HANDLINGSPLAN FOR KULTURNÆRINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR KULTURNÆRINGER 2012 2014"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR KULTURNÆRINGER

2 Innholdsfortegnelse. 1. Styringsgruppe Innledning Definisjon Bakgrunn og statistikk Målsettinger Tiltak Klekkeriet kulturnæringshus Nytt veksthus Filmstipend Kunstnerstipend Profesjonelt visningssted Black Box Dynamisk prosjektutvikling Prosjektoppfølging Finansiering Rullering av Handlingsplan for Kulturnæringer 2

3 1. Styringsgruppe Styringsgruppa for rullering av Handlingsplan for Kulturnæringer har bestått av: Lars Richard Olsen, mediehuset Altaposten. Brita Leiros, Alta Næringsforening Linn Henriksen, Kulturnæringshuset. Sigfrid Hernes, representant fra kunstnermiljøet Marit Hætta Øverli, Origo Dag Arne Johannessen, Alta kommune. Andre: Harold Hesten, NNKS. Greta Somby, Håndverkshuset Bjørg Greiner, Håndverkshuset Sylvi Bellika, Kommunalleder kultur, Alta kommune Trond Einar Persen, prosjektleder for prosjektet Arbeid og entreprenørskap, Alta kommune Berit Erdal, Kommunalleder for samfunnsutvikling, Alta kommune. Jørgen Kristoffersen, Næringssjef, Alta kommune. Rullering av Handlingsplan for Kulturnæringer 3

4 2. Innledning Alta skal være kjent og anerkjent som et attraktivt bosted med en tolerent og åpen kultur, et bredt tilbud av arbeidsplasser og gode og spennende kultur og fritidstilbud. En økende del av økonomien i samfunnet knyttes til varer og tjenester som skal gi opplevelse og skape identitet. Prognosen tilsier at denne utviklingen vil fortsette og kulturnæringen har derfor et betydelig utviklingspotensial. Denne utviklingen ønsker vi at Alta skal være en viktig del av. Kulturnæringen sysselsetter fire prosent i norsk næringsliv i 2009, totalt personer fordelt på bedrifter har sin jobb i revisjonspliktige selskaper, mens har sin virksomhet i næringen i form av aktiviteter gjennom ikke revisjonspliktige selskaper. Flest sysselsatte finner vi innen trykte medier med 35 prosent i næringen. Dette til stor forskjell fra kunstnerisk virksomhet som sysselsetter nesten like mange som vi finner antall bedrifter. Generelt sett er det få sysselsatte per selskap innen kultur. Trykte medier og kulturarv kommer nest høyest med henholdsvis åtte og seks sysselsatte per selskap i snitt. Derfra er det et fall ned til de resterende gruppene som i snitt ligger fra 2,5 sysselsatte og nedover. I snitt er det flest sysselsatte per selskap innen tv og radio. Med økende nasjonalt og regional fokus på kulturnæring som en voksende næring utarbeidet Alta Kommune i 2007 en handlingsplan for perioden Dette var også forankret i Nordområdestrategien for Alta Alta vil utvikle nordområdene hvor et av tiltakene er utvikling av kulturnæring for å utvikle Alta som et interessant kultursted og attraktivt bosted. Fylkeskommunens satsning om 500 kulturarbeidsplasser innen 2014 var en avgjørende faktor for at Alta kommune utarbeidet en egen handlingsplan. Handlingsplanen den gang var kun intern, og et samarbeid mellom kultur og næring. Året 2011 er benyttet til rullering av handlingsplanen med en utvidet styringsgruppe med eksterne deltakere. Denne handlingsplanen gjelder for perioden Rullering av Handlingsplan for Kulturnæringer 4

5 3. Definisjon Handlingsplanen omhandler kulturnæringen slik det er definert under: Kulturnæringer har utgangspunkt i kulturelle produkter og omfatter arkitektur, design, film, video og foto, TV og radio, musikk, kulturarv, kunstnerisk virksomhet og markedskommunikasjon. Begrepet er ofte sammenfallende med kreative næringer som benyttes mye internasjonalt. Kulturbasert næringsutvikling omfatter i tillegg reiseliv og rekreasjon, småskalamat og opplevelsesnæringen, som omfatter også naturbaserte opplevelse. Kultur for næring omfatter festivaler og arrangement som indirekte skaper næring for andre aktører. Rullering av Handlingsplan for Kulturnæringer 5

6 4. Bakgrunn og statistikk Under presenteres to tabeller som viser utviklingstrekk i forrige planperiode for kulturnæringene i Alta kommune. Samlet sett har Alta opplevd positiv vekst i antall kulturnæringsbedrifter. Tabellen viser utviklingen fordelt per næring: Antall kulturnæringsbedrifter i Alta. Næring (SN2007) Endring Trykking og reproduksjon av innspilte opptak Forlagsvirksomhet Film, video og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk og lydopptak Radio og fjernsynskringkasting Annonse og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet Reisebyrå og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet Lotteri og totalisatorspill Sports og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer Sum kulturnæringer Tall pr. 1. jan. Kilde: SSB Rullering av Handlingsplan for Kulturnæringer 6

7 Utviklingen hva gjelder antall sysselsatte i kulturnæringene viser ikke like positiv trend samlet sett. Sysselsettingsstatistikken for disse næringene er imidlertid forbundet med stor usikkerhet på grunn av stillingsprosenten til mange kulturnæringsutøvere. Oversikten viser at Alta kommune samlet sett har hatt en nedgang i antall sysselsatte i kulturnæringene på ca 14 % i perioden. Antall sysselsatte i kulturnæringer med bosted i Alta Næring (SN2007) Endring Trykking og reproduksjon av innspilte opptak Forlagsvirksomhet Film, video og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk og lydopptak Radio og fjernsynskringkasting Annonse og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet Reisebyrå og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet Lotteri og totalisatorspill Sports og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer Sum kulturnæringer Tall pr. 4. kvartal. Kilde: SSB Rullering av Handlingsplan for Kulturnæringer 7

8 5. Målsettinger Handlingsplanen skal konkretisere tiltak som skal stimulere til en positiv utvikling av kulturnæringene i Alta. Handlingsplanen skal bidra til å styrke kvalitet, kvantitet, og lønnsomhet i kulturnæringene og derigjennom bidra til å gjøre lokalsamfunnet mer attraktivt og spennende som bosted. SSB har statistikker som viser antall sysselsatte og antall foretak i kategorien Kulturnæringer. Det er vanskelig å måle økning / nedgang av antall sysselsatte, da flere jobber deltid enn heltid i denne kategorien. Vi har derfor valgt å bruke antall nyetablerte foretak som ett måltall for denne perioden. Målet for perioden er 15 nyetablerte foretak pr. år Totalt 45 nye foretak for perioden Tiltak Alta kommune vil gjennom tiltakene i planen legge til rette for utvikling av gode møteplasser og styrke samarbeidsrelasjonene blant aktørene i kulturnæringsbedriftene. Alta kommune vil øke bevisstheten både i virkemiddelapparatet og i bransjen om hvilke utviklingsmuligheter det finnes i kulturnæringene. 6.1 Klekkeriet kulturnæringshus Klekkeriet var et av tiltakene i første handlingsplan og en suksess for etablerere innen kulturnæringer. Huset har kontorer til 14 leietakere og er i prinsippet fult utleid. Huset er et rent utleiebygg uten noen form for administrasjon. Leietakerne jobber på ulike tidspunkt og ofte ute på oppdrag, men de ønsker å skape felles aktiviteter og arrangement for samholdet innen næringen. For å opprettholde et kompetansemiljø og samhold, ønsker leietakerne midler til faste felles aktiviteter. Rullering av Handlingsplan for Kulturnæringer 8

9 Klekkeriet er i dag selvfinansierende. Lokalet er fullt utleid, og man har god styring med kostnadene. Til egeninitierte aktiviteter settes det av kr pr år i prosjektperioden. Kostnad 2012 kr Kostnad 2013 kr Kostnad 2014 kr Nytt veksthus Gjennom Klekkeriet kulturnæringshus tilbyr Alta kommune rimelige kontorlokaler, som i snitt er ca 12 kvm stort. Kunst og kulturmiljøet melder om behov for større lokaler da lokalene på Klekkeriet gir liten plass til produksjon og utstillingslokaler for kunst og kulturnæringer. I tillegg er det ønskelig å kunne leie ut gjesteatelier for ulike aktører. Transfarelv skole ble lagt ned i 2009 og har siden stått tom. Kunstnermiljøet vurderer skolen til å være ett egnet lokale for ulike med plassbehov. Det være seg produksjon, utstillinger, kurs osv. Det settes av midler til å gjennomføre ett forprosjekt som skal gi en teknisk og økonomisk avklaring om bygget kan tilpasses den ønskede aktivitet. Man vil også se på muligheten for senturmsnære lokaler til kunst og kulturnæringer. Kostnad 2012 kr Kostnad 2013 kr Rullering av Handlingsplan for Kulturnæringer 9

10 6.3 Filmstipend Film som næring har vokst kraftig i Alta etter at Tommy Wirkola og Kill Buljo miljøet slo gjennom med filmer som Kill Buljo The Movie og Død Snø. Næringa har et bredt nedslagsfelt og involverer blant annet skuespillere, musikere, forfattere, billedkunstnere og kostymer. Et eksempel på det siste er selskapet Imagement ved Linn Henriksen. For å styrke denne bølgen vil Alta kommune fortsatt gi et årlig filmstipend til de som vil jobbe i næringa. Finnmark og Alta har både spennende historier og en kultur som kan skape grobunn for mange filmmanus og dokumentarer. Stipendet gir manusforfattere rom til å bruke sin tid til å skrive og gjøre nødvendig research. Kriterier: Søker må være bosatt i Alta kommune. Søker må være etablert med eget selskap og ha forretningsadresse Alta. Søker må ha utdanning innafor fagfeltet eller tilsvarende. Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse med budsjett, cv og dokumentasjon. Stipendet skal ha en fast søknadsfrist hvert år og utlyses i lokale medier. Alta kommune forbeholder seg retten til og ikke dele ut stipend om søkermassen ikke tilfredsstiller de gitte kriterier. Kostnad 2012: , Kostnad 2013: , Kostnad 2014: , 6.4 Kunstnerstipend Et kunstnerstipend vil skape grobunn for kunst som næring, og gi rom til fordyping i skapende prosesser. Stipendet skal bidra til at kunstnere (komponist, billedkunstner, kunsthåndverker, forfatter, designer etc.) kan få tid til å produsere sine verker og være en hjelp til kommersiell drift som næringsutøver på sikt. Rullering av Handlingsplan for Kulturnæringer 10

11 Kriterier: Søker må være bosatt i Alta kommune. Søker må være etablert med eget selskap og ha forretningsadresse Alta. Søker må ha utdanning innafor fagfeltet eller tilsvarende. Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse med budsjett, cv og dokumentasjon. Stipendet skal ha fast søknadsfrist hvert år og utlyses i lokale medier. Alta kommune forbeholder seg retten til ikke å dele ut stipend om søkermassen ikke tilfredsstiller de gitte kriterier. Kostnad 2012: Kostnad 2013: Kostnad 2014: Profesjonelt visningssted Kulturløftet innebærer å styrke den regionale og nasjonale kulturen og dets utøvere. Den nordnorske kulturavtalen har visuell kunst som sitt satsningsområde. Finnmark Fylkeskommune har mål om 500 kulturarbeidsplasser i Finnmark innen Det krever vilje til å ta på alvor den ressursen kunstnerne og kunstmiljøene representerer. Ønsker vi å legge forholdene til rette for en kreativ og nyskapende framtid i Alta, er det viktig å satse på utvikling og næring til landsdelens kreative drivkraft de skapende kunstnerne. Dette er særlig viktig i en landsdel som har stor lekkasje av kunstnere til sentrale strøk, delvis grunnet mangel på utdanningsinstitusjoner i vår egen landsdel. Styringsgruppa ser for seg ett samarbeid med Nordnorsk kunstnersenter (NNKS), som er en knutepunktinstitusjon for Nord Norge med ansvar for formidling av samtidig billedkunst og kunsthåndverk. NNKS mottar driftsstøtte fra Kulturdepartementet, Fylkeskommunene i Finnmark, Troms, Nordland fylke og Vågan kommune. Man bør gå inn i en dialog med NNKS og eventuelt Vågan kommune for å nyttiggjøre oss de erfaringene og resultatene Vågan gjennom kunstnersatsing har oppnådd. Vågan kommune har totalt 30 enkelpersonforetak innen profesjonell billedkunst og kunsthåndverk, mens vi har kun 3 i samme kategori. Rullering av Handlingsplan for Kulturnæringer 11

12 Det opprettes en komité som utarbeider et forslag om et profesjonelt visningssted for billedkunst og kunsthåndverk med en kunstfaglig stilling i Alta. Komiteen bør bestå av representanter fra Alta kommune, NNKS, håndverkerne, Scene Finnmark og kunstmiljøet i Alta. Den kunstfaglige stillingen tenkes opprettet av NNKS, og lagt til Alta. Mandat for komiteen: 1. Etablere ett formelt samarbeid med NNKS 2. Se på muligheten til samarbeid med Alta kunstforening og Alta museum. 3. Se på mulighet for utsalgssted for kunst og håndverk.( Håndverkshuset). 4. Komme med forslag til finansiering, sted og stilling. 5. Etablere ett formelt samarbeid med Scene Finnmark. Det settes av kr til forstudie og utredning. Kostnad 2013 kr Black Box Man ønsker å se på muligheten til å skaffe et egnet lokale for filmproduksjon i Alta. Det finnes ingen studio, av noen størrelse, til dette formålet i dag. Dette kan sakte bygges opp, med etableringen av Black Box som første skritt. Høgskolens medielinje etterspør dette, men tilbudet er også etterspurt av andre som er etablerte eller vil starte i bransjen. Rullering av Handlingsplan for Kulturnæringer 12

13 Black Box er en mørk, liten og fleksibel scene. Mørk pga lyssetting og fleksibel mht antall sitteplasser. Det settes av kr til utredning av tiltaket. Kostnad 2013 kr Dynamisk prosjektutvikling. Det vil alltid være en utvikling i behovet for kulturnæringene, på lik linje med andre næringer. Det er vanskelig å fange opp alle behov i en handlingsplan som vi skal jobbe etter i tre år framover. I den forbindelse er det ønskelig å sette av en sum for ulike uforutsette nye behov. Det settes av totalt kr pr år til nye tiltak som måtte dukke opp og som kan styrke kulturnæringene. Kostnad 2012 kr Kostnad 2013 kr. 50,000. Kostnad 2014 kr Prosjektoppfølging Det vil være behov for oppfølging av planen. Alta kommune har i dag internkostnader som oppfølging, regnskap og fakturering på Klekkeriet. I tillegg vil det være kostnader for oppfølging av de andre tiltakene. I den forbindelse settes det av midler til prosjektoppfølging. Kostnader 2012 kr Kostnader 2013 kr Kostnader 2014 kr Rullering av Handlingsplan for Kulturnæringer 13

14 7. Finansiering Kostnader Finansiering Nr. Tiltak Sum Alta Finnmark Scene NNKS kommune fylkeskommune Finnmark 6.1 Klekkeriet kulturnæringshus Nytt vektshus Filmstipend Kunstnerstipend Profesjonelt visningssted Blackbox Dynamisk prosjektutvikling Prosjektoppfølging Sum Det må rettes en søknad til FFK, Scene Finnmark og NNKS i etterkant av politisk behandling i Alta kommune. Rullering av Handlingsplan for Kulturnæringer 14

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Å styrke den visuelle kunstscenen i Troms er vår ambisjon. Det skjer mye spennende på det visuelle kunstfeltet

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Rapport 2012:13 Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Forsidefoto: Jorggáhallan, danseforestilling med Johtti Kompani.

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Strategiplan for kulturnæringer

Strategiplan for kulturnæringer Samisk Kulturnæring Kulturarv musikk for kulturnæringer Trøndelag 2009 2016 Billedkunst, kunsthåndverk og håndverk arkitektur og design film Teater Festivaler og idrettsarrangement for kulturnæringer i

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010 Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Mars 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 12.03.2010 11:29:00 Sist utskrevet: 12.03.2010 11:29:00 O:\Aktive

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark Film i Finnmark Innholdsfortegnelse Film i Finnmark... 1 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.2 Hva gjør andre?... 3 1.2 Utviklingsprogram for utvikling av film som næring i Finnmark... 4 1.2.1

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Januar 2010. Virkemidler for kulturnæringene

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Januar 2010. Virkemidler for kulturnæringene Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Januar 2010 Forfatter: hbo Sist lagret: 13.01.2010 11:32:00 Sist utskrevet: 13.01.2010 11:34:00 O:\Aktive

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i av Atle Hauge og Ola Håmpland Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS)

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen av Birgitta Ericsson og Hans Olav Bråtå ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering

Detaljer

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen RAPPORT 4/2007 Kultur - Retur Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling Markus M. Bugge og Arne Isaksen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Kunstnerisk og kulturelt mangfold Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Gullskogen tenk en skog full av gull Vet du virkelig ikke det, at

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BOKS 285-8301 SVOLVÆR - TELEFON +47 76 06 67 70 - BANKGIRO 4580.06.08086 - ORG. NR. 971 531 444 ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 nnbkunst.no facebook.com/nordnorskebildendekunstnere

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012.

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012. Oslo kommune Byrådet Byrådssak OSLO NYE TEATER AS - FREMTIDIG DRIFT Sammendrag: Oslo bystyre vedtok i møte 07.12.2011 punkt K115: Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen

Detaljer