Installasjons- og driftsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjons- og driftsanvisning"

Transkript

1 O Insallasjons- og drifsanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE Höganäs Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

2 Forord Takk for a du har kjøp en bassengvarmepumpe fra Gullberg & Jansson AB. Vi håper a den kommer il å oppfylle dine forvenninger og gi deg mange års energieffekiv oppvarming. I denne insallasjons- og drifsanvisningen kan du lese hvordan insallasjon, drif, service, eersyn og vedlikehold skal uføres, slik a al fungerer korrek. De er derfor vikig a manualen leses nøye innen sar av eller service på enheen. Gullberg & Jansson kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppsår på grunn av feilakig insallasjon, feilakig feilsøking eller feilakig vedlikehold. Vennlig hilsen, Gullberg & Jansson AB FOR DI EGE HUKOMMESES SKYD Fyll inn opplysningene nedenfor. De kan være gode å ha for hånden dersom noe skulle skje Produk: Insallaør: Telefon: Serienummer: Insallasjonsdao:! Insallasjonsbevise for regisrering hos Gullberg & Jansson AB som følger med skal fylles u i forbindelse med insallasjonen. De er vikig a du fyller u dee og poser de snares! De as forbehold om evenuelle rykkfeil og konsruksjonsendringer. Feilolking, evenuelle åpenbare rykkfeil og konsekvenser som følge av disse kan ikke Gullberg & Jansson AB holdes ansvarlig for.

3 Innholdsforegnelse Generell informasjon Produkbeskrivelse 4 Funksjonsprinsipp 4 Medfølgende deler og ilbehør 5 Vikig informasjon 5 Transpor og lagring 5 Insallasjon 5 Bruk og drif 5 Vedlikeholdsruiner 5 Service og suppor 5 Øvrig 5 Sjekklise, insallasjon 6 Vilkår for garanien 6 Sikkerhesbesemmelser 6 Insallasjon Prinsippskisse 7 Plassering av enheen 7 Oppseing 7 Avsand il bassenge 8 Borledning av kondensvann 8 Rørilkobling 8 Bypasskobling 8 Elekrisk insallasjon 8 Oppsar av enheen 8-9 Vedlikehold, service og feilsøking Vinerdrenering 13 Vedlikehold 13 Feilsøking 13 Feilkodeabell 13 Feilsøkingsskjema 14 Teknisk beskrivelse Koblingsforklaring PC El-skjema 16 Enfaseilkobling 16 Trefaseilkobling 17 V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P 18 Komponenplassering 18 Tekniske daa 19 Mål og ilkoblinger 19 H15/H20/H30/H30-3P/H60 20 Komponenplassering 20 Tekniske daa 21 Mål og ilkoblinger Bruk og drif Beskrivelse av ED-konrollen 10 Hvordan du endrer drifsparameerne 10 Hvordan du velger drifsmodus 11 Konroller giververdier 11 Innsilling av klokke 12 Timer-innsilling og akivering 12 Deakivering av imer 12

4 1 Generell informasjon I dee kapile finner du grunnleggende informasjon om de bassengvarmepumper som omfaes av foreliggende insallasjonsog drifsanvisning. Her finner du også annen vikig informasjon og vilkår for garani og sikkerhesbesemmelser. Dee kapile henvender seg både il brukere og insallaører. Produkbeskrivelse ModelleneV15/V20/V30/V30-3P/V60-3P sam H15/H20/ H30/H30-3P/H40/H60 er en serie spesiel konsruere luf/ vannvarmepumper beregne for energieffekiv oppvarming av svømmebassenger eller spa. Modellene er uvikle og designe for nordisk klima av Gullberg & Jansson AB. Varmepumpene er konsruer for å arbeide med god virkningsgrad og lav lydnivå. Samlige modeller har: Tianvarmevekslere som mosår klor- og salvann Miljøvennlig og effekiv kjølemedium (R410a)* Rusfri kabine Digial ED-konroll med imer Dynamisk avrimingsfunksjon for forlenge poolsesong Gjennomsrømningsvak og unioner for ilkobling gir sikker drif og enkel insallasjon * H60 har kjølemedium R407c Funksjonsprinsipp Bassengvarmepumper brukes førs og frems for oppvarming men kan også brukes il kjøling. Modellene syres via gjennomsrømningsvak og for a de skal fungere må bassenges sirkulasjonspumpe være i gang. Bassengvarmepumper arbeider mes energieffekiv med små forskjeller i emperaur mellom inn- og uløp. Anbefalingen er 1-2 graders forskjell mellom inn- og uløp. Vanngjennomsrømningen reguleres via en bypass-kobling. es mer om bypass-kobling i avsni 2 - Insallasjon. Samlige modeller er uvikle for å garanere god virkningsgrad i nordisk klima. De er imidlerid vikig å være oppmerksom på a virkningsgraden er avhengig av områdes ueemperaur og emperauren på bassengvanne. Varmepumpen kan derfor oppleves med ulik effekivie under forskjellige deler av åre, avhengig av yre foruseninger. Ved sesongsar, når vanne i bassenge er kald, må varmepumpen arbeide koninuerlig over lengre id, for a rikig emperaur i bassenge skal oppnås. år bassengvanne har nådd ønske emperaur sanser varmepumpen auomaisk og sarer igjen ved behov. De er allid økonomisk å dekke over bassenge når de ikke brukes, spesiel naeid. Ca % av varmen forsvinner fra bassenges vannoverflae. En overdekking reduserer også varmepumpens drifsid. Gullberg & Janssons varmepumpe må allid bli insaller uendørs, fordi den hener sin energi fra den omgivende uelufen. Den må være god veniler og ikke ildekkes, eller på annen måe skjermes, slik a lufsirkulasjonen hindres. Sirkulasjon av lufen mellom innsuging og ublåsing gir dårligere virkningsgrad. Unngå insallasjon nær vegger mo f.eks. soverom o.l. Fros eller is kan dannes på varmepumpens fordamper. Dee er hel normal. En auomaisk avrimingssyklus vil sare, for å smele bor isen. Eer avrimingssyklusen sarer varmepumpen si normale program og forseer å varme opp bassenge. Modellene er førs og frems beregne på oppvarming av bassenger i perioden mai-sepember, noe som kan anses å være en normal bassengsesong. Bassengvarmepumpers normale arbeidsområde er mellom 5 og 40 C ueemperaur sam mellom 15 og 40 C vannemperaur. De er mulig å bruke modellene i en uvide sesong, da varmepumpen forseer å gå selv ved lave ueemperaurer. De er imidlerid vikig å være oppmerksom på a en jusering av de fabrikkinnsile avrimingsparameerne og monering av en varmesløyfe kan være nødvendig, sam a den virkelige ueffeken synker med en lavere ueemperaur. De er vikig å være oppmerksom på er også a varmevekslere som har frys i sykker ikke omfaes av garanien. Besluning om vinerdrif er slubrukerens ansvar. Klorinaor POO Sandfiler Sirkulasjonspumpe Prinsippskisse for insallasjon av H-, respekive V-serien 4

5 Generell informasjon Medfølgende deler og ilbehør 1. Hovedenhe 2. Insallasjonsilbehør Insallasjonsanvisning Unionskoblinger Dempende gummiklosser Vinerildekking! Insallasjonsmaeriell finnes som separa pakke inne i maskinen. Fjern serviceluken ved insallasjon og a u den separae pakken. Observer a rør il insallasjonen og bypasskobling anskaffes av bassengmonøren. Vikig informasjon Transpor og lagring Alle modeller skal ransporeres sående. Grunnen er a opphenge inne i kompressoren kan bli skade dersom enheen legges ned. Dersom varmepumpen holdes på skrå ved insallasjon eller ømming, bør de skje forsikig og på så kor id som mulig. Bruk originalemballasjen, for å redusere risikoen for ransporskader. Fjern emballasjen og konroller a varmepumpen ikke er bli skade under ransporen før monering. Meld fra om evenuelle ransporskader il spediøren. Insallasjon Bassengvarmepumpen skal insalleres av en kvalifiser insallaør og plasseres uendørs. Enheen skal så sabil, oppre og opphøyd fra bakkenivå. Sørg for sabil og plan underlag, f.eks. beongheller, beongfundamen, ecablokker eller lignende. Ved plassering skal de as hensyn il lydens ubredelse fra uedelen. Enheen skal plasseres slik a lyden fra kompressor og vife forsyrrer omgivelsene så lie som mulig. Ved avriming og drif kan de forekomme sørre mengder smele- og kondensvann. Derfor er de vikig å sørge for god drenering og avrenning fra uedelen. Enheene skal så fri, slik a lufen ikke hindres i å passere fordamperen. Unngå plassering som fører il rundgang av kaldluf, da dee reduserer varmepumpens effek. Bruk og drif Parameerne i displaye er fabrikkinnsile og behøver normal ikke juseres. Temperauren er innsil på 27 C. Dersom du vil øke emperauren, må du konrollere a ønsker om høyere emperaur ikke srider mo evenuelle garanier på bassenganlegge. Vedlikeholdsruiner De er vikig å drenere bassengvarmepumpen for vann før vineren seer inn. Maerialgaranien omfaer ikke frosskader pga. mangelfull vedlikehold. Ved vinerdrenering kan også varmeveksleren spyles gjennom, for å fjerne evenuelle gjenliggende avleiringer. es mer om drenering i avsni 4 Vedlikehold, service og feilsøking. Konroller regelmessig a innsugsgiere ikke blokkeres av løv, snø eller anne. Videre skal de konrolleres a ikke for mye fros eller is bygger seg opp under enheen når være er kald. Ved behov kan yerdeksele rengjøres med en fukig klu. Uvis forsikighe slik a enheen ikke ripes. For maksimal overflaebesandighe anbefaler vi a flaen behandles med polish mins én gang per år. Service og suppor Bassengvarmepumpene er konsruer for pålielig drif og lang leveid. Dersom de oppsår en feil, må du allid a konak med den insallaøren som har ufør insallasjonen. Dersom insallaøren i sin ur mener a de dreier seg om en maerial- eller fabrikasjonsfeil, ar hun/han konak med oss for konroll og ubedring av skaden. Angi allid produkes serienummer. ummere finner du på merkeskile under ED-displaye. En grunnleggende guide for feilsøking finnes gjengi i avsni 4 Vedlikehold, service og feilsøking. Øvrig Enheen må kun repareres av en kvalifiser insallaør eller på e godkjen verksed. Ved reparasjoner skal de kun brukes originale reservedeler. De er mulig å kombinere solfanger og varmepumpe, men a konak med forhandleren eller Gullberg & Jansson AB ved spørsmål om insallasjonen. De er vikig ikke å koble varm solfangervann direke il bassengvarmepumpen. Dersom solfangervanne blir for varm er risikoen for å ødelegge varmepumpen sor. Insallasjonsbevise for regisrering hos Gullberg & Jansson AB som følger med skal fylles u i forbindelse med insallasjonen. De er vikig a du fyller u dee og poser de snares! 5

6 Generell informasjon Sjekklise, insallasjon Følgende sjekklise gir en generell beskrivelse av hvordan insallasjonen foreas. Plasser varmepumpen på e solid og horisonal underlag. Sørg for god drenering og ilsrekkelig innak av luf. Åpne serviceluken og a fram insallasjonssee som følger med. Konroller a samlige deler som inngår er med. Moner varmepumpen med bypass i serie eer sandfilere. Vær nøyakig slik a inn- og uløp moneres rikig. Koble il srømmen. Se i drif. Vær nøye med å sørge for ilsrekkelig sirkulasjon før igangkjøring. user bassengvarmepumpens gjennomsrømning il korrek nivå. Konroller innsillingene via displaye. Vilkår for garanien Sysemes inngående deler skal ransporeres, lagres, insalleres og brukes i henhold il de som sår skreve i manualen. Reparasjon skal foreas av godkjen insallaør. De må kun brukes originaldeler ved reparasjoner. Dersom vilkårene ovenfor blir overråd vil garanien ikke lenger gjelde. Sikkerhesbesemmelser Følgende sikkerhesbesemmelser er spesiel vikig å være oppmerksom på ved håndering, insallasjon og bruk av varmepumpen: Inngrep i produkes kjølesysem må kun uføres av godkjen kjøleekniker. Koble allid fra srømmen før inngrep i syseme. es mer om insallasjonen i avsni 2. 6

7 700mm 2 Insallasjon I dee kapile finner du en uførlig beskrivelse av insallasjonen. Dee kapile henvender seg førs og frems il insallaører, men kan med fordel også leses av slubruker, for øk forsåelse av syseme. Prinsippskisse Klorinaor POO Sandfiler Sirkulasjonspumpe Se eikeene på enheen før ilkobling av inn- og uløp. Plassering av enheen Bassengvarmepumpen vil fungere uen problemer under følgende foruseninger: Tilsrekkelig lufilførsel Tilsrekkelig vannsirkulasjon Korrek elekrisk insallasjon Bassengvarmepumpen kan i prinsipp plasseres hvor som hels uendørs. Men plasser den ikke inneklem med reduser mulighe for innsugnings- og ublåsningsluf, se skissene nedenfor. Overbygg i form av ak er ikke nødvendig. Dersom du likevel vil bygge inn varmepumpen, må du passe på a ublåsningslufen har uhindre adgang il de fri! Dee gjelder spesiel de verikale modellene. Se illusrasjonen nedenfor for verikal og horisonal vifemodell. Oppseing Bassengvarmepumpen skal plasseres på e fas, horisonal underlag og bør ikke silles innil, eller moneres med holdere på uegnede vegger av le konsruksjon. Den skal plasseres slik a lyden fra kompressor og vife forsyrrer omgivelsene så lie som mulig. Enheen skal så sabil, oppre og opphøyd fra bakkenivå. Sørg for sabil og plan underlag, f.eks. beongheller, beongfundamen, eca-blokker eller lignende. Ved avriming og drif kan de forekomme sørre mengder smele- og kondensvann. Derfor er de vikig å sørge for god drenering og avrenning fra uedelen. Under drif kan de dannes opp il 10 lier kondensvann per ime. Enheen skal plasseres slik a lufilførselen il fordamperbaerie er ilsrekkelig. Ellers er de fare for reduser effek og virkningsgrad mm 800 mm 500 mm 700mm 500mm ufinnak 300mm Air inake Plassering av verikal modell 2500mm Plassering av horisonal modell 7

8 Insallasjon Avsand il bassenge ormal insalleres bassengvarmepumper i ilknyning il bassenges renseanlegg, for å minimere rørdragning. Om rørene isoleres blir varmeape minimal, dersom oal rørlengde ikke oversiger 30 m (bassengvann ur og reur). E omrenlig anslag av varmeape per 30 meer oal rørlengde er 0,6 kw per ime for hver 5 graders emperaurforskjell mellom bassengvanne og lufen som omgir rørene. Dee ilsvarer en øk kjøreid av varmepumpen med 3-5 %. Borledning av kondensvann I fordamperen kjøles uendørslufen ned med ca C. Vanndamp vil da kondenseres på lamellene il fordamperbaerie. Dersom luffukigheen er høy, kan de bli askillige lier vann per ime. Derfor finnes de flere dreneringshull i bunnplaen, slik a vanne skal kunne avledes. De er vikig å plassere enheen slik a kondensvanne kan avledes på en ilfredssillende måe.! Forveksle ikke kondensvanne med vannlekkasje. Rørilkobling Bassengvarmepumpen ilkobles bassenges sirkulasjonssysem ved hjelp av medfølgende 50 mm unioner. Skruilkoblingene il varmeveksleren skal dras il for hånd. De må moneres en bypass-kobling, for å kunne sille inn korrek delgjennomsrømning il bassengvarmepumpen, sam for å gjøre service leere. Bypass-kobling Vi anbefaler a en bypass-kobling moneres il samlige insallasjoner, for å kunne sille inn korrek delgjennomsrømning på bassengvarmepumpen. Rikig delgjennomsrømning beyr balanser drif og reduser sliasje på varmepumpens dyrese del, varmeveksleren. Innregulering av bypass Korrek innregulering av bypass kan foreas på ulike måer. En av de enklere måene kan man sammenfae i henhold il følgende: 1. a alle veniler være åpne. 2. Konroller inn- og uløpsemperaurene, parameere A og b på displaye. Se avsni Dersom forskjellen ligger over 2 grader senges gradvis bypass-venilen innil forskjellen ligger mellom 1 og 2 grader. Dersom displaye viser EE3, beyr de a gjennomsrømningen i syseme er for lav. Da må bypassvenilen lukkes noe mer, for å øke bassengvarmepumpens gjennomsrømning. Åpne førs alle veniler for enklere å innregulere bypass. Elekrisk insallasjon Elekrisk ilkobling foreas i bassengvarmepumpens koblingsboks som finnes bak fronpanele. En arbeidsbryer (med eller uen sikring) skal være ilkoble og plasser synlig ved enheen. Arbeidsbryeren beskyer mo uilsike sar ved f.eks. service på enheen. Selv om varmeveksleren er elekrisk isoler fra resen av syseme og bassengvanne er separer fra den elekriske delen, må enheen kobles il jord for å oppnå fullsendig korsluningsvern. På rekkeklemmen finnes yerligere ilkoblinger, 1 og 2. Disse kan brukes dersom man ønsker å koble il en separa sirkulasjonspumpe il bassengvarmepumpen. Se el-skjemae i avsni 5 for mer dealjer informasjon om den elekriske ilkoblingen.! Ved ilkobling av refasemaskiner må fasene være koble il i rikig rekkefølge, ellers sarer ikke maskinen. Sarer ikke maskinen ved førse gangs innkobling, må o av fasene kobles om og da vil maskinen sare. Oppsar av enheen Bypass-venil For å kunne varme opp basseng- eller spavanne må bassenges sirkulasjonspumpe sares og vanne må sirkulere gjennom varmeveksleren. Følgende prosedyre bør anvendes ved oppsar av bassengvarmepumpen for førse gang: 1. Sar bassenges sirkulasjonspumpe. Konroller a de ikke forekommer lekkasje og a de er gjennomsrømning il og fra bassenge. 2. Slå på maespenningen og konroller drifsinnsillingene via displaye. 3. Trykk O/OFF på displaye og enheen skal sare eer noen sekunder. 8

9 Insallasjon 4. Eer noen minuer, konroller a ublåsningslufen er kaldere enn ueemperauren (5-10 ºC). 5. Sopp bassenges sirkulasjonspumpe og konroller a bassengvarmepumpen sopper auomaisk. 6. a syseme gå døgne rund il ønske emperaur er oppnådd. Bassengvarmepumpen slår seg førs av når den har oversege ønske emperauren med 1 grad. Bassengvarmepumpen sarer igjen på ny når emperauren i bassenge undersiger ønske emperaur med 1 grad. Gjennomsrømningsvak: Bassengvarmepumpen er usyr med en gjennomsrømningsvak, som hindrer sar ved uilsrekkelig vanngjennomsrømning. Tidsforsinkelse: Kompressoren sarer eer en idsforsinkelse på ca. 1 minu for å hindre gjenae oppsarer og kompressorsliasje. Selv e kor srømbrudd akiverer sarforsinkelsen på 1 minu. 9

10 3 Use and operaion Descripion of ED conrols A descripion of he ED display is given below. All parameers are se a he facory and do no need o be adjused before sar up. During operaions, press o check he curren saus of he uni. Here he se parameers; incoming waer / ougoing waer / evaporaor / ambien emperaure, can be checked. If no buons are pressed! oe ha he uni mus be in sandby mode in order o change any parameers. wihin 5 seconds he ED display shows he incoming waer emperaure. When he uni is in sandby mode, i shows he curren ime. How o change operaing parameers 1. Pu he uni o sandby mode by pressing he O/OFFbuon. The clock is shown. 2. Selec a parameer beween 0-9 by pressing he arrows. 3. Press in MODE while a he same ime pressing O/OFF. 4. When he parameer value flashes he seing can be made by pressing he arrows. 5. Afer 5 seconds he clock is shown and he seing is acceped. 6. Check he seing by using he arrows. 7. Sar he uni again by pressing O/OFF. Press o check and adjus he operaing parameers Press o se he ime TIMER O Press TIMER O o se he ime for sarup Press o se he ime for shudown Press MODE o change he operaing mode Press O/OFF o sar/sop he hea pump TIMER O Parameer 0: Required pool emp. in cooling mode. (8-28 C) TIMER O TIMER O TIMER O Parameer 1: Required pool emp. in heaing mode. (15-40 C) Parameer 2: Time beween defrosing. (30-90 min) Parameer 3: Sar emperaure for defrosing. (-30-0 C) TIMER O TIMER O TIMER O Parameer 4: Sop emperaure for defrosing. (0-30 C) Parameer 5: Maximal defrosing ime (0-15 min) 10 Parameer 6: Quaniy sysem. OTE! o o be changed!

11 Use and operaion TIMER O TIMER O TIMER O Parameer 7: Auomaic resar on power failure. (0 = o / 1 = Yes) Parameer 8: (0 = Cooling mode / 1 = Heaing mode or cooling mode / 2 = o used / 3 = Heaing mode) Parameer 9: Exernal pump. (0 = Always running / 1 = Running a he same ime as he compressor) How you selec he operaing mode 1. Press O/OFF o sar he hea pump. The display shows he inle emp. and he operaing mode during normal operaions. 2. If parameer 8 is se o 1 i is possible o swich beween cooling and heaing modes by pressing MODE. TIMER O Operaing mode se o heaing TIMER O Operaing mode se o cooling Explanaion of sensor values TIMER O TIMER O TIMER O Inle emperaure Oule emperaure Temperaure of he evaporaor coil TIMER O TIMER O Discharge emperaure Ambien air emperaure 11

12 Use and operaion Seing he ime 1. Press. Curren ime is shown in he display. 2. Press. The hours will sar blinking, and can be adjused wih he arrows. 3. Press again. The minues will sar blinking, and can be adjused wih he arrows. 4. Press again o se he ime. TIMER O Seing he ime Timer seing and acivaion The hea pump can be sared and shudown using a imer. The ED above he buon indicaes an acive imer. To se he sar imer follow he insrucions below: 1. Press TIMER O. Curren imer seing is shown in he display. 2. Press TIMER O again. The hours will sar blinking and can be changed by using he arrows. 3. Press TIMER O again. The minues will sar blinking and can be changed using he arrows. 4. Press TIMER O again o se he imer. To se he sop imer follow he insrucions below: 5. Press. Curren imer seing is shown in he display. 6. Press again. The hours will sar blinking and can be changed by using he arrows. 7. Press again. The minues will sar blinking and can be changed using he arrows. 8. Press again o se he imer. TIMER O Seing he sar imer Deacivaion of he imers 1. Press TIMER O/OFF. 2. Press. The ED above he imer buon shouldn be li and he imer is now deacivaed. TIMER O Seing he shudown imer 12

13 13

14 4 Vedlikehold, service og feilsøking Vinerdrenering De er mege vikig å huske på å drenere maskinen før vineroppbevaringen! Garanien gjelder ikke ianvarmeveksler som har frys i sykker! Drenering foreas enkel ved a røransluningen il inn- og uløpsrørene løsnes og skrus av. Konroller dereer a al vanne har ren u. I forbindelse med vinerdrenering er de en god idé å rengjøre varmeveksleren.! Ved den minse usikkerhe om vinerdrenering, konak din forhandler! Varmeveksler som har gå i sykker på grunn av manglende vinerdrenering omfaes ikke av garanien! Vedlikehold Rens basseng-/spafiler regelmessig for å oppreholde ilsrekkelig sirkulasjon. Konroller regelmessig a område omkring enheen har bra avrenning og venilasjon. Rengjøring av varmeveksleren gir god funksjon og energibesparelse. Dee gjøres enkles i forbindelse med vinerdreneringen. Spyl gjennom varmeveksleren med f.eks. en hageslange og øm grundig u. På denne måen reduseres risikoen for a de blir liggende igjen Feilkodeabell 14 kloravleiringer. Konroller srømilførselen og kabelilkoblingene regelmessig. Skulle enheen fungere på en unormal måe, seng den og konak insallaør. Sørg allid for a fordamperbaerie er hel og ren. Rengjør gjerne med kos og søvsuger. Obs! Bruk ikke høyrykksspyler. Regelmessig vedlikehold er en garani for maksimal virkningsgrad. Ved behov kan yerdeksele rengjøres med en fukig klu. Uvis forsikighe slik a enheen ikke får riper. For maksimal overflaebesandighe anbefaler vi a flaen behandles med polish mins en gang per år. Drener og dekk il før vineren seer inn! Feilsøking Dersom de oppsår en feil, må du allid a konak med den insallaøren har ufør insallasjonen. Dersom insallaøren i sin ur mener a de dreier seg om en maerial- eller fabrikasjonsfeil, vil vi bli konake for konroll og ubedring av skaden. Angi allid produkes serienummer. Vanlige spørsmål med svar finns også med i vedleggene. es allid gjennom dee før du konaker forhandleren. Ved feilmeldinger kan man forsøke å sare anlegge på ny ved å slå av og på arbeidsbryeren. Dersom dee ikke hjelper, kan man forsøke å løse probleme i henhold il abellen nedenfor og dereer sare syseme på ny. Drifsforsyrrelse Feilmelding Årsak Tilak Giverfeil innløp PP1 Giveren er ikke ilkoble, eller de er kabelbrudd eller korsluning Konroller eller skif giver Giverfeil uløp PP2 Giveren er ikke ilkoble, eller de er kabelbrudd eller korsluning Konroller eller skif giver Giverfeil fordamper PP3 Giveren er ikke ilkoble, eller de er kabelbrudd eller korsluning Konroller eller skif giver Giverfeil hegass PP4 Giveren er ikke ilkoble, eller de er kabelbrudd eller korsluning Konroller eller skif giver Giverfeil uendørs PP5 Giveren er ikke ilkoble, eller de er kabelbrudd eller korsluning Konroller eller skif giver Høyrykkspressosa EE1 Gassrykk for høy Sar enheen på ny. Dersom feilen vedvarer, konak insallaør avrykkspressosa EE2 Gassrykk for lav Sar enheen på ny. Dersom feilen vedvarer, konak insallaør Gjennomsrømningsvak For høy emperaurforskjell mellom innløp og uløp Anifrysebeskyelse EE3 PP6 PP7 av gjennomsrømning eller ikke vann i syseme Uilsrekkelig vanngjennomsrømning, 12 C forskjell mellom innløp og uløp Innløp under 4 C og ueluf 0 C eller kaldere Kommunikasjonsfeil EE8 Ingen forbindelse med syreenhe Konroller vanngjennomsrømning og juser evenuell bypass Konroller vanngjennomsrømning Auomaisk varmemodus Konroller ilkobling mellom syreenhe og display

15 Vedlikehold, service og feilsøking Feilsøkingsskjema Drifsforsyrrelse Årsak Tilak 1. Trykk på O/OFF-knappen. 1. Varmepumpen sår i sandby. Innsil vannemperaur blir ikke oppnådd. 2. Varmepumpen sår i kjølemodus. 3. Varmepumpen er for lien for bassenge. 4. Ueemperauren er for lav. 5. Bassenges isolasjon er ikke ilsrekkelig. 6. Hegassemperauren er for lav. 2. Endre drifsmodus il Heaing modus ifølge avsni Sørre varmepumpe er nødvendig. 4. Sesongen er over. Sørre varmepumpe er nødvendig. 5. Overdekning kreves. 6. Hegassgiveren, parameer d, bør vise over 45 C. Varmepumpen er i sykker igjen. Gjennomsrømningsvaken alarmerer EE3. 1. Vannemperauren lavere enn 15 C. 2. Uvanlig høy luffukighe. 3. Ueemperauren lavere enn 5 C. 1. Gjennomsrømningen er for lav. 1. Sill om parameere for avriming il høyere soppemperaur og/eller lavere avrimingsid. Ved behov kjør i kjølemodus for å smele isen. Se avsni 3 1. Konroller a renseanlegge er i gang. 2. Konroller sandfilere spyl gjennom i mosa rening ved behov. 3. Konroller bypass-innsillingen. 15

16 5 Teknisk beskrivelse Koblingsforklaring PC1000 OUT3 OUT4 OUT5 AC- 3 4 OUT1 3 4 OUT2 PC1000 C19 C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD C6 DI06 GD GD AI06 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD AI01 r. Beegnelse Beskrivelse 1 OUT1 Syresignal il kompressorrelé (230 VAC) 2 OUT2 Syresignal il sirkulasjonspumpe (230 VAC) 3 OUT3 Syresignal il fireveisvenil (230 VAC) 4 OUT4 Syresignal il vifemoor (230 VAC) 5 OUT5 Syresignal - ikke i bruk (230 VAC) 6 AC- øyralleder (230 VAC) 7 C1/C2 Maespenning (12 VAC) 8 ET/GD/12V Displaykonroller 9 DI01/GD Eksern On/Off-bryer (digial inngang) 10 DI02/GD Gjennomsrømningsvak (digial inngang) 11 DI03/GD avrykkspressosasignal (digial inngang) 12 DI04/GD Høyrykkspressosasignal (digial inngang) 13 DI05/GD Modus inpu (digial inngang) 14 DI06/GD Sensorinngang - brukes ikke (digial inngang) 15 AI01/GD Sensorinngang - brukes ikke (analog inngang) 16 AI02/GD Inngående vannemperaur (analog inngang) 17 AI03/GD Ugående vannemperaur (analog inngang) 18 AI04/GD Fordamperbaeries emperaur (analog inngang) 19 AI05/GD Ueemperaur (analog inngang) 20 AI06/GD Sensorinngang - brukes ikke (analog inngang) 16

17 Enfaseilkobling 17 El-skjema Teknisk beskrivelse FM C2 BK BU RED RED BU P K1 4V COMP RED BK WHT CR CC CS CR CC CS KM1 C1 CC KM1 CH KM1 FS HP P TC 4V BU Y/G BR FS FS P P HP HP RED P 2 2 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 AC C19 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD PC1000 K1 GD AI06 DI06 GD C6 H IT IT OT OT AT AT CT CT AI01 ET ET Conroller 4V 50K V15/20/30/40 H15/20/30 AT COMP CT FM IT KM1 P OT TC FS 4V ET HP Uegiver Kompressor Fordampningsgiver Vifemoor Innløpsgiver Kompressorkonakor avrykkspressosa Uløpsgiver Transformaor Gjennomsrømningsvak Fireveisvenil Hegassgiver Høyrykkspressosa H ED-indikaor TO POWER SUPPY 230 VAC / 50 Hz P2 COM P10 O Sof sar R C OY FOR V20/30/40 H20/30 OY FOR V15 H15 230V 12V CH Kompressorvarmer P K1 P H60 CC COMP CS CR CS C1 KM1 2 RED BU WHT RED BK P TC P P 2 2 OUT3 OUT4 OUT5 AC C19 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD PC1000 GD AI06 DI06 GD C6 H IT IT OT OT AT AT CT CT AI01 FS 4V 4V OUT1 OUT2 FS FS CR CC CC 4V CH KM K4 FM1 C3 BU RED K4 FM2 C4 BU RED BK F F F HP HP HP K4 BU BR Y/G K4 KM-6 START CO COMP-R COMP-R Sof sar KM1 CR CR CR CR C2 ST ST 1 50K ET ET Conroller K1 1 CR AT COMP CT FM IT KM1 P OT TC 4V FS ET HP Uegiver Kompressor Fordampningsgiver Vifemoor Innløpsgiver Kompressorkonakor avrykkspressosa Uløpsgiver Transformaor Fireveisvenil Gjennomsrømningsvak Hegassgiver Høyrykkspressosa H ED-indikaor TO POWER SUPPY 230 VAC / 50 Hz 230V 12V

18 Teknisk beskrivelse Trefaseilkobling RED BK WHT BU TO POWER SUPPY 400 VAC / 50 Hz KM2 2 3 P1 P2 P3 2 3 KM1 2 3 U1 V1 W1 RED BK WHT BK U V W 3 COMP1 C2 FM ORG AT Uegiver COMP Kompressor CH Kompressorvarmer CT Fordampningsgiver ET Hegassgiver FM Vifemoor FS Gjennomsrømningsvak HP Høyrykkspressosa H ED-indikaor IT Innløpsgiver KM1 Kompressorkonakor KM2 Pumpekonakor P avrykkspressosa OT Uløpsgiver PM Fasefølgevak 4V Fireveisvenil TC Transformaor BU KM1 CH WHT V 4V V30-3P/V60-3P H30-3P 4V 01 ORG OUT3 OUT4 OUT5 AC- 230V TC 12V BR 7 8 BU Y/G K1 KM1 3 4 OUT1 FS FS P FS K2 3 4 OUT2 PC1000 P HP HP P KM2 HP C19 1 C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD Conroller (A) 14PM 2(B) 12 3(C) H C6 DI06 GD 3 2 GD AI06 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD AI01 AT AT CT CT OT OT IT IT ET ET 50K 18

19 Teknisk beskrivelse V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P Komponenplassering Komponenplassering 1 Beskyelsesgier 2 Fordamperbaeri 3 Varmeveksler 4 Kompressor 5 Fireveisvenil 6 Plaekabine - opp 7 Vifemoor 8 Plaekabine - høyre 9 Beskyelsesplae 10 Elekronikkboks 11 Transformaor 12 Elekronikkboks - chassis 13 Elekronikkboks - deksel 14 Plaekabine - forside 15 Koblingsplin 16 Koblingsplin 17 Syreenhe 18 Konakor 19 Vifemoorkondensaor 20 Kompressorkondensaor 21 PVC-kors 22 PVC-plae (80 x 80 mm) 23 Plaekabine - chassis 24 Gjennomsrømningsvak 25 PVC-albue 26 Plaekabine - vensre 27 ED-display 19

20 Tekniske daa Teknisk beskrivelse Modell V15 V20 V30 V30-3P V40 V60-3P Varmeeffek 1 kw Inneffek kw Oppvarmingskapasie 2 m Drifsspenning 230 VAC 1-fase 50 Hz 400 VAC 230 VAC 400 VAC Drifssrøm A Sikringssørrelse A Kompressor Roasjonskompressor Scrollkompressor Kjølemediemengde (R410a) kg Vifeforbruk W ominell lufgjennomsrømning m 3 /h ydnivå (1 m) db(a) Vannilkobling mm 50 mm ominell vanngjennomsrømning m 3 /h Trykkfall ved nominell bar gjennomsrømning Pressosabryeverdi HP bar 44 (senger igjen ved 32 bar) Pressosabryeverdi P bar 0,2 (senger igjen ved 1,5 bar) Høyde mm Bredde mm Dybde mm Vek kg Varmeeffek mål ved 24 C / 19 C uendørsemperaur, DB / WB (Dry bulb / We bulb). Innkommende vannemperaur 27 C. 2 Oppvarmingskapasieen må sees som reningsgivende for e isoler basseng med ildekking naeid. Modellene er førs og beregne på å bli bruk i perioden mai il sepember (normal bassengsesong). Mål og ilkoblinger A B A E C D OUTET IET F G Mål Modell V15 V20/V30/V30-3P V40/V60-3P A B C D E F G 92,5 92,

Installasjons- og driftsanvisning

Installasjons- og driftsanvisning O Insallasjons- og drifsanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Detaljer

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Ar. Nr.: 0303 00 Innholdsforegnelse 1. rmasjon om farer 2 2. Funksjonsprinsipp 2 3. onasje 3 4. Elekrisk ilkopling 3 4.1 Korsluningsvern 3 4.2

Detaljer

Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30. Rev. 2015.1

Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30. Rev. 2015.1 O Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30 Rev. 2015.1 Forord Takk for at du har kjøpt en bassengvarmepumpe fra Gullberg & Jansson AB. Vi håper at den kommer til å oppfylle dine forventninger

Detaljer

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kapiel 3 Formler Løsninger il oppgavene i læreoka Oppgave 301 a E 0,15 l 0,15 50 375 Den årlige energiproduksjonen er 375 kwh. E 0,15 l 0,15 70 735 Den årlige energiproduksjonen er 735 kwh. Oppgave

Detaljer

Installasjons- og driftsanvisning S-serien

Installasjons- og driftsanvisning S-serien O Installasjons- og driftsanvisning S-serien S15 S20 S30 S30-3P S40 S60-3P Rev. 2015.1 Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 311 15 00 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Detaljer

Løsningsforslag. Fag 6027 VVS-teknikk. Oppgave 1 (10%) Oppgave 2 (15%)

Løsningsforslag. Fag 6027 VVS-teknikk. Oppgave 1 (10%) Oppgave 2 (15%) Fag 67 VVS-eknikk Eksamen 8. mai 998 Løsningsforslag Oppgave (%) (NR = Normalreglemene, ekniske besemmelser,.ugave, 99) Nødvendig akareal som skal dreneres pr. aksluk faslegges, ofe avhengig av akes fallforhold.

Detaljer

SÅ ENKEL OG HENDIG Å BRUKE

SÅ ENKEL OG HENDIG Å BRUKE YTELSE OG UTVIKLING 50 ÅRS ERFARING Trovac Indusries ble grunnlag i 1960, og er kjen for sin høye kvalie, høye yelser og lave søynivå, i e elegan burgunder design. Cyclo Vac er i dag en av verdens sørse

Detaljer

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max.

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max. Kraner med karaker max. 0 ABUS kransysemer målree krankjøring Syringseknikk Kransysemer seer ing i beegelse Konakorsyre moorer den raskese eien fra A il B Erfarne kranførere er forrolig med oppførselen

Detaljer

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter.

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter. Lørdagsverksed i fysikk. Insiu for fysikk, NTNU. Høsen 007. Veiledning: 8. sepember kl :5 5:00. Øving : evegelse. Vekorer. Enheer. Oppgave a) Per løper 800 m på minuer og 40 sekunder. Hvor sor gjennomsnisfar

Detaljer

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0 Rør og rørdeler BASAL mufferør ig / Dm Overdekn. min/max (m) Maks illa avvinkling (mm/m) 0 33 33 284 284 0,5-10,0 0,5-10,0 50 50 35 55 0 0 37 37 41 353 353 353 0,5-8,0 0,5-8,0 0,5-8,0 50 50 50 50 140 250

Detaljer

Repetisjon 20.05.2015

Repetisjon 20.05.2015 Repeisjon 0.05.015 FYS-MEK 1110 0.05.015 1 Eksamen: Onsdag, 3. Juni, 14:30 18:30 Tillae hjelpemidler: Øgrim og Lian: Sørrelser og enheer i fysikk og eknikk eller* Angell, Lian, Øgrim: Fysiske sørrelser

Detaljer

combimat 300E Bruksanvisning

combimat 300E Bruksanvisning ADVARSEL! Bruk ikke maskinen før du har les og forså bruksanvisningen. Oppbevar bruksanvisningen på e le ilgjengelig sed slik a den kan brukes som referanse il enhver id. combima 300E Bruksanvisning Innhold

Detaljer

OVERBYGNING Kap.: 6.c t Regler for bygging Utgitt: 01.01.02 Arbeidsanvisning for thermit skinnesveising Rev.: 3

OVERBYGNING Kap.: 6.c t Regler for bygging Utgitt: 01.01.02 Arbeidsanvisning for thermit skinnesveising Rev.: 3 Hovedkonore Helsveis spor Side: 1 av 21 1 GENERELT... 3 1.1 Forebyggelse av skader... 3 1.1.1 Gassusyr... 3 1.1.2 Sikring mo eksplosjon av slagg... 3 1.2 Sveisemeoder... 4 1.3 Skinnemaeriale... 4 1.4 Temperaurgrenser...

Detaljer

Leggeanvisning. Veiledning om bruk av rør og kummer av betong. Tilpasset krav gitt i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2005

Leggeanvisning. Veiledning om bruk av rør og kummer av betong. Tilpasset krav gitt i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2005 Leggeanvisning Veiledning om bruk av rør og kummer av beong Tilpasse krav gi i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2005 Generel Basal leggeanvisning 2010 2 Basal-bedrifene er ledende i Norge innen

Detaljer

EFG 213-320. Bruksanvisning 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. Bruksanvisning 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - Bruksanvisning 51151931 03.13 N EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Sadrand 35,

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

OVERBYGNINGSKLASSER...

OVERBYGNINGSKLASSER... Hovedkonore Generelle ekniske krav Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 OVERBYGNINGSKLASSER... 3 3 KVALITETSKLASSER... 5 4 RAPPORTERING AV FEIL... 6 4.1 Generel...6 4.2 Ufylling... 6 4.3 Behandling

Detaljer

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008 S TYRES AK Syremøe 07 23.sepember Syresak 53/2008 MÅLTALL framidig uvikling av sudenall og sudieprogrammer KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge:

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge: Varmepumper 2008/2009 Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi Electric har lang erfaring innen varmepumper og aircondition. De produserer alle betydningsfulle

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Obligaorisk øvelsesoppgave våren 22 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å få godkjen besvarelsen må den i hver fall: gi mins

Detaljer

combimat 1400,1500,1600,1700,1800

combimat 1400,1500,1600,1700,1800 ADVARSEL! Bruk ikke maskinen før du har les og forså bruksanvisningen. Oppbevar bruksanvisningen på e le ilgjengelig sed slik a den kan brukes som referanse il enhver id. combima 1400,1500,1600,1700,1800

Detaljer

DFG/TFG 316s/320s. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s. Bruksanvisning 04.11 - 03.13

DFG/TFG 316s/320s. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s. Bruksanvisning 04.11 - 03.13 DFG/TFG 316s/320s 04.11 - Bruksanvisning 51209017 03.13 N DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Produsen eller agen innen fellesskape Type

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web NTNUs elefonsvar-jenese: Bruksanvisning for NTNUs elefonsvar-jenese på web 1 Pålogging For å logge deg inn på web-siden, beny adressen: hp://svarer.lf.nnu.no Lag bokmerke/legg il siden i Favorier, slik

Detaljer

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer!

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Designet for ekstreme vintertemperaturer Fujitsu har utviklet

Detaljer

Krefter og betinget bevegelser Arbeid og kinetisk energi 19.02.2013

Krefter og betinget bevegelser Arbeid og kinetisk energi 19.02.2013 Krefer og beinge beegelser Arbeid og kineisk energi 9..3 YS-MEK 9..3 obligaoriske innleeringer programmering er en esenlig del a oppgaen i kan ikke godkjenne en innleering uen programmering analyiske beregninger

Detaljer

DFG / TFG 425s - 435s

DFG / TFG 425s - 435s DFG / TFG 425s - 435s 04.11 - Bruksanvisning 51209073 03.13 N DFG 425s DFG 430s DFG 435s TFG 425s TFG 430s TFG 435s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Produsen eller agen

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer!

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Designet for ekstreme vintertemperaturer Fujitsu har utviklet

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015 Newons loer i o og re dimensjoner 9..5 FYS-MEK 3..4 Innleering Oblig : på grunn a forsinkelse med deilry er frisen usa il onsdag,.., kl. Innleering Oblig : fris: mandag, 6.., kl. Mideiseksamen: 6. mars

Detaljer

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerudanning Eksamensoppgave Ny/usa eksamen høs 004 Eksamensdao: 07--004 Fag: NAT0-FY Naur og miljøfag 60sp. ALN modul fysikk 5 sp. Klasse/gruppe: UTS/NY/ALN

Detaljer

ENERGYLINE PRO VARMEPUMPE TIL SVØMMEBASSENG

ENERGYLINE PRO VARMEPUMPE TIL SVØMMEBASSENG EERGYLIE PRO VARMEPUMPE TIL SVØMMEBASSEG Installerings- og brukerveiledning IHOLD 1. Innledning 1 2. Spesifikasjoner 2 2.1 Varmepumpens ytelse 2 2.2 Driftsområde 3 2.3 Varmepumpens dimensjoner 4 3. Installering

Detaljer

Håndbok for FarmSert

Håndbok for FarmSert Håndbok for FarmSer Reledning for gjennomgang og serifisering av pelsdyrgårder i henhold il pelsdyrnæringens kvaliessandard. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Åpenhe... 3 3. Drif av serifiseringssyseme...

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE AVDELING FO INGENIØUTDANNING EKSAENSOPPGAVE Emne: INSTUENTELL ANALYSE Emnekode: SO 458 K Faglig veileder: Per Ola ønning Gruppe(r): 3KA, 3KB Dao: 16.0.04 Eksamensid: 09.00-14.00 Eksamensoppgaven Anall

Detaljer

tiden - t er i teller og nevner og kan derfor strykes mot herandre og gi formelen:

tiden - t er i teller og nevner og kan derfor strykes mot herandre og gi formelen: .5 ELEKTISK ABEID OG ELEKTISK EFFEKT 1.5 ELEKTISK ABEID OG ELEKTISK EFFEKT ABEID Ved å kombinere idligere kjene formler som..1,.1.1,.3.1 får vi en formel for arbeid som er prakisk å bruke i elekro: Formlene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 OMSORGSBOLIGER I PRESTFOSS Rådmannens forslag il vedak: Budsjerammen il prosjek 030030 Omsorgsboliger i Presfoss økes.

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

BRUKERMANUAL POLAR COMFORT MULTISYSTEM

BRUKERMANUAL POLAR COMFORT MULTISYSTEM BRUKERMANUAL POLAR COMFORT MULTISYSTEM når driftsikkerhet og energisparing teller Bruker Polar Comfort Multisystem 2 Bruker Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå innedel db Nordens råeste varmepumpe-serie! Lydnivå utedel db Produktbrosjyren

Detaljer

Varmepumper. Sparer mest. FD-Heat Kirigamine er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. www.miba.no. Dine Penger.

Varmepumper. Sparer mest. FD-Heat Kirigamine er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. www.miba.no. Dine Penger. Varmepumper 2009 Sparer mest Dine Penger 2009 FD-Heat Kirigamine er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi

Detaljer

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%?

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%? Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 Diverse oppgaver Oppgave 1. Ana modellen: Y β + β X + β X + β X + u i 1 i i 4 4 i i Du esimerer modellen og oppnår følgende resulaer ( n 6

Detaljer

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005 Elgbeieregisrering i Trysil og omegn 2005 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Tlf: 35 06 77 00 Fax: 35 06 77 09 Epos: pos@fna.no Oppdragsgiver: Trysil og Engerdal Umarksråd Uarbeide av: -Lars Erik Gangsei

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

Authorized Distributor. Bjørn Birkeland

Authorized Distributor. Bjørn Birkeland Auhorized Disribuor Baeriesing Bjørn Birkeland Tes av baeridreve usyr Auhorized Disribuor Dagens baeridreve usyr har omfaende f funksjonalie som har en svær uforusigbar påvirkning på baeribelasningen.

Detaljer

I EN KLASSE FOR SEG! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer!

I EN KLASSE FOR SEG! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I EN KLASSE FOR SEG! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Designet for ekstreme vintertemperaturer Fujitsu har utviklet

Detaljer

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08.

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08. E samarbeid mellom kollekivrafikkforeningen og NHO Transpor Indeksveileder 2014 Indeksregulering av busskonraker Indeksgruppe 05.08.2015 Innhold 1. Innledning...2 1.1 Bakgrunn...2 2 Anbefal reguleringsmodell

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje.

Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje. HØGSKOLE AGDER Faule for enoloi Elrafeni 1, løsninsforsla øvin 9 høs 004 Oppave 1 En feil i rafsyseme er enhver ilsand som forsyrrer den normale drifen av syseme. Esempler på dee an være refase orslunin

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010 Luft/vann varmepumpe GR462010 Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Draen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Leichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDENVA Takmontert splitt

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDENVA Takmontert splitt Air condition Varmepumpe Produktveiledning FDENVA Takmontert splitt Fläkt Woods leverer høykvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser. Vi er stolte av å representere Mitsubishi og Climaveneta i Norge.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV*

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* Brukermanual Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* 18.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Bak frontdekslet... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Oversikt fjernkontrollens

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010 Noa Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme NVE - Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2011 Vår ref.: NVE Arkiv: 200904925 Kopi: Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning

Detaljer

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Takk for at du valgte vår isbitdispenser. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar i bruk dette produktet, dette for å sørge for korrekt bruk av din isbitdispenser.

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse Visa Analyse AS Rappor 35/11 Leveid og resverdi i samfunnsøkonomisk analyse Haakon Vennemo Visa Analyse 5. januar 2012 Dokumendealjer Visa Analyse AS Rapporiel Rappor nummer xxxx/xx Leveid og resverdi

Detaljer

Takmontert splitt. Produktveiledning FDENVA. Air condition Varmepumpe. www.smk.as

Takmontert splitt. Produktveiledning FDENVA. Air condition Varmepumpe. www.smk.as www.smk.as Produktveiledning FDENVA Takmontert splitt Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt.

Detaljer

TFY4104 Fysikk Eksamen 18. desember 2013 Side 1 av 18

TFY4104 Fysikk Eksamen 18. desember 2013 Side 1 av 18 TFY4104 Fysikk Eksamen 18. desember 2013 Side 1 av 18 1) Panamagikkoffisiel over frausgallons il lier den30. apriliår. Bensinprisenvardaca4USdollar prus gallon. Hva ilsvarer dee i kroner prlier, når 1

Detaljer

Spesialisering: Anvendt makro 5. Modul

Spesialisering: Anvendt makro 5. Modul Spesialisering: Anvend makro 5. Modul 1.B Lineære regresjonsmodeller og minse kvadraers meode (MKM) Drago Berghol Norwegian Business School (BI) 10. november 2011 Oversik I. Inroduksjon il økonomeri II.

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! Nordens råeste varmepumpe-serie! General har det råeste utvalget av varmepumper spesialtilpasset for nordiske forhold. fujitsu general limited Den nordiske serien er utviklet, testet og godkjent spesielt

Detaljer

NORDENS RÅESTE VARMEPUMPE-SERIE!

NORDENS RÅESTE VARMEPUMPE-SERIE! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå db Lydnivå db NORDENS RÅESTE VARMEPUMPE-SERIE! Produktbrosjyren inneholder

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

takpanner fra Ruukki 129,- Be om komplett takpakke pris! Ditt hus er verdt et vakkert tak NYHET! Finnera Informasjon om

takpanner fra Ruukki 129,- Be om komplett takpakke pris! Ditt hus er verdt et vakkert tak NYHET! Finnera Informasjon om Informasjon om akpanner fra Ruukki NYHET! Finnera 129,- pr m 2 oin qliy oin qliy oin qliy 40 Di hus er verd e vakker ak Ruukkis akpanner har eglakes useende og såles syrke og fordeler. Takpanner kan du

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

VARMEPUMPE TIL SVØMMEBASSENG. Installerings- og brukerveiledning

VARMEPUMPE TIL SVØMMEBASSENG. Installerings- og brukerveiledning VARMEPUMPE TIL SVØMMEBASSENG Installerings- og brukerveiledning INNHOLD 1. Innledning 1 2. Spesifikasjoner 2 2.1 Varmepumpens ytelse 2 2.2 Varmepumpens dimensjoner 3 3. Installering og tilkobling 4 3.1

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef HPS - Luft / vann varmepumper. Turvannstemperaturer opp til 60 C, ved -10 C utetemperatur 1 Litt om Galletti S.p.A, HiRef S.p.A og SGP Varmeteknikk AS 1960. Leverer

Detaljer

Blomsterkjøleren FLOWERCOOL

Blomsterkjøleren FLOWERCOOL Blomsterkjøleren FLOWERCOOL MONTASJEANVISNING BRUKSANVISNING GENERELT Blomsteraggregatet plasseres i vegg fra kjølerom, med varmeavgivelse til tilstøtende rom. Tilstøtende rom må ha god utlufting, for

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 07 Utopia inverter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer Iveseriger og ska Løsomhe av fiasiveseriger før og eer ska Løsomhe av realiveseriger eer ska Avhedelse (salg) av aleggsmidler Egekapialavkasig eer ska Joh-Erik Adreasse 1 Høgskole i Øsfold Skaesaser med

Detaljer

Liggende ventilasjonsaggregater

Liggende ventilasjonsaggregater VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983-1 400 m³/h Liggende ventilasjonsaggregater Når du har kontroll over inneluften har du også kontroll over din helse I vårt nordiske klima tilbringer vi en stor

Detaljer

Bakgrunn. En fonologisk analyse av et korpus på 200 tegn. Produksjonsansvarlig: Møller kompetansesenter (Statped) Trondheim -----------------

Bakgrunn. En fonologisk analyse av et korpus på 200 tegn. Produksjonsansvarlig: Møller kompetansesenter (Statped) Trondheim ----------------- Innlegg på Seminarium Teckenspråken i Norden korpusarbee Sockholms Universie, 7. november 2008 En fonologisk analyse av e korpus på 200 egn Irene Grefegreff, sud. PhD Insiu for språk- og kommunikasjonssudier,

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 08 Set Free INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

PNA65 Kondensavfukter

PNA65 Kondensavfukter PNA65 Kondensavfukter Brukerveiledning vrn. 206716 Les og spar disse instruksjonene Hvordan man bruker Touchpad Controller ( PNA65 egen manual for innstilling hygrostat) Normale display beskjeder er: DEHUMIDIFIER

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+ Tekniske spesifikasjoner SI 13TUR+ Enhetsinformasjon SI 13TUR+ Utforming - Varmekilde Brine - Modell Universalkonstruksjon reversibel - Regulering - Måling for mengde termisk energi Integrert - Installasjonssted

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

LUFTVARMEPUMPER - singel luft/luft

LUFTVARMEPUMPER - singel luft/luft LUFTVARMEPUMPER - singel luft/luft Cooling A Heating A ARTCOOL Oppfriskende effektiv varmepumpe med kromdetaljer og frontpanel av herdet glass. Artcool er markedets mest stillegående varmepumpe som er

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer