Rapportarkivet BERGVESENET MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD Postboks 3021, N-744 I Trondheim BV 6436

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportarkivet 2001. BERGVESENET MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD Postboks 3021, N-744 I Trondheim BV 6436"

Transkript

1 BERGVESENET MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD Postboks 3021, N-744 I Trondheim -13Vbi-136 Zdaj 3 Rapportarkivet 2001 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Dammeltinterntrapp.nr. Rapportlokalisering Gradering BV 6436 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Nordlandske Tittel Stavanger Staal A/S. Prosjekt Råna. Forfatter Dato Bedrift I. Dybdahl, Titania A/S januar 1976 StavangerStaal A/S Kommune Fylke Bergdistrikt 1: kadblad 1: kartblad Ballangen Nordland Fagområde Dokument type Forekomster Forprosjekt og grovkalkyle Råna Råstoffgruppe Råstofftype Malm/metall Ni Sammendrag / innholdsfortegnelse Rapport med bilag 3 og 4. De andre bilagene mengler. Beregninger og planløsninger for dagbruddsdrift, oppredningesverkm. v.

2 FROSJEKTSTAVANGERSTAALA/S RANADAGBRUDD FORFROSJEKTERING OG GROVKALKYLEAV GRUBENMED TILHØRENDEANLEGG. Hoveddatafbr gruben. Planløsning. 2.1 Valgav alternativ. 2.2 Underjordsdrift. Dagbruddsutforming. 3.1 Gjennomsnittlig dagbruddsvinkel. 3.2 Pallhøyde. 3.3 Veistandard. 3.4 Gråbergdeponering. Dagbruddsdriften. 4.1 Løsmasser. 4.2 Boring. 4.3 Lasting. 4.4 Transport. 4.5 Hjeipefunksjoner. 4.6 Sprengning- Sprengstoff. 4.7 Vedlikehold. Dagbruddsmaskineri. 5.1 Primmrboremaskiner. 5.2 Lastemaskiner. 5.3 Transportmaskiner. 5.4 Bulldozere.

3 VeivedlikehoZdsmaskiner. 5.6 Maskinerifbr sekundawsprengning. 5.7 Kjøretøyerfbr interntransport. 5.8 Utstyrfbr lensingi gruben. El. fbrsyningog internkommunikasjon. 6.1 EZ. hovedforsyning. 6.2 Plass-og veibelysning. 6.3 Internkommunikasjon. Veibygging. 7.1 Vei - E6 tizflotasjonsbygg. 7.2 Stikkveier. 7.3 Vei Flotasjonsbyggning til Grovknuseri. 7.4 Vei Grovknuseritil Dagbruddet 7.5 Vei til øvre tunell. 7.6 TUnellcote 360 tildagbruddet. Tomterog tunelzpåhugg. 8.1 Malmlager- Blendingslager. 8.2 Påhuggfbr Grunnstoll. Gråbergbryting i anleggstiden. Div.Reservedelsopplegg, instrumenteretc LandMålingsinstrumenter Reservedelerfor grubemaskiner Barakker Servicestasjon Iankerfor dieseloljeog smøreolje.

4 3. Kapitalinvestering. Driftskostnader Bemanning- grvbe-og vedlikeholdsatbeidere Bemanning- grubeledelse Lønnskostnader Materialkostnader Totaledriftskostntukr.

5 4. HOVEDDATAFOR GRUBEN. Kapasitetråmalm tonn/år Kapasitetgråberg " Råmalmanalyse 0.33% Ni PLANLØSNING. Planløsningener basertpå de dåta som fbreliggervedrørende diamantboringer og geologiskeundersøkelserfbrøvrig,samt analyserutførti regi av StavangerStaalA/S. Malmkroppensperiferedelerkan med de fbreliggendedataikke fastsettesnøyaktig.for bestemmelseav helemalmkroppensgjennomsnittligeni-gehaltmå ytterligereundersøkelser foretaes.det synesimidlertidsom om malmensstørrelsetotalter på mill. tonnmed en gjennomsnittlig gehaltpå % Ni. I denne beregninger medtattalle sammenhengendeni-analyserover0.10% bromvannløselig Ni. Ytterligeremalmmengderer vistpå størredyp. Disseer ikkebehandleti dennerapport. Som basisdatafbr dagbruddeter valgt: Dagbruddsvinkel 50 0 (bilag1). Veibreddei brudd20 meter. Stigningsforhold på veier1:12,5eller8 %. Driftstid10 år, sp.vekt for malm og gråberg3.30. Ialt er det utarbeidetdagbruddeløsninger i 6 alternativer,kalta, B, C, D, E og F tabelarisksammenfatteti bilag2. Samtligeav dissealternativerer utarbeidetog kan leggesfrem hvis ønsket Valgav alternativ. Av alternativenehar man fisnnetalternativf som det beste. DettedånnerderforgrunnZagetfbr kalkylene. AlternativF har følgendehoveddata: Masseberegning:malm 9.4 mill,tonn gråberg "- Gjennomsnittlig ridmalmanalyse 0.33% Ni Brytingsforhold malm/gråberg 1:1.94 Høyestenivå i bruddet 510m.o.h. Lavestenivå i bruddet 300m.o.h. Adkomsttil bruddet- Tunnelli fbrskjelligenivåer. Dettealternativer i basis liktalternative. Imidlertider den gjennomsnittlige Ni-gehaltøketved å reduserebrytningsandelenav relativtlavprosentlig malmi profil forts.

6 5. Malmmengdener såledesredusertmed 2.6mill, tonnog gråbergmengden med 5.9mill,tonnslikat alternativf fremstårmed et malm/gråbergfbrhold på 1:1.94mens alternative har fbrholdet1:2.01. Nikkelgehalten er øket 0.01% i forholdtil alternative. Bilag3 visermasseberegning fbr a/t. F. Bilag4 viserberegningav Ni-prosent. Følgendetegningsnr.amfåtteralt.F. Råna dagbrudda/t. F tegn.nr Råna dagbruddalt.f profil25009 " " ) _ " _ 2600& " " ,somalt.E " " _ " 2800e " " _ II H " " " " Underjordsdrift. Underutarbeidelsenav denneplanløsninger det ikke tatt hensyntil de dypere-liggende malmkroppersom kan være aktuellefbr underjordsdrift.imidlertidvil det utdrevne dagbruddetværeet utmerketutgangspunktfor underjords - brytingav malmpartiersom ellersved dagbruddsbryting ville få en fbr storgråbergbelastning. Dennedelenav malmenutgjøri overkantav 10 mill,tonnmed en Ni-gehaltpå ca. 0.30% p.g.a.storepartiermed lavprosentligmalm. Ved selektivbrytingog en utvinningpå 50 % vil dettekunneutgjøreca. 5.0mill,tonnmalmmed ca. 0.4 % Ni som vil væreen særdelesverdifullmalmreserve å tærepå mens en eventuelldypereunderjordsdrift forberedøs.

7 en _L 1 m 50. \ m veibredde Stykktall i alt Gjenstand Nr. Matr. Tegn. nr. Mod. nr. I Vekt I Anmerkning Utforminq av dagbruddets sider. Tegn. 7/- TITANIA A/S Hauge i Dalane

8 ProGjekt StavangerStaal A/S Råna dagbrudd Malm miii.tonn Berg Forhold 1:3.04 1:2.85 1:2.93 1:1.29 1:2.01 1:1.94 % Ni Bilag 2 "N0

9 8. Prosjekt StavangerStaal A/S Bilag 3 hana dagbrudd Massebere in Alt.F. Profil nr. Malm Gråberg m " " " " " tonn " " " 6200 m rt " " " " " " " tonn " " " " " " " " " " " " " 5280 " 5280 tr 2540 " 2540 " " " " Tonn tonn Forholdmalm:gråberg = 1:1.94

10 ProsjektStavangerStaalA/S Råna dagbrudd Bilag 4 9. Alt. F. % Ni i malmen(bromvannior. Trofilnr. 2550Ø 0.39% Ni " " 2600Ø 0.33% Ni " " 2700Ø 0.33% Ni " " 2800Ø 0.37% Ni " " 2900Ø 0.28% Ni " " 3000Ø 0.40.%IVi Profilnr. fi n 2500 Ø x 0.Z 2550Ø Ø x0.: 2600Ø x 0. Z 9.x 0.35 = ti. 2600Ø 8.420x 0.: 2700Ø x 0., x 0.33 = Ø x 2800Ø 5.020x L. x Ø 5.020x Ø 3.700x 9 x 0.33 = Ø 3.700x Ø 1.280x 0.J x Ø x0.- 0 x ,4: = 0.33 GjennomsnittNi = 0.33%

11 DAGBRUDDSUTFORMING. Dagbruddetvil få en form tiln=et en elipsei horisontalprosjeksjonen;blir vel 700meter langtog vel 350meterbredt. øversteskjeringsnivåmed terrengetvil verepå cote575 og lavesteproduksjonsnivå på cote300. Det gunstigstealternativ,f - tegn.nr og nr , hva gjeldermalmmengdeog malm/gråbergfbrholder planlagtmed minimaltgjenståendeveierog hvor adkomstentil de dypeste malmpartiener løstmed 3 tunnellermed innbyrdes30 meters høydeforskjell. Det lavestetunnellnipåpå cote 300,vil tjenesom utfraktnivå for den malm som kan brytesmed et track-lessrom-og pillar system. I alt kan dennemetodeanvendespå ca. 10.0mill,tonn malm som med en utvinningpå 50 % vil gi ca. 5.0mill,tonnmed ca. 0.4 % Ni utengråbergbelastning. Dagbruddsdriften er planlagtutførtmed konvensjoneltdagbruddsmaskineri.det er valgthorutstyrfor variablehulldiametrefbr dervedå ha mulighetertil en viss gradav selektivbryting. Som lasteutstyrer valgtdieseldrevnetungehjullasterefbr størst muligfleksibilitetidetkonvensjonelle el. drevnegravemaskiner investeringsmessig vil fålleugunstigut setti relasjontil dagbruddsdriftensrelativtkorteperiode- 10 år. Truckparken,7 stk. 85 sh. tonndiereldrevnetrucker,er valgtut i fra hjullasterstørrelse og driftssikkerhet.transportoppgavene som er megetomfåttendevil stillemegetstorekravtilutstyret. De øvrigemaskinersom er valgttil hjelpeutstyrer standard maskiner,i dag anvendti all størreanleggsdrift Gjennomsnittlig dagbruddsvinkel. Dagbruddeter planlagtmed en gjennomsnittlig vinkelpå 500. Ut fra en konservativbetraktninghva gjelderveggstabilitet synesdetteriktigi begynnelsesfasen av bruddutformingen. Imidlertidvil det,når erfaringerog målingerforeligger, veremulighetfbr at steilereveggerkan etableres- 52 til 54.- Dettevil isåfallha en gunstiginnflytelsepå grubekostnadeneidetgråbergbelastningen blirtilsvarendemindre. Planlagtdagbruddsvinkel er visti bilagnr Pallhøyde. Som standardpallhøyd er valgt15 meterunderdrift. Endelig dagbruddeveggvil ha 30 meterspallhøydemed minimum14.3meters horisontalhyllemellomhvertdobbelnivå. Endeligveggvinkelmellomdobbeltnivåene er planlagttil Veistandard. Samtligeveierfbr interntransport såvelsom og malmveierer planlagtmed maksimalstigningpå 8 %. De mest fbrts.

12 11. traffikertetruckveiervil ha en toppbreddepå meter. Dettegjelderserliggråbergveiene Gråbergdeponering. HovedMengdenav gråbergeter planlagt deponerti 3 nivåermed 30 metershøydeforskjell syd for dagbruddet.dettevil omfåtte a/t gråbergover cote 480. Gråbergetmellomcote 300 og cote480vil i hovedsakbli deponert i områdetvest fbr dagbruddet.- Tegn.nr

13 DAGBRUDDSDRIFTEN 4.1. Løsmasser. Man har tildelsusikredatahvagjelderløsmasser.en viss indikasjoner gittidetcasingdypetved diamontboringene er registrert.- Det antasikkenødvendigå medtai ka/ky/ene investeringeri maskinerifor løsmassefierning, hellerikke spesifisertedriftsutgifter for dette. Det allervesentligsteav løsmasserav betydningfor grubedriftenvil bli fjernetav entreprenørfør grubedriftenigangsettes,og sammenmed de 3.0mill,tonngråbergsom er medtatt i investeringskalkylen underpkt.9 Gråbergbrytingi anleggstiden Boring. De bergartersamtmalmensom skalbryteser av norittisk karaktermed linserog bånd av peridotittog pyroksenitt.- Detteindikererat de vil kunneboresmed et middelsresultat hva angårborsynkog borkronelevetid.dettegjelderrotasjonsboringsåvelsom senkboringog drifterboring. Følgendegrunnlagsdåtaer lagttil grunnfbr heregningav kapasiteterog kostnader. Totalborsynk : 9" rotasjonsboring 7" senkboring 3-4" drifterboring 9 m pr. time 7 m n n 6 m " " Borkronelevetid : 9" rotasjonsborkroner- 700meter 7" senkborkroner - 500meter 3-4" drifterborkroner - 350meter 4.3. Lasting. All lastingforutsettesutførtmed tungehjullartereidetdagbruddetslevetid,ca. 10 år, ikkekan forsvareinvesteringeri tungekonvensjonelle gravemaskiner.- Med den tildelsoppsplittedekaraktersommalmkroppenehar,både geometriskog gehaltmessige,vil et lastesystemed hjullasterekunnegi bedreanledningtil selektivbrytingog medførestørrefleksibiliteti driften. Det forutsettesbenyttethjullasterei 60-70tonnsklassen såvelfor primærlastingen i bruddsom for /ast-og bcwoperasjonenved malmlager/blandingslager Transport. Transportav såvelgråbergsommalmvil bli en omfåttende operasjon,- gjennomsnittlig pr. år 3.5mill, tonnkm. for malmenog 1.9mill,tonnkm. for gråberget,tilsarnmen 5.4mill. tonnkm, pr. år i gjennomsnitt. forts,

14 13. For å redusereproblemenesom et stort anta/z transportenheter medfører hva gjelder vedlikeholdsåvel som sikkerhet og drift, har man valgt den storste trucktypesom praktisk kan lastes av en tonns hjullaster,d.v.s. en truck med 85 sh.ton lasteevne. Fordi fordelencmed en dieselelektriskdrevetmaskin fremfor en mekanisk drevet er så i eyenfallendedriftsmessig,vedlikeholdsmessigog sikkerhetsmessiger den dieselelektriske trucktypenvalgt på tress av høye investeringskostnader Hjelpefunksjoner. Som en integrerendedez av grubedriftenshovedfunksjoner; boring, lastingog transport,vil hjelpefunksjonene;dozing, veivedlikehold,sekund=prengning, intern transtortog grubelensingmedføre betydeligekostnadersåvel driftsmessigsom investeringsmessig.- Omfattendegråbergproduksjonfor levering på tipp medfører behov for en beltedozeri 30 tonns- k/assen. Dessuten vil det vserebehov for en hjuldozeri 30 tonns-klassen til bruk i dagbruddet,på veier og tcmter. Det omfattendeveinett som ska/ vedlikeholdes,ca. 8 km i bredder fra 20 til 6 m, krever bruk av en stor og 7flirtig veihøvel. Veiene vil utsettes for en vedholdendetungtrar7.kkog både snørydding og toppdekke-vedlikeholder arbeidsoppgaverav vesentlig betydningfor grubedriften. Veivedlikeholdsmaterialer- pukk i 2 fraksjoner,0-10 mm og 0.50 mm, vil måtte fremstillesi et mobiltpukkverkmed en t-f.mekapasitetpå 100 tcnn pr. time. Gråbergetansees å vere vel egnet for formålet. SekundTrsprengningantas kun å bli nødvendigfor malmen. Ialt er det regnet med at blokkerpr. år må srrettskytes. En Zettereborr-:gafbr sålebor-fng,groftingog intern veibygging vil vzre en nedvendiginstallasjon. Kjøretøyerfor intern transportav folk, materiellog for inspeksjonog servicemå anskaffes. Behovetvil ve:redekket med 4 stk. småbuss/varevogn,1 stk. 40-setersbuss samt 1 stk. 10 tonns lastebil. Dessuten bør en slepevognfor transtortav tyngra kompenenterog maskiner anskaffes. Nødvendigutstyr for gruhelensinger ferutsattanskaffet. Behovetfer rdumserog rørledningerkan ferst neyaktig fastsettesnår grubedriften har vecrtigang en tid Sprengning- Sprengstoff. Det forutsettesbenyttetsprengstoffav pumpeslurry-typen (IRECO-Dyno). - Dette snrengstoffetleveresdirekte i borehu/lene slik at kundensbefatningmed ladearbeidetinnskrenker og til mengdeangivelseog tennmiddelmontering.- All intieringforutsettesutført med detonerendelunte og PTEN - primere. Kun små mengder konvensjoneltpatronertsprengstoffvil bli benyttet. Kunden vil normalt måtte sti/zetomt, elektrisitet,vann og av/mp til disposisjonfor Dyno Industriersom selv sørger for bygningerhvor kjemikalielager,cppløsningstankog fylleforts.

15 14. stasjon/garasje for Zadetruckfinnes Vedlikeholdav grubemaskiner. Vedlikeholdav hjullastere,dozereog veihmvelforutsettes utfmrtved fremmedarbeidskraftmens det øvrigemaskineri vedlikeholdesi det vesentligemed egnevedlikeholdsfblk. Sentraltverkstedfbr grubemaskineri byggesved grovknuserbygning,likesålager,velferd- og kontorbygning. POS vedr.Råna Oppredningsverk.

16 EACBRUDDSMASKINERT Primærboremaskiner. Nødvendigproduksjonskqpasitet er tonnråmalmog tonngråbergpr. år, tilsamen tonnbergfångst. Det regnesmed 460 driftsskiftpr.år som gir et rinerborebehovå : 460= 6100tonn r. ski t fordeltmed 3900tonnpå gråbergog 2200tonnpå malm. Nødvendigemaskininnstallasjoner vil være: 1 stk.rotasjonsbormaskin BucyrusErie 45 R (9") Kapasitetpr. skift: 67.5bormeterx 100 tonn/bormeter x 85%driftsklar= 5700 tonn 1 stk.senkbormaskin IngersollRand DM 4 (7") Kapasitetpr. skift: 53.0bormeterx 55 tonn/bormeter x 80%driftsklar= 2300 tonn 1 stk. Driftermaskin IngersollRand CM/ECM350 (3"- 4") Kapasitetpr. skift: 40.0bormeterx 20 tonn/bormeter x 80%driftsklar= 640 tonn Sum borkqpasitetpr. skift = 8640tonn Det fremkommerher en viss overkapasitet som imidlertidansees nødvendigfor å dekkealleboreoppdrag Lastemaskiner. Nødvendigproduksjonskqpasitet er tonnrånalm, tonngråberg,80.000tonnpukkprodukterog tonnmalm fra malmlager,tilsammen tonnpr. år. Det regnesmed 460 driftsskiftpr. år som gir : 460= 8440tonn r. ski t lastebehov. NødVendigemaskininnstqllasjoner vil vere: 3 stk.hjullastere Caterpillar992 B (65 t) Kapasitetpr. skift: 3 stk.x 3500tonnpr. skift.x85% driftsklar = 8925tonn forts.

17 Trcz":2-pc2ntn:;:87-2,. Pc-ÅdvendCg oredykså 3:=CS":tot Cr torK2rår,(27n, 1.g00.000tonn oråierc ca eenn -ukkv-modukoo,,. Det regnes med 462 (2-4-.c2----r- å cem mir et erancoe ttkov rå 6230 tcnn rr. roed320-2conn oråbo 2200 tonn r7almcg 173 tcnn rukkrrodukter. Kalkulert tonn/km-behcvrr. skift er 7700 tcchn/kmfor mamm, 3900 tonn/kmfor gråberg 0g,175 tonn/kmfor pukkrreduktene. NodvendCymavkininnstailav/onv-1-1v-cre: 7 stk. 78 tonn dieseelektr1cke trucker Lectra Haul Y 8E. Ya-a=-2tetrrbr. 4 trockerw 20 turer w 72 tr-cn5-,82 Z driftsklar = 2502 ocnn d.v.s tonn/km- 3.5 km vci. Kavace.tetoråbec,onr. skt:ft: 3 truckerx 22 durer x 72 tonn x 80% driftsklar = d.v.e tonn/km- 1.0 km vei tonn Herav fremgår at :ukktroo:snortexkan belastesbade malm- cy gråbergkapasdteten u- veo er 273 tccy.r:" Budidorr:ere. For 2muk vå oråberotinn r,,t men aava ieo," ana: doseoppoavervi en OcmHllor 28 beitedoservstrencdocnd-1g. Ka/kulcrtP:avk =1150pr. år. For rydding i bruadet,ra v2cer og tomter samt for inndozing av salver vil det voarenodvendigmed en fleksibelcg hurtig hjuldezer- Caterpillar Veivecnike;:olds=baskiner. Med et vec:nettpå ca. ktr.i bredder fra 20 t-11c meter overvedendepå 8.2 2s, våedador0 trafckkvc: so erveå at; 7.)e:T.ene og vinteroeac., krevende. Den storote ve_e eckedetmå anskaffesfor c'ettefor- nr. 16 målet - 1 vtk. Caflerpc:1r Ye5;:0Vel. b1c::omfattende Yeivedlikekoldsmasserer ptanlagtprodusertfra et mobilt pukkverk i 2 fraksjoner,0-10 mm og 0-50 mm. - Pukkverket mates med aråberg som ansees velegnetfor formålet. Kapasitet 100 tonn/time. forts.

18 Maskinerifbr sekundqrsprengning: Sekundqrsprengning antaeskun å bli nødvendigfbr malmenidet den skalpåmatesgrovknuseren.i alt er det regnetmed at 20000blokkermå sprettskytespr. år. - For såleboring,grøfting, internveibyggingog annensekundqrboring samt blokkspretting vil det værenødvendigå installere:i stk.borrigg"geita" m/kompressor,4 stk.rh 571-3L AtZasCopcosprettbormaskiner, 2 stk.b84 16/17W AtlasCopcobormaskinerm/knematereog 2 stk.mobilkompressorer IngersollRandSpiro-FloDXL Ajøretøyerfbr interntransport. Verkstedbygning, velfbrasbygning, driftskontor,zqgersamt sprengstoffstasjon er planzagtplassertved Grovknuseri. Lriftsmannskapene mønstrerher og transporteres til grvben. Forøvrigvil utgangspunktet Ibr all serviceog inspeksjon være ved Grovknuseri. RØdvendie kjøretøer: 1 stk. 40-setersbussfor mannskapstransport. 1 stk. 10-tonnslastebilmed snøry&lingsutstyr fbr intern transportetc. 1 stk. Zukketsmåbuss/varevogn tilbrukfbr stiger. 1 stk. n til brukfor øvriggrubebefål 1 stk. tilbrukfbr service.og inspeksjonpå industriområdet utenomgruben. 1 stk. Zukketvarevognfbr mek. service(smøring,zuftetc.) 1 stk: slepevognfbr tyngrekomponenterog maskiner Utstyrfbr lensingi gruben. Utenheltå ha oversiktoverbehovetfbr Zensinganseesdet imidlertidnødvendigå anskaffb:2 stk.bibo 6 nedsenkbarel. drevetpumpekomplettmed bryterutstyr. Rbpasitet18 m3/min.- 15 meter løft., 2 stk.bibo 5 nedsenkbar el. drevetpumperkomplettmed bryterutstyr. Kapasitet6 m3/min.- 15 meter løft. LessutenfØlgenderørutstyr: 500 meter 8" hurtigkoblingsrør m/fittingsog bend, 500 meter6" hurtigkoblingsrør m/fittingsog bend.

19 EL. FORSYNINGOG INTERNKOMMUNIKASJON 6.1. El. hovedfbrsyning. Fra transfbrmatorstasjon anbrakti Flotasjonsavdalingen strømfbrsynesdagbruddetmed 22 kv overen 2 km langluftlinje. I dagbruddetinstalleres1 stk.transfbrmator 300 kva,omsetning22/3.3kv for strømforsyning av Rotasjonsbormaskin B.E.R Videreinstalleres1 stk. transformator300 kva,omsetning22/0.23kv fbr strømforsyningav pumperog til lysog varme. Forutendisseinstallasjoner vil det værenødvendigmed 3 stk.overspenningsavledere 22 kv, 1 stk. linjebryter22 kv, 2 stk.effaktskillebrytere 22 kv, 1 stk.effektskillebryter 3.3 kv og 1 stk.plastkioskpå fundawent Plass-og veibelysning. De endeligebehovfbr plass-og veibelysningkan førstfåstsettesnøyaktignår anleggeter ferdig. Antarat 40 punktervil være tilstrekkelig Internkommunikasjon. For internkommunikasjonmellommaskiner,verksted,servicevognerog arbeidsledelse vil radiotelefbner værenødvendig. Nødvendigbehovvil være: 1 stk.hovedstasjon 15 " mobilstasjoner Telefbnbehovet fbr helebedriftenanseesdakketved installasjonav 40 automatapparater.

20 VEIBYGGING VeienmellomE 6 og Dagbruddeter plonlagtmed en maksimal stigningpå 8.33% = 1:12. Den vil passere13 elvefår,hvoravarneselvaer det største. Samtligepasseresmed fyllingilagtkulvert. Allannenveibyggingtilknyttetgrubedriften,hovedsakelig for gråbergtransport og adkomsttil brytningsnivåene, belastesgrubedriftenetterhvertsom arbeidenetar til Vei - E 6 til Flotasjonsbygging. Vei til anleggeter pzanlagtknytiettile 6 75 m vestfor Arneselva.Veienbyggesfor å ta tungtrafikkmed 8 meters toppbredde.førsteseksjon,fremtil flotasjonsbygning er 600 meter Stikkveier. Fra bedriftsveinn til flotasjonsbygning og mmlzebygning bygges2 stikkveiermed 5 meterstoppbredde,tilsammen 150meter Vei - Flotasjonsbygning til Grovknuseri. Denneseksjonbyggesmed 8 metertoppbredde,900 meters lengdehvorav200 metermed meterhøy skjæring Vei- Grovknuseritil Dagbruddet. Denneseksjonpå 3.250meterbyggessom anleggsveimed 6 meterstoppbredde.veienvil i startfåsentjenesom adkomstfor basismaskineri til startav gråbergbrytingen. Endelav gråbergetfra dennetilredningsperioden benyttes til utvidelseav veientil minium12 meterstoppbredde Vei- Dagbruddsveitil tunnellpåhuggcote360. Dennestikkveibyggesmed 6 meterstoppbreddeog utvides til 12 meternår tilgangpå gråberger tilstedei tilredningsperioden.samletlengde250 meter Tunnellcote 360 til Dagbruddet. Dennetunnellenvil tjenesom adkomsttilbrytningsområdene fbr malm og gråbergovercote 360 og må ha et tverrsnittpå 8 x 6 meter= 48 mz meterzang. Kostnaden er ikkebelagtmed investeringsavgift.

21 TOMTEROG TUNNELLPAHUGG 8.1. Malmlager- Blandingslager. Det er planlagtå transporteremalmenfra dagbrudde til et malmlager- blandingslager med kapasitetpå ca tonn i nær tilknytningtil grovknuseriet.fra dette lageretvil malmenbli lastetog transportertinn til grovknuserietved hjelpav en Caterpillar992 B hjullaster. Det blir nødvendigå fjerne80.000m3 fastfjellfbr å etableredettelageret.steinmassenebrukestil oppbygging av tomtfbr velferdsanlegg, verksted,kontor,lagersamt sprengstorntasjon Påhuggfor Grunnstoll. For adkomsttil de dypereliggere malmeri tilknytningtil den fremtidigeunderjordsdrift, planleggesdrevet50 meterfbrskjæringog tunnell. Dettefor at dissesprengningsarbeidene ikkeskalutsettede nærliagendebygningerog anleggfor ødeleggelserpå et seneretidspunkt.

22 21. GRABERGBRY1ING I AELEGGSTIDEN. I anzeggstiden,etterat anzeggsveitil Dagbruddeter etablert, planzeggesdet brutt 3.0 mill. tonngråbergved entrepenmr. Dcttetilsvarer1.0 mill,fåstem3 og representereravdekkingav malmeni tilknytningtil densutgående.- Utgifteneplanlegges aktivertog er såledestattmedpå investeringskalkylen. Kostnaden er ikkebelagtmed investeringsavgift. DIV.RESERVEDELSOPPLECG, INSTRUMENTERETC LandMålingsinstrumenter. For den dagligedriftog ajourholdningav kartverkvil følgendelandmålingsinstrumenter værenødvendig. 1 stk. Nivillerinstrument 1 stk. Teodolitt 1 atk. Regnemaskin Hertildiversemålebåndog målestenger Reservedelerfor grubemaskiner. Med den omfåttendemaskinparksom er planlagtinnstallert vil et primærtreservedelsopplegg for dissemaskinertil en verdiav kr ,-værenødvendig Barakker. I Dagbruddetvil det bli behovfor en spisebarakkemed plass til 30 mann,videreen fbrmannsbarakkemed3 arbeidsplasser samt en arbeiabbarakke fbr skytebas.- SamtZigebarakkerav Moelven-type Servicestasjon. For dagligservicepå dagbruddsmaskineri viz det værebehov for en servicestasjon for smøring,luftkontrolletc.- og i tilknytninghertilet garasjebyggformindrevedlikeholds - arbeide,borkronesziping etc Tankerfbr dieseloljeog smøreolje. Det vil i tilknytningtil servicestasjonen værebehovfbr en dieselajetankpå 50 m3 og 3 smøreoljetanker på 2 m3 hver.

23 RAPITALINVESTERING. Estaljerteinvesteringskalkyler visti bilag 5 til 22. KalkyZenefbr hovedmaskineriet er basertpå prisoppgavergitt i oktober1975. KaZkyZenefbr mobiztpukkverker ikkebasertpå prisoppgaver fra leverandørmen stipulert.kalkylenefbr veierog fjellarbeider er ogsåstipulertmed basisi de erfåringsdatavi sitterinne med.

24 DRIFTSKOSTRADER Bemanning- grube-og vedlikeholdsarbeidere. Det er planlagtå drivegrubenetteren 2-skiftsplan- 5 formiddagsskift og 5 ettermiddagsskift, tilsammen460 skiftpr. år. Arbeidstidener 40 timerpr. uke. For grubedriftener følgendemannskapernødvendige: Ski t 1 I Ski t 2 I Sum Lastere- gruben n - malmlager Truckkjørere Rotasjonsborere Riggborere Dozerkjørere Veihøvelkjørere Sprettborere Lastebil- Bussjåfør Servicemann Skytebas n assistent PUkkverkoperatører Diverse Sum grubearbeidere For vedlikeholdav grubemaskineri er følgendemannskaper nødvendige: Ski t 1 Ski t 2 Sum Mekanikere Sveisere Elektrikere Sum vedlikeholdsarbeidere Bemanning- grubeledelse. For driftog planleggingi grubener det regnetmed følgende bemanning: Driftsingeniør 1 mann Planleggingsingeniør 1 ll Geolog/Bergingeniør 1 " Grubemåler 1 ll Overstiger 1 n Skiftstigere 2 II Sum 7 mann forts.

25 Lønnskostnader. Følgendelønnsskalaer benyttet: Driftsingeniør - Planleggingsing. - Geologkr pr. år Overstiger " Grubemåler- Skiftstigere Grubearbeidere - Vedlikeholdsarbeidere Hertiladderes25 % sosialekostnader. Samledeårligelønnskostnader: LønnGrubearbeidere - 42 mannx Vedlikeholdsarbeidere - 15 mannx Driftsingeniør Planleggingsingeniør Geolog/Bergingeniør Overstiger Grubemåler Skiftstigere- 2 mann x kr pr. år Sum kr pr. år Sosialekostnader25 %: x Il Totalelønnskostnader - grubedriften kr pr. år Lønnskostnader pr. tonnråma/mpåsattoppredningsverket: 5.78kr./tonn Materialkostnader. Denneka/ky/eomfåttermaterialkostnader fbr driftog vedlikeholdsamtkostnaderfbr innkjøptetjenester.samtlige kostnaderer fbrdeltpå kostnadssteder i kr. pr. tonnmalm + gråfjell. El. kraftfarsyning Fjellsikring Primærboring kr. Primazrsprengning Lasting Transport Dozing Veivedlikehold Sekundarsprengning Pumping Intern transport Diverse- (veibygging,grøfting,sikringsmatr.,leiemaskiner, etc. 0.42pr. tonn 0.65 " Sum kr. 3.15pr. tonn.ufarutsett 0.25 " Totalematerialkostnader kr. 3.40pr. tonn fbrts.

26 25. Den årligebrytingvil være tonngråbergog malm,tilsammen tonn. De årlie materialkostnader blir: kr r. tonnx tonn= kr r. år Materialkostnader pr. tonnråmalmpåsattoppredningsverket: 9.52 kr./tonn Totaledriftskostnader kr. kr./tonn Råmalm Lønnskostnader Materialkostnader Totalt Saksbehandlere Desember1975 T. Bredeli T. Høie

27 2k2SJEKT STAVAI7UPPDT,IALA/S DAGEPUDD DATO: 26. Desember 1975 Bilag: 5 KAPITALIDVEST;-= VEDR.: TOTALE XOST=ER POS: 11 Pos. Bi- lag SUB.TOT. 1,000 kr. TOTALT 6 Rri27:srboremgskner Lastemgskiner Tranwortmaskiner Bulldczere Veivedlikekoldsngskiner Måskinerifor sekunds,rspinengning H,P,n,eterfor intern transnort Utstyrfor lensingi gruben Elektriskkovedforsyning flass- og veibelysning /ntern kommunikasjon 7 17 Veibygging 8 18 Tomter og tunnelkugg 9 19 Gråbergbrytingi anleggstiden lo.1 20! Landmålingsinstrumenter lo.2 21 Reservedclerfor grubemaskincr 22 Barakker,Servicestasjon,Oljetanker 1o.5} Uforutsett - 5 % Enginecring 3 % S u m Invosteringsgvgift13 % eks. Pos. 7.6 og 9 5o.286 x o o ' 2.o oo llo o oo loo TOTALE KOSTNADEP

28 PROSJEKTSTAVANGERSTAALA/S RANA DAGBRUDD 27. DATO: November1975 Bilag: 6 KAPIIADINVESTERING VEDR.: Fjellboremaskiner - Primærboring Antall ENHETS- PRIS-KR. 1,000kr. SUB.TOT.I TOTALT Buryrus-Erie Rotasjonsbormaskin 45-R,komplett med støvavsugog vanninjeksjonsutstyrlevertnarvik Lokaltransportetc Montering In ersollrand Down-the-HoleDM4 bormaskin,komplettmed støvavsuglevertnarvik o Lokaltransportetc Mbntering o5 I ersollrand. CrawlairCM/ECM350, komplett 1 38o In ersollrand Mbbilkompressor,lo5ocu.ft Diversemateriell(ventiler,rør, slanger etc.) 60 83o TOTALTPRIMÆRBORING 5.245

29 PROSJEKTSTAVANGERSTAALA/S 28. RAAW DAGBRUDD DATO: November1975 Bilag: 7 KAPITALINVESTERING VEDR.: Lastemaskiner Cate il/ar992 B FrontEnd Loader(65t), komplett Reserveskuff ENHETS- Antalli IPRIS-KR. 1,000kr. SUB.TOT.1 TOTALT o o 2 6o o TOTALTLASTEMASKINER 5.37o

30 PROSJEKTSTAVANGERSTAALA/S 29. RANA DAGBRUDD DATO: November1975 Bilag: 8 KAPITALINVESTERING VEDR.: n'ansportmaskiner I AntallI ENHETS- I PRIS-KR. 1,000kr. SUB.TOT. TOTALT LectraHaul Truck 85 Shortton- M85, LevertYarvik o Lokaltransportetc Montering 7 c 1o Reservelastekasse TOTALTTRANSPORTMASKINER

31 PROSJEKTSTAVANGERSTAALA/s RANADAGBRUDD DATO: 30. November1975 Bilag: 9 KAPITALINVESTERING VEDR.: Bulldozere Antalli ENHETS- PRIS-KR., 1,000kr. SUB.TOT.1 TOTALT Cate illard8, komplettmed riggerog skjarr, levertnarvik Lokaltransport 1 2o 995 Cate illar824 B, hjuldozer,komplett, levertnarvik Lokaltransport 1 2o 1.o2o TOTALTBULLDOZERE 2.o15

32 PROSJEKTSTAVANGERSTAALA/S 31. RÅNA DAGBRUDD November1975 DATO: Bilag: 10 KAPITALINVESTERING Veivedlikeholdsmaskiner VEDR.: IAntall ENHETS- PRIS-KR. 1,000kr. SDB.TOT.1 TOTALT Caterillarnr. 16 veihøvel,komplettlevert Narvik 1 87o Lokaltransport pukkverkbeståendeav grovknuserog sekundærknuser med sikterog utleggsbelter. 2 fraksjonero - Jo mm og o - 5o mm TOTALTVEIVEDLIKEHOLDSMASKINER 2.872

33 A/5 32. DATO: Bilar, VEDR. : AntaU PRIS-KR. 8L

34 33. DATO: Bilaj:.F.:ARZTAL VEDR.: j -r tn3ern trausnor:. Antall P4US-KR. 1,o33, '. 43 seters 2oo 1 25o ot.7 loo 1 12o TOTALT 845

35 PROSJEKTSTAVANGERSTAALA/S. 34. RÅNA DAGBRUDD DATO: November1975 Bilag: 13 KAPITALINVESTERING VEDR.: Utstyr for lensingi gruben Antal/ ENHETS- PRIS-KR. 1,000kr. SUB.TOT. TOTALT Bibo 6 nedsenkbarel.drevet pumpe 2 85,000 17o Bibo 5 nedsenkbarel.drevet pumpe 2. 35, " hurtigkoblingsrør m/fittings boo.m " hurtigkoblingsrør m/fittings 5oom loo 50. TOTALTUTSTYRFOR LENSINGI GRUBEN 365

Rapportarkivet. Bergvesenet. BV It,-13L9. Stavanger Staal A./S.Prosjekt Råna. Stavanger Staal A/S. 1.Dybdahl, Titania A/S.

Rapportarkivet. Bergvesenet. BV It,-13L9. Stavanger Staal A./S.Prosjekt Råna. Stavanger Staal A/S. 1.Dybdahl, Titania A/S. X Postboks3021 Bergvesenet N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 6436 BV It,-13L9 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr Oversendt

Detaljer

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Rapportarkivet 5tPosihoks 302. N-744 Trondheim Bergvesenet rapport nr 7249 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS Jst Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3592 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ntenngsdcpartcmentet

Detaljer

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området. Rapportarkivet 22/5tBergvesenet Postboks 3021 N-7441 Trondhem Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3236 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Kommerfra..arktv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag.

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag. ist Bergvesenet Postboks 3021 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1311 Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna 51 Bergvesenet ti Postboks3021 N-744I Trondheim Bergvesenetrapport nr 6440 Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3709 I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995.

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995. 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4583 Rapportarkivet Trondheim Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Internt arkiv nr. Oversendt fra. Folldal Verk a.s. Dato Ar. feb Bergdistrikt kartblad 1: kartblad Honningsvåg

Internt arkiv nr. Oversendt fra. Folldal Verk a.s. Dato Ar. feb Bergdistrikt kartblad 1: kartblad Honningsvåg 5Ie Postboks Ce.";;;;;;;ort nr Intern Journal nr 6960 Bergvesenet 3021. N-7441 Trondheim Internt arkiv nr Rapport lokalisering Rapportarkivet Gradering Kommer fra. arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Dato Bedrift

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3702 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

å x Bergvesenet Astrup sjakt - Tekniske spesifikasjoner Trondheimske 1972 Orka Grube- Aktilebolag ( Meldal Sør- Trøndelag Trondheimske

å x Bergvesenet Astrup sjakt - Tekniske spesifikasjoner Trondheimske 1972 Orka Grube- Aktilebolag ( Meldal Sør- Trøndelag Trondheimske å x Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokalisering GraderIng BV 193 rroodheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

IKommune Ballangen Nordland

IKommune Ballangen Nordland * X Posthoks Rapportarkivet Bergvesenet 3021. N-744 Trondheim.... aasa ana Bergvesenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7214 Kommer fra.arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad 221Bergvesenet 5I e Postboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4748 Åpen Kommer fra.srldv Ekstem rapport nr Oversendtfra

Detaljer

Bergvesenet. FiV 239 Trondbeim. APen. Bedrift Bergyesenet. Dato ( 16.05 1» Nordsteien, Ole Ese, Harald. Kommune Steinkjer

Bergvesenet. FiV 239 Trondbeim. APen. Bedrift Bergyesenet. Dato ( 16.05 1» Nordsteien, Ole Ese, Harald. Kommune Steinkjer Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr RapponlokalIseting GraderIng FiV 239 Trondbeim APen Kommerfra..arklv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster Bergvesenet Posffloks3021,7002 Trondhehn Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr BV 201 1 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Fortrolig. Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Rapport vedr.: Flotasjonsforsøk av malm med stor forskjell på silikat og sulfidnikkel. Dato Ar. Jan 1976

Rapport vedr.: Flotasjonsforsøk av malm med stor forskjell på silikat og sulfidnikkel. Dato Ar. Jan 1976 5I Bergvesenet e Postboks3021. N-7441trondhean Bergvesenet rapport nr 7243 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311 5I Bergvesenet e Posthoks 3021. N-744I.I.rondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7244 Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra Fortrolig pqa Fortrolig fra dato:

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra Fortrolig pqa Fortrolig fra dato: Bergvesenet PosIboks 1)71, N-744 I I-rondlicini Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 3205 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra arkiv Herperks.cl.k;wet Ekstern rapport

Detaljer

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokallsering Gradering BV 189 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisering Gradering BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974 5I t Bergvesenet Posiboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet I (B-e7gvesenet rapport nr InternJoumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4718 1971/98 Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir Bergvesenet Postboks302,_N-744 "I'rondbeim Rapportarkivet, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir 5368 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Oversendt fra NGU. Rånaundersøkelsene. En undersøkelse med mikrosonde av sulfidførendeperidotitt fra Bruvannsfeltet, Ballangen i Nordland.

Oversendt fra NGU. Rånaundersøkelsene. En undersøkelse med mikrosonde av sulfidførendeperidotitt fra Bruvannsfeltet, Ballangen i Nordland. 5I Rapportarkivet Bergvesenet e Postboks 3021. N-744I Trondheim Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr I Rapport lokalisering Gradering 5784 Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal.

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal. 2 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1943 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokahsering Gradering Trondheim Kommer 1ra..arkar Ekstern rapport nr

Detaljer

Prøvetaking av avgangen fra flotasjonsverket i Bidjovagge Gruber. Dato

Prøvetaking av avgangen fra flotasjonsverket i Bidjovagge Gruber. Dato wiv 5(k Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1047 Trondheim Kommer fra Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 4)t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 851 197119FB T& F455 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapponnr

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Forekomster

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Forekomster utv 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1778 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,,

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,, P. Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondbeirn, Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7045 Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra.arkiv t Kautokeino kubberfelter

Detaljer

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arldv nr Rapport lokalisenng Gradering I3V 3.557 Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Pressemelding fra styremiite i Sulitjelma Bergverk den

Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Pressemelding fra styremiite i Sulitjelma Bergverk den ±74 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr BV 2306 _ Internt arkiv nr Rapport Iokalisering Gradering Fortrolig : Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr \ 5122 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 4960 Intern Journal nr Internt arkiv nr 1 Rapport lokalisering I Gradering 17/90 Nordlandske ' Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr U11) Bergvesenet Rapportarkivet 5(t Postboks3021. N-7441Trondheim Bergvesenetrapport nr 2439 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering. Gradering Kommer fra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern

Detaljer

Bergvesenet BV Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet BV Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3672 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien.

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien. Bergvesenet Postboks3021, N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4688 235695 83/97 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr

Detaljer

Rappodarkivet. Vind Bergvesenet. nikkelmalmforekomster

Rappodarkivet. Vind Bergvesenet. nikkelmalmforekomster Vind Bergvesenet Rappodarkivet Po.thoks 31P'I, N-7441 Trondheim bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr 7176 Rapport lokalisenng Gradering Kommer fra. arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1454 Intern Journal nrinternt arkiv nr Rapport lokalisennggradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr NGU

Detaljer

Råna nikkelmalm - Renseforsøk og forsøk på fremstilling av separate Ni og Cu konsentrater.

Råna nikkelmalm - Renseforsøk og forsøk på fremstilling av separate Ni og Cu konsentrater. * U:12g X Bergvesenet Postboks 3021. N-7441 Trondheini Bergvesenet rapport nr 7227 Intern Journal nr Rapportarkivet +obb. Se... :.1, Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra FortrofigpgaFortrolig fra dato: Dato Bedrift

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra FortrofigpgaFortrolig fra dato: Dato Bedrift 4st Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1746 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim

5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet 5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim 00.a. Jeala.31 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokaliserine Gradering 5576 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken Kommunalteknisk avdeling Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken 16.03.2017 Alle arbeider skal utføres iht ØRLAND kommunes krav til og ledningsanlegg. Alle grave og rørleggerarbeider skal utføres etter NS3420

Detaljer

Bergvesenet. BV 3857 Trondheim. Utførte undersøkelser i Addjit (Agjet) i 1980, Kautokeino kommune. 4x4. Sulfidmalm A/S. Geologi

Bergvesenet. BV 3857 Trondheim. Utførte undersøkelser i Addjit (Agjet) i 1980, Kautokeino kommune. 4x4. Sulfidmalm A/S. Geologi 4x4 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapporl nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3857 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Molo Gryllefjord Massetransport fra steinbrudd i Torskenskaret til molo.

Molo Gryllefjord Massetransport fra steinbrudd i Torskenskaret til molo. Anleggsdrift RAPPORT Til: Kystverket Nordland, utbyggingsavdelingen Tone Sivertsen, Jann Eliassen Molo Gryllefjord Massetransport fra steinbrudd i Torskenskaret til molo. Institutt for bygg, anlegg og

Detaljer

X Bergvesenet. BV 3922 Trondheim. Rapport om diamantboring i Knaben II Grube fra okt til april Bergvesenet rapport nr

X Bergvesenet. BV 3922 Trondheim. Rapport om diamantboring i Knaben II Grube fra okt til april Bergvesenet rapport nr X Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3922 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapporttokalisering Gradering BV 141 Dondheim Apen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Rapport vedr.: Kraftforbruk ved konvensjonell kulemøllemaling, autogenmaling med forskjellig kornfordeling på møllemaling.

Rapport vedr.: Kraftforbruk ved konvensjonell kulemøllemaling, autogenmaling med forskjellig kornfordeling på møllemaling. X Postboks Bergvesenet 3021. N-7441 Trondbeim aleleb Rapportarkivet,115 11.. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7234 Kommer fra.arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner 5(k Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1122 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

Grong Gruber a.s. Dato År 1984 ;

Grong Gruber a.s. Dato År 1984 ; Bergvesenet Postboks3021, N-7411Trondbeim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradedng 5340 Kommerfra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet. BV 1927 Trondheim. Geofysiske undersøkelser, Dalatjern N. V., Løkken

Bergvesenet. BV 1927 Trondheim. Geofysiske undersøkelser, Dalatjern N. V., Løkken Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheirn Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt addy nr Rapport lokalisering Gradering BV 1927 Trondheim Kommerfra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3674 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trandheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

ist Bergvesenet BV 3671 Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Stordø Kisgruver AJS

ist Bergvesenet BV 3671 Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Stordø Kisgruver AJS ist Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3671 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 13V3559 Intern Journal nr Internt anov nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

dse Bergvesenet ut73 Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV /89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra..

dse Bergvesenet ut73 Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV /89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra.. ut73 dse Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV 932 1298/89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr tal? Bergvesenet Rapportarkivet 5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2409,, i Ekstern rapport nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 1 1 Kommer fra..arkiv

Detaljer

Wrild Avskrift. /1, (1951) ørsdalens Wolfram forekomster.

Wrild Avskrift. /1, (1951) ørsdalens Wolfram forekomster. /1, Wrild Avskrift. (1951) ' ørsdalens Wolfram forekomster. Schaanin s rube. I sin rapport datert 7. dec.1945 anslår dr. A. Bugge at der i stoll I på cote 172 m.o.h. er oppfart et areal på ca. 1000 m2.

Detaljer

51Ie Postboks3021, N-744I Trondheim Rapportarkivet ergvesenet rapport nr Intern Journal nr Gammelt Internt rapp. nr.

51Ie Postboks3021, N-744I Trondheim Rapportarkivet ergvesenet rapport nr Intern Journal nr Gammelt Internt rapp. nr. safr Bergvesenet 51Ie Postboks3021, N-744I Trondheim Rapportarkivet ergvesenet rapport nr Intern Journal nr Gammelt Internt rapp. nr. pport osenng e ng BV 380 890/78 ØB Trondheim Åpen Kommer fra..addv

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga FortrMig fra dato: Dato

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga FortrMig fra dato: Dato Bergvesenet Posiboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3593 Kommer fra..arkiv Næringsdepan.ementa Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim

Detaljer

Dato Ar. Bergdistrikt 1 50 000 kartblad 17202. Feragenfeltet

Dato Ar. Bergdistrikt 1 50 000 kartblad 17202. Feragenfeltet VilB Bergvesenet Rapportarkivet Posthok> 3021. N- T4-II I rondhein) Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 2378 Kommer fra arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Om de gullførende kvartsganger på Bømlo, notat. th Posiboks3021, N-7441Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Om de gullførende kvartsganger på Bømlo, notat. th Posiboks3021, N-7441Trondheim 51 Bergvesenet th Posiboks3021, N-7441Trondheim Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5140 Kommer

Detaljer

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 473 Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering BV 250 Trondheim Forlrolig Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Internt arkiv nr. Oversendt fra Raffinerin2sverket A. Dato Ar. Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad I Mandal

Internt arkiv nr. Oversendt fra Raffinerin2sverket A. Dato Ar. Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad I Mandal Bergvesenet Po;thoks 50'1. N-7141 Trondhel m Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 7171 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Bergvesenet. BV 3261 Boks nr 5 Nordland. Undersøkelser utenfor kjentmalm i Mofjellet Gruber. Nordlandske. Rana Nordland. Gradering

Bergvesenet. BV 3261 Boks nr 5 Nordland. Undersøkelser utenfor kjentmalm i Mofjellet Gruber. Nordlandske. Rana Nordland. Gradering Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3261 Boks nr 5 Nordland Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK. Bergen, Kari H. Berntsen

ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK. Bergen, Kari H. Berntsen ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK Bergen, 8.3.2016 Kari H. Berntsen AGENDA Kort om Veidekke Bakgrunn Prosess Erfaringer Status Veien videre HVEM, HVA, HVOR ER VEIDEKKE? Norges største og Skandinavias

Detaljer

Driftsplan for Franzefoss Pukk AS avdeling Lierskogen

Driftsplan for Franzefoss Pukk AS avdeling Lierskogen FRANZEFOSS PUKK AS Driftsplan for Franzefoss Pukk AS avdeling Lierskogen Lier kommune Gnr/Bnr: 124/2, 8, 10, 71, 131 og Gnr/Bnr: 149/1 April 2002 Av: Kari Aslaksen BAKGRUNN 3 BESKRIVELSE AV TILTAKET 3

Detaljer

Gammelt internt rapp. nr. Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato:

Gammelt internt rapp. nr. Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: BERGVESENET MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD l'osihoks 302 I. N - 7441 Trondheim Rapportarkivet2001 Bergvesenet rapport nr BV 5444 Intern Journal nr Gammelt internt rapp. nr. Rapport lokalisering Gradering

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet Bergvesenet rapport nrintern Journal nr BV 2197 Kommer fra Ekstern rapport nr Sulitjelma Bergverk A/S "525000004" Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering

Detaljer

5t Bergvesenet BV 3575. Sulitjelma Gruber 1981. Sulitjelma Gruber. Nordlandske. Nordland. Alta. Malm/metall

5t Bergvesenet BV 3575. Sulitjelma Gruber 1981. Sulitjelma Gruber. Nordlandske. Nordland. Alta. Malm/metall 5t Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondhcim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3575 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Mineral Fra jernmalm til smykkeprodusjon. Adm. dir. Frode Nilsen, LNS

Mineral Fra jernmalm til smykkeprodusjon. Adm. dir. Frode Nilsen, LNS Mineral Fra jernmalm til smykkeprodusjon Adm. dir. Frode Nilsen, LNS LNS-Konsernet 2014 2013 Omsetninger Resultat 2,1 milliarder? millioner 1,92 milliarder 50 millioner Ansatte Ca. 1200 Ca. 1000 Samarbeid

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Div korrespondanse fra/til NGU om geokjemiske og geofysiske undersøkelser. Nordlandske

Rapportarkivet. Bergvesenet. Div korrespondanse fra/til NGU om geokjemiske og geofysiske undersøkelser. Nordlandske Bergvesenet Postboks 3021 N-744I Trondheun Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr 6411 Kommerfra..arkiv Nordlandske Internloumal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering Eksternrapport nr Oversendt

Detaljer

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord 5tk Posthoks Bergvesenet (1.1 I N-7-1.11 Trondheim 1tertttsesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkis nr Rapport lokalisennit Orade 5689 Rapportarkivet Kommer fra..arkiv 11kstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Erfaring med bruk av elementer fra Lean Mining Vårmøte 6.-7. Mai 2015 Stein-Tore Bogen - Produksjonssjef

Erfaring med bruk av elementer fra Lean Mining Vårmøte 6.-7. Mai 2015 Stein-Tore Bogen - Produksjonssjef Erfaring med bruk av elementer fra Lean Mining Vårmøte 6.-7. Mai 2015 Stein-Tore Bogen - Produksjonssjef Vår gruve og hva vi legger vekt på innen Lean Vårt prosjekt, og vår fremgangsmåte Resultater så

Detaljer

Rapport fra borhullsmblings eksperiment i Dbh.198 C. Sigrid. PP. SP Borhullsgeofysikk

Rapport fra borhullsmblings eksperiment i Dbh.198 C. Sigrid. PP. SP Borhullsgeofysikk Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet r Bergvesenet rapport nr BV 2059 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokaltsering Gradering Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr

Detaljer

Internt arkiv nr. Kommune FylkeBergdistrikt1: 50 000 kartblad1: 250 000 kartblad

Internt arkiv nr. Kommune FylkeBergdistrikt1: 50 000 kartblad1: 250 000 kartblad Bergvesenet rapport nrntern BV2084 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Journal nr nternt arkiv nr Rapportarkivet Rapport lokaliseringgradering Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

C Rapportarlovet. Util? Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: John. Postboks 3021, N-7441 Trondheim. Bergvesenetrapport nr

C Rapportarlovet. Util? Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: John. Postboks 3021, N-7441 Trondheim. Bergvesenetrapport nr Util? Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondheim Rapportarlovet Innlegging av nye rapporter ved: John Bergvesenetrapport nr 5608 Intern Journal nr 1nterntarkiv nr Rapport loicalisering Gradering Kommer

Detaljer

Oversendt fra Ø. Pettersen

Oversendt fra Ø. Pettersen 1/c a Bergvesenet 51Ie Postboks3021,N-7441Trondbeirn Bergvesenet rapport nr Intern Journalnr, N 5546 Rapportarkivet Internt arkwnr Rapport lokalisering Gradedng Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet Postbolcs 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postbolcs 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet xt Bergvesenet Postbolcs 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3917 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bidjovagge Gruber. Vest for Namsen Grondalsvatnet Kjærfjellet skjerp

Bidjovagge Gruber. Vest for Namsen Grondalsvatnet Kjærfjellet skjerp Uni Bergvesenet Postboks 3071, N-7441 Trondheirn Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5154 Kommer

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Ekstern rapport nroversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato:

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Ekstern rapport nroversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: d't Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1150 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkiv USB Ekstern

Detaljer

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp tug.t Bergvesenet Postboks 302 I. N-744 I I rondheim, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7348 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

NOTAT. Avbøtende tiltak mot svevestøvplager er i hovedsak begrenset til vanning av kilde.

NOTAT. Avbøtende tiltak mot svevestøvplager er i hovedsak begrenset til vanning av kilde. Norsk institutt for luftforskning NOTAT Utarbeidet av Dag Tønnesen, Norsk institutt for luftforskning (NILU) Sammenfatning Selv om dette er et område med en forventet svært god luftkvalitet, er belastning

Detaljer

Dato År. Bergdistrikt

Dato År. Bergdistrikt 5th Postboks Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradenng 7131 Bergvesenet 3071, N-744I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ORIENTERING OM VIDERE DRIFT AV SKJØLA PUKKVERK Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. ORIENTERING OM VIDERE DRIFT AV SKJØLA PUKKVERK Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til vedtak: Saksframlegg ORIENTERING OM VIDERE DRIFT AV SKJØLA PUKKVERK Arkivsaksnr.: 05/03392 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til etterretning Saksfremlegg - arkivsak 05/03392 1 Orientering om videre

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04.

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04. ise Bergvesenet Posihoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1146 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim itpen Kommer fra..arkivekstern USBNGU

Detaljer

Bergvesenet BV Undersøkelse etter PB-mineraliserte områder i fjellranden Finnmark og Troms. Troms Troms og Finnmark Finnmark.

Bergvesenet BV Undersøkelse etter PB-mineraliserte områder i fjellranden Finnmark og Troms. Troms Troms og Finnmark Finnmark. Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1481 Intern Journal nr Internt andv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr NGU

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1663 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

GJØRSLI MASSETAK. Støynotat i forbindelse med massetak Gjørsli i Hamar Kommune.

GJØRSLI MASSETAK. Støynotat i forbindelse med massetak Gjørsli i Hamar Kommune. GJØRSLI MASSETAK Støynotat i forbindelse med massetak Gjørsli i Hamar Kommune. Mai 2009 Uttaksplan Gjørsli Massetak side 2 Uttaksplan Gjørsli Massetak side 3 Støy Orientering: Aktiviteten som skal drives

Detaljer

Rapportarkivet. BERGVESENET N11.1DBLRGVESEN T FOR SVA1.13ARD Postboks '. ;-7.14I i roudlicirti I3V BV 4298

Rapportarkivet. BERGVESENET N11.1DBLRGVESEN T FOR SVA1.13ARD Postboks '. ;-7.14I i roudlicirti I3V BV 4298 BERGVESENET N11.1DBLRGVESENT FOR SVA1.13ARD Postboks 3021. '. ;-7.14I i roudlicirti Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr I3V BV 4298 Kasse 52 Rapportarkivet Gammelt internt rapp. nr. Rapport lokalisering

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Raipas Grube i Alta (med innmalingskart)

Rapportarkivet. Bergvesenet. Raipas Grube i Alta (med innmalingskart) Bergvesenet Postboks 3021. N-7111 1romlicim Rapportarkivet Bergvosenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 7362 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Berresenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet. By /80VB Trondheim APen USB. Svein Olerud. NorgeVestlandske

Berresenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet. By /80VB Trondheim APen USB. Svein Olerud. NorgeVestlandske Berresenet Postboks 321, 72 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarldvnr Rapportlokalisering Gradering By 152 494/8VB Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendt

Detaljer

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 663 1564/81 Trondheim APen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

MALMRESERVEBEREGNINGSRAPPORT GRIMSDALEN. DEL nr. 3 DRIVBAR OG PRODUSERBAR MALM

MALMRESERVEBEREGNINGSRAPPORT GRIMSDALEN. DEL nr. 3 DRIVBAR OG PRODUSERBAR MALM Bergvesenet Posthoks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3198 Kaske 7 Trondheim Åpen Kommer fra Ekstern rapport

Detaljer

Bruk av Mini Bulk over jord, er det mulig? Petter Jensen Daglig leder Austin Norge

Bruk av Mini Bulk over jord, er det mulig? Petter Jensen Daglig leder Austin Norge Bruk av Mini Bulk over jord, er det mulig? Petter Jensen Daglig leder Austin Norge Innehold Definisjoner Bakgrunn minibulk i tunnel Opplæringsprogram tunnel Ansvarsforhold tunnel Logistikk tunnel Over

Detaljer

Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren.

Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren. Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren. Innledning: Det starte ny drift i Moe Steinbrudd. Ta ut stein til produksjon av grus og pukk til mange bruksområder, primært:

Detaljer

Bergvesenet. BV 3567 Trondheim. Geofysisk undersøkelse Dverberg kisfelt, 22 sept. - 25.okt. 1954

Bergvesenet. BV 3567 Trondheim. Geofysisk undersøkelse Dverberg kisfelt, 22 sept. - 25.okt. 1954 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3567 Trondheim Kommer tra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr xt Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3784 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapporl lokalisering Gradering Trondhcim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Rapportarkivet. i Bergvesenet 4)( 4755 Åpen. Postboks3021, N-7441Trondheim

Rapportarkivet. i Bergvesenet 4)( 4755 Åpen. Postboks3021, N-7441Trondheim why 4)( i Bergvesenet Postboks3021, N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt aridv nr Rapport lokalisedng Gradering 4755 Åpen Kommer fra..arldv Ekstern rapport nr

Detaljer

Oversendt fra. Dato Ar. 1 Bergdistrikt kartblad 18234

Oversendt fra. Dato Ar. 1 Bergdistrikt kartblad 18234 U1J3 Bergvesenet X posibok. $021. N-7441 4rondheim..... Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2386 Rapportarkivet Internt arkw nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer