Medlemsmøte 12.oktober 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsmøte 12.oktober 2010"

Transkript

1 Velkommen til medlemsmøte i Oslo og Omegn Bilbransjeforening 12.oktober 2010 Rica Helsfyr Hotel

2 Medlemsmøte 12.oktober 2010 Velkommen orientering/aktuelle saker fra foreningen Meca Norge v/frode Martinussen orienterer om markedsutvikling, status og fremtidsvyer sett fra Mecas ståsted - inkl.garantier på "originaldeler" m.v.- spørsmål/diskusjon Jenter i Bil - status og fremdrift for prosjektet Visning av rekrutteringsvideo - tilbakemeldinger/diskusjon: Hvordan sikre visning i vårt distrikt? Samarbeid med Utdanningsetaten om nye/reviderte opplæringsløp for bilbransjen Rekrutteringsprosjektet - status for rekruttering i vårt distrikt Satsning på dekk i medlemsbedriftene vs. dekkbransjens satsning på "våre" forretningsområder Chiptuning (trimming) - hvordan forholder vi oss til det / konsekvenser? Eventuelt / andre aktuelle saker

3 Kort status For det første gleder vi oss over raske/gode prosesser i NBF (helt i tråd med vår forenings ønsker): Gjennomført flytting fra D97 til Næringslivets Hus Prosess for salg av D97 iverksatt Stig Morten Nilsen ansatt som ny adm.dir. i NBF, hvilket bekrefter at vi nok får en utvikling i tråd med våre signaler (og Birger Skjellvik fungerer i mellomtiden frem til ) Oslo og Omegn Bilbransjeforening (direkte eller via våre medlemmer) er engasjert i følgende prosesser: Rekrutteringsprosjektet / bilbransjens renommé Samarbeid med Utdanningsetaten om reviderte utdanningsløp (sikre bedre rekruttering, motvirke frafall, motivere skoletrøtte osv.) Revisjon av leasingkontrakter / salgs-og leveringsbetingelser (to løp: både for person-og varebiler samt eget løp for lastebiler) Sikre bilskadereparasjoner (kompetanse/kvalitet) Aktiv deltagelse Verkstedkonferansen Storefjell (konseptet er modent for revisjon?!)

4 Kort status forts. Aktiv deltagelse og initiativ i Bransjegruppe Internett Herunder lokal bruktbilsituasjon, gjenkjøp/restverdiutvikling, bruktbildata, bilportaler på nett, auksjonsløsninger osv. Aktiv deltagelse i Nyttekjøretøygruppe i NBF Løpende dialog/møter med Skatt Øst (revitalisering av samarbeid) Dialog vedr.dokumentasjon/registrering av medgått tid lakkering Dialog med Statens Vegvesen vedr. uautoriserte aktører Deltagelse i OBOAs styre (som observatør og vice versa) Løpende kommunikasjon og dialog med NBF Kommunikasjon og rådgivning vs. enkeltmedlemmer / i enkeltsaker Vurderer faglig samling med sosial vinkling (torskemiddag) evt. i forbindelse med neste års generalforsamling / årsmøte Planlegger eget skade/lakk seminar på nyåret (februar/mars) Løpende oppfølging av revisjon Gruppeunntaket (i samarbeid med advokatfirmaet Haavind) / konsekvenser for medlemsgruppene Løpende administrative oppgaver / prosesser Planlegging av ytterligere medlemsmøter, starte prosess vs. neste års generalforsamling / valgkomitéens arbeid m.v.

5 Nettavisens satsning BILEIER.no griper inn i bilbransjens verdikjede uten å ane hva de bidrar til ( legaliserer uautorisert og svart arbeid) Alle våre medlemmer anmodes på det sterkeste ikke å delta på denne portalen!! 5

6 Tror noen at dette er et autorisert verksted?? Har bedt Statens Vegvesen og Skatt Øst gjøre en kritisk gjennomgang av hele nettstedet! 6

7 Markedsutvikling / ettermarked? Gjennom de siste årene 4-5 år har vi hatt en kontinuerlig vekst i totalomsetning i ettermarkedet i forhold til vekst i bilbestand og konsumprisindeks, og har også fått enkelte forskyvninger Vi opplever gjennomgående Mekanisk / Deler Dekk Tilbehør & Rekvisita Bilskade en svikt i omsetning av salg arbeid/timer samtidig som antallet bilgjennomganger fortsatt er økende = omsetning pr. ordre er derved fortsatt sterkt fallende (i snitt 1,8 timer pr.ordre mot ca. 3 timer for mindre enn 10 år siden) På den annen side har vi opplevd en markant økning i reservedelsomsetning over verksteder både totalt og pr. ordre (mye grunnet prisøkninger), mens salg over disk (hobby/svart arbeid) reduseres raskt/fortløpende

8 Markedsutvikling / ettermarked? Spesielt dekk har vist en meget sterk økning gjennom de senere år. Økningen i volum/antall er større enn veksten i bilpark, mens økningen i omsetning (kroner) har økt med formidable NOK 1 mrd. i løpet av siste 5 år (til ~4.mrd.eks.mva. = 3,3 mill. dekk) Mekanisk / Deler Dekk Tilbehør & Rekvisita Bilskade Salg av tilbehør viser en forsiktig nedgang (ikke minst med bakgrunn i tilgang/priser på fabrikkmontert utstyr på nye biler), mens salget av rekvisita beveger seg sideveis (noe endring i varegrupper) Bilskade viser en negativ trend for bilbransjen (positiv for forsikringsbransjen) kommer tilbake til dette årsverk har de siste år vært knyttet til korrosjonsreparasjon på garanti dette frigjøres nå fortløpende = overkapasitet

9 Markedsutvikling / ettermarked? Viktig å huske at Oslo/Akershus er spesielt i mange henseende Oslo har 455 biler pr innbyggere, mot et landssnitt på 541 (og 616 i Akershus) Gjennomsnitts personbil i Oslo er 8,7 år/akershus 9,1 år (10,4 snitt) Gjennomsnitts varebil i Oslo er 5,7 år/akershus 4,9 år (7,3 snitt) Andelen firmabiler/næring er vesentlig høyere i vårt distrikt Store merkekjeder er svært dominerende i Stor-Oslo, og det et begrenset antall frittstående, som av mange relevante årsaker er kraftig underrepresentert i forhold til landet for øvrig med unntak av Snap Drive som har et urbant tilpasset menykonsept. Også på skade/lakk-området dominerer de store merkekjedene

10 Tillater meg igjen å minne om enkelte utviklingstrekk på skade/lakk og forsikringsområdet (en god ting kan aldri sies for ofte)

11 sikre bilreparasjoner? Enkelte forhold har beveget seg i riktig retning når det gjelder forsikring og betingelser de siste årene, men det også forhold som har beveget seg i negativ retning uten at vi har reagert eller har hatt mulighet til å reagere så langt Det kondemneres årlig ca biler med bakgrunn i forsikringsskader hva skjer med disse: Ca biler hogges Ca biler beholdes av eier (hva i all verden gjør med disse? Svart økonomi?) Ca biler bygges opp igjen (kun en marginal andel bygges opp av merkeforhandlere antatt %. Hva skjer med de øvrige? Hvordan er det mulig å få til dels grove overpriser på disse vrakene? Svart økonomi!? Og tror vi fremtidige eiere blir informert om oppbygging, skadeomfang og rep. prosedyre?) Enda verre er det at både forsikringsselskaper, selvassurandører (som Posten) samt biladministrasjonsselskaper (som LeasePlan) i liten grad stiller krav til kvalitet på skadereparasjoner, men kun later som, og i realiteten bruker pris som tilnærmet eneste kriterium ved valg av verksted? Og hva gjør vi og hva kan vi gjøre med dette?? Jo for det første må vi vekke forbrukere, forbrukermyndigheter og forbrukerorganisasjoner (i tillegg til Vegdirektoratet) slik at de også forstår hva som faktisk foregår og hvilken risiko vi blir utsatt for dersom vi ikke kvalitetssikrer skadereparasjoner på en helt annen måte enn i dag

12 Sikre bilreparasjoner? Faglig sett er det mest relevante spørsmålet ikke om bilen min like fin igjen; men om den blir like sikker????? Hvor mange NCAP-stjerner har bilen etter reparasjon? Hvem har ansvaret og hvem kvalitetssikrer? Hva med opprettholdelse av rustgaranti? Hva når forhandler sitter med gjenkjøpsgaranti? Hva når vi får en slik bil i innbytte?

13 sikre bilreparasjoner? Norge er snart det eneste landet i Europa som ikke har et sentralt skaderegister selv om FNO sitter med nøkkelen til et slikt register gjennom DBS. Hvorfor er FNO så motvillige? Jo, selvfølgelig fordi man da ville få flere krav om verdiforringelse fra forsikringstagere ved ansvarsskader (kostnad), samtidig som prisen på vrak ville gå signifikant ned (kostnad) På den annen side ville man da i større grad sikret at bilen var reparert i henhold til produsentens krav (les: hos de faglig beste / mest oppdaterte) samtidig som færre kondemnerte biler ville blitt bygget opp igjen (fordi det ikke ville være regningssvarende) samtidig som man ville kvalitetssikret vrakoppbygging på en helt annen måte, i tillegg til at vrakoppbygging ville blitt en hvit geskjeft utført hos dokumentert kompetente aktører. Selvfølgelig vil dette påvirke både priser og forsikringspremier, og vi ville få en helt annen og rimeligere og rettferdig fordeling mellom forsikringsselskaper, kunder og bilbransje Medarbeideres hevd på oppbygging av 1-ett vrak pr.år (hos enkelte verksteder flere pr.år) er en type fordekt svart økonomi som skal fordelsbeskattes (men som ikke innberettes) og bør opphøre (og et vesentlig strengere kontrollregime bør innføres)! Husk at verkstedet uansett er ansvarlig ihht bl.a. forbrukerlovgivning!! På bakgrunn av forannevnte har NBF og B.I.L. i felleskap initiert et prosjekt: Sikre bilskadereparasjoner for å sikre at det for fremtiden stilles helt andre kvalitative krav til skadereparasjoner (prosjektet løper; SAKTE!)

14 fremtidig utvikling? Samtidig ser vi at konkurransesituasjonen endres; skadefrekvens reduseres, snittskade (arbeid) reduseres, kompleksiteten øker, administrativt arbeid blir mer omfattende, rutiner og prosesser byråkratiseres samtidig som forsikringsselskapenes kostnadsprosent reduseres (inntjening øker) paralellt med at timeprisene i forhold til faktiske kostnadsøkninger hos verkstedene kontinuerlig er redusert de siste 10 år. Som om ikke dette var nok: Vi er i ferd med å bygge opp en stadig økende overkapasitet på skade/lakk (spesielt i Stor-Oslo), hvilket er til stor glede for forsikringsselskapene som bruker dette kynisk til å presse priser og tilsvarende til sorg for skade/lakk-verkstedene På denne bakgrunn er det en rekke forhold som igjen trengs å settes skikkelig på dagsorden og foreningen vil derfor ta initiativ til et nasjonalt skade/lakk treff i februar/mars I motsetning til i februar 2008, hvor det hadde et mer regionalt og internt preg, vil vi dessuten invitere ledende forsikringsaktører til dialog, diskusjon og debatt! I tillegg inviteres dessuten bilimportører, utstyrs- og lakkleverandører Det vil legges opp til åpne diskusjoner inkl.paneldebatter Skade/lakk-treffet vil legges til Gardermoen-området

15 Markedsutvikling, status og fremtidsvyer sett fra Mecas ståsted Spørsmål/diskusjon Frode Martinussen Adm.direktør Meca Norge

16 Satsning på dekk?? Dekkmarkedet for person- og varebil inkl.4x4 utgjør ca.nok 4 mrd. eks.mva. (3,3 millioner dekk) NBFs medlemmer kontrollerer kun en marginal del av ettermarkedet på dekk (antatt mindre enn 10 %) DekkPartner har nå henvendt seg til NBF om en mulighet for medlemskap for sine partnere/medlemmer Ettermarked for person-og varebiler (NOK 25 mrd.): Dekk 16 % Mekanisk 46 % 11,5 mrd. 4,0 2,5 Tilbehør & Rekvisita 10 % 7,0 Bilskade 28 %

17 Markedet fordeler seg omtrent som følger Salgskanaler: Bilforhandlere (nytt og brukt): ca dekk hvorav går i ettermarkedet (85% av dekkene i premiumsegmentet). Importøreide dekkforhandlere: ca dekk (Dekkmann, Vianor, Autogrip (Stenshagen), First Stop (Gjerde&Byhring), Euromaster (Michelin), Dekkmestern (Holth), Dekkteam (Intercontact)) Frie dekkfagkjeder og dekkverksteder: dekk. (Dekkpartner, Fagdekk, Dekk 1 osv.) Verksteder og bensinstasjoner: ca dekk (Mekonomen, Meca, Bilextra osv. + oljeselskapene). Dekkshops: ca dekk (Sharifs, Tevo osv.) Nettbutikker: ca dekk Markedet deles inn i Premium, Quality, Budget og Ultra lavpris

18

19 Hva kan våre medlemmer gjøre for å øke markedsandelen i ettermarkedet?? Hva kan vi forvente av økt konkurranse når dekkjedene entrer nye forretningsområder??

Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening

Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013 John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening Paneldebatt Gjennom dagen har vi fått et godt innblikk i trender og utvikling i bilskadebransjen fra mange fagområder

Detaljer

Foreningens aktiviteter så langt i 2014 Bred deltagelse i Vehicle Remarketing (bruktbil) Barcelona 22.-23.januar 5-fem styremøter + to dagers

Foreningens aktiviteter så langt i 2014 Bred deltagelse i Vehicle Remarketing (bruktbil) Barcelona 22.-23.januar 5-fem styremøter + to dagers Foreningens aktiviteter så langt i 2014 Bred deltagelse i Vehicle Remarketing (bruktbil) Barcelona 22.-23.januar 5-fem styremøter + to dagers strategikonferanse med tillitsvalgte og NBFs ledelse Bred deltagelse

Detaljer

TEKNISK ARRANGØR: Velkommen!

TEKNISK ARRANGØR: Velkommen! TEKNISK ARRANGØR: Velkommen! Velkommen! Cathinka Skotvedt Sundling TEKNISK ARRANGØR: Velkommen! John Fiskvik TEKNISK ARRANGØR: Og takk! Takk til alle de som har gjort samlingen mulig: Styringsgruppen for

Detaljer

Medlemsmøte 24.09.13

Medlemsmøte 24.09.13 Dagens agenda Kort info om aktuelle saker på agendaen for Oslo og Omegn Bilbransjeforening Kommentarer til Konkurransetilsynets rapport Din bil ditt verkstedvalg Generelt blikk på servicemarkedet i Oslo

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. For fremtiden i norsk bilbransje

Norges Bilbransjeforbund. For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2012 0 TRØKK! 2011 handlet om modernisering. Arbeidet fortsatte inn i 2012. Men fjoråret var fremfor alt et år med trøkk. Medlemsrekruttering,

Detaljer

Hvorfor er vi her? John Fiskvik

Hvorfor er vi her? John Fiskvik Hvorfor er vi her? John Fiskvik Stadig raskere og mer dramatiske endringer i rammebetingelser preger og driver utviklingen innen alle deler av verdikjeden for bil og bilsalg Vi må forberede oss på en

Detaljer

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 # utfordring 5 år tilbake: BruktBil07 7 av 10 kunder velger å kjøpe bruktbil privat, selv om de egentlig ønsker å kjøpe hos merkeforhandler. Privatomsetningen øker kraftig og merkeforhandlerne er bruktbiltaperen.

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 The Norwegian Assosiation of Motor Car Dealers and Service Organisations 1 Innhold God fart i 2011 3 Forbundet i 2011 4 Markedet

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 God fart i 2011 2011 var første hele driftsår i Næringslivets Hus. Flyttingen fra Bilbransjens hus markerer ikke bare bytte av

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer Norges Bilbransjeforbund Sammen om felles utfordringer Årsmelding 2013 0 Sammen om felles utfordringer 2013 har mer enn noe annet handlet om å samle bransjen. Sammen om felles utfordringer. Konsekvensen

Detaljer

Den som vil sove godt om natten, bør følge med om dagen...!!

Den som vil sove godt om natten, bør følge med om dagen...!! EPILOG restverdier Trenden går i økende grad fra eie til leie enda raskere enn tidligere antatt dette betyr at «noen» i økende grad må garantere restverdi Forutsatt riktig restverdinivå og godt kalkulert

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

Årsmelding 2009. Norges Bilbransjeforbund

Årsmelding 2009. Norges Bilbransjeforbund Årsmelding 2009 Norges Bilbransjeforbund Innhold 1. Milepæler i 2009 side 3 2. Organisasjon side 4 3. Bransjeseksjonen side 5 4. Arbeidsgiversaker/forhold side 10 5. Kompetanseseksjonen side 10 6. HMS

Detaljer

Paneldebatt skade/lakk-konferanse John Fiskvik Oslo og Akershus Bilbransjeforening

Paneldebatt skade/lakk-konferanse John Fiskvik Oslo og Akershus Bilbransjeforening Paneldebatt skade/lakk-konferanse John Fiskvik Oslo og Akershus Bilbransjeforening Innleder paneldebatten med en «duell»: Arne Solum Leder Bilskadekontoret, FNO Skadedrift Tor-Sigurd Simonsen Leder Fagavdelingen,

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Årsmelding 2010 Innhold Milepæler Side 3 1. Organisasjon Side 4 2. Juridisk avdeling Side 5 3. Ettermarkedsavdelingen Side 8 4. Informasjonskanaler Side 15 5. Bilavgiftene Side

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor

Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor FORORD REKRUTTERING På grunn av den lange konjunkturoppgangen de siste 5 årene, har vår bransje i likhet med de fleste andre, hatt et stort behov for tilførsel

Detaljer

Uheldig å reparere med brukte deler

Uheldig å reparere med brukte deler B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 12-2008 Styrer unna chiptunede biler TEMA: Kjemisk helsefare i bilbransjen Lysere for gruppeunntaket Uheldig å reparere med brukte deler Topptrent for

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

MED BLIKKET FREMOVER. Helge Leiro Baastad er konsernsjef i Gjensidige.

MED BLIKKET FREMOVER. Helge Leiro Baastad er konsernsjef i Gjensidige. 2 GJENSIDIGE ÅRSRAPPORT 2004 MED BLIKKET FREMOVER Det har vært et godt år for Gjensidige. Vi har forenklet oss, og blir stadig bedre i å behandle kundene våre eierne. Vi går inn i en spennende tid i ny

Detaljer

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett»

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett» Olje- og energidepartementet, OED Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Vår referanse: 13/01495-12 Arkivkode: S00 Saksbehandler: Kristin H. Lind Deres referanse: Dato: 30.09.2014 postmottak@oed.dep.no KS Bedrifts

Detaljer

Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS

Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS . Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS 1 2 Norsk Trevares styre etter årsmøtet i juni 2012. F.v:

Detaljer

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle NFT 4/2000 Regjeringens vurdering av tilsynets rolle av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Kredittilsynet arrangerte tidligere i høst et jubileumsseminar for å markere 100-årsjubileet for finansielt

Detaljer

Høring Forslag om endringar i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv.

Høring Forslag om endringar i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv. Justisdepartementet Oslo 06 desember 2012 Høring Forslag om endringar i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv. Vi viser til Justisdepartementets

Detaljer

Årsmelding 2006. Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor

Årsmelding 2006. Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Årsmelding 2006 Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Forord Avgiftsomleggingen Mye av 2006 ble først og fremst dominert av avgiftsomleggingen på personbiler hvor CO2-utslipp erstattet motorvolum

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer