Handlingsplan Budsjett 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013"

Transkript

1 Fredrikstad FrP forslag til: Handlingsplan Budsjett 2013 Side 0

2 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden og budsjett for 2013 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer av oversikten for driftsbudsjettet, forutsetninger og premisser i partiets forslag. Styrking av rammen vedtas benyttet slik det er beskrevet under hvert enkelt økonomikapittel. Utvalgene har fullmakt til å fordele budsjettmidler på tvers av etatsgrenser innenfor eget budsjett.. 2. Investeringsbudsjettet for 2013 med finansiering vedtas slik det framkommer i kapittelet Investering og finansiering og budsjettskjema 2A. Merinntekter ved salg av bolig- og næringseiendommer utover kostnadene til å opparbeide nye arealer avsettes til ubundet investeringsfond. Egenkapitaltilskudd til KLP med 8,5 millioner kroner finansieres over fritt investeringsfond UK Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med forslag i dokumentet Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2013, samt partiets endringsforslag. 4. Det godkjennes låneopptak på 305,3 millioner kroner for I tillegg kommer sak om rebudsjettering på nyåret 2013 etter at investeringsregnskapet for 2012 er avsluttet. 5. Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 150,0 millioner kroner for Trekkrettigheter i bank på 150,0 millioner kroner kan benyttes for å overholde økonomiske forpliktelser i løpet av året. 7. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler for utskifting av biler og andre mindre behov på inntil 8,0 millioner kroner for Det godkjennes en garantiramme på til sammen 6,5 millioner kroner til dekning av depositum og husleiegarantier ved NAV. 9. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjetterte kalkulatoriske renter og avdrag og budsjetterte finansposter der avvik i framdriften av prosjektet fører til forsinket låneopptak. 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer i de økonomiske rammene mellom tjenesteområdene som følge av flytting av oppgaver og årsverk, samt å tilpasse disse endringene i hovedoversikter for drifts- og investeringsbudsjettet i henhold til de formelle forskriftene. 11. For eiendomsskatt gjelder: 11.1 Det innkreves eiendomsskatt for I henhold til skatteloven for byene av 15. august 1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 16. juni Med hjemmel i eiendomsskattelovens 3 innføres eiendomsskatt i hele kommunen Med de unntak som nevnt under vedtakets pkt skal skatteøre i Fredrikstad kommune være 6,5 kfr. Eiendomsskattelovens 11, 1 ledd Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 12 litra a skal skatteøre for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseiendommer være 2,7. Det gis et bunnfradrag på kroner per selvstendig boenhet i boliger, samt et bunnfradrag på kroner per fritidseiendom Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. litra b, Bygning som har historisk verde Med hjemmel i eiendomsskattelovens 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg eller anlegg, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7, litra e, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer. Side 1

3 Innledning Fredrikstad FrP har lagt rådmannens forslag til grunn for arbeidet, slik at politiske prioriteringer er synliggjort som endringer til rådmannens dokument. Fredrikstad FrP ønsker at kommunen skal være en JA-kommune der kommunen skal ha en positiv holdning til næringsliv og privatpersoner. Kommunens rolle skal være å tilrettelegge og sikre at innbyggerne får dekket sine grunnleggende velferdsbehov. Å bli en JA-kommune har vært et viktig mål for Fredrikstad FrP. Det er fullt mulig å legge til rette for en JAholdning, og vi mener Servicetorget skal være porten inn til kommunen uavhengig av hvilken tjeneste innbyggerne trenger. Kommunen er igjen på vei til å bli en NEI-kommune, og det er viktig at JA-stempelet tas frem igjen slik det var for kort tid siden. FrP legger opp til en ansvarlig økonomisk politikk der fokuset er på kommunens primæroppgaver. Disse primæroppgavene er etter Fremskrittspartiets syn barn- og unge, skole, pleie- og omsorg. Det er innholdet og kvaliteten på tjenestene som er det viktigste for Fremskrittspartiet, ikke hvem som utfører dem. Derfor vil Fremskrittspartiet ha en gjennomgang der man setter flere av tjenestene i konkurranse for å se om tjenestene kan bedres og/eller utføres rimeligere enn kommunens driftsmodell. Uavhengig av hvem som driver tjenesten, er det kommunen som har ansvaret for kvaliteten, og finansieringen skal være lik som i dag. Fredrikstad kommune har en anstrengt økonomi takket være lave overføringer fra staten, manglende prioriteringerer og mangel på handlekraft lokalt. Fredrikstad FrP er motstandere av å skyve enda flere kostnader over på innbyggerne gjennom økte skatter/avgifter som f.eks. eiendomsskatt. Det er muligheter til samhandling og effektivisering innen administrasjon, ledelse og organisering. Det må legges vekt på vilje til endring for å møte nye utfordringer. Fokus på nærvær og innkjøp av varer og tjenester, er områder som vil gi positiv økonomisk effekt dersom ledelsen lykkes i arbeidet. Vi må rette fokuset på den ressurskrevende organisasjonen i like stor grad som på ressurskrevende innbyggere. Vi vil ta spørreundersøkelser fra næringsliv og innbyggerne til etterretning. Politiske prioriterte saker JA til økt service JA til bedre skoler JA til god omsorg JA til konkurranse JA i byggesaker og reguleringssaker JA til valgfrihet NEI til eiendomsskatt Side 2

4 Vi ønsker administrativ, organisatorisk og systemmessige effektiviseringer, og vi vil redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten. Vi vil fortsatt utvikle servicetorget som porten inn til kommunen, og målet er å være «best på service» til innbygerne. Vi vil sikre eldre tilstrekkelige helse- og omsorgstjenester. Vi vil legge til rette for fritt brukervalg av hjemmetjenester, og vi vil videreutvikle Lottemodellen ved flere sykehjem. Vi ønsker salg av bygg og eiendom som ikke har noen betydning for tjenesteytingen. Vi ønsker å organisere kjøkkentjenesten i eget selskap. Vi vil vurdere driftsform ved det nye sykehjemmet. Vi vil organisere utleieboligene i eget selskap. Vi vil organisere bygg- og eiendom i eget selskap, og opprette et eget tomteselskap. Vi ønsker fortsatt bedring av resultatene i skolen. Vi planlegger ny sentrumsskole. Vi ønsker at Utekontakten gjenopprettes. Vi ønsker at helsesøstertjenesten styrkes. Vi ønsker å videreutvikle samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner om oppgaver som tradisjonelt har vært utført av det offentlige. Vi vil fortsatt prioritere tilskudd til kirken. Vi ønsker å øke tilskudd til idrett- og kultur. Vi vil støtte arbeidet med ny hovedarena for ishockey og andre særidretter. Vi ønsker ny flerbrukshall på Lisleby og et badeland på Kongsten, Eiendomsskatten Eiendomsskatten for boliger reduseres fra 3,7 promille til 2,7 promille fra 2013, og bunnfradraget øker til 400 tusen. Eiendomskatten på næring reduseres fra 7 til 6,5 promille fra For næring utgjør reduksjonen 5 millioner kroner. Det legges opp til ytterligere reduksjon i perioden. Det er viktig å vise reduksjon i eiendomsskatten samtidig som folkehelse og levekår tas på alvor. Derfor må innbyggerne komme foran i kommunens fremtidsplaner om økte overskudd og buffere. Vi ser det også som viktig at næringslivet får bedre forutsetninger gjennom redusert eiendomsskatt. For å skape slikt rom, må alle seksjonene løpende gjennomgå effektiviseringsfokus for å få mer ut av pengene. Dette gjelder i særlig grad for innkjøp samt kjøp av tjenester utenom de myke sektorene. Å redusere eiendomsskatten blir et resultat av de prioriteringer og endringer som budsjettet legger opp til. Det er helt nødvendig å gjennomføre samordninger, samhandlinger, etablering av selskaper og reduserte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester for å oppnå besparelser og for å ta eiendomsskatten bort. Side 3

5 Vi åpner for mulighet til reduksjon eller ettergivelse av eiendomsskatt i særskilte tilfeller, etter individuell søknad, som f.eks. husstander som har inntekter på under 2G kroner. Ordningen er i budsjettet beregnet til å koste 10 millioner. Utbytte Utbytte fra FREVAR KF reduseres til 15,9 millioner, og øvrige selskaper følges rådmannens anbefaling. Driftsbudsjettet Endrede inntekter Tall i millioner kroner Inntekter Rammetilskudd -10,00-10,00-10,00-10,00 Eiendomsskatt 60,00 60,00 70,00 94,00 Fritak eiendomsskatt etter søknad (husstandinntekt under 2G ) 10,00 10,00 10,00 10,00 Sum frie inntekter 60,0 60,0 70,0 94,0 Kommunens totale inntekter i 2013 er av rådmannen beregnet til over fem milliarder kroner. Inntekter beskrevet «Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2013», er budsjettert innenfor netto driftsrammer i seksjonene. Endringer i driftsrammene NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling -1,4-1,4-1,4-1,4 Miljø- og samfunnsutvikling -0,5-0,5-0,5-14,5 Kultur 2,0 1,0 1,0 1,0 Regulering og tekniske tjenester -2,4-2,8-2,8-2,8 Utdanning og oppvekst -13,7-13,7-13,7-13,7 Helse og velferd -22,1-25,1-25,6-25,6 Sum -38,1-42,5-43,0-57,0 Det legges opp til effektivisering innen seksjonene med forventning om å oppnå en prosent redusert sykefravær, bortsett fra i seksjon for Miljø og samfunnsutvikling og i avdeling for Økonomi og organisasjonsutvikling, som allerede har et lavt fravær. Vi mener videre at tidligere kostnadsreduksjonsprogram og dugnad for balanse skal videreføres, og vi legger opp til en generell personalkostnadsreduksjon på en prosent og at innkjøp generelt kan reduseres med 0,5 prosent på kostnadssiden. Summen av disse besparelsene er 42 millioner kroner før det legges inn styrkninger i noen områder. Side 4

6 Driftsbudsjettet (nettorammer i mill kr) Regn. Justert bud Bud Bud Bud Bud Fra 2013 i 2013-kroner 2011,0 2012, Inntekter Skatt -1389,5-1444,4-1583,4-1583,4-1583,4-1583,4 Rammetilskudd -1589,2-1762,6-1843,6-1843,6-1843,6-1843,6 Demografiutvikling/realvekst 0,0-36,2-72,3-108,5 Eiendomsskatt -193,1-193,0-127,0-127,0-117,0-107,0 Mva-komp investeringer - andel i drift -30,3-15,1-10,7 0,0 0,0 0,0 Sum frie inntekter -3202,0-3415,1-3564,7-3590,2-3616,3-3642,4 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud ,7 193,6 189,7 183,8 189,9 197,6 Renteinntekter -60,6-63,5-55,2-62,5-70,8-74,8 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud ,1 188,7 200,9 200,9 201,3 199,3 Kapitalutg. nye investeringer fra ,5 25,0 55,6 95,3 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv ,4 8,5 22,5 34,2 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -104,3-118,5-115,6-128,3-152,0-160,5 Kompensasjonstilskudd - stat -25,1-29,4-24,9-23,9-22,9-21,7 Overføring fra FREVAR KF -24,3-18,9-15,9-15,9-15,9-15,9 Utbytte -21,6-22,0-16,0-20,0-20,0-20,0 Sum netto kapitalkostnader 129,9 129,9 168,8 167,6 187,8 233,5 Diverse fellesutgifter 40,5 63,1 60,9 60,4 60,4 60,3 Inndekking av underskudd 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Til kirketjenester 29,0 32,3 35,2 34,1 34,1 34,1 Andre trossamfunn 4,9 3,5 4,6 4,6 4,6 4,6 Sum 74,4 147,2 100,7 99,1 99,1 99,0 Til disp. drift og investeringer -2997,8-3138,0-3295,2-3323,5-3329,4-3309,9 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling 140,8 145,6 154,4 151,7 155,0 152,4 Miljø- og samfunnsutvikling 36,9 39,4 45,7 45,2 42,9 43,1 Kultur 73,0 75,9 81,5 83,0 81,5 83,6 Regulering og tekniske tjenester 248,4 252,8 287,3 302,5 307,8 307,8 Utdanning og oppvekst 1180,0 1226,5 1273,2 1275,8 1275,8 1275,8 Helse og velferd 1257,3 1397,8 1435,2 1419,5 1450,0 1450,0 Sum 2936,3 3138,0 3277,3 3277,7 3312,9 3312,6 Korr. interne finans.tran. Netto internt driftsresultat -61,5 0,0-17,9-45,8-16,5 2,6 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 17,9 45,8 16,5-2,6 - Bruk/overføring - bundne driftsfond - Egenkapital til investeringsbudsjett 0,0 Disp. netto internt driftsres. -61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd Eiendomsskatten skal reduseres fra 2013 både for bolig og næring. Side 5

7 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2013 Egenbetalinger og overføringer fra staten er i liten grad med i budsjettet som fremlegges for politikerne. Egenbetalingene fra brukere er stort sett med i hovedbolker/oversikter på seksjonenes inntekter uten særlig spesifisering. Det legges opp til 10 % reduksjon av gebyrer for plan, delesak og byggesak, og Fredrikstad kommune skal se nærmere på gebyrene i nabokommunene med mål om reduksjon av egne gebyrer gjennom et eventuelt samarbeid, kjøp av tjenester eller sammenslåing med andre. Vi øker ikke egenbetalingene for trygghetsalarmer og hjemmetjenester ut overpris- og lønnsvekst. Ref. rådmannens forslag til budsjett er ikke foreslåtte prisjustering i egenbetalingsheftet innarbeidet i seksjonens inntekter ut over pris- og lønnsvekst. Nattparkering i P-hus settes til 5,0 kroner per time. Døgnparkering i Apenesfjellet P-hus settes til 60 kroner. Øvrig parkering justeres med lønns- og prisvekst. Det gis anledning for skoleklasser i grunnskolen i Fredrikstad ( klasse) å reise gratis med ferge i skoletiden når reisene er del av skolearbeidet. Vi innfører mulighet for fritak av eiendomsskatt etter søknad for husstander som har inntekter på under 2G kroner. Fritaksordningen er beregnet å koste 10 millioner. Det innføres ikke en avgift på kr. 50 som betaling for levering av søppel med privat bil. Ny pris for personbil m/henger settes til 160 kroner som er i tråd med lønns- og prisøkningen. Side 6

8 Investering og finansiering Rammefinansierte investeringer Felles investeringer 9,9 8,0 5,0 5,0 Kultur tjenester 31,0 62,0 60,0 335,0 Regulering og tekniske tjenester 79,1 81,3 77,3 56,3 Helse og velferd 167,2 22,7 7,6 7,2 Oppvekst 48,1 234,4 423,5 122,6 Kirke tjenester 17,8 31,4 15,0 8,0 Egenkapital innskudd KLP 8,5 8,5 8,5 8,5 Sum netto investeringer 361,6 448,3 596,9 542,6 Fra investeringsfond 40,4 11,2 10,0 11,2 Overføring fra drift 18,6 - - Overføring fra drift (tilbakebetaling lån inv.fond) 5,1 5,3 3,6 2,3 Overføring fra drift (mva. komp) 54,3 97,8 115,8 104,9 Lånebehov 261,8 315,4 467,6 424,2 Selvfinansierte investeringer (eks. mva) VAR 19,6 129,8 117,8 114,3 Teknisk drift 1,5 1,5 0,0 0,0 Eiendomsutvikling 17,8 33,0 28,0 9,4 Boligstrategi (BOSO) 28,9 61,3 70,4 10,0 Sum netto selvfinans 67,8 225,6 216,2 133,7 Fra investeringsfond 1,5 1,5 0,0 0,0 Fra driftsbudsjett (mva.komp) 5,0 13,2 20,0 2,4 Investeringsfond bolig/næring 1) -1,9 7,9-3,8-18,7 Salg bolig/næringstomter/eiendomsutvikling 19,7 25,1 31,8 28,1 Lånebehov 43,5 177,9 168,2 121,9 Budsjettskjema 2A - investering Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Side 7

9 Sykehjem Nytt sykehjem er planlagt,og prosjektet starter i 2012 med ferdigstillelse 2014 med 64 plasser. Sykehjemsprosjektet, og alle fremtidige sykehjem, legger opp til at alle rom får moderne IKT-oppsett samt verdibokser. Utstyret installeres som standard på alle rom. Rommene må også installeres med fallsikre gulv. Prosjektet må kostnadsberegne tiltakene og eventuelt søke om ekstra tilskudd for gjennomføring. Flerbrukshall på Lisleby/Nøkleby Partiene ser det som viktig at Nøkleby skole og Lislebysamfunnet får egen flerbrukshall. Dagens gymsal ved Nøkleby, Fredrikstads største barneskole, og Lislebysamfunnets behov for bruk av andre idrettshaller vinterstid må erstattes med egen hall. Skole i sentrum En mulig løsning kan være å prosjektere ny ungdomsskole i jernbanesykehusområdet, og samtidig endre Cicignon skole til barne- og eller ungdomsskole, avhengig av om det prosjekteres en ny 1-7 skole, 8-10 skole eller 1-10 skole. Råkollen skole Løsning med hensyn til Råkollen må sees i sammenheng med Gudeberg og Haugåsen (Skolebruksplan ) Badeanlegget Kongsten Det legges opp til rehabilitering av Kongstenanlegget. Kommunens innsats blir 3 millioner til prosjektering og 27 millioner til rehabilitering/nybygg. Mot slutten av perioden er det lagt inn 140 millioner for realisering av badeland, men utvikling av badeland betinger en OPSløsning. Bibliotekets aula Rehabilitering og oppgradering/investering er en viktig satsing. Ny hovedarena Vi vil se nærmere på utvikling av ny hovedarena (ishall). Ny hovedarena kan sees i sammenheng med Fylkesscene. Gjestebåthavn Det er budsjettert med utvikling av gjestebåthavn i 2013 og 2014 med til sammen 15 millioner. Nye dekker Av investeringsmidlene til nye veidekker øker vi første år med fem millioner. Kommunens eierskap i selskaper og virksomheter Kjøkkentjenesten organiseres i eget selskap. Forvaltning av utleieboliger organiseres i eget selskap. Forvaltning av kommunens offentlige bygg organiseres i eget selskap. Side 8

10 Det etableres eget selskap for forvaltning av og utvikling av bolig- og næringstomter. Kino, St. Croix, Blå Grotte, og andre scener kommunen benytter eller leier ut til kulturformål, organiseres i KF. Unikom AS, Viuno AS og Fasvo AS er selskaper som kommunen ikke kan ta utbytte fra. Selskapene har stor samfunnsnytte, og de kan være viktige instrumenter for kommunen i arbeid med varig tilrettelegging av arbeid for en økende del av befolkningen. Selskapene kan benyttes mer enn i dag på områder som gule-menn- konseptet som utvilsomt vil være en vinn-vinn situasjon. Kommunen kan videreutvikle bruk av reserverte kontrakter innen relevante anskaffelsesområder (Lov og forskrift om offentlige anskaffelser 3-12) som gir mulighet til å begrense konkurranser til virksomheter hvor flertallet av de berørte ansatte ikke kan utøve arbeid på ordinære vilkår. Side 9

11 SEKSJONENE Miljø og samfunnsutvikling Miljø- og samfunnsutvikling Effektivisering -0,48-0,46-0,46-0,46 Omtaksering eiendomsskatt - utsettes ,00 SUM -0,48-0,46-0,46-14,46 Det legges opp til en prosent personalkostnadsreduksjon og 0,5 prosent reduserte øvrige utgifter. Fortsatt sterkt fokus på service og rask saksbehandling til innbyggerne, byutvikling og næringsliv. Ved taksering av eiendom skal det benyttes eksisterende eiendomsdata fra Skatteetaten. Dette er effektiv utnyttelse av lett tilgjengelig offentlig informasjon. Myndighetene legger opp til at kommunene elektronisk kan hente ut relevant eiendomsdata fra en internettbasert portal hos Skatteetaten. Vi er positive til alle søknader om etablering, reguleringer, tillatelser, bevillinger, konsesjoner og lignende så fremt ikke tungtveiende grunner tilsier noe annet. Kultur Kultur Effektivisering - tilskudd skal ikke reduseres -1,18-1,18-1,18-1,18 Tilskudd direkte idrettsklubber 1,00 1,00 1,00 1,00 Tilskudd klubbeide idrettsanlegg 1,70 1,70 1,70 1,70 Økte tilskuddsmidler 1,50 1,50 1,50 1,50 Resultatforbedring kino, Blå Grotte, St. Croix mv -1,00-2,00-2,00-2,00 SUM 2,02 1,02 1,02 1,02 Det legges opp til en prosent redusert sykefravær, en prosent personalkostnadsreduksjon og 0,5 prosent reduksjon i øvrige kostnader. Fredrikstad skal ha et yrende kulturliv med minst mulig politisk styring. Kultur- og idrettslivet skal i størst mulig grad baseres på offentlig tilskudd til frivillige og i hovedsak til barn- og unge. Fredrikstad kino, Blå Grotte og St. Croix skal gjennomføre driftsmodellendring slik at kinoog kulturaktører bidrar til økt aktivitet og lønnsomhet. Kinoen, St. Croix, Blå Grotte, og andre scener kommunen benytter eller leier ut til kulturformål, organiseres i KF. Effekten Side 10

12 av slik endring er beregnet til en million kroner i 2013 og to millioner per år videre i perioden. Vi er positive til økt aktivitet i Gamlebyen, og det er viktig at Gamlebyen ivaretas som Nord- Europas best bevarte festningby. Biblioteket må ivaretas i sin helhet. Rehabiliteringen i forrige periode tok ikke med aulaen, men vi mener det er viktig at denne settes i god stand. Aulaen må priorteres de neste årene, og vi mener behovet for arrangementer med akkustistisk behov, vil ha stor nytte av aulaen i mange år. Vi er positive til bygging av fylkeskulturscene på Værste. Det pågår forprosjekt som vil legge fram forslag til bygg og driftsform i løpet av våren Med utgangspunkt i positiv driftsøkonomi vil partiet si ja til realisering. Prioriteringer Opprettholde og styrke tilskudd til barn- og unge. Opprettholde fri bruk av arenaer opp til 19 år. Idrett og andre tiltak/aktiviteter barn- og unge sett i et forebyggende perspektiv skal prioriteres. Fortsatt sikre Gamlebyen som Nord-Europas best bevarte festningby Rehabilitere badeanlegget Kongstenhallen og fortsatt jobbe for OPS-løsning med hensyn til badeland. Bygge flerbrukshall på Lisleby. Ny hovedarena ishall. Rehabilitering av bibliotekets aula. Regulering og teknisk drift Regulering- og tekniske tjenester Effektivisering -5,40-5,40-5,40-5,40 Reduserte parkeringsavgifter 2,70 2,70 2,70 2,70 Økt inntekt parkering (prisstrukturendring) -2,00-2,00-2,00-2,00 Bedre avtale med Værste AS -1,10-1,20-1,20-1,20 Gratis parkering studenter HiØ/Fagskolen 0,40 0,40 0,40 0,40 10 % reduksjon av gebyrer plan, delesak og byggesak 2,10 2,10 2,10 2,10 Oppstillingsplasser bobiler - drift 0,20 0,20 0,20 0,20 Vedlikehold Glommastien 0,40 0,40 0,40 0,40 Hendeluftegård/katt/Dyrebeskyttelsen 0, SUM -2,45-2,80-2,80-2,80 Det legges opp til en prosent redusert sykefravær, en prosent personalkostnadsreduksjon og 0,5 prosent reduksjon i øvrige kostnader. Det legges opp til 10 % reduksjon av gebyrer for plan, delesak og byggesak. Side 11

13 Vi vil omorganisere forvaltning av utleieboliger. Kommunen er byens største eiendomsforvalter med utleieboliger. Mange av boligene er i dårlig forfatning og krever omfattende vedlikehold og oppfølging. Mange av beboerne har manglende botrening, og utviklingen med hensyn til levekår er ikke tilfredsstillende. Vi ønsker fortsatt tilrettelegging for parkering i sentrum. Det er stor kapasitet for ytterligere bruk av Apenesfjellet parkeringshus, og vi mener dagparkering her skal settes til 60 kroner dagen. Dette skal medføre redusert parkering innenfor sentrumssonen, og det vil forenkle snerydding m.m. Det skal legges opp til helgeåpne parkeringshus med kroner 5/time, maks 60kr per døgn. Innenfor investeringsrammen for parkanlegg med videre tas inntil en million kroner til oppgradering av lysløypene. Det skal etableres oppstillingsplasser for bobiler på «gamle sykehjemstomta». Det innføres ikke betaling på kr. 50 for levering av søppel med privat bil. Ny pris for personbil m/henger settes til 160 kroner som er i tråd med lønns- og prisøkningen. Utdanning og oppvekst Utdanning- og oppvekst Effektivisering -14,91-14,91-14,91-14,91 Helsesøstertjenesten styrkes 1,00 1,00 1,00 1,00 Redusert kostnad frukt- og grønt. Endre metode -1,00-1,00-1,00-1,00 Utekontakten opprettes med to årsverk 1,20 1,20 1,20 1,20 SUM -13,71-13,71-13,71-13,71 Det legges opp til en prosent redusert sykefravær, en prosent personalkostnadsreduksjon og 0,5 prosent reduksjon i øvrige kostnader. Dialogkonferansene med fokus på trepartsamarbeidet videreføres. Det satses på videre- og etterutdanning innen skole og omsorg. Styrking av helsesøstertjenesten med en million. Når det gjelder barnevernet, er det er viktig at den gode utviklingen som er vist innen barnevernet med hensyn til økt andel tiltak i hjemmet og reduksjon av tiltak utenfor hjemmet fortsetter. Det er viktig med utstrakt samarbeid med Frivilligsentralen,Hometart, Barnas stasjon med flere. Norske offentlige høytider og høytidsdager skal feires i skolen, SFO og barnehagene. Vi vil innføre forbud mot bruk av diskriminerende plagg som hijab i skolen, SFO og i barnehagene. I tråd med skolebruksplanen, er det viktig å se nærmere på løsninger for Råkollen skole. Side 12

14 Vi har initiert en ny sentrumsskole i slutten av perioden. En mulig løsning kan være å prosjektere ny ungdomsskole i jernbane- sykehusområdet, og samtidig endre Cicignon skole til barne- og eller ungdomsskole, avhengig av om det prosjekteres ny 1-7, 8-10 eller 1-10 skole. Det er også viktig for våre barn- og unge at presset på videregående skoler reduseres. I dag må elever ved Fredrikstad-skolene akseptere inntak til vgs i nabobyer, fordi vår egen by mangler elevplasser.vi vil derfor sikre en tomt til en ny skole i vår kommune, og vi vil at kommunen avsetter tomt til bygging av fremtidig vgs. ved brohodet. Det må bygges flere studentboliger. Både fordi studentplassene på HIØ øker, og fordi våre elever på vgs.trenger boliger. Behovet er formidabelt, og det må settes av tomter for slik utbygging. Kommunen selv skal ikke bygge, men bistå med arealer. Nye løsninger er tatt i bruk i for eksempel Amsterdam. Containerboliger har vist seg som svært vellykkede. Vi vil fortsatt forbedre resultatene i skolen med fokus på IKT, lesing, engelsk og regning. Fredrikstad-skolen har hatt god utvikling de senere årene. Vi ønsker fortsatt innsats for å være bedre enn landsgjennomsnittet på nasjonale prøver og eksamensresultater. De forebyggende og oppsøkende tjenestene ved Utekontakten styrkes. Vi er ikke tilfredse med ny organisering som i realiteten har fjernet lavterskeltilbudet for barn- og unge som tidligere har kunnet henvende seg til utekontakten. I tillegg til utekontakten, er det viktig å opprettholde sosialarbeiderne som er opprettet for oppfølging ved skolene. Side 13

15 Omsorg og sosiale tjenester Helse og velferd Effektivisering -19,54-19,54-19,54-19,54 Ytterligere inntekter ressurskrevende brukere ref 2011 og ,00-5,00-5,00-5,00 Redusert sosialhjelp -2,00-5,00-5,00-5,00 Fritt brukervalg av hjenmmetjenester (informasjon) 0,20 0,20 0,20 0,20 Kjøkkentjenesten i eget selskap - -0,50-0,50-0,50 Konkurranseutsette driften av nytt sykehjem - 0, Barnas stasjon - tilskudd for oppfølging familier 0,50 0,50 0,50 0,50 Økt bruk av frivillig arbeid 1,00 1,00 1,00 1,00 Møteplass om rus og ettervern 0,20 0,20 0,20 0,20 Hjemmebesøk av lege (legevakt/helsehus) 0,50 0,50 0,50 0,50 Lottehjem i sykehjem videreføres 0,50 0,50 0,50 0,50 Omsorgslønn, Fritt brukervalg - ikke basert religion og kultur, men omsorg 1,50 1,50 1,50 1,50 SUM -22,14-25,14-25,64-25,64 Kommunen har innen hjemmehjelpstjenestene, pleie- og omsorgstjenestene og boveiledning et svært høyt sykefravær. Totalt i seksjonen er fraværet på over 200 årsverk. Et gjennomsnitt på over 11 prosent. Det må iverksettes tiltak som reduserer fraværet med minimum en prosent. Vi ønsker å videreføre det gode arbeidet for fortsatt å kunne øke inntektene av tilskuddsmidler med basis i rett vedtak. Tiltak innen NAV skal medføre redusert utbetaling. Eldreomsorgen prioriteres Fokus på at eldre skal bo hjemme så lenge de selv ønsker det. Derfor må vi sikre tilstrekkelig med hjemmebaserte tjenester og trygghetsalarmer. Der pårørende påtar seg omsorgs- og pleieansvar, må tilbud om omsorgslønn forsterkes og antallet økes. Vi mener imidlertid at religion og kultur ikke skal vektlegges i vurderingene, men utelukkende omsorgsoppgavene i seg selv. Det finnes ingen fasitsvar på hvilke behov for hjelp den enkelte trenger for å få en verdig alderdom. Gjennom å kartlegge behov, styrke samarbeid mellom kommunens hjelpeapparat og andre, kan gode løsninger som ivaretar den enkeltes interesser og behov løses. Her er fritt brukervalg og omsorgslønn viktig. Nytt sykehjem er planlagt og prosjektet starter i 2012 med ferdigstillelse 2014 med 64 plasser. Sykehjemsprosjektet, og fremtidige sykehjem, legger opp til at alle rom får moderne IKT-oppsett samt verdibokser. Utstyret installeres som standard på alle rom. Rommene må også installeres med fallsikre gulv. Prosjektet må kostnadsberegne tiltakene og eventuelt søke om ekstra tilskudd for gjennomføring. Lottemodellen videreføres og innføres på flere sykehjem. Dette er et godt fokus, som bidrar til at de eldre i sykehjem opplever sykehjemmet mer som et hjem. IT-baserte løsninger som forenkler og forbedrer rapportering iverksettes. Side 14

16 Dagtilbudene for eldre og personer med bistnadsbehov er et viktig forebyggende tiltak som vi mener må opprettholdes. Organiseringen av tilbudene gjennomgås med tanke på effektivisering i tråd med tidligere utarbeidet prosjekt. Dette proskjektet bedret tjenesten for mange, samtidig som samordning reduserte utgiftene. Fredrikstad FrP vil styrke fokuset på gjeldende politikk og relevant lovgivning for mennesker med utviklingshemming. Vi ønsker fokus på gode praktiske løsninger på aktuelle områder. Det skal innsamles data om levekår, og forutsetningene for gode tjenester skal styrkes i tråd med «informasjons- og utviklingsprogram » Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det skal bygges flere omsorgsboliger og tilrettelagte boliger. Det er et mål at flest mulig skal eie sin bolig. Sosial Det skal dokumenteres hvilket arbeid som gjennomføres i arbeidet med forebyggende tiltak mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Kommunen skal dokumentere sysselsettingsgraden i befolkningen i ulike aldersgrupper, kjønn og nasjonalitet. Arbeidsledighet er ikke tilstrekkelig for å iverksette tiltak knyttet til levekår. Boligmangel grunnet stor tilflytting, spesielt i sentrum, er en utfordring. Kommunen må skaffe oversikt over bosituasjonen til innflytterne til sentrum fordi det er grunn til å tro at andelen husstandsmedlemmer øker sterkt i sentrumsboliger der innflyttere bosetter seg. Det er grunn til å tro at det forekommer usynlig skjevutvikling i levekår om det ikke tas grep. Kommunen sikrer at planene til Blåkors om etablering av natthjem realiseres. Det etableres møteplass sammen med frivillige, der kommunen deltar, for aktører som er involvert med rusavhengige og ettervernet. Side 15

17 Økonomi og organisasjonsutvikling Økonomi og organisasjonsutvikling Effektivisering -1,36-1,36-1,36-1,36 SUM -1,36-1,36-1,36-1,36 Servicetorget skal være porten inn til kommunen uavhengig av hvilken tjeneste innbyggeren trenger. Målet om landets beste servicekommune opprettholdes. Det legges opp til en prosent personalkostnadsreduksjon og 0,5 prosent reduserte øvrige utgifter. Fredrikstad Kirkelige fellesråd Kirkelig fellesråd Salmebøker 0, Generell rammestyrking 0,30 0,30 0,30 0,30 SUM 0,60 0,30 0,30 0,30 Kirken skal fortsatt være i dialog med skolene for å tilby gudstjenester til elevene i grunnskolen i forbindelse med feiring av kirkens høytider. Vi støtter kirkens behov for innkjøp og fornyelse av salmebøker med 300 tusen kroner, og rammestyrking med 300 tusen per år. Side 16

18 Verbalforslag: 1. Tilby innbyggere fritt brukervalg i hjemmetjenesten. 2. Organisere kjøkkentjenesten i eget selskap. 3. Organisere utleieboliger i eget selskap. 4. Organisere offentlige bygg i eget selskap. 5. Etablere eget tomteselskap. 6. Kommunen tar aktivt i bruk reserverte kontrakter innen så mange anskaffelsesområder som mulig. 7. Samarbeide med nabokommuner med mål om lavere kostnader og priser til bygge- og reguleringssaker. 8. Etablering av bobilplasser. 9. Fremtidig barnehageutbygging skal bygges og driftes av private aktører. Private kan overta flere av dagens kommunale barnehager. 10. Fredrikstad kommune skal være en JA- kommune der målet skal være å si ja til søknader fra næringsliv og privatpersoner. Rådmannen har ikke lov til å gi avslag i byggesaker uten at disse har vært til politisk behandling. 11. Fredrikstad kommune skal innvilge individuelle søknader om fritak fra eiendomsskatt for husstander som tjener under 2G Fredrikstad kino, Blå Grotte og St. Croix skal gjennomføre driftsmodellendring slik at private kino- og kulturaktører bidrar til økt aktivitet og lønnsomhet. Kinoen, St. Croix, Blå Grotte, og andre scener kommunen benytter eller leier ut til kulturformål, organiseres i KF. 13. Kommunen sikrer at planene til Blåkors om etablering av natthjem realiseres. 14. Det etableres møteplass sammen med frivillige, der kommunen deltar, for aktører som er involvert med rusavhengige og ettervernet. Side 17

19 VEDLEGG 1 Sum Brutto Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Rammefinansierte investeringer Sentrale investeringer IT- sentrale investeringer 15,6 15,6 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 Eget nett III 4,4 4,4 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 Oppgradere IT utstyr 6,0 6,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny versjon av ephorte 1,5 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fullelektronisk arkiv 0,4 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum sentrale investeringer 27,9 27,9 9,9 0,0 9,9 8,0 0,0 8,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Kultur Kongsten badeanlegg (restaurering) - 3 millioner i ,0 170,0 3,0 0,0 3,0 27,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 140,0 Fylkesscene 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 50,0 0,0 50,0 35,0 0,0 35,0 Bibliotekets aula 10,0 10,0 3,0 0,0 3,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny hovedarena (is) 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 160,0 0,0 160,0 Lislebyhallen 50,0 43,0 20,0 0,0 20,0 30,0 7,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skateanlegg utendørs (3 mill kr i 2012) 6,0 5,0 6,0 1,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum kultur 496,0 488,0 32,0 1,0 31,0 69,0 7,0 62,0 60,0 0,0 60,0 335,0 0,0 335,0 Regulering og teknisk drift Rehabilitering og brannpålegg 85,5 85,5 20,5 0,0 20,5 20,0 0,0 20,0 30,0 0,0 30,0 15,0 0,0 15,0 Energimerking kommunale bygg 1,5 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Veier, nye dekker 40,0 40,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Trafikksikring og gatelys 27,2 25,6 6,3 0,4 5,9 6,3 0,4 5,9 7,3 0,4 6,9 7,3 0,4 6,9 Biler, maskiner 31,5 31,5 8,3 0,0 8,3 6,9 0,0 6,9 7,9 0,0 7,9 8,4 0,0 8,4 Legionellatiltak/radonsanering 3,0 3,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Sikring av elvebredder (ink. Nøkledypet) 38,7 38,7 9,2 0,0 9,2 11,0 0,0 11,0 11,0 0,0 11,0 7,5 0,0 7,5 SD-anlegg og ENØK 9,0 9,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Parker, grøntområder og lekeplasser 10,2 10,2 3,7 0,0 3,7 2,5 0,0 2,5 1,5 0,0 1,5 2,5 0,0 2,5 Gjestebåthavn 15,0 15,0 5,0 0,0 5,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gater, torg og byutvikling 10,0 10,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sykkelplan 24,0 24,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 Sum Regulering og tekniske tjenester 295,6 294,0 79,5 0,4 79,1 81,7 0,4 81,3 77,7 0,4 77,3 56,7 0,4 56,3 Helse og velferd Nytt sykehjem (3 mill i 2011) Sum 232 br. /175 nt. 213,0 156,0 141,0 0,0 141,0 72,0 57,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Velferdsteknologi 22,7 22,7 6,2 0,0 6,2 5,7 0,0 5,7 5,6 0,0 5,6 5,2 0,0 5,2 Utstyr omsorg 8,0 8,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Helsehus inventar og utstyr 18,0 18,0 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum omsorg 261,7 204,7 167,2 0,0 167,2 79,7 57,0 22,7 7,6 0,0 7,6 7,2 0,0 7,2

20 Sum Brutto Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Utdanning og oppvekst Inneklima / rehab. skole/bhg (-5 i 13) 78,8 78,8 17,0 0,0 17,0 10,9 0,0 10,9 28,9 0,0 28,9 22,0 0,0 22,0 Borge u-skole (ramme 224) (endring i framdrift) 224,0 224,0 7,0 0,0 7,0 73,0 0,0 73,0 134,0 0,0 134,0 10,0 0,0 10,0 Universell utforming av skoler og barnehager 12,0 12,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 Paviljonger 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 Oppfølging skolebruksplan 8,0 8,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Inventar elevtallsøkning 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 IKT - investeringer skole 41,0 41,0 6,0 0,0 6,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 15,0 Uteanlegg/sikkerhet/lekeutstyr/bhg.hage (-2 i 13) 13,3 13,3 3,1 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 5,1 5,1 0,0 5,1 Nøkleby skole 21,5 21,5 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 11,5 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Gudeberg skole 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 5,0 0,0 5,0 24,0 0,0 24,0 Råkollen skole (ramme 51 mill kr) 51,0 51,0 5,0 0,0 5,0 46,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Trosvik skole (anslag 72 millkr ) 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 20,0 0,0 20,0 Sentrumskole (ramme 250 mill kr) 255,0 255,0 5,0 0,0 5,0 50,0 0,0 50,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 Lunde skole (anslag 70 mill kr ) 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 20,0 0,0 20,0 Barnehage sentrum 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum oppvekst 828,6 828,6 48,1 0,0 48,1 234,4 0,0 234,4 423,5 0,0 423,5 122,6 0,0 122,6 Kirken Ramme 28,0 28,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 Nytt tak Domkirken 25,0 25,0 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utvidelse Østre Fredrikstad gravlund 9,7 9,7 0,8 0,0 0,8 8,9 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utvidelse Rolvsøy kirkegård 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 8,0 0,0 8,0 1,0 0,0 1,0 Sum kirken 72,2 72,2 17,8 0,0 17,8 31,4 0,0 31,4 15,0 0,0 15,0 8,0 0,0 8,0 Sum investeringer innenfor frie inntekter 1 982, ,4 354,5 1,4 353,1 504,2 64,4 439,8 588,8 0,4 588,4 534,5 0,4 534,1

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer Rammefinansierte investeringer 2017 2018 2019 2020 2021 Felles investeringer 7,6 24,5 16,3 6,3 6,3 Kulturtjenester 5,0 66,2 96,2 325,2 241,3 Teknisk drift 59,6 142,9 126,3 177,6 177,5 Helse og velferd

Detaljer

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune Saksnr.: 2015/9674 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: 182976/2015 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.2015 159/15 Bystyret 03.12.2015 120/15

Detaljer

Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014 Fredrikstad Høyres forslag til: Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014 SIDE 0 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2014-2017

Detaljer

Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011

Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011 FREDRIKSTAD KOMMUNE Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011 Felles budsjettforslag fra partiene Fredrikstad FrP Høyre Folkets Stemme og Sentrumskoalisjonen Kristelig Folkeparti og Venstre 0 Endringer Budsjett

Detaljer

BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE

BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Formannskapets innstilling av 22.11.2007 til Bystyret: 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan

Detaljer

Formannskapets innstilling i sakene 116/15 121/15

Formannskapets innstilling i sakene 116/15 121/15 Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 3. desember kl. 09:00 NB!! Det ser ut som vi kommer gjennom sakslista innen arbeidstidens slutt på torsdag, varslet dag to utgår. Det vises

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Handlingsplan for 2015 2018

Handlingsplan for 2015 2018 Handlingsplan for 2015 2018 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V 1 2 Innledning Partiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre legger frem et felles forslag til endringer

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune

Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag

Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag Kommunestyrets innledning Politiske føringer. Året 2016 viser at snuoperasjonen som pågår i Halden er i rute. For tredje året på

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Pensjonistpartiets, Senterpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak:

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak: FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

Budsjett 2015 og Revidert handlingsplan for 2015 2018

Budsjett 2015 og Revidert handlingsplan for 2015 2018 Budsjett 2 og Revidert handlingsplan for 2 28 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V. Bystyrets vedtak 4.2.24 saksnummer 3/4:. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 4 vedtas Fredrikstad kommunes

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV:

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV: Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016 Behandling: Geir Helge Sandsmark (V) og Dagfinn Stærk (KrF) opplyste at budsjettforslagene som var fremmet for deres partier i formannskapet ikke ville bli fremmet

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling:

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2017 Behandling: Fredrik Holm (H) fremmet forslag til budsjett på vegne av Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre: 1. Kommunestyrets endringer og tillegg

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 MØTEPROTOKOLL Eldreråd Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Kjell Grav Medlem Johan. A. Ekhaugen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse 31.10.2016 Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Øvre Eiker har innbyggere som faller utenfor noen

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/3459-1 Sakshandsamar: Ole Rødal Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/2016 21.11.2016 Formannskapet i Fræna kommune 22/2016 28.11.2016

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.11.2012 Tid: 15.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Sigmund Snøløs Medlem

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan

Budsjett- og økonomiplan MARKER KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Dato: 08.11.2017 Saksmappe: 17/1059 SAKSFRAMLEGG Saksnr. Utvalg Møtedato 17/060 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret Budsjett- og økonomiplan

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer