Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes."

Transkript

1 Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr PS 024/07 PS 025/07 PS 026/07 PS 027/07 PS 028/07 PS 029/07 Innhold Månedsoppgjør januar Kontrollutvalgets sekretariat - etablering av interkommunalt selskap (IKS) Deltagelse på oljemesser Økonomiplan Prosess, prinsipper og utfordringer. Diverse referatsaker Godkjenning av protokoll De offentlige saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhuset, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Kristine Jørstad Bock ordfører

2 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Roar Magnussen Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: 200 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 024/07 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Sak: Månedsoppgjør januar I. Saken gjelder: Månedsoppgjør for skatt pr. januar Kommunens skatteinngang for januar 2007: kr II. Sakens bakgrunn og fakta: Skatteinngangen pr. utgangen av januar viser en økning på 43,76 % sammenlignet med samme måned i fjor. I forhold til budsjettert skatteinngang ligger kommunen 50,37 % over. Inngang 2007 Budsjett 2007 Inngang 2006 Pr. mnd. Akkumulert Pr. mnd. Akkumulert Pr. mnd. Akkumulert Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

3 2. Innfordring/restanseutvikling Kommentar. Det er i januar tvangsinnfordret totalt kr ,- og det er satt i gang 43 tvangstiltak. -Restanseutvikling Konto / pr siste dag: Siste mnd Forrige mnd Endring Restskatt personlige skatteytere Resterende skatt bedrifter Kommentar. Veldig positiv utvikling når det gjelder restskatt med en nedgang på kr ,- sammenlignet med forrige måned. Nedgangen skyldes hovedsakelig effektiv innfordring og at betalingsmoralen er blitt betydelig bedre. Utestående resterende skatt er på til sammen kr ,-. Av dette skriver kr seg fra et konkursbo som vil bli avskrevet i løpet våren Resterende skatt er en statsskatt og vil ikke få noen betydning for den kommunale skatteinngangen. -Tre på topp i Finnmark restskatt 2005 Kvalsund 93,21 % Hammerfest 89,97 % Hasvik 88,79 % Kommentar. Det er totalt innfordret 89,97 % av restskatten for år Dette er en statistikk som benyttes av skattefogd og skattedirektoratet for å måle resultatet av bl.a innfordringsarbeidet. Fra å være en middelhavsfarer er nu Hammerfest en av de beste kommunene når det gjelder innfordring og rettidighet vedrørende innbetaling av restskatt. Vi ser her en klar forbedring sammenlignet med i fjor og det er bl.a. veldig positivt at det er en markant økning i rettidig innbetaling av restskatt. III. Rådmannens vurdering: Skatteinngangen pr. utgangen av januar 2007 er kr ,- høyere enn i fjor, og en økning på ,- i forhold til budsjettet. Dette skyldes i hovedsak en økning av innbetalt forskuddstrekk og tvangsinnfordring av restskatt. Økningen av innbetalt skattetrekk skyldes i hovedsak aktiviteten rundt Snøhvitutbyggingen. Det er også av stor betydning at mange innbyggere pendler til andre kommuner i jobbsammenheng slik at kommunen også der kommer positivt ut. Hammerfest har i tillegg fått større andel av de totale skatteinntektene p.g.a. at fordelingstallene er blitt endret i favør av kommunen.

4 De nakne fakta er at kommunen har hatt en gradvis stigning i skatteinntektene siden mars 2006 og at det dermed ikke er en slik dramatisk økning de siste månedene. IV. Rådmannens forslag til vedtak: Månedsoppgjør for januar tas til orientering. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Per Hanasand Kons. økonomisjef

5 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Per Hanasand/Felles saksframlegg Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 04/ Arkivnr.: 030 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 025/07 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Vedlegg 1 - Utkast til selskapsavtale Vedlegg 2 - Utkast til samarbeidsavtale mellom kommunene Vedlegg 3 - Avtale om sekretariatstjeneste mellom Hammerfest kommune og KU sekretariatet. Vedlegg 4 - Revisjonssjefens syn av 6. oktober 2006 til forslaget til ulike finansieringsmodeller, datert 9. oktober Saksdokumenter ikke vedlagt: Kontrollutvalgets sekretariat i Vest-Finnmark Forslag til ulike finansieringsmodeller, datert 9. oktober 2006 Sak: Kontrollutvalgets sekretariat - etablering av interkommunalt selskap (IKS) I. Saken gjelder: I denne saken foreslår rådmannen at Hammerfest kommune går inn for at det opprettes et IKS for kontrollutvalgssekretariat, hvor alle kommunene i Vest Finnmark som i dag har felles revisjon, inngår. II. Sakens bakgrunn og fakta: Vest-Finnmark regionråd vedtok den 30. mai 2006 følgende mht sekretariatsfunksjon for kontrollutvalgene. Bjørn-Atle Hansen arbeider videre med problemstillingen. Kontrollutvalgene og revisjonen er viktige innspillere til evaluering og valg av framtidig ordning. Det er for øvrig et ansvar for hver enkelt kommune at man har en god sekretariatsordning for sitt kontrollutvalg når nåværende avtaler utgår. De 7 regionskommunene orienteres om vedtaket. Med basis i ovennevnte vedtak er det innhentet en del opplysninger om hvordan andre kommuner har løst sekretariatsordningen. Samtidig har vi erfaring fra den ordningen vi har i dag med bytte av sekretærer mellom kommunene. Med bakgrunn i dette er det laget et dokument/prospekt, jfr vedlegget.

6 Høringsuttalelser fra kontrollutvalgene i Vest-Finnmark. Dokumentet/prospektet som er utarbeidet av regionrådet har vært til behandling i samtlige 10 kontrollutvalg i Vest-Finnmark. De har alle gjort vedtak hvor de anbefaler kommunestyret at det opprettes et IKS for kontrollutvalgssekretariat, hvor alle kommunene i Vest-Finnmark som i dag har felles revisjon, inngår. Hvorfor nytt selskap? Hovedbegrunnelsen bak forslaget om nytt selskap er: 1. Faglig tyngde og uavhengighet. Kontrollutvalget, som kommunestyrets kontrollorgan overfor administrasjon og revisjon, er avhengig av et sterkt og uavhengig sekretariat. 2. Nye rammevilkår Kommuneloven ble endret med virkning fra med tilhørende forskrifter. Verken revisor eller noen i rådmannens administrasjon i kommunene kan være sekretær for utvalgene. Det må derfor etableres et eget uavhengig sekretariat eller at kommunen kjøper disse tjenestene fra andre. Kompetanse Kompetanse og erfaring kan beskrives i følgende hovedpunkter: Forholdet til politiske organer Et sekretariat bør ha god kjennskap til, og erfaring med forholdet mellom kommunestyret, kontrollutvalget og revisjonen. Det må være kjent med lovverk, forskrifter, sedvane og praksis i forhold til saksbehandling. Kommunalkunnskap Sekretariatet bør ha god rolleforståelse for all kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Ved ansettelser i selskapet bør kompetansen omfatte både erfaring og grundige kunnskaper om kommunal økonomi og kommunale tjenester. Lokalkunnskap God lokalkunnskap er viktig for å kunne yte en god tjeneste til kommunenes kontrollutvalg. Derfor vil kriteriet med nærhet til kommunene være viktig. Uavhengighet og habilitet Sekretariatet skal være uavhengig av samfunnsinteresser, næringsliv og forvaltning. Forretningsidé og krav Forretningsideen er å opprette et uavhengig og kompetent sekretariatet som kan bidra til at kontrollvirksomheten i den enkelte kommune fungerer effektivt og samtidig har god kvalitet. Selskapet skal oppfylle følgende krav: Tillit Det skal bidra til å sikre samfunnets tillit til den offentlige kontrollordningen Kostnadseffektiv Det skal være organisert med tilstrekkelig volum for å gi kontrollutvalgene tjenester og produkter til lavest mulig pris, med avtalt kvalitet og leveringstid De deltakende kommunene forplikter seg til å delta i selskapet og kjøpe sekretariatstjenester i minimum 3 år.

7 Kostnader/driftsbudsjett for sekretariatet. Regionrådet behandlet på ny opprettelsen av et eget selskap som skulle ivareta kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark i sitt møte 22. november d.å. og fattet følgende enstemmige vedtak: Vest-Finnmark Regionråd går inn for opprettelse av IKS for 10 kommuner med 2 stillinger som presentert i utredningen. Anbefalt kostnadsfordeling blir tilsvarende den som er gjeldende for revisjonen. Forretningsadresse for det nye selskapet er Alta. Dette medfører at de forslag til kostnadsfordeling som er oppstilt i utredningen blir å vike for kostnadsfordelingen i følgende tabell. Kostnadsfordelingen bygger på helårsvirkning for 2007 fratrukket reduserte kostnader til revisjon, jfr. avsnittet Finansiering under tabellen. Ved oppstart senere i 2007 vil beløpet reduseres tilsvarende. Dagens kostnader til kontrollutvalgssekretariat utgjør i overkant av en 20 % av stilling i økonomienheten samt ordinære driftsutgifter til utførelsen av funksjonen. Likt fordelt Fordelt etter folketall Netto kostnader 2007 Hammerfest kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kautokeino kr ,00 kr ,00 kr ,00 Alta kr ,00 kr ,00 kr ,00 Loppa kr ,00 kr ,00 kr ,00 Hasvik kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kvalsund kr ,00 kr ,00 kr ,00 Måsøy kr ,00 kr ,00 kr ,00 Nordkapp kr ,00 kr ,00 kr ,00 Porsanger kr ,00 kr ,00 kr ,00 Karasjok kr ,00 kr ,00 kr ,00 40,0 % 60,0 % 100,00 % Finansiering I forbindelse med opprettelsen av det interkommunale revisjonsselskapet VEFIK IKS, ble det framført følgende : Dersom sekretariat for kontrollutvalg og revidering av skatteregnskap utgår som arbeidsoppgaver, må dette betinge ytterligere reduksjon i kostnadene. I lys av dette vil det være naturlig å flytte de oppgavene som revisjonen har, og som de utfører for kontrollutvalget, til det nye selskapet. Revisjonen har signalisert en reduksjon i sine kostnader på om lag kr ,-. Denne reduksjonen er hensyntatt i nettokostnaden til kommunene ovenfor. Selskapsform. Som selskapsform foreslås interkommunalt selskap (IKS) etter Lov av om interkommunale selskaper. Hensikten med selskapet er primært å dekke eiernes behov for sekretariatstjenester for kontrollutvalgene. Selskapets primære målgruppe vil derfor være eierkommunene. Som grunnlag for selskapsavtaler anbefaler arbeidsgruppen at det kommende styret vurderer de avtaler som er utarbeidet i Troms. Disse følger som vedlegg. Navn.

8 Som navn foreslås Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS / Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi. Representantskapet. Antall medlemmer og fordeling. Etter Lov om interkommunale selskapers 7 utøver deltakerne i selskapet sin myndighet gjennom representantskapet. Dette er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles der. Deltakerkommunenes eierandel og innskudd i selskapet fordeler seg likt med stemmeandel i representantskapet. Kommuner med inntil innbyggere har en andel. Kommuner med mellom og innbyggere har 2 andeler og kommuner over innbyggere har 3 andeler. Kommuner med en eierandel velger representant med personlig vararepresentant, og kommuner med 2 og 3 eierandeler velger tilsvarende representanter med varamenn. Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gjeldende regelverk. Representantskapets medlemmer velges for fire år. Representantskapet velger selv leder og nestleder. Valgperioden for representantskapet forutsettes å følge kommunevalgperioden. Det første valget vil derfor gjelde for Fordelingen av eierandel/innskudd blir slik: A B C D Eierandel i IKS Org nr Kommuner Andel av gruppen Eier andel i 1000 kr Alta Hammerfest Porsanger Nordkapp Guovdageaidnu-Kautokeino Kárášjohka-Karasjok Måsøy Loppa Hasvik Kvalsund 1 20 Totalt Styret. Styret skal ha 3 medlemmer valgt av representantskapet. En representant for de ansatte har i tillegg møte- og talerett1 på styrets møter. Som funksjonstid foreslås to år, og at halvparten av styremedlemmene og tilsvarende varamedlemmer er på valg hvert år. I 2007 må dermed et av styre- og varamedlemmene velges for ett år og de resterende to styremedlemmene med varamedlem velges for to år.

9 Lokalisering. Lokalisering av selskapets forretningskontor legges til Alta kommune. Ansattes stilling. Dersom noen av medarbeiderne ved VEFIK IKS ønsker overgang til stilling i det nye selskapet, vil dette skje med grunnlag i reglene om virksomhetsoverdragelse, jfr. aml. kapittel XII A. Medarbeider beholder ved overføringen nåværende pensjonsordning, lønnsforhold og tariffbestemte forsikringsordninger, med uavbrutte rettigheter. Finansiering. Selskapet foreslås finansiert slik: Innskuddet fra deltakerne settes til kr ,-. Dette fordeles med hensyn til eierandelene - se punktet: Representantskapet. Antall medlemmer og fordeling. III. Rådmannens vurdering: Lovgiverens intensjon med å opprette uavhengige sekretariatsfunksjoner i forhold til det administrative apparatet i de enkelte kommunene var å sikre at kommunestyrene skulle ha en sikker og uavhengig kontrollinstans overfor administrasjonen. Denne sikkerheten vil med et opplegg som er presentert med 2 ansatte øke sikkerheten for at det til enhver tid er personer som kan følge opp de ønsker og prioriteringer som kontrollutvalgene vil prioritere i sitt arbeid. For å få full effekt av disse personene må de sitte i samme kontorfellesskap for å kunne dra veksler på hverandres kunnskap og erfaring. Den midlertidige ordningen som vi har praktisert i Vest-Finnmark har bygd på at enkelte personer i nabokommunene har fungert som sekretærer. Personell som i praksis er underlagt rådmannen i nabokommunen skal kontrollere hverandre. Dette er ikke en god løsning i og med at disse personene som er satt til å ivareta denne funksjonen ofte er i presset arbeidssituasjon med sine daglige gjøremål internt i kommunen. I den forbindelse vil det fort bli konflikt om hvilke oppgaver personen skal ivareta. Skal man prioritere interne gjøremål i sin egen kommune eller funksjoner som kontrollutvalgene ønsker skal ivaretas. Dette skaper uryddige forhold. Kommunestyrene må sikres at deres uavhengige forlengede kontrollorganer til enhver tid prioriterer deres arbeid. Av vedlagte utredning og ovennevnte opplysninger framgår det at det er mange ulike måter å kunne finansiere dette arbeidet. Ulike løsninger er presentert med at alle 10 kommuner som i dag er tilknyttet VEFIK er med på å finansiere dette arbeidet. Samtidig har revisjonen tilkjennegitt at de vil frigjøre midler tilsvarende 1 person for å ivareta denne funksjonen. Med basis i ovennevnte vil rådmannen foreslå at formannskapet legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling:

10 IV. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommune slutter seg til å opprette et interkommunalt selskap (IKS) Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávde-gottečállingoddi 2. Hammerfest kommune gir sin tilslutning til selskapsavtalen, inntatt i vedlegg 1, samt hovedelementene i vedlagte utkast til Samarbeidsavtale og Avtale om sekretariatstjenester. 3. Hammerfest kommune slutter seg til at selskapets forretningsadresse og hovedkontor skal plasseres i Alta kommune. 4. Som Hammerfest kommunens representant i representantskapet velges for 2007: Som vararepresentant velges: Hammerfest kommunens innskudd i selskapet settes til kr ,-, herav innbetales kr Finansieringen av innskuddet og andel av driftsutgifter for 2007 håndteres i første tertialrapport. 5. Hammerfest kommune forplikter seg til å bli i selskapet minimum 3 år fra stiftelsesdato. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Per Hanasand Ass.rådmann

11 Vedlegg 1 Forslag til selskapsavtale 2 SELSKAPSAVTALE FOR KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I VEST- FINNMARK IKS/ OARJE-FINNMÁRKU SGO DÁRKKISTANLÁVDEGOTTEČÁLLINGODDI 1 Selskapet Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet har følgende deltakere: Org nr Kommuner Alta Hammerfest Porsanger Nordkapp Guovdageaidnu-Kautokeino Kárášjohka-Karasjok Måsøy Loppa Hasvik Kvalsund Totalt 2 Rettslig status Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi er et eget rettssubjekt, og styret har arbeidsgiveransvaret. 3 Hovedkontor Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi har sin forretningsadresse i Alta kommune. 2 Selskapsavtalen er utarbeidet på grunnlag av forslag til selskapsavtale for interkommunale selskaper (IKS) utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund, Bedrift.

12 4 Formål og ansvarsområde Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi skal utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg og hva dermed står i naturlig forbindelse 5 Innskuddsplikt og eierandel Ansvarsdel fordeles etter følgende oppsett A B C D 1 Eierandel i IKS Org nr Kommuner Andel av gruppen Eier andel i 1000 kr Alta Hammerfest Porsanger Nordkapp Guovdageaidnu-Kautokeino Kárášjohka-Karasjok Måsøy Loppa Hasvik Kvalsund 1 20 Totalt Endringer i eierandeler kan skje ved inn- og uttreden av deltakere i selskapet, jfr kolonnen som er merket med gult. 6 Organisering av selskapet Selskapet har tre nivå: Representantskapet Styret Daglig leder 7 Representantskapet Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Kommuner med en eierandel velger representant med personlig vararepresentant, og kommuner med 2 og 3 eierandeler velger tilsvarende representanter med varamenn. Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gjeldende regelverk. Representantskapets medlemmer velges for fire år. Representantskapet velger selv leder og nestleder. 8 Representantskapets møter Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig, innen utgangen av mai måned og minst fire uker før møtet. Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en saksliste. Ordinært representantskapsmøte skal behandle: 1. Årsmelding og regnskap 2. Valg til styret 3. Valg av revisor

13 4. Overordnede mål og retningslinjer for driften 5. Budsjettforutsetninger og rammer 6. Tilskuddsordning fra deltakerne 7. Andre saker som er forberedt ved innkallingen Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse. Spørsmål om kjøp av aksjer i andre selskap og inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler avgjøres av representantskapet. Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller 1/3 av representantskapets medlemmer ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette. Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte og talerett. Representantskapets leder og nestleder er valgkomité til styret. 9 Styret Styret i selskapet består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av representantskapet. En representant for de ansatte har møte og talerett i styrets møter. Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret. Representantskapet velger styreleder og nestleder. 10 Styrets møter Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets medlemmer. De ansattes representant har ikke rett til å være til stede i saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. 11 Daglig leder Daglig leder administrerer virksomheten, og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet. Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte. 12 Organisering av tilsynsfunksjoner Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.

14 13 Arkiv, personvern og offentlighetsloven De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvern skal gjelde for selskapet. Selskapet skal følge offentlighetsloven bestemmelser. Selskapet skal ivareta arkivfunksjonen i henhold til arkivlovens bestemmelser for deltakerkommunenes kontrollutvalg. Dersom en deltakerkommune trer ut av selskapet, overføres arkivet for dette kontrollutvalget til den kommunen dette gjelder. 14 Økonomiforvaltning Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement. 15 Arbeidsgiveransvar Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten. Arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven skal i sin helhet ivaretas av styret. Selskapet er medlem av pensjonsordning. 16 Lokale lønnsforhandlinger Styrets leder og/eller daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger. Styret vedtar forhandlingsresultatet. Styret fastsetter rammene og daglig leders lønn. 17 Møtegodtgjørelse Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i henhold til de til enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten. 18 Regnskap og revisjon Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet. Regnskapet føres ihht kommunale regnskapsprinsipper. Regnskap skal fastsettes av representantskapet. Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert eller kommunal revisor. Revisor velges av representantskapet. 21 Endring av selskapsavtalen Selskapsavtalen kan endres. Ved avstemning gjelder reglene i 4 i lov om interkommunale selskaper av nr Uttreden og oppløsning Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum ett år før uttredelse. Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av egenkapitalen på uttredelsestidspunktet jf 5. Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet. Jf Lov om interkommunale selskaper 30 og 32. Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret. 23 Voldgift

15 Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift. 24 Øvrige bestemmelser For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper. Vedlegg 2 UTKAST TIL SAMARBEIDSAVTALE 1. Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Kautokeino, Porsanger og Karasjok kommune er enige om å opprette K.U. SEKRETARIATET i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi. Det opprettes et eget selskap i henhold til lov av , nr 6 om interkommunale selskaper. Selskapet skal være operativt snarest mulig etter den Deltakerne forplikter seg til å delta i selskapet og bruke selskapet som sekretariat for egne kontrollutvalg. 3. Som grunnlag for drift av selskapet overfører deltakerkommunene forskuddsvis hvert halvår det avtalte beløp justert for årlig prisstigning med like beløp. Deltakerne innbetaler også sin andel av selskapskapitalen til fri egenkapital, samlet sum på kr Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av innskutt fri egenkapital jf. 5 i selskapsavtalen. 4. Deltakernes rettigheter og plikter for øvrig reguleres i selskapsavtalen. Dato / (undertegnes av samtlige deltakere) 3 Beløpet vil kunne endres etter hvor mange deltakere som slutter seg til selskapet

16 Vedlegg 3 AVTALE OM SEKRETARIATSTJENESTER MELLOM HAMMERFEST KOMMUNE OG K.U. SEKRETARIATET I VEST-FINNMARK IKS/ OARJE-FINNMÁRKU SGO DÁRKKISTANLÁVDEGOTTEČÁLLINGODDI 1. Avtalens formål K.U. SEKRETARIATET i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi skal utføre sekretariatstjenester for kontrollutvalget i NN kommune i henhold til kommunelovens bestemmelser om kontrollutvalg og forskrift om kontrollutvalg. Dette omfatter også tjenester som selskapet kan utføre i henhold til gjeldende lover. 2. Avtalens varighet Avtalen løper til den blir sagt opp i henhold til punkt Avtalen omfatter Kommunens behov for sekretariatstjenester til kontrollutvalget, herunder: Forberede saker til kontrollutvalget og sørge for at disse er forsvarlig utredet Tilrettelegging av møter i kontrollutvalget Protokollføring Iverksetting av vedtak i kontrollutvalget Arkivfunksjon for kontrollutvalget Selskapskontroll 4. NN kommunes utgifter til sekretariatstjenester K.U. SEKRETARIATET IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi sine utgifter dekkes ved at XXXXXX kommune betaler et fast beløp etter vedtatt kostnadsfordelingsmodell. Hammerfest kommunes årlige stipulerte andel av driftsutgiftene i selskapet skal innbetales forskuddsvis hvert halvår. 5. Hammerfest kommunes plikter Hammerfest kommune forplikter seg til å holde møterom med nødvendige tjenester og utstyr for de av K.U. SEKRETARIATET i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi sine ansatte som har oppdrag i kommunen. 6. Oppsigelse Oppsigelse av avtalen må varsles av partene med minimum ett års frist før avtalen utløper. Hammerfest,

17 For Hammerfest kommune For K.U. SEKRETARIATET i Vest-Finnmark IKS/ Oarje-Finnmárku SGO Dárkkistanlávdegottečállingoddi

18 Vedlegg 4 Vest-Finnmark regionråd Journr. Arkivkode Saksbehandler Telefon Deres ref Dato 2006/331-1/ Knut-Åge Amundsen KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIAT I VEST- FINNMARK Forslag til ulike finansieringsmodeller Revisjonens uttalelse til utkastet: Revisjonen har deltatt i utarbeidelsen av rapport Kontrollutvalgets sekretariat i Vest Finnmark. Revisjonen er inneforstått med at et kompetent sekretariat med tilstrekkelig kapasitet, betyr at vi må kutte vårt budsjett med ei stilling, dersom samtlige 10 kommuner i Vest-Finnmark vil delta i det nye selskapet. ( Jf kommunestyrevedtak i forbindelse med etableringen av VEFIK). Revisjonen går for modell 1 med 10 kommuner. Dette for å kunne ha grunnlag for å ansette 2 i sekretariatet og dermed øke kompetansen og minske sårbarheten. I utkastet er det presentert tre ulike finansieringsmodeller. Vi registrerer at man benytter en annen måte å fastsette fast andel enn hva som er tilfelle når det gjelder revisjonsutgiftene. I den anbefalte modellen fremkommer fordelingen av utgiftene på en klar og tydelig måte. Etter at forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner ble endret med virkning fra ble sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i Vest-Finnmark ivaretatt ved å bytte sekretariatstjenester mellom kommunene. Sekretariatsbehovet ble vedtatt som en midlertidig ordning av samtlige kommunestyrer. Sekretariatsordningen fungerer i dag som en minimumsløsning, hvor revisjonen i hovedsak ivaretar og utfører arbeidsoppgavene for kontrollutvalgene. Med etablering av et felles sekretariat for kontrollutvalgene i Vest-Finnmark vil det være en selvfølge å flytte de oppgavene som naturlig hørerer hjemme i sekretariatet over til det nye selskapet. Dette for å kunne bygge opp et kompetent, stabilt og forutsigbart sekretariat for kontrollutvalgene. Kontrollutvalget, som kommunestyrets kontrollorgan overfor administrasjon og revisjon, er avhengig av et sterk og uavhengig kompetanse fra eget sekretariat.

19 Med vennlig hilsen Knut-Åge Amundsen revisjonssjef

20 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Jakob Nielsen Øien/ Trond Rismo Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: 074 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 026/07 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Retningslinjer for Hammerfest kommunes strategiske Utviklingsfond Saksdokumenter ikke vedlagt: Sak: Deltagelse på oljemesse "Offshore technology Conference" I. Saken gjelder: Hammerfest kommunes deltakelse på Finnmarksstanden under Offshore Technology Conference (OTC) i Houston, Texas, USA, 30. april til 3. mai II. Sakens bakgrunn og fakta: Den 30. april til 3. mai i år arrangeres verdens største offshore olje- og gasskonferanse i Houston, Texas i USA. (OTC) er betegnet som verdens fremste samlingssted for den offshorerettede olje- og gassindustrien. Finnmark fylkeskommune har sammen med Sør- Varanger og Vardø kommuner, og Sherpa Konsult utarbeidet en Finnmarksstand som skal representere ulike aktører i Finnmark fylke på messearrangementet. På standen skal de nevnte kommunene, Finnmark fylkeskommune, Murmansk og Arkhangelsk Oblast, og noen petroleumsrelaterte industribedrifter som er etablert i Hammerfest representeres. Konseptet, som har blitt utarbeidet av Finnmark fylkeskommune, Sør-Varanger og Vardø kommuner, tar utgangspunkt i en målsetning om å lage felles arenaer for profilering, markedsføring, nettverks- og alliansebygging i forhold til relevante aktører i petroleumsindustrien. For å nå dette målet har de i samarbeid med Sherpa Konsult sikret seg plass på tre internasjonale utstillinger: Offshore Technology Conference, Huston, Texas ( ) Moscow International Oil and Gas Exhibition (MIOGE) ( ) Offshore Europe, Aberdeen, Scottland ( ) Hammerfest kommune har fått invitasjon til å delta på OTC (den første av disse tre) som medutstiller på Finnmarksstanden. Det vil si at Hammerfest kommune får rom til å utforme sin egen bit av Finnmarksstanden, som vil stå sammen med alle de andre norske deltakerne på messen. Finnmarksstanden vil utformes i fellesskap med de andre utstillerne (Sør- Varanger, Vardø, Murmansk Arkhangelsk, FFK, samt industriaktørene). Invitasjonen gir Hammerfest kommune anledning til å delta og derigjennom synliggjøre seg for interessante aktører innen offshore petroleumsindustri.

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret. Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret. Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Saksfremlegg Saksnr.: 07/30-1 Arkiv: 216 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIAT - ETABLERING AV INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS) Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) I -`) jul 200b Meraker kommune 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksornhet som

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 Selskapet. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev NORD IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev NORD IKS SELSKAPSAVTALE for KomRev NORD IKS 1 Selskapet KomRev NORD IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen er

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1. Navn Navnet på selskapet er Follo distriktsrevisjon IKS. 2. Deltakerne i selskapet Deltakere i selskapet er: Enebakk kommune, org.nr. 964 949 581, Prestegårdsvn.

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS 1 Selskapet Vest- Telemark PPT IKS er et interkommunalt selskap oppretta med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29.01.1996

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret.

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret. Selskapsavtale for Opera Rogaland 24.01.2014 1 Navn og deltagere Selskapets navn er Opera Rogaland IKS. Deltagere Org. nr Stavanger kommune Sandnes kommune 964 965 137 Andre kommuner, fylkeskommuner eller

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS

Avlastningshjemmet IKS Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales. Kontrollutvalgan IS G KOMMUNE Lepi Eierkommunene for Kontrollutvalgan IS = 2Jc Ark S cele Kass3sjrs;.'rr JUL 201G 7. juli 2010 _ MELDING OM VEDTAK Fra styremøtet i Kontrollutvalgan IS den 22.03.2010. De

Detaljer

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget 10.03.17 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Valdres brannvesen IKS. 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap

Detaljer

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper.

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper. SELSKAPSAVTALE Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud Interkommunale selskap (IKS) Vedtatt 23.03.2000, Justert 25. mai 2004, Justert 28.mai 2008, Justert 22. april 2013, Justert 22. april 2015, Justert

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Org.nr. 987 635 460 Oversikt over endringer i selskapsavtalen foretatt etter registrering av selskapet 2 endret av representantskapet i møte

Detaljer

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle.

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. VEDTEKTER for Setesdal IKT gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og vedtatt av kommunene Bygland 08.12.10, Bykle 28.10.10, Evje og Hornnes 15.10.10 og Valle 15.12.10. Iveland kommune inn som ny deltaker driftsåret

Detaljer

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Aust-Agder Revisjon IKS 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Birkenes,

Detaljer

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS Forslag til ny selskapsavtale Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS 1 Selskapet Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper. Selskapet har

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS [Skriv inn tekst] Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS Selskapsavtale Vedlegg 2, sak 11/14 Representantskapsmøte 24.oktober Innstilling styret 03.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS. Vedlegg 1. SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS. INTERKOMMUNALT SELSKAP FOR GAUSDAL, LILLEHAMMER OG ØYER KOMMUNE. ALMINNELIGE BESTEMMELSER. Grensesnitt forvaltning/drift og arbeids-/ansvarsdeling.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS)

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 18.09.15 SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Agder Kommunerevisjon IKS. 2 SELSKAPSFORM / EIERANDEL Selskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.30

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 28.02.2012 Tidspunkt: 18.30 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 15/12 12/141 Selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon

Detaljer

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S (revidert og godkjent av eierkommunene 20. mars 2014) 1 Selskapets navn Selskapets navn er Krisesenteret i Moss IKS. Organisasjonsnummer: 992836229 2 Formålsparagraf

Detaljer

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS Vedlegg 5 selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS 1. Selskapets navn Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vår dato Vår referanse 2 av 8 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

V E D T E K T E R. 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON

V E D T E K T E R. 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON : V E D T E K T E R 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON 2 SELSKAPSFORM/RETTSLIG STATUS Selskapet er et interkommunalt / fylkeskommunalt samarbeid og opprettet med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS 12.10.2005 Rev. 23.02.2006 1 av 8 SELSKAPSAVTALE FOR Salten Brann IKS KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og deltakere Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1 Navn Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS er en omorganisering av tidligere IKA Rogaland (etablert i 1976) fra et interkommunalt foretak til et interkommunalt

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vedtatt 29. april 2011. Gjeldende fra 01.01 2012 Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv

Detaljer

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS Eieravtale for IKA Finnmark IKS Innhold 1. Avtalens formål... 3 2. Formålet med IKA Finnmark IKS... 3 3. Styringsdokumenter... 3 4. Styringsorganer i selskapet... 4 4.1. Organer etter loven... 5 4.1.1.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER OG LEGEVAKT

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER OG LEGEVAKT 1 FORSLAG TIL SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER OG LEGEVAKT 1. Navn Follo lokalmedisinske senter og legevakt er et interkommunalt samarbeidstiltak som er opprettet etter lov om interkommunale

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) Gjeldende fra

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) Gjeldende fra SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Gjeldende fra 01.01.2018 Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold

Detaljer

Namdal Rehabilitering

Namdal Rehabilitering ;,c+ /9 j2 (,), Namdal Selskapsavtale for Namdal rehabilitering IKS 1 Navn Namdal IKS er et interkommunalt driftsselskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunal selskaper. Følgende kommuner

Detaljer

IKT Indre Namdal IKS

IKT Indre Namdal IKS Selskapsavtale for IKT Indre Namdal IKS 1 Navn IKT Indre Namdal IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Selskapet har følgende

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært.

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært. Møteinnkalling 12/06 Ekstraordinært Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet,

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet, SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Anbefalt av nedsatt styringsgruppe 00.00.2005. Vedtatt av representantskapet, 00.00.2005. IKRAFTTREDELSE 01.01.2006 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS Saksnr: 201207175-29 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Grieghallen IKS 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 02/ Dato:

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 02/08686-005 Dato: 22.08 2003 BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - UTVIDET EIERSKAP INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret for plan- og

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE 01.01.2012 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE FOR ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE FOR ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS Org.nr: 984 789 572 Selskapsavtale Side 1 av 6 1 Navn Selskapets navn er Østfold interkommunale arkivselskap IKS. 2 Deltakere og eierandel Den

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål Selskapsavtale Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS 1. Om selskapet 1.1. Selskapets navn og deltakere Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold av

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR MORTENSTUA SKOLE IKS

SELSKAPSAVTALE FOR MORTENSTUA SKOLE IKS - Et trygt sted å være - Gir motivasjon til å lære SELSKAPSAVTALE FOR MORTENSTUA SKOLE IKS Versjon 0.2 18.04.2013 Mortenstua skole er et grunnskoletilbud for elever med store og sammensatte lærevansker.

Detaljer

KomRev Trønaelug IKS

KomRev Trønaelug IKS SELSKAPSAVTALE for KomRev Trønaelug IKS i Selskapet KoinRev Trøndelag ES er en interkonimu,is~1virkson±et som er opprettet med hjemmel i lov av 29,01. 1999 nr. 06 ominted~ommiina1eselskaper. Selskapet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 30.06.2015 Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer

SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene i Aust-Agder, Vest-Agder Buskerud, Telemark og Vestfold om Tannhelsestjenestens Kompetansesenter Sør IKS

SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene i Aust-Agder, Vest-Agder Buskerud, Telemark og Vestfold om Tannhelsestjenestens Kompetansesenter Sør IKS SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene i Aust-Agder, Vest-Agder Buskerud, Telemark og Vestfold om Tannhelsestjenestens Kompetansesenter Sør IKS 1 Selskapet Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS er

Detaljer

SAKSPROTOKOLL SAK 001/17 FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV KOMSEK TRØNDELAG IKS OG KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT MIDT-NORGE IKS

SAKSPROTOKOLL SAK 001/17 FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV KOMSEK TRØNDELAG IKS OG KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT MIDT-NORGE IKS SAKSPROTOKOLL SAK 001/17 FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV KOMSEK TRØNDELAG IKS OG KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT MIDT-NORGE IKS Behandlet av: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Styret 30.01.2017 Einar Sandlund/

Detaljer

VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING

VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING SAK 11/15 VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING Saksopplysning Regionrådet for Hallingdal tok i 1992/1993 initiativ til eit prosjekt for å utgreie event. eit meir forpliktande interkommunalt samarbeid. Prosjektet

Detaljer

Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS

Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS 1. Selskapets navn Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS (IØLK), er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag 12.07.04 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild

Detaljer

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING KAP. 1. SAMARBEIDETS FIRMA/RETTSLIGE STATUS 1.1 Innherred kommunesamarbeid, brann og redning (heretter kalt Innherred brann og redning) er et

Detaljer

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG Vedtatt av Lørenskog kommunestyre i møte 18. mars 1998, sak 21/98, med endringer 25. juni 2003 sak 57/03, 15.oktober 2008 sak 92/08, 18. mars 2009 sak

Detaljer

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Troms IKS er en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunen,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INNLANDET REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INNLANDET REVISJON IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR INNLANDET REVISJON IKS I selskapsavtalen er kommune og kommunestyre brukt som samlebetegnelse for hhv. fylkeskommune/kommune og fylkesting/kommunestyre. 1 SELSKAPETS NAVN OG DELTAKERE

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 08.05.2014 Møtested: Storstua, Formannskapsrommet Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, 3. etg. Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF 1 Navn Alminnelige bestemmelser Foretakets navn er Møre og Romsdal 110-sentral KF. 2 Rettslig status Foretaket er opprettet med

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte. den kl i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte. den kl i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Administrasjonsutvalget har møte den 08.02.2012 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

Innkalling til representantskapet

Innkalling til representantskapet Innkalling til representantskapet Temark Representantskapet Nestleder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Dato: 20.04.2016

Detaljer

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret 11/9-11-1 Kapittel 1: Selskapets firma SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS Endret 16.12.2011 1.1 Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel

Detaljer