Installasjons- og driftsanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjons- og driftsanvisning"

Transkript

1 O Insallasjons- og drifsanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE Höganäs Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

2 Forord Takk for a du har kjøp en bassengvarmepumpe fra Gullberg & Jansson AB. Vi håper a den kommer il å oppfylle dine forvenninger og gi deg mange års energieffekiv oppvarming. I denne insallasjons- og drifsanvisningen kan du lese hvordan insallasjon, drif, service, eersyn og vedlikehold skal uføres, slik a al fungerer korrek. De er derfor vikig a manualen leses nøye innen sar av eller service på enheen. Gullberg & Jansson kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppsår på grunn av feilakig insallasjon, feilakig feilsøking eller feilakig vedlikehold. Vennlig hilsen, Gullberg & Jansson AB FOR DI EGE HUKOMMESES SKYD Fyll inn opplysningene nedenfor. De kan være gode å ha for hånden dersom noe skulle skje Produk: Insallaør: Telefon: Serienummer: Insallasjonsdao:! Insallasjonsbevise for regisrering hos Gullberg & Jansson AB som følger med skal fylles u i forbindelse med insallasjonen. De er vikig a du fyller u dee og poser de snares! De as forbehold om evenuelle rykkfeil og konsruksjonsendringer. Feilolking, evenuelle åpenbare rykkfeil og konsekvenser som følge av disse kan ikke Gullberg & Jansson AB holdes ansvarlig for.

3 Innholdsforegnelse Generell informasjon Produkbeskrivelse 4 Funksjonsprinsipp 4 Medfølgende deler og ilbehør 5 Vikig informasjon 5 Transpor og lagring 5 Insallasjon 5 Bruk og drif 5 Vedlikeholdsruiner 5 Service og suppor 5 Øvrig 5 Sjekklise, insallasjon 6 Vilkår for garanien 6 Sikkerhesbesemmelser 6 Insallasjon Prinsippskisse 7 Plassering av enheen 7 Oppseing 7 Avsand il bassenge 8 Borledning av kondensvann 8 Rørilkobling 8 Bypasskobling 8 Elekrisk insallasjon 8 Oppsar av enheen 8-9 Vedlikehold, service og feilsøking Vinerdrenering 13 Vedlikehold 13 Feilsøking 13 Feilkodeabell 13 Feilsøkingsskjema 14 Teknisk beskrivelse Koblingsforklaring PC El-skjema 16 Enfaseilkobling 16 Trefaseilkobling 17 V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P 18 Komponenplassering 18 Tekniske daa 19 Mål og ilkoblinger 19 H15/H20/H30/H30-3P/H60 20 Komponenplassering 20 Tekniske daa 21 Mål og ilkoblinger Bruk og drif Beskrivelse av ED-konrollen 10 Hvordan du endrer drifsparameerne 10 Hvordan du velger drifsmodus 11 Konroller giververdier 11 Innsilling av klokke 12 Timer-innsilling og akivering 12 Deakivering av imer 12

4 1 Generell informasjon I dee kapile finner du grunnleggende informasjon om de bassengvarmepumper som omfaes av foreliggende insallasjonsog drifsanvisning. Her finner du også annen vikig informasjon og vilkår for garani og sikkerhesbesemmelser. Dee kapile henvender seg både il brukere og insallaører. Produkbeskrivelse ModelleneV15/V20/V30/V30-3P/V60-3P sam H15/H20/ H30/H30-3P/H40/H60 er en serie spesiel konsruere luf/ vannvarmepumper beregne for energieffekiv oppvarming av svømmebassenger eller spa. Modellene er uvikle og designe for nordisk klima av Gullberg & Jansson AB. Varmepumpene er konsruer for å arbeide med god virkningsgrad og lav lydnivå. Samlige modeller har: Tianvarmevekslere som mosår klor- og salvann Miljøvennlig og effekiv kjølemedium (R410a)* Rusfri kabine Digial ED-konroll med imer Dynamisk avrimingsfunksjon for forlenge poolsesong Gjennomsrømningsvak og unioner for ilkobling gir sikker drif og enkel insallasjon * H60 har kjølemedium R407c Funksjonsprinsipp Bassengvarmepumper brukes førs og frems for oppvarming men kan også brukes il kjøling. Modellene syres via gjennomsrømningsvak og for a de skal fungere må bassenges sirkulasjonspumpe være i gang. Bassengvarmepumper arbeider mes energieffekiv med små forskjeller i emperaur mellom inn- og uløp. Anbefalingen er 1-2 graders forskjell mellom inn- og uløp. Vanngjennomsrømningen reguleres via en bypass-kobling. es mer om bypass-kobling i avsni 2 - Insallasjon. Samlige modeller er uvikle for å garanere god virkningsgrad i nordisk klima. De er imidlerid vikig å være oppmerksom på a virkningsgraden er avhengig av områdes ueemperaur og emperauren på bassengvanne. Varmepumpen kan derfor oppleves med ulik effekivie under forskjellige deler av åre, avhengig av yre foruseninger. Ved sesongsar, når vanne i bassenge er kald, må varmepumpen arbeide koninuerlig over lengre id, for a rikig emperaur i bassenge skal oppnås. år bassengvanne har nådd ønske emperaur sanser varmepumpen auomaisk og sarer igjen ved behov. De er allid økonomisk å dekke over bassenge når de ikke brukes, spesiel naeid. Ca % av varmen forsvinner fra bassenges vannoverflae. En overdekking reduserer også varmepumpens drifsid. Gullberg & Janssons varmepumpe må allid bli insaller uendørs, fordi den hener sin energi fra den omgivende uelufen. Den må være god veniler og ikke ildekkes, eller på annen måe skjermes, slik a lufsirkulasjonen hindres. Sirkulasjon av lufen mellom innsuging og ublåsing gir dårligere virkningsgrad. Unngå insallasjon nær vegger mo f.eks. soverom o.l. Fros eller is kan dannes på varmepumpens fordamper. Dee er hel normal. En auomaisk avrimingssyklus vil sare, for å smele bor isen. Eer avrimingssyklusen sarer varmepumpen si normale program og forseer å varme opp bassenge. Modellene er førs og frems beregne på oppvarming av bassenger i perioden mai-sepember, noe som kan anses å være en normal bassengsesong. Bassengvarmepumpers normale arbeidsområde er mellom 5 og 40 C ueemperaur sam mellom 15 og 40 C vannemperaur. De er mulig å bruke modellene i en uvide sesong, da varmepumpen forseer å gå selv ved lave ueemperaurer. De er imidlerid vikig å være oppmerksom på a en jusering av de fabrikkinnsile avrimingsparameerne og monering av en varmesløyfe kan være nødvendig, sam a den virkelige ueffeken synker med en lavere ueemperaur. De er vikig å være oppmerksom på er også a varmevekslere som har frys i sykker ikke omfaes av garanien. Besluning om vinerdrif er slubrukerens ansvar. Klorinaor POO Sandfiler Sirkulasjonspumpe Prinsippskisse for insallasjon av H-, respekive V-serien 4

5 Generell informasjon Medfølgende deler og ilbehør 1. Hovedenhe 2. Insallasjonsilbehør Insallasjonsanvisning Unionskoblinger Dempende gummiklosser Vinerildekking! Insallasjonsmaeriell finnes som separa pakke inne i maskinen. Fjern serviceluken ved insallasjon og a u den separae pakken. Observer a rør il insallasjonen og bypasskobling anskaffes av bassengmonøren. Vikig informasjon Transpor og lagring Alle modeller skal ransporeres sående. Grunnen er a opphenge inne i kompressoren kan bli skade dersom enheen legges ned. Dersom varmepumpen holdes på skrå ved insallasjon eller ømming, bør de skje forsikig og på så kor id som mulig. Bruk originalemballasjen, for å redusere risikoen for ransporskader. Fjern emballasjen og konroller a varmepumpen ikke er bli skade under ransporen før monering. Meld fra om evenuelle ransporskader il spediøren. Insallasjon Bassengvarmepumpen skal insalleres av en kvalifiser insallaør og plasseres uendørs. Enheen skal så sabil, oppre og opphøyd fra bakkenivå. Sørg for sabil og plan underlag, f.eks. beongheller, beongfundamen, ecablokker eller lignende. Ved plassering skal de as hensyn il lydens ubredelse fra uedelen. Enheen skal plasseres slik a lyden fra kompressor og vife forsyrrer omgivelsene så lie som mulig. Ved avriming og drif kan de forekomme sørre mengder smele- og kondensvann. Derfor er de vikig å sørge for god drenering og avrenning fra uedelen. Enheene skal så fri, slik a lufen ikke hindres i å passere fordamperen. Unngå plassering som fører il rundgang av kaldluf, da dee reduserer varmepumpens effek. Bruk og drif Parameerne i displaye er fabrikkinnsile og behøver normal ikke juseres. Temperauren er innsil på 27 C. Dersom du vil øke emperauren, må du konrollere a ønsker om høyere emperaur ikke srider mo evenuelle garanier på bassenganlegge. Vedlikeholdsruiner De er vikig å drenere bassengvarmepumpen for vann før vineren seer inn. Maerialgaranien omfaer ikke frosskader pga. mangelfull vedlikehold. Ved vinerdrenering kan også varmeveksleren spyles gjennom, for å fjerne evenuelle gjenliggende avleiringer. es mer om drenering i avsni 4 Vedlikehold, service og feilsøking. Konroller regelmessig a innsugsgiere ikke blokkeres av løv, snø eller anne. Videre skal de konrolleres a ikke for mye fros eller is bygger seg opp under enheen når være er kald. Ved behov kan yerdeksele rengjøres med en fukig klu. Uvis forsikighe slik a enheen ikke ripes. For maksimal overflaebesandighe anbefaler vi a flaen behandles med polish mins én gang per år. Service og suppor Bassengvarmepumpene er konsruer for pålielig drif og lang leveid. Dersom de oppsår en feil, må du allid a konak med den insallaøren som har ufør insallasjonen. Dersom insallaøren i sin ur mener a de dreier seg om en maerial- eller fabrikasjonsfeil, ar hun/han konak med oss for konroll og ubedring av skaden. Angi allid produkes serienummer. ummere finner du på merkeskile under ED-displaye. En grunnleggende guide for feilsøking finnes gjengi i avsni 4 Vedlikehold, service og feilsøking. Øvrig Enheen må kun repareres av en kvalifiser insallaør eller på e godkjen verksed. Ved reparasjoner skal de kun brukes originale reservedeler. De er mulig å kombinere solfanger og varmepumpe, men a konak med forhandleren eller Gullberg & Jansson AB ved spørsmål om insallasjonen. De er vikig ikke å koble varm solfangervann direke il bassengvarmepumpen. Dersom solfangervanne blir for varm er risikoen for å ødelegge varmepumpen sor. Insallasjonsbevise for regisrering hos Gullberg & Jansson AB som følger med skal fylles u i forbindelse med insallasjonen. De er vikig a du fyller u dee og poser de snares! 5

6 Generell informasjon Sjekklise, insallasjon Følgende sjekklise gir en generell beskrivelse av hvordan insallasjonen foreas. Plasser varmepumpen på e solid og horisonal underlag. Sørg for god drenering og ilsrekkelig innak av luf. Åpne serviceluken og a fram insallasjonssee som følger med. Konroller a samlige deler som inngår er med. Moner varmepumpen med bypass i serie eer sandfilere. Vær nøyakig slik a inn- og uløp moneres rikig. Koble il srømmen. Se i drif. Vær nøye med å sørge for ilsrekkelig sirkulasjon før igangkjøring. user bassengvarmepumpens gjennomsrømning il korrek nivå. Konroller innsillingene via displaye. Vilkår for garanien Sysemes inngående deler skal ransporeres, lagres, insalleres og brukes i henhold il de som sår skreve i manualen. Reparasjon skal foreas av godkjen insallaør. De må kun brukes originaldeler ved reparasjoner. Dersom vilkårene ovenfor blir overråd vil garanien ikke lenger gjelde. Sikkerhesbesemmelser Følgende sikkerhesbesemmelser er spesiel vikig å være oppmerksom på ved håndering, insallasjon og bruk av varmepumpen: Inngrep i produkes kjølesysem må kun uføres av godkjen kjøleekniker. Koble allid fra srømmen før inngrep i syseme. es mer om insallasjonen i avsni 2. 6

7 700mm 2 Insallasjon I dee kapile finner du en uførlig beskrivelse av insallasjonen. Dee kapile henvender seg førs og frems il insallaører, men kan med fordel også leses av slubruker, for øk forsåelse av syseme. Prinsippskisse Klorinaor POO Sandfiler Sirkulasjonspumpe Se eikeene på enheen før ilkobling av inn- og uløp. Plassering av enheen Bassengvarmepumpen vil fungere uen problemer under følgende foruseninger: Tilsrekkelig lufilførsel Tilsrekkelig vannsirkulasjon Korrek elekrisk insallasjon Bassengvarmepumpen kan i prinsipp plasseres hvor som hels uendørs. Men plasser den ikke inneklem med reduser mulighe for innsugnings- og ublåsningsluf, se skissene nedenfor. Overbygg i form av ak er ikke nødvendig. Dersom du likevel vil bygge inn varmepumpen, må du passe på a ublåsningslufen har uhindre adgang il de fri! Dee gjelder spesiel de verikale modellene. Se illusrasjonen nedenfor for verikal og horisonal vifemodell. Oppseing Bassengvarmepumpen skal plasseres på e fas, horisonal underlag og bør ikke silles innil, eller moneres med holdere på uegnede vegger av le konsruksjon. Den skal plasseres slik a lyden fra kompressor og vife forsyrrer omgivelsene så lie som mulig. Enheen skal så sabil, oppre og opphøyd fra bakkenivå. Sørg for sabil og plan underlag, f.eks. beongheller, beongfundamen, eca-blokker eller lignende. Ved avriming og drif kan de forekomme sørre mengder smele- og kondensvann. Derfor er de vikig å sørge for god drenering og avrenning fra uedelen. Under drif kan de dannes opp il 10 lier kondensvann per ime. Enheen skal plasseres slik a lufilførselen il fordamperbaerie er ilsrekkelig. Ellers er de fare for reduser effek og virkningsgrad mm 800 mm 500 mm 700mm 500mm ufinnak 300mm Air inake Plassering av verikal modell 2500mm Plassering av horisonal modell 7

8 Insallasjon Avsand il bassenge ormal insalleres bassengvarmepumper i ilknyning il bassenges renseanlegg, for å minimere rørdragning. Om rørene isoleres blir varmeape minimal, dersom oal rørlengde ikke oversiger 30 m (bassengvann ur og reur). E omrenlig anslag av varmeape per 30 meer oal rørlengde er 0,6 kw per ime for hver 5 graders emperaurforskjell mellom bassengvanne og lufen som omgir rørene. Dee ilsvarer en øk kjøreid av varmepumpen med 3-5 %. Borledning av kondensvann I fordamperen kjøles uendørslufen ned med ca C. Vanndamp vil da kondenseres på lamellene il fordamperbaerie. Dersom luffukigheen er høy, kan de bli askillige lier vann per ime. Derfor finnes de flere dreneringshull i bunnplaen, slik a vanne skal kunne avledes. De er vikig å plassere enheen slik a kondensvanne kan avledes på en ilfredssillende måe.! Forveksle ikke kondensvanne med vannlekkasje. Rørilkobling Bassengvarmepumpen ilkobles bassenges sirkulasjonssysem ved hjelp av medfølgende 50 mm unioner. Skruilkoblingene il varmeveksleren skal dras il for hånd. De må moneres en bypass-kobling, for å kunne sille inn korrek delgjennomsrømning il bassengvarmepumpen, sam for å gjøre service leere. Bypass-kobling Vi anbefaler a en bypass-kobling moneres il samlige insallasjoner, for å kunne sille inn korrek delgjennomsrømning på bassengvarmepumpen. Rikig delgjennomsrømning beyr balanser drif og reduser sliasje på varmepumpens dyrese del, varmeveksleren. Innregulering av bypass Korrek innregulering av bypass kan foreas på ulike måer. En av de enklere måene kan man sammenfae i henhold il følgende: 1. a alle veniler være åpne. 2. Konroller inn- og uløpsemperaurene, parameere A og b på displaye. Se avsni Dersom forskjellen ligger over 2 grader senges gradvis bypass-venilen innil forskjellen ligger mellom 1 og 2 grader. Dersom displaye viser EE3, beyr de a gjennomsrømningen i syseme er for lav. Da må bypassvenilen lukkes noe mer, for å øke bassengvarmepumpens gjennomsrømning. Åpne førs alle veniler for enklere å innregulere bypass. Elekrisk insallasjon Elekrisk ilkobling foreas i bassengvarmepumpens koblingsboks som finnes bak fronpanele. En arbeidsbryer (med eller uen sikring) skal være ilkoble og plasser synlig ved enheen. Arbeidsbryeren beskyer mo uilsike sar ved f.eks. service på enheen. Selv om varmeveksleren er elekrisk isoler fra resen av syseme og bassengvanne er separer fra den elekriske delen, må enheen kobles il jord for å oppnå fullsendig korsluningsvern. På rekkeklemmen finnes yerligere ilkoblinger, 1 og 2. Disse kan brukes dersom man ønsker å koble il en separa sirkulasjonspumpe il bassengvarmepumpen. Se el-skjemae i avsni 5 for mer dealjer informasjon om den elekriske ilkoblingen.! Ved ilkobling av refasemaskiner må fasene være koble il i rikig rekkefølge, ellers sarer ikke maskinen. Sarer ikke maskinen ved førse gangs innkobling, må o av fasene kobles om og da vil maskinen sare. Oppsar av enheen Bypass-venil For å kunne varme opp basseng- eller spavanne må bassenges sirkulasjonspumpe sares og vanne må sirkulere gjennom varmeveksleren. Følgende prosedyre bør anvendes ved oppsar av bassengvarmepumpen for førse gang: 1. Sar bassenges sirkulasjonspumpe. Konroller a de ikke forekommer lekkasje og a de er gjennomsrømning il og fra bassenge. 2. Slå på maespenningen og konroller drifsinnsillingene via displaye. 3. Trykk O/OFF på displaye og enheen skal sare eer noen sekunder. 8

9 Insallasjon 4. Eer noen minuer, konroller a ublåsningslufen er kaldere enn ueemperauren (5-10 ºC). 5. Sopp bassenges sirkulasjonspumpe og konroller a bassengvarmepumpen sopper auomaisk. 6. a syseme gå døgne rund il ønske emperaur er oppnådd. Bassengvarmepumpen slår seg førs av når den har oversege ønske emperauren med 1 grad. Bassengvarmepumpen sarer igjen på ny når emperauren i bassenge undersiger ønske emperaur med 1 grad. Gjennomsrømningsvak: Bassengvarmepumpen er usyr med en gjennomsrømningsvak, som hindrer sar ved uilsrekkelig vanngjennomsrømning. Tidsforsinkelse: Kompressoren sarer eer en idsforsinkelse på ca. 1 minu for å hindre gjenae oppsarer og kompressorsliasje. Selv e kor srømbrudd akiverer sarforsinkelsen på 1 minu. 9

10 3 Use and operaion Descripion of ED conrols A descripion of he ED display is given below. All parameers are se a he facory and do no need o be adjused before sar up. During operaions, press o check he curren saus of he uni. Here he se parameers; incoming waer / ougoing waer / evaporaor / ambien emperaure, can be checked. If no buons are pressed! oe ha he uni mus be in sandby mode in order o change any parameers. wihin 5 seconds he ED display shows he incoming waer emperaure. When he uni is in sandby mode, i shows he curren ime. How o change operaing parameers 1. Pu he uni o sandby mode by pressing he O/OFFbuon. The clock is shown. 2. Selec a parameer beween 0-9 by pressing he arrows. 3. Press in MODE while a he same ime pressing O/OFF. 4. When he parameer value flashes he seing can be made by pressing he arrows. 5. Afer 5 seconds he clock is shown and he seing is acceped. 6. Check he seing by using he arrows. 7. Sar he uni again by pressing O/OFF. Press o check and adjus he operaing parameers Press o se he ime TIMER O Press TIMER O o se he ime for sarup Press o se he ime for shudown Press MODE o change he operaing mode Press O/OFF o sar/sop he hea pump TIMER O Parameer 0: Required pool emp. in cooling mode. (8-28 C) TIMER O TIMER O TIMER O Parameer 1: Required pool emp. in heaing mode. (15-40 C) Parameer 2: Time beween defrosing. (30-90 min) Parameer 3: Sar emperaure for defrosing. (-30-0 C) TIMER O TIMER O TIMER O Parameer 4: Sop emperaure for defrosing. (0-30 C) Parameer 5: Maximal defrosing ime (0-15 min) 10 Parameer 6: Quaniy sysem. OTE! o o be changed!

11 Use and operaion TIMER O TIMER O TIMER O Parameer 7: Auomaic resar on power failure. (0 = o / 1 = Yes) Parameer 8: (0 = Cooling mode / 1 = Heaing mode or cooling mode / 2 = o used / 3 = Heaing mode) Parameer 9: Exernal pump. (0 = Always running / 1 = Running a he same ime as he compressor) How you selec he operaing mode 1. Press O/OFF o sar he hea pump. The display shows he inle emp. and he operaing mode during normal operaions. 2. If parameer 8 is se o 1 i is possible o swich beween cooling and heaing modes by pressing MODE. TIMER O Operaing mode se o heaing TIMER O Operaing mode se o cooling Explanaion of sensor values TIMER O TIMER O TIMER O Inle emperaure Oule emperaure Temperaure of he evaporaor coil TIMER O TIMER O Discharge emperaure Ambien air emperaure 11

12 Use and operaion Seing he ime 1. Press. Curren ime is shown in he display. 2. Press. The hours will sar blinking, and can be adjused wih he arrows. 3. Press again. The minues will sar blinking, and can be adjused wih he arrows. 4. Press again o se he ime. TIMER O Seing he ime Timer seing and acivaion The hea pump can be sared and shudown using a imer. The ED above he buon indicaes an acive imer. To se he sar imer follow he insrucions below: 1. Press TIMER O. Curren imer seing is shown in he display. 2. Press TIMER O again. The hours will sar blinking and can be changed by using he arrows. 3. Press TIMER O again. The minues will sar blinking and can be changed using he arrows. 4. Press TIMER O again o se he imer. To se he sop imer follow he insrucions below: 5. Press. Curren imer seing is shown in he display. 6. Press again. The hours will sar blinking and can be changed by using he arrows. 7. Press again. The minues will sar blinking and can be changed using he arrows. 8. Press again o se he imer. TIMER O Seing he sar imer Deacivaion of he imers 1. Press TIMER O/OFF. 2. Press. The ED above he imer buon shouldn be li and he imer is now deacivaed. TIMER O Seing he shudown imer 12

13 13

14 4 Vedlikehold, service og feilsøking Vinerdrenering De er mege vikig å huske på å drenere maskinen før vineroppbevaringen! Garanien gjelder ikke ianvarmeveksler som har frys i sykker! Drenering foreas enkel ved a røransluningen il inn- og uløpsrørene løsnes og skrus av. Konroller dereer a al vanne har ren u. I forbindelse med vinerdrenering er de en god idé å rengjøre varmeveksleren.! Ved den minse usikkerhe om vinerdrenering, konak din forhandler! Varmeveksler som har gå i sykker på grunn av manglende vinerdrenering omfaes ikke av garanien! Vedlikehold Rens basseng-/spafiler regelmessig for å oppreholde ilsrekkelig sirkulasjon. Konroller regelmessig a område omkring enheen har bra avrenning og venilasjon. Rengjøring av varmeveksleren gir god funksjon og energibesparelse. Dee gjøres enkles i forbindelse med vinerdreneringen. Spyl gjennom varmeveksleren med f.eks. en hageslange og øm grundig u. På denne måen reduseres risikoen for a de blir liggende igjen Feilkodeabell 14 kloravleiringer. Konroller srømilførselen og kabelilkoblingene regelmessig. Skulle enheen fungere på en unormal måe, seng den og konak insallaør. Sørg allid for a fordamperbaerie er hel og ren. Rengjør gjerne med kos og søvsuger. Obs! Bruk ikke høyrykksspyler. Regelmessig vedlikehold er en garani for maksimal virkningsgrad. Ved behov kan yerdeksele rengjøres med en fukig klu. Uvis forsikighe slik a enheen ikke får riper. For maksimal overflaebesandighe anbefaler vi a flaen behandles med polish mins en gang per år. Drener og dekk il før vineren seer inn! Feilsøking Dersom de oppsår en feil, må du allid a konak med den insallaøren har ufør insallasjonen. Dersom insallaøren i sin ur mener a de dreier seg om en maerial- eller fabrikasjonsfeil, vil vi bli konake for konroll og ubedring av skaden. Angi allid produkes serienummer. Vanlige spørsmål med svar finns også med i vedleggene. es allid gjennom dee før du konaker forhandleren. Ved feilmeldinger kan man forsøke å sare anlegge på ny ved å slå av og på arbeidsbryeren. Dersom dee ikke hjelper, kan man forsøke å løse probleme i henhold il abellen nedenfor og dereer sare syseme på ny. Drifsforsyrrelse Feilmelding Årsak Tilak Giverfeil innløp PP1 Giveren er ikke ilkoble, eller de er kabelbrudd eller korsluning Konroller eller skif giver Giverfeil uløp PP2 Giveren er ikke ilkoble, eller de er kabelbrudd eller korsluning Konroller eller skif giver Giverfeil fordamper PP3 Giveren er ikke ilkoble, eller de er kabelbrudd eller korsluning Konroller eller skif giver Giverfeil hegass PP4 Giveren er ikke ilkoble, eller de er kabelbrudd eller korsluning Konroller eller skif giver Giverfeil uendørs PP5 Giveren er ikke ilkoble, eller de er kabelbrudd eller korsluning Konroller eller skif giver Høyrykkspressosa EE1 Gassrykk for høy Sar enheen på ny. Dersom feilen vedvarer, konak insallaør avrykkspressosa EE2 Gassrykk for lav Sar enheen på ny. Dersom feilen vedvarer, konak insallaør Gjennomsrømningsvak For høy emperaurforskjell mellom innløp og uløp Anifrysebeskyelse EE3 PP6 PP7 av gjennomsrømning eller ikke vann i syseme Uilsrekkelig vanngjennomsrømning, 12 C forskjell mellom innløp og uløp Innløp under 4 C og ueluf 0 C eller kaldere Kommunikasjonsfeil EE8 Ingen forbindelse med syreenhe Konroller vanngjennomsrømning og juser evenuell bypass Konroller vanngjennomsrømning Auomaisk varmemodus Konroller ilkobling mellom syreenhe og display

15 Vedlikehold, service og feilsøking Feilsøkingsskjema Drifsforsyrrelse Årsak Tilak 1. Trykk på O/OFF-knappen. 1. Varmepumpen sår i sandby. Innsil vannemperaur blir ikke oppnådd. 2. Varmepumpen sår i kjølemodus. 3. Varmepumpen er for lien for bassenge. 4. Ueemperauren er for lav. 5. Bassenges isolasjon er ikke ilsrekkelig. 6. Hegassemperauren er for lav. 2. Endre drifsmodus il Heaing modus ifølge avsni Sørre varmepumpe er nødvendig. 4. Sesongen er over. Sørre varmepumpe er nødvendig. 5. Overdekning kreves. 6. Hegassgiveren, parameer d, bør vise over 45 C. Varmepumpen er i sykker igjen. Gjennomsrømningsvaken alarmerer EE3. 1. Vannemperauren lavere enn 15 C. 2. Uvanlig høy luffukighe. 3. Ueemperauren lavere enn 5 C. 1. Gjennomsrømningen er for lav. 1. Sill om parameere for avriming il høyere soppemperaur og/eller lavere avrimingsid. Ved behov kjør i kjølemodus for å smele isen. Se avsni 3 1. Konroller a renseanlegge er i gang. 2. Konroller sandfilere spyl gjennom i mosa rening ved behov. 3. Konroller bypass-innsillingen. 15

16 5 Teknisk beskrivelse Koblingsforklaring PC1000 OUT3 OUT4 OUT5 AC- 3 4 OUT1 3 4 OUT2 PC1000 C19 C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD C6 DI06 GD GD AI06 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD AI01 r. Beegnelse Beskrivelse 1 OUT1 Syresignal il kompressorrelé (230 VAC) 2 OUT2 Syresignal il sirkulasjonspumpe (230 VAC) 3 OUT3 Syresignal il fireveisvenil (230 VAC) 4 OUT4 Syresignal il vifemoor (230 VAC) 5 OUT5 Syresignal - ikke i bruk (230 VAC) 6 AC- øyralleder (230 VAC) 7 C1/C2 Maespenning (12 VAC) 8 ET/GD/12V Displaykonroller 9 DI01/GD Eksern On/Off-bryer (digial inngang) 10 DI02/GD Gjennomsrømningsvak (digial inngang) 11 DI03/GD avrykkspressosasignal (digial inngang) 12 DI04/GD Høyrykkspressosasignal (digial inngang) 13 DI05/GD Modus inpu (digial inngang) 14 DI06/GD Sensorinngang - brukes ikke (digial inngang) 15 AI01/GD Sensorinngang - brukes ikke (analog inngang) 16 AI02/GD Inngående vannemperaur (analog inngang) 17 AI03/GD Ugående vannemperaur (analog inngang) 18 AI04/GD Fordamperbaeries emperaur (analog inngang) 19 AI05/GD Ueemperaur (analog inngang) 20 AI06/GD Sensorinngang - brukes ikke (analog inngang) 16

17 Enfaseilkobling 17 El-skjema Teknisk beskrivelse FM C2 BK BU RED RED BU P K1 4V COMP RED BK WHT CR CC CS CR CC CS KM1 C1 CC KM1 CH KM1 FS HP P TC 4V BU Y/G BR FS FS P P HP HP RED P 2 2 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 OUT5 AC C19 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD PC1000 K1 GD AI06 DI06 GD C6 H IT IT OT OT AT AT CT CT AI01 ET ET Conroller 4V 50K V15/20/30/40 H15/20/30 AT COMP CT FM IT KM1 P OT TC FS 4V ET HP Uegiver Kompressor Fordampningsgiver Vifemoor Innløpsgiver Kompressorkonakor avrykkspressosa Uløpsgiver Transformaor Gjennomsrømningsvak Fireveisvenil Hegassgiver Høyrykkspressosa H ED-indikaor TO POWER SUPPY 230 VAC / 50 Hz P2 COM P10 O Sof sar R C OY FOR V20/30/40 H20/30 OY FOR V15 H15 230V 12V CH Kompressorvarmer P K1 P H60 CC COMP CS CR CS C1 KM1 2 RED BU WHT RED BK P TC P P 2 2 OUT3 OUT4 OUT5 AC C19 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD PC1000 GD AI06 DI06 GD C6 H IT IT OT OT AT AT CT CT AI01 FS 4V 4V OUT1 OUT2 FS FS CR CC CC 4V CH KM K4 FM1 C3 BU RED K4 FM2 C4 BU RED BK F F F HP HP HP K4 BU BR Y/G K4 KM-6 START CO COMP-R COMP-R Sof sar KM1 CR CR CR CR C2 ST ST 1 50K ET ET Conroller K1 1 CR AT COMP CT FM IT KM1 P OT TC 4V FS ET HP Uegiver Kompressor Fordampningsgiver Vifemoor Innløpsgiver Kompressorkonakor avrykkspressosa Uløpsgiver Transformaor Fireveisvenil Gjennomsrømningsvak Hegassgiver Høyrykkspressosa H ED-indikaor TO POWER SUPPY 230 VAC / 50 Hz 230V 12V

18 Teknisk beskrivelse Trefaseilkobling RED BK WHT BU TO POWER SUPPY 400 VAC / 50 Hz KM2 2 3 P1 P2 P3 2 3 KM1 2 3 U1 V1 W1 RED BK WHT BK U V W 3 COMP1 C2 FM ORG AT Uegiver COMP Kompressor CH Kompressorvarmer CT Fordampningsgiver ET Hegassgiver FM Vifemoor FS Gjennomsrømningsvak HP Høyrykkspressosa H ED-indikaor IT Innløpsgiver KM1 Kompressorkonakor KM2 Pumpekonakor P avrykkspressosa OT Uløpsgiver PM Fasefølgevak 4V Fireveisvenil TC Transformaor BU KM1 CH WHT V 4V V30-3P/V60-3P H30-3P 4V 01 ORG OUT3 OUT4 OUT5 AC- 230V TC 12V BR 7 8 BU Y/G K1 KM1 3 4 OUT1 FS FS P FS K2 3 4 OUT2 PC1000 P HP HP P KM2 HP C19 1 C1 C2 12V ET GD DI01 GD DI02 GD DI03 GD DI04 GD DI05 GD Conroller (A) 14PM 2(B) 12 3(C) H C6 DI06 GD 3 2 GD AI06 GD AI05 GD AI04 GD AI03 GD AI02 GD AI01 AT AT CT CT OT OT IT IT ET ET 50K 18

19 Teknisk beskrivelse V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P Komponenplassering Komponenplassering 1 Beskyelsesgier 2 Fordamperbaeri 3 Varmeveksler 4 Kompressor 5 Fireveisvenil 6 Plaekabine - opp 7 Vifemoor 8 Plaekabine - høyre 9 Beskyelsesplae 10 Elekronikkboks 11 Transformaor 12 Elekronikkboks - chassis 13 Elekronikkboks - deksel 14 Plaekabine - forside 15 Koblingsplin 16 Koblingsplin 17 Syreenhe 18 Konakor 19 Vifemoorkondensaor 20 Kompressorkondensaor 21 PVC-kors 22 PVC-plae (80 x 80 mm) 23 Plaekabine - chassis 24 Gjennomsrømningsvak 25 PVC-albue 26 Plaekabine - vensre 27 ED-display 19

20 Tekniske daa Teknisk beskrivelse Modell V15 V20 V30 V30-3P V40 V60-3P Varmeeffek 1 kw Inneffek kw Oppvarmingskapasie 2 m Drifsspenning 230 VAC 1-fase 50 Hz 400 VAC 230 VAC 400 VAC Drifssrøm A Sikringssørrelse A Kompressor Roasjonskompressor Scrollkompressor Kjølemediemengde (R410a) kg Vifeforbruk W ominell lufgjennomsrømning m 3 /h ydnivå (1 m) db(a) Vannilkobling mm 50 mm ominell vanngjennomsrømning m 3 /h Trykkfall ved nominell bar gjennomsrømning Pressosabryeverdi HP bar 44 (senger igjen ved 32 bar) Pressosabryeverdi P bar 0,2 (senger igjen ved 1,5 bar) Høyde mm Bredde mm Dybde mm Vek kg Varmeeffek mål ved 24 C / 19 C uendørsemperaur, DB / WB (Dry bulb / We bulb). Innkommende vannemperaur 27 C. 2 Oppvarmingskapasieen må sees som reningsgivende for e isoler basseng med ildekking naeid. Modellene er førs og beregne på å bli bruk i perioden mai il sepember (normal bassengsesong). Mål og ilkoblinger A B A E C D OUTET IET F G Mål Modell V15 V20/V30/V30-3P V40/V60-3P A B C D E F G 92,5 92,

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

Prising av Kraftderivater SIS 1101

Prising av Kraftderivater SIS 1101 Prising av Krafderivaer SIS 1101 I Prising av Krafderivaer SIS 1101 Forord Denne prosekoppgaven er uarbeide av o sudener fra Insiu for indusriell økonomi og eknologiledelse høssemesere år 001. Rapporen

Detaljer

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen SNF-arbeidsnoa nr. 06/11 Verdseing av langsikige infrasrukurprosjeker av Kåre P. Hagen SNF Prosjek nr. 2437 Prinsipiell vurdering av mernye av sore infrasrukurilak Prosjeke er finansier av Kysverke SAMFUNNS-

Detaljer

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm RAPPORT 01/44 Kalkulasjonsrenen Michael Hoel og Seinar Srøm Dokumendealjer Visa Analyse AS Rappornummer 01/44 Rapporiel Kalkulasjonsrenen ISBN 978-8-816-093-1 Forfaer Michael Hoel og Seinar Srøm Dao for

Detaljer

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller Om muligheen for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller av Kjell-Arild Rein Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi Våren Insiu for økonomi Universiee i Bergen . INNLEDNING.. LITTERATUR 3.

Detaljer

x x x x konkurranser: Tester: x x x x x Ressurstrenings -periode 1

x x x x konkurranser: Tester: x x x x x Ressurstrenings -periode 1 Navn: Ønske formkurve Årsplan sykkel 2007 / 2008 Hovedmål: Inn i seedinggruppe 1 på Birken ( ca. 03.05.00 ) Delmål: Øke maks syrke 50% Delmål: Øke aerob uholdenhe 25% Treningsmengde ( oal reningsbelasning

Detaljer

SNF-rapport nr. 21/04

SNF-rapport nr. 21/04 SNF-rappor nr. /04 PRISIN V FORSIKRINSKONRKER MED RENERNI av Roger F. Peersen Eirik M. Samnøy SNF-Prosjek nr. 7000 SMFUNNS- O NÆRINSLIVSFORSKNIN S Bergen, November 004 Dee eksemplar er fremsil eer avale

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

Svømmebasseng & Spa Produktkatalog 2015

Svømmebasseng & Spa Produktkatalog 2015 Svømmebasseng & Spa Produktkatalog 2015 #1 innen bassengvarmepumper og bassengtak i Norden. www.gullbergjansson.no Gullberg & Jansson et garantert trygt kjøp innen svømmebassenger & spa! Gullberg & Jansson

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Fakor - en eksamensavis ugi av ECONnec Pensumsammendrag: FIN3005 Makrofinans Forfaer: Marin Frøland E-pos: marinom@sud.nnu.no Skreve: Høsen 009 Anall sider: 41 FIN3005 - Pensumsammendrag Om ECONnec: ECONnec

Detaljer

Svømmebasseng & Spa Produktkatalog 2014

Svømmebasseng & Spa Produktkatalog 2014 Svømmebasseng & Spa Produktkatalog 2014 Stort utvalg av prisgunstige og veldesignede kvalitetsprodukter innen svømmebassenger og spa #1 innen bassengvarmepumper og bassengtak i Norden. Gullberg & Jansson

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Overvekt og type 2-diabetes

Overvekt og type 2-diabetes Nr 3 sepember 2008 Norges Diabeesforbund www.diabees.no Tema: Overvek og ype 2-diabees DiabeeSforum Fagblad for helsepersonell som samler al i e e n elig Tyd de eg n lyse SU NY KK T ER T AP PA R Leder

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

AQUA SPA NORDIC. Bruksanvisning

AQUA SPA NORDIC. Bruksanvisning AQUA SPA NORDIC Bruksanvisning Produsent: Model: PH050006/PH050010, 220-240V~, 50Hz, 1800W, Class II Shanghai Qinxu Plastic Products Co., Ltd. 5151, Dongchuan Road, Heqing Town, Pudong New Area, Shanghai,

Detaljer

Brukermanual for Haier varmepumpe

Brukermanual for Haier varmepumpe Markeds-Partner AS Brukermanual for Haier varmepumpe HSU-9 / HSU-12 Hurtigveiviser: Pek fjernkontrollen i fri bane mot varmepumpens innerdel. Du får et bekreftende pip ved hver informasjon. 3 4 1 2 6 7

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode 2006/58 Noaer Kaharina Henriksen Noaer Jusering for kvaliesendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen En sudie baser på hedonisk impueringsmeode Avdeling for økonomisk saisikk/seksjon for økonomiske

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Constec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51

Constec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51 www.consec.no e pos: pos@consec ools.comools com Consec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51 Alle våre produker har gjennomgå en kvalieses. Kvaliesvurderingen er baser

Detaljer

BRUKERMANUAL POLAR COMFORT MULTISYSTEM

BRUKERMANUAL POLAR COMFORT MULTISYSTEM BRUKERMANUAL POLAR COMFORT MULTISYSTEM når driftsikkerhet og energisparing teller Bruker Polar Comfort Multisystem 2 Bruker Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

Spørsmål og svar om Panasonic varmepumper. Hva bør jeg vektlegge når jeg skal velge varmepumpe? Hvor mye lyd avgir innedelen?

Spørsmål og svar om Panasonic varmepumper. Hva bør jeg vektlegge når jeg skal velge varmepumpe? Hvor mye lyd avgir innedelen? Spørsmål og svar om Panasonic varmepumper Hva bør jeg vektlegge når jeg skal velge varmepumpe? Det er to ting du bør vektlegge. Det er komfort og totaløkonomi. Totaløkonomi - Innspart energi over varmepumpens

Detaljer

Green Rock BioStone + ChemStone

Green Rock BioStone + ChemStone Green Rock BioStone + ChemStone Montering / Drift / Vedlikehold Green Rock BioStone + ChemStone er et komplett avløpsrense anlegg for rensing av avløpsvann som er pre-klaret i en slamutskiller/septiktank.

Detaljer

Nordens mest solgte luftavfukter

Nordens mest solgte luftavfukter Nordens mest solgte luftavfukter WOOD S Luftavfuktere Pusterom for hele familien Hvor brukes en luftavfukter? KAN EN LUFTAVFUKTER BRUKES OVER ALT? En luftavfukter har veldig mange anvendelsesområder da

Detaljer

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C.

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. NIBE F2300 luft/vannvarmepumpe Kraftig som en viking. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. Kompressoren benytter EVI-teknologi, som innebærer økt ytelse i både varmt

Detaljer

Effekten av endringer i lakseprisen på aksjekursen til noen utvalgte lakseselskaper på Oslo Børs.

Effekten av endringer i lakseprisen på aksjekursen til noen utvalgte lakseselskaper på Oslo Børs. Effeken av endringer i lakseprisen på aksjekursen il noen uvalge lakseselskaper på Oslo Børs. av Bri Albrigsen Masergradsoppgave i fiskerifag sudierening bedrifsøkonomi (30 sp) Insiu for økonomi Norges

Detaljer