"...foreldre med en lite prakisk utdannelse, bør ikke gi utslag på elevenes..."

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""...foreldre med en lite prakisk utdannelse, bør ikke gi utslag på elevenes...""

Transkript

1 1 Tom Sco' Unneberg Nielsen EO Hedmark A Endre fra: Lik re' Il utdanning er en grunnleggende verdi i det norske utdanningssystemet, og alle elever skal få muligheten Il en videregående opplæring dersom de ønsker det. Til: Lik re' Il utdanning er en grunnleggende verdi i det norske utdanningssystemet, og alle elever skal få muligheten Il en frivillig videregående opplæring dersom de ønsker det. Endre fra: 2 Simen August Irgens En skole for alle - 41 "...foreldre med en lite prakisk utdannelse, bør ikke gi utslag på elevenes..." Endre Il: "...foreldre med dårlige forutsetninger for å hjelpe eleven, skal ikke gi utslag på elevenes..." 3 Øyvind Land Lorentsen Orkedal vgs A Endre Il: "Skolen er en offentlig oppgave. Det offentlige er best egnet Il å ivareta lik re' Il utdanning og muligheten for at alle elever får den utdanning de ønsker. Private skoler med et pedagogisk alternaiv kan være et supplement Il den offentlige skolen, innil det offentlige kan Ilby et IlfredssIllende Ilbud. Fylkeskommunen skal ha vetore' når søknader om oppre'else av private skoler behandles." Vedta2 (4-2- 1) 4 Knut Halvor Rismyhr Elevorganisasjonen i Aust- Agder A Page 1 of 34

2 Elevorganisasjonen siller seg posiivt Il kommuner som ønsker å prøve og dri_e videregående skoler i bestemte perioder. Om det kan påvises økt læringsutby'e og bedre resultater kan kommunene overta dri_en permanent. Kommunene må få Ilskudd som gjør at de kan drive videregående skole. Ingen inns9lling (7-0- 0) 5 Daniel Charles Hextall Årstad Vgs A Endre linjene Il: I dag risikerer elever å miste skoleplass på sin nærskole på grunn av karakterbasert opptak. Ingen elever har re' Il å gå på sin nærmeste skole dersom elever konkurrerer på sni'karakter. De'e betyr at mange må stå opp Idligere og reise lenger for å fullføre utdanningen sin. Nærskoleprinsippet må innføres for å sikre kort reisevei for alle elever. Avvist 9l fordel for F6 (7-0- 0) 6 Rahman Chaudry, Nicholas Solem EO Oslo A Endre Il "Inntaksordning skal bestemmes lokalt. Det finnes ingen nasjonal fasit for inntaksordning." 7 Jonathan Mildebrand Nesodden Steinerskole A Ved inntak Il videregående eller høyere utdanning skal mer relevant, i hensyn Il den søkendes linjer ha mer vekt når eleven vurderes for inntak Avvist 9l fordel for 7B (7-0- 0) 8 Redaksjonskomiteen for poliikk Redaksjonskomiteen for poliikk A.1-98 Page 2 of 34

3 Ved inntak Il videregående eller høyere utdanning skal karakterer i relevante fag vektlegges mer enn karaktersni'. Vedta2 (4-3- 0) 9 Ola Sidney Tomlinson Jå'å Vgs Fra: Det er spesielt vikig at elever som bor i fosterhjem sikrest denne re'en A Til: Det må sikres at elever som bor i fosterhjem eller generelt innblandet i barnevernet får denne ordningen. 10 Daniel Charles Hextall Årstad Vgs A Endre linjen Il: "Månedskort for elever og studenter skal maksimalt koste 200 kroner og gjelde for reise i hele landet". 11 Daniel Charles Hextall Årstad Vgs Stryke setningen "De'e inkluderer også privaistordningen". A Amalie Kollstrand Arendal VGS A Page 3 of 34

4 Turer i regi av skolen skal kunne finansieres av dugnadsarbeid, men delbetaling skal være en mulighet Il de som ønsker det. Det skal finnes en nasjonal pengepo' for ekskursjoner. Klasser skal kunne søke om penger fra denne i samråd med lærer. Ekskursjoner kan fullfinansieres eller delfinansieres. Ved delfinansiering skal det resterende beløpet bli dekket av dugnad, gaver eller elevbetaling. Dugnad skal allid være en mulighet ved betaling. 13 Ulrika Snowdon Samisk vgs Kautokeino, 133 Konsensunsforslag. A.3.1 Vedta2 (6-1- 0) A Gabriel S. Y'ri Sogndal vgs, 249 Fra "samt samisk" Il "samt samisk og kvensk" A Ulrika Lovisa Samisk VGS Kauto KONSENSUSFORSLAG PÅ A.3.2 Vedta2 (5-2- 0) A Aina Nilsen A Page 4 of 34

5 Endre Il: A.4.1 Re'en Il utdanning Lik re' Il utdanning er en forutsetning for å sikre global rekerdighet uavhengig av nasjonalitet eller sosioøkonomisk bakgrunn. Målet om å forbedre lese- og skrivekyndighet i verden er et globalt ansvar. Utdanning skal være basert på demokraisk elev- og ungdomsmedvirkning, og bygge på prinsippet om lik re' Il utdanning. Utdanning er det vikigste virkemiddelet for å skape langvarig vekst og utvikling, her må Norge gå fram som et godt forbilde internasjonalt ved å øke bistanden Il utdanning. Det må være fokus på relevant utdanning av høy kvalitet, fremfor bare Ilgang. Respekt for nasjonal ulikhet er vikig for å sikre utdanningssystemer formet e'er hvert enkelt lands behov og ønsker, og er et sentralt aspekt i ulormingen av kvalitaiv opplæring verden over. Arbeidet med utdanning for alle må være basert på en helhetlig Ilnæring Il utdanning. De'e innebærer at også uformelle læringsprosesser må anerkjennes som et vikig supplement Il det formelle utdanningsløpet. Utdanningen skal ikke kun fokusere på basiskunnskaper innen lese, skriving og regning, men også simulere Il kriisk tenkning og problemløsning. 17 Moussa Zakaria Holtet VGS A Skolen må oppfordre Il og legge Il re'e for at elever med minoritetsbakgrunn og etnisk norske skal lære hverandre å kjenne og respektere. 18 Aina Nilsen Stryke A.4.2 Vedta2 (4-1- 2) A Aina Nilsen Stryke A.4.2 A Page 5 of 34

6 Vedta2 (4-1- 2) 20 Knut Halvor Rismyhr Elevorganisasjonen i Aust- Agder A Norge må gå foran som et godt forbilde internasjonalt og øke bevilgningene Il utdanning. 21 Aina Nilsen Sle'e A.4.3 Avvist (6-0- 1) A Internasjonalt utvalg Internasjonalt utvalg A A.4.4 Nordisk og europeisk samarbeid Det er posiivt at Norge deltar i europeiske programmer, avtaler og prosjekter kny'et Il utdanning. SamIdig skal Norge være en iniiaivtaker Il samarbeid som fremmer elevmobilitet og medvirkning. Avgjørelser som angår elever og ungdommer skal tas i åpne demokraiske fora og i tråd med ordinære demokraiske prinsipper. 23 Aina Nilsen A Page 6 of 34

7 Endre A.4.5 Il: A.4.5 Ungdomspåvirkning i verden Elevorganisasjonen ser på elevdemokrai og ungdomspåvirkning som en nødvendig forutsetning for global utvikling. Alle land bør ha fungerende og uavhengige elevorganisasjoner, som sikrer lik re' Il medvirkning i skolen uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn. Det er vikig at ungdom i hele verden har mulighet Il å påvirke utdanningspoliikken i sine respekive land, både på nasjonalt og lokalt plan. 24 Aina Nilsen A A.4.6 Bistandsprosjekter i skolen For å drive bistandsarbeid i skolen må et faglig opplegg ligge Il grunn. Det må være et fokus på informasjon som gir et helhetlig bilde av situasjonen og temaikken rundt prosjektene. Elevene må ha mulighet Il å se sammenhenger og årsaker for å forstå hvordan engasjement, solidaritet og bistandsprosjekter kan bidra Il posiiv utvikling. I avgjørelsen om hvilke bistandsprosjekter som skal få innpass i skolen, må elevdemokraiet veie tyngst. Videre er Elevorganisasjonen er skepiske Il alle bistands- og innsamlingsprosjekter i skolen som ikke har gode prosjektoppfølgingsruiner, mangler lokal forankring eller hvor elevdemokraiet ikke er ivareta'. 25 Aina Nilsen Stryke A.4.7 A Astrid R. Hegnar Uranienborg Valgfag i ungdomsskolen skal ikke gå på bekostning av klasseråd. B Page 7 of 34

8 27 Ingrid Skrede B Stryke følgende setning: "Elevene skal delta med flertall i alle fora der avgjørelser som angår elevene blir fa'et." 28 Sara Stokken Ro' Nordahl Grieg vgs B Stryk: "Elevene skal delta med flertall i alle fora der avgjørelser som angår elevene blir fa'et" 29 Ingrid Skrede Linje 320. Stryke følgende setning: "Elevene ved skolen skal ha flertall i skoleutvalget." Vedta2 (6-1- 0) B Ingrid Skrede B Linje 336. Stryke følgende setning: "Elevene skal være i flertall i styringsgruppen." 31 Kristoffer Hansen B Page 8 of 34

9 Endre hele dagens B.1.8 Il følgende tekst: Alle fylkeskommuner skal ha et ombud for elever og lærlinger. Ombudet skal blant annet bevisstgjøre elever og lærlinger om deres repgheter, og bistå i klagesaker. Ombudet skal også drive skolering av elever og elevråd. Det skal finnes et elevombud for elever i grunnskolen. 32 Ingrid Skrede Linje 362. Endre fra: "Elevrepresentantene skal være i flertall og valgt av elevrådet." Endre Il: "Elevrepresentantene skal være valgt av elevrådet." B Amalie Kollstrand Arendal VGS Stryke hele punktet Vedta2 (6-1- 0) B Kristoffer Hansen Endre hele avsni'et Il: B B.1.15 Elevrådskontakt Elevrådskontakt skal være en egen silling. Hver skole skal ha en elevrådskontakt ansa' i minimum 20% silling. Kontakten skal være bindeleddet mellom elevrådet og skolens ledelse. Elevrådskontakten skal veilede og være behjelpelig, og skal ikke kunne overstyre elevrådet. Page 9 of 34

10 35 Simen August Irgens Stryke punktet. Ingen inns9lling (7-0- 0) B Benjamin Skiaker Myrstad Skoleiers ansvar B For at skolens råd og utvalg skal være en ressurs for elevene og skolen er det vikig at de har kompetanse for de utvalgte oppgavene. Skoleeier må ha et ansvar for at elevene si'er på denne kompetansen. 37 Daniel Charles Hextar Årstad vgs B Legg Il ny tekst mellom "..større læringsutby'e" og "..det skal silles.." linje 407. Legg da Il følgende: Ved høyt fravær som kommer av sykdom eller annet dokumentert fravær bør elever Ilbys ekstra undervisning, friimer, før eller i skoleiden for å ta igjen tapt undervisning." Avvist (6-0- 1) 38 Daniel Charles Hextar Årstad vgs B Page 10 of 34

11 Legg Il ny tekst mellom "..oppre'es" og "skolen" linje 408: "Dersom ekstraundervisning innfrir godkjennes bør elever kunne rerne fravær Ilsvarende gjennoppta' undervisning" Avvist (6-0- 1) 39 Nicholas Solem, Tom Sco' Unneberg Nielsen EO Oslo, EO Hedmark B Foresa'e som ønsker oversikt over elevens fravær og oppmøte skal få de'e dersom eleven er under 18 år. Lærer, skole eller skoleeier skal varsle foresa'e om elevens fravær dersom de finner de'e hensiktsmessig. Vedta2 (6-1- 0) 40 Simen Irgens B En ordning hvor elever ikke får vurdering på grunn av en gi' prosent fravær skal ikke forekomme. Det skal allid utvises skjønn når elevens vurderingsgrunnlag står i fare på grunn av fravær. 41 Amalie Kollstrand Arendal VGS Forslag om å stryke kapi'el B.2.4 B Page 11 of 34

12 42 Simen August Irgens Stryke følgende: B.2.4 PrivaIstordning PrivaIstordningen bør derfor legge opp Il at man skal kunne ta opp fag innil 2 år e'er videregående, og likevel kunne få karakteren på førstegangsvitnemålet, dersom man ikke har ta' faget før. De'e er fordi noen fag (f.eks. realfag), er nødvendig for enkelte studieretninger og det valget man tok på VG1 ikke burde senke ens sjanse for å komme inn på disse studieretningene. 43 Helena Harborg og Katrine Sjødal Bjørnholt skole B Det skal være akivitetsdag annenhver måned på grunnskolen og videregående. 44 Internasjonalt utvalg Internasjonalt utvalg B Page 12 of 34

13 B.2.6 Utveksling Det må Ilre'elegges for internasjonale impulser i skolen. Utveksling og økt mobilitet på tvers av landegrensene skal legges Il re'e for gjennom internasjonale avtaler. Elevorganisasjonen skal være en pådriver for å spre informasjon og veiledning om utveksling og ulike utvekslingsprogrammer. For elever som ønsker å ta et utdanningsår i utlandet bør det bli gi' mer rådgivning om skolevalg og fagvalg i utlandet for å komme le'ere inn i det norske skolesystemet igjen og få godkjent året i utlandet. Om de trenger kurs for å få et utdanningsåret godkjent eller om de må ta noen eksamener, skal det opplyses om ved starten av året. Det bør bli laget en karaktertabell som le'ere overse'er norske karakterer Il utenlandske og omvendt. Alle elever ved yrkesfaglige linjer skal informeres om muligheten for å ta deler av opplæringen i utlandet. Det skal legges Il re'e for at flest mulig lærlinger kan beny'e seg av Ilbudet. Den Elevorganisasjonen siller seg posiiv Il at utveksling fullfinansieres av EU- programmer eller liknende. Tilbud om utveksling for elevgrupper skal styrkes og utvides. Utveksling av elevgrupper bidrar Il økt sosial trygghet for enkeltelever og kan føre Il at flere elever beny'er seg av Ilbudet om utveksling. Muligheten for utveksling av elevgrupper skal være gjeldende for alle elever uavhengig av utdanningsprogram, og være et Ilbud gi' av alle fylkeskommuner i Norge. Informasjon må bli gi' på ungdomsskolen, fordi det er kort søknadsfrist når man starter på videregående. 45 Internasjonalt utvalg Internasjonalt utvalg Forslag om å fly'e punkt B.2.6 Il kapi'el 4, internasjonalt. B Knut Halvor Rismyhr Elevorganisasjonen i Aust- Agder B Page 13 of 34

14 fra: Tilpasset opplæring skjer i møtet mellom lærer og elever. Nivådeling kan være et godt verktøy for Ilpasset opplæring i enkelte fag i kortere perioder, men nivådeling må ikke bli permanent. Permanent nivådeling kan føre Il sigmaisering Il: Tilpasset opplæring skjer i møtet mellom lærer og elever. Nivådeling kan være et godt verktøy for Ilpasset opplæring Avvist (5-1- 1) 47 Knut Halvor Rismyhr Elevorganisasjonen i Aust- Agder B Endre fra: "Tilpasset opplæring skjer i møtet mellom lærer og elever. Nivådeling kan være et godt verktøy for Ilpasset opplæring i enkelte fag i kortere perioder, men nivådelingen må ikke bli permanent. Permanent nivådeling kan føre Il sigmaisering." Til "Tilpasset opplæring skjer i møtet mellom lærer og elever. Nivådeling kan være et godt verktøy for Ilpasset opplæring i enkelte fag i kortere perioder, men nivådelingen må ikke bli permanent. Permanent nivådeling kan føre Il sigmaisering." Ikke realitetsbehandlet (7-0- 0) 48 Knut Halvor Rismyhr Elevorganisasjonen i Aust- Agder B Alle fylkeskommuner burde Ilby toppilbud i samfunnsfag og realfag for å sikre elever muligheten Il å velge disse fordypningene Page 14 of 34

15 49 Daniel Charles Hextall Årstad Vgs B Endre avsni'e Il: For å sikre reell Ilpasset opplæring for elevene med uvanlig høy måloppnåelse skal det åpnes for at disse elevene kan bidra Il undervisningen av klassen. I Illegg bør disse elevene Ilbys pensumbøker fra høyere utdanningsløp e'er elevenes ønske. Alle elever som ønsker flere faglige ulordringer skal sikres de'e i rammen av den offentlige skolen, uten at de'e medfører nivådeling og unødvendig sigmaisering. 50 Knut Halvor Rismyhr Elevorganisasjonen i Aust- Agder B Elevorganisasjonen siller seg posiiv Il at alle elever i ungdomsskolen forserer i fag 51 Knut Halvor Rismyhr Elevorganisasjonen i Aust- Agder B Det må åpnes for at elever kan ta fag som bygger på hverandre i løpet av e' år 52 Knut Halvor Rismyhr Elevorganisasjonen i Aust- Agder B Page 15 of 34

16 Det må legges Il re'e for at elever i videregående skole kan ta fag på universitets- og høyskolenivå 53 Rahman Akhtar Chaudhry Fjerne første avsni' i B.4.3 B Internasjonalt utvalg Internasjonalt utvalg B Fra (..) Til: B.4.2 Globalt perspekiv Den norske skolen har et ansvar for å skape bevissthet, forståelse og engasjement for globale ulordringer, slik at alle norske elever har forutsetninger Il å ta et akivt standpunkt Il disse. Elevene skal ha gode kunnskaper om sentrale internasjonale organisasjoner på globalt og regionalt nivå. Internasjonalisering av utdanningen med fokus på solidaritet må eksistere i praksis, og ikke bare på papiret, også i undervisningssituasjoner. Skolen skal utdanne elever Il å bli verdensborgere som har et nyansert syn på verden og er bevisst på ulordringer man står overfor globalt. Den internasjonaliserte undervisningen må også fokusere på ungdom og ungdoms rolle i et globalt perspekiv. Ungdom er en o_e glemt gruppe i utviklings- og informasjonsarbeid, og må sees på som en ressurs, heller enn et problem Vedta2 (6-0- 1) 55 Internasjonalt utvalg Internasjonalt utvalg Fly'e B.4.2 Globalt perspekiv Il kapi'el 4, internasjonalt. B Page 16 of 34

17 56 Rune Nygård Flora vgs, 246 sforslag B Endre fra gjeldende Il: Alle skal ha sidemål. Norskfaget skal inneholde undervisning i nynorsk og bokmåls kulturhistorisk betydning, li'eratur og språk. Sidemålsopplæringen bør styrkes i grunnskolen for å sikre elever et godt utgangspunkt for videre utdanning. Det skal være to karakterer i skri_lig norsk. 57 Gabriel S. Y'ri Sogndal vgs, 249 Endre Il: "Det skal være to karakterer i skri_lig norsk" B Felix Volpe Porsgrunn vgs B Faget Theory of Knowledge (ToK) som blant annet ligger inkludert i obligatoriske fag i InternaIonal Baccalaureate (IB), burde ligge Il grunn for egent filosofifag allerede i ungdomsskolen. IB- faget ToK styrker nemlig opp under eleven som enkelindividers evner Il kriisk tenkning. 59 Amalie Kollstrand Arendal VGS B Gudstjenester er o_e en del av skoleavslutningen i både første og andre semester. Elevorganisasjonen ønsker valgfri deltakelse i gudstjeneste uten påmelding. Elevorganisasjonen ønsker også at det ikke- religiøse alternaivet skal være likeverdig og ikke- diskriminerende Page 17 of 34

18 60 Edvard Bo'erli Udnæs Marienlyst skole B Ny' kulepunkt, Fjerne gymkarakter på VGS. - Elevorganisasjonen er imot gymkarakterer i videregående skole, med unntak av idre'slinjer. Faget vil fremdeles være der. 61 Felix Volpe Porsgrunn Vgs B Det burde også anse'es flere mijøterapauter med kunnskap om rus og doping. 62 Ronja Gulbrandsen Elevorganisasjonen i Akershus med Illegg. B Overskri_: Seksualundervisning på ungdomstrinnet og videregående skole For at kompetansen Il norsk ungdom skal bli ivareta' og forbedres må opplæringen innen seksuell helse og samliv utvides med flere Imer. Alle sider av seksualundervisningen skal belyses. Lærer- og lektorutdanningen skal inneholde relevant seksualundervisning. Skolen skal ha ansvar for å gi elevene kompetanse på temaene kjønns- og kroppspress, kjønnsidenitet og seksuell legning. Elevene skal få nok kompetanse Il å forebygge og besky'e seg i seksuelle risikosituasjoner. Seksualundervisningen skal være gjennomgående i elevenes skoleløp. Page 18 of 34

19 63 Daniel Charles Hextacc Årstad Vgs Endre overskri_en, linje 656, Il "Leksefri skole". B Endre avsni'et, linje , Il: "RepeIsjon er vikig for at faglig innhold skal synke inn, men når lekser fyller denne oppgaven bidrar det Il større forskjeller i klasserommet. Noen elever har høyt utdannede foreldre som kan hjelpe med leksearbeid, men de'e gjelder langt fra alle. Skeivhet i klassen gjør det vanskelig for lærere å Ilre'elegge undervisningen. Dessuten brukes Id som kunne bli' brukt på undervisning Il å sjekke om hjemmelekser er gjort. For å sikre god og likt læringsutby'e bør lekser ersta'es med ulordrende gruppearbeid." Ingen inns9lling (7-0- 0) 64 Tori Heitmann Jørgensen Elevorganisasjonen i Rogaland B Psykisk helse som fag i skolen Psykisk helse skal innføres som et eget fag i ungdomsskolen og den videregående skolen. Fagets innhold skal bestå av det å lære om psykisk helse, forebygge og å håndtere psykiske lidelser. Faget skal være obligatorisk en gang i uken og uten karakter. 65 Sofie Nordsveen Frogn Vgs B Psykisk helse i grunnskolen Det skal undervises i psykisk helse fra klasse som en del av naturfagsundervisningen. Psykisk helse skal være e' eget delkapi'el, for å styrke kunnskapen om psykiske problemer og for å minke tabuene. Det skal bli utviklet et passende pensum for de forskjellige aldersgruppene i samarbeid med profesjonelle barne- og ungdomsspsykologer/psykiatere. Page 19 of 34

20 66 Bjørnholt elevråd Bjørnholt Alle elever skal være svømmedykige når de går ut fra grunnskolen. B Vedta2 (6-0- 1) 67 Yngve Horvei Gausdal videregående skole B : B.4 Språk Språk er en vikig del av skolens oppgave i en stadig mer globalisert verden. God språkopplæring krever Idlig forankring og koninuerlig læring. Det skal undervises i engelsk fra 1. klasse og et tredje språk fra 5. klasse på barneskolen. Det er vikig at undervisningen Ilpasses alle elevers nivå for å sikre at alle henger med og er moivert. 68 Yngve Horvei Gausdal videregående skole B : B.4 Språk: Dagens engelskundervisning på videregående må fornyes og forbedres, og bør i større grad være re'et mot språkkunnskaper. I dag er læren om engelskspråklige land en sentral del av engelskundervisningen. Da brukes mye Id på å gi engelskspråklige land en unødvendig forrang fremfor fakisk språkundervisning. Avvist (6-1- 0) 69 Knut Halvor Rismyhr Elevorganisasjonen i Aust- Agder B Elevorganisasjonen ønsker økt fokus på språkopplæringen og vil ha obligatorisk engelsk på studiespesialiserende linjer i den videregående opplæringen. Page 20 of 34

21 70 Knut Halvor Rismyhr Elevorganisasjonen i Aust- Agder B Elevorganisasjonen ønsker økt fokus på språkopplæringen og vil ha obligatorisk 2. fremmedspråk på studiespesialiserende linjer i den videregående opplæringen. 71 Tom Sco' Unneberg Nielsen EO Hedmark B Endre setning i linje 0671 fra "Tilbakemeldingene underveis bør ikke summeres for å utgjøre standpunktkarakter." Il "Tilbakemeldingene underveis skal ikke summeres for å utgjøre standpunktkarakter." 72 Elise Schultz B Halvtårskarakteren skal ikke utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren. 73 Yngve Horvei Gausdal videregående skole B Legge Il, linje 0690: "Det skal ikke legges begrensninger på kandidatens bruk av typografi i en skri_lig oppgave, da de'e blir å anse som en del av besvarelsen." Page 21 of 34

22 74 Knut Halvor Rismyhr Elevorganisasjonen i Aust- Agder B Perioden med eksamner skal være over før russeiden begynner. Siste eksamen skal ikke være senere enn 16.mai. RusseIden skal begynne na' Il 17.mai. 75 Eskild Gausemel Berge Vestby Vgs Stryke alt. B Maya Sol Sørgård Bodin Vgs B Fra: Perioden med eksamener skal være over før russeida. Til: Første opptrekksdato Il eksamen skal ikke være før første mulige dag e'er 17. mai. 77 Dana Meknas, Molly Gibson EO Troms, EO Akershus RusseIden skal avholdes e'er eksamen. B Daniel Charles Hextall Årstad VGS B Page 22 of 34

23 Endre Il "Vi ser at dagens eksamensordning er en dårlig vurderingsform. Hvordan en elev gjør det på én enkel prøve skal definere et helt år med faglig arbeid. Derfor ønsker Elevorganisasjonen at ordningen med mappevurdering utvikles som en helhetlig vurderingsform. Målet er at eksamen skal avskaffes som standard for karaktersepng, men forbli som et alternaiv for elevene som ønsker det." 79 Elise Schultz B Endre fra: Elevene skal ha krav på å få opplyst om nedgang i karakter fra 1. termin Il 2. termin. Endre Il: Elevene skal ha krav på å få skri_lig varsel om nedgang i karakter fra 1. termin Il 2. termin. 80 Felix Volpe Porsgrunn vgs Stryke hele kapitel B.5.9 Avvist (6-1- 0) B Elise Schultz på VG2 yrkesfag og VG3 studiespesialiserende. B Page 23 of 34

24 82 Felix Volpe Porsgrunn Vgs Det skal heller ikke e'erstrebes tallkarakter i samtlige vurderinger. B Vedta2 (5-1- 1) 83 Knut Halvor Rismyhr Elevorganisasjonen i Aust- Agder Stryke Det skal ikke gis karakterer i noen fag i barneskolen Avvist (4-1- 2) B Aina Nilsen Fly'e punkt B.5.14 Il kapi'el 4, internasjonalt B Felix Volpe Porsgrunn vgs B Det skal Il enhver Id e'erstrebes andre konfliktløsende Iltak enn bortsendelse fra skole ved påvist mobbesak. 86 Felix Volpe Porsgrunn vgs B Page 24 of 34

25 Det burde også åpnes for et 11. år i grunskole basert på elevenes frivillighet og ønsker de'e som et Iltak for elever som ikke føler seg klare for VGS. Ingen inns9lling (6-1- 0) 87 Nicholas Solem Elevorganisasjonen i Oslo B Fotograf- og mediegrafikerfaget må ivaretas enten i studieprogrammet Medier og kommunikasjon eller i et ny' studieprogram re'et mot bransjen for digital og kreaiv kommunikasjon. Det må også oppre'es en rekke nye og fremidsre'ede lærefag innen områder som webdesign, videoproduksjon, webutvikling, sosiale medier og kreaivitet. Ingen inns9lling (7-0- 0) 88 Nicholas Solem Elevorganisasjonen i Oslo B Det skal oppre'es et ny' studieprogram som ivaretar behovet for dykige elever og lærlinger innen bransjen for kreaiv og digital kommunikasjon og markedsføring. Ingen inns9lling (7-0- 0) 89 Nicholas Solem Elevorganisasjonen i Oslo B Det skal oppre'es et ny' studieprogram som ivaretar behovet for dykige elever og lærlinger innen bransjen for kreaiv og digital kommunikasjon og markedsføring. Fotograf- og mediegrafikerfaget ivaretas i de'e nye studieprogrammet. Ingen inns9lling (7-0- 0) 90 Nicholas Solem Elevorganisasjonen i Oslo B Page 25 of 34

26 Det skal oppre'es et ny' studieprogram som ivaretar behovet for dykige elever og lærlinger innen bransjen for kreaiv og digital kommunikasjon og markedsføring. Det må oppre'es gode kryssløp mellom det nye yrkesfaglige studieprogrammet og studieprogrammet for Medier og kommunikasjon. Ingen inns9lling (7-0- 0) 91 Nicholas Solem Elevorganisasjonen i Oslo B Medier og kommunikasjon må videreføres som et yrkesfaglig studieprogram med mulighet for generell studiekompetanse og lærlingplass. Ingen inns9lling (7-0- 0) 92 Nicholas Solem Elevorganisasjonen i Oslo B Medier og kommunikasjon må videreføres som et yrkesfaglig studieprogram med mulighet for generell studiekompetanse og lærlingplass. Fotograf- og mediegrafikerfaget må ivaretas i de'e studieprogrammet, sammen med en rekke nye og fremidsre'ede lærefag. Ingen inns9lling (7-0- 0) 93 Nicholas Solem Elevorganisasjonen i Oslo B Medier og kommunikasjon bør ideelt se' bestå av et felles VG1, og e' studieforberedende og e' yrkesfaglig løp fra VG2. Ingen inns9lling (7-0- 0) 94 Nicholas Solem Elevorganisasjonen i Oslo B Page 26 of 34

27 Medier og kommunikasjon bør ideelt se' bestå av et felles VG1, og e' studieforberedende og e' yrkesfaglig løp fra VG2. De'e for å sikre et felles grunnlag, vikig praksis for alle elever og større valgfrihet. Ingen inns9lling (7-0- 0) 95 Nicholas Solem Elevorganisasjonen i Oslo B Fotograf- og mediegrafikerfaget må ivaretas enten i studieprogrammet Medier og kommunikasjon eller i et ny' studieprogram re'et mot bransjen for digital og kreaiv kommunikasjon. Ingen inns9lling (7-0- 0) 96 Tom Sco' Unneberg Nielsen, Knut Halvor Holthe Rismyhr Elevorganisasjonen i Hedmark C Endre fra: "Konkurranse om karakterer er en grunnleggende gal moivasjonsfaktor. Elever skal ikke se'es opp mot hverandre, og det skal være valgfri' hvorvidt en elev vil delta i konkurransesituasjoner i regi av skolen." Til: "Konkurranse om karakterer er en grunnleggende gal moivasjonsfaktor. Elevorganisasjonen siller seg posiiv Il utmerkelser Il elever og læreren som utmerker seg utover det vanlige da de'e se'er fokus på vikigheten av gode resultater og et godt læringsmiljø." Avvist (5-0- 2) 97 Anna Sofie Ekeland Valvatne Stord Vidaregåande «Alle skoler skal ha en hjertestarter i umiddelbar nærhet Il elevene.» C Page 27 of 34

28 98 Maja Thomassen Stryke Avsni' C.2.6 Tobakk på skolen Ingen inns9lling (7-0- 0) C Knut Halvor Rismyhr Elevorganisasjonen i Aust- Agder Konsensusforslag Ingen inns9lling (7-0- 0) C Adrian Kjær Eriksen Meløy videregående skole studiested Ørnes C Forslag Il punktet i sin helhet: "Bruk av tobakk skal ikke finne sted ved skolens område - både ved ungdomsskoler og i den videregående skole.". Avvist (5-2- 0) 101 Amalie Kollstrand Arendal VGS C Alle skolekaniner skal ha billig frukt for å fremme et sunnere kosthold. Skolens kaniner skal ha et sunnere alternaiv enn dagens utvalg. Page 28 of 34

29 102 Jens Marcus Røisi Hetland VGS C Endre fra: Skolens kaniner skal ha et sunnere alternaiver enn dagens utvalg. Til: Skolens kaniner skal ha et sunnere alternaiv enn dagens utvalg. 103 Maria Plener Vågen VGS C Skolens kaniner skal ha et sunnere alternaiv enn dagens utvalg, samt et større vegetariansk utvalg. 104 SebasIan Einar Røkholt Lillestrøm VGS B.2.9 AkIvitetsøkt B Elever i videregående opplæring må få mulighet Il å arrangere elevstyrte prosjekter og sosiale arrangementer på tvers av klasser, trinn og studieretninger. Det må også legges Il re'e for at elever skal kunne få ekstra undervisning dersom eleven(e) ser de'e som nødvendig. De'e gjelder spesielt på musikk- dans- og dramalinjer, der det o_e er nødvendig med ekstraøvelser utenom den vanlige Imeplanen. En akivitetsøkt må derfor være Ilgjengelig for hele skolens elever samidig Il samme Id hver uke. De'e er en periode utenom programområdenes fastbestemte fag- og Imefordeling der det ikke skal legges noen fag. Det er i praksis en friime, helst på slu'en av dagen, der elevene selv kan bestemme hva de vil bruke Iden sin på. Eksempler kan være skolerevy, komitéarbeid, ekstra undervisning, leksehjelp, band eller fri. En innføring av akivitetsøkter i Imeplanen vil skape nye læringsarenaer, og elevene må derfor ha full Ilgang Il skolens utstyr og rom i denne økten. 105 Eskild Gausemel Berge Vestby Vgs C Page 29 of 34

30 Elever skal ha muligheten Il å bruke ens personlige PC også som skole- PC. 106 Adrian Kjær Eriksen Meløy videregående skole studiested Ørnes C Kristoffer Hansen Finansiering av digitale læremidler C Dagens innkjøpsordninger simulerer ikke Il at skoler skal investere i digitale læremidler. For å få Il en omsilling i klasserommet må forholdene ligge Il re'e for at skoler skal kjøpe digitale læremidler. Ser man Il Danmark finner man en løsning som gir skolene 50% avslag på digitale læremidler over analoge. Norge må også ta i bruk en slik, eller Ilsvarende, løsning. 108 Tom Sco' Unneberg Nielsen, Nicholas Solem Elevorganisasjonen i Hedmark, Oslo C Oppre'e et ny' punkt ved navn Lærlingeklausuler. Legge de'e Il under den nye underoverskri_en: Elevorganisasjonen er for bruk av lærlingeklausuler. Både hovedleverandører og underleverandører skal omfa'es i denne ordningen. Formålet er å øke antall læreplasser og å styrke fag- og yrkesopplæringen. Kravet Il lærlinger hos underleverandører skal vurderes e'er skjønn for å forhindre urimelige krav. Den skjønnsmessige vurderingen skal både ta hensyn Il størrelsen på bedri_en, næringen, og lengden på arbeidet. Fylkeskommunen og hovedleverandøren har ansvar for å følge opp at underleverandøren har en kvalitetssikret opplæring som gir lærlingene den opplæringen de har krav på. Page 30 of 34

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Politisk måldokument 2015/2016 Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

Politisk måldokument

Politisk måldokument Politisk måldokument Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Politisk måldokument

Politisk måldokument Politisk måldokument Elevorganisasjonen i Hordaland 2015/2016 Side 1 av 10 Innhold Kapittel Side 1. Elevinspektør og elev og lærlingombud 3 2. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 3 3. Helse

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Her er svarene vi fikk fra partiene på spørsmål til lokalvalgsguiden.

Her er svarene vi fikk fra partiene på spørsmål til lokalvalgsguiden. Her er svarene vi fikk fra partiene på spørsmål til lokalvalgsguiden. Arbeiderpartiet: 1. Vurdering Vi kan umulig vite at dagens vurderingssystem er det mest læringsfremmende, derfor må vi teste ut nye

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fra søknad til vitnemål og fagbrev

Fra søknad til vitnemål og fagbrev Fra søknad til vitnemål og fagbrev I mange européiske land velger man studieforberedende utdanning i 11-12-årsalderen I Norge velger man studie- eller yrkesforberedende utdanning i 15-årsalderen Velges

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Agenda Del 1 Felles informasjon v/ rektor Del 2 Klasseforeldremøter v/kontaktlærer Skolens tilbud DH HO EL MK ID TIP ST ST Satsning innenfor yrkesfagene - Vi trenger gode fagarbeidere

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Agenda: Innledning ved rektor Programområde MDD, kort informasjon Orientering om fagvalg Samtale

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

POLITISK MÅLDOKUMENT. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

POLITISK MÅLDOKUMENT. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no POLITISK MÅLDOKUMENT Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2014-2015 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Russ og eksamen 17. mars 2015 Hvorfor foresattemøte? Informere om: Utfordringer for en Vg3-elev Informasjon om skoleåret så langt og russetiden Eksamen Høyere utdanning Aller

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Vestfoldmodellen 2010-2011

Vestfoldmodellen 2010-2011 Vestfoldmodellen 2010-2011 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen: fra 8.trinn til Vg3 Innledning Vestfoldmodellen skal: Bidra til en helhet og sammenheng

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Oslo, 22.06.15 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Vi takker for muligheten for å komme med våre innspill

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær 1. Bakgrunn Utdanningsdirektoratet er i oppdrag 18-14 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere Barneombudets innspill om reglene for føring av

Detaljer

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte Vg1 og Vg2 høsten 2015 Skolens mål Vi skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning Alle elever som har forutsetning for det skal gå ut fra Sirdal vgs. med studiekompetanse Elevene skal

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

!!!!!!!!!!! Politisk plattform for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!!!! Side 1 av 8

!!!!!!!!!!! Politisk plattform for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!!!! Side 1 av 8 Politisk plattform for Elevorganisasjonen i Oslo Side 1 av 8 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 1. Innledning 1.1. Politisk plattform er Elevorganisasjonen i Oslo sitt politiske prinsipprogram.

Detaljer

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRINGSUTTALELSE FRA LIONS NORGE Innledning I forbindelse med opplæringsprogrammet MITT VALG (MV) er Lions Norge høringsinstans

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

Foreldemøte Vg 2 10. september 2013. Velkommen til Greveskogen!

Foreldemøte Vg 2 10. september 2013. Velkommen til Greveskogen! Velkommen til Greveskogen! Greveskogen videregående skole 1140 elever, 210 ansatte Fire utdanningsprogrammer: Studiespesialisering Musikk, dans, drama studieforberedende Service og samferdsel Restaurant-

Detaljer

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Organisering av prosjektlederne Prosjektlederne organisert direkte under fylkesutdanningssjefen med delegert fag- og personalansvar på siden av linjeorganisasjonen men i

Detaljer

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 «På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 Tre grunnprinsipp: En inkluderende opplæring i fellesskolen Grunnopplæring for framtidens samfunn Fleksibilitet og relevans i videregående

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer

Søknad om skoleplass på videregående trinn skoleåret 2013-2014

Søknad om skoleplass på videregående trinn skoleåret 2013-2014 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Morten Tomter Dato: 16.12.2012 Søknad om skoleplass på videregående trinn skoleåret 2013-2014 Longyearbyen lokalstyre har vedtatt at skolen skal tilby studiespesialiserende

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert vinteren 2009/2010. Gjeldende fra og med skoleåret 2010/11.

Detaljer

Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012

Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012 Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012 Tema i foredraget Fravær; herunder fravær under rettssaken Vurdering; sluttvurdering og dokumentasjon

Detaljer

Vestfoldmodellen 2013-2018

Vestfoldmodellen 2013-2018 Vestfoldmodellen 2013-2018 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen fra 8.- 13. trinn Målsetting Karriereveiledningen skal veilede den enkelte elev med

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du e=er tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestå=. Kompetansebevis får du hvis du har IV

Detaljer

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET Tema i dag: Informasjon om ungdomstrinnet Fravær Utdanningsvalg nytt fag Valgfag Karakterer Regler/ konsekvenser Fremmedspråk Grupper/ kontaktlærer INFORMASJON

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 1 St. Svithun videregående skole Ca 750 elever og ca 100 (75+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Det norske skolesystemet en oversikt Lysark 1 Grunnskolen: 10-årig med skolestart 6 år Inndelt i barnetrinnet

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag Halsen ungdomsskole Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag 1 Fremmedspråk på Halsen: Tysk, Deutsch Spansk, Espanol Fransk, Francaise Fordypning: Engelsk,

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 105 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Kombinasjonsklassen. Kombinasjonsklassen

Kombinasjonsklassen. Kombinasjonsklassen Kombinasjonsklassen Et skoletilbud for minoritetsspråklige ungdommer i Larvik med kort botid i Norge. Kombinasjonsklassen Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl videregående skole

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Side 1 av 5 Fra: Skjebstad Elisabeth[Elisabeth.Skjebstad@kd.dep.no] Dato: 17.03.2015 15:27:33 Til: Postmottak LL Tittel: Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Postboks

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2010/2011 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014 PROGRAMFAGORIENTERING 14. januar 2014 Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog

Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog Flyfoto Tema: Skolens særpreg Yrkeskompetanse og studiekompetanse Skoletilbudet Skolens prosjekter

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Politisk plattform for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014

Politisk plattform for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Politisk plattform for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Vedtatt av årsmøtet 11.-12. april 2013 1. Innledning 1.1. Politisk plattform er Elevorganisasjonen i Oslo sitt politiske prinsipprogram. Vi ønsker

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 105 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer