INSTALLASJONS-, BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER - NO FLY IDRO DSA : EN Testet i henhold til /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTALLASJONS-, BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER - NO FLY IDRO DSA : EN13240. Testet i henhold til /"

Transkript

1 INSTALLASJONS-, BRUKS- OG EDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER - NO FLY IDRO DSA Testet i henhold til / : EN1240 NO FOR Å UNNGÅ SKADER PÅ APPARATET MÅ DU RESPEKTERE MAKSIMAL BRENNSTOFFMENGDE PER TIME, SOM ER OPPGITT I DENNE BRUKSANISNINGEN. SIKKERHETSNORMER PÅ APPARATENE I henhold til sikkerhetsnormene er det obligatorisk å installere og bruke produktene våre i streng overensstemmelse med alle indikasjonene som gis i denne bruksanvisningen.

2

3 PRODUSENTENS SAMSARSERKLÆRING Emne: Fravær av asbest og kadmium i erklærer med dette at alle våre apparater lages med materialer som ikke inneholder asbest eller derivater av asbest og at det ikke finnes noen form for kadmium i sveisematerialene, i overensstemmelse med gjeldende relevant norm. Emne: EU-forordning nr. 195/2004 i erklærer at i alle apparatene vi produserer, er de materialene som kommer i kontakt med matvarer egnet til bruk med matvarer, i overensstemmelse med ovennevnte EU-forordning NO

4 NO - INNHOLD 1. GENERELLE ADARSLER INSTALLASJONSNORMER ÅPENT ekspansjonskar LUKKET ekspansjonskar AUTOMATISK TERMOSTATISK BLANDEENTIL (EKSTRAUTSTYR) TERMISK ALØPSENTIL (EKSTRAUTSTYR) KOBLING OG PÅFYLLING A ANLEGGET...8. BRANNSIKKERHET TILTAK ED BRANN TEKNISK BESKRIELSE RØYKRØR ELLER SKORSTEIN PIPEHATT KOBLING TIL SKORSTEINEN KOBLING A RØYKRØRET TIL EN SKORSTEIN ELLER ET ÅPENT ILDSTED ELLER PEIS LUFTINNGANG TIL INSTALLASJONSSTEDET UNDER FORBRENNINGEN TILLATT / IKKE TILLATT BRENNSTOFF ANTENNING NORMAL FUNKSJON STRØMBRUDD FUNKSJON I OERGANGSPERIODER BRUK SOM NORMAL ON SOMMERSTANS EDLIKEHOLD OG BEHANDLING RENGJØRING A RØYKRØR ELLER SKORSTEIN RENGJØRING A GLASSET BESTEMMELSE A DEN TERMISKE YTELSEN RENGJØRING A ASKESKUFFEN EDLIKEHOLD A DET HYDRAULISKE ANLEGGET INSTALLASJONSPLAN / INSTALLATION LAY-OUT / ALLGEMEINES INSTALLATIONSSCHEMA THERMOKÜCHE / INSTALLATION SCHEME TEKNISK INFORMASJON / TECHNICAL DATA SHEETS / TECHNISCHE PROTOKOLLE / FICHES TECHNIQUES MONTERING / ASSEMBLY / MONTAGE NO

5 NO 5

6 1. GENERELLE ADARSLER La NORDICA S.p.A. s ansvar er begrenset til levering av apparatet. Installasjon av apparatet må skje i overensstemmelse med korrekte håndverkstradisjoner, forutsetningene som ligger til grunn i denne bruksanvisningen og regler på området, og må utføres av en kvalifisert person som handler i henhold til anleggsregler egnet til å ta ansvar for anlegget som helhet. La Nordica S.p.a. kan ikke holdes ansvarlig for endret produkt uten autorisasjon, og heller ikke for eventuell bruk av ikke originale reservedeler. 2. INSTALLASJONSNORMER Installasjon av termoproduktet og tilleggsutstyret til oppvarmingssystemet må være i overensstemmelse med gjeldende standarder og regler og med gjeldende lov. Installasjonen, tilhørende koblinger til anlegget, igangsetting og kontroll av korrekt funksjon må foretas på korrekt måte av profesjonelt kvalifiserte personer, i full overensstemmelse med gjeldende regler, både nasjonale, regionale og kommunale, i det landet der apparatet installeres, og med disse instruksjonene. Installasjonen må foretas av autorisert personale, som må gi brukeren en samsvarserklæring for hele anlegget, og som påtar seg det fulle ansvaret for den endelige installasjonen og påfølgende korrekt og god funksjon av det installerte produktet. DET ER IKKE MULIG Å FORETA ENDRINGER PÅ APPARATET. La NORDICA S.p.A. kan ikke holdes ansvarlig for manglende respekt for disse forholdsreglene. Før installasjonen anbefaler vi å utføre en grundig rengjøring av alle rørene i anlegget for å fjerne eventuelle rester som vil kunne komme i veien for en korrekt funksjon av produktet. IKTIG: a) ed vannlekkasje må du stenge vanntilførselen og straks søke teknisk hjelp. b) Driftstrykket i anlegget må kontrolleres jevnlig. c) Hvis ovnen ikke blir brukt over lengre tid anbefaler vi at teknisk personale skal foreta minst følgende operasjoner: stenge vannkranene både på varmeanlegget og kranene i det sanitære anlegget; tømme det varmeanlegget og det sanitære anlegget for vann hvis det er fare for forfrysing. La NORDICA S.p.A. fraskriver seg ethvert ansvar for skader på gjenstander og/eller personer forårsaket av anlegget. Firmaet kan ikke holdes ansvarlig for produkter som er endret uten autorisasjon, og heller ikke for eventuell bruk av ikke originale reservedeler. Din lokale feier må informeres om installasjonen av termoproduktet, slik at vedkommende kan kontrollere at røykrøret eller skorsteinen er korrekt tilkoblet og fungerer effektivt. Før installasjonen må følgende kontroller foretas: Kontrollere at gulvet tåler vekten av apparatet og sørge for passende isolering hvis det er konstruert i et brennbart materiale. Kontrollere at rommet der ovnen installeres har egnet ventilasjon (det må finnes luftåpninger (se kapittel 6) Unngå installasjon i lokaler der det finnes felles ventilasjonskanaler, kapper med eller uten avtrekk, gassapparater av typen B, varmepumper eller hvis det finnes apparater som hvis de fungerer samtidig med termoproduktet kan skape depresjon i lokalet (ref. UNI-norm 1068/98) Forsikre deg om at pipen og røykrørene som apparatet kobles til passer til dettes funksjon. Diameteren på koblingen til skorsteinen må tilsvare åpningen på røykrøret. Åpningen må være utstyrt med en veggkobling for plassering av røykrøret og en spjeldventil. Termoprodukter av modellen DSA kan både installeres i et system med ÅPENT EKSPANSJONSKAR (kap.2.1) sog i et system med LUKKET EKSPANSJONSKAR (kap.2.2) ÅPENT ekspansjonskar Anlegg med åpent ekspansjonskar må OBLIGATORISK være utstyrt med: 1. ÅPENT EKSPANSJONSKAR: Ekspansjonskar med en kapasitet på 10 % av det totale vanninnholdet i termoproduktet og anlegget. Ekspansjonskaret skal plasseres på det høyeste punktet i anlegget, minst 2 m over den høyest plasserte radiatoren. 2. SIKKERHETSSLANGE: Slange som i kortest mulig distanse kobler uttaket fra termoproduktet til den øvre delen av det åpne ekspansjonskaret, uten fallende deler eller sifonger. Sikkerhetsslangen skal ha et minste innvendig snitt på 1 gass.. MATESLANGE: Slange som kobler bunnen av det åpne ekspansjonskaret til anleggets returslange. Minimumssnittet skal være ¾ gass. Alle disse elementene må ikke under noen omstendigheter ha avskjæringsorganer (av/på-innretninger) som utilsiktet vil kunne ekskludere dem, og de må plasseres på steder som ikke utsettes for frost, da de, hvis de skulle fryse, vil kunne føre til skader på eller til og med eksplosjon av kjelekroppen. ed fare for utsettelse for frost må du tilsette en passende mengde egnet frysevæske i anlegget, og på den måten fjerne problemet. Det må ikke under noen omstendigheter forekomme sirkulering av vann i ekspansjonskaret mellom sikkerhetsslangen og mateslangen. Dette vil føre til oksygenisering av vannet og påfølgende korrosjon på termoproduktet og anlegget på svært kort tid. 4. TERMISK ALØPSENTIL: Utgjør en ytterligere positiv sikkerhet i stand til å hindre koking selv ved strømbrudd. Den består av et ventilhus som ligner på en trykksikkerhetsventil, men som til forskjell fra denne åpnes ved en forhåndsinnstilt temperatur (vanligvis C) og tømmer varmt vann fra anleggets innløp som erstattes av en tilsvarende mengde kaldt vann som tilføres fra innløpsslangen fra det åpne ekspansjonskaret og på den måten kvitter seg med den ekstra varmen. 5. SIKKERHETSENTIL på 1,5 bar: Maksimalt tillatt driftstrykk for anlegget er 1,5 bar (tilsvarende 15 m vannsøyle), høyere trykk vil kunne føre til deformasjoner og skader på kjelekroppen NO

7 6. ANDRE SIKKERHETSINNRETNINGER forutsatt av gjeldende lover på området. 7. SIRKULASJONSPUMPE: Denne skal helst plasseres på anleggets returdel, for å forhindre at den kan stanse ved svært høye vanntemperaturer, Du må imidlertid forsikre deg om at den ikke lar vannet sirkulere i ekspansjonskaret, da det vil føre til kontinuerlig oksygenisering av vannet med medførende hurtig korrodering av kjelekroppen. Nivåforskjellen må være slik at den ikke forårsaker noen tvungen sirkulasjon i det åpne ekspansjonskaret. Den må dessuten være koblet til en termostat eller til den elektroniske kontrollen som leveres som EKSTRAUTSTYR. 8. AUTOMATISK TERMOSTATISK BLANDEENTIL (se kapittel 2.) IKTIG: Temperatursikkerhetssensorene må være på selve maskinen eller i en avstand på maksimalt 0 cm fra innløpet til termoproduktet. Hvis termoproduktene ikke skulle være utstyrt med alle innretningene, kan de som mangler installeres på termoproduktets innløpsslange innenfor en avstand på maksimalt1 m fra termoproduktet. ADARSEL: Ikke under noen omstendigheter må du antenne produktet hvis anlegget ikke først er fylt med vann. Det vil kunne føre til svært alvorlige skader på hele strukturen. Påfylling av anlegget skal gjøres via mateslangen direkte i beholderen til det åpne ekspansjonskaret slik at man unngår at et overdrevent trykk på vannettet deformerer kjelekroppen. Anlegget må konstant være fylt med vann, også i perioder da det ikke er i bruk. Om vinteren må man ved en eventuell inaktiv periode sørge for å tilsette en passende frysevæske LUKKET ekspansjonskar Anlegg med lukket ekspansjonskar må OBLIGATORISK være utstyrt med: 1. SIKKERHETSENTIL på bar: Maksimalt tillatt driftstrykk for anlegget er på bar (tilsvarende 0 m vannsøyle), høyere trykk vil kunne føre til deformasjoner og skader på kjelekroppen. 2. AUTOMATISK TERMOSTATISK BLANDEENTIL (se kapittel 2.). TERMISK ALØPSENTIL eller TERMISK SIKKERHETSENTIL (positiv sikkerhet, dvs. at den i tilfelle ventilen ikke fungerer likevel vil fortsette å drenere) 4. LUKKET EKSPANSJONSKAR 5. KOMMANDOTERMOSTAT FOR PUMPEN 6. AKTIERINGSTERMOSTAT FOR LYDALARMEN 7. LYDALARM 8. TEMPERATURINDIKATOR 9. TRYKKINDIKATOR 10. SIRKULASJONSSYSTEM IKTIG: Temperatursikkerhetssensorene må være på selve maskinen eller i en avstand på maksimalt 0 cm fra innløpet til termoproduktet. Hvis termoproduktene ikke skulle være utstyrt med alle innretningene, kan de som mangler installeres på termoproduktets innløpsslange innenfor en avstand på maksimalt1 m fra termoproduktet.. Termoproduktet for oppvarming av boareal som er installert i oppvarmingssystemer med LUKKET EKSPANSJONSKAR må OBLIGATORISK være utstyrt innvendig med en kjølekrets predisponert av apparatets produsent, aktivert av en termisk sikkerhetsventil (se kapittel 2.4) som ikke krever ekstra energi, og som garanterer at temperaturgrensen som er fastsatt i regelverket ikke overstiges. Koblingen mellom strømtilførselen og ventilen må være uten avbrytelser. Trykket oppstrøms for kjølekretsen må være på minst 1,5 bar. 2.. AUTOMATISK TERMOSTATISK BLANDEENTIL (EKSTRAUTSTYR) Den automatiske termostatiske blandeventilen brukes i termoprodukter for fast brennstoff for å hindre at kaldt vann returnerer til varmeveksleren. Figur 6 på side 28 Delene 1 og er alltid åpne, og sammen med pumpen som er installert på returen (R) garanterer de at vannet sirkulerer inne i varmeveksleren til biobrennstoff-kjelen (CB). Høy returtemperatur gjør det mulig å bedre effektiviteten, den reduserer dannelsen av kondens i røyken og forlenger kjelens liv. entilene på markedet finnes med forskjellige innstillinger, La NORDICA anbefaler bruk av en modell for 55 C med hydrauliske koblinger på 1. Når ventilens innstilte temperatur er nådd åpnes delen 2 og vannet fra kjelen går til anlegget via innløpet (M). IKTIG manglende installasjon av denne innretningen fører til bortfall av garantien for varmeveksleren TERMISK ALØPSENTIL (EKSTRAUTSTYR) Termoprodukter som fungerer med fast brennstoff må installeres med de sikkerhetsinnretninger som er påkrevd i henhold til gjeldende lover på området. Til dette formålet er varmeovnen utstyrt med en spiral for termisk avløp. ( Pos.6 Cap. 1) Den termiske avløpsspiralen skal på den ene siden kobles til vannettet (A) og på den andre siden til avløpsnettet (C). Den termiske avløpsventilen, hvis føler skal kobles til koblingen B, aktiverer tilførselen av kaldt vann i spiralen i kjelen når den forhåndsinnstilte sikkerhetstemperaturen nås, og frigjør dermed den overskytende varmen via slangen C mot et installert egnet avløp. Trykket oppstrøms for kjølekretsen må være på minst 1,5 bar NO 7

8 2.5. KOBLING OG PÅFYLLING A ANLEGGET Noen eksempler på anlegg, kun veiledende, er å finne i kapittel 12, mens koblingene til termoproduktet er å finne i kapittel 1. ADARSEL :Oppfylling av anlegget må utelukkende skje ved at vannet renner naturlig fra det åpne ekspansjonskaret gjennom en mateslange for å unngå at et for stort trykk i vannledningen kan føre til deformering eller eksplosjon i kjelekroppen. I løpet av denne fasen må du åpne alle ventilene på radiatorene for å unngå at det dannes luftbobler. Følg med på vannuttømmingen, for å unngå uønskede oversvømmelser. Kontroll og godkjenning av systemet foretas med trykket i det åpne ekspansjonskaret. Systemet må konstant være fylt med vann, også i perioder da det ikke er i bruk. Om vinteren må man ved en eventuell inaktiv periode sørge for å tilsette en passende frysevæske.. BRANNSIKKERHET ed installasjon av apparatet må følgende sikkerhetsregler følges: a) Det må ikke plasseres noen brennbare gjenstander eller materialer i en avstand på 80 cm foran ildstedet. Denne avstanden kan reduseres til 40 cm hvis det installeres en varmeresistent beskyttelse som er ventilert fra baksiden foran hele gjenstanden som skal beskyttes; b) hvis apparatet skal installeres på et gulv som ikke er fullstendig ildfast må det sørges for et brannsikkert underlag, for eksempel en stålplate (med dimensjoner i henhold til lokalt lovverk) (Figur 4 på side 27). Innleggsdelen må kun brukes med askeskuffen i. Fast avfall fra forbrenningen (aske) må samles opp i en hermetisk og brannsikker beholder. Apparatet må aldri antennes ved forekomst av gass- eller damputslipp (for eksempel lim for linoleum, bensin, etc.) Plasser aldri brennbare materialer i nærheten av apparatet. Fortell barna at innleggsdelen blir svært varm og at de ikke må ta på den. Hvis du bruker feil eller for fuktig brennstoff vil det kunne danne seg avleiringer (kreosot) i røykrøret eller skorsteinen, med mulig påfølgende brann i skorsteinen..1. TILTAK ED BRANN Hvis det skulle oppstå en brann i skorsteinen eller i røykrøret: a) Steng ileggsdøren. b) Steng luftåpningene for forbrenningsluften c) Slukk brannen ved hjelp av brannslokkingsapparater med karbondioksid (CO2-pulver) d) Kontakt BRANNESENET for umiddelbar hjelp IKKE SLUKK BRANNEN MED ANN. Når røykrøret eller skorsteinen slutter å brenne må den kontrolleres av en spesialist for å avdekke eventuelle sprekker eller utette deler NO

9 4. TEKNISK BESKRIELSE Definisjon: Termoprodukt i overensstemmelse med EN Apparatet består av malte og galvaniserte stålplater og deler i støpejern. Arnestedet er inne i kjelen, og er bygget i 4 mm tykt stål og forsterket med sveisede stifter. I kjelen sirkulerer vannet i oppvarmingssystemet, som absorberer varmen som produseres i arnestedet. Gjennom det keramiske glasset (som tåler opp til 700 C) i døra har du utsikt til de fascinerende flammene, og ingen gnister eller røyk slipper ut. Oppvarming av boarealet skjer: a) ed utstråling: Gjennom panoramaglasset og termoproduktets varme overflater spres varmen ut til rommet. b) ved overføring: Gjennom radiatorene eller termokonvektorer i sentralvarmesystemet via det varme vannet som genereres av termoproduktet. (Se kapittel 11. BESTEMMELSE A DEN TERMISKE YTELSENBESTEMMELSE A TERMISK YTELSE) Apparatet er utstyrt med en kontroll for å regulere primær- og sekundærluften. 1A - Kontroll av PRIMÆR-luft. Under døren til arnestedet, til venstre, finner du kontrollspaken for primærluftsåpningen (Figur 5 på side 27 pos.1a). Med denne kontrollen regulerer du luftstrømmen som går inn i den nederste delen av kjelen og føres i retning av brennstoffet via egnede kanaler. Primærluften er nødvendig for forbrenningsprosessen i antenningsfasen. Askeskuffen må tømmes regelmessig slik at asken ikke hindrer for inngangen av denne primærluften. For å åpne for primærluftstrømmen må du dra spaken helt ut. forbrenning av ved, for ellers brenner treet for raskt og ovnen kan bli for varm. (se avsnitt 8.1). 2A - Kontroll av SEKUNDÆR-luft. Under døren til arnestedet, til høyre, finner du kontrollspaken for sekundærluftsåpningen (Figur 5 på side 27 pos.2a). Sekundærluften strømmer innvendig langs de to sidestykkene på fronten og setter i gang den doble forbrenningen samtidig som den rengjør selve glasset (når kontrollen er åpen). Når spaken er helt inne er luftstrømningen helt åpen. 5. RØYKRØR ELLER SKORSTEIN iktige krav for at apparatet skal fungere korrekt: Det innvendige snittet må helst være sirkelformet, skorsteinen skal være varmeisolert og vanntett, og bygget med materialer som er egnet for å tåle varme, forbrenningsproduktene og eventuell kondens, være fri for svinger og løpe vertikalt med deviasjoner som ikke overstiger 45, være ren, hvis den allerede er brukt, respektere de tekniske dataene i bruksanvisningen. Hvis skorsteinen skulle være kvadratisk eller rektangulær må de innvendige hjørnene være avrundet med en radius som er minst 20 mm. For rektangulært snitt må det maksimale forholdet mellom sidene være 1,5. For lite snitt fører til dårligere trekk. i anbefaler en høyde på minst 4 m. Følgende materialer er FORBUDTE fordi de hemmer god funksjon av apparatet: Asbestsement, galvanisert stål, ujevne og porøse innvendige overflater. I Figur 1 på side 25 finner du noen eksempler på løsninger: Minimumssnittet må være 4 dm 2 (for eksempel 20x20 cm) for apparater med rørdiameter under 200 mm, eller 6,25 dm 2 (for eksempel 25x25 cm) for apparater med diameter over 200 mm. Trekket som skapes i skorsteinen må være tilstrekkelig, men ikke for sterkt. For stort snitt i skorsteinen kan gi et for stort oppvarmingsvolum og dermed gi apparatets funksjonsproblemer. For å unngå dette må den legges i rør i hele høyden. For lite snitt fører til dårligere trekk. Røykrøret eller pipen må være i plassert i tilstrekkelig avstand fra alle brennbare materialer eller brennstoff gjennom skikkelig isolasjon og luftrom. Det er FORBUDT å la luftkanaler eller anleggsslanger passerer gjennom den samme skorsteinen eller røykrøret. Det er forbudt å lage permanente eller midlertidige åpninger for å koble til andre apparater på røykrøret eller skorsteinen PIPEHATT Trekket i skorsteinen eller røykrøret avhenger også av om pipehatten er egnet (Figur 2 på side 25 - Figur på side 26). Det er det derfor viktig at pipens utgang, hvis den er håndverksmessig utført, er mer enn to ganger større enn pipens utvendige snitt. Siden pipen alltid må rage over toppen av taket, må pipehatten garantere at gassene forsvinner ut, også når det er vind. Pipehatten må ha følgende egenskaper: NO 9

10 ha et innvendig snitt som tilsvarer selve pipens snitt. ha et utgangssnitt som er dobbelt så stort som pipens innvendige snitt. den må være laget på en måte slik at det ikke kommer regn, snø eller alle andre slags fremmedlegemer ned i pipa. være enkel å inspisere for eventuelle rengjørings- og vedlikeholdsoperasjoner KOBLING TIL SKORSTEINEN Apparater med automatisk lukning (type 1) på døren må av sikkerhetsgrunner alltid fungere med døren til arnestedet igjen. (Unntatt når man legger i ved eller eventuelt fjerner aske). Produkter som ikke har dører med automatisk lukking (type 2) må være tilkoblet et eget røykrør eller pipe. Funksjon med åpen dør er kun tillatt under overvåking. Koblingsrøret til pipen må være så kort som mulig, rettlinjet, vannrett eller svakt stigende, og vanntett. Koblingen må gjøres med stabile og robuste rør (vi anbefaler en tykkelse på 2 mm) og være hermetisk festet til skorsteinen. Den innvendige diameteren til koblingsrøret må svare til den utvendige diameteren til røykrørsutgangen fra komfyren (DIN 1298). ADARSEL: Hvis koblingen går gjennom deler som består av brennbare materialer må alle brennbare materialer i en radius på 20 cm rundt røykrøret skiftes ut med ikke brennbare materialer som tåler varme. For at apparatet skal fungere godt er det nødvendig at det er tilstrekkelig luft for forbrenningen på installasjonsstedet (se avsnitt 6). Depresjonen i skorsteinen (TREKK) må være på minst Pascal (=1,7-2 mm vannsøyle). Målingen må alltid utføres med varmt apparatet (anslått brennverdi). Når depresjonen overstiger 20 Pascal (2 mm vannsøyle) må den reduseres ved hjelp av installasjon av en ekstra regulator for ekstra trekk (spjeldventil) på røykrøret eller skorsteinspipen. 5.. KOBLING A RØYKRØRET TIL EN SKORSTEIN ELLER ET ÅPENT ILDSTED ELLER PEIS Røykkanalen er den delen av røret som kobler produktet til røykrøret eller skorsteinen, og i denne koblingen må disse enkle, men svært viktige prinsippene følges: Ikke under noen omstendigheter må du bruke en røykkanal som har mindre diameter enn diameteren til utgangskragen som produktet er utstyrt med: Hver horisontale meter av røykkanalen fører til et betydelig tap av trekk som eventuelt må kompenseres ved heving av skorsteinen. den horisontale delen må uansett aldri overstige 2 m (UNI ), alle eventuelle bøyer på røykkanalen reduserer trekket i pipen betydelig, og må eventuelt kompenseres ved ytterligere forlengelse av skorsteinen. Normen UNI ITALIA forutsetter at bøyninger eller retningsvariasjoner ikke under noen omstendigheter må være flere enn 2, inkludert inngangen til røykrøret. Hvis du vil bruke skorsteinen til en kamin eller peis må du stenge kappen under punktet for der røykkanalen innføres pos. A Figur 10 på side 29. Hvis skorsteinen er for stor (f.eks. cm 0x40 eller 40x50) må den kanaliseres med et rustfritt stålrør på minst 200 mm i diameter, pos. B, i det du passer på å stenge plassen mellom selve røret og skorsteinen rett under kappen skikkelig, pos. C. 6. LUFTINNGANG TIL INSTALLASJONSSTEDET UNDER FORBRENNINGEN For at disse produktene skal kunne hente forbrenningsluften fra installasjonsstedet er det viktig at det føres inn nok luft til installasjonsstedet. I tilfeller med helt tette dører og vinduer (f.eks. hus som er bygget i henhold til energisparingskriterier, passivhus), kan det skje at inngangen av frisk luft ikke lenger kan garanteres og dette forringer både apparatets trekk og din velvære og sikkerhet. Derfor må man garantere en ekstra tilførsel av frisk luft ved hjelp av et eksternt luftinntak plassert i nærheten av apparatet, eller ved plassering av et luftinntaksrør som går mot utsiden eller til et ventilert tilstøtende lokale, med unntak av fyrrom eller garasje (FORBUDT). Koblingsrøret må være glatt, med en diameter på minst 120 mm, ha en maksimal lengde på 4 m og ikke ha mer enn maks. tre bøyninger. Hvis det er koblet direkte til utsiden, må det være utstyrt med en egen vindskjerm. IKTIG.For større velvære og tilvarende oksygenisering i rommet kan forbrenningsluften til ovnen hentes direkte fra utsiden. For å gjøre dette må ovnen være koblet til et eksternt luftuttak med en kobling på Ø 120. (Figur 8 på side 29 ) Inntaket for forbrenningsluften på installasjonsstedet må ikke på noen måte hindres mens produktet er i funksjon. Det er helt nødvendig at rommene der produkter fungerer med naturlig trekk i skorsteinen tilføres nok luft til forbrenningen, det vil si opptil 25 m³/time. Den naturlige luftsirkulasjonen må garanteres av enkelte faste åpninger mot utsiden. Størrelsen på disse bestemmes av gjeldende normer på feltet. Spør feieren din om råd. Åpningene skal beskyttes av rister og må aldri blokkeres. En uttrekkskappe (innsugende) installert i rommet eller i et tilstøtende rom fører til depresjon i rommet. Dette fører til utstrømming av forbrenningsgasser (tett røyk, lukt), og det er derfor nødvendig å sørge for større tilgang på frisk luft. Depresjonen eller trekket fra en innsugingskappe kan, i verste tilfelle, gjøre produktets røykrør om til et eksternt luftinntak, og suge inn luften i rommet med alvorlige konsekvenser for personene i rommet. 7. TILLATT / IKKE TILLATT BRENNSTOFF Tillatt brennstoff er vedkubber. Du må kun bruke tørre vedkubber (vanninnhold maks. 20 %). Treet som brukes som brennstoff må ha et fuktighetsinnhold på under 20 %, og det oppnås med en tørketid på minst ett år (mykt tre) eller to år (hardt tre) på et tørt og ventilert sted (for eksempel under et tak). Fuktig tre gjør antenningen vanskeligere, siden det behøves mer energi til å fordampe vannet som finnes i treet. Fuktig brennstoff har også den ulempen at det fuktige innholdet kondenseres tidligere i arnestedet og dermed i pipen når temperaturen synker. Ferskt tre inneholder omtrent 60 % H 2 O, og bør dermed ikke brennes. Blant andre kan følgende materialer ikke brennes: Rester av kull, deler av bark og paneler, fuktig tre eller tre som er behandlet med maling, plastmaterialer. Hvis slike materialer brennes i ovnen bortfaller garantien NO

11 Papir og papp må kun brukes til opptenning. Det er FORBUDT å brenne søppel i ovnen, da det vil kunne skade ovnen og skorsteinen, og dessuten forårsake helseskader og problemer med lukt og klager fra nabolaget. Tre er ikke et langvarig brennstoff, og det er derfor ikke mulig å oppnå en kontinuerlig oppvarming av produktet over natten. Treslag Kg/mc kwh/kg 20% fuktighet Bøk 750 4,0 Eik 900 4,2 Alm 640 4,1 Poppel 470 4,1 Lerk* 660 4,4 Gran * 450 4,5 Furu * 550 4,4 * LITE EGNET KAERIKT TRE ADARSEL: Kontinuerlig og langvarig bruk av tre som er særlig rikt på aromatiske oljer (for eksempel eukalyptus, myrt, etc.) fører til rask forringelse (splitting) av produktets støpejernsdeler. 8. ANTENNING ADARSEL: Ikke under noen omstendigheter må du antenne produktet hvis anlegget ikke først er fylt med vann. Det vil kunne føre til svært alvorlige skader på hele strukturen. ED FULLSTENDIG ELLER DELIS MANGEL PÅ ANN MÅ DU IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANTENNE ILDEN I TERMOPRODUKTET (HELLER IKKE SOM TEST), DA DET IL KUNNE FØRE TIL UOPPRETTELIGE SKADER PÅ APPARATET OG BORTFALL A GARANTIEN. Før installasjon av den estetiske kledningen og antenning av termoproduktet, må systemet og termoproduktet fylles med vann gjennom at vannet faller naturlig via det åpne ekspansjonskaret, (se kap. 2.5). Etter å forsikret seg om minst en radiator alltid er åpen, åpne døra og legg i en liten mengde tre. ed første opptenning er det uunngåelig at produktet gir fra seg en ubehagelig lukt (grunnet at limet i pakningstråden eller den beskyttende malingen tørker). Denne lukten forsvinner etter kort tids bruk. Du må likevel uansett sørge for god ventilasjon i rommet. ADARSEL: Under de første opptenningene vil det kunne forekomme en konsistent kondensering av røyk med liten utstrømming av vann fra termoproduktet. Dette er et fenomen som forsvinner etter kort tid, men hvis problemet skulle vedvare må du kontrollere trekket i skorsteinen eller røykrøret. For å antenne ilden anbefaler vi at du bruker trefliser eller papir eller andre opptenningsmidler som finnes i handelen. DET ER FORBUDT å bruke alle slags former for væsker, som f.eks. alkohol, bensin, olje og lignende. Åpne primærluften fullstendig. Når treet begynner å brenne kan det legges i mer brennstoff ved å åpne døra forsiktig, slik at det ikke kommer ut masse røyk, stenge kontrollen for primærluften og kontrollere forbrenningen ved hjelp av sekundærluften i henhold til indikasjonene i KAP Under denne fasen må du aldri la apparatet være uten tilsyn. Du må aldri legge for mye ved inn i apparatet (se den tekniske tabellen maks. tillatt brennstoffmengde / time). For mye brennstoff og for mye forbrenningsluft vil kunne føre til overoppheting og dermed skade apparatet. Tenn aldri opp apparatet hvis det finnes forbrenningsgasser i rommet. For å foreta en korrekt første antenning av apparater som er behandlet med maling for høye temperaturer, bør du ha kjennskap til følgende: Konstruksjonsmaterialene som dette produktet består av er ikke homogene, da de består av deler i støpejern og stål. Temperaturen som produktets hoveddel utsettes for er ikke homogen: I de forskjellige områdene registreres det temperaturer som varierer fra 00 C til 500 C; I løpet av produktets levetid utsettes det for en rekke opptenninger og slukkinger i løpet av samme dag, og for intense bruksperioder eller ingen bruk i det hele tatt, avhengig av sesongen. Før produktet kan regnes som innarbeidet må det nye produktet utsettes for forskjellige igangsettingssykluser for at alle materialene og malingen kan fullføre sine elastiske svingninger. Særlig i begynnelsen vil man kunne merke at ovnen gir fra seg den typiske lukten av metaller som utsettes for store varmepåkjenninger, og fremdeles fersk maling. Selv om den i konstruksjonsfasen herdes ved 250 C i et par timer, vil malingen måtte tåle en temperatur på 50 C over et visst tidsrom, og gjentatte ganger, før den inkorporeres perfekt med metalloverflatene NO 11

12 FLY IDRO DSA Det er derfor viktig å ta hensyn til følgende enkle regler under opptenningsfasen: 1. Forsikre deg om at det er god ventilasjon i rommet der apparatet er installert. 2. Ikke fyll opp brennkammeret for mye de første gangene du tenner opp i ovnen (bruk omtrent halvparten av mengden som er angitt i bruksanvisningen) og la produktet være tent i minst 6-10 timer sammenhengende, med mindre åpning på luftåpningene enn det som er angitt i bruksanvisningen.. Gjenta denne operasjonen minst 4-5 ganger, eller flere, om du har anledning. 4. Deretter kan du legge inn stadig mer ved, (men hele tiden i overensstemmelse med bruksanvisningen hva angår maksimal mengde brennstoff) og la kjelen om mulig fremdeles være tent over lengre perioder. Forsøk i det minste i denne startfasen å unngå sykluser med kortvarige antenninger og slukkinger. 5. Ingen gjenstander må lenes opp mot apparatet under de første antenningene, og særlig ikke mot de lakkerte overflatene. De lakkerte overflatene må ikke berøres under oppvarmingen. 6. Når denne innarbeidingsfasen er over kan du bruke apparatet ditt som om det var en bil, og unngå brå oppvarminger med overdrevne mengder brennstoff. Etter noen dagers funksjon (den tiden som er nødvendig for å avgjøre at apparatet fungerer korrekt), kan du fortsette med å bygge opp den estetiske kledningen. ADARSEL: ed konstruksjon av kledningen må man ta hensyn til eventuell, og mulige påfølgende vedlikehold av installerte elektriske deler (for eksempel vifter, temperatursonde, etc.), og der det finnes et oppvarmingssystem, til innretninger som er koblet til termoproduktet) NORMAL FUNKSJON Etter å ha plassert luftåpningskontrollene korrekt, legg i indikert anbefalt mengde tre i kjelen. Unngå å legge for mye ved inn i kjelen da det kan føre til unormale vibreringer og deformeringer. Du må aldri bruke produktet med døren lukket for å unngå skader som følge av overdren oppvarming (klinkereffekt). I motsatt fall bortfaller garantien. Med luftåpningene som er plassert på framsiden av apparatet reguleres uttaket av varme fra arnestedet. Luftåpningene må åpnes i forhold til varmebehovet. Best forbrenning (med minimumsutslipp) oppnås når det meste av forbrenningsluften passerer gjennom den sekundære luftåpningen ved ilegging av tre. Apparatet må aldri lastes med for mye brennstoff. For mye brennstoff og for mye forbrenningsluft vil kunne føre til overoppheting og dermed skade arnestedet. Skader som følge av overoppheting dekkes ikke av garantien. Produktet må dermed alltid brukes med døren lukket for å unngå skader som skyldes overoppheting (klinkereffekt). Regulering av luftåpningene som er nødvendig for å oppnå nominell termisk ytelse med et trekk i skorsteinen på Pa (1,7-2 mm vannsøyle) er følgende: Brennstoff Tre Kontroll av PRIMÆR-luft lukket Kontroll av SEKUNDÆR-luft 1/2 åpne Hvis vanntemperaturen overstiger den innstilte sikkerhetstemperaturen må du straks slutte å legge i ved, kontrollere at temperaturen på vannet og flammene synker og fjerne årsaken til overoppheting (eventuelt stenge luftåpningen). Hvis termoproduktet er koblet til sanitærvannet kan du åpne varmtvannskranen for å påskynde avkjølingen av selve apparatet. I tillegg til av regulering av forbrenningsluften påvirkes forbrenningsintensiteten og dermed apparatets termiske ytelse av skorsteinen. Et godt trekk i skorsteinen krever en regulering av forbrenningsluften med redusert åpning, mens dårlig trekk i skorsteinen behøver en mer eksakt regulering av forbrenningsluften. For å kontrollere at forbrenningen er god, kan du se om røyken som kommer ut fra skorsteinen er gjennomsiktig. Hvis røyken er hvit betyr det at apparatet ikke er riktig regulert eller at veden er for våt. Hvis røyken derimot er grå eller svart betyr det at forbrenningen ikke er komplett (det behøves mer sekundærluft) STRØMBRUDD Hvis det skulle oppstå et strømbrudd mens systemet er i normal funksjon må du gjennomføre disse enkle operasjonene for å unngå at apparatet overopphetes som følgende av manglende pumpefunksjon. Steng åpningene for primær- og sekundærluft fullstendig slik at flammene dempes mest mulig Steng luftåpningskontrollen, hvis den finnes, for å begrense flyten av forbrenningsluft via eventuelle sprekker ytterligere. 8.. FUNKSJON I OERGANGSPERIODER ADARSEL: Ikke under noen omstendigheter må du tenne i ovnen hvis anlegget ikke først er fylt med vann. Det vil kunne føre til svært alvorlige skader på hele strukturen. Systemet må konstant være fylt med vann, også i perioder da det ikke er i bruk. Om vinteren må man ved en eventuell inaktiv periode sørge for å tilsette en passende frysevæske. I overgangsperiodene, når utendørstemperaturen er høyere, vil det kunne forekomme forstyrrelser i skorsteinen som gjør at forbrenningsgassene ikke suges helt ut. Utløpsgassene føres ikke fullstendig ut (intens gasslukt) NO

13 I slike tilfeller må du bevege risten oftere og øke forbrenningsluften. Legg deretter i en redusert mengde brennstoff, slik at denne brenner raskere (med utvikling av flamme), og på den måten stabiliseres trekket i skorsteinen. Kontroller deretter at alle rengjøringsåpninger og koblinger til skorsteinen er hermetisk lukket BRUK SOM NORMAL ON ADARSEL: Ikke under noen omstendigheter må du antenne produktet hvis anlegget ikke først er fylt med vann. Det vil kunne føre til svært alvorlige skader på hele strukturen. Apparatet er IKKE beregnet for bruk som normal vedovn! Sirkulasjonspumpen må uansett være i funksjonsmodus for å kunne sende den lille varmen som overføres til vannet over til noen få radiatorer, for å unngå overoppheting. 9. SOMMERSTANS ADARSEL: Systemet må konstant være fylt med vann, også i perioder da det ikke er i bruk. Om vinteren må man ved en eventuell inaktiv periode sørge for å tilsette en passende frysevæske. Rengjør arnestedet, ovnen og røykrøret: Fjern all aske og eventuelle alle rester av forbrenningen, steng alle dørene og tilhørende lufteåpninger og koble apparatet fra kaminen. i anbefaler at du rengjør røykrøret eller skorsteinen minst en gang året. Kontroller samtidig tilstanden til alle pakningene. Hvis pakningene ikke er perfekte og hele (helt klistret inntil døren) garanterer de ikke lenger at apparatet fungerer korrekt! I så tilfelle må pakningene skiftes ut. Hvis du ønsker å beholde ovnens estetikk over tid, må du beskytte støpejernsdelene med nøytral vaselin. Kontroller vannivået i ekspansjonskaret og slipp ut eventuell luft i systemet ved å åpne ventilene på radiatorene, kontroller dessuten funksjonaliteten til det forskjellige hydrauliske og elektriske tilbehøret (kontrollkort, pumpe). 10. EDLIKEHOLD OG BEHANDLING Kontroller og rengjør det eksterne luftinntaket minst en gang i året. Skorsteinen må feies regelmessig av en feier. La feieren som er ansvarlig i området regulere installasjonen av komfyren, kobling til skorsteinen og ventilasjonen. IKTIG: Du må kun bruke reservedeler som er uttrykkelig autorisert og levert av La NORDICA. ed behov vil vi deg ta kontakt med din spesialiserte forhandlero. APPARATET MÅ IKKE ENDRES! RENGJØRING A RØYKRØR ELLER SKORSTEIN Korrekt antenningsprosedyre, bruken av passende type og mengder brennstoff, korrekt åpning av sekundærluftreguleringen, tilstrekkelig trekk i pipen og tilstedeværelsen av forbrenningsluft er uvurderlig for at apparatet skal fungere optimalt, og for at glasset skal holdes rent. i anbefaler at du minst en gang i året, eller når det skulle være nødvendig, foretar en komplett rengjøring (problemer med dårlig funksjon og dårlig effektivitet). Overdrevne sotavleiringer (kreosot) vil kunne føre til problemer med røykutslippet og påfølgende brann i skorsteinen. Rengjøring må alltid kun utføres når apparatet er kaldt. Denne operasjonen må utføres av en godkjent feier som samtidig kan gjennomføre en inspeksjon. For store avleiringer på veggene inne i arnestedet reduserer effektiviteten i varmevekslingen betydelig, og det blir derfor nødvendig å fjerne disse avleiringene med en stålspatel. Du må aldri bruke korroderende stoffer som vil kunne skade termoproduktet og kjelen. Under rengjøringen må du ta ut askeskuffen, risten og luftdeflektoren ut av apparatet slik at det blir lettere å fjerne avleiringene. Det er lett å trekke deflektorene ut fra plassene sine, da de ikke er festet med noen form for skruer. Når rengjøringen er ferdig settes de på plass igjen. ADARSEL: Manglende deflektorer fører til et sterkt trekk eller depresjon, med for rask forbrenning, overdrevent forbruk av tre og påfølgende overoppheting av apparatet RENGJØRING A GLASSET Dannelsen av smuss på glasset i døren forsinkes effektivt ved hjelp av en egen inngang for sekundærluft. Det er likevel ikke til å unngå at bruken av solid brennstoff (f.eks. fuktig tre), at glasset blir skittent, og dette må ikke anses som en defekt ved produktet. IKTIG: Rengjøring av panoramaglasset må kun foretas når apparatet er avkjølt, dette for å unngå eksplosjon. Du kan bruke spesifikke produkter til rengjøringen, eller en ball av sammenkrøllet avispapir som er fuktet og dyppet i aske. Bruk uansett aldri slipende eller kjemisk aggressive kluter eller produkter. Korrekt antenningsprosedyre, bruken av passende type og mengder brennstoff, korrekt åpning av sekundærluftreguleringen, tilstrekkelig trekk i pipen og tilstedeværelsen av forbrenningsluft er uvurderlig for at apparatet skal fungere optimalt, og for at glasset skal holdes rent. HIS GLASSET ØDELEGGES: Glassene er laget i resistent keramisk glass som tåler termiske svingninger på 750 C, og utsettes dermed ikke for termiske sjokk. At glasset ødelegges kan kun forårsakes av mekanisk sjokk (støt eller voldsom stengning av døren, etc.). Utskifting av dørglasset omfattes dermed ikke av garantien NO 1

14 10.. RENGJØRING A ASKESKUFFEN Alle LA NORDICA-produktene har en rist i arnestedet og en askeskuff Figur 9 på side 29.Pos.A. i anbefaler at du tømmer askeskuffen jevnlig og sørger for at den aldri fylles helt opp, for at risten ikke skal varmes opp for mye. i anbefaler at du alltid lar det være omtrent -4 cm aske i arnestedet. ADARSEL: Asken som er fjernet fra arnestedet må plasseres i en beholder laget i et ikke brennbart materiale, utstyrt med et vanntett lokk. Beholderen må plasseres på et gulv i ikke brennbart materiale, langt fra alle brennbare materialer, til all ilden er slukket og asken er fullstendig avkjølt EDLIKEHOLD A DET HYDRAULISKE ANLEGGET Foreta følgende kontroller minst én gang i året, med anlegget slukket: kontroller at alle sikkerhetsventilene fungerer korrekt. Ta kontakt med autorisert installatør hvis de skulle være defekte. DET ER STRENGT FORBUDT Å FJERNE ELLER FORETA ENDRINGER PÅ DISSE SIKKERHETSINNRETNINGENE. Kontroller varmeisolasjon til påfyllingsslangen og sikkerhetsslangen. Forsikre deg om at anlegget er fylt og under trykk, kontroller vannivået inne i ekspansjonskaret, og kontroller at den fungerer, og at sikkerhetsslangen fungerer skikkelig. 11. BESTEMMELSE A DEN TERMISKE YTELSEN Det finnes ingen absolutte regler som gjør det mulig å beregne den korrekte nødvendige ytelsen. Denne ytelsen avhenger av rommet som skal varmes opp, men det avhenger også i stor grad av isolasjon. Generelt er den nødvendige varmeytelsen for et passende isolert rom 40 kcal/h per m (for en utendørstemperatur på 0 C). Siden 1 kw tilsvarer 860 kcal/h, kan vi bruke en verdi på 50 W/m. Hvis vi går ut i fra at du ønsker å varme opp et rom 150 m (10 x 6 x 2,5 m) i et frittstående hus, trenger du 150 m x 50 W/m = 7500 W eller 7,5 kw. Som hovedoppvarmingskilde vil dermed et apparat på 10 kw være tilstrekkelig. Indikativ forbrenningsverdi Brennstoff Enhet kcal kw Nødvendig mengde brennstoff i forhold til 1 kg tørr ved Tørr ved (15 % fuktighet) kg ,00 åt ved (50 % fuktighet) kg ,95 Trebriketter kg ,84 Brunkullbriketter kg ,75 anlig kull kg ,47 Koks kg ,5 Naturgass m ,46 Nafta L ,42 Elektrisitet kw/h , NO

15 12. INSTALLASJONSPLAN / INSTALLATION LAY-OUT / ALLGEMEINES INSTALLATIONSSCHEMA THERMOKÜCHE / INSTALLATION SCHEME NO årt ansvar er begrenset til levering av apparatet.installasjon av apparatet må skje i overensstemmelse med korrekte håndverkstradisjoner, forutsetningene som ligger til grunn i denne bruksanvisningen og regler på området og må utføres av en kvalifisert person som handler i henhold til anleggsregler egnet til å ta ansvar for anlegget som helhet, slik det er beskrevet i kapittel 2. De skjemaene som presenteres er kun veiledende og har ingen prosjekteringsverdi. I henhold til loven er denne dokumentasjonen strengt konfidensiell og reservert, og all reproduksjon, kopiering, bruk eller videreføring til tredjeparter er forbudt. Spredning av dette materialet uten godkjenning fra La NORDICA S.p.A. vil straffeforfølges. EN Our responsibility is limited to the supply of the appliance. Its system is realised precisely according to the provisions of the following instructions and the regulations of the profession, by qualified staff, which acts in the name of companies suitable to assume the entire responsibility of the system according to that stated in chapter 2. The present planes are purely indicative, therefore they have not value as project. According to the laws, the present documentation is closely confidential and reserved and it is forbidden the reproduction, the use and the communication to a third party. The diffusion not allowed from La NORDICA S.p.A. will be sanctioned from the laws. DE Die Haftung der Fa. La NORDICA beschränkt sich auf die Gerätelieferung. Die Installation muss fachgerecht in Übereinstimmung mit den orschriften der folgenden Anweisungen und den Berufsregeln von qualifiziertem Personal vorgenommen werden, das im Namen von Unternehmen handelt, die die gesamte Haftung für die Installation wie in Kapitel 2 beschrieben übernehmen kann. Die gezeigten Pläne sind rein indikativ, und haben keinen Wert als Projekt. Im Einklang mit dem Gesetz ist diese Dokumentation streng vertraulich und ist die Reproduzieren, die Benutzung und die Diffusion an Dritte verboten. Die nicht erlaubte von La NORDICA S.p.A. Diffusion wird gesetzlich sanktioniert. FR La responsabilité de La NORDICA S.p.A. est limitée à la fourniture de l appareil. L installation doit être réalisée selon les règles de l art et selon les instructions du manuel et des règles de la profession, par personnes qualifiés, qui agissent à nom des sociétés qui s endossent entièrement la responsabilité de l installation, selon les indications du chap. 2. Les schémas présentés sont purement indicatives et n ont pas valeur de projet. Selon la loi, la présente documentation est strictement confidentielle et réservée. La reproduction, l utilisation et la communication à tiers de telle documentation est interdite. La divulgation pas autorisée par La NORDICA sera sanctionnée selon les termes de loi. NO - FORKLARING EN - KEY DE - ZEICHENERKLÄRUNG FR - CLÉ C Pumpe Circulator Pumpe Circulateur CM Grenrør tur Supply collector Kollektor Zulauf Collecteur refoulement CR Grenrør retur Return collector Kollektor Rucklauf Collecteur défoulement F Strømingsmåler Flow switch Flussmesser Fluxostat M Manometer Manometer Manometer Manomètre P Pumpe Circulator Pumpe Circulateur P1 Pumpe nr. 1 Circulator n.1 Pumpe Nr.1 Circulateur n.1 P2 Pumpe nr. 2 Circulator n.2 Pumpe Nr. 2 Circulateur n.2 T Termometer Thermometer Thermometer Thermomètre Kuleventil Ball valve Kugelventil Soupape à bille B Utjevningsventil Balancing damper Ausgleichventil anne de balancement DM Motorisert avløpsventil Motorized deviator valve Motorisiertes Ablenkventil anne déviatrice motorisée EA Åpent ekspansjonskar Open expansion chamber Offenes Expansionsgefäß ase d expansion ouvert EAC Åpent ekspansjonskar kjele Central heating expansion tank open Offenes Ausgleichsbehälter Heizkessel ase d expansion ouvert chaudière EC Lukket ekspansjonskar Close expansion vessel Offenes Ausgleichsbehälter ase d expansion fermé ECTS Lukket ekspansjonskar kjele Sanitary expansion tank closed Geschlossener Warmerwasser - Ausgleichsbehälter anne d expansion fermé sanitaire MS Sanitær blandeventil Sanitary mixing valve Warmwasser-Mischventil anne mélangeuse sanitaire R Tilbakeslagsventil No return valve Rückschlagventil Clapet de non-retour SP Sikkerhetsventil Safety valve Sicherheitsventil anne de sécurité ST Termisk avløpsventil Thermal drain valve Wärmeableitventil anne de décharge thermique TMA Automatisk termisk blandeventil Automatic thermostatic mixing valve Mischventil mit automatischem Thermostat Soupape mélangeuse thermostatique automatique NO 15

16 1 Sikkerhetsslange på Ø 1 Safety pipe ø 1 Sicherheitsrohr ø 1 Tuyau de sécurité ø 1 2 Mateslange ø ¾ Load pipe ø ¾ Zufuhrrohr ø ¾ Tuyau de remplissage ø ¾ Innløp kaldt vann Cold water inlet Eintritt kaltes Wasser Entrée de l eau chaude 4 enturikobling enturi coupling enturi-erbindung Liaison enturi 5 Regulatorsonde Regulator Probe Einstellsonde Sonde régulateur 6 Sanitærvann Sanitary water Sanitärwasser Eau sanitaire 7 Strømforsyning 20 olt 50 Hz Power supply 20 olt - 50 Hz Stromversorgung 20 olt - 50 Hz Alimentation 20 olts - 50 Hz 8 armeveksler 0 plater 0 Plate exchanger Austauscher mit 0 Platten Échangeur 0 plaques 9 eggmontert gasskjele Wall mounted gas boiler GAS-Wand KESSEL Chaudière murale gas, 10 Termisk utløp Heat Discharge Wärmeableit Décharge Thermique 11 Påfylling av anlegget Loading System Ladung Anlage Chargement du système 12 Utløp fra anlegget Download system Auslass Anlage Décharge du système 20 Elektronisk sentral - ALGFRITT Electronic control unit - OPTIONAL Elektronische Steuereinheit - OPTIONAL Centrale él ectronique - OPTIONAL 21 Integrert DSA-system Integration System DSA Integriert System DSA System intégré DSA 20 D C B A 20 NO EN DE FR A ON / OFF ON / OFF ON / OFF ON / OFF B SETT med -veis ventil Three way valve SET point C Pumpe-SETT Pump SET point SOLLWERT des Drei-Wege- entils SOLLWERT der Umwälzpumpe RÉGLAGE de la vanne trois voies RÉGLAGE du circulateur D MENY MENU MENU MENU NO

17 ANLEGG -IMPIANTO med ÅPENT TERMOCAMINO ekspansjonskar LA NORDICA / OPEN chamber CON ABBINATA / OFFENEM PRODUZIONE AUSDEHNUNGSGEFÄSS DI ACQUA SANITARIA fuer / DA INSTALLATION BOILER a vase OUERT /09/2008 EAC OFF ON 20 (6 bar) SP 1 2 (1,5 bar) ST SP T M DM Boiler 7 T ECTS 6 CM CR 5 B C MTA IMPIANTO TERMOCAMINO LA NORDICA CON ABBINATA PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA DA BOILER /09/2008 EAC OFF ON (6 bar) SP 1 2 (1,5 bar) ST SP T M T Boiler ECTS 6 CM CR DM 5 4 B C MTA NO 17

18 IMPIANTO TERMOCAMINO LA NORDICA CON CALDAIA MURALE E ABBINATA PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA DA BOILER /09/2008 EAC OFF ON SP 6 bar 7 9 T 7 BOILER (1,5 bar) ST T M SP DM SP bar ECTS CM R C C1 8 C2 R ETC KIT SEPARATORE impianto termoidraulico A/C da utilizzare per la separazione del Termoprodotto LA NORDICA a vaso aperto dalla CALDAIA MURALE S EAC CA 9 CR C 1 2 ST SP C2 8 C1 CM CR SP R IMPIANTO TERMOPRODOTTO LA NORDICA CON ABBINATO KIT ACS ASSEMBLATO SEMPLICE PER LA PRODUZIONE EC DI ACQUA SANITARIA IMPIANTO TERMOCAMINO LA NORDICA CON ABBINATO KIT ACS ASSEMBLATO COMBINATO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA UNITO AD UNA CALDAIA MURALE /05/ EAC A - 0/06/2009 EAC 9 R CM CR SF DM CM CR SF DM ST T M (1,5 bar) SP 2 22 C ST T M SP 2 22 C C SP R NO

19 Mandata impianto riscaldamento FLY IDRO DSA ANLEGG med LUKKET ekspansjonskar / CLOSE chamber / GESCHLOSSENEM AUSDEHNUNGSGEFÄSS / INSTALLATION a vase FERME C B IMPIANTO a vaso chiuso per TERMOPRODOTTO DSA LA NORDICA CON ABBINATA PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA DA ACCUMULO SANITARIO e con abbinata CALDAIA MURALE ST (95 C) 21 TERMOPRODOTTO 12 EC 5 11 SP ( bar) T R M C MTA EC R B 9 R CM CR M 7 T 7 Boiler SP (6 bar) IMPIANTO a vaso chiuso per TERMOPRODOTTO DSA LA NORDICA CON ABBINATA PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA DA ACCUMULO SANITARIO ST (95 C) CM 7 EC MS R OFF ON 20 6 TS OFF ON SP ( bar) T 5 M B M T 7 SP (6 bar) MS R TS 6 TERMOPRODOTTO EC C MTA Boiler EC B - 19/11/ KIT SEPARATORE impianto termoidraulico A/C da utilizzare quando la SOMMA delle potenze del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è MAGGIORE o UGUALE a 5kW R CR 9 C R EC ST 10 SP C1 C2 CM CR 21 EC 8 R R NO 19

20 FLY IDRO DSA 1. TEKNISK INFORMASJON / TECHNICAL DATA SHEETS / TECHNISCHE PROTOKOLLE / FICHES TECHNIQUES FLY Idro DSA Crystal B C 1 A B A 2 FLY Idro DSA Bianco Infinity B C 1 A TUR kjele / DELIERY central heating / ZUFUHR Kessel / AMENÉE chaudière 2 RETUR kjele / RETURN central heating / RUCKLAUF Kessel / RETOUR chaudière Regulatorsonde / Regulator probe Einstellsonde / Sonde régulateur A INNGANG Integrert DSA-system / INLET Integration System DSA / EINGANG Integriert System DSA / ENTRÉE System intégré DSA B Sonde ST-ventil / Probe ST valve / Fühler entil ST / Sonde vanne ST C UTGANG Integrert DSA-system / OULET Integration System DSA / AUSGANG Integriert System DSA / SORTIE System intégré DSA NO

21 Totalt termisk ytelse Thermo-chemical power Gesamtwärmeleistung Puissance termica global Netto termisk ytelse Global thermal power Nutzwärmeleistung Puissance util Termisk ytelse til væsken H2O Power yield to the water Dem Wasser gelieferte Leistung Puissance rendue à l eau H 2 0 Termisk ytelse til rommet Power yield to the room Der Umgebung gelieferte Leistung Puissance rendue au milieu Brennstoff tre maks. lengde (cm) Max. fuel log length (cm) Brennstoff Holz Maximallänge (cm) Combustible bois longueur max. (cm) Innhold varmevekslingsvæske Exchanger fluid content Wasserinhalt im Kessel Contenu fluide échangeur Forbruk per time (kg/h) Hourly consumption (kg/h) erbrauch pro Stunde (kg/h) Consommation horaire (kg/h) Ytelse (%) Yield (%) Wirkungsgrad (%) Rendement (%) Tilkobling av kjele Boiler hook-up Durchmesser Zufuhr- und Rückführungsverbindungen in Zoll Raccordement chaudière Trekk i skorsteinen (mmh 2 O) Depression at the stack (mmh 2 O) Unterdruck am Schornstein (mmh 2 O) Dépression de la cheminée (mmh 2 O) Maksimalt driftstrykk (bar) Max. operating pressure (bar) Höchstdruck des Wassers (bar) Pression max d exercice Røykutgang Ø (cm) Smoke output Ø (cm) Abgasaustritt Ø (cm) Sortie fumées Ø (cm) Røykrør / Flue / Schornsteinrohr/ Tuyau d évacuation de la fumée: Høyde / Height / Höhe / Hauteur = (m) Mål / Min. dimensions. / Abmessungen min / Dimensions (cm) Ekspansjonskar Expansion tank OFFENES Ausdehnungsgefäss ase d expansion Sikkerhetsslange Safety pipe Sicherheitsrohr Tuyau de sécurité Regulerbar primærluft Adjustable primary air Einstellbare Primärluft Air primaire réglable 5 22 x 22 Ø 22 FLY Idro - DSA F EA 1,5 EC x 25 Ø 25 EA Åpent / Open / Offen EC Lukket / Closed / Zu I henhold til / according to / Geprüft nach DM 1/12/75 JA / YES / JA NO 21

22 Regulerbar sekundærluft Adjustable secondary air Einstellbare Sekundärluft Air primaire réglable Tertiærluft Tertiary air Tertiärluft Air tertiaire Omtrentlig vekt (kg) Approximate weight (kg) Annährendes Gewicht (kg) Poids approximatif (kg) Utvendige mål (med mer): External measures (mm): Außenabmessungen (mm): Mesures externes (mm) : B= bredde / W = width / L= Breite / L = largeur H= høyde / H = height / H= Höhe / H = hauteur D= dybde / D = depth / P= Tiefe / P = profondeur Eksternt luftinntak (cm) External air intake (cm) Außenlufteinlass (cm) Prise air externe (cm) Optimalt driftstemperatur ( C) Optimal operating temperature ( C) Optimale Betriebstemperatur in C Température optimale d exercice ( C) Regulerbare føtter Adjustable feet Einstellbare Füße Pieds réglables CO målt ved 1 % oksygen i % CO sized to 1% oxygen (%) Mittlerer CO-Gehalt der Abgase bezogen auf 1% O 2 in % CO mesuré à 1% d oxygène en % Utløpsgass i g/s- tre Unload gas emission (g/s) Abgasmassenstrom in g/s Emission gaz de déchargement en g/s Gasstemperatur ved utløp i C Unload gas temperature ( C) Abgastemperatur gemessen im Abgasstutzen t in C Température gaz au déchargement en C Sikkerhetsavstander Safety distances Sicherheitsabstände zur Brandverhütung Distances de sécurité FLY Idro - DSA JA / YES / JA FORHÅNDSINNSTILT / pre-calibrated / orgeeichte Ø NEI Kapittel / Chapter / Kapitel / Chapitre NO

23 FLY IDRO DSA 14. MONTERING / ASSEMBLY / MONTAGE MAJOLIKA / EXTERNAL FACES / ERKLEIDUNG / CADRE 1 SKJØR ZERBRECHLICH 2 SKJØR ZERBRECHLICH SKJØR ZERBRECHLICH NO 2

24 FLY IDRO DSA SKJØR ZERBRECHLICH 4 SILIKON SILICONE SILICONE FLY Idro DSA Infinity SILIKON SILICONE SILICONE FLY Idro DSA Crystal NO

25 FLY IDRO DSA Figur 1 1 Picture 1 Abbildung 1 1 Figure 1 (1) (2) 2 () (4) Max. A+1/2A A+1/2A A Røykrør eller pipe i AISI 16 stål med dobbelt vegg, isolert med materiale som tåler 400 C. Effektivitet 100 % ypperlig AISI 16 steel flue with double chamber insulated with material resistant to 400 C. Efficiency 100% excellent Schornsteinrohr aus Stahl AISI 16 mit doppelter mit 400 C beständigem Material verkleideter Kammer. Wirkungsgrad 100 % ausgezeichnet Conduit de fumée en acier AISI 16 avec double chambre isolée avec matériau résistant à 400 C. Efficience 100% excellente Røykrør eller skorstein i ildfast materiale med dobbel isolert vegg, og utvendig kledt i lett betong. Effektivitet 100 % ypperlig Refractory flue with double insulated chamber and external coating in lightweight concrete. Efficiency 100% excellent Schornsteinrohr aus feuerfestem Material mit doppelter isolierter Kammer und Außenverkleidung aus Halbdichtbeton. Wirkungsgrad 100 % ausgezeichnet Conduit de fumée en réfractaire avec double chambre isolée et revêtement externe en béton allégé. Efficience 100% excellente Tradisjonell skorstein i leire med kvadratisk snitt med isolasjonskammer. Effektivitet 80 % ypperlig Traditional clay flue square section with cavities. Efficiency 80% excellent Traditionelles Schornsteinrohr aus Ton - viereckiger Querschnitt mit Spalten. Wirkungsgrad 80 % ausgezeichnet Conduit de fumée traditionnel en argile section carrée avec séparations. Efficience 80% excellente 4 2 Unngå skorsteiner med rektangulært innvendig snitt hvis forhold mellom sidene er forskjellig fra det på tegningen. Effektivitet 40 % middels Avoid flues with rectangular internal section whose ratio differs from the drawing. Efficiency 40% poor Schornsteinrohre mit rechteckigem Innenquerschnitt sind zu vermeiden, dessen erhältnis von der Zeichnung abweicht. Wirkungsgrad 40 % Éviter conduits de cheminée avec section rectangulaire interne dont le rapport soit différent du dessin. Efficience 40% médiocre Industriell pipehatt med prefabrikkerte elementer, muliggjør ypperlig utstrømming av røyken. Figur 2 1 Picture 2 Abbildung 2 Industrial chimney cap with pre-fabricated elements it allows an excellent discharge of the smokesindustrialschornstein mit Fertigteilelemente - er gestattet eine ausgezeichnete Abgasentsorgung. Tête de cheminée industrielle à éléments préfabriqués, elle permet une excellente évacuation des fumées. Figure 2 Håndverksmessig utformet pipehatt. Korrekt utgangssnitt må være minst 2 ganger så stort som pipens innvendige snitt, det ideelle er 2,5 ganger. 2 Handicraft chimney cap. The right output section must be at least twice as big as the internal section of the flue (ideal value: 2.5 times). Handwerklicher Schornstein. Der richtige Ausgangsquerschnitt muss mindestens 2 Male des Innenquerschnittes des Schornsteinrohrs betragen, ideal wäre: 2,5 Male. Tête de cheminée artisanale. La juste section de sortie doit être minimum 2 fois la section interne du conduit de fumée, idéal 2,5 fois. 1 2 Pipehatt for røykrør i stål med innvendig kjegle og røykdeflektor. Chimney cap for steel flue with internal cone deflector of smokes. Tête de cheminée pour conduit de fumée en acier avec cône interne déflecteur des fumées. 50 cm I tilfeller med piper som står ved siden av hverandre må en pipehatt rage minst 50 cm opp over den andre, for å forhindre trykkoverføringer mellom pipene NO Schornstein für Schornsteinrohr aus Stahl mit einer Kegelförmigen Rauchumlenkplatte. In case of flues side by side, a chimney cap must be higher than the other one of at least 50 cm in order to avoid pressure transfers between the flues themselves. Im Falle von naheliegenden Schornsteinrohren muss ein Schornstein den anderen um mindestens 50cm überragen, um Druckübertragungen unter den Schornsteinrohren selbst zu vermeiden. En cas de conduits de cheminée à côté, une tête de cheminée devra surmonter l autre d au moins 50 cm dans le but d éviter transferts de pression parmi les conduits mêmes. 25

26 2 m 10 m 5 Pipehatten må ikke ha hindringer innenfor 10 m fra vegger, høyder eller trær. I motsatt fall må pipehatten heves minst 1 m over hindringen. Pipehatten må rage over toppen av taket med minst 1 m.. Figur Picture Abbildung Figure >A 1 m > _ A 6 5 The chimney cap must not show hindrances within 10 m from walls, pitches and trees. Otherwise raise it of at least 1 m over the hindrance. The chimney cap must exceed the ridge of the roof of at least 1 m. Der Schornstein muss keine Hindernisse innerhalb 10m von Mauern, Schichten und Bäumen. Anderenfalls der Schornstein mindestens 1m über das Hindernis stellen. Der Schornstein muss den Firstträger um mindestens 1m überschreiten. La tête de cheminée ne doit pas avoir d obstacles dans les 10 m depuis les murs, nappes et arbres. Au cas contraire il faut soulever la tête de cheminée d au moins 1 m au dessus de l obstacle. La tête de cheminée doit surmonter la ligne de faîte du toit d au moins 1 m. 1 - Akse taktopp H min. α 0,5 m (1)Asse Akse taktopp colmo (2)Tetto (2) Tak Ridge axis 1 - Firstträgerachse 1 - Axe ligne de faîte 2 - Tak 2 - Roof 2 - Dach 2 - Toit Takets inklinasjon Inclination of the roof Dachneigung Inclinaison du toit ASTANDER OG PLASSERINGER A PIPEHATTENE UNI 1068/98 CHIMNEY CAPS - DISTANCES AND POSITIONING UNI 1068/98 SCHORNSTEINE ABSTÄNDE UND STELLUNG UNI 1068/98 TETES DE CHEMINEE ET POSITIONNEMENT UNI 1068/98 Avstand mellom toppen av taket og pipen Distance between the roof ridge and the stack Abstand zwischen Firstträger und dem Schornstein Distance parmi la ligne de faîte et la cheminée Minimumsavstand fra skorsteinen (målt fra utløpet) Minimum height of the stack (measured from the outlet) Mindesthöhe vom Schornstein (vom Austritt gemessen) Hauteur minimale de la cheminée (mesurée depuis la sortie ) α A (m) H (m) 15 < 1,85 m 0 < 1,50 m 45 < 1,0 m 60 < 1,20 m 0,50 m over toppen av taket / above the roof ridge / vom First / outre la ligne de faîte > 1,85 m 1,00 m fra taket / from the roof / vom Dach / depuis le toit 0,50 m over toppen av taket / above the roof ridge / vom First / outre la ligne de faîte > 1,50 m 1,0 m fra taket / from the roof / vom Dach / depuis le toit 0,50 m over toppen av taket / above the roof ridge / vom First / outre la ligne de faîte > 1,0 m 2,00 m fra taket / from the roof / vom Dach / depuis le toit 0,50 m over toppen av taket / above the roof ridge / vom First / outre la ligne de faîte > 1,20 m 2,60 m fra taket / from the roof / vom Dach / depuis le toit NO

27 FLY IDRO DSA Figur 4 4 Picture 4 Abbildung cm 50 cm Figure 4 A B 5 Figur 5 1A Picture 5 Abbildung 5 Figure 5 2A NO 27

28 FLY IDRO DSA 6 Picture 6 M Figur 6 CB Abbildung 6 Figure 6 55 TERMOPRODOTTO TERMOPRODUKT 7 1 R 2 Figur 7 Picture 7 Abbildung 7 Figure NO

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 SGP Klima - SGP Warm Produsent: EdilKamin SpA Importør: SGP Varmeteknikk AS Industriveien 44 Via Mascagni 7 1337 Sandvika Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 www.edilkamin.com www.sgp.no Innhold Innledning...

Detaljer

Fulvia. Brukerveiledning. Vedovn etter DIN 18 891. ver. N-1.0

Fulvia. Brukerveiledning. Vedovn etter DIN 18 891. ver. N-1.0 Fulvia Vedovn etter DIN 18 891 Brukerveiledning ver. N-1.0 Takk for at du valgte en ovn fra LA NORDICA. Med en ovn fra LA NORDICA kan du nyte hyggen ved vedfyring og samtidig spare energi. Sikkerhet I

Detaljer

Rosa-Rosetta. Brukerveiledning. Kjøkkenkomfyr etter DIN 18 880 2-KH. Sintef godkjenning nr 045-159. ver. N-1.1. Importeres til Norge av: Side 1

Rosa-Rosetta. Brukerveiledning. Kjøkkenkomfyr etter DIN 18 880 2-KH. Sintef godkjenning nr 045-159. ver. N-1.1. Importeres til Norge av: Side 1 Rosa-Rosetta Kjøkkenkomfyr etter DIN 18 880 2-KH Sintef godkjenning nr 045-159 Brukerveiledning ver. N-1.1 Importeres til Norge av: Side 1 Takk for at du valgte en ovn fra LA NORDICA. Med en ovn fra LA

Detaljer

Stefany Svezia, Norvegia

Stefany Svezia, Norvegia Stefany Svezia, Norvegia Vedovn etter DIN 18 891 Sintef godkjenning nr 043-172 Installasjons- og brukerveiledning ver. N-1.0 Importeres til Norge av: Side 1 Takk for at du valgte en ovn fra LA NORDICA.

Detaljer

Opptenning og fyring

Opptenning og fyring Utgave 12.2010 Opptenning og fyring Bildeserie Dovre Pegasus www.dovrepeisen.no Presentasjon Velkommen til Dovre-familien! Den består av mange alternative ildsteder, og omfatter en rekke peisinnsatser

Detaljer

5 enkle trinn. - sånn tenner du opp

5 enkle trinn. - sånn tenner du opp 5 enkle trinn - sånn tenner du opp Utilstrekkelig skorsteinstrekk gir vanligvis problemer Opptenningsproblemer Røykutslag i rommet Sot på glass i ildstedet Bålet slukker Soting og røyklukt fra ildstedet

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Vedovn Norma Idro Pergamena

Vedovn Norma Idro Pergamena Vedovn Norma Idro Pergamena Norma Idro er en ny vedovn med innebygget vannkappe som er under utvikling hos fabrikken, I tillegg til å varme opp rommet den står, er den tilkoblet det vannbårne systemet

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

REFLECTION HARMONY RELAXATION

REFLECTION HARMONY RELAXATION REFLECTION HARMONY RELAXATION WIKING Volcanic 2 m. kleberstein Med omtanke for miljøet Fyring med ved er en alternativ energiform da brenning av tre er en CO 2 -nøytral prosess. Et WIKING brennkammer er

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

TERMOCUCINOTTA EVO DSA - TERMOCUCINOTTA DSA

TERMOCUCINOTTA EVO DSA - TERMOCUCINOTTA DSA INSTALLASJONS-, BRUKS- OG EDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER - NO TERMOCUCINOTTA EO DSA - TERMOCUCINOTTA DSA Testet i henhold til / : EN12815 NO FOR Å UNNGÅ SKADER PÅ APPARATET MÅ DU RESPEKTERE MAKSIMAL BRENNSTOFFMENGDE

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Peisinnsats med vannkappe 10-24 kw

Peisinnsats med vannkappe 10-24 kw Peisinnsats med vannkappe 10-24 kw Arne Bergli AS Tlf: (+47) 407 25 420 E-post: post@arnebergli.no www.arnebergli.no Org. Nr. 977 06 1415 Ved å velge en innbyggingskamin / peisinnsats kan du veldig enkelt

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Vedkjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Atmos ATMOS har alltid hatt som mål å være best når det gjelder kvalitet, funksjonsjonalitet og pris. De

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Vedkjeler. Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting. Christian Brennum

Vedkjeler. Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting. Christian Brennum Vedkjeler Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting Christian Brennum Presentasjon Fakta om ved - lagring Oppstillingsvilkår og montering Dimensjonering av anlegg

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil FDV Luft og smussutskillere 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil Dimensjoner og mål Dimensjoner (mm) Type A B C D E F G Testtrykk SS CVAD-50 50 430 300 170 25 380 680 21

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

Jäspi vedkjeler. Virkningsgrad 91 % www.kaukora.fi

Jäspi vedkjeler. Virkningsgrad 91 % www.kaukora.fi Jäspi vedkjeler Virkningsgrad 91 % www.kaukora.fi Jäspi vedkjeler (kjeler for fast brensel) Veden som brukes til vedoppvarmning er en innlandsk, billig, fornybar og miljøvennlig energikilde. Avhengig av

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA. Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013. Model 6 - Innsats

ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA. Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013. Model 6 - Innsats ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013 Model 6 - Innsats 1 INDHOLD Takk for tilliten... 3 Teknisk datablad... 4 Før montering... 5 Emballasje... 5 Første

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

Varm båt uten bruk av strøm

Varm båt uten bruk av strøm Refleks Type Varm båt uten bruk av strøm For yrkesbåter og lystbåter også seilere mange fordeler Refleks båtovner er bygget for å tåle de harde driftsforhold som sjølivet kan by på. Yrkesfiskere er tradisjonelt

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

Gassvannvarmer 11-14 liter

Gassvannvarmer 11-14 liter Gassvannvarmer 11-14 liter VANNVARMER MED GASSBRENNER Modeller for tilknytning til røykkanal Veiledning for installasjon og bruk Betegnelser for de ulike modellene: 6327170 Vera gassvannvarmer 11 liter

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BOLIG

BRANNSIKKERHET I BOLIG BRANNSIKKERHET I BOLIG Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende Feieren fører tilsyn med ildsted, røykrør, skorstein, røykvarslere, slokkemateriell, rømningsveier og oppbevaring av brannfarlig vare med mer.

Detaljer

Original instructions. Infrared heater IRCF

Original instructions. Infrared heater IRCF Original instructions Infrared heater SE...7 NO...9 GB...11 DE...13 FR...15 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 3 Technical specifications Infrared heater 3 Type Heat output (1) [W] Voltage (2) Amperage (3) Dimensions

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

KINGFIRE-PARAT. Monterings - og bruksanvisning. L x B x H: 550 x 550 x 2623mm

KINGFIRE-PARAT. Monterings - og bruksanvisning. L x B x H: 550 x 550 x 2623mm KINGFIRE-PARAT Monterings - og bruksanvisning TEKNISKE DATA PEISMODUL L x B x H: 550 x 550 x 2623mm Vekt: ca. 750 kg VARMEINNSATS Nominell varmeeffekt: 3-7 kw Virkningsgrad: > 84% Frontplate (H x B): 1301

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 2 DRIFTSSKJEMA 7 5 6 4 2 3 1 14 11 9 12 13 8 10 Fig. 1 1 FORBRENNINGSKAMMER 2 BRENNER 3 DYSE 4 MAGNETVENTIL 5 DRIVSTOFFPUMPE 6 MOTOR

Detaljer

Biobrensel - valg av brennerteknologi og kjeltyper

Biobrensel - valg av brennerteknologi og kjeltyper Biobrensel - valg av brennerteknologi og kjeltyper pellets og flis Christian Brennum Presentasjon Biokjelen valg av teknologi Gjennomgang av standard for biobrensel Kjel og brenner Pelletsbrenner for montering

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank for ettermontering

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank for ettermontering Varme fra vann Varme på mål En Akvaterm-akkumulatortank kan kombineres med de fleste varmekilder uavhengig av varmesystem. Akvaterms standardmodeller omfatter varmtvannstanker fra 00 liter til 000 liter.

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

Levert av: AS Brdr. Michaelsen Nedre rommen 3 0988 OSLO Telefon: 2279 0990 Telefaks: 2279 0999 E-post: bm@bmpro.no Hjemmeside: www.bmpro.

Levert av: AS Brdr. Michaelsen Nedre rommen 3 0988 OSLO Telefon: 2279 0990 Telefaks: 2279 0999 E-post: bm@bmpro.no Hjemmeside: www.bmpro. Installasjons- og Brukerveiledning PEISOVN EN 13240 Skilt: Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse...2 2. Generell informasjon sikkerhet...2 3. Data for å kalkulere dimensjoner på røykrør og skorstein: (se

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Biobrensel et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Om Enova Enova SF er etablert for å ta initiativ til og fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i

Detaljer

Brukermanual for gassdetektor

Brukermanual for gassdetektor Brukermanual for gassdetektor For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Gassalarm 230 volt MODELL: PXB-G100AC El nummer 6230208 FUNKSJONER Gassalarm for brennbar gass for 230VAC Semikonduktor

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

Trygg med varsel i båt

Trygg med varsel i båt Trygg med varsel i båt 1.juli 2013 Brannvesenet Sør- Rogaland IKS anbefaler gassvarsler, CO-varsler og røykvarsler i båt med overnattingsmuligheter. Med dette om bord går du en trygg sommer i møte, enten

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Jäspi pelletskjeler. www.kaukora.fi

Jäspi pelletskjeler. www.kaukora.fi Jäspi pelletskjeler www.kaukora.fi Jäspi pelletskjeler Til pelletsoppvarmning brukes pellets som er fornybar biobrensel og dette fremstilles med tre, f.eks. sagflis eller spon, som råvare. Treet blir presset

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

uten pipe Peis Du trenger ikke pipe for å nyte stemningen og kosen med åpen ild og levende flammer. Biopeis er et skorsteinsfritt ildsted som

uten pipe Peis Du trenger ikke pipe for å nyte stemningen og kosen med åpen ild og levende flammer. Biopeis er et skorsteinsfritt ildsted som Peis uten pipe VAKRE KURVER: «Prometheus PG» er i svart og grått børstet stål. Vekt 14 kg, 20 cm bred, 80 cm høy og 17,5 cm dyp, kr 12900. Du trenger ikke pipe for å nyte stemningen og kosen med åpen ild

Detaljer

TermoRossella Plus DSA TermoNicoletta DSA TermoRossella Plus stekeovn DSA TermoNicoletta stekeovn DSA

TermoRossella Plus DSA TermoNicoletta DSA TermoRossella Plus stekeovn DSA TermoNicoletta stekeovn DSA INSTALLASJONS-, BRUKS- OG EDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER - NO TermoRossella Plus DSA TermoNicoletta DSA TermoRossella Plus stekeovn DSA TermoNicoletta stekeovn DSA Testet i henhold til EN 13240.! NO FOR Å UNNGÅ

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Sikkerhetsventil Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet

Sikkerhetsventil Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet Leser, Utgave produktkatalog Pneumatisk 1, 2009-12-07 tilsatsbelastet Sidhuvud1 produktkatalog Sikkerhetsventil produktkatalog produktkatalog Prinsippskisse for tilsatsbelastet sikkerhetsventil Eksempler

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet!

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Februar 2009 Før du begynner: PLANLEGG Søknad om oppstilling skal ifølge Plan og Bygningslovens

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer