Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Parken Hotell, Ålesund Dato: Tid: Kl Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Stilling leiar nestleiar medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem 1.vara 2.vara 3.vara 4.vara 5.vara Navn Åse Kristin Ask Bakke Asgeir Stavik Hustad Sjur August Waagbø Georg Michaelis Marthe Emilie Hansen Peder Gjerstad Elin Anita Kvisvik Ramona Breivik Marcus Svenning Torgeir Vestre Solveig Buvik Sønderland Daniel Haavardsen-Bråttvik Sarah Giskegjerde Mathias Dybvik Møtet begynner kl søndag den 21.april. Møterom er Gange Rolv, 1.etasje Rica Parken Hotell. Søndag skal i hovudsak nyttast til fordeling av ungdomsmidlar og planlegging av besøket måndag frå to medlemmar frå referansegruppa og dagleg leiar Astrid Marie Lund frå Vest-Agder barne og ungdomsråd. Frå søndag til måndag vil elev- og lærlingombod, Monica Molvær, vere tilstades saman med UP. Koordinator kjem måndag morgon. Alle må ha lest og vurdert alle søknadane om ungdomsmidlar før dei kjem til Ålesund og møtestart. Søknadane vil bli utsendt i eiget hefte.

2 Program: Søndag 21.april kl 1700 møtestart kl 1900 middag kl 2000 møte fortsett Måndag 22. april: kl 0800 Frukost kl 0900 (ca) UP tek i mot gjestane frå Vest Agder i byen.(lander Vigra kl 08.35). kl 0930 Vi blir betre kjent med gjestane. Orienterer litt om planane for besøket og tek ein runde i byen. kl Lunsj kl 1300 Opning av fylkestinget UP og gjestane frå Vest-Agder deltek - Kulturinnslag - Utdeling av pris til Årets bedrift kl 1400 Møtetstart kl 1430 Vidareutdanning av lærarar ved rådgivar Harald Johnny Tomren, utd.avd kl Kaffepause kl Orientering om Møre og Romsdal fylkeskommune ved seksjonsleiar Ingunn Bekken Sjåholm kl 1700 UP orienterer om UP og UFT kl 1730 Repr. frå referansegruppa i Vest Agder orienterar om sitt arbeid Fram til middag legg vi så opp ideutveksling mm kl 2000 Middag og sosialt Tysdag 23. april: kl Møtestart kl min. kaffepause kl 1100 Møte fortsett kl Lunsj kl 1300 Møte kl 1530 Møteslutt, våre gjester reiser frå Vigra kl 1635 I tillegg til sakslista skal vi ta opp følgjande: Regionskonferansar, orienteringar og planlegging av nye møte Google docs Ansvarskommunar Kurs, konferansar og møter Aktiv ungdom nye prosjekt Stemmerettjubileum ungdomsarrangement i Molde førebels dato: 12. juni Junimøte Det vil bli mulig å fremje saker ved møtestart Anne Berit Svenkerud Halle rådgivar

3 Saksnr Innhald UP-9/13 Ungdomsmidlar 1.tildeling 2013 UP-10/13 UP-11/13 UP-12/13 UP-13/13 Orientering om vidare- og etterutdanning av lærarar i dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dialogmøte om ungdom og medverknad i store samferdselsprosjekt i Trondheim 24. mai Setebelte og tryggleik i buss Handlingsprogram - gjennomgang og planlegging UP-14/13 Førebuing UFT 2013

4 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2013 Anne Berit Svenkerud Halle Saksnr Utval Møtedato UP-9/13 Ungdomspanelet Ungdomsmidlar 1.tildeling 2013 UP delar kvart år ut kr ,- til ekstraordinære ungdomsaktivitetar i fylket. Tilskotet blir gjeve til prosjekt som stimulerer til ungdomsengasjement og skal gå til alternative ungdomsaktivitetar som elles ikkje får støtte frå det ordinære budsjettet til fylkeskommunen. På nyåret vart det sendt ut informasjon til alle kommunar med informasjon om korleis søkje på midlane. Artiklar er publisert på nett og sosiale media. Det vart og trykt annonsar i aviser. Fristen for å søkje var sett til den 1. april I denne runden kom det inn 31 søknadar på til saman kr ,- UP skal under denne tildelingsprosessen fordele kr ,- Eige hefte med alle søknadane og vedlegg vil bli sendt ut samen med innkallinga. UP kan overføre midlar som ikkje fordelast i denne runden til neste tildeling, hausten Gjeldande retningsliner for ungdomsmidlane 1. Ungdomspanelet i Møre og Romsdal fylkeskommune disponerar ei økonomisk ramme på kroner ,- til ekstraordinære ungdomsaktivitetar i fylket. 2. Ungdomspanelet fordeler tilskot 2 gonger årleg, i april og desember. Saka blir lagt fram utan tilråding. 3. Tilskot blir gjeve til prosjekt som stimulerar til ungdomsengasjement i fylket, og skal gå til alternative ungdomsaktivitetar som ikkje elles får støtte frå det ordinære budsjettet til fylkeskommunen. 4. Ungdomspanelet er forplikta til å annonsere om søknadsfrist i god tid for tildeling av midlane. 5. Administrasjonen må syte for at dei som søkjer om stønad får snarleg tilbakemelding om behandlingsprosedyren for slike saker. For søknader som kjem inn lenge før neste tildeling (til dømes meir enn ein månad før) må det sendast melding til søkjaren om når avgjerde blir teken. 6. Krav til kontroll av bruk av midlane: Når det er fylkeskommunale midlar eller midlar fylkeskommunen står som formidlar av, blir ytt tilskot m.v. til offentleg og privat verksemd

5 Side 2 som elles ikkje er underlagt fylkesrevisjonens kontroll, skal det, dersom ikkje anna er fastsett, overfor mottakaren takast atterhald om at den som yter tilskotet m.v. eller fylkesrevisjonen, skal ha høve til å iverksetje kontroll med at midlane blir brukt etter føresetnaden. 7. Tildelte midlar blir først utbetalte når mottakaren kan dokumentere at tiltaket som har fått fråsegn om ungdomsmidlar er i gong eller investeringa ein har fått fråsegn om ungdomsmidlar til er gjort. 8. Utbetalte midlar som ikkje har blitt brukt til føremålet ungdomspanelet tildelte ungdomsmidlane til, eller der innrapportering om bruken ikkje er tilfredsstillande, vert kravd tilbakebetalt. 9. Når ungdomspanelet gjer tildelingsvedtak, vil ein samstundes setje ein dato som markerar siste frist for bruk av tildelte ungdomsmidlar og frist for innrapportering om bruken. Åse Kristin Ask Bakke Leiar Ungdomspanelet

6 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2013 Anne Berit Svenkerud Halle Saksnr Utval Møtedato UP-10/13 Ungdomspanelet Orientering om vidare- og etterutdanning av lærarar i den vidaregåande skolen i Møre og Romsdal Bakgrunn Ungdomspanelet har diskutert temaet vidareutdanning av lærarar. I samband med dette ønska UP ei orientering frå utdanningsavdelinga. Dei stilte følgjande spørsmål: Kva slag moglegheit finns for etterutdanning av lærarar og i kor stor grad vert dette nytta av skulane og lærarane? Måndag den 22. april kl kjem rådgivar Harald Johnny Tomren frå utdanningsavdelinga til UP sitt møte for å halde eit innlegg om temaet. Han har sendt eit notat til orientering. Notat frå rådgivar Harald Johnny Tomren Innledning: Opplæringslova seier i 10-8 at skoleeigaren har ansvar for å ha rett kompetanse i verksemda. Skoleieigaren skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skuleleiarar og personale med særoppgåver i skoleverket høve til naudsynt kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orientert om og vere på høgd med utviklinga i skulen og samfunnet. Skoleeigaren - Møre og Romsdal fylkeskommune - har i dag personalansvar for om lag 2000 lærarar og andre tilsette i dei vidaregåande skolene og fagskolane. Kompetanseutvikling av dei tilsette er den viktigaste innsatsfaktorern for at elevar og lærlingar i den vidaregåande opplæringa får ei opplæring med høg kvalitet og relevans til arbeidsliv og studiar. For å ivareta alle funksjonar er det viktig at utdanningssektoren har medarbeidarar med kompetanse til å kunne oppfylle dei kvalitetskrava som vert sett til drift og administrasjon av skolane. Fylkesutdanningssjefen legg difor stor vekt på at flest mogeleg av dei tilsette i vidaregåande opplæring deltek i kompetanseutviklande tiltak. Møre og Romsdal fylkeskommune har gjennom viktige dokument som kvalitetsmeldinga, kompetansestrategidokumentet og kvalitetsplan lagt en strategi for m.a. kompetanseheving av lærarane, men for å arbeide systematisk med kompetanseutvikling er det viktig at kvar einskild skole har ein kompetanseplan utvikla på grunnlag av kartleggingar av dei tilsette sin kompetanse, kompetansebehovet til skolen og dei prioriteringane som skoleeigar har gjort i kvalitetsplanen. Aktiviteten og mangfoldet er svært omfattande, og alle tiltaka som er gjennomført er høgst relevant for å utvikle kvaliteten i vidaregåande opplæring.

7 Side 2 Ein skil mellom ulike kompetansehevande tiltak. Desse er krav om grunnutdanning for lærarar og etter- og vidareutdanningstiltak. Då kan det vere greit å sjå på kva definisjonar det er vanleg å nytte for dei ulike tiltaka. Grunnutdanning: er førstegongs utdanning som leier fram til yrkeskompetanse. Etterutdanning: er kortvarig fagleg ajourføring som forutset gjennomført grunnutdanning, men som ikkje fører fram til eksamen og vekttal. Vidareutdanning: er meir omfattande utdanning som bygg på ei grunnutdanning. Vidareutdanning vert avslutta med formell evaluering og gjer difor vekttal, også kalla kompetansegjevande utdanning, dvs. at den gjer formell kompetanse. I 10.1 i opplæringslova heiter det: Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling i grunnskolen og i den vidaregåande skolen, skal ha relevant fagleg og pedagogisk kompetanse. Departementet gir nærmare forskrifter om krav til utdanning og praksis for den som skal tilsetjast i undervisningsstillingar på ulike årssteg og i ulike skoleslag. Krava til utdanning og praksis ved tilsetjing i undervisningsstilling i den vidaregåande skolen går fram av kapittel 14 i Forskrift til opplæringslova. Ny forskrift for lærarutdanning er no ute på høyring. Det vil med andre ord om ikkje mange år kome ny forskrift med nye krav om grunnutdanning for tilsetjing av lærarar. Vidareutdanning: Eit viktig vidareutdanningstiltak for lærarar i dei vidaregående skulane i Møre og Romsdal er den statlege strategien Kompetanse for kvalitet. Ordninga er delfinansiert av stat og fylkeskommune. Lærarar kan søkje på 74 tilbod ved 25 universitet og høgskular over heile landet. Dei fleste tilboda har eit omfang på 30 studiepoeng gjennomført over eit studieår. I Møre og Romsdal har 19 lærarar nytta dette tilbodet dei siste 2 åra. Prioriterte område/fag i Kompetanse for kvalitet er: Norsk/samisk, matematikk, engelsk, leseopplæring, yrkesfaglege programfag, andrespråkspedagogikk, rådgjeving/karriererettleiing, mat og helse, kroppsøving, musikk, kunst og handverk og andre tilbod for lærarar i vidaregåande opplæring som til dømes spesialpedagogikk, skoleleiing og praktisk pedagogisk utdanning. Møre og Romsdal fylkeskommune har saman med fylkeskommunane i Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag og Nordland og teikna ein partnerskapsavtale med NTNU om kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring. Partnerskapsavtalen har ført til at det er oppretta eit strategiorgan, SAFO, som består av representantar fra dei 4 fylkeskommunane og NTNU. SAFO har utarbeidd ein handlingsplan for samarbeidet. Som døme på områder det kan samarbeidast om kan nevnast: veiledning av nytilsatte lærarar, skuleleiarutdanning, etterog vidareutdanning av lærarar, betre vurderingspraksis i skulen, GNIST (som er ein nasjonal dugnad for å utdanne, rekruttere og behalde dyktige lærarar i skulen), men her kan og nevnast moglegheit for at elevar i vidaregåande skule kan ta fag på høgskulenivå. Møre og Romsdal fylkeskommune samarbeider og med NAFO (nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring) om kompetanseutvikling og vidareutdanning for minoritetsspråklege lærarar. Eit nytt tilbod for lærarar i dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal vil vere vidareutdanning innanfor Pedagogisk bruk av IKT. Dette er eit modulbasert studium der studentane kan få inntil 15 studiepoeng per modul. Studiet har 3 modular: Klasseleiing med IKT, lese- og skriverolla og web 2.0 og den digitale skulen. Ein reknar med at om lag 80 lærarar vil gjere seg nytte av tilbodet dei komande 2 åra. Etterutdanning: Etterutdanning av lærarar skjer på mange frontar, men det viktigaste arbeidet skjer i dei faglege nettverka, som skuleigar har oppretta i Møre og Romsdal fylke. Kvart utdanningsområde på yrkesfag og mange felles- og programfag på studieforberedende har eit fagleg nettverk. I Møre og Romsdal er det i skuleåret heile 17 ulike nettverk i arbeid. Dei faglege nettverka har ein leiar, eit arbeidsutval og ein fagkontakt frå kvar

8 Side 3 einskild skule i fylket. Nettverka samarbeider på tvers av skulane med til dømes etterutdanning i form av fagkurs, men også med erfaringsspreiing og samarbeid kring gode undervisningsopplegg og prosjekt rundt om på skulane i fylket. Det er også eit utstrakt samarbeid om utarbeiding av eksamensoppgåver. Nettverka rapporterte i 2011 om at dei hadde halde over 60 ulike fagkurs og samlingar for lærarar. Kursa har hatt over 1100 deltakarar og ein reknar med at 450 lærarar har delteke på etterutdanningskurs i regi av nettverka. I tillegg til dette så har skulane og fått tildelt kompetansehevingsmidlar tilsvarande kr 3000,- for kvar einskild lærer til fagleg etterutdanning. Desse midlane blir forvalta av skulane sjølve etter kompetansehevingsplanar som vert laga ut frå behovet om tilført kompetanse i lærarstaben. Skulane har i 2012 rapportert til skuleeigar om over 450 ulike tiltak/etterutdanningstilbod som har vorte gjennomført forrige skuleår. Utdanningsavdelinga v/fylkesutdanningssjefen har gjennomført 35 ulike tiltak skuleåret Det er her snakk om store konferansar med godt fagleg og pedagogisk innhald med stor deltaking av skuleleiarar og lærarar. Ein kan kort nevne Impulskonferansen (bruk av IKT i undervisninga) med over 200 deltakarar, NDLA-konferansen (bruk av digitale læringsressursar i portalen norsk digital læringsarena) og skuleleiarkonferanse med rundt 140 skuleleiarar, der tema i år var skuleleiing tett på. For å vise litt av breidden av etterutdanningstilbod kan vi her også nevne kurs i klasseleiing, kurs om relasjonspedagogikk, kurs om ernæring, etterutdanningstilbud i rakettfysikk, kurs på autismespekterforstyrrelser, biblioteksamlingar og etterutdanningskurs i kroppsøving/mobility. Fleire av dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal er med i prosjekt initierte av Utdanningsdirektoratet og Møre og Romsdal fylkeskommune v/fylkesutdanningssjefen. Prosjekta har som hensikt å betre mellom anna kvaliteten på undervisninga i skulen og skule- og arbeidsmiljø for elevar og tilsette. Vurdering for læring: Prosjektet har som målsetting å vidareutvikle lærarane- og instruktørane sin vurderingspraksis gjennom auka kompetanse og forståing for vurdering som reiskap for læring. Betre læringsmiljø: Det overordna målet for satsinga, er at alle elevar skal oppleve eit godt og inkluderande læringsmiljø som fremjer elevane si trygghet, helse, trivsel og læring. Skal dette verte ein realitet, må alle skuleeigarar, skuleleiarar og lærarar drive eit systematisk, kontinuerleg og kunnskapsbasert arbeid med elevane sitt læringsmiljø. Ny GIV: Ny GIV er eit prosjekt som har som mål å få fleire ungdommar til å fullføre og bestå vidaregåande opplæring. Eit viktig grep for å lykkast med dette er å etablere eit varig samarbeid mellom stat, fylkeskommunar og kommunar. Difor ble Ny GIV lansert hausten Det er iverksatt både nasjonale og lokale tiltak som intensivopplæring, tett oppfølgjing, sommaraktivitetar, yrkesretting av fellesfag og utvikling av statistikkgrunnlag som alle har som mål å sikre at fleire fullfører og består vidaregåande opplæring. FYR-prosjektet: FYR er eit nettverk av lærarar frå kvart fylke som arbeider for å skape meir relevans og yrkesretting av fellesfaga innan dei yrkesfaglege utdanningsprogramma. Målet er å få fleire elevar til å gjennomføre heile utdanningsløpet. Motivasjon til god undervisningspraksis og spreiing er gruppa sitt hovedfokus. Utprøving av hospitering i fag- og yrkesutdanningen: Formålet med denne utprøvinga er å utvikle og prøve ut ulike modellar/organiseringar for hospitering som kan inngå som eit element i ein samla etterutdanning. Dette kan for eksempel dreie seg om fagleg oppdatering i eige fag, fagleg innsikt i andre fag innen programområdet og/eller etablering og utvikling av faglege nettverk. Denne utprøvinga vil fokusere på modellar som skal vere med på å: fornye og auke yrkesfaglærarane sin kompetanse i eige fag, samt gje innsikt i andre fag innan eige programområde/utdanningsprogram

9 Side 4 auke instruktøranes/faglege leiarar si kompetanse i den rolla dei har som veiledarar for elevar/lærlingar ute i bedrift i tråd med læreplaner og forskrifter i Kunnskapsløftet auke og videreutvikle samarbeidet skole arbeidsliv og sjå opplæringa i eit fireårig løp Internasjonalisering: Prosjektene har som mål å sikre at ungdommen har tilstrekkeleg internasjonal kompetanse gjennom ei styrking av det internasjonale aspektet i utdanninga samt utvikle og ta i bruk internasjonale møteplassar for ungdom. Avslutning: Møre og Romsdal fylkeskommune har, som skuleeigar, gjennom plan for arbeid med kvalitet i vidaregåande opplæring gitt retningsliner for kvalitetsarbeidet ute på dei vidaregåande skulane. For å nå måla så må vi ha fagleg trygge og gode faglærarar som har gode relasjonar til dei elevane dei skal undervise. Skoleeigar har lagt til rette for mange ulike etter- og vidareutdanningstilbod slik at lærarane skal kunne få den kompetansen som opplæringslova krever og som er i takt med utviklinga i samfunnet rundt oss. Åse Kristin Ask Bakke Leiar Ungdomspanelet

10 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2013 Anne Berit Svenkerud Halle Saksnr Utval Møtedato UP-11/13 Ungdomspanelet Dialogmøte om ungdom og medverknad i store samferdselsprosjekt Den 24. mai skal UP saman med Ungdommens fylkesutval i Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag Barne og Ungdomsråd arrangere eit dialogmøte om ungdom og samferdsel i Trondheim. Følgjande invitasjon er sendt ut: Invitasjon til møte om ungdom og samferdsel. Dei store avgjerslene, om vegtrasear, ferjeavløysing, undersjøiske tunnellar, og utbygging av lyntog, blir tekne utan at barn og unge får medverke. Det er eit lovkrav ved arealplanlegging at barn og unge sine interesser skal ivaretakast, men det er ikkje tilsvarande krav når Vegvesenet gjennomfører KVU-prosessar. Vi ønskjer ei endring av retningslinjene, slik at vi blir tekne med på råd også når det gjeld dei store infrastruktursakene som vil påverke framtida vår. Ungdomspanelet (UP) i Møre og Romsdal, Ungdommens fylkesutvalg i Sør- Trøndelag (UFU) og Nord-Trøndelag barne og Ungdomsråd (NTBUR) inviterer difor til eit dialogmøte mellom ungdom, fagfolk og politikarar i Trondheim med tema: Korleis kan barn og unge få reell medverknad i større samferdslesaker. Dato: Fredag 24. mai Tid: Stad: Fylkestingssalen, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim Vi har søkt om støtte frå EU gjennom Aktiv ungdom til å gjennomføre møtet. Vi legg stor vekt på at diskusjonen og resultata blir synlege for annan ungdom i Noreg og Europa, og møtet vil bli direktestrømma via og Filmen vil bli redigert og lagt ut på nett, og det vil bli utarbeidd informasjonsmateriell i etterkant om korleis ungdom kan arbeide for å få auka medverknad. Førebels program ser slik ut; Konferanse om ungdom og samferdsel Registrering Leder i Ungdomspanelet åpner og ønsker velkommen Politisk innleder, posisjon UP, UFU og NTBUR forteller om sin oppleving av dagens status, hvorfor konferansen er arrangert etc Pause m/ mingling, kaffe og te Politisk innleder. opposisjon Statens vegvesen. Ungdom og medvirking i samferdselsprosjekt: Dagens status og framtid.

11 Side Samferdselsavdelinga i ett av fylka Pause og ombygging til gruppearbeid Innledning til gruppearbeid Gruppearbeid. Diskutere temaene som er nevnt LUNSJ Gruppearbeid. Begynne på veggaviser Fullføre og henge opp veggaviser Gjennomgang av punkter på veggaviser i plenum Stortingspolitiker får avrunde Slutt. UP må avgjere kven som kan delta frå UP og korleis dei ynskjer å reise. UP må vidare gå igjennom program og planleggje gjennomføringa av møtet den 24.mai. UP må og ta kontakt med UFU og NTBUR for å diskutere dagen og fordele oppgåver via Skype el. Åse Kristin Ask Bakke Leiar Ungdomspanelet

12 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2013 Anne Berit Svenkerud Halle Saksnr Utval Møtedato UP-12/13 Ungdomspanelet Setebelte og tryggleik i buss Medlem i UP, Marthe Emilie Hansen, har fremma forslag til ny sak om setebelte og tryggleik i buss. Ho ønskjer at UP tek opp temaet til diskusjon, ser på erfaringar og samlar informasjon for å kartleggje dagens situasjon. Deretter foreslår Marthe at ein kan ha ei idemyldring kring temaet kor ein ser på kva som må til for å betre situasjonen og korleis UP kan jobbe med dette. Marthe legg fram saka og UP vurderer om dette er ei sak UP skal jobbe vidare med. Åse Kristin Ask Bakke Leiar Ungdomspanelet

13 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2013 Anne Berit Svenkerud Halle Saksnr Utval Møtedato UP-13/13 Ungdomspanelet Handlingsprogram - gjennomgang og planlegging Under Ungdommens fylkesting (UFT) 2012 vart følgjande handlingsprogram vedteke: Ungdomsdemokrati Ungdomspanelet skal: - ha tett kontakt med ungdomsråda og følgje opp arbeidet dei gjer, slik at ein lettare kan sørgje for at alle ungdomsråda fungerer strålande. UFT meiner at Ungdomspanelet må gjere det enklare for ungdomsråda å ta kontakt med UP. - tilby skoleringar og foredrag som ein del av arbeidet opp mot ungdomsråda. - jobbe for at ungdomsråda er godt kjent blant ungdommane i dei ulike kommunane. Utdanning Ungdomspanelet skal: jobbe for å styrke nynorskopplæringa i grunnskolen og den vidaregåande skolen slik at elevane, uansett valt målform, skal kunne forstå og bruke begge skriftspråka våre. UFT vil at kommunane skal ta eit større ansvar for å gi ungdommane gode føresetnadar for språklæring, og det inneber at elevane frå tidleg alder får god opplæring i begge målformane. saman med ungdomsråda jobbe for at undervisningsevaluering også blir implementert i ungdomsskolen. Førebyggande arbeid Ungdomspanelet skal: jobbe for at alle grunnskular og vidaregåande skular skal ha ein handlingsplan mot rus og gode prosedyrar for handtering av elevar med rusproblem og pårørande. jobbe for at alle lærarar kan grunnleggjande førstehjelp. jobbe for ei utvikling av tryggleik til sjøs, jf. vedtak i sak UFT-7/12. Samferdsel Ungdomspanelet skal: arrangere ein konferanse om samferdselsplanlegging og at ungdom må involverast og inkluderast i planprosessen, jf. vedtak i sak UFT-5/12. arbeide for ladestasjonar ved dei offentlege vidaregåande skulane, for å vere i forkant av utviklinga.

14 Side 2 arbeide for at omsynet til dei mjuke trafikantane blir ivareteke i dei store vegprosjekta. halde fram arbeidet med utviklinga av Trygt heim for ein 50-lapp -satsinga. Oppfølging av vedtak frå UFT Ungdomspanelet skal følgje opp alle vedtak frå Ungdommens fylkesting Andre saker - Ungdomspanelet skal marknadsføre kulturrabatten. UP går igjennom handlingsprogrammet og sett opp ei plan for korleis UP vil prioriterer og jobbe med sakene framover. Åse Kristin Ask Bakke Leiar Ungdomspanelet

15 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2013 Anne Berit Svenkerud Halle Saksnr Utval Møtedato UP-14/13 Ungdomspanelet UFT 2013 planlegging og førebels saksliste Møre og Romsdal fylkeskommune sett no i gang ein anbodsrunde på levering av hotelltenester i samband med Ungdommens fylkesting I år skal UFT arrangerast på Nordmøre frå den november. UP må setje opp ei førebels saksliste og planleggje arrangementet. UP skal vidare fordele ansvar og oppgåver seg i mellom. Åse Kristin Ask Bakke Leiar Ungdomspanelet

For dei som reiser kollektivt er det mogleg å ta buss til Surnadal. Sjekk 177.no for reiserute.

For dei som reiser kollektivt er det mogleg å ta buss til Surnadal. Sjekk 177.no for reiserute. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.- 03. 02.2013 Tid: 17:00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03. Til dette oppstartsseminaret

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.-03.02.2013 Tid: 17:00. Medlemer som møtte: Åse Kristin Ask Bakke

Møteprotokoll. Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.-03.02.2013 Tid: 17:00. Medlemer som møtte: Åse Kristin Ask Bakke Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.-03.02.2013 Tid: 17:00 er som møtte: Åse Kristin Ask Bakke Asgeir Stavik Hustad Sjur August Waagbø Georg Michaelis Marthe

Detaljer

Vetle og Jenny har alt meldt forfall og koordinator har tatt kontakt med vara.

Vetle og Jenny har alt meldt forfall og koordinator har tatt kontakt med vara. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 12.03. 14.03.10 Tid: 19:00 på hotellet. Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 71 25 80 95, som kallar

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Åse Kristin Ask Bakke Leiar Asgeir Stavik Hustad Nestleiar Georg Michaelis

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Åse Kristin Ask Bakke Leiar Asgeir Stavik Hustad Nestleiar Georg Michaelis Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet 2012-2013 Møtestad: Rica Parken Hotell, Ålesund Dato: 21.- 23.04.2013 Tid: Kl. 17.00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Åse Kristin Ask Bakke Leiar

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Reise: Møtes på rutebilstasjonen på Sjøholt måndag kl Alle må kome seg til Sjøholt på eige hand, og så køyrer vi i privatbilar derifrå.

Reise: Møtes på rutebilstasjonen på Sjøholt måndag kl Alle må kome seg til Sjøholt på eige hand, og så køyrer vi i privatbilar derifrå. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 13.10.2014 Tid: 12.00 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ingeborg Forseth, tlf 71 25 85 99/900 99 422 eller ingeborg.forseth@mrfylke.no,

Detaljer

Rådgivar, internasjonal gruppe miljøkoordinator. Stilling. rådgivar

Rådgivar, internasjonal gruppe miljøkoordinator. Stilling. rådgivar Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet 2012-2013 Møtestad: Fylkeshuset, Molde Dato: 15-17.03.2013 Tid: 17:00 Faste medlemer som møtte: Åse Kristin Ask Bakke Asgeir Stavik Hustad Sjur August Waagbø Marte Emilie

Detaljer

Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, mob. 98413003. Til dette møtet er både faste- og varamedlemmar innkalla.

Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, mob. 98413003. Til dette møtet er både faste- og varamedlemmar innkalla. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 09.-11.12.2012 Tid: 16:00 på Sjøholt rutebilstasjon, Ørskog Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle,

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Kompetanseutvikling og kvalitet i opplæringa Etter opplæringslova ( 10-8) har skoleeigar ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 16.- 17.04.2012 Tid: 12:00 Faste medlemer som møtte: Daniel Haavardsen-Bråttvik Elin Anita Kvisvik Åse Kristin Ask Bakke Ramona

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Janne Katrin Hansen Sævik Daniel Haavardsen-Bråttvik

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Janne Katrin Hansen Sævik Daniel Haavardsen-Bråttvik Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Union Hotel, Geiranger Dato: 11.- 12.06.2012 Tid: 12:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Janne Katrin Hansen Sævik Daniel Haavardsen-Bråttvik

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Møteinnkalling til oppstarts s eminar

Møteinnkalling til oppstarts s eminar Møteinnkalling til oppstarts s eminar Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Runde miljøsenter Herøy Dato: 27. - 29. 01.2012 Tid: Kl. 18.00 Herøy kulturhus, Fosnavåg Forfall skal meldast til koordinator Anne

Detaljer

Program: Fredag 27. januar Kl Møtestart Kl Overrekking av prisen for Årets Ungdomskommune til Smøla ungdomsråd/smøla kommune

Program: Fredag 27. januar Kl Møtestart Kl Overrekking av prisen for Årets Ungdomskommune til Smøla ungdomsråd/smøla kommune Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Smøla, Hopen Brygge Dato: 27.01 29.01.2017 Tid: 18:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ingeborg Forseth, 71 25 87 21/900 13 983 eller ingeborg.forseth@mrfylke.no.

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING 2012-2015 VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og vidareutdanning i grunnskulen i Norddal kommune 2012-2015 Kompetanse for betre resultat

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: og Tid: Faste medlemer som møtte:

Møteprotokoll. Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: og Tid: Faste medlemer som møtte: Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 13.10.2014 og 14.10.2014 Tid: 12.00 Faste medlemer som møtte: Sjur August Waagbø Marcus Svenning Audun Moen Skei Even Hendseth

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Fylkeshuset i Molde Dato: Faste medlemer som møtte:

Møteprotokoll. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Fylkeshuset i Molde Dato: Faste medlemer som møtte: Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Fylkeshuset i Molde Dato: 06. 08.09.2013 Faste medlemer som møtte: Asgeir Stavik Hustad Elin Anita Kvisvik Marcus Svenning Åse Kristin Ask Bakke Peder Gjerstad

Detaljer

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.04.2015 27706/2015 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 30.04.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015 Fylkesutvalet 27.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Mandat for dei faglege nettverka i Møre og Romsdal

Mandat for dei faglege nettverka i Møre og Romsdal Mandat for dei faglege nettverka i Møre og Romsdal Skoleåret 2015-2016 1 Arbeidet i dei faglege nettverka 1. Overordna målsetting, mandat og felles arbeidsområde og arbeidsoppgåver for alle dei faglege

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: Finnøya Havstuer, Sandøy Dato: Tid: 20:00 Protokoll nr: 2/2017. Faste medlemer som møtte:

Møteprotokoll. Møtestad: Finnøya Havstuer, Sandøy Dato: Tid: 20:00 Protokoll nr: 2/2017. Faste medlemer som møtte: Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Finnøya Havstuer, Sandøy Dato: 11. 12.03.2017 Tid: 20:00 Protokoll nr: 2/2017 Faste medlemer som møtte: Norunn Brøste Kjersem Håvard Bjørnerem Ulv Johannes

Detaljer

Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2014/15

Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Skuleåret 2014/15 Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane Skuleåret 2014/15 Innhald 1:Innleiing... 3 2:Vidareutdanning... 4 2.1Kompetanse for kvalitet... 4 Etter- og vidareutdanning i PPT... 4 2.2Regionalt

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Kvalitetsplan for vidaregåande opplæring

Kvalitetsplan for vidaregåande opplæring saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2013 31992/2013 Harald Johnny Tomren Saksnr Utval Møtedato YN-6/13 Yrkesopplæringsnemnda 30.05.2013 Kvalitetsplan 2013-2017 for vidaregåande opplæring

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Funksjon Nestleiar. Sævik. Stilling. Rådgivar/koordinator

Funksjon Nestleiar. Sævik. Stilling. Rådgivar/koordinator Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Hopen brygge, Smøla Dato: 24.-26.08.2012 Tid: 18:00 Faste medlemer som møtte: Daniel Haavardsen-Bråttvik Elin Anita Kvisvik Marcus Svenning Åse Kristin Ask

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte

Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte 0 Innhald 1:Innleiing... 2 2:Vidareutdanning... 3 2.1Nasjonal satsing... 3 2.2Regionalt samarbeid... 3 2.3Regionalt prioriterte vidareutdanningstilbod... 3 3:Etterutdanning for lærar... 4 3.1Prioritering

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal rundskriv nr. 14 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: 10.07.2009 MR 26744/2009/040 Ref: Kompetanseutvikling skoleåret 2009/2010 Vi viser til rundskriv nr 5/09

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2017 51768/2017 Anne Marte Ostad Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 08.05.2017 Entreprenørskapsløype fase III i 2017-2019 Bakgrunn

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: Hopen brygge, Smøla Dato: 11.03. 13.03.2016 Tid: 18.00 Protokoll nr: 2/2016. Faste medlemer som møtte:

Møteprotokoll. Møtestad: Hopen brygge, Smøla Dato: 11.03. 13.03.2016 Tid: 18.00 Protokoll nr: 2/2016. Faste medlemer som møtte: Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Hopen brygge, Smøla Dato: 11.03. 13.03.2016 Tid: 18.00 Protokoll nr: 2/2016 Faste medlemer som møtte: Even Hendseth Åse Kristin Bjørneraas Hopen Lasse Strand

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 Utdanningsavdelinga -utviklingsområde og utviklingsmål 1.Elev- og lærlingedeltaking sikre elevane deltaking i: Skulestartpakke m/oppfølging: styrking

Detaljer

vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal

vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Plan for arbeid med kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2010-2014 Kompetanse og kvalitet høyrer framtida til. Som aktiv medspelar satsar Møre og Romsdal fylke på framtida, for det er der

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: Tid: 12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: Tid: 12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 16.06.2014 Tid: 12.00 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ingeborg Forseth tlf 71 25 85 99/900 13 983, ingeborg.forseth@mrfylke.no,

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 15.12.2015 2015/7341/ANLR/633.1 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Seniorrådgivar Annhild Merete Lorentzen, 71 25 85 64 «REFDATO» «REF» Vår

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

PRIVATSKOLESAMLING

PRIVATSKOLESAMLING PRIVATSKOLESAMLING 07.03.2013 1 5-1 Styret Som øvste ansvarlege organ skal kvar skole ha eit styre. Skolen sitt styre skal oppnemnast i samsvar med det rettsgrunnlaget skolen blir driven etter. 2 5-2 Styret

Detaljer

Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Ungdomsrådet Innkalling til møte i Ungdomsrådet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 06.06.2016 Kl.16:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes Møteprotokoll Utval: Ungdommens fylkesutval Møtestad: Nordhordaland, 4. etg, Fylkeshuset Dato: 05.11.2015 Tidspunkt: 09:30-16:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.01.2018 3307/2018 Rose Mari Skarset Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 08.02.2018 Psykisk helse - orientering Bakgrunn Orientering i forbindelse

Detaljer

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes Handlingsplan for grunnskulen i Vestnes 2010 1. Innleiing Handlingsplanen for grunnskulen i Vestnes bygg på behov tilstandsrapporten viser, og på behov som er komne fram etter at administrasjonssjefen

Detaljer

Protokoll frå møte i Ungdomspanelet 25. juni 2013

Protokoll frå møte i Ungdomspanelet 25. juni 2013 Protokoll frå møte i Ungdomspanelet 25. juni 2013 Stad: Fylkeshuset i Molde, grupperom i 6. et. Tid: Kl 11.00-16.00 Til stades frå UP: Åse Kristin Ask Bakke (leiar), Asgeir Stavik Hustad (nestleiar), Marte

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Georg Michaelis. Sjur Waagbø Rebekka S. Hansen

Georg Michaelis. Sjur Waagbø Rebekka S. Hansen Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Quality Hotel Alexandra, Molde Dato: 09.- 10.12.2013 Faste medlemer som møtte: Åse Kristin Ask Bakke Solveig Buvik Sønderland Audun Moen Skei Oda Monsen Even

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Line Hatmosø Hoem Leiar AP Ingeborg Forseth Medlem Møre og Romsdal fylkeskommune

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Line Hatmosø Hoem Leiar AP Ingeborg Forseth Medlem Møre og Romsdal fylkeskommune Møteprotokoll Utval: Rusforebygging God Helse Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 16.12.2016 Tid: 10:00 Protokoll nr: 3/2016 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Monica Molvær (frå

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Elev- og lærlingombod i HFK

Elev- og lærlingombod i HFK OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22610-3 Saksbehandlar: Laila Christin Kleppe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Y-nemnda 25.05.16 Utval for opplæring og helse 02.06.16 Fylkesutvalet 23.06.16

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden ::: Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15 / 12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer