Vedlegg 8 A. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juli 2009 (visumforordningen) med vedlegg I XIII

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 8 A. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juli 2009 (visumforordningen) med vedlegg I XIII"

Transkript

1 Vedlegg 8 A. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juli 2009 (visumforordningen) med vedlegg I XIII Forordningen inntas i sin helhet, jf. 3-4: EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 810 av 13. juli 2009 om innføring av fellesskapsregler for visum (visumforordningen) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske felleskap, særlig artikkel 62 nr. 2 bokstav a) og b) ii), under henvisning til forslag fra Kommisjonen, etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251 1, og ut fra følgende betraktninger: 1. I samsvar med traktatens artikkel 61 bør opprettelsen av et område med fri bevegelighet for personer følges opp med tiltak med hensyn til kontroll med de ytre grenser, asyl og innvandring. 2. I henhold til traktatens artikkel 62 nr. 2 skal tiltakene for passering av medlemsstatenes ytre grenser omfatte visumregler for planlagte opphold av en varighet på inntil tre måneder, herunder prosedyrer og vilkår for medlemsstatenes utstedelse av visum. 3. Når det gjelder visumpolitikken, er innføringen av et felles regelverk, særlig gjennom konsolidering og utvikling av det gjeldende regelverket (de relevante bestemmelsene i Konvensjonen om gjennomføring av Schengen-avtalen av 14. juni og den konsulære fellesinstruks 3 ), et av de grunnleggende elementene i en «videreutvikling av en felles Europaparlamentsuttalelse av 2. april 2009 (ennå ikke offentliggjort i Den europeiske unions tidende) og rådsbeslutning av 25. juni EFT L 239 av , s. 19. EUT C 326 av , s. 1.

2 visumpolitikk som del av et flernivåsystem som skal lette lovlig reisevirksomhet og håndtere ulovlig innvandring gjennom ytterligere harmonisering av nasjonal lovgivning og behandlingspraksis ved lokale konsulære stasjoner», som definert i Haag-programmet for økt frihet, sikkerhet og rettferdighet i Den europeiske union Medlemsstatene bør med henblikk på utstedelse av visum være til stede eller representert i alle tredjeland hvis borgere er underlagt visumplikt. Medlemsstater som ikke selv har et konsulat i et gitt tredjeland eller i en viss del av et gitt tredjeland, bør tilstrebe å inngå representasjonsavtaler for å unngå at visumsøkernes adgang til konsulater blir uforholdsmessig vanskelig. 5. Det er nødvendig å innføre regler om transitt gjennom internasjonale områder på lufthavner for å bekjempe ulovlig innvandring. Det bør derfor kreves at statsborgere fra tredjeland oppført på en felles liste over tredjeland, har lufthavntransittvisum. I akutte situasjoner med massetilstrømning av ulovlige innvandrere bør medlemsstatene likevel kunne innføre et slikt krav for borgere av andre tredjeland enn dem som er oppført på den felles listen. Medlemsstatenes beslutninger bør revurderes en gang i året. 6. Ordningene for å ta imot søkerne bør være utformet på en slik måte at den menneskelige verdighet vises behørig respekt. Behandlingen av visumsøknader bør gjennomføres på en profesjonell og respektfull måte og stå i forhold til målene som etterstrebes. 7. Medlemsstatene bør sikre at tjenesten som tilbys offentligheten, er av høy kvalitet og følger god administrativ praksis. De bør avsette opplært personell i tilstrekkelig antall og tilstrekkelige ressurser til at visumsøknadsprosessen blir lettest mulig. Medlemsstatene bør sikre at «ett-stopp»-prinsippet anvendes for alle søkere. 8. Forutsatt at visse vilkår oppfylles, bør visum for flere innreiser utstedes for å minske den administrative byrden ved medlemsstatenes konsulater og legge til rette for en smidig reise for personer som reiser ofte eller regelmessig. Søkere som konsulatet kjenner for deres integritet og pålitelighet, bør i den grad det er mulig, nyte godt av en forenklet prosedyre. 9. På grunn av registreringen av biometriske kjennetegn i visuminformasjonssystemet (VIS) opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2008 av 9. juli 2008 om visuminformasjonssystemet (VIS) og utveksling av opplysninger mellom medlemsstatene om visum for kortvarig opphold (VIS-forordningen) 2, bør det være et av de grunnleggende krav at søkeren selv møter opp for å søke om visum, i det minste ved innlevering av den første søknaden. 10. For å lette søknadsprosedyren ved eventuelle senere visumsøknader bør det være mulig å kopiere fingeravtrykk fra den første innleggingen i VIS innenfor en periode på 59 måneder. Etter utløpet av denne perioden bør fingeravtrykk tas på nytt. 11. Alle dokumenter, opplysninger eller biometriske kjennetegn som mottas av en medlemsstat i løpet av visumsøknadsprosessen skal betraktes som et konsulært dokument i henhold til Wien-konvensjonen om konsulært samkvem av 24. april 1963 og skal behandles på passende måte. 1 2 EUT C 53 av , s. 1. EUT L 218 av , s. 60.

3 12. Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger 1 gjelder for medlemsstatene ved behandlingen av personopplysninger i henhold til denne forordning. 13. For å lette prosedyren bør flere former for samarbeid vurderes, som begrenset representasjon, samlokalisering, felles søknadssentre, bruk av honorærkonsuler og samarbeid med eksterne tjenesteytere, idet det tas særlig hensyn til kravene til vern av personopplysninger i direktiv 95/46/EF. Medlemsstatene bør, i samsvar med vilkårene i denne forordning, selv bestemme hva slags organisasjonsstruktur de ønsker å bruke i det enkelte tredjeland. 14. Det er nødvendig å ta høyde for situasjoner der en medlemsstat beslutter å samarbeide med en ekstern tjenesteyter for mottak av søknader. En slik beslutning kan treffes dersom samarbeidet med andre medlemsstater i form av representasjon, begrenset representasjon, samlokalisering eller et felles søknadssenter under særlige omstendigheter eller av grunner som er tilknyttet lokale forhold, viser seg ikke å være hensiktsmessig for den berørte medlemsstat. Slike ordninger bør opprettes i samsvar med de alminnelige prinsippene for utstedelse av visum og kravene til vern av personopplysninger fastsatt i direktiv 95/46/EF. Ved opprettelsen og gjennomføringen av slike ordninger bør det også tas hensyn til behovet for å forebygge «visumshopping». 15. Dersom en medlemsstat har besluttet å samarbeide med en ekstern tjenesteyter, bør den fortsatt gi alle søkere anledning til å levere inn søknader direkte på medlemsstatens diplomatiske eller konsulære stasjoner. 16. En medlemsstat bør samarbeide med en ekstern tjenesteyter på grunnlag av et juridisk dokument som bør inneholde bestemmelser om tjenesteyterens nøyaktige ansvarsområder, direkte og fullstendig tilgang til dennes lokaler, opplysninger til søkerne, fortrolighet samt om omstendigheter, vilkår og framgangsmåter for avslutning eller midlertidig avslutning av samarbeidet. 17. Ved å gi medlemsstatene mulighet til å samarbeide med eksterne tjenesteytere om mottak av søknader og samtidig gjennomføre «ett-stopp»-prinsippet for innlevering av søknader, innfører denne forordning et unntak fra den generelle regelen om at en søker må møte personlig på en diplomatisk eller konsulær stasjon. Dette berører ikke muligheten for å kalle inn søkeren til en personlig samtale. 18. Det lokale Schengen-samarbeidet er avgjørende for en harmonisert anvendelse av den felles visumpolitikken og for en korrekt vurdering av migrasjons- og/eller sikkerhetsrelaterte risikoer. Medlemsstatenes diplomatiske og konsulære stasjoner på hvert sted bør vurdere den praktiske anvendelsen av et særskilt regelverk i betraktning av de lokale forhold med henblikk på å sikre en harmonisert anvendelse av regelverket for å forebygge «visumshopping» og ulik behandling av visumsøkerne. 19. Statistiske opplysninger er et viktig middel for å overvåke migrasjonsbevegelser og kan være et effektivt styringsverktøy. Derfor bør slike opplysninger regelmessig sammenstilles i et felles format. 1 EFT L 281 av , s. 31.

4 20. De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen Særlig bør Kommisjonen gis fullmakt til å vedta endringer av vedleggene til denne forordning. Ettersom disse tiltakene er generelle og har som formål å endre ikke-vesentlige elementer i denne forordning, blant annet ved å tilføye ikke-vesentlige elementer til den, må de vedtas i samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som fastsatt i artikkel 5 bokstav a) i beslutning 1999/468/EF. 22. For å sikre en harmonisert anvendelse av denne forordning på det praktiske plan bør det utarbeides instrukser om den praksis og de prosedyrer medlemsstatene skal følge når de behandler visumsøknader. 23. Det skal opprettes et felles nettsted for visa til Schengen-området for å gjøre den felles visumpolitikken mer synlig og skape et enhetlig bilde av den. Gjennom et slikt nettsted vil offentligheten få tilgang til alle de opplysninger som er relevante i forbindelse med visumsøknader. 24. Det bør vedtas hensiktsmessige tiltak for overvåking og evaluering av denne forordning. 25. VIS-forordningen og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 562/2006 av 15. mars 2006 om innføring av fellesskapsregler som regulerer bevegelsen av personer over grensen (grenseforordningen) 2 bør endres for å ta hensyn til bestemmelsene i denne forordning. 26. Bilaterale avtaler inngått mellom Fellesskapet og tredjeland med henblikk på å lette behandlingen av visumsøknader kan avvike fra bestemmelsene i denne forordning. 27. Når en medlemsstat er vert for De olympiske leker og De paralympiske leker, bør det anvendes en særlig ordning for å lette utstedelsen av visum til medlemmene av den olympiske familie. 28. Ettersom målet for denne forordning, nemlig å opprette prosedyrer og vilkår for utstedelse av visum for transitt gjennom eller for planlagte opphold på medlemsstatenes territorium av en varighet på inntil tre måneder innenfor en seksmånedersperiode, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene og derfor bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet i samme artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette formål. 29. Denne forordning respekterer de grunnleggende rettigheter og overholder de prinsipper som er anerkjent særlig i Europarådets konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter. 30. Vilkårene for innreise på medlemsstatenes territorium eller utstedelse av visum berører ikke de regler som nå gjelder for anerkjennelse av reisedokumenters gyldighet. 31. I samsvar med artikkel 1 og 2 i protokollen om Danmarks holdning vedlagt traktaten om Den europeiske union og traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, deltar 1 EFT L 184 av , s EUT L 105 av , s. 1.

5 Danmark ikke i vedtakelsen av denne forordning, og forordningen er derfor ikke bindende for og får ikke anvendelse i Danmark. Denne forordning er basert på Schengen-regelverket i henhold til bestemmelsene i tredje del avdeling IV i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, og Danmark bør derfor i samsvar med artikkel 5 i nevnte protokoll, innen seks måneder etter at Rådet har vedtatt denne forordning, treffe en beslutning om gjennomføring av forordningen i sin nasjonale lovgivning. 32. Når det gjelder Island og Norge, utgjør denne forordning, i henhold til avtalen inngått mellom Rådet for Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge om de sistnevnte statenes tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket 1 som en videreutvikling av bestemmelser i Schengen-regelverket som kommer inn under området nevnt i artikkel 1 bokstav B i rådsbeslutning 1999/437/EF 2 om visse gjennomføringsbestemmelser til avtalen. 33. Det bør inngås en avtale som gjør det mulig for Islands og Norges representanter å slutte seg til arbeidet i komiteene som bistår Kommisjonen i utøvelsen av dens gjennomføringsmyndighet i henhold til denne forordning. En slik avtale er vurdert i brevvekslingen mellom Rådet for Den europeiske union og Island og Norge vedrørende komiteer som bistår Europakommisjonen i utøvelsen av dens utøvende myndighet 3, som er vedlagt ovennevnte avtale. Kommisjonen har lagt fram for Rådet et utkast til rekommandasjon med sikte på forhandling av denne avtale. 34. Når det gjelder Sveits, utgjør denne forordning, i henhold til avtalen mellom Den europeiske union, Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund om Det sveitsiske edsforbunds tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket 4, en videreutvikling av bestemmelser i Schengen-regelverket som kommer inn under området nevnt i artikkel 1 bokstav B i beslutning 1999/437/EF sammenholdt med artikkel 3 i rådsbeslutning 2008/146/EF 5 om inngåelse av nevnte avtale. 35. Når det gjelder Liechtenstein, utgjør denne forordning, i henhold til protokollen mellom Den europeiske union, Det europeiske fellesskap, Det sveitsiske edsforbund og Fyrstedømmet Liechtenstein om Fyrstedømmet Liechtensteins tiltredelse til avtalen mellom Den europeiske union, Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund om Det sveitsiske edsforbunds tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket, en videreutvikling av bestemmelser i Schengen-regelverket som kommer inn under området nevnt i artikkel 1 bokstav B i beslutning 1999/437/EF sammenholdt med artikkel 3 i rådsbeslutning 2008/261/EF 6 om undertegning av nevnte protokoll. 36. Denne forordning utgjør en videreutvikling av bestemmelsene i Schengen-regelverket som Det forente kongerike ikke deltar i, i samsvar med rådsbeslutning 2000/365/EF av 29. mai 2000 om anmodning fra Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland om å delta i visse bestemmelser i Schengen-regelverket 7. Det forente kongerike deltar derfor ikke i vedtakelsen av denne forordning, og forordningen er ikke bindende for og får ikke anvendelse i Det forente kongerike EFT L 176 av , s. 36. EFT L 176 av , s. 31. EFT L 176 av , s. 53. EUT L 53 av , s. 52. EUT L 53 av , s. 1. EUT L 83 av , s. 3. EFT L 131 av , s. 43.

6 37. Denne forordning utgjør en videreutvikling av bestemmelsene i Schengen-regelverket som Irland ikke deltar i, i samsvar med rådsbeslutning 2002/192/EF av 28. februar 2002 om anmodning fra Irland om å delta i visse bestemmelser i Schengen-regelverket 1. Irland deltar derfor ikke i vedtakelsen av denne forordning, og forordningen er ikke bindende for og får ikke anvendelse i Irland. 38. Denne forordning, med unntak av artikkel 3, utgjør bestemmelser som bygger på eller på annen måte har tilknytning til Schengen-regelverket i henhold til artikkel 3 nr. 2 i tiltredelsesakten av 2003 og artikkel 4 nr. 2 i tiltredelsesakten av 2005 VEDTATT DENNE FORORDNING: AVDELING I ALMINNELIGE BESTEMMELSER Artikkel 1 Formål og virkeområde 1. Denne forordning oppretter prosedyrer og vilkår for utstedelse av visum for transitt gjennom eller for planlagte opphold på medlemsstatenes territorium av en varighet på inntil tre måneder innenfor en seksmånedersperiode. 2. Bestemmelsene i denne forordning skal gjelde for alle tredjelandsborgere som må være i besittelse av visum når de passerer medlemsstatenes ytre grenser i henhold til rådsforordning (EF) nr. 539/2001 av 15. mars 2001, som inneholder en liste over tredjeland hvis borgere må være i besittelse av visum når de passerer de ytre grenser, og tredjeland hvis borgere er unntatt fra dette kravet 2, uten at dette berører a) retten til fri bevegelighet for tredjelandsborgere som er familiemedlemmer til en unionsborger, b) tilsvarende rettigheter for tredjelandsborgere og deres familiemedlemmer når de i henhold til avtaler mellom Fellesskapet og dets medlemsstater på den ene side og vedkommende tredjeland på den annen side, har samme rett til fri bevegelighet som unionsborgere og deres familiemedlemmer. 3. Denne forordning inneholder også en liste over tredjeland hvis borgere, som et unntak fra prinsippet om fri transitt som fastsatt i vedlegg 9 til Chicago-konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, må være i besittelse av lufthavntransittvisum, og fastsetter prosedyrene og vilkårene for utstedelse av visum med henblikk på transitt gjennom de internasjonale transittområder på medlemsstatenes lufthavner. 1 2 EFT L 64 av , s. 20. EFT L 81 av , s. 1.

7 Artikkel 2 Definisjoner I denne forordning menes med: 1. «tredjelandsborger», enhver person som ikke er unionsborger i henhold til traktatens artikkel 17 nr. 1, 2. «visum», en tillatelse utstedt av en medlemsstat med henblikk på: a) transitt gjennom eller planlagt opphold på medlemsstatenes territorium av en varighet på inntil tre måneder innenfor en seksmånedersperiode fra datoen for første innreise på medlemsstatenes territorium, b) transitt gjennom de internasjonale transittområdene i lufthavner i medlemsstatene, 3. «standardvisum», et visum som er gyldig overalt på medlemsstatenes territorium, 4. «visum med begrenset territoriell gyldighet», et visum som er gyldig på territoriet til en eller flere, men ikke alle, medlemsstater, 5. «lufthavntransittvisum», et visum som er gyldig for transitt gjennom de internasjonale transittområdene på en eller flere lufthavner i medlemsstatene, 6. «visumetikett», standard utformet visum slik det er definert i rådsforordning (EF) nr. 1683/95 av 29. mai 1995 om standard utforming av visum 1, 7. «anerkjent reisedokument», et reisedokument anerkjent av en eller flere medlemsstater med henblikk på påføring av visa, 8. «separat ark for påføring av visum», standard utformet skjema for påføring av visum utstedt av medlemsstatene til personer hvis reisedokumenter ikke anerkjennes av medlemsstaten som utarbeider skjemaet i henhold til rådsforordning (EF) nr. 333/2002 av 18. februar 2002 om et standard utformet ark for påføring av visum utstedt av medlemsstater til personer hvis reisedokumenter ikke anerkjennes av medlemsstaten som utarbeider det aktuelle ark 1, 9. «konsulat», en medlemsstats diplomatiske eller konsulære stasjon med myndighet til å utstede visum, som ledes av en konsulær tjenestemann som definert i Wien-konvensjonen om konsulært samkvem av 24. april 1963, 10. «søknad», en søknad om visum, 11. «kommersiell mellommann», et privat byrå som tilbyr administrative tjenester, transportselskap eller reisebyrå (turoperatør eller detaljist). AVDELING II LUFTHAVNTRANSITTVISUM 1 EFT L 164 av , s. 1.

8 Artikkel 3 Tredjelandsborgere som må ha lufthavntransittvisum 1. Det kreves at borgere fra tredjelandene oppført i vedlegg IV er i besittelse av et lufthavntransittvisum når de passerer gjennom internasjonale transittområder i lufthavner som ligger på medlemsstatenes territorium. 2. I akutte situasjoner med massetilstrømning av ulovlige innvandrere kan den enkelte medlemsstat kreve at andre tredjelandsborgere enn dem som er omhandlet i nr. 1, er i besittelse av et lufthavntransittvisum når de passerer gjennom de internasjonale transittområdene i lufthavner som ligger på deres territorium. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om slike beslutninger før de trer i kraft, samt om krav om lufthavntransittvisum som trekkes tilbake. 3. Innenfor rammen av komiteen omhandlet i artikkel 52 nr. 1 skal disse meddelelser gjennomgås årlig med henblikk på å overføre det berørte tredjeland til listen fastsatt i vedlegg IV. 4. Dersom tredjelandet ikke overføres til listen fastsatt i vedlegg IV, kan den berørte medlemsstat opprettholde, forutsatt at vilkårene i nr. 2 er oppfylt, eller trekke tilbake kravet om lufthavntransittvisum. 5. Følgende kategorier personer skal være unntatt fra kravet om å være i besittelse av lufthavntransittvisum i henhold til nr. 1 og 2: a) innehavere av gyldig standardvisum, nasjonalt visum for langtidsopphold eller oppholdstillatelse utstedt av en medlemsstat, b) tredjelandsborgere som har gyldig oppholdstillatelse i henhold til vedlegg V utstedt av Andorra, Canada, Japan, San Marino eller Amerikas forente stater, som garanterer ubetinget tilbaketaking av innehaveren, c) tredjelandsborgere som har gyldig visum til en medlemsstat eller en stat som er part i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av 2. mai 1992, Canada, Japan eller Amerikas forente stater, eller når de returnerer fra disse statene etter å ha brukt visumet, d) familiemedlemmer av unionsborgere som omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), e) innehavere av diplomatpass, f) flygebesetningsmedlemmer som er statsborgere i en avtalepart i Chicagokonvensjonen om internasjonal sivil luftfart. AVDELING III PROSEDYRER OG VILKÅR FOR UTSTEDELSE AV VISUM 1 EFT L 53 av , s. 4.

9 KAPITTEL I Myndigheter som deltar i søknadsprosedyrene Artikkel 4 Myndigheter som deltar i søknadsprosedyrene 1. Konsulatene skal behandle og avgjøre søknadene. 2. Som unntak fra nr. 1 kan de myndigheter som er ansvarlig for personkontroll i henhold til artikkel 35 og 36, behandle og avgjøre søknader ved medlemsstatenes ytre grenser. 3. I medlemsstatenes ikke-europeiske oversjøiske territorier kan de myndigheter som er utpekt av den berørte medlemsstat, behandle og avgjøre søknader. 4. En medlemsstat kan kreve at andre myndigheter enn dem som er utpekt i nr. 1 og 2, medvirker i behandlingen og avgjørelsen av søknadene. 5. En medlemsstat kan kreve å bli hørt eller underrettet av en annen medlemsstat i samsvar med artikkel 22 og 31. Artikkel 5 Medlemsstat som har kompetanse til å behandle og avgjøre søknader 1. Den medlemsstat som har kompetanse til å behandle og avgjøre en søknad om standardvisum, skal være a) den medlemsstat hvis territorium utgjør reisen(e)s eneste bestemmelsessted, b) dersom reisen omfatter mer enn ett bestemmelsessted, den medlemsstat hvis territorium utgjør reisen(e)s hovedbestemmelsessted i betraktning av oppholdets varighet eller formål, eller c) dersom hovedbestemmelsessted ikke kan fastslås, den medlemsstat hvis ytre grenser søkeren har til hensikt å passere ved innreise til medlemsstatenes territorium. 2. Den medlemsstat som har kompetanse til å behandle og avgjøre søknader om standardvisum med henblikk på transitt, skal være a) den berørte medlemsstat, ved transitt gjennom bare én medlemsstat, og b) den medlemsstat hvis ytre grense søkeren har til hensikt å passere for å påbegynne transitten, ved transitt gjennom flere medlemsstater. 3. Den medlemsstat som har kompetanse til å behandle og avgjøre søknader om lufthavntransittvisum, skal være a) den medlemsstat på hvis territorium transittlufthavnen ligger, ved transitt gjennom én enkelt lufthavn, og b) den medlemsstat på hvis territorium første transittlufthavn ligger, ved transitt gjennom to eller flere lufthavner.

10 4. Medlemsstatene skal samarbeide for å forhindre en situasjon der en søknad ikke kan behandles og avgjøres fordi medlemsstaten som har kompetanse i henhold til nr. 1 til 3, ikke er til stede eller representert i det tredjelandet der søkeren leverer inn søknaden i samsvar med artikkel 6. Artikkel 6 Konsulær territoriell kompetanse 1. En søknad skal behandles og avgjøres av konsulatet for den kompetente medlemsstat i hvis jurisdiksjon søkeren har sitt lovlige opphold. 2. Et konsulat for den kompetente medlemsstat skal behandle og avgjøre en søknad innlevert av en tredjelandsborger som har lovlig opphold men som ikke er bosatt i dens jurisdiksjon, dersom søkeren har framlagt en berettiget begrunnelse for å fremme søknaden ved dette konsulatet. Artikkel 7 Kompetanse til å utstede visum til tredjelandsborgere som har lovlig opphold på en medlemsstats territorium Tredjelandsborgere som har lovlig opphold på en medlemsstats territorium og som må være i besittelse av visum for å reise inn på en eller flere andre medlemsstaters territorium, skal søke om visum på konsulatet for den medlemsstat som har kompetanse i henhold til artikkel 5 nr. 1 eller 2. Artikkel 8 Representasjonsavtaler 1. En medlemsstat kan inngå avtale om å representere en annen medlemsstat som har kompetanse i henhold til artikkel 5, med sikte på å behandle søknader og utstede visa på vegne av vedkommende medlemsstat. En medlemsstat kan også representere en annen medlemsstat på en begrenset måte utelukkende for å ta imot søknader og registrere biometriske kjennetegn. 2. Den representerende medlemsstats konsulat skal, når det vurderer å avslå en visumsøknad, legge søknaden fram for vedkommende myndigheter i den representerte medlemsstat slik at disse kan avgjøre søknaden endelig innenfor tidsfristene fastsatt i artikkel 23 nr. 1, 2 eller Innsamling og overføring av dokumenter og opplysninger til den representerte medlemsstat skal utføres i samsvar med relevante regler for vern av personopplysninger og datasikkerhet. 4. Det skal inngås en bilateral avtale mellom den representerende medlemsstat og den representerte medlemsstat med følgende innhold: a) den skal angi varigheten av slik representasjon, dersom den bare er midlertidig, og framgangsmåtene for oppsigelse, b) den kan, særlig dersom den representerte medlemsstat har et konsulat i det berørte tredjelandet, fastsette at den representerte medlemsstat skal sørge for lokaler, personell og betalinger,

11 c) den kan fastsette at den representerende medlemsstat skal oversende søknader fra visse tredjelandsborgere til de sentrale myndigheter i den representerte medlemsstat for forutgående samråd i henhold til artikkel 22, d) som unntak fra nr. 2 kan konsulatet i den representerende medlemsstat gis tillatelse til å avslå å utstede visum etter behandling av søknaden. 5. Medlemsstater som ikke har eget konsulat i et tredjeland, skal bestrebe seg på å inngå representasjonsavtaler med medlemsstater som har konsulater i vedkommende land. 6. For å sikre at dårlig transportinfrastruktur eller store avstander i en region eller et geografisk område ikke gjør det uforholdsmessig vanskelig for søkerne å få adgang til et konsulat, skal medlemsstater som ikke har eget konsulat i vedkommende region eller område bestrebe seg på å inngå representasjonsavtaler med medlemsstater som har konsulater i regionen eller området. 7. Den representerte medlemsstat skal underrette Kommisjonen om representasjonsavtalene eller oppsigelse av slike avtaler før de trer i kraft eller sies opp. 8. Samtidig skal den representerende medlemsstats konsulat underrette både konsulatene i de andre medlemsstatene og Kommisjonens delegasjon i den berørte jurisdiksjon om representasjonsavtalene eller oppsigelse av slike avtaler før de trer i kraft eller sies opp. 9. Dersom den representerende medlemsstats konsulat beslutter å samarbeide med en ekstern tjenesteyter i samsvar med artikkel 43 eller med akkrediterte kommersielle mellommenn i henhold til artikkel 45, skal slikt samarbeid omfatte søknader som omfattes av representasjonsavtaler. De sentrale myndigheter i den representerte medlemsstat skal informeres på forhånd om vilkårene for slikt samarbeid. KAPITTEL II Søknad Artikkel 9 Praktiske bestemmelser for innlevering av søknader 1. En søknad skal innleveres tidligst tre måneder før det planlagte oppholdets begynnelse. Innehavere av visa for flere innreiser kan innlevere søknaden før utløpet av visumet som er gyldig for et tidsrom av minst seks måneder. 2. Søkerne kan bli bedt om å avtale et møte for å levere inn søknaden. Møtet skal som en hovedregel finne sted innen to uker etter den dato da det ble anmodet om møte. 3. I begrunnede hastetilfeller kan konsulatet gi søkere anledning til å levere inn søknad uten timeavtale eller til å avtale et møte umiddelbart.

12 4. Søknader kan innleveres på konsulatet av søkeren eller av akkrediterte kommersielle mellommenn, som fastsatt i artikkel 45 nr. 1, med forbehold for artikkel 13, eller i samsvar med artikkel 42 eller 43. Artikkel 10 Generelle regler for innlevering av søknader 1. Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 13, 42, 43 og 45 skal søkerne møte personlig når de leverer inn søknaden. 2. Konsulatene kan gi unntak fra kravet i nr. 1 når det gjelder søkere som de kjenner for deres integritet og pålitelighet. 3. Ved innlevering av søknaden skal søkeren: a) legge fram et søknadsskjema i samsvar med artikkel 11, b) legge fram et reisedokument i samsvar med artikkel 12, c) legge fram et fotografi i samsvar med standardene fastsatt i forordning (EF) nr. 1683/95 eller, dersom VIS er tatt i bruk i henhold til artikkel 48 i VIS-forordningen, i samsvar med standardene fastsatt i artikkel 13 i denne forordning, d) tillate at fingeravtrykk, der det er aktuelt, blir tatt i samsvar med artikkel 13, e) betale visumgebyret i samsvar med artikkel 16, f) levere underlagsdokumenter i samsvar med artikkel 14 og vedlegg II, g) framlegge, dersom det er relevant, bevis på at han eller hun har tilstrekkelig og gyldig reisesykeforsikring i samsvar med artikkel 15. Artikkel 11 Søknadsskjema 1. Hver søker skal legge fram et ferdig utfylt og undertegnet søknadsskjema som fastsatt i vedlegg I. Personer som er oppført i søkerens reisedokument, skal legge fram eget søknadsskjema. Mindreårige skal legge fram et søknadsskjema undertegnet av den personen som fast eller midlertidig er den mindreåriges foresatte eller verge. 2. Konsulatene skal sørge for at søknadsskjemaet er gratis og allment og lett tilgjengelig for søkerne. 3. Skjemaet skal være tilgjengelig på følgende språk: a) det eller de offisielle språkene i medlemsstaten visumsøknaden gjelder, b) det eller de offisielle språkene i vertslandet, c) det eller de offisielle språkene i vertslandet og det eller de offisielle språkene i medlemsstaten visumsøknaden gjelder, eller

32006R0562 306R0562. Innholdsfortegnelse

32006R0562 306R0562. Innholdsfortegnelse 32006R0562 306R0562 Innholdsfortegnelse 32006R0562 306R0562...1 Innholdsfortegnelse...1 EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR...2 VEDTATT DENNE FORORDNING:...6 Avdeling I...6 Alminnelige

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 574/2007/EF. av 23. mai 2007

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 574/2007/EF. av 23. mai 2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 574/2007/EF av 23. mai 2007 om opprettelse av fondet for de ytre grenser for perioden 2007 til 2013 innenfor rammen av det alminnelige programmet «Solidaritet og forvaltning

Detaljer

Schengen-konvensjonen i norsk oversettelse

Schengen-konvensjonen i norsk oversettelse Schengen-konvensjonen i norsk oversettelse 7 Konvensjon Om gjennomføring av Schengen-avtalen av 14. Juni 1985 Mellom regjeringene for statene i den økonomiske union Benelux, forbundsrepublikken Tyskland

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Nedenfor følger EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg), slik Kystverket forstår denne

Detaljer

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ),

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ), Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del A nr. 1 (rådsforordning (EF) nr. 139/2004), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004 28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/101 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF 2007/EØS/31/32 av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring

Detaljer

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation)

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) NOR/304R0881.00T OJ L 220/04, p. 3-15 Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) EUROPAPARLAMENTS-

Detaljer

Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian

Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian 1 Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Warszawa, 16. mai 2005 Fortale Europarådets medlemsstater og de øvrige

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006 VEDLEGG 1. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF)

Detaljer

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/73/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 73 20. årgang 19.12.2013 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5.

Detaljer

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og 391L0263.NOR Council Directive of 29 April 1991 on the approximation of the laws of the Member States concerning telecommunications terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity

Detaljer

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene NOR/305R0183.00T OJ L 35/05, p. 1-22 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0290.grk OJ L 100/12, p. 1-56 COMMISSION REGULATION (EU) No 290/2012 of 30 March 2012 amending Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-1/11

RETTSMØTERAPPORT i sak E-1/11 Sak E-1/11-24 RETTSMØTERAPPORT i sak E-1/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-landene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol, fra Statens helsepersonellnemnd,

Detaljer

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger Vår dato Vår referanse og arkivkode 01.09.2013 201319162 3 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Til høringsinstansene iht. liste Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Dato LOV-2009-01-09-2 Departement Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Sist endret LOV-2014-06-20-27 Publisert

Detaljer

7)Dessuten får det ikke anvendelse på de yrker som er behandlet i særskilte direktiver som hovedsakelig tar sikte på å innføre godkjenning av

7)Dessuten får det ikke anvendelse på de yrker som er behandlet i særskilte direktiver som hovedsakelig tar sikte på å innføre godkjenning av 392L0051.NOR Council Directive 92/51/EEC of 18 June 1992 on a second general system for the recognition of professional education and training to supplement Directive 89/48/EEC RÅDSDIREKTIV 92/51/EØF av

Detaljer

CCBE CHARTER OM GRUNNPRINSIPPER FOR ADVOKATVIRKSOMHET I EUROPA OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIKK FOR EUROPEISKE ADVOKATER

CCBE CHARTER OM GRUNNPRINSIPPER FOR ADVOKATVIRKSOMHET I EUROPA OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIKK FOR EUROPEISKE ADVOKATER CCBE CHARTER OM GRUNNPRINSIPPER FOR ADVOKATVIRKSOMHET I EUROPA OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIKK FOR EUROPEISKE ADVOKATER Conseil des barreaux européens Council of Bars and Law Societies of Europe 2 Rådet

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 20. årgang 11.7.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 20. årgang 11.7.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 40 20. årgang 11.7.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional

389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional 389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional education and training of at least three years' duration

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 23 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.4.2011 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 23 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.4.2011 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 23 18. årgang 21.4.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 26 13. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 22. juli 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juni 19. Lov nr. 38 om endr.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 19. årgang 22.3.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 19. årgang 22.3.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 17 19. årgang 22.3.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Nedenfor gjengis forordning (EF) nr. 648/2004, slik Miljøverndepartementet tolker denne. Forordning (EF) nr. 648/2004 er konsolidert for endringer gjennomført ved

Detaljer

OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/

OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/ OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/ Europeisk konvensjon om forebyggelse av tortur og umennesklig eller nedverdigende behandling

Detaljer