Bruksanvisning Luft-vannvarmepumpe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Luft-vannvarmepumpe"

Transkript

1 OUTDOOR HEAT MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE FORE NOT AVAILABLE OPERATION WATER OUTLET MPa 0.3 ATUAL TING PUMPDW Bruksanvisning Luft-vannvarmepumpe Modell nr. Innedel WH-SDF093E8 WH-SDF129E8 WH-SDF149E8 WH-SDF169E8 Utedel WH-UD09E8 WH-UD12E8 WH-UD14E8 WH-UD16E8 NORSK Les denne bruksanvisningen nøye før du tar enheten i bruk, og oppbevar den så du kan slå opp i den senere. Før enheten tas i bruk må du kontrollere at installasjonen er riktig utført av en autorisert forhandler, i henhold til monteringsanvisningene. Panasonic HA Air-onditioning (M) Sdn. Bhd Ulovlig kopiering og distribusjon regnes som lovbrudd. F567539

2 Takk for at du har kjøpt et Panasonic-produkt INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsforanstaltninger 2~3 sikkerhetsforanstaltninger Panasonic luft-vannvarmepumpe er et delt system som bare består av en innedel og en utedel. Systemet er beregnet på bruk sammen med en Panasonic vannbeholder. Ved bruk av en beholder av et annet merke sammen med Panasonics luftvannvarmepumpesystem, kan Panasonic ikke garantere tilfredsstillende eller pålitelig drift. Denne bruksanvisningen beskriver bare hvordan innedelen og utedelen av varmepumpesystemet skal betjenes. Når det gjelder andre komponenter som vannbeholder, radiator, ekstern termostat og gulvkanalsystem henviser vi til bruksanvisningene fra de respektive produsentene. BETJENINGSPANEL INNEDEL FEILSØKING INFORMASJON 4~ For å hindre skade på personer og eiendom ber vi deg følge anvisningene nedenfor. Feil bruk som følge av at disse anvisningene ikke er fulgt kan forårsake skade av forskjellig alvorlighetsgrad, som vist nedenfor: Advarsel OBS! Dette symbolet varsler død eller alvorlig skade. Dette symbolet varsler skade på personer eller eiendom. Anvisningene som må følges er klassifisert etter følgende symboler: Dette symbolet angir en handling som er FORBUDT. merk Illustrasjonene i denne bruksanvisningen er kun ment som forklaringer og kan avvike fra den faktiske enheten. I forbindelse med fremtidig produktutvikling forbeholder vi oss retten til å endre denne bruksanvisningen uten varsel. driftsforhold Temperatur på utløpsvann ( ) Inne Maks. 55 VARME Min. 25 Omgivelsesutløpsvann ( ) Ute Maks. 35 VARME Min. -20 MERKNAD: Når utetemperaturen ligger utenfor området som er vist ovenfor, faller varmekapasiteten vesentlig og sikkerhetssystemet kan gjøre at utedelen stopper. Enheten starter automatisk igjen etter en kort stund, når utetemperaturen igjen ligger innenfor grensen. Disse symbolene angir en handling som er OBLIGATORISK. Advarsel INNEDEL og utedel Dette apparatet skal ikke brukes av personer (deriblant barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått anvisninger om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under tilsyn for å hindre at de leker med apparatet. Rådfør deg med en autorisert forhandler eller spesialist for å få reparert, installert, fjernet og installert enheten på nytt. Feilaktig installasjon og håndtering kan forårsake lekkasje, elektrisk støt eller brann. Enheten må ikke installeres i en mulig eksplosiv eller brennbar atmosfære. Det kan medføre brann. Ikke stikk fingrene eller andre gjenstander inn i inne- eller utedelen, da roterende deler kan forårsake skade. Ikke ta på utedelen i tordenvær, da det kan forårsake elektrisk støt. Ikke forsøk å reparere enheten selv. Feilaktig håndtering kan forårsake skade. Innedelen må ikke installeres utendørs. Den er bare beregnet på installasjon innendørs.

3 / / Advarsel obs strømtilførsel For å hindre overoppheting og brann må det ikke brukes modifiserte ledninger, skjøteledninger eller uspesifiserte ledninger. Ikke del samme stikkontakt med annet utstyr, da det kan forårsake overoppheting og brann. Må ikke betjenes med våte hender, da det kan forårsake elektrisk støt. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten, produsentens servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare. Denne enheten er utstyrt med sikring. Vi anbefaler på det sterkeste å la en autorisert forhandler kontrollere sikringen etter installasjon og regelmessig etter service eller vedlikehold for å sikre at den fungerer tilfredsstillende. Ellers kan en eventuell funksjonsfeil forårsake elektrisk støt eller brann. Vi anbefaler på det sterkeste å montere en ekstern jordfeilbryter for å hindre elektrisk støt eller brann. Vi anbefaler å bruke hansker ved service eller vedlikehold for å unngå fare. Dette utstyret må jordes for å hindre elektrisk støt eller brann. Unngå elektrisk støt ved å slå av strømmen i følgende tilfeller: - Før rengjøring eller service. - Når enheten ikke er i bruk over en lengre periode. Dette apparatet er beregnet på flerbruk. Alle strømkretser må slås av før tilgang til noen av koblingsklemmene i innedelen dette for å unngå elektrisk støt, brannsår eller livsfarlige skader. INNEDEL og utedel Ikke vask innedelen med vann, benzen, tynner eller skurepulver. Ikke installer enheten i nærheten av brennbart utstyr eller baderom. Det kan forårsake elektrisk støt eller brann. Ikke ta på vannavløpsrøret på innedelen når den er i drift. Ikke plasser gjenstander oppå eller under enheten. Ikke sitt eller stå på enheten, da du kan falle ned ved et uhell. Ikke ta på den skarpe aluminiumsribben skarpe deler kan forårsake skade. Kontroller at avløpsrøret er riktig tilkoblet. Ellers kan det oppstå lekkasje. Kontroller festebrakettene med jevne mellomrom for å se at de ikke er skadet. Etter lang tids bruk kan brakettene bli slitt. betjeningspanel Ikke la betjeningspanelet bli vått. Det kan forårsake elektrisk støt eller brann. Ikke trykk på knappene på betjeningspanelet med harde og spisse gjenstander. Det kan skade enheten. Ikke vask betjeningspanelet med vann, benzen, tynner eller skurepulver. Ikke inspiser eller utfør service på betjeningspanelet selv. Rådfør deg med en autorisert forhandler. Feilaktig håndtering kan forårsake skade. NORSK Eksempler på unormale situasjoner og feil Slutt å bruke produktet hvis det oppstår en umormal situasjon eller feil, og trekk ut støpselet eller slå av strømbryteren. (Fare for røykutvikling/brann/elektrisk støt) Sikringen går automatisk. Brent lukt, unormal støy eller vibrasjoner når enheten er i bruk. Det renner stadig varmt vann ut av enheten. Kontakt din lokale forhandler øyeblikkelig for vedlikehold eller reparasjon. Innedel Utedel Dusj Strømtilførsel Panel Betjeningspanel Vannbeholder Gulvvarme

4 BETJENINGSPANEL Noen funksjoner som er beskrevet i denne bruksanvisningen, finnes kanskje ikke på din enhet. Be nærmeste autoriserte forhandler om flere opplysninger. ERROR RE Ved normal drift er knappene, FORE og PUMPDW ikke i bruk HEAT TANK QUIET FORE OPERATION LOK MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN ON OFF OUTDOOR REMOTE WATER OUTLET TING ANEL 24 MODE QUIET ERROR RE 25 HEK FORE ATUAL TING PUMPDW SEARH PUMPDW AV/PÅ-knapp 14 AV/PÅ-indikator for stillegående drift 2 Driftslys 15 Indikator for e-element aktivert/deaktivert 3 Driftsfunksjonsknapp 16 AV/PÅ-indikator for anmodning om forsert varme 4 Knapp for stillegående drift 17 Indikator for faktisk drift av reserveelement (AV/PÅ) 5 Aktiveringsknapp for reserveelement til innedel 18 Indikator for faktisk drift av el-element (AV/PÅ) 6 Funksjonsknapper for systeminnstilling 19 AV/PÅ-indikator for systeminnstillingsfunksjon 7 Knapper for timerinnstillingsgruppe 20 AV/PÅ-indikator for systemstatusfunksjon 8 Funksjonsknapp for forsert varme 21 AV/PÅ-indikator for systemnedpumpingsfunksjon 9 Funksjonsknapp for systemnedpumping 22 Timer/Klokkeinnstillingsdisplay 10 Funksjonsknapper for systemstatuskontroll 23 Display for tilkoplet ekstern termostat 11 Knapp for tilbakestilling av feil 24 Utetemperaturdisplay 12 AV/PÅ-indikator for varmefunksjon 25 Temperaturdisplay utløpsvann 13 AV/PÅ-indikator for beholderfunksjon 26 Solvarmedisplay KLARGJØRING AV BETJENINGSPANEL Innstilling av gjeldende dag og klokkeslett LOK 1. Trykk på. 2. Trykk på eller for å angi gjeldende dag. 3. Trykk på for å bekrefte. 4. Gjenta trinn 2 og 3 for å angi gjeldende klokkeslett. Merknader: Gjeldende dag og klokkeslett må stilles inn når: - Strømmen slås på for første gang. - Når det har gått lang tid siden strømmen sist ble slått på. Klokkeslettet som er innstilt, blir brukt som standard klokkeslett for alle timerfunksjoner.

5 INNSTILLING AV SPESIALFUNKSJONENE Etter første gangs installasjon kan du justere innstillingene manuelt. Den første innstillingen er aktiv inntil brukeren endrer den. Betjeningspanelet kan brukes til flere installasjoner. Noen funksjoner finnes kanskje ikke på din enhet. Kontroller at driftslyset er slokket før innstilling. NORSK Dagdisplay JA / NEI / Temperaturdisplay Driftsfunksjon HEAT TANK QUIET FORE OPERATION OUTDOOR WATER OUTLET ATUAL TING PUMPDW Faktisk drift TING ANEL Timerdisplay HEK SEARH Funksjoner* Innstillings-/statusindikator velg funksjoner og still inn ønsket timer 1. Hold og HEK inne samtidig i 5 sekunder for å åpne spesialinnstillingsfunksjonen. Innstillings- og statusindikatoren lyser. 2. Trykk på eller for å bla gjennom funksjonene. 3. Trykk på for å velge funksjonen. 4. Trykk på eller for å aktivere JA- eller deaktivere NEI-funksjonen, eller velg ønsket dag og klokkeslett. 5. Trykk på for å bekrefte. Funksjon * Driftsfunksjon/ faktisk drift TANK SOLAR HEAT HEAT TANK Beskrivelse Ekstern termostat (JA/NEI) Velge tilkobling av ekstern termostat. Beholdertilkobling (JA/NEI) Velge beholdertilkobling. Solprioritet (JA/NEI) Velge bruk av sol til oppvarming av vannbeholderen. Varmeprioritet (JA/NEI) Velge varmepumpen bare for varmeside i driftsfunksjon VARME + BEHOLDER. Valg av oppvarmingsintervall for varme Stille inn timer for oppvarming i driftsfunksjon VARME + BEHOLDER (0,5 timer ~ 10 timer). Valg av oppvarmingsintervall for beholder Stille inn timer for beholder i driftsfunksjon VARME + BEHOLDER (5 minutter ~ 1 time 35 minutter). Valg av tidsforsinkelse for el-element Sette forsinkelsestimer for el-element til PÅ hvis temperaturen i beholderen ikke nås (20 minutter ~ 1 time 35 minutter). Sterilisering (JA/NEI) Angi sterilisering hvis det er nødvendig. Ikke bruk systemet under sterilisering dette Sterilisering, innstilling av dag og klokkeslett for å unngå brannskader Stille inn timeren for sterilisering (bare én gang i uken). eller overoppheting OBS! Innstilling av steriliseringstemperatur under dusjing. Stille inn temperatur for steriliseringsfunksjonen (40 ~ 75 ). Ytterligere steriliseringstid Stille inn timeren slik at oppvarmingstemperaturen opprettholdes og steriliseringsfunksjonen kan fullføres (5 minutter ~ 1 time).

6 GRUNNLEGGENDE DRIFT OFF / ON SLÅ ENHETEN PÅ ELLER AV Når enheten er på, er driftslyset tent og den faktiske temperaturen på utløpsvannet og utetemperaturen vises i displayet på betjeningspanelet. MODE VELGE DRIFTSFUNKSJON HEAT HEAT +TANK TANK Varmefunksjon - Slå panel/gulvvarmen på eller av. - I denne driftsfunksjonen sørger utedelen for varmekapasitet til innedelen. Varme + Beholderfunksjon - I denne driftsfunksjonen sørger utedelen for varmekapasitet til sanitærbeholderen og innedelen. - Denne driftsfunksjonen er ikke i bruk hvis det ikke er installert sanitærvannbeholder. Beholderfunksjon - Slå sanitærbeholderfunksjonen på eller av. - I denne driftsfunksjonen sørger utedelen for varmekapasitet til sanitærbeholderen. QUIET STILLEGÅENDE DRIFT Denne funksjonen reduserer støy fra utedelen. Denne funksjonen kan gi redusert varmekapasitet. AKTIVERE RESERVEELEMENTET Reserveelementet gir ekstra varmekapasitet når utetemperaturen er lav, og kan bare brukes når varmefunksjonen er valgt for innedelen og aktivert ved å trykke på denne knappen. Reserveelementet slås automatisk på når betingelsene er oppfylt. Trykk på den respektive knappen igjen for å deaktivere funksjonen manuelt. HEK SEARH Kontrollfunksjon for systemstatus 1. Hold HEK inne i 5 sekunder for å åpne statusfunksjonen. 2. Trykk på eller SEARH SEARH for å kontrollere temperaturen på innløpsvannet, temperaturen i beholderen, kompressor-frekvensen eller feilhistorikken. Trykk på ANEL for å avslutte statusfunksjonen. Når statusfunksjonen er aktivert, lyser statusindikatoren. Statusfunksjonen kan ikke aktiveres når innstillingsindikatoren lyser. AVANSERT DRIFT Vi anbefaler på det sterkeste å kontakte nærmeste autoriserte forhandler hvis du vil endre vannets temperaturområde. Betjeningspanelet kan brukes til å stille inn temperaturområdet for utløpsvannet og utetemperaturen. SYSTEMINNSTILLINGSFUNKSJON Driftsfunksjon Temperaturdisplay TING ANEL HEK HEAT SEARH TANK ON QUIET FORE OPERATION OUTDOOR WATER OUTLET ATUAL TING PUMPDW Parameter * Innstillingsindikator 1. Hold inne i 5 sekunder for å aktivere innstillingsfunksjonen. Innstillingsindikatoren tennes. 2. Trykk på eller for å velge en parameter. 3. Når ønsket parameter er valgt,, trykker du på for å angi parameteren. 4. Trykk på eller for å angi ønsket temperatur. 5. Trykk på igjen for å bekrefte innstillingen. Gjenta trinn 2 til 5 for å angi andre parametrer. Driftsfunksjon VARME VARME VARME VARME Parameter * Beskrivelse Vanntemperatur Lav utetemperatur (-15 ~ 15 ). Høy utetemperatur (-15 ~ 15 ). Angitt temperatur på utløpsvann ved lav utetemperatur (25 ~ 55 ). Angitt temperatur på utløpsvann ved høy utetemperatur (25 ~ 55 ). Utetemperatur VARME OFF Still inn temperatur for å slå av varmefunksjonen (5 ~ 35 ). VARMEELEMENT ON Innstilt utetemperatur for å slå på varmefunksjonen (-15 ~ 20 ). BEHOLDER Innstilt temperatur for sanitærbeholder (40 ~ 75 ). Innstilling av termostatskift for vanntemperatur 1. Trykk på før det har gått 5 sekunder. Gjenta trinn 3 til 5 for å stille inn ønsket skifttemperatur (-5 ~ 5 ). Merknader: Trykk på ANEL eller vent i 30 sekunder for å avslutte innstillingsfunksjonen. Innstilt temperatur vil bli lagret i systemet når den er bekreftet. Innstillingsfunksjonen kan ikke aktiveres når nedpumpingsog statusindikatoren lyser.

7 INNSTILLING AV UKE Timerdisplay Tennes hvis timerfunksjonen er valgt MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN ON OFF Timer på For å slå på enheten automatisk Dag som skal velges Det er mulig å velge 6 forskjellige programmer på en dag (1 ~ 6) Angir hvilken dag som er valgt Angir neste dag som timeren er i drift Klokkeslett som skal velges (10 minutters trinn) Timer av For å slå av enheten automatisk LOK TING ANEL NORSK Funksjon Trinn Åpne timerfunksjonen Trykk på. Angi dag og klokkeslett Legge til/endre timer Deaktivere timer Aktivere timer 1. Trykk på eller for å angi ønsket dag. 2. Trykk på for å bekrefte 3. 1 blinker, trykk på for å velge program Trykk på for å velge timer på eller av. 5. Trykk på eller for å velge ønsket klokkeslett. Hvis du vil stille inn timeren sammen med andre funksjoner, trykker du på MODE og QUIET. 6. Trykk på for å bekrefte program 1. Den valgte dagen blir merket med. Etter 2 sekunder flytter displayet til neste program. 7. Gjenta trinn 4 til 7 for å velge programmene 2 til 6. Hvis du ikke trykker på en knapp innen 30 sekunder under innstilling av timeren, eller hvis du trykker på knappen, blir innstillingen som er valgt i det øyeblikket, bekreftet og innstillingen Gjenta trinnene ovenfor. Trykk på ANEL og deretter. Trykk på og deretter. Kontroller timer 1. Trykk på. Avbryte timer 1. Trykk på. 2. Trykk på eller inntil ønsket dag vises. Trykk på 3. Trykk på eller for å konrollere de valgte programmene. for å bekrefte valget. 2. Trykk på eller inntil ønsket dag vises. 3. Trykk på for å åpne programvalg. 4. Trykk på eller inntil ønsket program vises. ANEL 5. Trykk på for å avbryte programmet. Merknader: Du kan stille inn timeren for hver ukedag (mandag til søndag) med 6 programmer for hver dag. Når enheten slås på med timeren, blir den forrige innstilte temperaturen brukt til å regulere temperaturen på utløpsvannet. Det samme timerprogrammet kan ikke velges på samme dag. Du kan også velge flere dager med samme timerinnstilling. Bidrar til energisparing fordi du kan velge opptil 6 programmer på en gitt dag.

8 HEAT TANK QUIET FORE OPERATION MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN ON OFF OUTDOOR SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE WATER OUTLET 0.4 MPa 0.3 ATUAL TING PUMPDW INNEDEL Slå av strømtilførselen før rengjøring. OBS! RENGJØRINGSANVISNINGER Ikke bruk benzen, tynner eller skurepulver. Bruk bare såpe ( ph7) eller et nøytralt rengjøringsmiddel. Ikke bruk vann som er varmere enn 40. TIPS Enheten må rengjøres med jevne mellomrom for å sikre optimal ytelse. Rådfør deg med en autorisert forhandler. Vanntrykkmåler MPa Ikke trykk eller slå på glassdekselet med harde, spisse gjenstander. Det kan skade enheten. Kontroller at vanntrykket ligger mellom 0,05 og 0,2 MPa (0,1 MPa = 1 bar). Hvis vanntrykket ligger utenfor ovennevnte område, må du kontakte en autorisert forhandler. Innedel og betjeningspanel Ikke sprut vann rett på enheten. Tørk av enheten forsiktig med en myk og tørr klut. UTVENDIG FILTER Rengjør det utvendige filteret minst én gang i året. Ellers kan filteret bli tilstoppet og forårsake systemhavari. Rådfør deg med en autorisert forhandler. Utedel Ikke blokker luftinnløpet og -avtrekksåpningene, da det kan medføre dårlig ytelse eller havari. Fjern hindringer for å sikre ventilasjonen. Om vinteren må eventuell snø i nærheten av utedelen fjernes så den ikke dekker til luftinnløpet og avtrekksåpningene. Ettersyn For å sikre optimal ytelse må enheten, det utvendige filteret og kablingen kontrolleres med jevne mellomrom hver sesong. Dette vedlikeholdet skal utføres av en autorisert forhandler. Fjern eventuelle hindringer ved luftinnløpet og avtrekksåpningene på utedelen. Ved lengre perioder uten bruk Slå av strømtilførselen. TILKALL SERVIE SLÅ AV STRØMTILFØRSELEN og rådfør deg med en autorisert forhandler i følgende tilfeller: Unormal støy under drift. Vann/fremmedlegemer har trengt inn i betjeningspanelet. Det lekker vann fra innedelen. Sikringen går ofte. Strømledningen blir uvanlig varm.

9 feilsøking Følgende symptomer angir ikke funksjonsfeil. Symptom Årsak Rennende lyd under drift. Kjølemiddelet renner inne i enheten. Det går noen minutter før enheten fungerer etter ny start. Forsinkelsen er en måte å beskytte kompressoren på. Utedelen avgir vann/damp. Det skjer en kondensering eller fordamping på rørene. Utedelen avgir damp i varmefunksjon. Dette skyldes avriming ved varmeveksleren. Utedelen fungerer ikke. Når utetemperaturen ligger utenfor driftsområdet, trer varmepumpens sikkerhetssystem i funksjon. Luft-vannvarmepumpesystemet slås av. Hvis innedelens vanninnløpstemperatur er lavere enn 20. Strømmen til reserveelementet slås på for å varme opp vannet. Problemer med å varme opp systemet. Når varmefunksjonen drives av innedelen sammen med gulvvarme eller panelovner, kan det oppstå tilfeller hvor temperaturen på vannet synker og gulvvarmen eller panelovnene får dårligere ytelse. Når utetemperaturen er lav, kan det være vanskelig å få systemet varmt. Snøhauger kan blokkere avtrekket eller inntaket til utedelen. Når innstilt temperatur på utløpsvannet er lav, kan det være vanskelig å få systemet varmt. Systemet blir ikke varmt øyeblikkelig. Varmepumpesystemet fungerer slik at det kan ta litt tid å varme opp vannet ved kaldstart av enheten. Enheten starter etter at strømmen er tilbake. Enheten har en automatisk omstartsfunksjon. NORSK Kontroller følgende før du tilkaller service. Symptom kontroll Varmefunksjonen virker ikke effektivt. Still inn riktig temperatur. Er ventilen til panelovnen lukket? Fjern eventuelle hindringer ved luftinnløpet og avtrekksåpningene på utedelen. Støy under drift. Kontroller om enheten er installert ute av vater eller om dekselet ikke er lukket ordentlig. Enheten fungerer ikke. Kontroller om sikringen har gått. Driftslyset er ikke tent eller displayet i betjeningspanelet er blankt. Er strømmen slått på eller er det strømbrudd? Driftslyset blinker og displayet i betjeningspanelet viser en feilkode. OUTDOOR ATUAL Slå av enheten og underrett en autorisert forhandler om feilkoden. HEAT Timerdriften avbrytes MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN når det forekommer en feilkode. TANK ON QUIET OFF TING SOLAR REMOTE FORE Funksjonsknapp NOT AVAILABLE for forsert varme PUMPDW PERATION WATER Hvis OUTLET det oppstår en feil på luft-vannvarmepumpen, kan reserveelementet brukes til å varme opp FORE vannet. Trykk på FORE for å slå på reserveelementet. OFF / ON Trykk på for å stoppe den forserte varmefunksjonen. Når den forserte varmefunksjonen er aktivert, er ingen andre funksjoner tillatt.

10 INFORMASJON Informasjon om innsamling og kassering av gammelt utstyr Disse symbolene på produktene, emballasjen og/eller dokumentene som følger med betyr at brukte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med det vanlige husholdningsavfallet. Ta dem med til egnede returpunkter for riktig håndtering, gjenvinning og resirkulering, i overensstemmelse med nasjonal lovgivning og direktivene 2002/96/E og 2006/66/E. Ved å kassere disse produktene på riktig måte bidrar du til å spare verdifulle ressurser og hindre eventuell negativ innvirkning på helse og miljø som ellers kan oppstå på grunn av feilaktig avfallshåndtering. Du får mer informasjon om innsamling og resirkulering av gamle produkter fra kommunen, avfallsselskapet eller butikken der du kjøpte produktene. Feilaktig kassering av denne typen avfall kan straffes med bøter i henhold til nasjonal lovgivning. For firmaer i EU som bruker disse produktene Kontakt forhandleren eller leverandøren for mer informasjon hvis du ønsker å kassere elektrisk og elektronisk utstyr. [Informasjon om kassering i andre land utenfor EU] Disse symbolene gjelder bare innen EU. Kontakt lokale myndigheter eller forhandleren og spør om riktig avhendingsmåte hvis du ønsker å kassere disse produktene.

11

12 Trykket i Malaysia Panasonic orporation Nettsted: I henhold til direktivet 2004/108/E, artikkel 9(2) Panasonics testsenter Panasonic Service Europe, en divisjon av Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Tyskland F FS0411-2

Bruksanvisning Luft-vannvarmepumpe

Bruksanvisning Luft-vannvarmepumpe TIMER OUTDOOR HEAT TIMER 1 2 3 4 5 6 MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION WATER OUTLET OFF/ON 0.1 0 0.2 0.4 MPa 0.3 ATUAL PUMPDW Bruksanvisning Luft-vannvarmepumpe

Detaljer

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Takk for at du har kjøpt et Panasonic-produkt INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETS- FORANSTALTNINGER 2~3 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Panasonic luft-vannvarmepumpe er et delt system som bare består av en innedel

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Takk for at du har kjøpt Panasonic Product INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER 10~11 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Panasonic monoblokk luft-til-vann vannpumpe er et system som er laget for kombinering

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800

HÅNDBOK. Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800 HÅNDBOK Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800 Kjære kunde! Gratulerer med din nye VTC 1800 vifteovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Forholdsregler ved installasjon

Forholdsregler ved installasjon Definisjon For å unngå personskader og materielle skader må følgende instruksjoner følges. Uriktig bruk ved ignorering av instruksjonene fører til skader av ulik grad, som vist under: Advarsel Disse symbolene

Detaljer

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV*

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* Brukermanual Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* 18.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Bak frontdekslet... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Oversikt fjernkontrollens

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Systemets brukerveiledning. For brukeren. Systemets brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Systemets brukerveiledning. For brukeren. Systemets brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Systemets brukerveiledning For brukeren Systemets brukerveiledning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 NO INNHOLDSFORTEGNELSE LES NØYE FØR BRUK 1 Presentasjon av apparatet...2 1.1

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk BRUKSANVISNING R40A DC INVERTER Artikkel: VYN 05 Type: Luft-Luft Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk Bruker du anlegget slik det er beskrevet her, vil du kunne utnytte det maksimalt, og du

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Takk for at du valgte vår isbitmaskin Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet for å forsikre deg om korrekt bruk. Etter du har lest den,

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

Røros Kjøkkenhette NO...3 Installasjon...3 Brugsanvisning...5

Røros Kjøkkenhette NO...3 Installasjon...3 Brugsanvisning...5 Røros Kjøkkenhette 251 12 NO...3 Installasjon...3 Brugsanvisning...5 125587/2012-11-21 (1475) INSTALLASJON Kjøkkenhette 251-12 er laget for montering under, innfelt i eller mellom skap. Kjøkkenhetten har

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Luftinntak. Luftinntak. Luftuttak. Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no

Luftinntak. Luftinntak. Luftuttak. Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no SIKKERHETSFORANSTALTNINGER DEFINISJON For å forhindre personskade på egen person og andre, eller skade på eiendom må du observere følgende. Feil bruk på grunn av at instruksjonene ikke følges, kan føre

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system Kanaltype for takmontering

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system Kanaltype for takmontering DRIFTSHÅNDBOK Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system Kanaltype for takmontering

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system Kanaltype for takmontering DRIFTSHÅNDBOK Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bardu Brukerhåndbok Klimaanlegg

Bardu Brukerhåndbok Klimaanlegg Bardu 5300 Brukerhåndbok Klimaanlegg Forholdsregler...1... 6... 8... 9... 15... 16...18 Installa la... 21 Installa... 23 i...24 Installa.. ilter... 25 Feilkoder... 26. Produktene i denne bruksmanualen

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Arctic Pro Luftavfukter Bruker- og servicemanual

Arctic Pro Luftavfukter Bruker- og servicemanual Arctic Pro Luftavfukter Bruker- og servicemanual -1- Innhold 1. Installasjon... 3 1.1 Forsiktighetsregler... 3 1.2 Under bruk... 3 2. Spesifikasjoner... 6 3. Bruk... 7 3.1 Display... 7 3.2 AV / PÅ... 7

Detaljer

PNA65 Kondensavfukter

PNA65 Kondensavfukter PNA65 Kondensavfukter Brukerveiledning vrn. 206716 Les og spar disse instruksjonene Hvordan man bruker Touchpad Controller ( PNA65 egen manual for innstilling hygrostat) Normale display beskjeder er: DEHUMIDIFIER

Detaljer