Handlingsplan Budsjett 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013"

Transkript

1 Fredrikstad FrP forslag til: Handlingsplan Budsjett 2013 Side 0

2 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden og budsjett for 2013 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer av oversikten for driftsbudsjettet, forutsetninger og premisser i partiets forslag. Styrking av rammen vedtas benyttet slik det er beskrevet under hvert enkelt økonomikapittel. Utvalgene har fullmakt til å fordele budsjettmidler på tvers av etatsgrenser innenfor eget budsjett.. 2. Investeringsbudsjettet for 2013 med finansiering vedtas slik det framkommer i kapittelet Investering og finansiering og budsjettskjema 2A. Merinntekter ved salg av bolig- og næringseiendommer utover kostnadene til å opparbeide nye arealer avsettes til ubundet investeringsfond. Egenkapitaltilskudd til KLP med 8,5 millioner kroner finansieres over fritt investeringsfond UK Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med forslag i dokumentet Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2013, samt partiets endringsforslag. 4. Det godkjennes låneopptak på 305,3 millioner kroner for I tillegg kommer sak om rebudsjettering på nyåret 2013 etter at investeringsregnskapet for 2012 er avsluttet. 5. Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 150,0 millioner kroner for Trekkrettigheter i bank på 150,0 millioner kroner kan benyttes for å overholde økonomiske forpliktelser i løpet av året. 7. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler for utskifting av biler og andre mindre behov på inntil 8,0 millioner kroner for Det godkjennes en garantiramme på til sammen 6,5 millioner kroner til dekning av depositum og husleiegarantier ved NAV. 9. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjetterte kalkulatoriske renter og avdrag og budsjetterte finansposter der avvik i framdriften av prosjektet fører til forsinket låneopptak. 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer i de økonomiske rammene mellom tjenesteområdene som følge av flytting av oppgaver og årsverk, samt å tilpasse disse endringene i hovedoversikter for drifts- og investeringsbudsjettet i henhold til de formelle forskriftene. 11. For eiendomsskatt gjelder: 11.1 Det innkreves eiendomsskatt for I henhold til skatteloven for byene av 15. august 1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 16. juni Med hjemmel i eiendomsskattelovens 3 innføres eiendomsskatt i hele kommunen Med de unntak som nevnt under vedtakets pkt skal skatteøre i Fredrikstad kommune være 6,5 kfr. Eiendomsskattelovens 11, 1 ledd Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 12 litra a skal skatteøre for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseiendommer være 2,7. Det gis et bunnfradrag på kroner per selvstendig boenhet i boliger, samt et bunnfradrag på kroner per fritidseiendom Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. litra b, Bygning som har historisk verde Med hjemmel i eiendomsskattelovens 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg eller anlegg, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7, litra e, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer. Side 1

3 Innledning Fredrikstad FrP har lagt rådmannens forslag til grunn for arbeidet, slik at politiske prioriteringer er synliggjort som endringer til rådmannens dokument. Fredrikstad FrP ønsker at kommunen skal være en JA-kommune der kommunen skal ha en positiv holdning til næringsliv og privatpersoner. Kommunens rolle skal være å tilrettelegge og sikre at innbyggerne får dekket sine grunnleggende velferdsbehov. Å bli en JA-kommune har vært et viktig mål for Fredrikstad FrP. Det er fullt mulig å legge til rette for en JAholdning, og vi mener Servicetorget skal være porten inn til kommunen uavhengig av hvilken tjeneste innbyggerne trenger. Kommunen er igjen på vei til å bli en NEI-kommune, og det er viktig at JA-stempelet tas frem igjen slik det var for kort tid siden. FrP legger opp til en ansvarlig økonomisk politikk der fokuset er på kommunens primæroppgaver. Disse primæroppgavene er etter Fremskrittspartiets syn barn- og unge, skole, pleie- og omsorg. Det er innholdet og kvaliteten på tjenestene som er det viktigste for Fremskrittspartiet, ikke hvem som utfører dem. Derfor vil Fremskrittspartiet ha en gjennomgang der man setter flere av tjenestene i konkurranse for å se om tjenestene kan bedres og/eller utføres rimeligere enn kommunens driftsmodell. Uavhengig av hvem som driver tjenesten, er det kommunen som har ansvaret for kvaliteten, og finansieringen skal være lik som i dag. Fredrikstad kommune har en anstrengt økonomi takket være lave overføringer fra staten, manglende prioriteringerer og mangel på handlekraft lokalt. Fredrikstad FrP er motstandere av å skyve enda flere kostnader over på innbyggerne gjennom økte skatter/avgifter som f.eks. eiendomsskatt. Det er muligheter til samhandling og effektivisering innen administrasjon, ledelse og organisering. Det må legges vekt på vilje til endring for å møte nye utfordringer. Fokus på nærvær og innkjøp av varer og tjenester, er områder som vil gi positiv økonomisk effekt dersom ledelsen lykkes i arbeidet. Vi må rette fokuset på den ressurskrevende organisasjonen i like stor grad som på ressurskrevende innbyggere. Vi vil ta spørreundersøkelser fra næringsliv og innbyggerne til etterretning. Politiske prioriterte saker JA til økt service JA til bedre skoler JA til god omsorg JA til konkurranse JA i byggesaker og reguleringssaker JA til valgfrihet NEI til eiendomsskatt Side 2

4 Vi ønsker administrativ, organisatorisk og systemmessige effektiviseringer, og vi vil redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten. Vi vil fortsatt utvikle servicetorget som porten inn til kommunen, og målet er å være «best på service» til innbygerne. Vi vil sikre eldre tilstrekkelige helse- og omsorgstjenester. Vi vil legge til rette for fritt brukervalg av hjemmetjenester, og vi vil videreutvikle Lottemodellen ved flere sykehjem. Vi ønsker salg av bygg og eiendom som ikke har noen betydning for tjenesteytingen. Vi ønsker å organisere kjøkkentjenesten i eget selskap. Vi vil vurdere driftsform ved det nye sykehjemmet. Vi vil organisere utleieboligene i eget selskap. Vi vil organisere bygg- og eiendom i eget selskap, og opprette et eget tomteselskap. Vi ønsker fortsatt bedring av resultatene i skolen. Vi planlegger ny sentrumsskole. Vi ønsker at Utekontakten gjenopprettes. Vi ønsker at helsesøstertjenesten styrkes. Vi ønsker å videreutvikle samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner om oppgaver som tradisjonelt har vært utført av det offentlige. Vi vil fortsatt prioritere tilskudd til kirken. Vi ønsker å øke tilskudd til idrett- og kultur. Vi vil støtte arbeidet med ny hovedarena for ishockey og andre særidretter. Vi ønsker ny flerbrukshall på Lisleby og et badeland på Kongsten, Eiendomsskatten Eiendomsskatten for boliger reduseres fra 3,7 promille til 2,7 promille fra 2013, og bunnfradraget øker til 400 tusen. Eiendomskatten på næring reduseres fra 7 til 6,5 promille fra For næring utgjør reduksjonen 5 millioner kroner. Det legges opp til ytterligere reduksjon i perioden. Det er viktig å vise reduksjon i eiendomsskatten samtidig som folkehelse og levekår tas på alvor. Derfor må innbyggerne komme foran i kommunens fremtidsplaner om økte overskudd og buffere. Vi ser det også som viktig at næringslivet får bedre forutsetninger gjennom redusert eiendomsskatt. For å skape slikt rom, må alle seksjonene løpende gjennomgå effektiviseringsfokus for å få mer ut av pengene. Dette gjelder i særlig grad for innkjøp samt kjøp av tjenester utenom de myke sektorene. Å redusere eiendomsskatten blir et resultat av de prioriteringer og endringer som budsjettet legger opp til. Det er helt nødvendig å gjennomføre samordninger, samhandlinger, etablering av selskaper og reduserte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester for å oppnå besparelser og for å ta eiendomsskatten bort. Side 3

5 Vi åpner for mulighet til reduksjon eller ettergivelse av eiendomsskatt i særskilte tilfeller, etter individuell søknad, som f.eks. husstander som har inntekter på under 2G kroner. Ordningen er i budsjettet beregnet til å koste 10 millioner. Utbytte Utbytte fra FREVAR KF reduseres til 15,9 millioner, og øvrige selskaper følges rådmannens anbefaling. Driftsbudsjettet Endrede inntekter Tall i millioner kroner Inntekter Rammetilskudd -10,00-10,00-10,00-10,00 Eiendomsskatt 60,00 60,00 70,00 94,00 Fritak eiendomsskatt etter søknad (husstandinntekt under 2G ) 10,00 10,00 10,00 10,00 Sum frie inntekter 60,0 60,0 70,0 94,0 Kommunens totale inntekter i 2013 er av rådmannen beregnet til over fem milliarder kroner. Inntekter beskrevet «Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2013», er budsjettert innenfor netto driftsrammer i seksjonene. Endringer i driftsrammene NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling -1,4-1,4-1,4-1,4 Miljø- og samfunnsutvikling -0,5-0,5-0,5-14,5 Kultur 2,0 1,0 1,0 1,0 Regulering og tekniske tjenester -2,4-2,8-2,8-2,8 Utdanning og oppvekst -13,7-13,7-13,7-13,7 Helse og velferd -22,1-25,1-25,6-25,6 Sum -38,1-42,5-43,0-57,0 Det legges opp til effektivisering innen seksjonene med forventning om å oppnå en prosent redusert sykefravær, bortsett fra i seksjon for Miljø og samfunnsutvikling og i avdeling for Økonomi og organisasjonsutvikling, som allerede har et lavt fravær. Vi mener videre at tidligere kostnadsreduksjonsprogram og dugnad for balanse skal videreføres, og vi legger opp til en generell personalkostnadsreduksjon på en prosent og at innkjøp generelt kan reduseres med 0,5 prosent på kostnadssiden. Summen av disse besparelsene er 42 millioner kroner før det legges inn styrkninger i noen områder. Side 4

6 Driftsbudsjettet (nettorammer i mill kr) Regn. Justert bud Bud Bud Bud Bud Fra 2013 i 2013-kroner 2011,0 2012, Inntekter Skatt -1389,5-1444,4-1583,4-1583,4-1583,4-1583,4 Rammetilskudd -1589,2-1762,6-1843,6-1843,6-1843,6-1843,6 Demografiutvikling/realvekst 0,0-36,2-72,3-108,5 Eiendomsskatt -193,1-193,0-127,0-127,0-117,0-107,0 Mva-komp investeringer - andel i drift -30,3-15,1-10,7 0,0 0,0 0,0 Sum frie inntekter -3202,0-3415,1-3564,7-3590,2-3616,3-3642,4 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud ,7 193,6 189,7 183,8 189,9 197,6 Renteinntekter -60,6-63,5-55,2-62,5-70,8-74,8 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud ,1 188,7 200,9 200,9 201,3 199,3 Kapitalutg. nye investeringer fra ,5 25,0 55,6 95,3 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv ,4 8,5 22,5 34,2 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -104,3-118,5-115,6-128,3-152,0-160,5 Kompensasjonstilskudd - stat -25,1-29,4-24,9-23,9-22,9-21,7 Overføring fra FREVAR KF -24,3-18,9-15,9-15,9-15,9-15,9 Utbytte -21,6-22,0-16,0-20,0-20,0-20,0 Sum netto kapitalkostnader 129,9 129,9 168,8 167,6 187,8 233,5 Diverse fellesutgifter 40,5 63,1 60,9 60,4 60,4 60,3 Inndekking av underskudd 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Til kirketjenester 29,0 32,3 35,2 34,1 34,1 34,1 Andre trossamfunn 4,9 3,5 4,6 4,6 4,6 4,6 Sum 74,4 147,2 100,7 99,1 99,1 99,0 Til disp. drift og investeringer -2997,8-3138,0-3295,2-3323,5-3329,4-3309,9 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling 140,8 145,6 154,4 151,7 155,0 152,4 Miljø- og samfunnsutvikling 36,9 39,4 45,7 45,2 42,9 43,1 Kultur 73,0 75,9 81,5 83,0 81,5 83,6 Regulering og tekniske tjenester 248,4 252,8 287,3 302,5 307,8 307,8 Utdanning og oppvekst 1180,0 1226,5 1273,2 1275,8 1275,8 1275,8 Helse og velferd 1257,3 1397,8 1435,2 1419,5 1450,0 1450,0 Sum 2936,3 3138,0 3277,3 3277,7 3312,9 3312,6 Korr. interne finans.tran. Netto internt driftsresultat -61,5 0,0-17,9-45,8-16,5 2,6 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 17,9 45,8 16,5-2,6 - Bruk/overføring - bundne driftsfond - Egenkapital til investeringsbudsjett 0,0 Disp. netto internt driftsres. -61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd Eiendomsskatten skal reduseres fra 2013 både for bolig og næring. Side 5

7 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2013 Egenbetalinger og overføringer fra staten er i liten grad med i budsjettet som fremlegges for politikerne. Egenbetalingene fra brukere er stort sett med i hovedbolker/oversikter på seksjonenes inntekter uten særlig spesifisering. Det legges opp til 10 % reduksjon av gebyrer for plan, delesak og byggesak, og Fredrikstad kommune skal se nærmere på gebyrene i nabokommunene med mål om reduksjon av egne gebyrer gjennom et eventuelt samarbeid, kjøp av tjenester eller sammenslåing med andre. Vi øker ikke egenbetalingene for trygghetsalarmer og hjemmetjenester ut overpris- og lønnsvekst. Ref. rådmannens forslag til budsjett er ikke foreslåtte prisjustering i egenbetalingsheftet innarbeidet i seksjonens inntekter ut over pris- og lønnsvekst. Nattparkering i P-hus settes til 5,0 kroner per time. Døgnparkering i Apenesfjellet P-hus settes til 60 kroner. Øvrig parkering justeres med lønns- og prisvekst. Det gis anledning for skoleklasser i grunnskolen i Fredrikstad ( klasse) å reise gratis med ferge i skoletiden når reisene er del av skolearbeidet. Vi innfører mulighet for fritak av eiendomsskatt etter søknad for husstander som har inntekter på under 2G kroner. Fritaksordningen er beregnet å koste 10 millioner. Det innføres ikke en avgift på kr. 50 som betaling for levering av søppel med privat bil. Ny pris for personbil m/henger settes til 160 kroner som er i tråd med lønns- og prisøkningen. Side 6

8 Investering og finansiering Rammefinansierte investeringer Felles investeringer 9,9 8,0 5,0 5,0 Kultur tjenester 31,0 62,0 60,0 335,0 Regulering og tekniske tjenester 79,1 81,3 77,3 56,3 Helse og velferd 167,2 22,7 7,6 7,2 Oppvekst 48,1 234,4 423,5 122,6 Kirke tjenester 17,8 31,4 15,0 8,0 Egenkapital innskudd KLP 8,5 8,5 8,5 8,5 Sum netto investeringer 361,6 448,3 596,9 542,6 Fra investeringsfond 40,4 11,2 10,0 11,2 Overføring fra drift 18,6 - - Overføring fra drift (tilbakebetaling lån inv.fond) 5,1 5,3 3,6 2,3 Overføring fra drift (mva. komp) 54,3 97,8 115,8 104,9 Lånebehov 261,8 315,4 467,6 424,2 Selvfinansierte investeringer (eks. mva) VAR 19,6 129,8 117,8 114,3 Teknisk drift 1,5 1,5 0,0 0,0 Eiendomsutvikling 17,8 33,0 28,0 9,4 Boligstrategi (BOSO) 28,9 61,3 70,4 10,0 Sum netto selvfinans 67,8 225,6 216,2 133,7 Fra investeringsfond 1,5 1,5 0,0 0,0 Fra driftsbudsjett (mva.komp) 5,0 13,2 20,0 2,4 Investeringsfond bolig/næring 1) -1,9 7,9-3,8-18,7 Salg bolig/næringstomter/eiendomsutvikling 19,7 25,1 31,8 28,1 Lånebehov 43,5 177,9 168,2 121,9 Budsjettskjema 2A - investering Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Side 7

9 Sykehjem Nytt sykehjem er planlagt,og prosjektet starter i 2012 med ferdigstillelse 2014 med 64 plasser. Sykehjemsprosjektet, og alle fremtidige sykehjem, legger opp til at alle rom får moderne IKT-oppsett samt verdibokser. Utstyret installeres som standard på alle rom. Rommene må også installeres med fallsikre gulv. Prosjektet må kostnadsberegne tiltakene og eventuelt søke om ekstra tilskudd for gjennomføring. Flerbrukshall på Lisleby/Nøkleby Partiene ser det som viktig at Nøkleby skole og Lislebysamfunnet får egen flerbrukshall. Dagens gymsal ved Nøkleby, Fredrikstads største barneskole, og Lislebysamfunnets behov for bruk av andre idrettshaller vinterstid må erstattes med egen hall. Skole i sentrum En mulig løsning kan være å prosjektere ny ungdomsskole i jernbanesykehusområdet, og samtidig endre Cicignon skole til barne- og eller ungdomsskole, avhengig av om det prosjekteres en ny 1-7 skole, 8-10 skole eller 1-10 skole. Råkollen skole Løsning med hensyn til Råkollen må sees i sammenheng med Gudeberg og Haugåsen (Skolebruksplan ) Badeanlegget Kongsten Det legges opp til rehabilitering av Kongstenanlegget. Kommunens innsats blir 3 millioner til prosjektering og 27 millioner til rehabilitering/nybygg. Mot slutten av perioden er det lagt inn 140 millioner for realisering av badeland, men utvikling av badeland betinger en OPSløsning. Bibliotekets aula Rehabilitering og oppgradering/investering er en viktig satsing. Ny hovedarena Vi vil se nærmere på utvikling av ny hovedarena (ishall). Ny hovedarena kan sees i sammenheng med Fylkesscene. Gjestebåthavn Det er budsjettert med utvikling av gjestebåthavn i 2013 og 2014 med til sammen 15 millioner. Nye dekker Av investeringsmidlene til nye veidekker øker vi første år med fem millioner. Kommunens eierskap i selskaper og virksomheter Kjøkkentjenesten organiseres i eget selskap. Forvaltning av utleieboliger organiseres i eget selskap. Forvaltning av kommunens offentlige bygg organiseres i eget selskap. Side 8

10 Det etableres eget selskap for forvaltning av og utvikling av bolig- og næringstomter. Kino, St. Croix, Blå Grotte, og andre scener kommunen benytter eller leier ut til kulturformål, organiseres i KF. Unikom AS, Viuno AS og Fasvo AS er selskaper som kommunen ikke kan ta utbytte fra. Selskapene har stor samfunnsnytte, og de kan være viktige instrumenter for kommunen i arbeid med varig tilrettelegging av arbeid for en økende del av befolkningen. Selskapene kan benyttes mer enn i dag på områder som gule-menn- konseptet som utvilsomt vil være en vinn-vinn situasjon. Kommunen kan videreutvikle bruk av reserverte kontrakter innen relevante anskaffelsesområder (Lov og forskrift om offentlige anskaffelser 3-12) som gir mulighet til å begrense konkurranser til virksomheter hvor flertallet av de berørte ansatte ikke kan utøve arbeid på ordinære vilkår. Side 9

11 SEKSJONENE Miljø og samfunnsutvikling Miljø- og samfunnsutvikling Effektivisering -0,48-0,46-0,46-0,46 Omtaksering eiendomsskatt - utsettes ,00 SUM -0,48-0,46-0,46-14,46 Det legges opp til en prosent personalkostnadsreduksjon og 0,5 prosent reduserte øvrige utgifter. Fortsatt sterkt fokus på service og rask saksbehandling til innbyggerne, byutvikling og næringsliv. Ved taksering av eiendom skal det benyttes eksisterende eiendomsdata fra Skatteetaten. Dette er effektiv utnyttelse av lett tilgjengelig offentlig informasjon. Myndighetene legger opp til at kommunene elektronisk kan hente ut relevant eiendomsdata fra en internettbasert portal hos Skatteetaten. Vi er positive til alle søknader om etablering, reguleringer, tillatelser, bevillinger, konsesjoner og lignende så fremt ikke tungtveiende grunner tilsier noe annet. Kultur Kultur Effektivisering - tilskudd skal ikke reduseres -1,18-1,18-1,18-1,18 Tilskudd direkte idrettsklubber 1,00 1,00 1,00 1,00 Tilskudd klubbeide idrettsanlegg 1,70 1,70 1,70 1,70 Økte tilskuddsmidler 1,50 1,50 1,50 1,50 Resultatforbedring kino, Blå Grotte, St. Croix mv -1,00-2,00-2,00-2,00 SUM 2,02 1,02 1,02 1,02 Det legges opp til en prosent redusert sykefravær, en prosent personalkostnadsreduksjon og 0,5 prosent reduksjon i øvrige kostnader. Fredrikstad skal ha et yrende kulturliv med minst mulig politisk styring. Kultur- og idrettslivet skal i størst mulig grad baseres på offentlig tilskudd til frivillige og i hovedsak til barn- og unge. Fredrikstad kino, Blå Grotte og St. Croix skal gjennomføre driftsmodellendring slik at kinoog kulturaktører bidrar til økt aktivitet og lønnsomhet. Kinoen, St. Croix, Blå Grotte, og andre scener kommunen benytter eller leier ut til kulturformål, organiseres i KF. Effekten Side 10

12 av slik endring er beregnet til en million kroner i 2013 og to millioner per år videre i perioden. Vi er positive til økt aktivitet i Gamlebyen, og det er viktig at Gamlebyen ivaretas som Nord- Europas best bevarte festningby. Biblioteket må ivaretas i sin helhet. Rehabiliteringen i forrige periode tok ikke med aulaen, men vi mener det er viktig at denne settes i god stand. Aulaen må priorteres de neste årene, og vi mener behovet for arrangementer med akkustistisk behov, vil ha stor nytte av aulaen i mange år. Vi er positive til bygging av fylkeskulturscene på Værste. Det pågår forprosjekt som vil legge fram forslag til bygg og driftsform i løpet av våren Med utgangspunkt i positiv driftsøkonomi vil partiet si ja til realisering. Prioriteringer Opprettholde og styrke tilskudd til barn- og unge. Opprettholde fri bruk av arenaer opp til 19 år. Idrett og andre tiltak/aktiviteter barn- og unge sett i et forebyggende perspektiv skal prioriteres. Fortsatt sikre Gamlebyen som Nord-Europas best bevarte festningby Rehabilitere badeanlegget Kongstenhallen og fortsatt jobbe for OPS-løsning med hensyn til badeland. Bygge flerbrukshall på Lisleby. Ny hovedarena ishall. Rehabilitering av bibliotekets aula. Regulering og teknisk drift Regulering- og tekniske tjenester Effektivisering -5,40-5,40-5,40-5,40 Reduserte parkeringsavgifter 2,70 2,70 2,70 2,70 Økt inntekt parkering (prisstrukturendring) -2,00-2,00-2,00-2,00 Bedre avtale med Værste AS -1,10-1,20-1,20-1,20 Gratis parkering studenter HiØ/Fagskolen 0,40 0,40 0,40 0,40 10 % reduksjon av gebyrer plan, delesak og byggesak 2,10 2,10 2,10 2,10 Oppstillingsplasser bobiler - drift 0,20 0,20 0,20 0,20 Vedlikehold Glommastien 0,40 0,40 0,40 0,40 Hendeluftegård/katt/Dyrebeskyttelsen 0, SUM -2,45-2,80-2,80-2,80 Det legges opp til en prosent redusert sykefravær, en prosent personalkostnadsreduksjon og 0,5 prosent reduksjon i øvrige kostnader. Det legges opp til 10 % reduksjon av gebyrer for plan, delesak og byggesak. Side 11

13 Vi vil omorganisere forvaltning av utleieboliger. Kommunen er byens største eiendomsforvalter med utleieboliger. Mange av boligene er i dårlig forfatning og krever omfattende vedlikehold og oppfølging. Mange av beboerne har manglende botrening, og utviklingen med hensyn til levekår er ikke tilfredsstillende. Vi ønsker fortsatt tilrettelegging for parkering i sentrum. Det er stor kapasitet for ytterligere bruk av Apenesfjellet parkeringshus, og vi mener dagparkering her skal settes til 60 kroner dagen. Dette skal medføre redusert parkering innenfor sentrumssonen, og det vil forenkle snerydding m.m. Det skal legges opp til helgeåpne parkeringshus med kroner 5/time, maks 60kr per døgn. Innenfor investeringsrammen for parkanlegg med videre tas inntil en million kroner til oppgradering av lysløypene. Det skal etableres oppstillingsplasser for bobiler på «gamle sykehjemstomta». Det innføres ikke betaling på kr. 50 for levering av søppel med privat bil. Ny pris for personbil m/henger settes til 160 kroner som er i tråd med lønns- og prisøkningen. Utdanning og oppvekst Utdanning- og oppvekst Effektivisering -14,91-14,91-14,91-14,91 Helsesøstertjenesten styrkes 1,00 1,00 1,00 1,00 Redusert kostnad frukt- og grønt. Endre metode -1,00-1,00-1,00-1,00 Utekontakten opprettes med to årsverk 1,20 1,20 1,20 1,20 SUM -13,71-13,71-13,71-13,71 Det legges opp til en prosent redusert sykefravær, en prosent personalkostnadsreduksjon og 0,5 prosent reduksjon i øvrige kostnader. Dialogkonferansene med fokus på trepartsamarbeidet videreføres. Det satses på videre- og etterutdanning innen skole og omsorg. Styrking av helsesøstertjenesten med en million. Når det gjelder barnevernet, er det er viktig at den gode utviklingen som er vist innen barnevernet med hensyn til økt andel tiltak i hjemmet og reduksjon av tiltak utenfor hjemmet fortsetter. Det er viktig med utstrakt samarbeid med Frivilligsentralen,Hometart, Barnas stasjon med flere. Norske offentlige høytider og høytidsdager skal feires i skolen, SFO og barnehagene. Vi vil innføre forbud mot bruk av diskriminerende plagg som hijab i skolen, SFO og i barnehagene. I tråd med skolebruksplanen, er det viktig å se nærmere på løsninger for Råkollen skole. Side 12

14 Vi har initiert en ny sentrumsskole i slutten av perioden. En mulig løsning kan være å prosjektere ny ungdomsskole i jernbane- sykehusområdet, og samtidig endre Cicignon skole til barne- og eller ungdomsskole, avhengig av om det prosjekteres ny 1-7, 8-10 eller 1-10 skole. Det er også viktig for våre barn- og unge at presset på videregående skoler reduseres. I dag må elever ved Fredrikstad-skolene akseptere inntak til vgs i nabobyer, fordi vår egen by mangler elevplasser.vi vil derfor sikre en tomt til en ny skole i vår kommune, og vi vil at kommunen avsetter tomt til bygging av fremtidig vgs. ved brohodet. Det må bygges flere studentboliger. Både fordi studentplassene på HIØ øker, og fordi våre elever på vgs.trenger boliger. Behovet er formidabelt, og det må settes av tomter for slik utbygging. Kommunen selv skal ikke bygge, men bistå med arealer. Nye løsninger er tatt i bruk i for eksempel Amsterdam. Containerboliger har vist seg som svært vellykkede. Vi vil fortsatt forbedre resultatene i skolen med fokus på IKT, lesing, engelsk og regning. Fredrikstad-skolen har hatt god utvikling de senere årene. Vi ønsker fortsatt innsats for å være bedre enn landsgjennomsnittet på nasjonale prøver og eksamensresultater. De forebyggende og oppsøkende tjenestene ved Utekontakten styrkes. Vi er ikke tilfredse med ny organisering som i realiteten har fjernet lavterskeltilbudet for barn- og unge som tidligere har kunnet henvende seg til utekontakten. I tillegg til utekontakten, er det viktig å opprettholde sosialarbeiderne som er opprettet for oppfølging ved skolene. Side 13

15 Omsorg og sosiale tjenester Helse og velferd Effektivisering -19,54-19,54-19,54-19,54 Ytterligere inntekter ressurskrevende brukere ref 2011 og ,00-5,00-5,00-5,00 Redusert sosialhjelp -2,00-5,00-5,00-5,00 Fritt brukervalg av hjenmmetjenester (informasjon) 0,20 0,20 0,20 0,20 Kjøkkentjenesten i eget selskap - -0,50-0,50-0,50 Konkurranseutsette driften av nytt sykehjem - 0, Barnas stasjon - tilskudd for oppfølging familier 0,50 0,50 0,50 0,50 Økt bruk av frivillig arbeid 1,00 1,00 1,00 1,00 Møteplass om rus og ettervern 0,20 0,20 0,20 0,20 Hjemmebesøk av lege (legevakt/helsehus) 0,50 0,50 0,50 0,50 Lottehjem i sykehjem videreføres 0,50 0,50 0,50 0,50 Omsorgslønn, Fritt brukervalg - ikke basert religion og kultur, men omsorg 1,50 1,50 1,50 1,50 SUM -22,14-25,14-25,64-25,64 Kommunen har innen hjemmehjelpstjenestene, pleie- og omsorgstjenestene og boveiledning et svært høyt sykefravær. Totalt i seksjonen er fraværet på over 200 årsverk. Et gjennomsnitt på over 11 prosent. Det må iverksettes tiltak som reduserer fraværet med minimum en prosent. Vi ønsker å videreføre det gode arbeidet for fortsatt å kunne øke inntektene av tilskuddsmidler med basis i rett vedtak. Tiltak innen NAV skal medføre redusert utbetaling. Eldreomsorgen prioriteres Fokus på at eldre skal bo hjemme så lenge de selv ønsker det. Derfor må vi sikre tilstrekkelig med hjemmebaserte tjenester og trygghetsalarmer. Der pårørende påtar seg omsorgs- og pleieansvar, må tilbud om omsorgslønn forsterkes og antallet økes. Vi mener imidlertid at religion og kultur ikke skal vektlegges i vurderingene, men utelukkende omsorgsoppgavene i seg selv. Det finnes ingen fasitsvar på hvilke behov for hjelp den enkelte trenger for å få en verdig alderdom. Gjennom å kartlegge behov, styrke samarbeid mellom kommunens hjelpeapparat og andre, kan gode løsninger som ivaretar den enkeltes interesser og behov løses. Her er fritt brukervalg og omsorgslønn viktig. Nytt sykehjem er planlagt og prosjektet starter i 2012 med ferdigstillelse 2014 med 64 plasser. Sykehjemsprosjektet, og fremtidige sykehjem, legger opp til at alle rom får moderne IKT-oppsett samt verdibokser. Utstyret installeres som standard på alle rom. Rommene må også installeres med fallsikre gulv. Prosjektet må kostnadsberegne tiltakene og eventuelt søke om ekstra tilskudd for gjennomføring. Lottemodellen videreføres og innføres på flere sykehjem. Dette er et godt fokus, som bidrar til at de eldre i sykehjem opplever sykehjemmet mer som et hjem. IT-baserte løsninger som forenkler og forbedrer rapportering iverksettes. Side 14

16 Dagtilbudene for eldre og personer med bistnadsbehov er et viktig forebyggende tiltak som vi mener må opprettholdes. Organiseringen av tilbudene gjennomgås med tanke på effektivisering i tråd med tidligere utarbeidet prosjekt. Dette proskjektet bedret tjenesten for mange, samtidig som samordning reduserte utgiftene. Fredrikstad FrP vil styrke fokuset på gjeldende politikk og relevant lovgivning for mennesker med utviklingshemming. Vi ønsker fokus på gode praktiske løsninger på aktuelle områder. Det skal innsamles data om levekår, og forutsetningene for gode tjenester skal styrkes i tråd med «informasjons- og utviklingsprogram » Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det skal bygges flere omsorgsboliger og tilrettelagte boliger. Det er et mål at flest mulig skal eie sin bolig. Sosial Det skal dokumenteres hvilket arbeid som gjennomføres i arbeidet med forebyggende tiltak mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Kommunen skal dokumentere sysselsettingsgraden i befolkningen i ulike aldersgrupper, kjønn og nasjonalitet. Arbeidsledighet er ikke tilstrekkelig for å iverksette tiltak knyttet til levekår. Boligmangel grunnet stor tilflytting, spesielt i sentrum, er en utfordring. Kommunen må skaffe oversikt over bosituasjonen til innflytterne til sentrum fordi det er grunn til å tro at andelen husstandsmedlemmer øker sterkt i sentrumsboliger der innflyttere bosetter seg. Det er grunn til å tro at det forekommer usynlig skjevutvikling i levekår om det ikke tas grep. Kommunen sikrer at planene til Blåkors om etablering av natthjem realiseres. Det etableres møteplass sammen med frivillige, der kommunen deltar, for aktører som er involvert med rusavhengige og ettervernet. Side 15

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009

Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009 Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009 Vedtatt av Kommunestyret 08.12.2005 Handlingsplan 2006-2009. Budsjett 2006 Vedtatt i kommunestyret 08.12.2005, sak 143/05. 1. Med hjemmel i

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 15. januar 2009 Innhold RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 OPPFØLGING AV POLITISKE PRIORITERINGER... 3 PLANFORUTSETNINGER... 8 KOMMUNENS

Detaljer

Handlingsplan for 2015 2018

Handlingsplan for 2015 2018 Handlingsplan for 2015 2018 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V 1 2 Innledning Partiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre legger frem et felles forslag til endringer

Detaljer

Politikk er å ville.

Politikk er å ville. Politikk er å ville. Olof Palme 1 Halden kommune Budsjett 2014 Halden kommune skal være et godt sted for innbyggerne, en kommune i vekst med utvikling og miljø som sentrale temaer. Formannskapet har det

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 24. oktober 2012 INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 3 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 11 KOMMUNENS MÅLEKORT...

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Seksjon for Regulering og teknisk drift. vedtatt. Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013

Seksjon for Regulering og teknisk drift. vedtatt. Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Seksjon for Regulering og teknisk drift vedtatt Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Teknisk utvalg, 6. desember 2012 INNHOLD SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT... 1 Økonomitabell for virksomhetene...12

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 Vedlegg: Strategisk analyse. Vedtatt av kommunestyret i juni 2013. Administrasjons innstilling INNHOLD

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Budsjett 2014 Halden Kommune. Innholdsfortegnelse

Budsjett 2014 Halden Kommune. Innholdsfortegnelse Budsjettforslag Halden Kommune 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Satsningsområder hovedpunkter... 4 Eiendomsskatt... 5 Sentral/Felles... 5 Næringspolitikk... 5 Teknisk sektor... 6 Kultur og idrett...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1 INNHOLD INNHOLD... 0 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2015 2018... 4 OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I PLANPERIODEN... 8 MÅL FOR KOMMUNEN... 10 SAMFUNNSMÅL I HANDLINGSPROGRAMMET... 10

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

Stokke kommune. Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Stokke kommune Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Rådmannen 3.11.2014 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2016-2019

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2016-2019 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2016-2019 Vedtatt av bystyret 19. juni 2015 INNHOLD INNLEDNING... 1 INNLEDENDE KOMMENTAR... 4 PLANFORUTSETNINGER... 5 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 13 BALANSERT MÅLSTYRING...

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14 til Budsjett 2015 for Tinn kommune K-sak 112/14 Vedtatt i Tinn kommunestyret 18. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 1. 4 2. Hovedoversikter kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015 7 3. Rådmannens

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FREDRIKSTAD KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FREDRIKSTAD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2003 FREDRIKSTAD KOMMUNE INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTARER OG SAMMENDRAG...2 ORGANISERING...5 FREDRIKSTAD KOMMUNE - POLITISK ORGANISERING...5 FREDRIKSTAD KOMMUNE - ADMINISTRATIV ORGANISERING...6

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 MOLDE KOMMUNE MOLDE KOMMUNE Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 F-sak: 182/08 K-sak: 143/08 Kommunestyrets vedtak 11. desember 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTAK I KOMMUNESTYRET 11. DESEMBER 2007 SAK

Detaljer