Virksomhetsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2013-2014"

Transkript

1 LIER VIDEREGÅENDE SKOLE Postadresse: Postboks 574, NO-3412 Lierstranda Besøksadresse: Jensvollveien 16, 3400 Lier E-postadresse Telefon Telefaks +47 [ ] Bankkonto Foretaksregisteret NO LIER VIDEREGÅENDE SKOLE - SKOLENS VISJON: MESTRING - FLEKSIBILITET - GJENNOMFØRING Virksomhetsplan Saksbehandling 1. Planen er et resultat av prosesser i skolen høsten Enkelte tiltak i planen vurderes spesielt i etterkant av Elevundersøkelsen H Noen av områdene skal videreutvikles gjennom faglig samarbeid i skolens ulike samarbeidsfora i løpet av V Foreløpig utgave av virksomhetsplanen er godkjent i skolens lokale IDM 5. Våren 2014 brukes til å videreutvikle/presisere tiltak og velge måleparameter. 6. Endelig versjon av virksomhetsplan legges fram til drøfting og godkjenning våren 2014 Mål, prioriteringer og begrunnelser Hovedfokus dette skoleåret legges på å utvikle skolens omdømme gjennom å utarbeide en kommunikasjonsstrategi som ivaretar interne og eksterne kommunikasjonshandlinger, differensiering og tilpasset opplæring, anerkjennelse og toleranse. Alle skolens ansatte har høye ambisjoner på vegne av elevene og jobber systematisk med tanke på at flere elever skal fullføre og bestå opplæringen. Antall avbrudd skal reduseres. Planen skal være med på å sikre at alle beslutninger vi tar, enten det er i ledergruppa, gruppelærerråd eller i andre fora, skal ha betydning for elevenes læringsmiljø og -resultater. Viktige grunnlagsdokumenter for planen er lover og forskrifter, inkludert Læringsplakaten og prinsipper for opplæringen. Skolens visjon og pedagogisk plattform samt tidligere resultater fra ulike undersøkelser er lagt til grunn i utviklingen av denne planen. Planen bygger på Buskerud fylkeskommunes handlingsprogram og politisk vedtatte mål og tiltak. Skolens OU-prosess skal synliggjøres i tiltakene i planen. Det utvikles en kompetanseplan for å møte utfordringene skolen har for å nå sine mål. Hvordan brukes virksomhetsplanen Planen skal være en aktiv plan for prioriteringer innenfor utvalgte fokusområder. Der det er behov for dette, nedsettes arbeidsgrupper for å konkretisere tiltak eller finne gode måleparameter for å kunne dokumentere om tiltakene gir forventede resultater 1. Når resultatene av Elevundersøkelsen høsten 2013 foreligger, foretas en vurdering av om tiltakene i planen ivaretar elevenes læringsmiljø i inneværende skoleår, godt nok. Der indikatorer/kjennetegn på måloppnåelse, mangler brukes våren 2014 til å konkretisere måleparameter. 1 Resultater hentes fra for eksempel Elevundersøkelsen, Personalundersøkelsen, PULS, Extens/Skolearena, sykefraværsstatistikk og egne undersøkelser

2 2 MÅL 1 I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn Tiltak/Hva betyr dette hos oss? Indikator/kriterier/ Resultatregistrering vår 2014/ 1.1 Tilrettelegge for et helhetlig 13-årig løp med tilpasning på tvers av forvaltningsnivåene Det er forpliktende samarbeid mellom grunnskole og videregående skole på relevante nivåer. Utarbeide kommunikasjonsstrategi som ivaretar interne og eksterne kommunikasjonshandlinger - Lage gode rutiner for intern kommunikasjon gjennom å ta i bruk Outlook-kalenderen Kjennetegn på måloppnåelse 2 Antall medieoppslag En større andel elever m/lier som 1.valg på alle nivå (v/skolestart) 4 Personalundersøkelsen Merknader 3 Oppfølging av innspill om omdømmebygging fra OUprosessen 1.2 Oppmerksomhet mot kvalitet i overgangene Det faglige samarbeidet gjør at elevene kjenner igjen forventinger til elevrollen, vurderingspraksis og arbeidsmåter på tvers av skoleslagene. Elevene har tilstrekkelig kunnskap om tilbudene og krav og forventninger i videregående opplæring. Videregående skole har skolestartopplegg for nye elevgrupper for å utvikle gode læringsfellesskap og læringsglede. Etablere rådgiverforum hvor forventningene til elevene som skal begynne på Lier vgs. blir presentert - Utdanningsvalg 10. klasse/ praksisdag - Åpen dag/åpen kveld jan Grundercamp for nye utdanningstilbud (10.trinn/ Vg1/Vg2) jan'14 Oppstartsamtaler m/forventings-avklaring - elev/foresatt og kontaktlærer videreføres Evaluere og videreutvikle oppstartprogrammet inkludert opplegget for Ny GIV elever: - Prøve ut "fadderordning" for 1.års elever (H2014) - Systematisk oppfølging av fravær - Prøve ut premiering av tilstedeværelse, 15. i hver mnd./termin. - Mellomlederoppfølging av elev- /lærerfravær) Antall elever som avbryter opplæringen våren 2014 er <25 Antall søker til de nye utdanningstilbudene Antall elever som avbryter opplæringen er <20 "Tidlig innsats" gir synlige resultater V Andel fullført vår 2014 er høyere enn våren Økt fokus på tilstedeværelse i opplæringen - elevfraværet er <NN Enkelte av tiltakene måles først fra H2014 Nye utdanningstilbud utvikles i samarbeid Antall søkere til nye Samarbeid; PFT, fellesfag, 2 Kjennetegn på måloppnåelse for tiltak dere dette ikke er angitt presist utvikles våren Merknadskolonnen brukes under utarbeidelse, men erstattes av resultater ved hver resultatrapportering. Vi kan også vurdere å lage henvisninger til kompetanseplanen i denne kolonnen 4 Finn andel som hadde skolen som 1.valg H2013

3 3 1.3 Skape og utvikle fleksible opplæringsløp for alle med individuell tilpasning for den enkelte Skolen sikrer kvaliteten i vekslingene med arbeidslivet. Handlingsrommet i lov og forskrift (blant annet læreplanverk) tas i bruk for å gi elever tilpassede opplæringsløp. Avklaring av behov for grunnkompetanse skjer tidlig i videregående opplæring. m/arbeidslivet og HiBu Grundercamp som metode prøves ut i løpet av de 4 første ukene etter skolestart H2014 Skolens skolestartprogrammet m/kartleggingsprøver bidra til å avklare elevenes forventninger og forutsetninger tidlig i opplæringsåret. Elevene blir møtt m/høye ambisjoner. Grunnkompetanse og lærekandidatordningen tas i bruk for elever som der sakkyndig vurdering tilsier at dette er en god løsning. utdanningstilbud Elevundersøkelsen, "trivsel"/ motivasjon/innsats/lyst til å lære Andelen som slutter skoleåret er <25 Måleparameter? entreprenørskap, partnerskap skole næringsliv. Mål 2 Alle skal oppleve mestring og faglig utfordring hver dag Nr. Kvalitetsområde Kvalitetskjennetegn Tiltak/Hva betyr dette hos oss? Indikator/kriterier/ Kjennetegn på måloppnåelse Vurdering for læring Læringsstøttende vurdering er anvendt i Læringsstøttende vurdering synliggjøres i Elevundersøkelsen/ organisasjonen på alle nivåer. vurderingsboka i itslearning i alle fag. Personalundersøkelsen; 2.2 Differensiering og tilpasset opplæring Elevene forstår læreplanens kompetansemål, og er delaktig i å utarbeide læringsmål og vurderingskriterier. Elevene vurderer seg selv og hverandre. Elevene får regelmessig konkrete tilbakemeldinger fra lærerne på hva de mestrer og hvordan de kan utvikle seg i faget. Kartleggingsresultater og informasjon om elevene er lett tilgjengelige og brukes systematisk i planlegging og Læringsstøttende vurdering tas opp MUSTsamtaler. Involvere elevene i valg av læremåter og metoder. Læringsstøttende vurdering og elevsamtaler Tilbakemelding/evaluering av timene. Videreutvikle skolestartprogrammet, "Tidlig innsats" og oppfølgingsrutinene slik at tiltak kan settes inn raskt. #Finn spørsmål# Elevundersøkelsen #Finn spørsmål#. Karakterutviklingen viser at skolen "løfter" elevene. Finn parameter Indikatorer i Elevundersøkelsen Indikatorer i Elevundersøkelsen Resultatregistrering vår 2014/ Merknader 6 Delingskultur: gode eksempler i personalet. Utnytte ansatte som tar videreutdanning i erfaringsdeling Tema i gruppelærerråd, Avd. møte Videreføre "Tidlig innsats"- stillingen. Satsingen på gruppelærerråd er 5 Kjennetegn på måloppnåelse velges fra oversikten under dette målet. Om andre velges blir dette angitt særskilt 6 Merknadskolonnen brukes under utarbeidelse, men erstattes av resultater ved hver resultatrapportering. Vi kan også vurdere å lage henvisninger til kompetanseplanen i denne kolonnen

4 4 gjennomføring av opplæringen. Elever som starter etter skolestart blir raskt fanget opp. en del av dette. Elevtjenesten inn i gruppelærerrådene. 2.3 Lærerne er gode til å lede læringsprosesser Lærerne tilpasser opplæringen gjennom å ta utgangspunkt i elevens styrker og interesser. Differensierte oppgaver, varierte metoder og bruk av ulike læringsarenaer kjennetegner lærernes praksis. Læreren er en tydelig leder i læringssituasjonen og skaper sammen med elevene læringsprosesser som bidrar til at elevene opplever trygghet, læringsglede og faglig mestring. Det er stor grad av kollegial støtte og et godt samarbeid i lærerteamet rundt undervisningsgruppene. Elever med stryk i underliggende trinn fanges opp og får tilbud om støtte fram mot ny eksamen. Tiltak på plass senest 1.okt. Evaluere og videreutvikle gruppelærerrådsordningen, innhold/ frekvens. Felles praksis for oppstart av undervisningsøkter Utvikle gruppelærerråd som arena for utvikling av felles praksis og god klasseledelse Andel fullført/bestått er >70% Andel fullført/bestått/prosentandel pr fullførtkode viser positiv utvikling Elevundersøkelsen Indikatorer i Elevundersøkelsen. "Plukke" indikatorer under skjema. Personalundersøkelsen Merknad: Vurdere å avsette fast på elevenes timeplan til prøvetid (Eikermodellen, ref. Ingebjørg/Bente) Kompetanseutvikling. Veiledning, erfaringsdeling. Kjøpe inn litteratur. Erfaringsdeling, veiledning og kompetanseutviklingstiltak. Boka "Klasseledelse" kjøpes inn til alle. Følge opp at "felles praksis" følges opp. Utvikle felles standard for undervisningsøkter. Mål 3 Læringsfellesskapet skal være preget av styrkende relasjoner og likeverdig samhandling Nr. Kvalitetsområde Kvalitetskjennetegn Tiltak/Hva betyr dette hos oss? Indikator/kriterier/ Kjennetegn på måloppnåelse Medbestemmelse/ Alle i læringsfellesskapet kjenner sine Utvikle en standard for bruk av basistimen. Fra Elevundersøkelsen medvirkning og plikter og rettigheter og tar medansvar Kontaktlærer og gruppens tillitselev Grønn skår på relevante elevdemokrati for læringsmiljø, arbeidsmiljø og for å samarbeider om innholdet basistimene. spørsmål nå skolens mål. Elevene øves i demokrati-forståelse gjennom å melde fra til tillitsvalgt elev, kontaktlærer el avd. Elevdemokratiet er reelt og elevene leder. Basistimene brukes til oppfølging av Resultatregistrering vår 2014/ Merknader 8 7 Kjennetegn på måloppnåelse velges fra oversikten under dette målet. Om andre velges blir dette angitt særskilt 8 Merknadskolonnen brukes under utarbeidelse, men erstattes av resultater ved hver resultatrapportering. Vi kan også vurdere å lage henvisninger til kompetanseplanen i denne kolonnen

5 5 har innflytelse i skolehverdagen. elevheftet gjennom året Elevrådet følges opp av egen kontaktlærer og godt samarbeid m/rektor er godt Elevundersøkelsen (elevdemokratispørsmålene) Lærere og andre ansatte har innflytelse på egen arbeidssituasjon. Medbestemmelsesmøtet 2ggr. I mnd evalueres etter 1.termin. Personalundersøkelsen Gode strukturer for faglig oppfølging og veiledning, MUST-samtaler 3.2 Holdninger i læringsfellesskapet Anerkjennelse og toleranse preger fellesskapet. Alle elever og ansatte opplever likeverdig behandling og møtes med respekt. Mellomlederoppfølging sikrer god oversikt over medvirkning og skolens virksomhet 9 Bruke skolens fellestid til å utvikle delingskultur Hele skolens personalet får en rolle i skolestartprogrammet (f.eks. renholdere, kantinepersonalet, bibliotekar - besøk i klassene for å snakke om sine oppgaver) Friskhetsgrad i personalet er >93% Elevundersøkelsen/ Personalundersøkelsen Finne relevante spørsmål, være konkret på måleparameter Pilotskole på AI-metodikk. Øke annerkjennelsen og bevissthet for betydningen av god kvalitet i skolens serviceog støttefunksjon og hvordan alle kan bidra i dette arbeidet. Finn måleparameter Skolens kantine bidrar til et sundt kosthold hos elevene og er funksjonell i avvikling av spisepauser Finn måleparameter, eventuelt gjennomføre en "kundetilfredshetsundersøkelse" Læreren har hovedansvar for relasjonen lærer/elev og er gjennom sin praksis en rollemodell for elevene. Elevene tar medansvar for det sosiale samspillet på skolen. Benytte styrkebasert tilnærming i oppfølging av elever og lærere Elev- og personalundersøkelsen 9 Strategi for oppfølging av avd.-/mellomledere.

6 6 3.3 Profesjonalitet i roller - elev, lærer, leder, skoleeier (hver rolle presenteres for seg) Den enkeltes sterke sider, faglig, sosialt og personlig, får oppmerksomhet i elev- og medarbeidersamtaler og blir brukt i det daglige læringsarbeidet. Elevene har kompetanse og bevissthet om sin rolle i opplæringen og hva som forventes av dem. Læreren leder læringsfellesskapet med basis i god faglig og pedagogisk kunnskap og engasjement for elevene. Organisasjonsutvikling gjennom å være pilotskole i AI-metodikk Eleven Oppstartsamtalen og oppfølging gjennom basistimene og bruk av itslearning/skolearena Kontaktlærer/faglærer Utvikle bevissthet om profesjonsetikk/ profesjonalitet i roller Finn parameter i Elev-/ Personalundersøkelsen for dette området Kompetanseutvikling delingskultur Læreren reflekterer over og utvikler egen praksis i fellesskap med andre. Videreutvikle gruppelærerråd og bruke fellestid til å utvikle delingskultur, bl.a. gjennom Pedagogisk forum (OU-prosess/Berlin) - Utvikle kvalitetskjennetegn på en god undervisningsøkt Ledelsen ved skolen kjenner godt til elevenes læringsmiljø og legger til rette for kvalitet gjennom utvikling av lærende fellesskap i og utenfor skolen. Ledelsen Mellomlederoppfølgingen gir skolens ledelse god innsikt i elevenes læringsmiljø 10 Elevenes ønske om mer synlig ledelse i timene ivaretas Andre ansatte Utvikling av administrasjonen gjennom oppdatering av rutiner for alle vesentlige oppgaver. Minst to personer kan til en hver tid kan utføre de faste rutinene/oppgavene. Oversikt over "back-up"- funksjoner i skoleadministrasjon er utarbeidet Ffokus på deling og videreutvikling av rutiner. (Delingskultur) Skolen har høy kompetanse i forhold til dokumenthåndtering og sikkerhet i bruk av ephorte, noe som bidrar til å effektiv Intern kontroll av dokumentsikkerhet Kompetanseutvikling, øke kompetanse hos alle ansatte 10 Strategi for oppfølging av avd.-/mellomledere.

7 7 skoleadministrasjon (Tidstyver" i skolens virksomhet elimineres). Det er utviklet rutinebeskrivelse i bruk av regelverk Utvikle og utarbeide rutiner for bedre samarbeid m/avdelingsledere, IKT og skolens ledelse. "Flytskjema" og rutiner er utarbeidet Antall avvik i i "Kvailitetslosen" Skolenes bibliotek og møterom har god ventilasjon og det meldes om få avvik. Mål 4: Opplæringen skal forberede for videre utdanning, yrke og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv Nr. Kvalitetsområde Kvalitetskjennetegn Tiltak/Hva betyr dette hos oss? Indikator/kriterier/ 4.1 Samarbeid med arbeidslivet 4.2 Sammenheng og relevans Skoleledelsen sørger for at alle programområder har samarbeidsavtaler med eksterne aktører. Prosjekt til fordypning er forankret i disse forpliktende samarbeidsavtaler og eleven følges tett til avtale om læreplass. Elevene og lærerne deltar i oppdrag, praksis og prosjekter i lokalmiljøet. Skoleledelsen sørger for tverrfaglig samarbeid rundt de enkelte opplæringsgruppene. Utvikle samarbeidsavtaler for nye utdanningsløp Øke bruken av Grundercamp/UB som metode FYR følges opp igjennom gruppelærerråd og fagsamarbeid Kjennetegn på måloppnåelse 11 Antall praksisplasser Antall elever som får læreplasser før de slutter som elever v/skolen Antall elever som deltar på grundercamp Antall elever som benytter UB som metode Elevundersøkelsen? Resultatregistrering vår 2014/ Merknader 12 "Syretesting" innenfor entreprenørskap Delingskultur Lærerne samarbeider om å tilpasse alle fag til programområdet det undervises på. Grunnleggende ferdigheter tas inn i alle fag. "Lesing i alle fag" startes opp Andel elever med bestått i PFO er >95% Vurderes inn i felles standard for undervisningsøkter 11 Kjennetegn på måloppnåelse velges fra oversikten under dette målet. Om andre velges blir dette angitt særskilt 12 Merknadskolonnen brukes under utarbeidelse, men erstattes av resultater ved hver resultatrapportering. Vi kan også vurdere å lage henvisninger til kompetanseplanen i denne kolonnen

8 8 4.3 Kvalifisering for videre utdanning og arbeid Elevene opplever sammenheng mellom fagene og mellom teori og praksis. Rådgiverne og lærere gjennomfører yrkes- og utdanningsveiledning som tar hensyn til elevens forutsetninger, interesser og samfunnets behov. FYR Videreutvikle skolens planer for yrkes- og utdanningsveiledning Elevundersøkelsen Økt andel som har Lier som 1.valg av skole/utdanning Lærerne forbereder elevene på relevante arbeidsmetoder for jobb eller studier. FYR Utvikle relevante arbeidsmetoder for de nye utdanningstilbud med dobbelkompetanse Elevundersøkelsen, for eksempel "Karrieresamtaler" Etablere et forpliktende samarbeid med HiBU Vitensenter for helse og teknologi for å forberede elever i 3-årig løp til videre studier Opplæringen stimulerer til kreativitet og tro på egne evner. Elevene oppøver evne til selvledelse, utholdenhet og ansvarsfølelse. Bruke styrkebasert tilnærming (AI) og Pedagogisk forum til å spre erfaringer fra arbeid med entreprenørskapsmetoder UB + IA-bedrift i UB. Elevfraværet i klasser som benytter IA i UB viser nedgang våren 2014 Kompetanseutvikling i entreprenørskap, bl.a.de 4 lærerne som er på nettverkssamling og andre kurs innenfor entreprenørskap

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Plan for styrking 2014-2016

Plan for styrking 2014-2016 UTDANNING Plan for styrking Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober 2014 1. Planens forankring Planen er forankret i Kunnskapsskolen

Detaljer

læring for framtida VISJON PEDAGOGISK PLATTFORM MÅL VERDIER Være en skole med kultur for læring Utvikle individets evner og talenter Respekt

læring for framtida VISJON PEDAGOGISK PLATTFORM MÅL VERDIER Være en skole med kultur for læring Utvikle individets evner og talenter Respekt MÅL Vi vil: Være en skole med kultur for læring Være en skole med gode arbeids- og læringsmiljø VISJON læring for framtida VERDIER Vårt arbeid skal preges av: Respekt Engasjement PEDAGOGISK PLATTFORM Læringsarbeidet

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

TEMMEDE TALL OG KVALITETSUTVIKLING. Norefjell 31.mai 2013

TEMMEDE TALL OG KVALITETSUTVIKLING. Norefjell 31.mai 2013 TEMMEDE TALL OG KVALITETSUTVIKLING Norefjell 31.mai 2013 Kom ikkje med heile sanningi Kom ikkje med heile sanningi, kom ikkje med havet for min torste, kom ikkje med himmelen når eg bed um ljos, men kom

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE

TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE PEDAGOGISK PLATTFORM TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plattform er et målstyringsdokument som skal synliggjøre skolens verdisyn og felles retning. Den pedagogiske plattformen

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Foto: Vennesla vgs. (øverst venstre), Kvadraturen skolesenter (nederst), utdanningsavdelingen (høyre) Vest-Agder

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR VISJON: Utvikling for framtida

UTVIKLINGSPLAN FOR VISJON: Utvikling for framtida UTVIKLINGSPLAN FOR 2016 2018 VISJON: Utvikling for framtida Overordnede mål HVSF skal jobber for at elevene skal: 1. Bli gangs menneske 2. Gjennomføre og bestå 3. Erfare integrering og mangfold 4. Få framtidsrettede

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

DEN GODE FINNMARKSSKOLEN

DEN GODE FINNMARKSSKOLEN PEDAGOGISK PLATTFORM DEN GODE FINNMARKSSKOLEN Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av respekt, tillit og fritt for mobbing og krenkelser. Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal oppleve

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-14

VIRKSOMHETSPLAN 2013-14 VIRKSOMHETSPLAN 2013-14 Saksbehandling: - Revidert i ledersamling august 2013 - Drøftet i skolens MBM sept. 2013 Hvordan brukes virksomhetsplanen Skolens virksomhetsplan (VP) skal bidra til å videreutvikle

Detaljer

1. Pedagogisk ledelse

1. Pedagogisk ledelse Virksomhetsplan Skedsmo videregående skole 2017 1 Innledning I et overordnet perspektiv handler kvalitet i skolen om at tre viktig forutsetninger må være tilstede, pedagogikk, struktur og kultur. Mens

Detaljer

Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016

Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016 UTDANNING Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016 Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 Planen bygger på: Mål og visjoner for Drammenssamfunnet: Miljø og kompetansebyen Drammen. En tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap. Visjon og hovedmål for grunnskolen

Detaljer

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms -bakgrunn, prosess, innhold Tromsø den 1. og 2. februar Tilbakeblikk Som et ledd i kvalitetsarbeidet og satsing på økt kompetanse innenfor viktige

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva

Detaljer

Strategiplan for læringsutbytte

Strategiplan for læringsutbytte Strategiplan for læringsutbytte 2015-2018 Behandles i Kommunestyret 1.12.14 Behandles i Hovedutvalg for skole og barnehage 12.11.14 Ullensakerskolen - grunnskolen i Ullensaker Innhold Innledning... 2 Strategiplan

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Kvalitetsbeskrivelse for skolene

Kvalitetsbeskrivelse for skolene Kvalitetsbeskrivelse for skolene Læringsarbeid Kompetanse Miljø Ledelse Læringsarbeid Kompetanse Miljø Ledelse Felles planlegging Læringskompetanse Verdier og holdninger Felles pedagogisk forankring Tilpasset

Detaljer

Virksomhetsplan 2011-2012

Virksomhetsplan 2011-2012 Virksomhetsplan 2011-2012 Sammen om mestring, mangfold og miljø Mestring Vi skal hver dag utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som styrker og utvikler den enkeltes faglige og sosiale kompetanse.

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Frode Restad 31.10.2013 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle

Detaljer

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap,

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere

TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere Innledning: Tidsbrukutvalgets rapport er et konkret og godt dokument. Her er det forslag til tiltak som alle kan ta tak i. Nå

Detaljer

Strategisk plan Garnes skule

Strategisk plan Garnes skule Strategisk plan Garnes skule 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Garnes skule vil være en «triveleg kunnskapsskule» Dette konkretiseres gjennom skolen sitt elevsyn og læringssyn. Vårt elevsyn Elevene er

Detaljer

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet»

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet» Strategisk plan Midtun skole 2012-16 «Sammen for kvalitet» Strategisk plan for Midtun skole er en langsiktig plan som bygger på kommunens 4-årige plan for kvalitetsutvikling, «Sammen for kvalitet». Skolens

Detaljer

TILTAKSPLAN 2011-2012

TILTAKSPLAN 2011-2012 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2011-2012 Svart uthevet skrift - overordnede målsettinger Rød skrift - hovedmålsettinger Blå skrift - ønskelige målsettinger Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap,

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til lærerne VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til NYTT SKOLEÅR Kjære lærer I år starter over 7 000 nye elever i videregående skoler i Akershus. Å gi ungdom en kompetanse som gjør

Detaljer

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole Olav Duun videregående skole UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 1. oktober 2015 1 Vårt oppdrag Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge og voksne

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 07.03.2006 2006/4806 FM-UA Monica Elin Lillebø

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN Kunnskap Mangfold Likeverd Bakgrunn St.meld. Nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. Innst. S. Nr. 268 (2003-2004). Realiseres gjennom reform som har fått navnet: Målet Det beste i grunnopplæringen i Norge

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Kollektiv læring og praksisutvikling i skolen sett fra et skolelederperspektiv Utdanningsdirektoratet 18. april 2013 1

Kollektiv læring og praksisutvikling i skolen sett fra et skolelederperspektiv Utdanningsdirektoratet 18. april 2013 1 Kollektiv læring og praksisutvikling i skolen sett fra et skolelederperspektiv Utdanningsdirektoratet 18. april 2013 1 Innhold 2 Kort presentasjon av Halden videregående skole Vurdering for læring-satsningen

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-Sak 71/2011 Innhold

Detaljer

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater?

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater? Skoleeiers kapasitetsbygging Ser vi resultater? Enkelt budskap: Vi tror på helhetlig satsing, sammenheng og systematisk jobbing over tid i alle ledd - med felles fokus på bedre læring for alle Helhetlig

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Sinsen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Sinsen Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Oslo VO Sinsen Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Toppåsen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Toppåsen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Toppåsen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene i praksis og utviklingen av dem. I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Oslo VO Sinsen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Oslo VO Sinsen Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Oslo VO Sinsen Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

TEMAPLAN SKOLE 2015-2019. Mål og satsingsområder

TEMAPLAN SKOLE 2015-2019. Mål og satsingsområder TEMAPLAN SKOLE 2015-2019 Mål og satsingsområder 1 Mål for Askøyskolen I Askøyskolen skal alle elevene ha et positivt læringsmiljø. Gjennom grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring, skal de utvikle

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap,

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordseter skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordseter skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordseter skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Osloskolen har bedre kvalitetssikring av undervisningen og den enkelte elevs

Detaljer

Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014

Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Utkast per 08.04.2014 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Gode tjenester iverksettes for å nå dette Elevene skal ha gode lese-, skrive- og regneferdigheter,

Detaljer

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE 2012-2016 1 1. Skolens verdigrunnlag Bergen kommunes visjon for skole er: «Kompetanse for alle i mulighetenes skole» Våre verdier: Likeverd Respekt Utfordring Mestring Stikkord

Detaljer

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2010

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2010 Åskollen skole Virksomhetsplan 2010 Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf 32 04 53 30 - aaskollenskolen@drmkno wwwaskollendrammenkommuneno Drammensskolens visjon: Drammensskolen, Norges beste

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 2013-17.med varig endringsarbeid som mål Analysearbeid, rapporter, læreplaner Udir s definisjon: Hva er skolebasert kompetanseutvikling (SKU)? Skolebasert kompetanseutvikling innebærer

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Lier kommune Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Innhold: Kvalitetsplan for skolene i Lier... 3 1.0 Visjon for lierskolen... 5 Lierskolen kan, vil og tør på jakt etter stadige forbedringer!... 5 2.0 Fokusområdene...

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole flytter høsten 2016 inn i Lynghaugparken avlastningsskole 1. Skolen har skoleåret 2016/17 ca.

Detaljer

2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole

2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole 2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Bogstad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Bogstad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Bogstad Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Strategisk plan. Kalvatræet skole

Strategisk plan. Kalvatræet skole Strategisk plan for Kalvatræet skole 2012-2016 1 INNHOLD: 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole Kalvatræet skoles læringssyn Mål for skolens læringsmiljø 2. Skolens arbeid med elevenes faglige

Detaljer

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Plan for foredrag ved Hege Jansen, Karrieresenteret i NT: Karrieresenterets rolle i forhold til skolens rådgivning og faget UV UV- eget fag med

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode!

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf. 32 04 53 30 - askollen.skole@drmk.no

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer