SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den kl i Formannskapssalen. Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.02.2009 kl. 13.20 i Formannskapssalen. Saksliste"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den kl i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2465 OVERTAKELSE AV LYSLØYPE FRA BOSSEKOP TIL RØSTAN Alta, Geir Ove Bakken Ordfører Bjørg T. Wirkola Sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 OVERTAKELSE AV LYSLØYPE FRA BOSSEKOP TIL RØSTAN Saksbehandler: Per-Erik Bjørnstad Arkiv: T54 &45 Arkivsaksnr.: 08/2465 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/09 Hovedutvalg for drift og miljø /09 Hovedutvalg for kultur og næring /09 Formannskapet /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Innstilling: 1. Alta kommune overtar BUL og Frea s lysløype. Overtakelsen innebærer ansvar for drift og vedlikehold av 9,7 km lysløype fra og med undergangen ved Rv 93 til Solvang, med tilknytningsløyper til Gakori skole og Øytun. 2. BUL og Freas løype gis navnet Skoddevarreløypa 3. Økte driftsutgifter for Miljø, park og idrett som følge av overtakelsen, dekkes inn ved permanent ramme endring fra Overføringen fra Kultur- og lnadbrukssektoren til Miljø, park og idrett, tilsvarer utbetalte tilskudd til strøm og mindre vedlikehold av lysanlegget på kr ,-. Beløpet dekkes over budsjettpost ; Tilskudd strøm idrettsanlegg 4. Hovedutvalget for kultur og næring overfører ved ramme endring i 2009 kr ,- til Miljø, park og idrett. Beløpet dekkes over budsjettpost ; Vedlikehold idrettsanlegg 5. Rehabilitering av Skoddevarreløypa inntas i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Prosjektet søkes delfinansiert med tilskudd fra spillemidler og sysselsettingstiltak. Ved flytting av løypa innenfor Breverud området er kostnadene uvedkommende for Alta kommune. Hovedutvalg for drift og miljøs behandling den : Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for drift og miljøs vedtak den : Side 2 av 9

3 1. Alta kommune overtar BUL og Frea s lysløype. Overtakelsen innebærer ansvar for drift og vedlikehold av 9,7 km lysløype fra og med undergangen ved Rv 93 til Solvang, med tilknytningsløyper til Gakori skole og Øytun. 2. BUL og Freas løype gis navnet Skoddevarreløypa 3. Økte driftsutgifter for Miljø, park og idrett som følge av overtakelsen, dekkes inn ved permanent ramme endring fra Overføringen fra Kultur- og lnadbrukssektoren til Miljø, park og idrett, tilsvarer utbetalte tilskudd til strøm og mindre vedlikehold av lysanlegget på kr ,-. Beløpet dekkes over budsjettpost ; Tilskudd strøm idrettsanlegg 4. Hovedutvalget for kultur og næring overfører ved ramme endring i 2009 kr ,- til Miljø, park og idrett. Beløpet dekkes over budsjettpost ; Vedlikehold idrettsanlegg 5. Rehabilitering av Skoddevarreløypa inntas i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Prosjektet søkes delfinansiert med tilskudd fra spillemidler og sysselsettingstiltak. Ved flytting av løypa innenfor Breverud området er kostnadene uvedkommende for Alta kommune. Hovedutvalg for kultur og nærings behandling den : Behandling: Innstillinga vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for kultur og nærings vedtak den : 1. Alta kommune overtar BUL og Frea s lysløype. Overtakelsen innebærer ansvar for drift og vedlikehold av 9,7 km lysløype fra og med undergangen ved Rv 93 til Solvang, med tilknytningsløyper til Gakori skole og Øytun. 2. BUL og Freas løype gis navnet Skoddevarreløypa 3. Økte driftsutgifter for Miljø, park og idrett som følge av overtakelsen, dekkes inn ved permanent ramme endring fra Overføringen fra Kultur- og lnadbrukssektoren til Miljø, park og idrett, tilsvarer utbetalte tilskudd til strøm og mindre vedlikehold av lysanlegget på kr ,-. Beløpet dekkes over budsjettpost ; Tilskudd strøm idrettsanlegg Side 3 av 9

4 4. Hovedutvalget for kultur og næring overfører ved ramme endring i 2009 kr ,- til Miljø, park og idrett. Beløpet dekkes over budsjettpost ; Vedlikehold idrettsanlegg 5. Rehabilitering av Skoddevarreløypa inntas i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Prosjektet søkes delfinansiert med tilskudd fra spillemidler og sysselsettingstiltak. 6. Ved flytting av løypa innenfor Breverud området er kostnadene uvedkommende for Alta kommune. Formannskapets behandling den : Behandling: Innstilling i saken utsettes til ekstra formannskapsmøte i kommunestyret Formannskapets vedtak den : 1. Alta kommune overtar BUL og Frea s lysløype. Overtakelsen innebærer ansvar for drift og vedlikehold av 9,7 km lysløype fra og med undergangen ved Rv 93 til Solvang, med tilknytningsløyper til Gakori skole og Øytun. 2. BUL og Freas løype gis navnet Skoddevarreløypa 3. Økte driftsutgifter for Miljø, park og idrett som følge av overtakelsen, dekkes inn ved permanent ramme endring fra Overføringen fra Kultur- og lnadbrukssektoren til Miljø, park og idrett, tilsvarer utbetalte tilskudd til strøm og mindre vedlikehold av lysanlegget på kr ,-. Beløpet dekkes over budsjettpost ; Tilskudd strøm idrettsanlegg 4. Hovedutvalget for kultur og næring overfører ved ramme endring i 2009 kr ,- til Miljø, park og idrett. Beløpet dekkes over budsjettpost ; Vedlikehold idrettsanlegg 5. Rehabilitering av Skoddevarreløypa inntas i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Prosjektet søkes delfinansiert med tilskudd fra spillemidler og sysselsettingstiltak. Ved flytting av løypa innenfor Breverud området er kostnadene uvedkommende for Alta kommune. Side 4 av 9

5 Dokumenter i saken: 1 Søknad fra BUL og IL Frea Møtereferat Brev fra BUL og IL Frea Brev fra Eiby UL Bakgrunn: Bossekop UL og IL Frea har anmodet Alta kommune om å overta lysløypa deres heretter kalt BUL løypa. Lagene ønsker å overdra løypa til kommunen vederlagsfritt i den stand den er pr. i dag. BUL løypa går fra BUL hallen i Bossekop til Røstan i Eiby, med lystilknytning til Gakori skole, Øytun folkehøgskole og boligfeltet på Skillemo. Total lengde på lysløypa er 13,5 km. Løypa er utbygd i flere etapper og har i dag 3 eiere. Bossekop UL eier strekningen fra BUL hallen til Bergan (4,2 km), IL Frea eier løypa fra Bergan opp til Solvang (6,1 km) og Eiby UL eier øvre del fra Solvang til Røstan (3,2 km). Eiby UL ønsker å beholde sin del av løypa. BUL ønsker å beholde lysløypa innenfor Breverud området, en strekning på 600 m. Begrunnelsen for dette er at løypa inngår i det framtidige flerbruksanlegget. Drift og vedlikehold av løypa er eiers (idrettslagenes) ansvar. Alta kommune ved kultur og landbrukssektoren yter tilskudd til drift av lysløyper og dekker utgiftene til strøm. I 2008 har BUL og Frea til sammen mottatt kr ,- til drift og vedlikehold av løypa, og fått dekket strømutgifter på til sammen kr ,-. Idrettslagene har også mottatt driftshjelp fra park og idretts seksjonen til en estimert verdi på kr ,-. Park og idretts seksjonen har også preparert løypa med tråkkemaskin 2 3 ganger pr. uke. Øvrig preparering er utført med snescooter av idrettslagene. Om søknaden Administrasjonen i Alta kommune har fra mai 2008 hatt en dialog med idrettslagene om overtagelse av løypa og hva en eventuell overtagelse vil innebære. Idrettslagene begrunner ønsket om overtagelse med: - BUL løypa er den siste løypa i sentral Alta som driftes av idrettslag. Arbeidet er kostbart og ressurskrevende for idrettslagene. - Løypa har liten eller ingen betydning for idrettslagenes aktivitet, men stor betydning som trimtilbud og folkehelsetiltak for folk på vestsiden av Alta. - Kravene til dekke i løypa og sertifisering for å utbedre lysanlegg har endret seg slik at jobben ikke lengre kan utføres på dugnad. Innleie av profesjonelle aktører er for kostbart for idrettslag - Idrettslagene mener det er prinsipielt feil at de gjennom dugnad og frivillig innsats skal drifte folkehelsetiltak Side 5 av 9

6 - Alta kraftlag har kontrollert løypa og pålagt BUL og Frea om å utbedre det elektriske anlegget. Kostnaden anslås til over kr ,-. Penger idrettslagene ikke har. - Idrettslagene ser seg nødt til å koble fra strømmen i løypa dersom kommunen ikke overtar - Rehabilitering av løypa er spillemiddelberettiget. Idrettslagene anmoder Alta kommune om å påta seg rehabilitering og mellomfinansiering i påvente av eventuelle spillemidler. Vurdering: Idrettslagene anfører at utviklingen av Kaiskuru ski- og skiskytteranlegg har redusert betydningen av BUL løypa som trenings- og konkurranseløype for idrettslagene. Løypa har først og fremst betydning som tur/ trimløype og folkehelsetiltak for befolkningen i området. Vår vurdering er at løypa er svært mye brukt i dag, og med planer om betydelig utbygging av boliger i området er det rimelig å anta at bruken vil øke ytterligere. BUL løypa er ikke egnet som konkurranse arena for eldre løpere, men som treningsarena og konkurranse arena for yngre løpere gir BUL løypa et godt tilbud. Lysløypa er idrettslagenes fremste arena for å rekruttere nye skiløpere og har således betydning for idrettslagets oppslutning i lokalmiljøet. I henvendelsen fra idrettslagene anføres det også at kommunen med hensyn til likebehandling av idrettslagene må overta lysløypa. Alta kommune overtok Komsaløypa fra Alta IF i K-sak Sakene har mange paralleller og argumentet er absolutt relevant. Ved å vektlegge prinsippet om likebehandling av lagene så sterkt at kommunen overtar løypa på dette grunnlaget, vil kommunen havne i en situasjon der vi av hensyn til likebehandling av andre idrettslag kan risikere å motta søknader fra flere lag. Alta kommune kan da risikere å eie 40 km lysløype i sentral Alta og i tillegg løyper i Kviby, Rafsbotn, Kvenvik og Talvik. Alta kommune drifter og vedlikeholder ca. 18 km lysløype i sentral Alta som løypeeier. I tillegg står vi helt eller delvis for preparering av ca 25 km lysløype eid av idrettslag (herunder BUL løypa) i sentral Alta vinterstid. Med dagens bemannings- og budsjett situasjon er vi i stand til å bistå lagene med hjelp til preparering vinterstid. Om sommeren utfører vi vedlikehold og nødvendig oppgradering av våre kommunale løyper på 18 km. Tilsvarende sommervedlikehold i idrettslagenes løyper utføres helt eller delvis på dugnad i regi av idrettslagene. Å øke det helårige drifts- og vedlikeholdsansvaret fra 18 km til over 43 km lysløype vil kreve økt bemanning og økte ressurser i Alta kommune. Det innebærer at prinsippet om likebehandling av idrettslagene fort reiser en ny prinsipiell debatt; Hvor mange kilometer lysløype må vi ha i sentral Alta for å gi et ski- og trimtilbud til befolkningen og idretten? Side 6 av 9

7 Svaret er at vi sannsynligvis ikke trenger mer enn kommunens egne 18 km i for å gi et tilbud, men det vil oppstå en del uheldige følge effekter og kostnader av å samle all ski aktivitet i Kaiskuru. Vi vil få økt biltrafikk og redusere barn og unges muligheter til selv å gå ut på ski - de blir avhengige av foreldre transport. Vi har heller ikke parkeringsplass i Kaiskuru for tilstrekkelig antall biler og blir nødt til å regulere inn og opparbeide flere parkeringsplasser. Særpreget ved ski aktiviteten i Alta er at lysløyper bindes sammen av Byløypa. I praksis kan nesten alle innbyggerne i vår langstrakte by gå ski fra hjemmet. Denne fordelen vil Altas befolkning miste om ski aktiviteten samles på en plass. Park og idretts seksjonens vurdering er at det ikke vil være hensiktsmessig å gjøre større investeringer i Kaiskuru, i form av P-plasser o.l, for å gi et dårligere skitilbud. Hvis Alta kommune skal gjøre investeringer vedrørende ski og turløypene bør det være investeringer som sikrer og videreutvikler det gode tilbudet vi har i dag. En overtagelse av BUL løypa vil i denne sammenhengen kreve noe mer arbeid og noe mer ressurser, men samtidig ikke så mye mer arbeid og ressurser at det vil være en uoverkommelig oppgave. Byløypas sammenbinding av lysløypene i sentral Alta gjør at tråkkemaskinen enkelt kjører fra løype til løype uten behov for annen transport mellom løypene. Dette gjør at løypa prinsipielt kan betraktes på samme måte som Komsa løypa og samtidig betraktes som forskjellig fra løypene i eksempelvis Kviby og Talvik der uforholdsmessig mye tid vil gå bort til transport av tråkkemaskinen mellom løypene. Økonomi De prinsipielle sidene ved saken må vurderes sammen med kostnadene knyttet til en eventuell overtagelse. Vi har framskaffet og satt sammen alle kjente tall for hvor mye merarbeid og merkostnader en kommunal overtagelse vil koste. For å gi en oversikt over dette har vi laget 2 tabeller. Tabell 1 viser hvor mye det koster å drifte de delene av BUL løypa som ønskes overdratt til Alta kommune. Dvs. hele Freas andel av løypa (6,1 km), samt BUL s andel av løypa (fra Kautokeinoveien og til tilknytningen mot Frea 3,6 km). Tabell 2 viser hvor mye Alta kommune bidro med i 2008 til driften av BUL løypa. Differansen mellom tabell 1 og tabell 2 vil vise merkostnadene for Alta kommune dersom de skal drifte denne delen av løypa alene. Tabell 1. Årlige kostnader til drift av BUL løypa.(betalt av Frea, BUL og Alta kommune) Post Antall Sum. Merknad Elektrisk - Pæreskift - Pærer - Vedlikehold el anl 308 x 200 kr / 4år 291 x 60 kr / 4 år 22,5 t x 600 kr/ t Pærene varer 4 år Leie elektriker 3 dager Side 7 av 9

8 Vedlikehold løype o Kvisting 12 t x 600 kr/t Leie beiteknuser o Drenering Vannrør o Dekke 25 t x 600 kr/t Gravemaskin Strømutgifter Tall fra 2007(inkl abonement) Løype preparering 30 x 3 x 375 kr 30 x 3 x 750 kr Snøscooter Tråkkemaskin SUM Tabell 2. Årlige utgifter for Alta kommune til dagens drift av BUL løypa. Post Antall Sum Merknad Vedlikehold el. anlegg Tilskudd fra Kultur til 9,7 km løype Vedlikehold løype - Kvisting - Driftshjelp lag & foren. 2 ukeverk 25 t x 600 kr/t Ung jobb Gravemaskin fra kommunen Strømutgifter Tilskudd fra Kultur 2008(inkl abon) Løype preparering 30 x 3 x 750 kr Tråkkemaskin. 30 ganger i SUM Årlige utgifter vil øke med kr ,- ( ). Det er utgiftene til løypepreparering ( kr) og utgiftene til det elektriske anlegget ( kr) som bidrar til økningen. Det er viktig å merke seg at av den totale kostnaden for Alta kommune på kr er det kr ,- som betales ut til BUL løypa i form av penger. Utbetalingen skjer via kultur og landbruks tilskuddsordninger. Resten av det kommunale bidraget kommer i form av arbeidsinnsats og maskinarbeid fra Miljø, park og idrett og Ung jobb ordningen. Kostnadsøkningen i kroner vil ved en eventuell overdragelse øke med kr ,- i året. Noe av den kommunale innsatsen ytes i perioder hvor oppgavene kan løses med avdelingens personell og utstyr, mens vi f.eks i toppmånedene om vinteren leier en tråkkemaskin sjåfør ca 1 dag i uka til å utføre preparering av løypa. En overdragelse til kommunen vil ventelig medføre noe økt behov for personell dersom kommunen skal utføre preparering like ofte som idrettslagene har gjort på dugnad. Når det gjelder løypestrekningen på Breverud som BUL ønsker å beholde, kan vi ikke se at det er grunn til vesentlige innvendinger mot dette. Av hensyn til rasjonell drift og tilgjengelighet vil Side 8 av 9

9 det være å foretrekke at Alta kommune står for driften av denne biten inntil flerbruksanlegget er utbygd. Praktiske løsninger for driften bør avklares med BUL. Sikring av løypetraseen gjennom området gjøres av Alta kommune som planmyndighet. Ved behov for flytting av løypetraseen i forbindelse med utviklingen av Breverud området vil kostnadene forbundet med flyttingen være Alta kommune uvedkommende. I tillegg til de årlige utgiftene som kommunen vil bli belastet ved en eventuell overtagelse av lysløypa, har idrettslagene fått pålegg (Fra Alta Kraftlag) om utbedringer av feil og mangler på det elektriske anlegget kostnadsberegnet til kr ,-. Dette er en engangs kostnad som må påregnes allerede i 2009 siden fristen for utbedring av feil og mangler er gått ut for lenge siden (Nov 2007). Lysløypene i Alta gir folk en daglig tur og trim mulighet i mørketiden og bidrar til økt bolyst og bedret folkehelse. Kostnaden på kr ,- kan dekkes inn gjennom regjeringens tildelte sysselsettingsmidler for Alta kommune inneværende år. I og med at løypa defineres som en turløypa kan den sannsynligvis oppnå 50 % spillemiddeltilskudd om prosjektet defineres som en rehabilitering av løypa. Side 9 av 9

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 30.03.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak:

Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-13/4502-2 35409/13 14.05.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 05.06.2013

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Alta kommune Oppvekst og kultur Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Rullering av handlingsprogram 2014-2015 aaab/22.05.14 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Tidsplan...

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 07.10.2009 kl. 09.00 STED: TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapsalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapsalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 27.10.2014 kl. 10:00 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014.

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 05.02.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 08.03.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 09.03.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 09.03.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 09.03.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: politisksekretariat@alta.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer