Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR Virksomhetsrapportering pr 31.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31."

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013 SAK NR Virksomhetsrapportering pr 31.oktober 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31.oktober 2013 til etterretning. Skien, 3. desember 2013 Marit Kobro Administrerende direktør Side 1 av 10

2 1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon Rapporteringen for september og oktober viser gode resultater for de fleste områder som omfattes av foreliggende rapport. Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapporteringen pr til etterretning. 2. Faktabeskrivelse: I september er saksinngangen 3,5 % under budsjett, mens for oktober er saksinngangen 0,9 % over budsjett. Sammenlignet med faktisk akkumulert saksinngang per oktober 2012 er det en moderat økning på 0,3 % hittil i Gjennomsnittlig nasjonal saksbehandlingstid for september er 9,6 dager og for oktober er det 10,9 dager. Dette gir grønn styringsindikator. De aller fleste pasientreisekontorene har ved utgangen av oktober en saksbehandlingstid under 14 dager. Per viser regnskapet et akkumulert overskudd på 7,6 mill kroner. Dette representerer et positivt resultatavvik på 3,1 mill kroner, det vil si 4 % mot budsjett. Avviket er forklart under punkt 2.6. Stabiliteten for saksbehandlingssystemene har i perioden vært bra. For begge systemene er det grønn indikator for perioden. Det er i oktober gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant de ansatte med gode resultater. Tilstedeværelsen i perioden er noe høyere enn forrige periode og gir gul styringsindikator. Se punkt 2.8. Det er gjennomført halvårlig kundetilfredshetsundersøkelse knyttet til avtale om tjenesteleveranse (SLA) hos lederne av pasientreisekontorene. Det samlede resultatet fra undersøkelsen viser at kundene i stor grad er fornøyd med leveransene. I styremøte vil det bli fremlagt oppdaterte tall for november. 2.1 Sammendrag styringsindikatorer Snitt saksbehandlingstid i dager < 14 9,6 10,9 17,2 God økonomistyring - avvik mot budsjett 0,0 % 7,7 % 11,9 % 3,9 % Oppetid NISSY 99,3 % 99,7 % 99,5 % 99,5 % Oppetid PRO 99,3 % 100,0 % 99,8 % 99,6 % Tilstedeværelse 95,0 % 93,2 % 94,0 % 93,2 % Medarbeidertilfredshetsundersøkelse >4,5 5,0 5,0 er og grenseverdier forklares i vedlegg til denne virksomhetsrapporten. Side 2 av 10

3 2.2 Aktivitet Transaksjonstunge oppgaver Graf: Faktisk saksinngang 2013 vs. budsjett Saksinngang i september ble saker, som er 3,5 % under budsjett.saksinngangen i oktober ble saker, som er 0,9% over budsjett. Sammenlignet med faktisk akkumulert saksinngang per oktober 2012 er det en økning på 0,3% hittil i Blir saksinngangen i november og desember 2013 lik saksinngangen i tilsvarende måneder i 2012, tilsvarer det ca i saksinngang noe som er lavere enn budsjettert. 2.3 Saksbehandlingstid Snitt saksbehandlingstid i dager < 14 9,6 10,9 17,2 På landsbasis er saksbehandlingstiden i september er 9,6 dager og i oktober 10,9 dager. Sammenlignet med de ti første månedene i 2012 har gjennomsnittlig saksbehandlingstid økt med 1.6 dager hittil i Saksbehandlingstiden varierer fra18,6 til 5,6 dager mellom pasientreisekontorene i perioden. Ved utgangen av oktober har de fleste pasientreisekontorene en saksbehandlingstid under 14 dager. Pasientreiser ANS har levert skanning, oppgaveregistrering og utbetaling iht. SLA i perioden. Saksbehandlingstid Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Tabell: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i regionene Akkumulert pr okt 2013 Akkumulert pr okt 2012 Gjennomsnitt alle regioner 25,0 19,7 16,6 18,1 19,9 16,2 16,8 18,9 9,6 10,9 17,2 15,6 Helse Sør Øst RHF 25,6 20,0 15,9 17,9 20,2 14,5 16,0 17,4 8,5 10,3 17,3 11,5 Helse Vest RHF 19,8 18,8 15,9 16,2 16,4 15,9 18,0 20,5 8,2 10,4 16,4 16,3 Helse Midt Norge RHF 26,3 22,8 19,1 20, ,1 20,6 28,8 14,0 9,1 20,5 17,0 Helse Nord RHF 27,0 17,4 16,3 18,1 21,3 14,7 14,7 11,6 9,0 13,8 17,5 17,5 Side 3 av 10

4 2.4 Tilleggstjenester/Saksbehandlingstjenester Pasientreiser ANS har levert vesentlig mer saksbehandlingstjenester hittil i år sammenlignet med samme periode i I perioden januar oktober 2013 er det levert ca 16 årsverk mot ca 10 årsverk samme periode i Graf: Oversikt leverte månedsverk saksbehandlingstjenester. 30 Tilleggstjenester Antall jan. feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Tilleggstjenester levert 2012 Tilleggstjenester levert 2013 For november er det bestilt 11,5 månedsverk fra tre pasientreisekontor og ett av kontorene har en saksbehandlingstid utover 14 dager. Graf: saksbehandlingstid per pasientreisekontor i oktober og bestilte tilleggstjenester i november. Side 4 av 10

5 2.5 IKT rapportering PRO og NISSY Oppetid PRO Oppetid PRO 99,3 % 100,0 % 99,8 % 99,6 % er man innenfor målet om 99,3% oppetid i PRO. Graf: Oppetid i PRO Oppetid NISSY Oppetid NISSY 99,3 % 99,7 % 99,5 % 99,5 % er man innenfor målet om 99,3% oppetid i NISSY. Graf: Oppetid i NISSY 2013 Side 5 av 10

6 2.5.3 Annet tregheter og hendelser som ikke førte til vesentlig produksjonstap Frem til 18.oktober har det vært tregheter ved uthenting av rapporter i PRO. Dette har ikke hatt direkte konsekvenser for produksjonen. Eksisterende PRO databaseservere ble byttet ut med en raskere server og det har ikke vært meldt om tregheter ved uthenting av rapporter etter denne utskiftningen. I tillegg har det i perioden vært noen tregheter i PRO. Problemet skyldes trolig tregheter i NISSY som forplanter seg til PRO Det har i perioden vært noen tregheter i NISSY. Det er først og fremst i planleggingsmodulen at en opplever treghetene. Ett av tiltakene som ble planlagt for å løse problemene var å oppgradere servere med ny programvare. Dette ble utført i september, men det oppleves fremdeles tregheter pr d.d. Videre tiltak vil være å sette på full systemsjekk for å innhente informasjon om hvor treghetene oppstår, samt utvide minne på sentrale servere. Dette planlegges utført i første halvdel av november Utførte og planlagte tiltak i NISSY og PRO NISSY 4.4 ble produksjonssatt helgen oktober. Det ble oppdaget en liten feil i forbindelse med produksjonssettingen. Feilen var ikke kritisk. Feilen ble rettet og produksjonssatt 16. oktober. PRO 2.8 planlegges produksjonssatt helgen Økonomirapportering God økonomistyring - avvik mot budsjett 0,0 % 7,7 % 11,9 % 4,0 % Resultat nasjonale oppgaver REGNSKAP Resultat HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik % DRIFTSINNTEKTER Inntekter tjenester 81,7 81,7 0,0 0 % DRIFTSUTGIFTER Produksjonskostnader 3,6 4,1 0,5 12 % Innleie av personell 5,0 1,5-3,5 Lønnskostnader 21,8 25,9 4,1 16 % Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad 7,1 7,2 0,1 2 % Andre personalkostnader 1,3 2,0 0,7 36 % Avskrivninger 7,3 7,3 0,0 0 % Trykkeritjenester 1,1 1,4 0,3 18 % Nissy, PRO og ,9 15,9 1,0 6 % Andre driftskostnader 12,9 12,9 0,0 0 % Sum Driftskostnader 75,0 78,2 3,2 4,0 % DRIFTSRESULTAT 6,7 3,5 3,2 Netto finansinntekter 0,9 1,0-0,1 RESULTAT ETTER FINANSPOSTER 7,6 4,6 3,1 Tabell: Resultat per Tall i milioner kroner Side 6 av 10

7 : Regnskapet pr viser et positivt budsjettavvik på resultat på 3,1 mill. I henhold til revidert budsjett i sak styres det mot et positivt resultat på 6 millioner kroner. Estimat: Estimat for året på resultat er i størrelsesorden 10 millioner kroner, dvs omlag 4 mill bedre enn budsjett. Kommentarer til de mest sentrale avvik: Inntekter: Inntekter er faste og er periodisert i henhold til budsjettert aktivitet. Produksjonskostnader, positivt avvik på 12%/500 : Avviket skyldes lavere kostnader for brevark og konvolutter samt straffeporto. Avviket forventes å ligge på ca 13% ut året. Innleie, lønn og andre personalkostnader, positivt avvik på 4%/1 400 : Avviket skyldes bl.a. noe lavere volum, lavere vakans, mindre kursaktivitet enn planlagt, samt noen periodiseringsavvik. Det forventes at det vil bli et noe lavere positivt avvik ved årets slutt, i størrelsesorden 3%. NISSY/PRO/05515, positivt avvik på 6%/1 000 : Avviket skyldes en midlertidig reduksjon i driftsavtalen med Norsk Helsenett AS. I tillegg skyldes avviket periodiseringsavvik. Det forventes et positivt budsjettavvik ved årets slutt på om lag 8%. Andre driftskostnader, ubetydelig avvik pr oktober 0%/0 : Ekstern bistand i foranalysefase til prosjektet Mine pasientreiser bidrar til at avviket er tilnærmet 0. Ved årets slutt forventes det et positivt avvik på ca. 2% KF-prosjektet KF-prosjektet inngår ikke i tabellen over. Prosjektet jobber nå mot pasientreisekontorene i Helse Sør Øst og forventer en gjennomføring innenfor budsjett, jfr styresak KF - prosjektet Resultat HiÅ Årsbudsjett Avvik DRIFTSRESULTAT Side 7 av 10

8 2.7 Medarbeiderundersøkelse Det gjennomføres medarbeiderundersøkelse for alle ansatte to ganger i året for å kartlegge hvordan medarbeidere opplever sin arbeidshverdag. Undersøkelsen har følgende fokus: motivasjon og trivsel, påvirkning og arbeidsinnsats, verdiene våre, kolleger og ledelse, utvikling og fremtidsutsikter. Ved forrige undersøkelse i april var svarprosenten 89,3 % og gjennomsnittskåren 5,04. I oktober svarte 62 av 68 ansatte på undersøkelsen, noe som tilsvarer en svarprosent på 91 %. Gjennomsnittskåren på undersøkelsen er 5.04 på en skala hvor 6 er best. Ser vi på de ulike spørsmålskategoriene, kommer motivasjon og trivsel best ut med et snitt på 5,23. Også kategorien ledelse skårer høyt med et snitt på 5,18. Kategorien fremtidsutsikter skårer lavest med et snitt på 4,55. Undersøkelsen drøftes i ledergruppen og hver avdeling involveres deretter for iverksetting av forbedringstiltak. 2.8 Tilstedeværelse Tilstedeværelse 95,0 % 93,2 % 94,0 % 93,2 % Graf: Tilstedeværelse 2013 *Tilstedeværelsen for januar er justert på grunn av noen etterregistereringer. Sykefraværet går litt ned i oktober sammenlignet med september. Dette skyldes en moderat nedgang i egenmeldt fravær og langtidsfravær. Side 8 av 10

9 2.9 Kundetilfredshetsundersøkelse mai oktober 2013 Det er gjennomført halvårlig driftsmøte med rapportering knyttet til avtale om tjenesteleveranse (SLA) og i henhold til avtalen er det gjennomført kundetilfredshetsundersøkelse hos lederne av pasientreisekontorene med en svarprosent på 89 %. Skalaen går fra svært godt fornøyd (5) til svært lite fornøyd (1). Det samlede resultat fra undersøkelsen viser at kundene i stor grad er fornøyd med leveransene. Graf: Resultater kundetilfredshetsundersøkelse våren 2013 vs høst 2013 NISSY og PRO: Kundetilfredshetsundersøkelsen viser at lederne av pasientreisekontorene er svært fornøyd med varsling i forkant av nye versjoner og releaser i PRO. Videre er lederne fornøyd med stabiliteten (oppetiden) i PRO. Undersøkelsen viser også at lederne er fornøyd med varslingen når det oppstår avvik/feil i PRO og ved varsling når PRO er ustabilt/nede. Lederne ved pasientreisekontorene er svært fornøyd med varsling i forkant av nye versjoner og releaser i Nissy. Videre er lederne fornøyd med stabiliteten (oppetiden) i Nissy. Undersøkelsen viser også at lederne er svært fornøyd med varslingen når det oppstår avvik/feil i Nissy og ved varsling når Nissy er ustabilt/nede. Regelverksfortolkning og opplæring: Tilbudet om bistand og veiledning vedrørende regelverksfortolkning, samt opplæring innen regelverket oppleves som godt. Lederne er svært fornøyd med det samlede tilbudet om opplæring. Informasjon og oppdatering på oppleves som svært fornøyd. Områder med lavere score: Side 9 av 10

10 Undersøkelsen viser at tjenestene skanning og registering, stabiltet NISSY og varsling ved uventede hendelser i kan være et forbedringsområde. Årsaken til lavere score vil bli fulgt opp i dialog med pasientreisekontorene. Vedlegg: er og grenseverdier (ref.styresak ) KPIer for Brukerperspektivet - Enklere løsninger Mål Sikre likebehandling og kvalitet Grenseverdier 2013 Frekvens Saksbehandlingstid i dager <14 dager < 14 > 14 > 21 Mnd Andel omgjorte klager av Fylkesmannen <20% < 20 % < 40 % > 40 % Halvårlig Riktige svar fra stikkprøvekontroll av kvalitet på vedtak > 90% > 90 % > 80 % < 80 % Årlig Pasienttilfredshet - resultat fra undersøkelse KPIer for Kundeperspektivet (SLA) - Stabile og kostnadseffektive leveranser - Samhandling og kvalitet Mål 2013 Grenseverdier 2013 Årlig Frekvens Oppetid NISSY iht SLA-krav 99,3 % > 99,3 % > 98,3 % < 98,3 % Mnd Oppetid PRO iht. SLA-krav 99,3 % > 99,3 % > 98,3 % < 98,3 % Mnd Rekvirenttilfredshet - resultat fra undersøkelse Årlig KPIer for Effektiv drift (Oppdragsdokument) Grenseverdier Målbar kostnadseffektivisering Frekvens Mål Kvalitet God økonomistyring - avvik mot budsjett 0 % > 0 % < -2 % > -2 % Mnd Tilstedeværelse medarbeidere 95 % > 95 % > 93 % < 93 % Mnd Medarbeidertilfredshetsundersøkelse 4,5 > 4,5 > 3,5 < 3,5 Halvårlig Kostnadsutvikling pasientområdet samlet i 2012 kroner Årlig Side 10 av 10

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/12/14 SAK NR 57-2014 Budsjett 2015 Pasientreiser ANS Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner driftsbudsjettet

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Årsrapport 2013. Pasientreiser

Årsrapport 2013. Pasientreiser Årsrapport 2013 Pasientreiser 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning:... 3 Pasientreiser Finnmark... 3 Regnskap og budsjett... 4 Bemanning og tilstedeværelse... 5 Organisasjonskart:...

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011 SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Regnskapsrapport 1. tertial 2007 Vår dato: Vår referanse: 22. mai 2007 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomikonsulent Torunn Engum Kopi til: Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Regnskapsrapport 1. tertial 2007 1 Oppsummering

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer