Saker til behandling. 14/13 11/ Oppnevning av valgstyre 3. 16/13 13/ Fritid med bistand i Vennesla kommune 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 14/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 3. 16/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 9"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. SAKSKART Side Saker til behandling 14/13 11/ Oppnevning av valgstyre 3 15/13 13/ Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage 5 16/13 13/ Fritid med bistand i Vennesla kommune 9 17/13 13/ /13 12/ /13 13/ Vennesla Boligstiftelse - Søknad om kjøp av kommunens eiendom gnr. 23, bnr. 821 i Bjørnsons veg på Moseidmoen. Vurdering av energi i forbindelse med ny svømmehall og mulig varmesentral Avtale mellom "Agderkommunene" vedr. salg av aksjer i Agder Energi AS /13 13/ Flytting av Moonlight. 22 1

2 Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 2

3 Saker til behandling 14/13 Oppnevning av valgstyre Arkivsak-dok. 11/ Arkivkode. 010 Saksbehandler Hilde Grundetjern Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /13 2 Kommunestyret SAMMENDRAG: Iflg. Valgloven 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre oppnevnt av kommunestyret selv. Denne oppnevningen må gjøres i god tid før stortingsvalget. Rådmannens forslag til innstilling: 1. I valgperioden oppnevnes følgende medlemmer til valgstyre for Vennesla kommune: Som leder oppnevnes: Som nestleder oppnevnes: Som varamedlemmer oppnevnes: 2. I medhold av valglovens 4-2 delegeres oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret. Skriv inn vedtaksforslaget her. 3

4 Bakgrunn for saken: Iflg. Valgloven 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre oppnevnt av kommunestyret selv. Denne oppnevningen må gjøres i god tid før stortingsvalget. Det gjøres oppmerksom på reglene om 40% representasjon fra hvert kjønn gjelder. En måte å løse dette på er at 7 av representantene i Plan- og økonomiutvalget oppnevnes (4 menn og 3 kvinner). Det må også oppnevnes varamedlemmer. Når det gjelder oppnevning av stemmestyrer kan dette i henhold til valglovens 4-2 delegeres til valgstyret. Rådmannen foreslår at dette gjøres. Merknader: Skriv inn rådmannens merknader her. 4

5 15/13 Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 233 Saksbehandler Wenche Nordli Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget Plan- og økonomiutvalget /13 3 Kommunestyret SAMMENDRAG: Kommunen har mottatt brev fra Mariknotten barnehage på Vikeland med ønske om å etablere 9 nye barnehageplasser for småbarn fra august De søker i brevet om offentlig tilskudd til drift og kapital til disse nye plassene. Dette utgjør en helårsøkning i offentlig tilskudd i størrelsesorden 1,7 millioner, ca kr inneværende år fra august desember. I budsjett 2013 er det avsatt midler til etablering av faste plasser i midlertidige lokaler, fortrinnsvis tenkt i kommunal regi på Fjorden/Vennesla omsorgssenter og som senere flyttes over i drift av Klokkerstua når denne er bygget ut. Det er disse pengene som eventuelt kan benyttes til nyetableringen på Mariknotten. Ved en eventuell omdisponering av midler må det settes en forutsetning: Mariknotten kan bare ta inn barn med rett til plass iflg barnehageloven på de nye småbarnsplassene, og som det ellers ikke er plass til i det ordinære opptaket på de plassene som allerede eksisterer. Denne forutsetningen er diskutert med styrer, så det er gjensidig forståelse av denne betingelsen for ekstraordinært tilskudd i Ved å omdisponere budsjettmidler og gi Mariknotten mulighet for etablering av 9 nye småbarnsplasser, høynes sannsynligheten for å slippe å etablere og drifte faste plasser i midlertidige lokaler neste barnehageår. Rådmannens forslag til innstilling: 1 Mariknotten gis økonomisk garanti for drift og kapital til 9 nye småbarnsplasser, om lag kr for Helårsvirkning fom er i størrelsesorden 1,7 mill. Midlene finnes ved å omdisponere budsjetterte midler til midlertidige plasser. 2 Mariknottens nye småbarnsplasser skal være «reserveplasser» for å innfri kravet om rett til plass. Det betyr at her kan Mariknotten bare ta inn barn med rett til plass iflg barnehageloven og som det ellers ikke er plass til i det ordinære opptaket. 5

6 Vedlegg: Søknad om tilskudd for drift og kapital til opprettelse av nye plasser i Mariknotten barnehage f.o.m august

7 Bakgrunn for saken: Kommunen har mottatt brev fra Mariknotten barnehage på Vikeland med ønske om å etablere flere barnehageplasser fra august De søker i brevet om offentlig tilskudd til drift og kapital til disse nye plassene. Se vedlegg. I søknaden skriver eier og styrer at Filadelfia ønsker å starte opp en naturgruppe fra august Denne gruppen skal ha sin innebase i Filadelfia-byggets 1. etg. Styrer vil endre en av de eksisterende gruppene som nå er i barnehagebygget, slik at denne gruppen flyttes over til naturbarnehage. Dette medfører at det blir ledige lokaler i det nåværende barnehagebygget. Denne avdelingen ønskes brukt til å etablere en ny småbarnsgruppe med plass til 9 barn under 3 år, eller en søskengruppe for barn 0-5 år. Hvilken aldergruppe som tilbys plass ønsker barnehagen å tilpasse etter behov ifht søknadene som kommer inn. Merknader: Den politiske saken om Framtidig utbyggingsbehov på barnehageområdet var oppe til behandling i Levekår , sak 39/12, i Plan og økonomi , 77/12 og i Kommunestyret , 84/12. Vedtaket har 3 punkt som har betydning for vurdering av Mariknottens søknad: - det prioriteres utbygging i kommunal regi inntil privat/kommunal andel barnehageplasser er utjevnet - ved behov for bruk av midlertidige lokaler skal ledig kapasitet i private barnehager vurderes, før eventuelt bruk av Fjorden/Vennesla omsorgssenter - ved utbygging av flere barnehager ønskes det at det vurderes opprettelse av flere naturbarnehager Mariknotten barnehage er en godt etablert og populær barnehage. Den har godt med søkere hvert år, og tilfredse brukere. Når Mariknotten nå ønsker å tilby naturgruppe og å utvide driften med 9 nye småbarnsplasser, er det i tråd med føringene fra den politiske saken nevnt over. En slik nyetablering vil også hjelpe barnehagen ifht å få nok pedagogisk kapasitet i følge statlig forskrift. Departementet har gjort presiseringer i Forskrift for pedagogisk bemanning er i løpet av Tidligere ble den pedagogiske bemanningen regnet ut fra antall plasser, mens bemanningen nå skal regnes ut fra antall barn. Ut fra den nye presiseringen mangler Mariknotten per i dag en 100 % pedagogstilling. Ved å gjøre organisatoriske grep, slik som de beskriver i søknaden, kan de tilsette pedagog slik at de kommer innenfor forskriftens krav. Med ansvar for det samordnede opptaket, ser barnehageadministrasjonen et stort behov for flere småbarnsplasser. Av søknadene som er kommet per til hovedopptaket våren 2013 (158 stk), er litt over halvparten av barna 1 åringer, f

8 1 og 2-åringene utgjør til sammen 123 av de 158 søkerne. Eier og styrer v/mariknotten barnehage søker i denne omgang kommunen om sikkerhet for offentlig tilskudd til drift- og kapitalutgifter for nyetablering av 9 småbarnsplasser. Om barnehagen får tilsagn om økt offentlig tilskudd, vil egen søknad om godkjenning ut fra barnehageloven foreligge før sommeren. Ut fra økonomisjefens beregninger, vil økt tilskudd til ny gruppe i Mariknotten medføre en helårsøkning i offentlig tilskudd i størrelsesorden 1,7 millioner, ca kr inneværende år fra august desember. I budsjett 2013 er det avsatt midler til etablering av faste plasser i midlertidige lokaler, fortrinnsvis tenkt i kommunal regi på Fjorden/Vennesla omsorgssenter og som senere flyttes over i drift av Klokkerstua når denne er bygget ut. Muligheten som er laget for å etablere midlertidige plasser i 2013 er ut fra forutsetning om at det kun er barn med rett til plass som tas inn. Det er disse pengene som eventuelt kan benyttes til nyetableringen på Mariknotten. Ved en slik omdisponering må det settes en forutsetning: På de nye plassene, kan Mariknotten bare ta inn barn med rett til plass iflg barnehageloven og som det ellers ikke er plass til i det ordinære opptaket på de plassene som allerede eksisterer. Kommunen har ansvar for at alle barn med rett får tildelt barnehageplass. For å kunne ivareta denne forpliktelsen, ble det i budsjettvedtaket avsatt penger til eventuelle plasser i midlertidige lokaler ved Fjorden. Samme forutsetning må ligge til grunn om pengene eventuelt flyttes til en privat barnehage. Mariknottens nye plasser skal være «reserveplassene» for å innfri kravet om rett til plass. Det betyr at Mariknotten ikke kan fylle opp de 9 nye plassene før på slutten av eller etter 2. hovedopptak. Denne forutsetningen er diskutert med styrer, så det er en gjensidig forståelse av denne betingelsen for ekstraordinært tilskudd i Fra 2014 vil den nye gruppen gå inn i det ordinære offentlige tilskuddet. Ved å omdisponere budsjettmidler og gi Mariknotten mulighet for etablering av 9 nye småbarnsplasser, høyner sannsynligheten for å slippe opprettelse av faste plasser i midlertidige lokaler fra høsten Samtidig er antallet ikke mer enn halvparten av de plassene som det ble antydet behov for i saken om Framtidig utbygging på barnehageområdet. Usikkerhet om eksakt behov vil være der helt til hele hovedopptaket er gjennomført. 8

9 16/13 Fritid med bistand i Vennesla kommune Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. --- Saksbehandler Audhild Linde Røed Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget Plan- og økonomiutvalget /13 3 Kommunestyret SAMMENDRAG: Fritid med Bistand kom i stand etter søknad til Helsedirektoratet, som eit prosjekt om «Aktiv fritid for alle». Fritid med Bistand, heretter FmB, er ein metode som blir brukt for å hjelpe menneske med ulike bistandsbehov inn i sjølvvalde fritidsaktivitetar. Det er tenkt som ein del av eit rusførebyggande tiltak, eller som alternativ til ordinære støttekontakttilbod. FmB som metode kan brukast innanfor det ordinære tenestetilbodet til innbyggarane, dersom sakshandsamarar i til dømes NAV og Barnevern ynskjer det. NAV og Barn- og familie er dei to etatane som møter flest av brukarane som har behov for Frivilligsentralen og FmB. Leiarane for desse etatane uttalar seg positivt til bruk av metoden. Dei ser på mogelegheita for å jobbe meir bevisst ut frå metoden, og gjerne knyte til seg frivillige for å hjelpe med den praktiske tilrettelegginga og inkluderinga i fritidsaktivitetane. Men dei ser ikkje mogelegheit for å flytte midlar frå sine kjerneoppgåver til å lønne miljøarbeiderane som no er tilsette på Frivilligsentralen, som til har vore lønna av prosjektmidlar på om lag kroner. Rådmannens forslag til innstilling: Vennesla kommune ser at det er viktig å arbeide ut frå metoden Fritid med Bistand. Ein går likevel ikkje inn for å gi ekstra løyvingar for å vidareføre to 50% miljøarbeidarstillingar på Frivilligsentralen. Vedlegg: 1. Prosjektsøknad «Aktiv fritid for alle» 2. Fråsegn frå Barn- og Familie 3. Fråsegn frå NAV 4. Fråsegn frå Arbeid, aktivitet og fritid 9

10 Bakgrunn for saken: FmB kom i stand etter søknad til Helsedirektoratet, som eit prosjekt om «Aktiv fritid for alle» kom tilsegnsbrevet som ga Vennesla kommune mogelegheit til å opprette to 50 % miljøarbeidarstillingar på Frivilligsentralen i prosjektperioden fram til Desse miljøarbeidarstillingane blir først og fremst brukt til å rettleie brukarar, ut frå metoden FmB. Metoden går ut på å hjelpe menneske med ulike bistandsbehov inn i sjølvvalde fritidsaktivitetar. Metoden byggjer på eit meistringsperspektiv, med fokus på det enkelte individet sine mogelegheiter, ynskjer, draumar og behov. FmB blei utvikla i 1998 av Anders Midtsundstad. FmB er utifrå søknaden «Aktiv fritid for alle» tenkt som både eit rusførebyggande tiltak og/eller som eit alternativt støttekontakttilbod. Tilbodet kan ytast innanfor ein kombinasjon knytt til tre hovudløysingar: eit individuelt tilbod i samarbeid med ein frivillig organisasjon deltaking i aktivitetsgruppe individuell støttekontakt NAV og Barn- og Familie er dei to etatane som møter flest av brukarane som har behov for Frivilligsentralen og FmB. Leiarane for desse etatane uttalar seg positivt til bruk av metoden. Dei ser på mogelegheita for å jobbe meir bevisst ut frå metoden, og gjerne knyte til seg frivillige for å hjelpe med den praktiske tilrettelegginga og inkluderinga i fritidsaktivitetane. Men dei ser ikkje mogelegheit for å flytte midlar frå sine kjerneoppgåver til å lønne miljøarbeiderane som no er tilsette på Frivilligsentralen, som til har vore lønna av prosjektmidlar. Barn og Familie uttalar at tiltaket dekkar eit behov. Barnevernet har i snitt hatt ca brukarar per år, og reknar ikkje med at det framover heller vil vere aktuelt å nytte tilbodet til fleire enn dette. Habilitering har berre nytta tiltaket sidan hausten 2012 og har det siste halvåret hatt fire brukarar i tiltaket. Sjå elles vedlegg nr. 2 Det er relativt få av brukarane hjå NAV som nyttar tilbodet om FmB. I 2012 var det inntil tre stykk, og vedlegg nr. 3 viser at nivået for bruk av tenesta vil ligge om lag på dette nivået i åra framover. Vi ser at arbeidet med FmB har ringverknader inn i fleire einingar, til dømes Arbeid, aktivitet og fritid. Gunnar Dannevig, einingsleiar, meiner FmB er den metoden som i framtida vil gi det beste tilbodet til dei brukarane som kan ta del i fritidsaktivitetar, t.d. psykisk utviklingshemma. Han peikar også på at FmB er billigare i bruk enn ein ordinær støttekontakt. Han har brukarar i FmB no, og har midlar til å gi fleire av brukarane 10

11 tilbodet i inneverande år. Det føreset sjølvsagt at tilbodet blir halde ved lag, og i motsett fall må han tilby vanleg støttekontakt. I Vedlegg 4 finn de fråsegna frå Dannevig. Vidare har vi fått ei tilbakemelding frå SLT-koordinator om erfaringar med bruken av FmB. Han poengterer nytteverdien av metoden, spesielt mogelegheita til å jobbe førebyggande og komme tidleg inn alt på mellomtrinnet i skolen. Han ser det som gunstig at miljøarbeiderane er knytt til Frivilligsentralen. Dette har to fordeler: det er enkelt å bruke tilbodet på tvers av dei ulike etatane, og ein unngår tidkrevjande byråkrati. I samband med FmB blir det også nytta ein metodikk for rettleiing til rus- og kriminalitetsførebyggjande arbeid, Drop-In. Denne metodikken går kort forklart ut på å hjelpe ungdom til å sosialisere seg inn i ulike miljø dei brukar mykje av tida si i. Metodikken fokuserer på forhold i skulen (elev-lærar, elev-elev) og på fritida (kunne delta i ulike typar fritidsaktivitetar). Vennesla kommune har det siste året vore arena for utprøving av Drop-In-metodikken, som elles er eit treårig prøveprosjekt, leia av Jorunn Midtsundstad frå UiA. Målet er også her at metoden skal implementerast som eit ordinært tilbod i kommunen, til dømes via kjernegruppa. Miljøarbeiderane på Frivilligsentralen har fått opplæring i og nyttar også denne metoden i arbeidet sitt. Dei kan følgje brukarane både på fritida og inn i skolen. På to av skulane i kommunen blir også lærarar rettleia i bruk av Drop-In. Frivilligsentralen sine to miljøarbeidarar har fått opplæring i Drop-In metoden, og fungerer som bindeledd mellom barn/ungdom, skole og fritid. Målet med FmB og Drop-In er å hindre at risikoutsett ungdom ikkje begynnar å ruse seg eller fell tilbake til rus, med at dei får ei meiningsfull fritid dei meistrar. Med god meistringskjensle på ein arena vil ein sannsynlegvis også auke føresetnadene for større grad av meistring også på andre arenaer som skole og jobb. Sentralt i begge metodane står myndiggjering (empowerment). Grunnlaget for denne tankegangen er fordeling av makt, medverking og anerkjenning av kompetanse hjå brukaren. Det blir lagt vekt på samhandling mellom individ, gruppe- og samfunnsnivå. Merknader: Søknaden legg opp til at prosjektet etter forsøksperioden skal vere implementert i den ordinære drifta. Denne implementeringa har slik Rådmannen ser det ikkje vorte arbeidd med. Difor er vi no i denne situasjonen der tilbodet er i bruk, men ikkje forankra i kommunen sine aktuelle seksjonar. Dette kan ha sine fordeler med at det t. d. forenklar arbeidet på tvers av og mellom dei ulike samarbeidspartnerane. Men utfordringa ligg altså i å finansiere miljøarbeidarstillingane hjå Frivilligsentralen. 11

12 FmB er teken i bruk med gode resultat i fleire kommunar, m.a. i Kristiansand. Tilbodet blir organisert på ulike måtar, og i Vennesla kommune har det i prosjektperioden vore lagt eit stort oppfølgingsansvar på dei to 50 % -stillingane knytt opp til Frivilligsentralen. Kristiansand kommune organiserer det annleis, der har sakshandsamar ansvar for å finne løysingar. Inkluderingsprosessen er avgjerande for at kvar av deltakarane skal lykkast, og det er ei krevjande oppgåve. Det viktigaste suksesskriteriet handlar om at kommunen må sikre tilstrekkeleg støtte og oppfølging til deltakarane. Då er det særs viktig med tydeleg plassering av ansvaret. Forsking viser også at like mykje eller vel så viktig for positiv endring som å arbeide ut frå ein spesiell metode, er kompetanse som blir innarbeidd i organisasjonane. Difor meiner Rådmannen det er viktig at tilbodet FmB ligg innanfor det ordinære tenestetilbodet til innbyggjarane. Hovudansvarleg for kvar enkelt brukar bør i hovudsak vere sakshansamaren hjå Nav eller Barn og Familie. Målsettinga for Drop-In er å få det til å virke som eit ordinært tilbod i kommunen, til dømes via kjernegruppa. I dag er det miljøarbeiderane hjå Frivilligsentralen som har fått opplæring i og brukar Drop-In. Dersom ein ikkje skulle finne midlar til å oppretthalde desse to stillingane, som til no har vore prosjektstillingar, må ein sjå på kven andre som kan jobbe ut frå denne metodikken. Vi veit til dømes at nokre lærarar på to skular i kommunen i desse dagar får opplæring i metoden. Behov kan oppstå eller bli avdekka i ansvarsgruppe/kjernegruppe i skolen, på A3- ressurs, innanfor psykisk helse og liknande. Rådmannen meiner at det også i dessa tilfella må vere sakshandsamar eller den som har hovudansvaret for barnet/ungdommen, som også sikrar og følgjer opp FmB. Skulle miljøarbeiderane som fram til har blitt lønna av prosjektmidlar (om lag ), halde fram, ser ein føre seg at ei mogeleg løysing kan vere at dei ulike einingane som har behov for tenesta, må fatte vedtak som fører til kjøp av tenesta frå Frivilligsentralen. Sakshandsamar i NAV eller Barn- og Familie er ansvarlege for å fatte vedtak om bruk av tenesta. Kostnaden for kjøp vil kunne finansiere miljøarbeidar hjå Frivilligsentralen. Spørsmålet er om talet på brukarar til no, er nok til at Frivilligsentralen kan basere drifta på inntektene. 12

13 17/13 Vennesla Boligstiftelse - Søknad om kjøp av kommunens eiendom gnr. 23, bnr. 821 i Bjørnsons veg på Moseidmoen. Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 611 Saksbehandler Alf Tellef Neset Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /13 SAMMENDRAG: Vennesla boligstiftelse søker om å få erverve overnevnte tomt for oppføring av boliger for vanskeligstilte boligsøkere. Eiendommen, gnr. 23, bnr. 821, som er på 748 m2, jfr. vedlagte situasjonskart, er beliggende i østenden av Bjørnsons veg inn mot Stemhei industriområde. Eiendommen er en av 3 tomter som ble regulert i etterkant av etablering av industriområdet. Omsøkte tomt er i Boligpolitisk handlingsplan for , vedtatt av Plan- og økonomiutvalget og kommunestyret slik nevnt under pkt. 6 «Ledig kommunal tomt på Moseidmoen bygges ut med to små leiligheter for funksjonshemmede». Bl.a ut fra forsvarlig økonomi i prosjektet, står tomta ubebygd. Rådmannen er innstilt på at tomta overdras til boligstiftelsen for utbygging ut fra kommunens behov for utleieenheter. Rådmannens forslag til vedtak: Plan- og økonomiutvalget godkjenner overdragelse av gnr. 23, bnr. 821 til Vennesla boligstiftelse ut fra kommunens behov for leiligheter og for øvrig på flg. vilkår: - Kommunens forhandlingsutvalg fastsetter prisen på tomta basert på markedsverdi. - Boligstiftelsen bærer alle kostnader i forbindelse med overskjøtingen. - Tomta går tilbake til kommunen dersom utbygging av tomta ikke er påbegynt innen 3 år. Vedlegg: Søknad av og situasjonsplan Merknader: Rådmannen anbefaler at boligstiftelsen gis anledning til å bebygge tomta. 13

14 18/13 Vurdering av energi i forbindelse med ny svømmehall og mulig varmesentral Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Inger Cecilie Neset Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /13 2 Plan- og økonomiutvalget /13 3 Kommunestyret SAMMENDRAG: Det er utarbeidet en rapport som er ment å gi et overordnet bilde av muligheter og alternativer og et grunnlag for en beslutning om valg av prinsipper i fm varme og energitype for kommunale bygg, og spesielt den nye svømmehall. Det er ikke nødvendig ut i fra energibehovet til ny svømmehall å bygge varmesentral. Ved å etablere en varmesentral har en større valgmulighet med hensyn til energitype. Energibehovet for ny svømmehall anbefales løst lokalt på bygget med bruk varmepumpe eller grunnvannsbrønner. Dette alternativet er forventet å gi laveste driftskostnader og investeringskostnader. Tekniske anlegg bør imidlertid klargjøres for en framtidig varmesentral. Å skifte kun aggregatet og varmegjenvinner i idrettshallen er et godt enøktiltak og en forskutterer framtidige kostnader knyttet til krav i fm. Krav til inneklima. Et foreløpig overslag tilsier en kostnad til aggregat på ca. 1,6 mill. kroner. I tillegg kommer bygningsmessige utvidelse og endringer, totalt ca. 4,2 mill. kroner. Inntjeningstid for kun aggregat er beregnet til 3,5 år. Det anbefales at Plan og byggekomiteen vurderer å innpasse i et nytt ventilasjonsaggregat med varmegjenvinner i svømmehallprosjektet. Denne investeringen må vurderes opp mot prosjektets kostnader knyttet til oppvarming. Når en har kommet lenger i prosjektering og kostnader og inntjening er kjent må byggekomiteen komme tilbake med evt. merkostnader. Rådmannens forslag til innstilling: 1 Det etableres ikke varmesentral basert på biobrensel i denne omgang. 2 Plan og byggekomiteen får i oppdrag å vurdere og innpasse i svømmehallprosjektet et nytt ventilasjonsaggregat med varmegjenvinner for eksisterende idrettshall. Plan og byggekomiteen bes komme tilbake med evt. merkostnader. Vedlegg: Rapporten «Vurdering av energi i forbindelse med ny svømmehall og mulig varmesentral». 14

15 Bakgrunn for saken: I forbindelse med bygging av ny svømmehall, mulige krav om og ikke å bruke olje som oppvarmingskilde på kommunale bygg har en valgt å vurdere forskjellige alternativer for oppvarming av kommunale bygg. Denne vurderingen har resultert i en egen rapport som ligger vedlagt. Ved nybygging må en ivareta plan og bygningslovens krav i tekniske forskrifter (TEK10- krav) med 60 % fornybar oppvarming. I november 2009 ble klimaplanen for Knutepunkt Sørlandet vedtatt i kommunestyret. I klimaplanen er det utarbeidet en handlingsdel, som skisserer strategiområder og tiltak for å nå målene i planen. For kommunale bygg og drift er det gitt følgende tiltak for å nå målene i klimaplanen: Kommunale bygg skal som hovedregel benytte seg av fjernvarme/nærvarme der dette er mulig (både nye og gamle bygg). Utenfor konsesjonsområder for fjernvarme/nærvarme baseres kommunale bygg normalt på fornybar energi (bioenergi, solenergi, omgivelsesvarme). Strøm til oppvarming fases i hovedsakelig ut innen 2020, bortsett fra strøm til varmepumper. Oljekjeler i eksisterende kommunale bygg erstattes med kjeler basert på fornybar energi eller fjernvarme innen Alternativer for oppvarming. Elektrisk energi er i hovedsak energien som benyttes til oppvarming av kommunale bygg. Prisen i 2012 var 66,16 øre/kwh (inkl. nettleie og avgifter, men eks. mva.) Kostnadene knyttet til høye effektuttak kommer i tillegg på større bygg. Grunnvarme/varmepumper (lavtemperatur). Vennesla kommune har flere bygg med luft til vann og vann til vann varmepumper. Kommunens regnskapsføring medfører at vi ikke har fullstendige og sammenlignbare tall for energikostnadene for disse alternativene, men reduksjon i energi til oppvarming beregnes til mellom 50 og 70 %. Andre energityper (lavtemperatur) er for eksempel solvarmefanger og solarpaneler. I området er det oljefyringsanlegg (oljeforbruk i liter i 2012) på Vennesla omsorgssenter (31 000l), av og Vennesla ungdomsskole og Venneslahallen (0 l). Det er satt av midler i investeringsbudsjettet i 2014 til et forprosjekt for utfasing av kommunens oljefyringsanlegg. Vurdering av et evt. biobrenselanlegg En varmesentral kan hente energi fra alle energiformene som beskrevet over og en kan utnytte flere energiformer samtidig, etter behov/utbygging og optimal driftskostnad. En ny sentral er nødvendig for å kunne utnytte biobrensel, blant annet fordi en er avhengig av et større og stabilt uttak av energi. Området, bygningsmassen og driftstider passer godt til et biobrenselanlegg. En kan vanskelig se for seg at noe annet tilsvarende godt egnet prosjekt. 15

16 Vennesla ungdomsskole har i dag en varmesentral for skolen, idretts- og svømmehallen. Her er det ikke mulig å plassere et biobrenselanlegg. En gunstig passering av en ny sentral for tilkopling av andre kommunale bygninger i området og ny svømmehall er i eller i nærhet til Skolevegen, gjerne ved Festplassen eller nær Venneslahallen. Her er det også enklest å ivareta andre behov ved valgt løsning som for eksempel flislevering og lagring, grunnvannsbrønner etc. Det er også den mest optimale plassering i forhold til rørtrase. Området er i kommuneplanen regulert til offentlig formål. Energibehov. Et lavt anslag for Vennesla ungdomsskole, idrettshall, dagens svømmehall og Vennesla skole er et forbruk på ca. 1 mill. kwh i året. Behovet til ny svømmehall og Vennesla videregående skole kommer i tillegg. Tar en med kommunale bygg opp til om med Vennesla omsorgssenter øker behovet opp mot ca. 2 mill. kwh. I området opp mot Venneslaheimen ligger det flere kommunale bygg (kirke, museer m.m.). For disse må en vurdere kost/nytte særskilt. Det planlegges nye kommunale bygg som boliger for demente og dagsenter i området som er satt av til offentlige formål i kommuneplanen. På grunn av lavt energiforbruket i nyere bygg må tilkopling vurderes særskilt. Kostnadene for en varmesentral knytter seg til etablering av sentralen og fyringsanlegg, og ledningsnettets lengde. Tap av varme i ledningsnettet (lengde og kvalitet) vil også påvirke driftskostnadene. Anlegg under 10MW utløser ikke krav om konsesjon. Uten konsesjon har en ikke hjemmel til å pålegge tilkopling. Den kan være verd å vurdere om en bør tilby tilkopling for andre, dimensjonering for evt. framtidig utvidelse, sikring av arealer langs rørtraseen ved en evt. etablering av en varmesentral. Det er i dag firmaer i regionen som leverer både anlegg og hele driftskonseptet. Men ingen av disse ligger i Vennesla. Driftsformer: 1. Kjøp av varme/energi levert på bygget. Kommune bør vurdere å stille tomt til anlegget til disposisjon og overta anlegget med rør om et avtalt antall driftsår. Leverandør står for øvrig investering. I denne modellen kan Vest-Agder fylkeskommune og Vennesla kommune gå sammen om å kjøpe energi levert på bygget i henhold til anskaffelseslovgivningen. 2. Vennesla kommune står selv for etablering/investering i, og drift av biobrenselanlegg. Vest-Agder fylkeskommune må evt. være med på eier og driftsside for å få levert energi. Et slikt samarbeid er ikke vurdert i rapporten. Skulle en velge et biobrenselanlegg bør en gå inn for alternativ 1 kjøp av energi. Da er kostnader i hovedsak driftskostnader og enkelt sammenlignbart med dagens energikjøp. 16

17 Avhengig av anleggets størrelse, antall løpemeter varmerør og driftseffektivitet oppgis kostnadene pr kwh til mellom 0,62-1 kr på anlegg i Agder. Ved sammenligning med elektrisk kraft kan se vekk fra effektleddet og nettleie. Ny svømmehall og utvidelse av ungdomsskolen. Venneslahallen med dagens svømmehall og Vennesla ungdomsskole har i dag et høytemperatur varmeanlegg. En kan ikke sjelden uten investeringer gå fra høy- til lavtemperatur på eksisterende bygg, men motsatt er sjelden problematisk. En omlegging til lavtemperatur kan bety lavere driftskostnader. Det som vil påvirke valg av energiform på eksisterende bygg er f eks absolutte krav til utfasing av oljefyr. Dette er ikke vedtatt slik vi oppfatter det, men kan kanskje inntreffe i På nye bygg må en ivareta TEK10-krav med 60 % fornybar oppvarming, og må dermed ha hovedoppvarming via varmepumpe, biokjel eller lignende. Planlagt tilbygg på ungdomsskolen planlegges ut i fra dette kravet. For ny svømmehall vil en kunne oppfylle kravet ved å benytte varmepumpe/grunnvannsbrønner. Dette vil si et lavtemperaturanlegg, og det kan derfor ikke uten videre benyttes samme oppvarmingskilde på eksisterende og ny bygningsmasse. For eksisterende skole og hall ser vi ikke for oss krav til å endre dagens oppvarmingssystem. I rapport nr. 1 fra plan og byggekomiteen for ny svømmehall datert heter det at «Prosjektert oppvarming baserer seg på dagens elektro- og oljekjeler, samt varmepumpe for ny svømmehall. Finner en midler til et nytt ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner til idrettshallen anslås besparelsen i energi til å være i størrelsesorden som det beregnede energibehovet for ny svømmehall. Et slikt anlegg krever en utvidelse av teknisk rom.» Det er i vedtatt budsjett ikke funnet midler til nytt ventilasjonsanlegg. Et redusert alternativ er å skifte bare aggregatet med varmegjenvinner, mens øvrige ventilasjonsarbeider i eksisterende bygg tas ved en senere anledning. Gode argumenter for å gjøre dette nå er enøk - en oppnår 80 % gjenvinning av varmen, mot 0 i dag. I tillegg forskutteres kostnader knyttet til krav i fm. krav til inneklima. Dagens anlegg er det opprinnelige anlegget, er i dårlig forfatning og oppfyller ikke dagens krav til luftmengder. I tillegg reduseres effektbehovet for gammel og ny bygningsmasse. Aggregatet bør være på plass ved renovering av dagens svømmehall-garderober. Et foreløpig overlag tilsier en kostnad til aggregat på ca. 1,6 mill. kroner. I tillegg kommer bygningsmessige utvidelse og endringer, totalt ca. 4,2 mill. kroner. Inntjeningstid for kun aggregat er beregnet til 3,5 år. Plan og byggekomiteen bør få i oppdrag å vurdere å innpasse i et nytt ventilasjonsaggregat med varmegjenvinner i svømmehall-prosjektet. Denne investeringen må vurderes opp mot prosjektets kostnader knyttet til oppvarming. Når en har kommet lenger i prosjektering og 17

18 kostnader og inntjening er kjent må byggekomiteen komme tilbake med evt. merkostnader. Merknader: Rådmannen går inn for å beholde oppvarmingssystemet i eksisterende bygg (skole og hall). Ny bygningsmassen får lokal varmekilde som tilfredsstiller tek 10. Rådmannen overlater til PBK å velge den mest kostnadsoptimale driftsform. Plan og byggekomiteen bes vurdere å innpasse utskifting av nytt aggregat og varmegjenvinner i prosjektet 18

19 19/13 Avtale mellom "Agderkommunene" vedr. salg av aksjer i Agder Energi AS Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 024 Saksbehandler Svein Gustav Skisland Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /13 2 Kommunestyret SAMMENDRAG: Kommunene på Agder har som en samlet eierkonstellasjon med ca. 54,5% av aksjene i Agder Energi AS forpliktet seg til en viljeserklæring om ikke å selge sine aksjer i perioden fram til 1. juli Denne avtalen ble inngått for fem år siden. Arbeidsutvalget for Agdereierne i Agder Energi AS har anbefalt Agderkommunene om å forlenge viljeserklæring om ikke å selge sine aksjer i selskapet med ett år fram til 1. juli Noe av bakgrunnen for dette er at det er igangsatt en prosess med tanke på en eventuell fusjon med andre energiselskaper. Hvis forslag til fusjon ikke er fremmet for selskapets generalforsamling innen 1. juli 2014 er det foreslått at viljeserklæringen forlenges fram til 1. juli Rådmannen anbefaler at Vennesla kommune slutter seg til det foreliggende forslaget fra Arbeidsutvalget. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Vennesla kommunestyre slutter seg til vedlagte avtale datert 6. mai 2013 mellom Agderkomuunene vedrørende partenes salg av aksjene i Agder Energi AS. 2. Avtalen innebærer at Vennesla kommune slutter seg til en viljeserklæring om ikke å selge sine aksjer i selskapet. 3. Viljeserklæringen gjelder fram til 1. juli Denne forlenges fram til 1. juli 2015 dersom forslag til fusjon ikke er fremmet for selskapets generalforsamling innen 1. juli Vedlegg: 1. Avtale mellom Agder kommunene vedrørende salg av aksjer i Agder Energi AS, datert 6. mai Referat fra Eiermøte i Agder Energi 1. februar Nyhetsbrev 1/13 for Agdereierne i Agder Energi. 19

20 Bakgrunn for saken: I forbindelse med at kommunene på Agder i 2001 solgte ca. 45,5 av sine aksjer i Agder Energi AS til Statkraft ble det inngått et svært omfattende avtaleverk som regulerer ulike sider ved eierskapet i selskapet. En av disse avtalene er den såkalte «Samordningsavtalen» mellom Agderkommunene som blant annet regulerer partenes adgang til å selge aksjer i selskapet. Den opprinnelige avtalen inneholdt en såkalt «fredningstid». Denne innebar at kommunene forpliktet seg til ikke å selge sine aksjer i tiden fram til Partene inngikk videre i 2008 en «viljeserklæring» om å forlenge denne fredningstiden fram til , altså med 8 år (unntaket her var kommunene Søgne og Valle som kun forpliktet seg til 6 år). I løpet av siste året har ledelsen i Agder Energi AS anbefalt sine eiere om å se på mulighetene for en fusjon med andre energiselskaper. Begrunnelsen for dette har bl.a. vært at bransjen står overfor store investeringer i årene som kommer og at det er et generelt behov for restrukturering i bransjen. Eiermøtet for Agderkommunene gav i fjor høst sitt arbeidsutvalg i oppdrag å starte sonderinger med andre kraftselskaper i forhold til en mulig fusjon. Slike sonderinger er startet med Skagerak Energi AS som er lokalisert i Grenlandsområdet. I vedlagte referat fra eiermøte , samt nyhetsbrev 1/13, er det redegjort nærmere om denne prosessen. Bl.a. som følge av de prosesser som er satt i gang med tanke på en eventuell framtidig fusjon har arbeidsutvalget for Agdereierne foreslått at det inngås en ny viljeserklæring mellom kommunene der en forplikter seg til å ikke selge aksjer. Arbeidsutvalget foreslår følgende tidsramme for denne: «Denne viljeserklæringen har gyldighet for en periode av 1 år fra 1. juli Perioden forlenges til 1. juli 2015 dersom forslag til fusjon ikke er fremmet for Selskapets generalforsamling innen 1. juli 2014.» Viljeserklæringen inneholder følgende to vesentlige punkter: «1.1. Partene bekrefter ved underskrift av denne avtale sin vilje til ikke å selge aksjer i selskapet Partene bekrefter videre for det tilfellet at noen av Partene likevel skulle ønske å selge aksjer i Selskapet, i fellesskap å legge forholdene til rette for at denne eventualiteten blir løst ved (i) (ii) Bruk av forkjøpsrett (Aksjonæravtalens punkt 10.4), eller Et samlet salg av Partenes aksjer i Selskapet (Aksjonæravtalens punkt 10.1).» 20

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Kommunalsjef Kristin E. Robstad (sak 15, 16 og 20)

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Kommunalsjef Kristin E. Robstad (sak 15, 16 og 20) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og økonomiutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 09:30 13:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Saker til behandling. 16/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 4. 18/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 8

Saker til behandling. 16/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 4. 18/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 8 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 21.03.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Saker til behandling. 9/13 13/00540-1 Driftsmodell for svømmehallen 6. 10/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 11

Saker til behandling. 9/13 13/00540-1 Driftsmodell for svømmehallen 6. 10/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 11 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Tilstede: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås Ingebretsen (Kr

Detaljer

Etter behandlingen av sakene vil det bli en foreløpig gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015.

Etter behandlingen av sakene vil det bli en foreløpig gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 22.11.2011 kl. 9:00 (etter møtet i administrasjonsutvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes

Detaljer

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Rune Iveland, Eirik Aarrestad, Inger C. Neset, Arne Vatne

Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Rune Iveland, Eirik Aarrestad, Inger C. Neset, Arne Vatne VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 13:35 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig Robstad (Ap),

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 13.09.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Saker til behandling. Eventuell felles forliksråd for Vennesla og Iveland kommuner. 11/18 11/00566-4 Øvrebøhallen. Status på gjenoppbygging 5

Saker til behandling. Eventuell felles forliksråd for Vennesla og Iveland kommuner. 11/18 11/00566-4 Øvrebøhallen. Status på gjenoppbygging 5 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 12.04.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås

Detaljer

Etter behandlingen av sakene blir det utlevering/opplæring i bruk av «I-pad» (ca. 2 timer)

Etter behandlingen av sakene blir det utlevering/opplæring i bruk av «I-pad» (ca. 2 timer) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00044 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00044 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Administrasjonsutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00044 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 27.09.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Andre: Rådmann Svein Skisland, Enhetsleder for byggforvaltning Inger C. Neset (sak 63 og 66)

Andre: Rådmann Svein Skisland, Enhetsleder for byggforvaltning Inger C. Neset (sak 63 og 66) VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 16.10.2012 kl. 10:00 13:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal (Kr F),

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan og økonomiutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART 15/13 13/00531 2 Søknad om offentlig

Detaljer

ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1

ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201113465-25 Arkivnr. 111 Saksh. Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1 SAMANDRAG

Detaljer

Saker til behandling. 10/10 10/00863-1 Kompetanseutvikling for skolene i Vennesla 2010-2011 3

Saker til behandling. 10/10 10/00863-1 Kompetanseutvikling for skolene i Vennesla 2010-2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 15.04.2010 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Ingvald R. Ingebretsen (H) for Jens Røed

Ingvald R. Ingebretsen (H) for Jens Røed VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 20.08.2015 kl. 9:00-14.15 Sted: Sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (KrF), Tor Søren Drivenes

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp)

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 19:50 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

FRITID VED HJELP AV STØTTEKONTAKT: «AKTIVE MULIGHETER» Trond Bliksvær

FRITID VED HJELP AV STØTTEKONTAKT: «AKTIVE MULIGHETER» Trond Bliksvær FRITID VED HJELP AV STØTTEKONTAKT: «AKTIVE MULIGHETER» Trond Bliksvær «Aktive muligheter» Om samarbeidsprosjektet Følgeforsking Nasjonal kartlegging I. Samarbeidsprosjektet «Aktive muligheter» Fire kommunar/bydelar

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 06.06.2013 kl. 9:00 14.40 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 06.06.2013 kl. 9:00 14.40 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 06.06.2013 kl. 9:00 14.40 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy

Detaljer

- Spørsmål fra Vennesla Revmatikerforening v/jorunn Førsvoll Roland: Hvilke konkrete planer har Vennesla for varmtvannsbasseng.

- Spørsmål fra Vennesla Revmatikerforening v/jorunn Førsvoll Roland: Hvilke konkrete planer har Vennesla for varmtvannsbasseng. VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 05.09.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale.

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 22.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli: «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål)

Før behandlingen av sakene vil det bli: «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 27.03.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Line Iveland Øvland (Sp) for Gerd Vigdis Slettedal. Ragnhild Bendiksen, Aud Marit Emanuelsen og Raymond Bærø

Line Iveland Øvland (Sp) for Gerd Vigdis Slettedal. Ragnhild Bendiksen, Aud Marit Emanuelsen og Raymond Bærø VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 14.06.2012 kl. 9:00 14:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om Agder Energi AS v/konsernsjef Tom Nysted. Saker til behandling

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om Agder Energi AS v/konsernsjef Tom Nysted. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.05.2010 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 19.03.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 28.08.2012 kl. 9:00 13:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 28.08.2012 kl. 9:00 13:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 28.08.2012 kl. 9:00 13:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge. Møteprotokoll fra møtet ble enstemmig godkjent.

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge. Møteprotokoll fra møtet ble enstemmig godkjent. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 20.04.2010 kl. 9:00 15.30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås Ingebretsen (Kr

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 06.11.2012 kl. 9:00 11.40. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 06.11.2012 kl. 9:00 11.40. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 06.11.2012 kl. 9:00 11.40. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Saker til behandling. 15/13 13/00805 2 Interpellasjon til kommunestyremøte fra Geir Wehus (Ap)

Saker til behandling. 15/13 13/00805 2 Interpellasjon til kommunestyremøte fra Geir Wehus (Ap) VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 21.03.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Saker til behandling 15/13 13/00805 2 Interpellasjon til kommunestyremøte

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Saksframlegg. Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder Energi AS - Viljeserklæring

Saksframlegg. Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder Energi AS - Viljeserklæring Søgne kommune Arkiv: 255 Saksmappe: 2008/842-8879/2013 Saksbehandler: Jahn A. Stray Dato: 04.03.2013 Saksframlegg Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder Energi AS - Viljeserklæring

Detaljer

Saksframlegg. Agder Energi - Utbyttepolitikk og viljeserklæring

Saksframlegg. Agder Energi - Utbyttepolitikk og viljeserklæring Søgne kommune Arkiv: S01 Saksmappe: 2006/540-12999/2015 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.03.2015 Saksframlegg Agder Energi - Utbyttepolitikk og viljeserklæring Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/15 Formannskapet

Detaljer

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 14.12.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Utviklingssjef Aslak Wegge, Oppvekstsjef Kristin E. Robstad (sak 47/13).

Rådmann Svein Skisland, Utviklingssjef Aslak Wegge, Oppvekstsjef Kristin E. Robstad (sak 47/13). VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 27.08.2013 kl. 9:15 11.00. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Oppkjøp av eiendommer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Berit Kittelsen (Ap) under behandlingen av de ordinære sakene. Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge.

Berit Kittelsen (Ap) under behandlingen av de ordinære sakene. Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 10:30 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: kl. 9:00 15:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: kl. 9:00 15:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 13.03.2014 kl. 9:00 15:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås Ingebretsen (Kr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 MØTEPROTOKOLL Utval for kultur og levekår Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Tilstades: Ludvig Munkejord (AP,V,Krf og SV), Svein Eide (AP,V,Krf og SV), Leif Norhaug

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål)

Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 31.10.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.03.2013 kl. 9:00 Stad: Ål frivilligsentral - Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester,

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

NAV-kontora i Sogn og Fjordane. - vegen vidare

NAV-kontora i Sogn og Fjordane. - vegen vidare NAV-kontora i Sogn og Fjordane - vegen vidare 28.10.216 Myndige og løysingsdyktige NAV-kontor Meld.St. 33: «NAV i en ny tid»: Større NAV-kontor Direktoratet: «- hvordan vi løser oppgavene og organiserer

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 13.05.2014 kl. 9.15 15.15. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 13.05.2014 kl. 9.15 15.15. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 13.05.2014 kl. 9.15 15.15. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Inger Turid Tonstad (Kr F), Emma Martinovic (Ap)

Inger Turid Tonstad (Kr F), Emma Martinovic (Ap) VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 19.04.2012 kl. 9:00-14.00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Tor Søren Drivenes (H),

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Hope skole Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 20:00 22:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

Før behandling av sakene vil det bli informasjon om virksomheten i Knutepunkt Sørlandet ved daglig leder Kjell A. Kristiansen. Saker til behandling

Før behandling av sakene vil det bli informasjon om virksomheten i Knutepunkt Sørlandet ved daglig leder Kjell A. Kristiansen. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 21.06.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

Saker til behandling. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13

Saker til behandling. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Solveig Robstad (Ap) og Åse Eikeland (H) Berit Kittelsen (Ap) og Alexander Etsy Jensen (Frp)

Solveig Robstad (Ap) og Åse Eikeland (H) Berit Kittelsen (Ap) og Alexander Etsy Jensen (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og økonomiutvalget Dato: 15.01.2013 kl. 9:00 11:15 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Dato: kl. 9:00 10:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget. Dato: kl. 9:00 10:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 10:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Line Iveland (Sp) for Tommy Røinås Ingebretsen (KrF)

Line Iveland (Sp) for Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 05.01.2012 kl. 9:00 15:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Inger Turid

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/4333 Klassering: 223/A10 Saksbehandler: Trude Christensen UTVIDELSE OG FINANSIERING

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Saker til behandling. Interpellasjon. Bygging av ny svømmehall evt. oppvarming av bygningsmasse med bioenergi.

Saker til behandling. Interpellasjon. Bygging av ny svømmehall evt. oppvarming av bygningsmasse med bioenergi. VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte Kommunestyret Dato: 03.05.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 SAKSKART Saker til behandling 21/12 12/01967 2 22/12 12/02202 3 Interpellasjon.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Vilje til å eie Eiermøte 6. Mai 2013

Vilje til å eie Eiermøte 6. Mai 2013 Vilje til å eie Offentlig eierskap til vannkraftressursene Prinsippet om offentlig eierskap til vannkraftverk bygger på en hundreårig rettstradisjon i Norge. Stabil og bred politisk enighet om prinsippet

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 24.04.2012 kl. 11.00 13.30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal (Kr F),

Detaljer

31/14 13/03184-5 Ny svømmehall - orientering etter anbud. 32/14 14/01076-1 Eierskapsmelding Avfall Sør AS - godkjenning

31/14 13/03184-5 Ny svømmehall - orientering etter anbud. 32/14 14/01076-1 Eierskapsmelding Avfall Sør AS - godkjenning VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan- og økonomiutvalget Dato: 13.05.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 SAKSKART 31/14 13/03184-5 Ny svømmehall - orientering etter anbud.

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 25.08.2015 kl. 10.15 15.00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Trond Roy Pedersen Arkiv: B13 Arkivsaksnr.: 16/430-3 Planlagt behandling: Hovudutval for skule og barnehage KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

Detaljer

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06.

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06. Arkivsak-dok. 12/00285-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Kommunestyret Møtedato HANDLINGSPLAN MOT BARNEFATTIGDOM Rådmannens innstilling Kommunestyret går inn for at Handlingsplan mot barnefattigdom

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Giske kommune. Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept.

Giske kommune. Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept. Giske kommune Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept. Frisklivssentralen i Giske vart åpna 01.10.2012 Organisering/ Lokalisering: Vi held til i Fysioterapi avdelinga ved Giske omsorgssenter,

Detaljer

Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger

Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger Arkivsaknr: 2017/482 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger Rådmannens

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets v. 6, 5. etg Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer