Rapportarkivet BERGVESENET MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD Postboks 3021, N-744 I Trondheim BV 6436

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportarkivet 2001. BERGVESENET MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD Postboks 3021, N-744 I Trondheim BV 6436"

Transkript

1 BERGVESENET MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD Postboks 3021, N-744 I Trondheim -13Vbi-136 Zdaj 3 Rapportarkivet 2001 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Dammeltinterntrapp.nr. Rapportlokalisering Gradering BV 6436 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Nordlandske Tittel Stavanger Staal A/S. Prosjekt Råna. Forfatter Dato Bedrift I. Dybdahl, Titania A/S januar 1976 StavangerStaal A/S Kommune Fylke Bergdistrikt 1: kadblad 1: kartblad Ballangen Nordland Fagområde Dokument type Forekomster Forprosjekt og grovkalkyle Råna Råstoffgruppe Råstofftype Malm/metall Ni Sammendrag / innholdsfortegnelse Rapport med bilag 3 og 4. De andre bilagene mengler. Beregninger og planløsninger for dagbruddsdrift, oppredningesverkm. v.

2 FROSJEKTSTAVANGERSTAALA/S RANADAGBRUDD FORFROSJEKTERING OG GROVKALKYLEAV GRUBENMED TILHØRENDEANLEGG. Hoveddatafbr gruben. Planløsning. 2.1 Valgav alternativ. 2.2 Underjordsdrift. Dagbruddsutforming. 3.1 Gjennomsnittlig dagbruddsvinkel. 3.2 Pallhøyde. 3.3 Veistandard. 3.4 Gråbergdeponering. Dagbruddsdriften. 4.1 Løsmasser. 4.2 Boring. 4.3 Lasting. 4.4 Transport. 4.5 Hjeipefunksjoner. 4.6 Sprengning- Sprengstoff. 4.7 Vedlikehold. Dagbruddsmaskineri. 5.1 Primmrboremaskiner. 5.2 Lastemaskiner. 5.3 Transportmaskiner. 5.4 Bulldozere.

3 VeivedlikehoZdsmaskiner. 5.6 Maskinerifbr sekundawsprengning. 5.7 Kjøretøyerfbr interntransport. 5.8 Utstyrfbr lensingi gruben. El. fbrsyningog internkommunikasjon. 6.1 EZ. hovedforsyning. 6.2 Plass-og veibelysning. 6.3 Internkommunikasjon. Veibygging. 7.1 Vei - E6 tizflotasjonsbygg. 7.2 Stikkveier. 7.3 Vei Flotasjonsbyggning til Grovknuseri. 7.4 Vei Grovknuseritil Dagbruddet 7.5 Vei til øvre tunell. 7.6 TUnellcote 360 tildagbruddet. Tomterog tunelzpåhugg. 8.1 Malmlager- Blendingslager. 8.2 Påhuggfbr Grunnstoll. Gråbergbryting i anleggstiden. Div.Reservedelsopplegg, instrumenteretc LandMålingsinstrumenter Reservedelerfor grubemaskiner Barakker Servicestasjon Iankerfor dieseloljeog smøreolje.

4 3. Kapitalinvestering. Driftskostnader Bemanning- grvbe-og vedlikeholdsatbeidere Bemanning- grubeledelse Lønnskostnader Materialkostnader Totaledriftskostntukr.

5 4. HOVEDDATAFOR GRUBEN. Kapasitetråmalm tonn/år Kapasitetgråberg " Råmalmanalyse 0.33% Ni PLANLØSNING. Planløsningener basertpå de dåta som fbreliggervedrørende diamantboringer og geologiskeundersøkelserfbrøvrig,samt analyserutførti regi av StavangerStaalA/S. Malmkroppensperiferedelerkan med de fbreliggendedataikke fastsettesnøyaktig.for bestemmelseav helemalmkroppensgjennomsnittligeni-gehaltmå ytterligereundersøkelser foretaes.det synesimidlertidsom om malmensstørrelsetotalter på mill. tonnmed en gjennomsnittlig gehaltpå % Ni. I denne beregninger medtattalle sammenhengendeni-analyserover0.10% bromvannløselig Ni. Ytterligeremalmmengderer vistpå størredyp. Disseer ikkebehandleti dennerapport. Som basisdatafbr dagbruddeter valgt: Dagbruddsvinkel 50 0 (bilag1). Veibreddei brudd20 meter. Stigningsforhold på veier1:12,5eller8 %. Driftstid10 år, sp.vekt for malm og gråberg3.30. Ialt er det utarbeidetdagbruddeløsninger i 6 alternativer,kalta, B, C, D, E og F tabelarisksammenfatteti bilag2. Samtligeav dissealternativerer utarbeidetog kan leggesfrem hvis ønsket Valgav alternativ. Av alternativenehar man fisnnetalternativf som det beste. DettedånnerderforgrunnZagetfbr kalkylene. AlternativF har følgendehoveddata: Masseberegning:malm 9.4 mill,tonn gråberg "- Gjennomsnittlig ridmalmanalyse 0.33% Ni Brytingsforhold malm/gråberg 1:1.94 Høyestenivå i bruddet 510m.o.h. Lavestenivå i bruddet 300m.o.h. Adkomsttil bruddet- Tunnelli fbrskjelligenivåer. Dettealternativer i basis liktalternative. Imidlertider den gjennomsnittlige Ni-gehaltøketved å reduserebrytningsandelenav relativtlavprosentlig malmi profil forts.

6 5. Malmmengdener såledesredusertmed 2.6mill, tonnog gråbergmengden med 5.9mill,tonnslikat alternativf fremstårmed et malm/gråbergfbrhold på 1:1.94mens alternative har fbrholdet1:2.01. Nikkelgehalten er øket 0.01% i forholdtil alternative. Bilag3 visermasseberegning fbr a/t. F. Bilag4 viserberegningav Ni-prosent. Følgendetegningsnr.amfåtteralt.F. Råna dagbrudda/t. F tegn.nr Råna dagbruddalt.f profil25009 " " ) _ " _ 2600& " " ,somalt.E " " _ " 2800e " " _ II H " " " " Underjordsdrift. Underutarbeidelsenav denneplanløsninger det ikke tatt hensyntil de dypere-liggende malmkroppersom kan være aktuellefbr underjordsdrift.imidlertidvil det utdrevne dagbruddetværeet utmerketutgangspunktfor underjords - brytingav malmpartiersom ellersved dagbruddsbryting ville få en fbr storgråbergbelastning. Dennedelenav malmenutgjøri overkantav 10 mill,tonnmed en Ni-gehaltpå ca. 0.30% p.g.a.storepartiermed lavprosentligmalm. Ved selektivbrytingog en utvinningpå 50 % vil dettekunneutgjøreca. 5.0mill,tonnmalmmed ca. 0.4 % Ni som vil væreen særdelesverdifullmalmreserve å tærepå mens en eventuelldypereunderjordsdrift forberedøs.

7 en _L 1 m 50. \ m veibredde Stykktall i alt Gjenstand Nr. Matr. Tegn. nr. Mod. nr. I Vekt I Anmerkning Utforminq av dagbruddets sider. Tegn. 7/- TITANIA A/S Hauge i Dalane

8 ProGjekt StavangerStaal A/S Råna dagbrudd Malm miii.tonn Berg Forhold 1:3.04 1:2.85 1:2.93 1:1.29 1:2.01 1:1.94 % Ni Bilag 2 "N0

9 8. Prosjekt StavangerStaal A/S Bilag 3 hana dagbrudd Massebere in Alt.F. Profil nr. Malm Gråberg m " " " " " tonn " " " 6200 m rt " " " " " " " tonn " " " " " " " " " " " " " 5280 " 5280 tr 2540 " 2540 " " " " Tonn tonn Forholdmalm:gråberg = 1:1.94

10 ProsjektStavangerStaalA/S Råna dagbrudd Bilag 4 9. Alt. F. % Ni i malmen(bromvannior. Trofilnr. 2550Ø 0.39% Ni " " 2600Ø 0.33% Ni " " 2700Ø 0.33% Ni " " 2800Ø 0.37% Ni " " 2900Ø 0.28% Ni " " 3000Ø 0.40.%IVi Profilnr. fi n 2500 Ø x 0.Z 2550Ø Ø x0.: 2600Ø x 0. Z 9.x 0.35 = ti. 2600Ø 8.420x 0.: 2700Ø x 0., x 0.33 = Ø x 2800Ø 5.020x L. x Ø 5.020x Ø 3.700x 9 x 0.33 = Ø 3.700x Ø 1.280x 0.J x Ø x0.- 0 x ,4: = 0.33 GjennomsnittNi = 0.33%

11 DAGBRUDDSUTFORMING. Dagbruddetvil få en form tiln=et en elipsei horisontalprosjeksjonen;blir vel 700meter langtog vel 350meterbredt. øversteskjeringsnivåmed terrengetvil verepå cote575 og lavesteproduksjonsnivå på cote300. Det gunstigstealternativ,f - tegn.nr og nr , hva gjeldermalmmengdeog malm/gråbergfbrholder planlagtmed minimaltgjenståendeveierog hvor adkomstentil de dypeste malmpartiener løstmed 3 tunnellermed innbyrdes30 meters høydeforskjell. Det lavestetunnellnipåpå cote 300,vil tjenesom utfraktnivå for den malm som kan brytesmed et track-lessrom-og pillar system. I alt kan dennemetodeanvendespå ca. 10.0mill,tonn malm som med en utvinningpå 50 % vil gi ca. 5.0mill,tonnmed ca. 0.4 % Ni utengråbergbelastning. Dagbruddsdriften er planlagtutførtmed konvensjoneltdagbruddsmaskineri.det er valgthorutstyrfor variablehulldiametrefbr dervedå ha mulighetertil en viss gradav selektivbryting. Som lasteutstyrer valgtdieseldrevnetungehjullasterefbr størst muligfleksibilitetidetkonvensjonelle el. drevnegravemaskiner investeringsmessig vil fålleugunstigut setti relasjontil dagbruddsdriftensrelativtkorteperiode- 10 år. Truckparken,7 stk. 85 sh. tonndiereldrevnetrucker,er valgtut i fra hjullasterstørrelse og driftssikkerhet.transportoppgavene som er megetomfåttendevil stillemegetstorekravtilutstyret. De øvrigemaskinersom er valgttil hjelpeutstyrer standard maskiner,i dag anvendti all størreanleggsdrift Gjennomsnittlig dagbruddsvinkel. Dagbruddeter planlagtmed en gjennomsnittlig vinkelpå 500. Ut fra en konservativbetraktninghva gjelderveggstabilitet synesdetteriktigi begynnelsesfasen av bruddutformingen. Imidlertidvil det,når erfaringerog målingerforeligger, veremulighetfbr at steilereveggerkan etableres- 52 til 54.- Dettevil isåfallha en gunstiginnflytelsepå grubekostnadeneidetgråbergbelastningen blirtilsvarendemindre. Planlagtdagbruddsvinkel er visti bilagnr Pallhøyde. Som standardpallhøyd er valgt15 meterunderdrift. Endelig dagbruddeveggvil ha 30 meterspallhøydemed minimum14.3meters horisontalhyllemellomhvertdobbelnivå. Endeligveggvinkelmellomdobbeltnivåene er planlagttil Veistandard. Samtligeveierfbr interntransport såvelsom og malmveierer planlagtmed maksimalstigningpå 8 %. De mest fbrts.

12 11. traffikertetruckveiervil ha en toppbreddepå meter. Dettegjelderserliggråbergveiene Gråbergdeponering. HovedMengdenav gråbergeter planlagt deponerti 3 nivåermed 30 metershøydeforskjell syd for dagbruddet.dettevil omfåtte a/t gråbergover cote 480. Gråbergetmellomcote 300 og cote480vil i hovedsakbli deponert i områdetvest fbr dagbruddet.- Tegn.nr

13 DAGBRUDDSDRIFTEN 4.1. Løsmasser. Man har tildelsusikredatahvagjelderløsmasser.en viss indikasjoner gittidetcasingdypetved diamontboringene er registrert.- Det antasikkenødvendigå medtai ka/ky/ene investeringeri maskinerifor løsmassefierning, hellerikke spesifisertedriftsutgifter for dette. Det allervesentligsteav løsmasserav betydningfor grubedriftenvil bli fjernetav entreprenørfør grubedriftenigangsettes,og sammenmed de 3.0mill,tonngråbergsom er medtatt i investeringskalkylen underpkt.9 Gråbergbrytingi anleggstiden Boring. De bergartersamtmalmensom skalbryteser av norittisk karaktermed linserog bånd av peridotittog pyroksenitt.- Detteindikererat de vil kunneboresmed et middelsresultat hva angårborsynkog borkronelevetid.dettegjelderrotasjonsboringsåvelsom senkboringog drifterboring. Følgendegrunnlagsdåtaer lagttil grunnfbr heregningav kapasiteterog kostnader. Totalborsynk : 9" rotasjonsboring 7" senkboring 3-4" drifterboring 9 m pr. time 7 m n n 6 m " " Borkronelevetid : 9" rotasjonsborkroner- 700meter 7" senkborkroner - 500meter 3-4" drifterborkroner - 350meter 4.3. Lasting. All lastingforutsettesutførtmed tungehjullartereidetdagbruddetslevetid,ca. 10 år, ikkekan forsvareinvesteringeri tungekonvensjonelle gravemaskiner.- Med den tildelsoppsplittedekaraktersommalmkroppenehar,både geometriskog gehaltmessige,vil et lastesystemed hjullasterekunnegi bedreanledningtil selektivbrytingog medførestørrefleksibiliteti driften. Det forutsettesbenyttethjullasterei 60-70tonnsklassen såvelfor primærlastingen i bruddsom for /ast-og bcwoperasjonenved malmlager/blandingslager Transport. Transportav såvelgråbergsommalmvil bli en omfåttende operasjon,- gjennomsnittlig pr. år 3.5mill, tonnkm. for malmenog 1.9mill,tonnkm. for gråberget,tilsarnmen 5.4mill. tonnkm, pr. år i gjennomsnitt. forts,

14 13. For å redusereproblemenesom et stort anta/z transportenheter medfører hva gjelder vedlikeholdsåvel som sikkerhet og drift, har man valgt den storste trucktypesom praktisk kan lastes av en tonns hjullaster,d.v.s. en truck med 85 sh.ton lasteevne. Fordi fordelencmed en dieselelektriskdrevetmaskin fremfor en mekanisk drevet er så i eyenfallendedriftsmessig,vedlikeholdsmessigog sikkerhetsmessiger den dieselelektriske trucktypenvalgt på tress av høye investeringskostnader Hjelpefunksjoner. Som en integrerendedez av grubedriftenshovedfunksjoner; boring, lastingog transport,vil hjelpefunksjonene;dozing, veivedlikehold,sekund=prengning, intern transtortog grubelensingmedføre betydeligekostnadersåvel driftsmessigsom investeringsmessig.- Omfattendegråbergproduksjonfor levering på tipp medfører behov for en beltedozeri 30 tonns- k/assen. Dessuten vil det vserebehov for en hjuldozeri 30 tonns-klassen til bruk i dagbruddet,på veier og tcmter. Det omfattendeveinett som ska/ vedlikeholdes,ca. 8 km i bredder fra 20 til 6 m, krever bruk av en stor og 7flirtig veihøvel. Veiene vil utsettes for en vedholdendetungtrar7.kkog både snørydding og toppdekke-vedlikeholder arbeidsoppgaverav vesentlig betydningfor grubedriften. Veivedlikeholdsmaterialer- pukk i 2 fraksjoner,0-10 mm og 0.50 mm, vil måtte fremstillesi et mobiltpukkverkmed en t-f.mekapasitetpå 100 tcnn pr. time. Gråbergetansees å vere vel egnet for formålet. SekundTrsprengningantas kun å bli nødvendigfor malmen. Ialt er det regnet med at blokkerpr. år må srrettskytes. En Zettereborr-:gafbr sålebor-fng,groftingog intern veibygging vil vzre en nedvendiginstallasjon. Kjøretøyerfor intern transportav folk, materiellog for inspeksjonog servicemå anskaffes. Behovetvil ve:redekket med 4 stk. småbuss/varevogn,1 stk. 40-setersbuss samt 1 stk. 10 tonns lastebil. Dessuten bør en slepevognfor transtortav tyngra kompenenterog maskiner anskaffes. Nødvendigutstyr for gruhelensinger ferutsattanskaffet. Behovetfer rdumserog rørledningerkan ferst neyaktig fastsettesnår grubedriften har vecrtigang en tid Sprengning- Sprengstoff. Det forutsettesbenyttetsprengstoffav pumpeslurry-typen (IRECO-Dyno). - Dette snrengstoffetleveresdirekte i borehu/lene slik at kundensbefatningmed ladearbeidetinnskrenker og til mengdeangivelseog tennmiddelmontering.- All intieringforutsettesutført med detonerendelunte og PTEN - primere. Kun små mengder konvensjoneltpatronertsprengstoffvil bli benyttet. Kunden vil normalt måtte sti/zetomt, elektrisitet,vann og av/mp til disposisjonfor Dyno Industriersom selv sørger for bygningerhvor kjemikalielager,cppløsningstankog fylleforts.

15 14. stasjon/garasje for Zadetruckfinnes Vedlikeholdav grubemaskiner. Vedlikeholdav hjullastere,dozereog veihmvelforutsettes utfmrtved fremmedarbeidskraftmens det øvrigemaskineri vedlikeholdesi det vesentligemed egnevedlikeholdsfblk. Sentraltverkstedfbr grubemaskineri byggesved grovknuserbygning,likesålager,velferd- og kontorbygning. POS vedr.Råna Oppredningsverk.

16 EACBRUDDSMASKINERT Primærboremaskiner. Nødvendigproduksjonskqpasitet er tonnråmalmog tonngråbergpr. år, tilsamen tonnbergfångst. Det regnesmed 460 driftsskiftpr.år som gir et rinerborebehovå : 460= 6100tonn r. ski t fordeltmed 3900tonnpå gråbergog 2200tonnpå malm. Nødvendigemaskininnstallasjoner vil være: 1 stk.rotasjonsbormaskin BucyrusErie 45 R (9") Kapasitetpr. skift: 67.5bormeterx 100 tonn/bormeter x 85%driftsklar= 5700 tonn 1 stk.senkbormaskin IngersollRand DM 4 (7") Kapasitetpr. skift: 53.0bormeterx 55 tonn/bormeter x 80%driftsklar= 2300 tonn 1 stk. Driftermaskin IngersollRand CM/ECM350 (3"- 4") Kapasitetpr. skift: 40.0bormeterx 20 tonn/bormeter x 80%driftsklar= 640 tonn Sum borkqpasitetpr. skift = 8640tonn Det fremkommerher en viss overkapasitet som imidlertidansees nødvendigfor å dekkealleboreoppdrag Lastemaskiner. Nødvendigproduksjonskqpasitet er tonnrånalm, tonngråberg,80.000tonnpukkprodukterog tonnmalm fra malmlager,tilsammen tonnpr. år. Det regnesmed 460 driftsskiftpr. år som gir : 460= 8440tonn r. ski t lastebehov. NødVendigemaskininnstqllasjoner vil vere: 3 stk.hjullastere Caterpillar992 B (65 t) Kapasitetpr. skift: 3 stk.x 3500tonnpr. skift.x85% driftsklar = 8925tonn forts.

17 Trcz":2-pc2ntn:;:87-2,. Pc-ÅdvendCg oredykså 3:=CS":tot Cr torK2rår,(27n, 1.g00.000tonn oråierc ca eenn -ukkv-modukoo,,. Det regnes med 462 (2-4-.c2----r- å cem mir et erancoe ttkov rå 6230 tcnn rr. roed320-2conn oråbo 2200 tonn r7almcg 173 tcnn rukkrrodukter. Kalkulert tonn/km-behcvrr. skift er 7700 tcchn/kmfor mamm, 3900 tonn/kmfor gråberg 0g,175 tonn/kmfor pukkrreduktene. NodvendCymavkininnstailav/onv-1-1v-cre: 7 stk. 78 tonn dieseelektr1cke trucker Lectra Haul Y 8E. Ya-a=-2tetrrbr. 4 trockerw 20 turer w 72 tr-cn5-,82 Z driftsklar = 2502 ocnn d.v.s tonn/km- 3.5 km vci. Kavace.tetoråbec,onr. skt:ft: 3 truckerx 22 durer x 72 tonn x 80% driftsklar = d.v.e tonn/km- 1.0 km vei tonn Herav fremgår at :ukktroo:snortexkan belastesbade malm- cy gråbergkapasdteten u- veo er 273 tccy.r:" Budidorr:ere. For 2muk vå oråberotinn r,,t men aava ieo," ana: doseoppoavervi en OcmHllor 28 beitedoservstrencdocnd-1g. Ka/kulcrtP:avk =1150pr. år. For rydding i bruadet,ra v2cer og tomter samt for inndozing av salver vil det voarenodvendigmed en fleksibelcg hurtig hjuldezer- Caterpillar Veivecnike;:olds=baskiner. Med et vec:nettpå ca. ktr.i bredder fra 20 t-11c meter overvedendepå 8.2 2s, våedador0 trafckkvc: so erveå at; 7.)e:T.ene og vinteroeac., krevende. Den storote ve_e eckedetmå anskaffesfor c'ettefor- nr. 16 målet - 1 vtk. Caflerpc:1r Ye5;:0Vel. b1c::omfattende Yeivedlikekoldsmasserer ptanlagtprodusertfra et mobilt pukkverk i 2 fraksjoner,0-10 mm og 0-50 mm. - Pukkverket mates med aråberg som ansees velegnetfor formålet. Kapasitet 100 tonn/time. forts.

18 Maskinerifbr sekundqrsprengning: Sekundqrsprengning antaeskun å bli nødvendigfbr malmenidet den skalpåmatesgrovknuseren.i alt er det regnetmed at 20000blokkermå sprettskytespr. år. - For såleboring,grøfting, internveibyggingog annensekundqrboring samt blokkspretting vil det værenødvendigå installere:i stk.borrigg"geita" m/kompressor,4 stk.rh 571-3L AtZasCopcosprettbormaskiner, 2 stk.b84 16/17W AtlasCopcobormaskinerm/knematereog 2 stk.mobilkompressorer IngersollRandSpiro-FloDXL Ajøretøyerfbr interntransport. Verkstedbygning, velfbrasbygning, driftskontor,zqgersamt sprengstoffstasjon er planzagtplassertved Grovknuseri. Lriftsmannskapene mønstrerher og transporteres til grvben. Forøvrigvil utgangspunktet Ibr all serviceog inspeksjon være ved Grovknuseri. RØdvendie kjøretøer: 1 stk. 40-setersbussfor mannskapstransport. 1 stk. 10-tonnslastebilmed snøry&lingsutstyr fbr intern transportetc. 1 stk. Zukketsmåbuss/varevogn tilbrukfbr stiger. 1 stk. n til brukfor øvriggrubebefål 1 stk. tilbrukfbr service.og inspeksjonpå industriområdet utenomgruben. 1 stk. Zukketvarevognfbr mek. service(smøring,zuftetc.) 1 stk: slepevognfbr tyngrekomponenterog maskiner Utstyrfbr lensingi gruben. Utenheltå ha oversiktoverbehovetfbr Zensinganseesdet imidlertidnødvendigå anskaffb:2 stk.bibo 6 nedsenkbarel. drevetpumpekomplettmed bryterutstyr. Rbpasitet18 m3/min.- 15 meter løft., 2 stk.bibo 5 nedsenkbar el. drevetpumperkomplettmed bryterutstyr. Kapasitet6 m3/min.- 15 meter løft. LessutenfØlgenderørutstyr: 500 meter 8" hurtigkoblingsrør m/fittingsog bend, 500 meter6" hurtigkoblingsrør m/fittingsog bend.

19 EL. FORSYNINGOG INTERNKOMMUNIKASJON 6.1. El. hovedfbrsyning. Fra transfbrmatorstasjon anbrakti Flotasjonsavdalingen strømfbrsynesdagbruddetmed 22 kv overen 2 km langluftlinje. I dagbruddetinstalleres1 stk.transfbrmator 300 kva,omsetning22/3.3kv for strømforsyning av Rotasjonsbormaskin B.E.R Videreinstalleres1 stk. transformator300 kva,omsetning22/0.23kv fbr strømforsyningav pumperog til lysog varme. Forutendisseinstallasjoner vil det værenødvendigmed 3 stk.overspenningsavledere 22 kv, 1 stk. linjebryter22 kv, 2 stk.effaktskillebrytere 22 kv, 1 stk.effektskillebryter 3.3 kv og 1 stk.plastkioskpå fundawent Plass-og veibelysning. De endeligebehovfbr plass-og veibelysningkan førstfåstsettesnøyaktignår anleggeter ferdig. Antarat 40 punktervil være tilstrekkelig Internkommunikasjon. For internkommunikasjonmellommaskiner,verksted,servicevognerog arbeidsledelse vil radiotelefbner værenødvendig. Nødvendigbehovvil være: 1 stk.hovedstasjon 15 " mobilstasjoner Telefbnbehovet fbr helebedriftenanseesdakketved installasjonav 40 automatapparater.

20 VEIBYGGING VeienmellomE 6 og Dagbruddeter plonlagtmed en maksimal stigningpå 8.33% = 1:12. Den vil passere13 elvefår,hvoravarneselvaer det største. Samtligepasseresmed fyllingilagtkulvert. Allannenveibyggingtilknyttetgrubedriften,hovedsakelig for gråbergtransport og adkomsttil brytningsnivåene, belastesgrubedriftenetterhvertsom arbeidenetar til Vei - E 6 til Flotasjonsbygging. Vei til anleggeter pzanlagtknytiettile 6 75 m vestfor Arneselva.Veienbyggesfor å ta tungtrafikkmed 8 meters toppbredde.førsteseksjon,fremtil flotasjonsbygning er 600 meter Stikkveier. Fra bedriftsveinn til flotasjonsbygning og mmlzebygning bygges2 stikkveiermed 5 meterstoppbredde,tilsammen 150meter Vei - Flotasjonsbygning til Grovknuseri. Denneseksjonbyggesmed 8 metertoppbredde,900 meters lengdehvorav200 metermed meterhøy skjæring Vei- Grovknuseritil Dagbruddet. Denneseksjonpå 3.250meterbyggessom anleggsveimed 6 meterstoppbredde.veienvil i startfåsentjenesom adkomstfor basismaskineri til startav gråbergbrytingen. Endelav gråbergetfra dennetilredningsperioden benyttes til utvidelseav veientil minium12 meterstoppbredde Vei- Dagbruddsveitil tunnellpåhuggcote360. Dennestikkveibyggesmed 6 meterstoppbreddeog utvides til 12 meternår tilgangpå gråberger tilstedei tilredningsperioden.samletlengde250 meter Tunnellcote 360 til Dagbruddet. Dennetunnellenvil tjenesom adkomsttilbrytningsområdene fbr malm og gråbergovercote 360 og må ha et tverrsnittpå 8 x 6 meter= 48 mz meterzang. Kostnaden er ikkebelagtmed investeringsavgift.

21 TOMTEROG TUNNELLPAHUGG 8.1. Malmlager- Blandingslager. Det er planlagtå transporteremalmenfra dagbrudde til et malmlager- blandingslager med kapasitetpå ca tonn i nær tilknytningtil grovknuseriet.fra dette lageretvil malmenbli lastetog transportertinn til grovknuserietved hjelpav en Caterpillar992 B hjullaster. Det blir nødvendigå fjerne80.000m3 fastfjellfbr å etableredettelageret.steinmassenebrukestil oppbygging av tomtfbr velferdsanlegg, verksted,kontor,lagersamt sprengstorntasjon Påhuggfor Grunnstoll. For adkomsttil de dypereliggere malmeri tilknytningtil den fremtidigeunderjordsdrift, planleggesdrevet50 meterfbrskjæringog tunnell. Dettefor at dissesprengningsarbeidene ikkeskalutsettede nærliagendebygningerog anleggfor ødeleggelserpå et seneretidspunkt.

22 21. GRABERGBRY1ING I AELEGGSTIDEN. I anzeggstiden,etterat anzeggsveitil Dagbruddeter etablert, planzeggesdet brutt 3.0 mill. tonngråbergved entrepenmr. Dcttetilsvarer1.0 mill,fåstem3 og representereravdekkingav malmeni tilknytningtil densutgående.- Utgifteneplanlegges aktivertog er såledestattmedpå investeringskalkylen. Kostnaden er ikkebelagtmed investeringsavgift. DIV.RESERVEDELSOPPLECG, INSTRUMENTERETC LandMålingsinstrumenter. For den dagligedriftog ajourholdningav kartverkvil følgendelandmålingsinstrumenter værenødvendig. 1 stk. Nivillerinstrument 1 stk. Teodolitt 1 atk. Regnemaskin Hertildiversemålebåndog målestenger Reservedelerfor grubemaskiner. Med den omfåttendemaskinparksom er planlagtinnstallert vil et primærtreservedelsopplegg for dissemaskinertil en verdiav kr ,-værenødvendig Barakker. I Dagbruddetvil det bli behovfor en spisebarakkemed plass til 30 mann,videreen fbrmannsbarakkemed3 arbeidsplasser samt en arbeiabbarakke fbr skytebas.- SamtZigebarakkerav Moelven-type Servicestasjon. For dagligservicepå dagbruddsmaskineri viz det værebehov for en servicestasjon for smøring,luftkontrolletc.- og i tilknytninghertilet garasjebyggformindrevedlikeholds - arbeide,borkronesziping etc Tankerfbr dieseloljeog smøreolje. Det vil i tilknytningtil servicestasjonen værebehovfbr en dieselajetankpå 50 m3 og 3 smøreoljetanker på 2 m3 hver.

23 RAPITALINVESTERING. Estaljerteinvesteringskalkyler visti bilag 5 til 22. KalkyZenefbr hovedmaskineriet er basertpå prisoppgavergitt i oktober1975. KaZkyZenefbr mobiztpukkverker ikkebasertpå prisoppgaver fra leverandørmen stipulert.kalkylenefbr veierog fjellarbeider er ogsåstipulertmed basisi de erfåringsdatavi sitterinne med.

24 DRIFTSKOSTRADER Bemanning- grube-og vedlikeholdsarbeidere. Det er planlagtå drivegrubenetteren 2-skiftsplan- 5 formiddagsskift og 5 ettermiddagsskift, tilsammen460 skiftpr. år. Arbeidstidener 40 timerpr. uke. For grubedriftener følgendemannskapernødvendige: Ski t 1 I Ski t 2 I Sum Lastere- gruben n - malmlager Truckkjørere Rotasjonsborere Riggborere Dozerkjørere Veihøvelkjørere Sprettborere Lastebil- Bussjåfør Servicemann Skytebas n assistent PUkkverkoperatører Diverse Sum grubearbeidere For vedlikeholdav grubemaskineri er følgendemannskaper nødvendige: Ski t 1 Ski t 2 Sum Mekanikere Sveisere Elektrikere Sum vedlikeholdsarbeidere Bemanning- grubeledelse. For driftog planleggingi grubener det regnetmed følgende bemanning: Driftsingeniør 1 mann Planleggingsingeniør 1 ll Geolog/Bergingeniør 1 " Grubemåler 1 ll Overstiger 1 n Skiftstigere 2 II Sum 7 mann forts.

25 Lønnskostnader. Følgendelønnsskalaer benyttet: Driftsingeniør - Planleggingsing. - Geologkr pr. år Overstiger " Grubemåler- Skiftstigere Grubearbeidere - Vedlikeholdsarbeidere Hertiladderes25 % sosialekostnader. Samledeårligelønnskostnader: LønnGrubearbeidere - 42 mannx Vedlikeholdsarbeidere - 15 mannx Driftsingeniør Planleggingsingeniør Geolog/Bergingeniør Overstiger Grubemåler Skiftstigere- 2 mann x kr pr. år Sum kr pr. år Sosialekostnader25 %: x Il Totalelønnskostnader - grubedriften kr pr. år Lønnskostnader pr. tonnråma/mpåsattoppredningsverket: 5.78kr./tonn Materialkostnader. Denneka/ky/eomfåttermaterialkostnader fbr driftog vedlikeholdsamtkostnaderfbr innkjøptetjenester.samtlige kostnaderer fbrdeltpå kostnadssteder i kr. pr. tonnmalm + gråfjell. El. kraftfarsyning Fjellsikring Primærboring kr. Primazrsprengning Lasting Transport Dozing Veivedlikehold Sekundarsprengning Pumping Intern transport Diverse- (veibygging,grøfting,sikringsmatr.,leiemaskiner, etc. 0.42pr. tonn 0.65 " Sum kr. 3.15pr. tonn.ufarutsett 0.25 " Totalematerialkostnader kr. 3.40pr. tonn fbrts.

26 25. Den årligebrytingvil være tonngråbergog malm,tilsammen tonn. De årlie materialkostnader blir: kr r. tonnx tonn= kr r. år Materialkostnader pr. tonnråmalmpåsattoppredningsverket: 9.52 kr./tonn Totaledriftskostnader kr. kr./tonn Råmalm Lønnskostnader Materialkostnader Totalt Saksbehandlere Desember1975 T. Bredeli T. Høie

27 2k2SJEKT STAVAI7UPPDT,IALA/S DAGEPUDD DATO: 26. Desember 1975 Bilag: 5 KAPITALIDVEST;-= VEDR.: TOTALE XOST=ER POS: 11 Pos. Bi- lag SUB.TOT. 1,000 kr. TOTALT 6 Rri27:srboremgskner Lastemgskiner Tranwortmaskiner Bulldczere Veivedlikekoldsngskiner Måskinerifor sekunds,rspinengning H,P,n,eterfor intern transnort Utstyrfor lensingi gruben Elektriskkovedforsyning flass- og veibelysning /ntern kommunikasjon 7 17 Veibygging 8 18 Tomter og tunnelkugg 9 19 Gråbergbrytingi anleggstiden lo.1 20! Landmålingsinstrumenter lo.2 21 Reservedclerfor grubemaskincr 22 Barakker,Servicestasjon,Oljetanker 1o.5} Uforutsett - 5 % Enginecring 3 % S u m Invosteringsgvgift13 % eks. Pos. 7.6 og 9 5o.286 x o o ' 2.o oo llo o oo loo TOTALE KOSTNADEP

28 PROSJEKTSTAVANGERSTAALA/S RANA DAGBRUDD 27. DATO: November1975 Bilag: 6 KAPIIADINVESTERING VEDR.: Fjellboremaskiner - Primærboring Antall ENHETS- PRIS-KR. 1,000kr. SUB.TOT.I TOTALT Buryrus-Erie Rotasjonsbormaskin 45-R,komplett med støvavsugog vanninjeksjonsutstyrlevertnarvik Lokaltransportetc Montering In ersollrand Down-the-HoleDM4 bormaskin,komplettmed støvavsuglevertnarvik o Lokaltransportetc Mbntering o5 I ersollrand. CrawlairCM/ECM350, komplett 1 38o In ersollrand Mbbilkompressor,lo5ocu.ft Diversemateriell(ventiler,rør, slanger etc.) 60 83o TOTALTPRIMÆRBORING 5.245

29 PROSJEKTSTAVANGERSTAALA/S 28. RAAW DAGBRUDD DATO: November1975 Bilag: 7 KAPITALINVESTERING VEDR.: Lastemaskiner Cate il/ar992 B FrontEnd Loader(65t), komplett Reserveskuff ENHETS- Antalli IPRIS-KR. 1,000kr. SUB.TOT.1 TOTALT o o 2 6o o TOTALTLASTEMASKINER 5.37o

30 PROSJEKTSTAVANGERSTAALA/S 29. RANA DAGBRUDD DATO: November1975 Bilag: 8 KAPITALINVESTERING VEDR.: n'ansportmaskiner I AntallI ENHETS- I PRIS-KR. 1,000kr. SUB.TOT. TOTALT LectraHaul Truck 85 Shortton- M85, LevertYarvik o Lokaltransportetc Montering 7 c 1o Reservelastekasse TOTALTTRANSPORTMASKINER

31 PROSJEKTSTAVANGERSTAALA/s RANADAGBRUDD DATO: 30. November1975 Bilag: 9 KAPITALINVESTERING VEDR.: Bulldozere Antalli ENHETS- PRIS-KR., 1,000kr. SUB.TOT.1 TOTALT Cate illard8, komplettmed riggerog skjarr, levertnarvik Lokaltransport 1 2o 995 Cate illar824 B, hjuldozer,komplett, levertnarvik Lokaltransport 1 2o 1.o2o TOTALTBULLDOZERE 2.o15

32 PROSJEKTSTAVANGERSTAALA/S 31. RÅNA DAGBRUDD November1975 DATO: Bilag: 10 KAPITALINVESTERING Veivedlikeholdsmaskiner VEDR.: IAntall ENHETS- PRIS-KR. 1,000kr. SDB.TOT.1 TOTALT Caterillarnr. 16 veihøvel,komplettlevert Narvik 1 87o Lokaltransport pukkverkbeståendeav grovknuserog sekundærknuser med sikterog utleggsbelter. 2 fraksjonero - Jo mm og o - 5o mm TOTALTVEIVEDLIKEHOLDSMASKINER 2.872

33 A/5 32. DATO: Bilar, VEDR. : AntaU PRIS-KR. 8L

34 33. DATO: Bilaj:.F.:ARZTAL VEDR.: j -r tn3ern trausnor:. Antall P4US-KR. 1,o33, '. 43 seters 2oo 1 25o ot.7 loo 1 12o TOTALT 845

35 PROSJEKTSTAVANGERSTAALA/S. 34. RÅNA DAGBRUDD DATO: November1975 Bilag: 13 KAPITALINVESTERING VEDR.: Utstyr for lensingi gruben Antal/ ENHETS- PRIS-KR. 1,000kr. SUB.TOT. TOTALT Bibo 6 nedsenkbarel.drevet pumpe 2 85,000 17o Bibo 5 nedsenkbarel.drevet pumpe 2. 35, " hurtigkoblingsrør m/fittings boo.m " hurtigkoblingsrør m/fittings 5oom loo 50. TOTALTUTSTYRFOR LENSINGI GRUBEN 365

Rapportarkivet. Bergvesenet. BV It,-13L9. Stavanger Staal A./S.Prosjekt Råna. Stavanger Staal A/S. 1.Dybdahl, Titania A/S.

Rapportarkivet. Bergvesenet. BV It,-13L9. Stavanger Staal A./S.Prosjekt Råna. Stavanger Staal A/S. 1.Dybdahl, Titania A/S. X Postboks3021 Bergvesenet N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 6436 BV It,-13L9 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr Oversendt

Detaljer

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Rapportarkivet 5tPosihoks 302. N-744 Trondheim Bergvesenet rapport nr 7249 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Oversendt fra Folldal Verk a.s. Dato År. I januar 1991

Oversendt fra Folldal Verk a.s. Dato År. I januar 1991 cnia?l_ tatif Bergvesenet 51 e Postboks3021, N-7441 Troodheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr 5856 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Peter Internt arkiv nr Rapportlokalisering! Gradering

Detaljer

0 outokumpu mining NORSULFID A.S PROSJEKT RØSTVANGEN FOLLDAL VERK A.S. Trerrfjellet, januar 1991

0 outokumpu mining NORSULFID A.S PROSJEKT RØSTVANGEN FOLLDAL VERK A.S. Trerrfjellet, januar 1991 0 outokumpu mining NORSULFID A.S PROSJEKT RØSTVANGEN Trerrfjellet, januar 1991 FOLLDAL VERK A.S , OLL:AL VERK FORORD. Hensikten med dette arbeidet har vært å vurdere mulighetene for drift av Vakkerlien

Detaljer

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS Jst Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3592 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ntenngsdcpartcmentet

Detaljer

fkitøkokt-t,st t134".%awn74 GEOLOGISK INSTITUTT MALMGEOLOGI NORGES TEKNISKE HØGSKOLE TRONDHEIM MINING GEOLOGY THE TECHNICAL UNIVERSITY OF NORWAY

fkitøkokt-t,st t134.%awn74 GEOLOGISK INSTITUTT MALMGEOLOGI NORGES TEKNISKE HØGSKOLE TRONDHEIM MINING GEOLOGY THE TECHNICAL UNIVERSITY OF NORWAY fkitøkokt-t,st t134".%awn74 GEOLOGISK INSTITUTT MALMGEOLOGI NORGES TEKNISKE HØGSKOLE TRONDHEIM MINING GEOLOGY THE TECHNICAL UNIVERSITY OF NORWAY Det store eksamensarbeide i faget malmgeologi, av Per Edvard

Detaljer

NGU. Skilleark. 11)11!l115[11611 111111 1801 -Kvarts Salten IIFa0 1 19f. Geomatikk

NGU. Skilleark. 11)11!l115[11611 111111 1801 -Kvarts Salten IIFa0 1 19f. Geomatikk Geomatikk IKT er en av landets ledende leverandører av løsninger knyttet til implementering av elektronisk dokumenthåndtering, forvaltning av eiendomsskatteloven, mobile løsninger og geografisk IT. NGU

Detaljer

Rapportarkivet Bergvesenet

Rapportarkivet Bergvesenet X Pw.thokr, Rapportarkivet Bergvesenet ;Ir' I. N-7.1-1I I rondbeim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7290 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapportarkivet. UT:49 Bergvesenet. Rauhammer :1; :..j1 j. Bergyesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Rapportarkivet. UT:49 Bergvesenet. Rauhammer :1; :..j1 j. Bergyesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering :1; UT:49 Bergvesenet Rapportarkivet Postboks 31PI N-7441 Trondbeirn Bergyesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5375 :..1 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

5e Bergvesenet. triv. A/S Sydvaranger.CP/SP-målingerpå nivåene53, 57 og 60 i Killingdalgruber. BV 105 334/81 Trondlieim Fortrolig. Logn, Ø.

5e Bergvesenet. triv. A/S Sydvaranger.CP/SP-målingerpå nivåene53, 57 og 60 i Killingdalgruber. BV 105 334/81 Trondlieim Fortrolig. Logn, Ø. triv 5e Bergvesenet Postboks302, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntaddy nr Rapportbkalisering GraderIng BV 05 334/8 Trondlieim Fortrolig Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 912 158/88 Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering ist Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3943 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder:

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder: Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14 Styret for Bergen Vann KF Anskaffelse av TV-bil JOTA BV-5404-200414651-101 Hva saken gjelder: Bergen Vann KF (BV) disponerer i dag to biler med TV-utstyr for rørinspeksjon

Detaljer

Bergvesenet. Rapportarkivet. BV 911 158/88 Trondheim Apen. Lidal Skiferindustri AJS Del 4, av større rapportbunke. (BV 908-915)

Bergvesenet. Rapportarkivet. BV 911 158/88 Trondheim Apen. Lidal Skiferindustri AJS Del 4, av større rapportbunke. (BV 908-915) Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering GraderIng BV 911 158/88 Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN

Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN FORMÅLET MED DRIFTSRAPPORTEN Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) og

Detaljer

Dato År. Bergdistrikt

Dato År. Bergdistrikt 5th Postboks Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradenng 7131 Bergvesenet 3071, N-744I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Om Magnetotelluriske målinger og resultater fra testmålinger i Sulitjelma. Bergdistrikt. 21292 Bodø. Sulitjelmafeltet Mons Petter Charlotta

Om Magnetotelluriske målinger og resultater fra testmålinger i Sulitjelma. Bergdistrikt. 21292 Bodø. Sulitjelmafeltet Mons Petter Charlotta 51 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7224 Bergvesenet t1 Posthoks3021. N-7441Trondheim Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Elkem AS Salten Verk. NASAFJELLET KVARTSFOREKOMST Rana kommune, Nordland

Elkem AS Salten Verk. NASAFJELLET KVARTSFOREKOMST Rana kommune, Nordland Elkem AS Salten Verk NASAFJELLET KVARTSFOREKOMST Rana kommune, Nordland Konsekvensutredning virkninger for miljø og samfunn Revidert august 2013 RAPPORT samfunn Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 144953

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Basisbudsjett - tidlig planfase Alternativ 1: 1 550 m rullebane Alternativ 2: 2 000 m rullebane Utgave: 03 Dato: 2012-12-14 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Hammerfest og

Detaljer

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR ETABLERING AV GRUVEDRIFT I BIEDJOVÁGGI KAUTOKEINO OG NORDREISA KOMMUNER

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR ETABLERING AV GRUVEDRIFT I BIEDJOVÁGGI KAUTOKEINO OG NORDREISA KOMMUNER REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR ETABLERING AV GRUVEDRIFT I BIEDJOVÁGGI KAUTOKEINO OG NORDREISA KOMMUNER FORSLAG TIL PLANPROGRAM 23.09.11 PLANPROGRAM BIEDJOVÁGGI Oppdragsnr.: 7110385A Oppdragsnavn:

Detaljer

Oversendt fra Per Sandvik

Oversendt fra Per Sandvik Bergvesenet rapport"nr tntern i-nurna Internt arkiv nr RapP rt lokalisering G\raderinN 6946 Kommer..arkiv,1 Ekstern rapportnr Oversendt fra Per Sandvik TFortroligfra dato: Tittel Om utbyggingen av Bidjovagge

Detaljer

Malvin er årets Æresrallar

Malvin er årets Æresrallar LNS Nytt 1 Fredag 27.mars 2015 Årgang 5, nummer 2 LNS Tour 2016 Malvin er årets Æresrallar Side 5 Sikkerhetsdag i Austertana Under Vinterfestuka i Narvik ble Malvin kåret til årets Æresrallar. Les mer

Detaljer

MASS E.VI RKE TRANSPORT.' rorm~~~-!jfi=~:l[~ --':~~'T"TT"iTM~rT1T1:-ttT111J:':ffl'TmTtTm "~~T-n-n-MJlmm1Tl n-n l ro t I. Utredningsoppdrag n~ 107

MASS E.VI RKE TRANSPORT.' rorm~~~-!jfi=~:l[~ --':~~'TTTiTM~rT1T1:-ttT111J:':ffl'TmTtTm ~~T-n-n-MJlmm1Tl n-n l ro t I. Utredningsoppdrag n~ 107 NSB HOVEDADM. BBLOTEKET Postboks 9115, Vaterland N- 0134 OSLO 1 Tlf. (02) 209550,. 2048 TRANSPORT,...' AV, MASS E.V RKE....- ~ : ~ :.... i::::::= rorm~~~-!jfi=~:l[~ --':~~'T"TT"iTM~rT1T1:-ttT111J:':ffl'TmTtTm

Detaljer

itv()ss-rfal/v6,s?rctsi-ev.t-s

itv()ss-rfal/v6,s?rctsi-ev.t-s itv()ss-rfal/v6,s?rctsi-ev.t-s IKT-prosjekt lønns- personal og 2 200 000 10 % Bruk av fond økte lisenskosntader, ca 200 økonomis tem 000 Delplan for idrett og fysisk aktivttet ja, men ikke kjente. Vil

Detaljer

a1onm11 1981 Foredrag fra Geoteknikkdagen i Oslo 13. november 1981 Redaktør: Siv.ing. Amund Mowinckel

a1onm11 1981 Foredrag fra Geoteknikkdagen i Oslo 13. november 1981 Redaktør: Siv.ing. Amund Mowinckel FJELLSPBEllOllllOSTEDIU 1981 BEROllEUllD 1981 OEOTEDIU 1981 TAPIR, 1982 FJBLLSPBEIGlllGSTElllll 1981 Foredrag fra Fjellsprengningskonferansen i Oslo 12. november 1981 Redaktør: Bergingeniør Anders M. Heltzen

Detaljer

MASKINEN. Støtter kritikk mot kommuner. Nytt HMSverktøy. 517 000 hestekrefter NR 4. APRIL 2014 55. ÅRGANG

MASKINEN. Støtter kritikk mot kommuner. Nytt HMSverktøy. 517 000 hestekrefter NR 4. APRIL 2014 55. ÅRGANG ANLEGGS- MASKINEN NR 4. APRIL 2014 55. ÅRGANG Støtter kritikk mot kommuner 68 Nytt HMSverktøy 50 517 000 hestekrefter 20 Prosjekt Bybanen Test JCB 145 NR 1. JANUAR 2014 55. ÅRGANG Permeabelt dekke INNHOLD

Detaljer

Fjellsprenger n. Kjell Stormo danser med kjemper. Farlig oppdrag i Løsberga. Fjellet overrasker stadig PROFILEN:

Fjellsprenger n. Kjell Stormo danser med kjemper. Farlig oppdrag i Løsberga. Fjellet overrasker stadig PROFILEN: Fjellsprenger n PROFILEN: Kjell Stormo danser med kjemper Nr. 1 November 2008 19. årgang Farlig oppdrag i Løsberga Fjellet overrasker stadig Intervju med ingeniørgeolog Per Bollingmo Et kundemagasin fra

Detaljer

5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim

5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet 5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7130 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden og Linn Pettersen oktober 2012 Bransjens behov for statistikk I denne statistikken anvendes begrepene

Detaljer

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer