Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: Arkiv: 631

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: 200705786-6 Arkiv: 631"

Transkript

1 Norges vassdrags- og energidirektorat Hafslund Nett AS Postboks 0247 OSLO Vår dato:' 24 JUN 2008 Vår ref.: Arkiv: 631 emk/krk Saksbehandlere: Kristin Kolseth og Asle Selfors / Middeithuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: 7694 US Hafslund Nett AS Vedtak vedrørende egenkompetanse i nettselskapet. Varsel om tvangsmulkt Det vises til brev fra Hafslund Nett AS (Hafslund Nett) datert og vedrørende virksomhetsoverdragelse og utfisjonering av Hafslund Operatør AS til eget selskap, NVEs brev av , møte mellom NVE og Hafslund Nett , samt oversikt over årsverk oversendt fra Hafslund Nett på e-post Bakgrunn I brev av informerte Hafslund Nett NVE om planlagt virksomhetsoverdragelse og utfisjonering av Hafslund Operatør. Virksomhetsoverdragelsen skulle omfatte personer, og gjenværende antall ansatte i Hafslund Nett ville bli personer. I NVEs svar av ble omorganiseringen vurdert til ikke å være i henhold til gjeldende regelverk. I brev av informerte Hafslund Nett om at det på bakgrunn av NVEs tilbakemelding var ansatt ytterligere 16 personer. Per juni 2007 var det om lag 130 personer ansatt i Hafslund Nett. I henhold til regnskapsrapporteringen til NVE hadde Hafslund Nett 170 årsverk innen nettvirksomhet i NVE kan ikke se å ha mottatt informasjon om en reduksjon i antall ansatte i nettselskapet ned til 130 personer eller formelt å ha blitt varslet om andre organisasjonsmessige endringer iht. krav i omsetningskonsesjonen. På møtet mellom NVE og Hafslund Nett ble det opplyst at Hafslund Operatør var blitt utskilt i desember Driftssentralen ble skilt ut til selskapet Hafslund Driftssentral fra samme tidspunkt. Nettselskapet hadde våren ansatte. Videre orienterte Hafslund Nett om hvilke funksjoner og tjenester som ble utført innenfor og utenfor nettselskapet. NVE redegjorde for gjeldende regelverk for nettselskapenes utsetting av tjenester. På bakgrunn av dette skulle Hafslund Nett, dersom selskapet ønsket det, innenfor en to ukers frist komme med forslag til organisering av selskapet som er i tråd med gjeldende regelverk. NYE ble i forbindelse med tilsynsbesøk hos Hafslund Nett informert om at Hafslund Operatør ville tilbakeføres innenfor Hafslund Nett med virkning fra NVE mottok

2 Side 2 e-post med vedlagt brev om dette temaet. Her opplyses at ca 100 personer tilbakeføres fra operatørselskapet til nettselskapet slik at dette nå har ca 140 medarbeidere. I e-post av står det at 76 årsverk i Hafslund Operatør arbeider for nettselskapet, noe som sammen med 39 i nettselskapet gir 115 årsverk. Avviket kan dels skyldes forskjeller mellom personer og årsverk og dels at noen jobber for andre selskaper. I gjennomgangen nedenfor tar vi utgangspunkt i tall fra da det er dette vi har fått opplysninger om fordelt på funksjoner. I e-post av nevnes ikke driftssentralen, men NVE har fatt opplyst muntlig på møte at denne fortsatt planlegges beholdt i et eget selskap med ca 44 årsverk. Hafslund Nett har oppgitt at antall årsverk som er nødvendig for å utføre selskapets oppgaver innenfor nettjenester er 837 inklusive Det lokale eltilsyn (DLE) som utgjør 75 årsverk. DLE reguleres ikke av energiloven, og holdes i det følgende utenfor. Dette innebærer at egenbemanningen i Hafslund Nett i vår var ca 5 % og etter innfusjonering av operatørselskapet utgjør ca. 15 % av antall årsverk. Rettslig grunnlag Hafslund Nett har anleggs- og områdekonsesjoner etter energiloven 3-1 og 3-2, for bygging og drift av elektriske anlegg med høy spenning. Videre har selskapet også omsetningskonsesjon etter energiloven 4-1. Energiloven 3-1 og 3-2 fastsetter at det kreves konsesjon for å bygge og drive elektriske anlegg med høy spenning. Denne konsesjonsplikten ble etablert i en tid da funksjonene bygge, eie og drive ble fylt av samme subjekt, og det er derfor ikke presisert i ordlyden noen grenser for bortsettelse av driftsoppgaver foreslo departementet å endre den konsesjonspliktige virksomheten fra bygge og drive til bygge og eie. Dette forslaget ble ikke videreført av Stortinget, og rettstilstanden ble derfor ikke endret. Departementet har senere, i Ot.prp. nr. 61 for , presisert hvilke rettslige rammer som følger av bestemmelsene i energiloven 3-1 og 3-2. Denne presiseringen ble gjort i forbindelse med at EL & IT Forbundet ba om en presisering av gjeldende 3-1 og 3-2. Fra side 30 i nevnte Ot.prp. gjengis følgende fra departementets vurdering: De spørsmål EL & IT Forbundet tar opp i sin høringsuttalelse inngikk i Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 56 ( ), jf. Innst. O. nr. 112 ( ). Etter lovendringen i 2001 er det fortsatt slik at konsesjonæren er driftsansvarlig og må ha en bemanning som fullt ut gjør konsesjonæren skikket til å ivareta de krav som følger av konsesjonen og energiloven med forskrifter. Departementet er enig med EL & IT Forbundet i at det er begrensninger i forhold til hvor langt en konsesjonær kan overføre drifts- eller vedlikeholdsoppgaver til en tredjepart uten at dette innebærer at denne tredjeparten må ha konsesjonen. Etter gjeldende lov og praksis er det ikke tilstrekkelig at virksomheter med konsesjoner etter energiloven kun ivaretar et rent formelt og økonomisk ansvar for virksomheten. Konsesjonæren skal i tillegg ha egne ansatte, som har all nødvendig kompetanse til å forvalte virksomhetens plikter etter lov, forskrift, konsesjoner og avtaler. Dette trenger ikke å være til hinder for at begrensede deler av det totale antall årsverk innen den konsesjonspliktige virksomheten kan ivaretas av andre selskaper. Hvor mange ansatte som er nødvendig å ha hos konsesjonæren, vil blant annet avhenge av omfanget av og type konsesjonspliktig virksomhet. Konsesjonsmyndigheten skal i hvert enkelt tilfelle nøye vurdere adgangen til å kjøpe tjenester fra tredjeparter ut fra hvor viktig oppgaven eller tjenesten er for virksomheten. Kompetanse som er av avgjørende betydning for sentrale beslutninger kan ikke kjøpes fra andre selskaper. [...]

3 Side 3 Det fremgår av ovennevnte blant annet at NVE i hvert enkelt tilfelle nøye skal vurdere adgangen til å kjøpe tjenester fra tredjeparter ut fra hvorviktig oppgaven eller tjenesten er for virksomheten. I hvilken grad Hafslund Nett kan sette bort driftsoppgaver, beror derfor på en konkret vurdering. De siterte deler av forarbeidene gir relativt strenge krav til egenbemanning, særlig formuleringen "begrensede deler av det totale antall årsverk innen den konsesjonspliktige virksomheten kan ivaretas av andre selskaper ". Isolert sett kan dette tolkes dit hen at et klart flertall av årsverkene i alle tilfeller må utføres av personell ansatt hos konsesjonærselskapet. Andre formuleringer legger imidlertid større vekt på god kompetanse til å forvalte virksomheten og åpner for ulike vurderinger avhengig av funksjonsområde. NVE mener derfor at det må legges vekt på å avklare hva som er sentrale driftsoppgaver, og sikre et solid kompetansemiljø hos konsesjonær på disse områdene. Dette utgangspunktet gjør at det på den ene siden i noen tilfeller kan kjøpes inn et flertall av det totale antall årsverk. Større selskaper kan ha et tilstekkelig fagmiljø også om det utgjør et mindretall av årsverkene innen funksjonen, små selskaper kan behøve å ha alle årsverk innen funksjonen selv for å sikre et slikt miljø. På den andre side er det etter vår vurdering ikke tilstrekkelig med kun styringsfunksjoner eller en eller få personer med den aktuelle kompetansen. For å ha kompetanse til utøve en samfunnsmessig rasjonell tilstandskontroll, planlegging og feilretting, som er en sentral del av nettvirksomheten, er det derfor nødvendig at alle selskaper har en solid egenbemanning, også i form av egne montører. Av vilkår fastsatt i Hafslund Netts omsetnings konsesjon, følger det også at: Konsesjonæren må besitte den kompetanse som er nødvendig for å drive et selvstendig nettselskap. Kompetanse som er av avgjørende betydning for sentrale beslutninger i nettselskapet kan ikke kjøpes fra andre selskap. Vurderingstema etter dette vilkåret er sammenfallende med vurderingstema etter energiloven 3-1 og 3-2. Videre følger det av energilovforskriften 3-4 c) at konsesjonæren blant annet må at det sørge tas for beredskapsmessige hensyn i driften av anleggene. Ytterligere stilles krav gjennomforskrift om beredskap i kraftforsyningen. Samlet sett stiller energiloven klare krav til kompetanse hos konsesjonæren, og rammerfor bortsettelse av driftsoppgaver til tredjepart. Hvor mange ansatte ogi hvilken grad det kan kjøpes tjenester fra tredjepart beror på en konkret skjønnsmessigvurdering. og Hjemmel for NVEs kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av loven blir overholdt, følger av energiloven 7-l. Årsverk ihafslund Nett Hafslund Nett har delt oppgaver innenfor nettjenester inn i områdene Økonomi og administrasjon; Netteier; Driftsfunksjon / driftssentral, herunder driftssentral, fjernkontroll og feilrettere; Tilstandskontroll I vedlikehold, herunder feilanalyse og tiltaksvurdering, inspeksjon og driftsoppgaver, avviksretting og vedlikehold; Måling, avregning og fakturering, herunder måling, avregning og fakturering, kundesenter, måleravlesning og stengning; Kundehenvendelser, herunder tilknytning, kapasitetsøkning og klager; Nybygging og ombygginger, herunder planlegging, prosjektering montasje og investeringer; og til slutt det lokale eltilsyn (DLE). Sum utførte årsverk for nettvirksomheten er oppgitt for Hafslund Nett, Hafslund Operatør, Hafslund Driftssentral, Hafslund Fakturaservice og Andre. Se vedlagt regneark fra Hafslund Nett.

4 Side 4 Hafslund Nett har oppgitt at antall årsverk som er nødvendig for å utføre selskapets oppgaver innenfor nettjenester er 762 eksklusiv DLE. Disse er i følge e-post av fra Hafslund Nett fordelt på følgende funksjoner: Netteierfunksjoner 17, økonomi og administrasjon 7, driftsfunksjon 144, tilstandskontroll/vedlikehold 187, måling/avregning/fakturering 169, kundehenvendelser 41, og nybygging/ombygging 197. Krav til egenkompetanse innenfor ulike funksjoner Netteierfunksjoner Disse funksjoner omfatter bl.a. kriseledelse og beredskap, inntektsrammespørsmål, tariff, økonomisk og teknisk rapportering til NVE, kraftsystem- og energiplanlegging, nivå på leveringskvalitet, investeringsomfang og utredningsansvar. Hafslund Nett oppgir å ha 14 ansatte innen disse funksjonene og anslår å bruke 17 årsverk på disse oppgavene. Innen økonomi og administrasjon har Hafslund Nett etter innfusjonering av operatørselskapet 5 ansatte og kjøper tjenester tilsvarende 2 årsverk. NVE finner at Hafslund Nett har tilstrekkelig egenbemanning innen denne funksjonen. Driftsfunksjoner Driftsfunksjoner omfatter bl.a. operativ drift, koblinger, styring, feilretting og beredskapsfunksjon. I større nettselskaper vil det være en egen driftssentral med overvåking av driften og koordinering av nødvendige tiltak. I tillegg til denne driftskontrollfunksjonen, vil driftsvirksomheten omfatte gjennomføring av feilrettinger og andre tiltak ute i nettet. Driftssentral med fjernkontroll opplyses fra Hafslund Nett å omfatte ca 37 årsverk, mens feilrettere anslås å omfatte ca 104 årsverk. Driftskontrollfunksjonen er en avgjørende del av nettselskapets operative virksomhet. Her forestås blant annet nødvendige koblinger for vedlikehold og styring av vedlikeholdspersonell, registrering av feil og avbrudd, kontroll med overføringsforhold og spenningskvalitet mm. Driftskontrollfunksjonen er også en kritisk faktor i forbindelse med krisehåndtering og beredskapssituasjoner. Operatører og ledelse ved driftssentralen vil ha kunnskaper av vital operativ og beredskapsmessig betydning. Hafslund Nett har i dag ingen driftssentral og ingen feilrettere, men kun tre årsverk til innkjøp og kontroll av denne virksomheten. Dette er en situasjon som bryter med lovgivningens krav om nødvendig egenkompetanse innen oppgaver av avgjørende betydning for den konsesjonspliktige virksomhet. Til tross for NVEs påpeking av driftssentralens betydning i brev av , valgte Hafslund Nett å sette ut hele sentralen fra desember samme år. Ut fra driftsfunksjonenes sentrale betydning for hele nettvirksomheten, finner NVE at hele driftskontrollfunksjonen og store deler av feilrettingsfunksjonen under normaldrift må bemannes av konsesjonæren. Dette betyr i utgangspunktet at alle årsverk innen driftssentral/fjernkontroll og minst halvparten av årsverkene innen feilretting må ivaretas av ansatte i Hafslund Nett. Innen feilretting legger NYE vekt på at konsesjonær må ha betydelig egenbemanning i normalsituasjoner, men kan supplere denne med innleie både i normalsituasjoner og i spesielle situasjoner. Driftssentralen må være en samlet enhet innen nettselskapet og svært få årsverk kan her innleier.

5 Side 5 Tilstandskontroll og vedlikehold Tilstandskontroll og vedlikehold er i årsverk ofte den største enkeltfunksjonen innen nettselskapene. En inndeler gjerne i kontroll, feilanalyse, vurdering av behov for tiltak på den ene side, og gjennomføring av vedlikeholdsoppgaver på den andre. Ofte vil utførelsen av en del spesifiserte vedlikeholdsoppgaver settes ut, mens det øvrige gjøres hos konsesjonær. Tilstandskontroll og planlegging av vedlikehold er vesentlig for å sikre god kvalitet på driften. Det er derfor viktig at nettselskapet utfører en betydelig del av dette selv og dermed har god egenkompetanse til å sikre kontroll og forbedring på området. Tilstandskontroll, feilanalyse og tiltaksvurdering bør i all hovedsak utføres av konsesjonær. For å sikre god egenkompetanse på dette sentrale området, må også et betydelig antall montører som utfører vedlikehold og forbedringer i nettet inngå i nettselskapet og bidra til videreutvikling av kompetanse i selskapet. God tilstandskontroll fordrer at det er en god montørkompetanse i selskapet som utvikler sin kunnskap gjennom utføring av de relevante funksjoner. Tilstandskontroll og vedlikehold oppgis i dag å omfatte ca 187 årsverk, der 27 årsverk tilknyttet feilanalyse og tiltaksvurdering inngår i Hafslund Nett. Oppgitt bemanning er ikke tilstrekkelig sett mot de omtalte krav til kompetanse. Selskapet må hovedsaklig selv utføre tilstandskontroll og tiltaksvurdering. Innen Hafslund Nett sin virksomhet må også vel en tredel av de praktisk utførende funksjoner ivaretas av ansatte innen selskapet. Måling, avregning, fakturering, kundesenter, måleravlesning og stenging Hafslund Nett har per i dag 2 personer ansatt innenfor disse funksjonene. 167 årsverk kjøpes fra Hafslund Fakturaservice. Når tilnærmet alle funksjoner i forbindelse med måling, avregning, fakturering og inndriving, inklusiv tilhørende kundebehandling settes ut, kan det føre til at konsesjonær får lite innsikt og kontroll på dette viktige feltet. Måleverdikjeden er et viktig element i nettvirksomhetens pålagte oppgaver. Fakturering kan settes ut. Selskapet må imidlertid selv kunne kvalitetssikre måleverdikjeden, og det er nødvendig med kvalifisert personell innen nettselskapet som har ansvar for funksjoner i forbindelse med måling. Selskapet må også ha ansatte til å representere dette området utad. Det må være mulig for kunder å komme i direkte kontakt med nettselskapet selv om kundesentertjenester er satt ut til et annet selskap. Hafslund Nett må derfor ha flere ansatte som han svare på kundehenvendelser innenfor funksjonene på dette området, samt forestå kontroll av kundesenteret. Hafslund Nett må videre ha et tilstrekkelig antall ansatte til å sørge for at regelverk i forbindelse med stenging etterkommes av de som utfører tjenesten, og som kan besvare henvendelser fra kundene vedrørende stenging. Et titals ekstra årsverk innen denne funksjonen er nødvendig. Betjene henvendelser Betjening av henvendelser med mottak av ulike tekniske spørsmål, som klager, ønsker om ny tilknytning, ønsker om kapasitetsøkning, spørsmål om arbeider nær ledning mv. bør generelt være en oppgave for konsesjonæren selv. Servicen til berørte forbrukere skal ikke svekkes som følge av bortsetting av oppgaver. Nettvirksomheten skal yte god service til nettkundene og andre.

6 Side 6 Hafslund Nett har etter innfusjonering av operatørselskapet samtlige 41 årsverk som opplyses å håndtere kundehenvendelser i forbindelse med tilknytning, kapasitetsøkning og klager. Hafslund Nett har tilstrekkelig bemanning innen denne funksjonen. Nybygging og ombygginger Nybygging av anlegg er en konsesjonspliktig oppgave. Det har lenge vært vanlig at det meste av selve byggearbeidene ved nyetablering settes bort til andre selskaper, og dette vil fortsatt tillates. Å bygge nye anlegg eller foreta større ombygginger er imidlertid konsesjonspliktig virksomhet med stor interesse for omgivelsene. Planprosess og behandling mot myndigheter må derfor foregå i regi av nettselskapets egne folk. I tillegg må nettselskapet selv kontrollere byggeprosessen, ha egne ansatte som følger opp prosjektet daglig i byggefasen, kontrollerer utførelse og fronter utbyggingen utad. Hafslund Nett oppgir å ha 23 årsverk innen denne funksj onen, herav 20 innen planlegging som tidligere ble utført av operatørselskapet. 174 årsverk kjøpes på dette området. Nettselskapet har i årsverk en tilstrekkelig bemanning innen denne funksjonen, men med det totale omfanget Hafslund Netts virksomhet har på dette området bør om lag 10 personer være beskjeftiget med ivaretakelse av de utadvendte oppgaver både i plan- og byggefasen. Konklusjon Ut i fra foreliggende informasjon fra Hafslund Nett, rammer gitt i Ot.prp. nr 61 og gjennomgangen ovenfor, finner NVE at Hafslund Nett må ha egen driftskontrollfunksjon og en minimumsbemanning tilsvarende rundt 250 årsverk. Disse suppleres med innleide tjenester etter behov. I henhold til foreliggende informasjon fra Hafslund Nett vil dette tilsvare omlag 500 årsverk. I sum vil egenbemanningen med dette øke til om lag en tredjedel av antall årsverk totalt. Vedtak Hafslund Nett må ha egen driftskontrollfunksjon og ellers bringe sin organisasjon og bemanning i tråd med ovenstående slik at selskapet er organisert i henhold til energiloven 3-1 og vilkår fastsatt i omsetningskonsesjonen. Frist for å etterkomme pålegget er satt til Hafslund Nett skal innen levere en revisorattestert bekreftelse på at de angitte funksjoner og årsverk ligger innenfor Hafslund Nett sin virksomhet. Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse Varsel om tvangsmulkt NVE har i henhold til energiloven 7-3 myndighet til å ilegge tvangsmulkt ved overtredelse av energiloven eller bestemmelser eller pålegg gitt i medhold av loven. NVE varsler med dette om at Hafslund Nett vil kunne bli ilagt tvangsmulkt fra og inntil forholdet er brakt i orden.

7 Side 7 Hafslund Nett gis frist til med å uttale seg til varsel om tvangsmulkt. Med hilsen lat,rt. Ø J Ø Ii -l ` l Marit Lundteigen Fossdal Toril Naustvoll Gange avdelingsdirektør fang. seksjonssjef

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL Norges vassdrags- og energidirektorat Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL 27. 02. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200709183-9 ek/ave Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum/Anne Rogstad

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103 1 Norges vassdrags- og energidirektorat c I. Energi 1 Follo Røyken AS Postboks 103 1407 VINTERBRO, i)åmar zmi Vår dato Vår ref.: 201305110-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: etn/tand Saksbehandler: Tonje

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM Nøytralitetsprogram Nøytralitetsprogram for Hafslund Nett AS Gjennom energiloven og tilhørende forskrifter stiller NVE krav til Hafslund Nett og andre nettselskap i forhold til nøytral opptreden ovenfor

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Innst. O. nr. 68. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra energi- og miljøkomiteen. Ot.prp. nr. 61 (2005-2006)

Innst. O. nr. 68. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra energi- og miljøkomiteen. Ot.prp. nr. 61 (2005-2006) Innst. O. nr. 68 (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra energi- og miljøkomiteen Ot.prp. nr. 61 (2005-2006) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Overtredelsesgebyr etter vassdragsreguleringsloven og vannressursloven innføres for å bidra til et effektivt og nyansert sanksjonssystem.

Overtredelsesgebyr etter vassdragsreguleringsloven og vannressursloven innføres for å bidra til et effektivt og nyansert sanksjonssystem. Høringsnotat Om forslag til lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. (industrikonsesjonsloven), i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken

Misnøye med distribusjonsnettet og saksbehandlingen fra Eidsiva Nett AS - NVEs vedtak i saken 8,Norges vassdrags- og - energidirektorat NVE «Navnl» «Navn2» «Adrl» «Adr2» «Post» «LAND» Vår dato: 2 a 02 2011 Vår ref.: NVE 201000883-5 en/hsf Arkiv: 642 Saksbehandler: Deres dato: Hege Sveaas Fadum

Detaljer

Veiledning for rasjonering i kraftsystemet

Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Roar Kristensen Bjarne Larsen 3 2005 V E I L E D E R Veiledning for rasjonering i kraftsystemet Planmal for rasjonering Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Fritak for leveringsplikt

Fritak for leveringsplikt Fritak for leveringsplikt Prinsipper og prosedyrer Knut Hofstad Tormod Eggan 3 1999 R A P P O R T Rapport nr 3 1999 Fritak for leveringsplikt - prinsipper og prosedyrer Utgitt av: Norges vassdrags- og

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 63 2015 R A P P O R T Endringer i

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S Tandik

Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S Tandik M/S Hamen c/o Arne Øistein Holm John colletts alle 67 0854 OSLO Deres ref Vår ref Dato 06/00467-41 200503081-46/ETB 14.10.2010 Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S

Detaljer

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Detaljer