PRO PRO X-TRA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRO PRO X-TRA 2004-03-01"

Transkript

1 PRO PRO X-TRA DA NO SV FI DE FR NL IT Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje Betriebsanweisung Manuel d'instructions Gebruikershandleiding Manuale di istruzioni

2 6 6a 6b , 4a

3 Gratulerer med din nye ALTO Høytrykksvasker Vi er overbevist om at ALTO s nye høytrykksvasker lever opp til dine forventninger om rask og effektiv rengjøring. Du har nå en høytrykksvasker som vil lette og effektivisere ditt rengjøringsarbeid. Nå kan man ge oppgaver som tidligere var tidkrevende gjøres unna på noen få minutter - og med et langt bedre resultat. Skulle det - mot forventning - oppstå problemer med høytrykksvaskeren som ikke kan løses ved hjelp av de opplysningene som er gitt i avsnitt nr så står hele ALTO s serviceorganisasjon klar til å hjelpe deg. ALTO er en global virksomhet med en omfattende kunnskap innenfor utvikling og produksjon av effektive og miljøvennlige rengjøringsløsninger. Vårt produktprogram dekker rengjøringsløsninger til utvalgte kun de - grup per - fra maskiner til private husholdninger til store industrielle rengjøringssystemer. ALTO s ekspertise er rengjøring med fokus på kundenes behov. Nøkkelordet er tillit - vi kaller det Total Cleaning Confi dence TM. Vi ønsker at du som kunde trygt skal kunne stole på at det rengjøringsutstyret som du får hos oss er det mest effektive som fi nnes og at det oppfyller dine forventninger. Med vennlig hilsen ALTO Norge AS Bruksområder NO Modelloversikt (P ) Bruksområdet for dette produktet er ren gjø ring s- opp ga ver i det private hushold: Hus, bil, motorsykkel, båt, campingvogn, tilhenger, fl isarealer,treverk, mur, hustak, ha ge grill, drivhus,hagemøbler m.m. 1. Tilkoblingsledning 2. Av / på bryter 3. Tilkobling til høytrykksslange 4. Tilkobling til vann (vanntilgangsfi lter) 5. Høytrykksslange 6. Spylehåndtak med utløsergrep 7. Lan se med bajonettilkobling 8. TORNADO dyse 9. POWERSPEED dyse 10. Dyserensenål 11. Beholder for rengjøringsmidler 12. Doseringsregulator for rengjøringsmidler Innhold NO 1.0 For be re del se Betjeningsveiledning Tilbehør Vedlikehold Oppbevaring Spørsmål og svar Feilsøking og feilretting Garanti Spesifikasjoner: Se maskinens typeskilt. Lydtrykknivå L pa målt iht ISO 3744, EEC-direktiv 2000/14/EC: 80 db(a). Hånd / arm vibrasjoner målt i.h.t. ISO 5349 er 2 m/s 2. Vi forbeholder oss retten til endringer. 8

4 1.0 Sikkerhetsinstrukser NO Før høytrykksvaskeren tas i bruk skal du lese dette avsnittet grundig. Følg alle instruk sjoner og vei led - nin ger i dette avsnittet for å sikre bruker, omgivelser og høytrykksvasker. VIKTIG! Bruk kun vann som er fritt for urenheter. Er det risiko for fl ytesand i til gangs van net (f.eks. fra egen boring) skal fl y te sand fi l ter an ven des. Forberedelser Før bruk skal høytrykksvaskeren gjennomgås omhyggelig for å konstatere evt. mangler eller skader. Hvis det fi nnes skader eller mangler, må høytrykksvaskeren ikke tas i bruk. Kontakt nærmeste ALTO forhandler. Kontroler spesielt: At el. kabelens isolasjon er feilfri og uten sprekker. Ved tvil kontakt en el. fagmann eller nærmeste ALTO forhandler. Slangerulle (ikke standard) Slangerullen monteres på maskinen. Instruks på side 52. Strømtilkobling Vær oppmerksom på følgende forhold når høytrykks vas ke ren tilkobles stik kon tak ten: Høytrykksvaskeren må kun tilkobles strø mins tal - las jon med jordforbindelse. All elektrisk installasjon skal utføres av autorisert elektriker. Det anbefales at vaskeren tilkobles en strøm kil de utstyrt med feilstrømsrele. (GFCI). HUSK, det må brukes trege sikringer. Skjøtekabel Skjø te ka bel skal være i vanntett ut fø rel se og oppfylle nedenforstående krav til lengde og led nings di - men sjo ner: 1,0 mm² max 12,5 m 1,5 mm² max 20,0 m 2,5 mm² max 30,0 m Kabelskjøter og kontakter skal holdes tørre og vekk fra bakken. Skjøtekabel skal alltid rulles helt ut for å unngå varmeskader på ledningen. Vanntilkobling Høytrykksvaskeren tilkobles ved hjelp av vannslan ge til en vannkran (tilgangsvann, trykk: max. 10 bar, temperatur: max. 50 C). Al min ne lig 1/2" vannslan ge på min. 5 og maks. 25 m brukes. Slangen kan til ko bles med hur tig kob ling. OBS! Tilkobling til offentlig vannverk skal gjøres etter gjeldende regler. Sikkerhetstiltak ADVARSEL! Høytrykksstråler kan være farlige. Rett aldri vannstrålen mot mennesker, dyr el.installasjoner, eller selve ma ski nen. Pass på oppvivlende partikler under vaskingen, og bruk beskyttelsesbriller under arbeidet. Gjelder også personer i nærheten. Forsøk aldri å rengjøre klær eller fottøy som sitter på deg selv eller andre. Høytrykksvaskeren må ikke betjenes av barn eller personer som ikke har lest instruksjonsboken. Bruk ikke maskinen i områder med eksplosjonsfare. Er du i tvil: spør de lokale myndigheter Høytrykksspyling av materialer som inneholder asbest er forbudt. Sikkerhetsanordninger Låseanordning på spylehåntaket Spylehåndtaket har en låseanordning (6b). Når denne er aktivert kan håndtaket ikke betjenes. 2.0 Bruksanvisning NO 2.1 Betjeningsfasiliteter Start / stopp, vribryter (2). Utløsergrep med lås (6). Doseringsregulering for rengjøringsmidler 2.2 Tilkobling 1. Koble høytrykksslangen (5) på høytrykksvaskeren. Bruk kun forlengerslange på maks. 7 m. 2. Monter høytrykksslangens nippel i spylehåndtakets hurtigkobling. 3. Monter dyse eller annet utstyr som du ønsker å bruke. 4. Koble maskinen til vann og strøm. 9

5 Bruksanvisning NO Bruksanvisning NO 2.3 Start 1. Kontroller at maskinen står loddrett. 2. Aktivèr utløsergrepet (6a) og la vannet renne til evt. luft i vanntilførselen er vekk. 3. Trykk på av/på bryteren (2) til posisjon I. 2.4 Drift 1. Hold dyserøret fast med begge hender! Når høytrykksvaskeren brukes dannes det rekyl i dyserøret. 2. Rett dysen mot bakken. 3. Aktivèr høytrykksvaskeren med spylehåndtakets utløsergrep (6a). 4. Tilpass alltid dysens avstand og dermed trykket til objektet som skal rengjøres. Bemerk: Trykk og spredevinkel kan reguleres på TORNADO dysen. OBS! Maskinen må ikke tildekkes under bruk. Hvis maskinen forlates, eller ikke benyttes i 5 minutter, skal den stoppes på start/stopp bryteren. (pos. O). Bruk av rengjøringsmidler Utlegging av rengjøringsmidler kan ikke utfø res hvis det anvendes for len ger slan ge. 1. Fyll rengjøringsmiddel i tanken. 2. Monter TORNADO dysen og still den på lavtrykk (drei til høyre). 3. Still doseringsreguleringen til ønsket mengde rengjøringsmiddel. 4. Påføre rengjøringsmidlet nedenifra og oppover. 5. La rengjøringsmidlet virke i den tiden som er angitt på emballasjen og skyll med rent vann. 2.5 Sugedrift Vaskeren kan selv suge vann fra f.eks. en regnvanns be hol der. Slangen til vannforsy-ningen må ikke være for lang, ca. 5 m. 1. Sørg for at vannbeholderen ikke står på ett lavere nivå enn vaskeren. 2. Kobl tilgangsslangen på vaskeren og plasser den andre enden i vann-beholderen. 3. Start vaskeren. 4. Avmonter dyserøret og aktiver utløser-grebet. Hold utløsergrepet aktivert inntil det har rent vann i ca. 15 sek. 5. Monter dyserøret igjen og vaskeren er klar til drift. OBS: Vaskerens interne filter er ikke beregnet til å filtrere store mengder med urenheter. Hvis vannet innholder blader, sand e.l. må det monteres et eksternt sugefilter. Kontakt din ALTO forhandler for ytterligere informasjon. 2.6 Stopp 1. Stopp maskinen ved å vri start / stopp bryteren (2) til pos Trekk ut støpselet. 3. Steng av for vannforsyningen og aktivèr utløsergrepet (6a) for å fjerne trykket i ma ski nen. Oppbevaring; se under kapittel Tilbehør NO Utstyr Bruk kun originalt tilbehør Dyser TORNADO (8) Monteres med bajonettkobling. Oppbevares på maskinen. Allround regulerbar dyse: Vri til venstre: høytrykk. Vri til høyre: Lavtrykk. POWERSPEED (9) Dyse med roterende stråle til fastgrodd skitt på harde flater. Forlengerslange Børster Rørrenser Vann/sand blåsingsutstyr Pa tio Cleaner Hagebørste Felgbørste 7 m forlengerslange, gir større arbeidsområde. Til bil og andre overflater. 15 m lang rør ren ser til rensing av rør og kloakk. For fjerning av maling og rust. Sand fåes kjøpt i byggvaremarkedene. Utstyr til rask og effektiv rengjøring av ho ri son ta le fliser, terrassegulv, m.m. samt vertikale flater. Roterende børste for rengjøring av overflater i tre. Roterende børste for rengjøring av felger. 10

6 Rengjøringsmidler Bruk kun originalt tilbehør Stone & Wood Cleaner Plastic Cleaner Metal Cleaner Tilbehør NO Vedlikehold NO Til heller, mur- og treverk. Velegnet til fjerning av mose og alger. Til plast og kunst stof fer, f. eks. hagemøbler. Til rengjøring av metall, f. eks. hageredskap. Car Combi Cleaner Til biler m.m.med skyllevoks. Alu Cleaner Oil & Grease Cleaner Wood Cleaner Til aluminiumsgjenstander, f.eks. alu. felger. Påføres med forstøver. Til fjerning av fett og olje på f.eks. motorer. Påføres med forstøver. Til rengjøring av treværk samt hagemøbler i tre. 4.0 Vedlikehold NO AD VAR SEL! Ta alltid støpselet ut av stik kon tak ten før vedlikehold eller ren gjø ring. For å sikre pro blem fri drift så gjør dette til en vane. Skyll igjennom vannslange, høytykkslange, dyserør og tilbehør før montering. Skyll koblingene rene for sand og støv. Skyll skum-sprayeren etter bruk. Enhver reparasjon skal foretas på autorisert verksted og med originale reservedeler. 4.1 Rensing av dyse En tett dyse medfører for høyt pumpetrykk, og rensing av dysen er straks påkrevd. 1. Stopp høytrykksvaskeren og demonter dy sen. 2. Rens dysen med dyserensernålen (10). VIKTIG! Rensenålen må KUN brukes når dysen er frakoblet. 3. Skyll gjennom dysen bakfra med vann. 4.2 Rensing av vanntilgangsfilter Vanntilgangsfi lteret skal renses en gang per må ned eller ved behov. 1. Skru av vanntilgangsslange og - kobling. 2. Ta ut fi lteret og skyll det grundig. 3. Kon trol ler at fi lteret er intakt før det mon te res igjen. 5.0 Oppbevaring NO Maskinen SKAL oppbevares frostfritt!!!! Før maskinen settes til oppbevaring skal pum pe, slange og tilbehør tømmes for vann: 1. Stopp maskinen (vribryter pos. O) og demonter tilførselsslange og tilbehør. 2. Start maskinen igjen og aktiver spylehåndtaket. La maskinen kjøre til det ikke kommer mere vann ut av spylehåndtaket. 3. Stopp maskinen. Trekk ut støpselet og demonter høytrykkslangen. Begge kveiles opp og henges på maskinens håndtak. 4. Plasser spylehåndtak, dyser og annet tilbehør i holderene på maskinen. Hvis maskinen eller tilbehøret har vært frosset, skal de kontrolleres for skader før start. START ALDRI OPP EN FROSSEN MASKIN! Frostskader dekkes ikke av garantien! 11

7 6.0 Spørsmål og svar NO Kan jeg bruke en alminnelig hageslange til å koble høytrykksvaskeren til vann? Ja, men slangen må være minst 5m og maks. 25 m lang. Diameter 1/2". Hvorfor må jeg oppbevare vaskeren i et frostfritt rom? Maskinen kan inneholde vann som i frossen til stand kan påføre skade på vitale deler i maskinen. Hvordan oppbevarer jeg høytrykksvaskeren på best mulig måte? Tøm alltid høytrykksvaskeren for vann ved å akti ve re spylehåndtaket - eller ved at tilkoblingen er fjernet. Demonter alltid høytrykksslangen og rull den opp uten skarpe knekker. Kan jeg f. eks. bruke alminnelig vaskmiddel i høytrykksvaskeren? Nei, du risikerer å ødelegge vaskeren og få et dårlig vaskeresultat. ALTO s rengjøringsmidler er spesielt utviklet for rengjøring med høy trykks vas ker og sikrer korrekt dosering og rask virkning. Er det noe jeg bør gjøre for å holde høy trykks - vas ke ren i orden? Ja, utover å rengjøre den grundig før den settes vekk, er det en god idè å smøre koblingene en gang imellom med Vaselin eller smørefett. 12

8 7.0 Feilsøking og feilretting NO For å unngå unødvendige ergrelser, bør du før du kontakter ALTO s serviceorganisasjon sikre deg at følgende er i orden: Symptom Årsak Utbedring Maskinen starter ikke Støpselet ikke til kob let Sett støpselet i stikkontakten Defekt stikkontakt. Prøv en annen stikkontakt. Bytt sikring. Sikring gått Slå av andre maskiner / tilkoblinger. Forlengerkabel deffekt Prøv uten forlengerkabel. Maskinen stopper Sikringen har gått Bytt sikring. Slå av andre maskiner / Feil nettspenning tilkoblinger. Sjekk at spenningen stemmer overens med den som er angitt på maskinens ty pe skilt. Sikringen går For liten sikring Skift til en installasjon som er større enn høytrykksvaskerens ampere forbruk. Ujevnt pumpetrykk Luft i til gangs slan gen/ La høytrykksvaskeren kjøre med åpent pumpen spylehåndtak og dysen på lavtrykk med jevnt trykk. For liten vanntilførsel Kontrolèr at vannforsyningen tilsvarer spesifi kasjonene. NB! unngå lange tynne slanger (min 1/2") Dysen delvis blokkert Rens dysen (se avsnitt 4.1) Tett vanntilgangsfi lter Rens fi lteret (se avsnitt 4.2) Flatklemt slange Rett ut slangene For lang høytrykkslange Demonter høytrykk- og forlengerslange og prøv på nytt (Forlengerslange maks. 7 m). Maskinen starter og Lekkasje i pumpe/spyle Kontakt nærmeste ALTO serviceavdeling stop per av seg selv håndtaket Maskinen starter, Pumpe / slanger / tilbehør La pumpe / slange få tine opp men gir ikke vann frosset. Ingen vanntilførsel. Tilkoble vann. Vanntilgangsfi lteret er tett. Rens fi lteret (se avsnitt 4.2) Tett dyse. Rens dysen (se avsnitt 4.1) Skulle andre driftsforstyrrelser forekomme; kontakt nærmeste autoriserte ALTO servicesenter. ALTO Norge AS Tlf: Bjørnerudveien 24 Fax: N-1266 OSLO 13

9 8.0 Garanti DA 8.0 Garanti NO ALTO yder 2 års garanti på højtryksrensere, som er beregnet til privat brug. Garantien gælder fra købs da to en. Hvis højtryksrenser eller tilbehør indleveres til garantireparation, skal kopi af kvittering vedlægges. Garantiydelser forudsætter følgende: at der er tale om materiale- eller fa bri ka ti ons fejl. (Slitage samt misbrug kan ikke henføres her un der). at instruktionsbogens anvisninger har været nøje overholdt. at reparation ikke har været forsøgt udført af andre end ALTO-autoriseret servicepersonale. at der ikke har været anvendt uoriginalt tilbehør. at højtryksrenseren ikke har været udsat for overlast i form af stød, fald eller frost. at der kun har været anvendt vand uden uren he der. at højtryksrenseren ikke har været anvendt til ud lej nings brug, eller på anden måde været gjort til genstand for for ret nings mæs sig anvendelse. En garantireparation omfatter udskiftning af defekte dele, men dækker dog ikke forsendelse og em bal la ge. Iøvrigt henvises til national købelov. Maskinen indsendes/indleveres til et af ALTO-or ga ni s- a ti o nens serviceværksteder, med angivelse af fejlen. Reparationer, som ikke er dækket af ga ran ti be stem m- el ser ne vil blive faktureret. (Eksempelvis drift for styr rel ser p.g.a. årsager nævnt i in struk ti ons bog ens afsnit om Fejlfinding og fejlretning.) ALTO gir 2 års garanti på høytrykksvaskere, som er beregnet til privat bruk. Hvis høytrykksvaskeren eller tilbehøret innleveres til garantireparasjon, skal kopi av kvitteringen legges ved. Garantiytelser forutsetter følgende: At det er materiale- eller fabrikkasjonsfeil (slitasje og misbruk gjelder ikke). At brukerveiledningens anvisninger er fulgt. At reparasjon ikke er forsøkt utført av andre enn ALTO-autorisert servicepersonell. At det ikke har vært brukt uoriginalt tilbehør. At høytrykksvaskeren ikke har vært utsatt for overlast i form av støt, fall eller frost. At det er brukt vann uten urenheter. At høytrykksvaskeren ikke har vært brukt til utleie, eller på annen måte vært brukt til forretningsmessig an ven del se. Garantireparasjon omfatter utbytte av defekte deler, men dekker ikke forsendelse og emballasje. Forøvrig henvises det til nasjonal kjøpslov. Maskinen sendes inn / innleveres til et av ALTO-organisasjonens serviceverksteder, med angivelse av feilen. Reparasjoner som ikke dekkes av ga ran ti be - stem mel se ne vil bli fakturert (eksempelvis driftsforstyrrelser p.g.a. årsaker nevnt i brukermanualens avsnitt om feilsøking og feilretting). 8.0 Garanti SV Din ALTO högtryckstvätt, som är avsedd för privat bruk, är under följande förutsättningar omfattad av 2 års garanti. Garantin gäller från inköpsdatum (måste styrkas med kvitto). att fel kan hänföras till material- eller fabrikationsfel (slitage och felaktig användning kan inte hänföras hit) att anvisningarna i instruktionsboken noggrant följts att reparationsarbete ej utförts av annan än auktorise rad ALTO-serviceverkstad att endast original reservdelar använts att högtryckstvätten inte utsatts för ovarsam be hand - ling som fall, stötar eller frost att endast rent vatten använts att högtryckstvätten inte använts i uthyr nings ver k- sam het eller på annat sätt varit föremål för affärsmässig verksamhet Garantireparationen omfattar byte av defekta delar men täcker inte försändelse och emballage. I övrigt hänvisas till nationella köpvillkor. Maskinen sänds/inlämnas till en av ALTO or ga ni s- a ti o nens serviceverkstäder men noggrann felangivelse. Varje icke berättigad garantireparation kommer att faktureras.t.ex. driftstörningar på grund av orsaker nämnda i instruktionsbokens avsnitt om Felsökning och åtgärder. 8.0 Takuuehdot FI ALTO antaa kotikäyttöön tarkoitetuille paine pe su reille 2 vuoden takuun. Jos tuot pesurisi tai sen varusteita ta ku u kor jauk se en, ostokuitti on esitettävä. Takuukorjaus tehdään seuraavilla eh doi l la: kun vika johtuu materiaali- tai val mi stusvir heestä (normaalia kulumista tai väärinkäyttöä takuu ei kata) jos tätä käyttöohjetta on huolellisesti noudatettu jos laitetta ei ole huoltanut tai yrittänyt huoltaa kukaan muu kuin valtuutettu Alto-huoltaja jos on käytetty vain koneen al ku peräi siä varusteita jos kone ei ole joutunut kolautusten tai tör mäyk sen kohteeksi tai se ei ole jäätynyt jos koneessa on käytetty vain puhdasta vettä jos konetta ei ole pidetty vuokra- tai muussa kau pal - li se s sa käytössä Takuu kattaa viallisten osien vaihdon ilman pakkaus- ja kuljetuskuluja. Lisäksi viittaamme paikallisiin kauppaa koskeviin lakeihinne. Viallinen kone tulee toimittaa valtuutetulle ALTO-huoltajalle varustettuna vi ka selvi tyk sel lä. Korjaukset, joita takuu ei kata, laskutetaan. (Ks. mah dol li sia toimintahäiriöiden syitä kohdasta Vi a net s in - tätau luk ko). 50

10 8.0 Garantie DE 8.0 Conditions de garantie FR ALTO leistet eine zweijährige Garantie auf Geräte für den Gebrauch im privaten Haus halt. Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Kaufbelegs. Wird das Gerät oder das Zubehör zur Reparatur einge re icht, muß eine Kopie des Kaufbelegs beigefügt werden. Eine Garantieleistung setzt voraus, daß Mängel auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind die Anweisungen in der Betriebsanleitung genau beachtet wurden Reparaturen nur von geschultem ALTO-Personal durchgeführt wurden nur original ALTO-Zubehörteile verwendet wurden das Gerät nicht durch äußere Einwirkung beschädigt wurden (z.b. durch Stoß, Sturz, Frost) das Gerät nur mit Wasser (Trinkwasserqualität) betrieben wurde das Gerät nicht im Vermietgeschäft oder in anderer Form gewerblich genutzt wurd. Sollte eine Reparatur erdorderlich sein, senden Sie das Gerät bitte zusammen mit einer Feh ler be schreibung an Ihre zuståndige ALTO-Ser vicewer kstatt. Die Ga ran - ti er e pa ra tur umfaßt das Auswechseln defekter Teile (ausschließlich Ver pack ung und Vers and). Außerdem verweisen wir auf nationale gesetzliche Regelungen. Schäden, die auf natürlichen Verschleiß oder fehlerhafte Bedienung zurückzuführen sind, fallen nicht unter Garantie und werden in Rechnung gestellt. 8.0 Garantievoorwaarden NL ALTO geeft op de consumenten ho gedrukreini gers een garantie van 2 jaar. De garantietermijn gaat in op de aankoopdatum. Reparatie onder garantie is aan de on der sta an de voorwaarden verbonden: het defect moet aan productiefout of aan een defect in het materiaal of vakmanschap te wijten zijn. (Normale slijtage en misbruik vallen niet onder garantie). de aanwijzingen in de handleiding moeten zorgvuldig bestudeerd en opgevolgd zijn. de reparatie dient door een ALTO servicepartner uitgevoerd te worden. alleen originele accessoires kunnen gebruikt worden. schade, transportschade of vorstschade vallen niet onder garantie. er dient altijd zuiver kraanwater ge bru ikt te worden. de machine mag niet voor verhuur, professionele, bedrijfsmatige of commerciële activiteiten gebruikt zijn. U dient een kopie van de aankoopnota voorzien van de aan ko op da tum te overleggen. (Bij een handgeschreven nota, kassabon bijsluiten). Type plaatje met daarop bouwjaar en serienummer dient aanwezig te zijn op de machine. Als uw machine defect is, kunt u iedere werkdag tussen 9.00u en 12.00u bellen met nummer Daarnaast kunt u 24 uur per dag een fax sturen naar nummer Na de melding ontvangt u van onze service partner de procedure betreft aanmelding van de storing. Om te vo or ko men dat er onnodig een machine wordt opgehaald voor reparatie, zullen u een aantal vragen m.b.t de storing gesteld worden. Daarnaast verwijzen wij naar de Ne der land se Ver ko opwet. Reparaties die niet onder de garantie vallen, zullen aan u berekend worden, waar u van te voren een prijsopgave voor ontvangt. ALTO garantie les nettoyeurs haute-pression de gamme grand public pendant 2 ans. La garantie s applique à partir de la date d achat du produit. Si votre nettoyeur ou accessoires doit être remis pour une réparation, une photocopie de la facture devra y être jointe. Les réparations sous garantie seront réalisées sous les conditions suivantes: Que les defectuosités sont dues à un défaut du matériel ou de fabrication (l usure ou les mau vaises utilisations ne sont pas couvertes par la garantie). Que les directives données dans le manuel d in struc - tion ont été rigoureusement respecter. Que l appareil n ai pas été contrôlé ou réparé par une société autre qu une station SAV agréée ALTO. Que uniquement les accessoires d origine ont été utilisé. Que le produit n est pas été soumis à un abus tel que noeud, gel, frottement, chocs. Que uniquement de l eau sans impuretés a été utilisé. Dans le cas d une eau sale ou dure, prendre les précautions nécessaire. Que le nettoyeur haute pression n ai pas été utilisé pour la location ou tout autre application com mer cia le. Les réparations sous garantie comprennent le rempla-cement des pièces defectueuses hors emballage et transport. De plus, nous nous référons à vos rég le men ta ti ons de vente. La machine devra être expédié complète chez une des stations SAV agréée ALTO avec la description de la panne et photocopie de la facture. Les réparations NON converte par la garantie seront facturé (mauvais fonctionnement du au Causes Possibles mentionné dans le chapitre Tableau des pannes du manuel d instruction). 8.0 Garanzia IT L ALTO concede la garanzia per 2 anni su idropu litri ci per uso domestico. La garanzia vale dalla data di acquisto. In caso di riparazioni dell idropulitrice o degli accessori nel periodo di garanzia, bisogna allegare una copia della ricevuta. La garanzia vale solo se: si tratti di difetti del materiale o di fabbricazione. (Usura e scorretto uso sono esclusi) le istruzioni indicate nel presente manuale sono state seguite attentamente nessuna riparazione è stata tentata effettuata da persone che non siano riparatori ALTO autorizzati non siano stati utilizzati accessori ALTO non-originali l idropulitrice non sia stata sottoposta a sovraccarichi quali urti, cadute o gelo è stata utilizzata solo acqua pulita l idropulitrice non sia stata oggetto della locazione o in altro modo sia stata oggetto dell uso commerciale/ professionale Una riparazione da garanzia comprende la sos ti tu zi o ne di parti diffettose, mentre sono esclusi la spedizione e l imballaggio. Del resto si fa riferimento alla legge nazionale di compravend. La macchina va spedita/consegnata a uno dei punti di assistenza ALTO con l indicazione del difetto di funzionamento. Le riparazioni che non sono coperte dalle condizioni di garanzia saranno fatturate. (Ad esempio dis fun zi o ni in seguito alle cause indicate nella sezione Difetti di funzionamento, cause e rimedi del manuale di istruzioni.) 51

11 1 2 a b c 3 4 b a c d 52

12 53

13 Art. no Art. no DA Forlængerslange NO Forlengerslange SV Förlängningsslang FI Jatkoletku DE Verlängerungsschlauch FR Rallonge fl exible NL Verlengslang IT Tubo di prolunga DA Patio cleaner NO Patio cleaner SV Patio cleaner FI Patio cleaner DE Patio cleaner FR Patio cleaner NL Patio cleaner IT Patio cleaner Art. no DA Roterende børste NO Roterende børste SV Roterande borste FI Pyörivä harja DE Rotierende Bürste FR Brosse rotative NL Roterende borstel IT Spazzola rotante Art. no DA Rørrenser NO Rørrenser SV Avlopps-/rørrensare FI Viemärinavaussuutin DE Rohrreiniger FR Nettoyeur déboucheur NL Riool-/buizenreiniger IT Puliscitubi Art. no DA Rim brush NO Felgbørste SV Fälgborste FI Vanteiden pesuharja DE Felgenbürste FR Brosse pour jantes NL Velgenborstel IT Spazzola per cerchione Art. no DA Garden brush NO Hagebørste SV Garden brush FI Puutarhaharja DE Gartenbürste FR Brosse de jardin NL Tuinmeubelen borstel IT Spazzola per giardino

14 RECEIPT xx/xx/2004 ALTO high pressure washer Total... ALTO Danmark A/S Industrikvarteret, DK-9560 Hadsund Tel.: m Printed in Denmark by Parajett A/S Copyright 2003 ALTO Danmark A/S

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 40CAS 40CAS I DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 Viktig: Les denne instruksjonsbok før høytrykksvaskeren tas i bruk. Denne maskin

Detaljer

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN 40H/HA 6189446 e (00.05) Hadsund Bogtrykkeri ApS Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.: +45 7218 2100 DK N S FIN Instruktionsbog...

Detaljer

Nilfisk Extreme. 823 0064 000 d

Nilfisk Extreme. 823 0064 000 d Nilfisk Extreme User Manual Betriebsanleitung Instructions d utilisation Instrucciones de manejo Instruções de operação Istruzioni sull uso Gebruiksaanwijzing Driftsinstruks Driftsvejledning Brugsvejledning

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR VASKEMASKIN. Högtryckstvätt. Missouri. ADVARSEL: les bruksanvisningen før bruk.

INSTRUKSJONER FOR VASKEMASKIN. Högtryckstvätt. Missouri. ADVARSEL: les bruksanvisningen før bruk. INSTRUKSJONER FOR VASKEMASKIN Högtryckstvätt Missouri ADVARSEL: les bruksanvisningen før bruk. NO SERIETILBEHØR DE VIKTIGSTE KONTROLLORGANER AA 13 12b 12a 9a 10 9b (I) ON (0) OFF OPTIONAL 8 5 1 7 6 3 11

Detaljer

DC 3800c. instruktion user instruction Betriebsanleitung manuel d instruction gebruikers handleiding brukermanual. serial no: Part No 94124

DC 3800c. instruktion user instruction Betriebsanleitung manuel d instruction gebruikers handleiding brukermanual. serial no: Part No 94124 DC 3800c Part No 94124 instruktion user instruction Betriebsanleitung manuel d instruction gebruikers handleiding brukermanual serial no: Innholdsfortegnelse NORSK Sikkerhetsforskrifter 25 Tekniske data

Detaljer

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Innhold Kjennetegning av informasjon...4 1 Viktige sikkerhetsanvisninger...4 2 Beskrivelse...7

Detaljer

PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED BENZINE WIELMAAIER

PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED BENZINE WIELMAAIER PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED ROTATIVO TIVO DE GASOLINA A RUEDAS TOSAERBA A SCOPPIO CON RUOTE BENZINE WIELMAAIER HJULGÅENDE, BENSINDREVET

Detaljer

RENO 120/12 170/14 180/17

RENO 120/12 170/14 180/17 RENO, Nymarksvej 2, Thyregod, 7323 Give, Denmark, tel. +45 76 70 85 00 RENO 120/12 170/14 180/17 DK Brugsanvisning (2-6) D Gebrauchsanweisung (7-12) N Bruksanvisning (13-18) S Bruksanvisning (19-23) FIN

Detaljer

Din bruksanvisning FLYMO LC450 http://no.yourpdfguides.com/dref/832409

Din bruksanvisning FLYMO LC450 http://no.yourpdfguides.com/dref/832409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5

Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 Operating instructions ALPHA BOOSTER 3 & 5 107309105 c Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 19 Instruktionsbok... 35 Käyttöohje... 51 Innhold ALPHA BOOSTER 3, ALPHA BOOSTER 5 1 Viktige sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

Operation, maintenance and installation manual Libretto istruzioni per l uso, la manutenzione e l installazione Betriebs-, Wartungs- und

Operation, maintenance and installation manual Libretto istruzioni per l uso, la manutenzione e l installazione Betriebs-, Wartungs- und Operation, maintenance and installation manual Libretto istruzioni per l uso, la manutenzione e l installazione Betriebs-, Wartungs- und Installationsanleitung Manuel d utilisation, d entretien et d installation

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 1 Innhold: Håndbok NO 1. Generelt 2 2. Tilkobling til strømkilde 3 3. Deler 4 4. Montering

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Generelt om sikkerhed

Generelt om sikkerhed DK HJÄLPSAM NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Indstillinger 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 12

Detaljer

HDS 801 B 5.959-032 12/01. www.karcher.com

HDS 801 B 5.959-032 12/01. www.karcher.com 5.959-032 12/01 www.karcher.com Deutsch English Français Italiano Nederlands Español Português ÅëëçíéêÜ Dansk Norsk Svenska Suomi ÐÓÑÑÊÈÉ Türkçe Betriebsanleitung Seite...3 Operating instruction Page...

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. BASERT PÅ PRINSIPPET Wet Dust Can t Fly BRUKER RAINBOW The Power of Water FOR Å EFFEKTIVT FJERNE SKITT OG PARTIKLER

Detaljer

Eierens Håndbok MEDDELESE FRA REXAIR GARANTIBETINGELSER

Eierens Håndbok MEDDELESE FRA REXAIR GARANTIBETINGELSER MEDDELESE FRA REXAIR GARANTIBETINGELSER R12977S-2 Rexair 2005 REXAIR, selger Rainbow-rengjøringssystemet bare til selvstendige autoriserte distributører med lang erfaring i direkte dørsalg. Ettersom Rexair

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer