Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: Arkivkode: 101 Saksbeh: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Ungdomsrådet Grorud /2013 Rådet for funksjonshemmede /2013 Eldrerådet /2013 Helse- og sosialkomiteen /2013 Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen /2013 Byutvikling- og miljøkomiteen /2013 Bydelsutvalget /2013 TERTIALRAPPORT OG STATISTIKK PR Sammendrag: Per har bydelen en prognose på et mindreforbruk på nærmere to millioner kroner. Saksframstilling: Bydelen har oversendt tertialrapport pr til Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Vedlagt følger kopi av denne rapporten. Bydelen har også rapportert tertialstatistikk, denne følger også vedlagt. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens vurderinger. Marit Jansen bydelsdirektør /s/

2 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Rådhuset 0037 OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Odd Arne Fagerheim, 101 TERTIALRAPPORT PR Vedlagt følger tertialrapport fra bydel Grorud. Med vennlig hilsen Marit Jansen bydelsdirektør Odd Arne Fagerheim Økonomisjef Postadresse: Telefon: Bankkonto: Ammerudveien 22 Telefaks: Org.nr Oslo E-post:

3 1. Driftsregnskap Per har bydelen en prognose på et mindreforbruk med 1,7 millioner kroner for året. Økonomisk sosialhjelp er det området med størst merforbruk. Alle beløp i hele tusen kroner, status pr august 2013, eksklusiv øremerkede midler Regnskap Budsjett Avvik hittil Totalt budsjett Forventet avvik F01 Helse, sosial og nærmiljø F02A Barnehager F02B Oppvekst F03 Pleie og omsorg F04 Økonomisk sosialhjelp Bydel Grorud (10) Helse, sosial og nærmiljø Forventet mindreforbruk under området består i hovedsak av mindreforbruket bydelen har med seg fra 2012 samt udisponerte budsjettmidler. Tjenestene tilknyttet dette området (administrasjon, fysio-/ergoterapi, sosialtjeneste, sysselsetting, kultur mv) forventer å holde budsjettet. Barnehager Bydelens barnehager forventer å holde budsjettet for Dette gjelder også for styrket tilbud til førskolebarn. Oppvekst Fritidsklubbene og helsestasjonen forventer å holde budsjettet. Samlet forventer nå også barnevernstjenesten å holde budsjettet for Pleie og omsorg Alle beløp i hele tusen kroner, status pr august 2013, eksklusiv øremerkede midler Regnskap Budsjett Avvik hittil Totalt budsjett Forventet avvik 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede Helse- og omsorgstjenester i institusjon Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende Transport (ordninger) for funksjonshemmede F03 Pleie og omsorg For «Helse- og omsorgstjenester i institusjon» forventer bydelen et merforbruk på over ti millioner kroner. Av dette er over syv millioner kroner fra et høyere forbruk av sykehjemsplasser enn budsjettert, men bydelen har også et merforbruk fra kjøp av psykiatriplasser og boligavlastning for funksjonshemmede. Forbruket av sykehjemsplasser var særlig høyt i begynnelsen av

4 Under «Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende» forventer bydelen er mindreforbruk på nærmere ti millioner kroner. I all hovedsak skyldes dette høyere inntekter enn budsjettert. Refusjon fra staten for kostnader i både 2012 og 2013 tilknyttet brukere med svært kostnadskrevende tjenester blir høyere enn tidligere antatt. Økonomisk sosialhjelp Bydelen har hatt en stor økning i utgiftene til økonomisk sosialhjelp og prognosen for året er nå et merforbruk på 12,3 millioner kroner. Per august er samlet kostnad for sosialhjelp 12 millioner kroner høyere enn for samme periode i fjor, det tilsvarer en økning i kostnader på 36 %. Bydelen har hatt en økning i både gjennomsnittlig utbetaling per mottaker og antall mottakere av økonomisk sosialhjelp: Utbetaling pr klient pr måned klienter pr måned Gj.sn per tertial tertial Kr Kr tertial Kr Kr tertial Kr Driftsregnskap øremerkede midler og ordinær bydelsramme Alle beløp i hele tusen kroner, status pr august 2013 Regnskap Budsjett Avvik hittil Totalt budsjett Forventet avvik Øremerkede midler Øvrige midler Sum Bydel Grorud Redegjørelse for budsjettendringer i andre tertial I løpet av andre tertial har budsjettrammen økt med 9,7 millioner kroner. Dette skyldes følgende budsjettendringer: Lønnsveksten i 2013 ble lavere enn forutsatt i opprinnelig budsjett. I byrådssak 98.4/2013 ble derfor bydelens budsjettramme redusert med 2,6 millioner kroner. I kommunaldirektøren for eldre og sosiale tjenester sak 24/2013 fikk bydelen økt budsjettrammen med 1,2 millioner kroner. Dette er viderefordeling av statlige midler til styrking av det kommunale barnevernet. Bydelen fikk styrket barnevernet sitt med 2,5 årsverk. Som en del av samme satsing fikk bydelen i kommunaldirektørens sak 30/2013 tildelt ytterligere 0,1 millioner kroner til kompetansetiltak i barnevernet. I byråden for kultur og utdanning saksnummer 2/2013 fikk bydelen økt budsjettrammen med 7,6 millioner kroner. Dette er viderefordeling av statlige midler til gratis kjernetid i barnehagene. I kommunaldirektøren for kultur og utdanning saksnummer 3/2013 fikk bydelen økt budsjettrammen med 1,8 millioner kroner. Dette er midler til språkstimulerende tiltak for barn i førskolealder. I kommunaldirektøren for kultur og utdanning saksnummer 4/2013 fikk bydelen tildelt 0,4 millioner kroner til finansiering av arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning. I kommunaldirektøren for eldre og sosiale tjenester sak 23/2013 fikk bydelen tildelt 1,1 millioner kroner til yrkesrettet norskopplæring. 3

5 2. Investeringsregnskap Investeringene er tilknyttet inventar og utstyr i barnehager. Restmidlene blir brukt i Måltall Obligatoriske for funksjonsområde 1 Sosialtjenesten Måltall 2013 Status 2. tertial 2013 Avvik resultat Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned 100 % 50 % 80 % 50% -30% Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder 100 % 100 % 95 % 84% -11% Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 måneder 100 % 100 % 80 % 100% 20% personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr ) personer i døgnovernatting pr med opphold > 3 måneder Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker 89 % 88 % 95 % 86% -9% Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten 70 % - - Obligatoriske for funksjonsområde 2A - Barnehager Måltall 2013 Status 2. tertial 2013 Innhold Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet * 4,7 5,0 5,2 * Utbygging Avvik resultat - Andel barn 1-5 år med barnehageplass 76,7 % 75,4 % 87,0 % 73,4 % -13,6 % 4

6 Obligatoriske for funksjonsområde 2B - Barnevern Måltall 2013 Status 2. tertial 2013 Avvik resultat - Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. 96,0 % 98,0 % 100,0 % 100,0 % 0% gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvar 2,8 2,1 4,0 2,8-1,2 gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 3,7 3,2 4,0 3,4-0,6 Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per ,0 % 91,0 % 100,0 % 92,8% -7,2% Obligatoriske for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg Måltall 2013 Status 2. tertial 2013 Andel av bydelens årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 63 % 66 % 63 % Avvik resultat - -3 % Brukertilfredshet i hjemmetjenesten andel fornøyde brukere 84 % 87 % >80 % * *) Årets brukerundersøkelse er ikke ennå gjennomført. 4. Sykefravær, HMS og arbeidstid Sykefravær Sykefravær i % % gjennomsnitt % gjennomsnitt Menn 7,0 % 5,3 % Kvinner 10,4 % 9,6 % Totalt 9,9 % 9,0 % HMS Bydelen har løpende oversikt over nye og endrede krav i lov og forskrift på HMS-området. Flere av bydelens prosedyrer innen HMS-området har blitt revidert så langt i år. 5

7 Arbeidstid Overtid - aml 10-6 Ja Nei Ikke aktuelt Kommentarer Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstiden ved overtidsarbeid overstiger 13 timer i løpet av 24 timer? X * Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2013? X Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp. Arbeidsfri periode - aml Ja Nei Ikke aktuelt Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har hatt mindre enn 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer? Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2013? Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp. X * X Kommentarer Søndagsarbeid - aml 10-8 og Ja Nei Ikke aktuelt Kommentarer Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har arbeidet 2 eller flere sønog helgedager etter hverandre? X * Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2013? X Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp. *)Bydelen har et internkontrollsystem som avdekker brudd på disse reguleringene innenfor pleie- og omsorgsområdet. Boligene og hjemmetjenesten, dvs alle tjenestesteder i bydelen med turnus, bruker GAT for å styre turnusarbeidet. Denne programvaren gir automatisk varsel til leder dersom brudd på arbeidsmiljøloven forekommer eller dersom arbeidsplanen bryter med arbeidsmiljøloven. Leder av tjenestestedene rapporterer alle brudd på arbeidsmiljøloven til avdelingsleder. Denne rutinen sikrer en høy bevissthet rundt bestemmelsene. Det har allikevel vært enkelte brudd på arbeidsmiljøloven i år. 5. Verbalvedtak og flertallsmerknader Bydel Grorud tar verbalvedtakene og flertallsmerknadene til etterretning og vil etterleve dem. Veiledende normer blir lagt til grunn ved beregning av økonomisk sosialhjelp. Egenandeler blir innkrevd i henhold til gjeldende satser. 6

8 Alle beløp i hele tusen kroner, status pr august 2013, eksklusiv Regnskap Budsjett hittil i år Totalt budsjett Forventet avvik øremerkede midler Avvik hittil 100 Politisk styring og kontrollorga Kontroll og revisjon Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Voksenopplæring Forebyggende arbeid, helse og Diagnose, behandling, rehabili Råd, veiledning og sosial foreb Tilbud til personer med ruspro Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordningen Bistand til etabl. og oppretthol Naturforvaltning og friluftsliv Andre kulturaktiviteter Kommunale kultur- og idrettsb F01 Helse, sosial og nærmiljø Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss F02A Barnehager Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familie F02B Oppvekst Aktivisering eldre og funksjon Helse- og omsorgstjenester i in Helse- og omsorgstjenester til Transport (ordninger) for funk F03 Pleie og omsorg Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp F04 Økonomisk sosialhjelp Bydel Grorud (10) Alle beløp i hele tusen kroner, status pr august 2013, eksklusiv Regnskap Budsjett hittil i år Totalt budsjett Forventet avvik øremerkede midler Avvik hittil A0 Bydelsdir. stab og felleskostna A2 Avd. for barn og unge A3 Avd. for samfunn og nærmiljø A4 Avd. for velferd og sosiale tjen A5 Bestillerkontoret A6 Barnevern A7 Sosiale tjenester Bydel Grorud Driftsregnskap øremerkede midler og ordinær bydelsramme Alle beløp i hele tusen kroner, status Regnskap Budsjett hittil i år Totalt budsjett Forventet avvik pr august 2013 Avvik hittil Øremerkede midler Øvrige midler Sum Bydel Grorud

9 Side 1 av 8 FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ Tabell 1-1 Bydelens endringer i tildelt 1) sosialhjelpsramme pr I hele 1000 kroner Tabell 1-1 Bydelens endringer i tildelt 1) sosialhjelpsramme I hele 1000 kroner Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen: xxxxx Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen: xxxxx 1. Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275) 0 1. Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275) 0 2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276) 0 2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276) 0 3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten 0 3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten Overføring til kjøp av plasser for rusmisbrukere i rehab.-/omsorgsinstitusjoner 0 4. Overføring til kjøp av plasser for rusmisbrukere i rehab.-/omsorgsinstitusjoner 0 5. Overføring til andre driftsformål i bydelen Overføring til andre driftsformål i bydelen 0 Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp 0 Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp 0 Netto omdisponert sosialhjelpsmidler Netto omdisponert sosialhjelpsmidler Tabell A - Bistand til kjøp/utbedring av bolig Tabell A - Bistand til kjøp/utbedring av bolig husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken - faktisk utbetalte lån* husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken- faktisk utbetalte lån* *Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån) 29 husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken - faktisk utbetalte lån* 29 husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken- faktisk utbetalte 2 lån* 1 *Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån) Tabell B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig 2. tertial Tabell B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig 2. tertial Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken xxxx xxxx Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken xxxx xxxx 1. mottatte søknader mottatte søknader behandlede søknader behandlede søknader Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1) Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1) Andel behandlet innen 1 mnd. 50,0% 53,9% 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 50,5% 50,0% 5. innvilgede søknader (tilsagn) innvilgede søknader (tilsagn) avslåtte søknader avslåtte søknader Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx 7. mottatte søknader mottatte søknader behandlede søknader behandlede søknader Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1) Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1) Andel behandlet innen 3 mnd. 84,0% 86,3% 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 99,1% 99,5% 11. innvilgelser av kommunal bolig 2) 3) innvilgelser av kommunal bolig 2) 3) søknader som ble avslått 3) søknader som ble avslått 3) effektuerte boligtildelinger 4) effektuerte boligtildelinger 4) herav effektuert innen 6 md herav effektuert innen 6 md Andel effektuert innen 6 mnd. 100,0% 100,0% 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 100,0% 100,0% personer - etter oppholdslengde 1) Gjelder opphold både MED og personer - etter oppholdslengde 1) Gjelder UTEN kvalitetsavtale opphold både MED og UTEN kvalitetsavtale Tabell 1-4-A Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholds- Totalt Tabell 1-4-A Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholds- Totalt Perioden : lengde lengde lengde lengde Perioden : lengde lengde lengde lengde Bruk av private døgnovernattingstilbud inntil fra 1 og fra 3 og 6 mnd Bruk av private døgnovernattingstilbud inntil fra 1 og fra 3 og 6 mnd 1 mnd inntil 3 mnd inntil 6 mnd eller lengre (som hospits, hotell og pensjonat) 1 mnd inntil 3 mnd inntil 6 mnd eller lengre barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud Sum antall personer Sum antall personer Tabell 1-4-B Tabell 1-4-B Perioden : Perioden : personer som har vært i døgnovernattings- personer som har vært i døgnovernattingstilbud UTEN kvalitetsavtale tilbud UTEN kvalitetsavtale personer personer barn under 18 år 11 barn under 18 år 3 voksne over 18 år 35 voksne over 18 år 21 Sum antall personer 46 Sum antall personer 24

10 Side 2 av 8 PR PR Tabell 1-5 I steder I steder Tabell 1-5 I steder I steder Status pr : med uten personer Status pr : med uten personer Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i kvalitets- kvalitets- Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i kvalitets- kvalitetstilbudet pr avtale avtale tilbudet pr (som hospits, hotell og pensjonat) avtale avtale barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud Sum antall personer Sum antall personer personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr med opphold på 3 mnd eller mer personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr med opphold på 3 mnd eller mer 5 Personer Personer Personer Personer Tabell 1-6 personer personer i steder i steder personer personer med Tabell 1-6 personer personer i steder i steder personer personer med Bydelens oppfølging av personer i besøkt besøkt besøkt besøkt ikke ikke alter- Bydelens oppfølging av personer i besøkt besøkt besøkt besøkt ikke ikke alterprivate døgnovernattingstilbud 1) innen 14 d innen 14 d hvert hver besøkt besøkt native private døgnovernattingstilbud 1) innen 14 d innen 14 d hvert hver besøkt besøkt native personer som er i tilbudet pr etter inn- etter inn- kvartal måned m/avtale u/avtale planer personer som er i tilbudet pr etter inn- etter inn- kvartal måned m/avtale u/avtale planer flytting flytting m/avtale u/avtale 2) flytting flytting m/avtale u/avtale 2) m/avtale u/avtale m/avtale u/avtale barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud Totalt Totalt Tabell 1-7 Tabell 1-7 Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp i perioden ) Saksbehandlingstid ved sosialtjenesten i perioden ) (Bystyrets krav er 2 uker) (Bystyrets krav er 2 uker) < 2 uker 2 uker-2 md. 2-4 md. 4-6 md md. > 12 md. Sum saker Andel < 2 uker < 2 uker 2 uker-2 md. 2-4 md. 4-6 md md. > 12 md. Sum saker Andel < 2 uker saker beh. administrativt % saker beh. administrativt % Tabell 1-8 Tabell 1-8 Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden ) Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden ) < 2 uker 2 uker-2 md. 2-4 md. 4-6 md md. > 12 md. Sum saker Andel < 2 uker < 2 uker 2 uker-2 Andel < 2 md. 2-4 md. 4-6 md md. > 12 md. Sum saker uker saker % saker % Tabell Tilgjengelighet ved sosialtjenesten pr Tabell Tilgjengelighet ved sosialtjenesten pr Ventetid: (angitt i antall dager) xxxx Ventetid: (angitt i antall dager) xxxx - for ordinær timeavtale: 4 - for ordinær timeavtale: 3 - for timeavtale v/akutte behov: 0 - for timeavtale v/akutte behov: 1 - for nysøkere (mottak): 20 - for nysøkere (mottak): 14 Tabell 1-10-A1 deltakere i Introduksjonsprogrammet 1) pr Tabell 1-10-A deltakere i Introduksjonsprogrammet 1) pr Tabell 1-10-A2 deltakere i permisjon fra Introduksjonsprogrammet pr Tabell 1-10-B deltakere i Ny Sjanse 1) pr Tabell 1-10-B deltakere i Ny Sjanse 1) pr Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i sosialtjenesten: deltakere som er i tiltak pr Deltakere i INTRO Deltakere i Ny Sjanse Mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Ny Sjanse men som er i aktivisering Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i sosialtjenesten: deltakere som er i tiltak pr ) Deltakere i INTRO Deltakere i Ny Sjanse Mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Ny Sjanse men som er i aktivisering som kun har arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 1) som kun har arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) som kun har tiltak/aktiviteter i kommunal regi som kun har tiltak/aktiviteter i kommunal regi som har tiltak/aktiviteter både i statlig og som har tiltak/aktiviteter både i statlig og kommunal regi (kombinasjon) kommunal regi (kombinasjon) SUM SUM

11 Side 3 av 8 Tabell 1-11-D PR Tabell 1-11-D PR Aktivisering i KOMMUNALE tiltak av mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Ny Sjanse. mottakere som pr er aktivisert. 1) Aktivisering som omfatter arbeid 2) - eventuelt samtidig med språkopplæring. Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter språkopplæring. Aktivisering gjennom andre kommunale kurs eller tiltak som verken omfatter arbeid eller språkopplæring. Sum Aktivisering i KOMMUNALE tiltak av mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Ny Sjanse. mottakere som pr er aktivisert. 1) Aktivisering som omfatter arbeid 2) - eventuelt samtidig med 31 språkopplæring. 20 Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter 17 språkopplæring. 21 Aktivisering gjennom andre kommunale kurs eller tiltak som verken 15 omfatter arbeid eller språkopplæring Sum 56 Tabell 1-11-F Tabell 1-11-F for deltakere som avsluttet Introduksjonsprogram i perioden ) for deltakere som avsluttet Introduksjonsprogram i perioden ) Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 7 Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 6 Utdanning 1 Utdanning 5 Over til kvalifiseringsprogrammet 0 Over til kvalifiseringsprogrammet 1 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 1 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 2 Midlertidig inntektssikring 3) 0 Midlertidig inntektssikring 3) 1 Varig inntektssikring (uførepensjon) 0 Varig inntektssikring (uførepensjon) 0 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 3 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 2 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 2 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 2 Sum 14 Sum 19 Flyttet til annen bydel 2 Flyttet til annen bydel 1 Flyttet ut av kommunen 0 Flyttet ut av kommunen 0 Sum 2 Sum 1 Tabell 1-11-G Tabell 1-11-G for deltakere som avsluttet Ny Sjanse i perioden ) for deltakere som avsluttet Ny Sjanse i perioden ) Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 1 Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 0 Utdanning 0 Utdanning 1 Over til kvalifiseringsprogrammet 0 Over til kvalifiseringsprogrammet 0 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 0 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 0 Midlertidig inntektssikring 3) 0 Midlertidig inntektssikring 3) 0 Varig inntektssikring (uførepensjon) 0 Varig inntektssikring (uførepensjon) 0 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 2 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 0 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 4 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 2 Sum 7 Sum 3 Flyttet til annen bydel 1 Flyttet til annen bydel 0 Flyttet ut av kommunen 0 Flyttet ut av kommunen 0 Sum 1 Sum 0

12 Side 4 av 8 Tabell 1-11-H PR Tabell 1-11-H PR for mottakere av sosialhjelp (ikke deltakere i KVP, Intro og Ny Sjanse) som avsluttet kommunale tiltak i perioden ) for mottakere av sosialhjelp (ikke deltakere i KVP, Intro og Ny Sjanse) som avsluttet kommunale tiltak i perioden ) Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 21 Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 13 Utdanning 7 Utdanning 8 Over til kvalifiseringsprogrammet 3 Over til kvalifiseringsprogrammet 7 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 1 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 0 Midlertidig inntektssikring 3) 5 Midlertidig inntektssikring 3) 2 Varig inntektssikring (uførepensjon) 1 Varig inntektssikring (uførepensjon) 0 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 5 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 3 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 6 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 8 Sum 49 Sum 41 Flyttet til annen bydel 2 Flyttet til annen bydel 4 Flyttet ut av kommunen 3 Flyttet ut av kommunen 2 Sum 5 Sum 6 Tabell I Tabell I personer som har eller har hatt et institusjonstilbud pr. personer som har eller har hatt et institusjonstilbud pr. innen russektoren i ) hittil innen russektoren i ) hittil i år 2) i år 2) I rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon 3) I rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon 3) I statlig behandlingsinstitusjon 8 2 I statlig behandlingsinstitusjon 8 7 personer som har fått ett eller flere tilbud 4) 71 Sum 48 personer som har fått ett eller flere tilbud 4) 53 Sum 31 Tabell 1-15 Bruk av Individuell Plan (IP) pr For klienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester 1) 1. klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk) klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk) 148 A) - herav barn (0-18 år) 67 A) - herav barn (0-18 år) 76 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 84 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 72 - a) - herav med overvekt av rusproblemer 19 - a) - herav med overvekt av rusproblemer 14 - b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 3 - b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 4 - c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 14 - c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 18 - d) - herav med utviklingshemming 27 - d) - herav med utviklingshemming 20 - e) - annet 21 - e) - annet Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er 67 år eller eldre? 1 2. klienter/brukere over 67 år som har fått utarbeidet individuell plan 1 3. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er KVP-deltakere med IP iht Lov om sosiale tjenester i NAV 33? 0 3. klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet 9 4. klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet 6 4. klienter/brukere som har takket nei til å få IP 0 5. klienter/brukere som har søkt om å få utarbeidet IP, men som har fåtrt avslag 0 1) Retten til å få utarbeidet/plikten til å utarbeide en individuell plan er hjemlet i sosialtjenesteloven 4-3a, lov om sosiale tjenester i NAV 28 og 33, 6. klienter/brukere som har takket nei til å få IP 3 klienter/brukere som har søkt om å få utarbeidet IP, men har fått avslag. 1) Tabell 1-15-B deltakere i KVP pr med individuell plan iht. til lov om sosiale 2 0 klienter pr Tabell 1-15-A Bruk av Individuell Plan (IP) pr For klienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester 1) klienter pr FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER Tabell 2A C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter opplæringsloven 5-7 barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke Sum Tabell 2A C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter opplæringsloven 5-7 Sum 43 barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr ,09 Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke 10,19 Tabell 2A- 1 - J Informasjonsskjema fra barnehage/foresatte til skole 2013 skolestartere i bydelens barnehager skjema barnehage ne sendte til aktuelle skoler Andel (%) barn %

13 Side 5 av 8 FUNKSJONSOMRÅDE 3 - PLEIE OG OMSORG PR PR Tabell B Tabell B beboere i institusjon som bydelen betaler for 1) pr etter kjønn og alder 0-17 år år år år år år år 90 år + SUM beboere i institusjon som bydelen betaler for 1) pr etter kjønn og alder 0-17 år år år år år år år 90 år + SUM Menn Menn Kvinner Kvinner Sum egne beboere Sum egne beboere Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - i sykehjem i sykehjem i aldershjem i aldershjem i boform m/ heldøgns oms. og pleie i boform m/ heldøgns oms. og pleie i barneboliger/avlastningsboliger i barneboliger/avlastningsboliger Kontrollsum Kontrollsum Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - med vedtak om korttidsopphold 2) med vedtak om korttidsopphold 2) i skjermet plass for demente i skjermet plass for demente Sum Sum Andel beboere i korttidsplasser i sykehjem som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem 13,5% Andel beboere i korttidsplasser i sykehjem som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem 16,9% 24,7% Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem 25,0% Tabell A Tabell A personer som venter på fast plass i personer som venter på fast plass i sykehjem pr ) Tidsintervall sykehjem pr ) Tidsintervall Angi hvor lenge personene har Sum Angi hvor lenge personene har Sum ventet på < 1 md. 1-2 md. 2-3md. 3-4md. 4-6 md md. >12 md. personer ventet på < 1 md. 1-2 md. 2-3md. 3-4md. 4-6 md md. >12 md. personer fast plass i sykehjem (1-30d) (31-60d) (61-90d) (91-120d) ( d) ( d) (> 366 d) fast plass i sykehjem (1-30d) (31-60d) (61-90d) (91-120d) ( d) ( d) (> 366 d) personer som venter på xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx personer som venter på xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx sykehjemsplass: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx sykehjemsplass: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx a) I eget hjem 2) 0 a) I eget hjem 2) 0 b) I andre typer institusjoner (aldershjem, sykehus med mer) 0 b) I andre typer institusjoner (aldershjem, sykehus med mer) 0 c) Korttidsplasser 3) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0 c) Korttidsplasser 3) xxxxx xxxxx 1 xxxxx 1 Sum ant. personer som venter på plass Sum ant. personer som venter på plass personer som bor i sykehjem, men som iht. til fritt sykehjemsvalg venter på plass i et annet bestemt sykehjem personer som bor i sykehjem, men som iht. til fritt sykehjemsvalg venter på plass i et annet bestemt sykehjem Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til tertialstatistikk 2012 fra Gerica. Oppdatert Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem (alle kategorier ventestatus). 4) 0 Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem (alle kategorier ventestatus). 4) 270 Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - - Institusjonstjenester 1) Institusjonstjenester 1) Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass 2) 15,6 Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass 2) 16,9 - Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem 50,7 - Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem 40,5 - Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegresenset opphold i sykehjem 8,0 - Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegresenset opphold i sykehjem 8,4 - Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem 30,0 - Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem 60,8 - Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie 0,0 - Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie dager Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - - dager

14 Side 6 av 8 PR Tabell B Tabell B PR Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som Lang- Kort- Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som Lang- Korthar avsluttet sitt opphold tids- tids- har avsluttet sitt opphold tids- tidsopphold opphold opphold opphold beboere som har avsluttet opphold i sykehjem beboere som har avsluttet opphold i sykehjem avsluttede opphold (korttids) 1) xxxxxx 318 avsluttede opphold (korttids) 1) xxxxxx 326 liggedøgn totalt for alle beboere som har avsluttet sitt opphold i år 2) liggedøgn totalt for alle beboere som har avsluttet sitt opphold i ) Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2) Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2) Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2) xxxxxx 28 Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2) xxxxxx 29 Tabell C Kjøp fra andre innenbys/ Drevet av bydelen Kjøp fra andre Kjøp fra innenbys/u Drevet av bydelen Kjøp fra SYE utenbys selv Tabell C SYE tenbys selv liggedøgn totalt i syke- og aldershjem fordelt på type opphold 1) liggedøgn totalt i syke- og aldershjem i 2012 fordelt på type opphold 1) liggedøgn hittil i år liggedøgn liggedøgn SUM (Kostrafunksjon institusjonstjenester) liggedøgn liggedøgn liggedøgn SUM (Kostrafunksjon institusjonstjenester) a) Tidsbegrenset opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx a) Tidsbegrenset opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx Korttidsopphold (eksklusive korttidsopphold for rehabilitering) Korttidsopphold (eksklusive korttidsopphold for rehabilitering) Korttidsopphold for rehabilitering Korttidsopphold for rehabilitering Opphold i plass for for lindrende behandling Opphold i plass for for lindrende behandling b) Opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx b) Opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx Langtidsopphold - ordinært Langtidsopphold - ordinært Langtidsopphold - skjermet enhet for demens Langtidsopphold - skjermet enhet for demens Langtidsopphold - forsterket (psykiatri, rus) Langtidsopphold - forsterket (psykiatri, rus) Langtidsopphold forsterket - annet Langtidsopphold forsterket - annet Langtidsopphold - spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp) Langtidsopphold - spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp) Opphold i MRSA avdeling Opphold i MRSA avdeling langtidsopphold -rus langtidsopphold -rus c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie xxx xxx xxx xxx c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie xxx xxx xxx xxx Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie) Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie) Langtidsopphold i aldershjem Langtidsopphold i aldershjem Opphold i barne og avlastningsbolig *) Opphold i barne og avlastningsbolig Sum Sum Internkontroll i sosial- og helsetjenesten Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene med ikrafttredelse 1. juli 2003, jf. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, pålegger kommunene å ha skriftlige og dokumenterte rutiner for å sikre kvalitet i tjenesten. Har bydelen etablert et skriftlig og dokumenterbart system for internkontroll i sosial- og helsetjenesten? Ja/Nei Ja Når ble bydelens internkontrollsystem for sosial- og helsetjenesten sist revidert (skriv slik: 04/13)? Mnd/år 02/13 HJEMMETJENESTER OG BOLIGER HJEMMETJENESTER OG BOLIGER Tabell 3-5A - personer som mottar hjemmetjenester pr ) Mot-takere av BARE praktisk bistand Mottakere av BARE hjemmesyke-pleie Mottakere av BEGGE SUM mottakere tjenester Herav antall mottakere med private tjenesteytere Tabell 3-5A - personer som mottar hjemmetjenester pr ) Mottakere av BARE hjemmesyke-pleie Mottakere av BARE praktisk bistand Mottakere av BEGGE SUM mottakere tjenester mottakere 0-49 år mottakere 0-49 år mottakere år mottakere år mottakere år mottakere år mottakere år mottakere år mottakere år mottakere år mottakere 90 år mottakere 90 år SUM - alle aldersgrupper SUM - alle aldersgrupper Sum mottakere 80 år Sum mottakere 80 år Tabell 3-5B - vedtakstimer og antall utførte timer i hjemmetjenesten vedtaksti mer hittil i år utførte vedtaksti mer hittil i år Herav antall utført av private leverandør er Tabell 3-5B - vedtakstimer og antall utførte timer i hjemmetjenesten timer praktisk bistand timer praktisk bistand herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1) herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1) herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2) herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2) herav antall timer praktisk bistand - BPA 3) herav antall timer praktisk bistand - BPA 3) timer hjemmesykepleie 4) timer hjemmesykepleie 4) herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av psykiatriske sykepleiere eller andre herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk SUM antall timer for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på: SUM antall timer for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på: vedtaksti mer hittil i år utførte vedtaksti mer hittil i år Herav antall mottakere med private tjenesteytere Herav antall utført av private leverandør er

15 Side 7 av 8 PR PR Tabell 3-6 SUM Tabell 3-6 SUM innbyggere 1), og andel mottakere av hjemmetjenester < 67 år år år 90 år 80 år + innbyggere 1), og andel mottakere av hjemmetjenester < 67 år år år 90 år 80 år + < 67 år, år, 80 år-89 år, 90 år, pr < 67 år, år, 80 år-89 år, 90 år, pr innbyggere i bydelen 1) innbyggere i bydelen 1) Andel mottakere av hjemmetjenester 2) 1% 10% 32% 47% 35,1% Andel mottakere av hjemmetjenester 2) 1% 10% 30% 53% 33,6% Tabell Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - - Hjemmetjenester dager Tabell Saksbehandlingstider i pleieog omsorgstjenesten - - Hjemmetjenester 1) 1) Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand 20,4 Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand 21,9 Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 6,3 Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 8,4 Iverksettingstid for vedtak om praktisk bistand 2) 5,2 Iverksettingstid for vedtak om praktisk bistand 2) 14,9 Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie 2,5 Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie 3,3 dager Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten Brukerundersøkelse - total tilfredshet med hjemmesykepleie Andel fornøyde *) brukere i % 87% Brukerundersøkelse Andel fornøyde *) brukere i % 84% Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 04/13 ): Mnd/år 09/12 Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 11/00): Mnd/år sep.11 Brukerundersøkelse - total tilfredshet med praktisk bistand Andel fornøyde *) brukere i % 83% *)Angi verdien som representerer brukernes svar på spørsmål om helhetlige vurdering av hjemmetjenesten Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 04/13 ): Mnd/år 09/12 Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året? Ja/Nei Nei Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik? Ja/Nei Nei Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året? Ja/Nei Ja Kommentarer: Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik? Ja/Nei Nei Siste kvalitetsrevisjon ble gjennomført høsten Tabell A Tabell A personer vedtaks- personer som har hatt dagsenter/dagopphold/dagtilbud og totalt antall personer vedtaks- personer som har hatt dagsenter/dagopphold/dagtilbud og totalt antall vedtakstimer, fordelt på type tjeneste timer vedtakstimer i 2012, fordelt på type tjeneste timer Dagopphold - gericatjenesten dagrehabilitering 1) Dagopphold - gericatjenesten dagrehabilitering 1) Dagsenter/dagtilbud 2) Dagsenter/dagtilbud 2) Herav gericatjeneste Dagsenter Herav gericatjeneste Dagsenter Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmende Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmende BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Tabell Beboere med vedtak om bolig til pleie- og omsorgsformål - etter kjønn og alder, pr ) beboere 0-17 år beboere år beboere 50- beboere beboere år år 79 år beboere år beboere år beboere 90 år + SUM antall beboere Tabell Beboere med vedtak om bolig til pleie- og omsorgsformål - etter kjønn og alder, pr ) beboere 0- beboere 18-beboere 50-beboere 67-beboere 75-beboere 80-beboere 85-beboere år 49 år 66 år 74 år 79 år 84 år 89 år år + Menn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Menn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Eldre Eldre Fysisk funksjonshemmede Fysisk funksjonshemmede Utviklingshemmede Utviklingshemmede Personer med psykiske lidelser Personer med psykiske lidelser SUM menn SUM menn Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Eldre Eldre Fysisk funksjonshemmede Fysisk funksjonshemmede Utviklingshemmede Utviklingshemmede Personer med psykiske lidelser Personer med psykiske lidelser SUM kvinner SUM kvinner SUM menn + kvinner SUM menn + kvinner herav beboere med omsorg+ bolig 2) xxx xxx 0 - herav beboere med omsorg+ bolig 2) xxx xxx SUM antall beboere FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP Gj.snitt Gj.snitt Akkumulert Gj.snitt Gj.snitt Akkumulert antall antall antall antall antall antall Tabell 4-2 med utbet. med utbet. klienter Tabell 4-2 med utbet. med utbet. klienter Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) 1) pr måned pr måned med utbet. Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) 1) pr måned pr måned med utbet. i 2. tert. i 2. tert. 2) 3) 4) 2) 3) 4) klienter med økonomisk sosialhjelp klienter med økonomisk sosialhjelp som fordeler seg slik: xxxxx xxxxx xxxxx som fordeler seg slik: xxxxx xxxxx xxxxx - herav klienter år, flyktninger herav klienter år, flyktninger herav klienter år, øvrige herav klienter år, øvrige herav klienter 25 år og eldre, flyktninger herav klienter 25 år og eldre, flyktninger herav klienter 25 år og eldre, øvrige herav klienter 25 år og eldre, øvrige Kontrollsum (alle herav) Kontrollsum (alle herav) Tabell 4-3A - Brutto utbetaling 1) pr. klient pr. måned (bidrag og lån) Gj.snitt pr måned i 2. tert. 2) Gj.snitt 3) Tabell 4-3A - Brutto utbetaling 1) pr. klient pr. måned (bidrag og lån) Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md Gj.snitt pr måned i 2. tert. 2) Gj.snitt 3)

16 Side 8 av 8 MÅLTALL OG PROGNOSER PR MÅLTALL OG PROGNOSER PR FUNKSJONSOMRÅDE 1 FUNKSJONSOMRÅDE 1 HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ Tabell P B Saksbehandlingstid - bistand til bolig Andel Prognose for hele året Vedtatt for i år Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd. 50% 60% 80% -20% Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd. 50% 80% 80% 0% Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd. 84% 90% 95% -5% Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd. 99% 95% 95% 0% Andel innvilget kommunal bolig effektuert innen 6 mnd. 100% 100% 80% 20% Andel innvilget kommunal bolig effektuert innen 6 mnd. 100% 90% 80% 10% Avvik prognose - Tabell P B Saksbehandlingstid - bistand til bolig Andel 2. tert. Prognose for hele året Vedtatt for i år Avvik prognose - Tabell P som hittil i Tabell P som hittil i Perioden og årsprognose: år Perioden og årsprognose: 2012 Bruk av døgnovernattingstilbud uten har vært Bruk av døgnovernattingstilbud uten har vært kvalitetsavtale 1) på steder kvalitetsavtale (hospits, hotell og pensjonat) 1) på steder UTEN Prognose Vedtatt Avvik UTEN Prognose kvalitetsavtale for hele prognose - kvalitets- for hele året for i år avtale året barn under 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale barn under 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale voksne over 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale voksne over 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale Sum antall personer Sum antall personer Vedtatt for i år Avvik prognose - Tabell P Tabell P Perioden og årsprognose: Prognose Vedtatt Avvik Perioden og årsprognose: Prognose Vedtatt Avvik Ant. personer med oppholdslengde i døgnovernating på 3 måneder eller lengre - for hele prognose Ant. personer med oppholdslengde i døgnovernating på 3 måneder eller lengre - for hele prognose gjelder både med og uten kval.avtale 1) 2) året for i år - gjelder både med og uten kval.avtale 1) 2) året for i år - Ant. personer Ant. personer FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST Barnevern FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST Barnevern Tabell P-2-3 Tabell P-2-3 Undersøkelsessaker, barn og unge Prognose Måltall Avvik Undersøkelsessaker, barn og unge Prognose Måltall Avvik under tiltak og fosterhjemsoppfølging hittil for for prognose- under tiltak og fosterhjemsoppfølging hittil for for prognosei år året i år i år 2) Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. 2) 0% 0% 100% -100% Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 md. (i %). 1) 98% 100% 100% 0% gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret 1) xxx 4-4 Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 md. (i %). 1) 100% 100% 100% 0% gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 1) xxx 4-4 Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan 3) 0% 0% 100% xxx 1) I % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden. Tallene er overført fra tabell 2-3, samt fra FUNKSJONSOMRÅDE 4 FUNKSJONSOMRÅDE 4 ØKONOMISK SOSIALHJELP ØKONOMISK SOSIALHJELP Tabell P-4-2 hittil Prognose Tabell P tert. Prognose Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md. i år for året Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md i perioden 1) 2) i perioden 1) 2) Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden herav klienter år, flyktninger herav klienter år, flyktninger herav klienter år, øvrige herav klienter år, øvrige herav klienter 25 år og eldre, flyktninger herav klienter 25 år og eldre, flyktninger herav klienter 25 år og eldre, øvrige herav klienter 25 år og eldre, øvrige Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR. 31.08. 2012

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR. 31.08. 2012 Tertialstatistikk per 2. tertail 212 Bydel Grünerløkka Side 1 av 24 TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR. 31.8. 212 BYDEL: Grünerløkka BYDELSNR: 2 Utfylling av data er utført av: Veronica Bruce avdelingsdir.

Detaljer

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR. 31.08. 2013

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR. 31.08. 2013 statistikk Side 1 av 2 TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR. 31.8. 213 Utfylling av data er utført av: BYDEL: Grünerløkka BYDELSNR: Telefon: (navn og stillingsbetegnelse) E-postadresse: statistikk Side 2

Detaljer

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR. 30.04. 2013

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR. 30.04. 2013 mal statistikk1tert13 Side 1 av 2 TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR. 3.4. 213 BYDEL: Grünrløkka BYDELSNR: 2 Utfylling av data er utført avveronica Bruce Telefon: 2,3E+7 (navn og stillingsbetegnelse) E-postadresse:

Detaljer

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR. 31.08. 2014

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR. 31.08. 2014 K1-MAL - bydel -01.XLS Side 1 av 25 TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR. 31.08. 2014 BYDEL: Vestre Aker BYDELSNR: 7 Utfylling av data er utført av:svein Tore Mathisen, controller (navn og stillingsbetegnelse)

Detaljer

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR T2-2012MAL-BYDEL-01.XLS Side 1 av 26 TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR. 31.08. 2012 BYDEL: Bydel Gamle Oslo BYDELSNR: 1 Utfylling av data er utført av: Miriam Andresen Telefon: 31066 (navn og stillingsbetegnelse)

Detaljer

KVARTALSSTATISTIKK FOR BYDELENE PR

KVARTALSSTATISTIKK FOR BYDELENE PR Bydel Østensjø Side 1 av 16 KVARTALSSTATISTIKK FOR BYDELENE PR. 31.03. 2014 BYDEL: Østensjø BYDELSNR: 13 Utfylling av data er utført av: Edel G. Krogstad spesialkonsulent (navn og stillingsbetegnelse)

Detaljer

FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ

FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ Årstatsitikk 2011 til BU Side 1 av 14 2011 2010 FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ Tabell 1-1 Bydelens endringer i sosialhjelpsrammen: I hele 1000 kroner Tabell 1-1 Flyktningetilskudd/Endring

Detaljer

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR 2.tertial 213 Side 1 av 16 TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR. 31.8. 213 BYDEL: Bydel Østensjø BYDELSNR: 13 Utfylling av data er utført av: Edel G. Krogstad, spes.konsulent Telefon: 23 43 85 82 (navn og

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201200039 Arkivkode: 121 Saksbeh: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Ungdomsrådet Grorud 11.12.2012 51/2012 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka INNKALLING 04/13 Det innkalles til møte i rådet for funksjonshemmede i Bydel Grünerløkka 22. oktober 2013 kl. 17:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen

Detaljer

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE Pr. 2. tertial 2011

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE Pr. 2. tertial 2011 T2-2011-bydel-13 Østensjø redigert innsendt 19.9.xls Side 1 av 19 TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE Pr. 2. tertial 2011 BYDEL: BYDEL ØSTENSJØ BYDELSNR: 13 Utfylling av data er utført av: Gudrun Njå, spesialkonsulent

Detaljer

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE Pr. 1. tertial

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE Pr. 1. tertial T1-MAL211-bydel-Grünerløkka Side 1 av 18 TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE Pr. 1. tertial 211 1.1-3.4 BYDEL: Grünerløkka BYDELSNR: 2 Utfylling av data er utført av: Kjerstin Lindgård. Telefon: 23 42 26 73

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester 4. etg Olav Vs gt 4 0037 OSLO Dato: 11.09. Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 02439-1 00483-7

Detaljer

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE Pr. 1. tertial 2011 01.01-30.04

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE Pr. 1. tertial 2011 01.01-30.04 BØS 1.TERTIALSTATISTIKK 2011 innsendt 9.mai.xls Side 1 av 19 TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE Pr. 1. tertial 2011 01.01-30.04 BYDEL: BYDEL ØSTENSJØ BYDELSNR: 13 Utfylling av data er utført av: Gudrun Njå,

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 7/10 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 10. november 2010 kl. 17.00 Sekretariat: Jørn Linnerud SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200701779 Arkivkode: 122 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.12.2008 ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER 2008 I denne sak legges det fram regnskapstabeller

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK FOR BYDELENE PR

ÅRSSTATISTIKK FOR BYDELENE PR årsstatistikk12 Side 1 av 25 ÅRSSTATISTIKK FOR BYDELENE PR. 31.12. 2012 BYDEL: Grünerløkka BYDELSNR: 002 Utfylling av data er utført av: Telefon: (navn og stillingsbetegnelse) E-postadresse: postmottak@bga.oslo.kommune.no

Detaljer

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR T2-2013MAL - bydel - 1.XLS Side 1 av 27 TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR. 31.12. 2013 BYDEL: Grünerløkka BYDELSNR: 2 Utfylling av data er utført av: Veronica Bruce / avd.-direktør økonomi Telefon: (navn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Byutvikling- og miljøkomiteen

Byutvikling- og miljøkomiteen 2VOR NRPPXQH %\GHO *URUXG Møteinnkalling Byutvikling- og miljøkomiteen 06.06.2 3 Skogstjern i Lillomarka Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling 3/13 Møte: Byutvikling- og miljøkomiteen Møtested: Ammerudveien

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Arkivsak: 201000372-14 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 22.06.2010 ØKONOMISK STATUS

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188-8 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.10. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER

Detaljer

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Ungdomsrådet 12.05.2015 Lillomarka arena Møteinnkalling 3/15 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudhellinga 47 C Møtetid: Tirsdag 12. mai 2015 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400871 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK STATUS PR. APRIL 2014 Sammendrag:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/15 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. desember 2015 kl. 17.00

Detaljer

Veronica Bruce. Møtedato 14.april Bokført hittil i år. Bokført denne periode. Korrigert avvik per FO

Veronica Bruce. Møtedato 14.april Bokført hittil i år. Bokført denne periode. Korrigert avvik per FO Saksframlegg Sak 44/11 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 14.april 2011 Økonomirapportering per 28.februar 2011 Funksjon denne hittil i F01 Helse, sosial og nærmiljø

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

ÅRSTATISTIKK 2015 FOR BYDEL NORDSTRAND PR

ÅRSTATISTIKK 2015 FOR BYDEL NORDSTRAND PR K1-MAL - bydel -01.XLS Side 1 av 28 ÅRSTATISTIKK 2015 FOR BYDEL NORDSTRAND PR. 31.12. BYDEL: Nordstrand BYDELSNR: 14 Utfylling av data er utført av: Abdul Saboor Khan, Spesialkonsulent - II (navn og stillingsbetegnelse)

Detaljer

BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2015

BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2015 OSLO KOMMUNE BYRÅDET Vedlegg 2 BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2015 Bydelsstatistikk 2015 (omfatter obligatoriske måltall bydelene) Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig - hittil i år Nn Finansiering

Detaljer

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak 18.12.2014 Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter tilleggsinnstilling

Detaljer

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN - 2018 Vedlagt følger bydelsdirektøren forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 Konsekvensene av tilleggsinnstillingen og Stortings budsjettforlik

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00173 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Edel G Krogstad/Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 18.11. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 7/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23421924 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00172-6 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Edel G Krogstad/Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 23.05. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400458 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 27.03.2014 9/2014 Bydelsutvalget 10.04.2014 15/2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401266 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/39 Finn Amundsen

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/39 Finn Amundsen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 53/2012 Dato: 27.04.12 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/39 Finn Amundsen 23431118 120.2 ØKONOMIRAPPORTERING

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. desember 2008 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/08 Oslo kommune Møteinnkalling 7/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: onsdag 10. desember 2008 kl. 17.00 Sekretariat: Anne E Stålung SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling

Detaljer

Protokoll 7/07. Mona Verdich (H) - leder Frode Woldsund (Krf) Ulf Stigen (Frp) Steinar Andersen (A) Tom Lium (H) Gidske Spiten (V) Tilstede:

Protokoll 7/07. Mona Verdich (H) - leder Frode Woldsund (Krf) Ulf Stigen (Frp) Steinar Andersen (A) Tom Lium (H) Gidske Spiten (V) Tilstede: Protokoll 7/07 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møtesalen 2.etasje - bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: mandag 10. desember 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Tilstede: Mona Verdich (H)

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 4/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudveien 22, 3 etasje Møtetid: onsdag 11. juni 2008 kl. 17.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen

Detaljer

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. oktober 2009

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. oktober 2009 Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. oktober 2009 Funksjon Funksjon (T) denne periode Totalt budsjett Avvik Sum korrigeringer Korrigert avvik Opprinnelig budsjett Justert budsjett FO 1 Helse,

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 8/11

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 8/11 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 8/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 05. desember 2011 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Rådhuset 0037 OSLO Dato: 09.05. Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: rundskriv 13-00048-5 Håkon

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/13 Møte: Omsorgskomite Møtested: BU salen, Bølerlia 2, 0691 Møtetid: Mandag 09. desember kl. 18.00 Sekretariat: 90138878 SAKSKART II

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Rådet for funksjonshemmede

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Rådet for funksjonshemmede Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Rådet for funksjonshemmede 21.11.2012 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 6/12 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid:

Detaljer

I denne sak legges det fram regnskapstabeller per 30.april 2009 for bydelen totalt og for hvert enkelt funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner.

I denne sak legges det fram regnskapstabeller per 30.april 2009 for bydelen totalt og for hvert enkelt funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner. Økonomirapportering per 30.april Bydelen totalt Funksjon Funksjon (T) denne periode Totalt Sum korrigeringer Korrigert avvik Opprinnelig Justert Endr avvik mars-april FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 13

Detaljer

Vinjard Talsnes Cecilie Brakstad Ylva Fjeldberg Olaf Alexander Brudevoll Styrmoe

Vinjard Talsnes Cecilie Brakstad Ylva Fjeldberg Olaf Alexander Brudevoll Styrmoe Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Geir

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/08 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 1/08 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 19. februar 2008 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 52 20 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401399 Arkivkode: 120.1 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 30.10.2014 Bydelsutvalget 20.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 10/10 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 06. desember 2010 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/14 Møte: Omsorgskomite Møtested: BU salen, Bølerlia 2, 0691 Møtetid: Tirsdag 10. juni kl. 18.00 Sekretariat: 23438587 SAKSKART II Saker

Detaljer

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. desember 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/08 Oslo kommune Møteinnkalling 4/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: tirsdag 10. juni 2008 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak 32/08

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 07/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 07/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 07/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 14.00 Sekretariat: 23421923/94 SAKSKART Åpen halvtime Saker

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning. Protokoll 7/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning. Protokoll 7/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning Protokoll 7/07 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Lille møtesal, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. desember 2007 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201500161-33 Arkivkode: 121 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 14.03. RISIKOVURDERING AV BUDSJETT Innledning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 3/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: mandag 28. april 2008 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime

Detaljer

Bydelsutvalget 24.11.2009

Bydelsutvalget 24.11.2009 Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200900535-29 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 24.11.2009 ØKONOMISK STATUS PR OKTOBER - 09 Sammendrag: Bydelen går mot

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 08. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/09 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. desember 2009 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

SOSIALTJENESTENS FORMIDLING OG BETALING AV DØGNOVERNATTING

SOSIALTJENESTENS FORMIDLING OG BETALING AV DØGNOVERNATTING Oslo kommune Byrådet Fellesskriv til bydelene Til: Byrådsavdelingene og bydelene Fellesskriv nr.: 7/2004 Fra: Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Saksnr.: 199906340-636 Saksbeh.: Harald Nævdal

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter Fritidsklubb Møtetid: mandag 11. juni 2007 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune. Saksframlegg REGNSKAP Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Stein Vesterkjær

Oslo kommune. Saksframlegg REGNSKAP Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Stein Vesterkjær Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 00420-71 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Stein Vesterkjær Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 03.02.2011 Helse- og sosialkomiteen 28.02.2011 REGNSKAP Bakgrunn: I Oslo kommunes

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009

Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 200900535-30 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009 ØKONOMISK

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09 Oslo kommune Møteinnkalling 1/09 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 16. februar 2009 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 55 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/09 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 08. desember 2009 kl. 19.00

Detaljer

Protokoll 7/07. Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. desember 2007 kl. 10.

Protokoll 7/07. Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. desember 2007 kl. 10. Protokoll 7/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. desember 2007 kl. 10.00 Sekretariat: Tilstede: I tillegg møtte: Møtesekretær: Aasmund Steenstrup leder

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 200900203 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Edel G Krogstad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 11.05.2009 RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Avdelingsdirektør Sven Bue Berger

Avdelingsdirektør Sven Bue Berger Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/13 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: Tirsdag 10. desember 2013 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 59 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Ivar Børsheim. Ruth Mathisen. Jan Helge Nordbye

Ivar Børsheim. Ruth Mathisen. Jan Helge Nordbye Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/13 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: Tirsdag 10. desember 2013 kl. 15.00 Sekretariat: 23475344 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/09

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/09 Oslo kommune Møteinnkalling 4/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 04. mai 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Rådhuset 0037 OSLO Dato: 18.09. Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: rundskriv 21/ 201000048-20

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/13 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 10. desember 2013 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Arbeidsutvalget Bydelsutvalget

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Arbeidsutvalget Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 10.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Arbeidsutvalget 31.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400175 Arkivkode: 121 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12.2014 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Rådhuset 0037 OSLO Dato: 21.05. Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: rundskriv 12-201000048-17

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 22.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/39- Sverre Osland, 23431070 120.2 BU-sak: 176/2012 Økonomirapportering

Detaljer

Veronica Bruce. Møtedato 16.juni Bokført denne periode. Bokført hittil i år. Budsjett hittil i. Korrigert avvik per FO

Veronica Bruce. Møtedato 16.juni Bokført denne periode. Bokført hittil i år. Budsjett hittil i. Korrigert avvik per FO Saksframlegg Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 16.juni 2011 Økonomirapportering per 30.april 2011 Funksjon Funksjon (T) Bokført denne periode Bokført hittil

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/0 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen Møtetid: mandag 08. november 00 kl. 4.00 Arbeidsutvalget

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Møteinnkalling 9/08 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 148 Møtetid: mandag 08. desember 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23476019 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Møtedato Bokført denne periode

Møtedato Bokført denne periode Saksframlegg Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 17.12.2015 Økonomirapportering per 31.oktober 2015 Bokført denne periode Endr avvik septemberoktober Bokført Budsjett

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/10 Oslo kommune Møteinnkalling 2/10 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Torsdag 25. mars 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen halvtime Opprop

Detaljer

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Volda kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer