Folketellingen i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketellingen i Norge"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 0. Folketellingen i Norge desember 0. Annet hefte. Trossamfund. ( ) (llecensement du er décembre 0 : H. Population de droit classée par culte.) Utgitt av Det Statistiske Centralbyrå. Kristiania. I kommisjon hos H. Aschehoug & Co..

2 Fra Den almindelige Folketelling desember 0 foreligger følgende verker: Hefte. Folkemengde i de administrative inndelinger m. v. (Norges Offisielle Statistikk V 0).. Finner og lapper. Hjemvendte norskamerikanere. Dissentere. Blinde, døve og sinnssyke. Y.. Bebodde hus og husholdninger. V.. Folkemengde fordelt efter livsstilling. V.. Folkemengde/efter kjønn, alder og ekteskapelig stilling samt fødested. Fremmede staters undersåtter. VI.. Folkemengde efter livsstilling med angivelse av alder og ekteskapelig stilling. VI 0. Hovedoversikt. VI. Hefte. Fra Folketellingen 0 er tidligere utgitt: Folkemengde og areal i Rikets forskjellige deler. Hussamlinger på landet. VII. STEENSKE BOKTRYKKERI JOHANNES BJØRNSTAD

3 Innhold Side Forord * Systematisk fortegnelse * Alfabetisk fortegnelse * Tabell. Dissentere i Norge 0. Dissentere fordelt efter samfund. folkemengde og antall dissentere i hvert sogn

4 Table des matières. Pages Aperçu * Nomenclature systématique * Nomenclature alphabétique, * Tableau n. Dissidents en Norvège 0 «. Confessions des dissidents... «. Population de droit et nombre des dissidents dans chaque paroisse

5 Forord. Folketellingens opgaver over dissentere bygger på følgende spørsmål i folketellingsskjeniaet: Trossamfund: Statskirken eller Ved bearbeidelsen i Byrået blir alle som opgir ikke å være medlemmer av Statskirken regnet for En gjennemgåelse av opgavene for enkelte sogn synes efter de Oplysninger man har fått å tyde på at ikke få som fremdeles står i Statskirken, men ikke deler kirkens tro, opgir sig som En kontroll av hver individualopgave vilde imidlertid øke omkostningene ved tellingen så meget at man i 0 like litt som tidligere har kunnet påta sig dette merarbeide. I de oprindelige opgaver er der et overordentlig stort antall av betegnelser for dissentersamfund og trosbekjennelser. Grupperingen av disse har ikke alltid vært liketil, og man har "ved denne telling vært nødt til å gjøre nogen endringer i de grupperinger som har vært anvendt ved de tidligere tellinger. Ved fastsettelse av gruppene har Byrået hatt hjelp av d'hrr. stiftsprost Gleditsch, pastor Koren, sekretær i Det Norske Bibelselskap, og ingeniør Philip Pedersen, medlem av Dissentertinget. Tabell gir nærmere oplysning om de forskjellige dissentersamfunds størrelse til forskjellige tider. Efter folketellingen var der 0 (. pct. av folketallet) som hadde opgitt sig som I 0 var det samlede antall dissentere. Der er altså ikke nogen større stigning tar man hensyn til folketallets vekst, blir der omtrent ingen stigning. Der er som tidligere bare grupper av dissentersamfund som er av større betydning i landet : Lutherske frimenigheter, metodister og baptister. De teller henholdsvis 000, 000 og 000 medlemmer. Ingen av dem synes å ha vokset særlig sterkt i de siste 0 år, når man tar hensyn til folketallets vekst. Av de øvrige dissentergrupper teller ikke nogen så meget som 000 tilhengere. Der er alt i alt nogen flere dissentere i bygdene, 00, enn i byene, 00; men i forhold til folketallet er der over dobbelt så mange i byene (, pct.) som i bygdene (,0 pct.). I bygdene var de forskjellige frimeoigheter den største dissentergruppe (over 000 personer). Denne er størst i Nordland, AustAgder og Vestfold fylker. På landsbygden er der også forholdsvis mange baptister, næsten 000, derav i Østfoldbygdene og i Hålogaland bispedømme.

6 * I byene er metodistene tallrikst: 000 i alt, herav i Kristiania 0, i Bergen og i Sarpsborg 0. Av frikirkelige er der i byene over 000, herav fjerdeparten i Kristiania Foruten medlemmene av de forskjellige større og mindre dissentersamfund er der forholdsvis mange som har opgitt på folketellingsskjemaene : «Intet trossamfund» ell. lign., eller «Uttrådt av Statskirken» (uten nærmere betegnelse). Disse grupper tilsammen talte i 0, mot nu i 0. Forutsatt at opgavene er fullstendige eller ensartede i begge år, har denne gruppe i forhold til folketallet gått tilbake fra 00. Fra 00 0 vokste den sterkt. I forhold til folketallet er der flest dissentere i AustAgder og Telemark fylker. Byene i disse fylker har flest, respektive og pct. av folketallet. Av enkelte byer nevnes Arendal med (herav frikirkelige og metodister), Skien med (herav metodister) og Porsgrund (herav metodister). En del av de frikirkelige i Arendal og størstedelen i AustAgderbygdene tilhører «Guds menighet på Vegårsheia». Opgaver fra våre naboland fra de foregående tellinger tyder på at der er forholdsvis flest dissentere i Norge. For Sverige er imidlertid oplysningene om dissentere temmelig ufullstendige, i Danmark tåltes ved folketellingen i 000 personer som stod utenfor folkekirken,. pct. av befolkningen. Av disse var der henimot 000 metodister, 00 baptister, 00 katolikker og 00 tilhørende det Mosaiske trossamiund. Det Statistiske Centra lb y r å, Kristiania, april. Gunnar Jahn. Ragnvald «Tønsberg.

7 A. Systematisk fortegnelse over de forskjellige grupper av dissentere og andre utenfor Statskirken. Nomenclature systématique des diverses confessions des dissidents.. Romersk katolske. Catholiques romains.. Gresk katolske. Catholiques grecs,. Forskjellige utenlandske evangeliske samfund: reformerte m. fl. DIversen communautés étrangères de l'evangile (réformé*, etc.).. Metodister. Méthodistes.. Baptister. Baptistes.. Adventister. Aventistes.. Kvekere. Quakers.. Lutherske frimenigheter. Communautés libres luthériennes.. Forskjellige frimisjoner. Diverses sociétés des missions libres. 0. Forskjellige gjendøpersamfund. Diverses communautés d'anabaptistes.. Forskjellige mindre dissentersamfund og dissentere ikke nærmere opgitt. Diverses communautés inférieures des dissidents et dissidents non précisés.. Uttrådt av Statskirken uten nærmere oplysning. Sortis de l'église d'etat (sans autre désignation).. Intet trossamfund. Personnes sans confession.. Mormoner. Mormons.. Mosaiske trossamfund. Confession mosaique.. Andre ikke kristne samfund. Autres religions non chrétiennes. B, Alfabetisk fortegnelse over de viktigste betegnelser for dissentere som er forekommet i folketellingsopgavene med angivelse av gruppenummer, (Se den systematiske fortegnelse.) Nomenclature alphabétique des diverses dénominations des dissidents. Adventist. Almindelige samfund. Apostoliske frimenigheter. Apostolisk trosmisjon. Ateist. Baptist. Betania. Brahma. Brødremenigheten. Buddhist. Bærøa. Chr. Science. De frie. Deist. Den åndsdøpte menighet 0. Det hellige samfund. De troendes samfund.

8 Dissentere ikke nærmere opgitt. Dissentere med baptistisk retning. Drammens frimisjon. Ebenezer. Efraims brødre. Engelsk episkopale kirke. Evangelisk forening. Evangelisk katolsk. Evangelisk lutherske. Evangelisk reformerte. Evangelister. Finske statskirke. Forenede kirke (i II. S. A.). Fransk protestantisk kirke. Fri. Fri dissenter. Fri evangelisk samfund. Frie kristne. Frie misjonsforbund. Frie samfund. Frie venner. Frimisjon. Fritenker. Gjendøper 0. Gresk katolsk. Guds forsamling. Guds menighet. Guds menighet på Yegårsheia. Hilditsch menighet. Høitidsskaren. Internasjonal bibelstudieforening. Intet trossamfund. Jarlsbergske frimenighet. Jelsa menighet. Jøder. Katolsk apostolisk. Knut Aas's menighet. Kristelig dissenter. Kristelig fellesmisjon. Kristi kirke. Kristi menighet 0. Kristi samfund. Kvekere. Lammerske frimenighet. Losjen. Lutherske frimenighet. Lutherske kirke i Amerika. Lyngs menighet. Læstadianer. Manasse budbærere, døtre, sønner. Materialist. Menneskesønnens samfund. Metodist. Misjonsforbundet. Misjonshuset. Mormoner. Muhammedaner. Norsk misjonsforbund. Ortodoks. Ortodoks russisk. Panteist. Pinsebevegelsen, Pinsemenigheten, Pinsevennene 0 (Barratts menighet). Plymouthbrødre. Presbyterianer. Protestant. Reformert samfund. demonstrant. Romersk katolsk. Samfundet. Sehus menighet 0. Skotske høikirke, Tabernaklet. Teosof. Trinité Congrégation. Troende døpte frie 0. Tror på Jesus Kristus som frelser. Tysk evangelisk. Unitar. Uttrådt uten nærmere betegnelse.

9 Folketelling 0. Tabell. Dissentere i Norge O. Dissidents en Norvège Grupper av I alt. Herav : Bygder. Byer.. Romersk katolske Gresk katolske. Utenl. evang. sainf.: reformerte m. fl. I "0. Metodister. Baptister. Adventister 0 0 f ( 00 ' 00. Kvekere. Lutherske frimenigheter Forskjellige frimisjoner Forskjellige gjendøpersamf. 0 f 0J * 0 { Forskj ellige mindre dissenter samf. og dissentere ikke nærmere angitt Uttrådt av statskirken uten nærmere oplysning 0 0. Intet trossamfund 0 0. Mormoner 0. Mosaiske trossamfund 0. Andre ikke kristne samf Dissentere pr. 000 innbyggere Inntil 0 bare reformerte: engelske in. fl. Forskjellige samfund, bl. a. med baptistisk eller metodistisk tilsnitt. Ikke fuhoverensstemmelse mellem opgavene fra de forskjellige folketellinger.

10 Folketelling 0. Tabell. jdissentere Confessions Romersk katolske. Gresk katolske. Uten!, evang. samfund: reformerte m. fl. Metodister. Haptister. Adventister. Kvekere. Lu therske frimenigheter. Forsk j. frimisjoner. Forskj. gjendøpersamfund. i IO. Kiket I!. Rikets bygder. III. Rikets byer IV. Bygdene fylkesvis.. Østfold. Akershus. Hedmark. Opland. Buskerud.... Vestfold Telemark... AustAg'der. VestAo'der 0. Rogaland. Hordaland. Sogn og Fjordane.... Møre SørTrøndelag. NordTrøndelag.... Nordland. Troms. Finnmark CD OC i Y. Byene fylkesvis.. Østfold..... Akershus. Kristiania. Hedmark. Opiand. Buskerud. Vestfold. Telemark. AustAgder 0 VestAgder. Rogaland. Bergen. Sogn og Fjordane... Møre. SørTrondelag. NordTrøndelng. Nordland. Troms... Finnmark 0 0 n ;

11 Folketelling 0. fordelt efter des dissidents. samfund. Forsk j. mindre diss. samf. og dissentere ikke nærmere angitt. Uttrådt av statskirken uten nærmere oplysning. Intet tros sam fund. Mormo ner. Mosaiske trossa m fund. antall Andre ikke kristne samfund. Dissentere i pct. av folketallet. ii i t Riket. II. Rikets bygder. III. Rikets byer IV. Bygdene fylkesvis.. Østfold.. Akershus.. Hedmark.. Opland.. Buskerud.. Vestfold.. Telemark.. AustAgder.. VestAgder. 0. Rogaland.. Hordaland.. Sogn og Fjordane.. Møre.. SørTrondeiag.. NordTrøndelag.. Nordland.. Troms.. Finnmark V. Byene fylkesvis.. Østfold.. Akershus.. Kristiania.. Hedmark.. Opland.. Buskerud.. Vestfold.. Telemark.. AustAgder. 0. VestAgder.. Rogaland.. Bergen.. Sogn og Fjordane.. More.. Sør Trøndelag.. NordTrøndelag.. Nordland.. Troms.. Finnmark.

12 Folketelling 0. Tabell (forts.). Dissentere VI. Herreder. Østfold fylke. Trøgstad Askim. Spydeberg., Skiptvet... Rakkestad. Degernes., Eidsberg., 0 Lutherske frimenigheter. Mysen I Rødenes Romskog Rakkestad fogderi ( 0 Andre Personer dis som ikke senter tilhører Metodister. Baptister. samfund.! I!!! noget samfund, 0 antall 0 0 Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund*). gresk kat., frimis., med i : bapt. retn. jøde, med bapt. retn.! Kristi mgh., gresk kat. med bapt. retn., gjendøper, uopgitt trossamf. advent., jøder, frimisjoner, med bapt. retn. advent., rom. kat., med bapt. retn. rom. kat., med bapt. retn., pinsevenn. Aremark Øymark.! : I rom. kat. Kristi mgh., pinsemgh., uopgitt trossf. Idd 0 Kristi mgh., adventister, frimisjonen, fri venner, rom. kat., uopgitt trossf.. mormoner. Berg. Skjeberg Hvaler * I med bapt. retn., Plymouthbrødr., adventist, 0 Kristi mgh t, ikke døpte, 0 mormoner. adventister, Kristi mgh., misjonshuset. rom. kat., med bapt. retn., adventister, Kristi mgh., uttr. uten nærm. betg. Borge.. Torsnes Varteig II med bapt. retn., rom. kat. med bapt. retn., mormon, uttr. uten nærm. betg. Idd og Marker fogderi

13 fordelt efter samfund. Folketelling 0. Lutherske frimenigheter. Metodister. Baptister. j Andre dis senter I sarai fund. Personer som ikke tilhører noget samfund. antall Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund»). VI. Herreder. (Forts.) Østfold fylke. (Forts.) Tune Rolvsøy Glemmen 0! 0 i! 0 i! I fri venner, med bapt. retn,, andre refm. sainf., Manasse sønner, fri forsamling. rom. kat. rom. kat., gresk kat., med bapt. retn., jøder, advent., 0 Kiisti mgh., fri evang. samf. Kråkerøy Onsøy Råde Rygge Jeløy Våler Hobøl 0 0 J rom. kat., med bapt. retn., uopgitt, finsk statskirke, uttr. uten nærm. betg. mormoner, advent., Kristi mgh., uopgitt trossamf. advent., nasareer, rom. kat., andre ref. samf., med bapt. retn., mormoner, uttr. uten nærm. betg. rom. kat., jøder, Losjen Moss, tysk evang., uttr. uten nærm. betgn. adventist, uopgitt trossamf. Moss fogderi 0 Akershus fylke. Yestby (landdistriktet) Kråkstad Frogn... 0! 0 med bapt. retn., advent., intern, bibelstudieforen., 0 diss. uopgitt. fri venner, fri kristelige, rom. kat., gresk kat., jøde, mormoner, pinsev., fri mis., advent., Kristi mgh., kat. apost., diss. uopg. rom. kat., fri mis., Kristi mgh., diss. uopgitt, uttr. uten nærm. betg. 0 fri mis., advent., Kristi mgh., diss. uopgitt. Nesodden 0 0 rom. kat., advent., 0 Kristi mgh., unitar, uttr. uten nærm. betg.

14 Folketelling 0. Tabell (forts.). Dissentere I Luther Metodisterfrimenig j heter.! Baptister. Andre dis senter sam fund. Personer som ikke tilhører noget samfund. antall Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersainfund»). VI. Herreder. (Forts.) Akershus fylke. (Forts.) Oppegård 0 rom. kat., jøder, morm., pinsevenner, fri mis., Kristi mgh., advent., kat. apost., diss. uopgitt, uttr. uten nærm. betg. 0 0 ( i i 0 I i 0 tyske, schweiziske og franske evangeliske, reform., rom. kat., gresk kat., 0 adv., pinserngh. (Barratt), Kristi mgh., fri mis, kat. apost., kvekere, intern, bibelstudieforen., med bapt. retn., diss. ikke nærm. opgitt, uttr. uten nærm. betgn., Christian Science, unitarer, jøder, mormoner, muhammedanere. eng. episk., andre reform, sainf., rom. kat., gresk kat., ortodoks, jøder, mormoner, kristne jøder, fri mis., Kristi mgh., 0 advent., fri venner, pinsemgh., unitarer, Christian Science, uopgitt diss., uttr. uten nærm. betg. 0 rom. kat., gresk kat., jøder, mormoner, pinsemgh, fri mis., advent., Kristi mgh., kat. apost., diss. uopgitt, uttr. ut. nærm. betg. Aker 0 Aurskog.. Blaker... Høland... Setskog.. Enebakk.. rom. kat. tyske statskirke. Ebenezer, jøde, advent. rom. kat., 0 pinsemgh., uopgitt diss.

15 Folketelling 0. fordelt efter samfund.! I folke j mengde. Lutherske frimcnigheter. Andro i Personer! dis i som ikke, Meto! Bapdister. i tister. senter tilhører antall dissenteresarafund. noget samfund. Spesifikasjon av lubrikk («Andre dissentersamfund»). VI. Herreder. (Forts.) Akershusfylke. (Forts.) Fet Sørum!! Skedsmo. Lillestrøm 00i Lørenskog Nittedal ! i I I 0 i rom. kat., troende døpte. rom. kat., advent., kat. apost., uttr. ut. nærra. betg. rom. kat., pinse v., fri mis., advent., unitarer, Manasse budbærere. rom. kat., gresk kat., jøder, uttr. uten nærm. betegnelse. tysk evang., reform, samf., rom. kat., med bapt. retn., uopgitt diss., pinsev., advent., fri venners samt'., mormoner. 0 rom. kat., gresk kat., jøder, ikke døpte, adv., fri venner. Nedre Romerike fogderi! Gjerdrum.. Ullensaker. Nes I Eidsvoll 0 Nannestad. Hurdal Feiring l 00 i I 0!! rom. kat., gresk kat., ) med bapt. retn., pinsev., ikke døpte, 0 fri forsaml. rom. kat., gresk kat., jøde, pinsev., internasjo nal bibelstud foren., uttr. ut. nærm. betg. fri mis., Kristi mgh., advent., rom. kat., 0 gresk kat., jøder, gjendøpere, 0 mormoner. med bap. retn. Øvre Romerike fogderi Hedmark fylke. Ringsaker Nes Vang 0 0 rom. kat., gresk kat., forenede kirke, dansk folkekirke, Luth kirke, Amerika, uopgitt diss. eng. episk, kirke, rom. kat., adventister, samfundet, uopg. diss., uttr. uten nærm. betgn.

16 Folketelling 0. Tabell (forts.). Dissentere j folke meng I de.! Lutherske > fri! menig j heter. Andre Personer o.,!., i I,, I dis som ikke. Meto, Dap i... antall,.,., denter tilhører distcr. tisterj I sam noget fund! samfund. Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfnnd»). VI. Herreder. (Forts.) Hedmark fylke. (Forts.) Furnes Loten Romedal Stange 0 I i 0 evang. Lutherske, rom. kat., unitar. adventister, pinsem^h., eng. episk, kirke. adventister. Hedmark fogderi 0 i i 0 SørOdal NordOdal Vinger Eidskog 0 0! rom. kat., jøder, advent. uopgitt diss. udøpt. rom. kat., jøde, pinsev., uttr. uten nærm. betg. Vinger og Odal fogderi i Brandval Grue Hof.. Åsnes Våler I Ii J! 0 0 uopgitt diss. utt. uten nærm. betgn. Kristi mgh., gjendøpere, uttr. uten nærm. betgn. pinsev., uopgitt diss., uttr. uten nærm. betgn. Solør fogderi 0 Elverum. Trysil, Åmot. StorElvdal Solli 0 pinsemgh., forenede kirke, rom. kat., jøder, Kristi mgh., advent., uopgitt diss. jøde, Ebenezer, uopgitt diss., uttr. uten nærm. betg. rom. kat., Kristi mgh., advent., norsk misjonsforb. advent. SørØsterdal fogderi! 0 Ytre Rendal. Øvre Rendal. Alvdal Foldal. J * i! uttr. uten nærm. betgn. 0 0 de frie venners trossamf., 0 mormoner, brahma.

17 Folketelling 0. fordelt efter samfund. folkemengde Lutherske tri menig heter. Metodister. Baptister. Andre Personer I dis Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund»). VI. Herreder. (Forts. Hedmark fylke. (Forts.)\ Tynset Tolga Engerdal Kvikne! l J I l J 0 j med bapt. retn., pinsov. 0 NordØsterdal fogderi; Opland fylke. Dovre Lesja adventister. eng. episk, kirke, med bapt. retn., adventister, unitarer, uopgitt diss. Heidal Sel Nordre Fron!!! jøde, det fri samt". rom. kat., uopgitt diss. advent., jøder, rom. kat. NordGudbrandsdal fogderi Sondre Fron.. Østre Gausdal. Vestre Gausdal Fåberg ) 0 nytestam. mgh., misjonsforb., uopgitt diss., uttr. uten nærm. betgn. gresk kat. rom. kat., gresk kat., uopgitt diss. Kristi mgh. reform, sainf., rom. kat., gresk kat,, jøde, pinsemgh., uopg. diss., uttr. uten nærm. betgn. SørGudbrandsdal fogderi I Biri Snertingdal Vardal Østre Toten rom. kat. rom. kat., advent., den norske synode. den norske synode, reform, samf., rom. kat., advent., Sehus menighet,

18 Folketelling 0. 0 Tabell (forts.) Dissentere Lutherske Andre Personer dis i som ikke JVleto Iap ; sei. terfund. tilhører noget samfund.! I distcr. titter. menig j heter. antall Spesifikasjon av rubrikk («Andre clissentersauifund»). VI. Herreder. (Forts.)! Opland fylke. (Forts.)] Vestre Toten."! Eina j i 0 Kolbu j rom. kat., adventist. j uttr. uten nærrn. betgn. Toten fogden Lunner Jevnaker! 0 Brandbu 0 Gran i Fluberg 0 Søndre Land I 00 Nordre Land... Torpa! J!. rom. kat. rom. kat. Kristi s am f. pinsemgh. rom. kat., advent., Bærøa. jøde, Kristadelfier. Hadeland og Land fogderi ; 0 [ SørAurdal 0 Etnedal i NordAurdal I Vestre Slidre j Østre Slidre Vang 0 Valdres fogderi. I Menneskesønnens mgh. Buskerud fylke. Hoie Tyristrand Norderhov Ådal gresk kat., unitar. rom. kat, gresk kat., adventister, pinsevenner, tysk statsk., brødresamf., uttr. uten nærm. betgn. rom. kat. Ringerike fogderi Flå Xes Gol 0 Luth, kirke i Amerika. pinsev.

19 Folketelling 0. fordelt efter samfund. VI. Herreder. (Forts.) Buskerud fylke. (Forts.) Hemsedal Ål... Hol.. i Lutherske frimenigheter. Metodister. Baptister. Andre dissetitcrsamfund. Personer som ikke tilhører noget samfund. antall dissen tere. Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersarnfund»). rom. kat., uopgitt diss., Faderen, Sønnen og Helligånd. rom. kat. Hallingdal fogderi 0 Sigdal... Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier.... Royken.. Hurum (landdistriktet) frikirken, Amerika, eng. episk, kirke, rom. kat., Kristi mgh., uopgitt diss. reform sainf., rom. kat., jøder, advent., unitar, pinsev., uopgitt diss. rom, kat., med bapt. retn., mormoner, pinsevenner, uttr. uten nærm. betg. rom. kat., jøder, Ebenezer, adv., Kristi mgh., pinsev., hellige samf., udøpte. 0 morm., uttr. ut. nærm. betg., uopgitt diss. jøde, Kristi mgh., fri misjon, 0 uopgitt diss., pinsevenner, mormoner. 0 pinsevenner, Luth, kirke i Amerika, adventister, Kristi mgh., fri misjon, uopgitt. Buskerud fogderi 0 0 Ytre Sandsvær Øvre Sandsvær Flesberg.. Rollag Opdal Nore hellige samfund, uttr. uten nærm. betgn. uttr. uten nærm. betgn. adventist. uttr. uten nærm. betgn., Kristi mgh., uopgitt diss. Numedal og Sandsvær fogderi 0 0

20 Folketelling 0. Tabell (forts.). Dissentere Andre! Personer.,.,, dis! som ikke...,.,, I antall senter tilhører!.. dissensam noget i,!! tere fund. I samfund.! Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersainfund»). VI. Herreder. (Forts.) Strømm Skoger Sande, Hof.. Botne Våle. Borre Vestfold fylke.!! 0! 0 I! 0 0! Ramnes.. 0 Andebu, Stokke I ml : 0 Sem Nøtterøy. Tjøme... Jarlsberg fogderi!! Sandeherad io i Tjølling 0 Fredriksvern.,. Brunlanes Hedrum Lardal Larvik fogderi ! j I 0 I! i! 0 0 I I adventister, intern, bibelstudieforen. rom. kat., pinsevenner, adventist, Kristi mgh., fritt evang. samf., fri mis,, diss. uopgitt. pinsevenner, adventister, Kristi mgh., Menneskesønnensmgh., diss. uopgitt. rom. kat., adventister, uttr. uten nærm. betg. unitarer, uttr. uten nærm. betg. 0 tysk kirke, Kristi mgh., rom. kat., jøder, pinsevenner, adventister, Manasse sønner, Bétels mgh. pinsevenner. Lettisk Luth, kirke. rom. kat., uttr. uten nærm. betg., adventister, Kristi menigh. 0 gresk kat., med bapt. retn., adventister, gjendøper, Plymouthbrødr. J skotske høikirke, rom. kat., med bapt. retn., uttr. uten nærm. betg. adventister, uttr. uten nærm. betg rom. kat., ventister. jøder, ad intern, bibelstudieforenmg, rom. kat., adventister, gjendøpere, Kristi mgh., fritt evang. samf., pinse v., frimisjonen. Betania. rom. kat., adventister, uttr. uten nærm. betg. rom. kat., jøder, adv., Betania, fritt evang. samf., frimisjon, 0 diss. uopgitt. jøde, adventister.

21 Folketelling: 0. fordelt efter samfund. Lutherske fri menig heter. I Metodister. Baptister. Andrej Personer] dis som ikke senter tilhører såra noget fund. samfund. antall Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund»). VI. Herreder. (Forts.) Telemark fylke. Drangedal 0 Sannidal I Skåtøy. Bamble. Eidanger 0 i Siljan j Grjerpen! I 0 0 i 0! j med bapt. retn., advent., Kristi mgh. uttr. uten nærm. betg., diss. uopgitt. uttr. uten nærm. betg. reform, samf., jøde, adventister, frimisjonen, uttr. uten nærm. betg. forenede kirke, fri venner, tyske kirke, adventister, Sehus mgh. med bapt. retn. frikirken i Amerika, rom. kat., intern, bibelstudieforening, advent., pinsev., frimisjonen, Brødre i Kristo, diss. uopgitt. Bamble fogderi 0 Solum. Holla... Lunde.., Bø Sauherad Heddal., i 0 rom. kat., med bapt. retn., pinsemgh., evangelister, Lyngs mgh., intern, bibelstudieforen., advent., frimisjonen. kristi, disscntermgh., i diss. uopgitt, uttr. uten nærm. betg. rom. kat., diss. uopgitt. med bapt. retn. gresk kat., G adventister, pinsemgh., diss. uopgitt, rom. kat. Nedre Telemark fogderi 0. Tinn Hovin (Translier ad Hjartdal 0 eng. episk, kirke, jøder, pinsev., intern, bibelstudieforen,, frimisjonen, kristi, dissentermgh., fri venner, katolikker, diss. uopg. med bapt. retn., uopgitt. diss.

22 Folketelling 0. Tabell (forts.). Dissentere folke mengde. Lutherske frimenigheter. Metodister. Andrej Personer Baptister. dis som ikke senter tilhører sam j noget fund. I samfund. Spesifikasjon av rubrikk («Andro dissentersamfund»;. VI. Herreder. (Forts.) Telemark fylke. (Forts.) Seljord Kviteseid! Nissedal.. Fyresdal.. Mo Lårdal... Vinje Rauland. I \ med bapt. retn., uttr. uten nærm. betg., di?s. uopgitt. pinsev., adventist, diss. uopgitt. diss. uopgitt. jøde. med bapt. retn., pinsev. pinsemenigheten. Ovre Telemark fogderi 00 I 0 AustAgder fylke. Vegårshei Gjerstad I 00 Søndeled 0 Flosta Dyvåg i Holt... Tovdal.. (Ijøvdal. Åmli... Mykland Herefoss. Froland. østre Moland. Stokken Tromøy 0 0 I 0! 0! 0 His I Øyestad diss. uopgitt. 0 med bapt. retn. g g eng. episk, kirke, adv., uttr. uten nærm. betg. adventist. J gresk kat., med bapt. retn., diss. uopgitt. 0 pinsebev., diss. uopgitt. 0 diss. uopgitt. med bapt. retn. andre reform, samf., uttr. uten nærm. betg. rom. kat., med bapt. retn. den gjenorgan. kirke, rom. kat., med bapt. retn., Betania, uttr. uten nærm. betg, diss. uopgitt. rom. kat., jøde, advent. Betania, troende døpte Chr. Science, uttr. uten nærm. betg. 0 den intern, bibelstudieforen., 0 rom. kat., gresk kat., Betania, evang. mipjon, troende døpte, diss. uopgitt, mormoner. adventister, Betania, diss. uopgitt.

23 fordelt efter samfund. IS Folketelling 0. I fulke meng I de. Lutherske frirneniglietor. Metodister. Baptister. Andre dissent erfund. Personer som ikke tilhører noget samfund. antall Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund»). VI. Herreder. (Forts.) AustAgder fylke, (Forts.) Fjære Landvik Eide Vestre Moland Høvåg. Birkenes! 0! 0! 0 0 l 0 j 0 adventister, evangelister, frie kristne, mormon, diss. uopgitt. evang. Luth., mormoner. andre reform, samf., adventister, diss. uopgitt, samfundet. ram. kat, 0 adventister, evangelist. Nedenes fogderi! Vegusdal ^ Iveland 000 Hornnes i l Evje i Bygland Bykle j Valle! l 0 Hylestad! 0! uttr. uten nærm. betg. dis?, uopgitt. diss. uopgitt. Setesdal fogderi 0;!! VestAgder fylke. \ Tveit I l Oddernes I Randesimd! Vennesla j Øvrebø Hægeland 0 Sogne Greipstad! Halse og Harkmark.. Holum Laudal! Øyslehø Finsland 0 Grindheim Bjelland Åseral l 0 0 i 0 0 rom. kat., pinsemenigh., adventister. adventister. andre reform, samf., rom. kat., adventister. adventist. rom. kat. adventister, diss. uopgitt. rom. kat., 0 med bapt. retn., adventister, kirke av Gud. rom. kat. rom. kat. forenede kirke i Amerika.

24 Folketelling 0. Lutherske frimenigheter. Metodister. Bap tister. An Ire dissen l ersamfund. Tabell Personer scm ikke tilhører noget samfund. antall (forts.). Dissentere Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund»). VI. Herreder. (Forts.) VestAgder fylke. (Forts.) Konsmo Vigmostad SørAudnedal Spangereid Mandal fogderi i 0 0 f) adventister, hellige samf. pinsemgh., diss. uopgitt. Lista Herad... Spind... Austad Lvn 'dal. Kvås HsBgebostad Eiken Fjotland Feda Kvinesdal Hidra Xes Bakke (lyland Øvre Sirdal Tonstad ' 0 0 g 0 0 pinsemgh., Moody kirke i Chikago, adventister. diss. uopgitt. adventister. den Luth, kirke i Amerika, unitar er. kvekere. uttr. uten nærm. betg. andre reform, samf., rom. kat., pinsemenigli., adventister, Lomedals venner, mormoner. andre reform, samf., fri venner. uttr. uten nærm. betg. Lista fogderi Rogaland fylke. Sokndal Lund Heskestad Bjerkreim Helleland Eigersund Ogna Nærbø Varhaug q pinsemgh., diss. uopgitt, rom. kat., pinsemgh. samfundet. det alm. samf., 0 samfundet. pinsemgh., samfundet. samfundet. i øde. 0 uttr. uten nærm. betg.

25 fordelt efter samfund.? Folketelling 0. VI. Herreder. (Forts.) Rogaland fylke. (Forts.) Kleni) Time Gi estai... Høyland Båland Hetland i Lutherske frimenigheter. Metodister. Baptister. Andre dissentersam fund. Personer som ikke tilhører noget samfund. 0 antall 0 Spesifikasjon av rubrikk ( «An dre dissent ersam fu n d» ). adventister, pinsemgh., diss. uopgitt. jøder. rom. kat., med bapt. retn., adventister, pinsemgb., Kristi mgh., fri diss. adventister, pinsemgh. tysk statskirke, vennenes samf., rom. kat., kvekere, med bapt. retn., andre reform, samf., diss. uopgitt, uttr. uten nærrn. betg., mormon. Jæren og Dalene fogderi 0 0 Høle Forsand Strand Finnøy Rennesøy Mosterøy Vikedal Nedstrand Siernarøv Fister.. Årdal Hjelmeland Jelsa Erfjord Sand Sauda Suldal Åkra Skudenes Stangaland Avaldsnes Manasse sønner, uttr. uten nærm. betegn. tysk statskirke, diss. uop. gitt. rom. kat., kvekere, med bapt. retn., vennenes samfund. adventist, 0 uttr. uten nærm. betg. norsk synode i Amerika, jøder. kveker, pinsemgh... kvekere. den kanadiske kirke. rom. kat., vennenes samfund, diss. uopgitt. Manasse sønner. adventister, Kristi samf., diss. uopgitt. adventist, uttr. uten nærm. betgn. adventister, diss. uopgitt.

26 Fol ketelimg 0. Tabell (forts.). Dissentere Lutherske frimenigheter. Metodister. Baptister. Andre dissenter, samfund. Personer som ikke tilhører noget samfund. antall Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund»). VI. Herreder. (Forts.) Bogaland fylke. (Forts.) Torvastad Skåre 0 de helliges inenigh., diss. uopgitt. 0 adventister, pinsemgh., protestanter. Tysvær. Bokn.. Skjold. Yats Haugianerne» synode, adventister. 0 vennenes aamf. adventister. Ryfylke fogderi 0 Hordaland fylke. Varaldsøy.., Strandebarm Kvinnherad. Skånevik Etne Fjelberg Ølen Vikebygd... Sveio Valestrand.. Moster Bømlo Bremnes. Stord Fitjar. Tysnes J J j adventist, 0 diss. uopgitt. adventister. diss. uopffitt. adventist. norsk Luth, kirke i Amerika, gresk kat. menigheten, frikirken i Amerika, rom. kat. Søndhordland fogderi Fusa Hålandsdal Strandvik.. Os Samnanger. l uttr. uten nærm. betg. rom. kat.

27 fordelt efter samfund. folketelling 0. VI. Herreder. (Forts.) Fana Hordaland fylke. (Forts.) Austevoll Sund Fjell Askøy Laksevåg Haus Bruvik Hosanger Modalen Hamre Åsane Alversund Herdla Hjelme Manger Lindås Austrheim Masfjorden z Lutherske frimenigheter. Metodister. Baptister. 0 Andre dissentersamfund. 0 Personer som ikke tilhører noget samfund. 0 OO 00 antall Spesifikasjon av rubrikk («Andre dissentersamfund»). tyskluth. kirke, luth Mftmf. i Amerika, den luth, kirke i Petrograd, eng. episk, kirke, rom. kat., gresk kat., jøder, adventister, ortodoks russisk, gjendøpere, kat. apost., unitar, diss. uopgitt, gresk kat., uttr. uten nærm. betg. diss. uopgitt. adventist. rom. kat, adventister, fri misjon, Faderen i det høie, pinsevenner, evangelisk luth., fri evangelister, fri, diss. uopgitt. rom. kat,, adventister, H evangeliske venner. adventister, pinsevenner, fri evangelister, svensk misjonssamf., foren, kirke i U. S. A. rom. kat., adventister, fri misjonsfor. med bapt. retn., advent. adventister, Menneskesønnens samf. pinsevenner, diss. uopgitt, uttr. uten nærm. betg. adventister, pinsev. rom. kat. Nordhordland fogderi 0 0 Røldal Odda Ullensvang Kinsarvik Eidfjord kvekere. eng. episk., rom. kat., adventister, Kristi mgh.

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Tal på sokn Bergen domprosti 10 Bergen kirkelige fellesråd Bergen domkirke Fridalen Laksevåg Landås Loddefjord Løvstakksiden Nygård Olsvik Sandviken

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Første kolonne i denne tabellen tar utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960-tallet.

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

Foreløpig ramme for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014

Foreløpig ramme for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014 for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014 Kommune Tall i hele kroner Østfold 100 Østfold fylkeskommune 4 064 000 0101 Halden 907 500 0104 Moss 941 000 0105 Sarpsborg 1 624 500 549 500 0106

Detaljer

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag Veke 1 Tysdag 01.01.2013 Veke 1 Onsdag 02.01.2013 Veke 1 Torsdag 03.01.2013 Veke 1 Fredag 04.01.2013 Veke 1 Laurdag 05.01.2013 Veke 1 Søndag 06.01.2013 Veke 2 Måndag 07.01.2013 Veke 2 Tysdag 08.01.2013

Detaljer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per 1.1.2015 kommuner med antall under 100 personer 0111 Hvaler 31 0118 Aremark 0 0119 Marker 15 0121 Rømskog 0 0122 Trøgstad 29 0123 Spydeberg

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken Tal l K-nummer Kommune Antall dagplasser oppgitt i søknad Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i 2012 Antall dager i uken Antall måneder Antall fulle plasser Søknadsbel øp/ Tilskuddsbe løp Antall

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter K.nr. Kommune Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Fylke av I alt 68 241 2,6 7 738 13 Østfold 4 799 3,4 450 10 Akershus

Detaljer

Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr)

Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) I alt 126 421 5,7 % 1 11 Rogaland 13 385 8,8 % 2 09 Aust-Agder 2 452 7,5 % 3 02 Akershus

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser inntekt per innbygger i prosent av lands. Tall fra 2008. 0101 Halden 92 92 0104 Moss 94 97 0105 Sarpsborg 92 94 0106

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 15482 35 128 2305 308 18258 1308 36 1627 1040 19 8946 31234 MOSS 14446 25 74 1558 201 16304 226 17 1647 889 22 5348 24453 SARPSBORG 27787 89 196 4219 592 32883 1630 43 2993 1927

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 14931 34 153 2196 336 17650 1247 34 1646 951 18 8365 29911 MOSS 13692 22 107 1549 205 15575 212 19 1590 792 32 5006 23226 SARPSBORG 26781 119 268 4098 646 31912 1579 41 2891 1737

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Avstand til sone i km (2016)

Avstand til sone i km (2016) Innbyggere per 1.1.2016 Avstand til sone i km (2016) Avstand til nabo i km (2016) Strukturkriteri et, km for å nå 5000 innbyggere, 2016 Kommune 1 2 3 4 0101 Halden 30 544 83 492 59 145 2,92 0104 Moss 32

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol1: Kol2: Kol3: Kol4: Kol5: Kol6: Kol7: Kol8: Kol9: Rammetilskuddetter Prop.1. S(2014-2015) Fleksibeltbarnehageopptakog

Detaljer

Årsavgiften fakturert 2015

Årsavgiften fakturert 2015 Årsavgiften fakturert 2015 ØSTFOLD HALDEN 20 728 54 628 840 MOSS 18 874 52 255 710 SARPSBORG 36 859 100 366 355 FREDRIKSTAD 48 602 134 155 395 HVALER 3 341 8 869 605 AREMARK 1 418 3 284 800 MARKER 3 549

Detaljer

Forebyggende brannvern 2010

Forebyggende brannvern 2010 Forebyggende brannvern 2010 Feiing/ med piper/ildsteder A-objekter B-objekter Antall Antall Antall Antall Halden 0101 Halden 235 158 188 119 % 64 22 34 % 51 46 40 87 % 3 3 100 % 11437 3313 17389 6007 Mosseregionens

Detaljer

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak)

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak) Fylkesnavn Kommune Kommunenavn all fastsatte krav Beløp Antall purret Beløp purret Antall - % av fastsatt Beløp - % av fastsatt 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 236 56 952 590,00 870 2 103 198,00 4,10 3,69 0104

Detaljer

Forebyggende brannvern 2008

Forebyggende brannvern 2008 13 A-objekter 13 A-objekter Brannvesen Kommune objekter objekter Agdenes 26 19 5 26 7 6 86 11 10 2 20 1 0 0.0 987 462 1500 478 1622 26 19 5 26 7 6 86 11 10 2 20 1 0 0.0 987 462 1500 478 Alstahaug brannvesen

Detaljer

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i %

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2014. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2013 til 2014 i prosent Agdenes 4250 3325 3063 773 11410-5,6

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr Kommunenr Kommune Valgkrets Antall 0101 Halden Sør-Norge valgkrets 21 0104 Moss Sør-Norge valgkrets 11 0105 Sarpsborg Sør-Norge valgkrets 26 0106 Fredrikstad Sør-Norge valgkrets 29 0111 Hvaler Sør-Norge

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

Tenestemål i fylkesmannsembeta

Tenestemål i fylkesmannsembeta Tenestemål i fylkesmannsembeta Mållovsreglane som gjeld for regionale statsorgan, finn ein her: http://www.sprakradet.no/politikk-fakta/lov_og_rett/maallova/reglar/regionale/ Oversikt per 19.6.2009: Fylkesmannen

Detaljer

Andel av budsjette t til rekreasjo. Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger. tettsted

Andel av budsjette t til rekreasjo. Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger. tettsted Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsu Gang og sykkelvei i km som er et kommuna lt ansvar pr. 10 000 innb Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger Andel av

Detaljer

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager.

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Bemanning kommunale barnehager 2011, angitt ved: «Antall alderskorrigerte barn pr basisårsverk».

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Forslag fra Bygdeutvalget (NOU 984-2A): prøveordning for 2 kommuner Prøveprosjekt med fast bevilgning fra KRDs budsjett 987-99 Integrert del av det distriktspolitiske virkemiddelapparatet i 99 Øremerket

Detaljer

KOSTRA landbruk Dyrka jord omdisponert til andre formål enn landbruk - kommunevis.

KOSTRA landbruk Dyrka jord omdisponert til andre formål enn landbruk - kommunevis. Østfold 0101 Halden 27 1 10 0 12 6 2 18 12 88 0104 Moss 7 0 0 0 0 30 1 122 0 160 0105 Sarpsborg 14 2 113 51 5 191 160 9 90 635 0106 Fredrikstad 21 751 85 67 99 14 35 71 19 1162 0111 Hvaler 12 10 0 14 0

Detaljer

Slåttemark Slåttemyr. Kalksjøer. x Sarpsborg X x Fredrikstad X x Hvaler X x Aremark x x Marker x x Rømskog x Trøgstad. x Spydeberg.

Slåttemark Slåttemyr. Kalksjøer. x Sarpsborg X x Fredrikstad X x Hvaler X x Aremark x x Marker x x Rømskog x Trøgstad. x Spydeberg. Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum

Detaljer

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014 1 Ungdata-kommuner 21-våren 21 I dette notatet gir vi en oversikt over kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelser siden oppstarten av prosjektet i 21. Fram til sommeren 212 ble deltakelsen i undersøkelsen

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010 Leverandører* Gris Storfe Småfe antall antall antall antall antall antall antall antall 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 Østfold 0101 Halden 54

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2012 0101 Halden 8048 3524 0104 Moss 7958 3479 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9175

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

Total vekst 2011 Nr. Fylke Kommune Folkemengde Folkemengde Folketilvekst % Rennesøy ,43 % Hemsedal

Total vekst 2011 Nr. Fylke Kommune Folkemengde Folkemengde Folketilvekst % Rennesøy ,43 % Hemsedal 1 1142 Rennesøy 4 202 4 388 4,43 % 2 0618 Hemsedal 2 140 2 228 4,11 % 3 1523 Ørskog 2 120 2 202 3,87 % 4 1818 Herøy (Nordl.) 1 649 1 711 3,76 % 5 1724 Verran 2 609 2 705 3,68 % 6 0615 Flå 1 000 1 034 3,40

Detaljer

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK -

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - OYPPTELEN DAMM FAKTUM INNHOLD Forord 10 Kvinnebunad fra Vallset

Detaljer

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Informasjon Netto driftsutgifter til funksjon 201, 211 og 221 per innbygger 1-5 år i kroner= (Netto driftsutgifter til barnehagesektoren)/(antall

Detaljer

Skyttercampen Landsskytterstevnet

Skyttercampen Landsskytterstevnet Camp Plass Samlag Skyttercampen Landsskytterstevnet Skytterlag Vogn m/strøm Bobil m/ strøm Telt m/strøm Vogn u/strøm bobil u/strøm Telt u/strøm nr Plass nr Nr Plass nr 54 Plass nr nr Plass nr Frich RAD

Detaljer