Bydelsprogram SØNDRE NORDSTRAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bydelsprogram 2015-2019 SØNDRE NORDSTRAND"

Transkript

1 Bydelsprogram SØNDRE NORDSTRAND

2 Søndre Nordstrand Den blågrønne bydelen Søndre Nordstrand Høyre sine visjoner: Søndre Nordstrand skal være et godt sted å vokse opp, bo og arbeide Søndre Nordstrand bydel skal gi de som trenger det et godt tjenestetilbud Søndre Nordstrand skal være en bydel med nye gode knutepunkt og møteplasser med attraktive arbeidsplasser, kultur- og servicetilbud Trivsel, bomiljø, oppvekst og helse Søndre Nordstrand Høyre vil arbeide for: En trygg og ren bydel. Barn og unge skal ha trygge og gode oppvekstvillkår At bydelen jobber nært og konstruktivt med politiet og andre aktører for å drive forebyggende virksomhet blant unge, både gjennom SALTO-samarbeidet og andre arenaer Å utvikle de kommunale ungdomstilbudene som Motorsenteret i Hvervenbukta, Låven i Prinsdal, Søndre Ås Gård og Mortensrud Aktivitetshus med ytterligere gode tilbud Å støtte opp om private ungdomstilbud som Røde Kors Ressurssenter på Mortensrud og BUSH på Holmlia God belysning og godt renhold på gater, gang- og sykkelveier og offentlige områder At beskjæring, vedlikehold og skjøtsel av kommunens områder utføres raskere og mer helhetlig Å videreføre nulltoleranse mot tagging og ikke tillate taggevegger i bydelen Å ha god dialog med beboer- og velforeninger, borettslag og organisasjoner for å få til felles løsninger som fremmer en god utvikling i bydelen 2

3 Å styrke det pedagogiske tilbudet og kompetansen i barnehagene. Sørge for at det lages en forpliktende vedlikeholdsplan for barnehagene Å styrke samarbeidet mellom foreldrene og skole i FAU og gjennom de politiske representantene i driftsstyret Tiltak og arrangementer i arbeidet mot mobbing og netthets. Bruke barnehagene og skolene mer aktivt i dette arbeidet Gi barnehagene større fleksibilitet i valg av pedagogisk plattform Å etablere en barnehage og/eller skole med Montessoripedagogikk i bydelen Å videreføre en ekstra områdesatsing i bydelen etter en evaluering av tiltakene i Oslo Sør-satsingen og virkningene av dem En fortsatt satsing på lærerne i bydelens skoler, blant annet ved å videreføre ordningen med ekstra lønnstrinn for lærere i bydelen og spesielle integreringsmidler til skoler med høy innvandrerandel At alle bydelens eldre fra alle kulturer føler seg velkomne på eldresentrene. Å etablere flere små frivillig drevne møteplasser for eldre At bydelenes helsetilbud, inkludert helsestasjonene gir et godt og tilpasset tilbud til bydelens befolkning At barnevernet får bedre innsikt i å jobbe flerkulturelt og velge godt tilpassede løsninger 3

4 Næring og byutvikling Søndre Nordstrand Høyre vil arbeide for at: Søndre Nordstrand blir en enda mer attraktiv bydel for etablering av arbeidsplasser. Søndre Nordstrand Høyre vil være grunnleggende positive til forslag om nyetableringer i bydelen Det utvikles rutiner for å hindre svart arbeid i alle offentlige anskaffelser Organiseringen av bydelsutvalget med underliggende komiteer gjennomgås med tanke på bedre effektivitet, færre representanter i komiteer og utvalg og færre komiteer for å frigjøre penger til velferdstjenester Hauketo og Rosenholm utvikles til attraktive bydelssentrum med boliger, arbeidsplasser, handel og servicetilbud Et nytt og mer moderne Holmlia Senter utvikles så raskt som mulig Det stilles krav til OBOS om å etablere pendlerparkering i nytt parkeringshus ved Holmlia Senter på samme måte som ved Senter Syd på Mortensrud. Dette for å stimulere flere til å kjøre kollektivt En ny Politihøyskole legges til bydelen, f.eks. til Mortensrud langs E6 Politiets nye beredskaps- og treningssenter etableres på Grønmo Utviklingen av Gjersrud/Stensrud intensiveres ved at områdeplanen følges opp med konkret utbygging langs Enebakkveien og etter hvert også i øvrige områder Boligene må være attraktive og varierte med en vesentlig del småhus og rekkehus Et lokalsenter må utvikles med T-banestasjon, handel og offentlige servicetilbud. En andel av tomtene bør tilrettelegges som selvbyggertomter, og også hus med spesielle miljøkrav som passiv-/plusshus 4

5 Kultur, friluftsliv og idrett Søndre Nordstrand Høyre vil arbeide for å: Styrke kulturtilbudet i bydelen ytterligere ved å tilrettelegge for gode møteplasser på tvers av religion, kultur, alder og bakgrunn Etablere et kulturhus i bydelen, enten i forbindelse med utviklingen av Hauketo eller ved at Ljansgodset i Hvervenbukta eventuelt gjenoppbygges Aktivt støtte lokale kulturinitiativ som Vær Stolt-festivalen på Holmlia, Bjørndaldagene, Mortensruddagene og arrangementer i Hvervenbukta Utvikle den gamle tømmerterminalen i Ljansbruket sør for Hvervenbukta til et maritimt fjordsenter med småbåthavn, båtopplag, kano-/kajakkutleie og en opplæringsarena for barn og unge i maritime aktiviteter Etablere en sammenhengende turvei fra Skullerud til Hvervenbukta Lage en helhetlig forvaltningsplan for Hvervenbuktaområdet fra kommunegrensen i sør til Ljanselva og Fiskevollbukta i nord. Den bør også inkludere en plan for modernisering av Stubljan camping med en stor lekeplass, ballbinger og et bedre cafetilbud i området. En gjenoppbygging av Ljansgodset som en møteplass, restaurant/cafe og arena for kulturaktiviteter bør realiseres på litt lengre sikt 8

6 Oppgradere stranden i Hvervenbukta videre slik at den kan oppnå den internasjonalt anerkjente miljø- og kvalitetssertifiseringen Blått Flagg som stiller krav til miljø, kvalitet og sikkerhet Legge til rette for en universelt tilgjengelig turvei rundt Stensrudvannet for å skape en attraktiv møteplass og nytt turområde etter mønster av Sognsvann og Østensjøvannet. Søndre Nordstrand Høyre vil også jobbe for en ytterligere oppgradering av badeplassen med ballbaner, større strand, flere benker, godkjente grillplasser og et bedre toalettilbud Utvikle Grønmo som en god arena for friluftsliv med tilstrekkelig utfartsparkering. Beholde gjenbruksstasjonen på Grønmo som et godt tilbud for bydelens befolkning. Oppgradere turstier og badeplasser i Marka Legge til rette for flere fiskeplasser i Marka og ved sjøen Knytte lysløypa i Grønliåsen Bjørndal videre sammen med nettet i Østmarka og Sørmarka Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner i bydelen for å øke deltagelsen i frivillig arbeid Støtte etableringen av et katolsk senter på Lofsrud, en kirke på Bjørndal og støtte etablering av permanent bygg for moskè på Bjørndal Utvide gravplassområdet ved Klemetsrud kirke, spesielt øke arealet for muslimske gravplasser Støtte en utvidelse av golfbanen på Grønmo til 18 hull Støtte etablering av en cricketbane med internasjonale mål på Mortensrud Støtte etablering av en ny idrettshall på Mortensrud Jobbe for at et nytt regionalt badeanlegg legges til bydelen 6

7 Samferdsel Søndre Nordstrand Høyre vil arbeide for å: Etablere kollektivfelt på E6 fra grensen til Ski kommune til Ryen snarest mulig Realisere Manglerudtunnel fra Abildsø til Bryn Etablere kollektivfelt langs Ljabruveien fra Klemetsrud til Hauketo og fra Holmliaveien til Hauketo Etablere kollektivfelt fra kommunegrensen langs Enebakkveien til Klemetsrud for å kunne håndtere utbyggingen på Gjersrud/Stensrud Etablere en ny Ring 4 på østsiden av Oslo fra Østfold/Akershus til Romerike, for eksempel ved å utbedre riksvei 22 og 111, og utbedre forbindelsen over Oslofjorden for å lede gjennomgangs-trafikken og tungtransporten utenom Oslo Ytterligere forbedre kollektivtilbudet i bydelen, spesielt mellom Holmlia og Mortensrud Sette ut flere benker og leskur på holdeplassene og fortsette utbyggingen av elektroniske informasjonstavler med sanntidsvisning av avgangstider Etablere rundkjøringer i Hauketokrysset og realisere Ljabrudiagonalen fra Hauketo til E6 ved Mortensrud/Skullerud Legge til rette for skinnegående transport til Gjersrud/Stensrud Utrede muligheten for å etablere en fergeforbindelse mot sentrum og øyene i Oslofjorden fra området Hvervenbukta Etablere en ekstra atkomstvei til Bjørndal for å avlaste Slimeveien som i dag er eneste tilførselsvei Etablere rundkjøring i det ulykkesutsatte krysset Slimeveien/Ljabruveien Sikre at Jernbaneverket innfører faste 10 minutters ruter på toget fra Rosenholm, Holmlia og Hauketo, oppgraderer stasjonene og legger til rette for lokal innfartsparkering når Follobanen er etablert Bedre sykkelparkeringsmulighetene på stasjoner og store kollektivholdeplasser, og i tilknytning til andre handels- og servicetilbud i bydelen Bedre belysningen, skiltingen og vedlikeholdet av gang- og sykkelveiene Påvirke staten til å etablere Bryndiagonalen slik at godstogene lettere kan komme direkte til Alnabruterminalen og dermed gjøre det mer attraktivt å flytte godstransport fra vei til bane Gjennomføre tiltak for å ytterligere trygge skoleveiene Rydde opp i fremmedparkeringen på boligveier ved å be politiet om å endre skiltingen for parkering i belastede områder Hindre snikkjøring på boligveier i rushtiden i Hauketo/Prinsdalsområdet ved å be politiet endre skiltingen for å begrense gjennomkjøring i perioder Etablere fortau langs deler av Slimeveien, Nedre Prinsdalsvei, Asperudveien, Hauketoveien og Lofsrudveien

8 Kandidat til bydelsutvalget med stemmetillegg 1. Arild Andersson (1947) Bosted: Mortensrud E-post: Yrke: Daglig leder ved Elektriker n AS Nåværende politiske verv: Medlem i Bydelsutvalget, medlem av Arbeidsutvalget i Bydelsutvalget, nestleder i Miljø- og byutviklingskomiteen, nestleder i Søndre Nordstrand Høyre. Mine hjertesaker: Etablere to avganger hvert kvarter på T-banen fra Mortensrud Ytterligere forbedre kollektivtilbudet i bydelen, spesielt mellom Holmlia og Mortensrud Arbeide for kollektivfelt mellom Bjørndal og Hauketo togstasjon Arbeide for nye arbeidsplasser i Søndre Nordstrand Utrede muligheten for å etablere en fergeforbindelse mot sentrum fra Hvervenbukta "Sammen gjør vi Søndre Nordstrand til en miljøvennlig bydel, med et godt kollektivtilbud" 8

9 Øvrige kandidater til bydelsutvalget Nr. Navn Bosted Fødselsår 2. Edith Stylo Holmlia Talat M. Butt Hauketo Mehmet Kaan Inan Mortensrud Johnny Hagen Holmlia Ulf Novsett Holmlia Tove Gjersrud Gjersrud Liv-Inger Wennberg Asperud Ole-Jørgen Klaussen Rosenholm Johan Kongsvik Mortensrud Kaare Seeberg Sidselrud Mortensrud Bjørn Zarbell Bjørndal Bjørn Tommy Tollånes Hallagerbakken Lars Ellingsberg Prinsdal Iftikar Mahmood Mortensrud Ellen Fredriksen Mortensrud 1952 Fotokredit: Forside: Søndre Nordstrand Høyre, side 10: Hans Kristian Thorbjørnsen, Side 12: CFWesenberg, alle illustrasjonsfoto Colourbox. 9

10 Kandidater til bystyret Kandidatnummeret tilsvarer nummeret på Oslo Høyres bystyreliste. 29. Ståle Hagen Bosted: Prinsdal E-post: Yrke: Avdelingsdirektør i Jernbaneverket Nåværende politiske verv: Vara til bystyret, styremedlem i Søndre Nordstrand Høyre, vara til miljø- og samferdselskomitéen, medlem av rådet for integrering og mangfold, vara til bydelsutvalget. 58. Talat Mehmood Butt Bosted: Hauketo E-post: Yrke: Prosjekteringsleder i Jernbaneverket Nåværende politiske verv: Forum for dialog og samarbeid på Søndre Nordstrand, styremedlem i Søndre Nordstrand Høyre, vara i rådet for integrering og mangfold. 10

11 Når og hvor kan du gi din stemme? Ved valget 2015 stemmer du både på representanter til Oslo bystyre og representanter til Søndre Nordstrands bydelsutvalg. forhåndsstemming Holmlia senter Senter Syd Mortensrud Egertorget Oslo rådhus inngang sjøsiden I tillegg til ordinær forhåndsstemmegivning legges det til rette for forhåndsstemmegivning en rekke andre steder. Hvor og når finner du på oslo.kommune.no Åpningstider Alle stemmelokaler har åpent: Hverdager: Kl Lørdager: Kl Du kan forhåndsstemme fra mandag 10. august frem til fredag 11. september. Stemmested i Bydel SØNDRE NORDSTRAND Hallagerbakken skole Rosenholm skole Toppåsen skole Prinsdal skole Mortensrud skole Klemetsrud skole Bjørndal skole ORDINÆRE VALGDAGER Åpningstider for valglokalene: Søndag 13. september: Kl Mandag 14. september: Kl Hvem kan stemme ved valget 2015? Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge. Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. Husk! Ta med legitimasjon når du skal avlegge stemme. Som legitimasjon godtas for eksempel pass, bankkort og førerkort. Valgkort er ikke nødvendig for å avlegge stemme, men det kan gå raskere om du tar det med.

12 OSLO Facebook.com/snhoyre Facebook.com/oslo.hoyre Twitter.com/oslohoyre oslohoyre.no

Bydelsprogram 2015-2019 STOVNER HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 STOVNER HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 STOVNER HØYRE Sammen bygger vi fremtiden Oslo er Europas raskest voksende hovedstad og også i vår egen bydel merker vi at stadig flere ønsker å bo her. Stovner Høyre mener at den

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Høyre Gamle Oslo Bydel Gamle Oslo strekker seg fra Akerselva i vest til Valle Hovin i nordøst, videre mot Bryn stasjon i øst og sør til Ekebergåsen. Vår strandlinje

Detaljer

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 OSLO HØYRES MAGASIN NR 2:2015 Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 - Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Ordfører

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Frogner Høyres program 2011-2015 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY

Frogner Høyres program 2011-2015 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY Oslo er mulighetenes

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ Østensjø SVs bydelsprogram 2015-2019 Rettferdig fordeling, lokaldemokrati og miljø er sentrale saker for SV. Vi ønsker et samfunn der markedskrefter erstattes

Detaljer

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo - en bydel vi alle kan være stolte av! Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som vokser raskere enn noen annen

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Program for Oslo Venstre.

Program for Oslo Venstre. Program for Oslo Venstre. Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyrevalgprogram 2015-2019 Bystyrevalgprogrammet ble vedtatt på årsmøtet 7. - 8. februar 2015. Innholdsfortegnelse Liberal by... Grønn

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Valgprogram Lørenskog SV 2015-2019

Valgprogram Lørenskog SV 2015-2019 Valgprogram Lørenskog SV 2015-2019 Lørenskog Sosialistisk Venstreparti ønsker en radikal endring i fordelingen av rikdom og eiendom. SV vil styrke fellesskapet og folkestyret og svekke markedskreftene

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Vedtak på medlemsmøte 21.januar 2015 i Rælingen Arbeiderparti RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 I september er det nytt kommunevalg. Vi skal velge 35 representanter til kommunestyret for

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2 Bystyrevalgprogram Oslo Venstre 2007-2011 Utkast 2 1 Innhold: Åpen by...3 Du er sjefen!...5 Stemmemakt og borgermakt...5 Lokaldemokrati...5 En moderne miljøby...6 Ta vare på byens grøntområder...6 Et enda

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer