Luft/luft-varmepumpe Bosch EHP6.0AA NO Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Luft/luft-varmepumpe Bosch EHP6.0AA NO Brukerhåndbok"

Transkript

1 Luft/luft-varmepumpe Bosch EHP6.0AA NO Brukerhåndbok Art. nr: 5058

2 Byggeforskrifter Enheten må kun installeres og vedlikeholdes av en godkjent tekniker i henhold til gjeldende IEE-reguleringer, byggeforskrifter, byggestandarder (Skottland) (konsolidering), byggeforskrifter (Nord-Irland), lokale vannforskrifter, Health & Safety Documet 6S (The Electricity at Work Regulations 989), IS 8 (Irland) og andre lokale forskrifter. Relevante standarder skal følges, inklusive: NS EN 5: Krav til varmepumper for oppvarming og avkjøling av rom. NS EN 78: Sikkerhets- og miljøkrav for varmepumper. NS EN : Hardlodding. NS EN 06: Spesifikasjon for trykkrørsystemer av kobber og kobberlegering. The Health and safety at work act 97. The management of Health and safety at work Regulations 999. The Construction (Health, Safety and Welfare) Regulations 996. The Construction (Design and Management) Regulations 99. The Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 998. I de tilfellene der det ikke finnes spesifikke instruksjoner, henvises det til vanlig praksis. A. Informasjon om avfallshåndtering for private husholdninger. Innenfor EU OBS! Ikke kast dette anlegget i husholdningsavfallet. OBS! Produktet er merket med dette symbolet. Det betyr at elektriske og elektroniske apparater ikke skal kastes i husholdningsavfallet. Det finnes et separat innsamlingssystem. Brukte elektriske og elektroniske apparater skal håndteres separat og i henhold til gjeldende lover, noe som innebærer forskriftsmessig håndtering, innsamling og gjenvinning. I henhold til medlemsstatenes implementering kan private husholdninger innenfor EU levere sine brukte elektriske og elektroniske apparater til spesielle gjenvinningsstasjoner uten ekstra kostnader*. I enkelte land* kan også den lokale forhandleren ta hånd om det gamle apparatet gratis hvis man kjøper et nytt, liknende apparat. *) Kontakt de lokale myndighetene for mer informasjon. Hvis dine brukte elektriske og elektroniske apparater inneholder batterier eller akkumulatorer, skal disse avhendes først i henhold til lokale forskrifter. Ved å avhende dette produktet på en forskriftsmessig måte, sørger du for av avfallet samles inn og gjenvinnes på riktig måte, noe som i sin tur forhindrer potensielt negative effekter på miljøet og andre menneskers helse.. For land utenfor EU Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om korrekt avhending av produktet. For Sveits: Brukte elektriske eller elektroniske apparater kan leveres til forhandleren uten kostnader, selv om du ikke kjøper et nytt produkt. Flere gjenvinningsmuligheter finner du på eller B. Informasjon om avfallshåndtering for bedrifter. Innenfor EU Produktet er brukt til kommersielle formål og skal kasseres: Ta kontakt med din BOSCH-leverandør for informasjon om hvordan produsentansvaret fungerer. Du må eventuelt betale kostnadene for retur og gjenvinning. Små produkter (og små mengder) kan eventuelt leveres til lokale gjenvinningsstasjoner. For Spania: Kontakt det etablerte innsamlingssystemet eller lokale myndigheter for produsentansvar for produkter som skal kasseres.. For land utenfor EU Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om korrekt avhending av produktet. Pb Batteriet som leveres med produktet, inneholder spor av bly. For EU: Søppelbøtten med et kryss betyr at brukte batterier ikke må kastes i husholdningsavfallet. Det finnes et separat innsamlingssystem for brukte batterier, som muliggjør en korrekt håndtering og gjenvinning i henhold til gjeldende lover. Kontakt lokale myndigheter for mer informasjon om innsamling og gjenvinning av batterier. For Sveits: Det brukte batteriet skal leveres tilbake til forhandleren. For land utenfor EU: Ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon om korrekt avhending av brukte batterier. Inneholder fluorerte drivhusgasser iht. Kyotoavtalen (R0A, Global warming potential 980). INNEENHET UTEENHET EHP6.0AA/I EHP6.0AA/O

3 INNHOLD VIKTIGE SIKKER- HETSANVISNINGER VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER... KOMPONENTER... 5 BRUKE FJERNKONTROLLEN... 6 INNSTILLING AV LUFTRENGJØRINGS- FILTER... 7 ENERGISPARETIPS... 7 RESERVEMODUS... 7 GRUNNLEGGENDE DRIFT... 8 INNSTILLING AV RETNING PÅ LUFTSTRØMMEN... 9 PROGRESSIV LUFTSTRØM... 0 DRIFT MED FULL EFFEKT... 0 PLASMAKLUSTER-DRIFT... SELVRENSING... TIMER AVSTENGING ETTER EN TIME... TIDSINNSTILLING... 0 C DRIFT... FLERE DRIFTSMERKNADER... VEDLIKEHOLD... 5 FØR DU KONTAKTER FORHANDLEREN... 6 VIKTIGE SIKKERHETS- ANVISNINGER VÆR OPPMERKSOM PÅ FØLGENDE VED BRUK Pass på at du ikke trekker i eller skader nettledningen. Hvis du trekker i eller bruker nettledningen på en feilaktig måte, kan aggregatet skades, noe som kan føre til elektrisk støt. Ikke opphold deg rett ved luftutslippet over lengre tid. Det kan være helsefarlig. Hvis varmepumpen brukes for spedbarn, barn eller eldre, sengeliggende eller bevegelseshemmede personer, må du sørge for at innetemperaturen er passe for disse. Stikk aldri gjenstander inn i aggregatet. Det kan føre til skader fordi de innvendige viftene roterer så fort. Pass på at aggregatet er riktig jordet. Jordledningen må ikke kobles til gassrør, vannrør, lynavledere eller telefonjordledninger. Feilaktig jording kan forårsake elektrisk overslag. Hvis du har mistanke om at det er noe galt med aggregatet (hvis det f.eks. lukter brent), må du slå det av øyeblikkelig og slå arbeidsbryteren AV. Enheten skal installeres i henhold til nasjonale regler for el-installasjon. Feil tilkopling kan føre til at strømledningen, stikkontakten og strømuttaket overopphetes, noe som forårsaker brannfare. Hvis strømledningen skades, må den skiftes av produsenten, servicerepresentanten eller annen kvalifisert person, slik at risiko unngås. Ved eventuelt bytte må bare den strømledningen som angis av produsenten brukes. SIKKERHETSANVISNINGER FOR INSTALLERING/DEMONTERING/ REPARASJON Ikke forsøk å installere/demontere/reparere aggregatet selv. Feil utført arbeid kan forårsake elektrisk støt, vannlekkasje, brann osv. Kontakt forhandleren eller annet kvalifisert servicepersonell for installering/demontering/reparasjon av aggregatet. FORHOLDSREGLER VED BRUK Åpne et vindu eller en dør med jevne mellomrom for å lufte ut rommet,særlig hvis det brukes gassinstallasjoner. Utilstrekkelig ventilasjon kan føre til oksygenmangel. Unngå å betjene knappene med våte hender. Det kan gi elektrisk støt. Slå for sikkerhets skyld av arbeidsbryteren hvis aggregatet ikke skal brukes over lengre perioder. Kontroller uteenhetens montasje med jevne mellomrom for å se etter tegn på slitasje og være sikker på at den er festet skikkelig. Ikke plasser gjenstander på uteenheten. Unngå å tråkke på den. Gjenstanden eller personen som står på den, kan falle ned og pådra seg skade. Aggregatet er beregnet på bruk i boliger. Ikke bruk aggregatet i andre lokaler, for eksempel i rom for oppdrett av dyr eller i drivhus for dyrking av planter. Ikke plasser kar med vann på aggregatet. Hvis det trenger vann inn i aggregatet, kan det skade strømisolasjonen og forårsake elektrisk støt. Ikke blokker aggregatets luftinntak eller luftavløp. Det kan føre til driftsproblemer og tekniske problemer. Slå alltid av aggregatet og slå av arbeidsbryteren før det utføres vedlikehold eller rengjøring på aggregatet. En vifte roterer inne i aggregatet, og du kan skade deg. Unngå å sprute eller helle vann direkte på aggregatet. Vann kan forårsake elektrisk støt eller skade på utstyret. Ikke la små barn eller personer med dårlig helse bruke apparatet uten oppsikt. Små barn bør holdes under oppsikt slik at de ikke leker med aggregatet. FORHOLDSREGLER VED PLASSERING/INSTALLERING Pass på at du kopler varmepumpen til en stikkontakt med riktig merkespenning og merkefrekvens. Feil spenning og frekvens kan føre til skade på utstyret eller forårsake brann. Ikke installer aggregatet på steder hvor det forekommer brannfarlige gasser. Det kan forårsake brann. Installer aggregatet på et sted hvor det er minimalt med støv, røyk og luftfuktighet. Plasser dreneringsslangen slik at det alltid er jevn drenering. Mangelfull drenering kan føre til vannskader i rommet, på møbler osv. Sørg for at det er installert lekkasjebryter eller arbeidsbryter, avhengig av installasjonsstedet, for å unngå elektrisk støt.

4 KOMPONENTER INNEENHET 5 Luftinntak Åpningsbart panel Luftfilter Luftrengjøringsfilter 5 Reserveknapp (AUX) 6 IR-mottaksvindu 7 Strømledning Vertikalt luftspjeld 9 Horisontalt luftspjeld 0 Luftavløp Fjernkontroll 5 6 PLASMAKLUSTER-lampe (blå) DRIFT-lampe (grønn ) TIMER-lampe (oransje ) 5 FULL EFFEKT-lampe (grønn ) 6 RENGJØRINGS-lampe (grønn ) UTEENHET Luftinntak 8 Kjølemiddelrør og forbindelsesstykke 9 Dreneringsslange 0 Luftavløp 0 Aggregatet kan se noe annerledes ut enn på illustrasjonen ovenfor.

5 FJERNKONTROLL SENDER DISPLAY (flytende krystall, LCD) PLASMAKLUSTER-knapp DISPLAY-knapp 5 PÅ/AV-knapp 6 TERMOSTAT-knapper 7 FULL EFFEKT-knapp 8 PROGRESSIV LUFTSTRØM-knapp 9 FUNKSJONSVELGER 0 TIMERSTARTTID (for innstilling av timer) TIMERSTOPPTID (for innstilling av timer) TIMER AVSTENGING ETTER EN TIME Justere TID FRAMOVER Justere tid BAKOVER 5 RENGJØRINGS-knapp 6 BEKREFTE/ANGRE TIDSINNSTILLING (SET/C) 7 0 C-knapp 8 RETNINGS-knapp ( horisontal retning) 9 KLOKKE 0 VIFTE-knapp (FAN) RETNINGS-knapp ( : vertikal retning) Batterirommet finnes under dette symbolet LCD-DISPLAY PÅ FJERNKONTROL- LEN Symbol for PROGRESSIV LUFTSTRØM RENGJØRINGS-symbol PLASMAKLUSTER-symbol MODUS-symboler : AUTO : KJØLING : VARME : AVFUKTING 5 Termostatinnstilling for auto- og avfuktingsmodus 6 TEMPERATUR-indikator 7 SENDINGS-symbol 8 FULL EFFEKT-symbol 9 Symboler for VIFTEHASTIGHET : AUTO : LAV : HØY : MYK 0 Indikator for TIMERSTARTTID/KLOKKE Angir forhåndsinnstilt starttid eller aktuelt klokkeslett. Indikator for TIMERSTOPPTID Angir forhåndsinnstilt tid for avstenging, eventuelt avstenging etter en time. 5

6 BRUKE FJERNKONTROLLEN SETTE INN BATTERIER Bruk to AAA-batterier (R0). Ta av dekselet til fjernkontrollen. Sett inn batteriene. Pass på at + og - -polene er riktig plassert. Displayet skal vise AM 6:00 når batteriene er satt riktig inn. Sett dekselet på plass igjen. Fjernkontrolldeksel Batteriene har en levetid på ca. ett år ved normal bruk. Skift alltid begge batteriene samtidig, og pass på at de er av samme type. Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den skal etter at du har skiftet batterier, kan du forsøke å ta ut batteriene og sette dem inn igjen etter 0 sekunder. Ta batteriene ut av fjernkontrollen hvis aggregatet ikke skal brukes over en lengre periode. SLIK BRUKER DU FJERNKONTROL- LEN Rett fjernkontrollen mot aggregatets signalmottaksvindu, og trykk på ønsket knapp. Aggregatet gir fra seg en pipelyd ved mottak av signalet. Sørg for at det ikke er noen gardiner eller andre gjenstander mellom fjernkontrollen og aggregatet. Fjernkontrollens signal har en maksimal rekkevidde på 7 meter. VIKTIG: Ikke utsett signalmottaksvinduet for kraftig, direkte sollys, da dette kan ha en uheldig innvirkning på funksjonen. Trekk for gardiner eller persienner hvis signalmottaksvinduet utsettes for direkte sollys. Fluoriserende lamper (lysrør) med hurtigstart i samme rom kan ha en negativ innvirkning på signalene. Aggregatet kan bli påvirket av signaler fra en fjernkontroll til et TV-apparat, en videospiller eller annet utstyr som brukes i samme rom. Ikke plasser fjernkontrollen i direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde. Beskytt også aggregatet og fjernkontrollen mot fuktighet og støt, da det kan medføre misfarging eller skade. INNSTILLING AV KLOKKE Du kan velge mellom: - og -timers modus. Eksempel: klokken 5 om ettermiddagen Klokke Display -timers modus PM 5:00 -timers modus 7:00 Når du skal stille inn -timersmodusen, trykker du først én gang på KLOK- KE-knappen. Når du skal stille inn -timersmodusen, trykker du først to ganger på KLOKKEknappen. Trykk på knappen for å justere TID FRAMOVER eller TID BAKOVER, slik at du får riktig klokkeslett. Hold knappen inne for å flytte klokkeslett raskt fremover eller bakover. Trykk på knappen SET/C. Kolonet (:) blinker for å vise at klokken fungerer. Det er ikke mulig å stille klokken når timerfunksjonen brukes. 6

7 INNSTILLING AV LUFTREN- GJØRINGSFILTER ENERGISPARETIPS Luftrengjøringsfiltrene leveres som tilbehør til aggregatet. Under drift renser filtrene luften for støv og tobakksrøyk, slik at aggregatet avgir ren luft. Ta ut luftfiltrene. Fold opp det åpningsbare panelet. Trykk luftfiltrene litt opp for å løsne dem. Trekk luftfiltrene ned for å fjerne dem. Plasser luftrengjøringsfilteret under filterstoppen på luftfilteret. Filterstopp Nedenfor finner du noen enkle måter å spare energi på ved bruk av varmepumpen. STILL INN RIKTIG TEMPERATUR Du sparer ca. 0 prosent i energiforbruk hvis du stiller termostaten C høyere enn ønsket temperatur i KJØLING-modus og C lavere i VARMEmodus. Hvis du stiller temperaturen lavere enn nødvendig i kjølemodus, øker energiforbruket. HINDRE DIREKTE SOLLYS OG TREKK Avskjerm direkte sollys i kjølemodus for å redusere energiforbruket. Lukk vinduer og dører ved drift i varme- eller kjølemodus. STILL INN RIKTIG RETNING PÅ LUFTSTRØM- MEN FOR Å OPPRETTHOLDE OPTIMAL LUFT- SIRKULASJON RENGJØR FILTRENE FOR Å SIKRE OPTIMAL OG EFFEKTIV DRIFT UTNYTT FUNKSJONEN TIMERSTOPPTID PÅ BESTE MÅTE TREKK UT STRØMLEDNINGEN NÅR AGGRE- GATET IKKE SKAL BRUKES OVER EN LENGRE PERIODE Inneenheten bruker fortsatt noe energi selv om den ikke er i drift. Luftrengjøringsfilter Luftfilter Sett luftfiltrene tilbake. Sett luftfiltrene tilbake i opprinnelig posisjon. Steng panelet. Trykk pilen på panelet godt inn for å låse det fast. RESERVEMODUS Bruk denne modusen hvis fjernkontrollen ikke er tilgjengelig. STARTE Slå opp panelet på inneenheten og trykk på AUX. Den grønne DRIFT-lampen ( ) på aggregatet tennes, og aggregatet starter i AUTO-modus. Viftehastighet og temperaturinnstilling settes på AUTO. SLÅ AV Trykk på AUX-knappen igjen. Den grønne DRIFT-lampen ( slukkes. ) på aggregatet Forsiktighetsregler: Filtrene oppbevares i en forseglet plastpose, slik at de ikke skal miste sin støvoppsamlende evne. Posen må ikke åpnes før filtrene skal brukes. Ellers kan filtrenes levetid forkortes. Utsett ikke filtrene for direkte sollys. Det kan skade dem. AUX Hvis du trykker på AUX knappen under normal drift, slås aggregatet av. 7

8 GRUNNLEGGENDE DRIFT Trykk på MODE-knappen for å velge driftsmåte. AUTO VARME KJØLING AVFUKTING 5 Trykk på PÅ/AV-knappen for å starte driften. Den grønne DRIFT-lampen ( ) på aggregatet slukkes. Trykk på TERMOSTAT-knappene for å stille inn ønsket temperatur. KJØLE-/AVFUKTINGSMODUS Temperaturen kan endres i trinn på C innenfor området C høyere og C lavere enn den temperaturen som stilles inn automatisk av varmepumpen. Eksempel: C høyere C TIPS VEDRØRENDE AUTO-MODUS I AUTO-modus velges temperaturinnstilling og driftsmåte automatisk i forhold til inne- og utetemperaturen når aggregatet startes. Modier og temperaturinnstillinger Tallene i ( )er temperaturinnstillinger Hvis utetemperaturen endrer seg under drift, endres temperaturinnstillingene automatisk i henhold til tabellen. MODUSOMKOBLING I perioder når du trenger KJØLING på dagtid og VARMING om natten, eller hvis romtemperaturen skulle bli mye høyere enn temperaturinnstillingen på grunn av kompletterende varmeaggregat, bytter modusen automatisk mellom VARME og KJØLING for å opprettholde behagelig romtemperatur. 5 Eksempel: C lavere C KJØLE-/VARMEMODUS: Temperaturen kan stilles inn mellom 8 og C. Trykk på FAN-knappen for å stille inn ønsket viftehastighet. AUTO MYK LAV HØY I AVFUKTING-modus er viftehastigheten forhåndsinnstilt på AUTO og kan ikke endres. Trykk på PÅ/AV-knappen igjen for å slå av aggregatet. Den grønne DRIFT-lampen ( ) på aggregatet slukkes. 8

9 INNSTILLING AV RETNING PÅ LUFTSTRØMMEN VERTIKAL RETNING PÅ LUFT- STRØMMEN HORISONTAL RETNING PÅ LUFTSTRØMMEN Trykk én gang på SWING ( )-knappen på fjernkontrollen. Det vertikale luftspjeldet vil pendle kontinuerlig. Trykk på SWING -knappen igjen når det vertikale luftspjeldet står i ønsket stilling. Spjeldet stanser innenfor det området som vises på illustrasjonen. Trykk én gang på SWING ( )-knappen på fjernkontrollen. De horisontale luftspjeldene vil pendle kontinuerlig. Trykk på SWING -knappen igjen når de horisontale luftspjeldene står i ønsket stilling. Instillingsområde Modiene KJØLING VARME-modus og AVFUKTING Den justerte stillingen lagres i minnet, og blir automatisk benyttet neste gang aggregatet settes i drift. Luftspjeldets vinkel er mindre for å forhindre kondensering. VIKTIG: Forsøk aldri å justere luftspjeldene manuelt. Manuell justering av luftspjeldene kan føre til funksjonsfeil på aggregatet. Når det vertikale luftspjeldet står i nederste stilling i KJØLE- og AVFUKTING-modus over lengre tid, kan det danne seg kondens. 9

10 PROGRESSIV LUFTSTRØM DRIFT MED FULL EFFEKT Trykk på knappen progressiv luftstrøm under kjøling eller avfukting hvis du vil unngå kald luft. Det vertikale luftspjeldet er rettet på skrå oppover for å avgi kjølig luft mot taket. Trykk på knappen under oppvarming. Det vertikale luftspjeldet er rettet på skrå nedover for å avgi varm luft mot gulvet. Trykk på knappen PROGRESSIV LUFTSTRØM under drift. Displayet på fjernkontrollen viser. I denne driftsmodusen arbeider varmepumpen med full effekt og optimal retning på luftstrømmen for å kjøle ned eller varme opp rommet raskt. Trykk på FULL EFFEKT-knappen under drift. Displayet på fjernkontrollen viser. Temperaturdisplayet blir mørkt. Den grønne FULL EFFEKT-lampen ( ) på aggregatet slukkes. Det vertikale luftspjeldet vil være rettet skrått nedover. AVBRYT Trykk én gang til på knappen PROGRESSIV LUFSTRØM. Innstillingen PROGRESSIV LUFTSTRØM avbrytes når man trykker på FULL EFFEKT-knappen hvis PROGRESSIV LUFTSTRØM er aktiv. Hvis du vil ha PROGRESSIV LUFTSTRØM i FULL EFFEKT-modus, må du trykke på knappen PROGRESSIV LUFTSTRØM under FULL EFFEKT-drift. AVBRYT Trykk på FULL EFFEKT-knappen igjen. FULL EFFEKT-driften avbrytes også når driftsmodusen endres, eller når aggregatet slås av. Den grønne FULL EFFEKT-lampen ( ) på aggregatet slukkes. Det vertikale luftspjeldet vil gå tilbake til den opprinnelig retningen. Aggregatet arbeider med ekstra HØY viftehastighet i 5 minutter og går deretter over til HØY viftehastighet. Du kan ikke stille inn temperatur eller viftehastighet under drift med FULL EFFEKT. Slokk FULL EFFEKT-lampen ved å trykke på DISPLAY-knappen. 0

11 PLASMAKLUSTER-DRIFT SELVRENSING Plasmaklusterioner som avgis i rommet reduserer mengden av luftbåren muggsopp. Trykk på knappen PLASMAKLUSTER under drift. Displayet på fjernkontrollen viser. Den blå PLASMAKLUSTER-lampen på aggregatet tennes. SELVRENSING reduserer tilveksten av muggsopp ved hjelp av plasmaklusterioner og avfukter innsiden av aggregatet. Bruk denne funksjonen når årstidene skifter. Trykk på RENGJØRINGS-knappen når aggregatet ikke er i gang. Displayet på fjernkontrollen viser. Den grønne DRIFT-lampen (, den grønne RENGJØRINGS-lampen ( ) og den blå PLASMAKLUSTER-lampen på aggregatet tennes. Aggregatet stanser etter 0 minutter. AVBRYT Trykk på PLASMAKLUSTER-knappen igjen Den blå PLASMALUSTER-lampen på aggregatet slukkes. PLASMAKLUSTER-driften lagres og aktiveres neste gang varmepumpen slås på. Slukk PLASMAKLUSTER-lampen ved å trykke på DISPLAY-knappen. For at PLASMAKLUSTER-driften kun skal aktiveres i viftemodus, trykker du på PLASMAKLUS- TER-knappen når aggregatet ikke er i drift. Modussymbolene på fjernkontrollen slokker, og det er ikke mulig å sette viftehastigheten til AUTO. AVBRYT Trykk på RENGJØRINGS-knappen. Eller slå av aggregatet ved å trykke på PÅ/AVknappen. Den grønne DRIFT-lampen ( ), den grønne RENGJØRINGS-lampen ( ) og den blå PLASMAKLUSTER-lampen på aggregatet slukkes. Temperatur, viftehastighet, retning på luftstrøm og timer kan ikke stilles inn så lenge RENGJØRING er i gang. Muggsopp som allerede eksisterer, kan ikke elimineres med denne funksjonen.

12 TIMER AVSTENGING ETTER EN TIME TIDSINNSTILLING Når TIMER FOR AVSTENGING ETTER EN TIME er stilt inn, stanser aggregatet automatisk etter en time. Trykk på knappen for avstenging etter en time. Displayet på fjernkontrollen viser. Den oransje TIMER-lampen( )på aggregatet begynner å lyse. Aggregatet stanser etter en time. TIMERSTOPPTID Trykk på knappen( )for TIMER- STOPPTID. Indikatoren for TIMERSTOPPTID blinker. Trykk på knappen for justering av TID FRAMOVER eller justering av TID BAK- OVER for å stille inn ønsket tid (Tiden kan endres i intervaller på 0 minutter). Rett fjernkontrollen mot aggregatets mottaksvindu, og trykk på SET/C-knappen. Den oransje TIMER-lampen( )på aggregatet tennes. Aggregatet gir fra seg en pipelyd ved mottak av signalet. AVBRYT AVBRYT Trykk på SET/C-knappen for å angre tidsinnstillingen. Den oransje TIMER-lampen( )på aggregatet slukkes. Eller slå av aggregatet ved å trykke på PÅ/ AV-knappen. Den grønne DRIFT-lampen( )og den oransje TIMER-lampen() på aggregatet slukkes. TIMER FOR AVSTENGING ETTER EN TIME har prioritet over TIMERSTARTTID og TIMERST- OPPTID. Når TIMER FOR AVSTENGING ETTER EN TIME er stilt inn mens aggregatet er ute av drift, går aggregatet en time med de tidligere innstilte betingelsene. Hvis du ønsker at aggregatet skal være i drift en time til før TIMER FOR AVSTENGING ETTER EN TIME aktiveres, trykker du på knappen for AVSTENGING ETTER EN TIME igjen under drift. Hvis TIMERSTARTTID og/eller TIMERSTOPPTID er stilt inn, kan du angre disse innstillingene med SET/C-knappen. TIPS VEDRØRENDE TIMERSTOPPTID Når modus for TIMERSTOPPTID er stilt inn, justeres temperaturinnstillingen automatisk slik at rommet ikke skal bli altfor varmt eller kaldt mens du sover (nattfunksjon). Nattfunksjonen aktiveres ikke i AUTO-modus. KJØLE-/AVFUKTINGSMODUS: En time etter at den tidsinnstilte driften bekreftes, økes temperaturinnstillingen til C høyere enn den opprinnelige temperaturinnstillingen. VARMEMODUS: En time etter at den tidsinnstilte driften er bekreftet, synker temperaturinnstillingen C under den opprinnelige temperaturinnstillingen.

13 Før innstilling av timer må du passe på at riktig klokkeslett er innstilt. TIMERSTARTTID Trykk på knappen( ) for TIMER- STARTTID. Indikatoren for TIMERSTARTTID blinker. Trykk på knappen for justering av TID FRAMOVER eller justering av TID BAK- OVER for å stille inn ønsket tid (tiden kan endres i intervaller på 0 minutter). Rett fjernkontrollen mot aggregatets mottaksvindu, og trykk på SET/C-knappen. Den oransje TIMER-lampen( )på aggregatet tennes. Aggregatet gir fra seg en pipelyd ved mottak av signalet. Velg driftsbetingelser. ANGRE TIDSINNSTILLING Trykk på SET/C-knappen for å angre tidsinnstillingen. Den oransje TIMER-lampen( )på aggregatet slukkes. Aktuelt klokkeslett vises på fjernkontrollen. Hvis TIMERSTARTTID, TIMERSTOPPTID eller AVSTENGING ETTER EN TIME er stilt inn, kan du angre disse innstillingene med SET/C-knappen. ENDRE TIDSINNSTILLING BRUK AV BEGGE TIDSINNSTILLINGENE SAMTIDIG Du kan kombinere de to tidsinnstillingene. Eksempel: Du vil slå av aggregatet kl..00 og starte det opp igjen for å oppnå ønsket innetemperatur innen kl. 07:00. Sett TIMERSTOPPTID til.00 PM under drift. Sett TIMERSTARTTID til 7:00 AM. AVBRYT Avbryt først tidsinnstillingen og still den deretter inn på nytt. Pilen ( eller ) mellom timerstarttiden og timerstopptiden angir hvilken tidsinnstilling som aktiveres først. Aggregatet starter før den innstilte tiden slik at rommet kan nå ønsket temperatur på det programmerte tidspunktet (oppvåkningsfunksjon). Det er ikke mulig å programmere timeren for starttid henholdsvis stopptid for å kjøre aggregatet ved ulike temperaturer eller andre innstillinger. Du velger selv hvilken tidsinnstilling som skal aktiveres først.

14 DRIFT 0 C FLERE DRIFTSMERKNADER Oppvarming med 0 C fasttemperatur utføres. Trykk på MODE-knappen, og velg VARME-modus. Trykk på PÅ/AV-knappen for å starte oppvarmingen. Trykk på 0 -knappen. Displayet på fjernkontrollen viser 0. AVBRYT Trykk på 0 -knappen igjen. Drift med 0 avbrytes også når driftsmodusen endres, eller når aggregatet slås av. DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE INNETEMP. UTETEMP. øvre grense C C KJØLING nedre grense C -0 C øvre grense 7 C C VARMING nedre grense -0 C Den integrerte beskyttelsesanordningen forhindrer at aggregatet drives hvis det brukes utenfor dette temperaturområdet. Hvis aggregatet arbeider kontinuerlig i kjølemodus eller avfuktingsmodus når fuktigheten er over 80 prosent, kan det dannes kondens ved luftutløpet. VED STRØMBRUDD Varmepumpen har en minnefunksjon som lagrer innstillinger ved strømbrudd. Hvis det skulle bli strømbrudd, starter aggregatet automatisk med samme innstillinger som det hadde da det stanset, bortsett fra tidsinnstillingene. Hvis tidsinnstillingene er gjort før et strømbrudd, må de stilles inn på nytt etter ny oppstart. FORVARMINGSFUNKSJON I VARME-modus kan det forekomme at inneviften står stille i to til fem minutter etter at aggregatet er startet, dette for å hindre at kald luft blåses ut fra aggregatet. AVISINGSFUNKSJON Hvis det dannes is på varmeveksleren i uteenheten i VARME-modus, avgis det varme via automatisk avising i ca. 5-0 minutter, slik at isen fjernes. Under avisingen stopper inne- og uteviftene. Når avisingen er fullført, gjenopptar aggregatet automatisk driften i VARME-modus. OPPVARMINGSEFFEKT Varmepumpen på aggregatet tar opp varme fra uteluften og overfører den til inneluften. Lufttemperaturen ute påvirker derfor i stor grad oppvarmingseffektiviteten. Hvis oppvarmingseffekten reduseres på grunn av lav utetemperatur, brukes et ekstra varmeaggregat. Det tar tid å varme opp hele rommet på grunn av systemet med forsert luftsirkulasjon. Drift 0 er ikke mulig hvis oppvarming aktiveres automatisk i AUTO-modus.

15 VEDLIKEHOLD Trekk ut strømledningen fra stikkontakten eller slå av arbeidsbryteren før eventuelt vedlikehold på aggregatet. RENGJØRING AV FILTER Rengjør luftfiltrene hver dag. 5 6 Slå av aggregatet. Fjern luftfiltrene. Fold opp det åpningsbare panelet. Trykk luftfiltrene litt opp for å løsne dem. Trekk luftfiltrene ned for å fjerne dem. Fjern luftrengjøringsfiltrene fra luftfilteret. Rengjør filtrene. Fjern støvet med støvsuger. Hvis filtrene er skitne, vasker du dem i varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel. La filtrene tørke i skyggen før du setter dem på plass igjen. Sett luftrengjøringsfiltrene tilbake. Sett filtrene tilbake. Sett filtrene tilbake der hvor de opprinnelig satt. Steng panelet. Trykk ordentlig på pilen på panelet for å låse det fast. VEDLIKEHOLD AV VARMEPUMPEN ETTER SESONGEN Kjør en RENGJØRING slik at mekanismen tørker helt. Stopp aggregatet og trekk ut strømledningen. Slå av arbeidsbryteren hvis varmepumpen har en slik bryter. Rengjør filtrene, og sett dem på plass igjen. VEDLIKEHOLD AV VARMEPUMPEN FØR SESONGEN Kontroller at luftfiltrene ikke er skitne. Kontroller at luftinntaket eller luftavløpet ikke er blokkert. BYTTE AV LUFTRENGJØRINGS- FILTER Filtrene må byttes med 6 måneders mellomrom. Fjern luftfiltrene. Bytt luftrengjøringsfiltrene. Fjern de gamle luftrengjøringsfiltrene fra luftfiltrene. Plasser luftrengjøringsfiltrene under filterstoppen på luftfilteret. Sett luftfiltrene tilbake. Filterstopp Brukte luftrengjøringsfiltre kan ikke vaskes og brukes på nytt. Du får tak i nye filtre hos din nærmeste forhandler. RENGJØRING AV AGGREGAT OG FJERNKONTROLL Tørk av med en myk klut. Unngå å sprute eller helle vann direkte på delene. Vann kan forårsake elektrisk støt eller skade på utstyret. Ikke bruk varmt vann, tynner, slipemidler eller sterke løsemidler. Avhending av filtre Brukte filtre avhendes i samsvar med lokale forskrifter. Materiale i LUFTRENGJØRINGS-filter Filter: polypropenmembran Ramme: polyester 5

16 FØR DU KONTAKTER FORHANDLEREN Følgende innebærer ikke feil på utstyret AGGREGATET FUNGERER IKKE Aggregatet fungerer ikke hvis det startes umiddelbart etter at det er slått av. Aggregatet fungerer ikke rett etter at du har endret driftsmodus. Dette for å beskytte den innvendige mekanismen. Vent i minutter før du setter aggregatet i drift. AGGREGATET AVGIR IKKE VARM LUFT Aggregatet forvarmer eller aviser. LUKT Det kan være at lukter fra tepper og møbler har strømmet inn i aggregatet. Disse luktene kan da strømme ut fra aggregatet. KNAKELYDER Aggregatet kan gi fra seg knakelyder. Disse skyldes friksjon når frontpanelet og øvrige komponenter ekspanderer på grunn av temperaturendringer. EN LAV, SURRENDE LYD HØRES Denne lyden høres når aggregatet genererer plasmakluster-ioner. SKVALPELYDER De myke, skvalpende lydene skyldes kjølemiddelet som strømmer rundt i aggregatet. VANNDAMP I KJØLING- og AVFUKTING-modus kan det danne seg vanndamp ved luftavløpet. Dette skyldes forskjellen mellom romtemperaturen og luften som aggregatet avgir. I VARME-modus kan det strømme vanndamp ut av uteenheten ved avising. UTEENHETEN STANSER IKKE Når driften avbrytes, roterer viften til uteenheten i ca. minutt for å kjøle ned aggregatet. LUKT FRA PLASMAKLUSTERLUFTUTLØPET Dette er lukten av ozon som genereres av plasmakluster-iongeneratoren. Ozonmengden er svært liten, og er ikke helsefarlig. Ozonet som frigjøres til luften brytes fort ned. Det samler seg ikke i rommet. HVIS AGGREGATET IKKE FUNGERER Kontroller om arbeidsbryteren er utløst eller om sikringen har gått. AGGREGATET KJØLER (ELLER VARMER) IKKE OPP ROMMET EFFEKTIVT Kontroller filtrene. Rengjør dem hvis de er skitne. Kontroller uteenheten for å se at luftinntaket eller luftavløpet ikke er blokkert. Kontroller at termostaten er riktig innstilt. Pass på at vinduer og dører er ordentlig lukket. Hvis det befinner seg mange personer i rommet, kan aggregatet få problemer med å oppnå ønsket temperatur. Kontroller om varmeproduserende innretninger er i drift i rommet. HVIS AGGREGATET IKKE MOTTAR SIGNALER FRA FJERNKONTROLLEN Kontroller om batteriene til fjernkontrollen er blitt gamle og dårlige. Forsøk å sende signalene på nytt ved å rette fjernkontrollen direkte mot signalmottaksvinduet på aggregatet. Kontroller at batteriene er satt riktig inn i fjernkontrollen, dvs. at polene vender riktig vei. Kontakt forhandleren hvis DRIFT-lampen, TI- MER-lampen og/eller PLASMAKLUSTER-lampen på aggregatet blinker. Hvis det virker som om det er noe feil på aggregatet, må du kontrollere følgende punkter før du kontakter forhandleren. 6

17

18 Bosch Norge Robert Bosch AS Postboks 50 N-0 Ski Telefon: Telefax

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Brukerveiledning FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Brukerveiledning FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB DAIKIN ROMLUFTKDISJERINGSANLEGG Brukerveiledning FVXS25BVMB FVKS25BVMB FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB INNHOLD LES DETTE FØR BRUK Sikkerhetstiltak... 2 Navn på deler... 4 Forberedelse før bruk...

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS)

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) Brukermanual -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) INNHOLD Tilbehør 1 Sikkerhetsforskrifter 1 Navn på komponenter 3 Navn på funksjoner til indikatorer på innedelen 3 Funksjoner til fjernkontrollen

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

Bruker Manual Luftkondisjoneringsaggregat

Bruker Manual Luftkondisjoneringsaggregat SAP-KRV96EHN SAP-KRV126EHN CLOVER 9 / 12 Bruker Manual Luftkondisjoneringsaggregat Pub. SANYO 2008 OI-85264181039000 FINESSER Dette luftkondisjoneringsaggregatet er en invertervarmepumpe som forener energibesparing

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner POWER TIMER POWERFUL ION ALLERGEN BUSTER F566046 Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit CS-E15HKEA Outdoor Unit CU-E15HKEA SVENSKA 2 ~ 7 Innan du använder enheten, läs noga igenom denna bruksanvisning

Detaljer

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Gulvmontert eller veggmontert type MODELL MC70LVM Egenskaper Om luftrensing Det kraftige suget ved høy luftstrømhastighet fanger opp støv, pollen og liknende. Rensekapasiteten

Detaljer

Forholdsregler ved installasjon

Forholdsregler ved installasjon Definisjon For å unngå personskader og materielle skader må følgende instruksjoner følges. Uriktig bruk ved ignorering av instruksjonene fører til skader av ulik grad, som vist under: Advarsel Disse symbolene

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU LUFTRENSER med luftfuktingsfunksjon BRUKERHÅNDBOK NORSK Enhet av dette merket er et varemerke for Sharp Corporation. Plasmacluster er et registrert varemerke eller varemerke

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

Brukermanual for Haier varmepumpe

Brukermanual for Haier varmepumpe Markeds-Partner AS Brukermanual for Haier varmepumpe HSU-9 / HSU-12 Hurtigveiviser: Pek fjernkontrollen i fri bane mot varmepumpens innerdel. Du får et bekreftende pip ved hver informasjon. 3 4 1 2 6 7

Detaljer

V A R ME P U MP E Gulvmodell

V A R ME P U MP E Gulvmodell E NG LIS H %58.(50$8$/ E S PAÑOL F R ANÇ AIS DE UT S C H P OR T UG UÊ S P OLS K I V A R ME P U MP E Gulvmodell F or generell bruk Innedeler R A S -B0//8UF V-E serie Utedeler R A S -0//8S A V-E serie R

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkjølt kjølekondenseringsenhet LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkjølt kjølekondenseringsenhet LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 DRIFTSHÅNDBOK LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 INNHOLD 1. SIKKERHETSHENSYN... 1 2. NAME

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR 1.10.2013 Exvent eair NOR Brukerveiledning Innhold Les meg først...3 Hva skal jeg gjøre først?...3 Hva brukes denne ventilasjonsenheten til?..................... 3 Hvordan fungerer ventilasjonsenheten?...4

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer