Kommunal selskapskontroll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal selskapskontroll"

Transkript

1 Interregionalt samarbeidsprosjekt innenfor kommunal revisjon Kommunal selskapskontroll Samordning av revisjonen for hhv. kommuneforvaltning og kommunal virksomhet innenfor privatrettslige organisasjonsformer (selskaper o.l.) Rapport fra arbeidsgruppe 5

2 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn 3 2. Gruppens sammensetning og arbeidsmåter: 3 3. Nærmere utdyping av problemstillinger: 4 4. Utdyping av ulike roller innenfor offentlig selskapsstyring: 5 5. Styringsmessige komplikasjoner ved kommunal styring og kontroll av virksomhet som er organisert som eget selskap (bolag): 7 6. Nærmere om det svenske systemet for kommunal styring og kontroll med egne datterselskaper/bolag: Kommuneloven (kommunallagen): God kommunal revisjonsskikk (god kommunal revisjonssed): Nærmere om norske systemer for selskapskontroll innenfor offentlig sektor: Riksrevisjonens system for selskapskontroll med statlige selskaper og foretak mv.: Den norske kommunelovens system for selskapskontroll med kommunale selskaper og foretak mv: Potensialet for kompetanseoverføring mellom ulike regimer for selskapskontroll: 18 Kilder/referanser: 21 ii

3 1. Bakgrunn I brev av bevilget Den interregionala beslutsgruppen för Nordens Gröna Bälte, programmet Interreg III A Sverige Norge, støtte til et interregionalt samarbeid innen kommunal revisjon. Revisjonssjefen i Jämtlands läns landsting og fylkesrevisoren i Nord- Trøndelag stod bak søknaden og har det formelle ansvaret for prosjektet. Fylkesrevisjonen i Sør-Trøndelag er medfinansiør i prosjektet. Videre retter prosjektet seg, gjennom konsulentmedvirkning, mot Västerbottens og Västernorrlands län, og Møre og Romsdal fylkeskommune. Prosjektet består av fem aktiviteter: 1) Gjennomføre felles interregionale kurs og seminar for kontrollutvalgsmedlemmer og valgte revisorer. 2) Gjennomføre felles kurs og seminar for kommunale revisorer 3) Harmonisere modeller for kvalitetssikring av den kommunale revisjonen, og utvikle god revisjonsskikk 4) Utvikle modell for samarbeid og felles revisjon mellom fylker/landsting og primærkommuner eller mellom primærkommuner (distriktsrevisjoner). 5) Utveckla modell för samordning av revisionen av kommunal verksamhet som i förvaltningsform med revisionen av kommunal verksamhet som bedrivs i privaträttsliga organisationsformer Denne rapporten oppsummerer aktiviteten i ovennevnte aktivitet 5: Utveckla modell för samordning av revisionen av kommunal verksamhet som i förvaltningsform med revisionen av kommunal verksamhet som bedrivs i privaträttsliga organisationsformer 2. Gruppens sammensetning og arbeidsmåter: Gruppen har bestått av de to prosjektlederne for hovedprosjektet; revisjonssjef Lennart Ledin, Jämtlands läns landsting og fylkesrevisor (senere kontrolldirektør) John Tuseth i Nord- Trøndelag fylkeskommune. Sistnevnte har også vært kommunaljuridisk konsulent og forfatter av ulike utkast til sluttrapport for Gruppen har hatt flere møter underveis i prosessen, herunder til dels i tilknytning til øvrige møter i prosjektet. Endelig drøfting av sluttrapport for delaktivitet nr. 5 skjedde på styringsgruppens møte i Storlien den 25.11, samt i på Rica Hell hotell den Mellom de formelle møtene i prosjektgruppen har det vært bred kontakt pr. mail mellom de 6 prosjektdeltakerne/medlemmene av styringsgruppen, som alle har bidratt i ulike sammenhenger, bl.a. med å framskaffe faktagrunnlag i begge land, definere problemstillinger samt kommentere rapportutkast og sluttrapport for delaktivitet 5. Aktivitetene for delaktivitet 5 ble forskjøvet til siste del av prosjektperioden. Dette skyldtes i hovedsak at det var ønskelig å avvente endelige forskrifter vedr. nye bestemmelser om selskapskontroll i norsk kommunal sektor. Endelige forskrifter ble utsendt fra Kommunal og regionaldepartementet ultimo juni 2004, og trådte i kraft allerede fra.juli

4 Det nye norske regelverket for kontrollutvalgets selskapskontroll er i prosjektet blitt sammenlignet med to eksterne hovedreferanser 1) Det svenske lovsystemet for kommunal selskapskontroll. Dette kommer til utrykk i hhv. den svenske kommunallagen (kommuneloven) og aksjebolagslagen (aksjeloven), samt i eget kapittel i den rettslige standarden God kommunal revisjonssed (revisjonsskikk). Sistnevnte faglige standard utgis av de svenske kommunenes og landstingenes fellesorganisasjoner, som har lignende funksjoner som Kommunenes sentralforbund (KS) har i Norge. 2) Retningslinjer for den norske Riksrevisjonens utøvelse av selskapskontroll overfor selskaper og foretak som er eiet av den norske staten. 3) Sluttrapporten er til dels også basert på de erfaringer som Nord-Trøndelag fylkeskommune har hatt med en intern og frivillig (reglementsbasert) selskapskontroll siden I og med at det norske lovverket innførte kommunal selskapskontroll som ny obligatorisk disiplin så sent som pr , har det ikke vært mulig å samle inn erfaringsmateriale om hvordan det nye norske regelverket hittil er blitt fortolket eller utøvet i praksis. Prosjektledelsen har imidlertid vært i kontakt med NKRF, som har igangsatt utredning av en veiledning for utøvelse av den nye selskapskontrollen. Det er Bergen kommunerevisjon som på vegne av styret i NKRF utarbeider utkast til en slik veiledning. Et utkast til sluttrapport for delaktivitet 5 ble derfor oversendt Bergen kommunerevisjon til orientering i slutten av november Nærmere utdyping av problemstillinger: Kommuner og fylkeskommuner (landsting) er selvstendige juridiske enheter. Kommuneloven i Norge og Kommunallagen i Sverige er danner en lovmessige ramme og plattform for viksomhet og drift innenfor den enkelte kommune og fylkeskommune. Disse to lovene er spesiallover som er skreddersydd og tilpasset de styringsregler og organisatoriske behov som gjelder innenfor politisk/demokratisk virksomhet på lokalnivå. I både Norge og Sverige er det i tillegg til basisdrift som skjer innenfor kommunelovenes rammer, også adgang for kommuner og fylkeskommuner til å organisere deler av sin virksomhet innenfor organisasjonsformer som er tilpasset virksomhet innenfor privat sektor. Den mest vanlige organisasjonsformen innenfor privat sektor i både Norge og Sverige er aksjeselskaper (aksjebolag). I Norge reguleres denne organisasjonsformen gjennom aksjeloven, og i Sverige gjennom aksjebolagslagen. Et aksjeselskap (aksjebolag) er en selvstendig juridisk enhet, med egne selskapsorganer, og med et økonomisk ansvar for eierne som er begrenset til selskapets egen kapital. Kommuner og fylkeskommuner (landsting) har som regel samfunnsmessige/politiske målsettinger med sin virksomhet. Dette gjelder ofte også kommunal virksomhet som drives innenfor privatøkonomiske organisasjonsformer. 4

5 I slike tilfeller er det regelverket og styringsreglene for vedk. privatrettslige organisasjonsform som i utgangspunktet gjelder også for kommunal virksomhet som er lagt til slike selskaper, til og med når et slikt selskap er 100 % kommunalt eid. Dersom kommuner og fylkeskommuner skal kunne utøve en helhetlig, samfunnspolitisk konsernstyring med all sin virksomhet, uavnhengig om virksomheten drives innenfor eller utenfor kommunen, må det iverksettes ulike samordnende styrings- og kontrolltiltak som går på tvers av organisatoriske grenser. Det er slike styrings- og kontrolltiltak i forhold til ovennevnte konsernproblematikk som er utgangspunktet for denne delaktiviteten. 4. Utdyping av ulike roller innenfor offentlig selskapsstyring: Det synes hensiktsmessig å definere noen begreper innledningsvis: Selskapsforvaltning: Selskapskontroll: De forvaltningsmessige aktiviteter som en kommune, i egen skap av eier av et eget rettsubjekt (selskap), utøver for å ivareta at vedkommende kommunes målsettinger (intensjoner og interesse) i forhold til selskapet oppfylles. De kontrollmessige aktiviteter som et kommunalt kontrollorgan (f.eks. iht. forskrift om kontrollutvalg) skal utøve for å påse at ovennevnte selskapsforvaltning ivaretas tilfredsstillende. Selskapskontrollen omfatter vurdering av både organiseringen og den operative gjennomføringen av selskapsforvaltningen. Ovennevnte definisjoner synliggjør en nær sammenheng mellom hhv. selskapsforvaltning og selskapskontroll, ved at sistnevnte skal påse at førstnevnte fungerer tilfresstillende. Det er kommunstyret/fylkestinget(fullmektige) som i siste instans har det overordnede ansvaret for både selskapforvaltning og selskapskontroll innenfor en kommune/fylkeskommune, og som derfor må følge opp begge de to ovennevnte styringssfunksjonene. Når det gjelder selskapskontrollen spesielt, er denne i den norske Kommuneloven fra av lovgiver entydig delegert til de politisk valgte kontrollutvalget. Tilsvarende funksjon er i den svenske Kommunlagen delegert til de fortroendevalgte (politisk valgte) revisorene, som i tillegg til sin generelle kommunale kontrollfunksjon også utøver en indirekte funksjon som såkalt lekmannarevisor i kommunalt heleide aksjeselskaper. Lekmannarevisoren er iht. den svenske aksjeloven et eget obligatorisk selskapsorgan i alle kommunalt heleide aksjeselskaper. Tilsvarende utøver statens revisjonsorgan (Riksrevisjonen) såkalt selskapskontroll med regjeringens forvaltning og ivaretakelse av statens eierinteresser overfor statlige selskaper og foretak mv i Norge. Når det gjelder selskapsforvaltningen spesielt, er forvalteransvaret entydig plassert på regjeringen når det gjelder selskaper som er eiet av den norske staten. Selskapsforvaltningen 5

6 regnes mao. som en integrert del av regjeringens parlamentariske ansvar. Dette sikrer at selskapsforvaltningen skjer ut ifra et helhetlig statlig forvaltningspesepektiv, hvor selskapsforvaltningen forutsettes ivaretatt i funksjonell sammenheng med den øvrige statlige forvaltningen. Et lignende helhetsperspektiv på selskapsforvaltningen kommer til uttrykk i den svenske kommuneloven og i den rettslige standarden God revisjonssed, som utgis av organisasjoner som tilsvarer KS i Norge. I sistnevnte rettslige standard kommer et slikt helhetspersepektiv for den kommunale selskapsforvaltningen slik til uttrykk i del 3 Granskning av kommunala føretag: Från kommunaldemokratisk utgångspunkter er de kommunala føretagen att betrakta som instrument for att bedriva kommunal verksamhet. Føretagen er en del av den kommunaale verksamheten, en alternativ driftsform, som det stells samme krav på betreffande styrning, insyn og kontroll som på verkssamheten i forvaltningen. Fullmektige (kommunestyret, min kommentar) har det yttersta ekonomiska og politiska ansvaret och verksamheten ska granskas på motsvarande sett som den som bedrivs i forvaltningsform. Den svenske Kommunlagen krever for kommunalt heleide selskaper at fullmektige (kommunestyret/fylkestinget) må : Fastsette det kommunale formålet med virksomheten Utnevne samtlige styrelseledamøter/styremedlemmer Ta standpunkt til prinsippielle spørsmål vedr. selskapet Utnevne minst en lekmannarevisor til selskapet Lovgivningen pålegger videre fullmäktige (kommunestyre/fylkesting) å påse at ovennevnte regelverk i størst mulig grad anvendes også overfor kommunalt deleide selskaper. Innenfor norsk kommuneforvaltning er det ikke like klare normer for hva et kommunalt selskap skal være og hvordan den kommunale interessene i slike selskaper bør ivaretas. Selskapsforvaltningen i norske kommuner synes derfor å være noe tilfeldig organisert og ivaretatt. Slik var situasjonen også Sverige inntil midten av 1990-tallet, da en del uheldige saker vedr. styring og kontroll av kommunale selskaper dukket opp i offentligheten. Resultatet av ovennevnte var at lovgiver i Sverige tok grep i Kommunelagen, som lovfestet ovennevnte regler og normer for kommunal selskapsforvaltning og selskapskontroll. Det synes derfor å være et latent behov for å etablere en fastere form for selskapsforvaltning også i forhold til kommunale selskaper også i Norge. 6

7 5. Styringsmessige komplikasjoner ved kommunal styring og kontroll av virksomhet som er organisert som eget selskap (bolag): Når en kommune styrer virksomhet som foregår innenfor kommunen som rettsubjekt, gjelder de styringsreglene som er regulert innenfor kommuelovens/kommunallagens system. Her er det de folkevalgte organene kommunestyre/fylkesting i Norge og fullmektige i Sverige som i utgangspunktet har all beslutningsmyndighet. Deler av denne politiske makten kan videredelegeres til underliggende organer, som f.eks. formannskap/fylkesutvalg og hovedutvalg i Norge, og tilsvarende styrelsen og nemder i Sverige. Ovennevnte organer danner tilsammen en hierarkisk styringspyramide, hvor det øverste organet når som helst kan utøve direkte styring og intervensjon overfor øvrige organer. Styringrelasjonene mellom de ulike organene kommer klart til uttrykk innenfor et og samme lovverk, og kommunen framstår derfor som et enhetlig, strukturert og logisk oppbyggeet styringssystem. Kommunal virksomhet som drives innenfor privatrettslige organisasjonsformer som er egne juridiske enheter, følger imidlertid de styringsreglene som gjelder for vedkommende organisasjonsform. Det oppstår dermed et brudd i forhold til den styringslogikken som gjelder innenfor selskapets eierkommune. Det vil i utgangspunktet være kommunens øverste organ (kommunestyre/fylkesting og fullmektige) som utøver den enkelte kommunes eierrettigheter overfor de respektive selskapene. Dette kan ikke foregå kun gjennom vedtak i kommunestyret/fullmektige, men må følges opp ved at den kommunale viljen også kommer til uttrykk i det enkelte selskaps øverste organ. Det øverste organet i et aksjeselskap/aksjebolag (generalforsamling/bolagsstemma) er iht. lovgivningen tillagt kun overrordnede eierfunksjoner, men ikke operative driftsfunksjoner. En kommune som ønsker å påvirke den operative driften i kommunale selskaper (bolag), må derfor utøve en relativt kompleks indirekte styring via opptil flere styringsledd. Denne kompleksiteten gjelder i særlig grad dersom det kommunale datterselskapet er morselskap i et konsern med underliggende datterselskaper. Den kommunale styringen av virksomheten i en kommunalt datterselskap, kan illustreres gjennom følgende indirekte styringsfaser: Kommunale organer: Kommunestyre/fylkesting (fullmektige): Fullmaktsinnehaver: (selskapsforvalter) Kontrollutvalg (fortr.valgte revisorer): Fastsetter den politisk målsettingen og intensjonen for eierskapet og driften av et datterselskap/-bolag. Representerer kommunens interesser på selskapets generalforsamling/bolagsstemma. Rapporterer tilbake til sin oppdragsgiver (kommunen). Utøver både forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon av den kommunale virksomheten, på vegne av kommunestyre/fylkesting og fullmektige.. 7

8 Selskaps-/bolagsorganer: Generalforsamling (bolagsstemma): Styret (styrelsen): Adm. dir (VD) Selskaps(bolags)revisor: Lekmannarevisor: Spesiell ordning i Sverige, som er lovfestet i den svenske aksjebolagen: Kommunen er representrert av ovennevnte valgte fullmaktshaver. Dette kan være en eller flere personer. Fastsetter selskapets/bolagets overordnede formål/målsettinger som uttrykkes gjennom vedtekter for selskapet/bolaget. Velger selskapets øverste operative styringsorgan styret). Tar overordnede operative beslutninger. Ansetter adm. dir (VD). Rapporterer til selskapets øverste organ. Gjennomfører selskapets drift. Rapporterer til styret. Utøver regnskapsrevisjon m.v. på vegne av og overfor generalforsamling (bolagsstemma). Parallell rolle/funksjon i både Norge og Sverige. Rollen utøves av profesjonell autorisert/auktoriserad revisor. Kommunens kontrollorgan (fortroendevalgte revisorer) avgir ofte råde/innstilling til selskapets generalforsamling om valg av selskapsrevisor i kommunalt heleide selskaper. Skal være personidentisk med en av kommunens fortroendevalgte (folkevalgte) revisorer. Er et formelt selskaps(bolags)organ, og utøver selvstendig kontrollfunksjon innenfor og overfor selskapet, paralelt med autorisert selskaps(bolags)revisor. Utøver forvaltningsrevisjon/-kontroll med selskapets virksomhet, med utgangspunkt i kommunens målsettinger og interesser. Rapporterer gjennom egen granskningsrapport både til selskapets generalforsamling (bolagsstemma), og via kommunens kontrollorgan til kommunens øverste organ, dvs. fullmektige (kommunestyre/fylkesting). Overnnevnte beskrivelse viser at styringsproblematikken mellom kommunen og kommunale selskaper er relativt lik i både Norge og Sverige. 8

9 Den svenske ordningen med politisk valgte lemannarevisorer, som utøver formelle selskapsfunksjoner innenfor kommunalt eide selskaper, synliggjør likevel en vesentlig formell forskjell mellom det norske og det svenske styringssystemet overfor kommunale selskaper/bolag. I de følgende avsnittene blir hhv. det norske og det svenske systemet for kommunal styring (forvaltning og kontroll) av kommunale selskaper (bolag) nærmere beskrevet og sammenlighet. 6. Nærmere om det svenske systemet for kommunal styring og kontroll med egne datterselskaper/bolag: 6.1 Kommuneloven (kommunallagen): Den styringsmessige forbindelseslinjen mellom de svenske kommunene/landstingene og de kommunale bolagene skjer gjennom følgende organer: 1. Den personen som kommunens fullmektige har gitt fullmakt til styringsmessig å representere kommunen i selskapets øverste organ (bolagsstemma) 2. Den valgte lemannarevisoren, som er gitt kontrollmessig fullmakt til å representere kommunen som et formelt kontrollorgan i selskapet (bolaget), sideordnet med selskapets autoriserte revisor. Den kommunale fullmaktshaveren (bolagsstemmoombud) iht. ovennevnte pkt. 1 utgjør i grove trekk like roller både i Norge og Sverige. Lekmannarevisoren er imidlertid en særlig ordning iht. svensk kommunal- og aksjebolagsrett. Det er derfor denne rollen som vil bli særlig utdypet her. I den forbindelse vil også styringsmessige sammenhenger mellom lekmannarevisoren og øvrige roller og styringselementer bli belyst. Kommuner og landstings styring og kontroll med egne datterbolag er regulert gjennom kommunallagen (KL) 3 kap I KL 3 kap. 17 bestemmer at dersom en kommune overlater forvaltingen av et kommunalt ansvarsområde til et heleid aksjeselskap, skal kommunestyre/fylkestinget (fullmektige): 1. Fastsette det kommunale formålet med virksomheten 2. Velge samtlige av kommunens representanter til selskapets generalforsamling 3. Påse at kommunestyret (fullmektige) tar standpunkt til beslutninger i selskapet som er av prinipiell art eller vesentlig betydning for kommunen. 4. Oppnevne minst en lekmannarevisor i aksjeselskaper hvor kommunen eller fylkeskommunen direkte eller indirekte innehar alle aksjene. Pkt. 4 over gjelder tilsvarende når en eller flere kommuner har full styringsmessig innflytelse overfor en stiftelse Den juridiske personen iht. pkt. 2 er forpliktet til å ivareta kommunens interesser iht, pkt. 1 og 3, jf. også pkt. 4. 9

10 I KL 3. kap. 18 pålegges at disse reglene så langt mulig legges til grunn også i kommunalt deleide selskaper. Kommunen må som lekmannarevisor velge en av de fortroendevalgte (folkevalgte) revisorene, som tilsvarer medlemmer av kontrollutvalget iht. det norske systemet. Dermed sikres en lovpålagt gjennomgående representasjon på kontrollsiden mellom medlemmer av kommunens kontrollorgan og lemannarevisoren. Sistnevnte er formelt sett er et selskapsorgan iht. den svenske aksjeloven. Ovennevnte utgangspunkt skal bidra til at kommunens interesser blir ivaretatt på tvers av organisatoriske skillelinkjer, enten virksomheten drives innenfor kommunelovens regi eller iht. selskapslovgivningen. Begrepet kommunal konsernstyring er derfor illustrerende på det svenske lovregulerte styringssystemet. 6.2 God kommunal revisjonsskikk (god kommunal revisjonssed): Kommunallagens og aktiebolagslagens reguleringssystem for kommunal selskapskontroll er ytterligere utdypet gjennom den rettslige kontrollstandarden God revisjonssed i kommunal verksamhet Denne standarden er utgitt i fellesskap av Svenska kommunforbundet og Landstingsforbundet, som tilsvarer Kommunenes sentralforbund (KS) i Norge. Standarden ble sist utgitt i 2002, og denne var en utvidelse og forbedring av tilsvarende standard fra Standarden er nå på 37 sider, og har følgende hovedavsnitt: 1. Revisjon av kommuner; utdyping av det kommunale revisjonsoppdraget 2. Revisjonsprosessen; beskriver anerkjent arbeidsmåte for kommunale revisorer 3. Granskning av kommunale foretak; spesialregler for selskapskontroll med kommunale datterselskaper Standarden presiserer at de generelle målsettingene og arbeidsmåtene for kommunale revisorer (jf. 1 og 2) også fgjelder for kontrollen med kommunale selskaper/foretak. Dette legges til grunn for standardens spesifikke avsnitt om selskapskontroll (del 3), hvor følgende generelle styringsfilosofi legges til grunn: At et kommunalt selskap må betraktes som en integrert del av kommunens samlede virksomhet At kommunale eierinteresser i datterselskaper må ivaretas bevisst og systematisk, gjennom definering av kommunale målsettinger samt operasjonalisering av de kommunale interessene gjennom eierbeslutninger i datterselskapets selskapsorganer og samspill mellom kommunale aktører. At kontrollen med de kommunale selskapene bør ha de samme generelle kontrollformål som overfor kommuneforvaltningen for øvrig. Ovennevnte generelle styrings- og kontrollmålsettinger tenkes realisert gjennom følgende hovedtiltak: Klargjøring og definering av de kommunale eierinteressene, gjennom eierpolicy/direktiver, samt kommunikasjon av eierinteressene samt krav overfor de personer som representerer kommunen i det øverste organet (generalforsamling/bolagsstemma mv.) i det kommunale selskapet. 10

11 Gjennomgående representasjon og koordinering innenfor den kommunale kontrollfunksjonen, ved at en av kommunens politisk valgte revisorkollegium ( kontrollutvalget ) velges til å utøve rollen som lekmannarevisor i det enkelte selskap, og ved at kontrollutvalget gjennom styring av anbudsprosess styrer/påvirker valget av selskapets autoriserte revisor iht. aksjeloven. Samarbeid, kommunikasjon og informasjonsflyt mellom alle aktører innenfor den enkelte kommunes konsernstyrings og kontrollsystem, herunder særlig mellom lekmannarevisor (hovedsaklig forvaltingsrevisjon), selskapsrevisor (hovedsaklig regnskapsrevisjon) og kommunens revisorkollegium/ kontrollutvalget (både forvaltnings- og regnskapsrevisjon).. Sistnevnte samarbeid og koordinering vil være nødvendig fordi ovennevnte roller tildels er overlappende og derfor bør koordineres, for å sikre en helhetlig, formåls- og kostnadseffektiv revisjon og kontroll med hele det kommunale konsernet. Lemannarevisoren skal iht. sitt formelle mandat som selskapsorgan i hovedsak vurdere følgende aspekter innenfor det enkelte selskap(bolag): Om selskapets virksomhet og utvikling er tilfredstillende i forhold til kommunens politiske og økonomiske eiernteresser Om selskapets interne styring og interne kontroll er tilstrekkelig Spesielt for sistnevnte punkt har lekmannarevisoren et delvis overlappende mandat i forhold til den autoriserte selskapsrevisoren. Dette understreker ovennevnte behov for et tett samarbeid mellom disse to selskapsorganene innenfor heleide kommunale selskaper. Lekmannarevisoren rapporterer sine funn gjennom en såkalt granskningsrapport til selskapets generalforsamling (bolagsstemman). I samme rapport skal det også opplyses om andre forhold som den kommunale eieren bør få kjennskap til. Lekmannarevisorens granskningsrapport skal også vedlegges den revisjonsberetningen som kommunens folkevalgte revisorer (kontrollutvalget) skal framlegger overfor kommunestyret/fylkestinget (fullmektige). Lekmannarevisoren kan benytte sakkyndig bistand (f.eks. fag-/yrkesrevisorer) i sine vurderinger. Fordi lekmannarevisoren skal ha en selvstendig rolle og funksjon også overfor den autoriserte selskapsrevisoren, bør ikke sistnevnte benyttes som sakkyndige. Det synes å være mer aktuelt å benytte eierkommunens revisjonskontor, eller andre som bistår kommunens kontrollorgan (fortroendevalgte revisorer). Det forutsettes at kommunestyret/fylketinget tar styringsmessig konsekvenser av ovennevnte merknader fra de politiskevalgte revisorene og lekmannarevisorene, gjennom instruksjon av kommunens representant (bolagsstemmoombud) i selskapenes generalforsamlinger. For i praksis å kunne ivareta en slik koordinert eierstyring, må kommunestyrets/fylkestingets behandling av regnskaper/revisjonsberetninger skje før regnskapsbehandlingen i generalforsamlingen for det enkelte kommunale selskap. 11

12 7. Nærmere om norske systemer for selskapskontroll innenfor offentlig sektor: 7.1 Riksrevisjonens system for selskapskontroll med statlige selskaper og foretak mv.: Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan overfor den statlige forvaltningen. Det er derfor klare paraleller mellom Riksrevisjonens kontrollrolle innenfor det statlige styringssystemet og de politisk valgte revisorers (kontrollutvalget/fortroendevalgte revisorer) rolle innenfor kommuneforvaltningen i både Norge og Sverige. I de nye reglene for selskapskontroll i den norske kommuneloven, synes visse impulser å være hentet fra Riksrevisjonens system for selskapskontroll. Riksrevisjonens system for selskapskontroll brukes derfor i denne sammenheng som en mulig rollemodell for hvordan selskapskontroll kan organiseres også innenfor kommunal sektor. Likheten mellom kontrollfunksjonen i hhv. statlig og kommunal sektor er forøvrig neppe tilfeldig: Både staten og kommunesektoren representerer politiske/demokratiske styringssystemer, med tilknyttet produksjon av tjenste, hovedsaklig rettet mot befolkningens grunnleggende behov. Begge disse revisjonsordningene ivaretar et helhetlig velferds- og eiersperspektiv overfor all virksomhet innenfor hhv. det statlige og kommunale konsernet. Som følge av dette har både statlig og kommunal revisjon fokus på såvel forvaltningsrevisjon som regnskapsrevisjon. I et historisk perspektiv må det ansees som sannssynlig at den forvaltningsmessige påvirkningen hovedsaklig har gått fra det statlige forfatingssystemet til den kommunale styringssystemet. Riksrevisjonen i Norge har et generelt hjemmelsgrunnlag for sin virksomhet gjennom lovgivningen, herunder for kontroll med statlige selskaper og foretak mv. Med utgangspunkt i ovennevnte legale hjemmelsgrunnlag har Riksrevisjonen definert egne revisjonsstandarder, og herunder etablert egne retningslinjer for selskapskontroll. Riksrevisjonnens revisjonsstandarder og retningslinjer kan grovt sett oppfattes som en paralell til ovennevvnte God revisjonssed for kommunal verksamhet, jf. del 3 vedr. selskapskontroll i kommunale foretak. I likhet med kommunale selskaper er også statlige selskaper og foretak selvstendige rettsubjekter, og derfor ikke en del av den ordinære statforvaltningen. Riksrevisjonens retningslinjer for selskapskontroll er inndelt i følgende hovedavsnitt: 1. Innledning; om bl.a retningslinjenes formelle status 2. Virkeområdet for retningslinjene; definerer hjemmelsgrunnlaget for selskapskontrollen i forhold til ulike selskapsformer, og plasserer selskapskontrollen i sammenheng med Riksrevisjonens øvrige oppgaver 3. Mål for selskapskontrollen; definerer roller, oppgaver og ansvar innenfor det statlige styrings- og kontrollsystemet vedr. statsselskaper 4. Gjennomføringen av selskapskontrollen; metodisk og tematisk utdyping 5. Rapporteringen til Stortinget; synliggjør hvilken informasjon Stortinget mottar vedr. selskapskontrollen 12

13 Riksrevisjonens hjemmelsgrunnlag for å utøve selskapskontroll er formelt nedfelt i ulike selskapslover, hvorav de to generelle aksjelovene (aktiebolagslovene) er de mest aktuelle. Dessuten framgår hjemler for selskapskontroll av ulike spesiallover og retningslinjer for øvrige statlige foretak. Stortinget har med hjemmel i ovennevnte lovbestemmelser gitt nærmere instrukser for Riksrevisjonens selskapskontroll. Det statlige styringssystemet er basert på parlamentarisk styring. Dette innbærer at regjeringen som operativt styringsorgan for all statsforvaltning står entydig ansvarlig overfor parlamentet (Stortinget), som er det øverste statlige organet. Forholdet mellom Stortinget og regjeringen i ovennevnte statlige styringssystem har en viss likhet og paralellitet til kommunesektoren mht. forholdet mellom: kommunestyre/fylkesting og formannskap/fylkesutvalg i norske kommuner/fylkeskommuner, og mellom fullmektige og styrelsen i svenske kommuner og landsting. En vesentlig forskjell mellom hhv. det statlige og det kommunale styringssystemet, består imidlertid av at: den statlige regjeringen er utgått fra kun noen av de politiske partiene i Stortinget/Riksdagen (partipolitisk konfliktmodell), mens formannskap/fylkesutvalg i Norge og styrelsen i Sverige har bred representasjon fra alle de større partiene (partipolitisk konsensusmodell). Enkelte norske kommuner og fylkeskommuner har i de senere årene innført parlamentarisk styringssystem, og kommer dermed styringsmessig sett tilnærmet på linje med det statlige forfatningssystemet. En konsekvens av det parlamentariske styringssystemet er at Riksrevisjonens hovedfokus i selskapskontrollen er rettet mot regjeringens ivaretakelse av de statlige eierinteressene overfor statlige selskaper og foretak. I og med at statsforvaltningen er oppdelt i ulike departementer, er også regjeringskollegiets samlede ansvar fordelt på den enkelte fagsstatsråd iht. den samme departementsstrukturen. De statlige selskapene er styringsmessig fordelt iht. ovennevnte departementsinndeling. I de heleide statlige selskapene er det derfor vedk.fagstatsråd personlig eller via delegasjon til sine tjenestemenn som formelt har ansvaret for forvaltningen av statens eierinteresser i det enkelte selskap, og derfor utøver eiers myndighet overfor selskapets øverste styringsorgan (generalforsamlingen/bolagsstemma, mv.) Dette medfører at den enkelte fagstatsråds rolle og prakis i den statlige selskapstyringen blir det sentrale objektet for Rikrevisjonens selskapskontroll. Riksrevisjonen har definert følgende mål for sin selskapskontroll: Målet er å ta standpunkt til om statsråden har utøvet sin oppgave som forvalter av statens interesser i selskaper, banker mv..i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Denne målsettingen er i substans ikke ulike den generelle målsettingen for lekmannarevisor i svneske kommunalt heleide aksjeselskaper. 13

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder )

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Utarbeidet av arbeidsgruppa for selskapskontroll, 3. mai 2010 og behandlet i NKRFs styre 11. mai 2010. (Det er foretatt noen mindre justeringer og presiseringer

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 1. Innledning:... 2 2. Andebu kommunes eierskapsmelding... 3 2.1 Eierskapsmelding 2014... 3 2.2 Eier og selskapsdokumenter... 5 3. Andebu kommunes

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2013/305-3056/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 24.01.2013 Saksframlegg Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon

Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon Innhold Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon...

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

Selskapskontroll av Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS

Selskapskontroll av Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS Kristiansand februar 2011 Postadr.: Postboks 417, Lund 4604 Kristiansand

Detaljer

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007

Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Revidert melding om eierskap i kommunens selskaper og foretak, våren 2007 Innholdsfortegnelse Kapittel I Sammendrag og byrådets forslag til vedtak 1. Sammendrag... s. 3 2. Byrådets forslag til vedtak...

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune Eierskapsmelding 2015 Rollag kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Mål med eierskapsmeldingen...3 Oppbygging av eierskapsmeldingen...4 DEL 1 EIERSTYRING... 5 Kommunens forretningsdrift...5 Motivasjon

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis

Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Forord Den norske staten eier flere store og mindre selskaper. Selskapene driver ulike former for forretnings- eller næringsvirksomhet,

Detaljer

Eiermelding Båtsfjord kommune 2011

Eiermelding Båtsfjord kommune 2011 Eiermelding Båtsfjord kommune 2011 Foreløpig versjon 20.03.2011 1 Ordførers forord Kommunesektoren har lange tradisjoner med å etablere selskaper. Selskapsorganisering er et virkemiddel for utøvelse av

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer