VESLELIEN. Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VESLELIEN. Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling"

Transkript

1 VESLELIEN Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling Årsmelding 2010

2 Forsiden: Bilde, Laget av, og gitt i gave til Veslelien fra S. Sitter. Foto: A. Krømcke s. 2

3 Hvis jeg var en båt kunne jeg ha vært langt ut på havet. Hvis jeg var en båt kunne jeg se horisonten i det fjerne. Hvis jeg var en båt kunne jeg ha kjørt i de blå bølgene og glemt alle sorgene. Heidi, 2010 s. 3

4 Forord Stiftelsen Kirkens Bymisjons strategidokument for bærer undertittelen Rom for alle -bruk for alle. En visjon vi prøver å nå ved å tilby individuell behandling til våre pasienter med sammensatte behov. Vi har bygget opp en tverrfaglig stab som i dag er i stand til å håndtere de ulike utfordringene dette gir oss. Vårt mål er å romme, samtidig som vi skal gi et forsvarlig behandlingstilbud til de pasientene som ønsker å benytte vårt tilbud på veien mot et bedre liv. Det har i 2010 vært en satsning på å styrke miljøterapeutenes rolle og videreutvikle de enkelte teamene rundt våre pasienter. Veiledning blir nå gitt til alle våre team og til enkelte medarbeidere ved behov. Vi erfarer at dette er rett bruk av ressurser. Les vår årsmelding og få et blikk inn i en spennende og sammensatt verden. Veslelien, Med vennlig hilsen Laila T. Stunes Institusjonssjef s. 4

5 Innholdsfortegnelse FORORD... 4 ORGANISASJONEN... 6 ENDRINGER SISTE ÅRENE... 7 BEGIVENHETER I BEHANDLINGSTILBUDET... 9 SONING ETTER STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVENS ORGANISERINGEN AV BEHANDLINGEN UKEPLAN FOR LUS BEHANDLINGSMETODER MILJØTERAPI INDIVIDUELT BASERTE METODER GRUPPEBASERTE METODER MEDISINSK OPPFØLGING BRUKERUNDERSØKELSEN ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN KULTUR, FRIVILLIGHET OG MILJØ KVALITET OG KOMPETANSE KVALITETSARBEID KOMPETANSE BEHANDLINGSAVDELINGENS PERSONELLSAMMENSETNING UTDANNING, SEMINARER OG KURS PROSJEKTER OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE PROSJEKT FYSISK AKTIVITET ARBEID BOLIG BRUKERMEDVIRKNING SAMARBEIDSPARTNERE KOMMUNIKASJON OG MARKEDSFØRING STATISTIKK s. 5

6 Organisasjonen Organisasjonskartet for 2010 er uendret fra forrige år. Det har ikke vært endringer i organisasjonsstrukturen, men enkelte endringer i de eksisterende funksjonene. Fra august 2010 ble fagansvarlig tillagt en funksjon som assisterende institusjonssjef. Personalansvaret, om lå hos HR-leder, ble fordelt mellom HR-leder, avdelingsleder behandling og økonomi og administrasjonsleder. Dette som et ledd i en full tilbakeføring av personalansvaret til mellomlederne. Organisasjonskart Inst. sjef Fagansvarlig HR-leder Avd. leder Behandling Økonomi og adm.-leder Miljøterapeut 1 LUS Miljøterapeut 1 IU/KT Ansv. sykepleier Spes team Medisinskansvarlig Inntak Drift Merkantil stab Kjøkkensjef Husøkonom LUS Skolen Ferdighetstr IU Korttid Sykepl. - kontoret Kjøkken Renhold Veslelien, s. 6

7 Endringer siste årene Veslelien har vært gjennom flere år med endringer. Dette skyldes flere faktorer som bl.a. rusreform, anbudsprosesser og tilpasning til lovverk. Vi har endret behandlingstilbudet, bl.a. ved å tilrettelegge for å kunne tilby korttidsplasser, teamtenkning for hovedkontaktene, og økt fokus på helse, for å nevne noe. Dette har bidratt til at vi også har gjort endringer i organisasjonsstrukturen i løpet av årene derimot har vært et år hvor det ikke har vært gjort de store endringene. Avtaleplassene ble reforhandlet i Veslelien inngikk da avtale med Helse Vest om salg av 3 langtidsplasser. Antall avtaleplasser som selges til Helse Sør-Øst ble økt fra 36 til 39, hvorav 12 plasser er korttidstilbud. I tillegg selger vi 6 langtidsplasser for fristbruddpasienter til NAV HELFO. Ingen av disse avtalene ble reforhandlet i Om det ikke har vært store endringer, betyr ikke det at det ikke har blitt jobbet i året som gikk. Det har blitt holdt fokus på å videreføre og å videreutvikle det behandlingstilbudet vi allerede gir. Fagutvikling Det har vært en total gjennomgang av det faglige innholdet i behandlingstilbudet vi gir. Det har vært satset på kompetanseheving, med ekstra fokus på traumebehandling og gruppeterapi. Målet har vært å styrke hovedkontaktenes og teamenes selvstendighet og beslutningsmyndighet. I 2010 har vi ansatt en prosjektmedarbeider med arbeidsfelt fysisk aktivitet. Se beskrivelse av prosjektet under prosjekter. I løpet av 2010 har institusjonen opprettet en funksjon som barnefaglig ansvarlig. Dette skal være en ansatt som har ansvar for å fremme og koordinere Vesleliens oppfølging av mindreårige barn av våre pasienter. Bemanning Det har vært en sterk økning i antall årsverk på Veslelien de siste årene. I 2005 hadde vi 48 årsverk fordelt på 57 ansatte. Ved utgangen av 2010 har vi 73 ansatte som fordeler 63,5 årsverk. Økningen skyldes styrking av antall ansatte med hovedkontaktfunksjon og direkte pasientkontakt. Etter omleggingen til spesialisthelsetjeneste har vi også hatt en stor vekst i antall ansatte med helsefaglig bakgrunn. I 2010 fikk vi også ansatt psykiater i full stilling, i tillegg til den andre halve psykiaterstillingen. Eiendom I tillegg til den kontinuerlige oppussingen har vi i løpet av 2010 byttet taket på Vesleliens hovedhus. Vårt musikkrom er flyttet til bedre egnede lokaler og dermed gitt mulighet for et ekstra grupperom, som etter oppussing nå står klart til bruk. s. 7

8 Begivenheter i 2010 Veslelien er en institusjon hvor det er stor aktivitet. I så måte har 2010 ikke vært noe unntak. Hovedbegivenhetene i 2010 er presentert nederst på sidene gjennom hele årsmeldingen. Bispevisitas Bispevisitas skjer ca. hvert 10. år. Biskopen ønsker ikke bare å bli kjent med hva som skjer i menighetene, men hun ønsker også å bli kjent med hva som ellers skjer i distriktet. Som en del av besøket i Brumunddal, besøkte hun vår institusjon. Torsdag 28.oktober hadde biskop Solveig Fiske sin dag i Brumunddal og Veldre sokn i forbindelse med visitasen. På programmet sto et besøk til Veslelien. Biskopen med følge var invitert til middag på institusjonen. Her fikk biskopen møte beboerne, og det ble et flott møte med viktig samtale og spørsmål om troens og teologiens plass i møte med de vanskelige sidene av livet. Dagen ble avsluttet med kveldsgudstjeneste i Veldre hvor flere fra Veslelien deltok. Studietur I oktober gjennomførte institusjonen en studietur til København. Temaet for turen var Barn av rusmiddelavhengige På turen over hadde to av våre ansatte en introduksjon med utgangspunkt i sine fordypningsoppgaver gjennom videreutdanningen. Engasjert og kunnskapsrike innledere engasjerte tilhørerne. Fokuset ble rettet mot hvorfor er dette viktig for oss. Vi ønsker å sette større fokus på våre pasienters barn og se til at de får den informasjon de har behov for ut fra statlige føringer. Vi ønsker videre å ha et større fokus på de utfordringer som knyttes til oppfølging av barn under samvær og besøk på institusjonen. Studiebesøket i København på Familieambulatoriet Thoravej, viste oss blant annet hvordan det er å jobbe ut fra perspektivet foreldrerollen. Familieambulatoriet har ikke foreldrenes terapi i fokus men familie/foreldrekompetansen. De får henvisning fra ett av fire kommunale rådgivingskontor i København kommune og jobber både hjemme (ambulant) og på institusjonen / Thoravej. På turen ble det bl.a. satt fokus på Hva ser vi at vi kan gjøre? Og hvilke forslag har vi til tiltak. Dette vil det bli jobbet videre med i tiden som kommer Besøk fra Ressurssenter for Vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Pasienter og ansatte så forestillingen Frustrerte fyrer Kurs for alle ansatte i helsejuss. Foreleser var Førsteamanuensis og jurist Olav Molven. s. 8

9 Behandlingstilbudet Veslelien er en institusjon som driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi tilbyr individ- og gruppebaserte tjenester innen miljøterapeutiske rammer. Til grunn for vårt behandlingsarbeid ligger pasientens Individuelle plan og vi tilstreber et godt samarbeid med pasientens ansvarsgruppe. Vesleliens hovedmålsetting er at vi, gjennom vårt tilbud, ønsker at pasientene skal oppnå en bedret livskvalitet psykisk, fysisk og sosialt, økt rusmestring og et styrket nettverk. I vårt behandlingsopplegg vektlegger vi: Fra vårt anbud til Helse Sør-Øst 09 Individuell behandling. Kunnskaps- og erfaringsbasert behandling Relasjon Bruk av miljøterapeutisk struktur Å gi et døgnbasert, rusfritt, behandlingsmiljø til pasienter med komplisert og sammensatt problematikk Samarbeid med henvisende instanser, oppdragsgivere mm Utredning/vurdering og kartlegging Opptrapping/nedtrapping/ konvertering og stabilisering av LAR Implementering av brukerundersøkelsene Deltagelse i fagfeltet Tilretteleggelse for fullføring av skolegang i samarbeid med Hedmark fylkeskommune. Behandlingens innhold, form og varighet er med basis i vår ideologi og grunnverdier bygget rundt vår forståelse av de sentrale faktorene i rus og avhengighet. Målgruppe Rusmiddelavhengige med behov for døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten med tilleggsproblematikk som psykiske lidelser i form av angst, depresjonslidelser eller personlighetsforstyrrelser etter straffegjennomføringslovens 12 knyttet opp mot spesialisthelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven fra 18 år med behov av opptrapping og /eller stabilisering i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) med behov for kjønnsspesifikk behandling i parforhold hvor begge har behandlingsbehov s. 9

10 Soning etter straffegjennomføringslovens 12 Veslelien gir tilbud om soning under behandling. I tillegg til pasientenes livssituasjon, er det også viktig å ta hensyn for at pasientene får best mulig kontinuitet og kunne følge progresjon i behandlingsopplegget her. Det er derfor svært uheldig om pasientene må avbryte behandlingsoppholdet for å forflytte seg til soningsanstalt og gjennomføre soning. Samtidig vet vi at det er tilgjengelighet på rusmidler i fengslene, noe som er svært ugunstig for våre pasienter som vil være sårbare for slike utfordringer. Vi har lang erfaring med denne formen for soning og har et godt samarbeid med kriminalomsorgen og fengslene i gjennomføringen av dette. I 2010 hadde vi 11 pasienter som sonet 12 i til sammen 875 døgn. Organiseringen av behandlingen Behandlingen er organisert i to seksjoner som ledes av Avdelingsleder behandling. De to seksjonene Inntak-, utredning- og korttidsseksjonen (IU/KT) og Langtid og utskrivingsseksjonen (LUS) koordineres av en miljøterapeut 1 knyttet til hver seksjon. Behandlingsforløpet: Langtidsbehandling Inntill 1 år Fase 1 Fase 2 LUS Korttidsbehandling 3-6 mnd Fase 1 Korttid Primæroppgaver for Inntak-og utredningsseksjonen er å gi pasienten et trygt og forutsigbart møte med institusjonen. I samarbeid med pasienten skal vi gjennomføre en kartlegging av behov, iverksette arbeidet med utforming/-eventuelt oppfølging av individuell plan. Korttidsplassene ble opprettet etter avtale med Helse Sør-Øst i Disse 12 plassene tilbys kun pasienter fra Helse Sør-Øst. Behandlingstilbudet for pasientene på korttid er delvis organisert etter en menybasert modell. Pasientene tilbys menygrupper som FAK- grupper, rusmestringsgrupper og psykoterapi-gruppe Erfaringene vi har gjort med denne løsningen har vært positive. Korttidspasientene deltar også i ferdighetstreningen, som i utgangspunktet var ment for langtidspasientene og vi har positive erfaringer med dette. s. 10

11 Primæroppgavene for LUS er å videreføre individuell plan og dennes tiltak, gjennomføre behandling, samt forberedelse og gjennomføring av utflytting. I tillegg til seksjonene har vi et Spesialistteam. Dette teamet består av inntakskonsulent, 1. konsulent, psykologer/psykologspesialister, psykiatere, psykomotorisk fysioterapeut og lege. Teamets ansatte har som oppgave å bidra inn i behandlingen på sine spesialområder, på tvers av seksjoner, faser og team. Ukeplan for LUS Hovedinnholdet i Ukeplan for Langtid og utskrivningsseksjonen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost Morgenmøte Morgenmøte Morgenmøte Morgenmøte Morgenmøte T ai C hi T ai C hi Frokost Frokost Teammøte Teammøte Kjønnsdelte grupper og utskrivningsgruppe Kurs Teammøte Varierte aktiviteter Ferdighetstrening Ferdighetstrening Ferdighetstrening Romvask Romrunde Middag Middag Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Dalatur handletur Ferdighetstrening Ferdighetstrening Ferdighetstrening trening Allmøte/undervisning Ukeslutt Middag Middag Middag Middag Middag Svømming/NA Trening i hall Svømming/NA Aktivitet (ofte kino) Kveldsmat Kveldsmat Kveldsmat Kveldsmat Kveldsmat Kveldsmat Kveldsmat s. 11

12 Behandlingsmetoder Vi har kommet langt i forhold til å kunne lage individuelle behandlingsopplegg til pasienter ut fra den enkeltes forutsetninger, samtidig som vi fortsatt har fellesskap, strukturer og tilhørighet som metoder og virkemidler i pasientbehandlingen. Det miljøterapeutiske arbeidet med den enkelte pasient alene eller i gruppe tilrettelegges med basis i den enkelte pasients Individuelle plan. Denne utarbeides i samarbeid med pasienten og ansvarsgruppa. Alle individuelle behov og ønsker nedfelles i planen og danner grunnlaget for de tilbud som pasienten gis. Veslelien tilbyr følgende metodisk hovedinnhold i behandlingstilbudet: Miljøterapi Individorienterte metoder Gruppebaserte metoder Medisinsk oppfølging Miljøterapi Miljøterapi er en relasjons- og aktivitetsbetonet behandlingsmetode. En miljøterapeutisk tilnærming innebærer at miljøterapeuter bruker de muligheter som ligger i aktivitetene til å fremme økt følelsesmessig, sosial og praktisk fungering. Miljøterapien er gjennomgående for all behandling ved Veslelien, og all behandling skjer innenfor en miljøterapeutisk ramme. Det miljøterapeutiske arbeidet med den enkelte pasient alene eller i gruppe tilrettelegges med basis i en individuell plan utarbeidet i samarbeid med pasienten. Individuelt baserte metoder Med grunnlag i den enkelte pasients individuelle plan og interne behandlingsplan, kombinerer Veslelien gruppebaserte tiltak med individuelt baserte tiltak i sin behandling. Det individuelle behandlingsopplegget utarbeides gjennom arbeidet med behandlingsplanen. Alle individuelle behov og ønsker nedfelles i behandlingsplanen og danner grunnlag for de tilbud vi gir til pasienten. Tradisjonen tro deltar flere pasienter på Snøkuten renn i lokalmiljøet Hyttetur til Kvitfjell med flotte dager på ski Besøk fra Act2 Forumteater, med en annerledes teaterforestilling s. 12

13 Noe av innholdet i den individuelle behandlingen er: Individuell plan (IP) Individuell oppfølging ukentlig av hovedkontakt/team Samtale/samtaleterapi med psykiater og/eller psykolog Ferdighetstrening Psykomotorisk fysioterapi Bistand vedr. økonomiske spørsmål Treningsturer Nettverksarbeid Ridetimer Arbeidsplassering utenfor institusjonen ADL-kartlegging/ trening Styrket tverrfaglig team ved behov Individuelt tilrettelagt trening Individuell plan Pasientene tilbys individuell plan jf. pasientrettighetsloven 2-5. Vi jobber med pasienten i ansvarsgrupper sammen med 1. linjen, pårørende og andre. Dette sikrer pasienten sammenhengende og koordinerte tjenester, ut over oppholdet. Ansvarsgruppen har jevnlig møter, minimum hver sjette uke. Hovedkontaktens primære oppgave i ansvarsgruppen er å integrere, koordinere og evaluere de ulike tiltakene i pasientens interne behandlingsplan, samt foreslå formuleringer av målsettinger. Hovedkontakt og team Team er et fast møtepunkt for pasientene i gruppe tre ganger pr. uke. Teamene består av pasienter og hovedkontakter. Pasientene er fordelt mellom miljøterapeutene. Teamene veiledes av ukentlig. I tillegg til gruppemøtene får pasientene individuell oppfølging ukentlig av hovedkontakt/team. Den individuelle oppfølgingen bidrar til kontinuitet inkl. evaluering i gjennomføringen av tiltak i behandlingsplanen. Den daglige oppfølgingen av den enkelte pasients behandling skjer på teamnivå. Tilbud fra spesialistteamet Etter vurdering gir vi tilbud om samtale/samtaleterapi med psykiater eller psykolog. Dette kan være enkeltsamtaler eller en lengre samtale/terapirekke. Vi har psykomotorisk fysioterapi som en del av vårt behandlingstilbud. Videre har vi sosialkonsulent som bistår pasientene i økonomiske spørsmål, og vi gir også tilbud om ridetimer som terapeutisk tiltak. april.10 Veslelien og Brede Berntsen får Fjorkrafts ENØK-pris Påskeverksted for pasientene Besøk fra Blindern og Hegdehaugen som informerte om sitt botilbud. s. 13

14 Treningsturer På Veslelien har vi treningsturer, slik at pasientene kan trene på utfordringer knyttet til å mestre livet utenfor institusjonen uten bruk av rusmidler. Veslelien legger også stor vekt på bruk av treningsturer. Behandlingsoppholdet skal forberede pasientene på en rusfri hverdag utenfor institusjonen. Vi mener derfor det er viktig at de trener på dette innenfor trygge rammer, med veiledning i forkant, underveis, og etter turen. Vi gir mulighet for en snarlig retur til institusjonen ved behov. Treningsturene er viktig også for samtidig arbeid med nettverk. Hospitering For pasienter som ønsker hospitering ved en arbeidsplass utenfor institusjonen, legger vi til rette for dette i samarbeid med ansvarsgruppen og arbeidsgiver. Dette gjøres etter en individuell vurdering dersom vi anser dette som nyttig i pasientens behandlingsutvikling. Gruppebaserte metoder Veslelien har valgt å tilrettelegge deler av sin miljøterapeutiske tilnærming i form av gruppebaserte tiltak. Dette er praktiske grupper, samtalegrupper og gruppebasert fysisk aktivitet. Generelt om våre grupper: Innsiktsorienterte grupper med formål å bli kjent med og sette ord på tanker og følelser, samt bli kjent med sitt indre liv og kunne tørre å dele det med andre Psykoedukativ undervisning, med formål at pasienten får økt forståelse av egne symptomer, eget sykdomsforløp og årsakssammenhenger Temagrupper, med formål at pasientene får kunnskap om ulike temaer knyttet til egen situasjon. Temagruppene inneholder undervisning/veiledning i forvaltningssystem og lovverk Mai/juni 10 Sykle til jobben 10 ansatte deltok på årets Sykle til jobben aksjon Besøk fra Mental Helse som informerte om sitt arbeide Årlig Sommerfest for nåværende og tidligere pasienter. s. 14

15 Praktisk pedagogiske grupper Primæroppgaven for disse gruppene er å gi ferdighetstrening ut fra individuelle vurderinger og behov knyttet til hva som behøves for å mestre dagliglivet. Det praktisk- pedagogiske tilbudet er organisert i faste grupper tre ganger i uka, samt en ukentlig kursdag. Det gis tilbud om ferdighetstrening innenfor følgende områder: Skole: Kartlegging, testing og forberedelse for livet utenfor institusjonen evt. videre skolegang. I samarbeid med Hedmark fylkeskommune og Brumunddal videregående skole tilbyr vi muligheten for eksamen i samfunnsfag og historie. Det undervises også i norsk, matte, data og naturfag tilpasset etter gruppens sammensetting og behov. Snekker: Kreativt arbeid med tegninger, produkt, planlegging og gjennomføring. Form og farge: Kreativ prosess skape produkter. Hjem og fritid: Ferdighet ADL, planlegging, innkjøp, matlaging mm. Husøkonom: Organisering og gjennomføring av ADL som renhold, hygiene osv. Kjøkken: Planlegging, gjennomføring, hygiene, organisering og samarbeid. Vedlikehold: Å se behov og gjennomføre praktiske ferdigheter. Kurs Ved siden av det praktisk- pedagogiske tilbudet har Veslelien gitt følgene tilbud om kursaktiviteter for pasientene i 2010: Trening ved Treningskompaniet Håndtering av hest/ridekurs Gårdsarbeid/ vedkurs Strikking/hekling Filosofi Terapigruppe Skiinstruksjon, langrenn Rusmestring Formingsaktiviteter Trommer Sykkelgruppe Ut i naturen FAK Kunnskap om rusmidler Skrivekurs Personlig økonomi Dette er kurs som gis internt på institusjonen ledet av ansatte. I samarbeid med hovedkontakten velger pasienten hvilke kurs man ønsker å delta på. Avhengig av kapasitet på de ulike kursene vil man få delta på de kurs man ønsker. Kursene arrangeres en dag i uken og et kurs varer i 4 uker, før nye kurs starter. IU/KT arrangerer matlaging og baking i den tiden kursene gjennomføres. Gruppebasert fysisk aktivitet Aktivitetene har som primæroppgave å øke psykisk og fysisk helse, mestring og evne til samhandling. Arenaer for fysisk aktivitet: Turer i nærmiljøet, bl.a. til vår gapahuk Fotballbane Sandvolleyballbane Treningsrom Bruk av profesjonelt treningssenter Svømmehall Leie av hall for bl.a. fotball, volleyball, innebandy mm. Ulike interne kurs som bl.a. linedance, aerobic, yoga, t`ai chi s. 15

16 Vi har: Sykler Ski og løypenett Skøyter Gruppebaserte samtaler Mye av behandlingen er gruppebasert og gruppetilbudet er sammensatt av grupper i ulik størrelse. De store gruppene er ment for alle pasientene og ansatte. Slike grupper er bl.a. morgenmøtene, allmøter, noe undervisning og ukeslutt. Gruppene har ulik karakter hvor noen er arenaer for refleksjon, andre for tilhørighet og fellesskap, noen for strukturering av døgn og noen for ren informasjon. Eksempler på mindre grupper er: Praktisk/ pedagogiske grupper, skole Kurs Gruppebasert fysisk aktivitet Gruppebaserte samtaler Enkel matlaging/baking Ukeslutt Undervisning Brukermedvirkningsgruppe Komité Aktivitetsgruppe Nyhetsgruppe Utskrivningsgruppe Kjønnsdelte grupper Teamgrupper Samtalegruppenes hovedmål: å ha en felles struktur å se og bli sett å få en oversikt over alle pasientene å styrke fellesskapsfølelsen å gi en tilhørighet Mindre samtalegruppers hovedmål: at pasientene skal bli kjent med og lære å sette ord på tanker og følelser øve på å dele av seg selv med andre I Korttisseksjonen tilbys menygrupper som FAK- grupper, rusmestringsgrupper og psykoterapi-gruppe og vi har positive erfaring med dette. Psykoedukasjon og ferdighetstrening er del av behandlingstilbudet. Besøk fra Hamar Naturskole. Ut naturen med natursti. Avsluttet med grilling i gapahuken. Kurs i Terapeutisk Mestring av aggresjon med Ole Greger Lillevik Høgskolen i Narvik Sommerturer til Åkersætra i Åstadalen s. 16

17 Tema i gruppene er relatert til rusproblematikk. Disse gruppene er i hovedsak teamog kjønnsdelte grupper. Teamgruppene samles tre ganger i uka, og har en kontinuitet gjennom valg av hvilke pasienter og ansatte som deltar. Én samtalegruppe har tema som er knyttet til utskrivning. I tillegg har vi grupper som helgeaktivitetsgruppe, komité og brukermedvirkningsgruppe. Disse er nærmere beskrevet under punktet om brukermedvirkning under. Vi legger til rette for bruk av AA og NA (Anonyme Alkoholikere/Narkomane). Vi har også et nært samarbeid med SKBO virksomheten SAFIR, som bl.a. gir tilbud om boligskole. Medisinsk oppfølging De somatiske helsetjenestene ved Veslelien ivaretas av somatisk tilsynslege, psykiater, sykepleier og vernepleier. Dette skjer i samarbeid med pasientens fastlege og/eller ekstern spesialisthelsetjeneste. Alle pasienter får en somatisk undersøkelse ved inntak og det blir tatt opp somatisk inntaksjournal på samtlige pasienter. Siden november 2009 har institusjonen selv tatt nødvendige blodprøver som videresendes for analyser. Behandling av somatiske sykdommer utføres av lege og sykepleiere ved Veslelien i samarbeid med pasientens primærlege og/eller ekstern spesialisthelsetjeneste. Brukerundersøkelsen Det ble gjennomført årlig brukerundersøkelse i februar For første gang ble denne gjort elektronisk gjennom SurveyExact. Erfaringen og tilbakemelding på denne måten å gjøre det på var gode, og det vil derfor bli gjennomført slik fremover også. Resultatene viser at svært mye er bra, og at de ansatte kan være stolte over jobben de gjør. Vi har likevel enda utfordringer, blant annet innen brukermedvirkning og medbestemmelse. Dette er det tatt tak i, og systemene for samarbeid med pasientene og medbestemmelse gås gjennom. Resultatene ble presentert for pasientene og drøftet med dem for utfyllende opplysninger. Arbeidsmiljøundersøkelsen Det er gjennomført en elektronisk medarbeiderundersøkelse. Her var svarprosenten såpass lav at resultatene ikke kan tillegges noen særlig vekt. Ny undersøkelse er utsatt til 2011 på grunn av organisatoriske endringer s. 17

18 Kultur, frivillighet og miljø Som tidligere nevnt er det stor aktivitet på Veslelien. Det legges til rette for at mennesker som har vært i vanskelige livssituasjoner kan erfare positive opplevelser. I februar reiste pasienter og ansatte på teatertur til Oslo hvor vi så Frustrerte fyrer på Dizzi Showteater med Sven Nordin, Nils Vogt, Espen Hana og Tor Erik Gunstrøm. Rett før jul inviterte Kirkens bymisjon til åpen forestilling på Oslo nye teater hvor det var satt opp forestillingen Trollbyen. Vi har også hatt besøk av Act2 Forumteater. De spiller teater basert på egenopplevde situasjoner. De inviterer tilskuerne til å delta aktivt i skuespillet. Her kan man endre manuset i håp om at utfallet av historien skal ende bedre. Vi har hatt flere slike besøk og dette engasjerer både pasienter og ansatte på Veslelien. Sommerfesten har blitt en årlig tradisjon på Veslelien. Da inviterer vi tidligere pasienter som det går bra med til grillmat, sosialt samvær og live-musikk i hagen. Dette er blitt en hyggelig tradisjon som vi vet mange tidligere pasienter ser frem til. I løpet av året arrangeres også turer ut fra institusjonen. I sommer leide vi hytte i Åstadalen. Vi hadde flere ukesturer dit hvor hyggefaktoren var høy. Med grilling på bål, testing av fiskelykken, kanoturer langs Åstaelva, turer i fjellet og sosialt samvær er det ikke annet å si enn at disse turene settes veldig stor pris på av både pasienter og ansatte. Kvalitet og kompetanse Kvalitetsarbeid Vesleliens kvalitetssystem utvikles kontinuerlig. Etter avvik, og ved behov gjennomgås enkeltprosedyrer bl.a. i kvalitetsutvalget og i vårt felles behandlingsmøte. Kvalitetsutvalget har hatt jevnlige møter og avviksmeldinger har blitt behandlet og lukket fortløpende. I tillegg til videreutvikling har vi i 2010 utarbeidet risikoanalyser for de ulike områdene. Våre prosedyrer skal revideres hvert andre år og flere av prosedyrene har derfor gjennomgått revisjon i løpet av siste året. Prosedyrene for medikamenthåndtering har hatt et spesielt fokus i år. ENØK-pris Vesleliens driftsleder fikk i år Fjordkrafts Enøk-pris for arbeidet med å redusere energiforbruket ved institusjonen. Prisen ble gitt til Driftsleder Brede Berntsen og Veslelien for sitt mangeårige arbeid for å gjøre institusjonen energieffektiv Pasienter og ansatte gikk Prøysenmarsjen Vi deltar på Den 8. nasjonale LAR-konferanse Studietur til København med tema: Barn av rusavhengige og besøk på Familieambulatoriet Thoravej s. 18

19 Kompetanse Veslelien verdsetter kompetanse hos sine ansatte høyt. Det legges godt til rette for kursvirksomhet, internt og eksternt, videreutdanning og faglig påfyll i form av seminar for både ansatte og pasienter. Se eget punkt for oversikt over slik virksomhet. Ansatte har veiledningstilbud fra interne veiledere og det forventes at veiledning prioriteres. Ledergruppen mottar ekstern veiledning. Ledergruppen har også deltatt på SKBO s ledersamlinger på Klækken, på kurs i regi av HSH (arbeidsgivers oppfølging av ansatte, samt NAVs kurs for Inkluderende arbeidsliv.) En del av de kursene vi har hatt, har vært ment å øke vår felles forståelse for behandlingen og rammene vi har å forholde oss til. Eksempler på dette har i år vært fokus på trygge traumeterapeuter, hvor alle ansatte har vært inkludert. Det har i tillegg vært fokus på gruppeterapi. Begge disse temaene vil også fortsette videre i Behandlingsavdelingens personellsammensetning Behandlingsavdelingen består av personalet i Langtid- og utskrivningsseksjonen, Inntak/utredning- og korttidsseksjonen, spesialistteamet, sykepleiekontoret og praktiskpedagogisk. Tabellen under viser antall personer i denne avdelingen i forhold til hvilken fagbakgrunn de har. Fagbakgrunn Antall ansatte Antall årsverk Psykiatere 2 1,5 Psykologer 5 4,5 Somatisk lege 1 0,2 Sykepleiere 11 11,0 Vernepleiere 6 5,5 Sosionomer 9 9,0 Barnevernspedagoger 3 3,0 Psykomotorisk fysioterapeut 1 1,0 Andre med fagbakgrunn under 3 år 12 8,46 Elektriker (snekker) 1 0,6 Adjunkt 2 1,85 Aktivitør 1 0,8 Legesekretær 1 0,4 Pr Ansatte i videreutdanning 3 ansatte tar videreutdanning i rus og avhengighet ved Diakonhjemmet høgskolen. 1 ansatt har fått innvilget støtte til spesialisering i klinisk psykologi hos psykologforeningen. 1 ansatt har fått innvilget støtte til Master of Management, kunnskapsintensiv tjenesteyting ved NTNU. 1 ansatt tar Master i helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo. 1 ansatt har påbegynt utdanning i kunstterapi s. 19

20 Utdanning, seminarer og kurs 2010 Traumeutdanning, 7 stk Rus og avhengighetsproblematikk 3 stk. Spesialistutdanning for psykolog Kunstterapi Besøk fra Ressurssenter for vold og traumer. Intern kursrekke med påfølgende veiledning i traumeforståelse. Dette temaet fortsetter i Terapeutisk mestring av aggresjon v/ Lillevik Internundervisning i suicidalvurdering Personalseminar om gruppeterapi Kurs i presisjonsopplæring med fokus på lesing Vann og avløpsdagene, 2 deltakere Seminar med sykepleiere som veileder studenter Kartlegging og diagnostisering kurs i regi av RVTS 8. nasjonale konferanse Legemiddelassistert rehabilitering Psykologikongressen 2010, Mot normalt Brannvernlederkurs NOAH Fordypningskurs i rus og psykiatri Empati og makt- mellom produksjonskrav og idealer for arbeid med psykisk helse. Psykiske lidelser i et folkehelseperspektiv. Leangkollseminaret Eyes wide shut Fagseminar Mindfullness/ oppmerksomt nærvær Psykisk helsearbeid å tale er gull Kurs i bruk av kameraovervåking Konferanse Helse i utvikling 10 Den 4. nasjonale helserettkonferansen Samhandling og kvalitet i helsetjenesten Hvordan skape et effektivt lederteam og en høyt presterende organisasjon? Rus og psykisk helse 2010 samhandling som tidens tegn? Erfaringskonferanse Tvang etter lov om sosiale tjenester s. 20

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

Innhold. Årsmelding 2013 Trasoppklinikken

Innhold. Årsmelding 2013 Trasoppklinikken Innhold 3 4 10 16 20 21 24 25 25 26 Driftsstyrets årsmelding Årsmelding 2013 Behandlingstilbud Aktiviteter og resultater Samarbeidsinstanser Kvalitetsarbeidet Antall årsverk Måling av brukertilfredshet

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1 Dette er Tyrili Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013 Dette er Tyrili 1 INNHOLD FORORD 6 1. TYRILIS IDEOLOGI 6 Visjon 9 Virksomhetsidé 9 Verdier 10 Menneskesyn 10 Mål 11 Møte med

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

EVALUERING AV. Thor Hallgeir Johansen & Vegard Snartland

EVALUERING AV. Thor Hallgeir Johansen & Vegard Snartland EVALUERING AV Thor Hallgeir Johansen & Vegard Snartland TYRILI SKRIFTSERIE NR. 1/2011 EVALUERING AV Thor Hallgeir Johansen & Vegard Snartland TEMA TYRILI SKRIFTSERIE NR. 1/2011 ISBN: 978-82-8026-012-3

Detaljer

Vi bidrar til at rusproblemer mestres

Vi bidrar til at rusproblemer mestres 2013 Vi bidrar til at rusproblemer mestres ÅRSMELDING 2013 LADE BEHANDLINGSSENTER BLÅ KORS BA Lade Behandlingssenter Blå Kors BA eies og drives av Blå Kors. Senteret har i h.h.t. driftsavtale med Helse

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 i Kongsvinger kommune 2004 2008 VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 1. INNLEDNING...2 Bakgrunn...2 2. KOMMUNEPLANEN 2001 2013...3 3. MÅL FOR PSYKIATRIARBEIDET I KOMMUNEN...4 4. TJENESTETILBUDET...5

Detaljer

Presentasjon. Årsmelding

Presentasjon. Årsmelding Presentasjon Årsmelding Stiftelsen Fossumkollektivet Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge rusmiddel-avhengige. Stiftelsen tok inn de første ungdommene i 1983, og markerte 30 årsjubileum

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Overgangen fra soning til det ordinære livet En kvalitativ studie Geir Hyrve Forord Denne evalueringen av prosjektet Erobring Ny start etter soning

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

Handlingsplan 2010-2014

Handlingsplan 2010-2014 Handlingsplan 2010-2014 Psykisk helse, rus, og vold i nære relasjoner Handlingsplan, Psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner Øvre Eiker kommune 2010-2014 Lay-out: Eiker Trykkeri AS Øvre Eiker kommune

Detaljer

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFSERIE NR. 2/2010 1 Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFTSERIE NR. 2/2010 ISBN: 978-82-8026-009-3 ISSN:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 27. oktober 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET

SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET Kristin Maaseide prosjektleder 1 Innhold 1. SAMMENDRAG, KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 2. INNLEDNING 2.1. Prosjektets organisering 2.1.1. Ansatte og deltagere 2.1.2. Utvelgelse

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. August 2009, oppdatert April 2010

PROSJEKTRAPPORT. Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. August 2009, oppdatert April 2010 PROSJEKTRAPPORT Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE August 2009, oppdatert April 2010 Utarbeidet av prosjektleder Tone Kylland Kristiansand kommune Innhold 1 INNLEDNING

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Innhold Innledning... 4 Samhandlingsreformen... 5 Folkehelsearbeid i yrkesutøvelsen/arbeidshverdagen... 6 Hverdagsrehabilitering.... 6 Samarbeid på tvers av

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Representantskapet. Representantskapet

Representantskapet. Representantskapet Representantskapet 2005-08 Medlemmer: Hilde Guldbakke (leder) Olav Øygard Bjørn Rafter Håkon Augdal Per Oskar Kjølaas Berit Sivertsen Sørvig Hans Olav Tungesvik Kristin Stang Meløe Tove Brekkås Reidun

Detaljer