EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Fylkestingsprogram. Buskerud FrP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Fylkestingsprogram. Buskerud FrP"

Transkript

1 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Fylkestingsprogram Buskerud FrP

2 Fremskrittspartiet - Det troverdige alternativet Fremskrittspartiet (FrP) er et liberalistisk parti som arbeider for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep - og for å ivareta innbyggernes rettigheter og frihet, slik Grunnloven forutsetter. FrP er det eneste partiet som representerer reell fornyelse. FrP er ombudsmann for folk flest. Vi tror på enkeltmennesket. Vi vil la deg selv fatte beslutninger som gjelder ditt liv. Vi vil fjerne unødvendige forbud, påbud og politikerskapte reguleringer. Vårt verdigrunnlag representeres gjennom ord som frihet, lojalitet og folkelighet. Dette er Fremskrittspartiets sjel. Dette er oss. Lavrans Kierulf 1. Kandidat

3 FrP i regjering I 2013 ble FrP en del av en mindretallsregjering sammen med Høyre, og med Venstre og Kristelig Folkeparti som støtte- og samarbeidspartnere. Det betyr at vi for første gang i partiets over 40 år lange historie er med på å styre landet. FrP har gjennom sitt handlingsprogram fortalt velgerne om sine målsettinger. Nå har vi vært i regjering i snart to år og arbeider kontinuerlig med å levere og å gjøre hverdagen bedre og enklere for folk flest. Men vi er som parti en del av det norske demokratiet og må akseptere at vi av og til ikke får fullt gjennomslag for våre forslag og saker. FrP arbeider likevel hele tiden for sine hjertesaker, og gjør sitt ytterste for å gi velgerne mest mulig av det vi gikk til valg på. Samtidig må vi opptre som en konstruktiv samarbeidspartner. Det betyr at vi må akseptere at våre samarbeidspartnere ikke alltid vil det samme som oss. Knut Gjerde 2. Kandidat

4 Fremskrittspartiet i Buskerud Ved fylkestingsvalget i 2011 kom FrP i posisjon i Buskerud, med Høyre og Kristelig Folkeparti som samarbeidspartnere. FrP har i inneværende valgperiode fylkesvaraordføreren, lederen av hovedutvalget for regional og kultur, nestlederen i hovedutvalget for samferdsel og nestlederen i kontrollutvalget. Fylkestingsgruppen arbeider iherdig for hele Buskeruds befolkning innenfor de fylkeskommunale oppgaveområdene. Vi står i nærkontakt med velgerne og tar med oss alle innspill og utfordringer. Mye av dette dreier seg blant annet om veiene i fylket, tilrettelegging for god folkehelse og fraflytningen fra nordfylket. Kommunereformen FrP er opptatt av at skattebetalernes penger til drift av kommuner og fylkes-kommuner skal resultere i Gode og likeverdige tjenester over hele landet. En helthetlig samfunnsutvikling. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner. Kommuner som kan tåle endringer. For å oppnå dette bør det legges til rette for at kommuner kan slå seg sammen der det er hensiktsmessig. Arbeidsoppgaver kan overføres fra fylkeskommunen til sammenslåtte kommuner som er effektive og store nok til påta seg disse. FrP vil uansett resultatet av kommunereformen, arbeide seriøst med våre oppgaver i fylkeskommunen.

5 Samferdsel Med FrP i posisjon i fylkeskommunen, så er samferdselssektoren gitt et løft. Vårt arbeid i hovedutvalget for samferdsel er svært viktig fordi det dreier seg om gode ferdselsårer for å opprettholde og utvikle næringslivet, hindre fraflytting og legge grunnlaget for økt sysselsetting slik at vi får et levende fylke fra syd til nord. Gjennom økte ressurser er satsningen på vei og kollektivtransport styrket. På Stortinget og i regjeringen arbeider FrP for å senke bilavgiftene og øke ressursene til veibygging. Det arbeides dessuten med å få på plass et samferdselsfond for varig og forutsigbar finansiering av infrastrukturen. Buskerud FrP vil jobbe for samarbeidsprosjektet på Fagernes Lufthavn Leirin sammen med Oppland Fylke, for å få større andeler av chartertrafikken fra utlandet til fjellregionene. Britt Homstvedt 3. Kandidat

6 Vei Ulike politiske flertall har gjennom tidene etterlatt seg et samlet veinett som er nedslitt, til dels trafikkfarlig og som trenger utbedringer og vedlikehold. I tillegg kommer behovet for ras- og viltsikring. Dette inkluderer også Buskerud. Som en konsekvens av statlige overføringer, overtok Buskerud fylkeskommune i 2010 ansvaret for 610 km riksvei. Dette kom i tillegg til 1200 km eksisterende fylkesvei. Da FrP kom i posisjon i 2011, var det et betydelig etterslep på veivedlike-holdet. I løpet av perioden har FrP stått i front for å løfte den årlige innsatsen fra 90 til 150 millioner kroner i Det årlige asfalteringsprogrammet har økt fra 70 til 92,3 millioner kroner. I Buskerud har FrP spilt en avgjørende rolle for at vi nå er ledende i landet på utbedring av fylkesveier. Buskerud FrP vil i perioden øke innsatsen ytterligere for å ta igjen hele vedlikeholdsetterslepet på veisektoren. Det ønsker vi fordi vi anser veibygging og vedlikehold som en av fylkeskommunens viktigste oppgaver. På veisiden arbeider Buskerud FrP for: Flere gang- og sykkeltraseer for innbyggernes sikkerhet. To hovedtraseer til Vestlandet: E134 til Haugesund og Stavanger. RV7 over Hardangervidda med ny hardangerviddetunnel til Bergen og Sogn og Fjordane. Videre opp mot aksen RV7/RV52/E16, slik Statens vegvesen foreslår. Åpne vinterveier på RV52 og FV50 chartertrafikk til Fagernes Lufthavn Leirin. RV23 Buskerud/Vestfold med broforbindelse over Oslofjorden og ferdigstillelse av strekningen mellom Dagslet i Røyken og Linnes i Lier. Bygge ny trasé med bro over Oslofjorden ved Hurum syd, fra Hvitsten i Vestby i Akershus til Filtvet i Hurum og videre til E18. Asfaltering av diverse veistrekninger.

7 Sjøtransport Buskerud FrP vil fortsatt jobbe for opprettholdelse og utvidelse av hurtigbåttilbudet på Oslofjorden. Bompenger FrP kjemper for at Buskerud ikke skal bli «omringet» av bomringer. Buskerudbyen fremstår i denne sammenheng som et høyst urealistisk prosjekt. Det må på plass et realistisk alternativ som blant annet sørger for at helt nødvendige veiprosjekter blir bygget. Vi anser bompengefinansiering generelt som en uakseptabel ekstrabeskatning av bilistene. Så lenge Staten tar inn bilrelaterte avgifter i det omfang som i dag, så vil Buskerud FrP konsekvent stemme imot innføring av bompenger. Dette gjelder også ved en eventuell iverksettelse av Buskerudbypakke 2, hvor trafikantbetaling - herunder bompenger - er ment å være et bærende element i finansieringen av prosjektet. Eilev Bekjorden 4. Kandidat

8 Sikkerhet og miljø Mye forskning viser at gode veier gir færre trafikkofre og materielle skader. FrP mener derfor at det er god samfunnsøkonomi å bygge sikre veier. Ved å fase ut det kjemiske vintervedlikeholdet og satse på alternativer, vil dette kunne føre til færre ulykker og vesentlig mindre slitasje på veiene. Det er viktig at «myke» og «harde» trafikanter holdes fysisk adskilt i trafikkbildet. Vi vil derfor legge til rette for adskilte gang- og sykkelveier og styrking av sikkerheten langs skoleveier, fylkesveier, ved idrettsanlegg og andre samlingssteder. Nødvendig tungtransport må følges tett opp med sikkerhetskontroller. En større andel av tungtransporten på vei bør overføres til jernbane og skip. Kollektivtransport Buskerud fylkeskommune har i dag sitt eget kollektivselskap, Buskerud kollektiv-transport, med merkenavnet Brakar. FrP har tatt initiativet til et betydelig økonomisk løft for kollektivtransporten. I løpet av perioden har vi innført gratis buss for barne-hager og skoleelever mellom klokken 0900 og 1400, samt innført et nytt ungdomskort for alle mellom 20 og 25 år for å stimulere ungdom til økt bruk av buss. En vesentlig bedret tilrettelegging av kollektivtransporten i Buskerud, forbinder tett-stedene slik at skoletilbud, helsetilbud og arbeidsmarkedet innenfor fylket kan utnyttes bedre.

9 Buskerudbyen I 2009 innledet Drammen, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg kommuner et samarbeid med fylkeskommunen og statlige aktører om prosjektet som har fått navnet Buskerudbyen. Formålet er å redusere bruken av privatbil, utvikle og forsterke kollektivtilbudet, samt å bedre arealplanleggingen som i sterkere grad skal relateres til knutepunktene for buss og bane. FrP har stadig blitt mer skeptisk til prosjektet på grunn av at det blant annet vil føre til en mengde bomstasjoner i de aktuelle kommunene. Prosjektet legger også negative føringer på arealutviklingen. Morgan Langfeldt 5. Kandidat

10 Regionalutvikling og kultur Organisering og utvikling for fremtid Buskerud FrP har som klart mål å effektivisere driften av fylkeskommunen. Etter stortingsvalget i 2011 tok vi fatt på dette, og innsatsen på området fortsetter inn i kommende valgperiode. Som et mulig resultat av kommunereformen, kan flere av fylkeskommunens nåværende oppgaver bli overført til de nye storkommunene. I en så stor organisasjon som Buskerud fylkeskommune, og spesielt forvaltnings-området regional utvikling og kultur, ligger det muligheter for både effektivisering og bedre ressursutnyttelse. FrP ønsker å utvikle Buskerud i tråd med innbyggernes og kommunenes behov, ønsker, interesser og engasjement. Organiseringen og driften av fylkeskommunen bør nøye gjennomgås for om mulig å frigjøre ytterligere midler til blant annet samferdsel, utdanning, regional og kultur. FrP ønsker at fylkeskommunen skal sikre et rikt kulturliv, en solid turistnæring, et godt arbeidsmiljø og bidra til en trygg og stabil befolkningsvekst. Vi ønsker at nye, gode ideer og aktiviteter får oppmerksomhet, støtte og oppfølging slik at de blir mulig å realisere. FrP mener at fylkeskommunen bør bevisstgjøre kommunene på deres ansvar for å bidra med støtte til næringsutvikling. Forenkling med rasjonelt tilsnitt Hovedutvalget for regionalutvikling og hovedutvalget for kultur er nå slått sammen til ett utvalg, hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Dette er rasjonelt da de tidligere hovedutvalgene behandlet saker som i stor grad inneholdt de samme problemstillinger og var nokså like i innhold og utfordringer. I neste omgang gir omleggingen forhåpentligvis en mer effektiv administrasjon og rasjonell pengebruk. Prosessen er initiert av storting og regjering, siden det skal strammes inn på tildelings-midler til dette området.

11 Museene - Stavkirkene Buskerud Frp ser viktigheten av å drive «levende» museer som er mest mulig tilpasset publikums interesser, ønsker og behov. Buskerud FrP mener at det er viktig å bevare den norske kulturarven, og vil derfor bevare våre unike stavkirker. Buskerud bygningsvernsenter Dette senteret, med lokalisering på Kongsberg, er en del av kulturminneforvaltningen i fylket. Senteret dekker et stort behov for håndverkere med spesialkompetanse innenfor restaurering av fredede og verneverdige bygninger i Buskerud og har i flere år fungert som et prøveprosjekt med tilhørende årlige bevilgninger. Tilskudd til drift av senteret ligger nå inne i standardmalen for fremtidige handlingsprogram/budsjetter i fylkeskommunen. FrP anser senteret for å være et svært viktig satsningsområde for å ta vare på vår kulturarv og byggeskikker. Tilskudd til verneverdige bygg i privat eie er øket i inneværende periode. FrP tar mål av seg til å følge utviklingen nøye på dette området og vil arbeide aktivt for å øke tilskuddene ytterligere. FrP mener at alle fylkeskommunale bygg som skal oppføres/restaureres, i størst mulig grad bør bruke treverk som fortrinnsvis er produsert av norsk skogbruk. Dette skal være innenfor gjeldende regelverk, herunder tekniske forskrifter, offentlig regelverk innen anbud og anskaffelse. Innsigelser Via hovedutvalget for regionalutvikling og kultur, arbeider FrP for å hindre at fylkeskommunen fremmer unødige innsigelser mot private eller kommunale planer. FrP har ved flere anledninger bidratt til at administrative forslag til innsigelser er blitt trukket tilbake også med aksept fra Riksantikvaren. Det er store utfordringer i dette saksområdet, da man også må forholde seg til statlig regelverk. Etter FrPs mening hverken kan eller skal det være fylkeskommunens oppgave å gå imot kommunale, regionale eller private utviklingstiltak.

12 Videregående utdanning Nødvendig omlegging FrP mener at skolens målsetting må være å gjøre hver enkelt elev i stand til å utvikle og bruke sine evner til det beste for seg selv og samfunnet. Et godt skoletilbud er en forutsetning for fremtidig verdiskapning og økonomisk vekst. Dagens enhetsskole tar ikke tilstrekkelig hensyn til at elever er forskjellige og har behov for ulike tilbud. Buskerud FrP vil erstatte dagens enhetsskole med en kunnskapsskole som gir elevene valgfrihet og fokus på å styrke ferdigheter. Med FrP i posisjon i Buskerud fylkeskommune, er vi i gang med å etablere kunnskapsskolen som har en klar målsetting om å øke læringsutbyttet og minimere frafall. Fra 2014 får kunnskapsskolen et årlig løft på 30 millioner kroner. Det er innført en forseringsordning som gjør at ungdomsskoleelever kan ta fag på videregående skole. Fra og med 2013 fikk elever der adgang til å ta fag på høyskolenivå. Sommerskoletilbudet er utvidet, og vi har bevilget ekstra ressurser til ungt entre-prenørskap/inspiro og forskerlinjer. Det er også etablert en internasjonal linje ved Drammen videregående skole. For å stimulere næringslivet til å ta inn lærlinger, mottar godkjente lærlingebedrifter som tegner lærlingekontrakt for første gang, et tilskudd på kroner fra FrP ønsker at bedømmelse av alle skriftlige, karaktergivende oppgaver skal skje anonymt. Magnus Herstad 6. Kandidat

13 Viktige grep Det er en nasjonal og lokal viktig oppgave å minimere frafallet i videregående skole. Virkemidlene kan være forskjellige. I Buskerud har FrP fått gjennomslag for fritt skolevalg og åpenhet rundt skolenes resultater. Vi arbeider for at sidemål skal være valgfritt. For å sikre lik behandling av de offentlige og private skolene er det viktig at de behandles økonomisk likt. Innslag av flere private videregående skoler i Buskerud er en berikelse for det videregående opplæringstilbudet. Vi ønsker å gi praktiske fag større status. Det er behov for en bedre tilpasset teorimengde på yrkesfag i forhold til mer læretid ute i næringslivet/bedriftene. Vår tids største utfordring et at Norge er blitt et flerkulturelt samfunn. Buskerud FrP tar avstand fra - og vil jobbe mot - alle former for forskjellsbehandling og kvotering relatert til kjønn, etnisitet, religion, alder eller bosted. Buskerud FrP ønsker et forbud mot heldekkende plagg i fylkets videregående skoler. FrP vil bidra til å sikre godt læringsmiljø gjennom en bedre etter- og videreutdanning av lærerne Etter vår mening bør lærerevaluering innføres. Det må utvikles en bedre skolehelse- og PP-tjeneste. Buskerud FrP vil intensivere kampen mot mobbing fordi dette er å anse som et folkehelseproblem. Det er ansatt et mobbeombud med ansvar for de videregående skolene i Buskerud fylkeskommune. FrP vil arbeide for å flytte mobbere vekk fra skolene i de tilfeller der alvorlig mobbing avdekkes. Kristin Løvaas Gjerde 7. Kandidat

14 Helsepolitikk Buskerud FrP skal arbeide for å opprettholde og videreutvikle alle nåværende sykehus som fullverdige lokalsykehus. Dette innbefatter fødeavdeling og akutt bløtdelskirurgi på Ringerike Sykehus, Kongsberg Sykehus og Hallingdal Sjukestugu. Tannhelse Når det gjelder tannhelsetjenesten er det her behov for en viss fornying, effektivisering og oppgradering for en totalt sett bedre tjeneste. Dette betyr at det vil skje en viss endring av hvor tannlegekontorene blir liggende. Dette er nødvendig fordi man har sett at enmannskontorer er svært sårbare for sykdom. Alle endringer i tannhelsestrukturen skal skje i samarbeid med de kommunene det gjelder. I Drammen har man effektivisert og samordnet, slik at det nå er ett tannlegekontor med solid bemanning, noe som gjør at pasienter nå kan forvente behandling til avtalt tid. I Flå kommune flytter tannlegekontoret inn i nye lokaler med nytt utstyr. I Røyken og Hurum oppgraderes og utvides kontoret. Slike endringer vil skje flere steder i Buskerud, men hele tiden i samråd med kommunene der endringene skjer.

15 Fylkeskommunens eierskap i forretningsvirksomhet Vardar AS er et energikonsern som er organisert i en rekke datterselskaper og tilknyttede selskaper, og omfatter virksomhetsområdene Vannkraft, Bioenergi, Vindkraft Norge/ Sverige, Vindkraft utlandet og Eiendom. Konsernet er også aktivt innen innovasjon og forretningsutvikling. Buskerud fylkeskommune eier samtlige A-aksjer i selskapet. Buskerud FrP mener at fylkeskommunen bør selge seg ut av selskapet og bruke de frigjorte midlene til å nedbetale fylkeskommunens gjeld og anvende resten til fondsoppbygging. Dette vil bedre fylkeskommunens økonomiske handlekraft til å løse sine kjerneoppgaver. Odd Gjermund Mortensen 8. Kandidat

16 Kandidatnr Navn Fødselsår Bosted 1 Lavrans Kierulf 1983 Drammen 2 Knut Gjerde 1955 Nedre Eiker 3 Britt Homstvedt 1942 Drammen 4 Eilev Bekjorden 1965 Flesberg 5 Morgan Langfeldt 1968 Lier 6 Magnus Herstad 1989 Ringerike 7 Kristin Løvaas Gjerde 1995 Nedre Eiker 8 Odd Gjermund Mortensen 1956 Kongsberg 9 Trond O. Røed 1959 Hurum 10 Magne Berg 1953 Nore og Uvdal 11 Karsten Ekeren 1958 Flå 12 Cathrine Løwer Dahlquist 1997 Nedre Eiker 13 Lars Olav Renslo 1958 Nes 14 Terje Norman Jørgensen 1966 Nedre Eiker 15 Christine Kristiansen Granlund 1990 Ringerike 16 Vidar Borgen 1962 Lier 17 Ole Hovengen 1959 Drammen 18 Tone Heimdal Brataas 1970 Røyken 19 Tommy Knappskog 1973 Kongsberg 20 Janne Nina Lislelid 1966 Nore og Uvdal 21 Odd Georg Hansen 1964 Modum 22 Lena Albrigtsen 1972 Nedre Eiker 23 Antonie May Andersen 1945 Drammen 24 Fredrik Aalien 1993 Sigdal 25 Anne Kristin Aabo 1960 Drammen 26 Arne Haga 1944 Røyken 27 Eva Birgitte Sanni Jacobsen 1953 Drammen 28 Vidar Løvf 1948 Modum 29 Nena Bjerke 1963 Ringerike 30 Frode Borge 1968 Sigdal 31 Helle Nordli Andersen 1978 Drammen 32 Line Therese Sperrevik Persson 1975 Hol 33 Anita Thoen 1974 Nes 34 Jørn Øverby 1966 Hole

Kommune- og regionreform? hva betyr det for idretten? Lise Christoffersen, Nestleder BIK

Kommune- og regionreform? hva betyr det for idretten? Lise Christoffersen, Nestleder BIK Kommune- og regionreform? hva betyr det for idretten? Lise Christoffersen, Nestleder BIK 12.11. 2016 Kommunereform tidsplan 1. juli 2016 - frist for kommunale vedtak Høsten 2016: Fylkesmennenes anbefaling

Detaljer

OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN

OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN FOLKEHELSEKONFERANSEN 2013 Storefjell 4. og 5. mars 2013 Organisering av oversiktsarbeid i BFK BFK med egen folkehelsestrategi vedtatt i juni 2010 Tidlig ute med fokus

Detaljer

Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010

Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010 Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010 - 1 - INNLEDNING Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette sitt alternative forslag

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Buskerud KrF. www.krf.no/buskerud INFORMASJON //

Buskerud KrF. www.krf.no/buskerud INFORMASJON // Buskerud KrF www.krf.no/buskerud INFORMASJON // 2015-2019 ALDER 62 år BOSTED Drammen 1. kandidat Trond Johansen Vi vil bygge bedre veier og ha mer vedlikehold Buskerud har store utfordringer med mange

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR Møtedato: 03.09.2013 Fra saksnr.: 31/13 Fra/til kl. 17.00/19.30 Til saksnr.: 37/13 Møtested: Formannskapssalen kl 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Næringsindikatorene for Buskerud Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Mål Delmål Vertskapsattraktivitet Økt verdiskapning og produktivitet Kompetanse Klynger og nettverk Entreprenørskap

Detaljer

BA-navn 1.1.2003 01.01.2013 Vekst Trysil/Engerdal 8537 8065-5,5 Stor-Elvdal 2888 2641-8,6 Tynset 13598 13264-2,5 Lillehammer 36026 38093 5,7 Gjøvik 67630 69633 3,0 Dovre 5102 4872-4,5 Skjåk/Lom 4880 4643-4,9

Detaljer

Buskerud KrF. www.krf.no/buskerud INFORMASJON //

Buskerud KrF. www.krf.no/buskerud INFORMASJON // Buskerud KrF www.krf.no/buskerud INFORMASJON // 2015-2019 ALDER 62 år BOSTED Drammen 1. kandidat Trond Johansen Vi vil bygge bedre veier og ha mer vedlikehold Buskerud har store utfordringer med mange

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN I BUSKERUD

KOMMUNEREFORMEN I BUSKERUD KOMMUNEREFORMEN I BUSKERUD Muligheter for kommunene Fylkesmannens foreløpige skisse KOMMUNEREFORMEN I BUSKERUD Muligheter for kommunene Fylkesmannens foreløpige skisse Innhold 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015

Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015 Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015 Satsingsområder Hva er gjennomført Hva gjenstår Ansvar 1. NÆRINGSUTVIKLING Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

FYLKESPARTISTYRETS BERETNING

FYLKESPARTISTYRETS BERETNING FYLKESPARTISTYRETS BERETNING årsmøteperioden 2012-2014 Beretning fra fylkestingsgruppa årsmøteperioden 2012 2014 Fylkestingsgruppa har i perioden bestått av: 1. Roger Ryberg, Gruppeleder,fylkesutvalget

Detaljer

Ringerike KrF. www.krf.no INFORMASJON //

Ringerike KrF. www.krf.no INFORMASJON // Ringerike KrF www.krf.no INFORMASJON // 2015-2019 GRUPPELEDER FOR RINGERIKE KRF: STYRKET ØKONOMI FOR EN ENDA BEDRE KOMMUNE 1. kandidat Arnfinn J. Holten Trygghet og omsorg er grunnleggende for alle Det

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Hvordan står det til med PP-tjenesten? Er PP-tjenesten rustet til å møte krav og forventninger som blir stilt?

Hvordan står det til med PP-tjenesten? Er PP-tjenesten rustet til å møte krav og forventninger som blir stilt? Hvordan står det til med PP-tjenesten? Er PP-tjenesten rustet til å møte krav og forventninger som blir stilt? Bærekraftig? Får vi løst våre oppgaver Møter vi forventningene? Sikrer vi at barn og unge

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte.

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Følgende ble valgt til styret i Vest Agder Pensjonistparti den 18. februar 2016. Forman: Ole Odd Berge Nestleder: Christian Jensen Sekretær: Torgrim

Detaljer

Buskerud KrF. www.krf.no/buskerud INFORMASJON //

Buskerud KrF. www.krf.no/buskerud INFORMASJON // Buskerud KrF www.krf.no/buskerud INFORMASJON // 2015-2019 ALDER 62 år Drammen 1. kandidat Trond Johansen Vi vil bygge bedre veier og ha mer vedlikehold Buskerud har store utfordringer med mange dødsfall

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Sigdal. Strategisk samling i Sigdal

Sigdal. Strategisk samling i Sigdal Sigdal Strategisk samling i Sigdal Bolk 1: Sigdals utvikling og status. Er Sigdal en attraktiv kommune? Hva er attraktivitet? Bolk 2: Målsettingen for Sigdal om 1,5 % vekst i folketallet. Hva må til for

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2016

BUDSJETTFORSLAG 2016 BUDSJETTFORSLAG 2016 Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Budsjettforslaget fra Rogaland Fremskrittsparti bygger på tidligere års prioriteringer. Rådmannen sitt forslag

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem elementer knyttet til kommunestørrelse. Strategikonferanse Buskerud 26.1.2016

Forslag til nytt inntektssystem elementer knyttet til kommunestørrelse. Strategikonferanse Buskerud 26.1.2016 Forslag til nytt inntektssystem elementer knyttet til kommunestørrelse Strategikonferanse Buskerud 26.1.2016 1 Foreslåtte endringer i elementer som gir ekstra tilskudd til små kommuner Basiskriteriet graderes

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling - høring og offentlig ettersyn av planforslag

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling - høring og offentlig ettersyn av planforslag UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 18.09.2014 Vår referanse: 2014/3687-2 Vår saksbehandler: Deres dato: «REFDATO» Deres referanse: «REF» Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Regional plan for verdiskaping

Detaljer

for en enklere hverdag Velg Fremskrittspartiet

for en enklere hverdag Velg Fremskrittspartiet Foto: Ilja c. hendel VERDIG ELDREOMSORG RETTFERDIG ASYL- OG INNVANDRINGSPOLITIKK ØKT SATSING PÅ VEI OG JERNBANE NYTENKENDE SKOLEPOLITIKK LAVERE SKATTER- OG AVGIFTER FOR FOLK FLEST Velg Fremskrittspartiet

Detaljer

Fylkestingsvalg 2015-19

Fylkestingsvalg 2015-19 Fylkestingsvalg 2015-19 Kjære velger! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Fremskrittspartiet vil i kommende periode arbeide for et godt og sterkt Møre og Romsdal fylke. Så lenge det er flertall for et tredje

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

Buskerud KrF. www.krf.no/buskerud INFORMASJON //

Buskerud KrF. www.krf.no/buskerud INFORMASJON // Buskerud KrF www.krf.no/buskerud INFORMASJON // 2015-2019 62 år Drammen 1. kandidat Trond Johansen Vi vil bygge bedre veier og ha mer vedlikehold Buskerud har store utfordringer med mange dødsfall i trafikken.

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kommunesider for Buskerud

Kommunesider for Buskerud Kommunesider for Buskerud Dette notatet inneholder en side med informasjon for hver kommune i Buskerud. Denne informasjonen er dels offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), dels

Detaljer

Hurum utviklingen de siste ti årene. Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide

Hurum utviklingen de siste ti årene. Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide Hurum utviklingen de siste ti årene Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide Telemarksforsking er i ferd med å utarbeide 31 rapporter. I rapportene anvendes ulike analysemetoder som er utviklet i ulike forskningsprosjekt

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde Borgerlig samarbeidsplattform i Råde 2011 2015 Høyre Fremskrittspartiet - Venstre Råde, 20-10- 2011 René Rafshol Frederikke Stensrød Christian Holstad Lilleng 1 Innledning "Råde kommune skal sette åpenhet,

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

Landbrukets verdiskaping i Buskerud

Landbrukets verdiskaping i Buskerud Landbrukets verdiskaping i Buskerud Ledermøte i Buskerud Bondelag Sundvollen - 22.1.2013 Landbruksdirektør Astrid Aass Buskerud: Landets mest varierte landbruksfylke Jordbruksbedrifter i Buskerud Antall

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: N02 &13 Arkivsaksnr.: 12/669-2 Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: N02 &13 Arkivsaksnr.: 12/669-2 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: N02 &13 Arkivsaksnr.: 12/669-2 Dato: 07.03.12 HØRING - KOLLEKTIVTRANSPORTPLAN BUSKERUD INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET: Buskerudbyrådmennenes forslag

Detaljer

Hemsedal i NæringsNM. Hemsedal 6. mars 2014 Knut Vareide

Hemsedal i NæringsNM. Hemsedal 6. mars 2014 Knut Vareide Hemsedal i NæringsNM Hemsedal 6. mars 2014 Knut Vareide Telemarksforsking er i ferd med å utarbeide 31 rapporter. I rapportene anvendes ulike analysemetoder som er utviklet i ulike forskningsprosjekt støttet

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 201406 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Forslag til Økonomiplan for Buskerud fylkeskommu ne Høyre og Kristelig Folkeparti

Forslag til Økonomiplan for Buskerud fylkeskommu ne Høyre og Kristelig Folkeparti Høyre og Kristelig Folkeparti i Buskerud mener at fylkeskommunen med enkle grep kan sikre et mangfoldig undervisningstilbud til fylkets ungdommer, opprettholde gode rabatter for ungdom på fylkets busser

Detaljer

KVU Buskerudbypakke 2 Møte i samarbeidsgruppa

KVU Buskerudbypakke 2 Møte i samarbeidsgruppa KVU Buskerudbypakke 2 Møte i samarbeidsgruppa 23. september 2011 Inger Kammerud, Statens vegvesen Region Sør Saksliste 1. Verkstedet 1. -2.september 2. Informasjon om KVUen - Verkstedsrapport - Ferdigstilt

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Varaløsning. De som vil og har tid melder seg, også trekker vi mellom de. Drammen: Ferdig med kommunereformfilmen.

Varaløsning. De som vil og har tid melder seg, også trekker vi mellom de. Drammen: Ferdig med kommunereformfilmen. Referat Styret Møte Styremøte Møtedato 21-22. november Tidspunkt 16:00-19:00 09:00-12:30 Sted Geilo Hvem Jørgen Wear(kom sent fredag) Live Bendiksby(Kom til lørdag) Mari Opheim Berg Jacob Kruse(forfall)

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 89 961 89 397 88 773 88 343 86 602

Detaljer

FROGN OG KOMMUNEREFORMEN

FROGN OG KOMMUNEREFORMEN FROGN OG KOMMUNEREFORMEN Notat Til: Kommunestyret Fra: Arbeidsgruppen Oppsummering/referat fra møtet den 11. mai 2015 Til stede: Medlemmer/varamedlemmer: Thore Vestby, ordfører Fra Høyre: Sigbjørn Odden,

Detaljer

Komite for kultur og miljø Sak 137/12 Høring Politikk for likestilling

Komite for kultur og miljø Sak 137/12 Høring Politikk for likestilling Komite for kultur og miljø Sak 137/12 Høring Politikk for likestilling Fylkesrådets innstilling til vedtak: Nordland fylkesting fremmer følgende uttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling: 1.

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2)

Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2) Notat Til: Kommunene og fylkeskommunen i Buskerudbysamarbeidet 7. august 2012 Fra: Buskerudbysekretariatet Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2)

Detaljer

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)

Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Valgresultatet hva betyr det? v/friluftspolitisk rådgiver Siri Meland Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Rammer: Regjeringssammensetning Samarbeidsavtale Regjeringserklæring Aktuelle tema for friluftslivet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 13-16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

Kommunereform Personalseminar

Kommunereform Personalseminar -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Personalseminar Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Nasjonal framdriftsplan Høst 2016 nye regioner Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD HALLINGDAL 27. MAI 2016. Hensikt med møtet: Informasjon Dialog og innspill

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD HALLINGDAL 27. MAI 2016. Hensikt med møtet: Informasjon Dialog og innspill REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD HALLINGDAL 27. MAI 2016 Hensikt med møtet: Informasjon Dialog og innspill Stikkord og dato Regional areal- og transportplan for Buskerud Utarbeides med bakgrunn

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3935-1 Dato: 21.05.15 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3935-1 Dato: 21.05.15 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3935-1 Dato: 21.05.15 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Tillater kommunens rammer et fokus på brukerperspektivet?

Tillater kommunens rammer et fokus på brukerperspektivet? Tillater kommunens rammer et fokus på brukerperspektivet? Helse- og omsorgskonferansen 25. november 2015 Trude Andresen Rådmann Om Øvre Eiker Øvre Eiker kommune ligger i hjertet av Buskerud fylke. Innbyggerantallet

Detaljer

Ambisjoner for Buskerud. Fylkestingsprogram 2015-2019

Ambisjoner for Buskerud. Fylkestingsprogram 2015-2019 Ambisjoner for Buskerud Fylkestingsprogram 2015-2019 Ambisjoner for Buskerud Fylkestingsprogram 2015-2019 Innhold Innhold... 2 Høyres formålsparagraf... 4 Innledning: muligheter for alle... 4 Fylkeskommunens

Detaljer

Røyken KrF. INFORMASJON //

Røyken KrF.  INFORMASJON // Røyken KrF www.krf.no INFORMASJON // 2015-2019 YRKE Siviløkonom 38 år Spikkestad 1. kandidat Knut M. Winther Varmere bygder å bo i KrF vil at Røyken skal være kommunen med det store hjertet varm, menneskelig

Detaljer

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Rv 23 Linnes - E18 Historikk

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 290 000 270 000 250 000 Årlig vekst Folketall 1,6 1,4 1,2 1,0 230 000 0,8 210 000 190 000 170 000 150 000 2011 2007 2003

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 25.08.2010 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen Medlem

Detaljer

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 A lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 - en helhetlig tilnærming til et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK LØSNINGER I VEST Øyvind Halleraker (H) Transport- og kommunikasjonskomiteen Bergen, 25.8.2011 På tide med Høyrepolitikk! SIST HØYRE HADDE SAMFERDSELSMINISTEREN KORT OPPSUMMERT

Detaljer

Prøve og feile: Systematiske undersøkelser som en kvalitetsutviklingsprosess

Prøve og feile: Systematiske undersøkelser som en kvalitetsutviklingsprosess Prøve og feile: Systematiske undersøkelser som en kvalitetsutviklingsprosess Norge: Omfattende undersøkelser innen kollektivtransporten Av forsker (sosiolog) Trine Hagen Transportøkonomisk institutt Avdeling

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Mildrid Hagenlund, Marianne Kaldestad, Jon Hovland, Odd Georg Hansen, Hilde S. Grønhovd, Øyvind Blix og Ole Martin Kristiansen

Mildrid Hagenlund, Marianne Kaldestad, Jon Hovland, Odd Georg Hansen, Hilde S. Grønhovd, Øyvind Blix og Ole Martin Kristiansen Modum kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 30.06.2008 kl 16.00 Møteleder: Ordfører Terje Bråthen Forfall: Mildrid Hagenlund, Marianne Kaldestad, Jon Hovland, Odd Georg Hansen, Hilde S.

Detaljer

Buskerud KrF. www.krf.no/buskerud INFORMASJON //

Buskerud KrF. www.krf.no/buskerud INFORMASJON // Buskerud KrF www.krf.no/buskerud INFORMASJON // 2015-2019 62 år Drammen 1. kandidat Trond Johansen Vi vil bygge bedre veier og ha mer vedlikehold Buskerud har store utfordringer med mange dødsfall i trafikken.

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.01.2015 Tid: 10:00-13:10 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Terje Bråthen Arbeiderpartiet Medlem Ståle Versland Arbeiderpartiet

Detaljer

VELKOMMEN NETTVERKSAMLING FOLKEHELSE. Tyrifjord 17. november 2015

VELKOMMEN NETTVERKSAMLING FOLKEHELSE. Tyrifjord 17. november 2015 VELKOMMEN NETTVERKSAMLING FOLKEHELSE Tyrifjord 17. november 2015 Nesten 3 år etter ny folkehelselov Hva er jeg stolt av at vi har fått til i min kommune. Hva er de 3 største utfordringene i min kommune?

Detaljer

Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide

Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Hva er det fremste sukesskriteriet for et sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av

Detaljer

Kongsberg. Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når?

Kongsberg. Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når? Kongsberg Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når? Attraktivitetsmodellen: Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst

Detaljer

Kongsberg. Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når?

Kongsberg. Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når? Kongsberg Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når? Attraktivitetsmodellen: Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst

Detaljer