1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe"

Transkript

1 1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1

2 2 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen før du tar i bruk maskinen. Sjekk at brukermanualen er komplett og installasjonsveiledning følger med. Denne Air Condition/Varmepumpen bruker kjølemedium R410A som erstatter det konvensjonelle R22, for å hindre skade på ozonlaget. Innhold Sikkerhetsforeskrifter... 3 Sikkerhetsbestemmelser omkring installering... 3 Sikkerhetsbestemmelser omkring drift... 3 Advarsel omkring reparasjoner og flytting av enheten... 3 Forsiktighetsadvarsel... 4 Beskrivelse av maskinen... 5 Innedelen... 5 Utedelen... 5 Fjernkontrollen... 6 Displayet... 6 Knapper og funksjoner... 7 Riktig bruk av maskinen... 8 Forberedelser C Varmedrift... 9 Bruk av Timeren Justering av spjeldet (utblåsing) Hvordan stille inn luftspjeldet Svingfunksjonen Enhet Knappen Strømsparingsmodus Selvrengjøring Avanserte innstillinger Ulike svingfunksjoner for en innedel Hvordan låse spjeldene Hvordan kansellere spjeldlåsing Innstilling av strømsparingsmodus tips for økonomisk drift Vedlikehold Rengjøring av filteret Rengjøring av innedelen Rengjøring av fjernkontrollen Lengre driftsopphold Drift og ytelser Installering Feilsøking og årsaker

3 3 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Sikkerhetsforeskrifter Sikkerhetsbestemmelser omkring installering Ikke innstaller enheten selv, la profesjonelle ta seg av dette. Ikke prøv og gjør reparasjoner på egen hånd. Det er ingen deler på maskinen du kan reparere selv. Sørg for at maskinen er tilstrekkelig elektrisk jordet. Ikke tilkoble jordingen andre nettverk. Sikkerhetsbestemmelser omkring drift Overlat rengjøring av filteret til service personell, grunnet store høyder og roterende deler. Selvrengjøringen kjører viften i meget høye hastigheter selv om enheten er skrudd av, noe som kan forårsake store skader. Unngå å kjøle/varme et rom for mye, da dette er helsefarlig for kroppen. Hvis noe unormalt skulle skje (rar lukt, dårlig virkningsgrad etc.), ta sikringen umiddelbart på hovedtavlen for å skru av enheten og ta kontakt med forhandler. Hvis maskinen arbeider med feil kan dette føre til lekkasje, elektrisk støt, brann og lignende. Advarsel omkring reparasjoner og flytting av enheten Ikke flytt eller reparer enheten selv. På grunn av høy spenning i enheten er faren for elektrisk støt stor. Hvis du skal flytte på maskinen til et annet sted, ta kontakt med forhandleren og overlat arbeidet til en kvalifisert arbeider. 3

4 4 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Forsiktighetsadvarsel Dreneringsavløpet fra innedelen må ha fall hele veien, for å unngå vannlekkasjer. Enheten trenger egen strømforsyning fra hovedtavlen. Den skal ha en egen kurs. Ikke installer enheten hvor gasslekkasjer kan forekomme, da brannfaren er meget stor. Vær vennlig å les denne brukermanualen før drift av maskinen. Ikke bruk maskinen til noe annet enn det den er tiltenkt for, som f. eks bokhylle. Ikke plasser AC/Varmepumpen i spesialrom og andre spesielle miljøer, da dette forverrer maskinens prestasjoner. Ikke la maskinen blåse varm/kald luft i nærheten av planter eller dyr da dette har en negativ påvirkning. Ikke ta på maskinen eller fjernkontrollen med våte fingre for å unngå elektrisk støt. Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, ta sikringen for sikkerhets skyld. Husk å sjekke underlaget til utedelen regelmessig og at dette er solid. Hvis utedelen står utrygt kan den gjøre stor personskade og materielle skader. Ikke rengjør enheten med vann, for å unngå elektrisk støt. Ikke rengjør enheten med sterke kjemikaler, da dette kan skade overflaten og maskinen. Husk å ta sikringen når du skal rengjøre maskinen. Ikke bruk utedelen som et stigtrinn eller et underlag for noe annet. Den skal stå selvstendig og trygt på et egnet underlag. For best mulig virkning, bruk kun enheten innenfor de temperaturinnstillinger vist i denne manualen. 4

5 5 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Beskrivelse av maskinen Innedelen Utedelen 5

6 6 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Fjernkontrollen Denne fjernkontrollen kan styre opp til 8 inndeler. Displayet 1 SETTING Lyser når du justerer timer o.l. 2 Driftmodus Her vises aktiv driftmodus 3 Statusområde Her vil evt. feil og beskyttelsesdrift vises 11 Fjernkontroll sensor display Lyser når sensoren på fjernkontrollen er i bruk 12 Forvarming symbol Lyser når varmedrift starter eller avriming. Vifter i innedelen stanser. 13 Ingen funksjon symbol Lyser hvis din kommando ikke har noen funksjon (ugyldig valg) 14 Viftehastighet Valgt hastighet for viften vises her 4 Timer Timer tiden vises her. (Feil = check kode) 5 Timer SET IN oppsett 15 Spjeld nummer symbol Eksempel (01,02,03,04). Kan justeres individuelt på 4 veis kassetten. 6 Filtervarsel Hvis filtersymbolet lyser, rengjør filteret 7 Testsymbol Lyser under testkjøring. 8 Spjeldsymbol Viser innstilt vinkel på spjeldet 9 Sving (spjeld) Lyser når spjeldet svinger 10 Temperatur Viser innstilt temperatur 16 Tørking i selvrengjøring modus Lyser når maskinen utfører tørking av kondensvann på innedelen. (Viftedrift) 17 Strømsparingsmodus symbol Symbolet lyser når enheten jobber i strømsparing (Økonomi) 18 Spjeldlåsing symbol Lyser når en maskin i gruppen har låst spjeld i posisjon. 19 Enhet nummer Nummeret på enheten (velges med Unit knappen) 20 Sentralkontroller Lyser når AC/Varmepumpen kjøres under sentralkontrolleren. Se egen manual. 6

7 7 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Knapper og funksjoner 1 Knappen (viftehastighet) Angir valgt viftehastighet 2 Knappen (Oppsett av Timer) Knappen brukes for å stille inn Timeren. 3 Knappen (Status knapp) Brukes kun for status sjekk av enheten. 4 Friskluft tilførsel knapp Brukes kun hvis du har en friskluftvifte og tilførsel koblet til maskinen. 7 Spjeldjustering(Sving) Velg automatisk sving eller manuell vinkel 8 Driftslampe Lampen lyser under drift, og er av i i standby. Blinker i beskyttelsesdrift og ved feil. 9 av/på knapp Skrur av og på maskinen. 10 Driftmodus knapp Velger ønsket driftsmodus 5 Filter nullstilling knapp Nullstiller filtersymbolet etter rengjøring. 6 Strømsparing knapp Setter maskinen i strømsparer modus. OBS: 11 Enhet/Spjeld nummervalg Velger enhet (venstre) og spjeld (høyre) når flere innedeler kjøres med en fjernkontroll. Spjeld kan låses eller kjøres individuelt. 12 Temperaturinnstilling knapp Justerer temperaturen ved bruk av piltastene Fjernkontroll sensor Vanligvis brukes temperatursensoren i innedelen, men det er også mulig å bruke sensoren på fjernkontrollen. For detaljer, kontakt din forhandler. 7

8 8 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Riktig bruk av maskinen Når du skal ta i bruk enheten for første gang eller når du endrer innstilingsdata, følg prosedyren under. Neste gang du da skal bruke maskinen er det bare å trykke på av/på knappen ( ). Forberedelser Når maskinen er tilkoblet strømnettet, vil avgrensningslinjene i displayet vises. Maskinen bruker nå ca. ett minutt på å adressere seg, og alle funksjoner er utkoblet. Bruk av/på knappen på fjernkontrollen for normal bruk, ikke sikringen på eltavlen. Ved oppstart av anlegget etter en lengre periode ubrukt, slå på sikringen minst 12 timer før du skrur på maskinen. 1. Trykk knappen. Driftslampen starter og lyse, og maskinen starter opp 2. Velg Driftsmodus For hver gang du trykker MODE vil du veksle mellom følgende: 3. Velg ønsket viftehastighet med knappen. For hver gang du trykker FAN vil du veksle mellom følgende: OBS! I viftehastighet AUTO vil viftehastigheten avhenge av temperaturforskjellen i rommet og innstilt temperatur. I Viftemodus er ikke automatisk viftehastighet tilgjengelig. 4. Velg ønsket temperatur 8

9 9 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E NOTIS 5. Skru av maskinen Driftslampen skrur seg av og maskinen stanser. I kjøling, avfukting eller kjøling via AUTO drift, vil viftene gå i 10 min. for å tørke kondensert vann i innedelen. Ved oppstart av systemet rett etter stans, vil AC/Varmepumpen bruke ca 3 min før den starter opp igjen, for å skåne maskinen. 8 C Varmedrift Maskinen kan kjøre varmedrift helt nede i 8 varmegrader i varmemodus. Det kreves at fjernkontrollen innstilles for denne type varmedrift. Start Stopp 1. Still inn fjernkontrollen på varmedrift og 18 grader. 2. Hold inne piltasten for temperatur i minst fire sekunder. 1. Trykk piltast opp for temperatur og displayet går tilbake til 18 grader. Viktig! Ikke la spjeldene være horisontale ved 8 C varmedrift da dette reduserer effekten. NOTIS Romtemperaturen kan avvike fra innstilt temperatur, avhengig av innedelens plassering. Romtemperaturen kan muligens ikke nå 8 varmegrader avhengig av romstørrelse og omgivelser. Viftehastighet og spjeldinnstillinger er tilgjengelig i 8 grader varmedrift. 8 grader varmedrift avbrytes ved følgende 1. Når du trykker av/på knappen 2. Når du trykker på driftsmodusknappen 3. Når du trykker på temperaturknappene eller driftmodus endres enten ved trådløs fjernkontroll, eller overstyrt av sentralkontroller. 9

10 10 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Bruk av Timeren Timeren består hovedsakelig av 3 typer innstillinger OFF Timer : Maskinen skrur seg av når Timer og klokkeslett er likt. Repeat OFF Timer : Hver gang maskinen passerer Timertiden, skrus maskinen av. On timer : Maskinen starter når Timertiden passerer klokkeslett. 1. Trykk TIMER SET knappen. For hver gang du trykker knappen vil du få følgende valg: og Timer tiden blinker i displayet 2. Trykk for å justere Timer tiden For hver gang du trykker en av pilene vil tiden øke/minke med 0.5 timer (30 min). Når du passerer 24 timer, vil du øke/minke med én time for hver gang. Maksimal Timertid er 168 timer (7 dager). Displayet viser fra 0.5 timer 23.5 timer. Over dette intervallet går det over til antall dager og timer som vist nedenfor. Eksempel: 34 timer 3. Trykk SET knappen ikonet forsvinner, og Timertiden vises og eller blinker avhengig av hvilken av de 3 type Timerinnstillingene du har valgt. 4. Kansellering av Timeren. Trykk på knappen og Timer displayet forsvinner. 10

11 11 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Justering av spjeldet (utblåsing) For best mulig kjøling og varming, juster spjeldet slik figuren under viser. Kjølig luft synker mens varm luft stiger, så i kjøledrift er det en fordel å justere spjeldet horisontalt, mens under varmemodus ønsker vi å få varmen ned mot gulvet, så spjeldet må stå vertikalt. Kjøledrift: Horisontalt Varmedrift: Vertikalt Når enheten ikke er i bruk, vil spjeldet stå horisontalt(lukket) Spjeldet er horisontalt når varmedrift starter, under avriming, eller når maskinen oppnår ønsket temperatur. Hvordan stille inn luftspjeldet 1. Trykk på Swing/Fix knappen når maskinen er i drift. I varmedrift vend spjeldet med Swing/Fix knappen nedover. Hvis spjeldet står horisontalt vil ikke varmen nå ned til gulvet. I kjøledrift Vend spjeldet med Swing/Fix knappen vannrett. Hvis spjeldet står vertikalt, kan kondens treffe spjeldet og inndelen drypper vann. Notis Du kan også holde inne Swing/Fix knappen. Da vil du høre kvitteringstonen pipe i sekvenser. Du slipper knappen i ønsket vinkel. Vinkelen leses av på displayet. 11

12 12 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Svingfunksjonen 1. Trykk på Swing/Fix knappen når maskinen er i drift, og still inn vinkelen slik at spjeldet står i laveste posisjon, for så å trykke knappen enda en gang. 2. Svingsymbolet vises i displayet og spjeldet svinger automatisk. Enhet Knappen Når flere innedeler er koblet til en fjernkontroll, kan fjernkontrollen styre alle spjeld individuelt på de enkelte inne delene. (f. eks 4 maskiner, 16 spjeld) For å stille inn dette trykker man på enhet/spjeld knappen for å få frem enhetsnummeret i gruppen, velg så vinkel på spjeldet på aktiv enhet. Når ingen enhet er valgt, vil alle spjeld stilles til ønsket vinkel. Hver gang du trykker knappen vil følgende syklus gjelde: 12

13 13 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Strømsparingsmodus Trykk knappen under drift NOTIS AC/Varmepumpen starter strømsparingsmodus Ikonet vises i displayet. For å avbryte, trykk på strømsparingsmodus igjen Ved stor belastning på kursen, kan strømsparingsmodus anbefales for at ikke sikringen går, og selvfølgelig oppnå et lavere strømforbruk. Strømsparermodus bruker mindre strøm, og varme/kjøle effekten er derfor redusert. Fabrikkinnstillingen er på 75 % av normal drift. Selvrengjøring Denne funksjonen er tiltenkt for å tørke opp kondens i innedelen ved hjelp av viften, etter kjøledrift og avfukting for å holde enheten ren. Kjøling/Avfukting driftstid Mindre enn 10 min Mellom 10 min og en time Mer enn en time Selvrengjøringstid Ingen selvrengjøring 1 time 2 timer Ikonet vises i displayet under selvrengjøring. For å tvinge selvrengjøringen til å stoppe, trykk av/på knappen to ganger. Viktig Viften går selv om du skrur av maskinen i enkelte situasjoner. Spjeldene åpner seg så vidt i selvrengjøringen for så å lukke seg etter endt rengjøring. Driftslampen lyser ikke under selvrengjøringen. Selvrengjøringen fjerner ikke støv og skitt i innedelen. Hvis du ikke ønsker denne funksjonen, ta kontakt med din lokale forhandler. 13

14 14 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Avanserte innstillinger Ulike svingfunksjoner for en innedel 1. Trykk knappen og hold i minst fire sekunder når enheten er slått av. symbol og nummer blinker 2. Velg den bestemte innedelen du ønsker å endre svingfunksjonen på Hver gang du trykker på (venstre) endrer du enhet i følgende syklus: Viftene starter nå opp, og spjeldene svinger 3. Velg en svingtype ved bruk av Time pilene Sving oppsett kode Sving på spjeldene 0001 Standard sving (Fabrikkoppsett) 0002 Duo sving 0003 Syklus sving NB! Ikke velg 0000 kode, da dette kan skape feil på spjeldene. 14

15 15 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Standard sving De fire spjeldene beveger seg i samme retning Duo sving Duo sving betyr at spjeld 1 og 3 svinger likt, for så at spjeld 2 og 4 svinger i motsatt retning Syklus sving De fire spjeldene svinger seg individuelt på ulik timing 4. Trykk knappen 5. Trykk knappen for å fullføre innstillingen 15

16 16 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Hvordan låse spjeldene Spjeld kan låses individuelt i ønsket posisjon på innedelen. 1. Trykk på knappen på dens høyre side (LOUVER)i minst fire sekunder når maskinen er avslått.,symbol og nummer blinker. 2. Velg hvilken enhet du vil låse spjeldene på ved å trykke på venstre del av knappen. For hver gang du trykker vil det endre seg i følgende syklus: 3. Velg hvilket spjeld du ønsker å låse ved bruk av temp. piltastene. Valgt spjeld begynner å svinge 4. Velg posisjonen til spjeldet ved å trykke på TIME piltastene. Kodetastene vil nå endre seg med innstillingen NB! Ved bruk av pos (4) og (5) kan kondens dryppe i kjølemodus. 16

17 17 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E 5. Bekreft posisjonen ved å trykke knappen. Når du har bekreftet vil ikonet vises i displayet. (For å låse spjeld på andre enheter, fortsett nå med trinn 2 og utover. For å låse flere spjeld på samme enhet, fortsett fra trinn 3) 6. Trykk for å lagre endringer, og avslutte. Spjeldlåskode Notis Selv om spjeld er låst vil de bevege seg midlertidig i følgende situasjoner: Når enheten skrus av I starten på varmedrift Under avriming Når innstilt temperatur er nådd Hvordan kansellere spjeldlåsing Sett vindretningen til kode 0000 i trinn 4 i beskrivelsen over. Kode Når innstillingen er kansellert, forsvinner symbolet 17

18 18 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Innstilling av strømsparingsmodus 1. Trykk på knappen i minst 4 sekunder når enheten er slått av., symbol og nummer blinker 2. Velg en innedel ved å trykke på venstre del av. For hver gang du trykker på knappen, vil det endre seg i følgende syklus: 3. Juster innstillingene ved å trykke på TIME knappene. For hvert trykk med piltastene endres trinnet med 1 % mellom 100 % og 50 %. Fabrikkoppsettet er satt til 75 %. % driftskapasitet 4. Trykk på SET knappen 5. Trykk på TEST knappen for å lagre og avslutte. 18

19 19 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E 10 tips for økonomisk drift Rengjør luftfilteret Et tett filter reduserer kapasiteten på maskinen Ikke luft rom mer enn nødvendig For å holde et kjølig eller varmt rom, aldri åpne dører og vinduer mer enn nødvendig. Gardiner I kjøledrift, lukk gardinene for å unngå direkte sollys. I varmedrift, lukk gardinene for å isolere mot vinduene. Oppnå jevn luftstrøm i rommet Juster spjeldene slik at luften blåser i hele rommet. Sjekkpunkter før drift Sjekk at det elektriske fungerer som det skal Sjekk om luftfilteret er på plass Slå på sikring minst 12 timer før drift Beskyttelsesdrift Maskinen slår over på beskyttelsesdrift under for stor belastning Når beskyttelsesdrift starter, vil maskinen stoppe og symbolet blinke i displayet. Når beskyttelsesdrift har koblet inn Skru av sikringen, og kontakt forhandler/installatør for støtte. Hvis maskinen arbeider med en feil, kan det få videre følger. Sjekk at filteret er på plass, for å unngå støv og vannlekkasjer. I kjølemodus Når luftinntaket og/eller utblåsingen på utedelen er blokkert. Når luftutblåsingen på utedelen er konstant utsatt for sterk vind I varmemodus Når luftfilteret er tett av støv og skitt. Når luftinntaket og/eller utblåsingen på innedelen er blokkert Ikke bruk sikringen ved normal bruk Ikke skru av maskinen med sikringen. Bruk av/på knappen på fjernkontrollen. 19

20 20 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Vedlikehold Rengjøring av luftfilteret og andre deler på filteret involverer stor risiko for skader, på grunn av arbeidshøyden og roterende deler. Ikke gjør dette arbeidet selv. Rengjøring av filteret Tett filter vil redusere varme og kjøleytelsene. (1) Når filtersymbolet vises i displayet, rengjør filteret. (2) Når filteret er rengjort, trykk på RESET Filter knappen. Rengjøring av innedelen Rengjør maskinen med en myk tørr klut. Hvis skitt ikke kommer av med en tørr klut, bruk en fuktig luken klut Rengjøring av fjernkontrollen Bruk en tørr klut på fjernkontrollen En kald fuktig klut kan brukes dersom fjernkontrollen er meget skitten Aldri bruk en varm klut som damper Ikke bruk kjemiske rensemidler på fjernkontrollen Lengre driftsopphold Hvis du ikke skal bruke maskinen på over en måned (1) Still inn maskinen i Viftemodus i 2 timer (2) Slå av maskinen og ta sikringen NOTIS Hvis AC/varmepumpen brukes daglig, anbefales jevnt vedlikehold på inne og utedel. Som en generell regel, hvis maskinen brukes 8 timer om dagen, anbefales vedlikehold av kvalifisert personell hver 3.måned. Resultat av manglende vedlikehold kan føre til dårlig prestasjoner, nedising, vannlekkasjer og til og med kompressorfeil. 20

21 21 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Drift og ytelser 3 minutter beskyttelsesfunksjon 3 minutter beskyttelsesfunksjon forhindrer maskinen å starte før 3 minutter har gått fra strømmen går eller maskinen restarter. Strømfeil Strømfeil under drift vil umiddelbart slå av maskinen. For å starte opp igjen, trykk av/på knappen på fjernkontrollen. Lyn eller andre elektriske forstyrrelser kan lage feilmelding på maskinen og dermed slå den av. Skru sikringen av og på og start opp maskinen på vanlig måte. (fjernkontroll) Forvarming Maskinen vil ikke kunne gi varm luft umiddelbart etter oppstart. Varm luft vil være tilgjengelig etter ca. 5 minutter. Avriming Hvis utedelen er frosset, starter avriming automatisk (i mellom 2 og 10 min.) Vifter på inne og utedel vil stanse under avriming, og smeltet vann vil dryppe fra bunnpannen på utedelen. Varmekapasitet I varmedrift vil maskinen utnytte varmen fra uteomgivelsene og bruke dette til å varme opp rommet inne. Når utetemperaturen er veldig lav, anbefales det å bruke andre varmekilder i kombinasjon med varmepumpen for best mulig virkning. Oppmerksomhet omkring snøras og ising på utedelen I snørike områder, dekkes innsug og utblåsing lett på utedelen av is og snø. Hvis maskinen er full av snø eller nediset vil kapasiteten reduseres betraktelig og kan føre til driftstans. I kalde omgivelser, vær oppmerksom på avløpsrør som lett fryser og tetter drenasjen av kondens på både inne og utedel. Hvis maskinen arbeider utenfor intervallene over, kan beskyttelsesdrift koble inn. 21

22 22 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Installering Ikke installer maskinen på et sted der det er fare for gasslekkasje Drenering av kondensvann skal ha utløp på et godt egnet underlag. Evt avløp La innsug og utblåsing ha god lufting slik at gjennomstrømmen av luft er god Bruk alltid jording Enheten skal ha en egen egnet sikring som er dimensjonert for maskinens tekniske krav Ikke plasser innedelen nærmere enn 1 m fra TV,radio eller stero Ikke plassert enheten i nærheten av andre elektriske apparater da forstyrrelser lett kan opptre. Ikke plasser maskinen ved eksponering av havsalt (f.eks nær sjøen) Ikke plasser maskinen i svært vindutsatte områder Ikke installer enheten i et kjøretøy eller i en mobil kran Ikke bruk enheten som noe annet enn det den er tiltenkt for. Innstaller enheten på et solid underlag. Se installasjonsmanualen. Ved installering eller flytting, kontakt forhandler 22

23 23 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Feilsøking og årsaker Hvis noen av symptomene under opptrer, kontakt øyeblikkelig forhandleren Fjernkontrollen reagerer ikke Hovedsikringen går ofte, eller slår ut Betydelige vannmengder i innedelen Andre uvanlige driftsforhold Før du tilkaller forhandler for hjelp sjekk følgende punkter Kjøler/varmer dårlig Luftinntak/utblåsing er blokkert Vinduer og dører er åpne Viftehastigheten er lav Maskinen står i tørrmodus i kjøling Temperaturen er innstilt feil Følgende lyder er ikke uvanlig og kan høres under normal drift Ved plutselig temperaturendring kan en rar lyd høres grunnet ekspansjon/kontraksjon av kjølemedium. En busyu lyd kan høres fra solenoid ventilen. En sprakelyd høres når maskinen skrues på, noe som tyder på at utedelen forbereder drift. Rar lukt fra AC/Varmepumpen Innedelen trekker luft fra rommet, og lukt som sitter i gardiner, tepper, vegger osv vil av den grunn trenge gjennom innedelen. Utedelen er nediset i varmedrift, vann renner fra utedelen Utedelen slår over i avriming da fordamperen er nediset. Vifter på inne og utedel vil stanse opp. En uvanlig lyd høres når maskinen går i avriming. Sjekk disse punktene før du ringer forhandleren. Hvis det er andre feil, ta sikringen og kontakt forhandler og oppgi serienummer og hva feilen innebærer. Aldri reparer enheten selv, da dette er farlig. Når symbolet, sammen med en kombinasjon av og vises i displayet, informer forhandleren om dette. 23

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS)

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) Brukermanual -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) INNHOLD Tilbehør 1 Sikkerhetsforskrifter 1 Navn på komponenter 3 Navn på funksjoner til indikatorer på innedelen 3 Funksjoner til fjernkontrollen

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Brukerveiledning FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Brukerveiledning FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB DAIKIN ROMLUFTKDISJERINGSANLEGG Brukerveiledning FVXS25BVMB FVKS25BVMB FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB INNHOLD LES DETTE FØR BRUK Sikkerhetstiltak... 2 Navn på deler... 4 Forberedelse før bruk...

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Brukermanual for Haier varmepumpe

Brukermanual for Haier varmepumpe Markeds-Partner AS Brukermanual for Haier varmepumpe HSU-9 / HSU-12 Hurtigveiviser: Pek fjernkontrollen i fri bane mot varmepumpens innerdel. Du får et bekreftende pip ved hver informasjon. 3 4 1 2 6 7

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Forholdsregler ved installasjon

Forholdsregler ved installasjon Definisjon For å unngå personskader og materielle skader må følgende instruksjoner følges. Uriktig bruk ved ignorering av instruksjonene fører til skader av ulik grad, som vist under: Advarsel Disse symbolene

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

V A R ME P U MP E Gulvmodell

V A R ME P U MP E Gulvmodell E NG LIS H %58.(50$8$/ E S PAÑOL F R ANÇ AIS DE UT S C H P OR T UG UÊ S P OLS K I V A R ME P U MP E Gulvmodell F or generell bruk Innedeler R A S -B0//8UF V-E serie Utedeler R A S -0//8S A V-E serie R

Detaljer

Bruker Manual Luftkondisjoneringsaggregat

Bruker Manual Luftkondisjoneringsaggregat SAP-KRV96EHN SAP-KRV126EHN CLOVER 9 / 12 Bruker Manual Luftkondisjoneringsaggregat Pub. SANYO 2008 OI-85264181039000 FINESSER Dette luftkondisjoneringsaggregatet er en invertervarmepumpe som forener energibesparing

Detaljer

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner POWER TIMER POWERFUL ION ALLERGEN BUSTER F566046 Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit CS-E15HKEA Outdoor Unit CU-E15HKEA SVENSKA 2 ~ 7 Innan du använder enheten, läs noga igenom denna bruksanvisning

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Gulvmontert eller veggmontert type MODELL MC70LVM Egenskaper Om luftrensing Det kraftige suget ved høy luftstrømhastighet fanger opp støv, pollen og liknende. Rensekapasiteten

Detaljer

Varmepumpe Bruksanvisning

Varmepumpe Bruksanvisning Varmepumpe Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Licensed by Hyundai Corporation, Korea. Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkjølt kjølekondenseringsenhet LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1

DRIFTSHÅNDBOK. Luftkjølt kjølekondenseringsenhet LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 DRIFTSHÅNDBOK LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 INNHOLD 1. SIKKERHETSHENSYN... 1 2. NAME

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! DRIFTSINSTRUKS Flyttbart aggregat MPG09 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3 Brukerens

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer