VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLIKEHOLDSVEILEDNING"

Transkript

1 VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Atella Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier: eller Slik justerer du romtemperaturen: start med å trykke på Temperaturen som nå vises i tegnruten, er den sist ønskede romtemperaturen. Vil du øke temperaturen: trykk på Vil du redusere temperaturen: trykk på Temperaturen du nå har stilt inn, registreres omgående. (Etter ca. ti sekunder vil ønsket romtemperatur igjen bli vist i tegnruten, nå også sammen med øvrig informasjon.) Varmepumpen begynner nå å jobbe for å sørge for at den nye temperaturen oppnås. Trenger du mer informasjon? Les videre i vedlikeholdsveiledningen! Rev. 1

2 Atella 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon Sikkerhetsforskrifter Beskyttelse Om varmepumpen din Virkemåte Komponenter Varme- og avrimingsfunksjoner Tilskuddsvarme Reguleringsinformasjon Betjeningspanel Tegnrute Menyinformasjon INFORMASJON-meny Innstilling av varmesystemet Instruksjoner Innstilling av driftstilstand Innstilling av ROM-verdi Justering av KURVE-verdi Justering av spesifikk del av varmekurven Innstilling av MAKS- og MIN-verdier Innstilling av VARMESTOPP Avlesing av temperaturer Manuell avriming Regelmessige kontroller Kontrollere driften Kontrollere vannivået i varmesystemet Kontrollere sikkerhetsventilen Ved lekkasje Rengjøre smussil for varmesystemet Tilbehør Romsensor Feilsøking Alarmer Faguttrykk og forkortelser Grunninnstillinger i mikroprosessoren Referanser Sjekkliste Installasjonen utført Atella 3

4 Denne veiledningen gjelder for følgende modell av Thermia varmepumper: Atella Dersom denne veiledningen ikke følges ved installasjon, drift og vedlikehold, er Thermia Värme ABs forpliktelse i henhold til gjeldende garantibestemmelser ikke bindende. Thermia Värme AB forbeholder seg retten til endringer i detaljer og spesifikasjoner uten forutgående varsel Copyright Thermia Värme AB. Atella 4

5 1 D Hvis D Viktig informasjon anlegget ikke er i bruk om vinteren, bør det tappes ut vann fra varmesystemet, eller er det fare for frostskader på anlegget. (Kontakt den aktuelle installatøren, se avsnitt 13 Referanser.) Anlegget kan betraktes som vedlikeholdsfritt, men det er nødvendig med et visst tilsyn (se avsnitt 8 Regelmessige kontroller ). Før du endrer innstillingen på mikroprosessoren, bør du finne ut hva endringen innebærer. Ved eventuelle behov for servicearbeid må du henvende deg til installatøren. Dette apparatet er ikke beregnet på personer (inklusive barn) som har nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller som mangler kunnskap eller erfaring, med mindre de er under tilsyn fra eller har fått instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes, av en sikkerhetsansvarlig person. DD Sørg for at ikke barn leker med apparatet. 1.1 Sikkerhetsforskrifter A Bare A BB A LIVSFARE! A Installasjon og vedlikehold en godkjent installatør kan installere, sette i drift og utføre vedlikeholds- og reparasjonsarbeid på varmepumpen. (Se avsnitt 13 Referanser.) Bare en godkjent elmontør kan foreta endringer i den elektriske installasjonen. (Se avsnitt 13 Referanser.) Bare en godkjent kjøletekniker kan foreta inngrep i kjølemiddelkretsen. (Se avsnitt 13 Referanser.) Endringer i systemet Bare en godkjent installatør kan foreta endringer på følgende komponenter: Varmepumpeenheten Atella 5

6 Ledninger til kjølemiddel, vann og strøm Sikkerhetsventilen Du må ikke utføre byggtekniske installasjoner som kan påvirke varmepumpens driftssikkerhet Sikkerhetsventil Følgende sikkerhetsforskrifter gjelder varmtvannskretsens sikkerhetsventil med tilhørende spilledning: DD Du må aldri sperre forbindelsen til sikkerhetsventilens spilledning. D Når D vann varmes opp, utvider det seg, og dette medfører at litt vann slippes ut av systemet via spilledningen. Vannet som kommer ut av spilledningen, kan være varmt! La derfor ledningen ende opp i et sluk på et sted der ingen risikerer å brenne seg. 1.2 Beskyttelse Korrosjonsvern På grunn av faren for korrosjonsskader må du unngå å bruke spray av forskjellige slag i nærheten av varmepumpen. Det dreier seg først og fremst om: Løsemidler Klorholdige rengjøringsmidler Maling Lim Atella 6

7 2 Om varmepumpen din 2.1 Virkemåte En varmepumpe utnytter den gratisenergien som kommer fra solen og som er lagret i naturlige varmekilder som berggrunnen, jorden, grunnvannet eller luften. Man kan sammenlikne varmepumpen med et omvendt kjøleskap. I et kjøleskap flyttes varmeenergi fra innsiden av kjøleskapet til utsiden, i en varmepumpe er det derimot den lagrede solenergien i varmekilden som flyttes til innsiden av huset. Varmepumpen utnytter solenergien i varmekilden og gir tilbake to til tre ganger så mye varmeenergi som det som utnyttes i strømkraft. Varmepumpen er derfor en svært miljøvennlig og økonomisk måte å varme opp et hus på. Figur 1: Forholdet mellom brukt strømkraft og gratis solenergi. For at varmepumpen skal kunne hente inn varmeenergi fra utendørsluften og transportere den over til husets varmesystem, trengs tre separate væskekretser. Figuren nedenfor viser hvordan de ulike kretsene virker i et samspill i overføringen av varmeenergi. Varmesystem Vann Kondensator Varmesystem er den kretsen som inneholder vann som transporterer varme/energi til husets varmesystem og varmtvannsbereder. Ekspansjonsventil/ trykkreduksjon Innelukket kjølemiddel Vifte Kompressor/ trykkøkning Kjølemiddelkretsen er den sluttede kretsen som inneholder et klor- og freonfritt kjølemiddel, som gjennom fordampning, komprimering og kondensering inne i varmepumpen overfører varmeenergien varmesystemet. Luftvarmeveksler Utendørsluft Figur 2: Virkemåten til en varmepumpe. En vifte suger utendørsluft gjennom en luftvarmeveksler som dermed varmer opp det kalde kjølemiddelet slik at det fordamper til gass. Energien som går med til denne prosessen, hentes fra av den passerende utendørsluften. Atella 7

8 Kuldemiddelet, som nå inneholder en stor mengde energi i form av varme, føres videre inn i kompressoren som øker kuldemiddelets temperatur og trykk. Det svært varme kjølemiddelet fortsetter inn i kondensatoren. Her kjøles kjølemiddelet ned og avgir varmeenergi til varmesystemet. Kjølemiddelets temperatur synker og kondenseres tilbake til væskeform. Varmesystemet transporterer varmeenergien ut til varmtvannsberederen eller varmesystemet, som dermed varmer opp huset indirekte. Deretter ledes kjølemiddelet gjennom ekspansjonsventilen, der trykket og temperaturen reduseres, og så begynner prosessen på nytt. 2.2 Komponenter Atella er et komplett varmepumpeanlegg for varme. Det kan kompletteres med en varmtvannsbereder og tilskuddsvarme. Atella er utstyrt med en styresystem som styres ved hjelp av et betjeningspanel. Varme avgis til huset via et vannbårent varmesystem. Varmepumpesystemet består av følgende grunnkomponenter: 1 Varmepumpeenhet Kompressor Kondensator Fireveisventil 2 Vifte En hastighet 3 Luftvarmeveksler I tillegg til disse enhetene er det en reguleringsmekanisme (monteres innendørs) som styrer varmepumpeanleggets inngående komponenter (kompressor, sirkulasjonspumper, tilskuddsvarme og vekselventil) og registrerer når varmepumpen skal starte og stoppe, samt om den skal produsere varme til huset eller varmtvann Figur 3: Atellas hoveddeler. Atella 8

9 2.3 Varme- og avrimingsfunksjoner Varmefunksjon Atella er en varmepumpe som produserer varme til både hus og varmvannsberedere, avhengig av behovet som finnes. Varmvannsproduksjonen skjer kontinuerlig, men i sommerhalvåret stoppes varmeproduksjonen til huset når utendørstemperaturen når verdien for VARMESTOPP. I vinterhalvåret produseres varmtvann og varme til huset med kompressoren til utendørstemperaturen når verdien for UTESTOPP. Da er det for kaldt til at kompressoren skal være i drift. Hvis det er installert tilskuddsvarme, brukes den til å produsere varmtvann og varme så lenge UTESTOPP er aktivert. Atella avrimer luftvarmeveksleren automatisk etter hvis det er behov for det Avrimingsfunksjon Under drift vil luftvarmeveksleren bli nedkjølt av energiutbyttet samtidig som luftfuktigheten gjør at det blir dekket av is. Atella har en automatisk funksjon for avriming av luftvarmeveksleren ved hjelp av varmeenergien som produseres. Ved behov startes en avrimingssekvens, hvilket innebærer følgende: Avrimingen starter når temperaturen på det innkommende kjølemiddelet er lavere enn den innstilte verdien. Verdien er basert på en kurve som er knyttet til utendørstemperaturen Det er begrensninger for avrimingen når det gjelder driftstid og VIFTE på Fireveisventilen i varmepumpen veksler flytretningen på kjølemiddelet og viften stanser. Se figuren nedenfor Det varme kjølemiddelet smelter isen på luftvarmeveksleren Avrimingen stanser på tid, driftpressostat eller inngående temperatur Fireveisventilen veksler flytretningen på kjølemiddelet tilbake slik at varmeproduksjonen gjenopptas og driften går tilbake til normalt Prosessen veksles ved hjelp av fireveisventilen som endrer flytretningen for kjølemiddelet over varmevekslerne, som innebærer at luftvarmeveksleren for varmedrift blir en kondensator i stedet, og varmedriftens kondensator blir en fordamper. Denne funksjonen brukes til avriming. I og med at varmepumpens avrimingsekvens henter energien fra husets oppvarmede varmesystem om vinteren, utnyttes varmtvannsberederen hovedsakelig som en varmebuffer. Hvis det ikke er installert noen varmtvannsbereder, skal vannmengden i varmesystemet økes ved å installere et utjevningskar (tilbehør). Atella 9

10 2.4 Tilskuddsvarme Tilskuddsvarme er et tilbehør til Atella og består av en elpatron som er plassert på turledningen før vekselventilen. Tilskuddet som kan leveres som tilbehør, har en innebygd effektregulering og styres med en potensialfri utgang fra varmepumpen. Ved strømbrudd som varer lengre enn tre minutter, kan bare 6 kw effekt kobles inn rett etter at strømmen er kommet tilbake. Annen effekt har en forsinkelse på to timer. Hvis tilskuddet er installert, kobles det inn automatisk i driftstilstanden AUTO når varmebehovet er større enn varmepumpens kapasitet. Hvis det oppstår en alarm som innebærer at kompressoren ikke starter, blir det ikke produsert noe varmtvann. Det er et signal til kunden om at noe er galt. Varmen produseres ved hjelp av tilskuddet slik at huset ikke blir kaldt. 3 Reguleringsinformasjon Varmeproduksjon - beregning Du justerer innetemperaturen ved å endre varmepumpens varmekurve, som er styresystemets verktøy for å beregne hvilken turledningstemperatur det skal være på vannet som sendes ut i varmesystemet. Varmekurven beregner turledningens temperatur avhengig av utetemperaturen. Det vil si at jo kaldere det er ute, jo høyere turledningstemperatur kreves. Med det menes det at turledningstemperaturen ut til varmesystemet øker eksponentielt når utetemperaturen synker. Varmekurven stilles inn når anlegget installeres, men det er viktig at den justeres senere slik at innetemperaturen blir behagelig i alt slags vær. En riktig innstilt varmekurve reduserer vedlikeholdet til et minimum og gir en energibesparende drift KURVE I displayet vises verdien for KURVE i form av en graf i tegnruten. Du kan stille inn varmekurven ved å endre verdien for KURVE. KURVE-verdien angir hvilken turledningstemperatur som skal sendes ut i varmesystemet ved utetemperaturen 0 C. Atella 10

11 Turledningstemperatur Verdi for KURVE er Makstemperatur turledning...ved null grader Utetemperatur Figur 4: Graf som viser innstilt verdi 40 for KURVE. Ved lavere utetemperatur enn 0 C sendes det varmere turledningsvann enn 40 C ut i varmesystemet, og ved varmere utetemperatur enn 0 C sendes det ut kjøligere turledningsvann enn 40 C. Turledningstemperatur Makstemperatur turledning Utetemperatur Figur 5: Heving eller senking av KURVE forandrer kurvens helling. Hvis du øker verdien for KURVE, blir varmekurvens helling brattere. Hvis verdien reduseres, blir hellingen slakere. Den mest energi- og kostnadseffektive innstillingen får man ved å endre verdien for KURVE slik at temperaturen i huset gir en jevn og konstant varme. Ved midlertidig økning eller senking skal i stedet ROM-verdien justeres. Atella 11

12 3.4.3 ROM Hvis man ønsker å øke eller senke innetemperaturen midlertidig, endrer man ROMverdien. Forskjellen på å endre ROM-verdien og KURVE-verdien er at systemets varmekurve ikke blir brattere eller slakere om man endrer ROM-verdien, noe den blir det om man endrer KURVE-verdien. I stedet forskyves hele varmekurven seg parallelt 3 C for hver grad ROM-verdien endrers. Grunnen til at kurven forskyves nettopp 3 C, er at det kreves ca. 3 C høyere turledningstemperatur for at innetemperaturen skal kunne økes med 1 C. Turledningstemperatur Makstemperatur turledning Utetemperatur Figur 6: Endring av ROM-verdi parallellforskyver varmekurven opp- eller nedover. Forholdet mellom turledningstemperatur og utetemperatur påvirkes ikke, men turledningstemperaturen økes eller reduseres like mye over hele varmekurven. Det vil si at hele varmekurven økes eller senkes i stedet for at hellingen endres. Denne måten å justere innetemperaturen på kan gjerne brukes ved en midlertidig økning eller reduksjon av innetemperaturen. Ved en varig økning eller reduksjon skal varmekurven endres i stedet. Atella 12

13 Turledningstemperatur Lokalt høyere turledningstemperatur ved -5 C Utetemperatur Figur 7: Den justerte kurven ved -5 C. Ved en utetemperatur mellom -5 C og +5 C kan det være nødvendig å justere en del av varmekurven hvis ikke innetemperaturen er konstant. Derfor finnes det en funksjon som justerer kurven ved tre forskjellige utetemperaturer: -5 C, 0 C og +5 C. Funksjonen gjør at du ved disse tre temperaturene kan øke eller redusere skal-verdien for turledningstemperaturen uten at resten av varmekurven påvirkes. Turledningstemperaturen påvirkes ikke bare ved den angitte temperaturen, f.eks. -5 C. Påvirkningen skjer gradvis mellom 0 C og -10 C, slik at maksimal justering oppnås ved -5 C. Figuren ovenfor viser den justerte KURVE -5. Justeringen ses på grafen i form av en hump. Du kan velge å justere varmekurven individuelt ved tre spesifikke utetemperaturer, -5 C, 0 C og +5 C. Turledningstemperaturen kan endres med pluss/minus 5 grader VARMESTOPP Varmestopp er en automatisk funksjon som stanser all produksjon av radiatorvarme når utetemperaturen er lik eller høyere enn den innstilte varmestoppverdien. Når varmestoppfunksjonen er aktivert, stenges sirkulasjonspumpen, med mindre det produseres varmtvann. Sirkulasjonspumpen mosjoneres likevel i ett minutt pr. døgn. Fabrikkinnstilt verdi for aktivering av varmestopp er en utetemperatur på 17 C. Dersom varmestoppfunksjonen er aktiv, må utetemperaturen synke 3 C under innstilt verdi før varmestoppet heves MIN og MAKS Turledningens MIN- og MAKS-temperaturer er den henholdsvis laveste eller høyeste skal-verdien for turledningstemperaturen. Det er særlig viktig å stille inn den laveste og den høyeste børverdien for temperaturene for turledningstemperaturen hvis du har gulvvarme. Har du gulvvarme og parkett i huset, skal turledningstemperaturen ikke være for høy. Ellers kan det oppstå fare for at parketten tar skade. Hvis du har gulvvarme Atella 13

14 og steingulv, bør ikke MIN være for lav slik at du får en behagelig gulvtemperatur også om sommeren, når det ikke er nødvendig med oppvarming. En mulig løsning for å unngå for høye eller for lave temperaturer er å bruke en shuntgruppe til gulvvarmen. I hus med kjeller bør MIN-temperaturen stilles inn på en passende temperatur slik at du unngår at inneklimaet i kjelleren føles rått om sommeren. En forutsetning for at varmen i kjelleren kan beholdes om sommeren, er at samtlige radiatorer har termostatventiler som stenger av for varmen i resten av huset. Det er svært viktig at innstillingen av varmesystemet og radiatorventilene i huset utføres på riktig måte. Ettersom det som regel er sluttkundene selv som må foreta innstillingen, må du huske å informere dem om hvordan dette kan gjøres på riktig måte. Husk at også VARMESTOPP-verdien må justeres opp for å få varme om sommeren TEMPERATURER Varmepumpen kan angi en graf med historikken til de ulike givertemperaturene, og du kan se hvordan de har endret seg gjennom 60 målepunkter tilbake i tid. Tidsintervallet mellom målepunktene kan stilles inn fra ett minutt til en time fabrikkinnstillingen er ett minutt. Historikk finnes for alle sensorer, men for romsensoren er det kun innstilt verdi som vises i tegnruten. Integralverdien som kan vises, er varmesystemets energibalanse INTEGRAL Behovet for varme i huset varierer med årstidene og værforholdene og er derfor ikke konstant. Varmebehovet kan uttrykkes som temperaturforskjellen over tid og kan regnes ut. Resultatet er en integralverdi (varmebehov). For å kunne regne ut integralverdien anvender styresystemet flere parametere. For at varmepumpen skal kunne startes, kreves det et varmeunderskudd, og to ulike integralverdier, A1 (fabrikkinnstilt verdi = -60) og A2 (fabrikkinnstilt verdi = -600), som starter tilskuddsenheten. Under varmeproduksjonen reduseres dette underskuddet, og når varmepumpen stanser, vil tregheten i systemet sørge for et varmeoverskudd. Integralverdien er et mål på flaten under tidsaksen, og det uttrykkes i gradminutter. I figuren nedenfor vises fabrikkinnstillingene for integralverdien til varmepumpen. Når integralverdien har nådd innstilt verdi for INTEGRAL A1, starter kompressoren. Dersom integralverdien ikke synker, men fortsetter å øke, starter tilskuddsenheten når integralverdien har nådd innstilt verdi for INTEGRAL A1+A2. Atella 14

15 Integral INTEGRAL A1 Varmeoverskudd INTEGRAL A2 Varmeoverskudd (Varmebehov) Kompressorstart (A1) Varmeunderskudd Kompressorstopp ( 0) Kompressorstart (A1) Tilskudd start (A1+A2) Tilskudd stopp (senest ved A1) Tilskudd start (A1+A2) Tilskudd Kompressor Ingen drift Ingen drift INTEGRAL A1 INTEGRAL A2 Tid Tilskudd Kompressor Varmepumpedrift Figur 8: Start og stopp av varmepumpedrift basert på integralverdi. Beregningen av integralverdien stopper opp under varmtvannsproduksjon og under varmestopp. Beregningen av integralverdien gjenopptas først to minutter etter avsluttet varmtvannsproduksjon slik at varmesystemet får tid til å stabilisere temperaturen. Atella 15

16 3.4.8 HYSTERESE For å kunne starte varmepumpen tidligere enn normalt ved raske endringer i varmebehovet, finnes det en verdi, HYSTERESE, som kontrollerer forskjellen mellom reell turledningstemperatur, t1, og beregnet turledningstemperatur, t2. Dersom forskjellen blir lik eller større enn innstilt HYSTERESE-verdi (x), altså at det oppstår et behov for varme, eller at behovet for varme forsvinner raskere enn den ordinære integralberegningen tilsier, kommer integralverdien til å tvangsflyttes til enten startverdi INTEGRAL A1 eller stoppverdi 0 min. t1 TURLEDN.TEMP. t2 HYSTERESE ( t) x HYSTERESE ( t) x INTEGRAL Kompressorstart (A1) TID Kompressorstopp (0) Figur 9: Forutsetninger for at HYSTERESE tvangsflytter integralverdien AVR.KURVE For å kunne starte avriming av utedelen, foretar systemet en beregning ved hjelp av temperaturen på kuldebærerreturen og utetemperaturen. Det som styrer beregningen er en lineær avrimingskurve som kan stilles inn slik at varmepumpen og utedelen fungerer så optimalt som mulig. Det er mulig å endre innstillinger for tre ulike verdier: AVR.KURVE 0, AVR.KURVE -16 og UTESTOPP. Avrimingen starter når temperaturen på kuldebærerreturen når avrimingskurvens innstilte grenseverdi ved en utetemperatur som ligger langs avrimingskurven. De to parametrene som hovedsakelig endres, er AVR.KURVE 0 og AVR.KURVE -16. Sifrene bak AVR.KURVE viser hvilken utetemperatur innstillingen foretas for, det vil si ved 0 C for AVR.KURVE 0 og -16 C for AVR.KURVE -16. Verdien -16 for AVR. Atella 16

17 KURVE -16 er den innstilte verdien for UTESTOPP, og hvis verdien for UTESTOPP endres, endres også sifrene bak AVR.KURVE. Fabrikkinnstillingen for UTESTOPP er -16 C. Ved denne utetemperaturen stanses driften med kompressoren, og tilskuddsenheten tar over. Det er svært sjelden at man trenger å endre på UTESTOPP-verdien. Tester og driftstilstander har vist at -16 C fungerer aldeles utmerket som stopptemperatur. I teksten og figurene nedenfor brukes verdien -16 C for UTESTOPP. I displayet vises verdien for AVR.KURVE 0 og AVR.KURVE -16 i form av en graf i tegnruten. Temperatur, innkommende kuldebærerledning Innstilt verdi for AVR.KURVE [verdi UTESTOPP] Justerbart intervall for innkommende kuldebærertemperatur ved 0 C utetemperatur er -5 C til -15 C Utetemperatur Innstilt verdi for UTESTOPP Figur 10: Graf som viser hvordan verdien for AVR.KURVE 0 kan endres. Verdien for UTESTOPP som stilles inn, innebærer at kompressoren ikke lenger vil bli brukt til varme- eller varmtvannsproduksjon dersom utetemperaturen er lik eller lavere enn verdien. Varme- og varmtvannsproduksjonen skjer da kun ved hjelp av tilskuddsenheten. Verdien for AVR.KURVE 0 er den temperaturen kuldebærerreturen skal kunne nå når en avriming skal starte ved utetemperaturen 0 C. På tilsvarende måte er verdien som stilles inn for AVR.KURVE -16, den temperaturen kuldebærerreturen skal kunne nå når en avriming skal starte ved innstilt utetemperatur for UTESTOPP. Innstillingen for AVR.KURVE -16 innebærer at verdien for UTESTOPP (-16 C) reduseres med mellom 1 og 5 grader. Det avgjør altså hvor mye lavere temperaturen for kuldebærerreturen kan være enn -16 C i dette tilfellet. Atella 17

18 Temperatur, inngående kuldebærerledning Ved utetemperaturen for UTESTOPP er det justerbare intervallet for AVR.KURVE [verdi UTESTOPP] -1 C til -5 C lavere enn UTESTOPP Innstilt verdi for AVR.KURVE 0 Utetemperatur Figur 11: Graf som viser hvordan verdien for AVR.KURVE -16 kan endres. Disse tre innstillingene bidrar til avrimingskurven, og alle de tre verdiene har en effekt på når en avriming vil starte, selv om det i hovedsak er AVR.KURVE 0 og AVR.KURVE -16 som endres. 4 Betjeningspanel Innstilt verdi for UTESTOPP Varmepumpen har et innebygd styresystem som brukes til automatisk å beregne varmebehovet i huset der den er installert, og til å sikre at riktig mengde varme produseres og avgis der det trengs. Det finnes mange ulike verdier (parametere) som det må tas hensyn til ved beregningen av varmebehovet. Ved installasjonen og service kan man ved hjelp av betjeningspanelet stille inn og endre verdiene som må tilpasses behovene i huset. Betjeningspanelet er integrert på varmepumpens frontplate og består av et display, en knapperekke og en indikator. I displayet brukes det et enkelt menysystem til å navigere seg frem til ønskede innstillinger og verdier. Under drift viser displayet den innstilte ROM-verdien, driftstilstanden og status for varmepumpen. Styresystemet betjenes via et brukervennlig menysystem som vises i displayet. For at du skal kunne navigere i menyene og øke eller redusere innstilte verdier, benytter du deg av de fire navigeringssymbolene i knapperekken. Atella 18

19 Display ROM IKKE VARMEBEHOV DRIFT AUTO 20 C (20 C) (Displayets symboler er kun vist som et eksempel. Noen symboler kan ikke vises samtidig.) Plusstegnet brukes til å gå oppover i en meny eller øke verdier. Knapperekke Høyrepilen brukes til å velge verdier eller åpne en meny. Venstrepilen brukes til å avbryte valg eller gå ut av menyen. Indikator Minustegnet brukes til å gå nedover i en meny eller minske verdier. Figur 12: Display, knapperekke og indikator. Du åpner INFORMASJON-menyen ved å trykke på venstre- eller høyreknappene. Menyen INFORMASJON har flere undermenyer som beskrives i avsnitt 5, Menyinformasjon. Tegnruten viser alltid innstilt ROM-verdi samt status for varmepumpen. Atella 19

20 4.1 Tegnrute I mikroprosessorens tegnrute får du informasjon om varmepumpens drift, status og eventuelle alarmer, og dette angis i tekstform. Status angis også via symbolene i nedre del, som viser varmepumpens pågående prosess Driftstilstander Angir i tekst hvilken driftstilstand varmepumpen har. Driftstilstand (OFF/AV) Betydning Anlegget er slått helt av. D Husk D at hvis driftstilstanden OFF (AV) skal brukes i lengre perioder om vinteren, må anlegget tappes for vann i varmesystemet, ellers er det fare for frostskader. AUTO VARMEPUMPE TILSKUDD VARMTVANN Automatisk drift med både varmepumpe og tilskuddsvarme tillatt. Dersom det ikke er tillatt med tilskuddsvarme, kan kun AUTO eller OFF velges som driftstilstand. Mikroprosessoren styres slik at bare varmepumpeenheten (kompressoren) tillates å arbeide. Obs! Ingen toppvarmelading (antilegionellafunksjon) skjer med kun varmepumpedrift. Mikroprosessoren tillater at kun tilskuddsvarmen er i drift. Mikroprosessoren tillater drift med varmepumpe for varmtvannsproduksjon og tilskudd ved toppvarmelading (antilegionella-funksjon). Ingen varme går til varmesystemet Symboler Angir med et symbol hvilken driftsstatus varmepumpen har. Symbol VP LYN Betydning Viser at kompressoren er i drift. En F ved siden av symbolet angir at en strømningsvakt er installert. Viser at tilskuddet er i drift. HUS Viser at vekselventilens posisjon tilsier varmeproduksjon for huset. KRAN Viser at vekselventilens posisjon tilsier varmtvannsproduksjon. KLOKKE Viser at tariffstyring (romsenkning) er aktivert. Atella 20

21 Symbol TANK FIRKANT AVRIM-ING Betydning Indikerer temperaturnivået i varmtvannsberederen. Ved lasting fylles tanken og starter fylling ved innstilt starttemperatur. Et lynsymbol ved symbolet angir toppvarmelading (antilegionella-funksjon). Viser enten at driftspressostaten er utløst, eller at hetgasstemperaturen har nådd makstemperaturen. Vises dersom avriming er aktivert. VIFTE Vises hvis viften er aktivert Tekster Angir i tekst hvilken driftsstatus varmepumpen har. Melding Betydning ROM -- C Viser innstilt ROM-verdi. Fabrikkinnstilling: 20 C. FEIL FASEFØLGE HØY RETURTEMP. START EVU STOPP IKKE BEHOV FOR VARME HØYTRYKKSALARML LAVTRYKKSALARM UTLØST MOTOVERN SENSOR VARMEPUMPE START VARMEPUMPE + TILSKUDD TILSKUDD Dersom en romsensor (tilbehør) er installert, vises den reelle temperaturen og ønsket innetemperatur i parentes. Alarm som viser at det er feil fasefølge til kompressoren. Kun visning og bare de første 10 minuttene. Viser at den høye returtemperaturen hindrer kompressordriften. Viser at det er behov for varmeproduksjon, og ingen startforsinkelse er aktiv. Viser at tilleggsfunksjonen EVU er aktiv. Det innebærer at varmepumpens kompressor og tilskudd er sperret for drift så lenge EVU er aktiv. Viser at det ikke er noe behov for varmeproduksjon. Alarm som viser at høytrykkspressostaten er utløst. Alarm som viser at lavtrykkspressostaten er utløst. Alarm som viser at motorvernet er utløst. Alarm som viser at det er en feil på en sensor. Viser at kompressoren vil starte innen 30 sekunder. Kuldebærerpumpen har startet. Viser at det er en aktiv varmeproduksjon med både kompressoren og en tilskuddsenhet. Viser at det er behov for tilskuddsvarme. Atella 21

22 Melding AVRIMING RADIATORFLYT LAV Betydning Viser temperaturen for avrimingen. Viser at strømningen i varmesystemet er lavt Menyinformasjon INFORMASJON-meny Når du trykker en gang på høyre- eller venstreknappen, åpnes mikroprosessorens hovedmeny INFORMASJON. Tilbake INFORMASJON Markør Hvis det vises en pil, betyr det at det fortsatt finnes flere undermenyer nedenfor DRIFT VARMEKURVE TEMPERATUR DRIFTSTID AVRIMING Undermenyer Figur 13: INFORMASJON-menyen for Atella-modeller med undermenyer. Bruk opp- og nedknappene til å velge ønsket undermeny, og åpne menyen ved å trykke en gang på høyreknappen. Du går tilbake til tegnrutens utgangspunkt ved å trykke en gang på venstreknappen. Atella 22

23 5.1.1 Undermenyen DRIFT DRIFT På menyen DRIFT velger du varmepumpens driftstilstand. AUTO * VARMEPUMPE Når du skal bytte driftstilstand, må du bekrefte valget ved å trykke en gang på høyreknappen. Stjernen VARMTVANN TILSKUDD flytter seg til den driftstilstanden du har valgt. Se avsnitt 7.1 Innstilling av driftstilstand hvis du ønsker mer informasjon. Menytekst Beskrivelse Justeres av: (OFF/AV) Anlegget er slått helt av. Eventuelle aktive alarmer tilbakestilles. Av kunden om nødvendig. D Husk D at hvis driftstilstanden OFF (AV) skal brukes i lengre perioder om vinteren, må anlegget tappes for vann i varmesystemet, ellers er det fare for frostskader. AUTO VARMEPUMPE TILSKUDD VARMTVANN Automatisk drift med både varmepumpe og tilskuddsvarme tillatt. Dersom det ikke er tillatt med tilskuddsvarme, kan kun AUTO eller OFF velges som driftstilstand. Mikroprosessoren styres slik at bare varmepumpeenheten (kompressoren) tillates å arbeide. Obs! Ingen toppvarmelading (antilegionella-funksjon) skjer med kun varmepumpedrift. Mikroprosessoren tillater at kun tilskuddsvarmen er i drift. Mikroprosessoren tillater drift med varmepumpe for varmtvannsproduksjon og tilskudd ved toppvarmelading (antilegionella-funksjon). Ingen varme går til varmesystemet. Av kunden om nødvendig. Av kunden om nødvendig. Av kunden om nødvendig. Av kunden om nødvendig. Atella 23

24 5.1.2 Undermenyen VARMEKURVE På menyen VARMEKURVE foretas innstillingene som påvirker innetemperaturen. Se avsnitt 2 Om varmepumpen din om du ønsker mer informasjon. VARMEKURVE KURVE MIN MAKS KURVE 5 KURVE 0 KURVE -5 VARMESTOPP 40 C 22 C 70 C 0 C 0 C 0 C 17 C Menytekst Beskrivelse Justeres av: KURVE MIN MAKS KURVE 5 KURVE 0 KURVE -5 VARMESTOPP SENKNING ROMFAKTOR (Vises kun dersom romsensor er installert.) POOL (Vises kun dersom ekspansjonskort er installert) Den innstilte verdien angir hvilken turledningstemperatur det er på vannet som sendes ut i varmesystemet når utetemperaturen er 0 C. Stiller inn den lavest tillatte turledningstemperaturen. Stiller inn den høyest tillatte turledningstemperaturen. Brukes når du vil justere varmekurven ved en utetemperatur på +5 C. Brukes når du vil justere varmekurven ved en utetemperatur på 0 C. Brukes når du vil justere varmekurven ved en utetemperatur på -5 C. Funksjonen stanser all produksjon av varme når utetemperaturen er lik eller høyere enn innstilt varmestoppverdi. Det kan foretas en temperaturreduksjon med et ytre tidsur. Mikroprosessoren senker innetemperaturen med innstilt verdi. Bestemmer hvor stor påvirkning romtemperaturen skal ha ved beregning av turledningstemperaturen. Vi anbefaler en innstilling mellom 1-3 for gulvvarme og mellom 2-4 for radiatorvarme. Temperaturen i poolen styres av en separat sensor uavhengig av varmeog varmtvannssystemet. Av kunden om nødvendig. Av kunden om nødvendig. Av kunden om nødvendig. Av kunden om nødvendig. Av kunden om nødvendig. Av kunden om nødvendig. Av kunden om nødvendig. Av kunden om nødvendig. Fabrikkinnstilling: 2 (intervall: 0-4) (0 = ingen påvirkning, 4 = stor påvirkning) Av kunden om nødvendig. Atella 24

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Vedlikeholdsanvisning

Vedlikeholdsanvisning Vedlikeholdsanvisning Thermia Robust Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 0 4 3 0 0 1 R e v. 3 Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon..................... 2 1.1 Produktbeskrivelse........................ 2 1.2 Generelt................................

Detaljer

Brukerveiledning. Thermia Duo Varmepumpe. 9 6 8 0-5 5 3 2 4 0 0 1 R e v. 2. 2 - Om din värmepump

Brukerveiledning. Thermia Duo Varmepumpe. 9 6 8 0-5 5 3 2 4 0 0 1 R e v. 2. 2 - Om din värmepump Brukerveiledning Thermia Duo Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 3 2 4 0 0 1 R e v. 2 2 - Om din värmepump Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon.................................. 2 1.1 Sikkerhetsforeskrifter....................................

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 0950-1 031448 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 8. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme 1. Innledning 2 2. Funksjoner i mc:floor 2 Gulvvarmeregulering 2 Innebygget energimåling 2 Innebygget telleverk for varmtvann og elektrisitet 3 Spesialfunksjoner 3 3. Menysystem 3 Hovedmeny 4 Endre temperatur

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: / All-in-One Med 200 l tank til varme og kranvann 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no / All-in-One

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

Installatørhåndbok AXC 30

Installatørhåndbok AXC 30 LEK Installatørhåndbok AXC 0 Ekstrautstyr IHB NO - Innhold Generelt Innhold Plassering av komponenter Felles strømtilkobling Tilkobling av kommunikasjon Tilkopling av strømforsyning Shuntstyrt tilleggsvarme

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

RADIATORVENTILER/TERMOSTATHODER. TERMOSTATER Termostathode for montering på radiatorventil. Pålitelig, nøyaktig og robust.

RADIATORVENTILER/TERMOSTATHODER. TERMOSTATER Termostathode for montering på radiatorventil. Pålitelig, nøyaktig og robust. RADIATORVENTILER/TERMOSTATHODER TERMOSTATER Termostathode for montering på radiatorventil. Pålitelig, nøyaktig og robust. VÆSKEFYLT FØLER- ELEMENT For høyere lukkekraft, lavere vedlikeholdskostnader og

Detaljer

50-150 400V 3N~ / 230V

50-150 400V 3N~ / 230V Air 50-150 400V 3N~ / 230V 2~ 6 720 616 817-00.1I Bruksanvisning 6 720 640 746 (2009/12) Innhold Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser 3 1.1 Symbolforklaring.................... 3 1.2

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Hvorfor energimåling av varmepumper? Ville du kjøpt en bil uten kilometerteller? For å finne ut hvor mye "bensin" varmepumpen din bruker "per kilometer"

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE Fjernvarmen leveres fra Trondheim Energiverk og holder ca. 60 grader inn til husene men i hovednettet er det over 100 grader. Før fjernvarmen føres

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

KW9008W - Værstasjon

KW9008W - Værstasjon Tekniske data KW9008W - Værstasjon Bruksanvisning - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Soloppgang/solnedgang/månen kommer opp/månen går ned - Værmelding som viser sol, litt overskyet,

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

6 720 648 132-00.2I. Luft/vann-varmepumpe i split-modell COMPRESS 3000 EHP 8-16 AWS E-S ODU 7,5-12 HMAWS E -S. Bruksanvisning 6 720 805 018(2013/02)

6 720 648 132-00.2I. Luft/vann-varmepumpe i split-modell COMPRESS 3000 EHP 8-16 AWS E-S ODU 7,5-12 HMAWS E -S. Bruksanvisning 6 720 805 018(2013/02) 6 720 648 132-00.2I Luft/vann-varmepumpe i split-modell COMPRESS 3000 EHP 8-16 AWS E-S ODU 7,5-12 HMAWS E -S Bruksanvisning 6 720 805 018(2013/02) Innhold Innhold 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger...............

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

LK Varmevekslerpakke -10

LK Varmevekslerpakke -10 LK Varmevekslerpakke -10 Utføring LK Varmevekslerpakke er særlig beregnet for glykolblandede gulvvarmesystemer som må skilles fra det øvrige varmesystemet. Eksempel på dette kan være uterom som vinterhager

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef HPS - Luft / vann varmepumper. Turvannstemperaturer opp til 60 C, ved -10 C utetemperatur 1 Litt om Galletti S.p.A, HiRef S.p.A og SGP Varmeteknikk AS 1960. Leverer

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

6 720 640 719-00.1I. EHP 6 AW-2-15 AW-2 Luft til-vann-varmepumpe. Bruksanvisning. 6 720 645 099 (2010/07) no

6 720 640 719-00.1I. EHP 6 AW-2-15 AW-2 Luft til-vann-varmepumpe. Bruksanvisning. 6 720 645 099 (2010/07) no 6 720 640 719-00.1I EHP 6 AW-2-15 AW-2 Luft til-vann-varmepumpe Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring..................... 3 1.2

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE. hvert HUS. har betydning

AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE. hvert HUS. har betydning 2011 AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE vert HUS hvert HUS har betydning PANASONIC VaRME- Og kjølesystemer TEKNologi FoR DINe BEHOV Panasonic forstår hva som kreves av varmepumper i et nordisk klima. Panasonic

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

Betjeningsveiledning Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A

Betjeningsveiledning Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A Betjeningsveiledning Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A Ingeniørfirma Paul Schwartz AS Telefon 22 51 14 00 Telefaks 22 51 14 40 E-post: pschwartz@pschwartz.no Trykk nr. 83159343, mars 2004 Det

Detaljer

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi.

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

KOMMENDE INNSTILLINGER...10

KOMMENDE INNSTILLINGER...10 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...2 3 MENYEN...3 4 STYRING AV VARME...4 4.1 VALG AV KIRKE...4 4.2 SETTE PÅ VARMEN...5 4.3 SETTE PÅ VARMEN NÅ...7 5 VARSLINGSLISTE...8 6

Detaljer