VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLIKEHOLDSVEILEDNING"

Transkript

1 VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Atella Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier: eller Slik justerer du romtemperaturen: start med å trykke på Temperaturen som nå vises i tegnruten, er den sist ønskede romtemperaturen. Vil du øke temperaturen: trykk på Vil du redusere temperaturen: trykk på Temperaturen du nå har stilt inn, registreres omgående. (Etter ca. ti sekunder vil ønsket romtemperatur igjen bli vist i tegnruten, nå også sammen med øvrig informasjon.) Varmepumpen begynner nå å jobbe for å sørge for at den nye temperaturen oppnås. Trenger du mer informasjon? Les videre i vedlikeholdsveiledningen! Rev. 1

2 Atella 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon Sikkerhetsforskrifter Beskyttelse Om varmepumpen din Virkemåte Komponenter Varme- og avrimingsfunksjoner Tilskuddsvarme Reguleringsinformasjon Betjeningspanel Tegnrute Menyinformasjon INFORMASJON-meny Innstilling av varmesystemet Instruksjoner Innstilling av driftstilstand Innstilling av ROM-verdi Justering av KURVE-verdi Justering av spesifikk del av varmekurven Innstilling av MAKS- og MIN-verdier Innstilling av VARMESTOPP Avlesing av temperaturer Manuell avriming Regelmessige kontroller Kontrollere driften Kontrollere vannivået i varmesystemet Kontrollere sikkerhetsventilen Ved lekkasje Rengjøre smussil for varmesystemet Tilbehør Romsensor Feilsøking Alarmer Faguttrykk og forkortelser Grunninnstillinger i mikroprosessoren Referanser Sjekkliste Installasjonen utført Atella 3

4 Denne veiledningen gjelder for følgende modell av Thermia varmepumper: Atella Dersom denne veiledningen ikke følges ved installasjon, drift og vedlikehold, er Thermia Värme ABs forpliktelse i henhold til gjeldende garantibestemmelser ikke bindende. Thermia Värme AB forbeholder seg retten til endringer i detaljer og spesifikasjoner uten forutgående varsel Copyright Thermia Värme AB. Atella 4

5 1 D Hvis D Viktig informasjon anlegget ikke er i bruk om vinteren, bør det tappes ut vann fra varmesystemet, eller er det fare for frostskader på anlegget. (Kontakt den aktuelle installatøren, se avsnitt 13 Referanser.) Anlegget kan betraktes som vedlikeholdsfritt, men det er nødvendig med et visst tilsyn (se avsnitt 8 Regelmessige kontroller ). Før du endrer innstillingen på mikroprosessoren, bør du finne ut hva endringen innebærer. Ved eventuelle behov for servicearbeid må du henvende deg til installatøren. Dette apparatet er ikke beregnet på personer (inklusive barn) som har nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller som mangler kunnskap eller erfaring, med mindre de er under tilsyn fra eller har fått instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes, av en sikkerhetsansvarlig person. DD Sørg for at ikke barn leker med apparatet. 1.1 Sikkerhetsforskrifter A Bare A BB A LIVSFARE! A Installasjon og vedlikehold en godkjent installatør kan installere, sette i drift og utføre vedlikeholds- og reparasjonsarbeid på varmepumpen. (Se avsnitt 13 Referanser.) Bare en godkjent elmontør kan foreta endringer i den elektriske installasjonen. (Se avsnitt 13 Referanser.) Bare en godkjent kjøletekniker kan foreta inngrep i kjølemiddelkretsen. (Se avsnitt 13 Referanser.) Endringer i systemet Bare en godkjent installatør kan foreta endringer på følgende komponenter: Varmepumpeenheten Atella 5

6 Ledninger til kjølemiddel, vann og strøm Sikkerhetsventilen Du må ikke utføre byggtekniske installasjoner som kan påvirke varmepumpens driftssikkerhet Sikkerhetsventil Følgende sikkerhetsforskrifter gjelder varmtvannskretsens sikkerhetsventil med tilhørende spilledning: DD Du må aldri sperre forbindelsen til sikkerhetsventilens spilledning. D Når D vann varmes opp, utvider det seg, og dette medfører at litt vann slippes ut av systemet via spilledningen. Vannet som kommer ut av spilledningen, kan være varmt! La derfor ledningen ende opp i et sluk på et sted der ingen risikerer å brenne seg. 1.2 Beskyttelse Korrosjonsvern På grunn av faren for korrosjonsskader må du unngå å bruke spray av forskjellige slag i nærheten av varmepumpen. Det dreier seg først og fremst om: Løsemidler Klorholdige rengjøringsmidler Maling Lim Atella 6

7 2 Om varmepumpen din 2.1 Virkemåte En varmepumpe utnytter den gratisenergien som kommer fra solen og som er lagret i naturlige varmekilder som berggrunnen, jorden, grunnvannet eller luften. Man kan sammenlikne varmepumpen med et omvendt kjøleskap. I et kjøleskap flyttes varmeenergi fra innsiden av kjøleskapet til utsiden, i en varmepumpe er det derimot den lagrede solenergien i varmekilden som flyttes til innsiden av huset. Varmepumpen utnytter solenergien i varmekilden og gir tilbake to til tre ganger så mye varmeenergi som det som utnyttes i strømkraft. Varmepumpen er derfor en svært miljøvennlig og økonomisk måte å varme opp et hus på. Figur 1: Forholdet mellom brukt strømkraft og gratis solenergi. For at varmepumpen skal kunne hente inn varmeenergi fra utendørsluften og transportere den over til husets varmesystem, trengs tre separate væskekretser. Figuren nedenfor viser hvordan de ulike kretsene virker i et samspill i overføringen av varmeenergi. Varmesystem Vann Kondensator Varmesystem er den kretsen som inneholder vann som transporterer varme/energi til husets varmesystem og varmtvannsbereder. Ekspansjonsventil/ trykkreduksjon Innelukket kjølemiddel Vifte Kompressor/ trykkøkning Kjølemiddelkretsen er den sluttede kretsen som inneholder et klor- og freonfritt kjølemiddel, som gjennom fordampning, komprimering og kondensering inne i varmepumpen overfører varmeenergien varmesystemet. Luftvarmeveksler Utendørsluft Figur 2: Virkemåten til en varmepumpe. En vifte suger utendørsluft gjennom en luftvarmeveksler som dermed varmer opp det kalde kjølemiddelet slik at det fordamper til gass. Energien som går med til denne prosessen, hentes fra av den passerende utendørsluften. Atella 7

8 Kuldemiddelet, som nå inneholder en stor mengde energi i form av varme, føres videre inn i kompressoren som øker kuldemiddelets temperatur og trykk. Det svært varme kjølemiddelet fortsetter inn i kondensatoren. Her kjøles kjølemiddelet ned og avgir varmeenergi til varmesystemet. Kjølemiddelets temperatur synker og kondenseres tilbake til væskeform. Varmesystemet transporterer varmeenergien ut til varmtvannsberederen eller varmesystemet, som dermed varmer opp huset indirekte. Deretter ledes kjølemiddelet gjennom ekspansjonsventilen, der trykket og temperaturen reduseres, og så begynner prosessen på nytt. 2.2 Komponenter Atella er et komplett varmepumpeanlegg for varme. Det kan kompletteres med en varmtvannsbereder og tilskuddsvarme. Atella er utstyrt med en styresystem som styres ved hjelp av et betjeningspanel. Varme avgis til huset via et vannbårent varmesystem. Varmepumpesystemet består av følgende grunnkomponenter: 1 Varmepumpeenhet Kompressor Kondensator Fireveisventil 2 Vifte En hastighet 3 Luftvarmeveksler I tillegg til disse enhetene er det en reguleringsmekanisme (monteres innendørs) som styrer varmepumpeanleggets inngående komponenter (kompressor, sirkulasjonspumper, tilskuddsvarme og vekselventil) og registrerer når varmepumpen skal starte og stoppe, samt om den skal produsere varme til huset eller varmtvann Figur 3: Atellas hoveddeler. Atella 8

9 2.3 Varme- og avrimingsfunksjoner Varmefunksjon Atella er en varmepumpe som produserer varme til både hus og varmvannsberedere, avhengig av behovet som finnes. Varmvannsproduksjonen skjer kontinuerlig, men i sommerhalvåret stoppes varmeproduksjonen til huset når utendørstemperaturen når verdien for VARMESTOPP. I vinterhalvåret produseres varmtvann og varme til huset med kompressoren til utendørstemperaturen når verdien for UTESTOPP. Da er det for kaldt til at kompressoren skal være i drift. Hvis det er installert tilskuddsvarme, brukes den til å produsere varmtvann og varme så lenge UTESTOPP er aktivert. Atella avrimer luftvarmeveksleren automatisk etter hvis det er behov for det Avrimingsfunksjon Under drift vil luftvarmeveksleren bli nedkjølt av energiutbyttet samtidig som luftfuktigheten gjør at det blir dekket av is. Atella har en automatisk funksjon for avriming av luftvarmeveksleren ved hjelp av varmeenergien som produseres. Ved behov startes en avrimingssekvens, hvilket innebærer følgende: Avrimingen starter når temperaturen på det innkommende kjølemiddelet er lavere enn den innstilte verdien. Verdien er basert på en kurve som er knyttet til utendørstemperaturen Det er begrensninger for avrimingen når det gjelder driftstid og VIFTE på Fireveisventilen i varmepumpen veksler flytretningen på kjølemiddelet og viften stanser. Se figuren nedenfor Det varme kjølemiddelet smelter isen på luftvarmeveksleren Avrimingen stanser på tid, driftpressostat eller inngående temperatur Fireveisventilen veksler flytretningen på kjølemiddelet tilbake slik at varmeproduksjonen gjenopptas og driften går tilbake til normalt Prosessen veksles ved hjelp av fireveisventilen som endrer flytretningen for kjølemiddelet over varmevekslerne, som innebærer at luftvarmeveksleren for varmedrift blir en kondensator i stedet, og varmedriftens kondensator blir en fordamper. Denne funksjonen brukes til avriming. I og med at varmepumpens avrimingsekvens henter energien fra husets oppvarmede varmesystem om vinteren, utnyttes varmtvannsberederen hovedsakelig som en varmebuffer. Hvis det ikke er installert noen varmtvannsbereder, skal vannmengden i varmesystemet økes ved å installere et utjevningskar (tilbehør). Atella 9

10 2.4 Tilskuddsvarme Tilskuddsvarme er et tilbehør til Atella og består av en elpatron som er plassert på turledningen før vekselventilen. Tilskuddet som kan leveres som tilbehør, har en innebygd effektregulering og styres med en potensialfri utgang fra varmepumpen. Ved strømbrudd som varer lengre enn tre minutter, kan bare 6 kw effekt kobles inn rett etter at strømmen er kommet tilbake. Annen effekt har en forsinkelse på to timer. Hvis tilskuddet er installert, kobles det inn automatisk i driftstilstanden AUTO når varmebehovet er større enn varmepumpens kapasitet. Hvis det oppstår en alarm som innebærer at kompressoren ikke starter, blir det ikke produsert noe varmtvann. Det er et signal til kunden om at noe er galt. Varmen produseres ved hjelp av tilskuddet slik at huset ikke blir kaldt. 3 Reguleringsinformasjon Varmeproduksjon - beregning Du justerer innetemperaturen ved å endre varmepumpens varmekurve, som er styresystemets verktøy for å beregne hvilken turledningstemperatur det skal være på vannet som sendes ut i varmesystemet. Varmekurven beregner turledningens temperatur avhengig av utetemperaturen. Det vil si at jo kaldere det er ute, jo høyere turledningstemperatur kreves. Med det menes det at turledningstemperaturen ut til varmesystemet øker eksponentielt når utetemperaturen synker. Varmekurven stilles inn når anlegget installeres, men det er viktig at den justeres senere slik at innetemperaturen blir behagelig i alt slags vær. En riktig innstilt varmekurve reduserer vedlikeholdet til et minimum og gir en energibesparende drift KURVE I displayet vises verdien for KURVE i form av en graf i tegnruten. Du kan stille inn varmekurven ved å endre verdien for KURVE. KURVE-verdien angir hvilken turledningstemperatur som skal sendes ut i varmesystemet ved utetemperaturen 0 C. Atella 10

11 Turledningstemperatur Verdi for KURVE er Makstemperatur turledning...ved null grader Utetemperatur Figur 4: Graf som viser innstilt verdi 40 for KURVE. Ved lavere utetemperatur enn 0 C sendes det varmere turledningsvann enn 40 C ut i varmesystemet, og ved varmere utetemperatur enn 0 C sendes det ut kjøligere turledningsvann enn 40 C. Turledningstemperatur Makstemperatur turledning Utetemperatur Figur 5: Heving eller senking av KURVE forandrer kurvens helling. Hvis du øker verdien for KURVE, blir varmekurvens helling brattere. Hvis verdien reduseres, blir hellingen slakere. Den mest energi- og kostnadseffektive innstillingen får man ved å endre verdien for KURVE slik at temperaturen i huset gir en jevn og konstant varme. Ved midlertidig økning eller senking skal i stedet ROM-verdien justeres. Atella 11

12 3.4.3 ROM Hvis man ønsker å øke eller senke innetemperaturen midlertidig, endrer man ROMverdien. Forskjellen på å endre ROM-verdien og KURVE-verdien er at systemets varmekurve ikke blir brattere eller slakere om man endrer ROM-verdien, noe den blir det om man endrer KURVE-verdien. I stedet forskyves hele varmekurven seg parallelt 3 C for hver grad ROM-verdien endrers. Grunnen til at kurven forskyves nettopp 3 C, er at det kreves ca. 3 C høyere turledningstemperatur for at innetemperaturen skal kunne økes med 1 C. Turledningstemperatur Makstemperatur turledning Utetemperatur Figur 6: Endring av ROM-verdi parallellforskyver varmekurven opp- eller nedover. Forholdet mellom turledningstemperatur og utetemperatur påvirkes ikke, men turledningstemperaturen økes eller reduseres like mye over hele varmekurven. Det vil si at hele varmekurven økes eller senkes i stedet for at hellingen endres. Denne måten å justere innetemperaturen på kan gjerne brukes ved en midlertidig økning eller reduksjon av innetemperaturen. Ved en varig økning eller reduksjon skal varmekurven endres i stedet. Atella 12

13 Turledningstemperatur Lokalt høyere turledningstemperatur ved -5 C Utetemperatur Figur 7: Den justerte kurven ved -5 C. Ved en utetemperatur mellom -5 C og +5 C kan det være nødvendig å justere en del av varmekurven hvis ikke innetemperaturen er konstant. Derfor finnes det en funksjon som justerer kurven ved tre forskjellige utetemperaturer: -5 C, 0 C og +5 C. Funksjonen gjør at du ved disse tre temperaturene kan øke eller redusere skal-verdien for turledningstemperaturen uten at resten av varmekurven påvirkes. Turledningstemperaturen påvirkes ikke bare ved den angitte temperaturen, f.eks. -5 C. Påvirkningen skjer gradvis mellom 0 C og -10 C, slik at maksimal justering oppnås ved -5 C. Figuren ovenfor viser den justerte KURVE -5. Justeringen ses på grafen i form av en hump. Du kan velge å justere varmekurven individuelt ved tre spesifikke utetemperaturer, -5 C, 0 C og +5 C. Turledningstemperaturen kan endres med pluss/minus 5 grader VARMESTOPP Varmestopp er en automatisk funksjon som stanser all produksjon av radiatorvarme når utetemperaturen er lik eller høyere enn den innstilte varmestoppverdien. Når varmestoppfunksjonen er aktivert, stenges sirkulasjonspumpen, med mindre det produseres varmtvann. Sirkulasjonspumpen mosjoneres likevel i ett minutt pr. døgn. Fabrikkinnstilt verdi for aktivering av varmestopp er en utetemperatur på 17 C. Dersom varmestoppfunksjonen er aktiv, må utetemperaturen synke 3 C under innstilt verdi før varmestoppet heves MIN og MAKS Turledningens MIN- og MAKS-temperaturer er den henholdsvis laveste eller høyeste skal-verdien for turledningstemperaturen. Det er særlig viktig å stille inn den laveste og den høyeste børverdien for temperaturene for turledningstemperaturen hvis du har gulvvarme. Har du gulvvarme og parkett i huset, skal turledningstemperaturen ikke være for høy. Ellers kan det oppstå fare for at parketten tar skade. Hvis du har gulvvarme Atella 13

14 og steingulv, bør ikke MIN være for lav slik at du får en behagelig gulvtemperatur også om sommeren, når det ikke er nødvendig med oppvarming. En mulig løsning for å unngå for høye eller for lave temperaturer er å bruke en shuntgruppe til gulvvarmen. I hus med kjeller bør MIN-temperaturen stilles inn på en passende temperatur slik at du unngår at inneklimaet i kjelleren føles rått om sommeren. En forutsetning for at varmen i kjelleren kan beholdes om sommeren, er at samtlige radiatorer har termostatventiler som stenger av for varmen i resten av huset. Det er svært viktig at innstillingen av varmesystemet og radiatorventilene i huset utføres på riktig måte. Ettersom det som regel er sluttkundene selv som må foreta innstillingen, må du huske å informere dem om hvordan dette kan gjøres på riktig måte. Husk at også VARMESTOPP-verdien må justeres opp for å få varme om sommeren TEMPERATURER Varmepumpen kan angi en graf med historikken til de ulike givertemperaturene, og du kan se hvordan de har endret seg gjennom 60 målepunkter tilbake i tid. Tidsintervallet mellom målepunktene kan stilles inn fra ett minutt til en time fabrikkinnstillingen er ett minutt. Historikk finnes for alle sensorer, men for romsensoren er det kun innstilt verdi som vises i tegnruten. Integralverdien som kan vises, er varmesystemets energibalanse INTEGRAL Behovet for varme i huset varierer med årstidene og værforholdene og er derfor ikke konstant. Varmebehovet kan uttrykkes som temperaturforskjellen over tid og kan regnes ut. Resultatet er en integralverdi (varmebehov). For å kunne regne ut integralverdien anvender styresystemet flere parametere. For at varmepumpen skal kunne startes, kreves det et varmeunderskudd, og to ulike integralverdier, A1 (fabrikkinnstilt verdi = -60) og A2 (fabrikkinnstilt verdi = -600), som starter tilskuddsenheten. Under varmeproduksjonen reduseres dette underskuddet, og når varmepumpen stanser, vil tregheten i systemet sørge for et varmeoverskudd. Integralverdien er et mål på flaten under tidsaksen, og det uttrykkes i gradminutter. I figuren nedenfor vises fabrikkinnstillingene for integralverdien til varmepumpen. Når integralverdien har nådd innstilt verdi for INTEGRAL A1, starter kompressoren. Dersom integralverdien ikke synker, men fortsetter å øke, starter tilskuddsenheten når integralverdien har nådd innstilt verdi for INTEGRAL A1+A2. Atella 14

15 Integral INTEGRAL A1 Varmeoverskudd INTEGRAL A2 Varmeoverskudd (Varmebehov) Kompressorstart (A1) Varmeunderskudd Kompressorstopp ( 0) Kompressorstart (A1) Tilskudd start (A1+A2) Tilskudd stopp (senest ved A1) Tilskudd start (A1+A2) Tilskudd Kompressor Ingen drift Ingen drift INTEGRAL A1 INTEGRAL A2 Tid Tilskudd Kompressor Varmepumpedrift Figur 8: Start og stopp av varmepumpedrift basert på integralverdi. Beregningen av integralverdien stopper opp under varmtvannsproduksjon og under varmestopp. Beregningen av integralverdien gjenopptas først to minutter etter avsluttet varmtvannsproduksjon slik at varmesystemet får tid til å stabilisere temperaturen. Atella 15

16 3.4.8 HYSTERESE For å kunne starte varmepumpen tidligere enn normalt ved raske endringer i varmebehovet, finnes det en verdi, HYSTERESE, som kontrollerer forskjellen mellom reell turledningstemperatur, t1, og beregnet turledningstemperatur, t2. Dersom forskjellen blir lik eller større enn innstilt HYSTERESE-verdi (x), altså at det oppstår et behov for varme, eller at behovet for varme forsvinner raskere enn den ordinære integralberegningen tilsier, kommer integralverdien til å tvangsflyttes til enten startverdi INTEGRAL A1 eller stoppverdi 0 min. t1 TURLEDN.TEMP. t2 HYSTERESE ( t) x HYSTERESE ( t) x INTEGRAL Kompressorstart (A1) TID Kompressorstopp (0) Figur 9: Forutsetninger for at HYSTERESE tvangsflytter integralverdien AVR.KURVE For å kunne starte avriming av utedelen, foretar systemet en beregning ved hjelp av temperaturen på kuldebærerreturen og utetemperaturen. Det som styrer beregningen er en lineær avrimingskurve som kan stilles inn slik at varmepumpen og utedelen fungerer så optimalt som mulig. Det er mulig å endre innstillinger for tre ulike verdier: AVR.KURVE 0, AVR.KURVE -16 og UTESTOPP. Avrimingen starter når temperaturen på kuldebærerreturen når avrimingskurvens innstilte grenseverdi ved en utetemperatur som ligger langs avrimingskurven. De to parametrene som hovedsakelig endres, er AVR.KURVE 0 og AVR.KURVE -16. Sifrene bak AVR.KURVE viser hvilken utetemperatur innstillingen foretas for, det vil si ved 0 C for AVR.KURVE 0 og -16 C for AVR.KURVE -16. Verdien -16 for AVR. Atella 16

17 KURVE -16 er den innstilte verdien for UTESTOPP, og hvis verdien for UTESTOPP endres, endres også sifrene bak AVR.KURVE. Fabrikkinnstillingen for UTESTOPP er -16 C. Ved denne utetemperaturen stanses driften med kompressoren, og tilskuddsenheten tar over. Det er svært sjelden at man trenger å endre på UTESTOPP-verdien. Tester og driftstilstander har vist at -16 C fungerer aldeles utmerket som stopptemperatur. I teksten og figurene nedenfor brukes verdien -16 C for UTESTOPP. I displayet vises verdien for AVR.KURVE 0 og AVR.KURVE -16 i form av en graf i tegnruten. Temperatur, innkommende kuldebærerledning Innstilt verdi for AVR.KURVE [verdi UTESTOPP] Justerbart intervall for innkommende kuldebærertemperatur ved 0 C utetemperatur er -5 C til -15 C Utetemperatur Innstilt verdi for UTESTOPP Figur 10: Graf som viser hvordan verdien for AVR.KURVE 0 kan endres. Verdien for UTESTOPP som stilles inn, innebærer at kompressoren ikke lenger vil bli brukt til varme- eller varmtvannsproduksjon dersom utetemperaturen er lik eller lavere enn verdien. Varme- og varmtvannsproduksjonen skjer da kun ved hjelp av tilskuddsenheten. Verdien for AVR.KURVE 0 er den temperaturen kuldebærerreturen skal kunne nå når en avriming skal starte ved utetemperaturen 0 C. På tilsvarende måte er verdien som stilles inn for AVR.KURVE -16, den temperaturen kuldebærerreturen skal kunne nå når en avriming skal starte ved innstilt utetemperatur for UTESTOPP. Innstillingen for AVR.KURVE -16 innebærer at verdien for UTESTOPP (-16 C) reduseres med mellom 1 og 5 grader. Det avgjør altså hvor mye lavere temperaturen for kuldebærerreturen kan være enn -16 C i dette tilfellet. Atella 17

18 Temperatur, inngående kuldebærerledning Ved utetemperaturen for UTESTOPP er det justerbare intervallet for AVR.KURVE [verdi UTESTOPP] -1 C til -5 C lavere enn UTESTOPP Innstilt verdi for AVR.KURVE 0 Utetemperatur Figur 11: Graf som viser hvordan verdien for AVR.KURVE -16 kan endres. Disse tre innstillingene bidrar til avrimingskurven, og alle de tre verdiene har en effekt på når en avriming vil starte, selv om det i hovedsak er AVR.KURVE 0 og AVR.KURVE -16 som endres. 4 Betjeningspanel Innstilt verdi for UTESTOPP Varmepumpen har et innebygd styresystem som brukes til automatisk å beregne varmebehovet i huset der den er installert, og til å sikre at riktig mengde varme produseres og avgis der det trengs. Det finnes mange ulike verdier (parametere) som det må tas hensyn til ved beregningen av varmebehovet. Ved installasjonen og service kan man ved hjelp av betjeningspanelet stille inn og endre verdiene som må tilpasses behovene i huset. Betjeningspanelet er integrert på varmepumpens frontplate og består av et display, en knapperekke og en indikator. I displayet brukes det et enkelt menysystem til å navigere seg frem til ønskede innstillinger og verdier. Under drift viser displayet den innstilte ROM-verdien, driftstilstanden og status for varmepumpen. Styresystemet betjenes via et brukervennlig menysystem som vises i displayet. For at du skal kunne navigere i menyene og øke eller redusere innstilte verdier, benytter du deg av de fire navigeringssymbolene i knapperekken. Atella 18

19 Display ROM IKKE VARMEBEHOV DRIFT AUTO 20 C (20 C) (Displayets symboler er kun vist som et eksempel. Noen symboler kan ikke vises samtidig.) Plusstegnet brukes til å gå oppover i en meny eller øke verdier. Knapperekke Høyrepilen brukes til å velge verdier eller åpne en meny. Venstrepilen brukes til å avbryte valg eller gå ut av menyen. Indikator Minustegnet brukes til å gå nedover i en meny eller minske verdier. Figur 12: Display, knapperekke og indikator. Du åpner INFORMASJON-menyen ved å trykke på venstre- eller høyreknappene. Menyen INFORMASJON har flere undermenyer som beskrives i avsnitt 5, Menyinformasjon. Tegnruten viser alltid innstilt ROM-verdi samt status for varmepumpen. Atella 19

20 4.1 Tegnrute I mikroprosessorens tegnrute får du informasjon om varmepumpens drift, status og eventuelle alarmer, og dette angis i tekstform. Status angis også via symbolene i nedre del, som viser varmepumpens pågående prosess Driftstilstander Angir i tekst hvilken driftstilstand varmepumpen har. Driftstilstand (OFF/AV) Betydning Anlegget er slått helt av. D Husk D at hvis driftstilstanden OFF (AV) skal brukes i lengre perioder om vinteren, må anlegget tappes for vann i varmesystemet, ellers er det fare for frostskader. AUTO VARMEPUMPE TILSKUDD VARMTVANN Automatisk drift med både varmepumpe og tilskuddsvarme tillatt. Dersom det ikke er tillatt med tilskuddsvarme, kan kun AUTO eller OFF velges som driftstilstand. Mikroprosessoren styres slik at bare varmepumpeenheten (kompressoren) tillates å arbeide. Obs! Ingen toppvarmelading (antilegionellafunksjon) skjer med kun varmepumpedrift. Mikroprosessoren tillater at kun tilskuddsvarmen er i drift. Mikroprosessoren tillater drift med varmepumpe for varmtvannsproduksjon og tilskudd ved toppvarmelading (antilegionella-funksjon). Ingen varme går til varmesystemet Symboler Angir med et symbol hvilken driftsstatus varmepumpen har. Symbol VP LYN Betydning Viser at kompressoren er i drift. En F ved siden av symbolet angir at en strømningsvakt er installert. Viser at tilskuddet er i drift. HUS Viser at vekselventilens posisjon tilsier varmeproduksjon for huset. KRAN Viser at vekselventilens posisjon tilsier varmtvannsproduksjon. KLOKKE Viser at tariffstyring (romsenkning) er aktivert. Atella 20

21 Symbol TANK FIRKANT AVRIM-ING Betydning Indikerer temperaturnivået i varmtvannsberederen. Ved lasting fylles tanken og starter fylling ved innstilt starttemperatur. Et lynsymbol ved symbolet angir toppvarmelading (antilegionella-funksjon). Viser enten at driftspressostaten er utløst, eller at hetgasstemperaturen har nådd makstemperaturen. Vises dersom avriming er aktivert. VIFTE Vises hvis viften er aktivert Tekster Angir i tekst hvilken driftsstatus varmepumpen har. Melding Betydning ROM -- C Viser innstilt ROM-verdi. Fabrikkinnstilling: 20 C. FEIL FASEFØLGE HØY RETURTEMP. START EVU STOPP IKKE BEHOV FOR VARME HØYTRYKKSALARML LAVTRYKKSALARM UTLØST MOTOVERN SENSOR VARMEPUMPE START VARMEPUMPE + TILSKUDD TILSKUDD Dersom en romsensor (tilbehør) er installert, vises den reelle temperaturen og ønsket innetemperatur i parentes. Alarm som viser at det er feil fasefølge til kompressoren. Kun visning og bare de første 10 minuttene. Viser at den høye returtemperaturen hindrer kompressordriften. Viser at det er behov for varmeproduksjon, og ingen startforsinkelse er aktiv. Viser at tilleggsfunksjonen EVU er aktiv. Det innebærer at varmepumpens kompressor og tilskudd er sperret for drift så lenge EVU er aktiv. Viser at det ikke er noe behov for varmeproduksjon. Alarm som viser at høytrykkspressostaten er utløst. Alarm som viser at lavtrykkspressostaten er utløst. Alarm som viser at motorvernet er utløst. Alarm som viser at det er en feil på en sensor. Viser at kompressoren vil starte innen 30 sekunder. Kuldebærerpumpen har startet. Viser at det er en aktiv varmeproduksjon med både kompressoren og en tilskuddsenhet. Viser at det er behov for tilskuddsvarme. Atella 21

22 Melding AVRIMING RADIATORFLYT LAV Betydning Viser temperaturen for avrimingen. Viser at strømningen i varmesystemet er lavt Menyinformasjon INFORMASJON-meny Når du trykker en gang på høyre- eller venstreknappen, åpnes mikroprosessorens hovedmeny INFORMASJON. Tilbake INFORMASJON Markør Hvis det vises en pil, betyr det at det fortsatt finnes flere undermenyer nedenfor DRIFT VARMEKURVE TEMPERATUR DRIFTSTID AVRIMING Undermenyer Figur 13: INFORMASJON-menyen for Atella-modeller med undermenyer. Bruk opp- og nedknappene til å velge ønsket undermeny, og åpne menyen ved å trykke en gang på høyreknappen. Du går tilbake til tegnrutens utgangspunkt ved å trykke en gang på venstreknappen. Atella 22

23 5.1.1 Undermenyen DRIFT DRIFT På menyen DRIFT velger du varmepumpens driftstilstand. AUTO * VARMEPUMPE Når du skal bytte driftstilstand, må du bekrefte valget ved å trykke en gang på høyreknappen. Stjernen VARMTVANN TILSKUDD flytter seg til den driftstilstanden du har valgt. Se avsnitt 7.1 Innstilling av driftstilstand hvis du ønsker mer informasjon. Menytekst Beskrivelse Justeres av: (OFF/AV) Anlegget er slått helt av. Eventuelle aktive alarmer tilbakestilles. Av kunden om nødvendig. D Husk D at hvis driftstilstanden OFF (AV) skal brukes i lengre perioder om vinteren, må anlegget tappes for vann i varmesystemet, ellers er det fare for frostskader. AUTO VARMEPUMPE TILSKUDD VARMTVANN Automatisk drift med både varmepumpe og tilskuddsvarme tillatt. Dersom det ikke er tillatt med tilskuddsvarme, kan kun AUTO eller OFF velges som driftstilstand. Mikroprosessoren styres slik at bare varmepumpeenheten (kompressoren) tillates å arbeide. Obs! Ingen toppvarmelading (antilegionella-funksjon) skjer med kun varmepumpedrift. Mikroprosessoren tillater at kun tilskuddsvarmen er i drift. Mikroprosessoren tillater drift med varmepumpe for varmtvannsproduksjon og tilskudd ved toppvarmelading (antilegionella-funksjon). Ingen varme går til varmesystemet. Av kunden om nødvendig. Av kunden om nødvendig. Av kunden om nødvendig. Av kunden om nødvendig. Atella 23

24 5.1.2 Undermenyen VARMEKURVE På menyen VARMEKURVE foretas innstillingene som påvirker innetemperaturen. Se avsnitt 2 Om varmepumpen din om du ønsker mer informasjon. VARMEKURVE KURVE MIN MAKS KURVE 5 KURVE 0 KURVE -5 VARMESTOPP 40 C 22 C 70 C 0 C 0 C 0 C 17 C Menytekst Beskrivelse Justeres av: KURVE MIN MAKS KURVE 5 KURVE 0 KURVE -5 VARMESTOPP SENKNING ROMFAKTOR (Vises kun dersom romsensor er installert.) POOL (Vises kun dersom ekspansjonskort er installert) Den innstilte verdien angir hvilken turledningstemperatur det er på vannet som sendes ut i varmesystemet når utetemperaturen er 0 C. Stiller inn den lavest tillatte turledningstemperaturen. Stiller inn den høyest tillatte turledningstemperaturen. Brukes når du vil justere varmekurven ved en utetemperatur på +5 C. Brukes når du vil justere varmekurven ved en utetemperatur på 0 C. Brukes når du vil justere varmekurven ved en utetemperatur på -5 C. Funksjonen stanser all produksjon av varme når utetemperaturen er lik eller høyere enn innstilt varmestoppverdi. Det kan foretas en temperaturreduksjon med et ytre tidsur. Mikroprosessoren senker innetemperaturen med innstilt verdi. Bestemmer hvor stor påvirkning romtemperaturen skal ha ved beregning av turledningstemperaturen. Vi anbefaler en innstilling mellom 1-3 for gulvvarme og mellom 2-4 for radiatorvarme. Temperaturen i poolen styres av en separat sensor uavhengig av varmeog varmtvannssystemet. Av kunden om nødvendig. Av kunden om nødvendig. Av kunden om nødvendig. Av kunden om nødvendig. Av kunden om nødvendig. Av kunden om nødvendig. Av kunden om nødvendig. Av kunden om nødvendig. Fabrikkinnstilling: 2 (intervall: 0-4) (0 = ingen påvirkning, 4 = stor påvirkning) Av kunden om nødvendig. Atella 24

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1145

Brukerhåndbok NIBE F1145 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 1018-1 031656 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1155

Brukerhåndbok NIBE F1155 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1423-2 231716 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1155

Brukerhåndbok NIBE F1155 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1335-1 231716 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-5 231174 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-4 431247 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1338-2 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 15.

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1442-3 231747 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 05

Brukerhåndbok NIBE SMO 05 LEK Brukerhåndbok Ekstrautstyr LEK UHB NO 1146-1 031895 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Driftshåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe OHB NO 1210-1 031850 LEK

Driftshåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe OHB NO 1210-1 031850 LEK Driftshåndbok Bergvarmepumpe LEK OHB NO 1210-1 031850 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 6. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Vedlikeholdsanvisning

Vedlikeholdsanvisning Vedlikeholdsanvisning Thermia Robust Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 0 4 3 0 0 1 R e v. 3 Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon..................... 2 1.1 Produktbeskrivelse........................ 2 1.2 Generelt................................

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1325-2 231746 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F110

Brukerhåndbok NIBE F110 Brukerhåndbok Varmtvannspumpe LEK UHB NO 1434-1 331150 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3 Detaljbeskrivelse menyer På den oversiktlige styringsenheten gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift

Detaljer

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04)

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400 Styringssentralen Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) 2 Innhold Innhold 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger....... 3 1.1 Symbolforklaring.........................

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500

Installatørhåndbok NIBE VVM 500 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-6 431230 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1335-1 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer