. Toten fogden Lunner Jevnaker! 0 Brandbu 0 Gran i Fluberg 0 Søndre Land I 00 Nordre Land... Torpa! J!. rom. kat. rom. kat. Kristi s am f. pinsemgh. rom. kat., advent., Bærøa. jøde, Kristadelfier. Hadeland og Land fogderi ; 0 [ SørAurdal 0 Etnedal i NordAurdal I Vestre Slidre j Østre Slidre Vang 0 Valdres fogderi. I Menneskesønnens mgh. Buskerud fylke. Hoie Tyristrand Norderhov Ådal gresk kat., unitar. rom. kat, gresk kat., adventister, pinsevenner, tysk statsk., brødresamf., uttr. uten nærm. betgn. rom. kat. Ringerike fogderi Flå Xes Gol 0 Luth, kirke i Amerika. pinsev.

19 Folketelling 0. fordelt efter samfund. VI. Herreder. (Forts.) Buskerud fylke. (Forts.) Hemsedal Ål... Hol.. i Lutherske frimenigheter. Metodister. Baptister. Andre dissetitcrsamfund. Personer som ikke tilhører noget samfund. antall dissen tere. Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersarnfund»). rom. kat., uopgitt diss., Faderen, Sønnen og Helligånd. rom. kat. Hallingdal fogderi 0 Sigdal... Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier.... Royken.. Hurum (landdistriktet) frikirken, Amerika, eng. episk, kirke, rom. kat., Kristi mgh., uopgitt diss. reform sainf., rom. kat., jøder, advent., unitar, pinsev., uopgitt diss. rom, kat., med bapt. retn., mormoner, pinsevenner, uttr. uten nærm. betg. rom. kat., jøder, Ebenezer, adv., Kristi mgh., pinsev., hellige samf., udøpte. 0 morm., uttr. ut. nærm. betg., uopgitt diss. jøde, Kristi mgh., fri misjon, 0 uopgitt diss., pinsevenner, mormoner. 0 pinsevenner, Luth, kirke i Amerika, adventister, Kristi mgh., fri misjon, uopgitt. Buskerud fogderi 0 0 Ytre Sandsvær Øvre Sandsvær Flesberg.. Rollag Opdal Nore hellige samfund, uttr. uten nærm. betgn. uttr. uten nærm. betgn. adventist. uttr. uten nærm. betgn., Kristi mgh., uopgitt diss. Numedal og Sandsvær fogderi 0 0

20 Folketelling 0. Tabell (forts.). Dissentere Andre! Personer.,.,, dis! som ikke...,.,, I antall senter tilhører!.. dissensam noget i,!! tere fund. I samfund.! Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersainfund»). VI. Herreder. (Forts.) Strømm Skoger Sande, Hof.. Botne Våle. Borre Vestfold fylke.!! 0! 0 I! 0 0! Ramnes.. 0 Andebu, Stokke I ml : 0 Sem Nøtterøy. Tjøme... Jarlsberg fogderi!! Sandeherad io i Tjølling 0 Fredriksvern.,. Brunlanes Hedrum Lardal Larvik fogderi ! j I 0 I! i! 0 0 I I adventister, intern, bibelstudieforen. rom. kat., pinsevenner, adventist, Kristi mgh., fritt evang. samf., fri mis,, diss. uopgitt. pinsevenner, adventister, Kristi mgh., Menneskesønnensmgh., diss. uopgitt. rom. kat., adventister, uttr. uten nærm. betg. unitarer, uttr. uten nærm. betg. 0 tysk kirke, Kristi mgh., rom. kat., jøder, pinsevenner, adventister, Manasse sønner, Bétels mgh. pinsevenner. Lettisk Luth, kirke. rom. kat., uttr. uten nærm. betg., adventister, Kristi menigh. 0 gresk kat., med bapt. retn., adventister, gjendøper, Plymouthbrødr. J skotske høikirke, rom. kat., med bapt. retn., uttr. uten nærm. betg. adventister, uttr. uten nærm. betg rom. kat., ventister. jøder, ad intern, bibelstudieforenmg, rom. kat., adventister, gjendøpere, Kristi mgh., fritt evang. samf., pinse v., frimisjonen. Betania. rom. kat., adventister, uttr. uten nærm. betg. rom. kat., jøder, adv., Betania, fritt evang. samf., frimisjon, 0 diss. uopgitt. jøde, adventister.

21 Folketelling: 0. fordelt efter samfund. Lutherske fri menig heter. I Metodister. Baptister. Andrej Personer] dis som ikke senter tilhører såra noget fund. samfund. antall Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund»). VI. Herreder. (Forts.) Telemark fylke. Drangedal 0 Sannidal I Skåtøy. Bamble. Eidanger 0 i Siljan j Grjerpen! I 0 0 i 0! j med bapt. retn., advent., Kristi mgh. uttr. uten nærm. betg., diss. uopgitt. uttr. uten nærm. betg. reform, samf., jøde, adventister, frimisjonen, uttr. uten nærm. betg. forenede kirke, fri venner, tyske kirke, adventister, Sehus mgh. med bapt. retn. frikirken i Amerika, rom. kat., intern, bibelstudieforening, advent., pinsev., frimisjonen, Brødre i Kristo, diss. uopgitt. Bamble fogderi 0 Solum. Holla... Lunde.., Bø Sauherad Heddal., i 0 rom. kat., med bapt. retn., pinsemgh., evangelister, Lyngs mgh., intern, bibelstudieforen., advent., frimisjonen. kristi, disscntermgh., i diss. uopgitt, uttr. uten nærm. betg. rom. kat., diss. uopgitt. med bapt. retn. gresk kat., G adventister, pinsemgh., diss. uopgitt, rom. kat. Nedre Telemark fogderi 0. Tinn Hovin (Translier ad Hjartdal 0 eng. episk, kirke, jøder, pinsev., intern, bibelstudieforen,, frimisjonen, kristi, dissentermgh., fri venner, katolikker, diss. uopg. med bapt. retn., uopgitt. diss.

22 Folketelling 0. Tabell (forts.). Dissentere folke mengde. Lutherske frimenigheter. Metodister. Andrej Personer Baptister. dis som ikke senter tilhører sam j noget fund. I samfund. Spesifikasjon av rubrikk («Andro dissentersamfund»;. VI. Herreder. (Forts.) Telemark fylke. (Forts.) Seljord Kviteseid! Nissedal.. Fyresdal.. Mo Lårdal... Vinje Rauland. I \ med bapt. retn., uttr. uten nærm. betg., di?s. uopgitt. pinsev., adventist, diss. uopgitt. diss. uopgitt. jøde. med bapt. retn., pinsev. pinsemenigheten. Ovre Telemark fogderi 00 I 0 AustAgder fylke. Vegårshei Gjerstad I 00 Søndeled 0 Flosta Dyvåg i Holt... Tovdal.. (Ijøvdal. Åmli... Mykland Herefoss. Froland. østre Moland. Stokken Tromøy 0 0 I 0! 0! 0 His I Øyestad diss. uopgitt. 0 med bapt. retn. g g eng. episk, kirke, adv., uttr. uten nærm. betg. adventist. J gresk kat., med bapt. retn., diss. uopgitt. 0 pinsebev., diss. uopgitt. 0 diss. uopgitt. med bapt. retn. andre reform, samf., uttr. uten nærm. betg. rom. kat., med bapt. retn. den gjenorgan. kirke, rom. kat., med bapt. retn., Betania, uttr. uten nærm. betg, diss. uopgitt. rom. kat., jøde, advent. Betania, troende døpte Chr. Science, uttr. uten nærm. betg. 0 den intern, bibelstudieforen., 0 rom. kat., gresk kat., Betania, evang. mipjon, troende døpte, diss. uopgitt, mormoner. adventister, Betania, diss. uopgitt.

23 fordelt efter samfund. IS Folketelling 0. I fulke meng I de. Lutherske frirneniglietor. Metodister. Baptister. Andre dissent erfund. Personer som ikke tilhører noget samfund. antall Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund»). VI. Herreder. (Forts.) AustAgder fylke, (Forts.) Fjære Landvik Eide Vestre Moland Høvåg. Birkenes! 0! 0! 0 0 l 0 j 0 adventister, evangelister, frie kristne, mormon, diss. uopgitt. evang. Luth., mormoner. andre reform, samf., adventister, diss. uopgitt, samfundet. ram. kat, 0 adventister, evangelist. Nedenes fogderi! Vegusdal ^ Iveland 000 Hornnes i l Evje i Bygland Bykle j Valle! l 0 Hylestad! 0! uttr. uten nærm. betg. dis?, uopgitt. diss. uopgitt. Setesdal fogderi 0;!! VestAgder fylke. \ Tveit I l Oddernes I Randesimd! Vennesla j Øvrebø Hægeland 0 Sogne Greipstad! Halse og Harkmark.. Holum Laudal! Øyslehø Finsland 0 Grindheim Bjelland Åseral l 0 0 i 0 0 rom. kat., pinsemenigh., adventister. adventister. andre reform, samf., rom. kat., adventister. adventist. rom. kat. adventister, diss. uopgitt. rom. kat., 0 med bapt. retn., adventister, kirke av Gud. rom. kat. rom. kat. forenede kirke i Amerika.

24 Folketelling 0. Lutherske frimenigheter. Metodister. Bap tister. An Ire dissen l ersamfund. Tabell Personer scm ikke tilhører noget samfund. antall (forts.). Dissentere Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund»). VI. Herreder. (Forts.) VestAgder fylke. (Forts.) Konsmo Vigmostad SørAudnedal Spangereid Mandal fogderi i 0 0 f) adventister, hellige samf. pinsemgh., diss. uopgitt. Lista Herad... Spind... Austad Lvn 'dal. Kvås HsBgebostad Eiken Fjotland Feda Kvinesdal Hidra Xes Bakke (lyland Øvre Sirdal Tonstad ' 0 0 g 0 0 pinsemgh., Moody kirke i Chikago, adventister. diss. uopgitt. adventister. den Luth, kirke i Amerika, unitar er. kvekere. uttr. uten nærm. betg. andre reform, samf., rom. kat., pinsemenigli., adventister, Lomedals venner, mormoner. andre reform, samf., fri venner. uttr. uten nærm. betg. Lista fogderi Rogaland fylke. Sokndal Lund Heskestad Bjerkreim Helleland Eigersund Ogna Nærbø Varhaug q pinsemgh., diss. uopgitt, rom. kat., pinsemgh. samfundet. det alm. samf., 0 samfundet. pinsemgh., samfundet. samfundet. i øde. 0 uttr. uten nærm. betg.

25 fordelt efter samfund.? Folketelling 0. VI. Herreder. (Forts.) Rogaland fylke. (Forts.) Kleni) Time Gi estai... Høyland Båland Hetland i Lutherske frimenigheter. Metodister. Baptister. Andre dissentersam fund. Personer som ikke tilhører noget samfund. 0 antall 0 Spesifikasjon av rubrikk ( «An dre dissent ersam fu n d» ). adventister, pinsemgh., diss. uopgitt. jøder. rom. kat., med bapt. retn., adventister, pinsemgb., Kristi mgh., fri diss. adventister, pinsemgh. tysk statskirke, vennenes samf., rom. kat., kvekere, med bapt. retn., andre reform, samf., diss. uopgitt, uttr. uten nærrn. betg., mormon. Jæren og Dalene fogderi 0 0 Høle Forsand Strand Finnøy Rennesøy Mosterøy Vikedal Nedstrand Siernarøv Fister.. Årdal Hjelmeland Jelsa Erfjord Sand Sauda Suldal Åkra Skudenes Stangaland Avaldsnes Manasse sønner, uttr. uten nærm. betegn. tysk statskirke, diss. uop. gitt. rom. kat., kvekere, med bapt. retn., vennenes samfund. adventist, 0 uttr. uten nærm. betg. norsk synode i Amerika, jøder. kveker, pinsemgh... kvekere. den kanadiske kirke. rom. kat., vennenes samfund, diss. uopgitt. Manasse sønner. adventister, Kristi samf., diss. uopgitt. adventist, uttr. uten nærm. betgn. adventister, diss. uopgitt.

26 Fol ketelimg 0. Tabell (forts.). Dissentere Lutherske frimenigheter. Metodister. Baptister. Andre dissenter, samfund. Personer som ikke tilhører noget samfund. antall Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund»). VI. Herreder. (Forts.) Bogaland fylke. (Forts.) Torvastad Skåre 0 de helliges inenigh., diss. uopgitt. 0 adventister, pinsemgh., protestanter. Tysvær. Bokn.. Skjold. Yats Haugianerne» synode, adventister. 0 vennenes aamf. adventister. Ryfylke fogderi 0 Hordaland fylke. Varaldsøy.., Strandebarm Kvinnherad. Skånevik Etne Fjelberg Ølen Vikebygd... Sveio Valestrand.. Moster Bømlo Bremnes. Stord Fitjar. Tysnes J J j adventist, 0 diss. uopgitt. adventister. diss. uopffitt. adventist. norsk Luth, kirke i Amerika, gresk kat. menigheten, frikirken i Amerika, rom. kat. Søndhordland fogderi Fusa Hålandsdal Strandvik.. Os Samnanger. l uttr. uten nærm. betg. rom. kat.

27 fordelt efter samfund. folketelling 0. VI. Herreder. (Forts.) Fana Hordaland fylke. (Forts.) Austevoll Sund Fjell Askøy Laksevåg Haus Bruvik Hosanger Modalen Hamre Åsane Alversund Herdla Hjelme Manger Lindås Austrheim Masfjorden z Lutherske frimenigheter. Metodister. Baptister. 0 Andre dissentersamfund. 0 Personer som ikke tilhører noget samfund. 0 OO 00 antall Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund»). tyskluth. kirke, luth Mftmf. i Amerika, den luth, kirke i Petrograd, eng. episk, kirke, rom. kat., gresk kat., jøder, adventister, ortodoks russisk, gjendøpere, kat. apost., unitar, diss. uopgitt, gresk kat., uttr. uten nærm. betg. diss. uopgitt. adventist. rom. kat, adventister, fri misjon, Faderen i det høie, pinsevenner, evangelisk luth., fri evangelister, fri, diss. uopgitt. rom. kat,, adventister, H evangeliske venner. adventister, pinsevenner, fri evangelister, svensk misjonssamf., foren, kirke i U. S. A. rom. kat., adventister, fri misjonsfor. med bapt. retn., advent. adventister, Menneskesønnens samf. pinsevenner, diss. uopgitt, uttr. uten nærm. betg. adventister, pinsev. rom. kat. Nordhordland fogderi 0 0 Røldal Odda Ullensvang Kinsarvik Eidfjord kvekere. eng. episk., rom. kat., adventister, Kristi mgh.

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Tal på sokn Bergen domprosti 10 Bergen kirkelige fellesråd Bergen domkirke Fridalen Laksevåg Landås Loddefjord Løvstakksiden Nygård Olsvik Sandviken

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015 Antall ekstra 2016 Merknad Østfold

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Kommune nummer 2017 Kommunenavn

Kommune nummer 2017 Kommunenavn Kommune nummer 2017 Kommunenavn Nye kommune nummer 2020 Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004

Detaljer

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Første kolonne i denne tabellen tar utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960-tallet.

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 1 2 R e kn e s ka p pr. Endring frå 2009 pr. innb. 3 Budsjett 2011 4 drift 1 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 Medium løn+ løn + Løn + Årsverk innb. Noreg 1 5 109 056 686 1 072 352 135 568 26,53-2 % 1 207 920 236 1 % 0,35

Detaljer

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter)

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Rapport nr. R202 KU - Disponible kvoter 2017, kommuneoversikt foretak med 0101 Halden 14 4 056 458 2 0105 Sarpsborg 28 6 475 641 2 0106 Fredrikstad 8 2 515 492 1 0118 Aremark 2 680 306-0119 Marker 6 2

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. innb. 2 Endring frå 2012 pr. innb. 3 Budsjett 2014 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + Årsverk pr.

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. Endring frå 2011 pr. innb. 3 Budsjett 2013 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk pr. 1000

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

nabokrets (i km) per 1. januar 2017

nabokrets (i km) per 1. januar 2017 Innbyggere Reiseavstand innen sone (i km) 1. januar 2017 Reiseavstand til nabokrets (i km) 1. januar 2017 Strukturkriteriet, Aleneboende 30-66 år, 1.1. Innvandrere 6 15 år fra land utenom Skandinavia kol.

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt 0101 Halden 13 4 047 309 2 0105 Sarpsborg 28 6 633 985 2 0106 Fredrikstad 8 2 555 562 1 0118 Aremark 2 650 433-0119 Marker 7 2 347 388 1 0122 Trøgstad

Detaljer

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012 0101 Halden 6 681 000 3 340 500 3 447 396 3 561 160 1 543 0104 Moss 6 753 000 3 376 500 3 484 548 3 599 538 1 560 0105 Sarpsborg 11 672 000 5 836 000 6 022 752 6 221 503 2 696 0106 Fredrikstad 16 583 000

Detaljer

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune Vedlegg spørsmål nr. 206 til skriftlig besvarelse 0101 Halden 7 880 31 520 0104 Moss 7 995 31 980 0105 Sarpsborg 14 138 56 554 0106 Fredrikstad 19 733 78 930 0111 Hvaler 1 161 4 645 0118 Aremark 477 1

Detaljer

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2 Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2009) 0101 Halden 39 0 0 0104 Moss 137 4 0 0105 Sarpsborg

Detaljer

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter innbyggertall 0101 Halden 18 920 5 785 24 705 6 086 0104 Moss 19 720 5 587 25 307 5 878 0105 Sarpsborg 34 456 10 332 44 788 10 870 0106 Fredrikstad 48 540 14 542 63 082 15 299 0111 Hvaler 2 679 866 3 546

Detaljer

Midler til fordeling trinn

Midler til fordeling trinn Fordeling av midler til økt lærertetthet på 1.-4. trinn Midler til fordeling 1.-4. trinn 1 193 500 000 Økt lærertetthet 1.-4. trinn: 0101 Halden 6 746 817 0104 Moss 6 969 674 0105 Sarpsborg 12 480 539

Detaljer

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /-

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /- 0101 HALDEN 3 5 8 0104 MOSS 1 4 5 0105 SARPSBORG 8 6 14 0106 FREDRIKSTAD 7 7 14 0111 HVALER 0 0 0 0118 AREMARK 0 0 0 0119 MARKER 0 0 0 0121 RØMSKOG 0 0 0 0122 TRØGSTAD 0 1 1 0123 SPYDEBERG 2 0 2 0124 ASKIM

Detaljer

Totalt antall innbyggere

Totalt antall innbyggere Totalt antall innbyggere Innbyggere fordelt etter alder per 1.7.2014 0-1 år 0-17 år 2-5 år 6-15 år 16-22 år 18-49 år 23-66år 50-66 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0101 Halden 30 230 620 6 354 1 396 3 571 2 775 12

Detaljer

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr)

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr) budsjettet Aps 0101 Halden 2 092 18 3 399 32 0104 Moss 2 222 19 3 610 34 0105 Sarpsborg 3 689 31 5 994 56 0106 Fredrikstad 5 346 45 8 687 82 0111 Hvaler 260 2 422 4 0118 Aremark 90 1 146 1 0119 Marker

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Spm: av økte frie kommunene. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 0104 Moss 21 045 0105 Sarpsborg 38 052 0106 Fredrikstad 52 832 0111 Hvaler 3 037 0118 Aremark 1 304 0119 Marker 2 769

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper Tabell 3b 1 Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig. 30-39 40-49 50-59 0101 Halden 78 64 80 80 81 78 0104 Moss 79 71 83 79 81 77 0105 Sarpsborg 75 59 77 79 80 73 0106 Fredrikstad 76 60 78 79 80 77

Detaljer

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 22. august 2013 Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 Gave til 78% av Kommune- Norges informasjons- og kommunikasjonsansvarlige

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant 101 Halden 20170921 90 10 885 223 10 536 302 1 123 392 62 18 119 1 459 734 27 54 064 70 20 104 Moss 20170921 101 19 558 984 20 161 108 1 811 693 77 23 528 1 291 411 22 58 701 79 22 105 Sarpsborg 20170921

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2017

Om tabellene. Januar - desember 2017 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Kommune. Antall I alt 01

Detaljer

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter avsetninger 101 HALDEN 0,4 72,6-13,2 104 MOSS 3,0 76,0 6,4 105 SARPSBORG -1,2 80,6 5,4 106 FREDRIKSTAD 2,7 81,7 6,0 111 HVALER 0,8 79,5 7,4 118 AREMARK 0,5 13,9 0,9 119 MARKER -2,1 51,4-2,1 121 RØMSKOG

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter avsetninger av 101 HALDEN 3,5 80,0-7,4 104 MOSS 4,2 72,9 11,5 105 SARPSBORG 3,2 82,7 9,1 106 FREDRIKSTAD 3,0 83,7 8,8 111 HVALER -0,5 90,8 4,8 118 AREMARK -0,3 83,5 0,9 119 MARKER 6,5 52,3 6,9 121 RØMSKOG

Detaljer

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr , per aldersgruppe. (Prosent) 20 50-0101 HALDEN 75,0 43,3 38,7 65,3 78,9 79,7 78,6 76,5 0104 MOSS 79,0 56,9 56,9 71,9 78,5 81,7 82,0 78,8 0105 SARPSBORG 76,8 31,2 44,9 71,1 78,3 82,5 81,1 75,9 0106 FREDRIKSTAD

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571 St.prp. nr. 1 (2007-2008), kap 571 0101 Halden 236 172 0 0 3 200 16 425 255 797 0104 Moss 209 850 0 0 3 300 24 106 237 256 0105 Sarpsborg 384 324 0 0 5 500 32 505 422 329 0106 Fredrikstad 556 883 0 0 7

Detaljer

Tabell C: Utenfor overgangsordningen og inndelingstilskudd. Kommunene 2004.

Tabell C: Utenfor overgangsordningen og inndelingstilskudd. Kommunene 2004. 0101 Halden 0 0 0 0 1 072 21 1 093 0104 Moss 0 0 0 0 1 025 20 1 045 0105 Sarpsborg 0 0 0 0 1 840 37 1 876 0106 Fredrikstad 0 0 0 0 2 672 52 2 725 0111 Hvaler 0 0 0 0 137 3 140 0118 Aremark 0 50 0 0 62

Detaljer

0301 Oslo

0301 Oslo 0101 Halden 169 517 12 945 3 322 1 093 186 877 0104 Moss 171 171-47 860-5 285 1 045 119 071 0105 Sarpsborg 305 055-22 969 12 531 1 876 296 494 0106 Fredrikstad 431 243-27 685 5 357 2 725 411 640 0111 Hvaler

Detaljer

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler 101 HALDEN 127 494 279 558 12 1 469 104 MOSS 139 598 293 591 12 1 632 105 SARPSBORG 235 975 520 1 048 23 2 802 106 FREDRIKSTAD 338 1 378 734 1 485 46 3 982 111 HVALER 15 52 39 70 0 176 118 AREMARK 5 15

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 - satser i øre pr. liter innveid melk Kommune Satser 101 Halden 19 104 Moss 15 105 Sarpsborg 15 106 Fredrikstad 19 111 Hvaler 34 118 Aremark 33 119 Marker

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Sametingsvalget 2013 Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Kommuner som er markert med fet skrift har 30 eller flere stemmeberettigede

Detaljer

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt Frie inntekter korrigert for variasjonar i utgiftsbehov for kommunane. Tabellen viser inntekt per innbyggjar i landsgjennomsnittet. Tal frå 2006 Kommune prosent 0101 Halden 92 93 0104 Moss 93 100 0105

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.2.2008 Kommune Satser Kommune Satser 101 Halden 19 101 Halden 17 104 Moss 15 104 Moss 15 105 Sarpsborg

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra

Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.2.2008 Kommune Satser Kommune Satser 101 Halden 19 101 Halden 17 104 Moss 15 104 Moss

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks den nåværende en ikke kan sammenliknes direkte med verdiene i endringen i vil bety for den enkelte kommune dersom dagens for regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet ikke endres. 101 HALDEN 51,6 67,2

Detaljer

Administrasjon Undervisning Barnehager Helse pleie omsorg

Administrasjon Undervisning Barnehager Helse pleie omsorg ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 1.672 156 474 93 839 90 20. 0104 MOSS 31.802 1.795 102 498 227 798 102 67. 0105 SARPSBORG 54.192 3.299 367 857 222 1.574 197 82. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 4.962 588 1.204 367 2.310

Detaljer

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner Vedlegg 2: Endring i årsverk til. Alle kommuner (ordinær 0101 Halden 4,79-4,09 1,55-5,29 0104 Moss 0,24-3,41 1,15-5,78 0105 Sarpsborg -4,06-20,1-9,40-28,78 0106 Fredrikstad 4,41 8,69-1,41-4,14 0111 Hvaler

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner Styrking - Kommuner Tabellforklaring: Kol. 1: Kol. 2: Kol. 3: Styrking av. Fordelt etter skatteandel 2014, framskrevet med bef.tall. per 1.1.15, inkl. skatteutjevning (1000 kr) Kompensasjon for endringer

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr mnd.verk. Var. overtid. Grunnlønn. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr mnd.verk. Var. overtid. Grunnlønn. Faste og var. till. Ansatte etter fylke, gjennomsnittlig, grunnlønn, faste variable tillegg til grunnlønn variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2015 til 1. desember. pr. 1.12.. 0101 HALDEN 2.447 2.229 1.672 40.819 37.338

Detaljer

E-søknader kommuner og fylker 2016 og 2017 pr mai

E-søknader kommuner og fylker 2016 og 2017 pr mai E- kommuner og fylker 2016 og 2017 pr mai Side Østfold 2 Akershus 3 Oslo.... 4 Hedmark. 5 Oppland.. 6 Buskerud 7 Vestfold.. 8 Telemark 9 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland.. 12 Hordaland. 13 Sogn og

Detaljer