Satser videre i tøffe tider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Satser videre i tøffe tider"

Transkript

1 Aker ASA Rapport for tredje kvartal 2008 Satser videre i tøffe tider Industrikonsernet Aker er ikke upåvirket av uroen i verdens kreditt- og aksjemarkeder, men selskapet holder stø kurs med fokus på sine langsiktige, industrielle mål. Gjennom systematisk arbeid de to siste årene har selskapet bygget et solid finansielt fundament. Det gir aksjonærene trygghet for framtidig utbyttekapasitet og utsikter til fortsatt verdiskaping gjennom etablering og utvikling av nye selskaper i Aker-familien. Det største Aker-selskapet, Aker Solutions, har nok en gang levert sterke resultater. Driftsmarginen (EBITDA) i tredje kvartal var rekordhøye 8,5 prosent. Ordrereserven er også økende. Det gir forutsigbarhet for aktiviteten framover. I Ghana i Vest-Afrika er Aker nylig tildelt operatørskap for et stort og lovende leteareal på dypt vann. Det er identifisert lovende geologiske strukturer i denne leteog produksjonslisensen. Disse vil bli grundig undersøkt de nærmeste årene. Viktige milepæler er passert i flere av de nyere Aker-selskapene. Aker Floating Production har startet oljeproduksjon i India, og Aker BioMarine har lansert sin nye forretningsplan. Markedsverdien av Akers børsnoterte selskaper har falt betydelig de siste månedene, i takt med markedene generelt. Ved utgangen av september var verdijustert egenkapital (VEK) 25,6 mrd kroner, tilsvarende 354 kroner pr Aker-aksje. Tilsvarende VEK ved inngangen av året var 33,3 mrd kroner. Akers finansielle stilling er likevel sterk. Tilgjengelig likviditet i form av kortsiktige rentebærende fordringer, kontanter og kontantekvivalenter var 6,8 mrd kroner ved utgangen av september. Akers prioritering av arbeid med egne selskaper og kjente industrisektorer reflekterer en grunnleggende positiv holdning til markedsutsiktene i disse sektorene. Aker vurderer sine selskaper som godt posisjonert i forhold til markeder og konkurrenter, og ser et betydelig verdipotensial i sin portefølje av selskaper. Verdensøkonomien er i disse dager gjenstand for de største omveltninger på flere generasjoner. Selv om markedene for Aker-selskapene på kort og mellomlang sikt skulle bli påvirket av dette, forholder Aker seg til at en stadig økende befolkning i verden vil ha behov for mer energi og næringsmidler fremstilt på bærekraftig vis. Det skaper etterspørsel etter Aker-selskapenes leveranser av teknologi, produkter, kompetanse og løsninger. Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 1 av 13

2 Nøkkeltall Balanse for Aker ASA og holdingselskaper Verdijust (millioner kroner) Immaterielle, varige og rentefrie eiendeler Rentebærende anleggsmidler Investeringer Rentefrie fordringer og varelager Renteb. kortsiktige eiendeler, kontanter og kontaktekvivalenter Eiendeler Egenkapital Rentefri gjeld Rentebærende gjeld intern Rentebærende gjeld ekstern Egenkapital og gjeld Netto rentebærende fordring/(gjeld) Egenkapitalandel 88 % 85 % 91 % 93 % 94 % 1 Verdien av børsnoterte eiendeler justert til markedsverdi per 30. september Verdien av øvrige eiendeler i balansen beholdt uendret. Akers balanse er sterk. Bokført verdi av selskapets investeringer, det vil si hovedsakelig aksjer i Aker-selskaper og andre aksjeinvesteringer er ikke vesentlig endret gjennom tredje kvartal i år. Akers overtakelse av Aker Drilling forklarer det meste av økningen i første halvår. Akers økte engasjement i og med sine datterselskap kommer blant annet til uttrykk i summen av rentebærende anleggsmidler som har økt fra 2,8 mrd kroner til 3,6 mrd kroner i løpet av tredje kvartal. Dette beløpet inkluderer andeler av obligasjonslån utstedt av datterselskap, og andre fordringer mot selskaper i konsernet. Aker benytter på denne måten sin finansielle stilling til industribygging og verdiskaping for aksjonærene både i Aker og i det enkelte selskap. Kredittene gis på markedsmessige vilkår til selskaper med stor trygghet for framtidig kontantstrøm. Hovedårsaken til at rentebærende kortsiktige eiendeler, kontanter og kontantekvivalenter ble redusert i tredje kvartal 2008 er Akers innløsning av obligasjonslånet AKER 06/08. Dette forklarer også reduksjonen i rentebærende ekstern gjeld i samme periode. Strategiske milepæler Aker ser store muligheter for verdiskaping i sine selskaper, og har prioritert sine ressurser i forhold til dette. Flere av de nye Aker-selskapene har i år hatt operasjonelle og finansielle utfordringer, og har blitt fulgt spesielt nøye opp av Aker. Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 2 av 13

3 Arbeidet har gitt positive resultater og viktige milepæler er passert, slik det redegjøres for i omtalen av de enkelte hovedselskaper lenger bak i denne rapporten. De siste måneders hendelser i verdens finansmarkeder vil ha betydning for realøkonomien og dermed det generelle forretningsklimaet. Som aktiv eier er Aker opptatt av at de enkelte selskapene i Aker skal være godt rustet til å håndtere de utfordringer og muligheter denne situasjonen vil by på. De enkelte selskapene i Aker representerer industrielle byggesteiner av høy kvalitet i seg selv, men det skapes også interessante forretningsmuligheter på tvers og mellom de enkelte selskapene. I den senere tid er det blitt stadig tydeligere at Aker Oilfield Services og Aker Solutions virksomheter innen subsea og brønnvedlikehold har stor nytte av hverandre i markedet. Dette er et eksempel på samarbeid som vil bli videreutviklet i tiden som kommer. Nye muligheter for samspill på tvers vil også kunne skje i kjølvannet av Akers planlagte leteaktivitet i Ghana. Dersom Aker lykkes i å påvise drivverdige petroleumsressurser i lisensen som nylig ble tildelt, vil Aker kunne medvirke til økt selvforsyning av energi i landet og Aker-bedrifter vil kunne spille en viktig rolle i oppbygging av lokal industri og økt verdiskaping lokalt. Aker BioMarine videreutvikles med et enda sterkere fokus på fangst og foredling av krill. Som følge av dette skilles fiskerivirksomheten i Argentina og på Færøyene ut i et eget selskap, Aker Ocean Harvest. Aker vil som et minimum opprettholde sin forholdsmessige eierandel på 82,9 prosent i dette selskapet. Aker vurderer videre å kjøpe Aker BioMarines fabrikktråler Antarctic Navigator. Aker ASA og holdingselskaper Resultatregnskap Kvartaler Hittil i år Året (millioner kroner) 3K07 4K07 1K08 2K08 3K Salgsgevinster Driftskostnader (28) (49) (46) (41) (42) (102) (129) (151) EBITDA 1 (28) (42) Avskrivninger (2) (3) (4) (5) (4) (5) (13) (8) Netto finansposter 42 (136) Resultat før skatt EBITDA = Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer Det er ingen salgsgevinster i morselskapet i tredje kvartal i år. Salgsgevinstene i første og andre kvartal er knyttet til transaksjoner i henholdsvis Aker Oilfield Services og American Shipping Company. Salgsgevinsten i fjerde kvartal 2007 er salg av aksjer i Aker Holding. Driftskostnadene i morselskapet i tredje kvartal er på samme nivå som i foregående kvartaler. Netto finansposter er positive, i tredje kvartal hovedsakelig som følge av mottatt utbytte fra Aker Holding og Aker Philadelphia Shipping, kursreguleringer og Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 3 av 13

4 renteinntekter. Tap på finansielle instrumenter, som for eksempel American Shipping Company total return swap, trekker i motsatt retning. Brutto bokførte renteinntekter utgjorde 164 millioner kroner i tredje kvartal i år og 437 millioner kroner hittil i år. Netto finans i fjerde kvartal 2007 inkluderte blant annet nedskriving av verdien av Akers investering i Aker BioMarine med 395 millioner kroner. Akers hovedvirksomheter Akers Omsetning hittil i år EBITDA 1 hittil i år Utvalgte nøkkeltall eierandel Verdi Aker Solutions (OSE) 3 41,01 % Aker BioMarine (OSE) (K) 82,85 % (44) Aker Philadelphia Shipyard (OAAX) (K) 50,30 % Aker Drilling (ikke børsnotert) (K) 100,00 % na 0 0 (46) (189) Aker Seafoods (OSE) (K) 64,85 % Aker Floating Production (OSE) (K) 59,06 % (42) (107) Aker Exploration (OAAX) 4 (K) 61,21 % (192) (432) OSE = Notert på Oslo Børs. OAAX = Notert på Oslo Axess, autorisert markedsplass for aksjer i regi av Oslo Børs. K = Konsolidert i Aker. Øvrige føres som tilknyttede selskaper. 1 EBITDA = Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer 2 Markedsverdi Akers andel per 30. september Eid av Aker Holding som Aker eier 60 prosent av. Oppgitt verdi er Akers andel av Aker Holding. 4 Før skatt Aker Solutions Driftsresultatet i Aker Solutions økte i tredje kvartal 2008 og EBITDA-marginen i kvartalet var rekordhøye 8,5 prosent. Ordrereserven var 58,2 milliarder kroner, en økning på 4,8 milliarder kroner i løpet av kvartalet. Mange prosjekter i Nordsjøen og i internasjonale markeder er for tiden i tilbudsfasen. Aker Solutions er godt posisjonert for store prosjekter i arktiske strøk og på norsk sokkel, inkludert prosjekter som Hebron, Goliat, Ekofisk, Kashagan, Sakhalin og Shtokman. Leveringen av den første Aker H6e-riggen, Aker Spitsbergen, har blitt forsinket til over nyttår 2008/09. Levering av Aker Barents vil skje i andre kvartal I tråd med selskapets strategi om å vokse i høymargin- og høyteknologisegmenter reorganiserte selskapet sine forretningsområder Subsea og Products and Technologies i tredje kvartal. Selskapets leveringsmodell blir dermed bedre tilpasset kundenes behov. Aker BioMarine Bioteknologiselskapet har iverksatt en aksjonsplan som reduserer gjelden, kutter kostnader og øker satsingen på krill og kjerneområder der forutsetningene for lønnsom vekst er størst. Planen innebærer at Aker BioMarine ikke har behov for tilførsel av mer egenkapital. I tredje kvartal oppnådde Aker BioMarine et gjennombrudd med en ny løsning for kostnadseffektiv produksjon av et nytt kosttilskudd til mennesker. Produktet kommer i Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 4 av 13

5 tillegg til krilloljen Superba, og skal selges direkte til forbrukere i det amerikanske markedet fra første kvartal Den nye produksjonsløsningen innebærer at selskapet klarer seg med ett krillfartøy, Saga Sea, for en periode. Som et ledd i rendyrkingen av Aker BioMarine skilles fiskerivirksomheten i Argentina og på Færøyene ut i et eget selskap og tilbys solgt til Aker BioMarines aksjonærer. Helge Midttun fratrådte stillingen som konsernsjef 20. august. Kjell Inge Røkke, som er Aker ASAs hovedaksjonær, er for en periode leder av Aker BioMarine. Røkke har i en årrekke vært sentral i krillsatsingen. Aker Seafoods Europeiske kunder bruker i dagens usikre tider mindre penger på høykvalitet fisk. Andre makrofaktorer som kvotegrunnlag, valutaforhold og oljepris peker imidlertid i riktig retning for Aker Seafoods. Aker Seafoods rapporterer at årets EBITDA-margin blir lavere enn selskapets mål på 7,5 til 9 prosent. Årsaken er hovedsakelig at prisene for enkelte produkter, som fryste ferdigvarer og torsk, var noe fallende i tredje kvartal Dette har også ført til økt varelager. For å motvirke denne utviklingen og for å oppnå mer rasjonelle driftsenheter, bedre produktmiks og økt lønnsomhet, gjennomfører Aker Seafoods endringer i flåten og strukturen ved foredlingsanleggene. I Norge økes torske- og hysekvoten med i overkant av 20 prosent i Den siste tids utvikling med en sterkere USD og euro i forhold til norske kroner, er også positivt for Aker Seafoods konkurranseevne. En lavere oljepris reduserer drivstoffutgiftene til selskapets flåte. Aker Exploration Leteselskapet er finansielt sterkt, og er godt i gang med å planlegge gjennomføring av boring i de fire første brønnene. Resultatet i tredje kvartal 2008 er preget av en betydelig urealisert valutagevinst. Dette skyldes kontrakter for valutasikring. Aker Exploration er fullfinansiert for å gjennomføre et omfattende boreprogram på norsk sokkel de neste tre årene. I tredje kvartal er selskapet styrket med eierandeler i ytterligere to lisenser. Leteselskapet har nå eierandeler i 17 lisenser. Borestart med selskapets rigg, Aker Barents, er planlagt i andre kvartal Aker Exploration har søkt om tildelinger i den neste norske lisensrunden, TFO 2008, og selskapet har i november søkt om blokker i den 20. konsesjonsrunden. Tildelinger for de to rundene er ventet i første halvår av Aker Floating Production Produksjonsselskapet nådde i tredje kvartal sin hittil største milepæl da produksjonsskipet Dhirubhai-1 begynte å produsere olje på MA-feltet på Indias østkyst. Feltet ligger på hele 1200 meters vanndyp. Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 5 av 13

6 Oljeproduksjon fra feltet kunne starte på rekordtid, kun 16 måneder etter at Aker Floating Production inngikk kontrakten med det indiske industriselskapet Reliance Industries om å konvertere et tankskip til produksjons- og lagerskip (FPSO). Dhirubhai-1, som har en produksjonskapasitet på fat om dagen, er utleid på en 10-årskontrakt. Aker Floating Production fortsetter å styrke organisasjonen. Selskapet har ytterligere to tankskip som kan konverteres til FPSOer, men avgjørelsen om når og hvordan dette skal skje er ennå ikke tatt. Aker Philadelphia Shipyard Skipsverftet leverte i slutten av tredje kvartal den femte produkttankeren i en serie på tolv fartøy til American Shipping Company. Skipet ble levert i henhold til avtalte spesifikasjoner og til avtalt pris. Leveransen forsterker Aker Philadelphia Shipyards stilling som det foretrukne kommersielle verftet i USA. Byggingen av øvrige fartøy i byggeprogrammet er underveis. Skrog nummer 10, den sjette produkttankeren, inntok dokken i sommer, og skrog nummer 11, 12 og 13 er også i produksjon. En manglende avklaring av finanseringsforhold for kunden har medført at verftet har justert byggesekvensen. Produktiviteten ved verftet fortsetter å bli bedre, og antallet timer det tok å bygge det niende fartøyet falt 33 prosent fra skrog nummer fem. Det er bedre enn selskapets eget mål. Selskapets resultater la grunnlaget for utbetaling av et utbytte på 2,50 kroner per aksje i september. Det er første gang Aker Philadelphia Shipyard har gitt aksjonærene avkastning i form av utbytte. Aker Drilling Det er kommunisert nye leveringsdatoer for selskapets to rigger. Levering av den første riggen, Aker Spitsbergen, vil først skje over nyttår. Rigg nummer to, Aker Barents, planlegges levert i andre kvartal For Aker Drilling er det svært viktig at ferdigstillingen følger de reviderte planer. Selskapet har inngått avtale med Aker Solutions om ytterligere økonomiske insentiver for levering i henhold til disse planene. I Aker Drilling pågår driftsforberedelsene for fullt. Ved utgangen av september i år er det ansatt 274 personer. Selskapet opplever fortsatt stor interesse blant kvalifiserte søkere til stillinger, og oppbemanningen følger planen. Søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for Aker Spitsbergen er sendt til Petroleumstilsynet med etterfølgende verifikasjoner og revisjoner i henhold til planen. Andre Aker-selskap Aker Clean Carbon leverte i tredje kvartal tilbud på EPC-kontrakten for levering av The European CO 2 Test Centre på Mongstad utenfor Bergen. Kontraktstildeling er forventet inneværende år. Posisjonering for øvrige prosjekter i Norge og Storbritannia pågår. I oktober åpnet selskapet sitt mobile CO 2 -fangstanlegg i Risavika utenfor Stavanger. Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 6 av 13

7 Aker Oilfield Services opplever stor interesse for selskapets spesialiserte tjenester innenfor brønnintervensjon på dypt vann. Selskapet forfølger konkrete markedsmuligheter med større oljeselskaper. Det første avanserte undervanns intervensjonsfartøyet leveres mot slutten av 2009, og har en langsiktig kontrakt med Petrobras i Brasil fra første kvartal Aker DOF Supply har startet markedsføringen av selskapets flåte. Det første ankerhåndteringsfartøyet (AHTS) forventes levert i andre kvartal Konsernregnskap Kvartaler Hittil i år Året (millioner kroner) 3K07 4K07 1K08 2K08 3K Driftsinntekter EBITDA (35) (102) (151) (226) (342) 68 (719) (34) Driftsresultat (EBIT) (99) (315) (216) (298) (463) (81) (976) (396) Netto finansielle poster (48) (682) (16) (262) 472 Andel resultat tilkn selskap Andre poster (150) (150) Resultat før skatt (1 073) (624) Skattekostnad 20 8 (50) Netto resultat, videreført virksomhet (691) (144) Resultat avviklet virksomhet og salgsgevinster (3) (105) (152) Resultat for perioden (691) (37) Akers konsernregnskap preges av oppstartselskaper under utvikling og regnskapstekniske effekter. Inntektene er som planlagt lavere enn driftsutgiftene, og dette gir et negativt driftsresultat (EBITDA) hittil i år. Netto finansielle poster i tredje kvartal 2008 inkluderer regnskapstekniske effekter i Aker Drilling på minus 578 millioner uten noen kontanteffekt. I kvartalet er det dessuten foretatt en nedskrivning av fordringer i Næraberg på 150 millioner kroner, og i forbindelse med den gjennomførte TRS-avtalen i American Shipping Company er det utgiftsført 106 millioner kroner. Følgende hovedselskaper er konsolidert: Aker Drilling, Aker Floating Production, Aker Exploration, Aker Philadelphia Shipyard, Aker BioMarine og Aker Seafoods. Aker Solutions er ikke konsolidert, men inkludert i andel resultat tilknyttede selskaper sammen med blant annet Bjørge, Aker Oilfield Services og Odim. Netto resultat for videreført virksomhet inkluderer andel resultat fra tilknyttede selskaper, hovedsakelig Aker konsernets andel av Aker Solutions resultat etter skatt og minoritetsinteresser. Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 7 av 13

8 Resultat for perioden inkluderer netto resultat fra videreført virksomhet, salgsgevinster og resultater fra virksomhet avviklet i 2007 (Aker Yards og Aker Material Handling) og American Shipping Company i Risiko Aker ASA og de enkelte selskapene i Aker er eksponert for ulike former for risiko av både markedsmessig, operasjonell og finansiell karakter. Om lag 39 prosent av Aker ASAs eiendeler er aksjer i børsnoterte selskaper. Markedsverdien av disse investeringene svinger med variasjoner i aksjemarkedet, og ofte uavhengig av operasjonelle og finansielle forhold i det enkelte selskap. Selskapene i Aker følger for øvrig en rigid risikopolicy med sikte på å minimalisere sine operasjonelle risiki og eksponering i finansielle markeder, herunder rente- og motpartrisiko, slik selskapet har redegjort for i sin årsberetning for Oslo, 14. november 2008 Styret og daglig leder Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 8 av 13

9 Aker-konsernet Urevidert delårsregnskap 3. kvartal 2008 RESULTATREGNSKAP 1kv 2kv 3kv 3kv Året Beløp i millioner kroner Note Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer Avskrivninger og amortiseringer Spesielle driftsposter Driftsresultat Netto finansielle poster Andel resultat fra tilknyttede selskaper Andre poster Resultat før skatt Skattekostnad Netto resultat fra videreført virksomhet Avviklet virksomhet: Resultat og salgsgevinst fra avviklet virksomhet (netto etter skatt) Resultat for perioden Minoritetsandel Majoritetsandel Gjennomsnittlig antall aksjer utestående (mill) 6 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 Basis resultat og utvannet resultat pr aksje videreført virks. (NOK) 3,70 3,88-9,27 3,70-1,70 55,68 62,49 Basis resultat og utvannet resultat pr aksje (NOK) 2,58 5,45-9,27 3,76-1,24 92,07 98,91 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 1kv 2kv 3kv 3kv Året Beløp i millioner kroner Kontanstrøm fra operasjonelle aktiviteter (1 109) 203 (174) 91 (1 080) 103 (317) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (2 775) (2 103) (873) (1 255) (5 751) (7 785) (325) Kontanstrøm fra finansieringsaktiviteter 476 (1 580) (717) 620 (1 821) Kontantstrøm i perioden (3 408) (3 480) (1 764) (544) (8 652) (7 274) 536 Effekt av valutakursendring på bankbeholding (30) (15) 35 (64) (10) (88) (190) Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av perioden Kontanter og kontantekvivalenter i slutten av perioden Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 9 av 13

10 Aker-konsernet BALANSE Pr Pr Pr Pr Året Beløp i millioner kroner Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordring Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper Andre aksjeinvesteringer Finansielle rentebærende anleggsmidler Andre langsiktige anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige operasjonelle eiendeler Rentebærende kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Eiendeler virksomhet holdt for salg Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital og andre reserver Sum egenkapital henført til eierne av morselskapet Minoritetsinteresser Sum egenkapital Langsiktige forpliktelser Rentebærende lån og kreditter Forpliktelser ved utsatt skatt Annen langsiktig rentefri gjeld Sum langsiktige forpliktelser Kortsiktige forpliktelser Kortsiktig rentebærende gjeld Andre rentefrie kortsiktige forpliktelser Sum kortsiktige forpliktelser Forpliktelser virksomhet holdt for salg Sum forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser ENDRING EGENKAPITAL Egenkapital henført til eierne av morselskapet 1 Kv 2 Kv 3kv 3 Kv Pr 30 september Året Beløp i millioner kroner Egenkapital i begynnelsen av perioden Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg overført til resultat Endring i virkelig verdi kontantstrømsikring Egenkapitalkorreksjon i tilknyttede selskaper Omregningsdifferanser Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen Resultat Sum innregnet inntekt og kostnad Utbytte Kjøp egne aksjer i tilknyttede selskaper Egenkapital henført til eierne av morselskapet slutten av perioden Egenkapital henført til eierne av morselskapet og minoritetsinteresser Egenkapital i begynnelsen av perioden Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler Endring i virkelig verdi på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg overført til resultat Endring i virkelig verdi kontantstrømsikring Egenkapitalkorreksjon i tilknyttede selskaper Omregningsdifferanser Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen Resultat Sum innregnet inntekt og kostnad Utbytte Ny minoritet, kjøp og utløsning av minoritet Reklassifisering 1) Nedsalg av aksjer Kjøp egne aksjer i tilknyttede selskaper Egenkapital i slutten av perioden ) Reklassifisering til langsiktig rentefri forpliktelse, kan henføres til SAAB/Investors putavtale med Aker, på selskapenes 10% andel av Aker Holding. Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 10 av 13

11 Noter til det urevidert sammendratte delårsregnskapet for 3. kvartal Innledning Aker ASA Aker ASA er et selskap hjemmehørende i Norge. Det sammendratte ureviderte konsernregnskapet for 3. kvartal 2008, avsluttet 30. september 2008, omfatter Aker ASA og dets datterselskaper (sammen referert til som konsernet ) og konsernets andel i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. Konsernregnskapet for 2007 og kvartalsrapporter er tilgjengelig på 2. Bekreftelse finansielt rammeverk Konsernregnskapet for 3. kvartal er utarbeidet i samsvar med kravene i IAS 34 Delårsrapportering som godkjent av EU samt norske tilleggskrav i verdipapirhandelloven. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for Det er ikke utgitt nye IFRS standarder siden ferdigstillelsen av konsernregnskapet for Imidlertid er det foretatt noen endringer i blant annet IAS 27, IAS 32, IAS 39, IFRS 2, IFRS 3 og IFRS 7. Disse endringene har ingen vesentlige effekter på Aker konsernets regnskap. Delårsregnskapet ble fastsatt av selskapets styre 14. november Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsippene benyttet i delårsrapporteringen er de samme som i konsernregnskapet for 2007 og er beskrevet i årsregnskapet for Estimater Utarbeidelse av delårsregnskap innebærer bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. De vesentligste vurderingene ved anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper og de viktigste kildene til usikkerhet i estimatene er de samme ved utarbeidelsen av delårsregnskapet som for konsernregnskapet Pensjon, skatt og andre vesentlige estimater skal beskrives Beregning av pensjonkostnader og pensjonsforpliktelser er gjort årlig av aktuar. I delårsrapportering er pensjonskostander og forpliktleser basert på prognose fra aktuar. Skattekostnad er beregnet i hver delårsperiode basert på en forventet årlig skattekostnad. Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 11 av 13

12 6. Aksjekapital og egenkapital Pr hadde Aker ASA ordinære aksjer til pålydende 28 kroner pr aksje. Egne aksjer utgjør Antall aksjer utestående er anvendt ved beregning av fortjeneste pr aksje i 2007 og For 2007 anbefalte styret et utbytte på 18,50 kroner pr aksje, total mill kroner, som ble godkjent på generalforsamling og utbetalt i april Rentebærende gjeld Følgende vesentlige endringer i rentebærende lån og kreditter (lang- og kortsiktige) i løpet av 2008: Kortsiktig eksklusive Total Beløp i mill kroner Langsiktig byggelån 1) Byggelån rentebærende gjeld Balanse Konsolidering av Aker Drilling Nytt lån Aker Floating Production Kjøp egne obligasjoner (55) (321) (376) Nedbetalt gjeld til Aker Yards (147) (100) (247) Andre endringer 1 (260) 109 (149) Balanse Salg av aksjer i Aker American Shipping (dekonsolideringseffekt) (1 578) (36) (1 614) Nedbetalt ombyttbar obligasjonslån i Aker ASA med Holdingselskaper (216) (216) Andre endringer (59) 364 (119) 186 Balanse Nedbetalt obligasjonslån i Aker ASA med Holdingselskaper (659) (659) Andre endringer (115) 682 Balanse ) En avtale mellom Aker Drilling og Aker Solutions om at sistnevnte selskap kan benytte seg av USD kreditttfasilitetene Aker Drilling har under byggeperioden. Dette låneforhold, mellom Aker Solutions, Aker Drilling og DnBNor presenteres brutto i konsernets balanse. Ved utgangen av 3. kvartal 2008 har Aker Solutions benyttet seg av mill kroner av kredittfasilitetene og er presentert som en kortsiktig rentebærende fordring. Tilsvarende forpliktelse mot DnBNor, inkludert i mill kroner ovenfor, utgjør mill kroner. Av endringen i 3. kvartal 2008 på 691 mill kroner, utgjør endringen i Aker Drillings forpliktelse på 388 mill kroner i hovedsak kursregulering. 8. Avviklet virksomhet Aker solgte den 6. juni aksjer i Aker American Shipping ASA til kurs 90 kroner per aksje. Det er inngått en total return swap(trs) avtale som innebærer en eksponering mot det samme antallet aksjer til swap kurs på 91,6928 kroner per aksje. TRS-avtalen rulleres på tre måneders basis, og utløper 6. juni Før transaksjonen eide Aker aksjer i Aker American Shipping gjennom Aker American Shipping Holding. Etter salget eier Aker aksjer i det børsnoterte rederiet. Akers finansielle eksponering i Aker American Shipping er den samme som før aksjesalget, men eierskapet og aksjonærrettighetene er redusert fra 53,2 til 19,9 prosent. Den regnskapsmessige gevinst ved transaksjonen på 266 mill kroner og Aker American Shipping resultat for alle periodene er presentert i resultatregnskapet som avviklet virksomhet, samt spesifisert nedenfor. Resultat fra avviklet virksomhet i 2007 viser tall fra Aker Yards og Aker Material Handling. Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 12 av 13

13 Resultat fra avviklet virksomhet 1 Kv 2 Kv 3 kv 3 kv Året Beløp i mill kroner Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA Avskrivninger og amortiseringer Driftsresultat Netto finansposter Andel resultat tilknyttede selskaper Resultat før skatt Skatt Periodens result Salgsgevinst Resultat fra avviklet virksomhet i Resultat fra avviklet virksomhet i Resultat fra avviklet virksomhet Virksomhetssegmenter Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) 1kv 2kv 3kv 3kv Året 1kv 2kv 3kv 3kv Året Beløp i millioner kroner Aker Philadelphia Shipyard Aker Floating Production Aker Drilling 1) Aker Exploration 2) Aker Seafoods 3) Aker BioMarine Øvrig virksomhet, elimineringer Sum ) Aker Drilling er konsolidert som datterselskap i Aker konsern fra januar ) Aker Exploration er konsolidert som datterselskap i Aker konsern fra november ) Tall for Norwegian Fish Company Export (NFC) er inkludert i Aker Seafoods fra 3. kvartal 2007 og Encora fra i november Aker ASA Rapport for 3. kvartal 2008 side 13 av 13

Solid Aker i et krevende marked

Solid Aker i et krevende marked Solid Aker i et krevende marked Går inn i 2009 med en solid balanse Egenkapitalandelen i mor- og holdingselskap er 88 prosent. Brutto ekstern gjeld er om lag en mrd kroner. Netto rentebærende fordringer

Detaljer

Nye selskaper tar sats

Nye selskaper tar sats Aker ASA Rapport for første kvartal 2008 Nye selskaper tar sats I de kommende 12-18 måneder skal flere av de nye Aker-selskapene passere viktige milepæler. Store investeringsprosjekter skal sluttføres

Detaljer

Stø kurs. Aker ASA Rapport for første halvår 2008

Stø kurs. Aker ASA Rapport for første halvår 2008 Aker ASA Rapport for første halvår 2008 Stø kurs Aker-selskapene utvikler seg positivt og i tråd med gjeldende planer. Sammen utgjør de et sterkt fundament for vekst og verdiskaping innen Akers satsingsområder:

Detaljer

Verdier synliggjort, styrket for videre vekst

Verdier synliggjort, styrket for videre vekst Aker ASA Rapport for fjerde kvartal 2007 Verdier synliggjort, styrket for videre vekst Fjerde kvartal 2007 avrunder et spesielt år for Aker. Gjennom året er store aksjonærverdier synliggjort, kapital er

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Styrket stilling for videre vekst

Styrket stilling for videre vekst Aker ASA Rapport for første kvartal 2007 Styrket stilling for videre vekst Aker har i første kvartal 2007 foretatt vesentlige omdisponeringer blant sine selskaper, realisert store verdier og frigjort betydelig

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Redusert risiko og godt grunnlag for økt verdiskaping

Redusert risiko og godt grunnlag for økt verdiskaping Rapport for første kvartal 2010 Redusert risiko og godt grunnlag for økt verdiskaping Strategisk Aker fortsetter rendyrkingen av eierrollen ved å konvertere gjeld til egenkapital i Aker BioMarine og selge

Detaljer

Ytterligere satsing på norsk sokkel

Ytterligere satsing på norsk sokkel Rapport per tredje kvartal 2009 Ytterligere satsing på norsk sokkel Viktige hendelser Gjennom fusjonen mellom Aker Exploration og Det norske oljeselskap og ferdigstillelsen av Aker Drillings to borerigger

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Viktige milepæler i Aker

Viktige milepæler i Aker Viktige milepæler i Aker Ny organisasjon Ny organisasjon gir mer direkte oppfølging av de enkelte investeringene. Operative selskaper er fordelt mellom Industrielle engasjementer og Finansielle investeringer.

Detaljer

Strategiske grep styrker Aker

Strategiske grep styrker Aker Aker ASA Rapport for andre kvartal 2007 Strategiske grep styrker Aker Aker har i første halvår 2007 foretatt vesentlige omdisponeringer i selskapets balanse, realisert store verdier, og frigjort betydelig

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Styret foreslår at det blir utbetalt et ordinært utbytte for regnskapsåret 2005 på 6,50 kroner pr. aksje.

Styret foreslår at det blir utbetalt et ordinært utbytte for regnskapsåret 2005 på 6,50 kroner pr. aksje. Aker ASA - Rapport for 4. kvartal 2005 Et godt år Aker har lagt bak seg et av sine beste år noensinne. Omsetningen passerte 62,4 milliarder kroner i 2005, og driftsresultatet før avskrivninger og amortiseringer

Detaljer

God drift og aktiv forretningsutvikling

God drift og aktiv forretningsutvikling God drift og aktiv forretningsutvikling Aker-konsernet hadde i første kvartal 2006 et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1,2 milliarder kroner. Det er mer enn en dobling i forhold til samme periode

Detaljer

Rapport pr 30. juni Fortsatt sterk etterspørsel og god drift

Rapport pr 30. juni Fortsatt sterk etterspørsel og god drift Rapport pr 30. juni 2006 1 Fortsatt sterk etterspørsel og god drift Akers hovedvirksomheter fortsetter den positive utviklingen. Driftsoverskuddet (EBITDA) etter årets seks første måneder var 2,3 milliarder

Detaljer

Målrettet satsing for videre vekst

Målrettet satsing for videre vekst Aker ASA Rapport for tredje kvartal 2007 Målrettet satsing for videre vekst Aker har i tredje kvartal omgruppert og styrket organisasjonen ytterligere. Målet er fortsatt vekst gjennom målrettet industriutvikling

Detaljer

2. kvartal Finansielt EBITDA-margin 8,0 %

2. kvartal Finansielt EBITDA-margin 8,0 % 2. kvartal 20 Finansielt EBITDA-margin 8,0 % EBITDA på 951 millioner kroner Driftsinntekter på 11,9 milliarder kroner Resultat per aksje på 1,65 kroner Netto operasjonelle eiendeler på 1,9 milliarder kroner

Detaljer

Videreutvikler selskapene i porteføljen

Videreutvikler selskapene i porteføljen Rapport for første halvår 2010 Videreutvikler selskapene i porteføljen Strategisk Aker fortsetter å konsentrere seg om utviklingen av virksomhetene i industriog finansporteføljen. Aker har redusert risikoen

Detaljer

Finansielt EBITDA-marginen økte til 9,5 % (11,1 % inkl. engangsposter)

Finansielt EBITDA-marginen økte til 9,5 % (11,1 % inkl. engangsposter) Forbedret margin Finansielt EBITDA-marginen økte til 9,5 % (11,1 % inkl. engangsposter) EBITDA: 1 6 millioner kroner (1 278 millioner kroner inkl. engangsposter) Driftsinntekter på 11,6 milliarder kroner

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal

Hovedpunkter 1. kvartal Hovedpunkter 1. kvartal Nordlys over Melkøya (Snøhvit) Fortsatt resultatvekst: Resultat per aksje økte med 2 % EBITDA økte med 32 % Rekordhøy ordrereserve på 62,8 milliarder kroner Fortsatt sterkt marked

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 082,5 mill (NOK 1 078,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 333,0 mill (NOK 392,8 mill). Herav utgjorde NOK 108 mill salgsgevinst

Detaljer

Rekordhøyt overskudd i Subsea og P&T Vellykket levering av prosjektene Snøhvit og Ormen Lange Fortsatt positivt marked God operasjonell kontantstrøm

Rekordhøyt overskudd i Subsea og P&T Vellykket levering av prosjektene Snøhvit og Ormen Lange Fortsatt positivt marked God operasjonell kontantstrøm Nok et sterkt Nok kvartal et sterkt kvartal Hovedpunkter 3. kvartal 27 Skroget til Aker H-6e Spitsbergen fortøyd ved verftet på Stord Fortsatt resultatvekst: Resultat per aksje økte med 83% EBITDA økte

Detaljer

EBITDA i virksomhet holdt for salg (Aker Kværners forretningsområde Pulping and Power) med mindre annet er spesifisert.

EBITDA i virksomhet holdt for salg (Aker Kværners forretningsområde Pulping and Power) med mindre annet er spesifisert. Rapport pr 30. september 2006 1 God drift og mer robust Aker fortsetter den positive utviklingen. Driftsoverskuddet (EBITDA) på 3,4 milliarder kroner i årets ni første måneder er mer enn 50 prosent høyere

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 120,0 mill (NOK 1 077,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 375,3 mill (NOK 374,1 mill). Datterselskap DOF Subsea plasserte i juli

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2004 Svakt spotmarked i Nordsjøen i årets 1. kvartal Driftsinntektene ble NOK 225 mill (inkludert NOK 22 mill i salgsgevinst) mot NOK 219 mill samme kvartal året før Kvartalets

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Sammendrag av første kvartal

Sammendrag av første kvartal 2011 Sammendrag av første kvartal Aker ASA og holdingselskaper (Aker) har i første kvartal 2011 økt verdijustert egenkapital fra 18,4 til 21,2 milliarder kroner før avsatt utbytte. Verdiveksten på 2,8

Detaljer

1. kvartal Høydepunkter. Finansielt. Drift. Nøkkeltall

1. kvartal Høydepunkter. Finansielt. Drift. Nøkkeltall 1. kvartal 2011 Høydepunkter Rendyrking av Aker Solutions i tråd med ny strategi på det nærmeste ferdig. Salg av Process & Construction og Marine Contractors sluttført. Fisjonen av Aker Solutions går som

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for tredje kvartal utgjorde NOK 0.0 millioner (NOK 0.9 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i inntekter

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Beste kvartal noensinne

Beste kvartal noensinne Beste kvartal noensinne Hovedpunkter artal Stigerør for borerigger tilvirket, trykktestet og montert ved Aker Kværners høyteknologiske produksjonsanlegg i Malaysia Fortsatt resultatvekst: Resultat per

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 971 MILLIONER I 2. KVARTAL 2010

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 Finansiell rapport 4. kvartal 2006 Konsernets inntekter utgjorde NOK 3 010,9 mill (NOK 1 583,6 mill) pr. 31.12.06 og NOK 839,8 mill (NOK 481,4 mill) for fjerde kvartal

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2005 Fortsatt fremgang

Rapport for 3. kvartal 2005 Fortsatt fremgang Rapport for 3. kvartal 2005 Fortsatt fremgang Den positive utviklingen i Aker fortsatte i tredje kvartal. Ordrereserven har økt til 88 milliarder kroner ved utgangen av september, og driften utvikler seg

Detaljer

MT i samme. første 2014.

MT i samme. første 2014. Kvartalsrapport for første kvartal 2013 Oslo, 19. april 2013: I første kvartal 2013 fortsatte veksten for Aker BioMarine. Salget av Superba Krill ble 135 tonn, som bidro til et resultat før avskrivninger

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2003 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 153,4 MILLIONER, EKSKLUSIVE ET REGNSKAPSMESSIG TAP VED

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2002

RAPPORT 3. KVARTAL 2002 RAPPORT 3 KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER Følgende hovedpunkter har funnet sted for Crystal Production ASA konsernet ("selskapet"):! En omfattende revidert refinansieringsplan ble godkjent i november 2002 og

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kv 2014

Kvartalsrapport 1. kv 2014 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter RESULTATREGNSKAP Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 160 3 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta Halvår rsrapp alvårsport rapport Pr. arta Pr. 2. al artal 21 et 1. halvår 21 Omsetningen i første halvår 21 var på 1 788 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 653 MNOK i første halvår 29. EBITDA i første

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 28 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til fire markedssegmenter; marine, olje og gass, energi og stål og maskin. Scana

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

FAR Resultat 3. kvartal 2007

FAR Resultat 3. kvartal 2007 Fra: FARSTAD SHIPPING ASA Dato: 14.11.2007 FAR Resultat 3. kvartal 2007 Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 616,6 mill. inklusiv gevinst ved salg av skip på NOK 56,0 mill. Driftsresultatet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

BØRSMELDING 1258/ DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO ASA

BØRSMELDING 1258/ DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO ASA Hovedtrekk og viktigste hendelser BØRSMELDING 1258/140803 DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO oppnådde gode operasjonelle og finansielle resultater i 1. halvår 2003. I 2. kvartal ble feltutviklingsplanen

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Sammendrag første kvartal 2012

Sammendrag første kvartal 2012 2012 Sammendrag første kvartal 2012 Finansielle nøkkeltall (Aker ASA og holding selskaper) Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) steg med 16 prosent i kvartalet til 22,5 milliarder

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 4. kvartal 2006 og foreløpig resultat for 2006 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 342,8 MILLIONER I

Detaljer

AKER EXPLORATION KONSERNET RAPPORT PER 3. KVARTAL SEPTEMBER 2008

AKER EXPLORATION KONSERNET RAPPORT PER 3. KVARTAL SEPTEMBER 2008 AKER EXPLORATION KONSERNET RAPPORT PER 3. KVARTAL 2008 30. SEPTEMBER 2008 AKER EXPLORATION KONSERNET KONSOLIDERT DELÅRSREGNSKAP PER 3. KVARTAL 2008 Aker Exploration leter etter olje og gass på norsk kontinentalsokkel.

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer