Satser videre i tøffe tider

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Satser videre i tøffe tider"

Transkript

1 Aker ASA Rapport for tredje kvartal 2008 Satser videre i tøffe tider Industrikonsernet Aker er ikke upåvirket av uroen i verdens kreditt- og aksjemarkeder, men selskapet holder stø kurs med fokus på sine langsiktige, industrielle mål. Gjennom systematisk arbeid de to siste årene har selskapet bygget et solid finansielt fundament. Det gir aksjonærene trygghet for framtidig utbyttekapasitet og utsikter til fortsatt verdiskaping gjennom etablering og utvikling av nye selskaper i Aker-familien. Det største Aker-selskapet, Aker Solutions, har nok en gang levert sterke resultater. Driftsmarginen (EBITDA) i tredje kvartal var rekordhøye 8,5 prosent. Ordrereserven er også økende. Det gir forutsigbarhet for aktiviteten framover. I Ghana i Vest-Afrika er Aker nylig tildelt operatørskap for et stort og lovende leteareal på dypt vann. Det er identifisert lovende geologiske strukturer i denne leteog produksjonslisensen. Disse vil bli grundig undersøkt de nærmeste årene. Viktige milepæler er passert i flere av de nyere Aker-selskapene. Aker Floating Production har startet oljeproduksjon i India, og Aker BioMarine har lansert sin nye forretningsplan. Markedsverdien av Akers børsnoterte selskaper har falt betydelig de siste månedene, i takt med markedene generelt. Ved utgangen av september var verdijustert egenkapital (VEK) 25,6 mrd kroner, tilsvarende 354 kroner pr Aker-aksje. Tilsvarende VEK ved inngangen av året var 33,3 mrd kroner. Akers finansielle stilling er likevel sterk. Tilgjengelig likviditet i form av kortsiktige rentebærende fordringer, kontanter og kontantekvivalenter var 6,8 mrd kroner ved utgangen av september. Akers prioritering av arbeid med egne selskaper og kjente industrisektorer reflekterer en grunnleggende positiv holdning til markedsutsiktene i disse sektorene. Aker vurderer sine selskaper som godt posisjonert i forhold til markeder og konkurrenter, og ser et betydelig verdipotensial i sin portefølje av selskaper. Verdensøkonomien er i disse dager gjenstand for de største omveltninger på flere generasjoner. Selv om markedene for Aker-selskapene på kort og mellomlang sikt skulle bli påvirket av dette, forholder Aker seg til at en stadig økende befolkning i verden vil ha behov for mer energi og næringsmidler fremstilt på bærekraftig vis. Det skaper etterspørsel etter Aker-selskapenes leveranser av teknologi, produkter, kompetanse og løsninger. Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 1 av 13

2 Nøkkeltall Balanse for Aker ASA og holdingselskaper Verdijust (millioner kroner) Immaterielle, varige og rentefrie eiendeler Rentebærende anleggsmidler Investeringer Rentefrie fordringer og varelager Renteb. kortsiktige eiendeler, kontanter og kontaktekvivalenter Eiendeler Egenkapital Rentefri gjeld Rentebærende gjeld intern Rentebærende gjeld ekstern Egenkapital og gjeld Netto rentebærende fordring/(gjeld) Egenkapitalandel 88 % 85 % 91 % 93 % 94 % 1 Verdien av børsnoterte eiendeler justert til markedsverdi per 30. september Verdien av øvrige eiendeler i balansen beholdt uendret. Akers balanse er sterk. Bokført verdi av selskapets investeringer, det vil si hovedsakelig aksjer i Aker-selskaper og andre aksjeinvesteringer er ikke vesentlig endret gjennom tredje kvartal i år. Akers overtakelse av Aker Drilling forklarer det meste av økningen i første halvår. Akers økte engasjement i og med sine datterselskap kommer blant annet til uttrykk i summen av rentebærende anleggsmidler som har økt fra 2,8 mrd kroner til 3,6 mrd kroner i løpet av tredje kvartal. Dette beløpet inkluderer andeler av obligasjonslån utstedt av datterselskap, og andre fordringer mot selskaper i konsernet. Aker benytter på denne måten sin finansielle stilling til industribygging og verdiskaping for aksjonærene både i Aker og i det enkelte selskap. Kredittene gis på markedsmessige vilkår til selskaper med stor trygghet for framtidig kontantstrøm. Hovedårsaken til at rentebærende kortsiktige eiendeler, kontanter og kontantekvivalenter ble redusert i tredje kvartal 2008 er Akers innløsning av obligasjonslånet AKER 06/08. Dette forklarer også reduksjonen i rentebærende ekstern gjeld i samme periode. Strategiske milepæler Aker ser store muligheter for verdiskaping i sine selskaper, og har prioritert sine ressurser i forhold til dette. Flere av de nye Aker-selskapene har i år hatt operasjonelle og finansielle utfordringer, og har blitt fulgt spesielt nøye opp av Aker. Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 2 av 13

3 Arbeidet har gitt positive resultater og viktige milepæler er passert, slik det redegjøres for i omtalen av de enkelte hovedselskaper lenger bak i denne rapporten. De siste måneders hendelser i verdens finansmarkeder vil ha betydning for realøkonomien og dermed det generelle forretningsklimaet. Som aktiv eier er Aker opptatt av at de enkelte selskapene i Aker skal være godt rustet til å håndtere de utfordringer og muligheter denne situasjonen vil by på. De enkelte selskapene i Aker representerer industrielle byggesteiner av høy kvalitet i seg selv, men det skapes også interessante forretningsmuligheter på tvers og mellom de enkelte selskapene. I den senere tid er det blitt stadig tydeligere at Aker Oilfield Services og Aker Solutions virksomheter innen subsea og brønnvedlikehold har stor nytte av hverandre i markedet. Dette er et eksempel på samarbeid som vil bli videreutviklet i tiden som kommer. Nye muligheter for samspill på tvers vil også kunne skje i kjølvannet av Akers planlagte leteaktivitet i Ghana. Dersom Aker lykkes i å påvise drivverdige petroleumsressurser i lisensen som nylig ble tildelt, vil Aker kunne medvirke til økt selvforsyning av energi i landet og Aker-bedrifter vil kunne spille en viktig rolle i oppbygging av lokal industri og økt verdiskaping lokalt. Aker BioMarine videreutvikles med et enda sterkere fokus på fangst og foredling av krill. Som følge av dette skilles fiskerivirksomheten i Argentina og på Færøyene ut i et eget selskap, Aker Ocean Harvest. Aker vil som et minimum opprettholde sin forholdsmessige eierandel på 82,9 prosent i dette selskapet. Aker vurderer videre å kjøpe Aker BioMarines fabrikktråler Antarctic Navigator. Aker ASA og holdingselskaper Resultatregnskap Kvartaler Hittil i år Året (millioner kroner) 3K07 4K07 1K08 2K08 3K Salgsgevinster Driftskostnader (28) (49) (46) (41) (42) (102) (129) (151) EBITDA 1 (28) (42) Avskrivninger (2) (3) (4) (5) (4) (5) (13) (8) Netto finansposter 42 (136) Resultat før skatt EBITDA = Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer Det er ingen salgsgevinster i morselskapet i tredje kvartal i år. Salgsgevinstene i første og andre kvartal er knyttet til transaksjoner i henholdsvis Aker Oilfield Services og American Shipping Company. Salgsgevinsten i fjerde kvartal 2007 er salg av aksjer i Aker Holding. Driftskostnadene i morselskapet i tredje kvartal er på samme nivå som i foregående kvartaler. Netto finansposter er positive, i tredje kvartal hovedsakelig som følge av mottatt utbytte fra Aker Holding og Aker Philadelphia Shipping, kursreguleringer og Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 3 av 13

4 renteinntekter. Tap på finansielle instrumenter, som for eksempel American Shipping Company total return swap, trekker i motsatt retning. Brutto bokførte renteinntekter utgjorde 164 millioner kroner i tredje kvartal i år og 437 millioner kroner hittil i år. Netto finans i fjerde kvartal 2007 inkluderte blant annet nedskriving av verdien av Akers investering i Aker BioMarine med 395 millioner kroner. Akers hovedvirksomheter Akers Omsetning hittil i år EBITDA 1 hittil i år Utvalgte nøkkeltall eierandel Verdi Aker Solutions (OSE) 3 41,01 % Aker BioMarine (OSE) (K) 82,85 % (44) Aker Philadelphia Shipyard (OAAX) (K) 50,30 % Aker Drilling (ikke børsnotert) (K) 100,00 % na 0 0 (46) (189) Aker Seafoods (OSE) (K) 64,85 % Aker Floating Production (OSE) (K) 59,06 % (42) (107) Aker Exploration (OAAX) 4 (K) 61,21 % (192) (432) OSE = Notert på Oslo Børs. OAAX = Notert på Oslo Axess, autorisert markedsplass for aksjer i regi av Oslo Børs. K = Konsolidert i Aker. Øvrige føres som tilknyttede selskaper. 1 EBITDA = Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer 2 Markedsverdi Akers andel per 30. september Eid av Aker Holding som Aker eier 60 prosent av. Oppgitt verdi er Akers andel av Aker Holding. 4 Før skatt Aker Solutions Driftsresultatet i Aker Solutions økte i tredje kvartal 2008 og EBITDA-marginen i kvartalet var rekordhøye 8,5 prosent. Ordrereserven var 58,2 milliarder kroner, en økning på 4,8 milliarder kroner i løpet av kvartalet. Mange prosjekter i Nordsjøen og i internasjonale markeder er for tiden i tilbudsfasen. Aker Solutions er godt posisjonert for store prosjekter i arktiske strøk og på norsk sokkel, inkludert prosjekter som Hebron, Goliat, Ekofisk, Kashagan, Sakhalin og Shtokman. Leveringen av den første Aker H6e-riggen, Aker Spitsbergen, har blitt forsinket til over nyttår 2008/09. Levering av Aker Barents vil skje i andre kvartal I tråd med selskapets strategi om å vokse i høymargin- og høyteknologisegmenter reorganiserte selskapet sine forretningsområder Subsea og Products and Technologies i tredje kvartal. Selskapets leveringsmodell blir dermed bedre tilpasset kundenes behov. Aker BioMarine Bioteknologiselskapet har iverksatt en aksjonsplan som reduserer gjelden, kutter kostnader og øker satsingen på krill og kjerneområder der forutsetningene for lønnsom vekst er størst. Planen innebærer at Aker BioMarine ikke har behov for tilførsel av mer egenkapital. I tredje kvartal oppnådde Aker BioMarine et gjennombrudd med en ny løsning for kostnadseffektiv produksjon av et nytt kosttilskudd til mennesker. Produktet kommer i Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 4 av 13

5 tillegg til krilloljen Superba, og skal selges direkte til forbrukere i det amerikanske markedet fra første kvartal Den nye produksjonsløsningen innebærer at selskapet klarer seg med ett krillfartøy, Saga Sea, for en periode. Som et ledd i rendyrkingen av Aker BioMarine skilles fiskerivirksomheten i Argentina og på Færøyene ut i et eget selskap og tilbys solgt til Aker BioMarines aksjonærer. Helge Midttun fratrådte stillingen som konsernsjef 20. august. Kjell Inge Røkke, som er Aker ASAs hovedaksjonær, er for en periode leder av Aker BioMarine. Røkke har i en årrekke vært sentral i krillsatsingen. Aker Seafoods Europeiske kunder bruker i dagens usikre tider mindre penger på høykvalitet fisk. Andre makrofaktorer som kvotegrunnlag, valutaforhold og oljepris peker imidlertid i riktig retning for Aker Seafoods. Aker Seafoods rapporterer at årets EBITDA-margin blir lavere enn selskapets mål på 7,5 til 9 prosent. Årsaken er hovedsakelig at prisene for enkelte produkter, som fryste ferdigvarer og torsk, var noe fallende i tredje kvartal Dette har også ført til økt varelager. For å motvirke denne utviklingen og for å oppnå mer rasjonelle driftsenheter, bedre produktmiks og økt lønnsomhet, gjennomfører Aker Seafoods endringer i flåten og strukturen ved foredlingsanleggene. I Norge økes torske- og hysekvoten med i overkant av 20 prosent i Den siste tids utvikling med en sterkere USD og euro i forhold til norske kroner, er også positivt for Aker Seafoods konkurranseevne. En lavere oljepris reduserer drivstoffutgiftene til selskapets flåte. Aker Exploration Leteselskapet er finansielt sterkt, og er godt i gang med å planlegge gjennomføring av boring i de fire første brønnene. Resultatet i tredje kvartal 2008 er preget av en betydelig urealisert valutagevinst. Dette skyldes kontrakter for valutasikring. Aker Exploration er fullfinansiert for å gjennomføre et omfattende boreprogram på norsk sokkel de neste tre årene. I tredje kvartal er selskapet styrket med eierandeler i ytterligere to lisenser. Leteselskapet har nå eierandeler i 17 lisenser. Borestart med selskapets rigg, Aker Barents, er planlagt i andre kvartal Aker Exploration har søkt om tildelinger i den neste norske lisensrunden, TFO 2008, og selskapet har i november søkt om blokker i den 20. konsesjonsrunden. Tildelinger for de to rundene er ventet i første halvår av Aker Floating Production Produksjonsselskapet nådde i tredje kvartal sin hittil største milepæl da produksjonsskipet Dhirubhai-1 begynte å produsere olje på MA-feltet på Indias østkyst. Feltet ligger på hele 1200 meters vanndyp. Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 5 av 13

6 Oljeproduksjon fra feltet kunne starte på rekordtid, kun 16 måneder etter at Aker Floating Production inngikk kontrakten med det indiske industriselskapet Reliance Industries om å konvertere et tankskip til produksjons- og lagerskip (FPSO). Dhirubhai-1, som har en produksjonskapasitet på fat om dagen, er utleid på en 10-årskontrakt. Aker Floating Production fortsetter å styrke organisasjonen. Selskapet har ytterligere to tankskip som kan konverteres til FPSOer, men avgjørelsen om når og hvordan dette skal skje er ennå ikke tatt. Aker Philadelphia Shipyard Skipsverftet leverte i slutten av tredje kvartal den femte produkttankeren i en serie på tolv fartøy til American Shipping Company. Skipet ble levert i henhold til avtalte spesifikasjoner og til avtalt pris. Leveransen forsterker Aker Philadelphia Shipyards stilling som det foretrukne kommersielle verftet i USA. Byggingen av øvrige fartøy i byggeprogrammet er underveis. Skrog nummer 10, den sjette produkttankeren, inntok dokken i sommer, og skrog nummer 11, 12 og 13 er også i produksjon. En manglende avklaring av finanseringsforhold for kunden har medført at verftet har justert byggesekvensen. Produktiviteten ved verftet fortsetter å bli bedre, og antallet timer det tok å bygge det niende fartøyet falt 33 prosent fra skrog nummer fem. Det er bedre enn selskapets eget mål. Selskapets resultater la grunnlaget for utbetaling av et utbytte på 2,50 kroner per aksje i september. Det er første gang Aker Philadelphia Shipyard har gitt aksjonærene avkastning i form av utbytte. Aker Drilling Det er kommunisert nye leveringsdatoer for selskapets to rigger. Levering av den første riggen, Aker Spitsbergen, vil først skje over nyttår. Rigg nummer to, Aker Barents, planlegges levert i andre kvartal For Aker Drilling er det svært viktig at ferdigstillingen følger de reviderte planer. Selskapet har inngått avtale med Aker Solutions om ytterligere økonomiske insentiver for levering i henhold til disse planene. I Aker Drilling pågår driftsforberedelsene for fullt. Ved utgangen av september i år er det ansatt 274 personer. Selskapet opplever fortsatt stor interesse blant kvalifiserte søkere til stillinger, og oppbemanningen følger planen. Søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for Aker Spitsbergen er sendt til Petroleumstilsynet med etterfølgende verifikasjoner og revisjoner i henhold til planen. Andre Aker-selskap Aker Clean Carbon leverte i tredje kvartal tilbud på EPC-kontrakten for levering av The European CO 2 Test Centre på Mongstad utenfor Bergen. Kontraktstildeling er forventet inneværende år. Posisjonering for øvrige prosjekter i Norge og Storbritannia pågår. I oktober åpnet selskapet sitt mobile CO 2 -fangstanlegg i Risavika utenfor Stavanger. Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 6 av 13

7 Aker Oilfield Services opplever stor interesse for selskapets spesialiserte tjenester innenfor brønnintervensjon på dypt vann. Selskapet forfølger konkrete markedsmuligheter med større oljeselskaper. Det første avanserte undervanns intervensjonsfartøyet leveres mot slutten av 2009, og har en langsiktig kontrakt med Petrobras i Brasil fra første kvartal Aker DOF Supply har startet markedsføringen av selskapets flåte. Det første ankerhåndteringsfartøyet (AHTS) forventes levert i andre kvartal Konsernregnskap Kvartaler Hittil i år Året (millioner kroner) 3K07 4K07 1K08 2K08 3K Driftsinntekter EBITDA (35) (102) (151) (226) (342) 68 (719) (34) Driftsresultat (EBIT) (99) (315) (216) (298) (463) (81) (976) (396) Netto finansielle poster (48) (682) (16) (262) 472 Andel resultat tilkn selskap Andre poster (150) (150) Resultat før skatt (1 073) (624) Skattekostnad 20 8 (50) Netto resultat, videreført virksomhet (691) (144) Resultat avviklet virksomhet og salgsgevinster (3) (105) (152) Resultat for perioden (691) (37) Akers konsernregnskap preges av oppstartselskaper under utvikling og regnskapstekniske effekter. Inntektene er som planlagt lavere enn driftsutgiftene, og dette gir et negativt driftsresultat (EBITDA) hittil i år. Netto finansielle poster i tredje kvartal 2008 inkluderer regnskapstekniske effekter i Aker Drilling på minus 578 millioner uten noen kontanteffekt. I kvartalet er det dessuten foretatt en nedskrivning av fordringer i Næraberg på 150 millioner kroner, og i forbindelse med den gjennomførte TRS-avtalen i American Shipping Company er det utgiftsført 106 millioner kroner. Følgende hovedselskaper er konsolidert: Aker Drilling, Aker Floating Production, Aker Exploration, Aker Philadelphia Shipyard, Aker BioMarine og Aker Seafoods. Aker Solutions er ikke konsolidert, men inkludert i andel resultat tilknyttede selskaper sammen med blant annet Bjørge, Aker Oilfield Services og Odim. Netto resultat for videreført virksomhet inkluderer andel resultat fra tilknyttede selskaper, hovedsakelig Aker konsernets andel av Aker Solutions resultat etter skatt og minoritetsinteresser. Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 7 av 13

8 Resultat for perioden inkluderer netto resultat fra videreført virksomhet, salgsgevinster og resultater fra virksomhet avviklet i 2007 (Aker Yards og Aker Material Handling) og American Shipping Company i Risiko Aker ASA og de enkelte selskapene i Aker er eksponert for ulike former for risiko av både markedsmessig, operasjonell og finansiell karakter. Om lag 39 prosent av Aker ASAs eiendeler er aksjer i børsnoterte selskaper. Markedsverdien av disse investeringene svinger med variasjoner i aksjemarkedet, og ofte uavhengig av operasjonelle og finansielle forhold i det enkelte selskap. Selskapene i Aker følger for øvrig en rigid risikopolicy med sikte på å minimalisere sine operasjonelle risiki og eksponering i finansielle markeder, herunder rente- og motpartrisiko, slik selskapet har redegjort for i sin årsberetning for Oslo, 14. november 2008 Styret og daglig leder Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 8 av 13

9 Aker-konsernet Urevidert delårsregnskap 3. kvartal 2008 RESULTATREGNSKAP 1kv 2kv 3kv 3kv Året Beløp i millioner kroner Note Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer Avskrivninger og amortiseringer Spesielle driftsposter Driftsresultat Netto finansielle poster Andel resultat fra tilknyttede selskaper Andre poster Resultat før skatt Skattekostnad Netto resultat fra videreført virksomhet Avviklet virksomhet: Resultat og salgsgevinst fra avviklet virksomhet (netto etter skatt) Resultat for perioden Minoritetsandel Majoritetsandel Gjennomsnittlig antall aksjer utestående (mill) 6 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 Basis resultat og utvannet resultat pr aksje videreført virks. (NOK) 3,70 3,88-9,27 3,70-1,70 55,68 62,49 Basis resultat og utvannet resultat pr aksje (NOK) 2,58 5,45-9,27 3,76-1,24 92,07 98,91 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 1kv 2kv 3kv 3kv Året Beløp i millioner kroner Kontanstrøm fra operasjonelle aktiviteter (1 109) 203 (174) 91 (1 080) 103 (317) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (2 775) (2 103) (873) (1 255) (5 751) (7 785) (325) Kontanstrøm fra finansieringsaktiviteter 476 (1 580) (717) 620 (1 821) Kontantstrøm i perioden (3 408) (3 480) (1 764) (544) (8 652) (7 274) 536 Effekt av valutakursendring på bankbeholding (30) (15) 35 (64) (10) (88) (190) Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av perioden Kontanter og kontantekvivalenter i slutten av perioden Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 9 av 13

10 Aker-konsernet BALANSE Pr Pr Pr Pr Året Beløp i millioner kroner Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordring Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper Andre aksjeinvesteringer Finansielle rentebærende anleggsmidler Andre langsiktige anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige operasjonelle eiendeler Rentebærende kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Eiendeler virksomhet holdt for salg Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital og andre reserver Sum egenkapital henført til eierne av morselskapet Minoritetsinteresser Sum egenkapital Langsiktige forpliktelser Rentebærende lån og kreditter Forpliktelser ved utsatt skatt Annen langsiktig rentefri gjeld Sum langsiktige forpliktelser Kortsiktige forpliktelser Kortsiktig rentebærende gjeld Andre rentefrie kortsiktige forpliktelser Sum kortsiktige forpliktelser Forpliktelser virksomhet holdt for salg Sum forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser ENDRING EGENKAPITAL Egenkapital henført til eierne av morselskapet 1 Kv 2 Kv 3kv 3 Kv Pr 30 september Året Beløp i millioner kroner Egenkapital i begynnelsen av perioden Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg overført til resultat Endring i virkelig verdi kontantstrømsikring Egenkapitalkorreksjon i tilknyttede selskaper Omregningsdifferanser Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen Resultat Sum innregnet inntekt og kostnad Utbytte Kjøp egne aksjer i tilknyttede selskaper Egenkapital henført til eierne av morselskapet slutten av perioden Egenkapital henført til eierne av morselskapet og minoritetsinteresser Egenkapital i begynnelsen av perioden Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg overført til resultat Endring i virkelig verdi kontantstrømsikring Egenkapitalkorreksjon i tilknyttede selskaper Omregningsdifferanser Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen Resultat Sum innregnet inntekt og kostnad Utbytte Ny minoritet, kjøp og utløsning av minoritet Reklassifisering 1) Nedsalg av aksjer Kjøp egne aksjer i tilknyttede selskaper Egenkapital i slutten av perioden ) Reklassifisering til langsiktig rentefri forpliktelse, kan henføres til SAAB/Investors putavtale med Aker, på selskapenes 10% andel av Aker Holding. Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 10 av 13

11 Noter til det urevidert sammendratte delårsregnskapet for 3. kvartal Innledning Aker ASA Aker ASA er et selskap hjemmehørende i Norge. Det sammendratte ureviderte konsernregnskapet for 3. kvartal 2008, avsluttet 30. september 2008, omfatter Aker ASA og dets datterselskaper (sammen referert til som konsernet ) og konsernets andel i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. Konsernregnskapet for 2007 og kvartalsrapporter er tilgjengelig på 2. Bekreftelse finansielt rammeverk Konsernregnskapet for 3. kvartal er utarbeidet i samsvar med kravene i IAS 34 Delårsrapportering som godkjent av EU samt norske tilleggskrav i verdipapirhandelloven. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for Det er ikke utgitt nye IFRS standarder siden ferdigstillelsen av konsernregnskapet for Imidlertid er det foretatt noen endringer i blant annet IAS 27, IAS 32, IAS 39, IFRS 2, IFRS 3 og IFRS 7. Disse endringene har ingen vesentlige effekter på Aker konsernets regnskap. Delårsregnskapet ble fastsatt av selskapets styre 14. november Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsippene benyttet i delårsrapporteringen er de samme som i konsernregnskapet for 2007 og er beskrevet i årsregnskapet for Estimater Utarbeidelse av delårsregnskap innebærer bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. De vesentligste vurderingene ved anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper og de viktigste kildene til usikkerhet i estimatene er de samme ved utarbeidelsen av delårsregnskapet som for konsernregnskapet Pensjon, skatt og andre vesentlige estimater skal beskrives Beregning av pensjonkostnader og pensjonsforpliktelser er gjort årlig av aktuar. I delårsrapportering er pensjonskostander og forpliktleser basert på prognose fra aktuar. Skattekostnad er beregnet i hver delårsperiode basert på en forventet årlig skattekostnad. Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 11 av 13

12 6. Aksjekapital og egenkapital Pr hadde Aker ASA ordinære aksjer til pålydende 28 kroner pr aksje. Egne aksjer utgjør Antall aksjer utestående er anvendt ved beregning av fortjeneste pr aksje i 2007 og For 2007 anbefalte styret et utbytte på 18,50 kroner pr aksje, total mill kroner, som ble godkjent på generalforsamling og utbetalt i april Rentebærende gjeld Følgende vesentlige endringer i rentebærende lån og kreditter (lang- og kortsiktige) i løpet av 2008: Kortsiktig eksklusive Total Beløp i mill kroner Langsiktig byggelån 1) Byggelån rentebærende gjeld Balanse Konsolidering av Aker Drilling Nytt lån Aker Floating Production Kjøp egne obligasjoner (55) (321) (376) Nedbetalt gjeld til Aker Yards (147) (100) (247) Andre endringer 1 (260) 109 (149) Balanse Salg av aksjer i Aker American Shipping (dekonsolideringseffekt) (1 578) (36) (1 614) Nedbetalt ombyttbar obligasjonslån i Aker ASA med Holdingselskaper (216) (216) Andre endringer (59) 364 (119) 186 Balanse Nedbetalt obligasjonslån i Aker ASA med Holdingselskaper (659) (659) Andre endringer (115) 682 Balanse ) En avtale mellom Aker Drilling og Aker Solutions om at sistnevnte selskap kan benytte seg av USD kreditttfasilitetene Aker Drilling har under byggeperioden. Dette låneforhold, mellom Aker Solutions, Aker Drilling og DnBNor presenteres brutto i konsernets balanse. Ved utgangen av 3. kvartal 2008 har Aker Solutions benyttet seg av mill kroner av kredittfasilitetene og er presentert som en kortsiktig rentebærende fordring. Tilsvarende forpliktelse mot DnBNor, inkludert i mill kroner ovenfor, utgjør mill kroner. Av endringen i 3. kvartal 2008 på 691 mill kroner, utgjør endringen i Aker Drillings forpliktelse på 388 mill kroner i hovedsak kursregulering. 8. Avviklet virksomhet Aker solgte den 6. juni aksjer i Aker American Shipping ASA til kurs 90 kroner per aksje. Det er inngått en total return swap(trs) avtale som innebærer en eksponering mot det samme antallet aksjer til swap kurs på 91,6928 kroner per aksje. TRS-avtalen rulleres på tre måneders basis, og utløper 6. juni Før transaksjonen eide Aker aksjer i Aker American Shipping gjennom Aker American Shipping Holding. Etter salget eier Aker aksjer i det børsnoterte rederiet. Akers finansielle eksponering i Aker American Shipping er den samme som før aksjesalget, men eierskapet og aksjonærrettighetene er redusert fra 53,2 til 19,9 prosent. Den regnskapsmessige gevinst ved transaksjonen på 266 mill kroner og Aker American Shipping resultat for alle periodene er presentert i resultatregnskapet som avviklet virksomhet, samt spesifisert nedenfor. Resultat fra avviklet virksomhet i 2007 viser tall fra Aker Yards og Aker Material Handling. Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 12 av 13

Redusert risiko og godt grunnlag for økt verdiskaping

Redusert risiko og godt grunnlag for økt verdiskaping Rapport for første kvartal 2010 Redusert risiko og godt grunnlag for økt verdiskaping Strategisk Aker fortsetter rendyrkingen av eierrollen ved å konvertere gjeld til egenkapital i Aker BioMarine og selge

Detaljer

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

Sammendrag andre kvartal 2012

Sammendrag andre kvartal 2012 Aker ASA delårsrapport 2012 Sammendrag andre kvartal 2012 Finansielle nøkkeltall (Aker ASA og holdingselskaper) Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) ble redusert med 10,7 prosent

Detaljer

Fremgangen fortsetter

Fremgangen fortsetter Rapport for 2. kvartal 2005 Fremgangen fortsetter Fremgangen fortsetter i Aker. Ordreinngangen økte, og ordrereserven ved utgangen av juni var 87 milliarder kroner, opp fra 49 milliarder kroner på samme

Detaljer

Aker ASA årsrapport 2008 Årsrapport Aker ASA www.akerasa.com

Aker ASA årsrapport 2008 Årsrapport Aker ASA www.akerasa.com Årsrapport Innovasjon gjennom generasjoner Aker ASA er et aktivt industrielt eierselskap. Sammen deler Aker-selskapene felles verdier, og står for lange tradisjoner og aktiv industriutvikling. Navnet Aker

Detaljer

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr.

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr. Årsrapport 2004 2 ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Resultatregnskap (mill kr) 2003 2004 Note Omsetning 51 458 51 694 4, 5 EBITDA 2 607 2 366 Aker Kværner 1 003 1 401 Aker Yards 1 610 802 Aker Seafoods 74 109

Detaljer

Annual report. Årsrapport

Annual report. Årsrapport Annual report 2006 Årsrapport 2006 Aker Yards-ansatte ved verftet Saint Nazaire i Frankrike mennesker med kompetanse Aker er et aktivt, industrielt eierselskap Aker-selskapene har 55.000 ansatte i 45 land

Detaljer

2010 Årsrapport 2010

2010 Årsrapport 2010 2010 Årsrapport 2010 2 Innhold Nøkkeltall 3 En kort presentasjon 4-5 Norges rolle i Europas energiforsyning 6 Styrets årsberetning 2010 7-11 Regnskap - Bonheur konsolidert 12-61 Konsolidert oppstilling

Detaljer

HovedpuNkter tredje kvartal 2013 Nøkkeltall 3. kv-13 2. kv-13 1. kv-13 4. kv-12 3. kv-12 Netto realisert oljepris EBITDA Nettoresultat Sum eiendeler

HovedpuNkter tredje kvartal 2013 Nøkkeltall 3. kv-13 2. kv-13 1. kv-13 4. kv-12 3. kv-12 Netto realisert oljepris EBITDA Nettoresultat Sum eiendeler TREDJE Kvartal 2013 Rapport for TREDJE kvartal 2013 norwegian energy company ASA Hovedpunkter TREDJE kvartal 2013 Etter innbetaling av inntil 530 millioner kroner i ny egenkapital samt restrukturering

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

Beste kvartal noensinne

Beste kvartal noensinne Beste kvartal noensinne Hovedpunkter artal Stigerør for borerigger tilvirket, trykktestet og montert ved Aker Kværners høyteknologiske produksjonsanlegg i Malaysia Fortsatt resultatvekst: Resultat per

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2014

Rapport for fjerde kvartal 2014 fjerde kvartal 2014 Rapport for fjerde kvartal 2014 norwegian energy company ASA Restruktureringsprosess Fjerde kvartal var preget av restruktureringsarbeid, som ble akselerert etter at Noreco informerte

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2010 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 ERKLÆRING FRA STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Konsernregnskapet. for. Norway Seafoods Group AS

Konsernregnskapet. for. Norway Seafoods Group AS Konsernregnskapet for Norway Seafoods Group AS 2014 Årsberetning 2014 Norway Seafoods Group AS er holdingselskapet for virksomhetene som er lokalisert i Norge og Danmark og ble etablert i juli 2010. Heretter

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2 Årsrapport 2007 2007 har vært et år med sterk vekst i antall kunder, særlig i Asia. Med en økning på 30 millioner i løpet av året har Telenor nå 143 millioner kunder på verdensbasis, noe som gjør selskapet

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

Å R S R A PP ORT 20 0 6

Å R S R A PP ORT 20 0 6 Å R S R A PP ORT 20 0 6 INNHOLD 5 Melding fra Administrerende Direktør 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 44 Selskapsregnskap

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Selskapets bokførte egenkapital pr. 31. desember 2011 var 1 914 millioner kroner, tilsvarende 50 % i bokført egenkapitalandel.

Selskapets bokførte egenkapital pr. 31. desember 2011 var 1 914 millioner kroner, tilsvarende 50 % i bokført egenkapitalandel. Årsrapport 2011 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I GC RIEBER SHIPPING Eierstyring og Selskapsledelse dreier seg i stor grad om god virksomhetsstyring i forhold til eierne,

Detaljer

Revisjonsberetning 95

Revisjonsberetning 95 Årsrapport 2006 2006 var Telenors beste år noensinne. Våre selskaper sto for en samlet inntektsvekst på 37 prosent. Ved årets slutt leverte vi kommunikasjonstjenester til mer enn 115 millioner kunder i

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER. the Aker group

Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER. the Aker group Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER the Aker group Innovasjon gjennom generasjoner Aker ASA er et aktivt industrielt eierselskap. Aker-selskapene deler felles verdier, og står for lange tradisjoner

Detaljer

GC RIEBER SHIPPING ASA

GC RIEBER SHIPPING ASA GC RIEBER SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2014 GC RIEBER SHIPPING ASA 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 7 / STYRETS ÅRSBERETNING 14 / ÅRSREGNSKAP KONSERNET GC RIEBER SHIPPING ASA 19 / NOTER

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2013

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2013 FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT Farstad Shippings rapportering for består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Årsrapporten. FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT

Detaljer