Bruksanvisning utedel KS90(S)-DC / KS120(S)-DC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning utedel KS90(S)-DC / KS120(S)-DC"

Transkript

1 Bruksanvisning utedel KS90(S)-DC / KS120(S)-DC

2 NORSK INTRODUKSJON Deniverterstyrtevarmepumpenbrukeruteluftensomvarmekilde Itilleggtilinverterpumpenbørdetinstalleresentilleggsvarmekildedersomutetemperaturen fallerunder20c InverterpumpenerensåkaltsplitversjonderDenvarmegassenledesintilinnedelenførden avgirvarme Vedbuklesdennebrukermanualenøye Dersomdetoppstårproblemermedvarmepumpenkontaktleverandøren Vihåperdufårstorgledeavdinnyeinstallasjon 2 NORSK

3 NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Varsel... side3 2. Sikkerhetsinstruksjon...side4 3. Virkemåte...side4 4. Brukikaldeforhold...side4 5. Kontrollførogetteroppstart... side5 6. Bruksinstruksjoner...side5 7. Vanligdriftogvedlikehold... side14 8. Rørtilkoblinger... side14 9. Komponentliste... side Dimensjonerogmål...side Koblingsdiagrammer...side Tekniskedata...side19 1 Varsel Dennebrukermanualenerenintgrertdelavleveransenogbøroppbevaresletttilgjengelig forbrukeroginstallatør. Pumpenerbarementforoppvarming.Forsøkpåannenbrukkanværefarlig. Allinstallasjon,koblingogoppstartskalutføresavfagpersonnell. Temperatureniinverterpumpenskalalltidholdeslavereenndenmaxgrensesomeroppgitt avleverandøren. Driftsstoppellerfeilmeldingerskalsendestilleverandøren.Vedlikeholdmåutføresav fagman Brukermanualenerikkeetkontraktsdokument.Detkanforekommeavvikmellom manualenogdetistallerteproduktet. 3 NORSK

4 NORSK 2 Sikkerhetsinstruksjon Ikkeberørvarmepumpenellerforsøkåflyttepådenetteratdenerinstallert. Pumpenmåikketildekkes.Ikkelabarnkommeinærhetavpumpen.Varslebarnomat farenevedpumpen.ikkestikkgjenstanderellerfigreinnisikkerhetsskjoldettilpumpen. Pumpenskalikkerengjøresvedvannspyling. Pumpenskalikkefrakoplesnårdeneridrift.Selvforrengjøringskalpumpenførststoppes vedåtrykkeinnoffknappen.veddriftsstansellerdriftsproblemerkoplefrapumpenved sikringen.ikkeberørelektriskeledninger. 3 Varmepumpensvirkemåte Varmepumpenbenytterfrienergifrauteluftenogbringerdennetilakkumulatortanken Viftensomsitterivarmepumpensirkulererluftengjennomenribberadiatorformaksimalt energiopptak.luftensomblåsetutavviftenvilhaenvesentliglaveretemperaturenn omgivelsene. Temperaturogenergiopptakreguleresvedhastighetenpåvifteogkompressor. Maksimalkapasitetenpåanleggetøkesikkevedåregulereønskettemperatur 4 Brukvedkaldeforhold Ikaldtværvilmanseettyntrimlagpåribbenetilradiatoren.Foråbegrenseisdannelsevil pumpenautomatiskinitiereenavrimingavradiatoren.underdenneprosesstrinnet stoppeskompressorenforenkortperiode.avrimingintieresnåravrimingssensorennår4 0C,oggjenoppstartenårsensorennår+150C 4 NORSK

5 NORSK 5 Kontrollførogetteroppstart Pumpenertestetoginnstiltfraleverandøren.Føroppstartbørdetallikevelkontrolleresat: Elektriskekoplingererkorrektutført Installasjonenerutførtetterleverandørensveiledningogkontroll Atrørtilkoplingererutførtetterleverandørensveiledningogkontroll Atdetikkeerfremmedelementerpåvarmepumpenellerigitteretforanviften Etteroppstartskalmankontrollereatvarmepumpenharnormaloguanstrengtgange. Dersomdetoppstårhøyevibrasjonerskalpumpenstoppesogleverandørenkontaktes. 6 Bruksinstruksjoner Viktig: VedførstetrykkpåStartknappenmerketON/OFFgisdetmeldingtilvarmepumpenatden skalstarte.pumpenvilsåstarteselvitidsintervalletmellom1sekundog4minutter. Pumpenvilautomatiskstoppenårriktigvanntemperaturernådd.Unngååtrykkepå startknappenigjen.pumpenvilselvstartenårdeterbehovformerenergitiltanken. Hvisduallikevelmåstoppepumpenvildenrestarteigjenselvetter4minutter. 5 NORSK

6 NORSK Beskrivelseavrekkefølgeogknapperidisplaypanelet Avlesningsdisplay Signallyskompressor Signallysfortidsstyringpå/av Knappforvalgavenhet P0 45 somtemperaturavleses Knapperforinnstillingav vanntemperatur signallysforopersjonpå/av Knapp til instilling av driftsparametre P1 P8 PÅ/AVknapp Innstllingsknapperfor Knappfortidsinnstilling Tidogtidsintervaller Feilmeldinger Varmepumpenerutstyrtmedstyrings,ogsikkerhetskomponenter.Vedfeilvilen feilmeldingvisesiavlesningsdisplayet.feilmeldingenerlistetietegetkapittel Feilmeldinger E 2 Vedstrømbruddviltidsinnstillingeneforsvinne.Dissemågjeninnsettesmanueltnår strømbruddetopphører. 6 NORSK

7 NORSK Oppstartavpumpen Trykkpåknappen.Nårutedelenmottarsignaletvildengito beep signaler. Pumpenernåpåogvarmepumpenstarteråleverevarmetiltanken.Dersompumpennylig harværtslåttavvilkompressorenrestarteetter3min. Innstillingavtid Varmepumpenmåværeavslått.Hvispumpengår,trykkpåknappenforåslådenav Trykk5sek.PåknappenIdisplayetvildennålyseoppheletimer. Trykkpåknappeneogforåinnstlilleriktigtime Trykksåpåknappenigjen.Displayetvilnålyseoppminutter. Trykkpåknappeneellerforåinstilleriktigminutt. Validerinnstillingenvedåtrykkepå.Systemetvilselvavslutteinstillingmodusfortid etter10sek. Innstillingavavvalgtoperasjonstid(timer) TrykkpåknappenDisplayetvilnåvisetimeropplyst. Trykkpåknappeneellerforåinnstilleønsketantalltimer. Trykkigjenpåknappen.Displayetvilnåviseminutteropplyst. Trykkpåknappeneellerforåinstlleønsketantall minutter. Validerinnstillingenvedåtrykke.signallysetfor (timeron)vilnåslåspå. Innstllingforåslåavoperasjonstidstyring(timer) Trykkpåknappenoginnstilltimerogminuttersombeskrevetforan Signallyset (timeroff)vilnålyse. OBS:Innstillingeravtidsstyringvilgåtaptvedstrømbruddogmåinstillespånynår stømbruddetopphører. 7 NORSK

8 NORSK Kanselleringavtidsinnstillinger Trykkpåknappenoginnstilltimerogminuttersomforklartover Signallyset (timeroff)vilnålyse OBS:Innstillingenavtidsstyringvilgåtaptvedstrømbruddogmåinnstillespånynår strømbruddetopphører. Kanselleringavstyringsprogrammeringen Trykkinnknappensignallyset (timeron)vilnålyse.trykkderetterpå knappen. TrykkinnknappenSignallyset (timeroff)vilnålyse.trykkderetterpå knappen. Innstillingavnyedriftsparametre Trykkinnknappenforåaktivereparameterinnstilling.Bruksåknappene, og,foråendreinnstillingenavførsteparameteripaneletsdisplay.trykkderetter påknappenigjentrykkderetterpåknappen igjenforåinstillenesteparameter påsammemåteprosessengjentasforparametrenefrap0tilpf. Foråkommetilbaketilfabrikkinstillingenetrykkesbeggeknappeneoginn samtidig inntil Parameter kontollenheten gir et Innstillingso mråde lydsignal. Fabrikkinn stilling Forklaring P0Temperaturi akkumulatortank P1Påavmodus ellerinvertermodus C 45 C Kompressorenstopperelleropererer sominvertersåsnart vanntemperaturenitankennår innstillingsverdien :På avinnstilling (varmepumpenstoppernårinnstilt temperaturoppnås) 2:inverterinnstilling(Varmepumpenvil reduserehastighetennårfaktisk temperaturernærinnstilttemperatur 8 NORSK

9 NORSK P2Kompressor oppstartavhengigav temperaturfalli tanken 315 C 5 C Kompressorenstarternårtempertureni tankenfallermerenninnstillingen. P3Sterilisering :funsksjonenerslåttpå 2.funksjonenerslåttav P4Starttemperatur forel.kolbe P5Tidsforsinkelse foroppstartav elkolbe P6 Hastighetsinnstilling 3060 C min 60min Gir1 3 Gir1 P7Avriming :Automatiskinnstilligderbare avrimingensstartogstopptemperaturer kaninnstillesavbruker 2:Manuellinnstillingderparametrene P8,P9,PCogPEkaninnstilles P8 Avrimingsintervall P9Starttemperatur foravriming PCstopptemperatur foravriming PE Varighetsinnstilling foravriming 20 70min 40min 0 Til30 C 4 C 230 C 15 C 2 20min 8min PFKonstant inverterinnstillingav temperatur 08 C 3 C 9 NORSK

10 NORSK Detaljertfunksjonsbeskrivelseavinnstillinger P0,Temperaturiakkumulatortank: Kompressorenstopperelleropererersominvertersåsnartvanntemperaturenitankennår innstillingsverdien. P1,PåavmodusellerInvertermodus: 1:På avinnstilling,(varmepumpenstoppernårinnstilttemperaturoppnås) 2:inverterinnstilling,(Varmepumpenvilreduserehastighetennedtilminstefrekvensidet innstiltegirnårfaktisktemperaturernærinnstilttemperatur.dersompferaktivertvil kompressorhastighetenbegynneåfallenårdetinnstiltetemperaturfalletitankenblirmålt. P2,Kompressoroppstartavhengigavtemperaturfallitanken: Kompressorenstansernårakkumulatortankennårinnstilttemperatur,ogstarterigjennår temperturenitankenfallerlavereenndeninnstiltetemperaturdifferansen,f.eks3 Cunder innstilttemperatur. P3Sterilisering:Steriliseringstemperaturener60 C.Nårsteriliseringsfunksjonenerslått påvilvarmepumpensørgeforatdennetemperaturenbliroppnåddhver14dag.hvergang tankennårdennetemperaturenviltidsberegningenstartepånytt.dersomtankenallikevel ikkeoppnår60 Cvilprosessenvedvarei3timerforderetteråslåsavautomatisk.Ved innstilling2vildennefunksjonenikkeværetilgjengelig. P4Starttemperaturforel.Kolbe:Dersomdenneersatttilf.eks50 Cvilvarmekolbebli slåttpånårdenneinnstiltetemperaturenbliroppnåddvedkompressoren. P5Tidsforsinkelseforoppstartavelkolbe:Dersomdennetidenf.ekserinnstilttil30min. Dersomkompressorenikkeoppnårdennetemperaturiløpetav30minetterførste registreringvildenelektriskekolbenbliaktivert. P6Hastighetsinnstilling:Nårvarmepumpeneriinvertermodus(Automatisk hastighetsregulering)vilvarmepumpenhatrealternativegirderhvertgirjusterer hastighetenpåkompressorenitrinnpå4hz.hastighetenpåkompressorenjusteres automatisketterbehovfortilførtvarme. Gir1: Gir F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Hz NORSK

11 NORSK Gir2: Gir F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Hz Gir3: Gir F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Hz P7Avriming: 1 Automatiskinnstillingderbareavrimingensstartogstopptemperaturerkaninnstillesav bruker.førsteinnstiltetider40min.nårvarmepumpenmålerattemperatureni fordamperener4 Cvilavrimingenstarte,ogpågåinntiltemperaturenmålti fordamperener+15 C.etterførstegangsgjennomføringavavrimingvildenavrime automatiskderdenforegåendeavrimingbestemmervarighetenavnesteavriming.dersom denavrimetiforeksempel3minvil3minværevarighetenavnesteavriming T1(Varighetavavriming) T2(Intervallmellomavriminger) 1 3min 3 6min 6 9min 9 12min 12 15min 50min 45min 40min 35min 30min FabrikkinnstillingeneerT18minogT240min. 2 Manuell innstilling der parametrene P8,P9,PC og PE kan innstilles. Gjennom de manuelleinnstillingenestyreshvordangjennomføringavavrimingstartesogstoppes,som f.eks: 1. Avrimingsintervall(40min) 2. Starttemperaturforavriming(4 C) 3. Stoptemperaturforavriming(+15 C) 4. Avrimingsvarighet(8min) 11 NORSK

12 NORSK Disse innstillingene vil innebære at avriming starter når utløpstemperaturen fra fordamperennår 4 C.Dettemåles40minetterforrigeavriming.Avrimingenvilsåpågå tilutløpstemperaturenfrafordamperennår15 C,ellertildetharmedgått8min. P8: Avrimingsintervall Intervalletkaninnstillesmellom20og70min.Fabrikkinnstillingener40min. P9: Starttemperaturforavriming Starttemperaturenerjusterbarmellom+2 Cog 30 C.Fabrikkinnstillingener 4 C PC: Stopptemperaturforavriming Stopptemperaturenerjusterbarmellom0 Cog30 C.Fabrikkinnstillingener15 C. PE: Avrimingsvarighet Avrimingsvarighetenerjusterbarmellom2og20min.Fabrikkinnstillingener8min PF: Innstillingavkonstanttemperatur Denne innstillingen gjelder inverterstyringen av kompressoren. Når temperaturen i akkumulatortanken når innstillingen vil kompressoren kjøre på sin minste frekvens. Dersom PF er satt til f.eks 3 C, og innstillingen av tanktemperaturen er 45 C. vil kompressorenreduserefrekvensengradvisfraentanktemperaturpå42 C. Funsjonenetilknappen(MODE) Knappen er for å aktivere avlesninger av forskjellige temperaturer knyttet til driften av anleggets utedel. De forsjellige avlesninger gjøres tilgjengelig gjennom å trykke inn knappenetantallganger,ettrykkperavlesningsomfølger: 1. trykk1:utløpstemperaturenpåenergimedietfrakompressor 2. trykk2:returgasstemperaturfrafordampertilkompressor 3. Trykk3:Utendørsslangetemperaturfrafordamper(foråstyreavriming) 4. Utendørslufttemperatur Visningeneavtemperaturervilforsvinnehvisikkefunksjoneneribruki60sekunder,ogvil visesigjennårmanaktivererknappen(mode) 12 NORSK

13 NORSK Alarmliste ALARM E1 E2 E4 E5 Beskrivelse EEPROMfeil Sensorfeilfortemperaturavlesningitanken Sensorfeilformålingavreturgasstemperaturtilkompressor Sensorfeil for måling av utløpstemperatur fra fordamper (avrimingstemperatur) E6 Sensorfeilvedmålingavutetemperatur E7 Sensorfeilvedmålingavutløpstemperaturfrakompressor E8 Signalfeilmellomkontrollpanelogstyringskort E9 EA EB Signalfeilmellomstyringskortogutedelellermellomutedelogkontrollpanel Kompressorstartfeil(kompressorbeskyttelseelleroverheting) Overbelastningavutedel EC Feilikontrollpanel ED Overoppheting av utløpstemperatur fra kompressor( Kan være transformatorfeilogoverbelastningavelektriskspenning) EF Beskyttelsemotover,ellerundertrykkeraktivert Vedallefeilalarmerbørleverandørenkontaktes Minnefuksjon Styringsenheten lagrer data om driftsparametre og tidsinnstillinger selv når utedelen er inaktiv.disseblirreaktivertnårenhetenigjensettesidrift.forandringeridriftsbetingelser ogparameterinnstillingervilblilestinnieeprom3seketterjusteringerogsåaktivert.obs: Etter strømbrudd vil fabrikkinnstillingene bli aktivert og nye innstillinger må eventuelt leggesinnnårstrømbruddetopphører. 13 NORSK

14 7 Løpendedriftsvedlikehold Stoppvarmepumpenførdemonteringogrengjøringavsandfilter Pass på at ikke fremmedlegemer sperrer for gjennomstrømming av luft gjennom fordamperellerliggerforangitteret. RengjørgitteretmedenrenmykbørsteOBS:IKKEBRUKVANNELLERTRYKKSPYLING Vedbehovkontrolleresatfordamperensribberliggerparalleltogvannrett.Dersom deerbøydkandeforsiktigrettesmedenvanligkam. 8 Rørtilkoplinger NORSK modellen størrelse Gasstilkopling Flytendetilkopling KS90(S) DC 5/8 3/8 KS120(S) DC 3/4 1/2 14 NORSK

15 NORSK 9 Stykklisteforutedel Toppdeksel 2. Bakrebeskyttelsesrist 3. Ventilatorvifte 4. Kondensator 5. Håndtak 6. Frontrist 7. Frontpanel 8. Bunnplate 9. Kondensatvarmer 10. Skilleplate 11. Reaktor 12. Isoleringsjakkekompressor 13. Kompressor 14. Kompressor varmer 15. Tilbakeslagsventil 16. ventildeksel 17. Gassventil 18. Væskeventil 19. Elektroniskstyrtekspansjonsventil 20. Vending ventil Coil 21. Sidedeksel 22. Adkomstdeksel 23. Festeklipsforkondensator 24. Kompressorkondensator 25. Festeklipsforel.Ledning 26. Koplingsboks.El. 27. Viftemotorkondensator 28. Kretskortet (PCB) 29. Modul 30. Radiator 31. Motorbrakett 32. utendørsmotor 15 NORSK

16 10 Dimensjoner og mål NORSK KS90(S)-DC KS120(S)-DC 16 NORSK

17 KS90(S)-DC W V U 11 Koblings diagrammer 17 NORSK NORSK

18 KS120(S)-DC (W) (V) (U) Koblings diagrammer 18 NORSK NORSK

19 Energikapasitet Energiforbruk Strømstyrke Spenning Vekselstrømsfrekvens Faser Maksimalstrømtilførsel Maxarbeidstrykk Maxsugetrykk Arbeidsmedium(gass) Vannbestandighetsklasse Effektivarbeidstemperatur Støy Vekt ModellKS90(S) DC 8900Watt 2090Watt 9,5A V 50Hz Enfas 4200Watt 4,0MPa 0,95MPa R410a/1,78kg IPX4 20til+43 C 56dBA 60kg ModellKS120(S) DC 12300Watt 2890Watt 7,4A V 50Hz Trefas 5600Watt 4,0MPa 0,95MPa R410a/3,2kg IPX4 20til+43 C 58dBA 100kg 12 Tekniske data 19 NORSK NORSK

20 ENGLISH Introduction This inverter are using outside air as a heat source. In addition to the inverter itself, it s wise to have an additional heat source ready if the outside temperature should drop heavily and by that a help to keep the comfort-temperature on the circulating water inside the house. We have chosen to create an Air to Water inverter as a so-called split version. This means that it has one part outside and one part inside. Other Inverter manufacturers has often both parts outside. We see that this solution has some major disadvantages. First of all must the water pipes be heavily insulated to avoid freezing in case of a power down. Secondly will this solution also cause great heat loss. Warm during a cold winter and cool in the summer heat! Our DC Inverter can take care of both tasks by a simple but yet advanced remote control system in your living room. Please read completely this manual. If necessary, ask explanations of the unclear points to your fitter We wish you long seasons of bath at your comfort temperature. 20 ENGLISH

21 ENGLISH Summary 1. Warning... p21 2. Safety instructions... p22 3. Principle of working... p22 4. Using when it s cold...p22 5. Checking before and after starting... p23 6. Instructions... p23 7. Regular operations of maintenance... p30 8. Pipe connection p30 9. List of components p Demensions p Wiring diagrams..... p33 12.Technical characteristics p35 1- Warning This manual is an integral part of the machine and must always be reachable in your technical room. This Heat pump is meant exclusively for heating or cooling. Any other non-conform and random use will be considered as dangerous and unsuitable. The assembly, the electric connection and the start up must be carried out by specialized and professional staff. It is essential to maintain the temperature in the DC INVERTER lower than the value recommended by the DC INVERTER s manufacturer. You ll have to inform your retailer of any breakdown or error message ; have the maintenance works done by specialized staff. In a concern of constant improvement, our 3 products can be modified without notice; the pictures or the characteristics described in this manual are not contractual. 21 ENGLISH

22 ENGLISH 2- Safety Instructions Do not go up on the Heat pump or do not try and move it once installed. Never cover (risk of overheating). Keep out of reach of children, and do not to let them play around, inform them of the dangers of this machine. Never introduce a stick or your fingers into the protective grille of the ventilation ; the last one turns very quickly. Never clean the machine with the water jet. Never disconnect the machine when it s working ; for any intervention even of cleaning, stop the machine, by pressing first on the key OFF; in the event of an emergency, cut off the current on the table. Do not draw on the electric wire (risk of electric shock 230 volts) 3 -Principle of working The Heat pump uses the free heat contained in the outside air to transmit it to the water. The ventilator located in the heat pump has the air circulated on the radiator with gilds. When the Heat pump heats the water, the air blown is fresher than the outside air. In the contrary, when the heat pump cools the water, the air blown is heater that the outside air. You can regulate the temperature to which you want to heat the water. Careful : Increase the required temperature does not increase the heating power. 4 - Using when it s cold When the outside temperature decreases and that the air becomes wet, you might observe a thin layer of white frost on the gilds of the radiator. This is normal (*). To avoid a strong thickness of white frost which would prevent the air to circulate through the gilds of the radiator, the Heat pump launches regularly and automatically an operation of defrosting which is accompanied with the stopping of the compressor during a few minutes. In addition the Heat pump is regulated in factory to go into auto defrost when the defrosting sensor temperature becomes lower than -4 C, and start again When the defrosting sensor temperature go up to 15 C. The two temperature value -4 C and 15 C are default value. (*) the fluid which circulates in the Heat pump thanks to a compressor, is, at the time of the passage in this radiator at an high negative temperature (same principle used in your freezer). 22 ENGLISH

23 ENGLISH 5 - Checking before and after starting Before starting: Your machine is tested and regulated in factory, however it is advised to carry out the following controls before starting : - electric connections correctly carried out - installation carried out according to our recommendations - correct connection of arrival and exit water pipes according to the written indications - no foreign things on the machine or fixed on the gilds of the radiator After starting: Ensure that operation is regular; if high vibrations occur, stop the Heat pump and call your fitter. 6 Instructions Careful : The first pressure on the key ON/OFF gives the authorization of starting the Heat pump; the latter will start within a variable time: shortest within 1 second and longest within 4 minutes. From its starting the heat pump heats or cools the water, and will automatically stop when the required temperature has been reached; don t stop its operation unnecessarily. If you have to stop the Heat pump operation, you will observe that the Heat pump will start again after 4 minutes. 23 ENGLISH

24 ENGLISH Description of the order and display panel : current temperature of the water tank Light of each part state compressor Light of timeron / timeroff To display the each item temperature P0 45 Light of the running Button for setting the P1 - PB Buttor for Temperature up and down It sets the temperature of water Parameter On / off To adjust the current hour and functionning timetable To adjust the hour Error messages : The Heat pump is equipped with regulation and safety components; when a regulation component is defective or a safety is activated, a message is posted like it s illustrated below; see the explanation of these messages in the paragraph Alarm list. E 2 NOTICE! The timer settings can not be memorized if power supply cut off, user must set the new timer when the power supply restore. 624 ENGLISH

25 ENGLISH Starting Operation Press " " button, and when the unit receives the signal, it gives out two " beep " tones, the operation is on and the heat pump water heater stars operation. If the interval shorter than 3 minutes from last shut down to the present switch-on, the compressor only restarts after 3 minutes to protect the system. Setting right the hour of the Heat pump The Heat pump must not run. If it is running, press on " " for stopping it. Press 5 seconds on " ", the left display ( = the hour ) lights Press the button " " or " " for increasing or decreasing the hour. Press again on " ", the left display ( = the minutes ) lights Press the button " " or " " for increasing or decreasing the minutes. validate in pressing on " " ( or wait 10 seconds ; the display will leave this setting mode by it self ) Setting of running selected periods (TIMER): Press on " ", the left display ( = the hour ) lights Press the button " " or " " for increasing or decreasing the hour. Press again on " ", the left display ( = the minutes ) lights Press the button " " or " " for increasing or decreasing the minutes. validate in pressing on " " ; The light " "switches on. For setting the hour of stopping running (TIMER): Press on " " and set the hour & the minutes as done before... The light " "switches on. Notice: The timer settings can not be memorized if power supply cut off, user must set the new timer when the power supply restore. Cancelling this programming: Press on " " The light " " light. Press on " ". Press on " " The light " " light. Press on " ". Parameter setting: Press " "to enter parameter setting, then through button" " and " " to change the value of each setting, and then press " " again the enter the next Parameter setting ( from P0 to PF ). Press " " and " " at the same time, all the parameter restore initial as long as hear the alarm,to display windows default. 25 ENGLISH

26 ENGLISH Parameters Range Factory setting Remark P0 Water tank temp The compressor stops itself or being inverter as soon as water temperature gets to setting temperature P1 ON/OFF mode or ON/OFF (heat pump stop as soon as Constant mode (inverter) reach setting temperature. 2Constant( heat pump will slow down when temperature close to setting temperature) P2 Compressor restart depends on temperature degeneration P3 Sterilize function this function is available (for bacteria) 2this function is not available P4 Electrical heater start temperature P5 Electrical heater start min delay P6 Frequency adjusting Gear 1-3 Gear 1 P7 Defrosting mode Intelligent mode ( when select this selection mode, only defrosting start temperature and defrosting stop temperature are adjustable) 2Manual mode(p8p9pcpe are adjustable) P8 Interval of defrosting min 40 P9 Defrosting start temperature PC Defrosting stop temperature PE Defrosting stop timer min 8 PF Constant temperature enter Function description: P0Water tank water temperature The compressor stops itself or being inverter as soon as water temperature gets to setting temperature 26 ENGLISH

27 ENGLISH P1ON/OFF mode or Constant mode (inverter) ON/OFFThe compressor stop running as soon as water temperatures reach setting temperature. Constant (temperature): when water temperature reaches setting temperature, the compressor will run at its minimum frequency. If set PF to be 3 degree, when the setting temperature-actual water temperature =3 degree, the Constant mode is active, then the compressor frequency will go down. P2Compressor restart depends on water temperature degeneration. The compressor stop when water temperature reach setting temperature, then restart according to this setting, for example, set this data to be 3 degree, when water temperature decrease 3 degree, the compressor then restart. P3Sterilize. with sterilize function: each 15 days will sterilize with high water temperature, if during the period of 15 days water temperature has been reach 60, then time calculation (of 15 days) will restart; sterilize water temperature is 60, if duration of sterilize over 3 hours but the water temperature still can not reach 60, then the sterilize process will stop automatically. Without sterilize function: the function is not available. P4Electrical heater start temperature For example, set this parameter to be 50, only if when water tank temperature reaches 50 by compressor, then the electrical heater could start. P5: Electrical heater start delay For example, set this parameter to be 30 min, then when water temperature can not increase by compressor in 30 minutes, the electrical heater could start. P6: Frequency adjusting There are 3 gears (ranges) frequency, frequency increase 4Hz in each gear. Gear 1 Gear F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Hz Gear2 Gear F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Hz Gear 3 Gear F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Hz ENGLISH

28 ENGLISH P7Defrosting mode 1>Intelligent mode The first duration is 40 minutes, when pipe temperature (evaporator) is -4degree, then start defrosting, and then pipe temperature (evaporator) is 15 degree, at the time, the defrosting duration is intelligent(the shortest duration is 1 minute): the previous defrosting duration determined next interval of defrosting. T1duration of defrosting T2Interval of defrosting Minute Factory setting: T1is 8 MinuteT2 is 40 Minute 2>Manual modefor example 1interval of defrosting( 40min) 2defrosting start temperature (-4) 3defrosting stop temperature (15) 4defrosting stop timer (8min) When the interval reach 40 minutes, and pipe temperature (on evaporator) is -4, start defrosting; and then either reach Defrosting stop temperature or Defrosting stop timer, stop defrosting. P8: Interval of defrosting 1adjustable from 20-70min, factory setting is 40minonly after select Manual mode then this parameter is adjustable P9: Defrosting start temperature 2adjustable from 2--30, factory setting is -4 PC: Defrosting stop temperature 3adjustable from 0-30, factory setting is 15. PE: Defrosting stop timer. 4adjustable from 2-20min factory setting is 8minonly available in Manual defrosting mode PF: Constant temperature enter Constant (temperature): when water temperature reaches setting temperature, the compressor will run at its minimum frequency. If set PF to be 3 degree, when the setting temperature-actual water temperature =3 degree, the Constant mode is active, then the compressor frequency will go down, for example, the setting temperature is 45 degree, when water reach 42 degree, then the compressor speed will slow down. 28 ENGLISH

29 ENGLISH Functions of button MODE : Press this button once, will display item 1: compressor exhaust air temperature; press this button again, will display item 2: return air temperature; then press again will one after another: item 3 outdoor pipe temperature (for defrosting), item 4 outdoor ambient temperature. The temperature display will disappear if not any operation in 60 seconds. Press this button for 5 seconds, to release your finger as soon as hearing the buzzer noise, then means switch to refrigerant callback mode, the display board will shows symbol C, the sign ON will light; at the same time, the other button will not be available; press button MODE 5 seconds again, then release the finger as soon as hearing the buzzer noise, then go back standby. Alarm list: Alarm Definition EEPROM error Water tank temperature sensor error Return air temperature sensor error Pipe temperature (for defrosting) sensor error Outdoor ambient temperature sensor error Compressor exhaust air temperature sensor error Communication error(controller-conversion board) Communication error (conversion board-outdoor main board)(or outdoor main board - module) A Compressor start failure (compressor protection or compressor top temperature overheated) b C d Outdoor unit current overload Module error Compressor exhaust air temperature overheated( protection for voltage exorbitant low or highoutdoor transformer error ) F High or low pressure protection Memory function: It is able to memorize the working state, running mode, parameters setting and timer; when heat pump is sleeping, the change of running mode, parameters setting will be input the EEPROM 3 seconds after adjusting, to save new data. The working state will go back previous if power cut. 29 ENGLISH

30 ENGLISH 7 - Regular operations of maintenance Washing the sand filter of your filtration installation : Stop the Heat pump Wintering : Stop and put the heat pump out of tension Stop and put the filtration pump out of tension Close the 2 isolating valves nearest of the indoor unit Entirely unscrew the 2 connections on the indoor unit and have each pipe slip to make leave the openings coming out from the indoor unit ; the Indoor unit gets empty, wait for the complete emptying. (THE EXCHANGER MIGHT BURST IF IT HAS NOT EMPTIED COMPLETEY) Put back each pipe to its place and screw again the connections to entirely close again (to avoid little animal s entry ) Remark : supplement the draining of your filtration installation or call your fitter (all your installation must be protected against the freezing) Maintenance : Make sure that nothing comes to block the gilds radiator, if it s necessary clean it with a soft brush (no water jet under pressure) Make sure that the gilds are right, rectilinear, if it s necessary rectify them with a fine comb Make sure that the flue of the condensates is not blocked Copper tuble size 8 - Pipe connection KS90(S)-DC KS120(S)-DC 30 ENGLISH

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

TEKNISK SERVICE MANUAL. TAK / GULV MONTERT LUFTKJØLER Modeller EER / ENR / EN

TEKNISK SERVICE MANUAL. TAK / GULV MONTERT LUFTKJØLER Modeller EER / ENR / EN TEKNISK SERVICE MANUAL TAK / GULV MONTERT LUFTKJØLER Modeller EER / ENR / EN INNHOLD 2 INNHOLD... 2 1 INTRODUKSJON... 3 2 BRUKER EGENSKAPER... 4 3 SYSTEMEGENSKAPER... 11 4 LISTE OVER EGENSKAPER... 18 5

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

MCP-16RC, luftrenertårn

MCP-16RC, luftrenertårn Kompakt filterkassett med pulsrengjøring MCP-16RC luftrensertårn er en kompakt filterkassett for desentralisert inneluftrengjøring der luftgjenoppretting er mulig. Den kompakte filterenheten leveres med

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

RF Power Capacitors Class1 5kV Discs

RF Power Capacitors Class1 5kV Discs RF Power Capacitors Class 5kV Discs Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies used in a wide range of applications

Detaljer

RF Power Capacitors Class kV Discs

RF Power Capacitors Class kV Discs RF Power Capacitors Class 0-5kV Discs Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies used in a wide range of applications

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

Robertson S35 NFU Steering Lever

Robertson S35 NFU Steering Lever Robertson S35 NFU Steering Lever S35 is designed for indoor and outdoor bulkhead mount and made of shock resistant polyxymethylene. The lever has spring loaded return to mid-position. A push button with

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF KAMPANJE APK-5 20150722: APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF Berørte modeller for APK-5: Vitara APK416D, totalt 66 biler. Liste med chassisnummer legges ikke ved, bruk Forhandlerweb til å sjekke

Detaljer

Strømavbrudd Prosedyre

Strømavbrudd Prosedyre 1 av 8 1 AIM Procedure at an unexpected power cut, to maintain a clean environment in the cleanroom, and to protect people and instruments. 2 CONTENTS 5.1 Tasks... 1 5.2 Precautions and information...

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G

Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G Det er to ulike menyer for å programmere / styre sentralen. 1. Bruker SMS Her kan brukeren styre alarmen Av/På samt styre utgangsmoduler og Waveman moduler.

Detaljer

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel GB/NO Fitting instruction devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting heating cable Item no. 19806415 Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel Art. nr. 19806415

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

RE ( ) Tidsrelé plugg multi V

RE ( ) Tidsrelé plugg multi V Produktdatablad Karakteristikk RE88867305 (41 726 84) Tidsrelé plugg multi 24-240V Alternativer Elektrisk tilkobling Kontaktmateriale [In] merkestrøm [Us] matespenning Voltage range Kapslingsmateriale

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 1 Støvindikator Støvsugeren kjenner selv av når sugeeffekten blir dårlig på grunn av full eller gjentettet støvbeholder. Når støvindikatoren lyser bør støvbeholderen byttes.

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

BRUKERMANUAL POLAR COMFORT MULTISYSTEM

BRUKERMANUAL POLAR COMFORT MULTISYSTEM BRUKERMANUAL POLAR COMFORT MULTISYSTEM når driftsikkerhet og energisparing teller Bruker Polar Comfort Multisystem 2 Bruker Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

OT 250/ /700 P5

OT 250/ /700 P5 OT 250/120 277/700 P5 OPTOTRONIC Outdoor Constant current LED drivers Bruksområder _ Gate- og bybelysning _ Industri _ Egnet for armaturer med beskyttelsesklasse I Produktfordeler _ Høyt overspenningsvern:

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter KAMPANJE APK-8 20160222: APK-8: Bytte bakaksel bolter Berørte modeller for APK-8: Vitara APK, S-cross AKK, og Swift AZG. Totalt 454 biler på det norske markedet. Liste med chassisnummer legges ikke ved,

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere.

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. 4 INDUSERTE STRØMMER Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. CASES The Skin Effect applies only to changing electric

Detaljer

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland Wonderland 904 Regulerbar seng Electrical adjustable bed my bed - my wonderland Lykke til med valget av ditt nye Wonderland produkt. Wonderland produserer individuelt tilpassede sengeløsninger med unike

Detaljer

RF Power Capacitors Class1

RF Power Capacitors Class1 RF Power Capacitors Class 2.7, 20 & 30mm Doorknob/Barrel Transmitting Types Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr og (SH1685FAL - SH1265EL)

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr og (SH1685FAL - SH1265EL) MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr 421240 og 421250 (SH1685FAL - SH1265EL) NO Bruksanvisning 1-3 EN Instruction Manual 4-6 No. Part Name No. Part Name 1 Skrue

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Energy Light ENERGY REGULATOR NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE:

Energy Light ENERGY REGULATOR NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE: Energy Light INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 - DRIFT AV HOVED MODUL 1.1 - TERMOREGULATOR (VARME/KJØLE VESKE) 1.2 - AVTINING 2.0 - KONTROLL MODUL TASTATUR 3.0 - INNSTILLING AV FUNKSJONSPARAMETERE 3.1 - FORKLARING

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Water terminals SYSDUCT HP. Ductable fan coil unit

Water terminals SYSDUCT HP. Ductable fan coil unit Water terminals SYSDUCT HP Ductable fan coil unit SYSDUCT HP Ductable fan coil unit The ductable air treatment units are available in 7 sizes. Units are extremely suitable for small centralized conditioning

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2015 Hvorfor får jeg ikke koblet meg opp mot trådløst nettverk med Windows 7? Why can t I connect to the wireless network with Windows

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible

Detaljer

ABRAJET. Water. tool. Watech AS Waterjet technology. as a. three machines in one. Patent pend.

ABRAJET. Water. tool. Watech AS Waterjet technology. as a. three machines in one. Patent pend. ABRAJET three machines in one Patent pend. Water as a tool Watech AS Waterjet technology HYDROBLASTING Watech AS has developed a new system, Abrajet. This is a new surface treatment technology fast and

Detaljer

HÅNDBOK

HÅNDBOK HÅNDBOK INNHOLDSFORTEGNELSE HÅNDBOK 1 UTNYTTELSE BESKRIVELSE AV TRE BADESTAMPER (SVÆRT VIKTIG) 3 VEILEDNINGENE AV BENYTTER EN GLASSFIBER OG PLAST BADESTAMP 4 EN GUIDE TIL Å BRUKE EN VEDFYRT BADESTAMP VARMEOVN

Detaljer

Brukerveiledning på engelsk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på engelsk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på engelsk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Instruction for use Dymista Nasal Spray 137 micrograms /

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. april 2008 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Ingvild Almås Alexander W. Cappelen Kjell G. Salvanes Erik Ø. Sørensen Bertil Tungodden This document shows screenshots

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Magna Track HS. Eksosavtrekk for utrykningsstasjoner med høyere frekvens/flere turer

Magna Track HS. Eksosavtrekk for utrykningsstasjoner med høyere frekvens/flere turer Eksosavtrekk for utrykningsstasjoner med høyere frekvens/flere turer Magnatrack HS er for stasjoner med høyere frekvens. Sporsystemet håndterer ett kjøretøy om gangen. Balanseblokken har konstant løftekraft.

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Fram Over Polhavet: Den Norske Polarfærd , Volume 1 (Norwegian Edition) By Fridtjof Nansen;Otto Neumann Sverdrup

Fram Over Polhavet: Den Norske Polarfærd , Volume 1 (Norwegian Edition) By Fridtjof Nansen;Otto Neumann Sverdrup Fram Over Polhavet: Den Norske Polarfærd 1893-1896, Volume 1 (Norwegian Edition) By Fridtjof Nansen;Otto Neumann Sverdrup Fram over polhavet [electronic resource] : den norske polarf rd 1893 We wish to

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Kontrollert strømutkobling Prosedyre

Kontrollert strømutkobling Prosedyre 1 av 18 1 HENSIKT Procedure to make a make a controlled shut down of the instruments and supply systems, and to prepare the cleanroom for a power cut. 2 INNHOLD 5.1 Preparations before a power cut... 2

Detaljer

TANA L-1 QUICK START GUIDE

TANA L-1 QUICK START GUIDE TANA L-1 QUICK START GUIDE EN NO ENGLISH SET UP PROCEDURE: PAIRING THE SPEAKERS To complete this procedure you will need a streamer, for example (TANA SL-1 Speaker & Streamer). Check if the streamer is

Detaljer

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04 -SONATA 2 SONATA SONATA Informasjon og sikkerhet ADVARSEL -Bruk bare strømforsyning som er godkjent av COMMidt, for bruk sammen med denne enheten. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti,

Detaljer

Replacing the carbon brushes

Replacing the carbon brushes ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the carbon brushes EN NO 9010180A 5.2.4 9010180 Replacing the carbon brushes (Puma 20/40) Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Be sure that the

Detaljer