LOKALAVISA SNART ER DET ÅRSMØTE! Klinikkdannelse i UNN HF. Kurs i Bevegelsesutvikling MØT OPP OG BRUK DIN STEMMERETT!!!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALAVISA SNART ER DET ÅRSMØTE! Klinikkdannelse i UNN HF. Kurs i Bevegelsesutvikling MØT OPP OG BRUK DIN STEMMERETT!!!"

Transkript

1 NFF AVDELING NORDLAND LOKALAVISA 1 Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Nummer LOKALAVISA NFF AV DELING NORDLAND Klinikkdannelse i UNN HF. Hva gjøres i forhold til finansieringsordningen? Kurs i Bevegelsesutvikling SNART ER DET ÅRSMØTE! MØT OPP OG BRUK DIN STEMMERETT!!! På valg i 2009: Leder 2 styremedlemmer 2 valgkomite medlemmer

2 2 Norsk fysioterapeutforbund, avdeling nordland. Tlf Lederen har ordet. NFF står i store utfordringer, til langt oppover, ja hva skal man si, glutealregionen, om ikke lenger kranialt. Dette trigger hele organisasjonen, og innsatsen og engasjementet er stort. NFFs apparat kjemper nå på flere fronter, samtidig som fokuset skal være på drift, gode tjenester, høy faglighet og fortjent lønnsnivå. I dette arbeidet er dere nå involvert, ved at lokalarbeidet skal kvalitetssikres og brukes der det trengs. Avdelingen har fått en kjemperespons fra dere medlemmer i forbindelse med kartleggingen av tillitsvalgte og kontaktpersoner, samt innsats i forhold til lokal påvirkning i Nordland. Vi takker, og håper at alle opplysninger vi trenger kommer inn. Arbeidet i forhold til finansieringsordningen og statsbudsjettet 2009 er enormt viktig for fysioterapien i Norge og det aktuelle berøres i denne utgaven av Lokalavisa, sammen med mye annet høyaktuelt stoff. Mange av dere har nok merket en ny trend i NFF, nemlig handteringen av henvendelser til sekretariatet. Alle henvendelser som ikke angår forsikring og medlemskapsforhold skal først gå til avdelingen, ved leder eller kontaktperson for de ulike områdene i fysioterapiarbeidslivet. Om henvendelsen går direkte til sekretariatet, blir dere nå konsekvent omdirigert til avdelingen. Dette er for å styrke det som hele tiden har vært hensikten, nemlig det at avdelingene skal være bindeleddet i organisasjonen. Dette har resultert i mange flere henvendelser til avdelingen og nærmere kontakt med medlemmene. Vi har hittil kunnet hjelpe alle som har trengt bistand eller svar på spørsmål, og der vi trenger assistanse kobles sekretariatet inn. Noen ganger tar sekretariatet over saken og vi blir fortløpende informert, og brukt om nødvendig. Avdeling Nordlands innsats i så måte er lagt merke til og vi har fått ros fra generalsekretæren for innstillingen vår. Vi ser frem til mange flere konstruktive henvendelser og saker, og tror og håper at NFF og Avdeling Nordland kan hjelpe alle som trenger det. Robert Grønbech Leder

3 LOKALAVISA 3 NFF AV DELING NORDLAND KURS: Kurs i regi av NFF avd. Nordland 2009 Kurset Bevegelsesutvikling Del 2 går av stabelen i disse dager, altså mars. Vi ønsker deltakerne lykke til! Ønsker gjerne å få tilbakemeldinger etter endt kurs, både når det gjelder organisering, innhold og utbytte. Kanskje dere har erfaringer dere vil dele med resten av medlemmene i avdeling Nordland, som dere vil ha på trykk i neste utgave av Lokalavisa? Det er fagseksjonen i NFF sentralt som fordeler kursene for hvert år. I utgangspunktet har andre ledd i NFF ingen påvirkning på dette. Medlemmene i avdelingene kan likevel gjerne komme med ønsker om kurs, som NFF sentralt prøver å imøtekomme i den grad det er mulig. KONTAKT Anette Rasmussen for mer info om kurs i NFF regi og dersom du ønsker å gi tilbakemeldinger på kurs du har tatt. (Send epost til kurskontakt ) Medlemstall i NFF avd nordland per 1/1 2009: 317

4 4 Norsk fysioterapeutforbund, avdeling nordland. Tlf Ny ASA 4313 Av Inger Anne Nicolaisen NFF avd nordland. ASA 4313 er en avtale mellom KS og NFF for drift og forvaltning av privat fysioterapipraksis gjeldende for alle fysioterapeuter med driftstilskudd. Blant de store endringene er: Opprettelsen av samarbeidsorgan i kommunen hvor kontaktpersonen for privat praksis får større innflytelse. Nedtrappingsplan for fysioterapeuter som nærmer seg pensjonsalder. Kommunen kan kreve at private fysioterapeuter påtar seg kommunale oppgaver 1 dag i uken, dersom kommunefysioterapeutene ikke strekker til. (-Eks. Hjemmebehandling, skole og barnehager) Andre viktige punkt som ikke er like godt kjent for alle: Kommunen kan ikke utlyse minder enn 40% driftstilskudd Ledige avtalehjemler skal utlyses med minst 3 ukers søknadsfrist i tidsskriftet «fysioterapeuten» og/eller landsdekkende avis. Unntak er vikariat med inntil 12 mnd. varighet. Flytting av praksis kan ikke skje uten kommunens samtykke Goodwill kan ikke utgjøre mer enn 20% av gjennomsnittsinntekt de 3 siste år. Kommunen kan kreve rapport og pasientstatistikk.

5 LOKALAVISA 5 NFF AV DELING NORDLAND Den nye finansieringsordningen Av Inger Anne Nicolaisen NFF avd nordland. HALLO DER! Husk stimuleringsordningen i NFF avd nordland: Du kan søke om midler til kurs og hospitering. Vi har kr ,- i potten for inneværende år. I fjor var det ingen som søkte... Staten har vedtatt å endre finansieringen av fysioterapitjenesten. Fra 1. juli trer den nye finansieringsordningen i kraft. Dette innebærer at kommunene må ta større del av ansvaret for fysio-terapitjenesten. Driftstilskuddet skal økes og takstene reduseres. Takstene blir temaet for vårens drift-og takstfor-handlinger. Det er ikke avgjort om omleggingen skal gå over 3 år, eller om det skal skje over natten. Dette vil, for de med små driftstilskudd, være en radikal reduksjon i inntekt. NFF har utarbeidet en inntektskalkulator som beregner DITT tap på den nye ordningen:

6 6 Norsk fysioterapeutforbund, avdeling nordland. Tlf Klinikkdannelse i UNN HF Av Robert Grønbech Leder NFF avd nordland. LUO I 2008 startet UNN HF sitt storstilte omorganiseringsprosjekt kalt Langsiktig utvikling og omstilling i UNN. Dette prosjektet har som formål å få mer treffsikker, effektiv og fleksibel drift og produksjon i sykehuset. Resultatet har blitt ny struktur, større enheter og nedbemanning. I forbindelse med nedbemanningen ble det etablert et RON, dvs. ressursgruppe for omstilling og nedbemanning. Fysioterapiavdelingen UNN Narvik ble nedbemannet med 25 % reduksjon av faste stillinger, noe som har ført til at alle konsekvensene som avdelingen og tillitsvalgtapparatet skisserte, har slått til. Noen av disse er nedlagt poliklinikk, nedlegging av alle kronikergrupper, større sårbarhet ved fravær, vanskeligheter i forhold til faglig oppdatering og kapasitetsproblemer i forhold til studentveiledning. I tillegg er en lenge ønsket vaktordning i helger nå en utopi. Klinikker UNN HF har nå 10 klinikker, i mot over 60 avdelinger før LUO. Det vil si at direktøren har færre toppsjefer under seg og beslutningsnivåene er strukket litt ut. Det er avdelinger som er høyeste administrative nivå i klinikkene, og disse har seksjoner under seg, som igjen har enheter under seg igjen. Enhetslederne kan ha fagledere og fagkoordinatorer under seg. Alle oppgaver under seksjonsnivå er delegerte oppgaver. Det ble vedtatt i UNNs styre at alle avdelinger skal være i Tromsø. Det vil si at Harstad og Narvik kun skulle ha seksjoner. Det ble et voldsomt press på UNN ledelsen i forhold til dette, noe som resulterte i at det ble etablert et par avdelinger utenfor Tromsø. All fysioterapi med unntak av noen få stillinger i psykiatri feltet er organisert i en klinikk, nemlig rehabiliteringsklinikken. Denne klinikken er en av de minste klinikkene, med vel 250 ansatte, og ble etablert som egen klinikk for å synliggjøre satsningen på rehabilitering og kronikere i UNN. Fysioterapi Den tildigere Fysioterapiavdelingen i UNN er nå en seksjon under avdeling for kliniske terapeuttjenester, en avdeling med over 80 terapeuter. Det er tilnærmet 60 fysioterapeuter i denne seksjonen, og økningen skyldes at alle terapeutene fra de fysikalsk medisinske avdelingene i Tromsø ble flyttet til denne seksjonen. Dette var en beslutning som skapte stor debatt. Formålet er at innsatsen skal styres dit behovet er størst til en hver tid, og ikke være låst til en virksomhet, med de følger dette får. I Harstad og Narvik er fysioterapien ikke i egen fysioterapiavdeling eller seksjon, men organisert under Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjon sør, en seksjon designet for å ivareta de lokale tilpassninger i Harstad og Narvik. Seksjonslederen er lederen for døgnenheten i Harstad, en sykepleier, mens de to tidligere seksjonslederne i den gamle fysioterapiavdelingen nå er enhetsledere i enhet for klinisk terapi i henholdsvis Harstad og Narvik. Dette innebærer at fysioterapilederne er flyttet et par nivå ned i forhold til tidligere struktur, da ingen av avdelingslederne er fysioterapeuter, selv ikke for avdeling for kliniske terapeuttjenester. Det blir altså en lang vei opp til direktøren for fysioterapien, og fysioterapi kan bli ganske fjernt for direktøren. Dette gir oss en enda større grunn til å holde frem våre meninger, argumentere godt for våre behov og ikke minst pasientenes behov, og den utfordringen tar og har NFF tatt. Andre kommer etter Nordlandssykehuset har også vedtatt å omorganisere til klinikkstruktur. Denne omstillingen har skapt sterke reaksjoner og følelser allerede, og resultatene og konsekvensene av denne kommer vi tilbake til.

7 LOKALAVISA 7 NFF AV DELING NORDLAND ÅRSMØTE 2009 Tid Sted Fredag 27 mars Bodø, store møterom, Nordlandssykehuset Klokkeslett Årsmøtesaker og valg klokka Kostnad Påmelding Reise Fagseminar Sakspapirer Det koster ingenting å delta på årsmøtet Ingen påmelding dersom du kun skal delta på årsmøtet Du må dekke reisen selv. Du kan søke arbeidsgiver, og evt NFF s fond for etter og videreutdanning, om å få dekket reiseutgifter til fagseminaret. Årsmøteseminar arrangeres av Bodø lokallag i NFF, Avdeling Nordland i samarbeid med NFF, Avdeling Nordland. Tema er Motor kontroll og kognitiv terapi nyttige redskaper i verktøykassa. Sakspapirer til årsmøtet og informasjon om årsmøteseminaret finner du på nettsiden vår fra og med uke 11. Velkommen! Med hilsen styret i avdeling Nordland

8 8 Norsk fysioterapeutforbund, avdeling nordland. Tlf Til sist: Redaksjonen til : LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Robert Grønbech Leder Inger-Anne Nicolaisen Nestleder Hanne Sommernes Sekretær Om «Lokalavisa» Kjære leser. Dersom du sender oss litt bilder fra din arbeidsplass, ledsaget av noen ord om hva som skjer der, - om det er nyheter på gang o.l. så kan jeg love at det kommer med i neste utgave! Send en mail til: i dag! Styret i NFF nordland ønsker at Lokalavisa skal knytte dette langstrakte fylket litt mer sammen. Det er tross alt 317 medlemmer her - spredt rundt omkring. Få mer igjen for pengene. Bidra med stoff til Lokalavisa! Vennlig hilsen Jan Magne Berglund Dønna Richard Meløysund Kasserer Anette Rasmussen Kurskontakt Jan Magne Berglund Webansvarlig/grafikk Lokalavisa

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

FULLT GJENNOMSLAG I BODØ!

FULLT GJENNOMSLAG I BODØ! LOKALAVISA 2 2011 Utgave 3 Lokalavisa, Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Nordland. Sommerutgaven FULLT GJENNOMSLAG I BODØ! Ny takstmodell i privat praksis skaper hodebry Avdeling Nordland avholdt årsmøte

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Viktige medlemsfordeler. Tariff 2014. 4 Reiseforsikring. 6 Late studenter. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013

Viktige medlemsfordeler. Tariff 2014. 4 Reiseforsikring. 6 Late studenter. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013 Tariff 2014 4 Reiseforsikring 6 Late studenter 7 Viktige medlemsfordeler Å ha en stor organisasjon med et solid støtteapparat i ryggen kan være avgjørende når du

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet // Entreprenør som tenker nytt INNHOLD Forord Side 2 Nytt fellesskap skal gi enklere NAV-hverdag

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6 Årsrapport 2005 Innhold: Forord... s. 3 Organisasjonskart...s. 4 Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5 Formål og målsetting. s. 5 Landsstyret... s. 6 Administrasjonen s. 7 Medlemmer og avdelinger..

Detaljer

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet 1 2 Gratulerer som ny lokallagsleder! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke

Detaljer

fysio terapeuten Bevegelse mot fedme på Flisa, side 17 Seier med bismak, side 12 Trykkmåling av sitteputer, side 26

fysio terapeuten Bevegelse mot fedme på Flisa, side 17 Seier med bismak, side 12 Trykkmåling av sitteputer, side 26 www.fysioterapeuten.no mai 2004 årgang 71 fysio terapeuten Bevegelse mot fedme på Flisa, side 17 5 Seier med bismak, side 12 Trykkmåling av sitteputer, side 26 -gjør det lettere å gå Det å kunne klare

Detaljer

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11 MARBORG Årsrapport 2012 Årsrapport MARBORG 2012 Rapporten er utarbeidet av daglig leder ved hovedkontoret i Tromsø i samarbeid med daglig leder Avd. Bodø og styreleder. Foto for og bakside: V. Hårvik.

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Direktøren Styresak nr.32/08 Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Saksbehandler: Elisabeth Marie Larsen Dokumenter i Saken

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund Fysioterapeuter beveger samfunnet Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund NFFs kurskalender blir publisert på www.fysio.no/kurs i september hvert år. På attraktive kurs anbefales det å melde seg på

Detaljer