INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING. Oppvaskmaskin CNA-serien (med trykkbooster)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING. Oppvaskmaskin CNA-serien (med trykkbooster)"

Transkript

1 INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING Oppvaskmaskin CNA-serien (med trykkbooster) Norwegian version rev.1, June 2005

2 VIKTIG! Må brukes i henhold til forskrifter Denne maskinen er konstruert kun for vask av gods som normalt brukes i storkjøkken så som servise, glass, kopper, bestikk, mindre redskap, brett og lignende. Må ikke benyttes til vask av elektrisk utstyr eller til oppvarming eller tilberedning av næringsmidler. Sikkerhet Benytt aldri spyleslange for utvendig rengjøring av maskinen. Fare symbolet vises i denne bruksanvisningen ved den informasjonen som er av betydning for en sikker bruk av maskinen. Vennligst les dette spesielt nøye. Garantiansvar Installasjon og reparasjoner som ikke utføres av autoriserte teknikere og med originale reservedeler samt øvrige tekniske inngrep i maskinen, vil kunne påvirke de garantibetingelser som er avtalt i kjøpskontrakt eller standard betingelser. Viktig Denne bruksanvisningen er skrevet for maskiner som har driftsretning fra venstre mot høyre. For maskiner med motsatt driftsretning gjelder samme informasjon men med motsatt driftsretning. Maskinenes støynivå er > 70 db (A) Importør: Hobart Foster Gamle Drammensvei Høvik Telefon:

3 Installasjons- og bruksanvisning for modellene i CNA-serien Innhold Side 1 Montasje 05 2 Elektrisk tilkobling 07 3 Vanntilkobling 08 4 Modeller med damp- el. varmtvannsoppvarming 09 5 Avluftstilkobling 10 6 Doseringsutstyr for oppvask- og tørremiddel 11 7 Betjeningspanel 12 8 Første igangkjøring 13 9 Drift Slå av maskinen etter bruk Plassering av gardiner Varmepumpe CHP 18 (opsjon) Vedlikehold Frostsikring Feilmeldinger Feilsøkingsskjema 25 3

4 4

5 1. Montasje OBS! Kontroll og igangkjøring bør utføres av en Hobart tekniker Transport til installasjonstedet Hvis mulig bør dette skje i originalemballasjen på pallen. Skyv maskinen på ruller. Unngå skade på dører og gulv. Fjern emballasjen Kutt stålbånd med forsiktighet. Fjern kartongen. Fjern palleverket forsiktig. Fjern emballasje og utstyr fra maskinens innside. Oppstilling Utføres ihenhold til installasjonstegning. Ta hensyn til veggavstand, normalt minimum 39 mm. Reserver plass til benker, transportører o.s.v. Justering av maskin Niveler maskinen slik at den står i vater i lengde og dybderetning. Fordel maskinens vekt likt på alle ben 5

6 Tilkobling av benker og ekstrautrustning Se separate instruksjoner for hvert enkelt produkt. Tett skruehull med egnet tetningsmasse for å unngå vannlekkasje. Monter tilstøtende benker med en svak helling mot maskinen (10 mm/meter). Skyv opp lukene. Juster benker ved å skru føttene. 12 Pass på at kurvbanens nivå er i det samme på maskinen og på tilstøtende benker og baner. (Dette betyr at fremdrifts-hakene på maskinens transportør må stikke min 12 mm over kurvkanten). Endebryter Kabelen til endebryteren må beskyttes. Før kabelen under benkens profil og fest med selvklebende kabelstripsholdere. Bevegelige bord med endebryter: sett sammen de to kontaktene og lås. 6

7 2. Elektrisk tilkobling Må utføres av kvalifisert installatør i henhold til nasjonale og lokale lover og forskrifter. Kontroller Åpne frontdekselet nede til høyre (med skrutrekker) og ta frem koblingsskjema som ligger i lommen på dekselets innside. Kontroller at maskinspesifikasjonene på koblingsskjemaet stemmer med merkeskiltet og korresponderer med strømarten på stedet. Kontroller at kabel og sikringsdimensjonering er tilstrekkelig. Tilkobling Maskinen er konstruert for fast elektrisk tilkobling. Monter en hovedbryter dersom maskinen ikke er utstyrt med dette fra fabrikk. Før kabelen gjennom nippelen i maskinens endepanel. Koble kabelen til rekkeklemme eller hovedbryter dersom dette er montert. Etterdra alle skruer på rekkeklemmer og kontaktorer. Disse kan løsne under transport. Skru til nippelen (fungerer også som strekkavlaster) A For tilkobling av potensialutligningsleder benyttes skruen merket A på tegningen. 7

8 3. Vanntilkobling Må utføres av kvalifisert installatør i henhold til nasjonale og lokale lover og forskrifter. Maskinen må tilkobles vann med drikkevannskvalitet. Dersom vannet har ekstremt høyt mineralinnhold må spesialbehandling vurderes. Kontroller At vannkran og avløpsrør stemmer med installasjonstegningen for maskinen. Klargjør hvilke punkter på maskinen de forskjellige rørene skal tilkobles. Kontroller at den innvendige rørdimensjonen er tilstrekkelig. Friskvannstilførsel (R3/4 ) Bør være bløttvann (inntil 8 Clark, hhv 1,1 mmol / liter). Dynamisk trykk 1,5-6 bar, ved 500 liter per time. Vannet må være kaldt dersom varmegjenvinningskondensator er montert. Påse at stengekran og sil er formontert maskinens inntaksventil. En dobbel fjernstyrt tilbakeslagsventil av typen ED er fabrikkmontert som standard. Friskvannstilførsel kun for fylling (R3/4 ) (Opsjon) Bør være bløttvann (inntil 8 Clark, hhv 1,1 mmol / liter) og varmt (50-60 C) Dynamisk trykk 1,5 6 bar. Påse at stengekran og sil er formontert maskinens inntaksventil. Avløpstilkobling Følgende skal tilknyttes byggets avløpssystem: - Maskinenes avløpsrør (50 mm HT rør) - Avløp fra benker og kummer Vannlås er ikke innebygget i maskinen. 8

9 4. Damp- eller høyttrykks varmtvannsoppvarming Må utføres av kvalifisert installatør i henhold til nasjonale og lokale lover og forskrifter. OBS! Sørg for at trykket og temperaturen for varmemediet ikke overskrider verdiene som er indikert på installasjonstegningen. Kontroller Pass på at tilknytningspunkter og tilførselsverdier stemmer med de verdier som er spesifisert på installasjonstegningen hva gjelder temperaturer, trykk og energiforbruk. Klargjør hvilke punkter på maskinen de forskjellige rørene skal tilkobles. Alle forbindelser er utstyrt med nødvendige ventiler og liknende. Tilknytning Følgende enheter må tilknyttes tilførsels- og returledninger: Skyllevannsvarmeren Tankvarmere Tørkesystem (hvis installert) Isolering Alle rør må være isolerte med egnet isolasjonsmateriale - Isolasjonsmaterialet må være vann-, varme- og støtsikkert. 9

10 5. Avluftstilkobling Tilkobling må utføres i samråd med en kompetent VVS ingeniør. Kontroller installasjonstegning mot forholdene på plassen Avluft rett ut i rommet Dette er kun mulig med PROVENT varmepumpe montert på maskinen og tilstrekkelig generell romventilasjon. Unngå kondensskader som følge av at avluft fra maskinen med høyt fuktighetsinnhold distribueres rundt i rommet. Avluftsrør La det være en avstand på min. 100 mm mellom maskinens avluftsstuss og byggets avluftskanal. En spesielt tilpasset hette kan leveres med maskinen som opsjon. 10 cm En egen avtrekksvifte må monteres i byggets kanal da maskinens vifte ikke er konstruert for annet enn å evakuere avluft fra maskinen. Rommets avluftsystem må ha større avsugsvolum enn volumet av maskinens avluft. (se installasjonstegning) Benytt rør i rustfritt stål eller syntetisk materiale for å unngå kondensskader. I tilfelle meget lave utetemperaturer må frostsperre monteres. 10

11 6. Doseringsutrustning for oppvask- og tørremiddel Normalt leveres og installeres dette av kjemikalieleverandøren. Installer doseringsutrustningen slik at den er lett å betjene og ikke forstyrrer maskinens drift. Tørremiddel tilkobles skyllevannssystemet via en stuss rett over vannvarmeren (A). Rekkeklemmer for elektrisk tilkobling finnes bak frontdeksel nede til høyre. Se elektrisk koblingsskjema for riktige tilkoblingspunkter. Det anbefales at dispensere og deres kontrollsystemer ikke monteres inn i maskinen sammen med dennes elektriske komponenter for å unngå muligheter for termiske og elektriske forstyrrelser. Bruk skjermede kabler. Bruk kun kjemikalier som er fremstilt for profesjonelt bruk. Følg produsentens bruksanvisninger. 11

12 7. Betjeningspanel ➀ ➁ AV / PÅ tasten (lyser når maskinen er i gang) Ved å trykke på denne tasten starter maskinen. Det er mulig å slå maskinen av uten å gjennomføre tømmeprogrammet ved å trykke på denne tasten igjen. Avluftvifte og tørking vil stoppe etter en kort stund. Etter at maskinen er avslått, er den ikke fri for strøm! På temperatur indikatoren for skylling vil et lysende punkt vises. Start / Stopp tasten Denne knappen lyser for å vise maskinenes modus. RØD = Maskinen fylles opp med vann og begynner oppvarmingen GRØNN = Maskinen er klar til bruk BLÅ = Det valgte programmet kjøres Når tasten blinker: RØD = Feilmelding: Temperatur indikatoren viser en feilmeldingskode (for mulige feil, se kap. 15) GRØNN = Maskinen refylles og varmes opp. BLÅ = Programmet har startet, men maskinen er ikke klar. ➂ ➃ Tømme tasten (lyser når i bruk) Ved å trykke kort (2 sekunder) på denne tasten, vil kun forvask tanken bli tømt og fylles opp igjen. For å tømme hele maskinen, trykk på tasten og hold den inne i ca. 4 sekunder. Tast for transportørhastighet Ved å trykke kort på tasten, gir det muligheten til å velge mellom to forhåndsbestemte transportør hastigheter. Ved å trykke på tasten og holde den inne i ca. 4 sekunder, temperatur modus aktiveres (se kapitell 9.5). ➄ ➅ ➆ Temperatur indikator Vask ( C): Viser temperaturen i vasketanken. Temperatur indikator Skylle ( C): Viser temperaturen i skyllevannet. Ved driftfeil i maskinen, viser temperatur displayet en feilkode. Transportør hastighetsindikatoren Viser den valgte hastigheten = sakte = raskt Når displayet for transportørhastighet blinker er endebryteren aktivert. ➇ Nødstopp knappen Ved å trykke på denne knappen skrues maskinene helt av. Må ikke være trykket inn når maskinen skal kjøres. 12

13 8. Første igangkjøring Må utføres for å kontrollere og innjustere maskinens funksjoner. Må utføres av en kvalifisert tekniker. 8.1 Forberedelse - Still hovedbryter på 0 - Kontroller at oppvask- og skyllemiddelbeholderene er fyllt opp. - Justering av konsentrasjonsmengden må utføres av kjemikalieleverandøren. - Åpne stengeventiler for vanntilførsel - Fjern lower front panel. - Koble inn alle sikringer og motorvern i el. skapet. - Skru på hovedbryteren for strøm - skru ikke på maskinen - Koble inn avtrekksvifte for rommets luftavsug om dette er installert. - Lukk maskinens inspeksjonsluker 8.2 Fyll skyllevannsvarmeren (pressure booster) Åpne døren Trykk på Tømme-tasten og hastighets-tasten og Start / Stopp-tasten samtidig inntil temperaturindikatoren for Skylling viser ➅ "S01" og temperaturindikatoren for Vask ➄ viser "- - 0". Lukk døren, temperaturindikatoren for Vask ➄ viser "- - 1". Trykk hastighets-tasten button gjentatte ganger til tempera turindikatoren for Skylling viser "A17". Trykk på Start/Stopp-tasten. (I temperaturindikatoren for vask vises --1 ). Hold tasten inne i ca. 2 minutter inntil det kommer vann ut fra dysene i skyllearmene. Skru av hovedbryteren. Fjern dekselet over de elektriske komponentene. Monter den medfølgende lasken på terminal X2 (16/17). Sett dekselet på plass. Skru på hovedbryteren for strøm - skru ikke på maskinen. 13

14 Åpne døren, Tømme-tasten og hastighets-tasten samtidig. Temperaturindikatoren viser "bof" og Trykk på Start/Stopp-tasten. Temperaturindikatoren for Vask viser "- - 1". Lukk døren, indikatores slukkes. 8.3 Kontroll av maskin - Rotasjonsretning på følgende motorer (se retningsanvisning): - transportør motor (begge hastigheter) - pumper - tørkevifte (om installert) Dersom rotasjonsretningen er feil på alle motorer byttes to av fasene på hovedrekkeklemmen Dersom rotasjonsretningen er feil på kun 1 motor byttes to faser på dennes rekkeklemme Kontroller eliminer eventuelle lekkasjer på: - avløpsystem - rørføringer for varmeenergi og vanntilførsel - maskinens skrog, tanker og avluftsystem - Sett alle panelene tilbake på plass. 8.4 Autodrift Vaskepumper, skylling og eventuelt tørkevifte opererer kun når kurver passerer de respektive soner i maskinen. Disse funksjonene avbrytes når ingen kurver lenger befinner seg i maskinen. avtrekksviften, tørkeviften og transportøren slåes av med forsinket stopp. Denne forsinkelsestiden kan justeres av en autorisert Hobart tekniker om ønskelig. 14

15 9. Drift 9.1 Forberedelser Plasser sugesiler i posisjon i bunnen av vasketank(er). Sett på plass silplatene. Sett på plass silkurven(e). Sett på plass silplaten i skyllesonen. Sett på plass vaskearmene: Øvre: Plasser vaskearmen i føringsskinnene, skyv helt inn og lås med låsehendelen Nedre: Skyv vaskearmen i føringsskinnene helt inn og klikk på plass. Sett skyllearmer på plass: Øvre: Sett enden inn i den svarte åpningen, skyv armen nedenfra og opp i holderen og klikk på plass. Nedre: Skyv skyllearmen helt inn i føringsskinnen og klikk på plass. Sett gardinene på plass. Lukk inspeksjonslukene. Se til at det er tilstrekkelig med opvaskmiddel og tørremiddel i beholderene for disse. Slå på hovedbryter og åpne stengekraner for vanntilførsel. 15

16 Trykk på AV / PÅ-tasten og tanken vil fylles med vann. Start / Stop-knappen (2) lyser rødt mens maskinen fylles og varmes opp. Denne prosessen kan ta opptil flere minutter. Når Start-knappen skifter til å lyse grønt, er maskinen klar til bruk. 9.2 Plasser vaskegodset i kurver When loading plates consider the machine direction. 16

17 Større kjeler og panner skal ideelt sett vaskes i en separat grovoppvaskmaskin. I en CN maskin er det mulig disse gjenstandene vil skape problemer som oversprut som kan føre til lavt vannnivå i tanken og dårlig skylleresultat. Ved vask av større gjenstander som nevnt over må de plasseres hellende nedover i fartsretningen som vist på bildet. Dette vil redusere faren for nevnte driftsproblemer. 9.3 Vasking Maskin med autotimer Ved å trykke på Start/Stop-tasten (lyser blått) vil transportøren starte. Når en kurv settes inn i maskinen blir autotimeren aktivert automatisk. Stand-By Når ingen kurver føres inn i maskinen vil autotimeren etter forhåndsjustert tid stanse alle funksjoner bortsett fra oppvarming. Gi oppvasken tid til å tørke etter vask. 9.4 Transportør hastighet Ved å trykke på Transportør hastighet-tasten er det mulig å velge mellom to forhåndsprogrammerte Transportørhastigheter. Den valgte hastigheten vil vises på displayet: = sakte = hurtig 9.5 Forhåndskontrollering av temperaturer For å sjekke temperaturer, trykk og hold inn Transportør hastighet-tasten (4 sek.) intil indikatoren for Vask og Skyll viser temperaturen. Ch0 = skyll / Ch1 = vask / Ch2 = forvask 17

18 9.6 Skylling og forvask Ved å trykke kort (2 sek.) på Tømme-tasten, vil kun forvask tanken tømmes og refylles automatisk. Dette bør ghjøres når forvasktanken begynner å bli skitten. I løpet av tømmesyklusen lyser Start / Stop-tasten rødt og blinker grønt når tanken igjen fylles. Når tasten blinker er maskinen klar for bruk. 9.7 Maskinene AV / PÅ Maskinen kan slåes av ved å trykke på AV / PÅ-tasten uten å tømme tankene på forhånd. Avtrekksvifte og tørkevifte kan fortsette å gå en tid. 9.8 Generell informasjon Når Slutt Stopp-tasten er aktivert, vil Transportøren stanse øyeblikkelig. Vask, skylle og tørkesystemet vil stanse etter få sekunder. Transportør hastighets indikatoren blinker. Når en dør blir åpnet under vaskesyklusen, vil Transportøren, vaskingen og skyllingen stoppe med det samme. Tørkesystemet vil stanse etter få sekunder. Start / Stop-tasten blinker rødt og temperaturindikatoren for skylling viser "AL2". Etter at døren stenges må maskinen startes på nytt ved å trykke på Start / Stop-tasten. EMERGENCY STOP 9.9 Nødstopp I en nødsituasjon kan maskinen stoppes helt ved at en trykker på Nødstopp-knappen. 18

19 10. Slå av maskinen etter bruk Trykk på start/stopp tasten og transportør og vask vil stanse. Avtrekksvifte og tørkevifte vil stanse etter en tid. Trykk på tømmetasten i minimum 4 sek. For å tømme maskinen helt. Oppvarmingen vil stanse automatisk. Tømmeventilen lukker. Det lyser et punkt på skylltemperaturindikatoren. Maskinen er nå avslått men ikke spenningsfri. Slå av hovedbryteren. Åpne inspeksjonslukene. Ta ut gardinene og vask dem. Ta ut vaskearmer Øvre: Trykk på låsehendelen, løft vaskearmen over stopperen og trekk ut. Nedre: Løft vaskearmen litt opp og trekk ut. Ta ut endeplugger i vaskearmene og rens rørene. Ta ut silkurver. Ta ut silplater. 19

20 Ta ut pumpesiler. Ta ut silplate i skyllesone. Fjern skyllearmer: Øvre: Trekk den fjæren litt ut og fjern armen Nedre: Løft skyllearmen Spyl og skrubb pumpesiler ikke forsøk å fjerne matrester ved å slå. Silene kan bli deformert. og trekk ut Kontroller at dysene er åpne og rens dem om nødvendig. Spyl og vask maskinen innvendig (spesielt bunnen av vasketankene) for å fjerne alle urenheter. Månedlig rengjøring: Fjern dekselet over kondenseringsbatteriene og og skyv avtrekksviftens hus til side. Spyl over kondenseringsbatteriet. For å tømme tankene igjen, slå på hovedbryteren, og hold inne tømmetasten i 4 sek. Tømmeventilene vil da åpne igjen. Vent til tankene er tømt helt. Slå så av hovedbryteren igjen og steng kraner for vanntilførselen. La lukene stå åpne for utlufting av maskinen Spyl aldri maskinen på yttersiden Ved vasking av maskinens ytre, unngå bruk av klorholdige, syreholdige og slipende midler samt metallbørster. 20

21 11. Plassering av gardiner Illustrasjonene viser maskiner med driftsretning venstre høyre. Plassering av gardinene blir speilvendt for høyre venstre maskiner Forvaskmoduler C E L S Vaskemoduler AR Tørkemoduler CDS CDC 21

22 12. Varmepumpe CHP 18 (Opsjon) Rengjør hvert halvår. Bør utføres av autorisert tekniker! Skru av hovedbryteren! Maskinens toppdeksler og dekslene rundt varmepumpen. OBS! Deler av varm,epumper kan være svært varme! Spyl over kondensator og fordamper Bruk ikke damp eller høytrykkspyler! Finnene er skarpe! Fare for skade - bruk beskyttelseshansker! Etter rengjøring, sett alle deksler tilbake på plass og fest skikkelig. 22

23 13. Vedlikehold For en mest mulig problemfri drift anbefaler vi på det sterkeste å inngå en avtale om regelmessig forebyggende vedlikehold og inspeksjon av maskinen. En tunneloppvaskmaskin har mange bevegelige deler og vannførende deler som pumper og rør inni maskinen. Det er også mange elektriske komponenter som har forskjellig levetid. Vi vet av erfaring at levetid, holdbarhet og driftssikkerhet for et teknisk produkt er svært variable og avhengige av riktig bruk og vedlikehold. Anskaffelse av en tunneloppvaskmaskin er en relativt stor økonomisk investering. I tillegg til dette er en slik maskin også en betydelig forbruker av elektrisk energi, vann og kjemikalier. Ved riktig bruk og godt vedlikehold vil forbruket holdes på et riktig nivå og betydelige kostnader spares inn i løpet av et år. Riktig bruk og et godt forebyggende vedlikehold har også andre fordeler: Du reduserer driftsstans og driftsproblemer Du begrenser skader ved f.eks, en vannlekkasje eller slitasje ved å oppdage den på et tidlig stadium Du får en kontroll av at maskinen er i tilfredsstillende stand og ikke er farlig for betjeningen. Dette er obligatorisk for alle virksomheter med slike maskiner og nedfelt i forskrift om Bruk av arbeidsutstyr Du kan ta eventuelle reparasjonsarbeider på et tidspunkt som passer driften En kunde med vedlikeholdsavtale blir en prioritert kunde Ta kontakt med din forhandler og be om et tilbud på vedlikeholdsavtale fra maskinen er ny. Et tankekors: En oppvaskmaskin brukes ofte i 6 8 timer eller mer per dag. Hvis man sammenlikner med en bil som kjører i 50 km/t i 6 timer per dag tilsvarer dette km per år. Normalt serviceintervall for en bil er km som i dette eksempelet vil gi 4-8 sjekk/servicer per år. En slik sammenlikning sier mye om nødvendigheten av et rutinemessig vedlikehold på en tunneloppvaskmaskin. Vedlikeholdsavtale eller ei: Bruker bør jevnlig kontrollere maskinen og rapportere om eventuelle vannlekkasjer, ulyder eller andre uregelmessigheter. Jo før disse blir oppdaget, jo mindre omfattende blir reparasjonsarbeidet. Lykke til med din nye Hobart oppvaskmaskin. 23

24 14. Frostsikring Må utføres av en kvalifisert tekniker - Tøm maskinen ved å trykke på Tømme-tasten - Sett telleverket C28 til 0 og lagre - Sett hovedbryteren til "0". Demonter nedre frontpanel og deksel over de elektriske komponeneter Fjern lasken på X2 (16/17) og oppbevar den på bunnen av kontrollskapet. Må ikke kastes! Sett dekselet og front panelet tilbake på plass Alle tanker, vannførende rør og armaturer må dreneres fullstendig - Skru ut tømmepluggen i booster Koble fra slangen på bunnen av skyllevannstanken og la den tømme seg - Løsne unionskoblingen ved siden av fylleventilen - Drener tilførselrørene/slangene - Drener eventuelle vannlåser i avløpssystemet - Steam/hettvannsoppvarmede maskiner: Drener alle rør og koiler - Kondenseringsbatteriet må gjennomblåses med trykkluft Reset for bruk som beskrevet i kapittel 8. 24

25 15. Feilmeldinger Start/stopp tasten lyser rødt og blinker. Temperaturindikatoren for skylling vsier en feilkode. F. eks. AL = tømmefeil. FEILKODE MULIG ÅRSAK TILTAK FIL 002 Tanker Stengekran for vann er lukket AL0 Tømmeventil Vasketank AL1 Tømmeventil Forvask AL2 Sikkerhets funksjoner AL3 Mangler Oppvaskmiddel / Tørremiddel -E- 001 F01 F02 F03 F06 Fylleventil eller fyllesystem er defekt Tømmesystem er tett Tømmesystem er defekt Tømmesystem er tett Tømmesystem er defekt Dør åpen Transportør er blokkert Beholder er tom Slanger er tette Den serielle forbindelsen i kretskortet er brukt Temperatursensor for skyllevannnsvarmer er defekt Temperatursensor for vasketank er defekt Temperatursensor for forvasktank er defekt Temperatursensor for fylling av booster er defekt Åpne stengekran og start maskinen igjen Tilkall servicetekniker Rens og start tømming Tilkall servicetekniker Rens og start tømming Tilkall servicetekniker Lukk dør Fjern blokkering Sjekk beholder Sjekk slanger Tilkall service Tilkall service Tilkall service Tilkall service Tilkall service Varmepumpe (opsjon) AL5 001 AL5 002 AL5 003 Lavt trykk Høyt trykk Motorvernbryter for compressor er utløst Slå av maskin og hovedbryter og restart maskin. Dersom feil ikke forsvinner må service tilkalles Slå av maskin og hovedbryter og restart maskin. Dersom feil ikke forsvinner må service tilkalles Reset motorvernbryteren. Skal utføres av en autorisert tekniker. Dersom feil ikke forsvinner må service tilkalles 25

26 16. Feilsøkingsskjema TYPE FEIL MULIG ÅRSAK TILTAK Tanken fyller for langsomt Tett sil foran fylleventil Rengjør sil Fylleventil defekt Kontakt Hobart service For lavt trykk i vanntilførselsrør Sørg for riktig trykk Tanken fyller ikke riktig nivå Fyllesyklussen er for kort Kontakt Hobart service Damp strømmer ut av For dårlig avtrekk fra Kontroller avtrekksystemet maskinens åpning maskinene For lave temperaturer Vaskegods urent etter vask Striper og flekker på vaskegods Feil plassering av gardiner For kraftig avtrekk fra maskinen Defekt varmesystem Silplater er ute av posisjon Gardiner feilplassert Vaskearmdyser tilstoppet For lav konsentrasjon av vaskemiddel For mye skum For mye matrester i maskinene For lave temperaturer For høy transportørhastighet Silplater er ute av posisjon Vaskevann spruter over i skyllesonen Skylledyser er tilstoppet Feil skyllemiddeldosering For høyt mineralinnhold i skyllevannet Kontroller gardiner Kontroller avtrekksystemet Kontakt Hobart service Kontroller silplater Kontroller gardiner Rengjør vaskearmer Juster dosering Bruk skumdempende middel Kontroller forspylerutiner Kontroller varmesystemet Velg lavere hastighet Kontroller silplater Kontroller gardiner (se kap. 13) Rengjør skyllearmer Juster Bruk demineralisert vann 26

27 Vaskegods tørker ikke Feil temperatur eller fuktighet i tørkesonen Transportørhastighet for høy Kontroller varmeelementer og vifte i tørkesonen Reduser hastighet Vaskegods har fettbelegg Øk oppvaskmiddelkonsentrasjonen Dråpedannelse på vaskegods For lav skyllemiddeldosering Juster Vaskegods velter Vanntrykk for høyt fra undersiden Øk reduksjon i nedre vaskearm Maskinen går ikke Øvre vaskearmer tilstoppet For lett vaskegods Hovedbryter er slått av Kurssikringer til maskinen har slått seg ut. Reduser hastinghet Øk oppvaskmiddelkonsentrasjonen Slå på hovedbryter og start maskinen Resett kurssikringer. Tillkall service dersom de slår ut igjen. NB! Før resetting, kontroller at sikringer ikke er koblet ut pga pågående elektriske arbeider. 27

28 Da produktutvikling og -forbedring er del av Hobarts firmapolitikk, vil produktspesifikasjoner kunne forandres uten at dette blir annonsert.

INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING. Oppvaskmaskin AM 700

INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING. Oppvaskmaskin AM 700 INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING Oppvaskmaskin AM 700 Norwegian version rev.1.2, Mars 2005 VIKTIG! Må brukes i henhold til forskrifter Denne maskinen er konstruert kun for vask av gods som normalt brukes

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

AUTOMATISK FORspyler APS-650 INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING. (Oversettelse av original bruksanvisning) Fra og med serienummer:

AUTOMATISK FORspyler APS-650 INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING. (Oversettelse av original bruksanvisning) Fra og med serienummer: AUTOMATISK FORspyler APS-650 INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING (Oversettelse av original bruksanvisning) Fra og med serienummer: 8627 8001 REV. 05.04.2011 NO Viktig VIKTIG -informasjon i Installasjons-

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Fra serienummer. 8658 0001 og fremover

Fra serienummer. 8658 0001 og fremover Oppvaskmaskiner AMX-/AUX-serien INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING ra serienummer 8658 0001 og fremover VERSJON 04.08.2008 DE 2 AG-21558-C-08-08 innholdsfortegnelse Side 1 VIKTIG... 4 2 INSTALLASJON... 5

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 11 FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel Vedlikeholdsmanual Tørketrommel T5190LE Type N1190.. Originalanvisninger 438 9098-10/NO 2015.09.14 Innhold Innhold 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedlikehold...6 3.1 Rengjør lofiltrene...6 3.2 Spesialfilter...6

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Barnematmaker Bruksanvisning Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 2 HÅNDTERING 4 OVERSIKT OVER MASKINEN 5 FØR BRUK 8 BRUK 8 - Påfylling av vann 8 - Montering

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering

for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering for deg som prioriterer hygiene Installasjonsveiledning for Palma Vita design produksjon levering montering service resirkulering elektriker tjenester Elektrisk installasjon må utføres i samsvar med forskrifter

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Dokument: D-650 Utgave: 2 Dato: 02.02.04 Utarbeidd av: PAS Godkjent av: Brukerveiledning

Dokument: D-650 Utgave: 2 Dato: 02.02.04 Utarbeidd av: PAS Godkjent av: Brukerveiledning Brukerveiledning Innholdsfortegnelse: 1. Før du åpner esken side 2 2. Deler som medfølger side 2 3. Tekniske spesifikasjoner side 2 4. Monteringsbeskrivelse side 3 5. Bruk av Cinderella side 4 6. Sikkerhetsfunksjoner

Detaljer

Essence. Bruksanvisning

Essence. Bruksanvisning Essence Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet 2 1.1 Sikkerhetsrisikoer 2 1.2 Sikkerhet og advarsler 2 1.3 og direktiver 2 2 Beskrivelse av automaten 3 2.1 Generelt 3 2.2 Maskinens innside og

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

INSTALLASJONS-, BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING FOR COMENDA UNDERBENKOPPVASKMASKIN MODELL LF 322 (MultiPower med og uten tømmepumpe)

INSTALLASJONS-, BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING FOR COMENDA UNDERBENKOPPVASKMASKIN MODELL LF 322 (MultiPower med og uten tømmepumpe) INSTALLASJONS-, BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING FOR COMENDA UNDERBENKOPPVASKMASKIN MODELL LF 322 (MultiPower med og uten tømmepumpe) Produsent: COMENDA, Ali S.p.a. Milano. Italia Importør: Myhrvold. Frysjaveien

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

Installasjonsanvisning for Asko oppvaskmaskin

Installasjonsanvisning for Asko oppvaskmaskin Installasjonsanvisning for Asko oppvaskmaskin VIKTIG! Installasjonen skal utføres av en kvalifisert person, i henhold til instruksene som følger med maskinen. Kontakt eventuelt ditt forsikringsselskap.

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Monteringsanvisning og vedlikehold

Monteringsanvisning og vedlikehold Monteringsanvisning og vedlikehold a-collection klosett med skjult vannlås og 3/6 liters spyling Vekt: 28kg Emb.: Kartong Monteringsanvisning Klosettet skal kobles til vannledningen med godkjent fleksibel

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL. ADVARSEL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT

BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL. ADVARSEL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT DALLA CORTE S.r.l Via Broglio, 24 20158 Milano Italy N.F. ANNO

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer