Årsmelding & rekneskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding & rekneskap"

Transkript

1 Årsmelding & rekneskap 2008

2 Innhald Året Året Eigarstyring og selskapsleiing 6 Styret si årsmelding 18 Resultatrekneskap 23 Rekneskapsprinsipp 27 Notar til rekneskapen 48 Revisjonsmelding 49 Årsmelding frå kontrollkomiteen Året 2008 har vore eit svært turbulent år for både den nasjonale og internasjonale finansnæringa. Finanskrisa slo til for fullt i Noreg hausten Dette har medført store tap òg for norske bankar. I tillegg har det vore likviditetstørke i næringa. Når det gjeld Indre Sogn Sparebank, så har vi òg merka den internasjonale finanskrisa. Til liks med mange andre bankar i Noreg, gjekk banken med underskot 4. kvartal Banken har likevel god eigenkapital og likviditet med god kontroll på verksemda si. vil slå ut med full tyngde i 2009, noko som truleg vil gi store tap i næringa òg i Rentenettoen viser ein liten auke i 2008 og har siste månadene stabilisert seg. Det er positivt. Den låge rentenettoen skuldast hard konkurranse, lågt rentenivå og dyrare innlånskostnader. Den låge rentenettoen gjer at banken må satse på andre inntektskjelder. Satsinga på Terra Boligkreditt AS og Terra Skadeforsikring AS er ein del av denne strategien. 50 Forholdstal 51 Tillitsvalde Trass i finanskrise har banken opplevd mykje positivt i Banken utvida verksemda si i Bergen, der avdelinga fekk dobbelt så store lokale. I tillegg vart tal tilsette auka til tre. Avdelinga vår i Sogndal flytta inn i nye og tidsmessige lokale hausten Ved sida av avdelinga i Sogndal, vart Terra Eigedomsmekling Sogndal AS etablert. Trass i auka konkurranse, har Indre Sogn Sparebank auka forretningsverksemda si svært mykje i Banken har fått 600 nye kundar og nær 360 MKR i auka utlån med porteføljen i Terra Boligkreditt AS. I 2008 runda forvaltningskapitalen til banken 3 milliardar kroner. Av styret si årsmelding og rekneskap går det fram at 2008 har vore eit aktivt år med mange utfordringar. Dei store utfordringane i 2009 vert å oppretthalde akseptable marginar, halde kostnadene nede og sørgje for at banken har ei solid finansstyring. Eg ser fram til eit godt arbeidsår i Tapa var ein del høgare enn i 2007, og høgare enn venta. Men det gjeld ikkje berre Indre Sogn Sparebank. Mange bankar har store tap i Det er forventa at finanskrisa Egon M. Moen Adm. banksjef

3 Eigarstyring og selskapsleiing av forstandarskapen. Styregodtgjersle vert elles vurdert mot styregodtgjersle hjå børsnoterte selskap og justert deltek i styremøte som handsamar årsrekneskapen. I møta skal revisor gjennomgå eventuelle vesentlege endringar i etter dette. Styremedlemer, eller selskap som dei er knytt banken sine rekneskapsprinsipp, vurdering av vesentlege til, skal ikkje ta på seg særskilte oppgåver for selskapet rekneskapsestimat og alle vesentlege forhold der det har i tillegg til styrevervet. Dersom dei likevel gjer det, skal vore usemje mellom revisor og administrasjonen. Revisor heile styret vera informert. Honorar for slike oppgåver skal skal minst ein gong i året gjennomgå med styret banken Generelt Styret skal sjå til at Indre Sogn Sparebank har god eigarstyring og selskapsleiing. Styret skal gi ei samla utgreiing for banken si eigarstyring og selskapsleiing i årsmeldinga. Banken skal ha ein eigenkapital som er tilpassa mål, strategi og risikoprofil. Styret har utarbeidd ein klar og forutsigbar utbytepolitikk som grunnlag for dei utbyteforslag som vert fremma for forstandarskapen. Utbytepolitikken er gjort kjent gjennom årsmeldinga og banken sine kvartalsrapportar til marknaden/oslo Børs. Styrefullmakt til å foreta kapitalhøgding skal avgrensast til definerte formål og bør ikkje gjevast for eit tidsrom lenger enn fram til neste ordinære møte i forstandarskapen. Tilsvarande gjeld styrefullmakter til kjøp av eigne aksjar. Grunnfondsbevisa til banken er sett i ein klasse og skal vera fritt omsettelege. Dersom eksisterande grunnfondsbeviseigarar sin fortrinnsrett vert fråvike ved kapitalhøgdingar, skal det grunngjevast. forstandarar, styremedlemer, kontrollkomité og valkomité. Valkomiteen si innstilling vert grunngjeven. Indre Sogn Sparebank informerer i årsmeldinga si kven som er medlemer i dei ulike organa. Kopi av innkallingane vert sendt Kredittilsynet og Oslo Børs til orientering. Begge møta vert halde på same dag. Alle sakspapir vert sendt ut med innkallinga. Møte vert leia av formann i forstandarskapen med ein person frå banken i møtesekretariatet. Underskriven protokoll frå møta vert oppbevart i eigen protokoll, kopi av protokoll vert sendt Kredittilsynet og Oslo Børs. Styret Banken sitt styre består av fem medlemer, og fem varamedlemer der eit medlem og eit varamedlem er vald mellom banken sine tilsette. Styret vert vald av forstandarskapen etter forslag av forstandarskapen sin valkomité. Eitt av medlemene/varamedlemene må stetta kravet om å vera kommunevald, vidare skal minst eitt medlem vera busett i Lærdal kommune og eitt medlem i Årdal kommune. Den daglege leiinga er ikkje valt medlem av godkjennast av styret. Det vert informert om alle godtgjersler til styremedlemene i årsmeldinga. Dersom det har vore gjeve godtgjersle utover vanlig styrehonorar, skal det spesifiserast. Retningsliner for godtgjersle til adm. banksjef skal fastsettast i avtale mellom partane og godkjennast av forstandarskapen. Anna godtgjersle til leiande personale er gjort med avtale mellom tilsette og leiing. Styret skal informerast om honoreringsprinsipp til leiande personale. Fastsetting av godtgjersle til adm. banksjef skal gjerast av styreformann og nestleiar, som informerer styret. Alle element av godtgjersle til adm. banksjef og samla godtgjersle for anna leiande tilsette, skal gå fram av årsmeldinga. Likebehandling, finansiell informasjon Styret skal fastsette retningslinjer for rapportering av finansielle og anna informasjon basert på openheit og under omsyn til kravet om likebehandling av aktørane i verdipapirmarknaden. sin interne kontroll, herunder identifiserte svakheitar og forslag til forbetringar. Styreformann og revisor skal ha minst eit møte i året utan at adm. banksjef eller andre frå den daglege leiinga er til stades. Styret skal godkjenne adm. banksjef sin bruk av revisor i andre tenester enn revisjon utover det som kjem fram i den årlege revisjonsplanen. Revisjonsplanen vert lagt fram for styret, og der kjem det fram kva som er revisjonsarbeid og kva som er anna arbeid. I ordinært rekneskapsmøte i forstandarskapen skal styret orientera om revisor si godtgjersle fordelt på revisjon og andre tenester. Kontrollkomité Banken har eigen kontrollkomité. Medlemene vert vald av forstandarskapen. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med verksemda i samsvar med 13 i sparebanklova og instruks fastsett av forstandarskapen. Banken skal ha retningslinjer som sikrar at styremedlemer og leiande tilsette melder frå til styret dersom dei direkte eller indirekte har ei vesentlig interesse i ein avtale som vert inngått av banken. Forstandarskapen Forstandarskapen er Indre Sogn Sparebank sitt øvste organ. Det er forstandarskapen som fastset banken sine vedtekter, vel styret sine medlemer, vedtek årsrekneskapen og disponerer årsresultatet. Banken sender innkalling til rekneskaps- og valmøte til medlemene/varamedlemene i forstandarskapen seinast ei veke før møtet skal haldast. Styremedlemene, kontrollkomiteen og revisor vert òg innkalla til møta. Valkomiteen er vedtektsfesta i 6 1 i banken sine vedtekter og har fire medlemer og fire varamedlemer med eit medlem frå kvar av gruppene som er representerte i forstandarskapen. Valkomiteen kjem med framlegg på val av medlemer og varamedlemer til innskytarvalde styret. Styremedlemene og leiar/nestleiar vert valde for to år på forstandarskapen sitt valmøte. Styremedlemene vert av banken oppfordra til å eige grunnfondsbevis i banken. Styret utarbeidar ein møteplan og finansiell kalender. Styret skal ha ei strategidrøfting knytt til mål, strategiar og gjennomføring minst ein gong i året. Det er ikkje fastsett instruks for styret utover vedtektene. Banken skal utarbeida eigen styreinstruks. Adm. banksjef har instruks godkjend av styret og forstandarskapen. Styret ser til at banken har god intern kontroll i forhold til dei føresetnader som gjeld for verksemda, herunder banken sitt verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Styret informerer i årsmeldinga om korleis internkontrollen er organisert. Styret har vald nestleiar som fungerer når styreformann ikkje kan eller bør leia styret sitt arbeid. På desembermøtet kvart år, skal styret i eiga sak vurdere arbeidet sitt og kompetansen sin. Godtgjersle til styremedlemene skal fremjast av styret og godkjennast Banken skal årleg publisere oversikt over datoar for viktige hendingar som forstandarskapsmøte, publisering av delårsrapportar, opne presentasjonar, utbetaling av eventuelt utbyte m.m. Informasjon til banken sine grunnfondsbeviseigarar vert lagt ut på banken si internettside i tillegg til at ein del informasjon òg vert sendt direkte ut til grunnfondsbeviseigarane. Det er vedteke eigne retningsliner for tilsette og tillitsvalde i banken sin handel med grunnfondsbevis. Alle som skal kjøpe eller selje grunnfondsbevis må søke om klarering frå adm. banksjef. Dette for å sikre likebehandling for alle eigarar av grunnfondsbevis og at ingen kjøper eller sel grunnfondsbevis dersom dei har kursintensiv informasjon. Revisor Revisor skal årleg leggje fram for styret hovudtrekka i ein plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet. Revisor

4 service, kundenærleik, god marknadskunnskap, dyktige tilsette, konkurransedyktige vilkår og ved gjensidig tillit. Styret si årsmelding Banken og verksemda Historikk Lærdal Sparebank, skipa i 1860, Årdal Sparebank, skipa i 1906 og Borgund Sparebank, skipa i 1915, bestemte seg for å fusjonera i Som ei følgje av dette, vart Indre Sogn Sparebank etablert i Indre Sogn Sparebank etablerte seg med kontor i Sogndal kommune i Banken opna kontor i Bergen den 1. oktober Indre Sogn Sparebank er i dag den største finansielle aktøren i Indre Sogn. Indre Sogn Sparebank driv i dag verksemd si på Årdalstangen, Øvre Årdal, Lærdal, Borgund, Sogndal og Bergen. Kommunane i Indre Sogn er banken sitt primærområde og viktigaste marknadsområde. I Bergen yter banken berre lån til personkundemarknaden. Som eit middel for å nå banken sin visjon og banken sine mål, skal Indre Sogn Sparebank framstå som ein attraktiv og utfordrande arbeidsplass for tilsette og tillitsvalde. Forretningsmessige mål og strategiar: Kapitaldekning Indre Sogn Sparebank skal ha ei kapitaldekning på minst 12 % pr Eigenkapitalrentabilitet Indre Sogn Sparebank sin eigenkapitalrentabilitet før skatt bør minst vera 9 % pr Kostnader Det er eit mål at Indre Sogn Sparebank sine kostnader målt opp mot inntekter, skal vera lik eller betre enn landsgjennomsnittet for sparebankar. Personalpolitikk Personalpolitikken for Indre Sogn Sparebank sine medarbeidarar skal føre til ei effektiv organisering, trivsel, kompetanseheving og salsorientering. Banken har sin primære basis i personkundemarknaden, men skal òg vera ein bank for små og mellomstore bedrifter og offentleg sektor i primærområdet. Nær 75,2 % av utlåna gjeve av eiga bok til banken sine utlånskundar, er no til personkundar. Det er 1,8 % mindre enn i Banken har mange kundar utanom primærområdet. Desse kundane er i all hovudsak personkundar, som vert viktigare for kvart år for banken si utvikling. Dei aller fleste av låna til personkundane i banken har pant i bustadar. Utbytepolitikk Indre Sogn Sparebank sitt driftsresultat etter skatt vert delt høvesvis mellom sparebanken sitt fond og grunnfondsbeviskapitalen. Ein nyttar inngåande balanse for grunnfondsbeviskapitalen (GFK) med tillegg for utbytereguleringsfond i utrekninga av eigenkapitalen. Forstandarskapen kan som ein del av utbetalingsvedtaket setje av inntil 5 % av GFK til utbytereguleringsfond, inntil utbytereguleringsfondet utgjer 20 % av GFK. I tillegg til utlån på eiga bok, har banken ytt 190 personkundelån gjennom Terra Boligkreditt AS til finansiering av bustadar på til saman 224 MKR eller ein auke på 73 MKR i høve same periode i fjor. Utbytereguleringsfondet skal trygge utbetaling i år med dårleg driftsresultat. Ved store tap ført mot eigenkapitalen vil utbytereguleringsfondet kunna nyttast til tapsdekking. Samarbeid Visjon Indre Sogn Sparebank ekte lokalbank med kunden i sentrum. Indre Sogn Sparebank ynskjer å vera ein lokal styrd bank. Som ein reiskap i dette arbeidet ynskjer banken å vidareutvikla medlemskapen i Terra-Gruppen AS. I tillegg vil banken utvida samarbeidet med dei sjølvstendige Forretningsidé sparebankane i distriktet. Personkundane er Indre Sogn Sparebank sin hovudmarknad. Andre viktige marknadsområde er: - små og mellomstore bedrifter - kommunar/anna offentleg verksemd Verksemda Indre Sogn Sparebank si verksemd er merka av å vera ein lokalbank for kommunane i Indre Sogn. Nærleik til kunden, rask sakshandsaming og effektive avgjerder saman med god lokalkunnskap, kjenneteiknar banken. Dette saman Indre Sogn Sparebank vil ta vare på kundane gjennom med fagleg kompetanse skal gjera verksemda effektiv,

5 fleksibel og med høg konkurransedugleik. Terra-Gruppen AS Indre Sogn Sparebank var ein av initiativtakarane til Terra-Gruppen AS som er eigd av 78 norske sparebankar. Deltakinga i dette samarbeidet styrkar banken si konkurransekraft og føresetnader for å lukkast som lokalbank gjennom auka produktbreidd, innkjøpsstyrke, marknadspåverknad og kompetanse. Bankalliansen Terra- Gruppen er ein av Noregs største finansgrupperingar, med ein samla forvaltningskapital på om lag 175 milliardar kroner. Indre Sogn Sparebank er den åttande største eigaren i Terra-Gruppen AS. Banken har valt å ha eigarinteresser i selskapet for å styrke posisjonen sin i lokalmarknaden. Terra-Gruppen AS sikrar banken finansielle produkt i lokalmarknaden sin. Leverer fellestenester og utfører fellesoppgåver I tillegg til den forretningsmessige drifta i produktselskapa har Terra-Gruppen AS ansvar for å utføre ei rekke fellesoppgåver på vegne av Terrabankane. Dette gjeld blant anna innkjøp av tenester og produkt innanfor it- og betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestenester som merkevarebygging, kommunikasjon og fremma bankane sine næringspolitiske interesser. Vidare er Terra-Gruppen AS eit viktig instrument for banken i samband med utvikling, innkjøp og drift av itsystem og kompetanse. Styret ser samarbeidet som særs viktig for Indre Sogn Sparebank si utvikling, og ei vidare tilknyting til Terra- Gruppen AS er etter styret si meining, eit viktig strategisk val. 2. Hovudtal for Indre Sogn Sparebank i 1000 kr Forvaltningskapital Inntekter Kostnader Utlånstap Resultat etter skatt Brutto utlån Innskot frå kundar Gjennomsnittleg forvaltningskapital Rentenetto Kostnadseffektivitet 68,56 % 73,40% 76,23% 72,11% 62,85 % 55,1 % 50,6 % Eigenkapitalavkastning -1,51% 5,12% 5,65 % 5,69% 6,73 % 8,4 % 7,5 % Kapitaldekning 15,49% 16,48% 17,70% 17,43% 19,44% 16,33 % 13,6 % Utbyte på grunnfondsbevis (kr) 0 6,25 9,0 8,0 8,50 8,50 9,0 Kurs på grunnfondsbevis (kr) Terra-Gruppen AS sine mål er å ivareta Terrabankane sine interesser på område der den einskilde bank ville hatt avgrensa høve til å gjera det like godt åleine. Sidan Indre Sogn Sparebank mottok 2,8 MKR i utbyte i 2008 frå Terra-Gruppen AS. 3. Personale og arbeidsmiljø regi av arbeidsmiljøutvalet. Det er etablert eit internkontrollsystem for helse, miljø og tryggleik. etableringa i 1997 har Terra-Gruppen AS vakse gjennom etableringar, organisk vekst og oppkjøp. Stor og solid kundemasse Terrabankane har ein samla kundemasse på ca kundar og er dei kundane i landet som er mest tilfredse og lojale av alle norske bankkundar med fysisk kundekontakt. Dette gjer Terra-Gruppen AS til ein leiande og ein av dei største aktørane i den norske marknaden for finansielle produkt og tenester. Terrabankane har samla ein betydeleg distribusjonskapasitet med 190 bankkontor i 105 kommunar. Stordriftsfordelar Terra-Gruppen AS arbeider for at Indre Sogn Sparebank og dei andre Terrabankane oppnår gode vilkår for effektiv drift. På bankane sine vegne framforhandlar Terra-Gruppen AS løysingar som gir bankane strategiske og økonomiske gevinstar. Gjennom alliansen får Terrabankane sine kundar tilgang til heile spekteret av konkurransedyktige produkt og tenester som den einskilde lokale sparebank ikkje ville kunne produsere og tilby åleine. Totalleverandør av finansielle produkt Gjennom produktselskapa sine tilbyr Terra-Gruppen AS ei lang rekke konkurransedyktige produkt. Dei viktigaste er bustadlån gjennom Terra Boligkreditt AS, debet- og kredittkort frå Terra Kort, skade- og livsforsikring frå Terra Forsikring, fond og obligatorisk tenestepensjon frå Terra Forvaltning, samt leasing og salspantlån frå Terra Finans. Betalingsformidling Utviklinga i banken sitt ekspedisjonsnett har vore stor dei siste åra. Stadig nye kundar tek i bruk moderne it teknologi som nettbank, bedriftsterminalar, bedriftsnettbank o.s.v. Nettbanken har vakse sterkt i fleire år og hadde i 2008 ein ny sterk vekst på 324 brukaravtalar. Desse automatiske tenestene tek stadig over ein større del av betalingsformidlinga. Manuelle tenester går kraftig ned. Denne utviklinga vil på sikt føre til at banken må tenke nytt og utviklande i høve til korleis bankkontora skal organiserast i framtida. Tabell nr. 1 : Ekspedisjonsnettet Nettbank/telebankavtalar Nettbank bedrift basis Nettbank bedrift integrert Nettbank bedrift utland Nettbank kun innsyn 2 2 Nettbank lag og foreningar Nettbank privat Nettbank privat utland Totalt Telefonbank/mobilbank Personale Pr hadde Indre Sogn Sparebank 43 fast tilsette. Banken hadde ved årsskiftet 40,0 årsverk, ein auke på 1,0 årsverk i løpet av året. Banken tilsette 3 nye personar i Ein person har fått gåve frå banken etter 40 års tenestetid. To personar gjekk av med AFP-pensjon. Dei totale personalkostnadene i 2008 var 21,378 MKR eller 2,872 MKR høgare enn i Den viktigaste grunnen til kostnadsauken var nytilsetjingar i 2008, i tillegg til generell auke i lønskostnadane. Banken har etablert kollektiv pensjonsforsikring for dei tilsette gjennom Nordea Liv. Yrkesskadeforsikring og reiseforsikring er dekka gjennom TryggVesta. Gruppelivforsikring er dekka gjennom TryggVesta Forskings- og utviklingsaktivitetar Banken har ikkje hatt nokon forskingsaktivitetar i 2008 og har heller ikkje planar om dette i Banken har løpande opplæring og program for utvikling av organisasjon og tilsette. I løpet av året vert banken sin organisasjon utvikla gjennom interne kurs og møte, samt gjennom eksterne kurs og møte gjennom Spama, Sparebankforeningen og Terra-Gruppen AS. Helse, miljø og tryggleik Banken har etablert bedriftshelseteneste for dei tilsette gjennom medlemskap i Sogn Bedriftshelseteneste. Styret vurderer arbeidsmiljøet i banken som godt. Arbeidet går i Sjukefråveret i Indre Sogn Sparebank Fråver i prosent År ,98% 6,61% 4,44% 15,13% 6,60% ,00% 5,00% 3,00% 6,11% 3,95% 4,72% Indre Sogn Sparebank hadde eit sjukefråvær på 4,72 % i 2008, ein liten auke i høve Banken har slutta seg til ordninga inkluderande arbeidsliv (IA). Banken vonar at deltaking i IA samarbeidet vil gjera arbeidsmiljøet endå betre og sjukemeldingane endå færre. Banken vil i endå sterkare grad enn før følgje opp sjukefråveret i banken m.a. ved å legge til rette arbeidet for personar som har redusert arbeidsyting i periodar. Banken har òg i samarbeid med primærhelsetenesta lagt til rette fysiske arbeidsplassar for tilsette med særskilde behov. Indre Sogn Sparebank har eit eige HMS utval, og deltek i opplæring/møte i regi av Sogn Bedriftshelseteneste. Banken sine tryggleiksrutinar vert vurdert som gode. Tryggleiksarbeidet og HMS vert drive etter gjeldande lover og reglar. Etter styret si vurdering forureinar ikkje banken si verksemd det ytre miljø.

6 Likestilling Indre Sogn Sparebank har ikkje utvikla ein eigen likestillingsplan. 60 % av medlemene i styret i banken er kvinner, noko som er innafor dei mål som sett av offentlege styresmakter. I tillegg er styreleiar kvinne. 40 % av avdelingssjefane er kvinner, samt 50 % av medlemene i leiargruppa er kvinner. Styret sitt mål om likevekt når det gjelder tal kvinnelege og mannlege leiarar, er etter styret si vurdering nådd. Styret har òg eit mål om likevekt når det gjeld fordelinga av menn og kvinner i mellomleiarstillingar og elles i andre stillingar i banken. I dag er det ei overvekt av kvinner i desse stillingane. 4. Rekneskapen for ,575 11,178 9,781 9,999 9, ,82 % 0,62% 0,48% 0,43% 0,37% -0,10% Netto rente- og provisjonsinntekter Banken sine netto rente- og kredittprovisjonsinntekter var 53,902 MKR mot 46,167 MKR i Rente- og kredittprovisjonane gjekk mykje opp i Den viktigaste årsaka til dette er høgare utlånsvolum. I tillegg styrka rentenettoen seg noko. Styret har tru på at rentenettoen i kroner og øre vil gå noko ned i 2009 m.a. grunna eit lågare rentenivå og ein noko meir forsiktig utlånspolitikk. Rentenettoen i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital var ved årsskiftet 1,85 %, ein auke på 0,06 %-poeng i høve same periode i På landsplan har rentenettoen auka frå 1,87 % i 2007 til 1,90 % i 2008, eller 0,03 %-poeng. Tabell nr. 4: Tap i perioden Mill. kr ,510 2,170 0,300 3,980 5, ,080 5,390 7,420 5,947 6, ,071 3,901 11,445 Balansen Forvaltningskapital Ved utgangen av 2008 var forvaltningskapitalen 3.128,8 MKR mot 2.701,8 MKR i Auken er på 426,990 MKR eller 15,80 % siste året. Forvaltningsveksten på landsplan for sparebankane i Noreg i 2008 var 11,1 %. ut frå skjønn. Dei fleste næringslivsengasjementa er risikoklassifiserte. Risikoklassifiseringa er ein integrert del av kredittvurderinga. Utlånsvolumet er delt inn i 5 kategoriar frå A til E. A og B er utlån med svært låg risiko og tilsvarande er utlån som er klassifisert som D og E, utlån med svært høg risiko. Obligasjonar og aksjar Summen av banken sine verdipapir er ved årsskiftet 145,148 MKR i obligasjonar og 58,441 MKR i aksjar. Dei same postane i 2007 var 92,263 MKR og 92,535 MKR. Omløpsaksjane gav i 2008 ei svært negativ avkastning til banken. Som børsnotert grunnfondsbevisbank har banken investert i ei rekke grunnfondsbevis. Kursen på grunnfondsbevisa har gått mykje ned i Netto avkastning på obligasjonar og aksjar var 8,654 MKR mot 0,953 MKR i Renteinntektene på obligasjonane var 6,901 MKR i Årsrekneskapen er lagt fram under føresetnad av framleis Brutto provisjonsinntekter vart 12,093 MKR i 2008, ein auke Tabell nr. 5: Forvaltningskapitalen Mill. kr 5. Grunnfondsbevis drift. Styret kjenner ikkje til at det er vesentleg usikkerheit på 1,381 MKR. Den viktigaste grunnen til at provisjonsinntektene auka mykje òg i 2008, var større inntekter frå Banken har skrive ut grunnfondsbevis pålydande knytt til årsrekneskapen og kjenner ikkje til ekstraordinære kr tilhøve som har innverknad på vurdering av banken sin Terra Boligkreditt AS, Terra Skadeforsikring, garantiprovisjonar og fleire kundar. Grunnfondsbeviset er sparebankvesenet sitt eige 774,6 887,5 894,0 1061,3 1300,9 rekneskap. Det har ikkje skjedd tilhøve etter slutten av rekneskapsåret som har verknad på vurdering av rekneskapen. Driftskostnader eigenkapitalinstrument. Utviklinga over tid syner at 1400,3 1609,1 1712,3 1903,8 2178,8 grunnfondsbeviset har gjeve betre avkastning enn børsen 10 Banken sine driftskostnader vart 45,760 MKR, som er ein sine aksjeindeksar. Grunnfondsbevismarknaden er liten og 11 Resultat auke på 3,136 MKR frå året før likviditeten har ofte vore dårleg har vore eit særleg Året 2008 var samla sett eit svakt år for Indre Sogn Sparebank. Finanskrisa påverka banken negativt med store tap kostnadene gått ned frå 1,66 % til 1,57 % eller 0,09 %- med heile 50%. Prosentvis i høve til forvaltningskapitalen, har drifts- 2448,6 2701,7 3128,7 vanskelig år, der grunnfondsbevisindeksen har gått ned både på utlån og verdipapir. Nokre lyspunkt var det likevel, poeng. Kostnadsprosenten i banken er utrekna til 68,56 %, Innskot Grunnfondsbevisa i Indre Sogn Sparebank er notert m.a. vart rentenettoen styrka noko. I tillegg har gebyr- og ein reduksjon på 4,3 %-poeng i høve til Innskot frå kundar synte auke frå 1.641,8 MKR i 2007 til på Oslo Børs. Kurs pr var kr. 70,- pr. provisjonsinntektene til banken auka ,3 MKR i Dette er ein auke på 91,545 MKR eller grunnfondsbevis mot kr. 110,- pr , eller ein Den viktigaste årsaka til betra kostnadsprosent, er betra 5,58 % i 2008, mot 9,43 % i Innskotsauken er fordelt reduksjon på 36 %. Det vart i 2008 betalt ut kr. 6,25 per For første gong på fleire år fekk banken eit underskot. rentenetto saman med sterk auke i forvaltningskapitalen med 80,06 MKR på personkundane og 11,48 MKR på grunnfondsbevis i utbyte for Underskotet før skatt vart med grunnlag i ovannemnde og auka provisjonsinntekter. næringslivet. 1,211 MKR. Det var 12,702 MKR dårlegare enn i I samsvar med banken sin utbytepolitikk, har styret for Resultatet etter skatt vart -2,802 MKR som var 12,217 MKR Tap Utlån 2008 gjort framlegg om eit utbyte på kr 0 for kvart dårlegare enn i fjor. Realiserte og urealiserte tap på verdipapir utgjorde 8,654 MKR mot vinst på 0,953 MKR i i samsvar med retningsliner frå Kredittilsynet. Banken si Låne- og garantiporteføljen er gjennomgått og vurdert Ved utgangen av året var brutto utlån til kundar 2.524,1 grunnfondsbevis. MKR mot 2.238,2 MKR ved førre årsskifte. Det er ein handtering av tap kjem fram i kapittelet om rekneskapsprinsipp i notane. Fig. 1 Kursutvikling grunnfondsbevis 2008 vekst på 12,77 % mot 14,43 % i Av utlånsveksten Banken forventar at 2009 òg vil bli eit svakt år prega av kjem 194,79 MKR i personmarknaden og 91,09 MKR i finanskrisa og svekka realøkonomi. næringslivet. I tillegg har banken hatt ein utlånsvekst på Etter styret si vurdering er det etablert gode rutinar for 73,35 MKR til 224,59 MKR i Terra Boligkreditt AS. Alle låna er Tabell nr. 3: Overskot i % av gjennomsnittleg oppfølging av tapsutsette engasjement. forvaltningskapital. Overskot i mill. kr. lån til personkundar sikra innanfor 60 % av bustadtakst. Ser Banken sine tap i 2008 vart 11,445 MKR mot 3,910 MKR i Utvikling ein utlånsveksten samla, så har banken sin utlånsportefølje Banken sine individuelle- og gruppenedskrivingar auka med 359,23 MKR eller 15,03% i 2008 mot 325 MKR var totalt 17,706 MKR, ein auke på 6,015 MKR. eller 15,76 % i ,049 2,040 17,560 15,330 9,300 10,630 1,22 % 0,09 % 1,79 % 1,30 % 0,69 % 0,71 % Styret har lagt stor vekt på å kvalitetssikre utlåna i banken. Kvart næringslivsengasjement er vurdert ut frå økonomisk styrke, dekning av trygd og framtidsvurdering

7 6. Banken si risikoeksponering og internkontroll Prinsipp Banken si drift er bunden av ei rekke tilhøve. Av særleg innverknad er rente- og kredittrisiko. Andre større risikoar er likviditets- og kursrisiko i verdipapir. Bankverksemda medfører òg ein operasjonell risiko. Styret har fastsett rammer for risiko innan kredittgjeving, handel med verdipapir og for renterisiko. Det er fastsett rutinar for rapportering til styret om utviklinga på risikoområda og det er vedteke ein eigen finansstrategi. Det er òg utvikla eit eige internkontrollsystem for den totale bankverksemda, og fastsett retningsliner og prinsipp for internkontroll. Banken sin administrasjon har ansvar for å følgje opp den daglege risikostyringa. Indre Sogn Sparebank har dei siste åra hatt god balanse i utlåns- og innskotsveksten. Banken har teke opp to av utlånsveksten i Grunna finanskrisa har omløpsporteføljen til banken gått obligasjonslån og eit sertifikatlån i Dette for å sikre ned i verdi i Styret vurderer kursrisikoen i banken Valutarisiko ein god tilgang på likviditet. Gjennomgangen syner at banken sin næringslivsportefølje sin omløpsportefølje som moderat. Særleg banken sine Banken si valutaeksponering er moderat. Banken har ikkje er sunn. Kredittrisikoen i næringslivsporteføljen er etter investeringar i grunnfondsbevis er utsett. Styret trur likevel valutalån på eiga bok. Banken hadde ved årsskiftet Styret er merksam på risikoen ved høg utlånsvekst og kva styret si vurdering betra siste året. at kursane vil henta seg inn att i slutten av Målet til valutalån med til saman motverdien av NOK 75 mill. dette kan bety for kapitaldekninga i banken. I tillegg er styret er å ha ein stabil langsiktig avkastning på banken sin Ti av lånekundane er næringskundar og desse har til 13 styret kjend med risikoen knytt til å vera meir avhengig av Sjølv om styret meiner at kvaliteten på utlånsmassen i dag portefølje med minimal kursrisiko. saman lån tilsvarande NOK 32 mill. eller 42,7 % av totale pengemarknaden. Styret har difor sett seg mål både på er god, trur styret det ikkje vil vera urealistisk å rekne med valutalån. Resten, 17 låntakarar, er personkundar med til kapitaldekninga og likviditeten i banken, og vil treffe tiltak eit tap i storleiken 0,2 % til 0,4 % på utlån i tida framover. Likviditetsrisiko saman motverdi av NOK 43 mill. eller 57,3 %. dersom kapitaldekninga og likviditeten kjem under desse måla. Kredittrisiko Kredittrisikoen vert overvaka ved misleghaldsrapportering, risikoklassifisering og bransjeanalysar. Ein stor del av utlåna i banken er løyvd mot pant i bustad. På bakgrunn av auke i bustadprisane og høg sysselsetting i distriktet, vurderer styret utlåna som godt sikra. I banken sitt primærområde har husprisane gått noko ned i 2008, men ikkje så mykje som elles i landet. Indre Sogn Sparebank har ein portefølje på 224,586 MKR i Terra Boligkreditt AS. Banken har stilt ein saks- og tapsgaranti på 37,887 MKR i samband med denne porteføljen. Alle låna er innafor 60 % av takst/ omsetningsverdi og styret vurderer kredittrisikoen med låna i Terra Boligkreditt AS som liten. Utlån til næringsverksemd fører til større kredittrisiko enn utlån mot pant i bustad. Indre Sogn Sparebank har få store næringslivsengasjement, og alle er spreidde på fleire bransjar. Medarbeidarane i banken har god lokalkunnskap på næringslivsengasjement, og det er fastsett interne rutinar for sakshandsaming, oppfølging og tapsvurdering av engasjementa. Næringslivsengasjementa vert systematisk risikoklassifiserte. Banken har ingen konsoliderte engasjement over 12 % av ansvarleg kapital i banken. Banken har fire konsoliderte engasjement over 10 % av ansvarleg kapital i banken. I 2008 auka utlåna til næringslivet med 91,09 MKR. Ein stor del av utlånsveksten har hovudsakeleg kome i personmarknaden. Mesteparten er lån med pant i bustad. Nedskrivne utlån og gruppenedskrivingar utgjer til saman 17,706 MKR, ein auke på 6,015 MKR sidan Sum avsetjingar utgjer 0,70 % av brutto utlån i 2008 mot 0,52 % i Styret vurderer desse avsetjingane som tilstrekkelege til å dekke banken sin kredittrisiko sett i lys Både internasjonalt og nasjonalt er vi inne i ei krevjande tid, som truleg vil føre til arbeidsløyse og nedlegging/ konkursar i næringslivet. Som ei følgje av dette, trur styret at misleghaldet og tapa vil auke i 2009 for banknæringa generelt. Når det gjeld næringslivet i regionen, så har finanskrisa ikkje slått særleg ut i Styret trur at 2009 kan bli eit vanskeleg år for næringslivet i banken sitt primærområde. Regionen har mange underleverandørar knytt til dei store verksemdene i Årdal. Hydro Aluminium har varsla reduksjon i produksjon og bemanning. Det kan på sikt få konsekvensar for bedrifter og hushaldningar i regionen dersom tidene ikkje endrar seg. Renterisiko Renterisikoen er primært knytt til banken sin behaldning av renteberande verdipapir. Fastrenteinnskot og fastrenteutlån er til no mindre viktig for renterisikoen. Banken har 221,1 MKR i fastrenteinnskot med forfall Desse er fornya til 202,8 MKR i 2009 med forfall og Banken har 5,6 MKR i fastrentelån med forfall frå 3 til 5 år, alt med pant i fast eigedom. Banken yter ikkje fastrentelån til personmarknaden på eiga bok. Alle fastrentelån vert ytt gjennom Terra Boligkreditt AS. Indre Sogn Sparebank har ein obligasjonsportefølje på 145,1 MKR. Renterisikoen er redusert ved at dei aller fleste av obligasjonane er knytt opp mot ei avkastning lik 3 mnd. Nibor. Sett i samanheng med andre balansepostar med rentebinding, har banken likevel ein viss renterisiko. Styret har sett opp interne rammer for renterisiko. Banken ligg godt innafor desse rammene. Kursrisiko Plassering i aksjemarknaden er i all hovudsak retta mot børsnoterte selskap og fond. Ved årsskiftet hadde banken bokført aksjar, grunnfondsbevis og fond for 14,6 MKR i omløpsportefølje, ein nedgong på heile 43,1 MKR i høve Skilnaden på vekst i innskot og utlån har gjort banken meir avhengig av ekstern finansiering. Banken har totalt lånt 1.102,7 MKR frå pengemarknaden i 2008, ein auke på 345,3 MKR i høve Bakgrunnen for auken er auka utlånsvolum og at likviditetsrisikoen i banken er innanfor fastsette mål. Banken har lagt vekt på at likviditetsrisikoen skal vera moderat. Med bakgrunn i dette har banken bygd opp ein stor likviditetsreserve som pr var 460,5 MKR, fordelt på 358,6 MKR i kontantar og innskot i finansinstitusjonar og sentralbankar og 101,9 MKR var trekkrettar. Innlånsportefølja er systematisk bygd opp med langsiktige og kortsiktige forfall. Banken har eit forfall på 171 MKR den 9. februar 2009, som er refinansiert. Figur 2. Banken sin forfallsstruktur langsiktig finansiering k v a r ta l k v a r ta l k v a r ta l L a n g s i k ti g e l å n 2. k v a r ta l Innskotsdekninga i 2008 er 68,67 %, som er ein reduksjon på 4,68 %-poeng i høve førre årsskifte. Styret har sett seg som mål at Indre Sogn Sparebank skal ha ei innskotsdekning på minimum 70 % av utlåna. Styret vil treffe tiltak for å oppnå dette. Innskotsdekninga og likviditetsrisikoen til banken er etter styret si meining god og under kontroll. Alle låna er sikra med pant i fast eigedom, bustad og/eller fritidseigedom. I nokre tilfeller er det stilt kausjon frå selskapet sine eigarar. Nesten alle valutalånskundane har lang erfaring med valutalån. Banken har garantert for valutalåna. Denne kredittrisikoen som følgje av valutarisikoen, vurderer styret som moderat. Operasjonell risiko og internkontroll Styret og leiinga har òg merksemd retta mot risiko for tap knytt til den daglege drifta av banken. Dette gjeld svikt i datakommunikasjon, system og rutinar. Feil kan òg oppstå på grunn av manglande kontroll, kompetansesvikt og menneskelege feil. For å ivareta desse viktige områda er det etablert eit system for internkontroll. Banken sitt internkontrollsystem byggjer på Kredittilsynet si forskrift om internkontroll. Med basis i rapportar frå avdelingsleiarane og eigne vurderingar, gjev adm. banksjef ei totalvurdering av

år smelding & rekne sk ap 2011

år smelding & rekne sk ap 2011 år smelding & rekne sk ap 2011 innhald året 2011 3 4 6 20 26 28 31 33 35 43 89 92 94 96 Året 2011 Eigarstyring og selskapsleiing Styret si årsmelding 2011 Temasider Stadfesting frå styret og dagleg leiar

Detaljer

år smelding & rekne sk ap 2012

år smelding & rekne sk ap 2012 år smelding & rekne sk ap 2012 innhald året 2012 3 4 7 20 26 28 31 34 36 44 90 93 95 97 Året 2012 Eigarstyring og selskapsleiing Styret si årsmelding 2012 Temasider Stadfesting frå styret og dagleg leiar

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2010

Å r s r a p p o r t 2010 Å r s r a p p o r t 2010 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2011 Årsmelding og rekneskap 2011 Hovudtrekk i rekneskapen Bankåret 2011 Samarbeidspartnarar Økonomisk utvikling Resultat og balanse 2011 Risikotilhøve Personale - arbeidsmiljø

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2012

Å r s m e l d i n g 2012 Å r s m e l d i n g 2012 1 Innhald 3 Nøkkeltal, forretningsidé og samandrag 4 Årsmelding 17 Resultatrekneskapet 19 Balansen 21 Kontantstraumanalyse 22 Oversikt over notar 23 Notar 35 Revisor si melding

Detaljer

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk Årsmelding 2009 Fisking rekreasjon og matauk Eit historisk godt resultat for 2009 SpareBank 1 Lom og Skjåk legg fram eit historisk godt resultat for 2009. Dette skuldast mellom anna den generelle økonomiske

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2012 Årsmelding og rekneskap 2012 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2012 3 Samarbeidspartnarar 6 Økonomisk utvikling 7 Resultat og Balanse 2012 09 Risikotilhøve 11 Personale arbeidsmiljø

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår ÅRSMELDING 2013 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Moderat vekst i økonomien, noko høgare inflasjon enn dei siste åra, sterk kursoppgang på Oslo Børs og eit omslag

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA. Årsmelding og rekneskap 2012

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA. Årsmelding og rekneskap 2012 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2012 Årsmelding 2012 Banken sitt 114. rekneskapsår Bankåret Styret i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA har gleda av å kunna leggja fram rekneskap

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2010 145. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2010 145. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2010 145. forretningsår ÅRSMELDING 2010 Rammevilkår for sparebankane 2010 vart eit år prega av meir uro i finansmarknadane enn året før. Børskursane utvikla seg rett nok positivt,

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår ÅRSMELDING 2013 Banken sitt 168. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2013 Side 3 Årsmelding 2013 4 Bankåret 2013 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS ÅRSMELDING 2010 INNHALD 4 Vi rustar oss for framtida! 6 Hovudtal, morbank 7 Hovudtal, konsern 8 Fakta om banken 1 1 Årsmelding frå styret 22 Resultat 23 Balanse 24 Kontantstraumoppstilling 25 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Eldsjelsamling. Marknadsleiaren

Eldsjelsamling. Marknadsleiaren ÅRSMELDING 2011 Eldsjelsamling Marknadsleiaren For Banken andre er år den på dominerande rad arrangerte aktøren vi Eldsjelsamling på personkundemarknaden for fulle hus på Skei i fylket. Hotell. Det På

Detaljer

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland, Gaute Hatlem, Tomas Morel, Reiel Haugland GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland, Gaute Hatlem, Tomas Morel, Reiel Haugland GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS ÅRSMELDING ÅRSMELDING 2013 2013 INNHALD 4 Ein organisasjon i utvikling 6 Hovudtal, morbank 7 Hovudtal, konsern 8 Fakta om banken 10 Bra for samfunnet = Bra for banken 12 Ungt Entreprenørskap i Sogn og

Detaljer