PRO PRO X-TRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRO PRO X-TRA 2004-03-01"

Transkript

1 PRO PRO X-TRA DA NO SV FI DE FR NL IT Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje Betriebsanweisung Manuel d'instructions Gebruikershandleiding Manuale di istruzioni

2 6 6a 6b , 4a

3 Gratulerer med din nye ALTO Høytrykksvasker Vi er overbevist om at ALTO s nye høytrykksvasker lever opp til dine forventninger om rask og effektiv rengjøring. Du har nå en høytrykksvasker som vil lette og effektivisere ditt rengjøringsarbeid. Nå kan man ge oppgaver som tidligere var tidkrevende gjøres unna på noen få minutter - og med et langt bedre resultat. Skulle det - mot forventning - oppstå problemer med høytrykksvaskeren som ikke kan løses ved hjelp av de opplysningene som er gitt i avsnitt nr så står hele ALTO s serviceorganisasjon klar til å hjelpe deg. ALTO er en global virksomhet med en omfattende kunnskap innenfor utvikling og produksjon av effektive og miljøvennlige rengjøringsløsninger. Vårt produktprogram dekker rengjøringsløsninger til utvalgte kun de - grup per - fra maskiner til private husholdninger til store industrielle rengjøringssystemer. ALTO s ekspertise er rengjøring med fokus på kundenes behov. Nøkkelordet er tillit - vi kaller det Total Cleaning Confi dence TM. Vi ønsker at du som kunde trygt skal kunne stole på at det rengjøringsutstyret som du får hos oss er det mest effektive som fi nnes og at det oppfyller dine forventninger. Med vennlig hilsen ALTO Norge AS Bruksområder NO Modelloversikt (P ) Bruksområdet for dette produktet er ren gjø ring s- opp ga ver i det private hushold: Hus, bil, motorsykkel, båt, campingvogn, tilhenger, fl isarealer,treverk, mur, hustak, ha ge grill, drivhus,hagemøbler m.m. 1. Tilkoblingsledning 2. Av / på bryter 3. Tilkobling til høytrykksslange 4. Tilkobling til vann (vanntilgangsfi lter) 5. Høytrykksslange 6. Spylehåndtak med utløsergrep 7. Lan se med bajonettilkobling 8. TORNADO dyse 9. POWERSPEED dyse 10. Dyserensenål 11. Beholder for rengjøringsmidler 12. Doseringsregulator for rengjøringsmidler Innhold NO 1.0 For be re del se Betjeningsveiledning Tilbehør Vedlikehold Oppbevaring Spørsmål og svar Feilsøking og feilretting Garanti Spesifikasjoner: Se maskinens typeskilt. Lydtrykknivå L pa målt iht ISO 3744, EEC-direktiv 2000/14/EC: 80 db(a). Hånd / arm vibrasjoner målt i.h.t. ISO 5349 er 2 m/s 2. Vi forbeholder oss retten til endringer. 8

4 1.0 Sikkerhetsinstrukser NO Før høytrykksvaskeren tas i bruk skal du lese dette avsnittet grundig. Følg alle instruk sjoner og vei led - nin ger i dette avsnittet for å sikre bruker, omgivelser og høytrykksvasker. VIKTIG! Bruk kun vann som er fritt for urenheter. Er det risiko for fl ytesand i til gangs van net (f.eks. fra egen boring) skal fl y te sand fi l ter an ven des. Forberedelser Før bruk skal høytrykksvaskeren gjennomgås omhyggelig for å konstatere evt. mangler eller skader. Hvis det fi nnes skader eller mangler, må høytrykksvaskeren ikke tas i bruk. Kontakt nærmeste ALTO forhandler. Kontroler spesielt: At el. kabelens isolasjon er feilfri og uten sprekker. Ved tvil kontakt en el. fagmann eller nærmeste ALTO forhandler. Slangerulle (ikke standard) Slangerullen monteres på maskinen. Instruks på side 52. Strømtilkobling Vær oppmerksom på følgende forhold når høytrykks vas ke ren tilkobles stik kon tak ten: Høytrykksvaskeren må kun tilkobles strø mins tal - las jon med jordforbindelse. All elektrisk installasjon skal utføres av autorisert elektriker. Det anbefales at vaskeren tilkobles en strøm kil de utstyrt med feilstrømsrele. (GFCI). HUSK, det må brukes trege sikringer. Skjøtekabel Skjø te ka bel skal være i vanntett ut fø rel se og oppfylle nedenforstående krav til lengde og led nings di - men sjo ner: 1,0 mm² max 12,5 m 1,5 mm² max 20,0 m 2,5 mm² max 30,0 m Kabelskjøter og kontakter skal holdes tørre og vekk fra bakken. Skjøtekabel skal alltid rulles helt ut for å unngå varmeskader på ledningen. Vanntilkobling Høytrykksvaskeren tilkobles ved hjelp av vannslan ge til en vannkran (tilgangsvann, trykk: max. 10 bar, temperatur: max. 50 C). Al min ne lig 1/2" vannslan ge på min. 5 og maks. 25 m brukes. Slangen kan til ko bles med hur tig kob ling. OBS! Tilkobling til offentlig vannverk skal gjøres etter gjeldende regler. Sikkerhetstiltak ADVARSEL! Høytrykksstråler kan være farlige. Rett aldri vannstrålen mot mennesker, dyr el.installasjoner, eller selve ma ski nen. Pass på oppvivlende partikler under vaskingen, og bruk beskyttelsesbriller under arbeidet. Gjelder også personer i nærheten. Forsøk aldri å rengjøre klær eller fottøy som sitter på deg selv eller andre. Høytrykksvaskeren må ikke betjenes av barn eller personer som ikke har lest instruksjonsboken. Bruk ikke maskinen i områder med eksplosjonsfare. Er du i tvil: spør de lokale myndigheter Høytrykksspyling av materialer som inneholder asbest er forbudt. Sikkerhetsanordninger Låseanordning på spylehåntaket Spylehåndtaket har en låseanordning (6b). Når denne er aktivert kan håndtaket ikke betjenes. 2.0 Bruksanvisning NO 2.1 Betjeningsfasiliteter Start / stopp, vribryter (2). Utløsergrep med lås (6). Doseringsregulering for rengjøringsmidler 2.2 Tilkobling 1. Koble høytrykksslangen (5) på høytrykksvaskeren. Bruk kun forlengerslange på maks. 7 m. 2. Monter høytrykksslangens nippel i spylehåndtakets hurtigkobling. 3. Monter dyse eller annet utstyr som du ønsker å bruke. 4. Koble maskinen til vann og strøm. 9

5 Bruksanvisning NO Bruksanvisning NO 2.3 Start 1. Kontroller at maskinen står loddrett. 2. Aktivèr utløsergrepet (6a) og la vannet renne til evt. luft i vanntilførselen er vekk. 3. Trykk på av/på bryteren (2) til posisjon I. 2.4 Drift 1. Hold dyserøret fast med begge hender! Når høytrykksvaskeren brukes dannes det rekyl i dyserøret. 2. Rett dysen mot bakken. 3. Aktivèr høytrykksvaskeren med spylehåndtakets utløsergrep (6a). 4. Tilpass alltid dysens avstand og dermed trykket til objektet som skal rengjøres. Bemerk: Trykk og spredevinkel kan reguleres på TORNADO dysen. OBS! Maskinen må ikke tildekkes under bruk. Hvis maskinen forlates, eller ikke benyttes i 5 minutter, skal den stoppes på start/stopp bryteren. (pos. O). Bruk av rengjøringsmidler Utlegging av rengjøringsmidler kan ikke utfø res hvis det anvendes for len ger slan ge. 1. Fyll rengjøringsmiddel i tanken. 2. Monter TORNADO dysen og still den på lavtrykk (drei til høyre). 3. Still doseringsreguleringen til ønsket mengde rengjøringsmiddel. 4. Påføre rengjøringsmidlet nedenifra og oppover. 5. La rengjøringsmidlet virke i den tiden som er angitt på emballasjen og skyll med rent vann. 2.5 Sugedrift Vaskeren kan selv suge vann fra f.eks. en regnvanns be hol der. Slangen til vannforsy-ningen må ikke være for lang, ca. 5 m. 1. Sørg for at vannbeholderen ikke står på ett lavere nivå enn vaskeren. 2. Kobl tilgangsslangen på vaskeren og plasser den andre enden i vann-beholderen. 3. Start vaskeren. 4. Avmonter dyserøret og aktiver utløser-grebet. Hold utløsergrepet aktivert inntil det har rent vann i ca. 15 sek. 5. Monter dyserøret igjen og vaskeren er klar til drift. OBS: Vaskerens interne filter er ikke beregnet til å filtrere store mengder med urenheter. Hvis vannet innholder blader, sand e.l. må det monteres et eksternt sugefilter. Kontakt din ALTO forhandler for ytterligere informasjon. 2.6 Stopp 1. Stopp maskinen ved å vri start / stopp bryteren (2) til pos Trekk ut støpselet. 3. Steng av for vannforsyningen og aktivèr utløsergrepet (6a) for å fjerne trykket i ma ski nen. Oppbevaring; se under kapittel Tilbehør NO Utstyr Bruk kun originalt tilbehør Dyser TORNADO (8) Monteres med bajonettkobling. Oppbevares på maskinen. Allround regulerbar dyse: Vri til venstre: høytrykk. Vri til høyre: Lavtrykk. POWERSPEED (9) Dyse med roterende stråle til fastgrodd skitt på harde flater. Forlengerslange Børster Rørrenser Vann/sand blåsingsutstyr Pa tio Cleaner Hagebørste Felgbørste 7 m forlengerslange, gir større arbeidsområde. Til bil og andre overflater. 15 m lang rør ren ser til rensing av rør og kloakk. For fjerning av maling og rust. Sand fåes kjøpt i byggvaremarkedene. Utstyr til rask og effektiv rengjøring av ho ri son ta le fliser, terrassegulv, m.m. samt vertikale flater. Roterende børste for rengjøring av overflater i tre. Roterende børste for rengjøring av felger. 10

6 Rengjøringsmidler Bruk kun originalt tilbehør Stone & Wood Cleaner Plastic Cleaner Metal Cleaner Tilbehør NO Vedlikehold NO Til heller, mur- og treverk. Velegnet til fjerning av mose og alger. Til plast og kunst stof fer, f. eks. hagemøbler. Til rengjøring av metall, f. eks. hageredskap. Car Combi Cleaner Til biler m.m.med skyllevoks. Alu Cleaner Oil & Grease Cleaner Wood Cleaner Til aluminiumsgjenstander, f.eks. alu. felger. Påføres med forstøver. Til fjerning av fett og olje på f.eks. motorer. Påføres med forstøver. Til rengjøring av treværk samt hagemøbler i tre. 4.0 Vedlikehold NO AD VAR SEL! Ta alltid støpselet ut av stik kon tak ten før vedlikehold eller ren gjø ring. For å sikre pro blem fri drift så gjør dette til en vane. Skyll igjennom vannslange, høytykkslange, dyserør og tilbehør før montering. Skyll koblingene rene for sand og støv. Skyll skum-sprayeren etter bruk. Enhver reparasjon skal foretas på autorisert verksted og med originale reservedeler. 4.1 Rensing av dyse En tett dyse medfører for høyt pumpetrykk, og rensing av dysen er straks påkrevd. 1. Stopp høytrykksvaskeren og demonter dy sen. 2. Rens dysen med dyserensernålen (10). VIKTIG! Rensenålen må KUN brukes når dysen er frakoblet. 3. Skyll gjennom dysen bakfra med vann. 4.2 Rensing av vanntilgangsfilter Vanntilgangsfi lteret skal renses en gang per må ned eller ved behov. 1. Skru av vanntilgangsslange og - kobling. 2. Ta ut fi lteret og skyll det grundig. 3. Kon trol ler at fi lteret er intakt før det mon te res igjen. 5.0 Oppbevaring NO Maskinen SKAL oppbevares frostfritt!!!! Før maskinen settes til oppbevaring skal pum pe, slange og tilbehør tømmes for vann: 1. Stopp maskinen (vribryter pos. O) og demonter tilførselsslange og tilbehør. 2. Start maskinen igjen og aktiver spylehåndtaket. La maskinen kjøre til det ikke kommer mere vann ut av spylehåndtaket. 3. Stopp maskinen. Trekk ut støpselet og demonter høytrykkslangen. Begge kveiles opp og henges på maskinens håndtak. 4. Plasser spylehåndtak, dyser og annet tilbehør i holderene på maskinen. Hvis maskinen eller tilbehøret har vært frosset, skal de kontrolleres for skader før start. START ALDRI OPP EN FROSSEN MASKIN! Frostskader dekkes ikke av garantien! 11

7 6.0 Spørsmål og svar NO Kan jeg bruke en alminnelig hageslange til å koble høytrykksvaskeren til vann? Ja, men slangen må være minst 5m og maks. 25 m lang. Diameter 1/2". Hvorfor må jeg oppbevare vaskeren i et frostfritt rom? Maskinen kan inneholde vann som i frossen til stand kan påføre skade på vitale deler i maskinen. Hvordan oppbevarer jeg høytrykksvaskeren på best mulig måte? Tøm alltid høytrykksvaskeren for vann ved å akti ve re spylehåndtaket - eller ved at tilkoblingen er fjernet. Demonter alltid høytrykksslangen og rull den opp uten skarpe knekker. Kan jeg f. eks. bruke alminnelig vaskmiddel i høytrykksvaskeren? Nei, du risikerer å ødelegge vaskeren og få et dårlig vaskeresultat. ALTO s rengjøringsmidler er spesielt utviklet for rengjøring med høy trykks vas ker og sikrer korrekt dosering og rask virkning. Er det noe jeg bør gjøre for å holde høy trykks - vas ke ren i orden? Ja, utover å rengjøre den grundig før den settes vekk, er det en god idè å smøre koblingene en gang imellom med Vaselin eller smørefett. 12

8 7.0 Feilsøking og feilretting NO For å unngå unødvendige ergrelser, bør du før du kontakter ALTO s serviceorganisasjon sikre deg at følgende er i orden: Symptom Årsak Utbedring Maskinen starter ikke Støpselet ikke til kob let Sett støpselet i stikkontakten Defekt stikkontakt. Prøv en annen stikkontakt. Bytt sikring. Sikring gått Slå av andre maskiner / tilkoblinger. Forlengerkabel deffekt Prøv uten forlengerkabel. Maskinen stopper Sikringen har gått Bytt sikring. Slå av andre maskiner / Feil nettspenning tilkoblinger. Sjekk at spenningen stemmer overens med den som er angitt på maskinens ty pe skilt. Sikringen går For liten sikring Skift til en installasjon som er større enn høytrykksvaskerens ampere forbruk. Ujevnt pumpetrykk Luft i til gangs slan gen/ La høytrykksvaskeren kjøre med åpent pumpen spylehåndtak og dysen på lavtrykk med jevnt trykk. For liten vanntilførsel Kontrolèr at vannforsyningen tilsvarer spesifi kasjonene. NB! unngå lange tynne slanger (min 1/2") Dysen delvis blokkert Rens dysen (se avsnitt 4.1) Tett vanntilgangsfi lter Rens fi lteret (se avsnitt 4.2) Flatklemt slange Rett ut slangene For lang høytrykkslange Demonter høytrykk- og forlengerslange og prøv på nytt (Forlengerslange maks. 7 m). Maskinen starter og Lekkasje i pumpe/spyle Kontakt nærmeste ALTO serviceavdeling stop per av seg selv håndtaket Maskinen starter, Pumpe / slanger / tilbehør La pumpe / slange få tine opp men gir ikke vann frosset. Ingen vanntilførsel. Tilkoble vann. Vanntilgangsfi lteret er tett. Rens fi lteret (se avsnitt 4.2) Tett dyse. Rens dysen (se avsnitt 4.1) Skulle andre driftsforstyrrelser forekomme; kontakt nærmeste autoriserte ALTO servicesenter. ALTO Norge AS Tlf: Bjørnerudveien 24 Fax: N-1266 OSLO 13

9 8.0 Garanti DA 8.0 Garanti NO ALTO yder 2 års garanti på højtryksrensere, som er beregnet til privat brug. Garantien gælder fra købs da to en. Hvis højtryksrenser eller tilbehør indleveres til garantireparation, skal kopi af kvittering vedlægges. Garantiydelser forudsætter følgende: at der er tale om materiale- eller fa bri ka ti ons fejl. (Slitage samt misbrug kan ikke henføres her un der). at instruktionsbogens anvisninger har været nøje overholdt. at reparation ikke har været forsøgt udført af andre end ALTO-autoriseret servicepersonale. at der ikke har været anvendt uoriginalt tilbehør. at højtryksrenseren ikke har været udsat for overlast i form af stød, fald eller frost. at der kun har været anvendt vand uden uren he der. at højtryksrenseren ikke har været anvendt til ud lej nings brug, eller på anden måde været gjort til genstand for for ret nings mæs sig anvendelse. En garantireparation omfatter udskiftning af defekte dele, men dækker dog ikke forsendelse og em bal la ge. Iøvrigt henvises til national købelov. Maskinen indsendes/indleveres til et af ALTO-or ga ni s- a ti o nens serviceværksteder, med angivelse af fejlen. Reparationer, som ikke er dækket af ga ran ti be stem m- el ser ne vil blive faktureret. (Eksempelvis drift for styr rel ser p.g.a. årsager nævnt i in struk ti ons bog ens afsnit om Fejlfinding og fejlretning.) ALTO gir 2 års garanti på høytrykksvaskere, som er beregnet til privat bruk. Hvis høytrykksvaskeren eller tilbehøret innleveres til garantireparasjon, skal kopi av kvitteringen legges ved. Garantiytelser forutsetter følgende: At det er materiale- eller fabrikkasjonsfeil (slitasje og misbruk gjelder ikke). At brukerveiledningens anvisninger er fulgt. At reparasjon ikke er forsøkt utført av andre enn ALTO-autorisert servicepersonell. At det ikke har vært brukt uoriginalt tilbehør. At høytrykksvaskeren ikke har vært utsatt for overlast i form av støt, fall eller frost. At det er brukt vann uten urenheter. At høytrykksvaskeren ikke har vært brukt til utleie, eller på annen måte vært brukt til forretningsmessig an ven del se. Garantireparasjon omfatter utbytte av defekte deler, men dekker ikke forsendelse og emballasje. Forøvrig henvises det til nasjonal kjøpslov. Maskinen sendes inn / innleveres til et av ALTO-organisasjonens serviceverksteder, med angivelse av feilen. Reparasjoner som ikke dekkes av ga ran ti be - stem mel se ne vil bli fakturert (eksempelvis driftsforstyrrelser p.g.a. årsaker nevnt i brukermanualens avsnitt om feilsøking og feilretting). 8.0 Garanti SV Din ALTO högtryckstvätt, som är avsedd för privat bruk, är under följande förutsättningar omfattad av 2 års garanti. Garantin gäller från inköpsdatum (måste styrkas med kvitto). att fel kan hänföras till material- eller fabrikationsfel (slitage och felaktig användning kan inte hänföras hit) att anvisningarna i instruktionsboken noggrant följts att reparationsarbete ej utförts av annan än auktorise rad ALTO-serviceverkstad att endast original reservdelar använts att högtryckstvätten inte utsatts för ovarsam be hand - ling som fall, stötar eller frost att endast rent vatten använts att högtryckstvätten inte använts i uthyr nings ver k- sam het eller på annat sätt varit föremål för affärsmässig verksamhet Garantireparationen omfattar byte av defekta delar men täcker inte försändelse och emballage. I övrigt hänvisas till nationella köpvillkor. Maskinen sänds/inlämnas till en av ALTO or ga ni s- a ti o nens serviceverkstäder men noggrann felangivelse. Varje icke berättigad garantireparation kommer att faktureras.t.ex. driftstörningar på grund av orsaker nämnda i instruktionsbokens avsnitt om Felsökning och åtgärder. 8.0 Takuuehdot FI ALTO antaa kotikäyttöön tarkoitetuille paine pe su reille 2 vuoden takuun. Jos tuot pesurisi tai sen varusteita ta ku u kor jauk se en, ostokuitti on esitettävä. Takuukorjaus tehdään seuraavilla eh doi l la: kun vika johtuu materiaali- tai val mi stusvir heestä (normaalia kulumista tai väärinkäyttöä takuu ei kata) jos tätä käyttöohjetta on huolellisesti noudatettu jos laitetta ei ole huoltanut tai yrittänyt huoltaa kukaan muu kuin valtuutettu Alto-huoltaja jos on käytetty vain koneen al ku peräi siä varusteita jos kone ei ole joutunut kolautusten tai tör mäyk sen kohteeksi tai se ei ole jäätynyt jos koneessa on käytetty vain puhdasta vettä jos konetta ei ole pidetty vuokra- tai muussa kau pal - li se s sa käytössä Takuu kattaa viallisten osien vaihdon ilman pakkaus- ja kuljetuskuluja. Lisäksi viittaamme paikallisiin kauppaa koskeviin lakeihinne. Viallinen kone tulee toimittaa valtuutetulle ALTO-huoltajalle varustettuna vi ka selvi tyk sel lä. Korjaukset, joita takuu ei kata, laskutetaan. (Ks. mah dol li sia toimintahäiriöiden syitä kohdasta Vi a net s in - tätau luk ko). 50

10 8.0 Garantie DE 8.0 Conditions de garantie FR ALTO leistet eine zweijährige Garantie auf Geräte für den Gebrauch im privaten Haus halt. Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Kaufbelegs. Wird das Gerät oder das Zubehör zur Reparatur einge re icht, muß eine Kopie des Kaufbelegs beigefügt werden. Eine Garantieleistung setzt voraus, daß Mängel auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind die Anweisungen in der Betriebsanleitung genau beachtet wurden Reparaturen nur von geschultem ALTO-Personal durchgeführt wurden nur original ALTO-Zubehörteile verwendet wurden das Gerät nicht durch äußere Einwirkung beschädigt wurden (z.b. durch Stoß, Sturz, Frost) das Gerät nur mit Wasser (Trinkwasserqualität) betrieben wurde das Gerät nicht im Vermietgeschäft oder in anderer Form gewerblich genutzt wurd. Sollte eine Reparatur erdorderlich sein, senden Sie das Gerät bitte zusammen mit einer Feh ler be schreibung an Ihre zuståndige ALTO-Ser vicewer kstatt. Die Ga ran - ti er e pa ra tur umfaßt das Auswechseln defekter Teile (ausschließlich Ver pack ung und Vers and). Außerdem verweisen wir auf nationale gesetzliche Regelungen. Schäden, die auf natürlichen Verschleiß oder fehlerhafte Bedienung zurückzuführen sind, fallen nicht unter Garantie und werden in Rechnung gestellt. 8.0 Garantievoorwaarden NL ALTO geeft op de consumenten ho gedrukreini gers een garantie van 2 jaar. De garantietermijn gaat in op de aankoopdatum. Reparatie onder garantie is aan de on der sta an de voorwaarden verbonden: het defect moet aan productiefout of aan een defect in het materiaal of vakmanschap te wijten zijn. (Normale slijtage en misbruik vallen niet onder garantie). de aanwijzingen in de handleiding moeten zorgvuldig bestudeerd en opgevolgd zijn. de reparatie dient door een ALTO servicepartner uitgevoerd te worden. alleen originele accessoires kunnen gebruikt worden. schade, transportschade of vorstschade vallen niet onder garantie. er dient altijd zuiver kraanwater ge bru ikt te worden. de machine mag niet voor verhuur, professionele, bedrijfsmatige of commerciële activiteiten gebruikt zijn. U dient een kopie van de aankoopnota voorzien van de aan ko op da tum te overleggen. (Bij een handgeschreven nota, kassabon bijsluiten). Type plaatje met daarop bouwjaar en serienummer dient aanwezig te zijn op de machine. Als uw machine defect is, kunt u iedere werkdag tussen 9.00u en 12.00u bellen met nummer Daarnaast kunt u 24 uur per dag een fax sturen naar nummer Na de melding ontvangt u van onze service partner de procedure betreft aanmelding van de storing. Om te vo or ko men dat er onnodig een machine wordt opgehaald voor reparatie, zullen u een aantal vragen m.b.t de storing gesteld worden. Daarnaast verwijzen wij naar de Ne der land se Ver ko opwet. Reparaties die niet onder de garantie vallen, zullen aan u berekend worden, waar u van te voren een prijsopgave voor ontvangt. ALTO garantie les nettoyeurs haute-pression de gamme grand public pendant 2 ans. La garantie s applique à partir de la date d achat du produit. Si votre nettoyeur ou accessoires doit être remis pour une réparation, une photocopie de la facture devra y être jointe. Les réparations sous garantie seront réalisées sous les conditions suivantes: Que les defectuosités sont dues à un défaut du matériel ou de fabrication (l usure ou les mau vaises utilisations ne sont pas couvertes par la garantie). Que les directives données dans le manuel d in struc - tion ont été rigoureusement respecter. Que l appareil n ai pas été contrôlé ou réparé par une société autre qu une station SAV agréée ALTO. Que uniquement les accessoires d origine ont été utilisé. Que le produit n est pas été soumis à un abus tel que noeud, gel, frottement, chocs. Que uniquement de l eau sans impuretés a été utilisé. Dans le cas d une eau sale ou dure, prendre les précautions nécessaire. Que le nettoyeur haute pression n ai pas été utilisé pour la location ou tout autre application com mer cia le. Les réparations sous garantie comprennent le rempla-cement des pièces defectueuses hors emballage et transport. De plus, nous nous référons à vos rég le men ta ti ons de vente. La machine devra être expédié complète chez une des stations SAV agréée ALTO avec la description de la panne et photocopie de la facture. Les réparations NON converte par la garantie seront facturé (mauvais fonctionnement du au Causes Possibles mentionné dans le chapitre Tableau des pannes du manuel d instruction). 8.0 Garanzia IT L ALTO concede la garanzia per 2 anni su idropu litri ci per uso domestico. La garanzia vale dalla data di acquisto. In caso di riparazioni dell idropulitrice o degli accessori nel periodo di garanzia, bisogna allegare una copia della ricevuta. La garanzia vale solo se: si tratti di difetti del materiale o di fabbricazione. (Usura e scorretto uso sono esclusi) le istruzioni indicate nel presente manuale sono state seguite attentamente nessuna riparazione è stata tentata effettuata da persone che non siano riparatori ALTO autorizzati non siano stati utilizzati accessori ALTO non-originali l idropulitrice non sia stata sottoposta a sovraccarichi quali urti, cadute o gelo è stata utilizzata solo acqua pulita l idropulitrice non sia stata oggetto della locazione o in altro modo sia stata oggetto dell uso commerciale/ professionale Una riparazione da garanzia comprende la sos ti tu zi o ne di parti diffettose, mentre sono esclusi la spedizione e l imballaggio. Del resto si fa riferimento alla legge nazionale di compravend. La macchina va spedita/consegnata a uno dei punti di assistenza ALTO con l indicazione del difetto di funzionamento. Le riparazioni che non sono coperte dalle condizioni di garanzia saranno fatturate. (Ad esempio dis fun zi o ni in seguito alle cause indicate nella sezione Difetti di funzionamento, cause e rimedi del manuale di istruzioni.) 51

11 1 2 a b c 3 4 b a c d 52

12 53

13 Art. no Art. no DA Forlængerslange NO Forlengerslange SV Förlängningsslang FI Jatkoletku DE Verlängerungsschlauch FR Rallonge fl exible NL Verlengslang IT Tubo di prolunga DA Patio cleaner NO Patio cleaner SV Patio cleaner FI Patio cleaner DE Patio cleaner FR Patio cleaner NL Patio cleaner IT Patio cleaner Art. no DA Roterende børste NO Roterende børste SV Roterande borste FI Pyörivä harja DE Rotierende Bürste FR Brosse rotative NL Roterende borstel IT Spazzola rotante Art. no DA Rørrenser NO Rørrenser SV Avlopps-/rørrensare FI Viemärinavaussuutin DE Rohrreiniger FR Nettoyeur déboucheur NL Riool-/buizenreiniger IT Puliscitubi Art. no DA Rim brush NO Felgbørste SV Fälgborste FI Vanteiden pesuharja DE Felgenbürste FR Brosse pour jantes NL Velgenborstel IT Spazzola per cerchione Art. no DA Garden brush NO Hagebørste SV Garden brush FI Puutarhaharja DE Gartenbürste FR Brosse de jardin NL Tuinmeubelen borstel IT Spazzola per giardino

14 RECEIPT xx/xx/2004 ALTO high pressure washer Total... ALTO Danmark A/S Industrikvarteret, DK-9560 Hadsund Tel.: m Printed in Denmark by Parajett A/S Copyright 2003 ALTO Danmark A/S

Modelloversikt. Bruksområder. Innhold. Gratulerer med din nye ALTO Høytrykksvasker

Modelloversikt. Bruksområder. Innhold. Gratulerer med din nye ALTO Høytrykksvasker Gratulerer med din nye ALTO Høytrykksvasker Vi er overbevist om at ALTO s nye høytrykksvasker lever opp til dine forventninger om rask og effektiv rengjøring. Du har nå en høytrykksvasker som vil lette

Detaljer

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-21, 2-21 XT Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-24, 2-24 XT Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT 24-01-2006 DA Instruktionsbog... 3-8 NO Instruksjonsbok... 9-14 SV FI DE FR NL IT Instruktionsbok...

Detaljer

Nilfisk ALTO P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk ALTO P 130.1/150.1/160.1 X-TRA

Nilfisk ALTO P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk ALTO P 130.1/150.1/160.1 X-TRA 29-03-2006 Nilfisk ALTO P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk ALTO P 130.1/150.1/160.1 X-TRA DA Instruktionsbog... 3-8 NO Instruksjonsbok... 9-14 SV FI DE FR NL Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-27 Betriebsanleitung...

Detaljer

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Instruksjonsbok Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...5 3 Før du begynner å bruke høytrykksvaskeren...6 4 Slik

Detaljer

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-21, 2-21 XT Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-24, 2-24 XT Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT 24-01-2006 DA Instruktionsbog... 3-8 NO Instruksjonsbok... 9-14 SV FI DE FR NL IT Instruktionsbok...

Detaljer

Pro. Og dette er inkludert med samtlige Pro modeller: (for flere muligheter, se side 10-11)

Pro. Og dette er inkludert med samtlige Pro modeller: (for flere muligheter, se side 10-11) Pro METAL PUMP BUILT TOUGH P 150.2-10 X-TRA Maks pumpetrykk 150 bar 10 m stålarmert høytrykkslange Trykkregulering Integrert tralle Integrert slangetrommel Teleskop håndtak Integrert rengjøringsmiddeltank

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide 1714544 B F C 85 3 15 4 512 CUT OUT 614 1 3 1 21 7 16 9 195 8 175 1% 2% 3% 4% 2 A B C Max. 5 C 1% 2% 3% 4% 3 F C 58 3 514 15 2 U TUO T C 6 41 1

Detaljer

Nilfisk C 120.4. Instruksjonsbok

Nilfisk C 120.4. Instruksjonsbok Nilfisk C 120.4 Instruksjonsbok Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...4 3 Før du begynner å bruke høytrykksvaskeren...5 4 Slik betjener du høytrykksvaskeren...6

Detaljer

Nilfisk C 120.2 Nilfisk C 125.2

Nilfisk C 120.2 Nilfisk C 125.2 Nilfisk C 120.2 Nilfisk C 125.2 Instruksjonsbok Copyright 2008 Nilfi sk Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...5 3 Før du begynner å bruke høytrykksvaskeren...5

Detaljer

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Instruksjonsbok Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...4

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

STC 2000 STC 3000. Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung...

STC 2000 STC 3000. Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung... STC 2000 STC 3000 DK N S GB D Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung... 37-47 6 4 3 1 2 14 5 7 15 9 8 10 16 12 11 17 19 18

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Mobil allround hobbyvasker med stor yteevne

Mobil allround hobbyvasker med stor yteevne har et stående og ergonomisk riktig design, med et ekstra løftehåndtak og innebygget teleskophåndtak, noe som gjør den både mobil, kompakt og enkel å oppbevare. Vaskeren er utstyrt med en holder til Click&Clean

Detaljer

Mobil allround hobbyvasker med stor yteevne

Mobil allround hobbyvasker med stor yteevne har et stående og ergonomisk riktig design, med et ekstra løftehåndtak og innebygget teleskophåndtak, noe som gjør den både mobil, kompakt og enkel å oppbevare. Vaskeren er utstyrt med en holder til Click&Clean

Detaljer

K 3 K 3, 1.673-220.0, 2015-05-30

K 3 K 3, 1.673-220.0, 2015-05-30 K 3 Høytrykksvaskeren K2 er utstyrt med praktiske hjul, høytrykkspistol, 4 meter slange og strålerør. Den leveres med rotojet-dyse for fjerning av fastsittende skitt. Vannfilter beskytter inntakspumpen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

K 2 Compact. K 2 Compact, 1.673-121.0, 2015-05-30

K 2 Compact. K 2 Compact, 1.673-121.0, 2015-05-30 K 2 Compact Modellen K2 Compact er en kompakt men samtidig kraftig høytrykksvasker. Svært praktisk anvendelig og mobil. Utstyrt med praktiske hjul, høytrykkspistol, 4 meter slange og strålerør. og rotojet-dyse

Detaljer

K 4 Classic Home Wood T251

K 4 Classic Home Wood T251 K 4 Classic Home Wood T251 Modellen K4 er en mellomstor og effektiv høytrykksvasker med vannavkjølt motor, hjul, quick-connect høytrykkspistol, 6 m slange, vario-power strålerør med praktisk trykkjustering,

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

DC 3800c. instruktion user instruction Betriebsanleitung manuel d instruction gebruikers handleiding brukermanual. serial no: Part No 94124

DC 3800c. instruktion user instruction Betriebsanleitung manuel d instruction gebruikers handleiding brukermanual. serial no: Part No 94124 DC 3800c Part No 94124 instruktion user instruction Betriebsanleitung manuel d instruction gebruikers handleiding brukermanual serial no: Innholdsfortegnelse NORSK Sikkerhetsforskrifter 25 Tekniske data

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

Klick on Your Language

Klick on Your Language DC 1800 Part No 94114-C Klick on Your Language Bruksanvisning i original Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Manual original Alkuperäiset

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

25.09.2012/RD/KMB. Villavent. sentralstøvsuger. Modell V10. Montasje, bruk og vedlikehold

25.09.2012/RD/KMB. Villavent. sentralstøvsuger. Modell V10. Montasje, bruk og vedlikehold 25.09.2012/RD/KMB Villavent sentralstøvsuger Modell V10 Montasje, bruk og vedlikehold 1 2 300 mm 610 mm 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bilder...2 Viktige sikkerhetsregler...3 Generell informasjon...4 Elektrisk

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

Roth Gatevarmesystem. Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning

Roth Gatevarmesystem. Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning Roth Gatevarmesystem Prosjekterings- og mon te rings vei l ed ning Innhold side Roth SnowFlex 3 Fordeler i PEH 4 Fordeler i messing 4 Styring og regulering 4 Økonomi 4 Dimensjonering 5 Prinsippskisse 5

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 40CAS 40CAS I DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 Viktig: Les denne instruksjonsbok før høytrykksvaskeren tas i bruk. Denne maskin

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Automatisk rengjører. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet.

BRUKERVEILEDNING. Automatisk rengjører. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. Automatisk rengjører Bildet er bare til veiledning. Glem ikke å prøve disse

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

DC 25, 50, 75 -W. Part No 94142-C. VARNING! Läs bruksanvisningen före användning av maskinen.

DC 25, 50, 75 -W. Part No 94142-C. VARNING! Läs bruksanvisningen före användning av maskinen. DC 25, 50, 75 -W Part No 94142-C Bruksanvisning i original Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Original brugsanvisning Käyttöohje, alkuperäinen VARNING! Läs bruksanvisningen

Detaljer

Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1

Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1 20-03-2006 Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1 DA NO SV DE FR NL Instruktionsbog... 3-15 Instruksjonsbok... 16-28 Instruktionsbok... 29-41 Betriebsanleitung... 42-56 Manuel d Instructions... 57-72 Gebruikershandleiding...

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS Introduksjon. Plasma er en gass som er blitt oppvarmet til en ekstremt høy temperatur og ionisert så den blir elektrisk ledende. Plasmabuekutte-prosessen benytter denne plasmaen

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

Sikkerhetsforanstaltninger.

Sikkerhetsforanstaltninger. Sikkerhetsforanstaltninger. 1. Da den luftløse maling sprøyten er et høytrykks redskap, kan enhver uoppmerksomhet eller feilaktig bruk eller vedlikehold av ditt verktøy, resultere i skade på selve verktøy

Detaljer

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO Solar Heater XP2 Bruksanvisning NO ID KODE: M-1631.2013 ID KODE: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Side 1 Innhold 1. Sikkerhetsinformasjon 2 2. Slik fungerer det 2 3.

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

RO 150 FEQ RO 150 FE

RO 150 FEQ RO 150 FE Originalbetriebsanleitung 6 Original operating manual 10 Notice d utilisation d origine 14 Manual de instrucciones original 18 Istruzioni per l uso originali 22 Originele gebruiksaanwijzing 26 Originalbruksanvisning

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Bruksanvisning på MOTEK KOMPRESSORER model 100/5 205/15 280/24 395/24 Norsk/svensk

Bruksanvisning på MOTEK KOMPRESSORER model 100/5 205/15 280/24 395/24 Norsk/svensk Bruksanvisning på MOTEK KOMPRESSORER model 100/5 205/15 280/24 395/24 Norsk/svensk Vi ønsker Dem lykke til med Deres nye MOTEK kompressor, som vi er overbevist om fullt ut vil leve opp til Deres forventninger.

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer