ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015"

Transkript

1 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

2 Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for Brevik oppvekstsenter er utarbeidet av: Rådgivere : PGL og ARK Espen Aursand Arkitektkontor AS Rådgivere : RIB, RIV, RIE, RIAKU, RIBR VSO Consulting AS VSO CONSULTING Rådgivere: LARK Rambøll Norge AS Byggherre : Porsgrunn kommune BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

3 Hjelpearbeider elektro Grunn og terreng FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 175,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:2 Levering: Eksterne masser Lokalisering: Fra bygg til trafo Formål: Inntak EL Grunnforhold: Komprimert fylling Restriksjoner: Ikke relevant Bunnbredde: 0,5 m Grøftedybde: 0,7-1,0m Krav til tilbakefylling: Fundament t=100mm gradering 0-8; omfylling t=200mmgradering 8-22; gjenfylling Krav til komprimering: Normal x) Mengderegler Regulerbar mengde FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 720,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:2 Levering: Eksterne masser Lokalisering: Utomhusbelysning Formål: Inntak EL Grunnforhold: Komprimert fylling Restriksjoner: Ikke relevant Bunnbredde: 0,3 m Grøftedybde: 0,5-0,7m Krav til tilbakefylling: Fundament t=100mm gradering 0-8; omfylling t=200mmgradering 8-22; gjenfylling Krav til komprimering: Normal x) Mengderegler Regulerbar mengde Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 26-1 E41 RIE: 26 Hjelpearbeider elektro Akkumulert E41 RIE 26 Hjelpearbeider elektro: 0,00

4 FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 140,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:2 Levering: Eksterne masser Betong Lokalisering: Utomhusbelysning Formål: Inntak EL Grunnforhold: Komprimert fylling Restriksjoner: Ikke relevant Bunnbredde: 0,3 m Grøftedybde: 0,5-0,7m Krav til tilbakefylling: Fundament t=100mm gradering 0-8; omfylling t=200mmgradering 8-22; gjenfylling Krav til komprimering: Normal x) Mengderegler Regulerbar mengde LB FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 3 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 26-2 E41 RIE: 26 Hjelpearbeider elektro Lokalisering: Gulvboks hvor føringsrør i gulvplate inntas. Dimensjoner: 400x400x200mm Nei Antall stk Tømmer og snekker RD2.811A HULLTAKING I SYSTEMVEGG Antall stk 2100 Lokalisering: I trevegg eller gips Hull for: El-bokser ( brytere og stikk ) Dimensjon: ø75-100mm Type vegg: Trevegg eller gips x) Mengderegler Regulerbar mengde Akkumulert E41 RIE 26 Hjelpearbeider elektro: 0,00

5 RD2.811A HULLTAKING I SYSTEMVEGG Antall stk 19 Lokalisering: I trevegg eller gips Hull for: Kabelstiger 600mm Dimensjon: Hulltaking 610x100mm Type vegg: Trevegg eller gips x) Mengderegler Regulerbar mengde RD2.811A HULLTAKING I SYSTEMVEGG Antall stk 7 Lokalisering: I trevegg eller gips Hull for: Kabelstiger 400mm Dimensjon: Hulltaking 410x100mm Type vegg: Trevegg eller gips x) Mengderegler Regulerbar mengde RD2.811A HULLTAKING I SYSTEMVEGG Antall stk 2 Lokalisering: I trevegg eller gips Hull for: Kabelstiger 300mm Dimensjon: Hulltaking 310x100mm Type vegg: Trevegg eller gips x) Mengderegler Regulerbar mengde RD2.811A HULLTAKING I SYSTEMVEGG Antall stk 5 Lokalisering: I trevegg eller gips Hull for: Kabelstiger 200mm Dimensjon: Hulltaking 210x100mm Type vegg: Trevegg eller gips x) Mengderegler Regulerbar mengde Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 26-3 E41 RIE: 26 Hjelpearbeider elektro Akkumulert E41 RIE 26 Hjelpearbeider elektro: 0,00

6 RD2.811A HULLTAKING I SYSTEMVEGG Antall stk 5 Lokalisering: I trevegg eller gips Hull for: Kabelstiger 100mm Dimensjon: Hulltaking 110x100mm Type vegg: Trevegg eller gips x) Mengderegler Regulerbar mengde CH1.16A HULLTAKING Antall hulltakinger stk 1 Materiale: Betong Metode: Slissing Lokalisering: Gjennom betongvegge/betongplate Type konstruksjon/bygningsdel: Betongvegg Dimensjon hull: mm ( for 600mm kabelstige) Tykkelse: 200 mm x) Mengderegler Regulerbar mengde QB8.22A SPIKERSLAG - ANTALL Antall stk 10 Lokalisering: Se tegning For feste av: Elektrisk utstyr, tavler m.v. Dimensjon: 1000x1000 x) Mengderegler Regulerbar mengde SF6.10A TETTING MED STØPBAR MASSE Materiale: Valgfri masse Lokalisering: kabelstiger gjennom vegger og dekke Konstruksjon: hulldekk med påstøp Funksjonskrav: branntetting Type gjennomføring: kanaler/stiger Utsparingsmål: Se underpost Materialtykkelse: mm Påføringsmetode: Valgfritt Fyllingsgrad: Iht. montageanvisning Overflate: liv med omgivende flater x) Mengderegler Regulerbar mengde Kabelstiger 600mm ( hulltaking mm) stk 20 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 26-4 E41 RIE: 26 Hjelpearbeider elektro Akkumulert E41 RIE 26 Hjelpearbeider elektro: 0,00

7 Kabelstiger 400mm ( hulltaking mm) stk Kabelstiger 300mm ( hulltaking mm) stk Kabelstiger 200mm ( hulltaking mm) stk Kabelstiger 100mm ( hulltaking mm) stk RD3.81 HULLTAKING I SYSTEMHIMLING Antall stk 75 Lokalisering: I bygget Hull for: Hulltaking i himlingsplater og gips for downlights Dimensjon: mm Himlingstype: Systemhimling, gibs Nei RD3.81 HULLTAKING I SYSTEMHIMLING Antall stk 367 Lokalisering: I bygget Hull for: Hulltaking i himlingsplater og gips for Downlights Dimensjon: mm Himlingstype: Systemhimling, gibs Nei Maler og tapetserer FLIKKING Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 26-5 E41 RIE: 26 Hjelpearbeider elektro Flikk etter hulltaking og sår vedrørende elektrotekniske installasjoner RS Sum E41 RIE 26 Hjelpearbeider elektro: 0,00

8 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 40-1 E41 RIE: 40 Elkraft, generelt TEKNISK BESKRIVELSE Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/ delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. For alle poster i denne beskrivelsen vises til det komplette konkurransegrunnlaget, spesielt vedlegg G - Administrative bestemmelser. Alle arbeider skal tilfredsstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normal toleranse for det enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles. Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse. Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpeog underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende beskrivelse. Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, konstruksjoner, installasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i tilbyders rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte arbeider. Skader som oppstår på nabobygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning. Det forutsettes at tilbyderen selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler. Det er pålagt tilbyder at gjøre seg kjent med konkurransegrunnlagets innhold og stille spørsmål tilfelle uklarheter i anbudsgrunnlaget. Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til området som skal utbygges med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger, så vel som hensyn til naboer.

9 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 40-2 E41 RIE: 40 Elkraft, generelt GENERELT Elektrotekniske anlegg skal utføres i samsvar med offentlige forskrifter, lokale myndigheters krav og særbestemmelser samt relevante norske og internasjonale standarder. NEK 400:2014 skal legges til grunn hvis ikke annet er beskrevet. Det blir ikke laget detalj tegninger for rør og bokser som skal støpes inn i vegger. Entrepenør må selv planlegge og beregne hvor el.bokser og utstyr skal plasseres, også i synlige betongvegger. PRODUKTSPESIFIKASJON Der det i beskrivelsen ikke er angitt fabrikat/type, står entreprenøren fritt i valg av utstyr ihht. de krav som er stilt. Opplysninger om fabrikat og type skal angis i anbudet. Der det i beskrivelsen er angitt fabrikat, kan det gis pris på alternativt fabrikat/type. Opplysninger om fabrikat og type skal angis i eget brev som vedlegges anbudet. I beskrivelsesposter hvor data ikke er utfylt, skal disse utfylles av anbyder. Disse data vil evalueres og medtas i den totale vurderingen av anlegget. Alt materiell til anlegget skal tilfredsstille de krav som stilles i lokale særforskrifter, og NKIF`s normer. PLASSFORHOLD. Dersom det benyttes annet utstyr enn beskrevet som hovedalternativ, eller der hvor type ikke er angitt, er entreprenøren ansvarlig for at det utstyr som er tilbudt kan monteres innenfor den prosjekterte plassbegrensning. For å unngå kollisjoner med f.eks.kanaler, kabelbroer / armaturskinner o. l. må oppheng og montasje koordineres nøye med både bygningsmessige arbeider og spesielt kanalarbeider og elektro installasjonene. Entreprenøren skal forplikte seg til å etablere et systematisk samarbeidsforhold til de øvrige entreprenørene slik at man før montasjestart blir enige om rekkefølgen for montasjearbeidene. Generelt gjelder at kanal og rørmontasje i tak i tekniske rom skal være utført før kabelbroer og armaturskinner/belysning monteres. Hvis andre entreprenørers arbeider forårsaker at VVS entreprenøren hindres i sine arbeider, plikter han å melde dette omgående til byggeleder. Gjennomføringer i brannskiller skal tettes i h.h.t. byggforskriftene og brannvesenets krav. Ved avbrudd i arbeidet med lednings/kanalmontasje må det sørges for effektiv tetting av rør og beskyttelse av komponenter. DETALJTEGNINGER Entreprenøren har ikke anledning til kreve tegninger med detaljeringsgrad utover det som utgjør anbudsunderlaget. Entreprenøren skal selv utarbeide nødvendige detalj-/montasje tegninger i forbindelse med anlegget. Tegningene skal forelegges den rådgivende ingeniør til godkjennelse. Om entreprenøren leverer annet maskinelt utstyr (pumper, etc) enn det som er beskrevet, skal han rette opp arbeids-tegningene og forelegge disse for den rådgivende ingeniør. Mengdejusteringer for tilsluttede utstyr som rør, osv. innrømmes ikke. Entreprenøren skal tegne inn og målsette alle endringer som blir avtalt utført, som underlag for konsulentens ajourføring av tegninger, og som underlag for "som bygget" tegninger. Eventuelle endringer i byggeperioden må forhåndsgodkjennes av byggherren. Før melding om overtagelse kan godtas skal underlaget for "som bygget" tegninger være oversendt rådgiver for oppretting, minimum 14 dager i forveien. Byggherren skal ha 14 dager for gjennomgang av tegninger og dokumentasjon før godkjennelse. Tegninger skal utarbeides i hht. NS 3039 og NS 3040 og andre relevante standarder.

10 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 40-3 E41 RIE: 40 Elkraft, generelt PRISSAMMENDRAG Kapittel: kr 26 Hjelpearbeider elektro 0,00 40 Elkraft, generelt 0,00 41 Basisinstallasjon for elkraft 0,00 43 Lavspent forsyning 0,00 44 Lys 0,00 45 Elvarme 0,00 51 Basisinstallasjon for tele og automatisering 0,00 52 Integrert kommunikasjon 0,00 54 Alarm og signal 0,00 55 Lyd og bilde 0,00 74 Utendørs elkraft 0, Sum eksklusive merverdiavgift 0, % merverdiavgift 0, Tilbudt sum inkl. merverdiavgift 0,00

11 40.4 GENERELLE YTELSER I denne post innkalkulerer entreprenøren alle generelle omkostninger før under og etter byggetiden. Kfr adminitrative bestemmelser. Likeledes innkalkuleres i denne post alle utgifter i forbindelse med tilrigging av lagerrom m/reoler, samt opprydding og fjerning av emballasje til anvist plass. Videre gjøres oppmerksom på at entreprenørene ikke kan tilføre byggeplassen mer materiell enn nødvendig for forbruk ettersom arbeidet skrider fram uten at dette er avtalt med byggherren/byggeleder. Entreprenøren skal i god tid gjøre bygningsentreprenøren oppmerksom på hvor store inntaksåpninger det trengs for å få inn større utstyr, så som aggregater etc.vekter på større utstyr skal oppgis, slik at bygningsentreprenøren er klar over hvilke foranstaltninger som må taes. Anleggene anmeldes av entreprenøren til myndighetene. Ferdigmelding med innregulerings-protokoll skal godkjennes av byggherren og av entreprenørens ansvarlige, før denav entreprenøren sendes til myndighetene. Dette må skje før sluttoppgjøret innsendes. Anmeldelsesgebyr betales av entreprenøren. Entreprenøren kan ikke påregne lager på bygge-plassen for mer materiell enn nødvendig til forbruk ettersom arbeidet skrider fram uten at dette er avtalt med byggherren/byggeleder. Store kolli, aggregater og kanaler m.v. er ikke forutsatt lagret innendørs. Slike ting må entreprenøren tildekke med solide presenninger. Entreprenøren skal beskytte egne leveranser mot tilsøling og ødeleggelse og er ansvarlig for sine leveranser frem til overlevering. Entreprenøren skal også beskytte eksisterende bygg og andre leveranser mot tilsøling og ødeleggelse som følge av entreprenørens arbeider. Forlater entreprenøren anlegget før overtagelse på grunn av ham uvedkommende arbeid, bortfaller ikke ansvaret for at beskyttelsesforanstaltninger er forsvarlige. Utmåling og påmerking av hull for installasjoner gjennom vegger av mur eller tre, påvisning av forsterkninger for befestigelser av utstyr m.v., skal utføres av entreprenøren. Alle gjennomføringene skal besiktiges og godkjennes av byggherrens representant og RIB før de blir innebygd/skjult av andre installasjoner. Koordinering av dette er VVS/Elektro entreprenørens ansvar. Ekstra hulltaking m.v. og etterflikk på grunn av uriktige anvisninger skal bekostes av entreprenøren uten nærmere avtale. Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 40-4 E41 RIE: 40 Elkraft, generelt Akkumulert E41 RIE 40 Elkraft, generelt: 0,00

12 Entreprenøren har ikke anledning til å kreve tegninger med detaljeringsgrad utover det som utgjør anbudsunderlaget. Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 40-5 E41 RIE: 40 Elkraft, generelt Entreprenøren skal tegne inn og målsette alle endringer som blir avtalt utført, som underlag for konsulentens ajourføring av tegninger, og som underlag for "som bygget" tegninger. Eventuelle endringer i byggeperioden må forhåndsgodkjennes av byggherren. Før melding om overtagelse kan godtas skal underlaget for "som bygget" tegninger være oversendt rådgivende ing. Byggherren skal ha 14 dager for gjennomgang av tegninger og dokumentasjon før godkjennelse. Kfr også Vedlegg G - Administrative bestemmelser om krav til prøvedrift, arbeider i fellesferien, framdrift vedrørende innregulering og overlevering, fullskalatest, FDV, og HMS MENGDEKONTROLL Entreprenøren skal foreta mengdekontroll etter kontraktsinngåelse. Prisbarende enheter i den tekniske beskrivelsen er poster angitt med eget nummer i venstre kolonne og med maleenhet og mengde. Mengdene er på delproduktniva i henhold til NS Detaljert mengdeberegning forutsettes utfort av en part og skal kunne kontrolleres av den annen part. Eventuelle justeringer foretas ved kontraktsinngaelse. Eventuelle justeringer skal kalkuleres i henhold til tilbudets enhetspriser / beregningsgrunnlag. Etter at mengdekontroll er foretatt er det ikke anledning til å kreve korrigering av kontraktens mengder. Unntak er hvor det i beskrivelsen er angitt at kapittel eller post skal avregnes på et senere tidspunkt. Det påligger entreprenoren å kontrollere lengder, for varer som bestilles og kappes etter mal, på stedet for varen bestilles. RS RS Akkumulert E41 RIE 40 Elkraft, generelt: 0,00

13 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 40-6 E41 RIE: 40 Elkraft, generelt 40.6 KOORDINERING Entreprenøren forplikter seg til å etablere et systematisk samarbeidsforhold med de andre entreprenørene, slik at man før montasje påbegynnes i de forskjellige deler av bygget, blir enige om rekkefølgen for montasjearbeidene. Støter egne leveranser sammen med andres, skal den rådgivende ingeniør tilkalles, såfremt ikke samarbeid mellom entreprenørene og byggeleder har ført til resultater. Entreprenøren skal i god tid gjøre bygningsentreprenøren oppmerksom på hvor store inntaksåpninger det trengs for å få inn større utstyr, så som beredere, luftbehandlingsaggregater, kjeler etc. Vekter på større utstyr skal oppgis, slik at bygningsentreprenøren er klar over hvilke foranstaltninger som må taes for å få utstyret på plass. Hvis andre entreprenørers arbeider forårsaker at denne entreprenøren hindres i sine arbeider, forplikter han seg til å melde dette omgående til byggeleder. Entreprenøren plikter å sette seg inn i den bygningsmessige beskrivelsen for VVS/Elektroanleggene. Dersom entreprenøren ser at nødvendige bygnings-messige arbeider for hans anlegg ikke er medtatt, plikter han å varsle om dette. RS 40.7 ANMELDELSER Anleggene anmeldes av entreprenøren til myndighetene. Entreprenøren er ansvarlig for rettidige anmeldelser. Det påhviler entreprenøren å innhente forhåndssamtykke fra arbeidstilsynet før utførelse. Ferdigmelding med innreguleringsprotokoll skal godkjennes av byggherren og av entreprenøren sendes til myndighetene før sluttoppgjøret utbetales. Anmeldelsesgebyr betales av byggherren. RS Akkumulert E41 RIE 40 Elkraft, generelt: 0,00

14 40.9 FERDIGBEFARING OG OVERTAKELSE Før overtakelse skal entreprenøren oversende skriftlig ferdigmelding for sine arbeider hvoretter det avholdes ferdigbefaring med påfølgende overlevering. Ferdigbefaring skal kun foretas en gang, og såfremt det kreves ytterligere befaring som skyldesentreprenør vil kostnadene bli belastet denne. Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før punktene nedenfor er utført og dokumentasjon foreligger: Drifts- og Vedlikeholdsinstrukser Protokoll over kontroller Signerte protokoller fra utført overlevering/ferdigbefaring. Grunnlag for "som bygget"-tegninger. Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 40-7 E41 RIE: 40 Elkraft, generelt Overtakelse finner ikke sted før påpekte feil og mangler er rettet i h.h.t. NS8405 RS GARANTI Entreprenør skal stille med 1 års garanti regnet fra overtakelsen. Eventuelle kostnader knyttet til garantien medtas under denne post. RS GARANTI Entreprenør skal stille med 5 års garanti regnet fra overtakelsen. Eventuelle kostnader knyttet til garantien medtas under denne post. RS Akkumulert E41 RIE 40 Elkraft, generelt: 0,00

15 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 40-8 E41 RIE: 40 Elkraft, generelt EGENKONTROLL OG TESTRAPPORTER HENVISNING Se tegninger i henhold til tegningsliste. ORIENTERING Entreprenøren skal før overtakelse utarbeide og overlevere Rådgivende Ingeniør egenkontroll skjema som en dokumentasjon på at anlegget fungerer etter beskrivelsen. DOKUMENTASJON Entreprenørene skal levere BL kopi av signerte kontrollister for utført egenkontroll fortløpende etter som delarbeider ferdigstilles. Som utgangspunkt leveres slik dokumentasjon på hvert byggemøte, men dersom annen frekvens er hensiktsmessig kan dette avtales med BL. TESTRAPPORTER Entreprenøren skal utarbeide og gjennomføre funksjonstester samt skrive testrapporter på alle deler av anlegget. Testrapportene sendes Rådgivende Ingeniør før overtagelse av anlegget.

16 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 40-9 E41 RIE: 40 Elkraft, generelt EGENKONTROLL, ELEKTROANLEGG Utarbeidelse av egenkontroll av elektroanlegget Rund sum RS EGENKONTROLL, TELE OG SVAKSTRØMSANLEGG Utarbeidelse av egenkontroll av tele og svakstrømsanlegg Rund sum RS EGENKONTROLL, AUTOMASJONSANLEGG Utarbeidelse av egenkontroll av automasjonsanlegg Rund sum RS FUNKSJONSTEST OG TESTRAPPORTER, ELEKTROANLEGG Hovedfordeling Underfordeling Lysanlegg med styring Varmeanlegg Driftstekniske anlegg Rapportene sendes Rådgivende Ingeniør 14 dager før overtakelse. Rund sum RS FUNKSJONSTEST OG TESTRAPPORTER, TELE OG SVAKSTRØMSANLEGG Telefonanlegg Dataanlegg Brannalarmanlegg Adgangskontroll Teleslyngeanlegg Skoleuranlegg Rapportene sendes Rådgivende Ingeniør 14 dager før overtakelse. Rund sum RS Akkumulert E41 RIE 40 Elkraft, generelt: 0,00

17 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side E41 RIE: 40 Elkraft, generelt KOORDINERING EL entreprenøren forplikter seg til å etablere et systematisk samarbeidsforhold med de øvrige entreprenører, slik at man før montasje påbegynnes i de forskjellige deler av bygget, blir enige om rekkefølgen for montasjearbeidene. Såfremt andre entreprenører forårsaker at EL entreprenøren hindres i sine arbeider, plikter han å melde dette til byggeleder omgående. Hvis egne leveranser støter sammen med andres, skal byggeleder tilkalles for å søke løsninger på problemene. EL entreprenøren plikter å sette seg godt inn i den bygningsmessige beskrivelse for el-anleggene. Såfremt entreprenøren ser at nødvendige bygningsmessige arbeider for hans anlegg ikke er medtatt, plikter han å varsle om dette. EL entreprenøren har plikt til å samarbeide og rettlede de øvrige entreprenører vedrørende utførelsen av de bygningsmessige arbeider for el-anleggene. Med hensyn til større teknisk utstyr som skal inn i bygget, skal entreprenøren i god tid gjøre bygningsentreprenøren oppmerksom på hvor store inntaksåpninger som trengs. RS ANMELDELSER Byggesaken gjennomføres iht. gjeldende vedtekter for byggesaksbehandling i Porsgrunn kommune. Entreprenøren er ansvarlig for de arbeids- og kontrolloppgaver som er tillagt utførende slik det framgår av vedtektene. Han skal utarbeide underlags dokumenter for igangsettingstillatelse for egne arbeider samt utarbeide detaljert kontrollplan for utførelsesfasen. Entreprenøren er ansvarlig. RS ANVISNING OG KONTROLL AV UTSPARINGER Utsparinger i bærende og støpte konstruksjoner. For bærende og støpte konstruksjoner vil utsparinger bli vist på RIB tegninger. Det vil bli sendt ett sett tegninger til EL entreprenøren som skal kontrollere om de avsatte utsparinger er tilstrekkelige i størrelse og antall for å kunne foreta en rasjonell montasje. Eventuelle bemerkninger skal oversendes RIB/RIE innen 14 dager, og ved manglende tilbakemeldinger anses tegningene som kontrollert og godkjent. NB! Det understrekes at utsparinger med dimensjoner til og med 32 mm skal merkes og utføres i egen regi. RS Akkumulert E41 RIE 40 Elkraft, generelt: 0,00

18 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side E41 RIE: 40 Elkraft, generelt Utsparinger i ikke bærende konstruksjoner. For ikke bærende murte vegger samt lettvegger vil det ikke bli utarbeidet utsparingstegninger av RIE og EL entreprenøren må selv merke opp nødvendige utsparinger for sine installasjoner. Utsparingene vil bli utført av annen entreprenør. For eventuelle uriktige anvisninger som krever ekstra hogging og etterflikk skal bekostes av EL entreprenøren Innmuring og -støping. For rør, gulvboks, fester m etc. som skal innmures og støpes, skal EL entreprenøren gi alle opplysninger slik at utstyret blir riktig montert. Videre er det EL entreprenørens ansvar å kontrollere om arbeidet er gjort i hht. gitte opplysninger. RS RS ANVISNING AV SPIKERSLAG Anvisning av nødvendig spikerslag for feste av elektrisk utstyr som tavler m.v. RS SERVICE I GARANTIÅRENE I tillegg til rene garantiarbeider, skal entreprenøren utføre service på de tekniske anlegg i reklamasjonsperioden, dvs. 3 år etter overtagelse (sommer og vinterforhold). Entreprenøren skal kontrollere at instruksene blir fulgt og foreta nødvendige etterjusteringer. Minimum besøk er 2 ganger pr. år hvert år i 3 års reklamasjonsperiode. Entreprenøren skal ved disse besøkene foreta systematisk kontroll av alle anlegg og utarbeide rapport som skal sendes byggherren. Ved utløp av reklamasjonsperioden foretas fornyede målinger som skal sammenholdes med de opprinnelige målinger som ble utført ved overtakelse. RS Akkumulert E41 RIE 40 Elkraft, generelt: 0,00

19 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side E41 RIE: 40 Elkraft, generelt 12 Dokumentasjon generelt Det skal legges vekt på at merking i anlegget blir utført på en slik mate at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget. Merking skal tale rengjøring og levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel/komponent som skal merkes. Merkingen skal omfatte følgende: - Hovedmerking av tavler og skap. - Merking av alle koblingsklemmer/rekkeklemmer/koblingsplinter i fordelinger (med listnr./plintnr. og fortløpende nr. merking for rekkeklemmer/koblingsplinter). - Merking av kabler - Merking av komponenter og stikkontakter. - Kortfattet driftsinstruks som inneholder sjekk for start - start - innkobling - drift og stopp av ulike anlegg. Lages i varig utførelse og henges opp ved de respektive anleggenes betjeningspaneler. Forslag til merking skal godkjennes av RIE for utførelse. Merking av elkraft: - Alle kabler merkes i begge ender med referanse til kursnummer. - Alle hoved og stigekabler merkes på begge sider av brannskiller. - Merking av alle komponenter i fordelinger i samsvar med strømveiskjema. - Komponentmerking med referanse til kursnr. eller byggherrens tagnr. for samtlige komponenter og stikkontakter i driftstekniske anlegg - Påført godkjenningsangivelse (merke) for utstyr som er underlagt spesielle godkjenningskrav. Merking av tele: - Merking av alle kabler til/fra fordelinger og sentraler i samsvar med NS3451 Bygningsdelstabell for de enkelte anleggstyper. - Merking av alle koblingsklemmer/rekkeklemmer/koblingsplinter i fordelere og sentraler (med listnr./plintnr. og fortløpende nr. merking for rekkeklemmer/koblingsplinter). - Merking av apparater for tele med skilt som angir produsent, typebetegnelse, godkjenningsangivelse (merke) for utstyr som er underlagt spesielle godkjenningskrav, produksjonsår/måned, idriftsettelsesdato, navn, adresse/telefonnr. for servicetjeneste. - Alle stikkontakter skal merkes pa en klar og entydig mate. Samhørende merking mellom kontakt på arbeidsplass og i telematikkrom skal benyttes. Da det benyttes samme type kontakt for alle uttak må kontakt for de ulike anleggsdelene merkes entydig slik at de enkelt lar seg skille fra hverandre. - Det legges vekt på at koblingsfelt med krysskoblinger gies en ryddig og oversiktlig utførelse. - Brannalarmdetektorer/meldere merkes med adressenummer som er lesbar ved normal takhøyde. - Detektororienteringskort for brannalarmanlegget. - Referansemerking til kursnummer for tilførselskabel ved stikkontakter og fast tilkoblet utstyr. Merking av automatisering. - Merking av alle kabler i begge ender med kode som angir hvor begge ender er tilkoblet. - Interne ledningsforbindelser i fordelinger, koblingsbokser, paneler etc. merkes med kode som angir hvor begge ender av lederne er tilkoblet. - Alle inn/utganger i undersentraler merkes med I/O-nr. og referanse til symbolske variabelnavn som er benyttet i applikasjonsprogram. - Samtlige komponenter merkes med tag.nr. ifølge byggherrens tag.nr. system. - For hovedkomponenter og samtlige måleinstrumenter skal merkingen i tillegg til tag.nr. angi - produsent, typebetegnelse, godkjenningsangivelse (merke) for utstyr som er underlagt spesielle godkjenningskrav, produksjonsar/maned, idriftsettelsesdato og navn/adresse/telefonnr. for servicetjeneste. - Utstyr som krever kalibrering skal merkes med siste kalibreringsdato og dato for neste kalibrering. Utførelse av merking I det følgende angis hvordan merkingen skal utføres. Merking av fordelinger, kabler og komponenter Fordelingene skal merkes i front med graverte merkeskilter som skrues fast: Dimensjon: 30 x 60 mm

20 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side E41 RIE: 40 Elkraft, generelt Bokstavhoyde: Farge: Tekst: 12 mm Hvite skilt med sort skrift Gule skilt med sort skrift for fordelinger med prioriterte kurser. I samsvar med merking som angitt pa fordelingene. Skinner/ledere merkes i henhold til krav fra det lokale energiverk. Komponenter i fordelingene skal merkes ifølge strømveiskjema der dette er laget. For de fordelinger der det bare foreligger enlinjeskjema skal installatør selv sørge for en hensiktsmessig fortløpende merking. Det bor tilstrebes at sikringer, kontaktorer og brytere i samme kurs har samme tallkode. For signallamper, måleinstrumenter, betjeningsbrytere og andre betjenings-organer skal merking utføres i klartekst, (med eventuelt tillegg av komponentkode) pa gravert merkeskilt festet med skruer eller gravert i omslutningsplate. For signallamper, trykknapper etc. benyttes fargekoder i hht. IEC Komponenter skal forøvrig merkes som følger: For prioriterte kurser : Gult skilt med sort skrift (gjelder bade res.kraft og UPS) For uprioriterte kurser : Hvitt skilt med sort skrift (bokstavhoyde 6 mm) For kabelmerking skal benyttes spesiell merkeholder som festes til kabelen. Teksting på merkeholderen kan utføres med vannfast tusj, med fortrykte selvklebende merkeremser, eller merkekomponenter som skyves på plass. For ledermerking av små ledningstverrsnitt kan brukes kabelendehylser med merkeholder og fortrykte merkekomponenter som skyves på plass. For ledermerking av større ledningstverrsnitt kan brukes merkesystem som angitt for kabelmerking. For gjennomkobling av styre- og signalkabler mellom flere fordelinger eller koblingspunkter skal det benyttes samme klemmenr. for samme leder i alle koblingspunktene. De enkelte delkablene skal merkes med ekstra indeks i tillegg til kabelens ordinare kursnr. merking (kabelnr. 301, delkabel nr , osv.). Kabelmerking utføres etter merking på enlinjeskjema eller etter leverandørens anvisning.

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg SVEIN UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF INNHOLDSFORTEGNELSE Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret.

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Tiltakshaver Utarbeidet av Dato Rev. Dato : : : : IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS 21. Februar 2013 1. Mars 2013 IKEA Eiendom Holding AS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 310 Sanitærinstallasjoner, generelt....22

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE KRAV TIL FUNKSJON OG UTFØRELSE AV KOMMUNALE AVLØPSPUMPESTASJONER. Dette er et levende dokument

GRIMSTAD KOMMUNE KRAV TIL FUNKSJON OG UTFØRELSE AV KOMMUNALE AVLØPSPUMPESTASJONER. Dette er et levende dokument GRIMSTAD KOMMUNE KRAV TIL FUNKSJON OG UTFØRELSE AV KOMMUNALE AVLØPSPUMPESTASJONER Dette er et levende dokument Der det måtte være særskilte krav utover denne beskrivelse Er det entreprenørens ansvar at

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

Merkesystem 2012. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune. ://www.fkok.no. Oslo kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Merkesystem 2012. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune. ://www.fkok.no. Oslo kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Oslo kommune Felles kravspesifikasjon Oslo kommune - Merkesystem Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Merkesystem 2012 Utgave 1.0 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 82 ://www.fkok.no

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG REV. 20.09.09 Side 1 av 17 INNHOLD INNHOLD...2 1 GENERELLE BESTEMMELSER ELEKTRO...4 1.1 Krav til prosjekteringen...4 1.2 Ansvarsmatrise...4

Detaljer

Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord

Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord TOTALENTREPRISE Spesiell beskrivelse Sanitær, varme og sprinkleranlegg INNHOLDSFORTEGNELSE ANBUDSSKJEMA... 4 30 GENERELT... 6 301 Orientering... 6 301.02 Tilbudet...

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 FROLAND KOMMUNE Verkstedbygg Utvidelse og ombygging Tilbudsgrunnlag Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 Tilbudsgrunnlag Side: 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1. TILBUDSSKJEMA... 5 1.1 Tilbudssum...

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg B02 12.12.14 612 KONKURRANSEGRUNNLAG ST MJ CH A01 28.11.14 612: TFK + IDK ST MJ CH Revisjon Dato

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser.

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 4.0 Generelle krav og bestemmelser. 4.0.1 Omfang. Prosjektet ved Festningsåsen barnehage omfatter følgende: Nybygg med tilhørende ombygging i eksisterende del. De ulike tiltak

Detaljer

26 Bygningsmessige Elektro

26 Bygningsmessige Elektro Prosjekt: Langset Skole Side: 26-1 26 Bygningsmessig hjelpearbeider elektro 26 Bygningsmessige Elektro Orientering Denne beskrivelse er basert på NS 3420-Utgave 4 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

RENOVASJONSTEKNISK NORM

RENOVASJONSTEKNISK NORM EIERSKAPSENHETEN RENOVASJONSTEKNISK NORM NOVEMBER 2014 rev. 1.0 2 FORORD Formannskapet i Trondheim kommune vedtok 20.1.2015, sak 14/239 Renovasjonsteknisk norm. Normen klargjør krav til teknisk standard

Detaljer

Felles kommunal veilysnorm

Felles kommunal veilysnorm AURSKOG- FET ENEBAKK NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM HØLAND Januar 2010 (rev 9.8.2011) 1 Forord IINR kommunene har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider.

Detaljer