EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Fylkestingsprogram. Buskerud FrP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Fylkestingsprogram. Buskerud FrP"

Transkript

1 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Fylkestingsprogram Buskerud FrP

2 Fremskrittspartiet - Det troverdige alternativet Fremskrittspartiet (FrP) er et liberalistisk parti som arbeider for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep - og for å ivareta innbyggernes rettigheter og frihet, slik Grunnloven forutsetter. FrP er det eneste partiet som representerer reell fornyelse. FrP er ombudsmann for folk flest. Vi tror på enkeltmennesket. Vi vil la deg selv fatte beslutninger som gjelder ditt liv. Vi vil fjerne unødvendige forbud, påbud og politikerskapte reguleringer. Vårt verdigrunnlag representeres gjennom ord som frihet, lojalitet og folkelighet. Dette er Fremskrittspartiets sjel. Dette er oss. Lavrans Kierulf 1. Kandidat

3 FrP i regjering I 2013 ble FrP en del av en mindretallsregjering sammen med Høyre, og med Venstre og Kristelig Folkeparti som støtte- og samarbeidspartnere. Det betyr at vi for første gang i partiets over 40 år lange historie er med på å styre landet. FrP har gjennom sitt handlingsprogram fortalt velgerne om sine målsettinger. Nå har vi vært i regjering i snart to år og arbeider kontinuerlig med å levere og å gjøre hverdagen bedre og enklere for folk flest. Men vi er som parti en del av det norske demokratiet og må akseptere at vi av og til ikke får fullt gjennomslag for våre forslag og saker. FrP arbeider likevel hele tiden for sine hjertesaker, og gjør sitt ytterste for å gi velgerne mest mulig av det vi gikk til valg på. Samtidig må vi opptre som en konstruktiv samarbeidspartner. Det betyr at vi må akseptere at våre samarbeidspartnere ikke alltid vil det samme som oss. Knut Gjerde 2. Kandidat

4 Fremskrittspartiet i Buskerud Ved fylkestingsvalget i 2011 kom FrP i posisjon i Buskerud, med Høyre og Kristelig Folkeparti som samarbeidspartnere. FrP har i inneværende valgperiode fylkesvaraordføreren, lederen av hovedutvalget for regional og kultur, nestlederen i hovedutvalget for samferdsel og nestlederen i kontrollutvalget. Fylkestingsgruppen arbeider iherdig for hele Buskeruds befolkning innenfor de fylkeskommunale oppgaveområdene. Vi står i nærkontakt med velgerne og tar med oss alle innspill og utfordringer. Mye av dette dreier seg blant annet om veiene i fylket, tilrettelegging for god folkehelse og fraflytningen fra nordfylket. Kommunereformen FrP er opptatt av at skattebetalernes penger til drift av kommuner og fylkes-kommuner skal resultere i Gode og likeverdige tjenester over hele landet. En helthetlig samfunnsutvikling. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner. Kommuner som kan tåle endringer. For å oppnå dette bør det legges til rette for at kommuner kan slå seg sammen der det er hensiktsmessig. Arbeidsoppgaver kan overføres fra fylkeskommunen til sammenslåtte kommuner som er effektive og store nok til påta seg disse. FrP vil uansett resultatet av kommunereformen, arbeide seriøst med våre oppgaver i fylkeskommunen.

5 Samferdsel Med FrP i posisjon i fylkeskommunen, så er samferdselssektoren gitt et løft. Vårt arbeid i hovedutvalget for samferdsel er svært viktig fordi det dreier seg om gode ferdselsårer for å opprettholde og utvikle næringslivet, hindre fraflytting og legge grunnlaget for økt sysselsetting slik at vi får et levende fylke fra syd til nord. Gjennom økte ressurser er satsningen på vei og kollektivtransport styrket. På Stortinget og i regjeringen arbeider FrP for å senke bilavgiftene og øke ressursene til veibygging. Det arbeides dessuten med å få på plass et samferdselsfond for varig og forutsigbar finansiering av infrastrukturen. Buskerud FrP vil jobbe for samarbeidsprosjektet på Fagernes Lufthavn Leirin sammen med Oppland Fylke, for å få større andeler av chartertrafikken fra utlandet til fjellregionene. Britt Homstvedt 3. Kandidat

6 Vei Ulike politiske flertall har gjennom tidene etterlatt seg et samlet veinett som er nedslitt, til dels trafikkfarlig og som trenger utbedringer og vedlikehold. I tillegg kommer behovet for ras- og viltsikring. Dette inkluderer også Buskerud. Som en konsekvens av statlige overføringer, overtok Buskerud fylkeskommune i 2010 ansvaret for 610 km riksvei. Dette kom i tillegg til 1200 km eksisterende fylkesvei. Da FrP kom i posisjon i 2011, var det et betydelig etterslep på veivedlike-holdet. I løpet av perioden har FrP stått i front for å løfte den årlige innsatsen fra 90 til 150 millioner kroner i Det årlige asfalteringsprogrammet har økt fra 70 til 92,3 millioner kroner. I Buskerud har FrP spilt en avgjørende rolle for at vi nå er ledende i landet på utbedring av fylkesveier. Buskerud FrP vil i perioden øke innsatsen ytterligere for å ta igjen hele vedlikeholdsetterslepet på veisektoren. Det ønsker vi fordi vi anser veibygging og vedlikehold som en av fylkeskommunens viktigste oppgaver. På veisiden arbeider Buskerud FrP for: Flere gang- og sykkeltraseer for innbyggernes sikkerhet. To hovedtraseer til Vestlandet: E134 til Haugesund og Stavanger. RV7 over Hardangervidda med ny hardangerviddetunnel til Bergen og Sogn og Fjordane. Videre opp mot aksen RV7/RV52/E16, slik Statens vegvesen foreslår. Åpne vinterveier på RV52 og FV50 chartertrafikk til Fagernes Lufthavn Leirin. RV23 Buskerud/Vestfold med broforbindelse over Oslofjorden og ferdigstillelse av strekningen mellom Dagslet i Røyken og Linnes i Lier. Bygge ny trasé med bro over Oslofjorden ved Hurum syd, fra Hvitsten i Vestby i Akershus til Filtvet i Hurum og videre til E18. Asfaltering av diverse veistrekninger.

7 Sjøtransport Buskerud FrP vil fortsatt jobbe for opprettholdelse og utvidelse av hurtigbåttilbudet på Oslofjorden. Bompenger FrP kjemper for at Buskerud ikke skal bli «omringet» av bomringer. Buskerudbyen fremstår i denne sammenheng som et høyst urealistisk prosjekt. Det må på plass et realistisk alternativ som blant annet sørger for at helt nødvendige veiprosjekter blir bygget. Vi anser bompengefinansiering generelt som en uakseptabel ekstrabeskatning av bilistene. Så lenge Staten tar inn bilrelaterte avgifter i det omfang som i dag, så vil Buskerud FrP konsekvent stemme imot innføring av bompenger. Dette gjelder også ved en eventuell iverksettelse av Buskerudbypakke 2, hvor trafikantbetaling - herunder bompenger - er ment å være et bærende element i finansieringen av prosjektet. Eilev Bekjorden 4. Kandidat

8 Sikkerhet og miljø Mye forskning viser at gode veier gir færre trafikkofre og materielle skader. FrP mener derfor at det er god samfunnsøkonomi å bygge sikre veier. Ved å fase ut det kjemiske vintervedlikeholdet og satse på alternativer, vil dette kunne føre til færre ulykker og vesentlig mindre slitasje på veiene. Det er viktig at «myke» og «harde» trafikanter holdes fysisk adskilt i trafikkbildet. Vi vil derfor legge til rette for adskilte gang- og sykkelveier og styrking av sikkerheten langs skoleveier, fylkesveier, ved idrettsanlegg og andre samlingssteder. Nødvendig tungtransport må følges tett opp med sikkerhetskontroller. En større andel av tungtransporten på vei bør overføres til jernbane og skip. Kollektivtransport Buskerud fylkeskommune har i dag sitt eget kollektivselskap, Buskerud kollektiv-transport, med merkenavnet Brakar. FrP har tatt initiativet til et betydelig økonomisk løft for kollektivtransporten. I løpet av perioden har vi innført gratis buss for barne-hager og skoleelever mellom klokken 0900 og 1400, samt innført et nytt ungdomskort for alle mellom 20 og 25 år for å stimulere ungdom til økt bruk av buss. En vesentlig bedret tilrettelegging av kollektivtransporten i Buskerud, forbinder tett-stedene slik at skoletilbud, helsetilbud og arbeidsmarkedet innenfor fylket kan utnyttes bedre.

9 Buskerudbyen I 2009 innledet Drammen, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg kommuner et samarbeid med fylkeskommunen og statlige aktører om prosjektet som har fått navnet Buskerudbyen. Formålet er å redusere bruken av privatbil, utvikle og forsterke kollektivtilbudet, samt å bedre arealplanleggingen som i sterkere grad skal relateres til knutepunktene for buss og bane. FrP har stadig blitt mer skeptisk til prosjektet på grunn av at det blant annet vil føre til en mengde bomstasjoner i de aktuelle kommunene. Prosjektet legger også negative føringer på arealutviklingen. Morgan Langfeldt 5. Kandidat

10 Regionalutvikling og kultur Organisering og utvikling for fremtid Buskerud FrP har som klart mål å effektivisere driften av fylkeskommunen. Etter stortingsvalget i 2011 tok vi fatt på dette, og innsatsen på området fortsetter inn i kommende valgperiode. Som et mulig resultat av kommunereformen, kan flere av fylkeskommunens nåværende oppgaver bli overført til de nye storkommunene. I en så stor organisasjon som Buskerud fylkeskommune, og spesielt forvaltnings-området regional utvikling og kultur, ligger det muligheter for både effektivisering og bedre ressursutnyttelse. FrP ønsker å utvikle Buskerud i tråd med innbyggernes og kommunenes behov, ønsker, interesser og engasjement. Organiseringen og driften av fylkeskommunen bør nøye gjennomgås for om mulig å frigjøre ytterligere midler til blant annet samferdsel, utdanning, regional og kultur. FrP ønsker at fylkeskommunen skal sikre et rikt kulturliv, en solid turistnæring, et godt arbeidsmiljø og bidra til en trygg og stabil befolkningsvekst. Vi ønsker at nye, gode ideer og aktiviteter får oppmerksomhet, støtte og oppfølging slik at de blir mulig å realisere. FrP mener at fylkeskommunen bør bevisstgjøre kommunene på deres ansvar for å bidra med støtte til næringsutvikling. Forenkling med rasjonelt tilsnitt Hovedutvalget for regionalutvikling og hovedutvalget for kultur er nå slått sammen til ett utvalg, hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Dette er rasjonelt da de tidligere hovedutvalgene behandlet saker som i stor grad inneholdt de samme problemstillinger og var nokså like i innhold og utfordringer. I neste omgang gir omleggingen forhåpentligvis en mer effektiv administrasjon og rasjonell pengebruk. Prosessen er initiert av storting og regjering, siden det skal strammes inn på tildelings-midler til dette området.

11 Museene - Stavkirkene Buskerud Frp ser viktigheten av å drive «levende» museer som er mest mulig tilpasset publikums interesser, ønsker og behov. Buskerud FrP mener at det er viktig å bevare den norske kulturarven, og vil derfor bevare våre unike stavkirker. Buskerud bygningsvernsenter Dette senteret, med lokalisering på Kongsberg, er en del av kulturminneforvaltningen i fylket. Senteret dekker et stort behov for håndverkere med spesialkompetanse innenfor restaurering av fredede og verneverdige bygninger i Buskerud og har i flere år fungert som et prøveprosjekt med tilhørende årlige bevilgninger. Tilskudd til drift av senteret ligger nå inne i standardmalen for fremtidige handlingsprogram/budsjetter i fylkeskommunen. FrP anser senteret for å være et svært viktig satsningsområde for å ta vare på vår kulturarv og byggeskikker. Tilskudd til verneverdige bygg i privat eie er øket i inneværende periode. FrP tar mål av seg til å følge utviklingen nøye på dette området og vil arbeide aktivt for å øke tilskuddene ytterligere. FrP mener at alle fylkeskommunale bygg som skal oppføres/restaureres, i størst mulig grad bør bruke treverk som fortrinnsvis er produsert av norsk skogbruk. Dette skal være innenfor gjeldende regelverk, herunder tekniske forskrifter, offentlig regelverk innen anbud og anskaffelse. Innsigelser Via hovedutvalget for regionalutvikling og kultur, arbeider FrP for å hindre at fylkeskommunen fremmer unødige innsigelser mot private eller kommunale planer. FrP har ved flere anledninger bidratt til at administrative forslag til innsigelser er blitt trukket tilbake også med aksept fra Riksantikvaren. Det er store utfordringer i dette saksområdet, da man også må forholde seg til statlig regelverk. Etter FrPs mening hverken kan eller skal det være fylkeskommunens oppgave å gå imot kommunale, regionale eller private utviklingstiltak.

12 Videregående utdanning Nødvendig omlegging FrP mener at skolens målsetting må være å gjøre hver enkelt elev i stand til å utvikle og bruke sine evner til det beste for seg selv og samfunnet. Et godt skoletilbud er en forutsetning for fremtidig verdiskapning og økonomisk vekst. Dagens enhetsskole tar ikke tilstrekkelig hensyn til at elever er forskjellige og har behov for ulike tilbud. Buskerud FrP vil erstatte dagens enhetsskole med en kunnskapsskole som gir elevene valgfrihet og fokus på å styrke ferdigheter. Med FrP i posisjon i Buskerud fylkeskommune, er vi i gang med å etablere kunnskapsskolen som har en klar målsetting om å øke læringsutbyttet og minimere frafall. Fra 2014 får kunnskapsskolen et årlig løft på 30 millioner kroner. Det er innført en forseringsordning som gjør at ungdomsskoleelever kan ta fag på videregående skole. Fra og med 2013 fikk elever der adgang til å ta fag på høyskolenivå. Sommerskoletilbudet er utvidet, og vi har bevilget ekstra ressurser til ungt entre-prenørskap/inspiro og forskerlinjer. Det er også etablert en internasjonal linje ved Drammen videregående skole. For å stimulere næringslivet til å ta inn lærlinger, mottar godkjente lærlingebedrifter som tegner lærlingekontrakt for første gang, et tilskudd på kroner fra FrP ønsker at bedømmelse av alle skriftlige, karaktergivende oppgaver skal skje anonymt. Magnus Herstad 6. Kandidat

13 Viktige grep Det er en nasjonal og lokal viktig oppgave å minimere frafallet i videregående skole. Virkemidlene kan være forskjellige. I Buskerud har FrP fått gjennomslag for fritt skolevalg og åpenhet rundt skolenes resultater. Vi arbeider for at sidemål skal være valgfritt. For å sikre lik behandling av de offentlige og private skolene er det viktig at de behandles økonomisk likt. Innslag av flere private videregående skoler i Buskerud er en berikelse for det videregående opplæringstilbudet. Vi ønsker å gi praktiske fag større status. Det er behov for en bedre tilpasset teorimengde på yrkesfag i forhold til mer læretid ute i næringslivet/bedriftene. Vår tids største utfordring et at Norge er blitt et flerkulturelt samfunn. Buskerud FrP tar avstand fra - og vil jobbe mot - alle former for forskjellsbehandling og kvotering relatert til kjønn, etnisitet, religion, alder eller bosted. Buskerud FrP ønsker et forbud mot heldekkende plagg i fylkets videregående skoler. FrP vil bidra til å sikre godt læringsmiljø gjennom en bedre etter- og videreutdanning av lærerne Etter vår mening bør lærerevaluering innføres. Det må utvikles en bedre skolehelse- og PP-tjeneste. Buskerud FrP vil intensivere kampen mot mobbing fordi dette er å anse som et folkehelseproblem. Det er ansatt et mobbeombud med ansvar for de videregående skolene i Buskerud fylkeskommune. FrP vil arbeide for å flytte mobbere vekk fra skolene i de tilfeller der alvorlig mobbing avdekkes. Kristin Løvaas Gjerde 7. Kandidat

14 Helsepolitikk Buskerud FrP skal arbeide for å opprettholde og videreutvikle alle nåværende sykehus som fullverdige lokalsykehus. Dette innbefatter fødeavdeling og akutt bløtdelskirurgi på Ringerike Sykehus, Kongsberg Sykehus og Hallingdal Sjukestugu. Tannhelse Når det gjelder tannhelsetjenesten er det her behov for en viss fornying, effektivisering og oppgradering for en totalt sett bedre tjeneste. Dette betyr at det vil skje en viss endring av hvor tannlegekontorene blir liggende. Dette er nødvendig fordi man har sett at enmannskontorer er svært sårbare for sykdom. Alle endringer i tannhelsestrukturen skal skje i samarbeid med de kommunene det gjelder. I Drammen har man effektivisert og samordnet, slik at det nå er ett tannlegekontor med solid bemanning, noe som gjør at pasienter nå kan forvente behandling til avtalt tid. I Flå kommune flytter tannlegekontoret inn i nye lokaler med nytt utstyr. I Røyken og Hurum oppgraderes og utvides kontoret. Slike endringer vil skje flere steder i Buskerud, men hele tiden i samråd med kommunene der endringene skjer.

15 Fylkeskommunens eierskap i forretningsvirksomhet Vardar AS er et energikonsern som er organisert i en rekke datterselskaper og tilknyttede selskaper, og omfatter virksomhetsområdene Vannkraft, Bioenergi, Vindkraft Norge/ Sverige, Vindkraft utlandet og Eiendom. Konsernet er også aktivt innen innovasjon og forretningsutvikling. Buskerud fylkeskommune eier samtlige A-aksjer i selskapet. Buskerud FrP mener at fylkeskommunen bør selge seg ut av selskapet og bruke de frigjorte midlene til å nedbetale fylkeskommunens gjeld og anvende resten til fondsoppbygging. Dette vil bedre fylkeskommunens økonomiske handlekraft til å løse sine kjerneoppgaver. Odd Gjermund Mortensen 8. Kandidat

16 Kandidatnr Navn Fødselsår Bosted 1 Lavrans Kierulf 1983 Drammen 2 Knut Gjerde 1955 Nedre Eiker 3 Britt Homstvedt 1942 Drammen 4 Eilev Bekjorden 1965 Flesberg 5 Morgan Langfeldt 1968 Lier 6 Magnus Herstad 1989 Ringerike 7 Kristin Løvaas Gjerde 1995 Nedre Eiker 8 Odd Gjermund Mortensen 1956 Kongsberg 9 Trond O. Røed 1959 Hurum 10 Magne Berg 1953 Nore og Uvdal 11 Karsten Ekeren 1958 Flå 12 Cathrine Løwer Dahlquist 1997 Nedre Eiker 13 Lars Olav Renslo 1958 Nes 14 Terje Norman Jørgensen 1966 Nedre Eiker 15 Christine Kristiansen Granlund 1990 Ringerike 16 Vidar Borgen 1962 Lier 17 Ole Hovengen 1959 Drammen 18 Tone Heimdal Brataas 1970 Røyken 19 Tommy Knappskog 1973 Kongsberg 20 Janne Nina Lislelid 1966 Nore og Uvdal 21 Odd Georg Hansen 1964 Modum 22 Lena Albrigtsen 1972 Nedre Eiker 23 Antonie May Andersen 1945 Drammen 24 Fredrik Aalien 1993 Sigdal 25 Anne Kristin Aabo 1960 Drammen 26 Arne Haga 1944 Røyken 27 Eva Birgitte Sanni Jacobsen 1953 Drammen 28 Vidar Løvf 1948 Modum 29 Nena Bjerke 1963 Ringerike 30 Frode Borge 1968 Sigdal 31 Helle Nordli Andersen 1978 Drammen 32 Line Therese Sperrevik Persson 1975 Hol 33 Anita Thoen 1974 Nes 34 Jørn Øverby 1966 Hole

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden 01-01 er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene,

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre.

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Innholdsfortegnelse GRØNN HELSE... Helse der du bor... Helse når du trenger det... Barn

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

Fylkesprogram 1999-2003 AKERSHUS VENSTRE. Programmet vårt kan du også lese eller skrive ut fra nettsiden vår.

Fylkesprogram 1999-2003 AKERSHUS VENSTRE. Programmet vårt kan du også lese eller skrive ut fra nettsiden vår. AKERSHUS VENSTRE Fylkesprogram 1999-2003 Programmet vårt kan du også lese eller skrive ut fra nettsiden vår. nettside: telefon: faks: adresse: e-post: www.venstre.no/pa rti etl a kersh us 220552 45 22055085

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk...

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk... Innhold INNLEDNING... 3 1. Ungdom... 4 2. Skole og oppvekst... 4 3. Forskning og utvikling... 5 4. Næringsliv og regional utvikling... 6 5. Landbruk... 7 6. Rovdyrpolitikken... 7 7. Skogbruk... 8 8. Fiskeri-

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. til folk flest Side 9. En trygg hverdag. Det skal lukte asfalt. Sterkere lokalt selvstyre.

En enklere hverdag for folk flest. til folk flest Side 9. En trygg hverdag. Det skal lukte asfalt. Sterkere lokalt selvstyre. FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Sterkere lokalt selvstyre Tormod Overland ser at det er behov for en kraftig styrking av det lokale selvstyret i kommunene. Side 6 Det skal lukte asfalt Med Fremskrittspartiet

Detaljer

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk Notat fra OFV: Dato: 24.9.2013 Til: OFVs medlemmer Forfatter: Vilrid Femoen Regjeringsforhandlinger og veipolitikk OFV har lagt en intens 4-årsperiode bak seg der foreningens strategi om å avdekke svakheter

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 1) Ny vekst og utvikling for Oppland Oppland er et fylke med store variasjoner og store avstander. Næringslivet består av sterke industriklynger,

Detaljer

FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019. Akershus Arbeiderparti

FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019. Akershus Arbeiderparti FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019 1 Akershus Arbeiderparti 2 Innhold Hei, du fra Akershus!... 4 Våre kandidater... 5 Akershus grønt smart og effektivt... 6 Helse og trivsel folkehelse... 7 Effektiv, punktlig

Detaljer

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 Innhold De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Innhold I Innledning og hovedprofil... 4 2 Styringsprosessen... 6 3 Strategisk overbygning... 7 3.1 Fylkeskommunens rolle og samfunnsoppdrag...

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017

De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017 De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017 De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom generasjoner.

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

NORDMØRSLISTA Fylkestingsprogram 2015-2019

NORDMØRSLISTA Fylkestingsprogram 2015-2019 NORDMØRSLISTA Fylkestingsprogram 2015-2019 Som uavhengig liste har Nordmørslista den nødvendige frihet til å motvirke skjevfordelingen av statlige og fylkeskommunale ressurser. Vi er klare for endring,

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti HØP 2013-2016 AHS/CB Stavanger Arbeiderparti 21.11.2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Budsjett 2013 Fellesskap gir nye muligheter! Handlings- og økonomiplan 2013 2016 Forsidebilde tatt fra Rådhuset

Detaljer

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 Medlemmer som kalles inn til møtet: Rune Sjurgard leder Tone Roaldsnes nestleder Ottar Brage Guttelvik

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

NORDMØRSLISTA Fylkestingsprogram 2015-2019

NORDMØRSLISTA Fylkestingsprogram 2015-2019 NORDMØRSLISTA Fylkestingsprogram 2015-2019 Som uavhengig liste har Nordmørslista den nødvendige frihet til å motvirke skjevfordelingen av statlige og fylkeskommunale ressurser. Vi er klare for endring,

Detaljer

(2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

(2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 13 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 1 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer