VESLELIEN. Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VESLELIEN. Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling"

Transkript

1 VESLELIEN Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling Årsmelding 2010

2 Forsiden: Bilde, Laget av, og gitt i gave til Veslelien fra S. Sitter. Foto: A. Krømcke s. 2

3 Hvis jeg var en båt kunne jeg ha vært langt ut på havet. Hvis jeg var en båt kunne jeg se horisonten i det fjerne. Hvis jeg var en båt kunne jeg ha kjørt i de blå bølgene og glemt alle sorgene. Heidi, 2010 s. 3

4 Forord Stiftelsen Kirkens Bymisjons strategidokument for bærer undertittelen Rom for alle -bruk for alle. En visjon vi prøver å nå ved å tilby individuell behandling til våre pasienter med sammensatte behov. Vi har bygget opp en tverrfaglig stab som i dag er i stand til å håndtere de ulike utfordringene dette gir oss. Vårt mål er å romme, samtidig som vi skal gi et forsvarlig behandlingstilbud til de pasientene som ønsker å benytte vårt tilbud på veien mot et bedre liv. Det har i 2010 vært en satsning på å styrke miljøterapeutenes rolle og videreutvikle de enkelte teamene rundt våre pasienter. Veiledning blir nå gitt til alle våre team og til enkelte medarbeidere ved behov. Vi erfarer at dette er rett bruk av ressurser. Les vår årsmelding og få et blikk inn i en spennende og sammensatt verden. Veslelien, Med vennlig hilsen Laila T. Stunes Institusjonssjef s. 4

5 Innholdsfortegnelse FORORD... 4 ORGANISASJONEN... 6 ENDRINGER SISTE ÅRENE... 7 BEGIVENHETER I BEHANDLINGSTILBUDET... 9 SONING ETTER STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVENS ORGANISERINGEN AV BEHANDLINGEN UKEPLAN FOR LUS BEHANDLINGSMETODER MILJØTERAPI INDIVIDUELT BASERTE METODER GRUPPEBASERTE METODER MEDISINSK OPPFØLGING BRUKERUNDERSØKELSEN ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN KULTUR, FRIVILLIGHET OG MILJØ KVALITET OG KOMPETANSE KVALITETSARBEID KOMPETANSE BEHANDLINGSAVDELINGENS PERSONELLSAMMENSETNING UTDANNING, SEMINARER OG KURS PROSJEKTER OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE PROSJEKT FYSISK AKTIVITET ARBEID BOLIG BRUKERMEDVIRKNING SAMARBEIDSPARTNERE KOMMUNIKASJON OG MARKEDSFØRING STATISTIKK s. 5

6 Organisasjonen Organisasjonskartet for 2010 er uendret fra forrige år. Det har ikke vært endringer i organisasjonsstrukturen, men enkelte endringer i de eksisterende funksjonene. Fra august 2010 ble fagansvarlig tillagt en funksjon som assisterende institusjonssjef. Personalansvaret, om lå hos HR-leder, ble fordelt mellom HR-leder, avdelingsleder behandling og økonomi og administrasjonsleder. Dette som et ledd i en full tilbakeføring av personalansvaret til mellomlederne. Organisasjonskart Inst. sjef Fagansvarlig HR-leder Avd. leder Behandling Økonomi og adm.-leder Miljøterapeut 1 LUS Miljøterapeut 1 IU/KT Ansv. sykepleier Spes team Medisinskansvarlig Inntak Drift Merkantil stab Kjøkkensjef Husøkonom LUS Skolen Ferdighetstr IU Korttid Sykepl. - kontoret Kjøkken Renhold Veslelien, s. 6

7 Endringer siste årene Veslelien har vært gjennom flere år med endringer. Dette skyldes flere faktorer som bl.a. rusreform, anbudsprosesser og tilpasning til lovverk. Vi har endret behandlingstilbudet, bl.a. ved å tilrettelegge for å kunne tilby korttidsplasser, teamtenkning for hovedkontaktene, og økt fokus på helse, for å nevne noe. Dette har bidratt til at vi også har gjort endringer i organisasjonsstrukturen i løpet av årene derimot har vært et år hvor det ikke har vært gjort de store endringene. Avtaleplassene ble reforhandlet i Veslelien inngikk da avtale med Helse Vest om salg av 3 langtidsplasser. Antall avtaleplasser som selges til Helse Sør-Øst ble økt fra 36 til 39, hvorav 12 plasser er korttidstilbud. I tillegg selger vi 6 langtidsplasser for fristbruddpasienter til NAV HELFO. Ingen av disse avtalene ble reforhandlet i Om det ikke har vært store endringer, betyr ikke det at det ikke har blitt jobbet i året som gikk. Det har blitt holdt fokus på å videreføre og å videreutvikle det behandlingstilbudet vi allerede gir. Fagutvikling Det har vært en total gjennomgang av det faglige innholdet i behandlingstilbudet vi gir. Det har vært satset på kompetanseheving, med ekstra fokus på traumebehandling og gruppeterapi. Målet har vært å styrke hovedkontaktenes og teamenes selvstendighet og beslutningsmyndighet. I 2010 har vi ansatt en prosjektmedarbeider med arbeidsfelt fysisk aktivitet. Se beskrivelse av prosjektet under prosjekter. I løpet av 2010 har institusjonen opprettet en funksjon som barnefaglig ansvarlig. Dette skal være en ansatt som har ansvar for å fremme og koordinere Vesleliens oppfølging av mindreårige barn av våre pasienter. Bemanning Det har vært en sterk økning i antall årsverk på Veslelien de siste årene. I 2005 hadde vi 48 årsverk fordelt på 57 ansatte. Ved utgangen av 2010 har vi 73 ansatte som fordeler 63,5 årsverk. Økningen skyldes styrking av antall ansatte med hovedkontaktfunksjon og direkte pasientkontakt. Etter omleggingen til spesialisthelsetjeneste har vi også hatt en stor vekst i antall ansatte med helsefaglig bakgrunn. I 2010 fikk vi også ansatt psykiater i full stilling, i tillegg til den andre halve psykiaterstillingen. Eiendom I tillegg til den kontinuerlige oppussingen har vi i løpet av 2010 byttet taket på Vesleliens hovedhus. Vårt musikkrom er flyttet til bedre egnede lokaler og dermed gitt mulighet for et ekstra grupperom, som etter oppussing nå står klart til bruk. s. 7

8 Begivenheter i 2010 Veslelien er en institusjon hvor det er stor aktivitet. I så måte har 2010 ikke vært noe unntak. Hovedbegivenhetene i 2010 er presentert nederst på sidene gjennom hele årsmeldingen. Bispevisitas Bispevisitas skjer ca. hvert 10. år. Biskopen ønsker ikke bare å bli kjent med hva som skjer i menighetene, men hun ønsker også å bli kjent med hva som ellers skjer i distriktet. Som en del av besøket i Brumunddal, besøkte hun vår institusjon. Torsdag 28.oktober hadde biskop Solveig Fiske sin dag i Brumunddal og Veldre sokn i forbindelse med visitasen. På programmet sto et besøk til Veslelien. Biskopen med følge var invitert til middag på institusjonen. Her fikk biskopen møte beboerne, og det ble et flott møte med viktig samtale og spørsmål om troens og teologiens plass i møte med de vanskelige sidene av livet. Dagen ble avsluttet med kveldsgudstjeneste i Veldre hvor flere fra Veslelien deltok. Studietur I oktober gjennomførte institusjonen en studietur til København. Temaet for turen var Barn av rusmiddelavhengige På turen over hadde to av våre ansatte en introduksjon med utgangspunkt i sine fordypningsoppgaver gjennom videreutdanningen. Engasjert og kunnskapsrike innledere engasjerte tilhørerne. Fokuset ble rettet mot hvorfor er dette viktig for oss. Vi ønsker å sette større fokus på våre pasienters barn og se til at de får den informasjon de har behov for ut fra statlige føringer. Vi ønsker videre å ha et større fokus på de utfordringer som knyttes til oppfølging av barn under samvær og besøk på institusjonen. Studiebesøket i København på Familieambulatoriet Thoravej, viste oss blant annet hvordan det er å jobbe ut fra perspektivet foreldrerollen. Familieambulatoriet har ikke foreldrenes terapi i fokus men familie/foreldrekompetansen. De får henvisning fra ett av fire kommunale rådgivingskontor i København kommune og jobber både hjemme (ambulant) og på institusjonen / Thoravej. På turen ble det bl.a. satt fokus på Hva ser vi at vi kan gjøre? Og hvilke forslag har vi til tiltak. Dette vil det bli jobbet videre med i tiden som kommer Besøk fra Ressurssenter for Vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Pasienter og ansatte så forestillingen Frustrerte fyrer Kurs for alle ansatte i helsejuss. Foreleser var Førsteamanuensis og jurist Olav Molven. s. 8

9 Behandlingstilbudet Veslelien er en institusjon som driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi tilbyr individ- og gruppebaserte tjenester innen miljøterapeutiske rammer. Til grunn for vårt behandlingsarbeid ligger pasientens Individuelle plan og vi tilstreber et godt samarbeid med pasientens ansvarsgruppe. Vesleliens hovedmålsetting er at vi, gjennom vårt tilbud, ønsker at pasientene skal oppnå en bedret livskvalitet psykisk, fysisk og sosialt, økt rusmestring og et styrket nettverk. I vårt behandlingsopplegg vektlegger vi: Fra vårt anbud til Helse Sør-Øst 09 Individuell behandling. Kunnskaps- og erfaringsbasert behandling Relasjon Bruk av miljøterapeutisk struktur Å gi et døgnbasert, rusfritt, behandlingsmiljø til pasienter med komplisert og sammensatt problematikk Samarbeid med henvisende instanser, oppdragsgivere mm Utredning/vurdering og kartlegging Opptrapping/nedtrapping/ konvertering og stabilisering av LAR Implementering av brukerundersøkelsene Deltagelse i fagfeltet Tilretteleggelse for fullføring av skolegang i samarbeid med Hedmark fylkeskommune. Behandlingens innhold, form og varighet er med basis i vår ideologi og grunnverdier bygget rundt vår forståelse av de sentrale faktorene i rus og avhengighet. Målgruppe Rusmiddelavhengige med behov for døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten med tilleggsproblematikk som psykiske lidelser i form av angst, depresjonslidelser eller personlighetsforstyrrelser etter straffegjennomføringslovens 12 knyttet opp mot spesialisthelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven fra 18 år med behov av opptrapping og /eller stabilisering i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) med behov for kjønnsspesifikk behandling i parforhold hvor begge har behandlingsbehov s. 9

10 Soning etter straffegjennomføringslovens 12 Veslelien gir tilbud om soning under behandling. I tillegg til pasientenes livssituasjon, er det også viktig å ta hensyn for at pasientene får best mulig kontinuitet og kunne følge progresjon i behandlingsopplegget her. Det er derfor svært uheldig om pasientene må avbryte behandlingsoppholdet for å forflytte seg til soningsanstalt og gjennomføre soning. Samtidig vet vi at det er tilgjengelighet på rusmidler i fengslene, noe som er svært ugunstig for våre pasienter som vil være sårbare for slike utfordringer. Vi har lang erfaring med denne formen for soning og har et godt samarbeid med kriminalomsorgen og fengslene i gjennomføringen av dette. I 2010 hadde vi 11 pasienter som sonet 12 i til sammen 875 døgn. Organiseringen av behandlingen Behandlingen er organisert i to seksjoner som ledes av Avdelingsleder behandling. De to seksjonene Inntak-, utredning- og korttidsseksjonen (IU/KT) og Langtid og utskrivingsseksjonen (LUS) koordineres av en miljøterapeut 1 knyttet til hver seksjon. Behandlingsforløpet: Langtidsbehandling Inntill 1 år Fase 1 Fase 2 LUS Korttidsbehandling 3-6 mnd Fase 1 Korttid Primæroppgaver for Inntak-og utredningsseksjonen er å gi pasienten et trygt og forutsigbart møte med institusjonen. I samarbeid med pasienten skal vi gjennomføre en kartlegging av behov, iverksette arbeidet med utforming/-eventuelt oppfølging av individuell plan. Korttidsplassene ble opprettet etter avtale med Helse Sør-Øst i Disse 12 plassene tilbys kun pasienter fra Helse Sør-Øst. Behandlingstilbudet for pasientene på korttid er delvis organisert etter en menybasert modell. Pasientene tilbys menygrupper som FAK- grupper, rusmestringsgrupper og psykoterapi-gruppe Erfaringene vi har gjort med denne løsningen har vært positive. Korttidspasientene deltar også i ferdighetstreningen, som i utgangspunktet var ment for langtidspasientene og vi har positive erfaringer med dette. s. 10

11 Primæroppgavene for LUS er å videreføre individuell plan og dennes tiltak, gjennomføre behandling, samt forberedelse og gjennomføring av utflytting. I tillegg til seksjonene har vi et Spesialistteam. Dette teamet består av inntakskonsulent, 1. konsulent, psykologer/psykologspesialister, psykiatere, psykomotorisk fysioterapeut og lege. Teamets ansatte har som oppgave å bidra inn i behandlingen på sine spesialområder, på tvers av seksjoner, faser og team. Ukeplan for LUS Hovedinnholdet i Ukeplan for Langtid og utskrivningsseksjonen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost Morgenmøte Morgenmøte Morgenmøte Morgenmøte Morgenmøte T ai C hi T ai C hi Frokost Frokost Teammøte Teammøte Kjønnsdelte grupper og utskrivningsgruppe Kurs Teammøte Varierte aktiviteter Ferdighetstrening Ferdighetstrening Ferdighetstrening Romvask Romrunde Middag Middag Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Dalatur handletur Ferdighetstrening Ferdighetstrening Ferdighetstrening trening Allmøte/undervisning Ukeslutt Middag Middag Middag Middag Middag Svømming/NA Trening i hall Svømming/NA Aktivitet (ofte kino) Kveldsmat Kveldsmat Kveldsmat Kveldsmat Kveldsmat Kveldsmat Kveldsmat s. 11

12 Behandlingsmetoder Vi har kommet langt i forhold til å kunne lage individuelle behandlingsopplegg til pasienter ut fra den enkeltes forutsetninger, samtidig som vi fortsatt har fellesskap, strukturer og tilhørighet som metoder og virkemidler i pasientbehandlingen. Det miljøterapeutiske arbeidet med den enkelte pasient alene eller i gruppe tilrettelegges med basis i den enkelte pasients Individuelle plan. Denne utarbeides i samarbeid med pasienten og ansvarsgruppa. Alle individuelle behov og ønsker nedfelles i planen og danner grunnlaget for de tilbud som pasienten gis. Veslelien tilbyr følgende metodisk hovedinnhold i behandlingstilbudet: Miljøterapi Individorienterte metoder Gruppebaserte metoder Medisinsk oppfølging Miljøterapi Miljøterapi er en relasjons- og aktivitetsbetonet behandlingsmetode. En miljøterapeutisk tilnærming innebærer at miljøterapeuter bruker de muligheter som ligger i aktivitetene til å fremme økt følelsesmessig, sosial og praktisk fungering. Miljøterapien er gjennomgående for all behandling ved Veslelien, og all behandling skjer innenfor en miljøterapeutisk ramme. Det miljøterapeutiske arbeidet med den enkelte pasient alene eller i gruppe tilrettelegges med basis i en individuell plan utarbeidet i samarbeid med pasienten. Individuelt baserte metoder Med grunnlag i den enkelte pasients individuelle plan og interne behandlingsplan, kombinerer Veslelien gruppebaserte tiltak med individuelt baserte tiltak i sin behandling. Det individuelle behandlingsopplegget utarbeides gjennom arbeidet med behandlingsplanen. Alle individuelle behov og ønsker nedfelles i behandlingsplanen og danner grunnlag for de tilbud vi gir til pasienten. Tradisjonen tro deltar flere pasienter på Snøkuten renn i lokalmiljøet Hyttetur til Kvitfjell med flotte dager på ski Besøk fra Act2 Forumteater, med en annerledes teaterforestilling s. 12

13 Noe av innholdet i den individuelle behandlingen er: Individuell plan (IP) Individuell oppfølging ukentlig av hovedkontakt/team Samtale/samtaleterapi med psykiater og/eller psykolog Ferdighetstrening Psykomotorisk fysioterapi Bistand vedr. økonomiske spørsmål Treningsturer Nettverksarbeid Ridetimer Arbeidsplassering utenfor institusjonen ADL-kartlegging/ trening Styrket tverrfaglig team ved behov Individuelt tilrettelagt trening Individuell plan Pasientene tilbys individuell plan jf. pasientrettighetsloven 2-5. Vi jobber med pasienten i ansvarsgrupper sammen med 1. linjen, pårørende og andre. Dette sikrer pasienten sammenhengende og koordinerte tjenester, ut over oppholdet. Ansvarsgruppen har jevnlig møter, minimum hver sjette uke. Hovedkontaktens primære oppgave i ansvarsgruppen er å integrere, koordinere og evaluere de ulike tiltakene i pasientens interne behandlingsplan, samt foreslå formuleringer av målsettinger. Hovedkontakt og team Team er et fast møtepunkt for pasientene i gruppe tre ganger pr. uke. Teamene består av pasienter og hovedkontakter. Pasientene er fordelt mellom miljøterapeutene. Teamene veiledes av ukentlig. I tillegg til gruppemøtene får pasientene individuell oppfølging ukentlig av hovedkontakt/team. Den individuelle oppfølgingen bidrar til kontinuitet inkl. evaluering i gjennomføringen av tiltak i behandlingsplanen. Den daglige oppfølgingen av den enkelte pasients behandling skjer på teamnivå. Tilbud fra spesialistteamet Etter vurdering gir vi tilbud om samtale/samtaleterapi med psykiater eller psykolog. Dette kan være enkeltsamtaler eller en lengre samtale/terapirekke. Vi har psykomotorisk fysioterapi som en del av vårt behandlingstilbud. Videre har vi sosialkonsulent som bistår pasientene i økonomiske spørsmål, og vi gir også tilbud om ridetimer som terapeutisk tiltak. april.10 Veslelien og Brede Berntsen får Fjorkrafts ENØK-pris Påskeverksted for pasientene Besøk fra Blindern og Hegdehaugen som informerte om sitt botilbud. s. 13

14 Treningsturer På Veslelien har vi treningsturer, slik at pasientene kan trene på utfordringer knyttet til å mestre livet utenfor institusjonen uten bruk av rusmidler. Veslelien legger også stor vekt på bruk av treningsturer. Behandlingsoppholdet skal forberede pasientene på en rusfri hverdag utenfor institusjonen. Vi mener derfor det er viktig at de trener på dette innenfor trygge rammer, med veiledning i forkant, underveis, og etter turen. Vi gir mulighet for en snarlig retur til institusjonen ved behov. Treningsturene er viktig også for samtidig arbeid med nettverk. Hospitering For pasienter som ønsker hospitering ved en arbeidsplass utenfor institusjonen, legger vi til rette for dette i samarbeid med ansvarsgruppen og arbeidsgiver. Dette gjøres etter en individuell vurdering dersom vi anser dette som nyttig i pasientens behandlingsutvikling. Gruppebaserte metoder Veslelien har valgt å tilrettelegge deler av sin miljøterapeutiske tilnærming i form av gruppebaserte tiltak. Dette er praktiske grupper, samtalegrupper og gruppebasert fysisk aktivitet. Generelt om våre grupper: Innsiktsorienterte grupper med formål å bli kjent med og sette ord på tanker og følelser, samt bli kjent med sitt indre liv og kunne tørre å dele det med andre Psykoedukativ undervisning, med formål at pasienten får økt forståelse av egne symptomer, eget sykdomsforløp og årsakssammenhenger Temagrupper, med formål at pasientene får kunnskap om ulike temaer knyttet til egen situasjon. Temagruppene inneholder undervisning/veiledning i forvaltningssystem og lovverk Mai/juni 10 Sykle til jobben 10 ansatte deltok på årets Sykle til jobben aksjon Besøk fra Mental Helse som informerte om sitt arbeide Årlig Sommerfest for nåværende og tidligere pasienter. s. 14

15 Praktisk pedagogiske grupper Primæroppgaven for disse gruppene er å gi ferdighetstrening ut fra individuelle vurderinger og behov knyttet til hva som behøves for å mestre dagliglivet. Det praktisk- pedagogiske tilbudet er organisert i faste grupper tre ganger i uka, samt en ukentlig kursdag. Det gis tilbud om ferdighetstrening innenfor følgende områder: Skole: Kartlegging, testing og forberedelse for livet utenfor institusjonen evt. videre skolegang. I samarbeid med Hedmark fylkeskommune og Brumunddal videregående skole tilbyr vi muligheten for eksamen i samfunnsfag og historie. Det undervises også i norsk, matte, data og naturfag tilpasset etter gruppens sammensetting og behov. Snekker: Kreativt arbeid med tegninger, produkt, planlegging og gjennomføring. Form og farge: Kreativ prosess skape produkter. Hjem og fritid: Ferdighet ADL, planlegging, innkjøp, matlaging mm. Husøkonom: Organisering og gjennomføring av ADL som renhold, hygiene osv. Kjøkken: Planlegging, gjennomføring, hygiene, organisering og samarbeid. Vedlikehold: Å se behov og gjennomføre praktiske ferdigheter. Kurs Ved siden av det praktisk- pedagogiske tilbudet har Veslelien gitt følgene tilbud om kursaktiviteter for pasientene i 2010: Trening ved Treningskompaniet Håndtering av hest/ridekurs Gårdsarbeid/ vedkurs Strikking/hekling Filosofi Terapigruppe Skiinstruksjon, langrenn Rusmestring Formingsaktiviteter Trommer Sykkelgruppe Ut i naturen FAK Kunnskap om rusmidler Skrivekurs Personlig økonomi Dette er kurs som gis internt på institusjonen ledet av ansatte. I samarbeid med hovedkontakten velger pasienten hvilke kurs man ønsker å delta på. Avhengig av kapasitet på de ulike kursene vil man få delta på de kurs man ønsker. Kursene arrangeres en dag i uken og et kurs varer i 4 uker, før nye kurs starter. IU/KT arrangerer matlaging og baking i den tiden kursene gjennomføres. Gruppebasert fysisk aktivitet Aktivitetene har som primæroppgave å øke psykisk og fysisk helse, mestring og evne til samhandling. Arenaer for fysisk aktivitet: Turer i nærmiljøet, bl.a. til vår gapahuk Fotballbane Sandvolleyballbane Treningsrom Bruk av profesjonelt treningssenter Svømmehall Leie av hall for bl.a. fotball, volleyball, innebandy mm. Ulike interne kurs som bl.a. linedance, aerobic, yoga, t`ai chi s. 15

16 Vi har: Sykler Ski og løypenett Skøyter Gruppebaserte samtaler Mye av behandlingen er gruppebasert og gruppetilbudet er sammensatt av grupper i ulik størrelse. De store gruppene er ment for alle pasientene og ansatte. Slike grupper er bl.a. morgenmøtene, allmøter, noe undervisning og ukeslutt. Gruppene har ulik karakter hvor noen er arenaer for refleksjon, andre for tilhørighet og fellesskap, noen for strukturering av døgn og noen for ren informasjon. Eksempler på mindre grupper er: Praktisk/ pedagogiske grupper, skole Kurs Gruppebasert fysisk aktivitet Gruppebaserte samtaler Enkel matlaging/baking Ukeslutt Undervisning Brukermedvirkningsgruppe Komité Aktivitetsgruppe Nyhetsgruppe Utskrivningsgruppe Kjønnsdelte grupper Teamgrupper Samtalegruppenes hovedmål: å ha en felles struktur å se og bli sett å få en oversikt over alle pasientene å styrke fellesskapsfølelsen å gi en tilhørighet Mindre samtalegruppers hovedmål: at pasientene skal bli kjent med og lære å sette ord på tanker og følelser øve på å dele av seg selv med andre I Korttisseksjonen tilbys menygrupper som FAK- grupper, rusmestringsgrupper og psykoterapi-gruppe og vi har positive erfaring med dette. Psykoedukasjon og ferdighetstrening er del av behandlingstilbudet. Besøk fra Hamar Naturskole. Ut naturen med natursti. Avsluttet med grilling i gapahuken. Kurs i Terapeutisk Mestring av aggresjon med Ole Greger Lillevik Høgskolen i Narvik Sommerturer til Åkersætra i Åstadalen s. 16

17 Tema i gruppene er relatert til rusproblematikk. Disse gruppene er i hovedsak teamog kjønnsdelte grupper. Teamgruppene samles tre ganger i uka, og har en kontinuitet gjennom valg av hvilke pasienter og ansatte som deltar. Én samtalegruppe har tema som er knyttet til utskrivning. I tillegg har vi grupper som helgeaktivitetsgruppe, komité og brukermedvirkningsgruppe. Disse er nærmere beskrevet under punktet om brukermedvirkning under. Vi legger til rette for bruk av AA og NA (Anonyme Alkoholikere/Narkomane). Vi har også et nært samarbeid med SKBO virksomheten SAFIR, som bl.a. gir tilbud om boligskole. Medisinsk oppfølging De somatiske helsetjenestene ved Veslelien ivaretas av somatisk tilsynslege, psykiater, sykepleier og vernepleier. Dette skjer i samarbeid med pasientens fastlege og/eller ekstern spesialisthelsetjeneste. Alle pasienter får en somatisk undersøkelse ved inntak og det blir tatt opp somatisk inntaksjournal på samtlige pasienter. Siden november 2009 har institusjonen selv tatt nødvendige blodprøver som videresendes for analyser. Behandling av somatiske sykdommer utføres av lege og sykepleiere ved Veslelien i samarbeid med pasientens primærlege og/eller ekstern spesialisthelsetjeneste. Brukerundersøkelsen Det ble gjennomført årlig brukerundersøkelse i februar For første gang ble denne gjort elektronisk gjennom SurveyExact. Erfaringen og tilbakemelding på denne måten å gjøre det på var gode, og det vil derfor bli gjennomført slik fremover også. Resultatene viser at svært mye er bra, og at de ansatte kan være stolte over jobben de gjør. Vi har likevel enda utfordringer, blant annet innen brukermedvirkning og medbestemmelse. Dette er det tatt tak i, og systemene for samarbeid med pasientene og medbestemmelse gås gjennom. Resultatene ble presentert for pasientene og drøftet med dem for utfyllende opplysninger. Arbeidsmiljøundersøkelsen Det er gjennomført en elektronisk medarbeiderundersøkelse. Her var svarprosenten såpass lav at resultatene ikke kan tillegges noen særlig vekt. Ny undersøkelse er utsatt til 2011 på grunn av organisatoriske endringer s. 17

18 Kultur, frivillighet og miljø Som tidligere nevnt er det stor aktivitet på Veslelien. Det legges til rette for at mennesker som har vært i vanskelige livssituasjoner kan erfare positive opplevelser. I februar reiste pasienter og ansatte på teatertur til Oslo hvor vi så Frustrerte fyrer på Dizzi Showteater med Sven Nordin, Nils Vogt, Espen Hana og Tor Erik Gunstrøm. Rett før jul inviterte Kirkens bymisjon til åpen forestilling på Oslo nye teater hvor det var satt opp forestillingen Trollbyen. Vi har også hatt besøk av Act2 Forumteater. De spiller teater basert på egenopplevde situasjoner. De inviterer tilskuerne til å delta aktivt i skuespillet. Her kan man endre manuset i håp om at utfallet av historien skal ende bedre. Vi har hatt flere slike besøk og dette engasjerer både pasienter og ansatte på Veslelien. Sommerfesten har blitt en årlig tradisjon på Veslelien. Da inviterer vi tidligere pasienter som det går bra med til grillmat, sosialt samvær og live-musikk i hagen. Dette er blitt en hyggelig tradisjon som vi vet mange tidligere pasienter ser frem til. I løpet av året arrangeres også turer ut fra institusjonen. I sommer leide vi hytte i Åstadalen. Vi hadde flere ukesturer dit hvor hyggefaktoren var høy. Med grilling på bål, testing av fiskelykken, kanoturer langs Åstaelva, turer i fjellet og sosialt samvær er det ikke annet å si enn at disse turene settes veldig stor pris på av både pasienter og ansatte. Kvalitet og kompetanse Kvalitetsarbeid Vesleliens kvalitetssystem utvikles kontinuerlig. Etter avvik, og ved behov gjennomgås enkeltprosedyrer bl.a. i kvalitetsutvalget og i vårt felles behandlingsmøte. Kvalitetsutvalget har hatt jevnlige møter og avviksmeldinger har blitt behandlet og lukket fortløpende. I tillegg til videreutvikling har vi i 2010 utarbeidet risikoanalyser for de ulike områdene. Våre prosedyrer skal revideres hvert andre år og flere av prosedyrene har derfor gjennomgått revisjon i løpet av siste året. Prosedyrene for medikamenthåndtering har hatt et spesielt fokus i år. ENØK-pris Vesleliens driftsleder fikk i år Fjordkrafts Enøk-pris for arbeidet med å redusere energiforbruket ved institusjonen. Prisen ble gitt til Driftsleder Brede Berntsen og Veslelien for sitt mangeårige arbeid for å gjøre institusjonen energieffektiv Pasienter og ansatte gikk Prøysenmarsjen Vi deltar på Den 8. nasjonale LAR-konferanse Studietur til København med tema: Barn av rusavhengige og besøk på Familieambulatoriet Thoravej s. 18

19 Kompetanse Veslelien verdsetter kompetanse hos sine ansatte høyt. Det legges godt til rette for kursvirksomhet, internt og eksternt, videreutdanning og faglig påfyll i form av seminar for både ansatte og pasienter. Se eget punkt for oversikt over slik virksomhet. Ansatte har veiledningstilbud fra interne veiledere og det forventes at veiledning prioriteres. Ledergruppen mottar ekstern veiledning. Ledergruppen har også deltatt på SKBO s ledersamlinger på Klækken, på kurs i regi av HSH (arbeidsgivers oppfølging av ansatte, samt NAVs kurs for Inkluderende arbeidsliv.) En del av de kursene vi har hatt, har vært ment å øke vår felles forståelse for behandlingen og rammene vi har å forholde oss til. Eksempler på dette har i år vært fokus på trygge traumeterapeuter, hvor alle ansatte har vært inkludert. Det har i tillegg vært fokus på gruppeterapi. Begge disse temaene vil også fortsette videre i Behandlingsavdelingens personellsammensetning Behandlingsavdelingen består av personalet i Langtid- og utskrivningsseksjonen, Inntak/utredning- og korttidsseksjonen, spesialistteamet, sykepleiekontoret og praktiskpedagogisk. Tabellen under viser antall personer i denne avdelingen i forhold til hvilken fagbakgrunn de har. Fagbakgrunn Antall ansatte Antall årsverk Psykiatere 2 1,5 Psykologer 5 4,5 Somatisk lege 1 0,2 Sykepleiere 11 11,0 Vernepleiere 6 5,5 Sosionomer 9 9,0 Barnevernspedagoger 3 3,0 Psykomotorisk fysioterapeut 1 1,0 Andre med fagbakgrunn under 3 år 12 8,46 Elektriker (snekker) 1 0,6 Adjunkt 2 1,85 Aktivitør 1 0,8 Legesekretær 1 0,4 Pr Ansatte i videreutdanning 3 ansatte tar videreutdanning i rus og avhengighet ved Diakonhjemmet høgskolen. 1 ansatt har fått innvilget støtte til spesialisering i klinisk psykologi hos psykologforeningen. 1 ansatt har fått innvilget støtte til Master of Management, kunnskapsintensiv tjenesteyting ved NTNU. 1 ansatt tar Master i helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo. 1 ansatt har påbegynt utdanning i kunstterapi s. 19

20 Utdanning, seminarer og kurs 2010 Traumeutdanning, 7 stk Rus og avhengighetsproblematikk 3 stk. Spesialistutdanning for psykolog Kunstterapi Besøk fra Ressurssenter for vold og traumer. Intern kursrekke med påfølgende veiledning i traumeforståelse. Dette temaet fortsetter i Terapeutisk mestring av aggresjon v/ Lillevik Internundervisning i suicidalvurdering Personalseminar om gruppeterapi Kurs i presisjonsopplæring med fokus på lesing Vann og avløpsdagene, 2 deltakere Seminar med sykepleiere som veileder studenter Kartlegging og diagnostisering kurs i regi av RVTS 8. nasjonale konferanse Legemiddelassistert rehabilitering Psykologikongressen 2010, Mot normalt Brannvernlederkurs NOAH Fordypningskurs i rus og psykiatri Empati og makt- mellom produksjonskrav og idealer for arbeid med psykisk helse. Psykiske lidelser i et folkehelseperspektiv. Leangkollseminaret Eyes wide shut Fagseminar Mindfullness/ oppmerksomt nærvær Psykisk helsearbeid å tale er gull Kurs i bruk av kameraovervåking Konferanse Helse i utvikling 10 Den 4. nasjonale helserettkonferansen Samhandling og kvalitet i helsetjenesten Hvordan skape et effektivt lederteam og en høyt presterende organisasjon? Rus og psykisk helse 2010 samhandling som tidens tegn? Erfaringskonferanse Tvang etter lov om sosiale tjenester s. 20

Årsmelding Veslelien 2009 Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling s.2

Årsmelding Veslelien 2009 Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling s.2 VESLELIEN Årsmelding 2009 s.2 Forord Stiftelsen Kirkens Bymisjons strategidokument for 2010-2012 bærer undertittelen Rom for alle - bruk for alle. En visjon vi prøver å nå ved å tilby individuell behandling

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF for perioden 1.1.2016-31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Stiftelsen Kirkens

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr x 1) Tjenestevolum og pris Antall behandlingsdøgn

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Phoenix. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Phoenix. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen Phoenix og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: x Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2015 31.12.2015 Bestilling Kapasitet: Helse Sør-Øst RHF skal disponere 10 plasser (3 650

Detaljer

Velkommen til post III

Velkommen til post III Velkommen til post III Post III er en del av Østmarka psykiatriske sykehus. De som legges inn ved post III har varierende psykiske problemer, ofte med mistanke om en psykotisk lidelse. Vi som arbeider

Detaljer

Ytelsesavtale mellom. Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret. Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom. Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret. Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret:

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt Nordlandsklinikken Organisasjon Nordlandsklinikken er en seksjon under Avdeling for Rusbehandling, som er en del av Psykisk helse-og rusklinikken

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: kr x til avtale mellom Trasoppklinikken og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: til avtale mellom Stiftelsen Fredheim og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer Lite fokus

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina.

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina. VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Samtun AS. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Samtun AS. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: til avtale mellom og Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning (jf. avtalens pkt. 10.1). skal

Detaljer

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne Velkommen til Utredningsseksjon for Unge - en åpen spesialavdeling for unge voksne Informasjon om USU Om seksjonen Seksjonen gir et utrednings- og behandlingstilbud tilrettelagt unge voksne fra 18 til

Detaljer

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen Kirkens Sosialtjeneste Om Bokn Bufellesskap Målgruppe Individuell oppfølging, mestring og vekst Målsetting Metode-systematisk arbeidsmodell Vårt særpreg Faste

Detaljer

Ytelsesavtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Trasoppklinikken og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Trasoppklinikken Fagområde: TSB Delytelse Antall plasser/ Antall

Detaljer

www.koa-as.no Psykisk Helse

www.koa-as.no Psykisk Helse www.koa-as.no Psykisk Helse KOA Psykisk Helse AS gir et landsdekkende rehabiliterings- og behandlingstilbud for unge og voksne med psykiske vansker og/eller rusproblemer. I møte med pasientens hverdagslige

Detaljer

REHABILITERINGSSEKSJONEN

REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONENS AVDELINGER OG TILTAK Helseavdeling- LARIS og Helsestasjon LAR avd. LAR-koordinatortjenesten HUSET Miljøarbeidertjeneste -avd M98 LØA Sysselsetting Lagård

Detaljer

noen foreløpige resultater og utfordringer

noen foreløpige resultater og utfordringer Sidsel Sverdrup og Lisbet Borge Evaluering av TEDD noen foreløpige resultater og utfordringer Erfaringskonferansen, RKDD Lillehammer 23.september - 2010 1 Evaluering av TEDD Bakgrunn TEDD = Tverrfaglig

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014 Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Oppdraget mitt: Rus i familien Dialog med barn/unge som pårørende

Detaljer

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabisavhengighet i spesialisthelsetjenesten Ut av tåka 15.02.2011 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

Tilnærming til pasienter med CFS/ME ved RKHR. Ved Bjarte Fossen fysioterapeut og Malgorzata P.Tveit lege November 2017

Tilnærming til pasienter med CFS/ME ved RKHR. Ved Bjarte Fossen fysioterapeut og Malgorzata P.Tveit lege November 2017 Tilnærming til pasienter med CFS/ME ved RKHR Ved Bjarte Fossen fysioterapeut og Malgorzata P.Tveit lege November 2017 Kort om RKHR. Statistikk. Kartlegging og tilnærming. Erfaringer. Agenda Generelt om

Detaljer

MILJØTERAPEUTISKE UTFORDRINGER

MILJØTERAPEUTISKE UTFORDRINGER MILJØTERAPEUTISKE UTFORDRINGER Å kombinere det beste fra to verdener... rusomsorg og psykisk helsevern Kurs nr.: L-23881 Ved konsulent FAGIDEOLOGI Respekt for pasientens rett til å bestemme over sitt eget

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter. Kalfaret Behandlingssenter 1

Kalfaret Behandlingssenter. Kalfaret Behandlingssenter 1 Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Kalfaret Behandlingssenter i hjertet av byen Et behandlingstilbud for unge mennesker som sliter med rusog avhengighetsproblemer. Institusjonen ligger

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige fra hele landet. Målgruppa er unge voksne med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig rus og psykiske

Detaljer

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret Rapport 05/2014 Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge En spørreundersøkelse blant ansatte i offentlige og private klinikker Lærings- og mestringssenteret Lars

Detaljer

ACT-TEAM N-DPS TVERRETALIG SAMARBEID. Quality

ACT-TEAM N-DPS TVERRETALIG SAMARBEID. Quality ACT-TEAM N-DPS TVERRETALIG SAMARBEID ACT N-DPS ACT i Mosseregionen: partnerskap mellom kommunene i regionen og Sykehuset Østfold, økonomien fordeles 50/50. Sykehuset Østfold har drift og arbeidsgiveransvar

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Furukollen Psykiatriske Senter AS Fagområde: PHV,

Detaljer

Samhandling på lang sikt. - Tilbake til kommunene

Samhandling på lang sikt. - Tilbake til kommunene Samhandling på lang sikt - Tilbake til kommunene De to som snakker Leder for barneverntjenesten i Bamble kommune: Dag Bratberg Seksjonsleder ved BUP Vestmar: Petter Langlo Dette er ikke beskrivelse av

Detaljer

HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR)

HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) MARiT LAR-Midt HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) Formålet med behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til

Detaljer

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten 23.09. 2014 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører TSB

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Fengsel som ramme og mulighet. Asbjørn Solevåg og Stian Haugen Tyrilistiftelsen

Fengsel som ramme og mulighet. Asbjørn Solevåg og Stian Haugen Tyrilistiftelsen Fengsel som ramme og mulighet Asbjørn Solevåg og Stian Haugen Tyrilistiftelsen STIFINNER N Prosjektperiode 1992-1995. Helse og kriminalomsorg. Fast tiltak fra 1995 Tverretatlig samarbeid mellom Oslo fengsel

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

STATUS RAPPORT. Brukerstyrte Innleggelser. en Pilot

STATUS RAPPORT. Brukerstyrte Innleggelser. en Pilot STATUS RAPPORT Brukerstyrte Innleggelser en Pilot 2014-2015 Innholdsfortegnelse Brukerstyrte Innleggelser en Pilot 2014-2015... 3 Organisering av prosjektet... 3 Hovedmål:... 4 Delmål:... 4 Brukerstyrt

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Samhandling i praksis flere eksempler på god samhandling Ingen trenger å falle utenfor. Samhandling i praksis Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger

Detaljer

Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende.

Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende. Blå Kors Poliklinikk Oslo Behandling for deg som har problemer med spill, alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for deg som er pårørende. Polikinikk_folder.indd 1 19.12.2016 09.23 VÅRT BEHANDLINGS-

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Slemdal. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Slemdal. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Blå Kors Slemdal og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden: 01.01.2015 31.12.2015 Pasientinntak fra 02.01.2015 Samlet kontraktsum: Godtgjørelse:

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge Oppsøkende seminar Midt-Norge runden Stoppested: Lade Behandlingssenter

Rusbehandling Midt-Norge Oppsøkende seminar Midt-Norge runden Stoppested: Lade Behandlingssenter Rusbehandling Midt-Norge Oppsøkende seminar Midt-Norge runden Stoppested: Lade Behandlingssenter VIRKSOMHETSIDE LADE BEHANDLINGS- SENTER BIDRAR TIL AT RUSPROBLEMER KAN MESTRES Lade Behandlingssenter Eid

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 TSB Avrusing og stabilisering Ambulante og polikliniske tjenester/behandling Utredning/kartlegging

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Familieavdelingen

HVEM - HVA - HVORdan. Familieavdelingen HVEM - HVA - HVORdan Familieavdelingen Hvem kan ha nytte av Familieavdelingens tilbud? Pasientene ved Familieavdelingen står overfor varierte utfordringer i livet og opplever ulik grad av psykisk belastning.

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Fossumkollektivet Visst nytter det! Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddelavhengige fra hele landet. Målgruppa er ungdom med rusmiddelrelaterte problemer/avhengighet og med samtidig

Detaljer

PROSJEKT FABA HELHETSFOKUS 29.09.14 BEHANDLINGSMETODER AD/HD TRENINGSKONTAKT BRUKERSTYRT ASSISTENT AMBULERENDE TRENINGSTERAPI

PROSJEKT FABA HELHETSFOKUS 29.09.14 BEHANDLINGSMETODER AD/HD TRENINGSKONTAKT BRUKERSTYRT ASSISTENT AMBULERENDE TRENINGSTERAPI 29.09.14 PROSJEKT FABA TRENINGSKONTAKT BRUKERSTYRT ASSISTENT AMBULERENDE TRENINGSTERAPI Kropp & sinn konferanse, 2014 HELHETSFOKUS IP RUSMIDDEL AVHENGIGHET Angst AD/HD SOSIALE FAKTORER LIG DE ÅN V LI Kognitiv

Detaljer

Milepælsmøter Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen ( )

Milepælsmøter Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen ( ) Milepælsmøter Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen (16.09.2015) Organisering innenfor Oslo Universitetssykehus HF Klinikk psyk. helse og avhengighet Rus- og avhengighetsbehandling, avdeling Anne

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser HVEM - HVA - HVORdan Angstlidelser Hvem kan ha nytte av Angstavdelingens tilbud? Angstavdelingen henvender seg først og fremst til personer med følgende lidelser: Panikklidelse/Agorafobi Sosial fobi Tvangslidelse

Detaljer

BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM AS Komite for helse og sosial

BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM AS Komite for helse og sosial BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM AS BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM AS Totalt 174 plasser: 15 Korttidsplasser 8 Palliative plasser 40 Plasser for msk. med demens 111 Langtidsplasser somatisk 15 Dagplasser 3 dager for

Detaljer

Miljøterapi. Faglig grunnlagsdokument for. Trondheimsklinikken. «I Norge er det vanlig å peke på at prestasjonskrav kan føre til prestasjonsangst.

Miljøterapi. Faglig grunnlagsdokument for. Trondheimsklinikken. «I Norge er det vanlig å peke på at prestasjonskrav kan føre til prestasjonsangst. Faglig grunnlagsdokument for Miljøterapi Trondheimsklinikken «I Norge er det vanlig å peke på at prestasjonskrav kan føre til prestasjonsangst. Det glemmes lett at de også ofte fører til prestasjoner.»

Detaljer

Kartlegging av Dagliglivets Ferdigheter

Kartlegging av Dagliglivets Ferdigheter Kartlegging av Dagliglivets Ferdigheter Avdeling for Rus og Avhengighetsbehandling, Enhet for Rus og Psykiatri, Sørlandets sykehus Kr.sand v/ Helene Ljunggren Bjørnarå Miljøobservasjon Tar utgangspunkt

Detaljer

Lang vei inn, kort vei ut?

Lang vei inn, kort vei ut? Lang vei inn, kort vei ut? Om kortvarig behandling av langvarige vansker Klinikkbehandling ved Vestmo Behandlingssenter Seksjonsleder Siri-Mette D. Hoff Psykolog Magne Storvik «Prototyp pasient» Mann,

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2017 Hva er TSB Del av spesialisthelsetjenesten, på linje med psykisk helsevern og somatikk. Medisinsk-, psykolog- og sosialfaglig behandlingstilbud («tverrfaglig

Detaljer

Forskning/samarbeidsprosjekt (15 team i landet)

Forskning/samarbeidsprosjekt (15 team i landet) ACT-TEAM Assertive community treatment Aktivt oppsøkende behandlingsteam Act-team er et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet, Tromsø kommune ved Rus-og psykatritjenesten og UNN ved Psykiatrisk senter

Detaljer

Med barnet i mente. Avdeling for TSB, Enhet for gravide og Enhet for familie. v/ Heidi Staksrud, psykolog og Inger Bjørlien, teamkoordinator.

Med barnet i mente. Avdeling for TSB, Enhet for gravide og Enhet for familie. v/ Heidi Staksrud, psykolog og Inger Bjørlien, teamkoordinator. Med barnet i mente Avdeling for TSB, Enhet for gravide og Enhet for familie. v/ Heidi Staksrud, psykolog og Inger Bjørlien, teamkoordinator. Våre enheter Enhet for gravide Enhet for familie -Familiehuset

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk ARR. Et arbeidsrettet tilbud som virker -kompetanse og samhandling Caroline Torskog Seksjonsleder

Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk ARR. Et arbeidsrettet tilbud som virker -kompetanse og samhandling Caroline Torskog Seksjonsleder Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk ARR Et arbeidsrettet tilbud som virker -kompetanse og samhandling 17.03.16 Caroline Torskog Seksjonsleder Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk - ARR Oppstart

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Medisinfrie tilbud. - Tvingende nødvendig eller et blindspor. Stian Omar Kistrand og Tore Ødegård Sept 2017

Medisinfrie tilbud. - Tvingende nødvendig eller et blindspor. Stian Omar Kistrand og Tore Ødegård Sept 2017 Medisinfrie tilbud - Tvingende nødvendig eller et blindspor Et blindspor? Tidskrift for den norske legeforening Nr 6 2017 Medisinfrie sykehusposter et kunnskapsløst tiltak. Jan Ivar Røssberg, Ole A Andreassen,

Detaljer

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN 22.11.16 1 Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten Rehabiliteringstjenesten Holder til på Stekke Kontorer og møterom Behandlingsrom Treningssal 2

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMHANDLING

RETNINGSLINJER FOR SAMHANDLING STAVANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SAMHANDLING MELLOM HELSE STAVANGER HF, AVDELING UNGE VOKSNE (AUV) OG STAVANGER KOMMUNE, REHABILITERINGSSEKSJONEN VEDRØRENDE MUSEGATA 100 - OVERGANGSBOLIG 1 Formål Retningslinjene

Detaljer

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS Erfaringskonferanse koordinerte tjenester Scandic Lerkendal 7mars Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS 3 ambulante team ved Tiller DPS AAT - Ambulant akutteam ACT - Assertive community treatment

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Psykisk helse og rusteam/recovery

Psykisk helse og rusteam/recovery Psykisk helse og rusteam/recovery En forskningsbasert evaluering om recovery Nils Sørnes Fagkonsulent PSYKISK HELSE OG RUSTEAM -Startet i 2001 Ca 34 brukere 5,6 årsverk, todelt turnus inkl. helg, alle

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Miljøterapeutisk tilnærming i andre sitt hjem, med utgangspunkt i egen erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk syke og rusavhengige i Rana kommune

Miljøterapeutisk tilnærming i andre sitt hjem, med utgangspunkt i egen erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk syke og rusavhengige i Rana kommune Miljøterapeutisk tilnærming i andre sitt hjem, med utgangspunkt i egen erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk syke og rusavhengige i Rana kommune Av Petter Martin Nilsen Og Eiliv Kristoffersen-Sund Miljøterapibegrepet

Detaljer

HELSE & REHABILITERING

HELSE & REHABILITERING HELSE & REHABILITERING HØYENHALL HELSE & REHABILITERING Vi bidrar til at du får en god hverdag, enten du har behov for opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning. Hos oss er det godt å være til!

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune - en modell basert på samhandling mellom sykehus og helsestasjon - Bakgrunn for opprettelse av ressurshelsestasjoner Innhold Samarbeid mellom kommune

Detaljer

VESLELIEN. Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling

VESLELIEN. Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling VESLELIEN Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling Årsmelding 2016 Forord Stiftelsen Kirkens Bymisjons strategidokument bærer undertittelen «Rom for alle bruk for alle». En visjon vi prøver å nå ved å tilby

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Incognito klinikk. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Incognito klinikk. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Incognito klinikk og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Pasientene som ikke trenger asylet- hva kan DPS tilby? Ragnhild Aarrestad DPS Øvre Telemark psykiatrisk poliklinikk, Seljord Føringer for offentlig helsetjeneste

Detaljer

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet. www.friskstiftelsen.no

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet. www.friskstiftelsen.no Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS Informasjon om oppholdet Velkommen til Friskstiftelsen FRISKSTIFTELSEN Terningen Arena, Hamarvegen 112 2411 Elverum Tlf: 62 33 01 33 post@friskstiftelsen.no

Detaljer

Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer

Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer Landskonferansen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i spesialisthelsetjenesten Oslo, 30.oktober. 2014 Anne Tøvik, sosionom/ass.

Detaljer