Møte mellom mennesker. Stiftelsen Gran frivilligsentral ÅRSMELDING. Den eldste Lieng broren kom på andre plass i Talentiaden 2011.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte mellom mennesker. Stiftelsen Gran frivilligsentral ÅRSMELDING. Den eldste Lieng broren kom på andre plass i Talentiaden 2011."

Transkript

1 Møte mellom mennesker OG Stiftelsen Talentiaden dommerpanelet Brødrene Lieng bergtok på frivilligfesten ÅRSMELDING 2011 Den eldste Lieng broren kom på andre plass i Talentiaden 2011

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk og juridisk ansvar side 3 Miljø side 3 Fortsatt drift side 3 Eierforhold og organisering side 3 Styrets aktivitet side 4 Drift av frivilligsentralen side 5 Aktivitetene side 6 Frivillige side 8 Markedsføring side 8 Sentralens virkeområde side 8 Opplæring kurs side 8 Nettverkslederrollen side 9 Avslutning side 9 Vedlegg: Vedtekter for Stiftelsen Mål og prinsipper for Årsplan 2012 Årsmeldinger som blir fremlagt på årsmøtet: Lidskjalv Nattevandrerne U-klubben Seniordansen Seniornett Hadeland

3 3 1. ØKONOMISK OG JURIDISK ANSVAR Det økonomiske og juridiske ansvaret for driften av ligger hos Stiftelsen, org.nr Ansvaret for den daglige driften av ligger hos styret. Stiftelsen er eier av Orhagen aktivitetshus i Brandbu hvor frivilligsentralen har eget kontor. 1.1 MILJØ Virksomhetens bransje medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljøet. 1.2 ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING Virksomheten ivaretar arbeidsmiljøet og tar hensyn til likestillingsprinsippet. har to kvinnelige ansatte. Frivilligsentralen s styre består av tre kvinner og to menn. 1.3 FORTSATT DRIFT Regnskapet for 2011 viser et over- /underskudd på kr ,06 som overføres til egenkapitalen. Egenkapitalen til er pr på kr ,98. Dette gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten, dens stilling og trygghet for videre drift. For øvrig henvises til den økonomiske stillingen i Stiftelsens årsberetning. Gjennomgangen av årets drift viser stor aktivitet og mange de tiltak som er i gang rundt om i kommunen. 2. EIERFORHOLD OG ORGANISERING. 2.1 Eierforhold Stiftelsen er stifter og eier av. Stiftelsen Stiftelsen har 19 foreninger som eiere. Basisforeningene bidrar økonomisk til driften av frivilligsentralen. Dette er frivillig, og de bidrar etter eget ønske og evne. Eierforeningene: 1 Brandbu Pensjonistforening 11 Gran Pensjonistforening 2 Brandbu Bygdekvinnelag 12 Hadeland Seniorforum 3 Brandbu Diakonistiftelse 13 Jaren Sanitetsforening 4 Brandbu Sanitetsforening 14 Jaren pensjonistforening 5 Brandbu Seniordans 15 Tingelstadhøgda Sanitetsforening 6 Civitan Club Hadeland 16 Vestre Gran Bygdkvinnelag 7 Gran Røde Kors Omsorg 17 Vestre Gran Kvinne og Familielag 8 Gran Røde Kors 18 Vestre Tingelstad Sanitetsforening 9 Gran Sanitetsforening 19 Østre Gran Bygdekvinnelag 10 Gran Lions 2.2 Styret for Stiftelsen / Styret har økonomi og personal ansvar, og ansvar for at frivilligsentralen drives i tråd med retningslinjer gitt av Kultur- og Kirkedepartementet.

4 4 Styret består av fem medlemmer og tre varamedlemmer. Styreleder velges av årsmøtet for ett år. De øvrige styremedlemmene velges for to år. Varamedlemmene har en funksjonstid på ett år. Gran kommune har ett medlem i styret som har tale og forslagsrett. Medlemmer: Leder: Roald Braathen 2011 Styremedlemmer: Kari Wøien 2011 Edvard Holter 2011 Kari Anne Jønnes 2011 og 2012 Anna Helene Stastad 2011 og 2012 Varamedlemmer: 1. Anne Marie Fitjar Martinsen Kjell Arnold Sandbeck Paul Wøien 2011 Gran kommune: Astrid Bilden 1. vararepresentant møter fast på styrmøtene. Daglig leder er sekretær for styret. Kari Anne Jønnes ble fritatt fra vervet som styremedlem 19. oktober, men gikk inn som 3. varamedlem. Anne Marie Fitjar Martinsen gikk inn som styremedlem fra samme dato. 2.3 Styrets aktivitet Det er avholdt 8 styremøter og behandlet 67 saker. Styret var vertskap på frivilligfesten på Lygna i september. Styreleder og kommunens representant deltok på Regionkonferansen for frivilligsentralene i september sammen med daglig leder og medarbeider. Styret har vært de ansattes nære støttespillere og bistått i form av faglig veiledning og støtte i den daglige driften. Styret har vært opptatt av å trygge dagens bemanning og sikre videre drift av aktivitetene. Mange av arbeidsoppgavene er knyttet til drift og utvikling av frivilligsentralen. Like viktig er ivaretakelse av eierforeningene, de frivillige og andre viktige samarbeidspartnere. Aktivitetene viser at det er mange samarbeidspartnere som sammen med eierforeningene, aktivt støtter og bidrar i tiltak/prosjekter frivilligsentralen er engasjert i. Styret ønsker derfor å legge til rette for at de som ønsker det kan tegne medlemskap i stiftelsen. Daglig leder varslet i september et ønske om å gå av med 100 % AFP, men jobbe antall tillatte timer, ca. 33 % fra og med Styret behandlet søknaden på møte den og vedtok at søknaden ble innvilget. Det medfører at medarbeider øker sin stilling til 80 %, og vil ha ansvaret for driften av kontoret på Lidskjalv. Dette medfører at er tilbake til det som var intensjonen å være tilstede i kommunens to sentere da frivilligsentralen startet i Ledig stilling tilsvarende 47 % lyses ut / besettes i løpet av første halvår Målet er å ha to kontorer bemannet med ansatte i 80 % stilling ett Brandbu og ett i Gran sentrum.

5 5 Frem til den ledige stillingen er besatt, vil kontoret i Brandbu være betjent de fire første dagene i uka, mens kontoret i Gran er bemannet onsdag og torsdag. Fredag vil frivilligsentralen være stengt. 3. DRIFT AV FRIVILLIGSENTRALEN Daglig drift Den daglige driften av frivilligsentralen i 2011 blir ivaretatt av leder i 100 % stilling og medarbeider i 60 % stilling. I forhold til antall ansatte er aktiviteten høy. har i året som har gått, vært opptatt av å bidra til å opprettholde de aktivitetene som er i gang. Samtidig vurderes innspill og nye ideer i forhold til mulighet for gjennomføring og hva som vil kreves av personalressurser. De ansatte jobber målbevisst for at alle prosjekter / aktiviteter skal drives av de frivillige, men planlegging, tilrettelegging, søknader og oppfølging krever både administrativt arbeid og møtevirksomhet. Erfaringen viser at det arbeidet frivilligsentralen utfører, i forhold til å legge forholdene til rette slik at de frivillige kan gjøre det de har lyst til, bidrar til at de frivillige trives og gir trygghet for at tiltakene videreføres over tid. Flere av aktivitetene der frivilligsentralen er en samarbeidspartner har vært i drift i flere år. Behov og interesser forandrer seg, og frivilligsentralen må følge med på endringer som skjer i samfunnet, og foreta endringer i tråd med behov, innspill fra de frivillige, brukere/deltakere og kommunen. Frivillighetskoordinator Det har vært et nært samarbeid med Gran kommunes frivilligkoordinator Astrid Bilden. Gran kommunes frivillighetsmelding sier noe om hvilke oppgaver der det er et ønske om et samarbeid med frivillige, innenfor barnehage, skole og pleie /omsorg. Frivilligmeldingen legger vekt på at oppgavene ikke kan være tiltak kommunen selv er pålagt å utføre og at samarbeidet skal være på de frivilliges premisser. Det har vært avholdt ett møte med interesseorganisasjonene og det gjenstår et møte med de humanitære og andre organisasjoner, som det vil være naturlig å samarbeide med. Aktiv hverdag har vært sentral, både i forhold til oppfølging av igangsatte tiltak og et mål om utvidelse av prosjektet til å gjelde alle avdelinger på sykehjemmene. Et møte med lederne innenfor pleie / omsorg klargjorde hvilke behov og ønsker de har, og vi vil tilpasse aktivitetene til dette. Det har vært gjennomført to møter med NAV lokalt, for å få til et samarbeid. Målet med samarbeidet er å gi brukere knyttet til NAV, en mulighet til å bidra frivillig innenfor ulike områder etter ønske. Frivilligsentralen har også som mål å legge til rette for og starte et tilbud om en møteplass på Lidskjalv en gang pr uke. Denne møteplassen kan åpne for både deltakelse og praktisk arbeid/hjelp. Denne møteplassen skal være åpen for alle. Orhagen aktivitetshus: Stiftelsen mottok skjøte som eier av Orhagen aktivitetshus i januar. Hus styret som består av tre personer, har ansvar for oppfølging av vedlikehold og fornyelse av inventar og utstyr m.m. Det daglige tilsynet har frivilligsentralen selv.

6 6 Seniordanserne har ansvar for ukentlig renhold. Høsten 2011 ble kjøkkenet malt, og det ble montert opp «fliser» mellom benkeskapene. Toalettene ble malt, og for øvrig ble det foretatt rundvask av resten av huset. I og med at stiftelsen ble eier av huset medførte det at det måtte ansettes egen renholder. Khadijo Abukar ble ansatt i april og har ansvaret for vanlig renhold ca. 3 timer pr. uke. Lidskjalv Lidskjalv eies av Østre Gran Ungdomslag som etter endring av vedtektene drives av de frivillige organisasjonene/foreningene som bruker/leier Lidskjalv til sine aktiviteter. Frivilligsentralen er sekretær for styret og har ansvaret for utleie, fakturering og regnskap. Lidskjalv har i alle år vært viktig som lokale i forhold til aktiviteter frivilligsentralen er engasjert i. Fra og med oktober har frivilligsentralen hatt kontordager onsdag og torsdag på Lidskjalv. Det gjør at frivillige bosatt i og rundt Gran, har lettere tilgang til frivilligsentralens ressurser, og det er enklere å følge opp aktivitetene som forgår på Lidskjalv som frivilligsentralen er engasjert i, samt legge til rette for nye. AKTIVITETENE Aktiviteter som Frivilligsentralen vil bidra til skal fortsette: Dette skjer i Orhagen aktivitetshus Bilførerkurs 65+ Brandbu Seniordans Engelskkurs Flerkulturell førjulsfest Forberedelse til Badstufesten Hadeland Hørselforening salg av batterier Juleaften i Orhagen Kurs i kreativ maling Leksehjelpen Møteplassen Rwandisk aften Stavgang Annet som skjer på huset: Brandbu Sanitetsforening har sine medlems- og arbeidsmøter her 1. tirsdagen hver mnd. Civitan Club Hadeland holder sine møter her 1. og 3. onsdag hver mnd. Vigga Vers og Visevenner har sine øvelser her og inviterer av og til til åpen visekveld. Hadeland Seniorforum har sine styremøter her, og er ansvarlige for: Engelskkurs nybegynnere og viderekomne, samt Bilførerkurs vår og høst. Seniornett Hadeland har sine styremøter, klubbmøter og kurs her Foreningen LEVE inviterer til en samling i måneden. Frisør annen hver torsdag. Styremøtene til driftsstyret og stiftelsen, samt årsmøtet. Utleie til samvær i regi av barneverntjenesten. Huset blir ellers brukt til å feire åremålsdager, barnedåp og konfirmasjoner. Det er også utleie til andre møter Dette skjer på Lidskjalv: Gran Seniordans Kveldsarrangementer/temakvelder - HS Mannskoret KK Nattevandrerne har base her Svingom n Ungdomsklubben Dugnader inne og ute

7 7 Seniortrim hver tirsdag Hadeland Seniorforum Utleie til private arrangementer, møter, seminarer m.m. Andre aktiviteter: En til en hjelp: handling, ledsager til spesialist, sykehus m.m., besøk. Formiddagstreff på Bjoneroa eldresenter Formiddagstreff på Vestre Gran Frivilligfesten Matombringelsen i Gran og Brandbu omsorgsdistrikt x 3 dager pr. uke Badstufesten Tirsdagskafeen Marka omsorgssenter Torsdagskafeen Skjervum omsorgssenter Aktiv hverdag avd. 2. Marka Møteplassen Nattevandring fredag kveld i Brandbu og ved større ungdomsarrangement Veien videre styringsgruppa STØRRE ARRANGEMENTER Talentiaden 2011 Ble arrangert for tredje gang. Mange dyktige deltakere satte hverandre stevne to lørdager, før den store finalen gikk av stabelen torsdag kveld under «Potetfestivalen» i Gran. Det store teltet var fullt av ungdom, foreldre og familie som heiet frem sine favoritter. Dommerpanelet var selv utøvende artister som stilte frivillig. Arrangementets ble avsluttet med «Erik og Chris». Denne kvelden ble en gedigen suksess med 1400 betalende. Talentiaden er et samarbeid mellom Kulturkontoret for Gran og Lunner, Gran Handel og Håndverk og. Andre som støtter arrangementet er: Hadeland Gjensidige og Granitt Grafisk. Elvelangs Vigga i fakkellys Etter grundig planlegging og stort engasjement blant kor, korps, viseklubb, dansegrupper, jazzklubb, teater, kulturskolen m.fl. gikk det første arrangementet av stabelen 22. september. Arrangementskomiteen hadde på tross av lite midler, klart å legge til rette for et arrangement som ble så vellykket at det snakkes om det enda. I tillegg til utøverne deltok rundt 1000 i alderen tre til åtti til fots, i vogn og rullestol, på den vel tre kilometer lange vandringen. Allerede på møtet hvor Elvelangs ble evaluert, ble det bestemt at arrangementet skulle gjentas i 2012 og dato ble satt til den 20. september. Ønsket er at dette skal bli årvisst. Elvelangs er et samarbeid mellom Hadeland Seniorforum, Gran og Lunner kulturkontor og. Elvelangs 2011 fikk støtte av Gran kommune, Hadeland Seniorforum, Granitt Grafisk. Arrangementet var et lavkost arrangement første året og har store utviklingsmuligheter. Nye aktiviteter på planleggingsstadiet: «Duar n» på Lidskjalv AKTIVITETER SOM AVSLUTTES Dansens dag i Brandbu Krafttak mot kreft Kirkebladet innstikk MØTEVIRKSOMHET Ansatte deltar i styremøter, planleggings-/evalueringsmøter som gjelder flere av aktivitetene.

8 8 4. FRIVILLIGE har registrert CA. 250 frivillige som bidrar på ulike områder og i ulikt omfang. Det kan være vanskelig å definere hvem som er frivillig og hvem som er brukere, for de opptrer ofte som begge deler. Til tross for mange frivillige er det hele tiden behov for flere. Det er mange områder som har behov for hjelpere. Det er viktig for frivilligsentralen at de frivillige bidrar på områder de selv ønsker, så ofte eller sjelden de selv vil. Frivilligsentralen må være et sted hvor det er hyggelig å komme, der kaffen er varm. Hvor det er noen å snakke med, hvor de kan få råd og veiledning og ikke minst bli hørt når de ønsker endringer. Dette innbærer god tilgjengelighet; at sentralen er åpen, og at den er betjent. Det er uomtvistelig de frivillige som danner ryggraden i frivilligsentralen. De bidrar til å skape gode møteplasser og bygge nettverk. Skal utviklingen skje i positiv retning må vi ta vare på de frivillige. De er og blir hjertet i sentralen. Antall frivillige timer 2011 Det er ikke enkelt å telle timer og det får aldri blitt nøyaktig. I fjor hadde vi rundt timer. Når en ser på aktivitetsnivået i 2011, sier det seg selv at det i alle fall ikke er færre frivillige timer i år. 5. ØKONOMI Gran kommune Gran kommune støtter årlig frivilligsentralen. Gaver Eierforeningene, private, kommunen, fylket og bedrifter har bidratt til drift av frivilligsentralen og med midler eller praktisk hjelp og støtte til drift av tiltak. Grasrotandelen Grasrotandelen fra Norsk tipping innbrakte i 2011 kr ,71. Tusen takk til alle som bidrar på denne måten. Momsrefusjonen Stiftelsen søker om refusjon av innbetalt mva. Søknadsbeløpet for 2010 var på kr , hvorav stiftelsen fikk refundert kr Søknaden om momsrefusjon krever kontroll og revisjonsberetning av godkjent revisor. 6. MARKEDSFØRING Lokalavisen dekker det meste av hva frivilligsentralen er engasjert i. For øvrig er Facbook og hjemmesiden viktige kilder til å bekjentgjøre tiltak samt rekruttering av frivillige. Det gode omdømmet er likevel den beste markedsføring. 7. SENTRALENS VIRKEOMRÅDE skal virke innen Gran kommune. Men - av og til er det ikke til å unngå at det blir et samarbeid på tvers av kommunegrensen. Der er nå tre frivilligsentraler på Hadeland og vi vil bistå hverandre ved behov og samarbeid når det er naturlig. er bevisst på sin mulighet til å bidra positivt i forhold til folkehelsearbeidet i kommunen, gjennom å ta initiativ til og samarbeide om sosiale

9 9 møteplasser i nærmiljøet, både åpne og tilrettelagte for særskilte grupper. I tillegg kommer lavterskel trim i form av stavgang, dans og trim m.m. Viser for øvrig tilvedlagt årsplan. 8. OPPLÆRING KURS Daglig leder har gjennom arbeidet i Basisgruppa deltatt på kurs. møtte med fire representanter på regionkonferansen i Region NETTVERKSLEDER Nettverk Vestoppland Tretten frivilligsentraler er med i Nettverk Vestoppland og består nå av Frivilligsentralene i Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik, Torpa/Nordre Land, Nord Aurdal, Sør Aurdal, Gausdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Søndre Land, Lunner, Jevnaker og Gran. Daglig leder av Gran frivilligsentral er leder av nettverksgruppa. Det er avholdt fem møter i nettverksgruppa. Det ble ikke noe av det planlagte fellesseminaret på Dokka. Basisgruppa Som nettverksleder deltar daglig leder i tillegg i basisgruppa, som består av nettverksledere fra fire fylker: Buskerud, Akershus, Hedmark og Oppland. Disse fire fylkene danner Region 1. Tema for regionkonferansen 2011 var: Sammen om det gode liv I 2011 samlet Regionkonferansen 165 deltakere fra frivilligsentralene i de fire fylkene. Basisgruppa har ansvaret for planlegging, gjennomføring og evaluering av konferansen. Daglig leder har sagt opp sitt engasjement som nettverksleder fra og med AVSLUTNING Styret, daglig leder og medarbeider vil benytte anledningen til å si: Tusen takk til alle samarbeidspartnere, til enkeltpersoner, lag og foreninger for en flott innsats i året som har gått. Vi retter også en stor takk til kommunen for godt samarbeid og støtte både økonomisk og faglig. Takk til alle som støtter frivilligsentralen moralsk og økonomisk. Vi har lenge sett frem til å få bedre tid, men det dukker stadig opp nye oppgaver som fenger og engasjerer. Slik bør det være. Utfordringen er å vite når nok er nok. Men det er nettopp dette som gjør hverdagen vår fargerik og spennende. Vi ønsker at vi kan ha en god dialog med alle, og at vi sammen kan finne gode løsninger. Vi håper også at dere som er frivillige kan være ambassadører for frivilligsentralen, slik at nye frivillige finner det interessant å bli en del av vårt fellesskap. Takk for smil og latter, omtanke og gode samtaler, ros og ris. Brandbu Roald Braathen, leder Irene Thoresen, daglig leder Edvard Holter, nestleder Kari Wøien

10 10 Anne Marie Fitjar Martinsen Anna Helen Stastad

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Moelv Frivilligsentral

Moelv Frivilligsentral Moelv Frivilligsentral Årsberetning 2012 Buketten lagde sin egen Kokebok KULpåTUR sine Stempelkort Moelv Frivilligsentral og Buketten hadde 15 års jubileum i år! Jubileumsfest på Tingnes Spiseri Hobbytreffens

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Formål: Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2011 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15 Årsmøte 11. mars 2015 Årsmøtevedtatte dokumenter Side 1 av 15 ÅRSBERETNING 2014 KAPITEL 1 OPPDRAG OG MÅLGRUPPER 1.1 Historisk oppsummering 1. oktober 2014 kunne Sjetne Frivilligsentral markere at det var

Detaljer

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 Innledning Samfunnsoppdraget vi vedtok for to år siden var ambisiøst. I perioden har vi jobbet for å gjøre ambisjonene til virkelighet. På noen områder har vi kommet

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2013 Innholdsfortegnelse Oppdraget... 2 Visjon og motto... 2 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 2 Utvikling... 3 Frivillighet... 4 Aktivitet på Ullern Frivilligsentral...

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral Årsmøte Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral ÅRSMØTE Sjetne Frivilligsentral Torsdag 14.mars 2013, kl. 19.00 Sjetne Frivilligsentralen --------------------------------------------------------------

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Innledning Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Årsmeldingen 2012 for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid.

Detaljer

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 1.0. SAMMENSETNING 4 1.1.STYRET 4 1.2.VALGKOMITÉ 4 1.3.ANSATTE 4 1.4.FRIVILLIGE / MEDLEMMER 4 1.5. DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING 5 1.5.1. Rana kommune 5 1.5.2. Extrastiftelsen

Detaljer

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Å være frivillig betyr å bry seg om sine medmennesker og å ta ansvar i nærmiljøet Det kan være mange positive opplevelser i møte med

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2012

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2012 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2012 1 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND ÅRSMELDING 2012 1. Innledning og hovedlinjer Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i 1855

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen.

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen. Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2010 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2010 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer