Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes."

Transkript

1 Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr PS 024/07 PS 025/07 PS 026/07 PS 027/07 PS 028/07 PS 029/07 Innhold Månedsoppgjør januar Kontrollutvalgets sekretariat - etablering av interkommunalt selskap (IKS) Deltagelse på oljemesser Økonomiplan Prosess, prinsipper og utfordringer. Diverse referatsaker Godkjenning av protokoll De offentlige saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhuset, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Kristine Jørstad Bock ordfører

2 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Roar Magnussen Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: 200 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 024/07 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Sak: Månedsoppgjør januar I. Saken gjelder: Månedsoppgjør for skatt pr. januar Kommunens skatteinngang for januar 2007: kr II. Sakens bakgrunn og fakta: Skatteinngangen pr. utgangen av januar viser en økning på 43,76 % sammenlignet med samme måned i fjor. I forhold til budsjettert skatteinngang ligger kommunen 50,37 % over. Inngang 2007 Budsjett 2007 Inngang 2006 Pr. mnd. Akkumulert Pr. mnd. Akkumulert Pr. mnd. Akkumulert Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

3 2. Innfordring/restanseutvikling Kommentar. Det er i januar tvangsinnfordret totalt kr ,- og det er satt i gang 43 tvangstiltak. -Restanseutvikling Konto / pr siste dag: Siste mnd Forrige mnd Endring Restskatt personlige skatteytere Resterende skatt bedrifter Kommentar. Veldig positiv utvikling når det gjelder restskatt med en nedgang på kr ,- sammenlignet med forrige måned. Nedgangen skyldes hovedsakelig effektiv innfordring og at betalingsmoralen er blitt betydelig bedre. Utestående resterende skatt er på til sammen kr ,-. Av dette skriver kr seg fra et konkursbo som vil bli avskrevet i løpet våren Resterende skatt er en statsskatt og vil ikke få noen betydning for den kommunale skatteinngangen. -Tre på topp i Finnmark restskatt 2005 Kvalsund 93,21 % Hammerfest 89,97 % Hasvik 88,79 % Kommentar. Det er totalt innfordret 89,97 % av restskatten for år Dette er en statistikk som benyttes av skattefogd og skattedirektoratet for å måle resultatet av bl.a innfordringsarbeidet. Fra å være en middelhavsfarer er nu Hammerfest en av de beste kommunene når det gjelder innfordring og rettidighet vedrørende innbetaling av restskatt. Vi ser her en klar forbedring sammenlignet med i fjor og det er bl.a. veldig positivt at det er en markant økning i rettidig innbetaling av restskatt. III. Rådmannens vurdering: Skatteinngangen pr. utgangen av januar 2007 er kr ,- høyere enn i fjor, og en økning på ,- i forhold til budsjettet. Dette skyldes i hovedsak en økning av innbetalt forskuddstrekk og tvangsinnfordring av restskatt. Økningen av innbetalt skattetrekk skyldes i hovedsak aktiviteten rundt Snøhvitutbyggingen. Det er også av stor betydning at mange innbyggere pendler til andre kommuner i jobbsammenheng slik at kommunen også der kommer positivt ut. Hammerfest har i tillegg fått større andel av de totale skatteinntektene p.g.a. at fordelingstallene er blitt endret i favør av kommunen.

4 De nakne fakta er at kommunen har hatt en gradvis stigning i skatteinntektene siden mars 2006 og at det dermed ikke er en slik dramatisk økning de siste månedene. IV. Rådmannens forslag til vedtak: Månedsoppgjør for januar tas til orientering. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Per Hanasand Kons. økonomisjef

5 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Per Hanasand/Felles saksframlegg Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 04/ Arkivnr.: 030 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 025/07 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Vedlegg 1 - Utkast til selskapsavtale Vedlegg 2 - Utkast til samarbeidsavtale mellom kommunene Vedlegg 3 - Avtale om sekretariatstjeneste mellom Hammerfest kommune og KU sekretariatet. Vedlegg 4 - Revisjonssjefens syn av 6. oktober 2006 til forslaget til ulike finansieringsmodeller, datert 9. oktober Saksdokumenter ikke vedlagt: Kontrollutvalgets sekretariat i Vest-Finnmark Forslag til ulike finansieringsmodeller, datert 9. oktober 2006 Sak: Kontrollutvalgets sekretariat - etablering av interkommunalt selskap (IKS) I. Saken gjelder: I denne saken foreslår rådmannen at Hammerfest kommune går inn for at det opprettes et IKS for kontrollutvalgssekretariat, hvor alle kommunene i Vest Finnmark som i dag har felles revisjon, inngår. II. Sakens bakgrunn og fakta: Vest-Finnmark regionråd vedtok den 30. mai 2006 følgende mht sekretariatsfunksjon for kontrollutvalgene. Bjørn-Atle Hansen arbeider videre med problemstillingen. Kontrollutvalgene og revisjonen er viktige innspillere til evaluering og valg av framtidig ordning. Det er for øvrig et ansvar for hver enkelt kommune at man har en god sekretariatsordning for sitt kontrollutvalg når nåværende avtaler utgår. De 7 regionskommunene orienteres om vedtaket. Med basis i ovennevnte vedtak er det innhentet en del opplysninger om hvordan andre kommuner har løst sekretariatsordningen. Samtidig har vi erfaring fra den ordningen vi har i dag med bytte av sekretærer mellom kommunene. Med bakgrunn i dette er det laget et dokument/prospekt, jfr vedlegget.

6 Høringsuttalelser fra kontrollutvalgene i Vest-Finnmark. Dokumentet/prospektet som er utarbeidet av regionrådet har vært til behandling i samtlige 10 kontrollutvalg i Vest-Finnmark. De har alle gjort vedtak hvor de anbefaler kommunestyret at det opprettes et IKS for kontrollutvalgssekretariat, hvor alle kommunene i Vest-Finnmark som i dag har felles revisjon, inngår. Hvorfor nytt selskap? Hovedbegrunnelsen bak forslaget om nytt selskap er: 1. Faglig tyngde og uavhengighet. Kontrollutvalget, som kommunestyrets kontrollorgan overfor administrasjon og revisjon, er avhengig av et sterkt og uavhengig sekretariat. 2. Nye rammevilkår Kommuneloven ble endret med virkning fra med tilhørende forskrifter. Verken revisor eller noen i rådmannens administrasjon i kommunene kan være sekretær for utvalgene. Det må derfor etableres et eget uavhengig sekretariat eller at kommunen kjøper disse tjenestene fra andre. Kompetanse Kompetanse og erfaring kan beskrives i følgende hovedpunkter: Forholdet til politiske organer Et sekretariat bør ha god kjennskap til, og erfaring med forholdet mellom kommunestyret, kontrollutvalget og revisjonen. Det må være kjent med lovverk, forskrifter, sedvane og praksis i forhold til saksbehandling. Kommunalkunnskap Sekretariatet bør ha god rolleforståelse for all kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Ved ansettelser i selskapet bør kompetansen omfatte både erfaring og grundige kunnskaper om kommunal økonomi og kommunale tjenester. Lokalkunnskap God lokalkunnskap er viktig for å kunne yte en god tjeneste til kommunenes kontrollutvalg. Derfor vil kriteriet med nærhet til kommunene være viktig. Uavhengighet og habilitet Sekretariatet skal være uavhengig av samfunnsinteresser, næringsliv og forvaltning. Forretningsidé og krav Forretningsideen er å opprette et uavhengig og kompetent sekretariatet som kan bidra til at kontrollvirksomheten i den enkelte kommune fungerer effektivt og samtidig har god kvalitet. Selskapet skal oppfylle følgende krav: Tillit Det skal bidra til å sikre samfunnets tillit til den offentlige kontrollordningen Kostnadseffektiv Det skal være organisert med tilstrekkelig volum for å gi kontrollutvalgene tjenester og produkter til lavest mulig pris, med avtalt kvalitet og leveringstid De deltakende kommunene forplikter seg til å delta i selskapet og kjøpe sekretariatstjenester i minimum 3 år.

7 Kostnader/driftsbudsjett for sekretariatet. Regionrådet behandlet på ny opprettelsen av et eget selskap som skulle ivareta kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark i sitt møte 22. november d.å. og fattet følgende enstemmige vedtak: Vest-Finnmark Regionråd går inn for opprettelse av IKS for 10 kommuner med 2 stillinger som presentert i utredningen. Anbefalt kostnadsfordeling blir tilsvarende den som er gjeldende for revisjonen. Forretningsadresse for det nye selskapet er Alta. Dette medfører at de forslag til kostnadsfordeling som er oppstilt i utredningen blir å vike for kostnadsfordelingen i følgende tabell. Kostnadsfordelingen bygger på helårsvirkning for 2007 fratrukket reduserte kostnader til revisjon, jfr. avsnittet Finansiering under tabellen. Ved oppstart senere i 2007 vil beløpet reduseres tilsvarende. Dagens kostnader til kontrollutvalgssekretariat utgjør i overkant av en 20 % av stilling i økonomienheten samt ordinære driftsutgifter til utførelsen av funksjonen. Likt fordelt Fordelt etter folketall Netto kostnader 2007 Hammerfest kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kautokeino kr ,00 kr ,00 kr ,00 Alta kr ,00 kr ,00 kr ,00 Loppa kr ,00 kr ,00 kr ,00 Hasvik kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kvalsund kr ,00 kr ,00 kr ,00 Måsøy kr ,00 kr ,00 kr ,00 Nordkapp kr ,00 kr ,00 kr ,00 Porsanger kr ,00 kr ,00 kr ,00 Karasjok kr ,00 kr ,00 kr ,00 40,0 % 60,0 % 100,00 % Finansiering I forbindelse med opprettelsen av det interkommunale revisjonsselskapet VEFIK IKS, ble det framført følgende : Dersom sekretariat for kontrollutvalg og revidering av skatteregnskap utgår som arbeidsoppgaver, må dette betinge ytterligere reduksjon i kostnadene. I lys av dette vil det være naturlig å flytte de oppgavene som revisjonen har, og som de utfører for kontrollutvalget, til det nye selskapet. Revisjonen har signalisert en reduksjon i sine kostnader på om lag kr ,-. Denne reduksjonen er hensyntatt i nettokostnaden til kommunene ovenfor. Selskapsform. Som selskapsform foreslås interkommunalt selskap (IKS) etter Lov av om interkommunale selskaper. Hensikten med selskapet er primært å dekke eiernes behov for sekretariatstjenester for kontrollutvalgene. Selskapets primære målgruppe vil derfor være eierkommunene. Som grunnlag for selskapsavtaler anbefaler arbeidsgruppen at det kommende styret vurderer de avtaler som er utarbeidet i Troms. Disse følger som vedlegg. Navn.

8 Som navn foreslås Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS / Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi. Representantskapet. Antall medlemmer og fordeling. Etter Lov om interkommunale selskapers 7 utøver deltakerne i selskapet sin myndighet gjennom representantskapet. Dette er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles der. Deltakerkommunenes eierandel og innskudd i selskapet fordeler seg likt med stemmeandel i representantskapet. Kommuner med inntil innbyggere har en andel. Kommuner med mellom og innbyggere har 2 andeler og kommuner over innbyggere har 3 andeler. Kommuner med en eierandel velger representant med personlig vararepresentant, og kommuner med 2 og 3 eierandeler velger tilsvarende representanter med varamenn. Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gjeldende regelverk. Representantskapets medlemmer velges for fire år. Representantskapet velger selv leder og nestleder. Valgperioden for representantskapet forutsettes å følge kommunevalgperioden. Det første valget vil derfor gjelde for Fordelingen av eierandel/innskudd blir slik: A B C D Eierandel i IKS Org nr Kommuner Andel av gruppen Eier andel i 1000 kr Alta Hammerfest Porsanger Nordkapp Guovdageaidnu-Kautokeino Kárášjohka-Karasjok Måsøy Loppa Hasvik Kvalsund 1 20 Totalt Styret. Styret skal ha 3 medlemmer valgt av representantskapet. En representant for de ansatte har i tillegg møte- og talerett1 på styrets møter. Som funksjonstid foreslås to år, og at halvparten av styremedlemmene og tilsvarende varamedlemmer er på valg hvert år. I 2007 må dermed et av styre- og varamedlemmene velges for ett år og de resterende to styremedlemmene med varamedlem velges for to år.

9 Lokalisering. Lokalisering av selskapets forretningskontor legges til Alta kommune. Ansattes stilling. Dersom noen av medarbeiderne ved VEFIK IKS ønsker overgang til stilling i det nye selskapet, vil dette skje med grunnlag i reglene om virksomhetsoverdragelse, jfr. aml. kapittel XII A. Medarbeider beholder ved overføringen nåværende pensjonsordning, lønnsforhold og tariffbestemte forsikringsordninger, med uavbrutte rettigheter. Finansiering. Selskapet foreslås finansiert slik: Innskuddet fra deltakerne settes til kr ,-. Dette fordeles med hensyn til eierandelene - se punktet: Representantskapet. Antall medlemmer og fordeling. III. Rådmannens vurdering: Lovgiverens intensjon med å opprette uavhengige sekretariatsfunksjoner i forhold til det administrative apparatet i de enkelte kommunene var å sikre at kommunestyrene skulle ha en sikker og uavhengig kontrollinstans overfor administrasjonen. Denne sikkerheten vil med et opplegg som er presentert med 2 ansatte øke sikkerheten for at det til enhver tid er personer som kan følge opp de ønsker og prioriteringer som kontrollutvalgene vil prioritere i sitt arbeid. For å få full effekt av disse personene må de sitte i samme kontorfellesskap for å kunne dra veksler på hverandres kunnskap og erfaring. Den midlertidige ordningen som vi har praktisert i Vest-Finnmark har bygd på at enkelte personer i nabokommunene har fungert som sekretærer. Personell som i praksis er underlagt rådmannen i nabokommunen skal kontrollere hverandre. Dette er ikke en god løsning i og med at disse personene som er satt til å ivareta denne funksjonen ofte er i presset arbeidssituasjon med sine daglige gjøremål internt i kommunen. I den forbindelse vil det fort bli konflikt om hvilke oppgaver personen skal ivareta. Skal man prioritere interne gjøremål i sin egen kommune eller funksjoner som kontrollutvalgene ønsker skal ivaretas. Dette skaper uryddige forhold. Kommunestyrene må sikres at deres uavhengige forlengede kontrollorganer til enhver tid prioriterer deres arbeid. Av vedlagte utredning og ovennevnte opplysninger framgår det at det er mange ulike måter å kunne finansiere dette arbeidet. Ulike løsninger er presentert med at alle 10 kommuner som i dag er tilknyttet VEFIK er med på å finansiere dette arbeidet. Samtidig har revisjonen tilkjennegitt at de vil frigjøre midler tilsvarende 1 person for å ivareta denne funksjonen. Med basis i ovennevnte vil rådmannen foreslå at formannskapet legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling:

10 IV. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommune slutter seg til å opprette et interkommunalt selskap (IKS) Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávde-gottečállingoddi 2. Hammerfest kommune gir sin tilslutning til selskapsavtalen, inntatt i vedlegg 1, samt hovedelementene i vedlagte utkast til Samarbeidsavtale og Avtale om sekretariatstjenester. 3. Hammerfest kommune slutter seg til at selskapets forretningsadresse og hovedkontor skal plasseres i Alta kommune. 4. Som Hammerfest kommunens representant i representantskapet velges for 2007: Som vararepresentant velges: Hammerfest kommunens innskudd i selskapet settes til kr ,-, herav innbetales kr Finansieringen av innskuddet og andel av driftsutgifter for 2007 håndteres i første tertialrapport. 5. Hammerfest kommune forplikter seg til å bli i selskapet minimum 3 år fra stiftelsesdato. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Per Hanasand Ass.rådmann

11 Vedlegg 1 Forslag til selskapsavtale 2 SELSKAPSAVTALE FOR KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I VEST- FINNMARK IKS/ OARJE-FINNMÁRKU SGO DÁRKKISTANLÁVDEGOTTEČÁLLINGODDI 1 Selskapet Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet har følgende deltakere: Org nr Kommuner Alta Hammerfest Porsanger Nordkapp Guovdageaidnu-Kautokeino Kárášjohka-Karasjok Måsøy Loppa Hasvik Kvalsund Totalt 2 Rettslig status Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi er et eget rettssubjekt, og styret har arbeidsgiveransvaret. 3 Hovedkontor Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi har sin forretningsadresse i Alta kommune. 2 Selskapsavtalen er utarbeidet på grunnlag av forslag til selskapsavtale for interkommunale selskaper (IKS) utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund, Bedrift.

12 4 Formål og ansvarsområde Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi skal utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg og hva dermed står i naturlig forbindelse 5 Innskuddsplikt og eierandel Ansvarsdel fordeles etter følgende oppsett A B C D 1 Eierandel i IKS Org nr Kommuner Andel av gruppen Eier andel i 1000 kr Alta Hammerfest Porsanger Nordkapp Guovdageaidnu-Kautokeino Kárášjohka-Karasjok Måsøy Loppa Hasvik Kvalsund 1 20 Totalt Endringer i eierandeler kan skje ved inn- og uttreden av deltakere i selskapet, jfr kolonnen som er merket med gult. 6 Organisering av selskapet Selskapet har tre nivå: Representantskapet Styret Daglig leder 7 Representantskapet Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Kommuner med en eierandel velger representant med personlig vararepresentant, og kommuner med 2 og 3 eierandeler velger tilsvarende representanter med varamenn. Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gjeldende regelverk. Representantskapets medlemmer velges for fire år. Representantskapet velger selv leder og nestleder. 8 Representantskapets møter Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig, innen utgangen av mai måned og minst fire uker før møtet. Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en saksliste. Ordinært representantskapsmøte skal behandle: 1. Årsmelding og regnskap 2. Valg til styret 3. Valg av revisor

13 4. Overordnede mål og retningslinjer for driften 5. Budsjettforutsetninger og rammer 6. Tilskuddsordning fra deltakerne 7. Andre saker som er forberedt ved innkallingen Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse. Spørsmål om kjøp av aksjer i andre selskap og inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler avgjøres av representantskapet. Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller 1/3 av representantskapets medlemmer ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette. Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte og talerett. Representantskapets leder og nestleder er valgkomité til styret. 9 Styret Styret i selskapet består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av representantskapet. En representant for de ansatte har møte og talerett i styrets møter. Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret. Representantskapet velger styreleder og nestleder. 10 Styrets møter Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets medlemmer. De ansattes representant har ikke rett til å være til stede i saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. 11 Daglig leder Daglig leder administrerer virksomheten, og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet. Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte. 12 Organisering av tilsynsfunksjoner Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.

14 13 Arkiv, personvern og offentlighetsloven De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvern skal gjelde for selskapet. Selskapet skal følge offentlighetsloven bestemmelser. Selskapet skal ivareta arkivfunksjonen i henhold til arkivlovens bestemmelser for deltakerkommunenes kontrollutvalg. Dersom en deltakerkommune trer ut av selskapet, overføres arkivet for dette kontrollutvalget til den kommunen dette gjelder. 14 Økonomiforvaltning Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement. 15 Arbeidsgiveransvar Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten. Arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven skal i sin helhet ivaretas av styret. Selskapet er medlem av pensjonsordning. 16 Lokale lønnsforhandlinger Styrets leder og/eller daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger. Styret vedtar forhandlingsresultatet. Styret fastsetter rammene og daglig leders lønn. 17 Møtegodtgjørelse Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i henhold til de til enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten. 18 Regnskap og revisjon Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet. Regnskapet føres ihht kommunale regnskapsprinsipper. Regnskap skal fastsettes av representantskapet. Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert eller kommunal revisor. Revisor velges av representantskapet. 21 Endring av selskapsavtalen Selskapsavtalen kan endres. Ved avstemning gjelder reglene i 4 i lov om interkommunale selskaper av nr Uttreden og oppløsning Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum ett år før uttredelse. Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av egenkapitalen på uttredelsestidspunktet jf 5. Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet. Jf Lov om interkommunale selskaper 30 og 32. Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret. 23 Voldgift

15 Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift. 24 Øvrige bestemmelser For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper. Vedlegg 2 UTKAST TIL SAMARBEIDSAVTALE 1. Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Kautokeino, Porsanger og Karasjok kommune er enige om å opprette K.U. SEKRETARIATET i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi. Det opprettes et eget selskap i henhold til lov av , nr 6 om interkommunale selskaper. Selskapet skal være operativt snarest mulig etter den Deltakerne forplikter seg til å delta i selskapet og bruke selskapet som sekretariat for egne kontrollutvalg. 3. Som grunnlag for drift av selskapet overfører deltakerkommunene forskuddsvis hvert halvår det avtalte beløp justert for årlig prisstigning med like beløp. Deltakerne innbetaler også sin andel av selskapskapitalen til fri egenkapital, samlet sum på kr Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av innskutt fri egenkapital jf. 5 i selskapsavtalen. 4. Deltakernes rettigheter og plikter for øvrig reguleres i selskapsavtalen. Dato / (undertegnes av samtlige deltakere) 3 Beløpet vil kunne endres etter hvor mange deltakere som slutter seg til selskapet

16 Vedlegg 3 AVTALE OM SEKRETARIATSTJENESTER MELLOM HAMMERFEST KOMMUNE OG K.U. SEKRETARIATET I VEST-FINNMARK IKS/ OARJE-FINNMÁRKU SGO DÁRKKISTANLÁVDEGOTTEČÁLLINGODDI 1. Avtalens formål K.U. SEKRETARIATET i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi skal utføre sekretariatstjenester for kontrollutvalget i NN kommune i henhold til kommunelovens bestemmelser om kontrollutvalg og forskrift om kontrollutvalg. Dette omfatter også tjenester som selskapet kan utføre i henhold til gjeldende lover. 2. Avtalens varighet Avtalen løper til den blir sagt opp i henhold til punkt Avtalen omfatter Kommunens behov for sekretariatstjenester til kontrollutvalget, herunder: Forberede saker til kontrollutvalget og sørge for at disse er forsvarlig utredet Tilrettelegging av møter i kontrollutvalget Protokollføring Iverksetting av vedtak i kontrollutvalget Arkivfunksjon for kontrollutvalget Selskapskontroll 4. NN kommunes utgifter til sekretariatstjenester K.U. SEKRETARIATET IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi sine utgifter dekkes ved at XXXXXX kommune betaler et fast beløp etter vedtatt kostnadsfordelingsmodell. Hammerfest kommunes årlige stipulerte andel av driftsutgiftene i selskapet skal innbetales forskuddsvis hvert halvår. 5. Hammerfest kommunes plikter Hammerfest kommune forplikter seg til å holde møterom med nødvendige tjenester og utstyr for de av K.U. SEKRETARIATET i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi sine ansatte som har oppdrag i kommunen. 6. Oppsigelse Oppsigelse av avtalen må varsles av partene med minimum ett års frist før avtalen utløper. Hammerfest,

17 For Hammerfest kommune For K.U. SEKRETARIATET i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi

18 Vedlegg 4 Vest-Finnmark regionråd Journr. Arkivkode Saksbehandler Telefon Deres ref Dato 2006/331-1/ Knut-Åge Amundsen KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIAT I VEST- FINNMARK Forslag til ulike finansieringsmodeller Revisjonens uttalelse til utkastet: Revisjonen har deltatt i utarbeidelsen av rapport Kontrollutvalgets sekretariat i Vest Finnmark. Revisjonen er inneforstått med at et kompetent sekretariat med tilstrekkelig kapasitet, betyr at vi må kutte vårt budsjett med ei stilling, dersom samtlige 10 kommuner i Vest-Finnmark vil delta i det nye selskapet. ( Jf kommunestyrevedtak i forbindelse med etableringen av VEFIK). Revisjonen går for modell 1 med 10 kommuner. Dette for å kunne ha grunnlag for å ansette 2 i sekretariatet og dermed øke kompetansen og minske sårbarheten. I utkastet er det presentert tre ulike finansieringsmodeller. Vi registrerer at man benytter en annen måte å fastsette fast andel enn hva som er tilfelle når det gjelder revisjonsutgiftene. I den anbefalte modellen fremkommer fordelingen av utgiftene på en klar og tydelig måte. Etter at forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner ble endret med virkning fra ble sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i Vest-Finnmark ivaretatt ved å bytte sekretariatstjenester mellom kommunene. Sekretariatsbehovet ble vedtatt som en midlertidig ordning av samtlige kommunestyrer. Sekretariatsordningen fungerer i dag som en minimumsløsning, hvor revisjonen i hovedsak ivaretar og utfører arbeidsoppgavene for kontrollutvalgene. Med etablering av et felles sekretariat for kontrollutvalgene i Vest-Finnmark vil det være en selvfølge å flytte de oppgavene som naturlig hørerer hjemme i sekretariatet over til det nye selskapet. Dette for å kunne bygge opp et kompetent, stabilt og forutsigbart sekretariat for kontrollutvalgene. Kontrollutvalget, som kommunestyrets kontrollorgan overfor administrasjon og revisjon, er avhengig av et sterk og uavhengig kompetanse fra eget sekretariat.

19 Med vennlig hilsen Knut-Åge Amundsen revisjonssjef

20 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Jakob Nielsen Øien/ Trond Rismo Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: 074 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 026/07 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Retningslinjer for Hammerfest kommunes strategiske Utviklingsfond Saksdokumenter ikke vedlagt: Sak: Deltagelse på oljemesse "Offshore technology Conference" I. Saken gjelder: Hammerfest kommunes deltakelse på Finnmarksstanden under Offshore Technology Conference (OTC) i Houston, Texas, USA, 30. april til 3. mai II. Sakens bakgrunn og fakta: Den 30. april til 3. mai i år arrangeres verdens største offshore olje- og gasskonferanse i Houston, Texas i USA. (OTC) er betegnet som verdens fremste samlingssted for den offshorerettede olje- og gassindustrien. Finnmark fylkeskommune har sammen med Sør- Varanger og Vardø kommuner, og Sherpa Konsult utarbeidet en Finnmarksstand som skal representere ulike aktører i Finnmark fylke på messearrangementet. På standen skal de nevnte kommunene, Finnmark fylkeskommune, Murmansk og Arkhangelsk Oblast, og noen petroleumsrelaterte industribedrifter som er etablert i Hammerfest representeres. Konseptet, som har blitt utarbeidet av Finnmark fylkeskommune, Sør-Varanger og Vardø kommuner, tar utgangspunkt i en målsetning om å lage felles arenaer for profilering, markedsføring, nettverks- og alliansebygging i forhold til relevante aktører i petroleumsindustrien. For å nå dette målet har de i samarbeid med Sherpa Konsult sikret seg plass på tre internasjonale utstillinger: Offshore Technology Conference, Huston, Texas ( ) Moscow International Oil and Gas Exhibition (MIOGE) ( ) Offshore Europe, Aberdeen, Scottland ( ) Hammerfest kommune har fått invitasjon til å delta på OTC (den første av disse tre) som medutstiller på Finnmarksstanden. Det vil si at Hammerfest kommune får rom til å utforme sin egen bit av Finnmarksstanden, som vil stå sammen med alle de andre norske deltakerne på messen. Finnmarksstanden vil utformes i fellesskap med de andre utstillerne (Sør- Varanger, Vardø, Murmansk Arkhangelsk, FFK, samt industriaktørene). Invitasjonen gir Hammerfest kommune anledning til å delta og derigjennom synliggjøre seg for interessante aktører innen offshore petroleumsindustri.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtested: Rådhus IA Kantina Tidspunkt: 13:00 Innbyggernes spørretime Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.10.04 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes snarest mulig og innen 25. Oktober 2004 på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2015 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, møterom: 3. etasje Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 05.02.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Formannnskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag.

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Oppretting av et felles interkommunalt selskap (IKS) for å ivareta drift av Vigo og et eventuelt samarbeid om skoleadministrative systemer

Oppretting av et felles interkommunalt selskap (IKS) for å ivareta drift av Vigo og et eventuelt samarbeid om skoleadministrative systemer Arkivsak 200503763-3 Arkivnr. E: 064 A43 Saksbehandler Leif B Olsen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 06.12.2010 32/10 Fylkestinget 14.12.2010 82/10 Oppretting av et felles interkommunalt

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer