INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING. Oppvaskmaskin CNA-serien (med trykkbooster)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING. Oppvaskmaskin CNA-serien (med trykkbooster)"

Transkript

1 INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING Oppvaskmaskin CNA-serien (med trykkbooster) Norwegian version rev.1, June 2005

2 VIKTIG! Må brukes i henhold til forskrifter Denne maskinen er konstruert kun for vask av gods som normalt brukes i storkjøkken så som servise, glass, kopper, bestikk, mindre redskap, brett og lignende. Må ikke benyttes til vask av elektrisk utstyr eller til oppvarming eller tilberedning av næringsmidler. Sikkerhet Benytt aldri spyleslange for utvendig rengjøring av maskinen. Fare symbolet vises i denne bruksanvisningen ved den informasjonen som er av betydning for en sikker bruk av maskinen. Vennligst les dette spesielt nøye. Garantiansvar Installasjon og reparasjoner som ikke utføres av autoriserte teknikere og med originale reservedeler samt øvrige tekniske inngrep i maskinen, vil kunne påvirke de garantibetingelser som er avtalt i kjøpskontrakt eller standard betingelser. Viktig Denne bruksanvisningen er skrevet for maskiner som har driftsretning fra venstre mot høyre. For maskiner med motsatt driftsretning gjelder samme informasjon men med motsatt driftsretning. Maskinenes støynivå er > 70 db (A) Importør: Hobart Foster Gamle Drammensvei Høvik Telefon:

3 Installasjons- og bruksanvisning for modellene i CNA-serien Innhold Side 1 Montasje 05 2 Elektrisk tilkobling 07 3 Vanntilkobling 08 4 Modeller med damp- el. varmtvannsoppvarming 09 5 Avluftstilkobling 10 6 Doseringsutstyr for oppvask- og tørremiddel 11 7 Betjeningspanel 12 8 Første igangkjøring 13 9 Drift Slå av maskinen etter bruk Plassering av gardiner Varmepumpe CHP 18 (opsjon) Vedlikehold Frostsikring Feilmeldinger Feilsøkingsskjema 25 3

4 4

5 1. Montasje OBS! Kontroll og igangkjøring bør utføres av en Hobart tekniker Transport til installasjonstedet Hvis mulig bør dette skje i originalemballasjen på pallen. Skyv maskinen på ruller. Unngå skade på dører og gulv. Fjern emballasjen Kutt stålbånd med forsiktighet. Fjern kartongen. Fjern palleverket forsiktig. Fjern emballasje og utstyr fra maskinens innside. Oppstilling Utføres ihenhold til installasjonstegning. Ta hensyn til veggavstand, normalt minimum 39 mm. Reserver plass til benker, transportører o.s.v. Justering av maskin Niveler maskinen slik at den står i vater i lengde og dybderetning. Fordel maskinens vekt likt på alle ben 5

6 Tilkobling av benker og ekstrautrustning Se separate instruksjoner for hvert enkelt produkt. Tett skruehull med egnet tetningsmasse for å unngå vannlekkasje. Monter tilstøtende benker med en svak helling mot maskinen (10 mm/meter). Skyv opp lukene. Juster benker ved å skru føttene. 12 Pass på at kurvbanens nivå er i det samme på maskinen og på tilstøtende benker og baner. (Dette betyr at fremdrifts-hakene på maskinens transportør må stikke min 12 mm over kurvkanten). Endebryter Kabelen til endebryteren må beskyttes. Før kabelen under benkens profil og fest med selvklebende kabelstripsholdere. Bevegelige bord med endebryter: sett sammen de to kontaktene og lås. 6

7 2. Elektrisk tilkobling Må utføres av kvalifisert installatør i henhold til nasjonale og lokale lover og forskrifter. Kontroller Åpne frontdekselet nede til høyre (med skrutrekker) og ta frem koblingsskjema som ligger i lommen på dekselets innside. Kontroller at maskinspesifikasjonene på koblingsskjemaet stemmer med merkeskiltet og korresponderer med strømarten på stedet. Kontroller at kabel og sikringsdimensjonering er tilstrekkelig. Tilkobling Maskinen er konstruert for fast elektrisk tilkobling. Monter en hovedbryter dersom maskinen ikke er utstyrt med dette fra fabrikk. Før kabelen gjennom nippelen i maskinens endepanel. Koble kabelen til rekkeklemme eller hovedbryter dersom dette er montert. Etterdra alle skruer på rekkeklemmer og kontaktorer. Disse kan løsne under transport. Skru til nippelen (fungerer også som strekkavlaster) A For tilkobling av potensialutligningsleder benyttes skruen merket A på tegningen. 7

8 3. Vanntilkobling Må utføres av kvalifisert installatør i henhold til nasjonale og lokale lover og forskrifter. Maskinen må tilkobles vann med drikkevannskvalitet. Dersom vannet har ekstremt høyt mineralinnhold må spesialbehandling vurderes. Kontroller At vannkran og avløpsrør stemmer med installasjonstegningen for maskinen. Klargjør hvilke punkter på maskinen de forskjellige rørene skal tilkobles. Kontroller at den innvendige rørdimensjonen er tilstrekkelig. Friskvannstilførsel (R3/4 ) Bør være bløttvann (inntil 8 Clark, hhv 1,1 mmol / liter). Dynamisk trykk 1,5-6 bar, ved 500 liter per time. Vannet må være kaldt dersom varmegjenvinningskondensator er montert. Påse at stengekran og sil er formontert maskinens inntaksventil. En dobbel fjernstyrt tilbakeslagsventil av typen ED er fabrikkmontert som standard. Friskvannstilførsel kun for fylling (R3/4 ) (Opsjon) Bør være bløttvann (inntil 8 Clark, hhv 1,1 mmol / liter) og varmt (50-60 C) Dynamisk trykk 1,5 6 bar. Påse at stengekran og sil er formontert maskinens inntaksventil. Avløpstilkobling Følgende skal tilknyttes byggets avløpssystem: - Maskinenes avløpsrør (50 mm HT rør) - Avløp fra benker og kummer Vannlås er ikke innebygget i maskinen. 8

9 4. Damp- eller høyttrykks varmtvannsoppvarming Må utføres av kvalifisert installatør i henhold til nasjonale og lokale lover og forskrifter. OBS! Sørg for at trykket og temperaturen for varmemediet ikke overskrider verdiene som er indikert på installasjonstegningen. Kontroller Pass på at tilknytningspunkter og tilførselsverdier stemmer med de verdier som er spesifisert på installasjonstegningen hva gjelder temperaturer, trykk og energiforbruk. Klargjør hvilke punkter på maskinen de forskjellige rørene skal tilkobles. Alle forbindelser er utstyrt med nødvendige ventiler og liknende. Tilknytning Følgende enheter må tilknyttes tilførsels- og returledninger: Skyllevannsvarmeren Tankvarmere Tørkesystem (hvis installert) Isolering Alle rør må være isolerte med egnet isolasjonsmateriale - Isolasjonsmaterialet må være vann-, varme- og støtsikkert. 9

10 5. Avluftstilkobling Tilkobling må utføres i samråd med en kompetent VVS ingeniør. Kontroller installasjonstegning mot forholdene på plassen Avluft rett ut i rommet Dette er kun mulig med PROVENT varmepumpe montert på maskinen og tilstrekkelig generell romventilasjon. Unngå kondensskader som følge av at avluft fra maskinen med høyt fuktighetsinnhold distribueres rundt i rommet. Avluftsrør La det være en avstand på min. 100 mm mellom maskinens avluftsstuss og byggets avluftskanal. En spesielt tilpasset hette kan leveres med maskinen som opsjon. 10 cm En egen avtrekksvifte må monteres i byggets kanal da maskinens vifte ikke er konstruert for annet enn å evakuere avluft fra maskinen. Rommets avluftsystem må ha større avsugsvolum enn volumet av maskinens avluft. (se installasjonstegning) Benytt rør i rustfritt stål eller syntetisk materiale for å unngå kondensskader. I tilfelle meget lave utetemperaturer må frostsperre monteres. 10

11 6. Doseringsutrustning for oppvask- og tørremiddel Normalt leveres og installeres dette av kjemikalieleverandøren. Installer doseringsutrustningen slik at den er lett å betjene og ikke forstyrrer maskinens drift. Tørremiddel tilkobles skyllevannssystemet via en stuss rett over vannvarmeren (A). Rekkeklemmer for elektrisk tilkobling finnes bak frontdeksel nede til høyre. Se elektrisk koblingsskjema for riktige tilkoblingspunkter. Det anbefales at dispensere og deres kontrollsystemer ikke monteres inn i maskinen sammen med dennes elektriske komponenter for å unngå muligheter for termiske og elektriske forstyrrelser. Bruk skjermede kabler. Bruk kun kjemikalier som er fremstilt for profesjonelt bruk. Følg produsentens bruksanvisninger. 11

12 7. Betjeningspanel ➀ ➁ AV / PÅ tasten (lyser når maskinen er i gang) Ved å trykke på denne tasten starter maskinen. Det er mulig å slå maskinen av uten å gjennomføre tømmeprogrammet ved å trykke på denne tasten igjen. Avluftvifte og tørking vil stoppe etter en kort stund. Etter at maskinen er avslått, er den ikke fri for strøm! På temperatur indikatoren for skylling vil et lysende punkt vises. Start / Stopp tasten Denne knappen lyser for å vise maskinenes modus. RØD = Maskinen fylles opp med vann og begynner oppvarmingen GRØNN = Maskinen er klar til bruk BLÅ = Det valgte programmet kjøres Når tasten blinker: RØD = Feilmelding: Temperatur indikatoren viser en feilmeldingskode (for mulige feil, se kap. 15) GRØNN = Maskinen refylles og varmes opp. BLÅ = Programmet har startet, men maskinen er ikke klar. ➂ ➃ Tømme tasten (lyser når i bruk) Ved å trykke kort (2 sekunder) på denne tasten, vil kun forvask tanken bli tømt og fylles opp igjen. For å tømme hele maskinen, trykk på tasten og hold den inne i ca. 4 sekunder. Tast for transportørhastighet Ved å trykke kort på tasten, gir det muligheten til å velge mellom to forhåndsbestemte transportør hastigheter. Ved å trykke på tasten og holde den inne i ca. 4 sekunder, temperatur modus aktiveres (se kapitell 9.5). ➄ ➅ ➆ Temperatur indikator Vask ( C): Viser temperaturen i vasketanken. Temperatur indikator Skylle ( C): Viser temperaturen i skyllevannet. Ved driftfeil i maskinen, viser temperatur displayet en feilkode. Transportør hastighetsindikatoren Viser den valgte hastigheten = sakte = raskt Når displayet for transportørhastighet blinker er endebryteren aktivert. ➇ Nødstopp knappen Ved å trykke på denne knappen skrues maskinene helt av. Må ikke være trykket inn når maskinen skal kjøres. 12

13 8. Første igangkjøring Må utføres for å kontrollere og innjustere maskinens funksjoner. Må utføres av en kvalifisert tekniker. 8.1 Forberedelse - Still hovedbryter på 0 - Kontroller at oppvask- og skyllemiddelbeholderene er fyllt opp. - Justering av konsentrasjonsmengden må utføres av kjemikalieleverandøren. - Åpne stengeventiler for vanntilførsel - Fjern lower front panel. - Koble inn alle sikringer og motorvern i el. skapet. - Skru på hovedbryteren for strøm - skru ikke på maskinen - Koble inn avtrekksvifte for rommets luftavsug om dette er installert. - Lukk maskinens inspeksjonsluker 8.2 Fyll skyllevannsvarmeren (pressure booster) Åpne døren Trykk på Tømme-tasten og hastighets-tasten og Start / Stopp-tasten samtidig inntil temperaturindikatoren for Skylling viser ➅ "S01" og temperaturindikatoren for Vask ➄ viser "- - 0". Lukk døren, temperaturindikatoren for Vask ➄ viser "- - 1". Trykk hastighets-tasten button gjentatte ganger til tempera turindikatoren for Skylling viser "A17". Trykk på Start/Stopp-tasten. (I temperaturindikatoren for vask vises --1 ). Hold tasten inne i ca. 2 minutter inntil det kommer vann ut fra dysene i skyllearmene. Skru av hovedbryteren. Fjern dekselet over de elektriske komponentene. Monter den medfølgende lasken på terminal X2 (16/17). Sett dekselet på plass. Skru på hovedbryteren for strøm - skru ikke på maskinen. 13

14 Åpne døren, Tømme-tasten og hastighets-tasten samtidig. Temperaturindikatoren viser "bof" og Trykk på Start/Stopp-tasten. Temperaturindikatoren for Vask viser "- - 1". Lukk døren, indikatores slukkes. 8.3 Kontroll av maskin - Rotasjonsretning på følgende motorer (se retningsanvisning): - transportør motor (begge hastigheter) - pumper - tørkevifte (om installert) Dersom rotasjonsretningen er feil på alle motorer byttes to av fasene på hovedrekkeklemmen Dersom rotasjonsretningen er feil på kun 1 motor byttes to faser på dennes rekkeklemme Kontroller eliminer eventuelle lekkasjer på: - avløpsystem - rørføringer for varmeenergi og vanntilførsel - maskinens skrog, tanker og avluftsystem - Sett alle panelene tilbake på plass. 8.4 Autodrift Vaskepumper, skylling og eventuelt tørkevifte opererer kun når kurver passerer de respektive soner i maskinen. Disse funksjonene avbrytes når ingen kurver lenger befinner seg i maskinen. avtrekksviften, tørkeviften og transportøren slåes av med forsinket stopp. Denne forsinkelsestiden kan justeres av en autorisert Hobart tekniker om ønskelig. 14

15 9. Drift 9.1 Forberedelser Plasser sugesiler i posisjon i bunnen av vasketank(er). Sett på plass silplatene. Sett på plass silkurven(e). Sett på plass silplaten i skyllesonen. Sett på plass vaskearmene: Øvre: Plasser vaskearmen i føringsskinnene, skyv helt inn og lås med låsehendelen Nedre: Skyv vaskearmen i føringsskinnene helt inn og klikk på plass. Sett skyllearmer på plass: Øvre: Sett enden inn i den svarte åpningen, skyv armen nedenfra og opp i holderen og klikk på plass. Nedre: Skyv skyllearmen helt inn i føringsskinnen og klikk på plass. Sett gardinene på plass. Lukk inspeksjonslukene. Se til at det er tilstrekkelig med opvaskmiddel og tørremiddel i beholderene for disse. Slå på hovedbryter og åpne stengekraner for vanntilførsel. 15

16 Trykk på AV / PÅ-tasten og tanken vil fylles med vann. Start / Stop-knappen (2) lyser rødt mens maskinen fylles og varmes opp. Denne prosessen kan ta opptil flere minutter. Når Start-knappen skifter til å lyse grønt, er maskinen klar til bruk. 9.2 Plasser vaskegodset i kurver When loading plates consider the machine direction. 16

17 Større kjeler og panner skal ideelt sett vaskes i en separat grovoppvaskmaskin. I en CN maskin er det mulig disse gjenstandene vil skape problemer som oversprut som kan føre til lavt vannnivå i tanken og dårlig skylleresultat. Ved vask av større gjenstander som nevnt over må de plasseres hellende nedover i fartsretningen som vist på bildet. Dette vil redusere faren for nevnte driftsproblemer. 9.3 Vasking Maskin med autotimer Ved å trykke på Start/Stop-tasten (lyser blått) vil transportøren starte. Når en kurv settes inn i maskinen blir autotimeren aktivert automatisk. Stand-By Når ingen kurver føres inn i maskinen vil autotimeren etter forhåndsjustert tid stanse alle funksjoner bortsett fra oppvarming. Gi oppvasken tid til å tørke etter vask. 9.4 Transportør hastighet Ved å trykke på Transportør hastighet-tasten er det mulig å velge mellom to forhåndsprogrammerte Transportørhastigheter. Den valgte hastigheten vil vises på displayet: = sakte = hurtig 9.5 Forhåndskontrollering av temperaturer For å sjekke temperaturer, trykk og hold inn Transportør hastighet-tasten (4 sek.) intil indikatoren for Vask og Skyll viser temperaturen. Ch0 = skyll / Ch1 = vask / Ch2 = forvask 17

18 9.6 Skylling og forvask Ved å trykke kort (2 sek.) på Tømme-tasten, vil kun forvask tanken tømmes og refylles automatisk. Dette bør ghjøres når forvasktanken begynner å bli skitten. I løpet av tømmesyklusen lyser Start / Stop-tasten rødt og blinker grønt når tanken igjen fylles. Når tasten blinker er maskinen klar for bruk. 9.7 Maskinene AV / PÅ Maskinen kan slåes av ved å trykke på AV / PÅ-tasten uten å tømme tankene på forhånd. Avtrekksvifte og tørkevifte kan fortsette å gå en tid. 9.8 Generell informasjon Når Slutt Stopp-tasten er aktivert, vil Transportøren stanse øyeblikkelig. Vask, skylle og tørkesystemet vil stanse etter få sekunder. Transportør hastighets indikatoren blinker. Når en dør blir åpnet under vaskesyklusen, vil Transportøren, vaskingen og skyllingen stoppe med det samme. Tørkesystemet vil stanse etter få sekunder. Start / Stop-tasten blinker rødt og temperaturindikatoren for skylling viser "AL2". Etter at døren stenges må maskinen startes på nytt ved å trykke på Start / Stop-tasten. EMERGENCY STOP 9.9 Nødstopp I en nødsituasjon kan maskinen stoppes helt ved at en trykker på Nødstopp-knappen. 18

19 10. Slå av maskinen etter bruk Trykk på start/stopp tasten og transportør og vask vil stanse. Avtrekksvifte og tørkevifte vil stanse etter en tid. Trykk på tømmetasten i minimum 4 sek. For å tømme maskinen helt. Oppvarmingen vil stanse automatisk. Tømmeventilen lukker. Det lyser et punkt på skylltemperaturindikatoren. Maskinen er nå avslått men ikke spenningsfri. Slå av hovedbryteren. Åpne inspeksjonslukene. Ta ut gardinene og vask dem. Ta ut vaskearmer Øvre: Trykk på låsehendelen, løft vaskearmen over stopperen og trekk ut. Nedre: Løft vaskearmen litt opp og trekk ut. Ta ut endeplugger i vaskearmene og rens rørene. Ta ut silkurver. Ta ut silplater. 19

20 Ta ut pumpesiler. Ta ut silplate i skyllesone. Fjern skyllearmer: Øvre: Trekk den fjæren litt ut og fjern armen Nedre: Løft skyllearmen Spyl og skrubb pumpesiler ikke forsøk å fjerne matrester ved å slå. Silene kan bli deformert. og trekk ut Kontroller at dysene er åpne og rens dem om nødvendig. Spyl og vask maskinen innvendig (spesielt bunnen av vasketankene) for å fjerne alle urenheter. Månedlig rengjøring: Fjern dekselet over kondenseringsbatteriene og og skyv avtrekksviftens hus til side. Spyl over kondenseringsbatteriet. For å tømme tankene igjen, slå på hovedbryteren, og hold inne tømmetasten i 4 sek. Tømmeventilene vil da åpne igjen. Vent til tankene er tømt helt. Slå så av hovedbryteren igjen og steng kraner for vanntilførselen. La lukene stå åpne for utlufting av maskinen Spyl aldri maskinen på yttersiden Ved vasking av maskinens ytre, unngå bruk av klorholdige, syreholdige og slipende midler samt metallbørster. 20

21 11. Plassering av gardiner Illustrasjonene viser maskiner med driftsretning venstre høyre. Plassering av gardinene blir speilvendt for høyre venstre maskiner Forvaskmoduler C E L S Vaskemoduler AR Tørkemoduler CDS CDC 21

22 12. Varmepumpe CHP 18 (Opsjon) Rengjør hvert halvår. Bør utføres av autorisert tekniker! Skru av hovedbryteren! Maskinens toppdeksler og dekslene rundt varmepumpen. OBS! Deler av varm,epumper kan være svært varme! Spyl over kondensator og fordamper Bruk ikke damp eller høytrykkspyler! Finnene er skarpe! Fare for skade - bruk beskyttelseshansker! Etter rengjøring, sett alle deksler tilbake på plass og fest skikkelig. 22

23 13. Vedlikehold For en mest mulig problemfri drift anbefaler vi på det sterkeste å inngå en avtale om regelmessig forebyggende vedlikehold og inspeksjon av maskinen. En tunneloppvaskmaskin har mange bevegelige deler og vannførende deler som pumper og rør inni maskinen. Det er også mange elektriske komponenter som har forskjellig levetid. Vi vet av erfaring at levetid, holdbarhet og driftssikkerhet for et teknisk produkt er svært variable og avhengige av riktig bruk og vedlikehold. Anskaffelse av en tunneloppvaskmaskin er en relativt stor økonomisk investering. I tillegg til dette er en slik maskin også en betydelig forbruker av elektrisk energi, vann og kjemikalier. Ved riktig bruk og godt vedlikehold vil forbruket holdes på et riktig nivå og betydelige kostnader spares inn i løpet av et år. Riktig bruk og et godt forebyggende vedlikehold har også andre fordeler: Du reduserer driftsstans og driftsproblemer Du begrenser skader ved f.eks, en vannlekkasje eller slitasje ved å oppdage den på et tidlig stadium Du får en kontroll av at maskinen er i tilfredsstillende stand og ikke er farlig for betjeningen. Dette er obligatorisk for alle virksomheter med slike maskiner og nedfelt i forskrift om Bruk av arbeidsutstyr Du kan ta eventuelle reparasjonsarbeider på et tidspunkt som passer driften En kunde med vedlikeholdsavtale blir en prioritert kunde Ta kontakt med din forhandler og be om et tilbud på vedlikeholdsavtale fra maskinen er ny. Et tankekors: En oppvaskmaskin brukes ofte i 6 8 timer eller mer per dag. Hvis man sammenlikner med en bil som kjører i 50 km/t i 6 timer per dag tilsvarer dette km per år. Normalt serviceintervall for en bil er km som i dette eksempelet vil gi 4-8 sjekk/servicer per år. En slik sammenlikning sier mye om nødvendigheten av et rutinemessig vedlikehold på en tunneloppvaskmaskin. Vedlikeholdsavtale eller ei: Bruker bør jevnlig kontrollere maskinen og rapportere om eventuelle vannlekkasjer, ulyder eller andre uregelmessigheter. Jo før disse blir oppdaget, jo mindre omfattende blir reparasjonsarbeidet. Lykke til med din nye Hobart oppvaskmaskin. 23

24 14. Frostsikring Må utføres av en kvalifisert tekniker - Tøm maskinen ved å trykke på Tømme-tasten - Sett telleverket C28 til 0 og lagre - Sett hovedbryteren til "0". Demonter nedre frontpanel og deksel over de elektriske komponeneter Fjern lasken på X2 (16/17) og oppbevar den på bunnen av kontrollskapet. Må ikke kastes! Sett dekselet og front panelet tilbake på plass Alle tanker, vannførende rør og armaturer må dreneres fullstendig - Skru ut tømmepluggen i booster Koble fra slangen på bunnen av skyllevannstanken og la den tømme seg - Løsne unionskoblingen ved siden av fylleventilen - Drener tilførselrørene/slangene - Drener eventuelle vannlåser i avløpssystemet - Steam/hettvannsoppvarmede maskiner: Drener alle rør og koiler - Kondenseringsbatteriet må gjennomblåses med trykkluft Reset for bruk som beskrevet i kapittel 8. 24

25 15. Feilmeldinger Start/stopp tasten lyser rødt og blinker. Temperaturindikatoren for skylling vsier en feilkode. F. eks. AL = tømmefeil. FEILKODE MULIG ÅRSAK TILTAK FIL 002 Tanker Stengekran for vann er lukket AL0 Tømmeventil Vasketank AL1 Tømmeventil Forvask AL2 Sikkerhets funksjoner AL3 Mangler Oppvaskmiddel / Tørremiddel -E- 001 F01 F02 F03 F06 Fylleventil eller fyllesystem er defekt Tømmesystem er tett Tømmesystem er defekt Tømmesystem er tett Tømmesystem er defekt Dør åpen Transportør er blokkert Beholder er tom Slanger er tette Den serielle forbindelsen i kretskortet er brukt Temperatursensor for skyllevannnsvarmer er defekt Temperatursensor for vasketank er defekt Temperatursensor for forvasktank er defekt Temperatursensor for fylling av booster er defekt Åpne stengekran og start maskinen igjen Tilkall servicetekniker Rens og start tømming Tilkall servicetekniker Rens og start tømming Tilkall servicetekniker Lukk dør Fjern blokkering Sjekk beholder Sjekk slanger Tilkall service Tilkall service Tilkall service Tilkall service Tilkall service Varmepumpe (opsjon) AL5 001 AL5 002 AL5 003 Lavt trykk Høyt trykk Motorvernbryter for compressor er utløst Slå av maskin og hovedbryter og restart maskin. Dersom feil ikke forsvinner må service tilkalles Slå av maskin og hovedbryter og restart maskin. Dersom feil ikke forsvinner må service tilkalles Reset motorvernbryteren. Skal utføres av en autorisert tekniker. Dersom feil ikke forsvinner må service tilkalles 25

26 16. Feilsøkingsskjema TYPE FEIL MULIG ÅRSAK TILTAK Tanken fyller for langsomt Tett sil foran fylleventil Rengjør sil Fylleventil defekt Kontakt Hobart service For lavt trykk i vanntilførselsrør Sørg for riktig trykk Tanken fyller ikke riktig nivå Fyllesyklussen er for kort Kontakt Hobart service Damp strømmer ut av For dårlig avtrekk fra Kontroller avtrekksystemet maskinens åpning maskinene For lave temperaturer Vaskegods urent etter vask Striper og flekker på vaskegods Feil plassering av gardiner For kraftig avtrekk fra maskinen Defekt varmesystem Silplater er ute av posisjon Gardiner feilplassert Vaskearmdyser tilstoppet For lav konsentrasjon av vaskemiddel For mye skum For mye matrester i maskinene For lave temperaturer For høy transportørhastighet Silplater er ute av posisjon Vaskevann spruter over i skyllesonen Skylledyser er tilstoppet Feil skyllemiddeldosering For høyt mineralinnhold i skyllevannet Kontroller gardiner Kontroller avtrekksystemet Kontakt Hobart service Kontroller silplater Kontroller gardiner Rengjør vaskearmer Juster dosering Bruk skumdempende middel Kontroller forspylerutiner Kontroller varmesystemet Velg lavere hastighet Kontroller silplater Kontroller gardiner (se kap. 13) Rengjør skyllearmer Juster Bruk demineralisert vann 26

27 Vaskegods tørker ikke Feil temperatur eller fuktighet i tørkesonen Transportørhastighet for høy Kontroller varmeelementer og vifte i tørkesonen Reduser hastighet Vaskegods har fettbelegg Øk oppvaskmiddelkonsentrasjonen Dråpedannelse på vaskegods For lav skyllemiddeldosering Juster Vaskegods velter Vanntrykk for høyt fra undersiden Øk reduksjon i nedre vaskearm Maskinen går ikke Øvre vaskearmer tilstoppet For lett vaskegods Hovedbryter er slått av Kurssikringer til maskinen har slått seg ut. Reduser hastinghet Øk oppvaskmiddelkonsentrasjonen Slå på hovedbryter og start maskinen Resett kurssikringer. Tillkall service dersom de slår ut igjen. NB! Før resetting, kontroller at sikringer ikke er koblet ut pga pågående elektriske arbeider. 27

28 Da produktutvikling og -forbedring er del av Hobarts firmapolitikk, vil produktspesifikasjoner kunne forandres uten at dette blir annonsert.

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013

Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013 Spyleteknikk Oppvaskmaskiner PROFI FX FX-10A FXS-10A FXSB-10A FXSTD-10A FXSTD-11A FXL-81A Installasjons- og bruksanvisning NO FX-90A FXL-10A FX-13A FXLS-10A FX-80A FXLSB-10A FXLSBäko-10A DSN: FX-12-01

Detaljer

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

VASKEMASKIN BRUKSANVISNING. Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17)

VASKEMASKIN BRUKSANVISNING. Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17) VASKEMASKIN BRUKSANVISNING GWN 58672 58470 WB NO Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17) Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du foretrekker et Grundig-produkt. Vi

Detaljer

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER L XL PROGRAMMERING AV PORTÅPNER O G T I L B E H Ø R ADVARSEL Vennligst les manualen nøye før installasjon og bruk. Installasjonen av denne portåpner må kun bli utført av teknisk kvalifisert personell eller

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD 3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN KLARGJØRING AV VASKEN

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning for oppvaskmaskin

Bruksanvisning for oppvaskmaskin Bruksanvisning for oppvaskmaskin Kjære kunde! Vær vennlig og les gjennom denne brukermanualen før du innstallerer og tar i bruk oppvaskmaskinen. Henvisningene skal hjelpe til med å forhindre ulykker, samt

Detaljer

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 OPPSUMERING INNLEDNING...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 SIKKERHET...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL.72 BRUKSANVISNING...72 BESKRIVELSE...72

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer