Saker til behandling. 14/13 11/ Oppnevning av valgstyre 3. 16/13 13/ Fritid med bistand i Vennesla kommune 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 14/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 3. 16/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 9"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. SAKSKART Side Saker til behandling 14/13 11/ Oppnevning av valgstyre 3 15/13 13/ Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage 5 16/13 13/ Fritid med bistand i Vennesla kommune 9 17/13 13/ /13 12/ /13 13/ Vennesla Boligstiftelse - Søknad om kjøp av kommunens eiendom gnr. 23, bnr. 821 i Bjørnsons veg på Moseidmoen. Vurdering av energi i forbindelse med ny svømmehall og mulig varmesentral Avtale mellom "Agderkommunene" vedr. salg av aksjer i Agder Energi AS /13 13/ Flytting av Moonlight. 22 1

2 Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 2

3 Saker til behandling 14/13 Oppnevning av valgstyre Arkivsak-dok. 11/ Arkivkode. 010 Saksbehandler Hilde Grundetjern Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /13 2 Kommunestyret SAMMENDRAG: Iflg. Valgloven 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre oppnevnt av kommunestyret selv. Denne oppnevningen må gjøres i god tid før stortingsvalget. Rådmannens forslag til innstilling: 1. I valgperioden oppnevnes følgende medlemmer til valgstyre for Vennesla kommune: Som leder oppnevnes: Som nestleder oppnevnes: Som varamedlemmer oppnevnes: 2. I medhold av valglovens 4-2 delegeres oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret. Skriv inn vedtaksforslaget her. 3

4 Bakgrunn for saken: Iflg. Valgloven 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre oppnevnt av kommunestyret selv. Denne oppnevningen må gjøres i god tid før stortingsvalget. Det gjøres oppmerksom på reglene om 40% representasjon fra hvert kjønn gjelder. En måte å løse dette på er at 7 av representantene i Plan- og økonomiutvalget oppnevnes (4 menn og 3 kvinner). Det må også oppnevnes varamedlemmer. Når det gjelder oppnevning av stemmestyrer kan dette i henhold til valglovens 4-2 delegeres til valgstyret. Rådmannen foreslår at dette gjøres. Merknader: Skriv inn rådmannens merknader her. 4

5 15/13 Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 233 Saksbehandler Wenche Nordli Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget Plan- og økonomiutvalget /13 3 Kommunestyret SAMMENDRAG: Kommunen har mottatt brev fra Mariknotten barnehage på Vikeland med ønske om å etablere 9 nye barnehageplasser for småbarn fra august De søker i brevet om offentlig tilskudd til drift og kapital til disse nye plassene. Dette utgjør en helårsøkning i offentlig tilskudd i størrelsesorden 1,7 millioner, ca kr inneværende år fra august desember. I budsjett 2013 er det avsatt midler til etablering av faste plasser i midlertidige lokaler, fortrinnsvis tenkt i kommunal regi på Fjorden/Vennesla omsorgssenter og som senere flyttes over i drift av Klokkerstua når denne er bygget ut. Det er disse pengene som eventuelt kan benyttes til nyetableringen på Mariknotten. Ved en eventuell omdisponering av midler må det settes en forutsetning: Mariknotten kan bare ta inn barn med rett til plass iflg barnehageloven på de nye småbarnsplassene, og som det ellers ikke er plass til i det ordinære opptaket på de plassene som allerede eksisterer. Denne forutsetningen er diskutert med styrer, så det er gjensidig forståelse av denne betingelsen for ekstraordinært tilskudd i Ved å omdisponere budsjettmidler og gi Mariknotten mulighet for etablering av 9 nye småbarnsplasser, høynes sannsynligheten for å slippe å etablere og drifte faste plasser i midlertidige lokaler neste barnehageår. Rådmannens forslag til innstilling: 1 Mariknotten gis økonomisk garanti for drift og kapital til 9 nye småbarnsplasser, om lag kr for Helårsvirkning fom er i størrelsesorden 1,7 mill. Midlene finnes ved å omdisponere budsjetterte midler til midlertidige plasser. 2 Mariknottens nye småbarnsplasser skal være «reserveplasser» for å innfri kravet om rett til plass. Det betyr at her kan Mariknotten bare ta inn barn med rett til plass iflg barnehageloven og som det ellers ikke er plass til i det ordinære opptaket. 5

6 Vedlegg: Søknad om tilskudd for drift og kapital til opprettelse av nye plasser i Mariknotten barnehage f.o.m august

7 Bakgrunn for saken: Kommunen har mottatt brev fra Mariknotten barnehage på Vikeland med ønske om å etablere flere barnehageplasser fra august De søker i brevet om offentlig tilskudd til drift og kapital til disse nye plassene. Se vedlegg. I søknaden skriver eier og styrer at Filadelfia ønsker å starte opp en naturgruppe fra august Denne gruppen skal ha sin innebase i Filadelfia-byggets 1. etg. Styrer vil endre en av de eksisterende gruppene som nå er i barnehagebygget, slik at denne gruppen flyttes over til naturbarnehage. Dette medfører at det blir ledige lokaler i det nåværende barnehagebygget. Denne avdelingen ønskes brukt til å etablere en ny småbarnsgruppe med plass til 9 barn under 3 år, eller en søskengruppe for barn 0-5 år. Hvilken aldergruppe som tilbys plass ønsker barnehagen å tilpasse etter behov ifht søknadene som kommer inn. Merknader: Den politiske saken om Framtidig utbyggingsbehov på barnehageområdet var oppe til behandling i Levekår , sak 39/12, i Plan og økonomi , 77/12 og i Kommunestyret , 84/12. Vedtaket har 3 punkt som har betydning for vurdering av Mariknottens søknad: - det prioriteres utbygging i kommunal regi inntil privat/kommunal andel barnehageplasser er utjevnet - ved behov for bruk av midlertidige lokaler skal ledig kapasitet i private barnehager vurderes, før eventuelt bruk av Fjorden/Vennesla omsorgssenter - ved utbygging av flere barnehager ønskes det at det vurderes opprettelse av flere naturbarnehager Mariknotten barnehage er en godt etablert og populær barnehage. Den har godt med søkere hvert år, og tilfredse brukere. Når Mariknotten nå ønsker å tilby naturgruppe og å utvide driften med 9 nye småbarnsplasser, er det i tråd med føringene fra den politiske saken nevnt over. En slik nyetablering vil også hjelpe barnehagen ifht å få nok pedagogisk kapasitet i følge statlig forskrift. Departementet har gjort presiseringer i Forskrift for pedagogisk bemanning er i løpet av Tidligere ble den pedagogiske bemanningen regnet ut fra antall plasser, mens bemanningen nå skal regnes ut fra antall barn. Ut fra den nye presiseringen mangler Mariknotten per i dag en 100 % pedagogstilling. Ved å gjøre organisatoriske grep, slik som de beskriver i søknaden, kan de tilsette pedagog slik at de kommer innenfor forskriftens krav. Med ansvar for det samordnede opptaket, ser barnehageadministrasjonen et stort behov for flere småbarnsplasser. Av søknadene som er kommet per til hovedopptaket våren 2013 (158 stk), er litt over halvparten av barna 1 åringer, f

8 1 og 2-åringene utgjør til sammen 123 av de 158 søkerne. Eier og styrer v/mariknotten barnehage søker i denne omgang kommunen om sikkerhet for offentlig tilskudd til drift- og kapitalutgifter for nyetablering av 9 småbarnsplasser. Om barnehagen får tilsagn om økt offentlig tilskudd, vil egen søknad om godkjenning ut fra barnehageloven foreligge før sommeren. Ut fra økonomisjefens beregninger, vil økt tilskudd til ny gruppe i Mariknotten medføre en helårsøkning i offentlig tilskudd i størrelsesorden 1,7 millioner, ca kr inneværende år fra august desember. I budsjett 2013 er det avsatt midler til etablering av faste plasser i midlertidige lokaler, fortrinnsvis tenkt i kommunal regi på Fjorden/Vennesla omsorgssenter og som senere flyttes over i drift av Klokkerstua når denne er bygget ut. Muligheten som er laget for å etablere midlertidige plasser i 2013 er ut fra forutsetning om at det kun er barn med rett til plass som tas inn. Det er disse pengene som eventuelt kan benyttes til nyetableringen på Mariknotten. Ved en slik omdisponering må det settes en forutsetning: På de nye plassene, kan Mariknotten bare ta inn barn med rett til plass iflg barnehageloven og som det ellers ikke er plass til i det ordinære opptaket på de plassene som allerede eksisterer. Kommunen har ansvar for at alle barn med rett får tildelt barnehageplass. For å kunne ivareta denne forpliktelsen, ble det i budsjettvedtaket avsatt penger til eventuelle plasser i midlertidige lokaler ved Fjorden. Samme forutsetning må ligge til grunn om pengene eventuelt flyttes til en privat barnehage. Mariknottens nye plasser skal være «reserveplassene» for å innfri kravet om rett til plass. Det betyr at Mariknotten ikke kan fylle opp de 9 nye plassene før på slutten av eller etter 2. hovedopptak. Denne forutsetningen er diskutert med styrer, så det er en gjensidig forståelse av denne betingelsen for ekstraordinært tilskudd i Fra 2014 vil den nye gruppen gå inn i det ordinære offentlige tilskuddet. Ved å omdisponere budsjettmidler og gi Mariknotten mulighet for etablering av 9 nye småbarnsplasser, høyner sannsynligheten for å slippe opprettelse av faste plasser i midlertidige lokaler fra høsten Samtidig er antallet ikke mer enn halvparten av de plassene som det ble antydet behov for i saken om Framtidig utbygging på barnehageområdet. Usikkerhet om eksakt behov vil være der helt til hele hovedopptaket er gjennomført. 8

9 16/13 Fritid med bistand i Vennesla kommune Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. --- Saksbehandler Audhild Linde Røed Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget Plan- og økonomiutvalget /13 3 Kommunestyret SAMMENDRAG: Fritid med Bistand kom i stand etter søknad til Helsedirektoratet, som eit prosjekt om «Aktiv fritid for alle». Fritid med Bistand, heretter FmB, er ein metode som blir brukt for å hjelpe menneske med ulike bistandsbehov inn i sjølvvalde fritidsaktivitetar. Det er tenkt som ein del av eit rusførebyggande tiltak, eller som alternativ til ordinære støttekontakttilbod. FmB som metode kan brukast innanfor det ordinære tenestetilbodet til innbyggarane, dersom sakshandsamarar i til dømes NAV og Barnevern ynskjer det. NAV og Barn- og familie er dei to etatane som møter flest av brukarane som har behov for Frivilligsentralen og FmB. Leiarane for desse etatane uttalar seg positivt til bruk av metoden. Dei ser på mogelegheita for å jobbe meir bevisst ut frå metoden, og gjerne knyte til seg frivillige for å hjelpe med den praktiske tilrettelegginga og inkluderinga i fritidsaktivitetane. Men dei ser ikkje mogelegheit for å flytte midlar frå sine kjerneoppgåver til å lønne miljøarbeiderane som no er tilsette på Frivilligsentralen, som til har vore lønna av prosjektmidlar på om lag kroner. Rådmannens forslag til innstilling: Vennesla kommune ser at det er viktig å arbeide ut frå metoden Fritid med Bistand. Ein går likevel ikkje inn for å gi ekstra løyvingar for å vidareføre to 50% miljøarbeidarstillingar på Frivilligsentralen. Vedlegg: 1. Prosjektsøknad «Aktiv fritid for alle» 2. Fråsegn frå Barn- og Familie 3. Fråsegn frå NAV 4. Fråsegn frå Arbeid, aktivitet og fritid 9

10 Bakgrunn for saken: FmB kom i stand etter søknad til Helsedirektoratet, som eit prosjekt om «Aktiv fritid for alle» kom tilsegnsbrevet som ga Vennesla kommune mogelegheit til å opprette to 50 % miljøarbeidarstillingar på Frivilligsentralen i prosjektperioden fram til Desse miljøarbeidarstillingane blir først og fremst brukt til å rettleie brukarar, ut frå metoden FmB. Metoden går ut på å hjelpe menneske med ulike bistandsbehov inn i sjølvvalde fritidsaktivitetar. Metoden byggjer på eit meistringsperspektiv, med fokus på det enkelte individet sine mogelegheiter, ynskjer, draumar og behov. FmB blei utvikla i 1998 av Anders Midtsundstad. FmB er utifrå søknaden «Aktiv fritid for alle» tenkt som både eit rusførebyggande tiltak og/eller som eit alternativt støttekontakttilbod. Tilbodet kan ytast innanfor ein kombinasjon knytt til tre hovudløysingar: eit individuelt tilbod i samarbeid med ein frivillig organisasjon deltaking i aktivitetsgruppe individuell støttekontakt NAV og Barn- og Familie er dei to etatane som møter flest av brukarane som har behov for Frivilligsentralen og FmB. Leiarane for desse etatane uttalar seg positivt til bruk av metoden. Dei ser på mogelegheita for å jobbe meir bevisst ut frå metoden, og gjerne knyte til seg frivillige for å hjelpe med den praktiske tilrettelegginga og inkluderinga i fritidsaktivitetane. Men dei ser ikkje mogelegheit for å flytte midlar frå sine kjerneoppgåver til å lønne miljøarbeiderane som no er tilsette på Frivilligsentralen, som til har vore lønna av prosjektmidlar. Barn og Familie uttalar at tiltaket dekkar eit behov. Barnevernet har i snitt hatt ca brukarar per år, og reknar ikkje med at det framover heller vil vere aktuelt å nytte tilbodet til fleire enn dette. Habilitering har berre nytta tiltaket sidan hausten 2012 og har det siste halvåret hatt fire brukarar i tiltaket. Sjå elles vedlegg nr. 2 Det er relativt få av brukarane hjå NAV som nyttar tilbodet om FmB. I 2012 var det inntil tre stykk, og vedlegg nr. 3 viser at nivået for bruk av tenesta vil ligge om lag på dette nivået i åra framover. Vi ser at arbeidet med FmB har ringverknader inn i fleire einingar, til dømes Arbeid, aktivitet og fritid. Gunnar Dannevig, einingsleiar, meiner FmB er den metoden som i framtida vil gi det beste tilbodet til dei brukarane som kan ta del i fritidsaktivitetar, t.d. psykisk utviklingshemma. Han peikar også på at FmB er billigare i bruk enn ein ordinær støttekontakt. Han har brukarar i FmB no, og har midlar til å gi fleire av brukarane 10

11 tilbodet i inneverande år. Det føreset sjølvsagt at tilbodet blir halde ved lag, og i motsett fall må han tilby vanleg støttekontakt. I Vedlegg 4 finn de fråsegna frå Dannevig. Vidare har vi fått ei tilbakemelding frå SLT-koordinator om erfaringar med bruken av FmB. Han poengterer nytteverdien av metoden, spesielt mogelegheita til å jobbe førebyggande og komme tidleg inn alt på mellomtrinnet i skolen. Han ser det som gunstig at miljøarbeiderane er knytt til Frivilligsentralen. Dette har to fordeler: det er enkelt å bruke tilbodet på tvers av dei ulike etatane, og ein unngår tidkrevjande byråkrati. I samband med FmB blir det også nytta ein metodikk for rettleiing til rus- og kriminalitetsførebyggjande arbeid, Drop-In. Denne metodikken går kort forklart ut på å hjelpe ungdom til å sosialisere seg inn i ulike miljø dei brukar mykje av tida si i. Metodikken fokuserer på forhold i skulen (elev-lærar, elev-elev) og på fritida (kunne delta i ulike typar fritidsaktivitetar). Vennesla kommune har det siste året vore arena for utprøving av Drop-In-metodikken, som elles er eit treårig prøveprosjekt, leia av Jorunn Midtsundstad frå UiA. Målet er også her at metoden skal implementerast som eit ordinært tilbod i kommunen, til dømes via kjernegruppa. Miljøarbeiderane på Frivilligsentralen har fått opplæring i og nyttar også denne metoden i arbeidet sitt. Dei kan følgje brukarane både på fritida og inn i skolen. På to av skulane i kommunen blir også lærarar rettleia i bruk av Drop-In. Frivilligsentralen sine to miljøarbeidarar har fått opplæring i Drop-In metoden, og fungerer som bindeledd mellom barn/ungdom, skole og fritid. Målet med FmB og Drop-In er å hindre at risikoutsett ungdom ikkje begynnar å ruse seg eller fell tilbake til rus, med at dei får ei meiningsfull fritid dei meistrar. Med god meistringskjensle på ein arena vil ein sannsynlegvis også auke føresetnadene for større grad av meistring også på andre arenaer som skole og jobb. Sentralt i begge metodane står myndiggjering (empowerment). Grunnlaget for denne tankegangen er fordeling av makt, medverking og anerkjenning av kompetanse hjå brukaren. Det blir lagt vekt på samhandling mellom individ, gruppe- og samfunnsnivå. Merknader: Søknaden legg opp til at prosjektet etter forsøksperioden skal vere implementert i den ordinære drifta. Denne implementeringa har slik Rådmannen ser det ikkje vorte arbeidd med. Difor er vi no i denne situasjonen der tilbodet er i bruk, men ikkje forankra i kommunen sine aktuelle seksjonar. Dette kan ha sine fordeler med at det t. d. forenklar arbeidet på tvers av og mellom dei ulike samarbeidspartnerane. Men utfordringa ligg altså i å finansiere miljøarbeidarstillingane hjå Frivilligsentralen. 11

12 FmB er teken i bruk med gode resultat i fleire kommunar, m.a. i Kristiansand. Tilbodet blir organisert på ulike måtar, og i Vennesla kommune har det i prosjektperioden vore lagt eit stort oppfølgingsansvar på dei to 50 % -stillingane knytt opp til Frivilligsentralen. Kristiansand kommune organiserer det annleis, der har sakshandsamar ansvar for å finne løysingar. Inkluderingsprosessen er avgjerande for at kvar av deltakarane skal lykkast, og det er ei krevjande oppgåve. Det viktigaste suksesskriteriet handlar om at kommunen må sikre tilstrekkeleg støtte og oppfølging til deltakarane. Då er det særs viktig med tydeleg plassering av ansvaret. Forsking viser også at like mykje eller vel så viktig for positiv endring som å arbeide ut frå ein spesiell metode, er kompetanse som blir innarbeidd i organisasjonane. Difor meiner Rådmannen det er viktig at tilbodet FmB ligg innanfor det ordinære tenestetilbodet til innbyggjarane. Hovudansvarleg for kvar enkelt brukar bør i hovudsak vere sakshansamaren hjå Nav eller Barn og Familie. Målsettinga for Drop-In er å få det til å virke som eit ordinært tilbod i kommunen, til dømes via kjernegruppa. I dag er det miljøarbeiderane hjå Frivilligsentralen som har fått opplæring i og brukar Drop-In. Dersom ein ikkje skulle finne midlar til å oppretthalde desse to stillingane, som til no har vore prosjektstillingar, må ein sjå på kven andre som kan jobbe ut frå denne metodikken. Vi veit til dømes at nokre lærarar på to skular i kommunen i desse dagar får opplæring i metoden. Behov kan oppstå eller bli avdekka i ansvarsgruppe/kjernegruppe i skolen, på A3- ressurs, innanfor psykisk helse og liknande. Rådmannen meiner at det også i dessa tilfella må vere sakshandsamar eller den som har hovudansvaret for barnet/ungdommen, som også sikrar og følgjer opp FmB. Skulle miljøarbeiderane som fram til har blitt lønna av prosjektmidlar (om lag ), halde fram, ser ein føre seg at ei mogeleg løysing kan vere at dei ulike einingane som har behov for tenesta, må fatte vedtak som fører til kjøp av tenesta frå Frivilligsentralen. Sakshandsamar i NAV eller Barn- og Familie er ansvarlege for å fatte vedtak om bruk av tenesta. Kostnaden for kjøp vil kunne finansiere miljøarbeidar hjå Frivilligsentralen. Spørsmålet er om talet på brukarar til no, er nok til at Frivilligsentralen kan basere drifta på inntektene. 12

13 17/13 Vennesla Boligstiftelse - Søknad om kjøp av kommunens eiendom gnr. 23, bnr. 821 i Bjørnsons veg på Moseidmoen. Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 611 Saksbehandler Alf Tellef Neset Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /13 SAMMENDRAG: Vennesla boligstiftelse søker om å få erverve overnevnte tomt for oppføring av boliger for vanskeligstilte boligsøkere. Eiendommen, gnr. 23, bnr. 821, som er på 748 m2, jfr. vedlagte situasjonskart, er beliggende i østenden av Bjørnsons veg inn mot Stemhei industriområde. Eiendommen er en av 3 tomter som ble regulert i etterkant av etablering av industriområdet. Omsøkte tomt er i Boligpolitisk handlingsplan for , vedtatt av Plan- og økonomiutvalget og kommunestyret slik nevnt under pkt. 6 «Ledig kommunal tomt på Moseidmoen bygges ut med to små leiligheter for funksjonshemmede». Bl.a ut fra forsvarlig økonomi i prosjektet, står tomta ubebygd. Rådmannen er innstilt på at tomta overdras til boligstiftelsen for utbygging ut fra kommunens behov for utleieenheter. Rådmannens forslag til vedtak: Plan- og økonomiutvalget godkjenner overdragelse av gnr. 23, bnr. 821 til Vennesla boligstiftelse ut fra kommunens behov for leiligheter og for øvrig på flg. vilkår: - Kommunens forhandlingsutvalg fastsetter prisen på tomta basert på markedsverdi. - Boligstiftelsen bærer alle kostnader i forbindelse med overskjøtingen. - Tomta går tilbake til kommunen dersom utbygging av tomta ikke er påbegynt innen 3 år. Vedlegg: Søknad av og situasjonsplan Merknader: Rådmannen anbefaler at boligstiftelsen gis anledning til å bebygge tomta. 13

14 18/13 Vurdering av energi i forbindelse med ny svømmehall og mulig varmesentral Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Inger Cecilie Neset Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /13 2 Plan- og økonomiutvalget /13 3 Kommunestyret SAMMENDRAG: Det er utarbeidet en rapport som er ment å gi et overordnet bilde av muligheter og alternativer og et grunnlag for en beslutning om valg av prinsipper i fm varme og energitype for kommunale bygg, og spesielt den nye svømmehall. Det er ikke nødvendig ut i fra energibehovet til ny svømmehall å bygge varmesentral. Ved å etablere en varmesentral har en større valgmulighet med hensyn til energitype. Energibehovet for ny svømmehall anbefales løst lokalt på bygget med bruk varmepumpe eller grunnvannsbrønner. Dette alternativet er forventet å gi laveste driftskostnader og investeringskostnader. Tekniske anlegg bør imidlertid klargjøres for en framtidig varmesentral. Å skifte kun aggregatet og varmegjenvinner i idrettshallen er et godt enøktiltak og en forskutterer framtidige kostnader knyttet til krav i fm. Krav til inneklima. Et foreløpig overslag tilsier en kostnad til aggregat på ca. 1,6 mill. kroner. I tillegg kommer bygningsmessige utvidelse og endringer, totalt ca. 4,2 mill. kroner. Inntjeningstid for kun aggregat er beregnet til 3,5 år. Det anbefales at Plan og byggekomiteen vurderer å innpasse i et nytt ventilasjonsaggregat med varmegjenvinner i svømmehallprosjektet. Denne investeringen må vurderes opp mot prosjektets kostnader knyttet til oppvarming. Når en har kommet lenger i prosjektering og kostnader og inntjening er kjent må byggekomiteen komme tilbake med evt. merkostnader. Rådmannens forslag til innstilling: 1 Det etableres ikke varmesentral basert på biobrensel i denne omgang. 2 Plan og byggekomiteen får i oppdrag å vurdere og innpasse i svømmehallprosjektet et nytt ventilasjonsaggregat med varmegjenvinner for eksisterende idrettshall. Plan og byggekomiteen bes komme tilbake med evt. merkostnader. Vedlegg: Rapporten «Vurdering av energi i forbindelse med ny svømmehall og mulig varmesentral». 14

15 Bakgrunn for saken: I forbindelse med bygging av ny svømmehall, mulige krav om og ikke å bruke olje som oppvarmingskilde på kommunale bygg har en valgt å vurdere forskjellige alternativer for oppvarming av kommunale bygg. Denne vurderingen har resultert i en egen rapport som ligger vedlagt. Ved nybygging må en ivareta plan og bygningslovens krav i tekniske forskrifter (TEK10- krav) med 60 % fornybar oppvarming. I november 2009 ble klimaplanen for Knutepunkt Sørlandet vedtatt i kommunestyret. I klimaplanen er det utarbeidet en handlingsdel, som skisserer strategiområder og tiltak for å nå målene i planen. For kommunale bygg og drift er det gitt følgende tiltak for å nå målene i klimaplanen: Kommunale bygg skal som hovedregel benytte seg av fjernvarme/nærvarme der dette er mulig (både nye og gamle bygg). Utenfor konsesjonsområder for fjernvarme/nærvarme baseres kommunale bygg normalt på fornybar energi (bioenergi, solenergi, omgivelsesvarme). Strøm til oppvarming fases i hovedsakelig ut innen 2020, bortsett fra strøm til varmepumper. Oljekjeler i eksisterende kommunale bygg erstattes med kjeler basert på fornybar energi eller fjernvarme innen Alternativer for oppvarming. Elektrisk energi er i hovedsak energien som benyttes til oppvarming av kommunale bygg. Prisen i 2012 var 66,16 øre/kwh (inkl. nettleie og avgifter, men eks. mva.) Kostnadene knyttet til høye effektuttak kommer i tillegg på større bygg. Grunnvarme/varmepumper (lavtemperatur). Vennesla kommune har flere bygg med luft til vann og vann til vann varmepumper. Kommunens regnskapsføring medfører at vi ikke har fullstendige og sammenlignbare tall for energikostnadene for disse alternativene, men reduksjon i energi til oppvarming beregnes til mellom 50 og 70 %. Andre energityper (lavtemperatur) er for eksempel solvarmefanger og solarpaneler. I området er det oljefyringsanlegg (oljeforbruk i liter i 2012) på Vennesla omsorgssenter (31 000l), av og Vennesla ungdomsskole og Venneslahallen (0 l). Det er satt av midler i investeringsbudsjettet i 2014 til et forprosjekt for utfasing av kommunens oljefyringsanlegg. Vurdering av et evt. biobrenselanlegg En varmesentral kan hente energi fra alle energiformene som beskrevet over og en kan utnytte flere energiformer samtidig, etter behov/utbygging og optimal driftskostnad. En ny sentral er nødvendig for å kunne utnytte biobrensel, blant annet fordi en er avhengig av et større og stabilt uttak av energi. Området, bygningsmassen og driftstider passer godt til et biobrenselanlegg. En kan vanskelig se for seg at noe annet tilsvarende godt egnet prosjekt. 15

16 Vennesla ungdomsskole har i dag en varmesentral for skolen, idretts- og svømmehallen. Her er det ikke mulig å plassere et biobrenselanlegg. En gunstig passering av en ny sentral for tilkopling av andre kommunale bygninger i området og ny svømmehall er i eller i nærhet til Skolevegen, gjerne ved Festplassen eller nær Venneslahallen. Her er det også enklest å ivareta andre behov ved valgt løsning som for eksempel flislevering og lagring, grunnvannsbrønner etc. Det er også den mest optimale plassering i forhold til rørtrase. Området er i kommuneplanen regulert til offentlig formål. Energibehov. Et lavt anslag for Vennesla ungdomsskole, idrettshall, dagens svømmehall og Vennesla skole er et forbruk på ca. 1 mill. kwh i året. Behovet til ny svømmehall og Vennesla videregående skole kommer i tillegg. Tar en med kommunale bygg opp til om med Vennesla omsorgssenter øker behovet opp mot ca. 2 mill. kwh. I området opp mot Venneslaheimen ligger det flere kommunale bygg (kirke, museer m.m.). For disse må en vurdere kost/nytte særskilt. Det planlegges nye kommunale bygg som boliger for demente og dagsenter i området som er satt av til offentlige formål i kommuneplanen. På grunn av lavt energiforbruket i nyere bygg må tilkopling vurderes særskilt. Kostnadene for en varmesentral knytter seg til etablering av sentralen og fyringsanlegg, og ledningsnettets lengde. Tap av varme i ledningsnettet (lengde og kvalitet) vil også påvirke driftskostnadene. Anlegg under 10MW utløser ikke krav om konsesjon. Uten konsesjon har en ikke hjemmel til å pålegge tilkopling. Den kan være verd å vurdere om en bør tilby tilkopling for andre, dimensjonering for evt. framtidig utvidelse, sikring av arealer langs rørtraseen ved en evt. etablering av en varmesentral. Det er i dag firmaer i regionen som leverer både anlegg og hele driftskonseptet. Men ingen av disse ligger i Vennesla. Driftsformer: 1. Kjøp av varme/energi levert på bygget. Kommune bør vurdere å stille tomt til anlegget til disposisjon og overta anlegget med rør om et avtalt antall driftsår. Leverandør står for øvrig investering. I denne modellen kan Vest-Agder fylkeskommune og Vennesla kommune gå sammen om å kjøpe energi levert på bygget i henhold til anskaffelseslovgivningen. 2. Vennesla kommune står selv for etablering/investering i, og drift av biobrenselanlegg. Vest-Agder fylkeskommune må evt. være med på eier og driftsside for å få levert energi. Et slikt samarbeid er ikke vurdert i rapporten. Skulle en velge et biobrenselanlegg bør en gå inn for alternativ 1 kjøp av energi. Da er kostnader i hovedsak driftskostnader og enkelt sammenlignbart med dagens energikjøp. 16

17 Avhengig av anleggets størrelse, antall løpemeter varmerør og driftseffektivitet oppgis kostnadene pr kwh til mellom 0,62-1 kr på anlegg i Agder. Ved sammenligning med elektrisk kraft kan se vekk fra effektleddet og nettleie. Ny svømmehall og utvidelse av ungdomsskolen. Venneslahallen med dagens svømmehall og Vennesla ungdomsskole har i dag et høytemperatur varmeanlegg. En kan ikke sjelden uten investeringer gå fra høy- til lavtemperatur på eksisterende bygg, men motsatt er sjelden problematisk. En omlegging til lavtemperatur kan bety lavere driftskostnader. Det som vil påvirke valg av energiform på eksisterende bygg er f eks absolutte krav til utfasing av oljefyr. Dette er ikke vedtatt slik vi oppfatter det, men kan kanskje inntreffe i På nye bygg må en ivareta TEK10-krav med 60 % fornybar oppvarming, og må dermed ha hovedoppvarming via varmepumpe, biokjel eller lignende. Planlagt tilbygg på ungdomsskolen planlegges ut i fra dette kravet. For ny svømmehall vil en kunne oppfylle kravet ved å benytte varmepumpe/grunnvannsbrønner. Dette vil si et lavtemperaturanlegg, og det kan derfor ikke uten videre benyttes samme oppvarmingskilde på eksisterende og ny bygningsmasse. For eksisterende skole og hall ser vi ikke for oss krav til å endre dagens oppvarmingssystem. I rapport nr. 1 fra plan og byggekomiteen for ny svømmehall datert heter det at «Prosjektert oppvarming baserer seg på dagens elektro- og oljekjeler, samt varmepumpe for ny svømmehall. Finner en midler til et nytt ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner til idrettshallen anslås besparelsen i energi til å være i størrelsesorden som det beregnede energibehovet for ny svømmehall. Et slikt anlegg krever en utvidelse av teknisk rom.» Det er i vedtatt budsjett ikke funnet midler til nytt ventilasjonsanlegg. Et redusert alternativ er å skifte bare aggregatet med varmegjenvinner, mens øvrige ventilasjonsarbeider i eksisterende bygg tas ved en senere anledning. Gode argumenter for å gjøre dette nå er enøk - en oppnår 80 % gjenvinning av varmen, mot 0 i dag. I tillegg forskutteres kostnader knyttet til krav i fm. krav til inneklima. Dagens anlegg er det opprinnelige anlegget, er i dårlig forfatning og oppfyller ikke dagens krav til luftmengder. I tillegg reduseres effektbehovet for gammel og ny bygningsmasse. Aggregatet bør være på plass ved renovering av dagens svømmehall-garderober. Et foreløpig overlag tilsier en kostnad til aggregat på ca. 1,6 mill. kroner. I tillegg kommer bygningsmessige utvidelse og endringer, totalt ca. 4,2 mill. kroner. Inntjeningstid for kun aggregat er beregnet til 3,5 år. Plan og byggekomiteen bør få i oppdrag å vurdere å innpasse i et nytt ventilasjonsaggregat med varmegjenvinner i svømmehall-prosjektet. Denne investeringen må vurderes opp mot prosjektets kostnader knyttet til oppvarming. Når en har kommet lenger i prosjektering og 17

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan og økonomiutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART 15/13 13/00531 2 Søknad om offentlig

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Saker til behandling. 12/15 15/00437-1 Skole/barnehagestruktur 2015 6. 13/15 15/00159-1 Informasjonssak - veiledningsgruppe for unge foresatte 13

Saker til behandling. 12/15 15/00437-1 Skole/barnehagestruktur 2015 6. 13/15 15/00159-1 Informasjonssak - veiledningsgruppe for unge foresatte 13 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring.

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 13.03.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 12.03.2013, kl. 17:00 i Kommunehuset, Heimdal Møtet er åpent for publikum. Møtet starter med orientering om Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssalen, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg gård: Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2009 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer