SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikato Grillrent Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte anvendelser forstoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Anvendelse Rengjøringsmidler / grill / ovn 1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet Företag Landmann Skandinavia AB Storgatan Skillingaryd Telefon E-post 1.4 Nødtelefon Giftinformationscentralen, larmnr Giftinformationscentralen (Sverige) icke-akut: Tel ; AVSNITT 2: Viktigste faremomenter 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassificering enligt 1272/2008 Se Sekjon 16. Klassificering enligt 1999/45/EG Irriterende. 2.2 Merkeelementer Farerpiktogram Irriterende Risikobeskrivelse R36/38 Irriterer øynene og huden. Sikkerhet S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S25 Unngå kontakt med øynene S26 Ved sprut i øynene, skyll straks med mye vann og kontakt lege S37 Bruk egnede vernehansker. 2.2 Merkeelementer(1272/2008) Se Sekjon Andre farer. Säkerhetsdatablad för Grillrent. Edition Sid 1

2 AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Dette produktet består av en homogen vandig oppløsning. 3.2 Blandinger Merk at tabellen viser de kjente farene ved ingrediensene i ren form. Farene reduseres eller elimineres når de blandes eller fortynnes, se Seksjon 16d. DIPROPYLENGLYKOLMETYLETER CAS nr % EG nr ; - KALIUMHYDROKSID CAS nr EG nr Index nr Acute Tox 4oral, Skin Corr 1A; H302, H314 < 2% C; R22 R35 NATRIUMMETASILIKAT PENTAHYDRATE CAS nr Met Corr 1, Skin Corr 1B, STOT SE 3resp; H290, H314, H335 < 2% EG nr C; R34 R37 Forklaringer på ingrediensene klassifisering og merking er gitt i seksjon 16e. Offisielle forkortelser er skrevet i normal stil. Med kursiv oppført spesifikasjon og/eller tillegg som inngår i beregningen av blandingen klassifisering, se Seksjon 16b Inneholder også ikke merket komponent. AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltakene Generelt Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Innånding La offeret hvile på et varmt sted med frisk luft. Hvis symptomene vedvarer, kontakt lege. Skyll nese og munn ved ubehag. Øyekontakt Fjern de faste partikler. Skyll øyet i flere minutter. Hvis irritasjonen vedvarer, bør du oppsøke lege, fortrinnsvis øyelege for råd om videre behandling. Sett flagg enligt punkt 2 i dette sikkerhetsdatabladet. Hudkontakt Fjern tilsølte klær. Skyll straks med mye vann i minst 5 minutter. Svelging Skyll munnen med vann og spytte ut skyllevannet. Drikk minst en halv liter vann og kontakte lege. Fremkall ikke brekninger. 4.2 Viktigste symptomer, både akutte og forsinkede Irritasjon. 4.3 Indikasjoner på behov for umiddelbar legehjelp og spesialbehandling Symptomatisk behandling. AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1 Brannslukkingsmiddel Alle vanlige slukningsmidler kan brukes. 5.2 Særlige farer som oppstår på grunn av substansen Under en brann, kan farlige eller på annen måte skadelige stoffer spres. Produktet er ikke brannfarlig. 5.3 Råd for brannmannskap Ved brann bruk respirator. Säkerhetsdatablad för Grillrent. Edition Sid 2

3 AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Sikkerhetstiltak for å beskytte personell, beskyttelsesutstyr og nødprosedyrer Bruk anbefalt verneutstyr, se punkt 8.. Når slippes i skjermet vann, søke øyeblikkelig, telefon 112. Unngå innånding og kontakt med hud og øyne. 6.2 Sikkerhetstiltak for å beskytte miljøet Forhindre utslipp av større mengder ufortynnet produkt i kloakavløp. 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rengjøring Små søl kan tørkes opp eller vaskes bort med vann. Store søl må samles inn og sendes til destruksjon i henhold til lokale bestemmelser. 6.4 Henvisning til andre punkter For valg av handsker se seksjon 8. AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Oppbevares utilgjengelig for barn och pet. Unngå kontakt med hud og øyne. Produktet bør oppbevares slik at de helsemessige og miljømessige farer er forhindret. Unngå kontakt med folk og dyr og frige ikke produktet i miljø. 7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter Oppbevar ved normal romtemperatur. Brukt i lokaler med moderne ventilasjon standarder. Oppbevares på et godt ventilert sted, ikke over øyehøyde. Øyeskylling nær arbeidssted skal være tilgjengelig. Må kun oppbevares i den originale emballasjen. 7.3 Bestemte bruksområder. AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig beskyttelse 8.1 Kontrollparametrer Eksponeringsgrense, Sverige DIPROPYLENGLYKOLMETYLETER Yrkeshygienisk grenseverdiene 50 ppm / 300 mg/m 3 Korttids grensverdiene 75 ppm / 450 mg/m 3 KALIUMHYDROKSID Yrkeshygienisk grenseverdiene = 0,4 mg/m 3 Maksimal eksponering = 2 mg/m 3 Andre ingredienser (se punkt 3) har ingen yrkeshygienisk grenseverdier. 8.2 Eksponeringskontroll For forebygging av yrkesrisiko må betraktes helsefare (se kapittel 2, 3 og 11) med dette produktet eller noen av dets ingredienser i henhold til EU-direktiv 89/391 og 98/24 og den nasjonale helse-og sikkerhetslovgivningen. Bruk aldri kontaktlinser ved arbeid med dette stoffet. Vernebriller bør brukes ved fare for direkte kontakt eller sprut. Vernehansker merket "Low Chemical Resistant" eller "Water Proof" eller med de tilstøtende piktogrammer anbefalt. Velg mekanisk motstand i forhold til arten av oppgaven som er merket med tilstøtende symbol med fire tall som viser motstand mot slitasje, kutte effekter, rive og punktering der 1 er den verste og fire eller fem er best. Beskytt noen bar hud som kan komme i kontakt med produktet. Åndedrettsvern bør kun være nødvendig i ekstreme situasjoner. Ta kontakt med produsenten dersom dette er tilfelle. For å begrense de miljømessige eksponering, se 12. Säkerhetsdatablad för Grillrent Edition Sid 3

4 AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysike og kjemiske egenskaper a) Utseende Form: væske Farger: klar b) Lukt Svak lukt c) Luktterskel d) ph Ca 12,8 e) Smeltepunkt/frysepunkt f) Kokepunkt 100 C ved atmosfärtryck ( Pa) g) Flammepunkt h) Avdampning i) Brennbarhet (fast form, gas) j) Øvre/undre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser k) Damptryck l) Damptetthet m) Relativ tetthet 1 kg/l n) Løselighet Løslighet i vann Obegränsat löslig (100%) o) Frdelningskoeffisient: n-oktanol/vatten p) Selvantennelsetemperatur q) Dekomoneringstemperatur r) Viskositet s) Eksplosjonsegenskaper t) Oksidasjonsegenskaper 9.2 Annen informasjon Ingen data tilgjengelig AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet 10.2 Kjemisk stabilitet Produktet er stabil under normale forhold Mulighet fror skadelige reaksjoner 10.4 Forhold som skall unngås 10.5 Inkompatible materialer 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger Generell eller spesifikk toksisitet Ikke spesifisert Akutte effekter Ikke klassifisert som akut-giftig stoff. Etsende og irriterende effekter Innånding av damp kan forårsake irritasjon i nese og svelg, hoste og pustevansker. Kan føre til rødhet og irritasjon i huden. Svelging forårsaker smerte, kvalme og oppkast som kan forårsake brannskader på spiserøret. Kontakt med øynene kan forårsake svie eller irritasjon. Säkerhetsdatablad för Grillrent. Edition Sid 7

5 Relevante toksikologiske egenskaper DIPROPYLENGLYKOLMETYLETER LD50 Oralt rotte = 5135 mg/kg LD50 Dermalt kanin = 9500 mg/kg KALIUMHYDROKSID LD50 Oralt rotte = 273 mg/kg AVSNITT 12: Økologiske opplysninger 12.1 Toksisitet DIPROPYLENGLYKOLMETYLETER LC50 (Daphnia magna) 48h = 5000 mg/l LC50 Fisk 96h = mg/l KALIUMHYDROKSID LC50 (Gambusia affinis) 96h = 80 mg/kg Ingen miljøskade er kjent eller forventet under normal bruk Bestandighet og nedbrytbarhet Data om utholdenhet og nedbrytbarhet mangler, men det er ingen grunn til å anta at produktet er vanskelig nedbrytbarthet Potensial for bioakkumulerbarhet Indikasjon av bioakkumulering er mangler, men det er ingen grunn til å frykte dette Mobilitet i jord Informasjon om mobilitet i naturen mangler, men det er ingen grunn til å anta at produktet er miljøskadelig, på grunn av dette Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Ikke spesifiert 12.6 Andre skadevirkninger Ikke spesifiert AVSNITT 13: Instrukser om disponering 13.1 Metoder for avfallsbehanding Dette produktet er giftig eller skadelig avfall og bør derfor, hvis den ikke behandles slik at denne risikoen er eliminert, betraktes som farlig avfall. Klassifisering enligt 2006/12 Anbefalt avfallskode: rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer. Resirkulering av produktet Dette produkt gjenvinnes normalt ikke. AVSNITT 14: Transportopplysninger Dette produktet forventes å bli transportert med bil eller tog, og er derfor kun bli dømt i henhold til regelverket ADR / RID. Ville andre moduser bli nødvendig, ta kontakt med utgiver av dette HMS-databladet UN-nummer Ikke klassifisert som farlig gods 14.2 UN-forsendelsebetegnelse 14.3 Transportfareklass 14.4 Pakkegruppe 14.5 Miljøfare Säkerhetsdatablad för Grillrent. Edition Sid 8

6 14.6 Særskilte forsiktighetsregler for brukeren 14.7 Transporteres i løs form i henhold til tillegg II av MARPOL 73/78 og IBC-koden AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen 15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering Vurdering og rapport om kjemikaliesikkerhet i henhold til 1907/2006 Vedlegg I har ennå ikke blitt utført. AVSNITT 16: Andre opplysninger 16a. Informasjon om hvilke endringer som er gjort til forrige versjon Revisjon av dette dokumentet Dette er den første revisijon. 16b. Forklaring av forkortelser og akronymer Fullstendig tekst med koder for fareklasse og kategori nevnt i seksjon 3 No tox haz Ikke klassifisert som giftig Acute Tox 4oral Akutt gifitghet (Kategori 4 oral) Skin Corr 1A Etsende (Kategori 1A) Met Corr 1 Kan være etsende på metaller (Kategori 1) Skin Corr 1B Etsende (Kategori 1B) STOT SE 3resp Spesifikk organ toksisitet - enkel utsettelse: Kan forårsake irritasjon av luftveiene Kategori 3 resp) Detaljert definisjon på farene som nevnt i seksjon 2 Skin Irrit 2 En eller flere av kriteriene 1-3 for hudirritasjon eksisterer. Eye Irrit 2 Hvis en substans når det påføres til øyet hos et dyr frembringer en positiv respons i minst to av tre testede dyr: - hornhinnengrumling >= 1 og/eller - irit >= 1, og/eller - konjunktival rødhet >= 2 og/eller - konjunktivalt rødhet (kemos) >= 2 beregnet som gjennomsnittlig skår etter gradering ved 24, 48 og 72 timer etter testmateriale anvendes, og som fullt ut innenfor en observasjonsperiode på 21 døgnberäknade Nøkkel til forkortelser i seksjon 14 ADR Europeiska avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei RID Forskrift for internationell jernbanetransport av farligt gods 16c. Referenser til viktige litteratur og datakilder Datakilder Primære data for beregningen av farene er primært hentet fra den offisielle europeiske klassifiseringen listen, 1272/2008 vedlegg I, oppdatert Der slike data er tilgjengelige i alternativ som brukes i dokumentasjonen som danner grunnlaget for offisiell klassifisering, f.eks IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). Tredje, brukt informasjon fra anerkjente internasjonalt kjemiselskap, og den fjerde fra tilgjengelig informasjon, for eksempel fra andre leverandører SDS eller fra non-profit organisasjoner, med en sakkyndig vurdering gjort av kildens troverdighet. Hvis, til tross for dette, pålitelig informasjon er ikke funnet, så har de farene er vurdert av eksperter på grunnlag av kjente farene fra lignende substanser, prinsippene i 1907/2006 og 1272/2008 er fulgt. Fullstedig tekst på de bestemmelsene som er nevnt i dette datablad 453/2010 Kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 av 20. mai 2010 om endring av Europaparlaments-og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) 1272/2008 FOR DEN EUROPEISKE-og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember Säkerhetsdatablad för Grillrent. Edition Sid 9

7 08 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger og om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om endring av forordning (EF) nr. 1907/ /45/EF FOR DEN EUROPEISKE-og rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige preparater 89/391 Rådsdirektiv (89/391/EØF) av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen 98/24 rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske stoffer på arbeidsplassen (fjortende særdirektiv i henhold til artikkel 16.1 i direktiv 89/391/EØF) 2006/12 EUROPEAN-og rådsdirektiv 2006/12/EC av 5. april 2006 om avfall 1907/2006 FOR DEN EUROPEISKE-og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), om opprettelse et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EEC og 2000/21/EF vedlegg I 16d. Metoder for å vurdere opplysningene nevnt 1272/2008 artikkel 9, som ble brukt for klassifisering Beregningen av farene ved denne blandingen ble gjort som en felles vurdering med hjelp av ekspert dom i samsvar med 1272/2008 vedlegg I, der all tilgjengelig informasjon som kan være viktig å finne ut hvilke farer av blandingen, og i samsvar med 1907/2006 Vedlegg XI. 16e. Fullstendig tekst for H/R -setninger som det refereres til i seksjon 3 R22 Farlig ved svelging R35 Sterkt etsende R34 Etsende R37 Irriterer luftveiene Fullstendig tekst med H-setninger GHS / CLP nevnt i seksjon 3 H302 Farlig ved svelging H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne H290 Kan være etsende for metaller H335 Kan forårsaka irritasjon i luftveiene 16f. Gi råd om riktig trening for ansatte for å beskytte menneskers helse og miljøet Advarsel mot misbruk Dette produktet kan forårsake skade hvis de misbrukes. Produsent, distributør eller leverandøren er ikke ansvarlig for skader som følge annet enn det som produktet er beregnet på. Annen informasjon Klassifisering enligt 1272/2008 Irriterende (Kategori 2) Irriterer øyne (Kategori 2) Merkinginformasjon enligt 1272/2008 Faropiktogram Signalord Varning Faroangivelser H315 Irriterer huden H319 Gir alvorlig øyeirritasjon Skyddsangivelser P102 Obbevares utilgjengelig for barn Säkerhetsdatablad för Grillrent. Edition Sid 10

8 P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Informasjon om dette dokumentet Säkerhetsdatablad för Grillrent. Edition Sid 11

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TOP GROWTH 1/6 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke TOP GROWTH Produktkode (UVP) 84069361 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010 Side: 1 av 9 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator:: Cembrit True Edge Sealer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions. Side nr. 1 / 7 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikatorelementer for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikator Navn 1.2. Relevant bruk identifisert av stoffet eller blandingen,

Detaljer

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter 05.07.2013 Kit Components Product code Description 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä Components: 120015a prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter Side: 1/7 Trykkdato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler.

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: Aceton(propanon) PRnr.: NA Bruksområde: NA Utgitt (dato): 25052011 SDS Versjon: 1.0 Kontaktperson: Gurpreet Kaur Rehal

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * *

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * 1.1 Produktidentifikator: Materialets navn: OBJET HA FULLCURE630, CLEAR Kjemisk familie akrylholdige blandinger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Intern nr. Supersvamp til bad REN489 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. I henhold til forskrifter (EC) nr. 1272/2008 og (EU) Nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD. I henhold til forskrifter (EC) nr. 1272/2008 og (EU) Nr. 453/2010 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forskrifter (EC) nr. 1272/2008 og (EU) Nr. 453/2010 1. Identifisering HITAlert -sett 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HITAlert -sett Produktnummer: IQP-396 EDMA-kode:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer