Luft/luft-varmepumpe Bosch EHP6.0AA NO Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Luft/luft-varmepumpe Bosch EHP6.0AA NO Brukerhåndbok"

Transkript

1 Luft/luft-varmepumpe Bosch EHP6.0AA NO Brukerhåndbok Art. nr: 5058

2 Byggeforskrifter Enheten må kun installeres og vedlikeholdes av en godkjent tekniker i henhold til gjeldende IEE-reguleringer, byggeforskrifter, byggestandarder (Skottland) (konsolidering), byggeforskrifter (Nord-Irland), lokale vannforskrifter, Health & Safety Documet 6S (The Electricity at Work Regulations 989), IS 8 (Irland) og andre lokale forskrifter. Relevante standarder skal følges, inklusive: NS EN 5: Krav til varmepumper for oppvarming og avkjøling av rom. NS EN 78: Sikkerhets- og miljøkrav for varmepumper. NS EN : Hardlodding. NS EN 06: Spesifikasjon for trykkrørsystemer av kobber og kobberlegering. The Health and safety at work act 97. The management of Health and safety at work Regulations 999. The Construction (Health, Safety and Welfare) Regulations 996. The Construction (Design and Management) Regulations 99. The Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 998. I de tilfellene der det ikke finnes spesifikke instruksjoner, henvises det til vanlig praksis. A. Informasjon om avfallshåndtering for private husholdninger. Innenfor EU OBS! Ikke kast dette anlegget i husholdningsavfallet. OBS! Produktet er merket med dette symbolet. Det betyr at elektriske og elektroniske apparater ikke skal kastes i husholdningsavfallet. Det finnes et separat innsamlingssystem. Brukte elektriske og elektroniske apparater skal håndteres separat og i henhold til gjeldende lover, noe som innebærer forskriftsmessig håndtering, innsamling og gjenvinning. I henhold til medlemsstatenes implementering kan private husholdninger innenfor EU levere sine brukte elektriske og elektroniske apparater til spesielle gjenvinningsstasjoner uten ekstra kostnader*. I enkelte land* kan også den lokale forhandleren ta hånd om det gamle apparatet gratis hvis man kjøper et nytt, liknende apparat. *) Kontakt de lokale myndighetene for mer informasjon. Hvis dine brukte elektriske og elektroniske apparater inneholder batterier eller akkumulatorer, skal disse avhendes først i henhold til lokale forskrifter. Ved å avhende dette produktet på en forskriftsmessig måte, sørger du for av avfallet samles inn og gjenvinnes på riktig måte, noe som i sin tur forhindrer potensielt negative effekter på miljøet og andre menneskers helse.. For land utenfor EU Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om korrekt avhending av produktet. For Sveits: Brukte elektriske eller elektroniske apparater kan leveres til forhandleren uten kostnader, selv om du ikke kjøper et nytt produkt. Flere gjenvinningsmuligheter finner du på eller B. Informasjon om avfallshåndtering for bedrifter. Innenfor EU Produktet er brukt til kommersielle formål og skal kasseres: Ta kontakt med din BOSCH-leverandør for informasjon om hvordan produsentansvaret fungerer. Du må eventuelt betale kostnadene for retur og gjenvinning. Små produkter (og små mengder) kan eventuelt leveres til lokale gjenvinningsstasjoner. For Spania: Kontakt det etablerte innsamlingssystemet eller lokale myndigheter for produsentansvar for produkter som skal kasseres.. For land utenfor EU Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om korrekt avhending av produktet. Pb Batteriet som leveres med produktet, inneholder spor av bly. For EU: Søppelbøtten med et kryss betyr at brukte batterier ikke må kastes i husholdningsavfallet. Det finnes et separat innsamlingssystem for brukte batterier, som muliggjør en korrekt håndtering og gjenvinning i henhold til gjeldende lover. Kontakt lokale myndigheter for mer informasjon om innsamling og gjenvinning av batterier. For Sveits: Det brukte batteriet skal leveres tilbake til forhandleren. For land utenfor EU: Ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon om korrekt avhending av brukte batterier. Inneholder fluorerte drivhusgasser iht. Kyotoavtalen (R0A, Global warming potential 980). INNEENHET UTEENHET EHP6.0AA/I EHP6.0AA/O

3 INNHOLD VIKTIGE SIKKER- HETSANVISNINGER VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER... KOMPONENTER... 5 BRUKE FJERNKONTROLLEN... 6 INNSTILLING AV LUFTRENGJØRINGS- FILTER... 7 ENERGISPARETIPS... 7 RESERVEMODUS... 7 GRUNNLEGGENDE DRIFT... 8 INNSTILLING AV RETNING PÅ LUFTSTRØMMEN... 9 PROGRESSIV LUFTSTRØM... 0 DRIFT MED FULL EFFEKT... 0 PLASMAKLUSTER-DRIFT... SELVRENSING... TIMER AVSTENGING ETTER EN TIME... TIDSINNSTILLING... 0 C DRIFT... FLERE DRIFTSMERKNADER... VEDLIKEHOLD... 5 FØR DU KONTAKTER FORHANDLEREN... 6 VIKTIGE SIKKERHETS- ANVISNINGER VÆR OPPMERKSOM PÅ FØLGENDE VED BRUK Pass på at du ikke trekker i eller skader nettledningen. Hvis du trekker i eller bruker nettledningen på en feilaktig måte, kan aggregatet skades, noe som kan føre til elektrisk støt. Ikke opphold deg rett ved luftutslippet over lengre tid. Det kan være helsefarlig. Hvis varmepumpen brukes for spedbarn, barn eller eldre, sengeliggende eller bevegelseshemmede personer, må du sørge for at innetemperaturen er passe for disse. Stikk aldri gjenstander inn i aggregatet. Det kan føre til skader fordi de innvendige viftene roterer så fort. Pass på at aggregatet er riktig jordet. Jordledningen må ikke kobles til gassrør, vannrør, lynavledere eller telefonjordledninger. Feilaktig jording kan forårsake elektrisk overslag. Hvis du har mistanke om at det er noe galt med aggregatet (hvis det f.eks. lukter brent), må du slå det av øyeblikkelig og slå arbeidsbryteren AV. Enheten skal installeres i henhold til nasjonale regler for el-installasjon. Feil tilkopling kan føre til at strømledningen, stikkontakten og strømuttaket overopphetes, noe som forårsaker brannfare. Hvis strømledningen skades, må den skiftes av produsenten, servicerepresentanten eller annen kvalifisert person, slik at risiko unngås. Ved eventuelt bytte må bare den strømledningen som angis av produsenten brukes. SIKKERHETSANVISNINGER FOR INSTALLERING/DEMONTERING/ REPARASJON Ikke forsøk å installere/demontere/reparere aggregatet selv. Feil utført arbeid kan forårsake elektrisk støt, vannlekkasje, brann osv. Kontakt forhandleren eller annet kvalifisert servicepersonell for installering/demontering/reparasjon av aggregatet. FORHOLDSREGLER VED BRUK Åpne et vindu eller en dør med jevne mellomrom for å lufte ut rommet,særlig hvis det brukes gassinstallasjoner. Utilstrekkelig ventilasjon kan føre til oksygenmangel. Unngå å betjene knappene med våte hender. Det kan gi elektrisk støt. Slå for sikkerhets skyld av arbeidsbryteren hvis aggregatet ikke skal brukes over lengre perioder. Kontroller uteenhetens montasje med jevne mellomrom for å se etter tegn på slitasje og være sikker på at den er festet skikkelig. Ikke plasser gjenstander på uteenheten. Unngå å tråkke på den. Gjenstanden eller personen som står på den, kan falle ned og pådra seg skade. Aggregatet er beregnet på bruk i boliger. Ikke bruk aggregatet i andre lokaler, for eksempel i rom for oppdrett av dyr eller i drivhus for dyrking av planter. Ikke plasser kar med vann på aggregatet. Hvis det trenger vann inn i aggregatet, kan det skade strømisolasjonen og forårsake elektrisk støt. Ikke blokker aggregatets luftinntak eller luftavløp. Det kan føre til driftsproblemer og tekniske problemer. Slå alltid av aggregatet og slå av arbeidsbryteren før det utføres vedlikehold eller rengjøring på aggregatet. En vifte roterer inne i aggregatet, og du kan skade deg. Unngå å sprute eller helle vann direkte på aggregatet. Vann kan forårsake elektrisk støt eller skade på utstyret. Ikke la små barn eller personer med dårlig helse bruke apparatet uten oppsikt. Små barn bør holdes under oppsikt slik at de ikke leker med aggregatet. FORHOLDSREGLER VED PLASSERING/INSTALLERING Pass på at du kopler varmepumpen til en stikkontakt med riktig merkespenning og merkefrekvens. Feil spenning og frekvens kan føre til skade på utstyret eller forårsake brann. Ikke installer aggregatet på steder hvor det forekommer brannfarlige gasser. Det kan forårsake brann. Installer aggregatet på et sted hvor det er minimalt med støv, røyk og luftfuktighet. Plasser dreneringsslangen slik at det alltid er jevn drenering. Mangelfull drenering kan føre til vannskader i rommet, på møbler osv. Sørg for at det er installert lekkasjebryter eller arbeidsbryter, avhengig av installasjonsstedet, for å unngå elektrisk støt.

4 KOMPONENTER INNEENHET 5 Luftinntak Åpningsbart panel Luftfilter Luftrengjøringsfilter 5 Reserveknapp (AUX) 6 IR-mottaksvindu 7 Strømledning Vertikalt luftspjeld 9 Horisontalt luftspjeld 0 Luftavløp Fjernkontroll 5 6 PLASMAKLUSTER-lampe (blå) DRIFT-lampe (grønn ) TIMER-lampe (oransje ) 5 FULL EFFEKT-lampe (grønn ) 6 RENGJØRINGS-lampe (grønn ) UTEENHET Luftinntak 8 Kjølemiddelrør og forbindelsesstykke 9 Dreneringsslange 0 Luftavløp 0 Aggregatet kan se noe annerledes ut enn på illustrasjonen ovenfor.

5 FJERNKONTROLL SENDER DISPLAY (flytende krystall, LCD) PLASMAKLUSTER-knapp DISPLAY-knapp 5 PÅ/AV-knapp 6 TERMOSTAT-knapper 7 FULL EFFEKT-knapp 8 PROGRESSIV LUFTSTRØM-knapp 9 FUNKSJONSVELGER 0 TIMERSTARTTID (for innstilling av timer) TIMERSTOPPTID (for innstilling av timer) TIMER AVSTENGING ETTER EN TIME Justere TID FRAMOVER Justere tid BAKOVER 5 RENGJØRINGS-knapp 6 BEKREFTE/ANGRE TIDSINNSTILLING (SET/C) 7 0 C-knapp 8 RETNINGS-knapp ( horisontal retning) 9 KLOKKE 0 VIFTE-knapp (FAN) RETNINGS-knapp ( : vertikal retning) Batterirommet finnes under dette symbolet LCD-DISPLAY PÅ FJERNKONTROL- LEN Symbol for PROGRESSIV LUFTSTRØM RENGJØRINGS-symbol PLASMAKLUSTER-symbol MODUS-symboler : AUTO : KJØLING : VARME : AVFUKTING 5 Termostatinnstilling for auto- og avfuktingsmodus 6 TEMPERATUR-indikator 7 SENDINGS-symbol 8 FULL EFFEKT-symbol 9 Symboler for VIFTEHASTIGHET : AUTO : LAV : HØY : MYK 0 Indikator for TIMERSTARTTID/KLOKKE Angir forhåndsinnstilt starttid eller aktuelt klokkeslett. Indikator for TIMERSTOPPTID Angir forhåndsinnstilt tid for avstenging, eventuelt avstenging etter en time. 5

6 BRUKE FJERNKONTROLLEN SETTE INN BATTERIER Bruk to AAA-batterier (R0). Ta av dekselet til fjernkontrollen. Sett inn batteriene. Pass på at + og - -polene er riktig plassert. Displayet skal vise AM 6:00 når batteriene er satt riktig inn. Sett dekselet på plass igjen. Fjernkontrolldeksel Batteriene har en levetid på ca. ett år ved normal bruk. Skift alltid begge batteriene samtidig, og pass på at de er av samme type. Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den skal etter at du har skiftet batterier, kan du forsøke å ta ut batteriene og sette dem inn igjen etter 0 sekunder. Ta batteriene ut av fjernkontrollen hvis aggregatet ikke skal brukes over en lengre periode. SLIK BRUKER DU FJERNKONTROL- LEN Rett fjernkontrollen mot aggregatets signalmottaksvindu, og trykk på ønsket knapp. Aggregatet gir fra seg en pipelyd ved mottak av signalet. Sørg for at det ikke er noen gardiner eller andre gjenstander mellom fjernkontrollen og aggregatet. Fjernkontrollens signal har en maksimal rekkevidde på 7 meter. VIKTIG: Ikke utsett signalmottaksvinduet for kraftig, direkte sollys, da dette kan ha en uheldig innvirkning på funksjonen. Trekk for gardiner eller persienner hvis signalmottaksvinduet utsettes for direkte sollys. Fluoriserende lamper (lysrør) med hurtigstart i samme rom kan ha en negativ innvirkning på signalene. Aggregatet kan bli påvirket av signaler fra en fjernkontroll til et TV-apparat, en videospiller eller annet utstyr som brukes i samme rom. Ikke plasser fjernkontrollen i direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde. Beskytt også aggregatet og fjernkontrollen mot fuktighet og støt, da det kan medføre misfarging eller skade. INNSTILLING AV KLOKKE Du kan velge mellom: - og -timers modus. Eksempel: klokken 5 om ettermiddagen Klokke Display -timers modus PM 5:00 -timers modus 7:00 Når du skal stille inn -timersmodusen, trykker du først én gang på KLOK- KE-knappen. Når du skal stille inn -timersmodusen, trykker du først to ganger på KLOKKEknappen. Trykk på knappen for å justere TID FRAMOVER eller TID BAKOVER, slik at du får riktig klokkeslett. Hold knappen inne for å flytte klokkeslett raskt fremover eller bakover. Trykk på knappen SET/C. Kolonet (:) blinker for å vise at klokken fungerer. Det er ikke mulig å stille klokken når timerfunksjonen brukes. 6

7 INNSTILLING AV LUFTREN- GJØRINGSFILTER ENERGISPARETIPS Luftrengjøringsfiltrene leveres som tilbehør til aggregatet. Under drift renser filtrene luften for støv og tobakksrøyk, slik at aggregatet avgir ren luft. Ta ut luftfiltrene. Fold opp det åpningsbare panelet. Trykk luftfiltrene litt opp for å løsne dem. Trekk luftfiltrene ned for å fjerne dem. Plasser luftrengjøringsfilteret under filterstoppen på luftfilteret. Filterstopp Nedenfor finner du noen enkle måter å spare energi på ved bruk av varmepumpen. STILL INN RIKTIG TEMPERATUR Du sparer ca. 0 prosent i energiforbruk hvis du stiller termostaten C høyere enn ønsket temperatur i KJØLING-modus og C lavere i VARMEmodus. Hvis du stiller temperaturen lavere enn nødvendig i kjølemodus, øker energiforbruket. HINDRE DIREKTE SOLLYS OG TREKK Avskjerm direkte sollys i kjølemodus for å redusere energiforbruket. Lukk vinduer og dører ved drift i varme- eller kjølemodus. STILL INN RIKTIG RETNING PÅ LUFTSTRØM- MEN FOR Å OPPRETTHOLDE OPTIMAL LUFT- SIRKULASJON RENGJØR FILTRENE FOR Å SIKRE OPTIMAL OG EFFEKTIV DRIFT UTNYTT FUNKSJONEN TIMERSTOPPTID PÅ BESTE MÅTE TREKK UT STRØMLEDNINGEN NÅR AGGRE- GATET IKKE SKAL BRUKES OVER EN LENGRE PERIODE Inneenheten bruker fortsatt noe energi selv om den ikke er i drift. Luftrengjøringsfilter Luftfilter Sett luftfiltrene tilbake. Sett luftfiltrene tilbake i opprinnelig posisjon. Steng panelet. Trykk pilen på panelet godt inn for å låse det fast. RESERVEMODUS Bruk denne modusen hvis fjernkontrollen ikke er tilgjengelig. STARTE Slå opp panelet på inneenheten og trykk på AUX. Den grønne DRIFT-lampen ( ) på aggregatet tennes, og aggregatet starter i AUTO-modus. Viftehastighet og temperaturinnstilling settes på AUTO. SLÅ AV Trykk på AUX-knappen igjen. Den grønne DRIFT-lampen ( slukkes. ) på aggregatet Forsiktighetsregler: Filtrene oppbevares i en forseglet plastpose, slik at de ikke skal miste sin støvoppsamlende evne. Posen må ikke åpnes før filtrene skal brukes. Ellers kan filtrenes levetid forkortes. Utsett ikke filtrene for direkte sollys. Det kan skade dem. AUX Hvis du trykker på AUX knappen under normal drift, slås aggregatet av. 7

8 GRUNNLEGGENDE DRIFT Trykk på MODE-knappen for å velge driftsmåte. AUTO VARME KJØLING AVFUKTING 5 Trykk på PÅ/AV-knappen for å starte driften. Den grønne DRIFT-lampen ( ) på aggregatet slukkes. Trykk på TERMOSTAT-knappene for å stille inn ønsket temperatur. KJØLE-/AVFUKTINGSMODUS Temperaturen kan endres i trinn på C innenfor området C høyere og C lavere enn den temperaturen som stilles inn automatisk av varmepumpen. Eksempel: C høyere C TIPS VEDRØRENDE AUTO-MODUS I AUTO-modus velges temperaturinnstilling og driftsmåte automatisk i forhold til inne- og utetemperaturen når aggregatet startes. Modier og temperaturinnstillinger Tallene i ( )er temperaturinnstillinger Hvis utetemperaturen endrer seg under drift, endres temperaturinnstillingene automatisk i henhold til tabellen. MODUSOMKOBLING I perioder når du trenger KJØLING på dagtid og VARMING om natten, eller hvis romtemperaturen skulle bli mye høyere enn temperaturinnstillingen på grunn av kompletterende varmeaggregat, bytter modusen automatisk mellom VARME og KJØLING for å opprettholde behagelig romtemperatur. 5 Eksempel: C lavere C KJØLE-/VARMEMODUS: Temperaturen kan stilles inn mellom 8 og C. Trykk på FAN-knappen for å stille inn ønsket viftehastighet. AUTO MYK LAV HØY I AVFUKTING-modus er viftehastigheten forhåndsinnstilt på AUTO og kan ikke endres. Trykk på PÅ/AV-knappen igjen for å slå av aggregatet. Den grønne DRIFT-lampen ( ) på aggregatet slukkes. 8

9 INNSTILLING AV RETNING PÅ LUFTSTRØMMEN VERTIKAL RETNING PÅ LUFT- STRØMMEN HORISONTAL RETNING PÅ LUFTSTRØMMEN Trykk én gang på SWING ( )-knappen på fjernkontrollen. Det vertikale luftspjeldet vil pendle kontinuerlig. Trykk på SWING -knappen igjen når det vertikale luftspjeldet står i ønsket stilling. Spjeldet stanser innenfor det området som vises på illustrasjonen. Trykk én gang på SWING ( )-knappen på fjernkontrollen. De horisontale luftspjeldene vil pendle kontinuerlig. Trykk på SWING -knappen igjen når de horisontale luftspjeldene står i ønsket stilling. Instillingsområde Modiene KJØLING VARME-modus og AVFUKTING Den justerte stillingen lagres i minnet, og blir automatisk benyttet neste gang aggregatet settes i drift. Luftspjeldets vinkel er mindre for å forhindre kondensering. VIKTIG: Forsøk aldri å justere luftspjeldene manuelt. Manuell justering av luftspjeldene kan føre til funksjonsfeil på aggregatet. Når det vertikale luftspjeldet står i nederste stilling i KJØLE- og AVFUKTING-modus over lengre tid, kan det danne seg kondens. 9

10 PROGRESSIV LUFTSTRØM DRIFT MED FULL EFFEKT Trykk på knappen progressiv luftstrøm under kjøling eller avfukting hvis du vil unngå kald luft. Det vertikale luftspjeldet er rettet på skrå oppover for å avgi kjølig luft mot taket. Trykk på knappen under oppvarming. Det vertikale luftspjeldet er rettet på skrå nedover for å avgi varm luft mot gulvet. Trykk på knappen PROGRESSIV LUFTSTRØM under drift. Displayet på fjernkontrollen viser. I denne driftsmodusen arbeider varmepumpen med full effekt og optimal retning på luftstrømmen for å kjøle ned eller varme opp rommet raskt. Trykk på FULL EFFEKT-knappen under drift. Displayet på fjernkontrollen viser. Temperaturdisplayet blir mørkt. Den grønne FULL EFFEKT-lampen ( ) på aggregatet slukkes. Det vertikale luftspjeldet vil være rettet skrått nedover. AVBRYT Trykk én gang til på knappen PROGRESSIV LUFSTRØM. Innstillingen PROGRESSIV LUFTSTRØM avbrytes når man trykker på FULL EFFEKT-knappen hvis PROGRESSIV LUFTSTRØM er aktiv. Hvis du vil ha PROGRESSIV LUFTSTRØM i FULL EFFEKT-modus, må du trykke på knappen PROGRESSIV LUFTSTRØM under FULL EFFEKT-drift. AVBRYT Trykk på FULL EFFEKT-knappen igjen. FULL EFFEKT-driften avbrytes også når driftsmodusen endres, eller når aggregatet slås av. Den grønne FULL EFFEKT-lampen ( ) på aggregatet slukkes. Det vertikale luftspjeldet vil gå tilbake til den opprinnelig retningen. Aggregatet arbeider med ekstra HØY viftehastighet i 5 minutter og går deretter over til HØY viftehastighet. Du kan ikke stille inn temperatur eller viftehastighet under drift med FULL EFFEKT. Slokk FULL EFFEKT-lampen ved å trykke på DISPLAY-knappen. 0

11 PLASMAKLUSTER-DRIFT SELVRENSING Plasmaklusterioner som avgis i rommet reduserer mengden av luftbåren muggsopp. Trykk på knappen PLASMAKLUSTER under drift. Displayet på fjernkontrollen viser. Den blå PLASMAKLUSTER-lampen på aggregatet tennes. SELVRENSING reduserer tilveksten av muggsopp ved hjelp av plasmaklusterioner og avfukter innsiden av aggregatet. Bruk denne funksjonen når årstidene skifter. Trykk på RENGJØRINGS-knappen når aggregatet ikke er i gang. Displayet på fjernkontrollen viser. Den grønne DRIFT-lampen (, den grønne RENGJØRINGS-lampen ( ) og den blå PLASMAKLUSTER-lampen på aggregatet tennes. Aggregatet stanser etter 0 minutter. AVBRYT Trykk på PLASMAKLUSTER-knappen igjen Den blå PLASMALUSTER-lampen på aggregatet slukkes. PLASMAKLUSTER-driften lagres og aktiveres neste gang varmepumpen slås på. Slukk PLASMAKLUSTER-lampen ved å trykke på DISPLAY-knappen. For at PLASMAKLUSTER-driften kun skal aktiveres i viftemodus, trykker du på PLASMAKLUS- TER-knappen når aggregatet ikke er i drift. Modussymbolene på fjernkontrollen slokker, og det er ikke mulig å sette viftehastigheten til AUTO. AVBRYT Trykk på RENGJØRINGS-knappen. Eller slå av aggregatet ved å trykke på PÅ/AVknappen. Den grønne DRIFT-lampen ( ), den grønne RENGJØRINGS-lampen ( ) og den blå PLASMAKLUSTER-lampen på aggregatet slukkes. Temperatur, viftehastighet, retning på luftstrøm og timer kan ikke stilles inn så lenge RENGJØRING er i gang. Muggsopp som allerede eksisterer, kan ikke elimineres med denne funksjonen.

12 TIMER AVSTENGING ETTER EN TIME TIDSINNSTILLING Når TIMER FOR AVSTENGING ETTER EN TIME er stilt inn, stanser aggregatet automatisk etter en time. Trykk på knappen for avstenging etter en time. Displayet på fjernkontrollen viser. Den oransje TIMER-lampen( )på aggregatet begynner å lyse. Aggregatet stanser etter en time. TIMERSTOPPTID Trykk på knappen( )for TIMER- STOPPTID. Indikatoren for TIMERSTOPPTID blinker. Trykk på knappen for justering av TID FRAMOVER eller justering av TID BAK- OVER for å stille inn ønsket tid (Tiden kan endres i intervaller på 0 minutter). Rett fjernkontrollen mot aggregatets mottaksvindu, og trykk på SET/C-knappen. Den oransje TIMER-lampen( )på aggregatet tennes. Aggregatet gir fra seg en pipelyd ved mottak av signalet. AVBRYT AVBRYT Trykk på SET/C-knappen for å angre tidsinnstillingen. Den oransje TIMER-lampen( )på aggregatet slukkes. Eller slå av aggregatet ved å trykke på PÅ/ AV-knappen. Den grønne DRIFT-lampen( )og den oransje TIMER-lampen() på aggregatet slukkes. TIMER FOR AVSTENGING ETTER EN TIME har prioritet over TIMERSTARTTID og TIMERST- OPPTID. Når TIMER FOR AVSTENGING ETTER EN TIME er stilt inn mens aggregatet er ute av drift, går aggregatet en time med de tidligere innstilte betingelsene. Hvis du ønsker at aggregatet skal være i drift en time til før TIMER FOR AVSTENGING ETTER EN TIME aktiveres, trykker du på knappen for AVSTENGING ETTER EN TIME igjen under drift. Hvis TIMERSTARTTID og/eller TIMERSTOPPTID er stilt inn, kan du angre disse innstillingene med SET/C-knappen. TIPS VEDRØRENDE TIMERSTOPPTID Når modus for TIMERSTOPPTID er stilt inn, justeres temperaturinnstillingen automatisk slik at rommet ikke skal bli altfor varmt eller kaldt mens du sover (nattfunksjon). Nattfunksjonen aktiveres ikke i AUTO-modus. KJØLE-/AVFUKTINGSMODUS: En time etter at den tidsinnstilte driften bekreftes, økes temperaturinnstillingen til C høyere enn den opprinnelige temperaturinnstillingen. VARMEMODUS: En time etter at den tidsinnstilte driften er bekreftet, synker temperaturinnstillingen C under den opprinnelige temperaturinnstillingen.

13 Før innstilling av timer må du passe på at riktig klokkeslett er innstilt. TIMERSTARTTID Trykk på knappen( ) for TIMER- STARTTID. Indikatoren for TIMERSTARTTID blinker. Trykk på knappen for justering av TID FRAMOVER eller justering av TID BAK- OVER for å stille inn ønsket tid (tiden kan endres i intervaller på 0 minutter). Rett fjernkontrollen mot aggregatets mottaksvindu, og trykk på SET/C-knappen. Den oransje TIMER-lampen( )på aggregatet tennes. Aggregatet gir fra seg en pipelyd ved mottak av signalet. Velg driftsbetingelser. ANGRE TIDSINNSTILLING Trykk på SET/C-knappen for å angre tidsinnstillingen. Den oransje TIMER-lampen( )på aggregatet slukkes. Aktuelt klokkeslett vises på fjernkontrollen. Hvis TIMERSTARTTID, TIMERSTOPPTID eller AVSTENGING ETTER EN TIME er stilt inn, kan du angre disse innstillingene med SET/C-knappen. ENDRE TIDSINNSTILLING BRUK AV BEGGE TIDSINNSTILLINGENE SAMTIDIG Du kan kombinere de to tidsinnstillingene. Eksempel: Du vil slå av aggregatet kl..00 og starte det opp igjen for å oppnå ønsket innetemperatur innen kl. 07:00. Sett TIMERSTOPPTID til.00 PM under drift. Sett TIMERSTARTTID til 7:00 AM. AVBRYT Avbryt først tidsinnstillingen og still den deretter inn på nytt. Pilen ( eller ) mellom timerstarttiden og timerstopptiden angir hvilken tidsinnstilling som aktiveres først. Aggregatet starter før den innstilte tiden slik at rommet kan nå ønsket temperatur på det programmerte tidspunktet (oppvåkningsfunksjon). Det er ikke mulig å programmere timeren for starttid henholdsvis stopptid for å kjøre aggregatet ved ulike temperaturer eller andre innstillinger. Du velger selv hvilken tidsinnstilling som skal aktiveres først.

14 DRIFT 0 C FLERE DRIFTSMERKNADER Oppvarming med 0 C fasttemperatur utføres. Trykk på MODE-knappen, og velg VARME-modus. Trykk på PÅ/AV-knappen for å starte oppvarmingen. Trykk på 0 -knappen. Displayet på fjernkontrollen viser 0. AVBRYT Trykk på 0 -knappen igjen. Drift med 0 avbrytes også når driftsmodusen endres, eller når aggregatet slås av. DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE INNETEMP. UTETEMP. øvre grense C C KJØLING nedre grense C -0 C øvre grense 7 C C VARMING nedre grense -0 C Den integrerte beskyttelsesanordningen forhindrer at aggregatet drives hvis det brukes utenfor dette temperaturområdet. Hvis aggregatet arbeider kontinuerlig i kjølemodus eller avfuktingsmodus når fuktigheten er over 80 prosent, kan det dannes kondens ved luftutløpet. VED STRØMBRUDD Varmepumpen har en minnefunksjon som lagrer innstillinger ved strømbrudd. Hvis det skulle bli strømbrudd, starter aggregatet automatisk med samme innstillinger som det hadde da det stanset, bortsett fra tidsinnstillingene. Hvis tidsinnstillingene er gjort før et strømbrudd, må de stilles inn på nytt etter ny oppstart. FORVARMINGSFUNKSJON I VARME-modus kan det forekomme at inneviften står stille i to til fem minutter etter at aggregatet er startet, dette for å hindre at kald luft blåses ut fra aggregatet. AVISINGSFUNKSJON Hvis det dannes is på varmeveksleren i uteenheten i VARME-modus, avgis det varme via automatisk avising i ca. 5-0 minutter, slik at isen fjernes. Under avisingen stopper inne- og uteviftene. Når avisingen er fullført, gjenopptar aggregatet automatisk driften i VARME-modus. OPPVARMINGSEFFEKT Varmepumpen på aggregatet tar opp varme fra uteluften og overfører den til inneluften. Lufttemperaturen ute påvirker derfor i stor grad oppvarmingseffektiviteten. Hvis oppvarmingseffekten reduseres på grunn av lav utetemperatur, brukes et ekstra varmeaggregat. Det tar tid å varme opp hele rommet på grunn av systemet med forsert luftsirkulasjon. Drift 0 er ikke mulig hvis oppvarming aktiveres automatisk i AUTO-modus.

15 VEDLIKEHOLD Trekk ut strømledningen fra stikkontakten eller slå av arbeidsbryteren før eventuelt vedlikehold på aggregatet. RENGJØRING AV FILTER Rengjør luftfiltrene hver dag. 5 6 Slå av aggregatet. Fjern luftfiltrene. Fold opp det åpningsbare panelet. Trykk luftfiltrene litt opp for å løsne dem. Trekk luftfiltrene ned for å fjerne dem. Fjern luftrengjøringsfiltrene fra luftfilteret. Rengjør filtrene. Fjern støvet med støvsuger. Hvis filtrene er skitne, vasker du dem i varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel. La filtrene tørke i skyggen før du setter dem på plass igjen. Sett luftrengjøringsfiltrene tilbake. Sett filtrene tilbake. Sett filtrene tilbake der hvor de opprinnelig satt. Steng panelet. Trykk ordentlig på pilen på panelet for å låse det fast. VEDLIKEHOLD AV VARMEPUMPEN ETTER SESONGEN Kjør en RENGJØRING slik at mekanismen tørker helt. Stopp aggregatet og trekk ut strømledningen. Slå av arbeidsbryteren hvis varmepumpen har en slik bryter. Rengjør filtrene, og sett dem på plass igjen. VEDLIKEHOLD AV VARMEPUMPEN FØR SESONGEN Kontroller at luftfiltrene ikke er skitne. Kontroller at luftinntaket eller luftavløpet ikke er blokkert. BYTTE AV LUFTRENGJØRINGS- FILTER Filtrene må byttes med 6 måneders mellomrom. Fjern luftfiltrene. Bytt luftrengjøringsfiltrene. Fjern de gamle luftrengjøringsfiltrene fra luftfiltrene. Plasser luftrengjøringsfiltrene under filterstoppen på luftfilteret. Sett luftfiltrene tilbake. Filterstopp Brukte luftrengjøringsfiltre kan ikke vaskes og brukes på nytt. Du får tak i nye filtre hos din nærmeste forhandler. RENGJØRING AV AGGREGAT OG FJERNKONTROLL Tørk av med en myk klut. Unngå å sprute eller helle vann direkte på delene. Vann kan forårsake elektrisk støt eller skade på utstyret. Ikke bruk varmt vann, tynner, slipemidler eller sterke løsemidler. Avhending av filtre Brukte filtre avhendes i samsvar med lokale forskrifter. Materiale i LUFTRENGJØRINGS-filter Filter: polypropenmembran Ramme: polyester 5

16 FØR DU KONTAKTER FORHANDLEREN Følgende innebærer ikke feil på utstyret AGGREGATET FUNGERER IKKE Aggregatet fungerer ikke hvis det startes umiddelbart etter at det er slått av. Aggregatet fungerer ikke rett etter at du har endret driftsmodus. Dette for å beskytte den innvendige mekanismen. Vent i minutter før du setter aggregatet i drift. AGGREGATET AVGIR IKKE VARM LUFT Aggregatet forvarmer eller aviser. LUKT Det kan være at lukter fra tepper og møbler har strømmet inn i aggregatet. Disse luktene kan da strømme ut fra aggregatet. KNAKELYDER Aggregatet kan gi fra seg knakelyder. Disse skyldes friksjon når frontpanelet og øvrige komponenter ekspanderer på grunn av temperaturendringer. EN LAV, SURRENDE LYD HØRES Denne lyden høres når aggregatet genererer plasmakluster-ioner. SKVALPELYDER De myke, skvalpende lydene skyldes kjølemiddelet som strømmer rundt i aggregatet. VANNDAMP I KJØLING- og AVFUKTING-modus kan det danne seg vanndamp ved luftavløpet. Dette skyldes forskjellen mellom romtemperaturen og luften som aggregatet avgir. I VARME-modus kan det strømme vanndamp ut av uteenheten ved avising. UTEENHETEN STANSER IKKE Når driften avbrytes, roterer viften til uteenheten i ca. minutt for å kjøle ned aggregatet. LUKT FRA PLASMAKLUSTERLUFTUTLØPET Dette er lukten av ozon som genereres av plasmakluster-iongeneratoren. Ozonmengden er svært liten, og er ikke helsefarlig. Ozonet som frigjøres til luften brytes fort ned. Det samler seg ikke i rommet. HVIS AGGREGATET IKKE FUNGERER Kontroller om arbeidsbryteren er utløst eller om sikringen har gått. AGGREGATET KJØLER (ELLER VARMER) IKKE OPP ROMMET EFFEKTIVT Kontroller filtrene. Rengjør dem hvis de er skitne. Kontroller uteenheten for å se at luftinntaket eller luftavløpet ikke er blokkert. Kontroller at termostaten er riktig innstilt. Pass på at vinduer og dører er ordentlig lukket. Hvis det befinner seg mange personer i rommet, kan aggregatet få problemer med å oppnå ønsket temperatur. Kontroller om varmeproduserende innretninger er i drift i rommet. HVIS AGGREGATET IKKE MOTTAR SIGNALER FRA FJERNKONTROLLEN Kontroller om batteriene til fjernkontrollen er blitt gamle og dårlige. Forsøk å sende signalene på nytt ved å rette fjernkontrollen direkte mot signalmottaksvinduet på aggregatet. Kontroller at batteriene er satt riktig inn i fjernkontrollen, dvs. at polene vender riktig vei. Kontakt forhandleren hvis DRIFT-lampen, TI- MER-lampen og/eller PLASMAKLUSTER-lampen på aggregatet blinker. Hvis det virker som om det er noe feil på aggregatet, må du kontrollere følgende punkter før du kontakter forhandleren. 6

17

18 Bosch Norge Robert Bosch AS Postboks 50 N-0 Ski Telefon: Telefax

IVT Nordic Inverter 12 JHR-N

IVT Nordic Inverter 12 JHR-N NO IVT Nordic Inverter JHR-N Brukerhåndbok Art.nr: 4859 Utgave:.0 Byggeforskrifter Enheten må kun installeres og vedlikeholdes av en godkjent tekniker i henhold til gjeldende IEE-reguleringer, byggeforskrifter,

Detaljer

IVT Nordic Inverter 12HR-N Gulv-/takmodell

IVT Nordic Inverter 12HR-N Gulv-/takmodell no IVT Nordic Inverter HR-N Gulv-/takmodell Brukerhåndbok Art.nr. 70 Utgave:. Bruker ozonvennlig kjølemiddel R40A. INNEENHET GS-XPHR-N UTEENHET AE-XFR-N Oktober 008 INNHOLD INNHOLD... FORSIKTIGHETSTILTAK...

Detaljer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N NO IVT Nordic Inverter 12 KHR-N Brukerveiledning Art.nr: 6720641487 Utgave: 2009/08 Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Brukerveiledningen skal oppbevares på en sikker måte for fremtidig

Detaljer

IVT Nordic Inverter. Driftshåndbok. Artikel nr: Utgåva: 3.0. Bruker ozonvennlig kjølemiddel R410A.

IVT Nordic Inverter. Driftshåndbok. Artikel nr: Utgåva: 3.0. Bruker ozonvennlig kjølemiddel R410A. IVT Nordic Inverter Driftshåndbok Artikel nr: 90598- Utgåva:.0 Bruker ozonvennlig kjølemiddel R40A. INNEENHET UTEENHET AY-XP09DR-NC AE-X09DR-N AY-XPDR-NC AE-XDR-N INNHOLD INNHOLD... FORSIKTIGHETSTILTAK...

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

IVT Nordic Inverter. Brukerveiledning. Art.nr Utgave: 1.2. Bruker ozonvennlig kjølemiddel R410A.

IVT Nordic Inverter. Brukerveiledning. Art.nr Utgave: 1.2. Bruker ozonvennlig kjølemiddel R410A. no IVT Nordic Inverter Brukerveiledning Art.nr. 0578 Utgave:. Bruker ozonvennlig kjølemiddel R40A. INNEENHET AY-XP09FR-N AY-XPFR-N AY-XPGR-N UTEENHET AE-X09FR-N AE-XFR-N AE-XGR-N INNHOLD INNHOLD... FORSIKTIGHETSTILTAK...

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

LUFTVARMEPUMPE BRUKERHÅNDBOK

LUFTVARMEPUMPE BRUKERHÅNDBOK LUFTVARMEPUMPE BRUKERHÅNDBOK De fire enheter under kan bare brukes med samme aggregat og kan ikke brukes sammen med et hvilket som helst annet produkt. INNEENHET UTEENHET EHP5.0 AA/I EHP5.0 AA/O EHP6.0-

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV*

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* Brukermanual Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* 18.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Bak frontdekslet... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Oversikt fjernkontrollens

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk BRUKSANVISNING R40A DC INVERTER Artikkel: VYN 05 Type: Luft-Luft Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk Bruker du anlegget slik det er beskrevet her, vil du kunne utnytte det maksimalt, og du

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at Commercial-Split Type manual This manual is made with 100% recycled paper. imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your

Detaljer

HITACHI SPLIT TYPE Inne-enhet / Ute-enhet

HITACHI SPLIT TYPE Inne-enhet / Ute-enhet HITACHI SPLIT TYPE Inne-enhet / Ute-enhet MODELL RAS-40CNH1 / RAC-40CNH1 MODELL RAS-50CNH1 / RAC-50CNH1 Ute-enhet Inne-enhet RAS-40CNH1 RAS-50CNH1 RAC-40CNH1 RAC-50CNH1 Instruksjonsmanual For å sikre best

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

Takk for at du har valgt et klimaanlegg fra Wilfa. Les denne brukerhåndboken grundig før du betjener enheten, og ta vare på den for fremtidig bruk.

Takk for at du har valgt et klimaanlegg fra Wilfa. Les denne brukerhåndboken grundig før du betjener enheten, og ta vare på den for fremtidig bruk. INNHOLD Betjening og vedlikehold Bruk og vedlikehold - Virkemåte............................ 1 De enkelte delene navn og funksjoner..................... 6 Betjening av fjernkontroll..................................

Detaljer

Røros 5000-5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg. Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06

Røros 5000-5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg. Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06 Røros 5000-5500 Brukerhåndbok Klimaanlegg Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06 INNHOLD INNHOLD Bruk og vedlikehold Advarsel...1 Bruk og vedlikehold Fjernkontrollens funksjoner... INNHOLD Nøddrift...

Detaljer

Trysil 5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Trysil 5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Trysil 5500 Brukerhåndbok Klimaanlegg Bruk og og vedlikehold - - Virkemåte Bruk Bruk Bruk og og vedlikehold og vedlikehold - Virkemåte - - Virkemåte Virkemåte Les følgende nøye før bruk. Innhold Les Les

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Varmepumpe Bruksanvisning

Varmepumpe Bruksanvisning Varmepumpe Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Licensed by Hyundai Corporation, Korea. Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

Hyundai Artful fjernkontroll

Hyundai Artful fjernkontroll Hyundai Artful fjernkontroll Bemerk: dette er en universell fjernkontroll som kan brukes av flere enheter. Den har derfor noen knapper som ikke vil være aktive for ditt apparat. Disse funksjonsknappene

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet.

ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet. ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet. -I tilfeller der air conditioneren slutter å fungere eller fungerer unormalt,få tak

Detaljer

Forholdsregler ved installasjon

Forholdsregler ved installasjon Definisjon For å unngå personskader og materielle skader må følgende instruksjoner følges. Uriktig bruk ved ignorering av instruksjonene fører til skader av ulik grad, som vist under: Advarsel Disse symbolene

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS DRIFTSINSTRUKS MF SERIEN

DRIFTSINSTRUKS DRIFTSINSTRUKS MF SERIEN DRIFTSINSTRUKS DRIFTSINSTRUKS MF SERIEN DRIFTSINSTRUKS! ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet. -I tilfeller der air conditioneren

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system Kanaltype for takmontering

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system Kanaltype for takmontering DRIFTSHÅNDBOK Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE

Detaljer

for brukeren av anlegget Vitoclima 200-S og Vitoclima 300-S Vitoclima-S Vennligst ta vare på dette heftet!

for brukeren av anlegget Vitoclima 200-S og Vitoclima 300-S Vitoclima-S Vennligst ta vare på dette heftet! Bruksanvisning for brukeren av anlegget Vitoclima 200-S og Vitoclima 300-S Vitoclima-S Vennligst ta vare på dette heftet! Sikkerhetsregler For din sikkerhet Vennligst følg disse sikkerhetsreglene nøye

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

DAIKIN LUFTKONDISJONERINGSANLEGG FOR ROM DRIFTSHÅNDBOK

DAIKIN LUFTKONDISJONERINGSANLEGG FOR ROM DRIFTSHÅNDBOK DAIKIN LUFTKONDISJONERINGSANLEGG FOR ROM DRIFTSHÅNDBOK MODELLER FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B INNHOLD Før drift Sikkerhetstiltak...3 Navn på og funksjoner for delene...5 Forberedelser før bruk...9 Slik

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system Kanaltype for takmontering

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system Kanaltype for takmontering DRIFTSHÅNDBOK Luftkondisjoneringsanlegg med vekselretter i -system FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE

Detaljer

Luftinntak. Luftinntak. Luftuttak. Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no

Luftinntak. Luftinntak. Luftuttak. Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no SIKKERHETSFORANSTALTNINGER DEFINISJON For å forhindre personskade på egen person og andre, eller skade på eiendom må du observere følgende. Feil bruk på grunn av at instruksjonene ikke følges, kan føre

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE. Kjølemodell Varmepumpe ASYA09LECN ASYA12LECN TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE

BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE. Kjølemodell Varmepumpe ASYA09LECN ASYA12LECN TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA09LECN ASYA12LECN TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE P/N9318692006 INNHOLD SIKKERHETSFORANSTALTNINGER...No-1 EGENSKAPER OG FUNKSJONER...No-2

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR FJERNKONTROLL

BRUKSANVISNING FOR FJERNKONTROLL BRUKSANVISNING FOR FJERNKONTROLL Display på fjernkontroll For illustrasjon er alle symbolene vist amtidig på tegningene. Kun valgte funksjon er synlig under normal drift. SET DATA S E TTING TE S T UNIT

Detaljer

Produktveiledning. Air condition Varmepumpe SRF/SRC-ZJX-S. www.klimawebsiden.no

Produktveiledning. Air condition Varmepumpe SRF/SRC-ZJX-S. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Produktveiledning SRF/SRC-ZJX-S Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Din bruksanvisning LG N09SQ http://no.yourpdfguides.com/dref/3904422

Din bruksanvisning LG N09SQ http://no.yourpdfguides.com/dref/3904422 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition Driftsinstruks for Mitsui split aircondition MK 7 9 12 18 24 R 410a VEGG AIR CONDITIONER Air conditioneren har en utedel og en innedel som er koblet til hverandre med kobber rør (godt isolert) og en strømkabel.

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Air condition. Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC

Air condition. Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC Air condition Produktveiledning SRK/SRC 28 CC SRK/SRC 40 CC GENERELT BRUKERVEILEDNING MITSUBISHI SRK/SRC 28 CC - SRK/SRC 40 CC Mitsubishi SRK luftkjølt splitt med en innedel og en utedel som forbindes

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkondisjoneringsanlegg. MODELLER Kassettype for takmontering med 2-veis luftstrøm

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkondisjoneringsanlegg. MODELLER Kassettype for takmontering med 2-veis luftstrøm DRIFTSHÅNDBOK -SYSTEM Luftkondisjoneringsanlegg MODELLER Kassettype for takmontering med 2-veis luftstrøm FXCQ20AVEB FXCQ25AVEB FXCQ32AVEB FXCQ40AVEB FXCQ50AVEB FXCQ63AVEB FXCQ80AVEB FXCQ25AVEB Takk for

Detaljer

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG. Brukerveiledning FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG. Brukerveiledning FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG Brukerveiledning FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB INNHOLD LES DETTE FØR BRUK Sikkerhetstiltak... Navn på deler...3 Forberedelser før bruk...6 DRIFT KJØLING "SARARA" TØRKING...8

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1 BRUKSANVISNING Versjon 2.1 VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE Innedel ASY9LSACW ASY12LSACW Utedel AOY9LSAC AOY12LSAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

VEGGMONTERT TYPE BRUKSANVISNING. Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LGC ASYA09LGC ASYA12LGC ASYA14LGC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE

VEGGMONTERT TYPE BRUKSANVISNING. Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LGC ASYA09LGC ASYA12LGC ASYA14LGC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LGC ASYA09LGC ASYA12LGC ASYA14LGC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE P/N9317263009-01_NO MANUAL AUTO (Trykk i mer enn 3 sekunder)

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Trysil 6500 Gulv. Varmepumpe. Bruksanvisning. Trysil 6500 Gulv. Trysil 6500 Gulv_frontpage.indd 1 31.08.11 14.13

Trysil 6500 Gulv. Varmepumpe. Bruksanvisning. Trysil 6500 Gulv. Trysil 6500 Gulv_frontpage.indd 1 31.08.11 14.13 Trysil 6500 Gulv Varmepumpe Bruksanvisning Trysil 6500 Gulv Trysil 6500 Gulv_frontpage.indd 1 31.08.11 14.13 P. 2 Trysil 6500 Gulv Delenes navn og funksjoner...4 Bruke fjernkontrollen til å betjene enheten...6

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

PNA65 Kondensavfukter

PNA65 Kondensavfukter PNA65 Kondensavfukter Brukerveiledning vrn. 206716 Les og spar disse instruksjonene Hvordan man bruker Touchpad Controller ( PNA65 egen manual for innstilling hygrostat) Normale display beskjeder er: DEHUMIDIFIER

Detaljer

Systemets brukerveiledning. For brukeren. Systemets brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Systemets brukerveiledning. For brukeren. Systemets brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Systemets brukerveiledning For brukeren Systemets brukerveiledning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 NO INNHOLDSFORTEGNELSE LES NØYE FØR BRUK 1 Presentasjon av apparatet...2 1.1

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brukerveiledning. Art. nr: Utgave: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brukerveiledning. Art. nr: Utgave: 2010/10 NO IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brukerveiledning Art. nr: 6720645217 Utgave: 2010/10 Lest brukerveiledningen grundig før du tar produktet i bruk. Bukerveiledningen skal oppbevares på et sikkert sted

Detaljer