LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 111 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1964 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1965

4 Tidligere utkommet Lonnestatistikk 1951 NOS XI 126, 1952 XI 163, 1953 XI 189, 1954 XI 243, 1955 og 1956 XI 288, 1957 XI 339, 1958 XII 2. Lonnsstatistikk for sjofolk på skip i innenriks rutefart i november 1959 NOS A 5, 1960 A 23, 1961 A 46, 1962 A 63, 1963 A 94.

5 Forord Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart i november 1964 er i hovedtrekkene lagt opp på samme måte som i tidligere år. Statistikken er utarbeidd under ledelse av sekretær Sigrid Heistad. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 29. mars 1965 Petter Jakob Bjerve Petra Vestbye

6 Innhol d Oversikt Side Omfang og opplegg av statistikken Månedsfortjenesten... Lønnsutviklingen... oolosoodlootroillip t , Tabeller I. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i kystfart og lokalfart i alt 11 II. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i kystfart 13 III. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i lokalfart 15 IV. Gjennomsnittsfortjeneste for skipsførere etter fart og lonnsklasse V. Gjennomsnittsfortjeneste for styrmenn etter stilling, fart og lønnsklasse0 0 O 0 18 VI. Gjennomsnittsfortjeneste for maskinister etter stilling og lønnsklasse 19 VII. Gjennomsnittsfortjeneste for matstell- og tjenerpersonale etter Stilling. 20 Standard.tegn... Tall kan ikke oppgis -Null

7 OVERSIKT Omfang og opplegg av statistikken Lønnsstatistikken omfatter alle sjofolk pa skip meu tonnasje på 100 br.tonnog mer som gikk i innenriks rutefart i tellingsmåneden. Statistikken omfatter ikke skip i innsjøfart eller løsfart og heller ikke fiske- og fangstfartøyer, taubåter og isbrytere. Byrået har valgt denne begrensning av statistikken, fordi det har vist seg vanskelig å få inn pålitelige oppgaver for besetningen på mindre skip, skip i løsfart osv., blant annet fordi besetningen på disse skip svært ofte lønnes på prosentbasis, som familiearbeidshjelp o.l. Etter oppgaver fra Direktoratet for sjomenn, Kystfartskontoret i Samferdselsdepartementet og Redernes.A.rbeidsgiverforening har Byrået opprettet et register over skip på 100 br.reg.tonn og mer som går i innenriks rutefart. Dette kartotek danner grunnlaget for utsendingen av oppgaveskjemaene. Registeret omfattet pr. 1. november 1964 i alt 347 skip fordelt på 69 rederier. For besetningen på 24 av disse skipene har Byrået ikke mottatt lønnsoppgaver. Videre er 32 skip holdt utenfor statistikken, fordi skipene lå i opplag eller ved verksted, midlertidig eller delvis gikk i utenriksfart eller på grunn av at de innkomne oppgaver var ufullstendige. Til lønnsstatistikken for november 1964 er det bearbeidd oppgaver for 291 skip med en besetning på menn og kvinner, som hadde stått ombord i samme stilling hele måneden. Tilsvarende tall for november 1963 var 287 skip og menn og kvinner. Samlet tonnasje som inngår i statistikken for november 1964, utgjør br.tonn mot br.tonn i november Det blir fylt ut et skjema med individualoppgaver for besetningen på hvert skip. For sjøfolk som tjenestegjør etter en skiftordning på to eller flere skip innen samme rederi, såkalt ambulerende mannskap, gis lønnsoppgavene på eget skjema. I tillegg til de egentlige lønnsoppgavene blir det innhentet opplysninger om bruttotonnasje, indikerte hestekrefter, om skipet går i kyst- eller lokalfart, om det er passasjer- eller lasteskip og tallet på sjøfolk ved ordinær bemanning. Disse opplysninger gir nødvendige holdepunkter til vurdering av de enkelte lønnsoppgaver og muligheter for en hensiktsmessig gruppering i lønnsstatistikken. Tabell 1 gir en oversikt over hvorledes de skip som det er bearbeidd oppgaver for, fordeler seg etter bruttotonnasjen. Tabellen viser også hvorledes

8 5 skip i alt i innenriks rutefart (ifølge Byråets register) var fordelt på bruttotonnklasser og hvor omfattende statistikken er for de forskjellige størrelsesgrupper. Tabell 1. Skip og sjøfolk etter skipets størrelse br.t I! It it br.t. og over Ski i alt pr. nov lernberl med i tellingen Skip med i tellingen i pst. av alle ski Ordinær Sjøfolk bemanning med i på skip telmed i lingen tellin en Sjøfolk med i tellingen i pst. av ordinær bemannin _ I alt ) Ifølge Byråets register, korrigert etter innkomne oppgaver. ambulerende mannskaper med 48 sjøfolk. 2) Ekskl. 4 Sjøfolkenes fordeling etter hovedgrupper av stillinger var stort sett den samme i november 1964 som i november 1963 (se tabell 2). Tabell 2. Sjøfolk etter stilling November J3 Personer Prosent November126/ Personer Prosent._ 3058,9 Skipsførere ,6 Styrmenn , ,9 Maskinister , ,9 Loser ,6 56 1,6 Radio-offiserer ,3 13 0,4 Dekks- og maskinbesetning i , ,5 301 hatstellpersonale ,8 8,8 Tjenerpersonale I alt Sjøfolk har tariffmessig krav på fri kost eller kostgodtgjørelse. For å få samsvar mellom lønnstallene for sjøfolk med og uten fri kost ombord er kostgodtgjørelsen holdt utenfor lønnstallene. For å gjøre lønnsstatistikken egnet til bruk ved lønnsforhandlinger har en, i den utstrekning det var mulig, fulgt tariffenes spesifikasjoner ved grupperingen av stillinger og lønnsklasser.

9 6 Hyren til losene er i tariffen gradert etter tjenestetidens lengde. Under bearbeidingen av statistikken er differansen mellom oppgitt hyre og tariffmessig grunnhyre fort som alderstillegg. Som kontroll for denne beregning har en nyttet de gitte oppgaver over tallet på tjenesteår. IvIgnedsfortjenesten Lønnstall for de enkelte grupper av sjøfolk er gitt i tabellene I-VII. I tabellenes forspalte er det gitt spesifikasjoner bare for de større grupper. De spesifiserte stillinger vil derfor ikke alltid summere seg opp til de totaltall som er gitt. Noen hovedtall er gitt i tabell 3. Tabell 3. Gjennomsnittsfortjenesten etter stilling Av dette: Måneds er- Fritids Sjøfolk fortj. Alders- Hyre tids- kompeni alt tillegg Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. VOKSNE SJØMENN Befal Skipsforere. oolp.oeseeoloso Styrmenn Maskinister Loser Radio-offiserer Sertifiserte elektrikere Stuerter Andre voksne sjomenn eoefeseee.o Dekks- og maskinbesetning Matstell- og tjenerpersonale URGE SJOMENN KVI 833 1) NNELIG SJOBETJENING ) Av dette kr. 125 i servise (12 1/2 prosent) og kr. 113 i køypenger. Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for alle voksne sjømenn var kr Av dette beløp var 72 prosent fast hyre, 4 prosent alderstillegg, 18 prosent overtidstillegg og 2 prosent fritidskompensasjon. Befalet tjente gjennomsnittlig kr pr. maned, mens fortjenesten for andre voksne sjømenn var kr eller 29 prosent lavere. Fire femteparter av forskjellen i fortjenesten for disse to grupper av sjøfolk skyldes hyresatsene.

10 7 Skipsførere hadde den høyeste månedsfortjenesten med kr Deretter fulgte loser med kr og radio-offiserer og maskinister med henholdsvis kr og kr Unge sjomenn hadde en mgnedsfortjeneste på kr. 749 eller 58 prosent av månedsfortjenesten for voksne sjømenn i underordnet stilling. Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for kvinnelig sjøbetjening var kr Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for befalet var 16,7 prosent høyere og for andre voksne sjømenn 16,3 prosent høyere i kystfart enn i lokalfart (se tabell 4). Tabell 4. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i kystfart og lokalfart Kystfart Månedsfor- Sjøfolk tjeneste i alt Kr. Lokalfart Månedsfor- Sjofolk tjeneste i alt Kr. VOKSNE SJOMENN Befal O00, Skipsførere OOOOOOOOOOO Styrmenn Maskinister 00.00, , Loser Radio-offiserer , Sertifiserte elektrikere , Stuerter Andre voksne 53 sjomenn Dekks- og maskinbesetning Matstell- og tjenerpersonale

11 8 Lønnsutviklingen For sjøfolk på skip i innenriks rutefart var det tariffrevisjon i Avtalene for Norsk Sjømandsforbund, Norsk Styrmandsforening og Det norske maskinistforbund ble avgjort ved lønnsnemnd.fra 1. mai 1964 fikk matroser og motormenn et tillegg til hyren på kr. 58 pr. måned, lettmatroser og smørere et tillegg på kr. 38 pr. maned og overstyrmenn, maskinsjefer og enemaskinister et tillegg på minstehyren på kr. 34 pr. måned. For de øvrige styrmenn og maskinister økte minstehyren med kr. 58 pr. måned. Overtidssatsene ble forhøyd med 10 prosent. Avtalene fikk bestemmelser om indeksregulering. Ved Rikslønnsnemndas supplerende kjennelse av 21. september 1964 ble det fastsatt et tariffmessig tillegg til skipsførere og styrmenn i lokalfart for deres arbeid med den såkalte skipsposten (skipsposthonorar). Honoraret ble fastsatt til kr. 0,90 pr. skipspostanløp til fordeling mellom de navigatører som utfører skipspostarbeidet. Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for alle voksne sjømenn var i november ,7 prosent høyere enn i november 1963 (se tabell 5). For befalet steg månedsfortjenesten gjennomsnittlig med 4,7 prosent. Stigningen var størst for losene med 10,6 prosent. Dette skyldes relativt sterk stigning i overtidstillegget. For skipsførere i lokalfart var 1,5 prosent av den gjennomsnittlige månedsfortjeneste skipsposthonorar, for styrmenn 3,6 prosent. Lønnsordningen for matstell- og tjenerpersonalet er svært skiftende fra skip til skip. Dette personalet kan ha helt eller hovedsakelig fast lønn, eller kan som tjenere, salong- og lugarpiker bli lønt vesentlig med servise eller køypenger. Særlig for disse stillingsgrupper kan derfor endringer i lønnstallene fra år til år delvis skyldes at statistikken ikke omfatter de samme skip.

12 9 Tabell 5. Gjennomsnittlig manedsfortjeneste l) Månedsfort. eneste i alt 1959= VOKSNE SJOMENN B e f a l Skipsførere StyrMenn eb see Overstyrmenn 000, styrmenn Enestyrmenn Maskinister Maskinsjefer maskinister Enemaskinister Loser 800, Stuerter b Andre voksne sjomenn Dekks- og maskinbesetning Billettører Båtsmenn seee oesso to Matroser Maskinassistenter... OOOO MOtormenn , Matstell- ogtjenerpersonale Kokker UNGE SJONENN Lettmatroser Jungmenn Dekksgutter Lempere og smørere Byssegutter og hjelpegutter KVINNELIG SJØBETJENING Salong- og lugarpiker Vaske-, messe- og sterrispiker ) Statistikken omfatter ikke samme skip hvert år. I 1959 var tallet på skip som var med i statistikken 274 og i Skipenes fordeling etter bruttotonnasje var noe forskjellig i de to år. Den gjennomsnittlige månedsfortjenestalfor alle voksne sjømenn under ett steg 33 prosent fra 1959 til For unge sjømenn var stigningen 36 prosent og for kvinnelig sjøbetjening 33 prosent.

13 T A B E L L E R

14 Tabell 1. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i kystfart og lokalfart i alt Måneds- Av dette: Sj6- fortje- Aldersfolk neste Hyre til- post- servise, tids- kompen- Tank- Skips- 14- % Over- Fritids- Andre tilalt lecip leg Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 10 VOKS1E SJ"diii -3111:1 e i ***** 2E03 l Befal * *** * l 32l Skipsf6rere Styrmenn O verstyrmenn styrmenn..... OOOOO u OOO, O De i EnestyrMe nn Maskinister O. OOO Maskinsjefer maskinister a.... ***** _ u Enemaskinister _ Loser., ***** Radio -offiserer.. 90 ***** ) Sertifiserte elektrikere Stuerter..,.. **. ** l Andre voksne 1 sjomenn Dekks- og maskinbesetning _ Billett6rer _ Bestmenn T6 mmermenn Båtsmenn _ Matroser., Maskinpassere ) Radio-offiserenes kvalifikasjonstillegg er inkludert i hyren.

15 Tabell I (forts. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i kystfart og lokalfart i alt Alf dette: Måneds-' folk fortjeneste Hyre Alders.-. Tank- Skips- 12i- % Over til- til- post- servise, tids i alt Iegg leez_honorar led en.er tile - Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Dekks- og maskinbesetning (forts.) Maskinassistenter.... Donkeymenn Motormenn.....,... Fyrb6tere Matstell- og tjenerpersonale.. Kokker.. Kokekyn dige menn.... Tj enere , fuse OM. IOW IOW Fritids- Andre kompen- tilsas'on le Kr. Kr ; WSW IWO UNGE SJdNENN Lettmatroser Ova.**** Oat * ONO- Jungmenn Dekksgutter Lempere og sm6rere W Maskingutter IMO KokkeImrlinger MOW 40.0 Byssegutter og hjelpegutter Messegutter KVINNELIG SObBETJENING... Salong- og lugarpiker Vaske-, messe- og sterrispiker * *SO ONO EOM NNW

16 Tabell II. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i kystfart 1) VOKSNE SJdNENN..,, Sj6- folk Nknedsfortjeneste i alt Kr. O GO Ca *** * g Befal Alders- Hyre tillegg Kr. Kr. 145 Skipsf3rere Styrmenn Overstyrmenn , styrmenn styrmenn....,,.. * Enestyrmenn....., Maskinister ,,, Maskinsjofer, _ Hi e 0 4 ow... l.maskinister..... o0a a_ ' ir..... ***** Enemaskinistor.... Q, _ Loser Radio-offiseror lo Sertifiserto elektrikere Stuerter Overstuerter Stuerter Andre voksne s j 6 menn Dekks- og maskinbesetning Ti3mmermenn Båtsmenn Matroser Maskinassistentor Mbtormenn Tanktillegg Kr Av dette: 12i- % KUy- Over- Fritids- Andre tids- servise penger kompen' tilsasjon legg tillegg Kr. Kr. Kr. Kr. Kr _ C ) Omfatter ogsa skip i oljefart og ambulerende mannskaper.

17 Tabell 11 forts.). Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i kystfarti) Måneds- Sydfolneste Hyre til- tilfortje- klders- Tank. legg i alt legg Kr. Kr. Kr. Kr. Av dette: % K5yservise penger Kr. Kr. Over- Fritids- Andre tids- tillegg sasjon legg kompen- til- Kr. Kr. Kr. 219 Matstell- og tjencrpersonale Kokker awl IMO kokker Kokker 2.kokker Kokekyndige menn Tjenere UNGE SJiiMENN... Lettmatroser... Jungmenn... Dekksgutter Lempere og smbrere Maskingutter. Kokkelmrlinger Byssegutter og hjelpegutter Messegutter elm IOW - _ V _ _ _ _ KVINNELIG SJ6BETJEMING Salong- og lugarpiker Vaske-, messe- og sterrispiker IMO in IMO I.) Omfatter ogsi skip i oljefart og ambulerende mannskaper.

18 Tabell III. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i lokalfart 1) Måneds- Sj6- fortje- Aldersfolk neste Hyre tili alt lega Kr. Kr. Kr. 1 VOKSNE SJbMENN 739 * a * 0 i Lv dette: Tank- Skips- 12j % Overtil- post- servise, tids- 12ag hp.asmalyamag. Fritids- Andre kompen- til- Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr Befal Skipsf6rere _ Styrmenn......, _ Overstyrmenn I. styrmenn Enestyrmenn _ Maskinister _ , WA, _ _ Ilndre voksne 9 sj6menn Dekks- og maskinbosetning Billett6rer _ Bestmenn _ 341; - 28 Båtsmenn _ Matroser _ _ Maskinpassere _ Maskinassistenter Motormenn _ * 0 Fyrb6tere _ 208 _ ) Omfatter også ship i oljefart.

19 Taboll III forts.). Gjonnomsnittsfortjeneste etter stilling i lokalfart Måneds- dette: ^ j o- fortje- faders- Tank- Skips- 12i- % Ovorfolk nesto Hyre til- til- post- servise, tids- kompen- til- Fritids- Andre 1_21I ILELEE rar kite2ez2ltillial._ Eg Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Matstell- og tjenorpersonale Kokker Kokokyndigo menn Tjonere UNGE WiiNENIT.... 1E Lettmatrosor. -. WO Jungmenn , Dekksguttor... e "". '' ft. - Lempore og smurcre haskingutter _ Byssogutter og hjolpeguttor Hossegutter KVINNELIG StIbBETJ:IIING Salong- og lugarpiker _a Vaske-, messo- og sterrispiker ) Omfatter også skip i oljcfart.

20 Tabell IV. Gjennomsnittsfortjeneste for skipsf5rere etter fart og 16nnsklasse Måneds- Av dette: Skips- fortje- Skips- Overfårere neste Hyre Alders- Tank,- post- tidstillegg tillegg.../..., i alt h o n o r a r Eg.N...PPs It,.II ,.. M.., N...Y..O..IIR...N.t...M.MM...I.C.M.R.,.M..tMS.W.I...aMYMMM 0...M Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Fritids- Andre kompen- tilsaadon legg Kr. Kr. SKIPSFbRERE I ALT Ambulerende skipsf6rere **C* Lokalf art br.t " )668 / ii u *4 **** * br.tonn or: OVQ Passasjerskip Lasteskip Kystfart Passasjerskip Lasteskip _ _ _ _ _ 11 _ liefart br.t ims A

21 Tabell V. Gjennomsnittsfortjeneste for styrmenn etter stilling, fart og 16nnsklasse 107 Måneds- dette : Skips- Styr- fortjemenn neste Hyre tids- kompen- til- Over- Fritids- Andre Alders- Tankposti alt tillegg tillegg honorartil1egsasjon Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 533 STYRMENN I ALT Ambulerende styrmenn Overstyrmenn br.t u u **WOO br.t. og over Kystfart..... WOW. 51 Lokalfart styrmenn..,,..,.0** br.t u O W* u O 0e v ii ii brot. og over 6,10 13 Kystfart ,060 WOW. 55 Lokalfart styrmenn.... o br. t. og over Kystfart Enestyrmenn Inntil 200 br.t u Kystfart woos. se 18 Lokalfart... sc _ o , oa

22 Tabell VT. 0 j enno snit tsfort j eneste for maskinister etter stilling og 16nns1d.asse Måneds-- Maski- f ort j e- nister neste i alt ^.,... Kr. Av dette: Alders - Tane- Over- Fritids- Andre Hyre til- til- tids-k.omøen-- tillø^^ le^^^^ tzlle^^,g.^^ s as,^,on ^ Z.egg Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. NLSKINISTER I ALT Ambulerende maskinister M a s k i n s j ef e r I. H. ;^, ^ it it it ^ tt vv It t' it _ it o. Ws*.. We.* maskinis ter I. H. K , i'. e `...., u ii *meow u wow a _ it } ^ ti maskinister z. H. K cc , M Enemaskinister ' 299 I.H.K p. 6t ^.^..^^..^.^...^..._._.^..^.s..^.

23 Tabell VII. Gjennomsnittsfortjeneste for matstell- og tjenerpersonale etter stilling Maneds- Sj6- fortjefolk til- neste til- Alders- Tank- Hyre i alt legg lega Kr. Kr. Kr. Kr. Av dette: % K6yservise penger MATSTELL- pa TJENERPERSONLLE Kr. Kr. Over- Fritidstids- kompentillegg sasjon Kr. Kr.!ndre tillegg Kr Matstel 1 - personale Stuerter.... ***** e Overstuerter Stuerter Kokker go.* eoe coo m CD. 1.kokker " _ Kokker geof Kokekyndige menn. se Kokkeleerlinger Byssegutter og hjelpegutter Tjenerpersonale Tjenere IA20 52 Messegutter Salong- og lugarpiker _ Vaske-, messe- og sterrispiker * OW

24 Norges offisielle statistikk, rekke A Norway's Official Statistics, series A Rekke A Stensilert 1965 Nr. 116 Nasjonalregnskap med fjorten og fem produksjonssektorer I National accounts classified by fourteen and five industrial sectors I Kriminalstatistikk 1963 II Domfelte, botlagte og påtalefritatte Criminal statistics II Persons convicted, fined or suspended of prosecution Kriminalstatistikk 1963 III Innsatte og løslatte ved fengselsanstalter Criminal statistics III Movement of population in penal institutions Folkemengden i herreder og byer 1. januar 1964 Population in rural districts and towns Industristatistikk 1963 Bedriftenes størrelse, vareproduksjon m. v. Industrial statistics Size of establishments, commodities produced etc LØnnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart. November 1964 Wage statistics for seamen on ships in scheduled coasting trade Statistisk Sentralbyrå utgir dessuten skriftserien SamfunnsØkonomiske studier (SOS). I denne serie offentliggjøres undersøkelser, som ikke er av rent statistisk karakter, bl. a. historiske og analytiske studier utført ved Byråets forskningsavdeling. The Central Bureau of Statistics also publishes the series «SamfunnsØkonomiske studier» (SØS). This series contains reports on investigations of not merely statistical character, such as historical and analytical studies carried out at the Research Department of the Central Bureau of Statistics. Kortere avhandlinger gis i serien «Artikler». Shorter reports in the series «Artikler». Statistisk Sentralbyrå utgir følgende periodiske hefter: The Central Bureau of Statistics publishes the following periodical bulletins: Statistisk månedshefte Monthly bulletin of statistics. Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly bulletin of external trade. Statistisk ukehefte Weekly bulletin of statistics. Abonnement på disse hefter kan tegnes både hos bokhandlerne og i Statistisk Sentralbyrå. For Statistisk månedshefte er pr isen pr. år kr. 20,00, pr. nr. kr. 2,00. Prisen pr. år for Månedsstatistikk over utenrikshandelen er kr. 25,00, pr. nr. kr. 2,50. For Statistisk ukehefte er prisen pr. år kr. 30,00, pr. nr. kr. 0,75. For subscription of the bulletins please write to the Central Bureau of Statistics, Oslo.

25 Publikasjonen. utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere. Pris kr. 3,00.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 149 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1965 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A94 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NOVEMBER 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1960 Nr. 1 Økonomisk utsyn over året 1959 Economic survey 2 LØnnsstatistikk 1958 Wage statistics 3 Norges

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968

LØN NSSTATISTIKK NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 NO RGES O FF I SI EL LE STATISTIKK A 243 LØN NSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1968 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 196 8 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Oslo, 13. oktober 1966 Nr. 42-7. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i september 1966. Foreløpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK ADOPTION STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 .^-,.; d^ avs w..e NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 109 ADOPSJONSSTATISTIKK 1963 ADOPTION STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1964 Forord Denne publikasjonen

Detaljer

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962

Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 59 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 30. SEPTEMBER 1962 Salaries of Insurance Employees September 30. 1962 STATISTISK SENTRILLBYRK Central Bureau

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 39 FOR SJØFOLK PÅ SKIP I UTENRIKSFART I MARS 1961

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 39 FOR SJØFOLK PÅ SKIP I UTENRIKSFART I MARS 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 39 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I UTENRIKSFART I MARS 1961 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport, March 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1961 Norges

Detaljer

NORG OFFISIELLE STATISTIKK XI. 189 LØNNSSTATISTIKK. Wage Stat i stics 1953 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1954

NORG OFFISIELLE STATISTIKK XI. 189 LØNNSSTATISTIKK. Wage Stat i stics 1953 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1954 NORG OFFISIELLE STATISTIKK XI. 189 LØNNSSTATISTIKK 1953 Wage Stat i stics 1953 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1954 Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI.

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

isk Sent-tab rd bes oppgiti so ; kilde ved alle gjengivelser iiv ppgaver fra dette hfe Nr årgang Oslo, 2. mars 1961 INNIJOLD

isk Sent-tab rd bes oppgiti so ; kilde ved alle gjengivelser iiv ppgaver fra dette hfe Nr årgang Oslo, 2. mars 1961 INNIJOLD Nr. 9-2. årgang Oslo, 2. mars 1961 INNIJOLD LOn_nsstatistikk for sjofolk på skip i innenriks rutefart i november 1960 Avlingene i jordbruket i 1960 Ejemebrenning, gauking, smugling og andre overtredelser

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, Series XII Rekke XII Boktrykk 1966 Nr. 183 Økonomisk utsyn over året 1965 Economic Survey - 189 Psykiatriske sykehus 1964 Hospitals

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1963

LØNNSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1963 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 96 LØNNSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1963 WAGE STATISTICS FOR WORKERS IN PUBLIC CONSTRUCTION ACTIVITY 3rd QUARTER 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 966 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1 9 Forts. 3. omslagsside OVERSIKT Innledning I de fleste kommuner er det etablert ordninger med husmorvikarhjelp og hjemmesykepleie. Formalet med disse ordningene er å kunne

Detaljer

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 30 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1969 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1964

LØNNSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1964 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 124 LØNNSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1964 WAGE STATISTICS FOR WORKERS IN PUBLIC CONSTRUCTION ACTIVITY 3rd QUARTER 1964 STATISTISK SENTRALBYRA

Detaljer

PR. 30. APRIL Salaries of Bank Employees April 30, STATISTISK SENTRALBYRÅ Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962

PR. 30. APRIL Salaries of Bank Employees April 30, STATISTISK SENTRALBYRÅ Central Bureau of Statistics of Norway OSLO 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 55 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I BANKVIRKSOMHET PR. 30. APRIL 1962 Salaries of Bank Employees April 30, 1962 STATISTISK SENTRALBYRÅ Central Bureau of Statistics of Norway

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII

Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Of ficiat Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-57 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961

NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 50 NORSKE FORRETNINGSBANKER 1961 Norwegian Commercial Banks 1961 STATISTISK SENTRALBY RA OSLO 1962 Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER NR. 10, 1956 74. årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway INNHOLD Sivil rettspleie 1955 305 Dyrevernnemndenes virksomhet i 1955 311 Lønnsstatistikk for

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 148

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 148 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 148 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 148 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1966 Forord Departementet for

Detaljer

FOR SJØFOLK PÅ SKIP I UTENRIKSFART MARS 1971 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1971 STATISTISK Å

FOR SJØFOLK PÅ SKIP I UTENRIKSFART MARS 1971 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1971 STATISTISK Å NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 447 LØN NSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I UTENRIKSFART MARS 1971 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1971 STATISTISK Å S E NTRALBYR CENTRAL BUREAU

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS. for Salaried Employees in Insurance Activity 1 September 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS. for Salaried Employees in Insurance Activity 1 September 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 85 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 1. SEPTEMBER 1963 WAGE STATISTICS for Salaried Employees in Insurance Activity 1 September 1963 STATISTISK

Detaljer

Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008:

Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008: ARBEIDSRETTEN Norsk Sjømannsforbund (advokat Birger Mordt) mot Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008: Staten v/fiskeri- og kystdepartementet v/havforskningsinstituttet

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK. Wage Statistics for Workers in Public Construction Activity 3rd Quarter 1962 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK. Wage Statistics for Workers in Public Construction Activity 3rd Quarter 1962 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 66 LØNNSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1962 Wage Statistics for Workers in Public Construction Activity 3rd Quarter 1962 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1967 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1967

LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1967 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1967 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 210 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MARS 1967 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1967 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE

FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/17 FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE 1771-1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2840-9 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE 21 Befolkning ANDRE EMNEORD

Detaljer

PB/MF, 26.4.66. Melding om virksomheten i Statistisk Sentralbyrå i 1965. 1. Innledning

PB/MF, 26.4.66. Melding om virksomheten i Statistisk Sentralbyrå i 1965. 1. Innledning PB/MF, 26.4.66 Melding om virksomheten i Statistisk Sentralbyrå i 1965 1. Innledning Statistisk Sentralbyrå fikk fra 1965 bevilget sju nye organiserte stillinger. Dette gjorie blant annet visse utvidinger

Detaljer

UNDERVISN1NGSSTAT1STIKK

UNDERVISN1NGSSTAT1STIKK NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK A98 UNDERVISN1NGSSTAT1STIKK 1963-64 HEFTE II FOLKEHØGSKOLAR EDUCATIONAL STATISTICS 1 963-64 Volume Folk High Schools STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF

Detaljer

DAGINSTITUSJONER FOR BARN

DAGINSTITUSJONER FOR BARN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 191 DAGINSTITUSJONER FOR BARN 1965 NURSERY SCHOOLS AND DAY NURSERIES 1965 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidli ere utkommet Daginstitusjoner

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

FO RSO RG.SSTØ NAD OG KOMMUNAL TRYGD 1963

FO RSO RG.SSTØ NAD OG KOMMUNAL TRYGD 1963 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 5 FO RSO RG.SSTØ NAD OG KOMMUNAL TRYGD 963 PUBLIC RELIEF AND MUNICIPAL SOCIAL PENSIONS 963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF 'NORWAY OSLO 964 Tidligere

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A91. FOR ANSATTE i OFFENTLIGE SKOLER PR, 30. JUNI 1963

LØN NSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A91. FOR ANSATTE i OFFENTLIGE SKOLER PR, 30. JUNI 1963 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A9 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE i OFFENTLIGE SKOLER PR, 30. JUNI 963 WAGE STATISTICS for Employees in Publicly Maintained Schools 30 June 963 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK A 190 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 1966-67 HEFTE II FOLKEHØGSKOLAR EDUCATIONAL STATISTICS 1966-67 Volume II Folk High Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for termin 2007

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for termin 2007 ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS Veiledning for 1. 5. termin 2007 Denne veiledningen gir utfyllende bestemmelser til forskrift 21. desember 2005 nr. 1720 om forvaltning av tilskudd

Detaljer

Gjelder fra 1.mai 2017 til 30. april 2018 HYRESATSER. mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND

Gjelder fra 1.mai 2017 til 30. april 2018 HYRESATSER. mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND Gjelder fra 1.mai 2017 til 30. april 2018 HYRESATSER mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND og HAVFORSKNINGSINSTITUTTET (HI) vedrørende besetningen på Havforskningsinstituttets

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke X Norway's Official Statistics, series X Rekke X Trykt 964 Nr. 27 Økonomisk utsyn over året 963 Economic survey 28 Veterinærvesenet 959 Service v6t6rinaire 29 Folketelling

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

LØ N N S STATI STI K K 1966

LØ N N S STATI STI K K 1966 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 198 LØ N N S STATI STI K K 1966 WAGE STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Arbeidere: ArbeidslOnninger

Detaljer

På liv og død Helsestatistikk i 150 år

På liv og død Helsestatistikk i 150 år 94 Statistiske analyser Statistical Analyses På liv og død Helsestatistikk i 150 år Ragnhild Rein Bore (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 144

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 144 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 66 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR.. MAI 6 SALARIES OF LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES MAY 6 STATISTISK

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 1959 Nr. 341 Jordbruksstatistikk 1958 Agricultural statistics - 342 Statistisk årbok 1959 Statistical

Detaljer

/.1 Oslo, 8. mars 1958 G LER FOR PUBLIKASJONENES UT STYR M.V. I SERIEN T TIST ISK SE NTRALBYRÅS HÅNDBØKER

/.1 Oslo, 8. mars 1958 G LER FOR PUBLIKASJONENES UT STYR M.V. I SERIEN T TIST ISK SE NTRALBYRÅS HÅNDBØKER /.1 Oslo, 8. mars 1958 G LER FOR PUBLIKASJONENES UT STYR M.V. I SERIEN T TIST ISK SE NTRALBYRÅS HÅNDBØKER REGLER FOR PUBLIKASJONENES UTSTYR M.V. I SERIEN STATISTISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

Det ble fremlagt: 1. Riksmeklingsmannens møtebok datert 11., 12. og 13. mai 2006. 2. Diverse dokumenter.

Det ble fremlagt: 1. Riksmeklingsmannens møtebok datert 11., 12. og 13. mai 2006. 2. Diverse dokumenter. RIKSMEKLINGSMANNENS MØTEBOK i sak 2006-023 mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND på den ene side og REDERIENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende tariffrevisjonen 2006 Innenriksfart Den 24. mai 2006

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964 NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK 1963 HOTEL STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964 Tidli ere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 1951, 3,1952,

Detaljer

Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 7

Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 7 Side 1 av 8 Nr. Sjekkpunkt Hjemmel Veiledning til inspektør 1.1. Bemanning og bemanningssertifikat 1.1.1 Er bemanningsoppgave om bord? Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 8, 9

Detaljer

LØN NSSTATISTIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968

LØN NSSTATISTIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 LØN NSSTATISTIK FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968 MONTHLY EARNINGS OF EMPLOYEES IN WHOLESALE AND RETAIL TRADE 1. MARCH 1968 STATISTISK SENTRAL BYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NO R GES OFFI S IE LL E STA TIS T I K K A 274 FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1968

LØNNSSTATISTIKK NO R GES OFFI S IE LL E STA TIS T I K K A 274 FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1968 NO R GES OFFI S IE LL E STA TIS T I K K A 274 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1968 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SAL ARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1 968 STAT I STISK

Detaljer

Statistikk og historie. Espen Søbye

Statistikk og historie. Espen Søbye 39 Statistiske analyser Statistical Analyses Statistikk og historie Espen Søbye Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres

Detaljer

FORSORGSSTØNAD OG KOMMUNAL TRYGD 1964

FORSORGSSTØNAD OG KOMMUNAL TRYGD 1964 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 156 FORSORGSSTØNAD OG KOMMUNAL TRYGD 1964 PUBLIC ASSISTANCE AND MUNICIPAL SOCIAL PENSIONS 1964 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1966 Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. fr. 3/72 12. januar 1972 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1971 Skipsopplegg pr. 31. desember 1971 Detaljomsetningen i november 1971 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

Detaljer

i 1966, og -arbeidet fortsetter. For det sentrale bedrifts- og foretaksregister PJB/MF Melding om virksomheten i Statistisk Sentralbyrå i 1966

i 1966, og -arbeidet fortsetter. For det sentrale bedrifts- og foretaksregister PJB/MF Melding om virksomheten i Statistisk Sentralbyrå i 1966 PJB/MF 2.5.67 Melding om virksomheten i Statistisk Sentralbyrå i 1966 1. Innledning Statistisk Sentralbyrå fikk fra 1966 bevilget 13 nye organiserte stillinger og 8 helårsengasjementer ble fast organisert.

Detaljer

Notater. Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer

Notater. Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer Notater Documents 2015/9 Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer Notater 2015/9 Anton Gautvedt Historisk

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for 4. og 5. termin 2006

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for 4. og 5. termin 2006 ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS Veiledning for 4. og 5. termin 2006 Denne veiledningen gir utfyllende bestemmelser til forskrift om forvaltning av tilskudd til sysselsetting

Detaljer

isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC

isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A315 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1969 WAGE STATISTICS FOR SALARIED EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY

Detaljer

ON THE ESTIMATION OF DYNAMIC RELATIONS FROM COMBINED CROSS SECTION TIME SERIES DATA

ON THE ESTIMATION OF DYNAMIC RELATIONS FROM COMBINED CROSS SECTION TIME SERIES DATA ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 87 SÆRTRYKK FRA "THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 78 (1976) ON THE ESTIMATION OF DYNAMIC RELATIONS FROM COMBINED CROSS SECTION TIME SERIES DATA By Vidar

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN I STATISTISK SENTRALBYRÅ I 1968

MELDING OM VIRKSOMHETEN I STATISTISK SENTRALBYRÅ I 1968 RD/PB/AA/MF, 24/4-69 MELDING OM VIRKSOMHETEN I STATISTISK SENTRALBYRÅ I 1968 1. Innledning Statistisk Sentralbyrå fikk fra 1968 bevilget 4 nye assistentstillinger til forskjellige arbeidsoppgaver. Videre

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK. Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK. Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 93 LØNNSSTATISTIKK 1961 Wage Statistics 1961 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1962 Tidligere utkommet : Arbeidere: Arbeidslønninger 1875,

Detaljer

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Ny STCW, nye EMSA krav. konsekvenser for maritim utdanning. Rune Vikse

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Ny STCW, nye EMSA krav. konsekvenser for maritim utdanning. Rune Vikse Ny STCW, nye EMSA krav konsekvenser for maritim utdanning Rune Vikse 1 Tilbakeblikk STW gjennom fire år Manila 2010, endringene vedtas Høst 2011 utkast til ny forskrift på høring 2 Videre fremdrift Forskrift

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1989 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

Forskrift om redningsredskaper på skip

Forskrift om redningsredskaper på skip Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet XXXX med hjemmel i lov 6. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 6, 9,, 9, 20, 55, 56, 59 og 60, jf. delegeringsvedtak 6. februar 2007 nr.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued

98/11 Planer og meldinger. Publikasjonsoversikt Publications issued 98/11 Planer og meldinger Publikasjonsoversikt 1977-1996 Publications issued 1977-1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger, august 1998 Publikasjonsoversikt 1998 2 Publikasjonsoversikt

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Brukerundersøkelser ssb.no 2016

Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Planer og meldinger Plans and reports 2017/7 Planer og meldinger 2017/7 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Statistisk

Detaljer

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ

SOSIAL HJEMMEHJELP NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 OSLO 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ NO R GES OFFISIELLE STATISTIKK A 255 SOSIAL HJEMMEHJELP 1967 SO CI AL H OM E - HELP SE RV I C E S 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Husmorvikarvirksomhet

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 1959 Nr. 322 Økonomisk utsyn over året 1958 Economic survey 323 Folketellingen 1. desember 1950 IV Oversikt

Detaljer

RUTEBILSTATISTIKK N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968

RUTEBILSTATISTIKK N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1968 N OR GE S OF F ISIELLE STA T I ST IKK A 253 RUTEBILSTATISTIKK 1967 SCHEDULED ROAD T RA NSPORT 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 Tidligere utkommet Statistiske

Detaljer

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967

For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 1967 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSÜKELSER Nr. 2 For bruksundersøkelsen for studenter og skoleungdom 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO Rapport fra Kontoret for intervjuundersokelser Nr. 2 FORBRUKSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v Assurances

Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v Assurances Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series Xll Rekke XII Trykt 960 Nr. 5 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 957 Medical statistical report 6 Kriminalstatistikk

Detaljer

THE USE OF COMPUTERS IN THE NATIONAL ACCOUNTS OF NORWAY

THE USE OF COMPUTERS IN THE NATIONAL ACCOUNTS OF NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 20 SÆRTRYKK FRA THE REVIEW OF INCOME AND WEALTH, SERIES 12, NUMBER 4, 1966 THE USE OF COMPUTERS IN THE NATIONAL ACCOUNTS OF NORWAY By Thomas Schiøtz BRUK AV ELEKTRONREGNEMASKINER

Detaljer

Dato: 01.07.14. Saksnr.: 2013/30931. Opphever: Referanse til:

Dato: 01.07.14. Saksnr.: 2013/30931. Opphever: Referanse til: Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 12-2014 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

RAPPORT FRA STATISTIKK- OG BEREGNINGSUTVALGET I FORBINDELSE MED REVISJON AV HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN VÅREN 2017

RAPPORT FRA STATISTIKK- OG BEREGNINGSUTVALGET I FORBINDELSE MED REVISJON AV HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN VÅREN 2017 RAPPORT FRA STATISTIKK- OG BEREGNINGSUTVALGET I FORBINDELSE MED REVISJON AV HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN VÅREN 2017 Innhold 1 Innledning og sammendrag... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Sammendrag nøkkeltall...

Detaljer

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969. Vestfold NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 409 RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969. Vestfold NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 409 RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 09 JORDBRUKSTELJINGA 0. JUNI 99 Vestfold RESULTAT FOR DEI ENKELTE KOMMUNAR ETTER BRUKSSTORLEIK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 9 FØREORD Resultata frå Jordbruksteljinga 99 blir

Detaljer

SIVI LRETTSSTATISTI KK

SIVI LRETTSSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 204 SIVI LRETTSSTATISTI KK 1966 CIVIL JUDICIAL STATISTICS 1966 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1967 Tidligere utkommet Den civile retspleie

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. Lønnsstatistikk for funksjonærer

Næringslivets Hovedorganisasjon. Lønnsstatistikk for funksjonærer Næringslivets Hovedorganisasjon Lønnsstatistikk for funksjonærer Per 1. oktober 2015 1. Innledning Fra og med 2015 er datagrunnlaget til lønnsstatistikken basert på opplysninger fra A-ordningen som omfatter

Detaljer

Anmeldelse av nybygg - Passasjer, last og fiskefartøy

Anmeldelse av nybygg - Passasjer, last og fiskefartøy Anmeldelse av nybygg - Passasjer, last og fiskefartøy Ved bygging i Norge påhviler meldeplikten byggeverkstedet, ved bygging i utlandet rederiet, jfr. skipssikkerhetsloven 5 Førstegangsgebyr er regulert

Detaljer

PRICE SENSITIVITY OF ENERGY DEMAND IN NORWEGIAN INDUSTRIES

PRICE SENSITIVITY OF ENERGY DEMAND IN NORWEGIAN INDUSTRIES ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 143 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS VOL. 85 1983 NO. t PRICE SENSITIVITY OF ENERGY DEMAND IN NORWEGIAN INDUSTRIES PRISFØLSOMHETEN I ENERGIETTER-

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer per 1. oktober 2011 Innholdsfortegnelse Side Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning 2 Tabell 2 Månedsfortjeneste etter - aldersgrupper

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Paal Tangen, Norges Rederiforbund (NR)

Paal Tangen, Norges Rederiforbund (NR) Paal Tangen, Norges Rederiforbund (NR) Nettolønn og kompetanseutviklingsfondet. Historisk gjennomgang. Nettolønn vs. refusjon vs. tilskudd - NR ønsker lov i bunn som regulerer forholdt. Ang. kompetanseutviklingsfondet

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellin.resultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve.

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve. Forord Denne artikkelen har interesse fra to ulike synspunkter. For det første gir den hovedresultatene av de beregninger som i noen tid har foregått i Byrået over utviklingen og sammensetningen av realkapitalen

Detaljer