Bruksanvisning Luft-vannvarmepumpe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Luft-vannvarmepumpe"

Transkript

1 OUTDOOR HEAT MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE FORE NOT AVAILABLE OPERATION WATER OUTLET MPa 0.3 ATUAL TING PUMPDW Bruksanvisning Luft-vannvarmepumpe Modell nr. Innedel WH-SDF093E8 WH-SDF129E8 WH-SDF149E8 WH-SDF169E8 Utedel WH-UD09E8 WH-UD12E8 WH-UD14E8 WH-UD16E8 NORSK Les denne bruksanvisningen nøye før du tar enheten i bruk, og oppbevar den så du kan slå opp i den senere. Før enheten tas i bruk må du kontrollere at installasjonen er riktig utført av en autorisert forhandler, i henhold til monteringsanvisningene. Panasonic HA Air-onditioning (M) Sdn. Bhd Ulovlig kopiering og distribusjon regnes som lovbrudd. F567539

2 Takk for at du har kjøpt et Panasonic-produkt INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsforanstaltninger 2~3 sikkerhetsforanstaltninger Panasonic luft-vannvarmepumpe er et delt system som bare består av en innedel og en utedel. Systemet er beregnet på bruk sammen med en Panasonic vannbeholder. Ved bruk av en beholder av et annet merke sammen med Panasonics luftvannvarmepumpesystem, kan Panasonic ikke garantere tilfredsstillende eller pålitelig drift. Denne bruksanvisningen beskriver bare hvordan innedelen og utedelen av varmepumpesystemet skal betjenes. Når det gjelder andre komponenter som vannbeholder, radiator, ekstern termostat og gulvkanalsystem henviser vi til bruksanvisningene fra de respektive produsentene. BETJENINGSPANEL INNEDEL FEILSØKING INFORMASJON 4~ For å hindre skade på personer og eiendom ber vi deg følge anvisningene nedenfor. Feil bruk som følge av at disse anvisningene ikke er fulgt kan forårsake skade av forskjellig alvorlighetsgrad, som vist nedenfor: Advarsel OBS! Dette symbolet varsler død eller alvorlig skade. Dette symbolet varsler skade på personer eller eiendom. Anvisningene som må følges er klassifisert etter følgende symboler: Dette symbolet angir en handling som er FORBUDT. merk Illustrasjonene i denne bruksanvisningen er kun ment som forklaringer og kan avvike fra den faktiske enheten. I forbindelse med fremtidig produktutvikling forbeholder vi oss retten til å endre denne bruksanvisningen uten varsel. driftsforhold Temperatur på utløpsvann ( ) Inne Maks. 55 VARME Min. 25 Omgivelsesutløpsvann ( ) Ute Maks. 35 VARME Min. -20 MERKNAD: Når utetemperaturen ligger utenfor området som er vist ovenfor, faller varmekapasiteten vesentlig og sikkerhetssystemet kan gjøre at utedelen stopper. Enheten starter automatisk igjen etter en kort stund, når utetemperaturen igjen ligger innenfor grensen. Disse symbolene angir en handling som er OBLIGATORISK. Advarsel INNEDEL og utedel Dette apparatet skal ikke brukes av personer (deriblant barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått anvisninger om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under tilsyn for å hindre at de leker med apparatet. Rådfør deg med en autorisert forhandler eller spesialist for å få reparert, installert, fjernet og installert enheten på nytt. Feilaktig installasjon og håndtering kan forårsake lekkasje, elektrisk støt eller brann. Enheten må ikke installeres i en mulig eksplosiv eller brennbar atmosfære. Det kan medføre brann. Ikke stikk fingrene eller andre gjenstander inn i inne- eller utedelen, da roterende deler kan forårsake skade. Ikke ta på utedelen i tordenvær, da det kan forårsake elektrisk støt. Ikke forsøk å reparere enheten selv. Feilaktig håndtering kan forårsake skade. Innedelen må ikke installeres utendørs. Den er bare beregnet på installasjon innendørs.

3 / / Advarsel obs strømtilførsel For å hindre overoppheting og brann må det ikke brukes modifiserte ledninger, skjøteledninger eller uspesifiserte ledninger. Ikke del samme stikkontakt med annet utstyr, da det kan forårsake overoppheting og brann. Må ikke betjenes med våte hender, da det kan forårsake elektrisk støt. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten, produsentens servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare. Denne enheten er utstyrt med sikring. Vi anbefaler på det sterkeste å la en autorisert forhandler kontrollere sikringen etter installasjon og regelmessig etter service eller vedlikehold for å sikre at den fungerer tilfredsstillende. Ellers kan en eventuell funksjonsfeil forårsake elektrisk støt eller brann. Vi anbefaler på det sterkeste å montere en ekstern jordfeilbryter for å hindre elektrisk støt eller brann. Vi anbefaler å bruke hansker ved service eller vedlikehold for å unngå fare. Dette utstyret må jordes for å hindre elektrisk støt eller brann. Unngå elektrisk støt ved å slå av strømmen i følgende tilfeller: - Før rengjøring eller service. - Når enheten ikke er i bruk over en lengre periode. Dette apparatet er beregnet på flerbruk. Alle strømkretser må slås av før tilgang til noen av koblingsklemmene i innedelen dette for å unngå elektrisk støt, brannsår eller livsfarlige skader. INNEDEL og utedel Ikke vask innedelen med vann, benzen, tynner eller skurepulver. Ikke installer enheten i nærheten av brennbart utstyr eller baderom. Det kan forårsake elektrisk støt eller brann. Ikke ta på vannavløpsrøret på innedelen når den er i drift. Ikke plasser gjenstander oppå eller under enheten. Ikke sitt eller stå på enheten, da du kan falle ned ved et uhell. Ikke ta på den skarpe aluminiumsribben skarpe deler kan forårsake skade. Kontroller at avløpsrøret er riktig tilkoblet. Ellers kan det oppstå lekkasje. Kontroller festebrakettene med jevne mellomrom for å se at de ikke er skadet. Etter lang tids bruk kan brakettene bli slitt. betjeningspanel Ikke la betjeningspanelet bli vått. Det kan forårsake elektrisk støt eller brann. Ikke trykk på knappene på betjeningspanelet med harde og spisse gjenstander. Det kan skade enheten. Ikke vask betjeningspanelet med vann, benzen, tynner eller skurepulver. Ikke inspiser eller utfør service på betjeningspanelet selv. Rådfør deg med en autorisert forhandler. Feilaktig håndtering kan forårsake skade. NORSK Eksempler på unormale situasjoner og feil Slutt å bruke produktet hvis det oppstår en umormal situasjon eller feil, og trekk ut støpselet eller slå av strømbryteren. (Fare for røykutvikling/brann/elektrisk støt) Sikringen går automatisk. Brent lukt, unormal støy eller vibrasjoner når enheten er i bruk. Det renner stadig varmt vann ut av enheten. Kontakt din lokale forhandler øyeblikkelig for vedlikehold eller reparasjon. Innedel Utedel Dusj Strømtilførsel Panel Betjeningspanel Vannbeholder Gulvvarme

4 BETJENINGSPANEL Noen funksjoner som er beskrevet i denne bruksanvisningen, finnes kanskje ikke på din enhet. Be nærmeste autoriserte forhandler om flere opplysninger. ERROR RE Ved normal drift er knappene, FORE og PUMPDW ikke i bruk HEAT TANK QUIET FORE OPERATION LOK MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN ON OFF OUTDOOR REMOTE WATER OUTLET TING ANEL 24 MODE QUIET ERROR RE 25 HEK FORE ATUAL TING PUMPDW SEARH PUMPDW AV/PÅ-knapp 14 AV/PÅ-indikator for stillegående drift 2 Driftslys 15 Indikator for e-element aktivert/deaktivert 3 Driftsfunksjonsknapp 16 AV/PÅ-indikator for anmodning om forsert varme 4 Knapp for stillegående drift 17 Indikator for faktisk drift av reserveelement (AV/PÅ) 5 Aktiveringsknapp for reserveelement til innedel 18 Indikator for faktisk drift av el-element (AV/PÅ) 6 Funksjonsknapper for systeminnstilling 19 AV/PÅ-indikator for systeminnstillingsfunksjon 7 Knapper for timerinnstillingsgruppe 20 AV/PÅ-indikator for systemstatusfunksjon 8 Funksjonsknapp for forsert varme 21 AV/PÅ-indikator for systemnedpumpingsfunksjon 9 Funksjonsknapp for systemnedpumping 22 Timer/Klokkeinnstillingsdisplay 10 Funksjonsknapper for systemstatuskontroll 23 Display for tilkoplet ekstern termostat 11 Knapp for tilbakestilling av feil 24 Utetemperaturdisplay 12 AV/PÅ-indikator for varmefunksjon 25 Temperaturdisplay utløpsvann 13 AV/PÅ-indikator for beholderfunksjon 26 Solvarmedisplay KLARGJØRING AV BETJENINGSPANEL Innstilling av gjeldende dag og klokkeslett LOK 1. Trykk på. 2. Trykk på eller for å angi gjeldende dag. 3. Trykk på for å bekrefte. 4. Gjenta trinn 2 og 3 for å angi gjeldende klokkeslett. Merknader: Gjeldende dag og klokkeslett må stilles inn når: - Strømmen slås på for første gang. - Når det har gått lang tid siden strømmen sist ble slått på. Klokkeslettet som er innstilt, blir brukt som standard klokkeslett for alle timerfunksjoner.

5 INNSTILLING AV SPESIALFUNKSJONENE Etter første gangs installasjon kan du justere innstillingene manuelt. Den første innstillingen er aktiv inntil brukeren endrer den. Betjeningspanelet kan brukes til flere installasjoner. Noen funksjoner finnes kanskje ikke på din enhet. Kontroller at driftslyset er slokket før innstilling. NORSK Dagdisplay JA / NEI / Temperaturdisplay Driftsfunksjon HEAT TANK QUIET FORE OPERATION OUTDOOR WATER OUTLET ATUAL TING PUMPDW Faktisk drift TING ANEL Timerdisplay HEK SEARH Funksjoner* Innstillings-/statusindikator velg funksjoner og still inn ønsket timer 1. Hold og HEK inne samtidig i 5 sekunder for å åpne spesialinnstillingsfunksjonen. Innstillings- og statusindikatoren lyser. 2. Trykk på eller for å bla gjennom funksjonene. 3. Trykk på for å velge funksjonen. 4. Trykk på eller for å aktivere JA- eller deaktivere NEI-funksjonen, eller velg ønsket dag og klokkeslett. 5. Trykk på for å bekrefte. Funksjon * Driftsfunksjon/ faktisk drift TANK SOLAR HEAT HEAT TANK Beskrivelse Ekstern termostat (JA/NEI) Velge tilkobling av ekstern termostat. Beholdertilkobling (JA/NEI) Velge beholdertilkobling. Solprioritet (JA/NEI) Velge bruk av sol til oppvarming av vannbeholderen. Varmeprioritet (JA/NEI) Velge varmepumpen bare for varmeside i driftsfunksjon VARME + BEHOLDER. Valg av oppvarmingsintervall for varme Stille inn timer for oppvarming i driftsfunksjon VARME + BEHOLDER (0,5 timer ~ 10 timer). Valg av oppvarmingsintervall for beholder Stille inn timer for beholder i driftsfunksjon VARME + BEHOLDER (5 minutter ~ 1 time 35 minutter). Valg av tidsforsinkelse for el-element Sette forsinkelsestimer for el-element til PÅ hvis temperaturen i beholderen ikke nås (20 minutter ~ 1 time 35 minutter). Sterilisering (JA/NEI) Angi sterilisering hvis det er nødvendig. Ikke bruk systemet under sterilisering dette Sterilisering, innstilling av dag og klokkeslett for å unngå brannskader Stille inn timeren for sterilisering (bare én gang i uken). eller overoppheting OBS! Innstilling av steriliseringstemperatur under dusjing. Stille inn temperatur for steriliseringsfunksjonen (40 ~ 75 ). Ytterligere steriliseringstid Stille inn timeren slik at oppvarmingstemperaturen opprettholdes og steriliseringsfunksjonen kan fullføres (5 minutter ~ 1 time).

6 GRUNNLEGGENDE DRIFT OFF / ON SLÅ ENHETEN PÅ ELLER AV Når enheten er på, er driftslyset tent og den faktiske temperaturen på utløpsvannet og utetemperaturen vises i displayet på betjeningspanelet. MODE VELGE DRIFTSFUNKSJON HEAT HEAT +TANK TANK Varmefunksjon - Slå panel/gulvvarmen på eller av. - I denne driftsfunksjonen sørger utedelen for varmekapasitet til innedelen. Varme + Beholderfunksjon - I denne driftsfunksjonen sørger utedelen for varmekapasitet til sanitærbeholderen og innedelen. - Denne driftsfunksjonen er ikke i bruk hvis det ikke er installert sanitærvannbeholder. Beholderfunksjon - Slå sanitærbeholderfunksjonen på eller av. - I denne driftsfunksjonen sørger utedelen for varmekapasitet til sanitærbeholderen. QUIET STILLEGÅENDE DRIFT Denne funksjonen reduserer støy fra utedelen. Denne funksjonen kan gi redusert varmekapasitet. AKTIVERE RESERVEELEMENTET Reserveelementet gir ekstra varmekapasitet når utetemperaturen er lav, og kan bare brukes når varmefunksjonen er valgt for innedelen og aktivert ved å trykke på denne knappen. Reserveelementet slås automatisk på når betingelsene er oppfylt. Trykk på den respektive knappen igjen for å deaktivere funksjonen manuelt. HEK SEARH Kontrollfunksjon for systemstatus 1. Hold HEK inne i 5 sekunder for å åpne statusfunksjonen. 2. Trykk på eller SEARH SEARH for å kontrollere temperaturen på innløpsvannet, temperaturen i beholderen, kompressor-frekvensen eller feilhistorikken. Trykk på ANEL for å avslutte statusfunksjonen. Når statusfunksjonen er aktivert, lyser statusindikatoren. Statusfunksjonen kan ikke aktiveres når innstillingsindikatoren lyser. AVANSERT DRIFT Vi anbefaler på det sterkeste å kontakte nærmeste autoriserte forhandler hvis du vil endre vannets temperaturområde. Betjeningspanelet kan brukes til å stille inn temperaturområdet for utløpsvannet og utetemperaturen. SYSTEMINNSTILLINGSFUNKSJON Driftsfunksjon Temperaturdisplay TING ANEL HEK HEAT SEARH TANK ON QUIET FORE OPERATION OUTDOOR WATER OUTLET ATUAL TING PUMPDW Parameter * Innstillingsindikator 1. Hold inne i 5 sekunder for å aktivere innstillingsfunksjonen. Innstillingsindikatoren tennes. 2. Trykk på eller for å velge en parameter. 3. Når ønsket parameter er valgt,, trykker du på for å angi parameteren. 4. Trykk på eller for å angi ønsket temperatur. 5. Trykk på igjen for å bekrefte innstillingen. Gjenta trinn 2 til 5 for å angi andre parametrer. Driftsfunksjon VARME VARME VARME VARME Parameter * Beskrivelse Vanntemperatur Lav utetemperatur (-15 ~ 15 ). Høy utetemperatur (-15 ~ 15 ). Angitt temperatur på utløpsvann ved lav utetemperatur (25 ~ 55 ). Angitt temperatur på utløpsvann ved høy utetemperatur (25 ~ 55 ). Utetemperatur VARME OFF Still inn temperatur for å slå av varmefunksjonen (5 ~ 35 ). VARMEELEMENT ON Innstilt utetemperatur for å slå på varmefunksjonen (-15 ~ 20 ). BEHOLDER Innstilt temperatur for sanitærbeholder (40 ~ 75 ). Innstilling av termostatskift for vanntemperatur 1. Trykk på før det har gått 5 sekunder. Gjenta trinn 3 til 5 for å stille inn ønsket skifttemperatur (-5 ~ 5 ). Merknader: Trykk på ANEL eller vent i 30 sekunder for å avslutte innstillingsfunksjonen. Innstilt temperatur vil bli lagret i systemet når den er bekreftet. Innstillingsfunksjonen kan ikke aktiveres når nedpumpingsog statusindikatoren lyser.

7 INNSTILLING AV UKE Timerdisplay Tennes hvis timerfunksjonen er valgt MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN ON OFF Timer på For å slå på enheten automatisk Dag som skal velges Det er mulig å velge 6 forskjellige programmer på en dag (1 ~ 6) Angir hvilken dag som er valgt Angir neste dag som timeren er i drift Klokkeslett som skal velges (10 minutters trinn) Timer av For å slå av enheten automatisk LOK TING ANEL NORSK Funksjon Trinn Åpne timerfunksjonen Trykk på. Angi dag og klokkeslett Legge til/endre timer Deaktivere timer Aktivere timer 1. Trykk på eller for å angi ønsket dag. 2. Trykk på for å bekrefte 3. 1 blinker, trykk på for å velge program Trykk på for å velge timer på eller av. 5. Trykk på eller for å velge ønsket klokkeslett. Hvis du vil stille inn timeren sammen med andre funksjoner, trykker du på MODE og QUIET. 6. Trykk på for å bekrefte program 1. Den valgte dagen blir merket med. Etter 2 sekunder flytter displayet til neste program. 7. Gjenta trinn 4 til 7 for å velge programmene 2 til 6. Hvis du ikke trykker på en knapp innen 30 sekunder under innstilling av timeren, eller hvis du trykker på knappen, blir innstillingen som er valgt i det øyeblikket, bekreftet og innstillingen Gjenta trinnene ovenfor. Trykk på ANEL og deretter. Trykk på og deretter. Kontroller timer 1. Trykk på. Avbryte timer 1. Trykk på. 2. Trykk på eller inntil ønsket dag vises. Trykk på 3. Trykk på eller for å konrollere de valgte programmene. for å bekrefte valget. 2. Trykk på eller inntil ønsket dag vises. 3. Trykk på for å åpne programvalg. 4. Trykk på eller inntil ønsket program vises. ANEL 5. Trykk på for å avbryte programmet. Merknader: Du kan stille inn timeren for hver ukedag (mandag til søndag) med 6 programmer for hver dag. Når enheten slås på med timeren, blir den forrige innstilte temperaturen brukt til å regulere temperaturen på utløpsvannet. Det samme timerprogrammet kan ikke velges på samme dag. Du kan også velge flere dager med samme timerinnstilling. Bidrar til energisparing fordi du kan velge opptil 6 programmer på en gitt dag.

8 HEAT TANK QUIET FORE OPERATION MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN ON OFF OUTDOOR SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE WATER OUTLET 0.4 MPa 0.3 ATUAL TING PUMPDW INNEDEL Slå av strømtilførselen før rengjøring. OBS! RENGJØRINGSANVISNINGER Ikke bruk benzen, tynner eller skurepulver. Bruk bare såpe ( ph7) eller et nøytralt rengjøringsmiddel. Ikke bruk vann som er varmere enn 40. TIPS Enheten må rengjøres med jevne mellomrom for å sikre optimal ytelse. Rådfør deg med en autorisert forhandler. Vanntrykkmåler MPa Ikke trykk eller slå på glassdekselet med harde, spisse gjenstander. Det kan skade enheten. Kontroller at vanntrykket ligger mellom 0,05 og 0,2 MPa (0,1 MPa = 1 bar). Hvis vanntrykket ligger utenfor ovennevnte område, må du kontakte en autorisert forhandler. Innedel og betjeningspanel Ikke sprut vann rett på enheten. Tørk av enheten forsiktig med en myk og tørr klut. UTVENDIG FILTER Rengjør det utvendige filteret minst én gang i året. Ellers kan filteret bli tilstoppet og forårsake systemhavari. Rådfør deg med en autorisert forhandler. Utedel Ikke blokker luftinnløpet og -avtrekksåpningene, da det kan medføre dårlig ytelse eller havari. Fjern hindringer for å sikre ventilasjonen. Om vinteren må eventuell snø i nærheten av utedelen fjernes så den ikke dekker til luftinnløpet og avtrekksåpningene. Ettersyn For å sikre optimal ytelse må enheten, det utvendige filteret og kablingen kontrolleres med jevne mellomrom hver sesong. Dette vedlikeholdet skal utføres av en autorisert forhandler. Fjern eventuelle hindringer ved luftinnløpet og avtrekksåpningene på utedelen. Ved lengre perioder uten bruk Slå av strømtilførselen. TILKALL SERVIE SLÅ AV STRØMTILFØRSELEN og rådfør deg med en autorisert forhandler i følgende tilfeller: Unormal støy under drift. Vann/fremmedlegemer har trengt inn i betjeningspanelet. Det lekker vann fra innedelen. Sikringen går ofte. Strømledningen blir uvanlig varm.

9 feilsøking Følgende symptomer angir ikke funksjonsfeil. Symptom Årsak Rennende lyd under drift. Kjølemiddelet renner inne i enheten. Det går noen minutter før enheten fungerer etter ny start. Forsinkelsen er en måte å beskytte kompressoren på. Utedelen avgir vann/damp. Det skjer en kondensering eller fordamping på rørene. Utedelen avgir damp i varmefunksjon. Dette skyldes avriming ved varmeveksleren. Utedelen fungerer ikke. Når utetemperaturen ligger utenfor driftsområdet, trer varmepumpens sikkerhetssystem i funksjon. Luft-vannvarmepumpesystemet slås av. Hvis innedelens vanninnløpstemperatur er lavere enn 20. Strømmen til reserveelementet slås på for å varme opp vannet. Problemer med å varme opp systemet. Når varmefunksjonen drives av innedelen sammen med gulvvarme eller panelovner, kan det oppstå tilfeller hvor temperaturen på vannet synker og gulvvarmen eller panelovnene får dårligere ytelse. Når utetemperaturen er lav, kan det være vanskelig å få systemet varmt. Snøhauger kan blokkere avtrekket eller inntaket til utedelen. Når innstilt temperatur på utløpsvannet er lav, kan det være vanskelig å få systemet varmt. Systemet blir ikke varmt øyeblikkelig. Varmepumpesystemet fungerer slik at det kan ta litt tid å varme opp vannet ved kaldstart av enheten. Enheten starter etter at strømmen er tilbake. Enheten har en automatisk omstartsfunksjon. NORSK Kontroller følgende før du tilkaller service. Symptom kontroll Varmefunksjonen virker ikke effektivt. Still inn riktig temperatur. Er ventilen til panelovnen lukket? Fjern eventuelle hindringer ved luftinnløpet og avtrekksåpningene på utedelen. Støy under drift. Kontroller om enheten er installert ute av vater eller om dekselet ikke er lukket ordentlig. Enheten fungerer ikke. Kontroller om sikringen har gått. Driftslyset er ikke tent eller displayet i betjeningspanelet er blankt. Er strømmen slått på eller er det strømbrudd? Driftslyset blinker og displayet i betjeningspanelet viser en feilkode. OUTDOOR ATUAL Slå av enheten og underrett en autorisert forhandler om feilkoden. HEAT Timerdriften avbrytes MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN når det forekommer en feilkode. TANK ON QUIET OFF TING SOLAR REMOTE FORE Funksjonsknapp NOT AVAILABLE for forsert varme PUMPDW PERATION WATER Hvis OUTLET det oppstår en feil på luft-vannvarmepumpen, kan reserveelementet brukes til å varme opp FORE vannet. Trykk på FORE for å slå på reserveelementet. OFF / ON Trykk på for å stoppe den forserte varmefunksjonen. Når den forserte varmefunksjonen er aktivert, er ingen andre funksjoner tillatt.

10 INFORMASJON Informasjon om innsamling og kassering av gammelt utstyr Disse symbolene på produktene, emballasjen og/eller dokumentene som følger med betyr at brukte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med det vanlige husholdningsavfallet. Ta dem med til egnede returpunkter for riktig håndtering, gjenvinning og resirkulering, i overensstemmelse med nasjonal lovgivning og direktivene 2002/96/E og 2006/66/E. Ved å kassere disse produktene på riktig måte bidrar du til å spare verdifulle ressurser og hindre eventuell negativ innvirkning på helse og miljø som ellers kan oppstå på grunn av feilaktig avfallshåndtering. Du får mer informasjon om innsamling og resirkulering av gamle produkter fra kommunen, avfallsselskapet eller butikken der du kjøpte produktene. Feilaktig kassering av denne typen avfall kan straffes med bøter i henhold til nasjonal lovgivning. For firmaer i EU som bruker disse produktene Kontakt forhandleren eller leverandøren for mer informasjon hvis du ønsker å kassere elektrisk og elektronisk utstyr. [Informasjon om kassering i andre land utenfor EU] Disse symbolene gjelder bare innen EU. Kontakt lokale myndigheter eller forhandleren og spør om riktig avhendingsmåte hvis du ønsker å kassere disse produktene.

11

12 Trykket i Malaysia Panasonic orporation Nettsted: I henhold til direktivet 2004/108/E, artikkel 9(2) Panasonics testsenter Panasonic Service Europe, en divisjon av Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Tyskland F FS0411-2

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner POWER TIMER POWERFUL ION ALLERGEN BUSTER F566046 Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit CS-E15HKEA Outdoor Unit CU-E15HKEA SVENSKA 2 ~ 7 Innan du använder enheten, läs noga igenom denna bruksanvisning

Detaljer

Forholdsregler ved installasjon

Forholdsregler ved installasjon Definisjon For å unngå personskader og materielle skader må følgende instruksjoner følges. Uriktig bruk ved ignorering av instruksjonene fører til skader av ulik grad, som vist under: Advarsel Disse symbolene

Detaljer

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Brukerveiledning FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Brukerveiledning FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB DAIKIN ROMLUFTKDISJERINGSANLEGG Brukerveiledning FVXS25BVMB FVKS25BVMB FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB INNHOLD LES DETTE FØR BRUK Sikkerhetstiltak... 2 Navn på deler... 4 Forberedelse før bruk...

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM Monterings- og bruksanvisning Norsk LIA 7-9IM LIA 12-16IM Split-luft-til-vannvarmepumpe Best. nr.: 452155.66.29 FD 9105 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-3

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkjølt kjølekondenseringsenhet LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkjølt kjølekondenseringsenhet LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 DRIFTSHÅNDBOK LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 INNHOLD 1. SIKKERHETSHENSYN... 1 2. NAME

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Gulvmontert eller veggmontert type MODELL MC70LVM Egenskaper Om luftrensing Det kraftige suget ved høy luftstrømhastighet fanger opp støv, pollen og liknende. Rensekapasiteten

Detaljer

V A R ME P U MP E Gulvmodell

V A R ME P U MP E Gulvmodell E NG LIS H %58.(50$8$/ E S PAÑOL F R ANÇ AIS DE UT S C H P OR T UG UÊ S P OLS K I V A R ME P U MP E Gulvmodell F or generell bruk Innedeler R A S -B0//8UF V-E serie Utedeler R A S -0//8S A V-E serie R

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger,

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Air-to-Water Hydromodule + Tank Model No. Indoor Unit WH-ADC0309G3E5 Outdoor Unit WH-UD03EE5 WH-UD05EE5 WH-UD07FE5 WH-UD09FE5 Manufactured by: Panasonic Appliances Air-Conditioning

Detaljer