LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 111 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1964 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1964 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1965

4 Tidligere utkommet Lonnestatistikk 1951 NOS XI 126, 1952 XI 163, 1953 XI 189, 1954 XI 243, 1955 og 1956 XI 288, 1957 XI 339, 1958 XII 2. Lonnsstatistikk for sjofolk på skip i innenriks rutefart i november 1959 NOS A 5, 1960 A 23, 1961 A 46, 1962 A 63, 1963 A 94.

5 Forord Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart i november 1964 er i hovedtrekkene lagt opp på samme måte som i tidligere år. Statistikken er utarbeidd under ledelse av sekretær Sigrid Heistad. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 29. mars 1965 Petter Jakob Bjerve Petra Vestbye

6 Innhol d Oversikt Side Omfang og opplegg av statistikken Månedsfortjenesten... Lønnsutviklingen... oolosoodlootroillip t , Tabeller I. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i kystfart og lokalfart i alt 11 II. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i kystfart 13 III. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i lokalfart 15 IV. Gjennomsnittsfortjeneste for skipsførere etter fart og lonnsklasse V. Gjennomsnittsfortjeneste for styrmenn etter stilling, fart og lønnsklasse0 0 O 0 18 VI. Gjennomsnittsfortjeneste for maskinister etter stilling og lønnsklasse 19 VII. Gjennomsnittsfortjeneste for matstell- og tjenerpersonale etter Stilling. 20 Standard.tegn... Tall kan ikke oppgis -Null

7 OVERSIKT Omfang og opplegg av statistikken Lønnsstatistikken omfatter alle sjofolk pa skip meu tonnasje på 100 br.tonnog mer som gikk i innenriks rutefart i tellingsmåneden. Statistikken omfatter ikke skip i innsjøfart eller løsfart og heller ikke fiske- og fangstfartøyer, taubåter og isbrytere. Byrået har valgt denne begrensning av statistikken, fordi det har vist seg vanskelig å få inn pålitelige oppgaver for besetningen på mindre skip, skip i løsfart osv., blant annet fordi besetningen på disse skip svært ofte lønnes på prosentbasis, som familiearbeidshjelp o.l. Etter oppgaver fra Direktoratet for sjomenn, Kystfartskontoret i Samferdselsdepartementet og Redernes.A.rbeidsgiverforening har Byrået opprettet et register over skip på 100 br.reg.tonn og mer som går i innenriks rutefart. Dette kartotek danner grunnlaget for utsendingen av oppgaveskjemaene. Registeret omfattet pr. 1. november 1964 i alt 347 skip fordelt på 69 rederier. For besetningen på 24 av disse skipene har Byrået ikke mottatt lønnsoppgaver. Videre er 32 skip holdt utenfor statistikken, fordi skipene lå i opplag eller ved verksted, midlertidig eller delvis gikk i utenriksfart eller på grunn av at de innkomne oppgaver var ufullstendige. Til lønnsstatistikken for november 1964 er det bearbeidd oppgaver for 291 skip med en besetning på menn og kvinner, som hadde stått ombord i samme stilling hele måneden. Tilsvarende tall for november 1963 var 287 skip og menn og kvinner. Samlet tonnasje som inngår i statistikken for november 1964, utgjør br.tonn mot br.tonn i november Det blir fylt ut et skjema med individualoppgaver for besetningen på hvert skip. For sjøfolk som tjenestegjør etter en skiftordning på to eller flere skip innen samme rederi, såkalt ambulerende mannskap, gis lønnsoppgavene på eget skjema. I tillegg til de egentlige lønnsoppgavene blir det innhentet opplysninger om bruttotonnasje, indikerte hestekrefter, om skipet går i kyst- eller lokalfart, om det er passasjer- eller lasteskip og tallet på sjøfolk ved ordinær bemanning. Disse opplysninger gir nødvendige holdepunkter til vurdering av de enkelte lønnsoppgaver og muligheter for en hensiktsmessig gruppering i lønnsstatistikken. Tabell 1 gir en oversikt over hvorledes de skip som det er bearbeidd oppgaver for, fordeler seg etter bruttotonnasjen. Tabellen viser også hvorledes

8 5 skip i alt i innenriks rutefart (ifølge Byråets register) var fordelt på bruttotonnklasser og hvor omfattende statistikken er for de forskjellige størrelsesgrupper. Tabell 1. Skip og sjøfolk etter skipets størrelse br.t I! It it br.t. og over Ski i alt pr. nov lernberl med i tellingen Skip med i tellingen i pst. av alle ski Ordinær Sjøfolk bemanning med i på skip telmed i lingen tellin en Sjøfolk med i tellingen i pst. av ordinær bemannin _ I alt ) Ifølge Byråets register, korrigert etter innkomne oppgaver. ambulerende mannskaper med 48 sjøfolk. 2) Ekskl. 4 Sjøfolkenes fordeling etter hovedgrupper av stillinger var stort sett den samme i november 1964 som i november 1963 (se tabell 2). Tabell 2. Sjøfolk etter stilling November J3 Personer Prosent November126/ Personer Prosent._ 3058,9 Skipsførere ,6 Styrmenn , ,9 Maskinister , ,9 Loser ,6 56 1,6 Radio-offiserer ,3 13 0,4 Dekks- og maskinbesetning i , ,5 301 hatstellpersonale ,8 8,8 Tjenerpersonale I alt Sjøfolk har tariffmessig krav på fri kost eller kostgodtgjørelse. For å få samsvar mellom lønnstallene for sjøfolk med og uten fri kost ombord er kostgodtgjørelsen holdt utenfor lønnstallene. For å gjøre lønnsstatistikken egnet til bruk ved lønnsforhandlinger har en, i den utstrekning det var mulig, fulgt tariffenes spesifikasjoner ved grupperingen av stillinger og lønnsklasser.

9 6 Hyren til losene er i tariffen gradert etter tjenestetidens lengde. Under bearbeidingen av statistikken er differansen mellom oppgitt hyre og tariffmessig grunnhyre fort som alderstillegg. Som kontroll for denne beregning har en nyttet de gitte oppgaver over tallet på tjenesteår. IvIgnedsfortjenesten Lønnstall for de enkelte grupper av sjøfolk er gitt i tabellene I-VII. I tabellenes forspalte er det gitt spesifikasjoner bare for de større grupper. De spesifiserte stillinger vil derfor ikke alltid summere seg opp til de totaltall som er gitt. Noen hovedtall er gitt i tabell 3. Tabell 3. Gjennomsnittsfortjenesten etter stilling Av dette: Måneds er- Fritids Sjøfolk fortj. Alders- Hyre tids- kompeni alt tillegg Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. VOKSNE SJØMENN Befal Skipsforere. oolp.oeseeoloso Styrmenn Maskinister Loser Radio-offiserer Sertifiserte elektrikere Stuerter Andre voksne sjomenn eoefeseee.o Dekks- og maskinbesetning Matstell- og tjenerpersonale URGE SJOMENN KVI 833 1) NNELIG SJOBETJENING ) Av dette kr. 125 i servise (12 1/2 prosent) og kr. 113 i køypenger. Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for alle voksne sjømenn var kr Av dette beløp var 72 prosent fast hyre, 4 prosent alderstillegg, 18 prosent overtidstillegg og 2 prosent fritidskompensasjon. Befalet tjente gjennomsnittlig kr pr. maned, mens fortjenesten for andre voksne sjømenn var kr eller 29 prosent lavere. Fire femteparter av forskjellen i fortjenesten for disse to grupper av sjøfolk skyldes hyresatsene.

10 7 Skipsførere hadde den høyeste månedsfortjenesten med kr Deretter fulgte loser med kr og radio-offiserer og maskinister med henholdsvis kr og kr Unge sjomenn hadde en mgnedsfortjeneste på kr. 749 eller 58 prosent av månedsfortjenesten for voksne sjømenn i underordnet stilling. Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for kvinnelig sjøbetjening var kr Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for befalet var 16,7 prosent høyere og for andre voksne sjømenn 16,3 prosent høyere i kystfart enn i lokalfart (se tabell 4). Tabell 4. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i kystfart og lokalfart Kystfart Månedsfor- Sjøfolk tjeneste i alt Kr. Lokalfart Månedsfor- Sjofolk tjeneste i alt Kr. VOKSNE SJOMENN Befal O00, Skipsførere OOOOOOOOOOO Styrmenn Maskinister 00.00, , Loser Radio-offiserer , Sertifiserte elektrikere , Stuerter Andre voksne 53 sjomenn Dekks- og maskinbesetning Matstell- og tjenerpersonale

11 8 Lønnsutviklingen For sjøfolk på skip i innenriks rutefart var det tariffrevisjon i Avtalene for Norsk Sjømandsforbund, Norsk Styrmandsforening og Det norske maskinistforbund ble avgjort ved lønnsnemnd.fra 1. mai 1964 fikk matroser og motormenn et tillegg til hyren på kr. 58 pr. måned, lettmatroser og smørere et tillegg på kr. 38 pr. maned og overstyrmenn, maskinsjefer og enemaskinister et tillegg på minstehyren på kr. 34 pr. måned. For de øvrige styrmenn og maskinister økte minstehyren med kr. 58 pr. måned. Overtidssatsene ble forhøyd med 10 prosent. Avtalene fikk bestemmelser om indeksregulering. Ved Rikslønnsnemndas supplerende kjennelse av 21. september 1964 ble det fastsatt et tariffmessig tillegg til skipsførere og styrmenn i lokalfart for deres arbeid med den såkalte skipsposten (skipsposthonorar). Honoraret ble fastsatt til kr. 0,90 pr. skipspostanløp til fordeling mellom de navigatører som utfører skipspostarbeidet. Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for alle voksne sjømenn var i november ,7 prosent høyere enn i november 1963 (se tabell 5). For befalet steg månedsfortjenesten gjennomsnittlig med 4,7 prosent. Stigningen var størst for losene med 10,6 prosent. Dette skyldes relativt sterk stigning i overtidstillegget. For skipsførere i lokalfart var 1,5 prosent av den gjennomsnittlige månedsfortjeneste skipsposthonorar, for styrmenn 3,6 prosent. Lønnsordningen for matstell- og tjenerpersonalet er svært skiftende fra skip til skip. Dette personalet kan ha helt eller hovedsakelig fast lønn, eller kan som tjenere, salong- og lugarpiker bli lønt vesentlig med servise eller køypenger. Særlig for disse stillingsgrupper kan derfor endringer i lønnstallene fra år til år delvis skyldes at statistikken ikke omfatter de samme skip.

12 9 Tabell 5. Gjennomsnittlig manedsfortjeneste l) Månedsfort. eneste i alt 1959= VOKSNE SJOMENN B e f a l Skipsførere StyrMenn eb see Overstyrmenn 000, styrmenn Enestyrmenn Maskinister Maskinsjefer maskinister Enemaskinister Loser 800, Stuerter b Andre voksne sjomenn Dekks- og maskinbesetning Billettører Båtsmenn seee oesso to Matroser Maskinassistenter... OOOO MOtormenn , Matstell- ogtjenerpersonale Kokker UNGE SJONENN Lettmatroser Jungmenn Dekksgutter Lempere og smørere Byssegutter og hjelpegutter KVINNELIG SJØBETJENING Salong- og lugarpiker Vaske-, messe- og sterrispiker ) Statistikken omfatter ikke samme skip hvert år. I 1959 var tallet på skip som var med i statistikken 274 og i Skipenes fordeling etter bruttotonnasje var noe forskjellig i de to år. Den gjennomsnittlige månedsfortjenestalfor alle voksne sjømenn under ett steg 33 prosent fra 1959 til For unge sjømenn var stigningen 36 prosent og for kvinnelig sjøbetjening 33 prosent.

13 T A B E L L E R

14 Tabell 1. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i kystfart og lokalfart i alt Måneds- Av dette: Sj6- fortje- Aldersfolk neste Hyre til- post- servise, tids- kompen- Tank- Skips- 14- % Over- Fritids- Andre tilalt lecip leg Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 10 VOKS1E SJ"diii -3111:1 e i ***** 2E03 l Befal * *** * l 32l Skipsf6rere Styrmenn O verstyrmenn styrmenn..... OOOOO u OOO, O De i EnestyrMe nn Maskinister O. OOO Maskinsjefer maskinister a.... ***** _ u Enemaskinister _ Loser., ***** Radio -offiserer.. 90 ***** ) Sertifiserte elektrikere Stuerter..,.. **. ** l Andre voksne 1 sjomenn Dekks- og maskinbesetning _ Billett6rer _ Bestmenn T6 mmermenn Båtsmenn _ Matroser., Maskinpassere ) Radio-offiserenes kvalifikasjonstillegg er inkludert i hyren.

15 Tabell I (forts. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i kystfart og lokalfart i alt Alf dette: Måneds-' folk fortjeneste Hyre Alders.-. Tank- Skips- 12i- % Over til- til- post- servise, tids i alt Iegg leez_honorar led en.er tile - Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Dekks- og maskinbesetning (forts.) Maskinassistenter.... Donkeymenn Motormenn.....,... Fyrb6tere Matstell- og tjenerpersonale.. Kokker.. Kokekyn dige menn.... Tj enere , fuse OM. IOW IOW Fritids- Andre kompen- tilsas'on le Kr. Kr ; WSW IWO UNGE SJdNENN Lettmatroser Ova.**** Oat * ONO- Jungmenn Dekksgutter Lempere og sm6rere W Maskingutter IMO KokkeImrlinger MOW 40.0 Byssegutter og hjelpegutter Messegutter KVINNELIG SObBETJENING... Salong- og lugarpiker Vaske-, messe- og sterrispiker * *SO ONO EOM NNW

16 Tabell II. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i kystfart 1) VOKSNE SJdNENN..,, Sj6- folk Nknedsfortjeneste i alt Kr. O GO Ca *** * g Befal Alders- Hyre tillegg Kr. Kr. 145 Skipsf3rere Styrmenn Overstyrmenn , styrmenn styrmenn....,,.. * Enestyrmenn....., Maskinister ,,, Maskinsjofer, _ Hi e 0 4 ow... l.maskinister..... o0a a_ ' ir..... ***** Enemaskinistor.... Q, _ Loser Radio-offiseror lo Sertifiserto elektrikere Stuerter Overstuerter Stuerter Andre voksne s j 6 menn Dekks- og maskinbesetning Ti3mmermenn Båtsmenn Matroser Maskinassistentor Mbtormenn Tanktillegg Kr Av dette: 12i- % KUy- Over- Fritids- Andre tids- servise penger kompen' tilsasjon legg tillegg Kr. Kr. Kr. Kr. Kr _ C ) Omfatter ogsa skip i oljefart og ambulerende mannskaper.

17 Tabell 11 forts.). Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i kystfarti) Måneds- Sydfolneste Hyre til- tilfortje- klders- Tank. legg i alt legg Kr. Kr. Kr. Kr. Av dette: % K5yservise penger Kr. Kr. Over- Fritids- Andre tids- tillegg sasjon legg kompen- til- Kr. Kr. Kr. 219 Matstell- og tjencrpersonale Kokker awl IMO kokker Kokker 2.kokker Kokekyndige menn Tjenere UNGE SJiiMENN... Lettmatroser... Jungmenn... Dekksgutter Lempere og smbrere Maskingutter. Kokkelmrlinger Byssegutter og hjelpegutter Messegutter elm IOW - _ V _ _ _ _ KVINNELIG SJ6BETJEMING Salong- og lugarpiker Vaske-, messe- og sterrispiker IMO in IMO I.) Omfatter ogsi skip i oljefart og ambulerende mannskaper.

18 Tabell III. Gjennomsnittsfortjeneste etter stilling i lokalfart 1) Måneds- Sj6- fortje- Aldersfolk neste Hyre tili alt lega Kr. Kr. Kr. 1 VOKSNE SJbMENN 739 * a * 0 i Lv dette: Tank- Skips- 12j % Overtil- post- servise, tids- 12ag hp.asmalyamag. Fritids- Andre kompen- til- Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr Befal Skipsf6rere _ Styrmenn......, _ Overstyrmenn I. styrmenn Enestyrmenn _ Maskinister _ , WA, _ _ Ilndre voksne 9 sj6menn Dekks- og maskinbosetning Billett6rer _ Bestmenn _ 341; - 28 Båtsmenn _ Matroser _ _ Maskinpassere _ Maskinassistenter Motormenn _ * 0 Fyrb6tere _ 208 _ ) Omfatter også ship i oljefart.

19 Taboll III forts.). Gjonnomsnittsfortjeneste etter stilling i lokalfart Måneds- dette: ^ j o- fortje- faders- Tank- Skips- 12i- % Ovorfolk nesto Hyre til- til- post- servise, tids- kompen- til- Fritids- Andre 1_21I ILELEE rar kite2ez2ltillial._ Eg Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Matstell- og tjenorpersonale Kokker Kokokyndigo menn Tjonere UNGE WiiNENIT.... 1E Lettmatrosor. -. WO Jungmenn , Dekksguttor... e "". '' ft. - Lempore og smurcre haskingutter _ Byssogutter og hjolpeguttor Hossegutter KVINNELIG StIbBETJ:IIING Salong- og lugarpiker _a Vaske-, messo- og sterrispiker ) Omfatter også skip i oljcfart.

20 Tabell IV. Gjennomsnittsfortjeneste for skipsf5rere etter fart og 16nnsklasse Måneds- Av dette: Skips- fortje- Skips- Overfårere neste Hyre Alders- Tank,- post- tidstillegg tillegg.../..., i alt h o n o r a r Eg.N...PPs It,.II ,.. M.., N...Y..O..IIR...N.t...M.MM...I.C.M.R.,.M..tMS.W.I...aMYMMM 0...M Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Fritids- Andre kompen- tilsaadon legg Kr. Kr. SKIPSFbRERE I ALT Ambulerende skipsf6rere **C* Lokalf art br.t " )668 / ii u *4 **** * br.tonn or: OVQ Passasjerskip Lasteskip Kystfart Passasjerskip Lasteskip _ _ _ _ _ 11 _ liefart br.t ims A

21 Tabell V. Gjennomsnittsfortjeneste for styrmenn etter stilling, fart og 16nnsklasse 107 Måneds- dette : Skips- Styr- fortjemenn neste Hyre tids- kompen- til- Over- Fritids- Andre Alders- Tankposti alt tillegg tillegg honorartil1egsasjon Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 533 STYRMENN I ALT Ambulerende styrmenn Overstyrmenn br.t u u **WOO br.t. og over Kystfart..... WOW. 51 Lokalfart styrmenn..,,..,.0** br.t u O W* u O 0e v ii ii brot. og over 6,10 13 Kystfart ,060 WOW. 55 Lokalfart styrmenn.... o br. t. og over Kystfart Enestyrmenn Inntil 200 br.t u Kystfart woos. se 18 Lokalfart... sc _ o , oa

22 Tabell VT. 0 j enno snit tsfort j eneste for maskinister etter stilling og 16nns1d.asse Måneds-- Maski- f ort j e- nister neste i alt ^.,... Kr. Av dette: Alders - Tane- Over- Fritids- Andre Hyre til- til- tids-k.omøen-- tillø^^ le^^^^ tzlle^^,g.^^ s as,^,on ^ Z.egg Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. NLSKINISTER I ALT Ambulerende maskinister M a s k i n s j ef e r I. H. ;^, ^ it it it ^ tt vv It t' it _ it o. Ws*.. We.* maskinis ter I. H. K , i'. e `...., u ii *meow u wow a _ it } ^ ti maskinister z. H. K cc , M Enemaskinister ' 299 I.H.K p. 6t ^.^..^^..^.^...^..._._.^..^.s..^.

23 Tabell VII. Gjennomsnittsfortjeneste for matstell- og tjenerpersonale etter stilling Maneds- Sj6- fortjefolk til- neste til- Alders- Tank- Hyre i alt legg lega Kr. Kr. Kr. Kr. Av dette: % K6yservise penger MATSTELL- pa TJENERPERSONLLE Kr. Kr. Over- Fritidstids- kompentillegg sasjon Kr. Kr.!ndre tillegg Kr Matstel 1 - personale Stuerter.... ***** e Overstuerter Stuerter Kokker go.* eoe coo m CD. 1.kokker " _ Kokker geof Kokekyndige menn. se Kokkeleerlinger Byssegutter og hjelpegutter Tjenerpersonale Tjenere IA20 52 Messegutter Salong- og lugarpiker _ Vaske-, messe- og sterrispiker * OW

24 Norges offisielle statistikk, rekke A Norway's Official Statistics, series A Rekke A Stensilert 1965 Nr. 116 Nasjonalregnskap med fjorten og fem produksjonssektorer I National accounts classified by fourteen and five industrial sectors I Kriminalstatistikk 1963 II Domfelte, botlagte og påtalefritatte Criminal statistics II Persons convicted, fined or suspended of prosecution Kriminalstatistikk 1963 III Innsatte og løslatte ved fengselsanstalter Criminal statistics III Movement of population in penal institutions Folkemengden i herreder og byer 1. januar 1964 Population in rural districts and towns Industristatistikk 1963 Bedriftenes størrelse, vareproduksjon m. v. Industrial statistics Size of establishments, commodities produced etc LØnnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart. November 1964 Wage statistics for seamen on ships in scheduled coasting trade Statistisk Sentralbyrå utgir dessuten skriftserien SamfunnsØkonomiske studier (SOS). I denne serie offentliggjøres undersøkelser, som ikke er av rent statistisk karakter, bl. a. historiske og analytiske studier utført ved Byråets forskningsavdeling. The Central Bureau of Statistics also publishes the series «SamfunnsØkonomiske studier» (SØS). This series contains reports on investigations of not merely statistical character, such as historical and analytical studies carried out at the Research Department of the Central Bureau of Statistics. Kortere avhandlinger gis i serien «Artikler». Shorter reports in the series «Artikler». Statistisk Sentralbyrå utgir følgende periodiske hefter: The Central Bureau of Statistics publishes the following periodical bulletins: Statistisk månedshefte Monthly bulletin of statistics. Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly bulletin of external trade. Statistisk ukehefte Weekly bulletin of statistics. Abonnement på disse hefter kan tegnes både hos bokhandlerne og i Statistisk Sentralbyrå. For Statistisk månedshefte er pr isen pr. år kr. 20,00, pr. nr. kr. 2,00. Prisen pr. år for Månedsstatistikk over utenrikshandelen er kr. 25,00, pr. nr. kr. 2,50. For Statistisk ukehefte er prisen pr. år kr. 30,00, pr. nr. kr. 0,75. For subscription of the bulletins please write to the Central Bureau of Statistics, Oslo.

25 Publikasjonen. utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere. Pris kr. 3,00.

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A94 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NOVEMBER 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 30 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1969 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER NR. 10, 1956 74. årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway INNHOLD Sivil rettspleie 1955 305 Dyrevernnemndenes virksomhet i 1955 311 Lønnsstatistikk for

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 78 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 962-63 HEFTE FOLKEHØGSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 962 63 Volume II Folk High Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ C ENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Tidligere utkommet Det tekniske undervisningsvæsen 189495 NOS III 303 Fagskolestatistikk 189596 NOS III 343, 189697 til 189899 IV 40, 18991900 til 190102 IV 85, 190205 V 6, 190506 til 190708 V 101, 190809

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 958 Nr. 30 Samferdselsstatistikk 958 Transport and communication statistics - - 3 Meieribruket i Noreg 956

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Fjerde hefte Oversikt over yrkesstatistikken Detaljoppgaver for riket A Survey of Statistics on Occupation Detailed Figures for the whole Country

Detaljer

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 0 LØNNSTELLINGEN Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri 98 Recensement des salaires UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I KOMMISJON

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER

HUSHOLDNINGSREGNSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 284 HUSHOLDNINGSREGNSKAPER FOR ALDERSTRYGDEDE MAI 1955 APRIL 1956 Family Budgets for Old Age Pensioners May 1955 April 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke Xi Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-5757 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 67 IN NTEKTSSTAT STIKK 979 INCOME STATISTICS 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 98 ISBN 8-537- 738-5 FORORD Inntektsstatistikk 979 inneholder opplysninger om

Detaljer

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111.

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111. WANK I FORS KRING semososaul Nooll inommuni. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A84 AKSJONÆRFORHOLD OG STYRE- SAMMENSETNING I AKSJESELSKAPER 963 SHARE OWNERSHIP AND COMPOSITION OF THE BOARDS OF DIRECTORS IN

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 SYKETRYGDEN 1967 57. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1967 57th. Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1969 Tidligere utkommet Syketrygdstatistikk.

Detaljer

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY SYKETRYGOEN ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 266 SYKETRYGDEN 1969 59. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 SYKETRYGDEN 1970 60. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1970 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 ISBN 82 537 0163 2 Forord Lov av 18.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ

NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1965 Tidligere utkommet Nasjonalinntekten

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0831-9

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0831-9 STATISTISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 40 REGLER FOR REDIGERING OG UTSTYR I PUBLIKASJONER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0831-9 FORORD Statistisk Sentralbyrå utgir årlig

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY Rettinger i Statistisk årbok 1961 Forord. I 3. avsnitt skal CEEO

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

LØNNSFORHOLDENE FOR ANSATTE I BANK, FORSIKRING OG STATSTJENESTE

LØNNSFORHOLDENE FOR ANSATTE I BANK, FORSIKRING OG STATSTJENESTE ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALFYRA NR. 104 LØNNSFORHOLDENE FOR ANSATTE I BANK, FORSIKRING OG STATSTJENESTE Av Idar Møglestue og Turid Sletten WAGE CONDITIONS OF EMPLOYEES IN BANK, INSURANCE AND CENTRAL

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 283 ALKOHOLSTATISTIKK. Alcohol Statistics 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 283 ALKOHOLSTATISTIKK. Alcohol Statistics 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 283 ALKOHOLSTATISTIKK 1956 Alcohol Statistics 1956 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1957 Tidligere utkommet: Alkoholstatistikk I og II.

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far Det er 3 prosentpoeng lavere enn i 1989, side 4 Godstrafikken øker I 1995 ble det kjørt 7,6 millioner tonn gods til og fra Norge,

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

Interne no der. STATIST IKKBRUKERUNDERSØKELSEN 198o/1981

Interne no der. STATIST IKKBRUKERUNDERSØKELSEN 198o/1981 Interne no der STATISTISK SENTRALBYRÅ 9. oktober 1981 STATIST IKKBRUKERUNDERSØKELSEN 198o/1981 Resultater fra en postundersøkelse om bruk og vurdering av Byråets statistikk i departementer, statsadministrasjonen

Detaljer